Page 1

І

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАін, ЄДНАЙТЕСЯ!

41 (111)\

Ми пе~f!МОГ"'1И у Вітчизняnій

ЧЕТВЕР

ський

ЧЕРВНЯ

Ціна

РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАВІЗОВАНО. В СТИСЛІ СТРОКИ llРОВЕGТИ КОGОВИПЮ Надходять га рячі дні ко-

совиці. У виконанні цієі ро боти багато важать стислі строки, від чого в першу чергу буде залежати якість

Через

2-3 дні

народ

прикладе

зусил~ і ШВИДКО

радян­

віпбудує

ГОСПОДАРСТВО країни, дом')жетьс~ ще кращої UO€HHO-

1Н4Б р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМ~ КП(б))' ТА

керівниu­

шовицької партії, під ПРОRОДОМ тов. Сталіна

7 v

війні під

ТВОМ партії Леніна- Сталіна. Під !\еРІВНИПТВОМ біль­

господарської ~.10ГYTHOCTi Батьк;вщини.

коп.

15

Міжнародний огляд 5-го червня в Берліні під- та суден, зброї, боєприпаРадянський уряд у своїй пора писано декларацію про по- СіВ, складів і запасів, фаб- заяві, зверненій до Франції,

вже

иочинати косовицю ТР2В на заболочених місцях, а через 8-10 на луках. Проте В ряді колгоспів до цього не

разку Німеччини і взяття на себе КОНТРО,lЮ над нею. СРСР, З'єднаним Королівст вом ВеликобританіУ та тим-

рик, ззвод:в і майстерень, які працювали на війну. Вказується, що на вимогу представників союзників Ім.

а також до Великобританії, США і Китаю, віДМіТИв, ЩО події, які відбуваються в Сірії і Лівані, не відпові­

ча сила, засоби

лених у Думбартон-Оксі та

сіна. Поряд з цим, своєчас- підготувались. У Плосківсь- часовим урядом Французь- надаються неоБХідна роБО~! дають духові рішень, ухва­ не 1 якісне проведення

ко- кій артілі ім. Леніна, де го кої республіки.

совицl вирішуватиме вико- ЛОБОЮ тов. Бігун, П:lан lIРО

зв'язку

1,

~HiMeЦbKi збройні СIJ.;rи на траНСП~f~'IУ, перші-ліпші Ві-І цілям к?uнфер~енції Об't:дна­

нання державних поставок ведення косовиці в'е ск.lаде суші, на морі і в повітрІ" ДОМ ОСТІ І документи. Вета-І них нацlИ у Сан-Франціско, сіна, створить умови для нии, площі луків за брига- говориться в деклараціУ,- новлений IJОРЯДОК тримання що тепер відбувається. Ра­ забезпечення

худоби

КОЛ- дами не

закріГlJlені,

ланки зазнали ці.;lКОВИТОТ поразки і наступної передаЧі

союз- дянський уряд, як

зазначз­

госпів і колгоспників ситим жінок-косарів не утворені. і беззастережно каПіТУJIЮ- ннкам військовополонених і ється в цій заяві, вважає, кормом, від чого підвищить- В колгоспі не знають де в вали". Німеччина, яка несе всіх інших громадян. Ні-! що ПОБинні бути вжиті тер ся П продуктивність, забез- першу чергу потрібно коси відповідальніСть за війну, мецькі В.1зсті і народ зобо- мінові заходи до того, щоб печить гарну зимівлю Н. ти траву, класти скирти, неспроможна більше про- в'язуються виконувати роз- улагодити конфлікт мирним План сінокосіння по нашо хто буде возити сіно на сі- тистояти волі держав - пере- порядження союзників про ШJ!ЯХО~!.

