Page 1

СЕРЕДА

24 травня

2000 р. N!! 40 (91 39)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної рад, районної державної адміністраціі

!J

ПО.4ЯКА Поліська районна держадміністрація, районна рада висловлюють щиру подяку голові Бро­ варської рай:онної~держадміністрації Лео­ ніду Ароновичу ВАИСФЕЛЬДУ, керівmщгву

13ЇНQІ{

Кобзарє~і

та трудовому колективу комунального підприєм­

ства "Агровіт" с.Красилівка (директор М.О. Теплюк) в організації та наданні гуманітар­

З тих пір день 18 травня

і величі землі, яка

залишився для

ної допомоги продуктами харчування потер­

велетня

усіх нас,

пілому від наслідків аварії на ЧАЕС насе­ ленню Поліського району до 14-ї річниці Чор­

варчан,

днем

жалоби

і

Шевченко не­ вичерпний і не­ скінченний дові­ ку, насущний і злободенний. Він росте й розви­ вається в часі, в історії, і нам ще ЙТИ і ЙТИ ДО ЙОГО

Вшанування пам' яті поета почалося о 12 годині у Шев­

Нехай: вдячність поліщуків додає Вам та всім учасникам цієї благодійної акції невичерп­ ної життєвої енергн, оптимізму, творчих за­ думів у добрих ділах для людей:, задля яких

ченківській світлиці на за­ воді порошко­ вої металургії. Рівно 10 років тому цей му­ зей поета був відкритий за

ми живемо і працtоємо.

zолова районної

держад.міністрау)ї, районної ради

Василь МОТРИЧ.

Аауреат ІіонІіурсу М.І.ХаАЕЕВ Ще минулого року з ме­ тою підвищення авторите­ ту дільничних інспекторів

протоколів на правопоруш­ ників - за самогоноварін­ ня, дрібне хуліганство, по­

райвідділу ГУ МВС України в Київській області та сти­

рушення

мулювання росту їхньої професійної майстерності спільною постановою ра­ йонних державної адмініст­ рацїі та ради започаткова­ но акцію-конкурс "Кращий дільничний інспектор міліції району". Новим лауреатом цього конкурсу став стар­

ший дільничний інспектор

міліції майор М.І.Халєєв, котрий обслуговує адміні­ стративну дільницю с.Шев­ ченкове.

За час перебування на службі в органах внутрішніх справ, а це майже чверть віку, Михайло Іванович за­

рекомендував себе з кра­ щого боку. І перш за все сумлінним ставленням до виконання

покладених

на

нього обов'язків. Тільки впродовж першого кварта­

лу нинішнього року із 11 злочинів, скоєних на тери­ торії села, дільничний осо­ бисто розкрив - 9. А також склав ЗО адміністративних

паспортного ре­

жиму, перебування в гро­ мадських місцях у нетвере­ зому стані. Минулого четверга в при­ сутності особового складу райвідділу ГУ МВС України в Київській області голова райдержадміністрації Л.А. Вайсфельд оголосив про визнання М.І.Халєєва лау­ реатом акції "Кращий дільничний інспектор міліції" району, щиро при­ вітав його з цією відзнакою і вручив грошову премію в сумі 1ОО гривень. Началь­ ник райвідділу міліцїі Ю.М. Бондар висловив щиру по­ дяку М.І.Халєєву за високий професіоналізм і побажав подальших успіхів у справі зміцнення правопорядку на рідній Броварщині.

па­

м'яті.

нобильської катастрофи.

З поваzою -

бро­

ініціативи ре­ дактора

18

ТРАВНЯ

Бровар­

щина вшановувала па­

м'ять генjального сина

украінського народу Тараса Шевченка. Цього дня 1861 року Шлн Троіцькоі церкви, де нинj шумить зеленим

листнм

Шевченкjв

сквер, зупинилася тра­

урна процесjн з тjлом поета, який повертався

на свою знедолену Ук­

раіну. Була субота. На вjдправленнн панахиди прибуло багато бровар­ чан. Вонй прийшли по­ прощатися з поетом.

великим

за­

водської газе­ ти Григорія Бульвінського та підтрим­ ки працівників заводу. Заходи продовжилися біля пам' ятника Кобзареві у сквері. Уже зранку він набув урочистого вигляду, був прикрашений прапора­ ми. Вшанування пам'яті Тараса Шевченка розпоча­ лося

панахидою,

яку

народила

такого духу.

осягнення.

Тож законо­ мірно, що ми ба­

чимо в Шевчен­ кові пророка, бор­ ця, національного проповідника, котрий повернув своему народові національну

свідомість. Перед громадою висту­ пили голова міськрайонно­ го об'єднання "Просвіта" Микола Шевчук, голова міськрайонної організації Українського Народного Руху Михайло Бунь, прези­ дент БМКПЦ "Українська ідея" Марія Овдієнко, кот­ ра теж відзначила, що ми

відправили священики ук­

ще не прочитали,

раїнських церков. У своє­ му виступі заступник міського голови В.М. ТРО­ ЦЕНКО (на фото справа) відзначив, що феномен Та­ раса Шевченка як людини і митця унікальний. Син кріпака, він піднісся на

мо справжнього Шевченка, не дослідили теми "Шев­ ченко і держава", "Шев­ ченко і українська нація". Концертна програма роз­ почалася

не знає­

виступом

юних

з якою в його образі Україну поба­

бандуристок із дитячої школи мистецтв Олі Тере­ щенко, Оксани Бурми, ан­ самблю бандуристів під

чив світ і здивувався красі

керуванням Світлани Фа­

таку височінь,

дєєвої. Ш ев ч ен кову

лірику читали вихованці

театру студії "Едельвейс" міського культурного цен­

тру

"Прометей",

клубу

юних любителів

поезії

"Пролісок" Будинку твор­ чості

школярів.

Власний

вірш "Моя Україна" про­

читав

учень

ЗОШ

N29

Євген Черняк. Низку творів на слова

поета викопав народний хор "Криниця" РБК під ке­ рівництвом Юрія Чміля.

Вечір

пам'яті

Тараса

Шевченка підготували і провели працівники бу­ динку творчості школярів, віміли освіти та культури міської ради.

Надія ГАМАЛІЙ. Фото Віталія ОЛІІЙНИКА.

пі се нн у

Світлана КОСТЮЧЕНКО, старший інспектор по

роботі з населенням і громадськими форму­ ваннями райвідділу ГУ МВС України в

Київській області.

Семінар-нараgа

організаційні питання

директорів шкіл відбулась на базі навчально-виробничого центру

щодо навчання.

творчості молоді, в якій взяв участь заступник міського голови

творчості молоді учні

В.М.ТРОЦЕНКО. Обговорювалось питання організації професійної підготовки учнів на базі НВЦТМ. Учасники наради детально ознайомилися з діяльністю центру, його матеріальною базою,

На

сьогодні

можуть

на

базі

отримати

державного зразка з

центру

10-11

класів

дипломи

15

професій.

Директори шкіл погодилися у своїй

подальшій роботі залучати учнів до навчання у цьому закладі. (Інф. «Нового ЖИТТЯ»),


24.05 ЗАВТРА в усіх школах нашої

16

травня

У міській школі мистецтв відбу­ лось урочисте нагородження пе­

реможців та фіналістів конкурсу "Жінка - мати року", організова­ не ві.оділом у справах сім'ї та мо­ лоді за сприяння виконкому міської ради. За підсумками відбіркової комісїі та журі на чолі із заступником міського голови В.М.Троценком визначено пере­ можців конкурсу: браварчанок А.І.Микитенко - вчительку гео­ графії ЗОШ NQ5 та Г.Ф.Фещенко, вихователя

дитячого

садочка

"Трембіта". Також було відзначено ще 16 жінок фіналістів конкурсу. Переможці та фіналісти були нагороджені квіта­ ми, подяками за підписом місько­ го голови І.З.Петренка та пода­

NQ22

рунками.

