Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ! ~!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV КО М V Н І СТ И Ч НО І ІЇ АРТ 11 V К РА І Н .И, ДЕПVТАТІВ КИІІСЬ К. ОІ ОБЛАСТІ МІ<:.ЬКОІ РАЯОННОІ РАД НАРОД.НИХ

* N! 40 (7121) *

Газета виходить з f7 квітня 1937 року

.РІШЕННІ

Вівторок, 11 березня 1986 року

lXVII 3'Ї3АУ КПРС-ВИКОНАЄМО! За

ЛtтЮ.вськоІ

сІQн.lсть•

дира

вигото-

ТИІСЛЧ1 ДЖН:НСОІВИІХ бпнзЦ<о 67 'І'ИС.ЯЧ шер­

Gбо,ри, nрисвячев.і

овяrту.

СТJІіННХ костюмчиків. Перевкконано 1 nn~н виnусну брюк та в1трtвох.

Трудовий стаж Марі! ·Миколаївив Оиащко визначається десятилlттями. У тру.ціввиків радгоспу-комбінату сТепJІИ'ПІІІЙ• вона користується авто­ ритетом, поваrою. Адже всі свої

У торгову мережу іІх вІІдnра.влено n<mщд. 57 ти­ сяч

одиниць.

На фабрИ:цt вважає'ІЬСЯ вою

.rю дрШJу

nраtВофланrо·

трудового

цтва

нарощуваtи виробнвцтво раив1х ово­ чів.

ко

швея-мотористка

ВИІКОН&Ла

ІдеСЯ'Т,ь

Відверта

дванадцятої n'я­

ТИрі'Чl<и іВИі'ОТОВИ.Ла Ід;ИТ,fr чого одя;гу у півтора ра13а

біЛЬІШе ЗЗВІда:нн.я.

Ви.с.окопраду-:КТИЕІНО

..._

1

ДИТЬСЯ

тру­

швея-моторист­

ІКа Т. К. Трохнменно.

За

минулу !П'-ятирічку 110на 3ЗjІ!іИСала .на свій рахунок майже десять річних норм, а ман двох місяців 1986 рощу виконала яа 145 nроцентіВ.

Сум.лt.н.но своІ

виконують

обов'.я31<И,

ВЩІуска·

.І!!..ь внсокояи1сний одJЮ' mвеї-мотористкн Г. А. Губа, Н. К. Дмитрен~«>. Н. Г. Радркншова. За ~­ нЗІZЩЯту

п'ятирlqку

вони

виконали по вісім і більше річних норм. Ус­ п1шно стартували швеІ і

з.ац!.к.авлен.нл.м ВИr вчают,ь матеріади. XJCV,IJ з'Шд.У КПРС у нолекти­ 'Ві

.t'ОЛО.БІН.'ОГО

ВаНОГО

...

По

ВисоЮ!іМИ досягненнями

трудовими ознаменува­

ла ОДJІ'Н<І4ддЯТУ n'ятиріЧJGУ ІВ' яза.л.ц;ниця Цех.у .N9 1 фабрики

вер.х;иьuго

Ід..И­

тячого трикотажу Н. іГ. Таовлуй. На рахун·ку tНа­ діУ ІЦІВ1

Гриrорівни noRЗjЦj тисячі на.цп.л.а.новнх

трнкотажн·ИІХ виробів. Об~уговуючи 'ЗЗМ1сть т~ох ~рста'11.В

чотири,

удар­

ИШ< хомун.істичноІ

npaJЦl,

наставниця молоді щодня ВНJ(онує норми внробіт.ку на 125 nроцентів. · ТруДівонJЩЯ ІЗ честю ви­ конала і nЩвищені ао· ЦІ.а.лісТИЧН1 зобов' mщннІЯ

на ч.ест.ь XXVII з'ізДу КПРС. Ім'я Н. Г. 'І1а:в.mуІА за:н.есено ~до .КН.И.Ги тРУІЦР­

·~· стави КнІвСЬІКОІ обпа.Р. ЧЕШУЛЬКО.

ро

всіх

галузей

·НОГО

ГОСПОjЦЩ>СТВа

лено технічну

народ­ ва

МИ'-

виконали

достроково.

НаприК:Лад. констру•кто­ рами вJ.д\,.'ttлry уніфІ..кіаціУ і удосконаленІН.я мийного обпаtднанн.я ра.н.1ше .вста­ новленого строку розроб·

Особливий інтерес !ВИК­ ли:кал.а Полі-rична доnо­ відь Центрального Комі· тету КЩІРС. У ній зроб· лено .глибокий .ан.алІІз ро­

,

ц.lю ф!.льтр

документа-

на опеціаJЩІий ІЦJ11Я :МіИ!ЙНИХ ІМа-

нулі роки. Ці матеріали змушують JГnнбоко ІЗ!З.МИС­

ШІИJН.

лити.ся над своєю

paнlille стрсжу

здано кон;­

структорську

документа­

l'I

якістю

.КQ)ІQНИЙ

:кожну

працею,

JLЮИі.чу,

виробн.ичий

ІКО·

Лідери Збіль~ється на

стадо тварин-

ницьких

комnлексах

госпу

імені

СРСР.

шана

обпад­

боти

ІНас йшла

своr !111дівИІЩ€1іі перед.з'ііз­ дІаюь.кі соцlаліс.тWЧJ:U зо· бов' язання працівники бю­

бюро

Протягом

рад­

60-річчя січня­

На

цію

;Щев'ять

місЯІЦ1в

машшщ дл;я

комnлексах

госпо­

телят

nило

оnератори Р. В. Жере­ бець , Н. С. Саливон 1 Л . О. Прудка . Тваринни­

503

радгоспах району

телички двомісячного

віку, або на 142 голови більше, нІЖ торік. За цей же

період

радгосп

пере­

дав у дійне стадо району 655 нетелей. Нині на

ці

молочного

своєЧасно

намагаються

Коле;ктнз ще iltO 1 -січ· ІІLЯ уСmіШНО ВИІКОН.ЗВ еБОІ соціалістиЧНі зобов' тз.ан­ ня по ремонту посІвноУ 11а .груmообробноУ 'r€ХЮ­ шr. Трактори .пол.аr<W!в

годують

Іх,

не

допусти­

ти захворювань. усе роблять для

Словом; швидко-

У КОЛЕКТИВІ Бровар­ ськоІ тракторно-польової бригади радгоспу Імені Кірова нниі в розпалі ре­ монт нормозбиральної тех­ ніки. Працівники nідроз­ Ділу докпадають ;усіх зу­ силь, щоб полагодити її до 1 :кві'l1НЯ, як переІдІ5а.­ чено -соцtалЬстичними ео­ бов' ЯЗ;З.юr.ями.

віку

ві(ДД!лу. який очо­

лює ком~ніст В. С. Оr­ лобля, а також технологи: ІВІдІдlлу ме:ха.ніGованИ'Х, rчJЮцесів очищення, де з,а­

!ВІщjуючим кому,ніст М. Беб.ко.

ОстаН:НіМ.И

М.

~ост­

раково рОзробл.ено тех­ нічя€ завІЦІМІНЯ на ІІІроеи­ тування іМИЙного об.mа,д­ нання д,ля Володимирсь.· кого

трз;кторного

.з·аводу

та Харківського і Молот».

~«Серп

В. ЩЕРБІНА, старший інженер ГСRТБ мийвого обладваІІІUІ.

го

лютого господарство заку­

у

сь,кого

росту

кожна

дарства утримується 6700 телят, теличок і нетелей, що більше, ніж торік. Старанно доглядають

з

соцlа.лістиJЧниІМи GОбов'я­ заннями на честь 13'ІZІЦУ црацівниии нонструктор­

очи·-

змагання дJ!ОХ

знаряддя.