му району значний. Ко.'ІГОС- нопункти для здачі держав\. МОЖНИЦЬ і постаЕИ.1а себе арешт і видачу воєнннх або І Англія і США також звер­ пи повинні скосити, згребти Аналогічний стан

у

Рож- в залежність від їх вимог. інших злочинців. Переліче- І НУЛПСЯ до уряду Франціі

:1

та застогувати сіна на ПJIО- нівському колгоспі "Біль- Дек~арація _підкреслює, що ний також ряд інших ви-' заявою. щі 15 тисяч гектарів. Ця шовик", Рожівській артілі в НІмеЧЧИНІ немає централь мог. ! Генерал де ГОЛЛЬ відда8 цифра свідчить про вели- ім. Молотова та інших. : но!:о уряду або В,1ади, здат Декларація підкреслює, . наr<аз своІ),! військам припикий обсяг робіт на косовиЧас не терпить такої без- НОl в~яти на с~бе відпові-І U: O преДСТRВНИКИ СОIОЗІІИ- ннти BC€HHi дії. В CBOEMV

ці, успіх якоу вирішувати- турботності з нею пот іб- даЛЬНІСТЬ за з?ереження ПО; ІОв подадуть Німеччині до- ВИСТУПі на преС-КОНференції

ме організованність, зз6ез- но покінчи;и і негайно. tpe рядку, УlIраВЛIІ!lШ "раІною ДЗТІ{оgj Ео:[іТП'l!Jі, адМіНіСт- де Голль пов'язав теперіш­ закінчити і за ВИІ(онання вимог де р -" paT~I:JHi, Е'К?НОf\lі_ЧНі._ Фінан- ІІі події

печення арті.леЙ необхідним! ба в останні' дн!

збиральним lНBeHTapeM, розІ підготовчі роботи до косо- І жав-переможниць. порядливість і наХОДЧИВіСТЬ! виці-довести завдання КОСін І ' Саме тому уряди

СОБІ, ВОЄН!!І та ІНШІ

в Сірії і Лівані

а

вимо- діяльністЮ аНГJ]іЙО,J{ОЇ аген­

чоти- j ги, які ВИШШ!1ЮТЬ в резуль тури. Тепер збройні СУТИЧК!1

керівників. І ня трав до бригад, утвори-! рьох союзних держав пr о - таті повної 1l0разки Німеч- ІІрИІ1ИНИЛИСЯ_ Аrlглійськ~~ В період збігу робіТ-Про-: ТИ ланки жінок-косарів і голосили, що вони "беруть І чини_. ,І{ом~шдуван~я прагне до ВП-

полочної та косовиці, пе- t прикріпити ДО них на весь' H~ сrбе в_ерховну . влад.у в ДеклаrаЦI,Ю, за ?овн?ва- В~!і-ення ВСІХ францу~ьких ред керівниками сел і кол-; період робіт здібних кол-: НІмеччиНІ, вкл:очаJ?ЧИ BC~ ження~! СВО.Х vоядш, ПJДПІ! ВI,П~~К З :-зсе:тених раПОНіВ госпів поставлені відпові- госпників, придбати коси, І' впаду, яку M8t::: IІІмецькии сали А,аГ~,!jЛ Жуков, гене- СІIJlI до ІЗОJlьованих табо-

днльні завдання мобі.1Jізува мантачки

бруски

граблі

уря~, верховне команду ван рал аРМIІ -:JIЗснхауер, фельд ptв.

ти колгоспників на швидке І подбати ~po вози 'ї збрую' І ня

1

будьяке O~iI3CHe, муні марша:І MOНТO~iepi і гене-,'

JIроведення збору сіна, пра- виділити ТЯГJIОВУ силу дл~ :-ц~паЛЬНбе або МI:цедве управ, рал Деатр де ТассіньТ. ..

вильно розставити силу, щоб ВОЗІННЯ СІНа

u

цим самим зап? б ІГТИ

на

-

втра- приимальНl

державні

пункти.

І ЛІННЯ а о влада.

!

.

.

ЦlЯ ПІдкреслює

Треба, на себе так т

там. Основним ІЗ важливих обдумати все до дрібниць і І

'

еклара-І

що

'х'

взяття

Н

-

о влади, прав 1 і

б

:;,

'Х'

,,-

А~4'ериканс;~а авіація про-

І довжує ПОСИ.'lювати свої на-

,,-

льоти на японські

.

острови.

,~. л~жньому СХОДІ--В Ранком 24 травня 5БО бом­

.