За сприяння виконкому міської ради діти з будинку милосердя для неповнолітніх взяли участь в акцїі, яка була організована об­ ласним управлінням у справах неповнолітніх, Міжрегіональною академією управління персона­ лом (МАУ), інститутом україноз­ навства "Школи-родини Києва соціально незахищеним дітям", що проходив у Києві в приміщенні МАУ. Діти виступили з номером художньої самодіяльності, були нагороджені подарунками. травня

17

Відбувся прямий телефонний зв'язок міського голови І,З.Пет­ ренка з жителями міста. Зі свої­ ми питаннями до міського голови

звернулось

16 чоловік,

з них

9-

вчитель заслуговує похвали. Ко-

легїдь було запропоновано кері-

Аержави пролунає АЗВОНИК, ЩО

лишньому

школи,

вникам творчих груп за напрям-

сповістить про завершеннн ще ОАНОГО навчального року. ДАн всіх школнрів, окрім випуск­ ників, настане ЧУАОВа пора літні канікули. Як заВЖАН, ААН вчителів та учнів випускних класів цей періоА віАJJізннєтьсн НаАЗВИЧаЙНОЮ ВіАПОВіАаЛЬ­ ністю, напруженістю - прове­ Аенннм екзаменів, що вінчають результати річної праці. Мене, як журналіста, запроси­ ли побувати у міській загально­ освітній школі NQ8 на засіданні педагогічної ради на тему: "Твор­ чий потенціал вчителя в системі методичної роботи". Гадаю, до­ водити про роль і значення по­

нині завідуючому міським відділом освіти О.І.Шелесту, вдалося згуртувати колектив однодумців, котрі завжди були в постійному пошуку нових прогресивних форм навчання, вдосконалення розвитку творчо обдарованої особистості. І результат

ками методичної роботи підготуватися до педради, зосереди-

атестації вчителів (Л.М.Теплюк), наставництва (В.І.Вдовиченко), нетрадиційних підходів до на­ вчання (Л.Ю.Кукса), поглиблено­

ти увагу на основних проблем-

го

них питаннях. Насамперед на тих, що потребують негайного розв'язання, а також - на перспективу. У гарно облаштованому актовому залі можна було по-

предметів (С.В.Сакаєва) вноси­ лись конкретні пропозиції, ре­ комендації щодо подальшого

учителя залежить успіх навчаль­ ного процесу, - річ незапереч­

на. Більше ніж за 20-річний пе­ ріод свого існування педагогіч­ ний колектив школи у складі 91 вчителя виробив чіткі орієн­ тири, традиції у навчально-ви­

срібними. 87 учнів стали призе­ рами першого, З - другого, один - третього етапів Всеукраїнсь­ ких олімпіад з основ наук. У нинішньому навчальному році школярі завоювали загальне дру­ ге місце на міських предметних олімпіадах. Тож конкретно, змістовно й зацікавлено проходила розмова на засіданні педради про роль і місце вчителя у справі вдоско­

ховній діяльності. Тут запровад­ жена система розвивального на­

вчання та поглибленого вивчен­ ня математики, української мови, історико-правничого, ме­ дичного та фінансово-економіч­ ного профілів. Безперечно, щоб у школі дія­ ла така система спеціалізованих класів, потрібні висококваліфі­ ковані викладачі. Без пере­ більшення, тут працЮють май­ стри своєї справи Г.М.ТроЦен­ ко, Т.І.Мельник, Н.В.Раус, К.М.Ворох, Г.І.Безугла, Н.І.Му­ сієнко, Г.Г.Кравченко, К.Б.Сдоб­ някова. Список можна продов­ жувати, бо практично кожен

налення

*

Згідно з рішенням виконкому від 16.05.2000р. NQ141 "Про надан­ ня матеріальної допомоги грома­ дянам, потерпілим внаслідок ви­

буху у будинку NQ З по бульвару Незалежності", враховуючи умо­ ви проживання потерпілих та по­ требу в предмеrах першої необ­ хідності, була надана їм матері­ допомога

за

рахунок

коштів, котрі надійшли на рахунок "Благодійна допомога для ліквідації вибуху в будинку NQЗ".

*

У приміщенні ЗОШ NQ8 відбув­ ся звітний концерт міської дитя­ чої музичної школи. Перед учня­ ми, батьками та викладачами своє вміння продемонстрували як солісти, так і музичні ансамблі. Як завжди, на високому професійно­ му рівні виконав твори хор школи під керівництвом Любові Бугорен­ ко. Щирими оплесками присутні нагородили учасників інструмен­

тальних ансамблів, якими керують Тетяна Чорна, Ігор Дем'яника. Чудовим співом зачарувала пере­ можець міського конкурсу "Спа­ лах нової зірки" Катерина Кон­ стантинова, дуети учнів (педаго­ ги Тетяна Буравкова, Лариса Пан­ телєєва, Ліна Пустовойтова), скрипалі Сергій Бачилов, Людми­ ла Кузнєцова та багато інших.

18

травня

У міському клубі відбулась зустріч французької делегації, членів асоціаціі "Друзі Броварів" на чолі з Жо Спекулянтом з людь­ ми, котрі розпочинали справу дружби та співпраці між містами­ побратимами: Бровари та Фонта­ не-су-Буа (Франція). На зустрічі виступили заступник міського го­ лови В.М.Троценко, голова асо­ ціаціі ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ ~Надія" Н.І.Момот, голова ВАТ "АТП1З262" А.П.Гладишевський, сек­ ретар асоціаціі "Друзі Броварів"

Патрік Руле,

котрі в своїх висту­

пах пригадали, як усе розпочина­

лось, розповіли про ту роботу, яка ведеться асоціацією, висловили

побажання про подальші стосун­ ки та співпрацю.

методик

викладання

предметів, забезпечення особи­ стісво орієнтованого навчання дітей. Заступник директора з навчальної роботи Л.М.Теплюк нетрадиційно підійшла до про­ ведення цього заходу. Зазда-

колективна

вивчення

покращання навчально-виховно­

го процесу в школі. Не залиши­ лось поза увагою вчителів і таке

·-

нішньої заробітної плати. Дале­

кий він від потреб сьогодніш­ нього дня. Мабуть, наші високі державні мужі не збагнуть, чому вчитель не передплачує методич­

знайомитися з виставкою дитя­ чих робіт, яку організувала вик­ ладач курсу "Основи дизайну" Т.А.Циба. Бібліотекар В.В.Теп­ люк підготувала добірку мето­ дичної літератури, про яку док­ ладно розповіла учасникам зібрання. Загалом, педрада вда­ лася. Тут не було штатних допо­ відачів, виступаючих, а відбула­ ся

опереджаючого

наболіле питання, як рівень

••

ПЕАКОАЕКТИВ ВОСЬМОІ - У ТВОРЧОМУ ПОШУКУ не забарився. Сьогодні в школі працює 13 вчителів-методистів, 12 старших вчителів. Перекон­ ливим свідченням високоефек­ тивної праці колективу послугу­ ють такі дані: за останні чотири роки 13 учнів закінчили школу із золотими медалями, 6 зі

та

невимушена,

щира, об'єктивна розповідь про творчий потенціал вчителя. Ке­

рівник методоб'єднання вчителів зарубіжної літератури Л.!. Тимо­ шик розкрила аспекти співдруж­ ності з колегами інших метод­ об'єднань. Л.М.Ярмоленко де­ тально висвітила роботу із за­ провадження розвивального на­

вчання молодших школярів за програмою "Росток", загострив­ ши увагу на окремих незручно­

стях, викликаних фінансовою стороною.