Ус:nішно справ.илис;я

ПриємНо повЩомити, що

С.Пецlа..7Іі!І30-

(ГСКТБ) мийного

молодняка

праці

і

нtаrоро­

П. ЛОБОДА, иачаJІЬІІИК в1д.ціJІу кадрІв

Груm жШон було вру­ ченQ Почесні г,ра:моти д;ирекц1І, nаргJйноІ та nроф· спілкавої

цьоиу

·і

теличок.

тварина

здоровив жtнон .з !СВітлим

&еС'НЯННІМ днем наЧа.JІІЬНИИ ш11абу ЦИІВі·л.ьноІ оборони Б. М. Рисов. З доповІ.д.дю .на збо­

водського

рішнього

показника.

Значно живої

вищІ

ваги

прирости

проти

запла­

нованих забезпечують 1 оператори М. Д. Жере ­ бець та О . С . Цахло, кот­ рі доглядаютЬ групи нете· . лей. На лідерів змагання рівняються Інші трудів · ниці.

А. ФЕДОРОВИЧ.

У спіхи ремонтників на ІІІівмlсяця

фіна

-

раніше

гра­

~ середИІН'l лКУГО­

го. Власними СНІJ]jами цращівтиси бриrЩІ!И ви­

РОЗІділу іП. · В. Демчуи. В. І. Вarlc і слюсар О. я, ма.мась. Механізаторів

готовиJІІИ три a.rpeгam іЩЛ:Я

ють

внесення в ноУ вади.

ну

Усnіхи мовлені, Юзацlєю

тиrв1 •ного

грунт

аміа'Ч·

високопродуктив­

роботу матеріали з'їзду КПРС, за яними вони слідкували в дні роботи форуму кому­ ністів, а тепер вивчають

XXVII

ремонтників

зу­

nередусім, орІГа­ nращІ. в /КОЛ€!К­

за ;м~одом бриІГ~­ ІП~у. Зра.з.ково

11рУідЯТЬІСЯ

на

надиха-

на

реіМQНТЮІХ

роботах трактористи

nlЩ-

в

комплексних

школах.

О. СНІСАРЕНКО, старший агровом-бриrа­ двр.

цо-

П<ХЩОровили сво'і.х

дитсадка

сТе­

ремо.к•.

І. ЛОБОДА, працlвІІІІЦJІ заводу DJJacт·

Л. А.

мас~

СЕЛУ

-

Номфорт для транториста З головного канвейєра ХТЗ зійшла Ііерша партія

шилася

енергонасичених·

тиваціІ. доставки ванта­ жів. Застосування шин великого діаметра noлln- ' шило прохідність машин по засніженому nолю і

має

моторесурс,

ваний на

9-10

тракто­

розрахо­

тисяч го­

дин.

nерезволоженому

Сnеціалісти врахували nобажання і зауваження механізаторів, зрослі ви· моги до сільськогосnодар­ ської техніки. За раху­ нок більш раціонального розподілу навантажень

на

середня

вузли

nечено гове

при

і деталі

зусилля

виконанні

Перші

. ства

тя-

трактора

різних

nо­

грунту.

траитори

правляються

різних

·в

на-

господар-

кпіматичних

зон нраУни для. всебічно! перевірки. Серійний ви­ пуск

nочнеться

в

ниніш­

ній n'ятирічцl. З цією ме­

забез­

максимальне

швид­

кість оранки, сівби, куль~

рів марки Т-151К. Модер­ нізована колісна машина

тою

.

реконструюються

зварювальне,

пресо-заго­

тівельне і механообробне виробництво.

льових робіт. При тій же потужності двигуна збіль-

РАТАУ.

Rop.

Друга радянська станція досліджує комету Галлея

на­

бирає у живій вазі май­ же 800 грамів, що наба­ гато більше nлану і то­

під­

оголошеню

мам Із святом малята за­

ВИС11)'іІІ.ИЛа ІНачальни.к

Тому

щодня

органІ.оJацlй

приємства.,

JJО­

дякн.

рах

сlльсьt<огослодар­

сьноrо

!Про це вІ)Цверта ро:}Мова.

:на.н:ня.

тоІ n'ятирічки.

АНДРІЄНКО.

ЛеІ<'І1ІЩ. Ось і у

конструкторсько­

технологічного

щеІ'І(НJЯ

розмова

lG

у nершому роцtІдВаІЩЦ.ця...

r.

ІІе.реr.~.ож­

іВИСОКИМИ

Да.МJИ.

ПРОМИСЛОВ1СТЬ

З

:ПОJЮВИНОЮ ріЧНИХ іНОрм, _а за д~а місяці стартово­

~о року

tx

:nла.RQвого ві•лу Ковальова.

С. М. Бондаренко та групкомсоргом С. І. Галич:. Фото М. Семниога.

зваввя, досвід передова теWІИ'ШИЦя вміло використовує дJIJI тоrо, щоб

суперни­

На звімку: комувіст М. М. Оваш­ із ланковими Т. Ю. Цимбал,

Вf.щк,рнв_

М . Д. КраІВЧу:К. Протяrом одинадцята І п'ятирічки Вана

nо:щоровили

ців .З

заводу.

Напередод,нl М'ІJМ.арq~t­ ного тlночого ~я -{ 8 березня на .заводі .ма,ст­ мас в~дбупнся У/І)Очнсті

. .нв . З::f, 1

ТоварИШ! аю роботі теп.. ло

На честь свята

місяці ко-

фабрики

ІЗВКЩНЯ

Во­

честь ве~ого форуму комуЮс" тів ry .\'dОС:КВі вИіКОНаJІИ план двох місяців, а JЮІСТ~

Анато·

ІІЮЧе;сне

З~женоrо ІМета:лурга УкраІ~ькоІ РСР;

лія Тихоновича Тарщ:ова.

tмені

XXVj з'lЦД:у КПРС. ни ще 24; :Лютого на

Почесю:>ю

оПіКальникІв

А старшому майстру .це­ ху .Nil 2, ,гQЛОВі 'За'ВО,/!JОЬ· коУ ради м:айстрІJв Па·алу :Яосипови~ На6оцt. щж­ своєно

Грамотою та :Г,ра:мотою ПрезЦЦіІ Верховної Pewt УЩ)аІнськоУ РСР брига­

іЗ'І:щу .КПРС

~· всього за два

виоокі ~осягненн-я в

кн НЗ!ГОJЮдИла

~~ фабрики Киїзсь· коrо в.ироб.н.ичого об'єд· НЗіН'НЯ

60-річІчя

соцl.а.лісти~му змаrаm!і за гі;ЦНу зrу-стріч XXVII з'І3\Цrу JЩРС ПрезИІЦtя Верховної Рщди ресту(W­

Уважно . вивчають ма.те­

тру\1{1вницL

nорошковоУ

імені

Р~Яінс.ьаюІ У:краУни на­ дlйш.пи радісні звkтки.

-• обнов XXVII

завод

мета.лУ'}JІГl.r

дитячих

ріали

Високі наrороди метаn~рrів На

-Тисячі

* Ціва з коn.

Повністю комплексну програму

ти

виконано багатоцільову

вивчення.

Галлея

з

радянських

коме­

допомогою

автоматичних

станцій сВега-1• і сВе­ га-2•. розроблену вчени­ ми

і

сnеціалістами

краІн

учасниць міжнародно. го проекту еВенера комета Галлея•.

_-

9 березня 1986 року станція «Вега-2• nройшла · на мінімальній розрахунковій відстані 8,2 тисячі кілометрів від ядра комети Галлея. З допомогою телевізійноУ

апаратури

станціУ

жано близько жень кометИ,

одер­

зобра­ знятих у

700

різних зонах · оnтичного спектра. На землю · nере­

дано Цінні дані про фізи­ ко-хімічні ра,

а

властивості

також

про

яд­

процеси,

які відбуваються в газо­ nиловій оболонці; що· йо­ го

оточує.