чинників в цій спраВі є за- які вияв.1ЯТЬСЯ хиби, випра- повноважень союзн_ими Д(е р -; С.lРIУ І :ЛІвані -ВІДбулися по- бардувальників скинули на лучення на косовицю трав вити їх жавами не є анеКСІЄЮ за- і ДІІ, яю привернули до се- Токіо до 4500 тонн бомб ВеЖіНОк-колгоспниць. В кож І Все 'повинно бути гото- хо~ленням) Німеччини. \ б~ загальну YB~I-Y· .. Сірія і ликий наліт був зробле'НИlі

ному колгоспі !lовинні бути вим, щоб в перші днІ оргатаття перша вим.~г, вик: ЛІВан ---невелиКІ краІНИ. Од-: і на велике портове C~BopeHi ланки жін?к---коса- нізовано вийти на луки j л:~:них о ун~~клараЦll, . ГOB~ . нак, бу ~учи розташовани-; Іокогама.

рІВ, до яких ПОТРІбно прик провести збирання сіна в р _ ,щ_

ріпити умілих колгоспників стислі строки, без допущен НІмецьКІ

Д.'lЯ точіння ]<іс та ня

KepVBaH-

роботами.

• . _ •• _

ня втрат урожаю.

•• _

СЕЛИІІ1Е В

:

ЖЕННЯ НАД

злполяе'ї

ПОСІВлми

рою! ві:'іни се.1нще,

БИНИк.'1О

яке

нове

ста.10

район­

НІШ нентрm,І НИЖНЄ-КО~]ІІМ­ ського району, позначене Н3

Воно ще

не

геOl'рафічних

,Е3Р:ПХ. ІДе Hc;~aBH(J ',ут6ув пусгнр, на якому

СТОЯВ ті.1Ь

КlI р,е.1ИІ-.:І!іі дерер,'яниіІ хрест. 3Bi,l,CII сели ше ,1,icтa:IO свою

Н:Ні1У ,,!{реСТЬІ }{о:rЬ\\1(J,іlе". Тепер тут

широкі

II!ЮТЯІ'lНСЯ

ВУЛЩі:

Радянська,

i~.н'I!1 }:!.ЗЄ}):(!\НС!)J{ОГО. реЖlІ3. Стоят:) ДИНЮІ

кр:-\сині

бу­

1ІіВ'!іЧ~ЮI)Jl].IЯХV.

Спr)~,УД;:';У'оТЬСjj р,с"

НJбе

радї ІКТС1 ІЩії, l'(не_1Ю,

ЕУЛIlШУ ;(ІІІІС,І,

трн

Ш:<О.ІrI.

u.е.ІIIЮlil пу

к.ІУ),

),;іісеJ:СП,ІЬJlніі

і5у,ТУIО­ Мі!!<lЗИ!!

МІНСЬК.

,

,

(ТАРС).

.

-.

траііС: я l~; іі!! іl іі

тут р,ціо В\·Ю.І,

(ТАРС)

.

..

/ ся

.,

тр

і

.

СУШІ,

НН було доручено

РЯДІ

риводом до кон

В

. ТИВНИК

ФраНUі!.'

ф'

І

вони

ес, ", геСl апо .овес , .пше -Зе - вШСЛІ .. ИЗIІ:lчении гаІ"ОЖ

-

,-

роззо-

,

в

що

напув

характеру

лижається

.

до

понн, не допускає

З аступник

не І ф)анцузьких

прополюван- і

ня їх від БУ~'ЯНіВ.

І

ВОЄН-

ВІИСЬК. Фран- міць американських

:ГОМУ І Н'узький уряд за~вив, що

та

ІНШІ. ВІ

.

частини

.

-

110

." приоулищолише зна-

!lОРЯДОК І на ЗМ!ІІ'І Вlиськам І"

",

спостереження кораб.lIВ, шдводних ЧОВНІВ внес.1О ззспоко!ння_

над посівзми

власне

На

Я'"

л) кту ніякого оптиміЗ~1У"

ниця. Ко.l!'()С!1И організують l:epe,~a:1 СО_ЮЗ,lИкам .'I1TaKi~, ходнтьсп тут. ?днак

охорону

що більше по-

.".' , в!иськового МІ-США П :роєння всіх збройних сил І !lИХ дї'й між місцевими іНІстра аттерсон зая ' б ' ' u ВИВ цими днями, що вжито Н 1Меччини а о 111Х, що пефр;нщузькими віись к а м и ' І ребувають під німецьким послужило прибуття свіжи~ ВСбlХ заходІВ доЯ ТОІ:О, що)(j ,. . б . " . о рушити на ІЮНlІО всю порядок повного

Поля конгролем, де

-,

на

ІНШИХ статеи встановлюєтьФрзнції з Сірією і Ліваном' '" ~' , і

це не І

зброй-

НИХ СИЛ. Сюди вже пеоекидаються

б

И.'lися

частини

Є' в врош.

