Page 1

v номерІ:

СьоrоднІ

ІнвесІІJиційний КЛІМат

на Броварщині сторінка

2

"Твор~tа

Броварська

особистість· 2010'

минувшина

сторінка З

сторінка

Виходить з

17

квітня

1937

це щемлива пора про­

щання зі школою.

Позаду уроки й перерви, змагання й екскурсії, вимогливий

погляд учителя й підбадьорливий потиск руки однокласника. Попереду час переосмислення й рішень, вибору й утверд­

травня

29

зидента УкраТНи Віктора Януковича "Україна для л!Одей"

Роз6азар10вання зем11і • rо11овна nро611ема Київської о611асті це

і

є давня

й

в

доріг,

разом працюватимемо і шукатиме­

зиденти незалежної Украіни, включаючи діючого, практично

мо засобів. Причому, якщо пошука­

раїні область, що існує з 1932 року і досі не має власного обласного

-

і він налаштований досит1:1 опти­ містично.

ласті

це

в

-

його

див

- Анатолію йосиповичу, з яки­ -

Несанкціонована

відбудеться

тиційний

роздача

форум.

Перший

інвес­

він

інвестори

для

них

найпривабливіші

умови

земельні

загальна сиl)'ація: тільки близько 20% продукціі аграріів, тваринників області переробляється на місцях, інша частина йде за безцінь як си­ ровина. У Європі ж принципово інша сиl)'ація, до якої сьогодні прагнемо і ми. Причому хотів би, щоб кожен район вирішував сам для себе - ко­

-

справи

резонансні

колишня

влада

встигла

роздати тисячі актів на землю, при­

чому частину скасувати. мельні

ділянки

купувалися,

Одні зе­

продавалися,

кадастрові

книги

інші зни­

щувалися, і цьому сприяла неком­

петентність

місцевих

чиновників.

бізнес-еліl)'

і в

СНД і зарубіжжя. Адже яка сьогодні

усі

род.

країн

створеної в облраді більшості "За

вивчимо пропозиціі найбільш доцільні ·_

··досить шукати ворогів там, де їх

треба

виходити

з

обох міст і приймемо. У

вирішенні найбільш ласті,

цих

питань.

наболілих

думаю,

з

Що

ж

проблем

цим

до об­

внесення їх у Верховну Раду. Це на­

сущна необхідність: уявіть собі, на сьогодні 85 населених пунктів Київщини не газифіковано, причому як у найближчому до Києва районі Вишгородському, так і в Богу­ славському, найбільш вімаленому.

робництва картопляного крохмалю.

го аеропорl)' до Євро- 2012.

дачі незаконних актjв на землю, не­

законного

відбору

землі,

у

тому

Корейська фірма має намір узяти в оренду від 50 до 100 гектарів землі для вирощування овочів і побудува­ ти

числі через суди.

холодильник

для

їх

тривалого

Ще одна з найгостріших проблем

зберігання. Також німецькі інвесто­

мільйонні борги по заробітній платі. В області опинилося більше

ри вкладають 50 млн. євро в розви­ ток логістики у Васильківському і Києве-Святошинському районах.

-

500

підприємств, які до травня пра­

цювали зі збитками. кредитів

-

понад

Неповернутих

200

Боргів за газ теж близько

млн.

200

грн.

млн. У

Залучатимемо

і

для

будівництва житла, шкіл, садків, бу­ динків кульl)'ри і т. д. Є

сумі по усіх напрямках борги об­

інвестиції

перспективні

пропозиціі

від

В Іванкові й

На

грн.: становище досить складне на­

віть порівняно з іншими регіонами

земельній сфері, стандарти,

Навести лад у

підняти соціальні

скоротити

безробіпя

і

Активність

в десятках,

досить

а

велика,

в сотнях.

у

числі й місцевих підприємців

тому

-

сьо­

констатувати:

еліти країни.

Приступаючи до роботи на nосаді, ви перший з гу­ бернаторів зібрали на нараду редакторів районних газет, об­ говорили з ними насущні проб­

-

новій

люється не

млрд.

можу

ка­ Без

списку. І це при тому, що в області живе основна частина політичної

ти, і якнайшвидше.

1

жаль,

системи.

Київська область сьогодні за рівнем розвитку інфраструктури знахо­ диться у кінці загальноукраїнського

України. Цю сиl)'ацію слід виправи­

близько

реконструкції

налізаційна-очисні

леми,

складають

Борисполі вимагають

невідкладної

європейських бізнесменів по будівництву суперсучасної гусячої і хутряної ферм - насправді число пропозицій вже сьогодні обчис­

ласті

Вважаю,

що

на

сьогодні порозумівся і з депутатом" "бютівцем" Богданом Губським; чиї бізнес-інтереси

безпосередньо

Вже майже чверть століпи проблемна точка Київщини Чорнобильська зона. І зараз на­

мо проекти законодавчих актів для

нодавства. Зараз відкрито сотні кримінальних справ по фактах ви­

вже

пропозиціІ"'.

приймати

апроваджуватимемо і просуватиме­

ва здача терміналів Бориспільсько­

Ми

німецькою

готовий

пов'язані з нашою областю. З бага­

Васильківському районі завод з ви­

з

Я

тьох питань ми з ним вже знайшли

приватизовано з порушенням зако­

переговори

немає. Люди втомилися від ваших

Сьогодні ми створили Центр зако­ нодавчих ініціатив і через нього

вирішення цієї проблеми неможли­

металовиробів.

провели

розвиток Київщини". Я сказав так:

впораємося.

компанією. Вона готова будувати у

вод

кому за­

депутатів­

25

мож­

Тут

му потрібний тваринницький кому птахоферма,

ком­

цьому

ливостей виділити землю і почати адміністративне будівництво. Ми

Розбазарювання землі за останні роки в Київській області набуло за­ грозливих масштабів. За інфор­ мацією правоохоронних органів, понад ЗО тис. гектарів землі було

плекс,

При

ми знаходимо в них підтримку у

на

контроль

БЮТ.

що в об­

""бютівців"" сьогодні вже увійшли до

сьогодні

дент

взяти

вам, незважаючи на те,

ти Бориспіль, а може бути і Вишго­

nершій

а

зараз

ви

десятці

опинилися

сnиску

в

"души­

розумний компроміс.

-

полегливо точаться розмови про

те, що частину земель вчені ре­ комендують

повернути

в

корис­

тування.

-

Найближчим часом буде ство­

рена урядова комісія, яка проведе перевірку територій, що опинилися

в зоні відчуження. На сьогодні без проведення таких робіт неможливе залучення інвесторів у ці райони області.

-

Як ви вирішуєте кадрові пи­

тання,

неминучі

і

зокрема

залишили

бюджетуна

ремонт

області

50%

Так, цього року, на відміну від

50%

податісів у се­

регіонів ми прийняли рішення роз-

.

глянути проект нового Податкового кодексу, де буде порушено питання

повернення податків у регіони для їх подальшого розвитку.

Я не відчув, що в області є про­

ваші

сподіваюся залучити для участі форумі

-

це і з Прем"єром, і з Президентом, і

цьому

завдання

вибудовуються

зиції в обласній раді?

ви­

давно

мель. На першій же зустрічі Прези­ поставив

вас

стосунки з представниками опо­

розбирань.

потрібні усім. Я щиро хочу створити

зе­

у

мене була попередня розмове про

Ніхто не винахо­

велосипед,

найдений:

ми із проблем в області ви стик­ нулися в першу чергу?

А як

ласній раді більшість представників

Ви першим з губернаторів вирішили скликати в області форум інвесторів - чи багато охочих взяти в нім участь? - Так, 25 червня в Київській об­

Про

районних і міських адмініст­

жипєво важливих питань, що цікав­ лять жителів області. Ним може бу­

сусідніх областей. Але цю проб­

до

редньому буде повернено в об­ ласть. Але, сподіваюся, це буде не лише наша преференція: на Раді

головних редакторів до складу ко­

рацій.

формуванні

коштах,

-

керівниками районних газет і ввів

тистояння новим владним ініціати­

це й інвестиціі,

звернулися

попереднього,

з усіма

дійсно потрібний: це ж са­ мостійність у вирішенні багатьох

сторів, і субвенціі з бюджеl)'.

інтерв'ю' журналу "nрофіль".

зустрівся

для цільово'го розвитку районів об­ у тому числі від європейських інве­

Київщини Анатолію nрисяжнюку,

я

центру

дале~о не на рівні не те що ви­ щого політикуму, але навіт1:1 розв 'язу­

бернаторства

ти, ці засоби для відродження муніципальних соціальних програм,

-

ви

податків. У прийнятому бюджеті враховано ваше побажання? ·

му в перший же тиждень свого гу­

усі чотири пре­

губернаторові

-

вони можуть передавати побажання жителів та ініціювати обговорення ініціатив місцевої влади, прин­

-

Окремий від Києва центр області

У перші ж дні роботи губер­

-

посередники між народом і владою,

легій

належить

Голова КИ1вс~:~ко1 о6ласно1

держаІfНОі адміністраЦІЇ А.Й. nРИСЯЖНЮК. Голова Киівськоі обласної ради О.С. КАЧНИЙ.

врахували потреби області

зарплат .. До того ж це єдина в Ук­

новому

Молодь повинна жити в щасливій країні, а ми допоможемо їй!

при

l)'ди ж відраховуються і податки з їх

...

найблаго­

щоб

як ми діятимемо, куди йдемо, ра­

в

мрії,

201 О

зом з. ними оптимізуємо витрати,

ласті є в наявності

найзаповітнішої

мадської приймальні. Журналісти

особливому рахунку: у неі немає обласного центру, зате в

увес~:~ Кабмін і навіт~:~ лідер опо­ зицІЇ. nри цьому показник доб­ робуту інших жителів виявився

втілення

роднішої мети!

відводжу районній пресі роль гро­

більшості своїй працюють у столиці,

жителі

і

Прем'єр-міністра з пропозицією,

України Віктор Федорович. Скажу так: ми пояснимо жителям,

їі

щирість

l)'аціі на місцях саме через ЗМІ. Я

област1:1 на карті країни

Київщини:

на

Нехай свято Останнього дзвоника С•ап<> початком нового

сходження- до

ципово необхідні нам сьогодні. То­

відома

справедливість,

натором

вати. На це нас націлює і Президент

на

на доброту і

адміністраціі по врегулюванню си­

Киівс~:~ка

проблема

Ваша

мудрість!

СИl)'ацію в регіоні й кроках облдерж­

Аматоnій ПРИСRІННЮИ:

Власне,

N2 41-42 (10160-10161)

Учителі1 самовіддані працелюби на ниві освіти! Хай не міліє

душа

~тьки, будьте опорою своїм дітям на шляху їхніх сумнівів і переконань,. розчарувань і пріоритетів, змагань із трудноща-

-

року

2010

ми, в часи перемог і поразок!

і набули значущоСті саме в школі!

алізацією одного з найважливіших положень nрограми Пре­

8

благополуччя!

хвилин спілкування з друзями й учителем, що сфОрмувалися

Тож нехай новий етап У. вашому житті стане бажаною ре­

вати

сторінка

Випускнику, на омріяних полустанках свого життя не розгу­ би дорогоцінних миттєвостей свого дитинства і юності та

ження, нових зустрічей і звершень.

лему тепер

повідомлення.

"набуття МОІJОдиМИ людьми впевненості у завтрашньому дні, отримання освіти до першого робочого місця". Цього року свято Останнього дзвоника зустрічає близько 180 тисяч школярів КИївщини. Прощальним воно є для 25 з половиною тисяч випускників 9-х класів і.nонад 14-ти тисяч випускників-старшокласників. Пліч-о-пліч зі своїми учнями долали труднощі й раділи успіхам 17 тисяч педагогів.

це крок уперед у здобутті знань й усвідомленні вагомої ролі

числі П жителів

оголошення,

5

сторінка

Субота,

Настав хвилюючий день Останнього дзвоника. ДЛя одних -

4

року

Дороrі школ•рі, педаrоrи, баrькиІ освіти в людському житті. Для інших

Людина і закон

добробут

Б ро вар L.LJ.И ні

Реклама,

nри

зміні

керівництва регіону?

- Київська область завжди бу­ па зоною рекреації дпя столиці, славилася

своїми

оздоровчими

базами і пансіонатами. Якби

ви

разом

зі

мною

проінспекl)'вали зони відпочинку в Ірпіні й Ворзелі, у вас би волосся

дибки

стало!

У

Ворзелі

колишні

відомі здравниці стоять без вікон і

Дверей.

Піонерських таборів уже

просто

немає:

об'єктів

понад

повністю

практично

знищені.

розглядаємо

дження

цих

80%

розграбовані, Але

питання

дитячого

ми

про

зараз відро­

відпочинку

в

Київській області. Це першочергове

завдання, кошти як районних, так і обласного бюджетів уже виділені, й цього року діти зможуть оздоров­

люватися неподалік столиці.

-

Повернемося до земельного

питання: що область вже зроби­ ла, щоб зупинити беззаконня по роздачі ділянок киянам?

-

Я своєю постановою ввів мора­

торій на видачу актів на землю, по·

ки

не

проаналізуємо

сиl)'ацію.

Необгрунтовані рішення перегляда­ тимеме і відмінятимемо в законно­ му порядку.

- Як довго триватиме цей про- · цес, тобто коли безземельні ки­ яни зможуть отримати свої, що вважаються

згідно

із

законом,

ділянки?

-

Ця робота вже почалася. За на­

Ми дуже зважено підходили по

шим клопотанням прокураl)'ра об­

кожній кандидаl)'рі на керівні поса­

ласті подала протест до обласного

-

ди в області. Іноді, перш ніж при­

Господарського суду

значити

400

того

районної

або

іншого

адміністраціі,

голову

минав

не

один тиждень. На сьогодні вже мо­

жу

відповідально

влада,

ні

заявити,

опозиція

не

що

ні

можуть

і вже перші

голова

сільради розподілив між людьми, повернені

··потрібними··

колишньому

хазяїну,

Національній

академіі наук України,

пред'явити претензій до проведе­

жаві.

них призначень.

ються

І передусім тому, що практично

-

га землі в Глевасі, які колишній

Аналогічні

і

щодо

тобто дер­

справи

села

розгляда­

Щасливе

Бо·

риспільського району, і в населених

усім, хто захотів продовжувати ро­

пунктах

боl)' в структурах області, були за­

району, й інших. Думаю, що впро­

тих, хто складав цей список, ні те,

пропоновані варіанти посад. Скажу

довж року земельні питання будуть

чому l)'ДИ потрапив. У мене ніколи не виникало проблем з пресою, і я

так: сьогодні треба мати силу волі й професіоналізм, щоб встояти від

відрегульовані,

телів преси .. в Україні.

-

Знаєте,

не

можу зрозуміти ні

Києво-Святошинського

хоча,

на

жаль,

не

все залежить від мене.

забезпечити людей роботою, одним

годні це саме той напрям, який дасть

завжди

жур­

різного роду політичних впливів на

Олена ГРОМНИЦЬКА,

словом, відродити довіру громадян

можливість з часом забезпечити зайнятість жителів області роботою у своєму районі, а не в столиці.

налістів, де б не працював. І зараз я

процеси, які є в першу чергу управ­

Марія СТАРОЖИЦЬКА.

зацікавлений у постійному інформу­

лінськими.

(журнал '"Профіль··,

ванні жителів області про реальну

це, передусім, менеджер у владі.

до влади,- це тільки частина тих пи­

тань, над якими ми повинні працю-

був

досl)'пний

для

Вважаю:

губернатор

(138)

від

N220

15.05.2010

р.)


2

НОВЕ ЖИТТЯ

Су6ота, 29 травив 20 І О року

~"д~,.ЕІІІІІІо~·~·v'~ІІJІГ~І1111111111{81іІFІІІ:ІІІІІІІ~:~~~ поздоровлень ювіляр отримав від своїх колег і шанувальників. Відбувся святковий концерт за уча­

Вітаnн nоета-nісиАра

стю професійних та самодіяльних артистів. Від Броварського району О. Демиденка nоздо­ ровили голова районної ради Ю. Кушніренко та голова районної nрофспілки працівників сільсь­ кого господарства Г. Тітарєва, а також меценат Літківський сільський голова Л. Пінчук. З пісеннИм вітанням виступили керівник та концертмейстер Народного хору "Криниця" Бро­ варського РБК Т. Сокаль та І. Бардаченко. Фінансову доnомогу у проведенні вечора надали також меценати : головаСТОВ "Княжицьке" Т. Ру­ денко, голова ФГ "Журавушка" С. Плакся , голова спілки підприємців району М. Хоменко та керівник СВАТ "Комбінат "Тепличний" В. Чер­

Броварський район очолює пе­

Нещодавно в актовій залі Київського вищого про­

більшим обсягом залучених пря­

залучення інвестицій у районі є :

вечір, присвячений 70-річчю поета-пісняри Олек­ сандра Демиденка, жителя села Світильня. Багато

· ,, ... ·. _,_:;, ?w: ·.,~~'1:JI".J!MІ4:~~~~·,JJ~,~~ИA~·~~~~il~-~~-•~t!IMII'~ ~:~ ;~;.: · ;···\t~~·"~;:f·.·:::'

Визначено nріоритети Чергове засідання колегії Бро­ варської РДА відбулося ц.р.

за

участю

20 травня

голови

адмі­

тання nідвезсиня дітей у Семи­

боргованості зі сплати страхових

nолках . У нинішньому році учні забезnечува­

внесків доповідала начальник управління Пенсійного фонду в

харчуванням.

Броварському районі С.І. Реше­

райради Ю.І. Кушніренка,

лися

їхніх

гарячим

заступників, керівників управлінь,

Важливим

nеда­

това . В обговоренні доnовіді ви­

відділів і служб, голів-сільських і

гогічних колективів є заnрова­ дження профільного навчання в

ступив Калитянський селищний голова СЯ. Мороз.

селищних рад, директорів шкіл.

завданням

Про завдання відділу освіти і

школах району. Про ці та інші

Про роботу зі зверненнями

сільських та селищних рад щодо

nитання говорив виступаючий ,

громадян у виконкомі Велико­

організованого

аналізуючи

початку

20 І 0-

дошкільної

димерської селищної ради, пріо­

освіти й організацію навчально­

ритети у цій сфері діяльності се­

варщині та підготовки до роботи

виховного

школах

лищної ради і виконкому звіту­

в

період до­

району на нинішньому етаnі та

вав селищний голова АБ . Бочка­

начальник районного відділу освіти С.І. Лукашевич . Нині в районі працюють 17

підготовку дошкільни х закладів

рьов.