Політ

двох

радянських

автоматцчних

мІЖnланет­

них

сВега•

станцій

до

комети Галлея. віДкриває новий етаn пізнання за­ конів утворення і роз­ витку сонячноІ системи.

Унікальні дані. одержані станціями сВега-1• . І сВега-2• в ході прямих вимірювань

характерис­

тик

1

властивостей комет­

но!

реч0овини.

тове

наукове

мають

сві­

значення

.розширюють

і

уявлення

вчених про nочаткові ста­

дп

них

формування

nланет­

систем, вносять

ви­

датний вклад у про Всесвіт. Нове визначне

науку

досяг­

нення

космо­

вітчизняноІ

навтики

-

перший

крок

на шляху втілення в жит­ тя

історичних

XXVII дальше

з'Ізду

рішень

КПРС

вивчення

1

про осво-

єння космічного nростору

в мирних. цілях на б.паrо

всього людства.

·· (ТАРС).

.


*

crop.

2

11 березня 1986 року

«НОВЕ

ни чих колективах бу ла створена атмосфера твор­ чоr праці, в деяких ще психологічно не перебуду­ валися в підході до вирі­ шення

3'Ї3ДУ КПРС-

в

життя

Н ЛУКОБО

нічного

реконструк­

ція. модернізація.. . Ці слова сьогодні стали най­ більш популярними. Та й не дивно.

Як зазначалося

у Політичній доnовіді ЦК КПРС XXVII з'їзду дарства необхідно здій­ снювати енергійніше. Але таким же важливим є по­ до на­ досяг­

му, . дослідно-експеримен­ тальному будівельних

·Рада сприяння науково­ технічному прогресу, яка

прИ

партП

· міськкомі

України.

конструкцій.

Ком­

Цей

на~агала­

півріччя

перше

минулого

розглядався

на засіданні

бюро міськ­

. роки

аналіз, за

одинадцято'і

річки

на

тут не виконано п'я­

-

п'яти­

механізації

рівня

праці

не

до­

nідприємствах міста і ра­

кової металургії імені во­

йону

річчя Радянської України, ·ремонтно-механічному, на

впроваджу­

виробничому деревоброб­ ному об'єднанні та на ін­

велася

робота по механізаці'і та автоматизації цехів і діЛьниць. Більше стало за цей час верстатів з числовим

ших

надає

програмним

тія

минулого

року

пар­

якості

Але ж не в усіх вироб-

У Д

службами

не­

задовільно велася робота збільшенню випуску по продукції

вищоі

категорП

якості. На кінець минуло. го року її .питома вага у обсязі продукцН, яка nід-

лягала атестації, склада­ ла 34.2 процента при зав­

данні

35,9.

Не справилися

з пл а ·

ного, алюмінієвих буді­ вельних конструкцій ... А питома вага тов_арів з почесним п'ятикутником у загальному обсязі то­ варної продукції минуло­ го року склала 10,6 про­

цента замість 21.4. Ста­ лося це з вини майЖе всіх основних виробничих

колj!ктивів, які значно недовиконали

заплановано­

го. Через це за роки оди­ надцятої ·п'ятирічки зга-

даної продукці'і недодано

підnриємствами району на 32.1 мільйона карбован­ ців.

НПРС, без високої якості

Певна робота проведе­ на на підприємствах то­

сьогодні

рік.

неможливе nри-

скорення науково-техніч­ ного nрогресу. У спішне

планом.

-

сьогодні

nоліnшенню

у Політичній доповіді ЦК

ви­

вільнити від ручної праці 89 робітників, а за п'яти­ річку 539, що теж більше, ніж передбачало­

РЕ В

значення

продукції. Як зазначалося

Проведена робота дозво­

ся

підприємствах.

В ЕЛИНОГО

управлінням. лила

женерними

лективи заводів порошко­ вої металургії, ремонтно­ механічного, шиноремонт­

сягнуто на заводах порош­

·томатизовані лінії,

му не байдужа честь під­ приємства, галузі. Підсумовуючи діяльність промислових . підприємств району у цьому напрямі, слід зазначити, що їх ін­

фабрик верхнього дитя­ чого трикотажу, Тоголів­ сько'і стрічкаткацької та іншИх. І як наслідок цьо­

промислових

у~пішно

ко­

ном з цього показника ко­

Запланованого

валясь механізова~і та ав-

.

можуть

тирічні завдання з вивіль­ нення робітників від руч- · ної праці.

кому партії.

Як показує

працю,

колективи

го

року,

наприклад.

же список

продовжити

ся тримати ці питання під своїм контролем. Хід ви­ конання комплексних ці­ льових програм . за

свою

танній рік п'ятирічки ви­ робництво промислової продукції зросло на 8,3 процента, було також до­ сягнуто контрольних цифр п'ятирічного плану. Але ж · деякі колективи у 1985 році знизили об­ сЯг промислового вироб­ ництва. Це дослідно­ експериментальний завод будівельних конструкцій, побуткомбінат, молокоза­ вод. На nершому підпри­ ємстві не виконано річне завдання

а

також

протягом

минулої п'ятирічкм

рощуванню

і

сується

по на­

·

Чимало лося

су

трьох

мислового потенціалу.

Це

стати

сприяло

ос-

тому.

що

за

ня

кості продукції. Іх вико­ нано торік 89, що більше завдання.

асиихроииі

тисячі карбованців. Непоганий досвід робо­ ти у цьому напрямі. склав­ ся на завадобудівному комбінаті. заводах світло­ технічному

до

літичній доповіді ЦН НПРС, попереду у нас ба­ гато відповідальної робо­ ти. Перший рік п'ятиріч­ ки-рік наполегливої пра­ ці, випробувань ділом к"жного керівника і тру­

дового колективу. Треба включити у виробництво всі резерви економіки, зміцнити основу дальших перетворень. І тоді при­ йде успіх.

nияцтвом

одним

дань

із

·

залишається

важливих

усіх

без

зав­

винятку

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Основна причина ава­ рій водІй nеребуває за

Мисник, на відміну від СуботовсьІ<ого. влаштува­ ли у стані алкогольного сп'яніння прогулянку на

дози

державній цього вони Бровари -

лесн1

пошкодження.

кермом у нетвер-езому стані. Шсдя добрячоr спиртного

виїхав

на

своєму « Москвичу• nро­ гулятися рідним Зазим'ям громадяЮІН г. А. Субо­ ,ТОВСЬК!fЙ. Погано орієн­

машині. Для обрали трасу Літин. Саме

наїхав

В. Смичиа, який 1шов ву­ лицею

лі...

цього

адже

шкода

багатовІкового так

і 'для

сім ' ї, здоров'я людини.

Особливо тривожне явище n'яниця за кер­ мом. Бо одразу виникає загроза тим, хто в цей момент перебуває на до­

розі. Минулого року в на­ шому районі скоєно 85

шляхово·транспортних при­

год. в яких гинуло, 86

чоловік за­ одержало ті-

14

У цьому колективі нею прочитані лекції «НПРС

керівна сила радянського

- Г.. сусnільства», «СРСР і І.".

Комуністична парт.ія в боротьбі за мир і роззброєн­ ня», «Нурс партії на економічний і соціальний розвиток

країни».

Майже двадцятирічне виконання бійцем ідеологіч­ ного фронту ленторських обов'язків, постійна nраця над урізноманітненням форм і методів викладу ма­ теріалу дозволяють Н. Н. Панченко з успіхом чи­ тати лекції й на інші теми. Для механізаторів

і водПв вона прочитала лекцію <<Економія й береж­ ливість справа всіх і кожного». для будівельни­ ків <<Алкоголізм і пияцтво причина зниження nродуктивності праці». Виступала лектор і перед тваринниками

та

овочівниками.