. '.' '

В1Ись, що

ОГЛЯДАЧ

RІТРЯIНf ПОRИИН' ПР д UЮRАТИ

На~комзе",! Биорусько! РСР ~a се.лом _Берз_иця, висо-І За час своєї роботи ТОВ_ госпі ім. Сталіна (голова ВIІПlІШІВ В1дl';РН1'11 в Моги- чи ГЬ В1ТРЯf" в іIЬО\1У пра- Божу!{ виконав ШІШІ по здз- тов. Ходос), Ззворнчському .lіЯСI,Кііі, ВітеБCl)кій, Гmlе.'ІЬ-, цює мірошнlТКОМ тов. Мар- чі Мірчука на 13З проценти. ім. КІрова (голова тов. Кї('І,I{ііі, БrеСТС1,Ісііі і Гроднен І ченко. Тов_ Марченко чесно

сіль),

Рус а н і вс Ь]ЮМУ

Сl,Еііі 06ластях спостережні, виконує своІ обов'язки і Та відзначаючи передо- .Жовтень" (голова т<)в. Ря:!ункт!! Сlужби СИГlНlлізані! І Не пропус~ає жодного СПР,и- ВИХ, If():Рlб~О скззати IІрО І бий). J\1ало прапює МЛИН у І .11РОГНОЗIВ.. Завдання цих, ЯТ.11180ГО ВІТРУ, завжД!! яюс- llезаДОD1ЛЬН} .РОБОТУ окре-! Броварському колгоспі i~l,

ПуtШТіП НО:ІіН'ає в тому, щоб І но перемелює зерно на МУпссти СlІОСТt>реження - над ку КОЛГОСІІІ~икам. :~B_ Марl:осіIJ8МИ. 33Х:Jщаючи їх від ченко ДОМІГСЯ YLIIIXY, за шкіДі;Ш';1І3. СlIостережний минулий періо~ виконав запНУlll:Т, оргзні:юпа!іl:іі у Грод Д3tН~Я по ~л.а'11 ~Іtрчу~а дер-, lle;\Chl.:iii об,;!іКlі, вже роз- жаВІ на І, О ПРОІ~еНТІВ. llOЧJВ роботу.

УllР,Ш:llІ-іflJ! :Ш'Н:~":' в щ,()му

pC'lli ві.1Ч'І!!1і1Е'

....

нацш

ки 1ИМОМ

ЯЧ'.!ІНЬ

Японське радіо З-го черв­

. "

вкрилися суці.'1Ь- fОЗТ~ІІ~о~вувал~ся,

НЮІ зе lеJlШ! '!('ніЮть

u

О 'б єднаних

на морі і в пові

РАIlЯНСЬКОМУ

Білорусії

ВСІ. ми на ІІ1дступах до Cyel~ь-I

зна- кого каналу і до Ірансько!' ня визна 10

роле~, :~егаино. припинять. стратегічне значення. І на попіл і руїни і ЩО вовоєнш ДІ! на ВСІХu театрах' Управління цими краІнаб • . . єнна о ставовка ]<О.1И проВ.ННИ ПрОlИ З0рОИНИХ сил МИ ПІсля першо! СЕНтово! вій . nб '

.. _ .

ПУНR.ТИ СПОСТЕРЕ­

У далекій тундрі на пра­ вему березі ріки !\О.'ІИМIlза

1

що

ходяться ПІД .!лмецьким конт нафти, вони мають велике: ловини То;:іо перетворено

по БАТЬКIRll~ИНІ НОВЕ

І еччина

. си,~и,

місто

Il-Lоб по;;атн IJ ра ;';ТlI'] '!У дmю\ю:'у. в 1 1 (]\\ОН'І реСI!уб­ :1 і !{]! R\I~·:J,'.~ПI, еп(> llі ;1 .1 іст fj сі;] ьcыloг()

гі..К;ЮД:~ РСі ва.