та шкіл до нового навчального

дошкільних навчальних закладів

вий період.

та 6 НВК "Школа -дитячий са­ док" (96 груп, охоnлення до­

В обговоренні доповіді взяли участь директор Гоголівської

шкільною освітою складає 51%), функціонують 25 загально­

ЗОШ І-ІІІ ст. Г.И. Оксанич, ди­

2011

навчального року на Бро­

осінньо-зимовий

повідав

освітніх шкіл, де nрацюють 765 nедагогічних працівників, з яких учителі-nенсіонери, 83 учителі віком до 30 років . 10

11 7 -

шкільних автобусів nідвозили цього навчального року І О 16

стан

nроцесу

в

року і до роботи в осінньо-зимо­

З обговорених питань прийня­ то відповідні доручення.

Детальний аналіз озвученої

ректор Світильнянеької школи О. В. Кругляк, Княжицький сіль­ ський голова

0.1.

Касьян .

під час засідання колегії інфор­ мації й піднятих проблем зробив голова РДА П.П . Іваненко. Він визначив пріоритетні завдання наступного періоду, закликав до співпраці, відповідальності nред­

Про забезnечення виконання встановлени х Урядом України

ставників усіх гілок влади, керівників підприємств і орга­

планових завдань з наnовнення

нізацій району.

бюджету

управлінням

Пен-

області, тобто в окремо взятому

районі створені умови для залу­

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

товано

автопавільйони,

здійснено санітарну очистку ву­

під голо­

лиць Довженка, Маяковського,

належний ста н прилеглих тери­

вуванням в.о. міського голови Іго­

Металургів (навпроти хлібзаво­ ду), Л ен іна та ін . Працівники спецвідділу контролю за станом

торій.

тривав з 15 березня по 15 травня. Координував основні роботи

благоустрою та зовнішнім ди­

те, що двом ісячник з благоуст­

зайном міста за цей час СКlJалИ

рою закінчився, основні роботи

штаб, до складу якого ввійшли

78 протоколів за ст. 152 КупАП

­

не припиняються. Бо лише що ­

проведення торгової діяльності

денна коnітка праця мешканців

нашого міста гарантує чисті, охайні подвір'я та парки, при­

но шість суботників- це рекорд ­

без погоджувальних документів, встановлення рекламних виві­ сок без дозвол ів та nроектів, по­ рушення Правил благоустрою.

на їх кількість. Більше двох ти ­

на прилеглих територіях.

сяч броварчан доклали зусиль, щоб наше місто виглядало охай ­

ступник міського голови

но і привабливо: білили дерева та бордюри дор іг, фарбували

горій Голубавський констату­ вав, що станом на 19 травня вру­

турнікетну

тонні опори вуличного освітлен­

чено приnисів більше, ніж за минулий рік в цілому: 385 за не­

ня, при бирали в п арках та лісо ­

повних п'ять місяців проти

смуга х,

за цілий

22

турнікетів, висаджено

ленення та поліпшення санітар­

та

ного стану міста підбивались під

стихійних

час чергової оперативної наради, яка відбулася

19 травня

ря Сапожка.

Нагадуємо,

що двом і сячник

представники

управлінь

та

відділів виконкому, КП "Служба замовника " , СЕС та інших служб. За цей час було проведе­

кущів,

ментуючи

з

640

628

дерев

ліквідовано

14

сміттєзвалищ,

цього

приводу,

Підсумовуючи , Ігор Сапожко наголосив,

що,

незважаючи

на

брані вулиці , вичищені водой­ ми.

Ко­

Міський очільник нагородив

за ­

почесними грамотами виконко­

Гри ­

му

представників

колективів,

чиЮ роботу під час двомісячника

Будівництво комплексів із

ня товарів до споживачів.

3.

ся цілеспрямовано й системно.

пристоличного ре­

гіону дають можливість корис­ туватися

найрозвинутішою

транспортною інфраструктурою в Україні.

Київ

-

Це й автомагістралі

Чернігів - Санкт- Петер­ - Прилуки, залізниця

бург, Київ Київ

Розвиток харчової та пере-

4.

Розміщення підприємств

промислового призначення.

5.

Розробка сучасних молоч­

но-тваринницьких комплексів.

6.

Уnровадження

Створення системи збиран­

7. ня,

варський

твердих

район

-

один

з

передових

технологій в рослинництві.

Москва, міжнародний ае­

-

переробки

і захоронення

побутових

відходів ,

будівництво сміттєпереробного

варський район є інвестиційно

заводу.

8.

Проведення організованого

привабливим регіоном, оскіль­

житлового будівни цтва в ком­

ки має достатню кількість неви ­ користовуваних фізичних і люд­

плексі з вирішенням соціально­

ських ресурсів, великі резерви

до

неукладених в економіку району

населених пунктів .

заощаджень

на

мільярди

до­

побутових завдань, генеральних

9.

відповідно

схем

.розвитку

Створення рекреаційн их

ларів, місткий внутрішній ринок

комплексів

на

споживання (близько 68 тисяч людей) - один з найбільших у Київській області, а також без­ перешкодний вихід на зовнішні

зимської,

Пухівської ,

ринки реалізації то_варів та по­

територіях

За­

По­

гребської, Літківської сільських рад.

Обов'язковими умовами роз­ міщення інвестицій є екологічна безпека проектів, сучасна техно­

слуг.

В

умовах дефіциту

власних

логічна основа та інноваційний

інвестиційних ресурсів важли­

характер.

вим джерелом фінансових ре­ сурсів для економіки району є

На наш погляд , основними цілями стимулювання іноземно­

іноземні інвестиції у різних фор­

го інвестування є залучення й

мах. Але нині , як свідчить аналіз

нарощування обсягів іноземних

статистичних даних, обсяги іно­ земних інвестицій ще нед о­

інвестицій та підвищення ефек­ тивності їх використання для зростання національного вироб­

статні, щоб відігравати вагому роль додаткового джерела фі­

ництва, сприяння підвищенню

нансування структур ної перебу­

науково-технічно го рівня

дови економіки

робництва

Броварського

району.

на основі

ви ­

впрова­

дження нових ресурсозберігаю­

Якщо по Україні залучено іно­

чих, наукомістких та екологічно

земних інвестицій на одного жи­

чистих технологій. До цілей сти­

775

дол. США, в

- 1193

Дол.

7054

мулювання інвестицій також на­ лежить сприяння

збільшенню

обсягу ексnорту конкуренто ­

дол.

спроможної продукції вітчизня ­

США. Станом на 01:01.2010 в районі зареєстровано 42 підприємства з іноземними інвестиціями, з яких 11 підприємств ~ із 100% інозем­

них товаровиробників , знижен­ ню до мінімуму залежності ви­

робництв від і мпортован их ре­ сурсів, створенню виробництв на базі м ісцевих ресурсів.

ною інвестицією. Всього в еко­

Зараз мало середніх розмірів

номіку району залучено прямих

інвестицій у конкретні проекти,

іноземних

США, в т. ч. за

невеликі обсяги іноземних інве­ стицій спрямовуються у вітчиз­

млн. дол. США.

няну виробничу сферу, зокрема

інвестицій

485,3 млн. дол. 2009 рік - 54,5

на

суму

Залучаються й вітчизняні інвес­

в промисловість, низький рівень

ти ції. Сума залучених капіталь­

залучення

них інвестицій у

2007 році склала 746 млн. грн . , у 2008 р. 1449 млн. грн. та в 2009 р. - 922 млн. грн.

тиц ій .

Основні обсяги іноземних інвестицій, а це більше як 70%, надходять із країн Європи: Нідерландів, Німеччини, Фран ­

.собою подолання · бюрокраrич ­

портфельних інвес­ Тож новий підхід до

взаємовідносин

між владою

і

nідприємництвом, який являє них бар'єрів, сприятиме розвит­ ку всіх н апрямків бізнесу та соціальної сфери .

ції, Австрії, Італ ії, Кіпру, а інші­

Броварс ька районна державна

здалекого зарубіжжя: США, Ек­

адміністрація має у Всесвітній

вадору, Віргінських островів, Ізраїлю.

мережі Інтернет свій веб- сайт, на якому можна ознайомитися

Основними формами залучен­

як з інве стиційними

пропо­

частку всіх інвестицій освоєно у

ною виробничою і нфраструкту­

і надал і nриділятим еться належ­

визнано кращою: це ЗОШ N22, ДНЗ "Колосок", ЖЕК NQ2, ОСББ "Надія", ОСББ "Королен ­ ка, 66", фірма "Паритет" та інші. Також були дані доручення КП "Служба замовника" у термін до

розвиток промисловості, склад­

рою та іншими показниками .

ному стану прибудинкових те ­

п ер ш ого червня

ського господарства , сільського

танні два місяці спільними зу­

риторій, і особливо

монт

силлями

му сектору . Бо одне з основних

огорожу,

очищали

залізобе ­

о зеро

в

nарку

"Приозерний" .

Фахівці підрахували, що за ос­

щено

впорядковано

від сміття

міських вулиць,

1705

та

очи­

тис.

м2

242

2009 рік. Особлива увага

порушень

-

-

приватно­

складування

га парків,

будівельних матеріалів саме на

км лісосмуг уздовж шляхів . Здійснено ямковий ремонт 500 м 2 броварських вулиць, відремон -

прибуд инкових територіях . Згідно з Правилами благоуст­

4,3

41 ,2

рою горе - господарям це кошту -

здійснити ре ­

примусових

зменшувач і в

швидкості, побілити бордюри по вулицях Короленка, Кірова, Груш евського, визначитися з місцем

встановлення

спортив­

ного майданчика та інші . Лариса ШАПКА.

ня інвестицій є грошові внески,

зиціями, так і з характеристи- .

а також у вигляді рухомого та не­

кою населених пунктів району ,

рухомого майна.

демографічним станом,

Най вагомішу

господарства та будівництва .

2

·

рабної промисловості.

ропорт "Бориспіль". Нині Бро­

ну ця цифра складає

ватиме 340 гривень (мінімаль­ ний штраф). Власники МАФів повинні слідкувати за привабли­ вим зовнішнім виглядом фасадів споруд та кіосків і підтримувати

Підсумки проведення весняного

2.

капіталу, і ця робота проводить­

США , то по Броварському райо­

але роботи ще тривають ...

Створення теплична-оран­

зберігання, обробкИ і просуван­

Київській області

Двомісячник завершено,

1.

жерейних комплексів.

чення передових технологій та

теля в сумі

двомісячника з благоустрою, озе­

32,2%

Безперечно , потенційно Бро­

сійного фонду та nогашення за­

належним чином

най­

провідних районів області.

дітей. Гострим залишається пи­

ністрації П.П. Іваненка, голови

Київщини з

від загального обсягу інвестицій по

Переваги

Сергій ЛИСЕНКО, директор РБК. На фото: Олександра Демиденка nоздоровляє голова Броварської райради Юрій Кушніренко. Фото автора.

фесійного училища деревообробки відбувся ювілейний

Калитянська,

мих іноземних інвестицій-

нишенко .

Організувати свято допомагали сільський голо­ ва Світильні Ю. Дяченко та інші сільські голови.

Шевченківська,

Требухінська та Заворицька . Пріоритетними напрямками

релік районів

На сьогодні в стадії освоєння промислові парки: Промисл о­

вий парк ТОВ "Земел ьний союз"

та Промисловий парк "Велико­ димерський ". Ви значені мислових

зон:

Броваршина

наяв­

відкри т а дл я

співпраці з інвесторами і добрих справ на благо України .

З вірою в майбутнє

-

Іван КІЯЧИК,

головний спе ціаліст

про­

управл іння економіки

Калинівська,

Броварської РДА.

5


Субота, 29 травня

НОВЕ ЖИТТЯ

3

року

2010

· · · vкоnІмvа І І І І І

"Т порча особистість-2010"

'' ''' '' '' '' ' ':' І

І

19

травня на сцені МКЦ "Про­

метей" віншували молоду тв!JРЧУ еліту нашого міста: переможців

та

призерів

циплін, конкурсів-захистів науко­

во-дослідницьких робіт членів

І

інтелектуальних

І І

І

І І

:

та

Всеук­

міжнародного

"Творча

:

' ' '

мисіпецІJких

рtвнtв.

особистість"

! справжнє :

і

обласного,

раїнеького •

учнів,

Малої Академії Наук,

! конкурсів : :

Всеукраїнських

учнівських олімпіад з базових дис-

це

-

свято для рQЗумної,

талановитої молоді та батьків і наставників, яке доводить, що

Бровари

мають

тенціал.

Вихованці

великий по­ загально~ позашкільних нав-

освітніх та

: чальних закладів своїми здо­ : бутками не лише складають по­ : зитивний імідж нашому місту, а : й мають усі шанси з часом І

І

ввійти до літописних сторінок

' '' '

рідного краю.

:

чих

І

Вітаючи

І І

переможців

-

педа-

! го гів, керівників гуртків та твор2009-2010 навчаль­

Як підсумок ного

і

творчого року,

всебічної

просвітницької роботи у Брова­

фестивалів.

Для

нагородження

145 грамот

було підготовлено

для

учнів, викладачів та батьків.

Нагородження

рах, з метою підтримки та за­

провели

за­

охочення обдарованих дітей і мо­

ступник міського голови Лариса

лоді, пропаганди класичної музики

Виноградова, начальник відділу

нещодавно у Броварській дитячій школі мистецтв відбулося відзна­ чення переможців міських, облас­ них,

всеукраїнських

конкурсів

і.

культури Наталія Багмут, дирек­ тори· міських дитячих

школи

стали улюбленцями броварської публіки. За плечима Вадима Ан­

Дарина Кучеренко досягли гар­

та

Володимирівна

го голови Лариса Виноградова

тонюка - обласний етап Всеук­ раїнського конкурсу-виставки

:

нагадала, що конкурс вже має

"Маленький українець".

:

двадцятирічну історію:

:

: вень, на освітянській ниві у роз­ : палі жнива. Свого часу : використавши досвід наших коІ

! лег :

сутніх звернулася Лариса Вино­ градова. А Наталія Багмут зазна­

чила:

"Протягом

року ми

всі

разом і кожен окремо йшли до цього весняного дня мовуємо

творчий

викладачів,

а

.

Ми підсу­

шлях дітей,

особливо їхніх

Справжнім

подарунком для

усіх присутніх став концерт фор­ тепіанної музики

- твори Л. Бет­ ховена, Й. Баха, М. Скорика у виконанні України,

народної

викладача

артистки Київської

Національної музичної академії Людмили

Марцевич та й уче­

ниці, піаністки Ден Сяо Сінь. Валентина КОВАЛІВСЬКА.

із Санкт-Петербургу, ми

вперше на Україні започаткува­

І ли у Броварах подібні заходи,

Призерами

учнівських

олім­

них

результатів".

Лариса

тривалий

час

проводить апробацію електрон­

них засобів навчання. Активно впроваджує електронні підруч­

ники. Сьогодні на уроках за­ рубіжної літератури, починаючи

піад різних рівнів та інтелекту­ альних конкурсів стали Ганна Ганжа, Інна Коваль, Максим Карпенко, Юлія Борець, Юлія Морозова, Тарас Маснич, Кате­ рина Бородіна та багато інших. Сповнені гордості за успішні

туються під час уроків електрон­

з п'Ятого класу, школярі корис­ ним

додатком,

шо

урізноманітнює

не

лише

навчальний

процес, а й позитивно впливає

: потім інші міста почали брати з і _.нас приклад". : ... Близько двох годин тривала ; церемонія нагородження По­

результати своїх підопічних пе­

на якість знань.

дагоги. Нагородження краших учителів-предметників стало

Серед загальноосвітніх за­ кладів за рейтинговими показ­

своєрідною кульмінацією захо­

никами найкращими було виз­

грамотами виконкому

ду. Гідно оцінена протягом нав­

:

та відзнаками кращих з кращих.

чального року робота Л.Г. Ду­

: : : :

ширі оплески, квіти від вдячних вихованців і колег на деякий час

нано гімназію ім. С. Олійника (ІІІ місце), спеціалізовану шко­ лу Ng7 (11 місце), спеціалізовану школу Ng2 (11 місце), НВК (11 місце). Лідером стала спеціа­ лізована школа Ng5 (І місце). Від імені усіх переможців сло­

! чесними

! Протягом всього часу не стихали І

батьків, бабусь і дідусів, ко

"Незва­

! жаючи на те, шо за вікном тра­

мистецтв та музичної школи Ва­

З вітальним словом до при­

школярів

! їхніх батьків, заступник місько­

лентина Шекула та Олена Цим­ болл.

колективів,

1 І

' І

І І І І І І І І І І

' І І І І І І І І І І І

І І

перетворили

святкову

залу

на

квітучу оазу. Та головне - щасливі, сповнені оптимізму і впев­ неності у власних силах очі юних талантів. Наприклад: Інна

Середа цьогоріч виборола третє місце на Всеукраїнській вис­ тавці-конкурсі декоративно­ вжиткового мистецтва "Знай і люби свій рідний край", солісти

менко, А.О. Бородіної, Н.В. Дмитренко, К.В. Долініної, Г.С. Корчинської, Т.І. Мельник, 1.1. Любимової, Л.М. Костюк та інших. Серед нагороджених - і вчи­ тель зарубіжної літератури шко­ ли Ng7 вчитель-методист Лариса Володимирівна Воробйова. За їі плечима 24 роки псд<Jгогічного стажу: "Систематично наші учні виборюють

призові

місця

на

міських олімпіадах, добре себе

Зразкового хореографічного ко­ лективу "Оксамит" Олег Здаро­

зарекомендували і на змаганнях

вець і Марія Вітюк давно вже

мої учениці Оля Берьозкіна та

ва вдячності за турботу, уроки людяності, вчителя\!,

професіоналізм

за

підтримку

опіку

молодих

-

батькам,

-

талантів

-

міській владі висловила Анас­ тасія Тихонова. Нехай і надалі "Творча особистість" плекає нові таланти, котрі здобувати­ муть славу рідному місту.

обласних рівнів. Ось і цьогоріч

Лариса ШАПКА.

·

Фото автора.