У ці днІ Н . Н. Панченко, як і всі бійці ідеологіч- ІІі. ного фронту радгоспу, роз'яснює трудівникам гос-~,r­ подарства матеріали XXVII з'їзду НПРС.

О. ПОНОМАРЕНКО, начальник цеху будівництва радгоспу «Русавівський•.

Іг.vІіщени'й

в

туючись

.

на

дорозі.

на з

він

односельця

дворічною

дити­

ною. BoJtiй був таким п'я­ ним, що з місця nодіІ його відправн.пи

резника. гани

до

медвитве­

Зараз слІдчі ор­

порушують

проти

нього :кримінальну справу.

Водій вантажного ав­ 'l'оnарку М 11063 нашого міста О. М. Сельченко і ~люсар-с<Juтехнtн Ц. І.

догори

Протягом

колесами.

1985

рону за

управління трансnортом у

нетверезому стані до від­ nовідальності nритягнуто

547

чоловік Ця цифра­

свідчення того,

коми родних ники

що

сільських

викон­

Рад на­

депутатів. господарств

пройнялися

керів­ не

відповіда.'Іь-

r

На ·доnомогу пропагандиетам Хорошою підмогою

у

підготовці пропагандистів

комплексних шкіл до наступних зустрічей із СJІуха­ чами працівинками сільськогосподарських під­ приємств Броварщиви стало проведения чергового семінару пропагандистів цих шкіл.

Особливий інтерес у присутніх викликала лекція· ~

технічного · прогресу

і

шляхів

підвищення

продук­

тивності праці в сільськогосподарському виробни· цтві. Науковець детально зупинився на ході роз­ в'язання вузлових, кардинальних проблем, від вирі­ шення яких залежить уопішне здійснення накрес­ лень XXVII з'їзду партії в галузі сільського госпо­ дарства.

На секційних заняттях пропагандиетам вислоцл~­ но ряд методичних пора~ і рекомендацій, ЯНІі. необ­ хідно врахувати при проведенні чергових зустрічей ме­

А. ВАСИЛЕНКО.

газеті

Щоб краще розкрити тему О. О. Беленченко про пІдеумни роботи на комуніс­ тичному суботнику. виконання соціалістичних зобо­ в'язань. взятих на честь XXVII з'їзду КПРС. Темою_ обговорення на семінарському занятті було питання про

релігію

та

ІДеологічну

боротьбу

на

нес€Но догану з позбав­ ленням лрогресивної ~о­

лонської, котра вела мову про світову релігію і на­

плати

Для кращого розкриття і засвоєння теми було використано технічні засоби навчання. Слухачі школи переглянули діафільм «Походження христи­

1986

р.

магазином

прогресивної

оплати

жваво, глибоко й аргументовано. Це, зокрема, сто--. сується вистуnу І. П. Проскурннчої, яка говорила про кризу руської православної церкви, Є. М. По­ ціонально-визвольний

янства»,

рух.

сnеціально до семінарського заняття випу­

щено стін·ну сприяло

газету

досягненню

«Науяа

і

поставленої

релігія».

нlстю за роз'яснення і ви­

гічне

конання

Указу· Президії

комісія

Верховної Ради СРСР від 20 травня 1985 року

машин селища

«Про

Дзюбі

заходи

по

ва

і

Все

це

мети.

Б. РИСОВ.

посилен­

ню боротьби проти пиsщ·:·· алноголlзму».

ІЦо ж до порушників про.вил безпеки руху, то вони покарані належним чином. Про це свідчать

такі фанти: трактористи радгоспу «Бобрицький» М. Б. Першинов, радгос­ пу «Великодимерський» М . Н. Лизун. І. П. Теп­ люк, В. М. Лазебний сплатили штрафи розмі­ ром 1 ОО карбованців, во­ дій радгоспу імені UЦорса В . М. Максименко поз­ бавлt:вий прав на управ­ ління автомобілем стро­ ком на три роки. Анало-

Пропагандист фабрики верхнього дитячого трико- , тажу Н. П. Монастирська провела нещодавно від- ~ критий урок у школі основ · марксизму-леНінізму по курсу «Питання наукового атеїзму•. Розпочався урок пов!дом.'Іенням слухача школи

сучасному етапі. Пропагандист зуміла спрямувати розмову в потрібне русло. тому присутні виступал_~

за лютий

~

викладача інституту Імені Ulліхтера кандидата е~­ номічних наук І . А. Микитенка з питань науково­

3АВЕРШИЛАСЯ

ЩО

виробництва,

від

Тільки в буІl{івельному цеху протягом двох остан­ ніх місяців Надія Нестерівна · побувала кілЬ!Ка разІв.

за лютий ц. р.

nережитку велика, як для

зрозуміло,

суються внутрішвьоі політики нашої партії.

За nорушення пра-' вил радІЯнської торгівлі завідуючій продовольчим магазином N9 4 сел:а Лу­ х!.в.ки ГиреJ-Іко І. А. ви.­

ної

отут і захотілося П. І . Миснику пройти практи­ ку водІння грузовииа. Із шгидкістю на nовороті дороги справитися він не зміг, і ГАЗ-53 помчав да­

трудових колективів. І це

ко провела веJІИКу роботу по пропаганді передз'їз­ дівських документів, а також іНШИХ питань, що сто­

слухачами тваринниками, рослинниками, ханізаторами. водіями господарств району.

села ЛІток Кулінич Н . П. винесено догану з позбавленнЯм 20-процент­

ПРОГУЛ ЯНКА,

Комуністичної парт!У Ра· дянського Союзу пІдкрес­ люється, що боротьба з

орrавізаціІ товарвства­

«ЗнанНЯ>> радrоспу «Русанівський•, Н. Н. Панчен­

зі

Завідуючій

(Фотохроніка РАТАУ).

У ПоЛJ.тичн!й доnовіДІ ЦІ< l<ПРС XXVII з'Уздові

У період підготовки до з'їзду КПРС, виконуючи обов'язки rоловв первивної

порошкової металургії. ремонтно-механічного. де­ ревообробного комбінату слід пІдтягтися. Напружений зараз час. Як підкреслюється у По­

N9 5

УдовиЧенка.

Надихаюче слово пектора

пластмас.

лютого ц. р . , розr,лЯІну­ то на за:гальних :оборах колективів .

зварввцЯ

ЗЕЛЕНЕ

та

ХРОНІКА ІДЕОЛОГІЧН01 РОБОТИ

А ось -колективам заводів

звою,

таких

ЧЕРВОНЕ, ЖОВТЕ,

еко­

394,4

4

епехтродвиrу­

r.

Фото

ефекту

ІМИо1О рєqющію, що рейдо­ ви:й Іматеріа.л nід цією на­

Олена Івавlва демонструє нн.

досягнуто

номічного

Правлін1;1я Броварської райспож.и.в.слілки повідо­

краІн соціалlстІf1ПІо1 спів­ дружності.

знімку:

знижен­

госп~дарки?"

електродвигунів для віт­ чизняних підприємств і

На

на

енергоматеріаломіст­

,, Чому не задовпnені

завод

мільйонів

прогре·

вnровадженню заходів,

завідуючий промиСJІово­ траиспортннм віддіJІом міськкому партіІ.