мих МlРОШI!ИЮ~. Мало ~ико- І.1ьїча (голова 1'08. БоїIНЯК). РИСТО~УЄТhС? В1ТрЯ~ у Кали_ ТЯt.~СЬКоМУ ко~госПl ".Черво-, З пр~БЛIІЖ~ННЯМ у60РОЧ~ НИН ~K()BTeHb , _ де МlРОШНИ ни~ ДНІВ треоа: щ?б кож~ K~M гс:.13 - ~ОИС:.~1"Н. Не дбає НІШ колгоспник забездечив ПІ~О (:е3п,-ре?IИНУ ~o?o~y себе БОро:-uвом, а це ЗЗQез-,

!

Гарно пра:~ює мірошником І M.'T~Ha І ПР2В,-IІННЯ арТІЛІ_ ВІН. печить ЯКlСШj11 вихІд H~ po~

ТОВ.

~IY

гін

Божук У РусаНівсько-

I{О.1госпі

безперебійно

забеЗІІЄ- 1 тре()у в lіЕ'IJсМОЛ1 зерна.

чує КО:ІГОСПlІиків МУКОЮ, ві.

Тр51:, робить

майже завж.rти стоУть, а між. боту-і це зале)({ить від ро-

ім. 1 трав. ня.1 тим КОЛІ'О.СПIIИКИ. ма. ют. !о ПО-І' боти ВіТрsнЦв.,

З l,еребоЯt.ш пращоють

вде!ІЬ і вночі. МЛИН!! У Бо6риць.r:ому l{O:-'

І. К;іfv\IНСЬКИИ,

з"пr1·щщtРа~повпаlJ;и:заrа.


2 3АКОНДОННІ ТЕJЕГРАМИ _ _ _ _ _ .....0.....-. _ _ _ _. _ .

Не гаяти часу з прополкою зернових, картоплі та городини! ПИРОСТИМО ДОРІДНІ УРО)l(АЇ

ЛО подіВ у GЇDЇi та Лівані

дРУжпл РОБОТА

ЛОНДОН,

(ТАРС). За

2.

повідомленням лондонсько-

Наша ланка зобов'язалася' капусту і помідори, розпуКолгоспники КулаженсьРостуть дорідні хліба. го радіо, генерал де Голль :lібрати 600 цнт помідорів,' шили добре грунт. На про- коУ артілі "Зоря~ всІ в І10- Дбаючи про збільшення уро скликав сьогодні в Парижі

КОО цНТ капусти та

50 цнт тязі літа декілька разів про лі-старі і малі, дружною жаю, в артілі прополюють і спеціальну прес·конферен­ де \ ведемо підживлення рос- роботою виборюють висо- озимину та ярі. Прополено І цію, на якій зробив заяву lюсадили помідори, внесли лин куриним послідом, доб кий урожай. вже 25 гектарів пшениці і і про становище в країна:; І О тонн перегною, попіл та ре доглянемо капусту та У колгоспі посаджено 105, вівса. Леванта. Він заявив, щ() КУРИНИЙ послід, під капус-: помідори. гектарів картоплі, вона доб І Переводиться оранка па- подІІ, нкі були там, аж ніяк ту 100 тонн гною, під суВід імені своє! ланки, я ре росте, вся П.l0ща забо-. рІв, сівба пізніх культур. не є східним епізодом, але lІицю-22 тонни. Посадку даю слово-що взяте на ронована. Колгоспниці про-' На пар виорано 40 гектарів. ЯВ,1ЯЮТЬ собою кризис між­ розсади помідорів і капус- себе зобов'язання виконає- 1l0ЛЮЮТЬ її від бур'янів. На посіяно гречки 1 проса 22, народного характеру. ГенеТИ провели добре, з дотри- МО З честю. ці роботи ~~ходить більша І гектари. \ рал де Голль вказав ня дві :llанням всіх вимог агротех ні І М. ГРИКУН, . частина КО.Il оспниць. О. КОЦЮБА. причини нинішніх утрудки. Вже 2 рази провели про .lавкова КО.lгоспу ЇJl. Лl'ківа, нень: перша полягає в склад

суниці з га. На

площу,

ІЮ.ТКУ суниці, прошарували

с. В. ДIІ~ерl>&

Час

колгоспі

жито

вже починає квітнути, пше­

НІЩЯ

колоситься.