' Нещодавно в Пухівській ЗОШ

особливо активними були учні 4-го

відбулася зустріч з делегацією

класу,

американських вчителів,

своїх

Міжнародної телі

за

ство'".

і

Перебуваючи виявили

знайомитися

сільською

в

Україні, по­

До

складу

Грір

Берроуз,

Берроуз,

Айві

Джордж

Урданг,

Шеріл

зокрема з біологіі, хіміі,

рубіжної увага

літератури.

зверталась

сnостерігали

за

що

роботою

воджували

сnравжні шедеври.

спів­

що

На занятті шкільного гуртка "Умілі

майстрів,

наукові

основна

асnекти,

руки" (керівник Ю.А. Луценко) гості

Розілло, Річард Розілло. Супро­ їх

Та

на

за­

різнять міську й сільську школи.

делегації вчителів із Нью-Джерсі ввійшли

У

виявили до змісту навчальних nро­ грам,

творять

із

юних бісеру

робітники Академії педагогічних

Правовий б рейн- ринг nідготувала

наук та перекладачі. До складу

й nровела вчителька історіі та nрава

робочої групи ввійшли також за­

О.Г.

ступник голови Броварської РДА

змагання двох команд

А.В.

вокатів,

Деменко

та

заступник на­

чальника відділу освіти РДА Л.Г.

Саваскул.

рює фрагменти уроків і nерерв, ек­ заменів і концертів, життя ЗворушлИві слова "Пісні ник"

сnівають

усі

живе

надія"

nочинається

npo

На згадку вручили

зустріч

сувеніри

гуртка "Умілі руки" рево

життя

й

-

залі.

фінальна

з

були

воєнного

л.·.холіття

ку

"Пухівка",

де

історіі

делегаціі

вироби

членів

символічне де­

дружби

ланцюжки-nрикраси,

сторінки

шокласники.

руш­

хореографічна комnозиція "Україна".

зацікавило

стар­

в

Після життєстверджуючої nісні "Хай

суддів і ад­

яких

npo

nрисутні

-

членами

виnуск­

ників і nершокласників Пухівки.

Гостей

із

бісеру та

а також книж­

nереnлелися

села до

від

днів

сучасності.

Гості щиро nодякували nухівчанам і

Відтак розnочалася літературно­

Чайка.

"Дискусія

життя

ровесників.

свою чергу гості особливий інтерес

звичайною

школою.

npo

розnитували

'"Вчи­

бажання

зі

які

заокеанських

партнер­

організації

демократію

іноземці

членів

заnевнили, що за весь час nеребу­

nри­

музична комnозиція "Як у нас на Ук­

вання в Україні не відчували такого

сутніх із характерними рисами Бро­

раїні". Тут nерекладачі не знадоби­

морального й естетичного задово­

А.В.

Деменко

варщини

як

ознайомив

високорозвиненого

nристоличного району, Л.Г. Чайка з

особливостями

розвитку

-

освіти

лись,

адже

мова

мистецтва

лення, як nід час цієї зустрічі. Було

Го.стям nіднесли

відмічено особливу атмосферу nо­

традиційний український

рядності, взаємоnоваги, що nанує в

загальнолюдська.

-

коровай

npo

регіону. З Пухівською ЗОШ знайо­

хліб-сіль. Лунали nісні

мив їі директор М.Г. Гурбич .

а мультимедійна дошка відобража­

чистотою

ла

шкільного nодвір'я, охайним вигля­

Гості

nобували

відnовідали

на

в

класах,

заnитання

учнів,

цікавилися життям села. Діти були активними в ході діалогу. Виnускни­

npo

ки заnитували

ісnити в школах

Америки, nравила встуnу до вищих навчальних

оцінювання країни.

закладів,

у

Серед

вузах

систему

та

молодших

слайд-шоу

з

Україну,

українськими

npo

Київ" суnроводжувала

nоказ

nам'яток

"Пісня

npo

npo

нашої

Пухівку"

-

столиці,

відеофільм

сьогодення нашого села.

Лунають nісні: "Ода школі", "Чому

nриміщення

школи

та

наших дітей та їхніх

зичного

мистецтва

0.0.

Бахіна.

Завдяки їй наша школа стала сnіву­ сольні

номери.

зиції

танцювальних

(керівник

В.О.

колективів

Пиндюра).

Велика

гогу-організатору

0.1.

Філоненко і шкільному nеда­ Н.К.

Микал .

інтересом

середньо залежить від nозитивного

ставники США зі вчителем інозем­

навчають в школі", "Шкільна сюїта",

вnливу особистості директора шко­ ли М.Г. Гурбича. Іноземців зачару-

сnілкувалися

З

здорового колективу школи безnо­

"Журавлина nісня", а екран відтво-

відоме

з на

весь світ українське сало' Заключний

етаn

візиту

-

nрогу­

суні-Десни.

ансамблів,

Відмітили гості й оригінальні комnо­

значили,

класів

nамnушки і

стуnи

ра

школах

риби,

вареники

чаю: в реnертуарі є хорові nісні, ви­

нями і вчителями. Наші колеги за­ формування

деснянської

лянка мальовничими берегами кра­

заслуга в організаціі чудового вис­

nроцес

традиційна nухівська юшка

часником,

туnу належить застуnнику директо­

що

-

ження сnравила на всіх учитель му­

дисциnліною,

школярів,

страви з

взаєморозумінням, що існує між уч­

дом

краєвидами.

"Пісня

школі. Гості були nриємно вражені

вали таланти

художніх керівників. Особливе вра­

nред­

Зворушливим

було

nрощання,

обмін адресами електронних nошт. Гості

nовезли

з

собою

сnогади,

відеозйомки, світлини. За їх слова­ ми і нашою вnевненістю, уявлення американців

npo

Україну було б да­

леко не nовним без відвідин нашого рідного села.

Людмила МИРОНОВА,

Грищенко.

вчитель зарубіжної літератури

До смаку всім nриnали українські

Пухівськоі ЗОШ.

ної мови нашої школи

1.1.


4

Субота,

трави•

29

201 О

року

НОВЕ ЖИТТЯ Роз'яснення щодо перерахунку та

з

... Бо хто тепер для нас

І що від Бога їй дана? Орлова - чарівниця слова в літературі і в кіно.

... Митці і наші,

і московські, Вас цінували ще і як. І Бондарєв, і Паустовський,

12

2010 року 87- му

травня

творча

і

життєва

"Час",

nісля трива­

лої хвороби на

році згасла

зоря

уродженки

Законом України

Гончар, Збанацький і Земляк. ... Мабуть же, це про щось говорить, коли письменники Москви клопочуться, щоб їхні твори перекладали саме Ви?!

Орлова?

ний

сценарно-редакц1иної

"Соломія

фільмів ім. О. Довженка.

В. Врублевської. Наnрочуд вагомим є і кінодаро­

раїні та Росіі літераторки-nерекла­

вала в галузі художнього nерекладу.

бак Надіі Орлової, яка як редактор

дачки,

сnілки

Мала ексклюзивні права на nереклад

безnосередньо причетна до наро­

Національної

українською мовою творів Ю. Семе­

дження

України,

нова, С. Смирнова таЮ. Бондарева.

такі відомі, як "Кров людська

культури

Як nерекладачка nодарувала життя

водиця",

України, лауреата Міжнародної літе­

40

"Ніна Сосніна", "Гуси-лебеді летять"

ратурної nреміі ім.

Винниченка,

ських та українських літераторів, _зок­

учасниці Великої Вітчизняної війни,

рема такі художні nолотна, як "Бе­

nисьменників сnілки

та

кінематографістів

заслуженого

працівника В.

томам

творів

провідних

росій­

60

кінострічок.

"Хліб

і сіль",

Серед них

-

не

"Комісари",

та інші.

Із нагоди одержання Міжнародної

довічної nрезидентської стиnендіат­

рег",

вогню",

літературної nреміі ім. В. Винничен­

ки Надії Павлівни ОРЛОВО-І (діво­

"Вибір", "Гра" та "Бермудський три­

ка відомий nоет Дмитро Білоус на­

че nрізвище Бондар).

кутник" Юрія Бондарева, "Бомба для

nисав вірш-nо·святу Надіі Орловій, в

голови",

якому назвав ії "чарівницею слова в

У ла

році Н.П. Орлова закінчи­

1950

філологічний

ського

факультет

державного

університету

ім. Т.Г. Шевченка. В ках

"Сімнадцять сnалахів

"ТАРС

ти ... ",

вес­

уnовноважений

заяви­

"Міжконтинентальний

вузол",

літературі і в кіно".

... Указом

Президії

Верховної

"Наказано вижити" та інших Юліана

Ради СРСР

Української

Семенова, "Повісті про невідомих ге­

нагороджена медаллю "За оборону

хронікально-документальних

роїв" Сергія Смирнова. Н.П. Орлова

Києва", яку одержала лише

nерекладала

тоnада

1951-1953

редактором

фільмів. Із тор

ни",

nросять

ро­

була

студіі

Київ­

"Батальйони

по

1953

сценарного

редактор

1980

рік- редак­

відділу,

творчого

головний

об'єднання

російську

і

з

мову:

української

"Багряний

"Тривоги далеких літ"

О.

на

лист"

і

Ільченка,

1999

21.06.1961

19g1

р.

р. вона була

р. Згодом

19

- 14

рік"

Перерахунок пенсій з урахуван­

ням

заслуги

графіі

лис­

жовтня

відзначена медаллю

"За­

хиснику Вітчизни".

делегатом

багатьох

Завдяки

nись­

кінематографічних

Орлова як Божа nомаза­

ве, а відійшла у вічність наnередодні свята Вознесіння Госnоднього.

останню дорогу Надію Орло­

збільшенню

мінімуму

розмір

ниця народилася на Різдво Христо­

... В

яких додаткових документів.

вого

з"іздів України і колишнього СРСР.

... Надія

nрожитко­

насамперед

мінімальної

28

повідно до ст.

не nенсійне страхування" мінімаль­ ний розмір пенсіі за віком, за наяв­ ності

у

25

чоловіків

хового стажу,

років

стра­

20

років,

а у жінок

встановлюється у розмірі nрожит­ кового мінімуму для осіб, які втра­ тили працездатність.

За кожен рік понад

років для

25

чоловіків

Борис Олійник,

розмір пенсіі збільшується

та

багато

інших

Ярема

сучасних

від

20

та

світочів культури і мистецтва нашої

відповідно до ст.

більше, ніж на

травня

14

року Н.П. Орлова

2010

років

розміру пенсіі,

держави.

nохована на Байковому кладовищі у

Від­

Закону України

ної преміі України ім. Т.Г. Шевченка

Іван Драч,

зріс

пенсії.

"Про загальнообо'в'язкове держав­

ву nроводжали лауреати Національ­

Гоян

ма­

дання пенсіонерами заяв та будь­

роди.

і

за

кінемато­

розвої

матографии СССР", мала інші наго­

менницьких

прожиткового

кінематографі! Ук­

у

ветеран

Була

розмірів

відбувається

теріалами пенсійних справ без по­

медаллю і значком "Отличник кине­

·

нових

мінімуму

раїни Н.П. Орлова була nашанована

Надія Орлова дуже багато nрацю­

Національної

За

Крушельницька"

Літак, однієї з найвідоміших в Ук­ члена

2010

прожиткового

цездатність.

"Росава" та "Літа молоді!' В. Логви­

ненка,

розмір

мінімуму для осіб, які втратили пра­

премії України ім. Т.Г. Шевченка. член

"Про Держав­

бюджет України на

збільшено

Дмитро Білоус, поет, лауреат Національної

колегіі на Київській студіі художніх

виплати пенсій 01.01.2010 року

для

яка

жінок

на

1%

обчислена

27 Закону, але не 1% від прожиткового

мінімуму для осіб, які втратили nра­ цездатність.

Якщо до

Києві.

прийняття

Закону

Ук­

раїни "Про Державний бюджет Ук­ раїни

КАІІЕНДАР ІОВІЯЕЙНИІІ ПАМ'ІТНИІ ДАТ &РОВАРЩИНИ 2010 Р. XPOHOIIOfll ДАТ, ПОДІЙ І ФАКТІВ 8

червня

тах

1618

Київського

р.- вnерШе в ак­ воєводства

зга­

на" відзначено сnеціальним Диnло­ мом.

дується село Пухівка.

червня

створено

р. у Броварах

1984

самостійну

воєнізовану

nожежну частину

N2 1О (СВПЧ-1 0). 1997 р. - 15-а сесія

червня

12

червня

22

р.

2002

у Бервиці

відкрито nам'ятник уродженцю села

Герою

-

Радянського

Союзу

Гри­

горію Лаврентійовичу Стуnаку. червня

25

-

р.

1941

німецькі

ласті народився Володимир Івано­

з з

12 червня Чернігівської

р.

вnерше у

nостановою Київського губвиконко­

броварський

му

Любов Савера, яка до цього nонад

створено

Великодимерський

приватний

нотаріус

район із центром у с. Велика Ди­

20

мерка.

міській державній нотаріальній кон­ червня

15

р.

1991

на

74-му

торі.

р.

1972

споруджено

-

сnорткомnлекс "Металург" ЗПМ. Червень

-

області

мий

журналіст

Національної України,

член

завідував

лишнього

села

15-річним

бібліотекою

Вигурівщина

ко­ Бро­

варського району. Працював у ви­ даннях "Вечірній Київ", "Советский nограничник", "Робітнича газета", у

уродженка Красилівки, відома жур­

лежне видання (nершою була газе­

видмництвах

налістка,

та "Досвітні вогні",

раїнський

nерекладачка,

nедагог,

1990

1989

р., редак­

"Дніпро"

письменник".

та

У

"Ук­

липні

тор Олекса Палійчук) міськрайонної

1973

Валіна Петрівна Пасічна (народила­

організаціі Народного Руху України

ня

ся

та міського Товариства української

культури "Робітничої газети" через

мови

"nолітичну недовіру" як "буржуазно­

член

Сnілки

nисьменників України

травня

1928 р. ). червня 2003 р.

25 20

засновано і

імені Т.Г.

Шевченка

"Вісник

видано серію історико-краєзнавчих

Броварщини" (редактор Іван Оль­

к~иг "Броварська минувшина". "!'і ут­

ховський). Газета nорушувала зло­

ворило

боденні

трикнижжя

СТОРОНА У

-

"ПРАОТЧА

МЕЖИРІЧЧІ ДЕСНИ

ТРУБЕЖА",

"ЛІТОПИСНА

НИЦЯ"

"ІСТОРІЯ

та

БРОВАРСЬКОГО ідеї,

керівник

І

СКАРБ­

ПОСЕЛЕНЬ

КРАЮ".

(Автор

творчо-видавничого

nроекту "Броварщина

-

край",

укладач

сnівавтор

та

наш рідний ма­

теріалів, видавець Іван Доцин).

nроблеми

раїнського

і

друкувала вихід

із

місцевого

заяви КПРС,

нувачували

загальноук­ життя,

комуністів в

яких

громадськість

не

тільки

жавні

й

наукові установи.

Високо

Працюючи заступником головно­ го

раїнський письменник" та директо­

про

ром Будинку письменників України, Леонід Кореневич часто навідував­

у

водив зустрічі з

лише

лейованої

верхівку

інтересів

касти.

приві­

Вийшло

п'ять

ного

ВІДОМІ ПОСТАТІ БРОВАРЩИНИ

4

червня

Павлович

тень

7.11.1922

роботу

р.

1994

Касян, nовний

nомер

єдиний

на

кавалер

(Дата р.}.

Іван Бро­

ордена

народження:

Він

був

одним

із

1948

р. у селі Ан­

тонівка Варвинського району Чер­

нігіІfської області народилася Надія Тимофіівна

Кольцова,

бібліотекар

сад-

війні.

(2003

рік}, "Живе теnло"

життя

З

історіІ.. (краще вітчизняне

історичної

тематики)

видання

броварське

видавництво "Водограй" за видан­ ня серіі книг "Броварська минувши-

"Перемога"

відкрито

семи

1950

дівчатам

та

двом

червня

Глухівського

початку 70-х

(1967

років ХХ

рік).

сторіччя

проживала у Броварах. На їі честь у

хлоnцям.

1937

р. в с. Сварково

району

Сумської об-

і

урочисто

пам'ятник. загиблим

броварцям.

рік

1985

місті названо одну із вулиць. ЗО червня

1932

р. у селищі Ши-

прожиткового

мінімуму.

закриттям

пенсія

за

ЧАЕС,

шкоду,

додаткова

заподіяну

здо­

ров'ю, та компенсаційна виплата за втрату годувальника відповідно до

Закону

України

"Про

статус

та

соціальний захист громадян, які nо­ у

-

Броварах

на

страждали

внаслідок

Чорно­

територіі військової частини (непо­

бильської катастрофи", підвищення

далік автотраси Київ

жертвам

-

Чернігів} на

братській могилі радянських воїнів відкрито

nам'ятник

полеглим

вої­

нацистських

пересліду­

вань, державна соцдопомога на до­

гляд інвалідам війни, доnлата шах­ тарям до мінімального розміру.

нам.

рік

1985 відкрито

-

на околиці Броварів

nам'ятник загиблим

цівникам

аерофлоту

та

пра­

воїнам

Слід зазначити, що згідно з по­ становою

Кабміну

05.05.201 О

р.

України не

N233 1,

від

виnлачу­

Червоної Арміі на територіі колиш­

ються nідвищення неnрацюючим та

нього Київського аероnорту цивіль­

nідвищення,

ної авіаціі.

вою Кабінету Міністрів України від

23.12.2009 ПРИЗАБУТІ ІМЕНА ТА ПОДІЇ У

1890

Протас

Конопля,

учасник Першої світової війни.

встановлене nостано­

р.

N21375.

У разі, коли розмір пенсіі або до­

році в Літках народився Васильович

Під

помоги

урахуванням

надбавок,

підвищень, додаткової пенсіі, цільо­ вої

грошової допомоги,

nенсіі за

час тієї епопеї командував взводом

особливі заслуги nеред Україною,

розвідки.