Варто відзначити, що при об­ говоренні актуальних проблем з

ну літературу, пресу, вкрай рідко буває в театрах, на виставках. А це так необхідно для підвищен­ ня інтелекту, професійного рівня. Хочу доповнити від себе, що така своєчасна нотка прозву­

чала в унісон виступу на респуб­ ліканському телебаченні міністра освіти нашої держави з приводу необхідності підви­ щення зарплати працівникам освіти. Поживемо - побачимо ... Учасники педради ухвалили рекомендації щодо подальшого підвищення методичної роботи, зростання творчого потенціалу вчителя у вихованні підростаю­ чого покоління. Як підкреслили директор школи В.В.Руденко, завідуюча методичним кабіне­ том міського відділу освіти Л.М.Василенко, діючі форми роботи треба наповнювати но­ вим змістом, продиктованими вимогами дня. Саме такі завдан­ ня і визначено Законом Украї­ ни "Про загальну середню осві­ ту", втілення яких у життя є по­ чесним обов'язком кожного пе­ дагога.

Сергій ПРИСТУПКО.

з

встановлення гаражів, 4 - з житлових. На всі Запитання дані роз'яснення. Як показує досвід, проведення прямих зв'язків є ефективним заходом, тому прямі телефонні зв'язки з міським голо­ вою, його заступниками та керів­ никами служб управлінь міста по­ стійно практикуватимуться у по­ дальшій роботі.

альна

ІJІІ ;нr.1t'..Щill

чих здібностей, вмінь, навиків

питань гарячого водопостачання,

*

--

дібного питання, потреби немає. Той факт, що від особистих твор­

Відповідь читачам дають урядовці

2 -

*

директору

ОСТАННІМ ЧАСОМ БАГАТО РОЗМОВ ПРО НОВО­ ВВЕДЕННЯ ЩОДО ВСТУПУ ДО ВИЩИХ УЧБОВИХ

ЗАКЛАДІВ - У ЧОМУ ЇХ СУТЬ?

комісії з nроханням про переведення в іншу групу або

тування деяких видів підприємницької діяльності•. Але слід знати, що плата (податок) за землю не спла­

про дозвіл складання того чи іншого іспиту з іншою гру­

чується платником єдиного податку тільки за земельні~

пою.

Відповідає міністр освіти і науки України Василь КРЕМІНЬ:

- Приймальні комісії почнуть працювати значно рані­ ше, ніж звичайно. Іспити розпочнуться з 25 червня. Якщо когось із абітурієнтів спіткає невдача, можна спробува­

освіти з пропозицією відмінити перевідні іспити в шко­

ти пошукати щастя в іншому державному вузі, де вступні іспити розпочнуться на 1О - 15 днів пізніше. Але навіть

дити в наступні класи і видавати атестати учням з неза­

друга поразка не позбавляє абітурієнта надії стати сту­ дентом - недержавні вузи (платні) розпочнуть вступні іспити ще пізніше. Багато вузів планують для абітурієнтів не тільки кон­

ти у вищі навчальні заклади і в разі успішного складення

сультації, а й своєрідні експрес-курси з екзаменаційних предметів.

Найбільший конкурс очікується майже на всі факуль­ тети національних вузів - Університету імені Т.Шевчен­ ка, Києво-Могилянської академії, а також на юридичні, економічні, фінансові, торговельні факультети всіх вузів. Великий інтерес випускників до спеціальностей в га­ лузях фізики і хімії, однак прогнозується відносно неве­ ликий •наплив• заяв на факультети географічний і гео­ логічний, ряду природазнавчих спеціальностей. В Ук­

ділянки, що знаходяться у власності чи користуванні, використовувані для здійснення підприємницької діяль­

І ще одне нововведення: міністерство звернулося з відповідними листами до керівників обласних управлінь

ності. Якщо підприємець має земельну ділянку, наприк­ лад, під житловим будинком чи садовою ділянкою, він не звільняється від сплати земельного податку. Якщо підприємець одержував інші доходи не тільки від зай­ няпя підприємницькою діяльністю, він зобов'язаний як фізична особа подавати річну декларацію про· сукуп­ ний доход і сплатити прибутковий податок. Протягом року для підприємця-платника єдиного податку встановлені звітні періоди, що дорівнюють квар­ талу. Після закінчення кварталу протягом п'яти днів плат­ ник єдиного податку особисто або поштою направляє до державної податкової інспекції за місцем реєстрації

лах, окрім екзаменів у випускних класах. Розглядаються також пропозиції про право педагогічних рад перево­

довільними оцінками. При цьому майбутні абітурієнти, навіть з •двійками• в атестатах, матимуть право вступа­

вступних іспитів можуть бути зараховані до складу сту­ дентів;

ВІД ЯКИХ ПОДА ТК/В ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА СПЛАТУ ЄДИ­ НОГО ПОДАТКУ І ЯКІ ВИДИ ЗВІТНОСТІ ВІН ПОВИ­

зріт суб'єкта малого підприємництва- фізичної особи, який залишається у його справі. У звіті він зазначає види діяльності, кількість найманих працівників, суму спла­

НЕН ПОДАВАТИ? Роз'яснює заступник голови Державної податко· вої адміністрації Олексій ШИТРЯ:

-

ченого єдиного податку, розмір виручки, витрати і чис­

Приватний підприємець- платник єдиного податку

тий доход. Дані про отриманий доход і витрати він заз­ начає як за квартал, так і наростаючим підсумком. Якщо

не сплачує: податку на додану вартість; податку на до­

ходи фізичних осіб (для фізичних осіб-суб'єктів підприє­

платник єдиного податку використовує працю інших

раїні сьогодні функціонує майже 200 вищих навчальних закладів 111-N рівнів акредитації (університетів, академій,

мницької діяльності); плати (податку) на землю; збору

людей, включаючи членів сім'ї, і виплачує доходи, то

за спеціальне використання природних ресурсів; збору

відповідно до Декрету Кабінету міністрів України від

інститутів) і 700 вищих навчальних закладів І-ХІ рівнів акредитації (коледжів, технікумів, училищ), 180 вузів не-

у Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту насе­

державної форми власності. • Відтепер випускник має можливість одночасно всту­

пати в кілька вузів. В один із них подаються документи в

лення; збору на обов'язкове соціальне страхування; ко­ мунального податку; податку на промисел; збору на обо­ в'язкове пенсійне страхування; збору за видачу дозво­

оригіналі, в інші - засвідчені копії. Як угнатися за •дво­ ма зайцями• і скласти іспити без •накладок• у розкладі,

лу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг; внесків у державний Фонд сприяння зайнятості населення; пла­

абітурієнт може вирішити, звернувшись до приймальної

ти за патенти відловідно до Закону України •Про патен-

''Не покину Я вас, не забуАУ, - так Бог каже мені і тобі, - турбуватись за вами Я бУАУ у страж­ Аанннх

важких

на

землі". Цими словами Господа я хочу підбадьо­ рити та утішити тих лю­ дей, кому нелегко в цьо­ му житті. Я інвалід з дитинства ось уже 67 років, з 15 років на візочку. Рідні давно по­ вмирали,

доглядають

мене по черзі чужі люди.