стан ярих

Добрий

-ячменю і вівса.

Гарно

доглядають

ниці ланки

Олі

колгосп­

Ратушної.

ному національному харак-

Гарні види на урожай

у

сіяно ні одного

гектара, а

краІн

га-в

Леванта, а дру­

позиції

Великобрита­

Вигурівському колгоспі ім. сівба проса тільки розпоча ніТ. Генерал де Голль підкол- Ворошилова. Колоски на та, хоч правління і знає, креслив, що чисельність ан-

працюють

госпниці в городнІй бригаді, житі та пшениці великі. Доб що кращі строки Д.:1Я сівби глійських

військ У Сірії та

Лівані значно переважає Р е ростуть ранні зернові його минули. морква, СТОЛОВИЙ буряк та культури. Зійшла картопля. Тим часом артіль Ma€ усі французькі сили, що переде

цИ б У.1Я,

прошаровані

Площі посівів чисті. Насін­ інша городина. Коваоі1Ь Божко ньові ділянки прополені. За

ними

жде

тері

Колгосп с. ГоrОЛіВ, "КоміВТ8ВВ" DаПОDтуЕ В цьому

не

ЯК озимі і ярі хліба,

так і можливості широко розгор- бувають там.

Численна ан-

Кіндрат каРТОII.'lЮ час прополювати, нути прополочні роботи. В г.~)іЙська агентура, -

сказав

ремонтує жатки.Бригада тес але в ПО,1і на цих роботах колгоспі є понадЗОО працез- де Гол.lь.-підбурювала за­ лярів під керівництвом до- зовсім мало працює людей. щ\тних, але на роботу ви- ворушення і збройні діі про­ свідченого тесляра, Марчен- НаСінньові ділянки не

про- ходить половина,

а

інший ти

французів. Генерал

де

Рядом з хлібами посад­ ко Степана, ремонтують во- полені. день і того ~іенше. Части- Голль заяr:ив, що Франціjl жена картопля. Вона декіль зи і лагодять інший ІнвенНе відрадний стан в арт! на колгоспників роз'Ізджає, готова вести пер~говори, ка днів як зійшла. Площа тар для збиральної кампалі з оранкою парів, сівбою а інші нропа си.дять дома. але тільки в загальному ІІІ! вся заборонована. Колгосп­ ниці

старанно

виполюють

Gур'яни, добре розпушують грунт. Вже прополено 7 І'ектарів. Колгоспниці роз­ раховують

провести

боту на

гектарах за

27

цю

ро­

ніТ.' пізніх культур та посадкою Не дбають кеРIВЮ~К~1 артl танні про арабські держави. Коrrrоспники прикладають городини. На пар виорано лі за ПРОlJO.1КУ ХЛІБІВ та 11-1 .. _ •

ВСІХ

J

зусиль

по

заnоюванню

Ілише 1 гектар проти Пlану каРТОП.11

,.

капусти-l 20 гречки не ПО-І ' ,

Н. РАТУШНА.

!iUїїїiU!1 Колгоспники

apTi.'li

ВІСТІ З ЛАНІВ ,~

Сталіна, с. Требухів, ПОСіЯ-1 во не село" розгорнули під-

Закінчивши сівбу

ранніх

зернових культур та посад-

априКlНЦІ генерал де lолль о

.

питання про

С'

1-

МІжнародного СПlвробmшц-

тва.

НЬЮ-ЙОРК з. (ТАРС).

ЯК

повідомля€

агентство

чена більша частина наявноІ Юнайтед Пресс, за відомо-

**

Переводячи прополку 1'0- в артілі ТЯГ.ювої сили.

46 гектарів проса, вико- готовку ріллі для посіву родини, картоплі та зернонавши план сівби на 130 пізніх культур. Посія- вих культур, готуючись до процентів. но 40 гектарів ранньоІ греч збирання врожаю, колгосп.~ ки, що становить 100 про- ники Гоголівської артілі ім.