індексаці! та інших доплат до пенсіі,

За

успіШне

завдань,

виконання

особисту

кавалером чотирма

хрестами

та

1885

рік

-

побудована

4

травня

річчя няній

у

Перемоги у війні

на­

Георгіівсь­

чотирма

Геор­

році

1996

була

Церкви

1941-1945

40-

Вітчиз­ років

у

законодавством)

перерахунку пенсії

зменшується,

або

допомоги

здійснюється у раніше встановле­ них розмірах. У травні пенсіонери одержали nе­ nенсію

за травень та

різницю між новим розміром пенсіі і розміром, одержаним у січні-лю­ тому

р. з нагоди Великій

встановлених

рераховану

Княжичах

дзвіниця

1985

муж­

(тобто,

Преображення Господнього.

громадянин м. Бровари

червня

культури

П.В. Конопля помер.

героїня із Бобрика, яка nодарувала

в номінаціі "Погляд

відпочинку

парку

"Древо роду"

нової доби",

і

біля

гіівськими медалями). У

Марія Іванівна Лагунова, Почесний

6

у Броварах по вулиці

"Пахне осінь хризантемами"

р. народилася

В їі рамках nроводився кон­

розміру

ветеранам війни, допЛата у зв'язку

виплата

по­

нового

слуги перед Україною, nідвищення

гіівським

авторка

Надія Миколаївна Проценко, мати­

2004".

"Книжковий

Вітчизняній

цивільної

після

курс nід назвою "Українська книга

тавці-ярмарку

Кірова

-

кими

Великій

коли·шнього

з

рік

1980

вий цвіт"

у

до

ність і відвагу став повним Геор­

України,

з

Зокрема, це пенсія за особливі за­

поетеса, .член

журналістів

nонаднормативний

величині

Требухівської сільської бібліотеки, Національної спілки

за

виходячи

відкрито в"ізні ворота

авіаціі ..

(2004}, (2005},

Перемоги

доплати

За новими нормами також пере­

аеропорту

Красній nлощі з нагоди 45-ої річниці

вис­

ний мінімальний розмір, nерераху­ нок проводиться шляхом збільшен­

бойових

(2007), " ... 1 пе­ ред вами сповідаюсь" (2009). 29 червня 1921 р. народилася

lV

Міжнародній

червня

грн.

основний

ЮВІЛЕЇ колонади)

Київського

взяли участь у святковому nараді на

у вітчизняній науці(!). Київській

крас­

Мушкетиком,

-

городжений

уродженців Броварського краю, які

на

майстрами

Юрієм

рік

1935

етичних збірок: "Моєї пісні яблуне­

броварських краєзнавців як nодвиг Високо було оцінено трикнижжя і

слова:

Миколою Сомом та іншими.

16

Слави.

визнав

"Ук­

зив у шкільні бібліотеки книги, про­

раїнської сnілки краєзнавців (жов­ Він

видавництва

nодвійних стандартах, лицемірстві,

варщині

р.).

редактора

ся до Калити та Заворичів: приво­

оцінив видання третій з"ізд Всеук­

2003

відділу

зви­

номерів газети.

Броварщини, а й ус_ієї країни, дер­

завідувача

го націоналіста".

Появу цих книг схвально зустріла

широка

обов'язків

у

захисті

nартійну

ті

р. його звільнили від виконан­

грн.,

раховані виплати, що базуються на

(дві

школи,

грн., грн.,

40

неповних

го підрозділу ЦРЛ.

nисьменників газети

грн.,

розмір пенсіі перевищує визначе­

прожиткового мінімуму.

відо­

працез-'

центральної

бив для розвитку цього структурно­

редколегіі

закінченні

яких

народився

"Літературна Україна". По

За

у

ня

літератор,

сnілки

член

районної лікарні.

Пенсіонерам,

стаж,

на теренах

р.

1940

р.

років роботи як керівник рентгено­

Кореневич, і

Броварської

МІНІмуму

втратили

логічної служби та лікар багато зро­

краю з'явилося друге за ліком неза­

червня

19

1974

які

району

nомерла

ря.

р.

ком­

1935 р. - у селі

Козелецького

Леонід Гнатович

юнаком

Червень

році життя nомер Герой Радянсько­

го Союзу Федір Кузьмич Бендебе­

років nрацювала у Броварській

домобудівний

бінат "Меркурій".

ціі, який базувався у Броварах.

зареєстрований

рік). З

нологом

зруйнували

1994

(2009

нин м. Бровари

і дотепер працює лікарем-рентге­

міськрайонного радіомовлення (ди-

області

р. і

"Броварський

Омелянів

червня

1988

донині - генеральний директор тов

Київський аероnорт цивільної авіа­

29

рік). З

(2001

бомбардувальники

Київській

з

Колесніченко,

про створення Броварської редакцїі

згідно з

з

Павло

м. Бровари

осіб,

573 грн., то: 01.01.2010 року- 695,00 01.04.2010 року- 706,00 01.07.2010 року- 709,00 01.10.2010 року- 723,00 01.12.2010 року- 734,00

з

ряєво Одеської області народився Леонтійович

мінімальний

датність-

лікар за фахом, Почесний громадя­

громадянин

рік"

2010

розміру прожиткового

вич Бєлік, заслужений будівельник

22-го скликання схвалила рішення

. ректор Микола Гоменюк). 12-14 червня 1924 р. -

із

для

України,

Почесний

на

розмір пенсій визначався, виходячи

2010

Як

р.

передбачено

Кабміну України від

N2336,

nостановою

12.05.2010

Броварах закладено парк культури і

пенсіі за

відпочинку "Перемога".

проведена у червні цього року.

Добірку підготував Іван ДОЦИН, керівник клубу "Юний краєзнавець" при Броварській районній бібліотеці.

р.

виплата недоотриманих сум березень і

квітень буде

Управління Песійного фонду України в Броварському районі.


Су6ота, 29 травив

НОВЕ ЖИТТЯ

Правоосвітня робота у дзеркалі ЗМІ Чергове щоквартальне засідання членів районної міжвідомчої коорди­ наційно-методичної ради з правової освіти населення пройшло нещодав­ но під головуванням голови МКМР з правової освіти населення, заступ­

ника голови РДА А. В. Деменка. На порядок денний було винесе­ но три питання. Першими про стан правороз'яснювальної роботи звітували представники засобів ма­ сової інформації - міськрайонного радіо та газети "Нове життя". Про

роботу, яка ведеться на сторінках газети в цьому напрямку, ви, ша­

новні читачі, бачите, як мовиться,

на власні очі. Під постійними руб­ риками друкуються матеріали, що стосуються тих чи інших правових аспектів нашого життя. Також на сторінках щотижневого видання виступають члени МКМР: пред­ ставники управління юстиції, відділу реєстрації актів цивільного стану, виконавчої служби, відділу освіти, управління у справах сім"і, дітей та молоді, управління культу­ ри, друкуються роз'яснення щодо нового в чинному законодавстві. Те ж саме можемо сказати і про міськрайонне радіомовлення. Журналістами редакції за сприян­ ня міськрайонного управління юс­ тиції організовано рубрику "Юри­ дичний вісник", на радіосторінках якого виступають вищеназвані представники МКМР. Проводить­ ся інформування Броварського центру зайнятості. Звіти взято до відома і рекомендовано продовжи­ ти правоосвітню роботу з інформу­ вання

населення,

систематично

висвітлювати правоосвітні заходи. Наступним був розгляд стану

правоосвітньої діяльності серед дітей. Методист відділу освіти Бро­ варської РДА В.П. Сорока з цього приводу

зазначила:

питання

профілактики правопорушень се­ ред школярів включено до плану наради із заступниками директорів шкіл із виховної роботи. Хід його виконання перебуває під пос­ тійним контролем. Школи створю­ ють нові методики з виховання дітей, адже змінюється життя, змінюється соціум, і нинішні діти зовсім інші, ніж ті, що були 10-20 років тому. Не гірші, не кращі, а інші. Тож мають змінюватись і підходи та методики виховання, аби навчити дитину осмислювати своє життя, бути стійкою до по­ всякденних проблем. Тільки тоді

по школах. І якщо в одних такі ра­ ди створені й працюють, то в інших навіть положень та наказів про їх створення немає.

Життя в ЗОШ та НВК на відміну від родини є діловим, конкурент­ ним середовищем. Воно має спри­ яти творчому розвитку та розвитку

інтелекту дитини. І важливо вибу­ дувати виховний простір так, щоб

він сприяв гармонізації стосунків між дітьми і вчителями, школою і родиною. В освітніх закладах сис­ тематична робота полягає в кон­ солідації зусиль органів місцевого самоврядування, громадськості, працівників школи з проблеми по­ передження та профілактики зло­

чинності серед неповнолітніх. Уп­ останнього

часу

така

співпраця дає результати: станом

на перше вересня 2009 року на обліку в кімнаті міліції перебували 15 осіб, на І квітня ц.р. ця цифра скоротилась до 8 малолітніх по­ рушників. Викликає занепокоєння той факт, що більшість непо­

лю і неповнолітніх) порушили в

своїх виступах і представники служби у справах дітей. Хоча й було прийнято рішення про заборону

вати на них законодавчо.

О. В. Луценко, керівник відділу у справах сім'ї та молоді, додала, що школа - це осередок правороз'яс­ нювальної роботи та профілактики шкідливих звичок. Адже службами та відділами, що опікуються діть­ ми, заходи та акції, передбачені для молоді, проводяться в переважній більшості при школах. Ті ж гро­ мадські організації, з якими нала­ годжено співпрацю, проводять лекції, бесіди у школах. Злагоджена і тісна співпраця між усіма зацікав­ леними особами допоможе у досяг­

протистояти спокусам негативних

зумних,

країни.

до проведення бесід, лекцій та акцій щодо утвердження здорового способу життя "Нам разом цікаво". Також відділ освіти РДА продов­ жує впроваджувати в практику роз­

роблені програми правової роботи, що передбачають створення не­ обхідних умов для набуття право­ вих знань і навичок, а також їх за­ стосування. Найкращим закладом, чий досвід підлягає популяризації

й провадженню в інших школах, визнана Літкінська ЗОШ. Тут роз­ роблено виховну модель "школа­ родина". За результатами перевірки працівниками управління юстиції цій школі було поставлено високу оцінку і дана схвальний відгук у плані правового виховання молоді. Сподіваємось, що й інші загально­ освітні заклади будуть підтягува­ тисьдо цієї високої оцінки.

ги громадянам з питань здійс­ нення державного фінансового

шення

чинного

законодавства

операцій з ресурсами, що при­ звели до втрат на загальну суму

219,01 тис. грн., відшкодовано 17,25 тис. грн., та операцій, про­ законодавства,

розсудливих

громадян

Останнім на порядку денному стояло

питання

щодо

рекомендацій від

30

виконання

березня ра­

йонної МКМР з правової освіти населення про стан правоосвітньої діяльності в бібліотеках району. А саме

-

щодо передплати періодич­

ної преси у бібліотечних закладах району. На початок квітня вісім сільських рад цього не зробили. Тож було надіслано рекомендації та листи з проханням вишукати ко­

шти для передплати періодики. У

Княжичах і Мокреці вишукали та­ ку можливість, ще чотири бібліо­ теки району будуть забезпечені

періодикою після прийняття бЮд­ жету місцевих рад. Щодо інших, то брак коштів на рахунках не дає змоги. забезпечити вільний доступ

земляків до офіційних' періодичних

що не

призвели

3803,94 тис. грн., відшкодовано 2390,15 тис. грн. Контрольно-ревізійний відділ в м. Бровари і Броварському районі повідомляє, що з метою підвищення ефективності зво-

Сучасна школа здатна зробити

справжнє відкриття цікавої,

яскравої,

особистості,

-

відкриття

талановитоі

здійснює виховання

плати

періодики

бібліотеках на

в

для

перед­

сільських

11 півріччя.

Світлана ОБОДОВСЬКА.

організацій) мають право

трудових прав

повідомляти за номером "Теле­

Пріоритетним завданням органів

фону довіри" відому їм інфор­

nрокуратури України і Броварської

мацію про порушення чинного законодавства державного

при

чи

міжрайонної nрокуратури зокрема є

витрачанні

захист .гарантованих

вами, організаціями) та про не­ правомірні дії

(бездіяльність)

осіб

ДКРС

nрав

та свобод людини і громадянина від nротиnравних nосягань. Особ· ли вої уваги заслуговує nитання що·

майна підприємствами (устано­

службових

Конституцією

та іншими законами України

комунального

до

захисту nрава, nередбаченого ст. 46 Конституціі України, грома· дян на соціальний захист, що вклю·

при

здійсненні ними своїх повнова­

чає nраво на забезnечення їх у разі nовної, часткової або тимчасової втрати nрацездатності, втрати го­

жень, при цьому вказавши влас­

не прізвище, ім'я та по батькові, або ж залишити повідомлення

анонімно. · Номери "Телефонів довіри", за

дувальника, безробіпя з незалеж· них від них обставин, а також у ста· рості. Однак неодинокі виnадки

якими

нехтування

можливо звернутись для

надання інформації про пору­ шення

фінансово-бюджетної

nраво

nриймати

нодавство

npo

не оформивши трудових відносин шляхом укладення труда· вих договорів чи видачі відnовідних наказів npo nрийом на роботу, ви·

Броварському районі.

nрацівників

nрацю

тринадцяти

виробництва

та

двох

офісних nрацівників nідnриємства.

При цьому в nеріод роботи nрацівників директор не nровів відnовідних заnисів у трудових книжках, не здійснив відрахування з їх заробітної nлати nодатку з доходу фізичних осіб, страхових внесків до

програми

"Попередження насильства над підтримки

nрацю, в nорушення

офіційно

начальник КРБ в м. Бровари і

за

роботу

вимог ст. ст. 43, 46 Конституціі Ук· раїни та ст. ст. 2, 21, 24, 253, 254 КЗnП України умисно, з грудня 2008 р. no грудень 2009 р.,

Ольга ПЕТРЕНКО,

дітьми:"

на

nрацівників, грубо nорушуючи зако·

(045- 94) 5-03-97.

реалізації

мають

ного з nідnриємств міста, який мав

раїни - 044-425-38-18; Конт­ рольно-ревізійне управління в Київській області - 044-285-5199; Контрольно-ревізійний від­ діл у м. Бровари і Броварському

чився до

nравами

Так, вже колишній директор од·

дисципліни: Головне контроль­ но-ревізійне управління Ук­

районі-

законними

громадян та nрацівників місце і в Броварах.

nенсійного фонду, у фонд соціаль·

гро­

ного

мадської організації "Жіночий

страхування

з

тимчасової

втрати nрацездатності, у фонд за·

консорціум України". Заняття з

гальнообов'язкового

ії гідність. І якщо сім Я не стоіть

учителями проводилися у формі

соціального страхування України на

осторонь навчально-виховного про­

тренінгів, під час яких викорис­

цесу в школі, то разом вони покли­

кані зробити все для того, щоб зро­ стити здорову і щасливу дитину.

Але, на жаль, у нашому суспільстві зустрічаються випад­ ки

жорстокого

поводження

з

дітьми, нехтування їх інтереса­ ми. Це і домашнє насильство, і жорстоке поводження з дітьми на вулиці та в школі. А головне це

стає

для

сучасного

ук­

змістом та формою інтерактивні

-

методи

робота в малих групах,

розгляд

проблемних ситуацій

(метод

кейсів),

групова

та

індивідуальна рефлексія. Занят­

дітьми, зокрема Законів України "Про освіту" (ст.ст. 51, 56), "Про попередження

насильства

в

сім'ї", "Про охорону дитинства", школа повинна бути не лише місцем, де діти отримують знан­ ня, а й справжнім центром підтримки і порятунку дитини, місцем, де їі завжди зрозуміють, захистять і допоможуть. Калинівська ЗОШ І-ІІІ ст. та­ кож не стоїть осторонь цих проб­ лем. У 2009/2010 н.р. у нашій школі проводилось дослідження "Насильство над дітьми: пробле­ ми та допомога, якої потребують діти та вчителі в й розв'язанні". Результати свідчать, що серед форм насильства переважають такі, як побиття, образи, прини­ ження,

копняки,

запотилични­

використання

образливих

фонд

.

фесійних захворювань України, чим не лише грубо nорушив вимоги за· кону,

nраво

на

nрацю

згаданих

nрацівників та nраво на соціальний захист, а й nозбавив цих людей у майбутньому nрава отримати nен·

поєднанням

ний nеріод.

необхідної теоре­

тичної та практичної інформації.

Учителі з великим задоволенням

ляться досвідом, вивчають нор­

над

у

сійне забезnечення за відnрацьова·

відвідують

насильства

безробіття,

тя побудовані з урахуванням та

явищем. Тому згідно з норма­ тивно-правовою базою щодо по­ передження

виnадок

державного

соціального страхування від нещас· них виnадків на виробництві та nро­

товуються інноваційні за своїм

раїнського суспільства Звичним

прізвиськ, псування майна тощо. З метою попередження про­ явів жорстокості й насильства та забезпечення прав неповно­ літніх проаналізовано результати досліджень і педколектив долу-

кошти

нов,

високоморальної людини, захищає

довжити моніторинг цього питан­ вишукати

Працівників позбавлено своїх

Громадяни, посадові особи та працівники підприємств (уста­

ОСТОРОНЬ ..•

ки,

вам

функціонує "Телефон довіри".

І ШКОЛА НЕ СТОЇТЬ

видань. Тому було вирішено про­

ня і рекомендувати сільським голо­

контролю, забезпечення прозо­

рості в діяльності органів ДКРС

користовував

вимога виконується. Тож потрібно випадки правопорушень і впли­

інформаційно-кон­

діяльності, зокрема: Требухін­ ської сільської ради (за звернен­ ням громадян), міського куль­ турного центру (за зверненням прокуратури), відділ культури і туризму РДА (планова ревізія), Руднянеької сільської ради (за зверненням громадян), Окруж­ ної виборчої комісії NQ98 (за централізованим дорученням), Броварськоїсортодослідноїстан­ ції (за централізованим доручен­ ням), Калинівської школи мис­ тецтв (планова ревізія). Здійсне­ но дві перевірки державних закупівель: "Броваритепломере­ жа" та "Житлово-комунальне господарство" (за централізова­ ним дорученням). Також прове­ дено 24 зустрічні звірки. Загалом по ревізіях за І квартал 201 О року виявлено недоотримання або втрат доходів на загальну суму 75,31 тис. грн., відшкодовано 3,05 тис. грн., встановлено пору­

торгівлі спиртними напоями після 20 години в районі, але не скрізь ця провести рейди, задокументувати

надання

сультативної (правової) допомо­

до втрат в сумі

постійно. А ще - контроль із боку батьків. Це ж питання (стосовно алкого­

ротного зв'язку з громадськістю,

фінансово-господарської

вальну роботу маємо проводити

явищ, а не "плистиме за течією".