розробленоі

випускатиме

на·

nро­

ному

кожного

приділя-

сприяння

уково-технічному

11-------------------:

потужностей

уваги

радою

використанню

вирішення цього завдання, закликає nартія, повинно справою

верх­

П. ГОНТАРЄВ,

конструкторами міжварод­ иоІ організаціІ •Інтер­ еяектро•. При введевві в дію щороку

фабрики

пов­

ничого комплексу. Цьоrо року підприємство виrо­ товить 12 тисяч асинхрон­ них електродвигунів мар­

всіх

1

нього дитячого трикотажу.

більш

«Електродвшун•, сїіОJ»Уд­ жуваний будtвелЬіІїІісамн Радянського Союзу і ЧССР. Почалось освовННJІ по­ тужностей першого вироб·

«АІ-63•,

використання

середньорічної виробни­ чої потужності. Це ж сто­

Ужrород. Першу про­ дуІЩію видав новий завод

ки

з

спрямованих

нень•.

діє

прогресу.

поважає

І ЧАС ПРИСКОРЕНИИ \

КПРС, «поворот науки до потреб народного госпо­

ворот виробництва уково-технічних

завдань

науково-тех­

Нижче запланованого одержано економічний ефект в одинадцятій n' я­ тирічці від впровадження заходів згаданої nідпро­ грамн на заводах алюмі­ нієвих. будівельних кон­ струкцій, шиноремонтна-

технічний

-

прогрес.

сучасних

прискорення

комуніста. кожної радян­ ської людини, всіх, хто

ЖИТТЯ»

ТРАГЕДІЕЮ

понарання

винесла

власникам

авто­

В. І. Дяченку з Налита, П. Ф .

з

Пухівии, ·в. М.

Талашу з Гоголева, Л. І. Макаренку з Рожнів, В. М. Лесику з Плоского. UЦоб у нинішньому ро­ ці кількість аварій змен­ шилася, треба здійснити цілий ряд захоДів. Необ­ хідно, перш за все. глибо­ ко

. стан

проаналізувати

трудової і виробничої ди­ сциnліни

в

названих

подарствах, за

кермо·

жує

не

тих,

гос­

допускати хто

загро­

життю.

І. МИСЬКО, інспектор адмЬІпрактв­ кн віДДіJJеВНЯ держав­

тоІнспекціі райвіддtяу ввутріwиlх справ.

Ма:1 . Б.

·

--.,.

Горбачевськоrо .


«НОВЕ

ЖИТТЯ» дом,

СІЛЬСЬЮ ТУРБОТИ МІСТА

Трактор "ЮМЗ": •

ВОВе

+ + + У

жодній

машині

відчували

ми

раніше

кого піклування конст­ рукторів про механізато­ рів, як у новій моделі універсально - просалного

каnітального

На нролекомплексі радгоспу-комбінату «Калнтян­ ськнй• Імені 50-річчя СРСР однією з кращих тру.

дувала

до

Фото М. Семинога.

женери

на

'!lоля

ра_щгос.nу «ПухіВ,СЬіІШЙ• органіч.нl ~обрива. У .пер­ шу чергу облаrороджу­ ються

лани.

на

яки;х

рощуват~'t'ІуТhся

кормові

куль'ІІури., н:еобхlдні створення надійної для

виr

для бнзи

гром.а<Дс.ь.кого

тва-

рин.ниц'l'Ва. Не менша ува. га над1ається також п\'Ц· живленню грунту 1 ПІд СІВО-

чі

та

На

інші

честь

XXVII з'У~ не

культури.

віДкриття

КЛР·С р~ч­

завдання ло

вивезенню

органши ;викон:ано бlлl:illl як .на 70 nроцентів.

На ІЗГ<Щаних

роботах у

п ІДГОТОВКА насіння найпростіший 1

найдешевший'

спосіб під­

вищення врожайності ово­ чів. Насіння зберігайте тІль­ ки в. приміщенні, яке опа­ люється. бо при . зміні температур воно nітнlє 1 швидко знижує схожість. Особливо це стосується таких

культур

як

морква,

цибуля. петрушка. ща­ вель. селера 1 перець.

Ці

овочі

краще

висівати

однорічним насінням. А от огірки, кабачки, гарбу­ зи.

патисони

краще

ва.

.Іу •м·ехан.Lзатори

труд.ІІ.'І1ЬСЯ

за

·лективного

кондицій. Ширше nрактикуйте відбирання дорідного на­ сіння на ситах. При посі· вІ вагавитнм насінням. яке має більший запас поживних

речовин.

при­

скорюється дозрівання і підвищується урожай ово­

чів. Норму висіву круп­ ного насіння зменшуйте.

Це

дозволить

скоротити

затрати на розріджування

рослин. Фракції меншого за розміром насіння висі­ вайте окремо. Однакове за розміром .насіння має однакові запаси nоживних речовин, забезпечує друж­ Ні 1 рівномірні сходи, а це

з майбутньому полегшить

говорить

Наnриклад, званій син­

хронізаваній

коробці пе­

мінімуму

це

зводить

непродуктив­

ні втрати часу. Є тут ав­ томатичний ре~улюється

блок,

яким глибина

ораш..:и залежно від рель­ єфу та характеру грунту.

Борозна виходить однако­ вою і на рівному, і на дрібногорбкуватому ма­ сивах. А в пилонепроник­ ній комфортабельній ка­ біні з поліпшеним огля-

го­

обігріває в холод. У

проекті

ження.

Зокрема, прибав

витрати

Добитися

колективу

врожаю.

На ситах вІдбирайте за вагою

ля

цього

зразу

ж

ше.

ніж

її

ня редиски. редьки. капус­

ти. Rращим вважається насіння редиски 2,5, а ка­ пусти 1,5-2 -х мілі­ метрів. Повновагове на­ сіння моркви, цибулі, пет­ рушки відбирайте на сор-

Насіння огірків,

иицтва

до

випуску

сті

й

підвищує

харчування

тепла,

можна

nитання роботИ

5

бо

гра·

нижчі

знижують

намочувати

температурі

ків, патисонів, гарбузів поліпшує свої посівні яко­

дусів,

при

20-25

змінивши

гра­

двічі-три­

чі при цьому воду. Потім насіння висушіть до сипу­

урожай,

чості

коли йоео прогріти в тер-

і

висівайте.

·

Для

городини тунальнИх столах або під

хвилин.

5-6

поки

Ваrовитіше насіння nро­ мийте 5-6 разів у чис­ тій воді

1

пр:>сушlть.

Сформоване у ятливи~ часто

умовах

має

неспри­ насіння

знижену

схо­

жість. Поправити справу можна його прогрІванням на сонці протягом 5.-10

днів. ІЦоб в(іерегти насін­

ня капусти від захворю­ вання фомозом. альтерно­

ріозом.

судинним

бакте·

мостатах,

сушарках

ду.

з

використанням

ав-

50-60

при

рази по дnі години (з дво­ годинною перервою). Тем­ nературу під час прогрі-

вання пово,

.

підвищуйте часто

посту­

перемітуючи

насіння. Сухе насіння ци, бул! прогр!вайте дві го­ дини, а гороху п'ять годин при 40 градусах. Насіння ранніх nомідо­ рів, перцю . 1 баклажанів перед сівбою можна за·

рев'яній,

·

Замовлення

на

новин

емальованій

або

скляній посудині, на бре­

цей

час близько

nро­

центів насіння може на­ кільчитисЬ. НабубІІявlле насіння nомідорів у мар­ левих торбинках перене­ сіть у холодильник, де протримайте 3-5 днів при

температурі

від

нуля

ДО ТрЬОХ градусів морозу.

Насінн~ nерцю

1

баклаіj<а·

на

нордону.

1 перевинонанням

них раионІв кра1'!И, з-за І' В. Боровиком. із значним Rонкуренто-

спроможність

<<І. ОМЗ>> ринну

марки

·

на

І них

доведе.

завдань

працю~ть

світ~вом~ ~~ на вивезенні органіки та

зростає.