чужими руками. За все слава Богу. Мені шкода ТИХ ЛЮДеЙ: МОЛОДИХ, ЗДО­ рОВИХ, СИЛЬНИХ, КОТрі В усьому мають повний до­ статок і при цьому все с

в

о

є

вірю тому, що написано

в Божому Слові: "Життя ж наше на небі, звідки чекаємо й Спасителя Гос­ пода Ісуса Христа ... ". (По­ слання до Филип'ян). Хочу принести щиру

приво­

нового

на-

на

свою

ІМ

ДОЛЮ ... Я самотня, та,

дяку­

го свята передають мені продукти. Та особливу

на тим, що є. У квартирі тепло, світло, прибрано.

щаслива! Вірю, що страждаю тільки в цьому короткому житті. Маю тверду надію на світле майбуття. Усім серцем

подяку складаю сім'ї фер­ мера Івана Лаврентійови­ ча Галагози, його дружині Надії Сергіївні, синам Сергію та Олегові. Вони

важку

врожаю.

Боже! Хто я для ~их є? Чим я можу

рікають

я

одягнена,

топлю, капусту-

стогнуть~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~

мою

голодна,

щорічно турбуються про мене й набагато краще, ніж сьогоднішні діти за своїх рідних батьків. Кожної осені привозять мені буряк, моркву, кар­

та

на свою долю, задоволе­

умита, причесана, хоча й

/ДІНАУ/.

ж и т т я "''"~""~"~

ючи Богу, сама не буваю. У мене є дуже багато друзів, які вболівають та піклуються про мене. Це віруючі люди: євангелі­ сти, православні, католи­ ки: вони мені рідні та до­ рогі. І, незважаючи на

Отримую вчасно пенсію,

про виплачені суми і відрахований прибутковий пода­ ток. Крім того, за місцем реєстрації він направляє до податкової інспекції відомості за формою 8ДР.

зять стільки, що мені вистачає до

Часом мені буває дуже важко. Тільки тверда віра і надія на живого Госпо­ да Ісуса Христа дає мені сили перемагати біль, життєві негаразди, дає сили жити й світові раді­ ти. Я ніколи не нарікаю

не

26.12.99-р. нр 13-92 •Про прИбутковий податок з гро­ мадян• він зобов'язаний подати до податкової інспекції за місцем проживання цих громадян дані за формою 2

долю,

-

подяку працівникам вімілення соціального захисту за постійну тур­ боту про мене, інваліда І групи, а також керівниц­ тву магазину "Аннушка" за те, що вони до кожно­

заплатити~

Отож за їхні доб­ родушні та щирі відкриті серця молю ми­ лостивого Господа, щоб вони ніколи не знали лиха. Щоб Господь рясно благословляв їхнє госпо­ дарство, щоб мир і спокій завжди панував у їхніх серцях, сім'ях та усій їхній родині. Нехай Гос­ подь старицею відплатить їм за їхнє милосердя! Дякую Богові за всіх добрих людей, які піклу­ ються про хворих та вбо-

гих, які не байдужі до чужого горя. Любі мої! Нехай Господь виконає над вами свою обітницю, яку Він залишив нам у своєму Слові: "Блажен­ ний, хто дбає про вбого­ го, - в день нещастя Гос­

подь порятує його! Гос­ подь берегтиме його та

його оживлятиме, буд~ блаженний такий на землі. Господь не видасть його на поталу його во­ рогам! На ложі недуги подасть йому сили Гос­ подь!". (П. 40: 2-4). Користуючись наго­ дою,

звертаюся

до

вас,

люди: "Не нарікайте на свою долю, бо своїми ж негативними словами ви

самі руйнуєте своє жит­ тя та життя ваших дітей". (Книга Приповістей).

Надія ОСЬМАК. м.Бровари.


24.05

Nl40(9139)

АНААІЗУЮЧИ виробничу діяльність rоспоАарсrв аrропромнс­ Аовоrо компАексу району, сАіА ві,4мітнтн, що за 4 місяці 2000 року в умовах, які скАаАися ПіА час зимівАі хуАоби, ситуація з розвит­ ком

тваринництва

заАишається

С7VііЦНОЮ, а резуАьтатн стабіАізації rаАузі не стаАи стійкими.

Так, за січень-квітень цього року зменшилося виробництво молока на 415 т (на 10%) і становить 4005,7

~нн, виробництво м'яса зменши­

лося на 87,б т (на б%) і становить 1299,4 т . Яєць вироблено 71289 млн.шт., що становить 99,б% до аналогічного періоду минулого року . За чотири місяці середньо­ добові надої молока від корови склали б87 кг, або 9З% до відпові­ дного періоду минулого року. Не всі господарства організова­ но перейшли на літньо-табірне ут­ римання та на випасання худоби. Не використовуються в повній мірі дешеві зелені корми. Станом на 11 . 05 . 2000р. збільшили серед­ ньодобовий надій молока від ко­ рови в порівнянні з минулим ро­ ком лишеТОВ "Бобрицьке" (+0,7 кг), ТОВ "Агро-2000" ( +2,2 кг), СПОП "Зоря" ( + 5,б кг), ТОВ "Десна-агро" ( + 0,4 кг), ПП "При­ деснянське (+О, 7 кг), ДПЗ "Плос­ ківський" ( +0,9 кг), ТОВ "Світ" 0,4 кг), радгосп "Калитянський" ( + 1,З кг). Найбільший середньо­ добовий надій молока від корови в ДПЗ "Плосківський" - 17,2 кг, ТОВ "Войтівське" - 10,5 кг, ТОВ "Зоря" 9,7 кг, ТОВ "Требу­ хівське" - 9,5 кг, радгоспі "Кали­ тянський" - 9 кг. У середньому по району середньодобовий надій молока від корови становить 8,51 кг, що на рівні минулого року . Мінусує проти минулого року по надоях молока 1З господарств ра­ йону. Питання збереження поголів'я худоби, його відтворення є основ­ ною умовою існування госпо­ дарств сьогодні і на перспективу. Проте факти свідчать про інше. У господарствах району з початку 2000 року йде інтенсивне змен­ шення поголів'я корів і ВРХ в ціло-

(+

.

му.