учнівського парламенту залучались

ревізій

ведених з порушенням чинного

як вважатиме за потрібне, зможе

У всіх загальноосвітніх навчаль­ них закладах району було проведе­ но тиждень права, під час якого пройшли тематичні уроки, книж­ кові виставки, оформлялися кугоч­ ки та тематичні стенди, активісти

За І квартал 2010 року відділом проведено 9 комплексних

було

внолітніх скоїли злочини в стані алкогольного сп'яніння, і тому профілактичну та правороз'ясню­

ненні основної мети: належного виховання підростаючого поко­ ління - здорових, активних та ро­

вона моделюватиме своє життя так,

5

року

- 3віп& КРV: про ревізіі і 1еветон довірt

Тетяна Михайлівна додала, що під час перевірки також проводить­ ся огляд роботи ради профілактики

родовж

201 О

нінги:

психологічні

вчаться,

тре­

аналізують, ді­

мативно-правову

базу

щодо

попередження насильства в сім'ї, зокрема над дітьми.

Адміністрація школи працює над внесенням змін до планів роботи в бік збільшення кількос­ ті спортивних змагань комаНд­ ного типу для дітей-підлітків, що

сприятиме

нейтралізації їхньої

гіперактивності та зняття агресії. До профілактичної роботи залу­ чаються

органи

самоврядування.

учнівського Ми

плануємо

розширити спектр цієї роботи за рахунок

занять

батьками,

з

із дітьми

та

громадськістю,

особливо з молодими сім'ями. Це забезпечить процес профі­ лактики,

виявлення

допомоги

дітям,

та

які

надання

зазнали

насильства, та змінить ставлення

У ході nроведення nеревірки було встановлено, що за весь діяльності товариства на

nеріод ньому

офіційно nрацювали та належним чином були оформлені лише 2 nрацівники · директор та головний бухгалтер. Для решти nрацівників nідnриємства це означає, що вони nрацювали, але не офіційно, а для держави

це

означає,

що

в

цей

nеріод вони були безробітні. Такі незаконні дії директора nідnриємства nідnадають nід ознаки злочину, nередбаченого ч. 1 ст.

172

КК України, тобто умисне

грубе nорушення законодавства npo nрацю. За цим фактом Бро· варською міжрайонною nрокура· турою Київської області nорушено кримінальну сnраву.

Краnку

в

цій

кримінальній сnраві nоставив суд, який визнав директора товариства винним та nризначив йому cnpa· ведливе nокарання відnовідно до вимог

Кримінального

кодексу

України. Шановні громадяни! Держава завжди сто·Іть на захисті nрав своїх громадян, їх трудових та майнових nрав. Однак дієва реалізація захисту цих nрав багато в чому залежить від

ще на сьогодні залишається тер­

вас. Знання вами своїх законних nрав дасть можливість не бути ошуканими та nозбавленими nрава

пимим,

на соціальний захист.

громади до цієї проблеми, яке споглядальним,

пасив­

ним, а іноді й байдужим. Любов СИНИЦЯ,

шкільний психолог

Калинівської ЗОШ.

Родіон КОСТЕНКО,

старший nомічник Броварського міжрайонного nрокурора, юрист 2 класу.


6

Субота,

травнА

29

"Книrа

201 О

НОВЕ ЖИТТЯ

най11истіwа

-

року

•• AYWI•п про

Нещодавно на базі нашої шко­ ли було проведено районний

Велесову книгу (V ст.н.е) і про ви-

семінар учителів початкових

О.М. Шлома і Т.В. Мостова

найдення

сnособу друку де-

братав

Кирила

створення

машини,

МефодІя,

1

першої

під

бібліотечний

такою

назвою

для

учнів 2-З-х класів Броварської СШ

підготували та прове­

N!!7

ли завбібліотекою Оксана Ми­ колаївна

Шлома і Тетяна

лодимирівна Мостова .

Во­

.

Констатую: це було nо-справж­ ньому захопливе дійство, створе­ не

багатою

фантазією

його

ав­

торів, котрі до втілення своїх за­ думів залучили не тільки сучасну

про

державну

також нормативно-правові до­ 1

кумеити МОН України з питань

діяльність nершодрука-

організації навчально-виховно­

ря Івана Федорова, про "Буквар",

го процесу в школі І ступеня.

"Острозьку біблію" і т. ін.

Учителям було запропоновано

країною Читляндією, сторінками улюблених казок.

(класовод К.М. Милосердова). На них колеги представили гос-

А nотім діти

Інтерактивний

питання

nодорожували

відвідати уроки в 2 класі (класа­ вод В.М. Кабан) та в 3 класі

тям свої класи та провели різні інтегровані уроки з розвитку

малюнки, вони відnовідали на заnитання: "Хто виконував усю

зв'язного мовлення. В.М. Кабан провела урок ук­

?

красуня?

Поnелюшка·

героєм Лисичкою й тими абра-

nеретворилася на ... (гарбуз? ка-

1

родних казках. Діти охарактери­

вун? лімузин?)", "ЧИм nригощала

! зували й ! Лисички

ман-ери. А роль самої

зіграл~ Ірина Бриги­ нець. Урок прои~ов.на високо-

?" "Х п к nерелякав . ана ~ць~?,г~. · ' то жив У ламnІ АладдІна· , Хто до-

На ypoui в 3 класі вчителі разом з учнями здійснили подорож

nоміг витягти ріnку?" тощо, а ще

природою.

відгадували

провела

книжкові

му методичному ршю.

загадки,

К.М.

знайомилися з новинками книж-

"Природа- наш дім", де були ви­

й власні родини. Так створилася

кового світу з різних видавництв

користані фрагменти природа­

-

малюнки, фотоілюст­

рації тощо.

Під

про

час

цієї nізffавальної гри­

вікторини

країни, а книжки "розnовідали" їм

діти

дізналися

багато

свої мрії.

графії

на

дізналися,

екрані, скільки

лісоруби,

про

паперового комбінату, автор, ре-

сторінками

найдав­

ніших книг слугували стіни nечер, каміння, кора дерев, глиняні до­ щечки.

Пізніше

тварин,

а

nисали

оскільки

на

шкірі

nершу

таку

робітники

На

закінчення .

сутнІ

уроку

nереглянули

всі

nри-

nовчальнии

мультфільм "Грицеві книжки".

стародавньому

Разом з учнями 3-А і 3-В класіf!

та вчителями О.Ф. Листоnад і А.Г.

назвали nергаментом. А ще діти'

Лесик .

наnисали

дізналися,

в

що

в

стародавньому

Єгиnті книги nисали на технологію

nanipyci,

виготовлення

а

паnеру

nридумав житель Китаю Цай Лунь у

11

ст. шляхом nереробки дерев­

БСШ

розnовідь

NQ7

книжковому nобували

уроці

в

бібліотекарі

ника) та Л.І. Кеуш (ЗОШ

світ

Euroпews Наша пісня

15.25 15.50 16.45

Кубок світу ФІФА. Зво­

ротній відлік

17.00 Футбол. 1982. Італія

Кубок світу· .·Бразилія

19.ЗО Питання влади

1. ОО

Підсумки дня

1+1 06. ОО Профілактика 10.50 Tjc "Район

БеверліХіллз" 11.З5 Т jc "Район Мелроуз"

12.20 Х/ф "Твої, мої та наші'" 13.40 Т/с "Руда" 14.40 Tjc "Маргоша" 15.50, 19.30, 22.55 тсн 16.05 Анатомія слави 17.00 Криве дзеркало 20.10 Міняю жінку 21.55 Міняю жінку · життя

12.45 Футбол. Кубок світу· 1982. Італія - Бразилія 15.25 Euroпews 15.40 Телемарафон "Скільки

Ранкова молитва Православний

кален­

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 07.15, 08.10, 23.10 Спорт

0630, 07.25, 08.25 07. 1О Ера бізнесу

"Диво-дитина"

18.15 Футбол. Кубок світу1982. Півфінал. ФРН 21 .20

Світ спорту

Автодрайв

21.ЗО Про головне

Нерухомість

22.05 22.40 22.50

Рейтингова панорама Корисні поради Державна підсумкова

атестація

з

української

23.00

Народний теле­

роман

11.25

д/Ф "Маленькі моделі

великого світу"

12.00, 15.00, 18.00 Новини 12.10, 15.15, 18.05. 21.15 Діловий світ

12.ЗО,

18.10

Підсумки

1+1

Питання влади

Мати

Попередження Прес-анонс Лото, "Трійка", "Кено",

"Максима"

мови. 9-й хлас

09.15 10.55

Всеукр<іінська премія

Франція 21.00 Підсумки дня

М/Ф

Оl.З5 Створи себе

07.45 07.50 08.20 08.40 09.00

коштує життя дитини?"

17.00

дар

Об. 05 Служба розшуку дітей Об.10 Т/с "Янгол-охоронець" 06.55, 07.З5, 08.05, 09.05 Сніданок з "1 + 1"

07.00, 08.00, 09.00, 17.10, 1930, 22.55 тсн 07.10 М/Ф "Завтра буде зав­ тра", "Хитра ворона"

Кубок

світу

Дизайнер

10.00

Шість кадрів

сторіччя

21

Нещодавно учениці 11-х кла­ сів Т. Пархоменко, М. Боровик, Н.

Черних,

О.

Кириченко,

А. Карпенко були запрошені на церемонію учасники

нагородження

олімпіади

як

"Дизайнер

<;торіччя" в рамках ІХ Всеук­

21

раїнського фестивалю "Кришта­

а та­

левий янгол".

У

номінації

"Випускна за­ 4 місuе

чіска" М. Боровик посіла

та отримала сертифікат і диплом

за участь в олімпіаді та

10%

знижку на навчання в Академії перукарського мистецтва за на­

ми

олімпіади

Т.

Пархоменко,

О. Кириченко, А. Карпенко, М. Боровик зайняли 4, 5, 6 та 7 місця

!

відповідно

у

номінації

"Святковий макіяж". Усі дівчата отримали сертифікати зі зниж­ кою 10% на навчання в Академії

: :І

!

nерукарського мистецтва за на­

:

nрямком "Дизайн" та дипломи учасників творчої олімпіади.

: :

номінації "Випускна

!

Н. Черних nосіла

І

отримала

місце в й

7

сукня"

сертифікат

на

10%

знижку на навчання в Академії перукарського мистецтва за на­

прямком

"Дизайн" та диnлом

учасника олімпіади. Вітаємо на­ ших дівчат із перемогою! Ольга ОЛІЗАР.

06.00 Профілактика 14.00 Х/ф "Американська дочка"

15.55 "Чекай на мене" 17.20 Tjc "Сусіди" 18.00 Новини 18.10 Tjc "Завжди говори "завжди"-4"

19.05

т Іс

"Каемеліта.

Ци-

ганська пристрасть"

20. ОО

Подробиці

20.ЗО

Tjc "Обручка" 21.30 Tjc "Сімейний 2З.40 О

будинок"

Майорова. Остання

весна

ІСТV

ФіФА. Зворотній відлік

06.00 06.05

у пригоді.

1

після

Світ спорту

цього

яка в подальшому може стати їм

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

пи

примі­

проведено

Упродовж

nідготували

22.50 Лото "Трійка", "Кено" 23.00, 00.00 Підсумки

14.00 Сільська nравда 14.35 Вікно в Америку 15.00 Новини 15.15, 18.15, 21.15 Діловий

тренування .

та

дня учні школи отримали багато цікавої та корисної інформації,

методист НМЦ управління освіти:~-~

І.П. ТимошеНко.

процесу з

школи

прямом "Дизайн". За результата­

05.00

Профілактика

щення

! NQ6), !

О.А. Чуняк (гімназія ім. С. Олій-

ної маси та рослинних волокон.

Цікаву

на

виховного

целюлозно­

місті Пергамі, то й паnір зі шкіри

книгу

ацію всіх учасників навчально­

-

дактор, художник, видавець...

бесіди

самкінець було здійснено еваку­

nраці вклада­

никнення і життя книги. Зокрема

пізнавальні

змісту. Відбулася лінійка-рек­ вієм "Дзвони Чорнобиля". На­

школярики

ють у народження книги ·1)" творці

що

чого мистецтва.

Оглядаючи фото-

корисного й цікавого з історії ви­

те,

знавства, читання, образотвор-

цікаві

про надзвичайні ситуації різного

кож відпрацьовувалися прак­ тичні дії з особистої безпеки та захисту учнів під час надзвичай­ них ситуацій, став День цивіль­ ної оборони в школі. До ЦЬОГО ДНЯ учні ШКОЛИ підготували добірку малюнків на

урок

техніку, а взяли собі в помічники наочність

вколишнього середовища,

Милосердона

інтегрований

лись

Завершальним етапом навчан­ ня учнів, на якому закріплюва­ лись отримані теоретичні знан­ ня про небезпеку, що трап­ ляється або може виникнути на відповідній території, про її при­ чини, наслідки для людей і на­

Шаnочка?)", "Карета Поnелюшки ~ зами, котрих вона набуває в на­ Лисиця Журавля (тістечками? шашликом? кашею?)" або "Хто

виставлено засоби захисту насе­ лення. По всіх класах проводи­

День цивільної оборони

учні познайомилися з казковим 1

тему: "Надзвичайні ситуаuії очи­ ма дітей". У фойє школи було

4

поза­

шиті учнями подушечки та ~іні­ проспекти про методоб'єднання вчителів початкових класів.

раїнеької мови, впродовж якого

Червона

гостям

згадку отримали в подарунок ви­

Автори nідготували для дітей цікаву вікторину. Переглядаючи

брудну роботу в домі (Сnляча

представили

класний захід "Побут української оселі". Гостей зустрічали коро­ ваєм. Вони познайомилися з ук"' раїнськими традиціями, почули чудові пісні у виконанні учнів. Після всіх заходів директор школи Г.В. Самойленко-Граж­ дан презентувала школу. Учени­ ця 11- Б класу О. Вакула провела екскурсію в етнографічно-крає­ знавчому музеї. Гості також відвідали шкільну бібліотеку, на

підсумкову атестацію в 4 класі, а

про

друкарської

класу

класів, під час якого розглядали-

ся

рев'~ними літерами (ХІІІ c:r.), n·po

урок

в українській світлиці учні

Районний семінар

СутНІСТЬ ІІІОДСЬКОІ

10.50

т jc

"Район

Беверлі-

Хімз"

12.05 Т jc "Район Мелроуз" 13.00, 17.25 Справжні лікарі 14.00, 05.20 Tjc "Тільки ко-

Х/Ф "Щоденники сво·

боди" Країна має знати!

ліхтарів"

14.55, 04.ЗО Т/с "Руда" 16.00 Tjc "Маргоша" 18.25 Міняю жінку -

після обміну Суперзірка. Гала-кон­

20.10

ІНТЕР

06,00

О. Майорова. Остання

весна

Об. 55 Шалені татусі 07.00, 08.00, 09 ОО, 12.00, 18. ОО Новини 07.10, 08.-10 Ранок з "Інте­ ром"

"Повернення Мухтара·2" 10.10 Т/с "Невидимки" 11.15 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 Т /С "Next ·З" 14.00 Tjc "Відблиски"

09.10 Tjc

5·й еле·

мент

10 ОО, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 19.00, 20.30. 22.30, 23.00 Час новин

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.15, 16.15 Майдан

2З.ОО Свобода слова КАНАЛ 06.01, 2З.ЗО Час-Тайм 06.15 Час спорту

5

15.05 Судові справи 16.10 Зрозуміти. Пробачити 17.20 Т/с "Сусіди" 18.10 Т/с "Завжди говори "завжди"-4" Ци·

20. ОО Подробиці 20.30 Т/с "Обручка" 21.30 Т/с "Сімейний будинок" 2З.40 Ні за які гроші

церт

2З. 20 Проспорт 2З.25 Х/Ф "Принцеса Аврора"

14.30

11.ЗО. 12.ЗО Прес-конференціі у прямому ефірі

ганська пристрасть"

життя

09.ЗО, 1З,ЗО,

10 ЗО,

18.45 Факти. Вечір 19.15 Спорт 19.20 Надзвичайні новини 19.55 Tjc "Літєйний"

"Кармеліта.