СерІйнии

випусІ\ тракторів нового покоління буде налагод-

1 мінеральних

добрив

І ханІзатори І А Яригlн,

В. Л.

ме­

Жгун. Смалюк.

.

жено на початну дванад- 11 В. Гончаренко. М. Улезь· 11 ІЮ та В. Рогозін. Відпові-

цятої п'ятирічни. В САНІН

1 даючи ділом на рішення

м. хоцькии:

11 XXVII з'їзду RПРС, тел11 личники nрацюють зі

кор. РАТАУ.

вивчаю~ься,

юльни

роботи.

ос-

це · пов язано

І значним

випередженням

І

виконати

І часу, докладають всіх зу·

силь. щоб не тільки до­

тобто

цього

мадського

навантаже-

занладу

зенті чи на плівці шаром сантиметрів за­ лийте половиною зазначе­ ної норми води і старанно перемішуйте через кожні

харчування

Пам'ятний

у

вечір Вже

досить · проростити 2-3

стали

проценти

чари

насІння.

ОпІсля

доброю

в

традиЦІєю

госnодарстві не-

вшанування

ветера-

його просушіть. Барбатування

нlв праці. урочистІ проводи їх на заслужений

намоченого насіння у воді

ди запрошують 1 моло~их

полягає

насіння витримуванні

у

вІдпочинок. На такі захо-

20-25-градусної темпера-~[ виробничнинІв, як! щоино

тури, яка

постійно наси-\І влилися . в трудову сІм'ю.

чується киснем.

Насіння

при цьому швидко . бубня·

І

це

1 адже

ЦІлком

саме

віє, у ·ньому акlиюзують" І' естафету

зрозу~Іло.

юнь n~.~еимає

1 саме ІИ про­

·Ся процеси ферментації і І д?вжувати... славні синтезу амінокислот,

швидше

і

дружніше

ростає при

воно

про-

низьких тем-

nературах.

в

ВІ

традиЦІІ

111 иолінь. І тися

результаті І

йти

трудо·

старших

далІ.

по·

домага­

бі.їьшого.

Ось і нещодавно в ne·

иропу,

пастерна­

ревеню,

щав­

ряків - · 24, огірків, гар. бузів, редиски. капусти12, гороху 1 квасолі 4-5 годин. Н&с!ння nри: намочуванні nовинне на­ бубнявіти, але не nророс­ ти.

Набубнявіле

насіння

nророщуйте. розіславши його тонким шаром у при· · мlщенн! при 20..:._25 гра­ дУсах тепла 1 nрикривши

мішковиною.

ред вис!ванням .

госпу. щоб урочисто про­

Пе­

сівалка~

1 госпного І лоД!

виробництва мо­ робlтниии. Секретар

перед посівом намочують 1 nартійної організації гос­

протягом

доби

у

слаб-

ких розчинах мlкроелементів при кімнатній тем-

11

nодарства

11 11

розповіла про здобутки радгоспу, ту велику пра­

пературІ. На борні добри- І цю,

яиу

В.

ни. морква. редиска. помl-

П.

протягом

ва нраще реагують буря-~ 1 тьох років

Грудій

бага·

вкладали у

1 зростання виробництва 1 ветерани. Багато теплих нові цвітна капуста.І 1 слів було сказано на ад­ 'Салат, кабачки. ва. мідні 1 ресу радгоспного механІ­ - цибуля, морква. буря- І затора О. Базиря, який

'<>дним із розчинів

селери .

11

прискорення ~~ людьми. ветеранами рад­

дві години. Тривалість намочуван­ ня насіння моркви, пет­

мокроЮ

своУ

зобов'язан­

\

гро­

дори, J91Пуста. на молІбде-

рушки.

строново

із 1 соЦІалістичнІ

10-15

лю. цибулі 48, помідо­ рів, салату, . столових бу­

гом доби при кімнатній темnературі. Потім добу продержіть у nриміщеннІ при 16-18 градусах. За

будІвельники

І чолі зІ своїм бригадиром

З метою

ратурами.

його

плівкою

тракторu надходят.? з рlз-

скоростиглості і пlдвищення врожаю, насіння

ну,

Спочатку

Гришко,

Н. Хомич та інші. Швид­

18-24. перцю -~~ вести на заслужений від18-36. кавунів - 24nочинок ветеранІв праці . 36 годин. І Поруч із заслуженими

гартувати низькими темпе­

витримайте у воді протя­

Осьмак,

Гришко,

томатичних ліній, робото- І ними темпами ведуть на­ та електронІки.: \ криття кариасів теплиць

шпинату проводиться про-

намочування витрачайте на кілограм насіння О. 7 5 літра води. Насіння в де­

градусах два

робітницІ­

техніки

тягом

• ПОСІВУ тощо

досвідчені

жай. Барбатування насі~-~1 ського будинку культури ня моркви, кропу, цибулІ, І зібралися трудівники рад ­

НаСІННЯ

до

І чів

машини ведеться на осно- І тепличниЦІ К ві найновіших досягнень 1 О. Губсьиа, В. науки і передового досвl- 1 Н. Rаиун, Г.

підвищується ранній уро- 1\ реповненому залі Жердів­

Підготовка

важчі зерна осядуть на дно, а легші спливуть.

ново1

на

ранніх ово·

го підвищення віддачі иожного квадратного метІ ра теплиць.

комбінату

його схожість. Для прискорення схо­ жості насіння цибулі і моркви його перед сівбою

кабач­

Сумлінно трудяться

І ня . а й домогтися значно.

незадовіль­

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІ СТІВ----------------:

чи.

попередниця .

І тепер пІдготовна вироб.: 1 вирощуваннІ

бітників, а також із забезпеченням ефективності

дусах

осту­

ній плоЩі під плі'вною виІ сіяно розсаду ранньоУ на·

збільшенням кільності ро-

через

. температури

діть у холодній воді, під­ сушіть до сипучості і ви­ сlвайте.

насін­

час намочування у воді, видаляючи· насіння. яке спливає. Насіння. що осі• дає у воді. просушуйте і використовуйте для сівби. Насіння огірків відби­ райте, занурюючи ·· його у 2-3-процентний, а помі­ дорів 1 перцю у 3-5процентний розчин кухон· ної солІ, сірчаноиислого амонію або аміачної се­ літри . Насіння в розчині видержуйте. перемішую­

НО·

їдальні

нів зберігайте при

ріозом та іншими хворо­ бами. прогрійте його у 48-50-градусній воді п_ротягом 20 хвилин. Піс­

розріджу­

вання рослин, міжрядний обробіток грунту 1 зби­

й

в

модель йшла вдвоє швид- І горщечків пІд городину.

вихідні дні .

не-

ни. на п 'ятнадцятигентар-

ротні строки. Від нуль· пусти, виготовцено біль· манів до нонвейєра нова І ше 200 тисяч поживних

редакцію, що змІни розиладу

Павлов про

вже відправили

торговельну мережу більше 1 ОО центнерів зе·

всього цього

вдалося

ноGті

газету

1 чівники

пально-мастиль. І леноУ цибулі та петруш·

громадського

у

І роботи в теп:шчному гос-

них матеріалів...

Л. Ф. Тристан повіДомила

розмірами

8

щальнl

Директор

Броварчаннн І.

літо У тепличників затишшя

11

зручності, які виникають у відвідувачів дієтичної

ний розклад .роботи.

написав

овочівинків­

якостей (І стихає напруж~ний ритм

ввели

на потужності не спричи:. нила збільшення питомоІ

Є. КОЗУЛЯ, бригадир радгоспу •Пух1вськнй•.

рання

закладена

8

технолопю жорсткі вимо· І подарствt радгоспу «Жер­ ги щодо ресурсозбере~ І дівсьний• 1 в ці дні. Оно­

·nерекривають :норми.