За чотири місяці цього року по­ голів'я корів зменшилось на 4б5 голів , або на 8,0% від наявного, що було на 01.01.2000 р. Відчутно зменшили поголів'я корів ТОВ "Русанівське" - на 109 голів, або

У БРОВАРАХ проживає близько 24 тисяч неповнолітніх. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх проводить роботу з профілактики правопорушень та розкриття злочинів, скоєних підлітками. На профілактичному обліку перебуває 54 неповнолітніх, ще 140 - на обліку в алфавітнадовідковій картотеці. У цьому році неповнолітні-

на З8,2%, ТОВ "Зазим'я" - на 8б голів (28,7%), ПП "Придеснянське" - на 55 голів (22,0%), ТОВ "Украї­ на-агро" - на ЗО гол (20,4%), ТОВ "Весна" - на 2б гол. (24,З%), ТОВ "Добродій" - на 2б гол. (15,З%), ТОВ "Світ" - на ЗЗ гол. (21,7%), ТОВ "Красилівське" - на 42 гол. (11,9%), ТОВ "Бобрицьке"- на 50 гол. (7,1%), ПП "Тур" - на 15 гол. (lЗ,О%). У той же час ввід первісток в

ське"

(1З4 гр . ), ТОВ "Добродій"

- (41 гр.), ТОВ "Красилівське" (145 гр.), ПП "Тур" - (1З8 гр.). Зовсім немає приросту в ТОВ "За­ зим' я", ТОВ "Десна-агро", ПП "Придеснянське", ТОВ "Світ". У деяких господарствах досить важкі розтели нетелей, що призво­ дить до вимушених дорізів, а інші в більшості вибувають, не закін­ чивши першої лактації. По району з початку року на 100

нянське"

- 5,2

тонни. Ввій~шл~~и~в~(~~і;;;,;;;;;;;;~:!':\ lm1:JIJ!\!111)f>

зимівлю без запасу концкормів

птахофабрики та радгосп "Кали­ тянський". Однією із важливих причин та­ кого стану в тваринництві є також занедбаний на фермах первинний бухгалтерський та зоотехнічний облік, послаблений контроль реві­ зійних комісій на місцях, що дає змогу керівникам та спеціалістам господарств приховувати безгос­ подарність, порушувати техноло­ гічну дисципліну в питаннях збе­ р еження, вирощування, відтворен­ ня худоби та реалізовувати тварин за межі району через сумнівних посередників із комерційних структур .

З метою організованого перехо­ ду на літньо-табірне утримання ху­ доби управлінням АПК виданий наказ від 14 березня 2000 року за NQ7 "Про підготовку та організа­ цію літньо-табірного утримання основне маточне стадо ВРХ недо­ статній. З початку 2000 року вве­ дено на 1ОО корів по району 7 пер­ вісток. А в цілому ряді господарств цей показник взагалі мізерний. Так , в ТОВ "Бобрицьке", ТОВ "Агро2000", СГКООП "Щорса", ТОВ "Русанівське", ТОВ "Шевченків­ ське" введено лише 4 первістки . Жодної первістки не введено в стадо корів у ТОВ "Україна-агро " , ТОВ "Світ", АФ "Богданівка", ПП "Придеснянське", ТОВ "Доб­ родій", ТОВ "Красилівське", ТОВ "Зазим'є". Велику тривогу викликає той факт, що в більшості господарств не приділяється належна увага ви­ рощуванню

ремонтних

Молодняк

не

т е лиць .

зважується,

відсутній контроль за його ростом та розвитком.

Жива вага ремонтних телиць по всіх вікових групах на 50-бО% відстає від технологічних норм для чорно-рябої української породи. У той же час для проявлення гене­ тичного потенціалу даної високо­ продуктивної молочного напрям­ ку худоби необхідно, щоб у 18-місячному віці телиці паруваль­ но го віку мали живу масу З80-400 КГ, ЩО МОЖНа ДОСЯГТИ ПрИ умові, якщо середньодобові при­ рости ремонтних телиць будуть на рівні бОО-700 гр. У той же час в ТОВ "Україна­ агро" (2З гр . ), ТОВ "Русанів-

корів одержано Зб телят ( 1 до ми­ нулого року) . Однією з вагомих причин низькогQ виходу телят є в

даних господарствах вибуття корів в І кварталі, що зменшить в цьому році вихід телят на 100 корів в ТОВ "Добродій" на 1З гол . , ТОВ "Руса­ нівське" - на 40 гол., ПП "Тур" - на 11 гол. , ТОВ "Зазим'я" - на З1 гол., ПП "Придеснянське" - на 29 гол., ТОВ "Весна" - на 18 гол., ТОВ "Україна-агро" - на 1З гол. Негативний вплив на молочну продуктивність, прирости живої маси мала незадовільна зимівля ху­ доби. Досить мало, лише по 8,4 15,8 цнт . кормових одиниць заго­ товлено

і Ш., котрі пограбували квартиру, проникнувши через незачинену кватиркуна другому поверсі будинку, чим завдали значного матеріального збитку власникам. Порушена кримінальна справа за ознаками злочину

зи ні "Базис", універсамі "Добробут", центральному гастрономі NQ19 м.Броварів . Складені адміністративні протоколи щодо покарання винних . Не можна не сказати про наркоманію, яка все більше охоплює нашу

ст . 140 КК України . Найбільше - 5 злочинів скоєно учнями ПТУ. На виконання вимогУка-

молодь, про цю страхітливу хворобу, яка затягує у прірву наших дітей. І боротися з нею треба нам усім. Тільки в цьому

зу Президента України

на

одну

умовну

голову

було в ТОВ "Весна", ТОВ "Десна­ агро", ТОВ "Бобрицьке", ТОВ "Світ" , ПП "Придеснянське", ТОВ "Семиполківське", ТОВ "Доб­ родій". На зимівлю 1999-2000 рр. в се­ редньому по району було заготов­ лено на одну умовну голову 18,8 цнт. кормових одиниць при опти­

мальній нормі 24 цнт . к.од. При нормі 1,0-1,2 т сіна і 10-12 т силосу для однієї корови на пері­ од зимівлі' сіна заготовлено в ТОВ "Шевченківське", ТОВ "Войтовсь­ ке", ТОВ "Красилівське", ТОВ "Ру­ санівське", ТОВ "Весна", лише по О,З-О,б тонни, а силосу в ТОВ "Дес­ на-агро" - 2,4 т, ТОВ "Весна" 2,9 Т, ТОВ "Світ" - З,З Т, ТОВ "Добродій" - 4, 1 т, ТОВ "Семи ­ полківське" - 4,9 т, ПП "Придес-

громадсько го тваринництва в 2000 році та заготівлю кормів". По­ трібно заготовити на зимівлю 2000-2001 рр. необхідну кількість якісних грубих, соковитих та кон­ центрованих кормів, притримую­ чись оптимальних норм. Тобто сіна - 1,0-1,2 т, силосу 10-15т, сінажу - 5т, кормових буряків 4,5 т на корову і концкормів по

1,2

т на умовну голову. Розпорядженням голови райдер­

жадміністрації від 25 квітня 2000 року NQ 185 "Про заходи щодо ста­ білізації галузі тваринництва в гос­ подарствах району у 2000 році" до ке рівників господарств доведені заходи щодо стабілізації станови­ ща в галузі тваринництва; завдан­ ня по вихідному поголів'ю тварин і птиці на кінець 2000 року, зав­ дання з виробництва кормів на 2000 рік . П е редбачено мати на кінець року 17,1 тис. ВРХ, б,7 тис . корів, 25,2 тис. свиней, 1,5 млн . шт.

птиці. А також заготовити

8,1

тис.

тонн сіна , З5,З тис. тонн сінажу, 22,2 тис. тонн соломи, 75,7 тис. тонн силосу.

Щоб виконати ці нелегкі завдан­ ня, необхідно мобілізувати всі сили для заготівлі кормів і збиран­

ня урожаю зернових, приділити максимальну увагу підготовці тех­ нічних засобів для проведення «Зе­ лених жнив».

Дмитро ІІІАФАРУК, заступник начальника управлі­ ння АПК району.