Бізнес­

21.50

час

07.З5 Факти тижня найкращих шахраів Украіни 14.00, 22.00 Tjc "Зграя" 15.05 Т jc "По закону" 15.55 Х/Ф "Сестри" 17.45 Т jc "Вулиці розбитих

08.30 12

19.05 Tjc

хання"

06.ЗО Ранок на "5·му"

09.10, 22.15, 23.20

07.00

ІСТV

06.15 Факти Об.ЗО, 08.10 Ділові факти 06.45, 08.З5 300 секjгод 06.55 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт

08.15 Ділові факти. Гроші 09.00 Tjc "Леся+ Рома" 09.40, 22.55 Comedy Club 10.40 Tjc "Солдати" 11.40, 17.35 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів" 12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-ухраїнськи 1З . 20, 21.55 Т/с "Зграя" 14.20 Tjc "По закону"

Велика політика

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Профілактика 14.00, 19.00 Репортер 14.05 Mjc "Му та Ципа" 14.25, 15.45 Тееп Time 14.ЗО Tjc "Як сказав Джим" 14.50 Т/с "Живий до запитання-2"

15.55, 19.25 Tjc "Ранетки" 16.50, 22.15 Т/с "Татусеві доньки"

2З.20 Іпfо-шок

15.15, 19.15 Т/с "Літєйний" 18.45 Факти 19.20 Надзвичайні новини

05.З5

2З.55 Факти . Підсумок дня

5 КАНАЛ 06.01, 2З.ЗО Час-Тайм Об. 15 Час спорту Бізнес­

час

09.ЗО, 1З.30, 14.ЗО 5-й еле­ мент

10.00, 11 ОО, 12 ОО , 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б ОО, 17.00, 18.00, 19.00, 20.ЗО, 2230, 23.00 Час новин

1О.ЗО,

11.ЗО,

12.30

НОВИЙ КАНАЛ

Прес-кон-

ференціі у прямому ефірі

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.ЗО Не перший погляд

16.30 Мотор-ТБ 17.30 Особливо небезпечно 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 На межі

11.55 Усе для Вас 12.15 Інrуіція 1З.ЗО, 19,00 Репортер 1З.З5 М/с "Му та Ципа" 13.55 М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.ЗО,

15.45 Тееп Тіmе 14.З5 Т/с "Як сказав Джим" 14.50 Tjc "Живий до запитання-2" 15.50, 19.25 Tjc "Ранетки" Т/с

"Татусеві

доньки"

17.55, 21.20 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 23.25 Іпfо-шок СТБ

06.00 Бізнес 06.05 Док. Детектив Об.ЗО, 21.30 Т/с "Кулагін партнери"

06.55 Tfc

свідок·

Х/Ф

"Приборкувачка

тигрів"

Об. 20 Т/С "Крузо" 07.00, 07.З5, 08.З5 Підйом 09.00 Т jc "Кадети" 10.55, 20.15 Т/с "Щасливі ра-

16.50, 22.25

"УКРАЇНА"

05.00 Профілактика 14.00 Tjc "Безмовний

09. ОО

"Колишня"

зом"

06.ЗО Ранок на "5-му"

09.10, 22.15, 23.20

ри"

14.40 Tjc "Слід" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.10 Критична точка

СТБ

Tjc

кат"

18.00, 22.00 "Вікна"-новини 19.10 У пошуках істини 20.1 О Слідство вели 21.25 Tjc "Кулагін та партне-

З"

17.55, 20.15 Tjc "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 20.15 Т/с "Щасливі разом"

17.ЗО Територія закону 18.ЗО Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час

06.00 Профілактика 14. ОО Містичні історіі 14.55 Давай одружимося 16.55, 18.10, 22.20 Tjc "Адво-

"Комісар Рекс"

11.40( Нез'ясовно, але факт 12.40 Битва екстрасенсів 1З.55, 20.15 Слідство вели 14.55 Давай одружимося 16.55, 18.10 Tjc "Адвокат" 18.00, 22.00 "Вікна"-новини 19.10 Правила життя 22.20 Х/ф "Адвокат" "УКРАЇНА"

06.00

Т/с "Моя

прекрасна

няня"

06.ЗО Подіі

06.45 Срібний апельСин 07.00 Tjc "Єфросинія" 08.00 Tjc "Слід" 08.55 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с Тлухар-2" 11.00 Tjc "Платина-2" 12.00 Tjc "Слідопит" 1З.ОО Tjc "Висяки-2" 14.00 Tjc "Безмовний свідокЗ"

та

14.40 Tjc "Слід" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.10 Критична точка

18.00 Т jc "Єфросинія" 19.00 Подіі 19.ЗО Шустер Uve 20.20 Tjc "Глукар-2" 21.20 Х/Ф "Відчайдушний" 2З.25 Х/Ф "Тремтіння Землі2. Повторний удар" ТО НІС Х/Ф "Бюро розшуку "Фелікс" 17.50 Живе багатство Украіни 18.05, 22.55 Сильні світу цьо-

16.00

го

18 ЗО, 20.30, 2З.30 24 19.40, 2З.45 Жипя 19.00 Таємниці руін 20.00 Елементи 21.00 Твій хіт

ГОДИНИ

2З.15 Переваги для розваги

18.00 Tjc "Єфросинія" 19.00 Подіі 19. ЗО Шустер Live 20.20 Tjc "Глухар-2" 22.20 Х/ф "07 -й змінює

курс"

ТОНІС

05.50 Диваки Об.ЗО

Переможний

голос

віруючого

07.00, 18.40, 2З.45 Життя 07.25 Медицина 07.ЗО, 15.00 Мультфільм 08.00, 18.30, 20.ЗО, 2З.30 24 години

08.ЗО,

09.30 Твій хіт 09.00 Право на порядок 11.00 Таємниці руін 12.ЗО Погляд у майбутнє 1б.ОО Х/Ф "Ніч вовка"

18.05 19.00 20.00 21.00

Сильні світу цього За межею багатства Світ тварин

Х/Ф "У вогні"

2З.ОО Медичний детектив


····.~~

· ..

2ЧЕРВНІ

.

уТ:1

Об. ОО Ранкова молитва Об.О5 Православ. календар Об.1 О, 07.00, 08.00 Новини Об.20, 07.20, 08,10, 2З.10 Спорт Об.ЗО, 07.ЗО Мультфільм Об.40 Здорове харчування

07.1 О 07.15 07.40 08.20

Ера бізнесу Рейтингова панорама

Створи себе Соціальний компас 08.ЗО Нерухомість

08.40 Корисні nоради 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 21.25 Про головне 09.45, 22.ЗО Прес-анонс 09.50 Легко бути жінкою 11.00 Всеукраїнська премія "Диво-дитина"

12.00, 15.00, 18.00 Новини 1205, 15.15, 18.15, 21.10 Діловий світ 12.10, 18.ЗО Кубок світу ФІФА. Зворотній відлік

' i':t:~.t,;>\ ~ УТ-1 Об.О5 Православ. календар

07.00, 08.00 Новини 07.15, 08.10, 2З.10

Об.20, Спорт Об.ЗО,

07.25, 08.25

М/ф

Об.40 Рецепти здоров'я

07.10 Ера бізнесу 07.40 Створи себе 07.50 Нерухомість 08.20 Рейтингова панорама 08.40 Корисні nоради 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 21.ЗО Про головне 09.45, 22.40 Прес-анонс 09.50 ПКЄ-2010 12.00, 15.00, 18.00 Новини 12.10, 15.15, 18.15, 21.15 Діловий світ 12.ЗО, 18.ЗО Кубок

світу

ФІФА. Зворотний відлік

Футбол. Кубок світу-

12.45

Франція

1б.З5 Книга.uа Весняний родинний бал "Квіткова казка Шо­ пена" 18.45 Футбол. Кубок світу1982. Фінал. ФРН - Італія 21.00 Підсумки дня 21.15 Світ спорту 21.55 2-й Київський Міжна­ родний кінофестиваль 22.40 "Мегалот" 22.45 Лото "Суперлото", "Трійка", "Кено" 2З.ОО Підсумки

17.20

1+1

дар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.20, 07.20, 08.10 Сnорт 06.30, 07.ЗО Мультфільм Об .40 Ранкові зустрічі 07.10 Ера бізнесу 07.15 Рейтингова панорама 07.35 Будівельний майданчик 07.45 Створи себе 08.20 Олімnіада: від малого до великого

08.40 Корисні поради 09.00 Ранок з "Першим" 09.15, 21.ЗО Про головне 09.45, 22.40 Прес-анонс 09.50 ПКЄ-2010. Другий nівфінал

12.00, 15.00, 18.00 Новини 12.10, 15.15, 21.15 Діловий світ

12.ЗО,

t•<'

18.30

Кубок

світу

СУІОТА ····~;.:•А

Іс'),;',, ЧІ!~·-,:~-~~~ УТ-1

Ранкова молитва Шлях до святині Мультфільм Світ nравослав'я Крок до зірок

06.00 06.05 06.15 06.25 06.50 07.30 08. 1О 08.20

1б.50 Шлях здоров'я 17.З5 2-й Київський Міжна­ родний кінофестиваль 18.45 Футбол. Кубок світу198б. Аргентина - ФРН 21. ОО Підсумки дня 21.20 Світ спорту 22.1 О Право на захист 22.50 Лото "Суперлото", "Трійка", "Кено"

2З.ОО Підсумки

1+1 Об. 05 Служба розшуку .Фей Об.10 Т/с "Янгол-охоронець" Об.55,

07.З5, Сніданок з

08.05, 09.05 "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 15.50, 19.30, 22.00 тсн 07.10 М/Ф "Чучело-мяучело", "Три банани"

10.00 "Район Беверлі-Хіллз" 11.1 О Т jc "Район Мелроуз"

до великого

Корисні nоради Прес-анонс д/Ф "Артек": учора, сьогодні, завтра" 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.30 Тиждень моди 11.05 Парламент 12.05, 18.40 Кубок світу ФІФА. Зворотній відлік 12.10 Футбол. Кубок світу1994. Фінал. Бразилія -

08.40 09.05 09.15

. HQJ.М . '··:

···6ЧЕРВНІ.

..

06.00 06.05 Об. 20 Об.З5 Об.50

07.20 07.50 08.20 08.40 09.10 10.ЗО

11.00 11.ЗО

12.00 12.ЗО,

УТ-1

.

·

Ранкова молитва Шлях до святині Мультфільм Софія Новини Персона Сільський час Укравтоконтинент Акваторія бізнесу Х/Ф "Новий Гулівер" Нова армія Муз.uа Здоров'я Аудієнція

18.00

Кубок світу ІФА.

Зворотний відлік

12.35 Футбол. Кубок віту1998. Півфінал. Франція Хорватія Шлях до Кубка світу футболу-2010. Португалія -Мексика

14.45

15.25 Euronews 15.50 Надвечір'я 16.25 Пазли 17.35 2-й Київський

міжна­ родний кінофестиваль. Щоденник 18.15 Магістраль 18.45 Футбол. Кубок світу1990. Фінал. ФРН - Ар­ гентина

21.00 21.20 22.00 22.50

Підсумки дня Світ спорту Знайдемо вихід "Трійка", "Кено"

1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.1 О Т jc "Янгол-охоронець· 06.55, 07.35, 08.05, 09.05 Сніданок з "1 + 1" 07.00, 08.00, 09.00, 15.55, 19.ЗО тсн 07.10 М/ф "Бобик у гостях у Барбоса", "В порту" Італія

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 08.10 Ранок з "Інте­ ром"

Т/с "Повернення Мухтара-2"

09.10

Хорватія

21.00 Підсумки дня 21.15 Світ сnорту 21.40 Фольк-musіс 22.40 "Мегалот" 22.45 Лото "Суперлото", "Трійка", "Кено"

23.00

Акваторія бізнесу

1+1 06.50 Сnравжні лікарі 07.50 Світське життя 09.05 Квартирна лотерея "ХТО ТАМ" М/с "Качині історіі'

10.15 10.40 12.05

М/Ф "Мауглі" Суперзірка. Гала-кан-

15.20 Коло Олімnіади 16.05 В гостях у Д. Гордона 17.10 Діловий світ 18.15 Футбол. Кубок світу1998. Фінал. Франція Бразилія

20. ЗО Точка зору 21.00 Підсумки тижня 21.45 2-й Київський

Міжна­ родний кінофестиваль 22.50 Лото "Трійка", "Кено", "Максима·

23.00

Ера бізнесу

1+1 06.1 О

Літаючий будинок Об.З5 Х/ф "Пригоди Хлопчи­ ка-Мізинчика і Дюймо­ вочки"

08.00 Ремонт+ 09.05 Лотерея· Лото-Забава" 10.15 М/с "Качині історіІ" 10.40 Смакуємо 11.15 Х/Ф "Книга джунглів" 1З.ЗО Міняю жінку Х/Ф "Кохання без пра-

15.05

1б.10 Зрозуміти. Пробачити

22.ЗО

Х/Ф

"Народ nроти

Ларрі Флінта·

ІНТЕР Об.10 Драма Т. Пельтцєр Об. 55 Шалені татусі

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 08.10 Ранок з "Інтером"

09.1 О "Повернення Мухтара" 10.10 Т/с "Невидимки" 11.15 Детективи 12.1 О Знак якості 12.40 Т/с "Next-З" 14.00 Т/с "Відблиски" 15.05 Судові справи 1б.10 Зрозуміти. Пробачити

17.20 Т/с "Сусіди" 18.10 Т/с "Завжди

говори

Т/с "Район БеверліХіллз" 11.15 Т jc "Район Мелроуз" 11.55, 16.10 Справжні лікарі 12.55 ТІс "Тільки кохання" 13.50 Т/с "Руда" 14.50 Т/с "Маргоша" 17.10 Х/Ф "Шепіт помаранче­ вих хмар" 20.00 Х/ф "Швидкість-2" 22.30 Х/Ф "Подвійний удар"

10.00

ІНТЕР

06.05 Секретні історіі 06.55 Шалені татусі 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 07.10, 08.10 Ранок з "Інте­ ром"

Т/с "Повернення Мухтара-2" 10.10 Т/с "Невидимки" 11.15 Детективи 12.1 О Знак якості

09.10

12.40 Tjc "Next-3" 14.00 Т/с "Відблиски" 15.05 Судові справи 16.10 Зрозуміти. Пробачити

17.20 Т/с "Сусіди" 18. 1О ТІс "Завжди говори "завжди" -4" 19.05 Tjc "Кармеліта" 20.00 Подробиці 20.30 Т/с "Обручка" 21.30 Т jc "Сімейний будинок" 23.40 Драма Т. Пельтцер ІСТV Об.О5 Служба розшуку дітей Об.15 Факти Об.ЗО, 08.1 О Ділові факти Об.45, 08.З5 ЗОО секjгод Об. 55 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок

08.00, 08.55, 12.55, 19.15

ІНТЕР 05.45 Мультфільм 06.45 Велика політика 09.00 Формула любові 10.00 Городок 11.00 Позаочі 12.00 Найрозумніший 1З.50 Нескінченний "Єралаш· 14.50 Х/Ф "Три наnівграціі"' 17.30 Мюзикл "Козаки· 20.00 Подробиці 20.ЗО Фестиваль гумору "Юр­ мала-2009" 22.30 Х/ф "Сафа" вил"

Х/Ф "Коханий за наймом" 19.30 ТСН-Тиждень 20.10 Криве дзеркало 22.25 Світське життя 23.25 Х/Ф "Швидкість-2"

17.25

ІНТЕР Х/ф "Пригоди· Гекка Фіна" 08.20 Армагедон тварин 09.30 Школа доктора Кома-

06.20

ровського

10.00 Украіно, вставай! 1О. 25 Доки всі вдома 11.20 Х/Ф "Дівчинка" 14.15 Концерт М. Задорнова "Нічого собі"

17.00 БУМ 18.00, 20.50

Х/Ф "Синдром Фенікса" 20.00 Подробиці тижня 2З.ОО Таємні життя сіамських близнюків ІСТV

мент

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.0'0, 19 оо. 20.30, 22.30, 23.00 Час новин

10.30, 11.30, 12.30

09.00 Tjc "Леся + Рома" 09.З5, 22.50 Comedy Club 10.35 Т/с "Солдати" 11.35, 17.35 Т/с "Вулиці роз-

10.55 Огляд преси 11.20 Зверни увагу 15.30 Здорові історіі 16.30 Арсенал 17.30 Велика політика 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час

битих ліхтарів" 12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-українськи 13.25, 21.55 Т/с "Зграя" 14.25 Т/с "По Закону" "завжди" -4" 19.05 Т/с "Кармеліта" 20. ОО Подробиці 20.30 Т/с "Обручка" 21.30 Т/с "Сімейний будинок"

2З.40 Секретні історіі ІСТV

06.15 Факти 06.30, 08.10 Ділові факти 06.45, 08.35 300 секjгод Об. 55 Світанок 07.45, 08.45 Факти. Ранок 08.00, 08.55, 12,55, 19.15 Спорт 08.15 Ділові факти. Гроші 09.00 Tjc "Леся+ Рома· 09.35 Comedy Club 10.40 Т/с "Солдати" 11.35, 17.40 Т/С "Вулиці розбитих ліхтарів"

12.45 Факти. День 13.00 Анекдоти по-українськи 13.30, 22.00 Tjc "Зграя" 14.30 Т/с "По закону" 15.30, 19.55 Т/с "Літєйний" 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 17.20 Т/с "Сусіди" 18.1 О ТІс "Завжди говори "завжди" -4" 19.05 Т/с "Кармеліта. Циганська пристрасть"

20.00 Подробиці 20.30 Т jc "Обручка" 21.30 Велика політика ІСТV Об.О5 Служба розшуку дітей 06.15 Факти Об.ЗО, 08.1 О Ділові факти 06.45, 08.35 300 секjгод Об.55 Світанок . 07.45, 08.45 Факти. Ранок

08.00, 08.55, 12.55, 19.20 Спорт

08.15 Ділові факти. Гроші 09.00 Tjc "Леся+ Рома" 09.40, 22.25 Comedy Club 10.45 Т jc "Солдати" 11.40, 17.40 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів" 12.45 Факти. День 1З.ОО Анекдоти по-українськи 1З.30 Т/с "Зграя" 15.30 Т/с "Літєйний" ІСТV

Х/ф "Відьмочки-близ­ нючки-2" 1б.З5 Анатомія слави 17.ЗО Х/Ф "Ромео, Джульєта і nіца" 19.30 тсн 20.10 Х/Ф "Коханий за най­ мом" 22.15 Х/Ф "Кохання без nра­ вил"

14.50

15.25, 19.55 Tjc "Літєйний" 18.45 Факти. Вечір 19.20 Надзвичайні новини 23.50 Факти. Підсумок дня 5 КАНАЛ 06.01 Час- Тайм 06.15 Час спорту 06.30 Ранок на "5-му" 09.10, 22.15, 23.20 Бізнес-час 09.30, 13.30, 14.30 5-й еле-

Сnорт 08.15 Ділові факти. Гроші

церт

15.30 Наша nісня 16.15 Книга.uа 17.05 В гостях у Д. Гордона 1 8.05 2-й Київський Міжнарод18.45 Футбол. Кубок світу1998. Півфінал. Франція -

Нерухомість Олімпіада: від малого

ІНТЕР Об.ОО Ні за які гроші Об. 55 Шалені татусі

11.50, 1б.О5 Справжні лікарі 12.50 Tjc "Тільки кохання" 1З.45 Т jc "Руда" 14.45 Т/с "Маргоша" 17.05 Т/с "ДАІшники" 20.10 Х/Ф "Міраж" 22.25 Просnорт

Італія

ний кінофестиваль. Що­

Талантам вхід без чер­

це було

2З.15 Проспорт

1982. Фінал. ФРН 15.25 Euronews 15.45 Хай щастить

денник

ги

1З.О5 Т/с "Тільки кохання·

14.00 Т/с "Руда" 15.00 Tjc "Маргоша" 17.25 Х/ф "Дочка· 20.10 Суперзірка. Як

10.10 Tjc "Невидимки· 11.15 Детективи 12.10 Знак якості 12.40 тІс "Next -з· 14.00 Т/с "Відблиски" 15.05 Судові справи

ФРН

Ранкова молитва Православний кален-

Об.О5

Беверлі-

Об. 05 Служба розшуку дітей Об.10 Т/с "Янгол-охоронець" Об.55, 07.35, 08.05, 09.05 Сніданок з "1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 1б.10, 19.ЗО, 22.50 тсн 07.1 О М/Ф "Сірий вовк & Чер-