прополювання.

11 11 11 1 1 11

=====================================

за зміну. Не набагато в~­ стає 1 бригад,а з ЖуЛІЮІ . Серед м-еханізаторів «ffухівс;ь;ного• •вІ.д:знач:и­ .лИІся .м. І. Івахав та І. 1\1. Бра,га. які .З'н:ачно

сортів. З сортом пов'яза­ на не тільки врожайність,

ро~ами. Від висококонди­ ційного насіння районова­ них сортів урожай одер­ жують на 20-25 процен­ тів вищий, ніж від насін­ ня низьких репродукцій і

ко­

Рщд­

гос.nники вивозят•ь бл!:і' ЗЬКО ДВОХ,СОТ TQHH Іцобр!ИВ

дять. якщо висівати їх дво- 1 трирічним насінням. Для посіву заготовляй­ те насіння районованих

ження шкІдниками та хво­

методом

.п!JдрЯідіу.

-

ме­

ханізмами. завдяки так

до

ловний конструктор трак' торного виробниЦтва об'­ єднання В. В. Баранов . ­ За Існуючих умо.в, догля-

рад­

гоаnна.

ро­

а й строки надходження продукціІ, її товарні 1 смакові якості, придат­ ність для переробки і . збе­ рігання. транспортабель­ ність 1 стійкість до ура­

бригада

конструктори

Насамперед її від­ значає піДвищений мото­ ресурс.

при­

навісними

механізатора,

-

автопІдприємст­

Д~уга

і

двигуном,

та

редач швидкість пере­ ключається без зупинки. Rрім полегшення праці

вирішення.

pa~гocnl зайняті дві бриг~. Перша з Жу­ лянського

новин­

підприємства постаралися закласти в машину най­ більш прогресивні ідеї та

1986 РОКУ

Прискореними темпами ~достав,мються

чіпними

ку виробничого об'єднан­ ня <<Південний машинобу­ дівний завод>> у Дніпро­ nетровсьиу. І така одно­ стайність закономірна. Ін­

На знімку: В. В. КОСТЮКОВА.

ЗА ВИСОКИй УРОЖАй

випуску

ремонту

Неабияке значення має також його піДвищена ма­ невреність. зручність уп­ равління

термоприлад.

Вентилюючи повітря, він охолоджує його в спеку 1

конструн_тори

енергонасичених.

доповнює оцІнку Держав­ ної комісії, яна рекомен­

дівниць називають Валентину Василівну Костюко­ ву. · Оператор цеху відтворення є правофланговою соціалістичного змагання, бере активну участь у громадській роботі.

гінальний

плуатацlйних

же на чвеgть потужнlшим віД «І0МЗ-6К», яний ви­ nускається нині, пере­ йшовши по . суті в розряд

Ця думка хліборобів бригади двічі Героя Со­ ціалістичної Праці О. В. Гіталова з колгоспу імені ХХ з'їзду КПРС на Кі­ ровоградщині найн.раще

ВІСТІ З ОДНОГО

11

прохlДнlсть. трактора. По: 11 ходить літо, потім знову ряд з полшшенням екс IJ наступає весна Тому не

близько десяти ронів. У той же час він став май­

трактора <<ЮМЗ» ...

вдосконалим

З стор.

ведучим передн~м мое- ІІ не буває. Наче на конве­ том. що значно ПІдвищить 11 йєрl на зміну веснl при­

ду та експлуатації трак· тор зможе працювати без

та­

більш

*

року

1986

пультом !3становлено ори·Іі ГОСПОДАРСТВА

можливість модиq:>ікаціІ з

ПOKOJIIBBJI

НА ДУМКУ ЗНАТНОГО ХЛІБОРОБА. ПЕРЕВАГИ ОЧЕВИДНІ. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ •ЮМЗ• ЗРОСТАЄ.

не

березня

11

ки.

Насіння

обробляють І трудився

мlнроелементів.

центрація

в

.Іх:

у господарстві

солей 1 більше ЗО років, агроно­ кон-

процентах:

1

І ма І.

Поліщука. трудовий

11 стаж якого теж більше розчин сірчананиелої мі- ІІІ трьох десятиріч. дl 0,001-.0.005; сір- 1 У своїх виступах вете· чанокислаго марганцю 11 рани запевнили. що 1 на0,05----0,1, марганцевокис- 11 далі в міру своїх сил до­ лаго калію 0,5-1 ,0; 11 помагатимуть господар· борної кислоти 0,005 11 ству. -0,05; сірчанонислого 11 Ветеранам 1 тим. хто цинку O,O:l---0,05, мо-11 nоповнив хліборобську сІ· лlбденокислого амонію 11 м'ю цього року, було вру0,03-0,05; соди - . 0,05 11 чено цінні подарунки. а - 0,1. 11 місцеві аматори сцени виМ. ГУЩА, 11 стулили на вечор1 з цІна· л. САМБІР, 11 вим нонцертом. 0 науковІ сnівробlтВВІ<JІ 11 І. ШВА ЧК , Киівс~а~tоІ ово•е-вартоп- 1 •1 rромадсьm JСо~сповJІавоі доСІІ1двоJ .:таJЩіІ. • деит.


*

4 стор.

береsня

11

І

ЗАГІUІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 17.1 О Новинк. 17.15 сОленеІІІНДР Поериш· ІОн•. Док. телефільм. 18.115 сЧоrо і чому?•. Пере­ д81Ча дл'ІІ дітей.

СвІтанок року· Березень

18.45 Сьоrоди'І у світі. 19.00 В. Гаврилів. С\дІN б\пя

nерший

календарний місяць вес- · ни. Але не завжди зима дотримується календар­ них дат, Лютневі морози

не відступили поки що і в перші дні березня. Але як би там не було, бере­

-

початок

весни,

пора ОРОВЛеННЯ прирОДИ. В народі цей місяць на­ зивають евітанком року.

Саме в цьому місяці віД­ бувається

перехід

серед·

ньоr добовоr температури

повітря через О градусів.

Весна

на

УкраХни

одночасно.

територію

приходить

Так,

середньодобової

не

перехід

темпера­

тури через Q градусів найраніше в· першій де­ каді вІДбувається в пів­

денно-захІДних та пtвден­

них областях, а в Черні­ гівській, Сумській, Хар· Ківській та Ворошилов­ градській тілЬ'Ки в ос·

танні дні місяця, в цент­

ральній частині республі­

-

ки ді.

в другій його дека· Для. березня харак­

терні контрасти в погоді:

хуртовини, снігопади мо· жуть змінюватися доща­ ми, іноді навіть з гроза­

ми, вдень пригріває сон· це і температура повітря

значно

вища

&ЕРЕЗНR

8\BTOPQI!, t t

ПОГОДА

зень

сНОВЕ

рQку

1_986

О

градусів,

а вночі дає себе знати мо­ роз.

доРОІ"ІD.

Фільм-балет зв

МО'І'ІІІВІІЮІ поезіі о. ТваР·

.

ДОІІСІЬКІОГО.

19.40 Прем'єра док. с ЧІІІС

рLшеиь..

20.35 Кооtцерт

ФІ:nІ>МУ

радяис'ЬИОІ

пІоиІ.

:111.00 сЧас•. :d-1.40 Вперше на екрані ЦТ. ХудожнІй фІл.ьм сІж:nеи­ тор ДАІ•. 212.55 Сьогодні у свІтL

23 10

Репортаж

про

закрит-

• ТЯ VI ЗИІМОВОУ СпартІІІКіа­ ди иа.родІв СРСР.

ПРОГРАМА

УКРАІНСЬКОГО

TEJI~AЧEHHR

16.00 НОоВИИИ. · 16.10 Срібиий дзвІіиочок. 16.30 сБережливість зерв

ре-

крайньому півдні

градусів

- . 3-6

тепла.