ADPOrOQIHHИИ ААР На сучасному етаnі розвитку української держави через еконо­

мічну скруту фактично приnинилося бюджет­ не фінансуваннЯ біб­ ліотек і цільових видав~ ничих проектів, nокли.: каних забез('lечуват)ІJ поnовнення фондів, а це суттєво звужує за­ доволення духовних та

ідейних запитів нації, позначається

на

мо­

ральному стані сус~

nільства, особливо школярів і підлітків. Того погожого дня до

Княжицької загально­ освітньої школи завітав відомий в Україні влас~ ник благодійного фон~ ду Михайло Іванович Гоян

і

·

подарував

шкільній бібліотеці

350

nримірників цінної ук­

раїнської дитячої книги. Серед них - "Україн­ ський рік" В. Скура­ тівського, "Історія Ук­ раїни в думах і піснях" Григор'єва-Нашого, "Живий Шевченко" д. Чуба, "Національне виховання в сім'ї" П . Шербаня, книги з історії та багато інших дитячих видань .

Педагогічний та уч­ нівський колективи школи сердечно дяку­

ють милому україн­ ському подруж>кtd Ми­ хайлові і Марїі Гоянам за допомогу.

Тож бажаємо їм сил, енергїі, завзяття. І хай

Господь Бог береже Вас! В.СОРОКА, директор школи.

ми (всі вони з '(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ долікаря-нарроці на облік

неблагополучних сімей) скоєно 9 злочинів, 6 з яких - у групах. В

коло га Браварської ЦРЛ за епізодичне в ж и в а н н я

основному це

наркотичних

кр ад і ж ки

речовин до-

державного

ставленодвох

та особистого майна, пограбування.

від 28.01.2000р . та керівництва МВС України

підлІТКІВ. У всіх школах міста та ПТУ-4 проведені

Особливо загрозливою стала ситуація у нашому місті з крадіжок кольорових металів. Так, в

вжито додаткових заходів щодо вдосконалення діяльності nідnорядкованих служб з поперед-

лекції з профілактики правопорушень, паління,

було затримано трьох неnовнолітніх, котрі на

побігання дитячої бездоглядності та безпри-

мінальної міліціі у справах неповнолітніх дово-

трьох могил викрали

ми місцевих державних

ході проведення операціі "Канікули" 27.0З.2000р. Броварському цвинтарі з

ження правопорушень серед неnовнолітніх, за -

тульності . Представника-

алюмінієві столики та

адміністрацій та служб

редбачена

чини та умови, що при-

лави . За цей злочин пе-

nияцтва та наркоманії. у такий ваЖкий еконо­

мічний та соціальний час у країні працівникам кри-

диться не тільки nрацю­ вати над розкриттям зло­

ретельно розібрані при-

чинів, а й допомагати пе­

КК

звели до скоєння під-

стали на шлях злочин-

України, проводиться розслідування. Праців-

літками важких резонансних та групових зло-

ності, ведуть антиграмадський спосіб життя,

никами

чинів.

щоб врятувати їх від зла,

міліціі у справах неповнолітніх була затримана

У 2000 році працівниками кримінальної міліціі

повернути їм втрачене дитинство.

група, яка з Броварської ЦОС скоювала крадіжки державного та особистого майна громадян, чим

у справах неповнолітніх Броварського МВ разом з іншими службами були проведені операції

було завдано збитків на суму близько 120 тисяч гривень . у березні 2000 року у ході оперативно-розшу-

"Ялинка", "Підліток", " Ка­ нікули", в ході яких про­ ведена робота з 128 неповнолітніми, розкрито 8 злочинів, виявлено З

кових заходів працівниками міліціізатримано П.

випадки продажу дітям спиртних напоїв в мага-

відпові-

дальність за ст.

212

кримінальної

ревиховуватидітей, котрі

Юрій СКОРОБАГАТЬКО, ст. оперуповноваже­

ний відділу криміналь­ ної міліціі у справах непов­

нолітніх Броварського ГУ МВС Укра'іни в Київській області, ст. лейтенант міліціі.

ЧОТИРИ дні тривав зліт юних техніків України в оздоровчому центрі "Космос", що nоблизу Пу­ хівки . У зручних котеджах центру розмістилос11 майже двісті юних радіотехніків, трасовиків та стен­ довиків . Зліт nроводивс11 nід nра ­

вчально-виробничому центрі творчості молоді вже nонад 1О років як окрема лабораторіІ1 . Ба­ гато уваги nриділяє йому і дирек­

nорами Українського державного

минулі роки клуб nідго-тував силь­

Центру науково-технічної твор­ чості учнівської молоді України . Згідно з nланом на зліт зібрали­ ся і стендавики-любителі та фа­

них стендовиків, які вже не раз доводили це на ділі. Цього року команду клубу "Дес­ на" вnерше очолив молодий каnі­ тан Дмитро Скляров. Не завади­ ли і виnускні екзамени в ПТУ, які він теж склав на "відмінно" . З 16 команд, що nрибули з усіх обла­ стей України, броварчани вибо­ роли 11 місце . Склад команди : Дмитро Скляров (ПТУ-4, до 18 років), Станіслав Деркач ( ЗОШ Ng5, до 18 років) - 11 місце, Ми­ хайло Донекой (ЗОШ N25, до 18 років) - ІІІ місце, Максим Бори­ сенко- ЗОШ NQ10, до 18 років)­ lV місце . Колекці11 самохідних гармат М 1 :35 Дмитра Склярова була відзначена диnломом та цінним nодарунком. Усі учасники наго­ роджені цінними nодарунками від сnонсорів і приnали юнакам до душі . Право вистуnити за Київську область виnало команді у складі Анатолія Козюби - каnітан (ЗОШ NQ10. Він виборов два 11 місц11 за

нати, ЩО ВИГОТОВЛS'ІЮТЬ та КОЛеК­

ЦіОНуЮТЬ масштабну техніку: літа­ ки, гелікоnтери, танки, ф і гурки та ін . Пор11д з дітьми - дорослі, ра­ зом з дорослими - діти. Київсь­ кий клуб стендового моделюван­ НІ'! - один з най11скравіших в Ук· раїні . Тому і доnомога була нада­ на кваліфікована. Разом з дітьми у традиційному конкурсі стендо­ виків "Інтермодель-2000" вз11ли участь ЗО дорослих. Це і трене­ ри, і керівники команд , і судді, і організаційний комітет, і сnонсо ­ ри, д11куючи 11ким конкурс вдав­

СІ'! «На славу».

Не обминула ЦS1 слава і наших юних броварчан. Дві команди стендавиків та четверо трасо­ виків на чолі із керівником гуртка

Ігорем Рущинським виборювали право бути кращими. Клуб історико-технічного стен­ дового моделювання існує в на-

-

тор центру Віталій Володими­ рович Ткачук, в минулому кері­

-

вник авіамодельного гуртка . За

моделі танків М 1:87. Андрій Гусєв (ЗОШ N25) виборов два ІІІ місц11 за моделі своїх "Тигрів" . Вікова груnа до 15 років . Вnерше вистуnав на такому ви­ сокому рівні і Максим Кирилін (ЗОШ Ng 8, вікова груnа до 15 років). Модель

танка Збройних

Сил України Т-64 БВ, М 1:35 nо­ сіла 11 місце . Кожний учасник nідго-тував до змагань по три моделі масштаб­ ної техніки, але відсутність діо­ рами не дала змоги обійти Чер­ каську команду, що nосіла І місце в командній nершості . Всього 72 учасники змагались на особисту nершість, 213 моде­ лей розмістились на 18 столах

одного із залів оздоровчого табо­ ру "Космос". На жаль, це був кон­ курс і можливість огл11ду вистав­ лених робіт була обмежена. А nодивитись було що .. .

Валерій МОРОЗ, керівник клубу-гуртка "Десна",

головний секретар конкурсу . На Фото: член клубу історико­ технічного стендового моделю­ вання Роман Довгодько, виnуск­ ник Харківського авіаційного інституту; модель танка Стаса ДЕРКАЧА, учасника зльоту юних техніків України .