ФІФА. Зворотній відлік

06.00

"Район

11.15 Т jc "Район Мелроуз" 12.05, 1б.25 Сnравжні лікарі

12.45 Футбол. Кубок світу1986. Фінал. Аргентина УТ-1

вона Шаnочка"

10.00 Tjc Хіллз"

15.25 Euroпews 15.50 Крок до зірок

1б.15 Полігон

Об. ОО Ранкова молитва Об.10,

12.15 Футбол. Кубок світу1982. Півфінал. ФРН

07.00 Добрі новини 07.05 Козирне життя 07.З5 Х/Ф "Свідок" 10.00 Смак 10.35 Люди, коні, кролики і ... домашні ролики 11.35 Квартирне питання 12.40, 19.10 Наша Russia 1З.О5 Х/Ф "Дев'ять ярдів" 15.10 Ти не повіриш! 16.00 Провокатор 17.00 Під nрицілом 18.00 Максимум в Україні 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 Сnорт 19.30 Велика різни_ця 20.35 Х/ф "Жінка-кішка" 22.55 Прожекторперісхілтон

5 КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.20, 08.15, 19.20 Тема тиж­ ня

06.30, 18.45 Київський час 06.45, 11.30 Автоnілот-тест 05.50 Факти 06.10 Смак 06.45 Х/ф "Гольфклуб-2" 08.З5 Анекдоти по-укра:інськи

08.55 Прожекторnерісхілтон 09.40 Квартирне nитання 10.40 Ти не повіриш! 11.25 Козирне життя 12.10 Інший футбол 12.40 Спорт 12.45 Під прицілом 1З.45 Провокатор 14.40 Х/Ф "П'яний майстер-2" 16.50 Наша Russia 17.25 Велика різниця

18.45 Факти тижня 19.40 Максимум в Україні 20.05 Країна має знати! 20.55 Х/Ф "Останній бойска­ ут" 2З.ОО Х/Ф "Аnокаліnсис"

5 КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.20, 08.10, 10.50 Тема тиж­ ня

Прес-конференціі у nрямому ефірі

21.50 Акцент НОВИЙ КАНАЛ

05.35 Т/с "Колишня" 06. 15 т jc "Крузо" 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00 Т/с "Кадети" 10.55, 20.15 "Щасливі разом· 12.00 Усе для Вас 12.15 Інтуїція 13.30, 19.00 Реnортер 13.35 МІс "Му та Циnа" 13.55 М/с "Пригоди Джекі Чана"

14.30, 15.45 Teen Time 14.35 Т/с "Як сказав Джим" 14.50 Tjc "Живий до запитання-2"

15.50, 19.25 Tjc "Ранетки" 16.50, 22.20 'Татусеві доньки" 17.55, 21.15 Т/с "Вороніни" СТБ

06.05 Бізнес 06.1 О Док. детектив 06.35, 21.25 т;с "Кулагін

НОВИЙ КАНАЛ

2З.55 Факти. Підсумок Час-Тайм Час спорту Об.ЗО Ранок на "5-му"

06.01 06.15

Бізнес­

09.10, 22.15, 23.20 час

09.30, 13.30, 14.30

5-й еле­

мент

1000, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 18.Ьо, 19.00, 20.30, 22.30, 23.00 Час новин

10.30, 11.30, 12.30 Прес-конференціі у nрямому ефірі

10.55 Огляд nреси 11.20 Зверни увагу 15.30 Феєрія мандрів 1б.ЗО Драйв

17.30 Акцент 18.30 Хроніка дня 18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Вільна гавань

СТБ

КАНАЛ 06.01 Час-Тайм 06.15 Час спорту Об.ЗО Ранок на "5-му" 09.10, 22.15 Бізнес-час 09.ЗО, 1З.ЗО, 14.ЗО 5-й еле-

5

мент

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.ЗО, 22.30, 2З.ОО Час новин

ренціі у прямому ефірі 15.ЗО Своїми очима 16.ЗО На межі

мандрів

18.ЗО Хроніка дня

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.30, 23.00 Час новин

Час спорту

0.7.З5,

08.50, 22.40 Бізнес-час 08.30 Бістро-ТБ 09.20 Своїми очима 09.45 Улюблена робота 10.15 Здорові історіі 10.35 Не nерший погляд 11.45 Технопарк 12.30 Хроніка тижня 13.ЗО Драйв 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.ЗО Зверни увагу 16.ЗО Арсенал 17.30, 04.30 На межі 18.20 Вікно в Євроnу 19.ЗО 5 копійок 21.20 Народний контроль 22.00 Територія закону

06.30 Київський час 06.45 Техноnарк 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.ЗО. 23.00 ЧаС' новин

Час сnорту

07.З5,

08.50, 22.40

18.45 Київський час 19.20 Новий час 21.00 Час 21.50 Фактор безпеки НОВИЙ КАНАЛ

зом"

11.55 Усе для Вас 12.15, 22.05\нтуїція 13.ЗО, 19.00, 23.35 Репортер 1З.З5 М/с "Му та Циnа"

13.55 М/с "ПригодиДжекі Ча-

Бізнес-

час

07.50 Зодчий 08.30 Бістро-ТБ 09.20, 02.30 Вікно в Америку 10.30 Феєрія мандрів 11.20, 12.20 5 коnійок 13.30 Вікно в Європу 14.20 Страва від шефа 14.40 Гра долі 15.30 Мотор-ТБ 16.20 Фактор безпеки 17.ЗО Не перший погляд 18.30 Народний контроль 19.15, 01.00 Майдан 21.00 Час: nідсумки 22.00 Особливо небезпечно

14.ЗО, 15.45 Тееп Time 14.З5 Т/с "Як сказав Джим"

14.50 Т/с "Живий до запитання-2"

15.50, 19.25 Т/с "Ранетки" 16.50 Tjc "Татусеві доньки" 17.55, 21.40 т;с "Вороніни" 19.15, 2З.55 Спортрепортер НОВИЙ КАНАЛ Х/Ф "У пошуках улюб­

ленця"

Х/Ф "Джек Хантер і не­ бесна зірка" 09.05 М/с "Дональд Дак" 09.45 М/с "Нові nригоди Вінні

07.05

Пуха"

10.05 Зоряні драми 11.05 Інтуїція 12.20 ІпІо-шок 13.25 Файна Юкрайна 14.50 Даєш, молодь! 15.25 Хто nроти блондинок? 1б.40 "Моя прекрасна нянька"

18.10 Х/Ф "Обладунки Бога· 20.00 Х/Ф "Параграф-78" 22.00 Х/Ф "Бібліотекар" СТБ

05.55, 10.55 Улюблені мjф 07.00 Х/Ф "Людина народила-

"Моя

nрекрасна

няня·

08.00 Т jc "Слід" 08.55 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Tjc "Глухар-2" 11.00 Т/с "Платина-2" 12.00 Т/с "Слідопит" 13.00 Т/с "Висяки-2" 14.00 Т jc "Безмовний свідок" 14.40 Т/с "Слід" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.1 О Критична точка Х/Ф "Правда лейтенан-

та Климова" 11.З5 Нез'ясовно, але факт

13.00 Битва екстрасенсів 14.00, 20.15 Російські сенсаціі

14.55 Давай одружимося 1700,18.10, 22.20Т/с"Адво-

"УКРАЇНА"

06.00 "Моя

nрекрасна няня" Об.ЗО Подіі 06.45 Срібний апельсин 07.00 Т/с "Єфросинія" 08.00 Т/С "Слід" 08.55 Tjc "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Глухар-2" 11.00 Т/с "Платина-2" 12.00 Т/с "Висяки-2" 14.00 Т/с "Безмовний свідок" 14.40 Т jc "Слід" 15. З5 Щиросерде зізнання

суддя

06.20, 00.45 Бізнес 06.25 Док. детектив 06.50 "Кулагін та партнери" 07.15 Т/с "Комісар Рекс" 08.20 Т/с "Зимова вишня" 18.10, 22.00 "Вікна"-новини 18.20 Х/Ф "Вечори на хуторі поблизу Диканьки (Ніч перед Різдвом)' 20. ОО "Україна має талантІ" 22.25 Х/Ф "Невірність"

"УКРАЇНА"

06.00 "Моя nрекрасна няня" 06.30 Подіі 06.45 Срібний апельсин 07.00 Т jc "Єфросинія" 08.00 Т/с "Слід" 08.55 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Глухар-2" 12.00 Т/с "Висяки-2" 14.00 Tjc "Безмовний свідок" 14.40 Т/с "Слід" 15.35 Щиросерде зізнання 16.00 Федеральний суддя 17.00 Подіі 17.1 О Критична точка "Укра:іна має талант!" Історіі кохання Х/Ф "Вечори на хуторі поблизу Диканьки (Ніч nеред Різдвом)" 20.40 "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Неві­ дома версія 21.40 Моя nравда 22.45 Зіркове життя

15.55 18.00 19.00

"УКРАЇНА" Об. ОО Шустер Live 07.00 Граєш або не граєш 07.55 Т jc "Моя прекрасна няня" 09.00 Очам не вірю

09.25 Х/Ф "Загадай бажання" 11.25 Жарт. 12.45 Т /С "Спецназ-2" . 16.00 Т/с "Успіх за будь-яку ціну"

уса" М/с "Нові nригоди Вінні Пуха"

09.15

09.З5 Руйнівники міфів 10.40 Х/ф "Обладунки Бога" 12.ЗО Кліпси 12.55 Шоуманія 1З.40 Ексклюзив 14.25 Аналіз крові 15.1 О ІnІо-шок 1б.15 Х/Ф "Бібліотекар" 18.15 Х/Ф "День радіо" 20.30 Х/Ф "Без nочуттів" 22.35 Файна Юкрайна СТБ 06.ЗО Улюблені мультфільми 07.25 Х/Ф "Куховарка"

голос віруючого 07.00, 18.40, 2З.45 Життя Медицина 15.00 Мультфільм 08.00, 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО 07.ЗО,

08.ЗО, 09.ЗО Твій хіт

09.00 Медичний детектив 11.00 За межею багатства 12.30 Погляд у майбутнє 1б.ОО Х/ф "У вогні" Сильні

світу

18.05, 22.55 цього

19.00 Сутність звіра 20.00 Живе багатство України Х/Ф "Пекельний дощ" 2З.15 Переваги для розваги

21.00

17.00 Подіі 17.10 Критична точка 18.00 Т/с "Єфросинія" 19.00 Подіі 19.ЗО Шустер Live 20.20 Т /С "Глухар-2" 22.20 Відкритий доступ 2З.20 Tjc "Слід" ТОНІС

05.50 Диваки 06.30 Голос віруючого 07.00, 18.40, 23.45 Життя 07.25 Медицина 07.ЗО Мультфільм Тиждень моди 08.ЗО, 09.ЗО Твій хіт 09.00 Право на порядок 11.00 Сутність звіра 12.ЗО Погляд у майбутнє 15.45 Курс інтер'єру

08.00

16.00 Х/ф "Пекельний дощ" 18.05 Сильні світу цього 18.30, 20.ЗО, 23.ЗО 24 години 19. ОО Т рагедіІ світу 20. ОО Стиль і місто 21.00 Х/Ф "Крижаний удар" 18.00 Т/с "Єфросинія" 19.00 ПЬдіІ 19.30 Ювілейний вечір

Клари

Новиковсй 21.ЗО Шустер Live ТО НІС

05.50 Диваки 06.30 Перемежний

голос

віруючого

07.00, 18.40, 2З.45 Життя 07.25 Медицина 07.30, 15.00 Мультфільм 08.00 Що таке добре і

що таке погано? 08.ЗО, 09.30 Твій хіт 09.00 Медичний детектив 11.00 Трагедіі світу 12.30 Погляд у майбутнє 16.00 Х/ф "Крижаний удар" ·17.50 Вnеред, на Олімп! 18.05, 22.55 Сильні світу ЦЬОГО

18.ЗО, 20.ЗО, 23.ЗО

24 19.00 Однокласники 20.00 Круіз 21.00 Х/Ф "Зсув"

години

туману ... "

23.00

Х/ф "Гра у піжмурки" ТО НІС

05.50, 05.20 Диваки Об.ЗО Блага звістка 07.00, 08.ЗО Живе багатство України 07.30, 2З.ОО Адреналін 09.00 Твій хіт 10.05 Медицина 10.15 Світ тварин 11.00 Однокласники 12.30 Погляд у майбутнє 15.00 Мультфільм 1б.ОО За сім морів 16.40 Курс інтер'єру 17.00 Х/Ф "Зсув" 19.00 Що таке добре і що таке погано?

19.35 Право на nорядок 20.00 24 години 20 .ЗО Х/ф "Поховані лави­ 22.30

Стиль і місто

ціну"

1З.55 У пошуках істини 14.55 Слідство вели 15.55 Правила життя 17.00 Нез'ясовно, але факт 17.55 Паралельний світ 19.00 Битва екстрасенсів 20.05 Х/Ф "Третій зайвий" 22.1 О Х/Ф "Все не випадково"

"УКРАЇНА" Срібний апельсин Об.ЗО Подіі 07.00 Жарт 08.00 Т/с "Моя nрекрасна

06.00

няня"

08.40 Х/Ф "Бетховен-5" 10.35 Х/Ф "К-9. Собача робота· 12.40 Т/с "Вийшов їжачок із туману ... 17.00 Граєш або не граєш 18.00 Т/с "Успіх за будь-яку

ціну"

19.00 Подіі тижня 19.30 Tjc "Успіх за

24

години

ною"

їжачок із

12.00 Х/ф "Афоня"

Ма-

ТО НІС

05.50 Диваки 06.30 Переможний

кат"

18.00, 22.00 "Вікна"-новини 19.10 Моя nравда 00.40 "Вікна" -сnорт

19.00 Подіі 19.30 Т jc "Вийшов

НОВИЙ КАНАЛ

18.00 Tjc "Єфросинія" 19.00 ПодіІ 19.30 Шустер Live 20.20 Т/с "Глухар-2" 22.20 Т/с "Безмовний свідок" 23.20 Tjc "Слід"

07.25

Об. ЗО ПодіІ 06.45 Срібний апельсин 07.00 Tjc "Єфросинія"

"Вийшов їжачок із туману ... "

1З.55 Х/Ф "Невірність"

09.00 Їмо вдома 10.05 ВусаЛапоХвіст 11.00 Караоке на Майдані

06.00 Tjc

17.55 Т jc

ся"

09. ОО Їмо вдома 10.05 ВусоЛапоХвіст

05.55 Х/Ф "іі серце" 07.45 Церква Христова 08.00 Заnитайте у лікаря 08.40 М/с "Усе про Міккі

"УКРАЇНА"

СТБ

05.25 Т jc "Колишня" 06.1 О Служба розшуку дітей 06.15 Tjc "Крузо" 07.00, 07.35, 08.35 Підйом 09.00 Т/с "Кадети" 10.55, 20.15 Т/с "Щасливі ра-

05.40

"Адвокат"

18.00, 22.00 "Вікна"-новини 19.10 Зіркове життя 20.1 О Російські сенсаціі

16.00 Федеральний

Рекс"

на·

10.ЗО Вільна гавань

10.55 Огляд nреси 11.20 Зверни увагу 11.30, 12.ЗО Прес-конфе-

07.05

та

партнери"

2З.20 Голі та смішні

07.05

1З.55 М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.30, 15.45 Тееп Тіmе 14.35 Т/с "Як сказав Джим" 14.50 т/с "Живий рр запитання" 15.50, 19.25 Т/с "Ранетки" 1б.50, 22.20 "Татусеві доньки" 17.55, 21.15 Т/с "Вороніни" 19.15 Спортрепортер 2З.20 !пІо-шок

06.55 Т/С "Комісар

11.35 Нез'ясовно, але факт 12.55 Битва екстрасенсів 13.55 Слідство вели 14.55 Давай одружимося 17.00, 18.10, 22.20 Т/с

09.00

05.35 Т jc "Колишня" 06.15 Т /С "Крузо" 07.00, 07.З5, 08.35 Підйом 09.00 Т/с "Кадети" 10.55, 20.15 "Щасливі разом" 11.55 Усе для Вас 12.10 Інтуіція 1З.ЗО, 19.00 Реnортер 13.35 М/с "Му та Ципа"

06.00 Бізнес 06.05 Док. детектив 06.ЗО, 21.30 Tjc "Кулагін

18.45 Факти. Вечір 19.10 Добрі новини 19.25 Надзвичайні новини 19.55 Наша Russia 20.10 Х/Ф "Дев'ять ярдіе"

17.30 Феєрія

та

партнери" 07.00 Т jc "Комісар Рекс" 09.05 Х/Ф "Чужі душі"

5 КАНАЛ

7

Су6оУа, 29 Ура ви• 201 О року

НОВЕ ЖИТТЯ

будь-яку

22.25 Х/Ф

"Список контактів" ТО НІС

05.50 Диваки 06.30, 08.00, 15.00 Твій хіт 07.00, 20.00 24 години 07.30 Дім живих історій 08.35 Клуб Суперкниги 09.00 Круіз 10.05 Медицина 10.15, За сім морів 11.00 Портрети дикої nрироди

12.30 Погляд у майбутнє 15.30 Таємниці, магія

та

чаклунство

1б.ОО, 22.ЗО Зелена варта 16.ЗО Наука та образ 17.00 Х/Ф "Поховані лавиною" 19.00 Вnеред, на ОлімпІ 19.ЗО Живе багатство України 20.ЗО Х/ф "Смертельний потік" 23.00 Тиждень моди


8

НОВЕ ЖИТТЯ

Су6ота, 29 трави• 2010 року

Повідомnен ня

15 червня з 10.00 до 12.00

Броварської районної ради ветеранів від щирого серця вітає ветерана війни, секретаря районної ради ветеранів, заступника первинної ветеранської організаціі с. Рожівка

буде проводити прямий теле­

Воnодимира Серrійовича Коваnя

голови

з ВО-річчям від дня народження, яке він відсвяткував 27 травня.