.~

З. НЕГОДА

IIDlIlIDII

іМ.1 ки ПухівськоТ артілі "ЧеР-1

ли

*

хочуть

високих урожаІв зернових, РОДИНИ---ПОМідоріВ треба ще решкода R завоюванні висо рlЮ ,та ЛІва~ може бути городніх та кормових запа- посадити півтора. гектара, ких урожаїВ. р?зв язане Т\ЛЬК~І ш~яхом

5-6 сів для худоби.

днів.

. . ВОН!! не

-

ЗО, не закінчена посадка го \ усвідощlТИ,ЩО бур'яни-пе- з~явив, щ

стями,

одержаними з авто-

ритетних джерел, аНГ.1ійсь-

,Х, ·х· ·х· ке командування має наМір На ПО.1ЯХ СВіТИЛЬНіВСЬКО-! добитися ~~BOДY усіх франго

l{о.'ІГОСIJУ

переводиться· цузьких ВІИСЬК З населених

центів виконання плану.

Будьонного переводять оран дружна робота. Люди пра-І районів СіріУ до ізольова-

дуть сіяти пізню гречку, для

врожаю жита

Колгоспники

скоро

ку картоплі, переводячи по- і якої підготовлена

бу- КУ парів, як основи високого І ЦЮЮ!Ь з та

пшениці.

раннього

до П1знього

площа. Вже виорано 150 гектарів. І на пар, ПО.'ІІоть

садку городини, колгоспни-

На цю

ВИDощуваннн та відrодівля молодняку птиці

роботу

ранку і них таборів.

вечора: орють

його

мами

посадки молодняку

за такими нор­ в

в другш

про

розташування

городину, французьких військ у Сірії

переклю- картоплю.

кістю

Питання

остаточне

ще не вирішене.

кімнаті

роблять ху набивають планки,

щоб

топку, від неІ проводять в курчата не вигріба.1И корму. приміще f1НЯ з МОЛОДНЯКОМ І Годівницю потрібно робити цегляний боровок шириною завдовжки 1,5 метра, висо-

добовому віці на 1 кв. метр: курчат-16 шт., каченят- 12 ,~.~?OTeXHiK РЗВ шт., гусенят-8 шт., інди­ 40 см, заввишки 50 см че-І та 4 см., ширина 7 см. Од­ чат-І0 шт, а з збільшен- рез усе приміщення, який' на така годівниця розрахо­ Колгоспи району в бі,1Ь- а територія його відокрем- ням віку молодняку JЮРМИ закінчується витяжною тру- вується на 100 штук мо.'ІОД­ шості вирощують МО,10ДНЯК ,1ена від інших ферм, KOJ1- посадки його на 1 кв. метр бою. Боровок ставлять на няка.

К. РУБАНІК,

,

І

птиці без квочок. Отже важ госпного

подвір'я,

садиб підлоги зменшують.

.;шву роль в Цііі справі має кmlгоспників та прОїжджих

п>

цеглинах,

.

робро,

ряд зоотехнічних заходів. доріг. РИМlщен~я при груповоними При надвірній температуНе допускати змішування, М'у утриманНІ. м~)Лодняку п?-

рі і стані МО:ІОдняку,період молодняку з ~ОРОСJIОЮ [lТи_IДlЛЯЮТЬ на ВІДДІЛИ та ceKЦif:

з

покладених

проміжками

35-40

ху кладуть

см, потім залізні

на

звер­ рейки,

ПlС.1Н чого роблять боровок.