поки що його приміщення ефектив­ но використовується для проведен­

надає перевагу всіляким заохочен­ ням, похвалі, бо переконаний, що

ня уроків історії та літератури. Му­

лише такими методами можна вик­

зей постійно поповнюється новими

ликати бажання вчитися. Взагалі він

експонатами. Його експозиції зна­ йомлять глядача з видов им, жанро­ вим та технічним різновидом ху­

дожньої творчості. Це живопис, гра­

фіка, станковий живопис, книжко­ ва графіка та ілюстрація, пейзаж, портрет, натюрморт, побутова кар­ тина. Роботи виконані олією, аква­ реллю в стилі офортів, ліногравюр у кілька кольорів, гризайлів, при­ чому все це

-

оригінали Г. Якуто­

вича, І. Селіванова, Г. Польового, В.

ПОРТРЕТИ, станкові картини, виставки учнівських робіт, краси­ во виконані тексти Гімну України та витягів з Конституції України, тематичні композиції-фрески з ві.4повідннми текстами. Гщаєте, що по трапНАН АО музею! Ні, це хоА По­ гребськоїзаrаАЬноосвітньоїшкоАН. Тут переконані: людина, яка час­ то бачить красу яскравих барв у їх гармонійному поєднанні, не може бути духовно порожньою чи злою, а

навпаки:

вона день у день есте­

тично розвивається, в ній формуєть­ ся духовне благородство, доброта,

сердечність. Хіба не це потрібно нашій державі у непростий час й культурного відродження? Адже лише всебічно розвинена, творча й наполеглива у своїй праці людина здатна подолати всі перешкоди на шляху відновлення духовності. Та

канській художній середній школі ім. Т.Г.Шевченка м. Києва. Після одинадцятого класу Левка Воєдила

УЧИТЕАЬ

:•

мився

з

директором

школи

боти досить різноманітні: це і ма­ люнок на папері, і розпис на склі, і ліногравюра, і карбування на фользі, і скульптур~і компо­ зиції з пластиліну. Иого уро­ ки вчать любові до мистец­ тва, розумінню його, вихо­ вують шану й повагу до митців, формують уподобан­ ня та пізнавальні інтереси.

села

дом став учителем образотворчого

коли

посібників, підібрав наочний мате­ ріал, який широко використовуєть­ ся в процесі навчання учнів. Иого уроки не багатослівні, а дійові: діти добре розуміють стислі та зрозумілі пояснення вчителя. Напрямки ро­

Ще навчаючись на шостому курсі живописного факультету, познайо­

трібно виховувати молодь ще зі шкільних років. І не останню роль

перші спроби в малюванні,

що в основі нинішніх проблем ле­

жить той факт, що на державному рівні цим питанням

приділяється

мало уваги. По-перше, І година на тиждень - це мізерний час, та й ще при тому, що малювання викла­

дається лише до 7-го класу. По-дру­

ге, відсутність досконалого підруч­ ника на фоні безлічі експеримен­ тальних створює істотну перешко­ ду у викладанні предмета. І нарешті, Левко Воєдило стоїть на тому, що з мистецтвом необхідно знайомити

не лише обдарованих, а всіх дітей,

:•

3А ОБААРУВАННЯМ

зарахували студентом Київського державного художнього інституту. З \985 року - Л.Л.Воєдило учас­ ник республіканських виставок, а з \989 - член Спілки художників.

Погребів Іваном Григоровичем Ма­

вміло передав на папері вітряк у сусідній Слободі, клуню в Убіжи­ чах, опудало на городі в селі та розкішні натюрморти у хаті. З 12 років він вже навчався в Республі-

Відповідаючи на запитання: "Які проблеми існують у образотворчо­ му мистецтві сьогодні?", зауважив,

3А ПОКАИКАННЯМ,

~ ХУАОІНИК

рухненком: спершу раз на тиждень

Народився майбутній художник на Чернігівщині, у селі Бихоль­ цохівці, де в річці Білоус ще хлоп­ чиськом ловив рибу лозовим коши­ ком. Ще й досі Левко пам'ятає свої

місія - надати учневі можливість вибору та домогти зробити його са­ мостійно.

•• • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••

раїни являв собою особистість, по­

і належить задум оригінального оформлення приміщення навчаль­ ного закладу, зокрема його кори­ дорів та класних кімнат.

бібліотеку методичної літератури та

по­

глядів, і вважає, що вчительська

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

для того, щоб кожен громадянин Ук­

у цьому відіграє образотворче мис­ тецтво. Левко Леонідович Воєдило, викладач образотворчого мистецт­ ва Погребської ЗОШ, вже давно ус­ відомив цю істину, бо ж саме йому

Вечерського, Н. Денисової, членів Спілки художників України, а та­ кож картини самого Левка Леоні­ довича. Особливу увагу привертає стенд дитячих робіт. Є у Левка Воєдила, крім музею, ще й кабінет образотворчого мис­ тецтва, де власне і проводяться уро.­ ки малювання. Тут він зібрав цілу

людина дуже демократичних

очолював гурток малювання, а зго­

мистецтва. Там Левка забезпечили житлом і майстернею у приміщенні колишньої земської школи. Він відмовився від студентської практи­ ки в Академії мистецтв і цілком вімався творчій та вчительській праці. Він переконаний, що запо­ рукою успіху у викладанні малю­ вання є не лише розуміння на пе­ дагогіці та дитячій психології, а й

бо естетичне виховання необхідне, оскільки допомагає реалізувувати творчий потенціал, розвиває потяг до нових знань, стимулює здатність до самореалізації, підтримує емо­ ційний баланс. Окрім малювання, є у Левка Воє­ дила кілька захоплень, серед яких і досить неординарне:

самим

високу

мом вчителя він має стати справж­

навчатися

ньою школою естетичного вихован­

вищій школі.

ня учнів. При музеї Воєдило заду­ мав створити студію художнього дизайну для обдарованих дітей, а

прихильником покарань за

Мьt, дети и внуки, все любим тебя!

живопису

-столяри;

Живи долго·долго, тьt всем нам нужна.

-

Чоловік, діти, онуки Даша, Таня, nетя, Максим, родичі.

•••••••••••••••••••••• • До відома акціонерів АТ «СВІТЛОТЕХНІКА»! • • •

8 8

Зміни до порядку денного загальних 8 зборів акціонерів АТ ссСвітлотехніка», 8 опублікованого в газеті .. nравда • України» 11.04.2000 року. • Додатково включено питання порядку • денного: •

• • • • 4. Про придбання акцій АТ «Світлотех- • • : ніка», що випущені ним. Пропози~ія вн~- :

ПРОСИМО ВІДГУКНУТИСЬ

9 травня 2000р. о 7.50 ранку біля туалету на цвинтарі у Бро­ варах виявлено труп місцевого жителя.

172 см, на виг­

• Довідки за телефонами: 5-35-86, • • • 5·15-10, 9-62-37.

ної частини голови до маківки. Одягнений: окуляри в пластма-

життя·­ міської

раА, районної Аержавної ад~.UНісп1ра1uіі

СПІВЗАСНОВНИКИ: реАакuії

з широкою залисиною від лоб­

V

колекmuв

газеmu, Броварські

міська і раСюнна

років, худорлявої статури

ААРЕСА:

ma

paAu,

раСюнна

Свідоцтво про державну

реєсmр<щію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс

і

61285

Аліна ДЯЧЕНКО.