області

заступник

Київської

облдерж­

VI житловому районі Управління містобудування та архітек­

тури Броварської міської ради, керуючись

за тел.:

до

ст.17 Закону України "Про основи місто­ будування", ст.30-2, 30-3 Закону України "Про планування і забудову територій", пунктом 42 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Зако­

12.00 буде проводити пря­

ну України "Про внесення змін до деяких

мий

законодавчих актів України щодо сприян­ ня будівництву", Правилами забудови

червня

16

Хай радість приходить до Вашого дому,

Добро буде з Вами завжди і в усьому. Хай щастя й удача в житті не минають,

з

1 0.00

телефонний

зв'язок

з

населенням Київської об­ ласті голова Київської обл­

Хай діти й онуки Вас люблять і поважають, Хай живуть у серці почуття високі,

держадміністрації А. Й. При­

Хай дарує доля сто щасливих років.

сяжнюк за тел.:

286-10-06.

До

25 червня

міський

культури

приймає

участь

відбірковому

у

віміл

заявки

на

конкурсі

проекту "Бровари мають талант". Вік учасників- від 14 років (вокал, музика,

хореографія,

оригіна­

льний жанр). Тел.: 5-10-61.

Допоможемо немовлятам! Всеукраїнським благодійним фондом "Серце до серця" ювілейна Всеукраїнська благодійна акція "Серце до

ознайомлення з містобудівним обфун­ туванням з

2010

Про діяльність дошкілt-них

року!

архітектури

Особи, які у 2010 році вступа­

ють на перший курс Національної юридичної

академії

України

ім.

Я. Мудрого, Одеської національ­ ної юридичної академії на місця державног{) бюджету,

проходять

професійний відбір в Головному управлінні юстиції у Київській об­ ласті

з

урахуванням

специфіки

майбутньої роботи, вимог чинно­

го

законодавства

та

потреб

у

підготовці юридичних кадрів. За результатами відбору абітурієнту видається рекомендація. Документи кандидатів прийма­ ються

Броварським

міськрайон­

ним управлінням юстиції за адре­

сою:

м.

Бровари,

вул.

Гагаріна,

18, кабінет N2 110, контактний те­ ле

навчальних JакnаДІв У

2009 році

на

СТОВ

Бро­

варського району разом з м. Брова­ ри працював 41 дошкільний нав­ чальний

заклад,

де

виховувалося

найменування та місцезнаходження

равління

"школа-дитсадок", які стали важли­

вим

чинником

збереження

як

дошкільного закладу, так і загально­ освітньої школи в невеликих населе­

них пунктах. Так, у 2009 р. на терІ.j­ торїі Броварщини цих закладів

налічувалося 6. Їх відвідували 226 вихованців. Поряд з ДНЗ загального розвитку

в м. Бровари працювало З заклади санаторного типу для дітей з ранніми

проявами

Із загальної кількості

позбавлені

авто.

обсяг

викиду

становить

Джерело викиду суттєво не випливає

на існуючий стан атмосферного повітря

пропозиції

направляти

в

місячний

Ten.: 71-2-32.

У

році

2009

мІськрайонне

управnІння

юстиції повідомnяє:

-

відnовідно

до

Закону

України

міської організаціі nолітичної nартії "Вперед, Україно!", а саме голова організаціі

-

Нере­

зенко Владислав Анатолійович; юридична ад­

-

реса

Київська область, м. Бровари,

Кирnоноса, 11, кв. 36; · - відповідно до Закону nолітичні партіі в УкраїнІ взято

до

відома

України

"Про

9 березня 2010

інформацію

про

-

відnовідно

w::-

Закону

Світильнянеького

нянська

кв.

сільська

-

відnовідно

15

України

березня

сільського

первинна

до

Закону

політичні партіі в УкраїнІ

РЕДАКТОРА

партійна

КОВАЛІВСЬКА

адрес

районі з

житловому районі заnро­

VI

nовнолітні

фізичні

особи,

які

щодо якої розробляється доку­

ментація, або на суміжній з нею територіі, юридичні особи, приміщення яких розта­ шовані

в

межах

представники

зазначеної

громадських

територіі,

організацій,

яких nоширюється

на

відпо­

Управління містобудування та врхІтектури Броварської міської ради.

"Готелі", Земельного Кодексу Ук-

України

Броварському районі Київської області

• ronoeнoro cneцianicra з

оголошує конкурс на заміщення

Тел.:

"Про

районної

організацій

територіальної

політичної

nартіі

Управління Держкомзему у

Виконком Броварської міськради oronowyє конкурс на заміщення вакантної посади:

вакантної посади

І'ОІІ§Виоrо сnеціаІІіста

-

районної

Вимоги:

N2110

від

організаціі:

23.01.2002 Лаврова

Юридична адреса: госnна,

Світлана

с.

Заворичі,

вул.

Рад­

39;

Г1Ухївська nервинна nартійна організація nартіі "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщи­

на· (свідоцтво ва

N2174

первиннсіі

від

03.12.2003

організаціі:

р.): голо­

Стицюк

Гапин

Петрівна. Юридична адреса: с. Пухівка, вул.

07400, Київська (Редактор: 4·03·76.

4.

бухгалтерія, nрийом оголошень

4·04-81; 4-23-26.

Бровари,

на сторінках rазети.

Роко­

ТУРЕччинА, єrипЕт, &ОЛrАРІЯ І~nОІІИНОК НО МОрі AJI_I

WКОІІІрІВ ТО студентів від

199 у.о.

(044) 592-71-97, (093) 415-81-21' (067) 278-49-49.

Тел.:

r---------------------------• • : ' : ,

, " Втрачене посвІДчення ветерана праЦІ М : N!/549539, видане УП та СЗН м. Бровари: 1 24.05.2001 р. на ім'я Сергія Григоровича Мініна,, ~_в~-~~ ~~д~й~н~~--- ______________ ~

І

І

-

Втрачене свідоцтво N!121 О про право•

власності на квартиру, що знаходиться

адресою: с. Л1тки, вул. Музиченка•

17,

за:

кв. 5,,

видане Броварською РДд 24.03.19~7 р. на ім'я'

Ан,црія Миколайовича Осадчого, вважати:

~у~~~~~~--------------------~ І

І

' ~ Втрачене nосвідчення "Ветеран праці" дІо : NI088864, видане 06.07.1998 р. ОМВК на ім'~ , Анатолія Григоровича Левченка, вважати, • недійсним. •

2.

r---------------------------~ І =-· • • І

~-~~~~~~--------------------~

НОМЕР НАБРАНО

4·04-81.)

І

-

;;; Втрачені атестат КХ tФ-32734840, додаток ДQІ : атестату 12АО tФ-439975, видані БроварськоЮ: • вечірньою ЗОШ 11-111 ст. 27.06.2007 р. на ім'ЯІ : КарІни Володимирівни Кузнєцової, вважати:

І ЗВЕРСТАНО У

Друк офсетний.

КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ

Віддруковано:

«НОВОГО ЖИТТЯ»

ТОВ •Броварська лnvк:ю><<>»І Тел.:

-

вул.

29-08.

6-47-94,

пewlife@meta.ua

- Редакція не завжди поділяЄ позицію авторів. - Зв точність викладених фактів відповідає автор. Листуванн• з читачами

м.

совського, 2. Тел.: 5-04-30, 6-

: Втрачене посвідчення ветерана праці М: : tФ-072561, видане УП та СЗН м. Бровари' 1 26.06.2008 р. на ім'я Василя Васильовича Лося,: ~_в~~~~ ~~~й~~~-- _______________ ~

обл., м. Бровари, буnь•. Незалежності,

Відділи: відціл з nитань сільського господарства

1С; стаж ро­

Із заявою звертатися за адре­ сою:

~---------------------------·

Заступник редактора:

України;

боти не менше трьох років.

партійно·,

Миколаївна.

бухгалтерського обліку та здача

··всеукраїнське

р.); голова первиннсіІ

громадянин

звітності, програми

6-72-06 (приймальня), 7-72-45 (відділ кадрів).

Бро­

територіально·,

6ухrалтера

освіта вища, знання ПК, ведення

директора.

22 березня 2010 ро­

nервинних

Жовтнева З кв.

-

риторіі,

Вимоги до кандидатів: освіта вища, стаж роботи на посаді не менше 3-х років.

ор­

раінське об'єднання "Батьківщина" (свідоцтво

Валентина

в

автодороги

користувачами земельних ділянок на те­

ronoвнoro інженера,

осередку

партійної організаціі nолітичної партіі "Всеук­

АДРЕСА:

обслуговування розв'язки

відну територію.

ро­

· Заворицька первинна nартійна організація

в. о.

комnлексу

діяльність

об'єднання "Батьківщина", а саме:

19.05.0бр.)

"На­

інститут

проживають на територіі, є власниками чи

заміщення вакантних посад:

"Про

2010

ку взято до відома зміни керівників та юри­

дичних варської

України N!111б79З від

ня

трансnортної

оголошує конкурс на

ганізація Партіі регіонів:

організаціі

. проводить за один прийом індивідуальне гарантоване лікування за методом О.Р. Довженка: 10.00 - від алкоголізму (прийом без підготовки); 12.00 - від паління (не палити одну добу); 13.00 - від зайвої ваги. З червня 2010 р.: м. Бровари, МКЦ "Прометей", (бульвар Незалежності, 4). Вартість лікування - ЗОО грн. Видаються довідки про проведене лікування. Тел.: (067) 450-21-50, (04594) 4-60-89.

Свідоцтво про державну реєстрацію КІ NP 259 від 10. 12. 1997 р.

11,

політичної Партіі регіонів, а саме: Світиль­

4 грн. 41 ІЗ грн. ОЗ коп. 6 міся~я niдІJp~~.. 46 коп. та організаній (індекс 61285):

nроектний

До участі у громадських обговореннях

годження та затвердження містобудівного

ку взято до відома інформацію про зміну на­ зви

В.М. Гаnіновський (м. Київ)

держадміністрація.

до

політичні nартіі в Україні"

І місяць-

і

містобудівного обгрунтування розміщен­

ТОВ ""Брова_рський домо­ будівний комбінат ··меркурій""

- Київська

Олексій Іванович; юридична адреса

Броварської

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив редакціі Броварські міська і районна ради, районна

року

зміну

36;

Знаний в Україні nікар-психотерапевт

районної державної адміністрації.

вул.

Україно!"", а саме: голова організаціі- Чебаков

З місяці

експертизи:

містобудування".

Вимоги: громадянин України, освіfі.ю вна вища (юридична), вільне володіння дер­ жавною мовою, досвід роботи в державних структурах не менше одного року~в інших- З рбки, знання ПК не нижче рівня користувача. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається ві,!Іділом з кадрових питань Броварської міської ради. Заяви подавати протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: м. Бро­ ва 11. Гаrа ·на, 15, к. 417, тел.: 5-32-48.

"Про

СТОВ "ТРЕБУХІВСЬКЕ".

35064):

4);

конана Державним підnриємством

ІОР'!дИІІНОІ'О забезпеченнІ відАЬІу poD0n1 зі зверненн•ми rромаа111

керівника та юридичної адреси Броварської

Для іІІдивідуальних

р.,

Наталія МАКСИМЕНКО,

районної організаціі політичнсіі партіі "Вnеред,

передплатІ-Іиків (індекс

гро­

29.06.2010

державно"(

обфунтування", ДБН В.2.2-9-99 "Гро­ мадські будинки та споруди", ДБН В.2.2-

20:2008

проведення

обговорень:

уково-дослідний

"Склад, зміст, nорядок розроблення, nо­

145 дітей на 100 місць, по району 115 дітей на 1ОО місць.

місце

Пропозиціі

р;

комnлексна містобудівна ексnертиза ви­

·

Планування та забудова міських та сільських nоселень", ДБН Б.1.1-4-2009

завантаженість

Адміністрація

(067)735-83-79, 093 653-71-59.

нНОВЕ ЖИТТЯ» газета Броварських міської та районної рад,

час,

висновок

залізницею в VI житловому районі вико­ нано відnовідно до державних будівель­ них норм ДБН 360-92** "Місіобудування.

піклуван­

орган).

29.06.2010

тей" (бульв. Незалежності,

підстава розроблення: рішення Бро­ варської міськради від 18.03.2010 N21462 "Про розроблення містобудівного обгрун­ тування", лист уnравління містобудування та архітектури Броварської міської ради від 22.03.2010 N2110, лист-замовлення гр.Кузьміна К.О. від 22.03.10 N2445 зав­

дошкільних закладів по місту склала

Броварське

Тел.:

Ліцензія МОЗ

ектування міст •Діnромісто";

ня, 24 - діти-інваліди.

мосферне повітря. Річний

батьківського

до

міський культурний центр "Проме­

17-00,

розробник проекту: Український дер­

туберкульозної бе

Читайте і передплачуйте "НОВЕ ЖИТТЯ"!

легковим

дата,

мадських

громадянин

жавний науково-дослідний інститут nро­

вихованців

громадськості

(контактний

подаються до

Кузьмін Костянтин Олександрович;

372 дітей_ - постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, 14 - діти-сироти та

область, м. Бровари, вул. Кирпоноса,

власним

дування

шуються

голівська, 5.

з

(зауважень)

відповідного органу місцевого самовря­

Містобудівне обгрунтування розміщен­ ня комnлексу обслуговування в районі трансnортної розв'язки автодороги з

ємство має намір отримати Дозвіл на

предс·тавники

nозицій

-

охоронна зона дренажного проекту:

обговорення

державних стандартів, норм і nравил про­

року;

практичних психологів.

організоване

торгові

-

громадське

ням на nоложення .відповідних законодав­

спеціалісти: З2 вчителі-логопеди, 14

об'єднань

ресою: 07454, с. Требухів, вуп. Го­

постійну роботу потрібні

2020

пропо­

чих та інших нормативно-правових актів,

розвитку

навчально-виховних

лом, що працює на природному газі,

Торговельній компанн на

nлану

подання

для nодання обфунтованих, з посилан-·

ре­

залізницею в

термін до Требухівської сільради за ад­

Підпри­

метою

строк

про

дання на nроектування.

ладнаний топковою з водогрійним кот­

N2 1.

з

уп­

архітектури

містобудівного обфунтування є nідставою

педагогічних працівників, серед них і

району_ розташування. Зауваження та

джерело

порядку

та

дітей. З кожним роком зростає кількість

керівника та юридичної адреси Броварської

Підприємство має гуртожиток, об­

домлення

з

житловому районі роз­

Генерального

Замовник

Вихованням дітей займалось 579

вань.

варській, 46.

підстава

трансnортна розв'язка, земельнj nаї, зі сходу - nід"ізна залізнична колія, на заході - смуга відводу залізниці;

дитини.

nолітичні партіі в УкраїнІ 9 березня 2010 року взято до відома інформацію про зміну

вулиці Бро­

автодороги

та

зицій (зауважень) громадськості: пові­

районі

межі територіІ: з nівденної сторони

ру, опорно-рухового апарату - 642

трапляють речовини шести наймену­

rio

розв'язки

VI

звернення

міста Рибакова Л.Є.

розміщення

в

дnя

пропозиціями:

вання та архітектури, головний архітектор

територіІ:

обслуговування

з

містобудування

для дітей з порушеннями мови, зо­

надання

ну Київської області

обфунтування

м. Бровари на період до

В окремих закладах функціонува­

ємство з вирощування с;г продукціі та ване в с. Требухів Броварського-райо­

алізації

ли групи спеціального призначення

0,024 т/рік. В атмосферне повітря по­

розташо­

планування

органу

Броварської міської ради (вул.Гагаріна, 15,

житловому

VI

роблено та nогоджено в установленому

льозу, хронічними неспецифічними

"ТРЕБУХІВСЬКЕ" - підпри­ послуг населенню,

дnя

законодавством

дитина.

ради

кім.412), начальник уnравління містобуду­

залізницею в

травлення, в яких виховувалася 861

міської

412), приймальні 13-00 до 16-00;

дні: середа, п'ятниця з

понад 5800 дітей. У місті Бровари функціонували 18 ДНЗ з чи­ сельністю вихованців майже З700, у районі - 2З ДНЗ з чисельністю 2150

он: 5-34-42.

Заява про н_аміри

території

кім.

автодороги з залізницею в

транспортної

дихання,

в

29.06.2010,

громадськості

на nівночі

органів

до

Броварської

(вул.Гагаріна,15,

каналу.

захворюваннями

29.05.2010

nриміщенні уnравління містобудування та

го обговорення містобудівного обфунту­ вання розміщення комплексу обслугову­ вання в районі трансnортної розв'язки

комnлексу

МОВОЮ С'ІА'ІИС'ІИИИ

До уваrи випускників

житлового ·району,

VI

контактного

містобудівне

На виконання доручення облдержадміністрації від 12.05.2010 N211-18-З542 повідомляємо єдиний розрахунковий рахунок для благодійних внесків з метою закупівлі медичного обладнання в обласні дитячі лікарні України: ЄДРПОУ 34354227, р/р 2600901011888 в КФ ВАТ "КРЕДОБАНК" м. Київ, МФО 321897. Найменування платежу: "благодійний внесок на придбання медичного обпаднання дпя обпасті (міста) від

територіі

порядок, місце і строк ознайомлен·

назва містобудівної документаціІ, їІ

новонародженим дітям з різними вадами.

населених

вимог Гене­

визначення дати проведення громадсько- ~

значення

проводиться 5-а серця" допомоги

забудови

19.06.1996, N2173,

І етаn. Схема nланування територій.

районі" nовідомляє:

Уваrа: конкурс! "&ровари мають талант"

забудови

ня з містобудівною документацією:

м. Бровари, на виконання рішення Бро­ варської міської ради від 20.05.2010 "Про

286-84-11,

Правил

рального nлану м. Бровари та Детального nлану

адміністрації

Бажаємо миру в душі й над землею,

nланування та

пунктів від

залізницею в

0.0. Шевченко 286-84-11, 286-

територій",

Бровари, Державних санітарних nра­

вил

транспортної розв'язки автодороги з

10-06.

вітаємо щИро у день ювілею!

м.

комплексу обслуговування в районі

фонний зв'язок з населенням

Київської

раїни, Закону України "Про nланування та забудову

про громадські обговорення місто­ будівного обгрунтjвання розміщення

4-22-56

Газета виходить з

17

День

квітня 19З7 р.

виходу: субота.

Зам. 785 Тираж

1220 прим.

#41 42 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you