штучного огрівання триває цею та з МО.І~ДНЯКОМ іНШО-1 для курч~т:- 300 штук, ІТ{об з5ерегти тепло вни­ в такому ро:шоділі: кур- ГО віку і виду, як У прим і- !<аченят 2()0, гус~нят та зу, б.1ИЗЬКО від підлоги-- 1.5 чат-40--50 днів, каченят щеннях, так і на вигулах. ІНдичат ---- 100. ПРИМII:l.е~ня ... 20 СМ потрібно влаштува­ -- 12-35 днів, гусенят ---- Особливу увагу треба при- розгороджують на ВІДДІЛИ ти ЗОНТІІ з тонких дошок 20--30 днів, індичат--45---60 ді J1ИТИ відокремленню інди- планками, .Дошками, хворос або фанери у виг.lяді щи­ днів. В цей час молодняк чат від курчат та каченят. том або СІТкою. тів, верхній край яких по­ треба тримати в теплих приПрИМіщення повинно ма-І rДоб випускати молодняк винен бути від підлоги H~ \1іщенннх: в нежитловому ти утеП.lену сте.:rю, на двір, устінках приміщен 60-75 см-. пристосовзному

Д.1Я

цього

товсті

без

щі.1ИН стіни, две-

ня

влаштовують

лази,

110

!lриміщенні, ком()рі, Jlовітці рі, вікна і .'Іазки повинні І одному на відділ, РОЗ~lіром ГОДІВНИUІ. До 10-ден­ ТОЩО. бути добре припасоваНІ. 25х50 см. Дверцята Д.1Я nа- ного віку молодняк lІотріб-

Приміщення новинно бу- Під.IОГУ роблять

з

дощок І зів роблять

ІЮДВIИНИМИ -

ти сухе, без 111~огягів, СВіТ-І або ГЛИ!lО~ИТНУ. Треба сге-IЗОВНіШНі іі внутрішні. ,.Іе, чисте, рОЗМІщене H~ су- жити,

що() г.1инобитна

до-

хому ~Iicцl з IIРОСТОРИ.\1 ви-І лівка була суха і без ям, а

гулом

j

зе.lенню

навколо. дерев'яна під.юга без щілин.

(ба)l!:ано,' щоб ВИГУ.l був за хищений

від пануючих

СвіТ.l0ва площа

хо- бути з від!юшенням

повинна

1:8--10,

!

ІЦЕННЯ

годувати з

кормових

.лотків розміром 75х30

ОБЛАДНАННЯ ПРИМІВ I1риміщеннях

110

з бортіка~!И по

краях

і вишки 1,5 см. Одну

см, зав-

lllИЦЮ виготовляють на 50 чи

20

вітрів), мав затінок з гобто: І кв. ж'тр площі вік- хунку І лінійний метр боро З 10-деIlНОГО віку молодрізних насаджень дерев або І на IІрипадає на R-IO кв. ~leT ва на 120 штук МОЛОДНЯКУ. няк годуюгь З годі вющь,

на І рів під.юги. П.юща примі- Печі потрібно будувати так: зроб.lених у ВНГ.1яді корит-/

південь або південний схід,

[)~1 5010')

щення

ВiJЗН.зчзється

~I: G;)';в~:;7і:'-j{;I:ЗСЬК;Ї' nа:1. 13)'.1.

кі:lь- в

тамбурі

або

сінях,

молодняку

стаВJІЯть

автоматичні

напува.1ЮI, які

складаються

з двох

частин:

бачка Д.пя води і тазика для підставки. Д.1Я надходжен­ ня води в тазик, у бачку на

висоті 2 см. від НИЗУ роб­ :ІЯТЬ 1-2 отвори. Бачок в тазик становиться так. щоб курчата в

нього

не

могли

В.lаЗИ1И

з нога~lИ.

Д.1Я курчат

та

індичат,

що ДОСТИГЛИ міснчного

рос­

ту, потрібно У.1аштувати (і­ дала, на висоті 15-20 01. від підлоги.

(Закінчення бу де).

гусенят .

.:юдних

кущів, неве.lІІкиіі СХИ.І

вання

годі в-

будують І курчат, 30 каченят або

цегляні печі-борови,з роз ра-І індичат

НАПУВАЛКИ. Для напу­

між­

чи ЦЯ, 110 ДОf}жині якого :шер-

ВІдповідаЛЬJ:lJЙ

rеЩII<ТОР

В. ру ДЕННО

k рова. Друкарня iJайгаз~ти пCTaxaHOB~Цb". Те.Іеф·-о-н-';'р-е";'д;;'.а';'I~{Ц~ія~2-д-з-а-.""Т:!"И-Р-(l-'л-'{~l~О-::О-::J---

41 номер 1945 рік  

41 номер 1945 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you