мий телефонний зв'язок з жителями міста перший заступник міського голови

рождения нашу единственную

Леонід Аврамович ГРИНЧУК з питань економіки, нарахування житлових суб­

Мой м;иенькнй, нежнмй котенок! Хочу я поздравнть тебя, Мой шустрмй, мой хнтрмй бесенок. Не жнть без тебя мне нн днн, Ть1 звездочка в небе бездонном, Тм сrмньrшка -tуч зо-tотой,

r------------.,

ТЬІ самЬІЙ прекраснмй ребенок, Рожденньrй под ясной звездой. l]pнULta в мнр тм с верой в победу, Тебя ведь Дариной зовут.

І вання в широкому асортименті, плит- І ку фасадну, шлакоблоки, фундаментні

сидій та роботи автотранспорту.

І

І блоки, перекриття, стовпчики та пли- І

1ти о~орожі, сх~динки та інш.і залізобе- 1 І

тоннІ вироби

1 надає платнІ послуги з І

перевезення.

1

..

Гнучка система знижок.

-----------Тел.:

/295/5-54-52, 5-20-97.

~ Загублене по­ свідчення приват­

льору.

ного підприємця Ng 5168 від 26.08.98р.,

Працівники Броварської санепідем­ станціІ висловлюють щирі співчуття своє­ му працівникові Сергію Васильовичу ПО­ ГРЕБОВСЬКОМУ з приводу раптової

видане Броварсь­

сме ті його матері.

бу11ьв. Неза11ежносmі,

ким міськвиконко­

мом на ім'я СДОБ­ НЯКОВА Руслана Вячеславовича, вважати

дійсним.

2.

сільського госnоАарсmва лuсmів

і

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

+ За точність викладених фактів відповідає автор. + і\истування з читачами - на сторінках zазети. + За зміст реклами відповідал~оність несе рекламодавець.

1

~ Втрачене посвідчення потерпілого внаслідок аварїі на Чернобильській АС серїі «Д» N2 234234, видане Київською облдержадміністрацією на ім'я БУ­ ЛАХА Вячеслава Олександровича, вважати не­ дійсним.

з білим кольору, туфлі сірого ко­ Просимо відгукнутися всіх гро­ мадян, котрі знаходились на цвинтарі 8 травня ц.р. і володі· ють інформацією стосовно скоє­ ного злочину. Конфіденційність інформаціі гарантуємо. Контактні телефони в м.Бровари: 4-11-50, 5-03-57, 5-35-54, або 02.

І

І плитку тротуарну напівсухого пресу- І

Бабушка Наташа, прадедушка Петя, прабабушка Проня, дядя Женя, мама, папа и все, кто тебя любит.

Кuївська об11., м. Броварu,

numaнь,

пп ссБориспільбудінвест» пропонує:

Мон тЬІ Дарина, моіі АнгеА Всегда буду рядом с тобой.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. соuіальнuх

Левко Воєдило.

совій оправі, олімп1ика синього

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+

АержаАмінісmраuія.

07400,

ВіААілu:

-

Поздравляем с трехлетнем со дня

Мой н~жньrй gветок неземной,

слюсар-компресорник;

ляд

Броварськuх

ким уже він є

25.05.2000 року з 14 до 15 години за 5-41-90 буде проводити пря­

(!усть в жнзнн н горе, н бедм Тебя стороной обойдут. Моя тьr Дарина, моіі ангеА,

8 сена аКЦІОНераМИ, ЩО ВОЛОДІЮТЬ бІЛЬШ НІЖ 8 8 10% голосів. 8

·новЕ

жувачем, але не наполягає, бо та­

телефоном

любимую Дарьюwку!

оператори котельної. Оплата праці відрядна. З питань працевлаштування зверта­ тись за адресою: м.Бровари, вул.Ку­ тузова, 1З 1, віміл кадрів . Тел.: 5-05-22, 7-72-45.

60

київській гімназії. Є у нього і двоє діточок: донька Мирослава та син Лесь, який, до речі, має неабиякий хист до малювання. Батько всіляко сприяє, щоб син став його продов­

В експозиції - картини Л . ВОЄДИЛА.

СjІОЗDРАВАЯJО

плиточники;

Прикмети: зріст

викладає художні дисципліни в

у

творчі невдачі. Натомість він

паркетники;

Желаем здоровья, желае.м добра,

завжди поруч з ним дружина, спо­

ріднена з чоловіком по духу, яка

Левко Леонідович не є

запрошує на роботу на контрактній, конкурсній основі: - начальників ремонтно-механічного цеху, котельної, компресорної, меха­ но-енергетичної служби; - начальника відцілу контролю якості (ЗБВ, будівництво); - головного технолога цеху КПД; - виконробів будівельного виробницт.за, спецробіт; - майстра формувального цеху; - начальника (інженера) з організаціі та нормування праці (будівництво). На постійну роботу потрібні:

-

після напруженого робочого дня, бо

колекціону-

ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ ДБК «МЕРКУРІЙ»

За доброту и сердце золотое Мьt, мама милая, тебя благодаримІ Пусть годьt не старят тебя никогда,

ступає до щоденної праці. Вдома він також має можливість відпочити

продук­

У \999 р. адміністрація школи виділила йому кімнату для оформ­ лення художнього музею. За заду­

Мь1 в зтот день <<сnасибо>> говорим.

ступного дня з новими силами при­

тивність навчально-вихов­

вою.

Единственной, родной, неповторимой

духовно, окрилюється душею, а на­

му уроці діти виконували завдання, забезпечуючи тим

ного процесу. Вихованці Левка Леонідовича беруть участь як в шкільних, так і в районних олімпіадах, де займають призові місця. Дехто ж навіть продовжує

:Вітаємо

колишньої земської школи. Тут і його ескізи, і заготовки до май­ бутніх робіт, і думки. Материнські рушники-обереги додають кімнаті якоїсь теплоти, лагідності. На поли­ цях - безліч книжок з історії Ук­ раїни, твори українських класиків, література з різних видів мистец)Іі ва. Немає жодної випадкової речі. Кожний предмет має свою цікаву передісторію. Яскравий приклад тому- дерев'яна дійниця, яку Лев­ ко Леонідович привіз з закарпатсь­ кого краю, що дісталася йому від старенької бабусі з забутого Богом села. А тепер вона додає колориту майстерні. Є тут і дерев'яні рами, і реманент для їх виготовлення, бо митець все робить власноруч. Коли на шкільному подвір'ї зати­ хає гомін дитячих голосів, митець прямує до сільського собору, де робитьчудовіодухотворені розпи­ си на стінах та стелі, відпочиває

Домагається, щоб на кожно­

занятгя власною мистецькою спра­

кохану дружину, маму, бабусю Ольгу Костянтинівну ШКУРОПАДСЬКУ з ювілейним днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, довгих років жипя.

вання предметів старовини підків, глечиків, рушників, писанок, прасок та ін. Ця колекція зберігаєть­ ся у його невеличкій, але затишній майстерні, що займає одну з кімнат

не­

Колектив ВАТ «Броварський райагропо­ стач" висловлює щире співчуття головно­ му бухгалтеру ПИНДЮРІ Варварі Єлисеївні з приводу тяжкої втрати - передчасної смерті сина Олександра. Арук oфcemнuu. Обсяг

1

Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" управління у справах пресu

ma

інформації Київської

облАержадмінісmрації.

Зам. Тираж

1918 2155

прим.

#40 2000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you