Опадів, звичайно, випа­

дає не6агато - від 20 до 41. в гірських районах Нриму

та

90-138 говий

Карпатах

міліметрів.

покрив

до

Сні-

поступово

сходить протягом першоУ та другоУ дек.ад. в Черні­ гівській, Сумській облас­ тях -'- в третій декаді. Прихід веснИ щ>в'яза­ ний із збільшенням три­ валасті дня і висоти сон­

ця над горизонтом.

22

бе­

резня настає весняне рів­ нодення.

За nР.Огнозом Гідромет­ центру СРСР, березень цього

року

в

температур­

ному ВіЩІОШеНН1 ОЧікуЄТЬ­

СЯ

близьким

до

норми.

Середньомісячна темпера. тура становИтиме вІД

1 градуса

морозу до

.4

градусів тепла, в Закар­ nатті до 7· грацусіВ теnла. В n_ершій nоловині мІсяця ще

температура

вночі

зню~уватиметься

до

мІсцями до 20, в nівденних облас'l'ях до 7-12 градусів морозу. Місячна кількість оnадів nередбачається ме11шою

10-15,

аа норму.

женИJР.

ВНіс'rtа!В8.

В }ІЄ·

8.00 ГІІМ'и'ІІІСТнrка. 8.16 .,ПеtРШий бІль•.

док.

ФІJLьім.

'ІVТТІІ

rOAOBHIJMY

88ТАІК"а·

смертІ

матерІ

МотрІ ХомІвни.

фІ&ПІьм.

Прщюдоаиавс'І"ВО. 4 кп. Подорож по Іпьмеисько­ .іМУ ЗUІОв\дивку. 1З.ОО сВесияиий nри.зов•. ХудожнІй фІпьм· Із суб-

12.10

ПЕРЕдАЧІ

1

НА .КИІВ "tA О&ЛАСtЬ

ГІмfастика. cll!ria-чy і оlІіваю•. nок.

8.00 8.15

фІіл-ь·м.

8

Геофафі'ІІ. З&Щно-СИ'біРсЬRНЙ ЙОН.

8.35, 9.35

9.05. 1З.10

кп. ра..

Ангп.Ійська мо­

ва.

10.05 НІІІУИОВО - попупярн-1 фІmьмн.

·Російське

10.30, 11.40 тец-mю

мис­

ст. Арх!теJО­

XVIII

тура.

в.-А. моцарт. ~ІІІИа. 7 кп. ЕпеІіІІ'І'рн­ ка у твоєму домі.

11.00 112.10

12.40 Р8ІАЯ-КСЬН!е обРІШОТІВ'ОР., Че МИІСТЄЦТВО. ПеЙЗ&Ж'ІUІ'Й ЖНІВОПИІС 20-ЗQ.х роиІв. Ат1РОиоМія. 10 кп. Зір-

13.40

кн.

~

!

Рwrмtчиа

8.30 9.00

М·уа.

ва

IJ

·

14.Ю сrВода священна.. Н.а­ уково-nс>nуJJІІриий ФШьм. 14.20 І. Сокопов-МІІІІКІrІ'Ов. Огор!'ІІЮІІ ЖИТТЯ І ТВОР­ чості. 15.00 Н011Нtі'И.

1~1 Н ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00 Гім'настина. 8.15 сГ•Р8 з вІтром•. те.ІІІЄфІл·ьм.

8.35. в.~

ІсторіfІ.

Федерат.НІВиа

14.~=~ургІя І тearrp. л.

1.5.10 Новини. 15.15 Худо.жиІй фLпьм сФактн МІИНУnоrо дня•. 2 се-

10 кп.

DUI.

Ресnубп·ІІкІІІ

сДНТ.ІІ'Ча фІпармоиІя•.

10.35, И.40 М. Шопохов. еtКаасабеия•. 6 кn. 11.05 СІІtростІ сипадні ЮТН·

19.40 Прем'є.ра науково-nоПУІІІІІІ!РИОГО фІnьму сДо-

нUюь!анй

12.40 Есте'І"ІІІЧ'Іfе

го

сЛускуНЧн·к•.

1Q.ова5··.,..ш«•• "~··

СПТУ. Естетич-

10.З5, МАО ГеоnрафІ.я:. 6 кп. ПІ!Іід.еІнІна Європа. Аnеи-

і БапІОа!Иськнй

пПюстровн.

11.05 шахова шиоп.а. 1•2.10 JсторLя. 8 кп. М. Чер-

нн.шеВСЬІ:ОJІй, 1З.10 Р~исьие об.раGО'І'ВОоВеР· че МИСІ1'еЦ'І'ВО в роки • ni!IIIOY ВІrrчнзнJUЮі війни.

1З.40 ТВоІРчІсть

К. ЧуИС)Всь-

мtоя.

сНаш са;ц•. Програма тепеба.чеиЮІ }[JІзІіХ'С'ЬІКОі РСР, 11.05 сПереможцР. Зус-rрІч: Sі'ЙСЬІІІІО'Вmс: зв· Я9Іdвц!в.

9.30 10.00

12.30 с'І'івій сни, зеш~е•. ХУ·

дожнІй тепефІ.п6м. 1 еерм. , . Кп!уб М81ІДРІІВИНК1в. Концерт з творІ!в иа.­ родиого артИІСТ& СРСР, 'К0М'ПОЗНГОР& А. Ешnаа:.

13.35 14.35

16.05 С·В ГОСТЯХ у - · 17:50 ВечІ.р у ЦектрапЬИОМІУ

бу~ Мrераторів, ПРИ• пое­

евачеиий творчості та М. Рубцова.

Муm.тфІльмн. РеІІІІМІІМ&. 1В.40 Дж. Гершвін. cPancoJ/IIIst в бпювовнх ~. 20.00 ВечІІ!>ия КВВИІа. 20.15 crCвlrr ро.сп.ин., 21.00 .час 21.40 сЖ.ІІІl"І'я спаветИИІІt• • еОп~ Попов•. ХУ·

19.05 1В .З5

•.

дІОЖІОЙ ФЇJІЬМ, НОІВІІІИИ,

23.10

·ии.. Тепежуриап ба'l'ЬfОів. ХудожиІJй обрае.

l~:~ ~~im антракт. пейсЬІШІІ історіfІ,..

сrКнІ-. ІнформацІйнИй

ІВИПуок.

18~30 довІ-АКОва спужба.

.",-.,..,па

20.45 еДивві

·озера•.

тепефLпЬІМ.

~:?g ~:~~ к81Зна.

·lf8

проrрама.

Еаrафета

BLaTJIIOИ.

·

4х75

23 10 НоВН!Ин . ·

им:

'

·

8

СЕРЕJІ~І.. ,12 &ЕРЕЗНR І

ЗАrАІІЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

. 8.00 •Час•. 8.40 Му.І!ІЬТфІлЬМИ С'В!.н:Иі· Цух іде в rocтt.., сВІ.икіПуХ 1 день турбот.. 9.10 Кп!уб маидрІівІnІ:кіS. 10.10 сrІіиспеютор дАІ•. Ху-

доокиdй ф1Іпьм. 1.1.25 Новиии. 1.4.30 Новини.

14.50 сС!w&ськІ

гор~--

ДОК. ТЄІІІІефілЬМН с~ ІОс:rІІІ не: ВИІДУ• · Веои/8 пр•

моя -

ПРОГРАМА ЦТ

lO.lU "сСоФtя Кова;певсьКІР.

ХудОЖНlй

тел.ефіпь'М.

сер.іІІ.

1

•дРУЗІ з табору•.

18 15 с.Пошта цих дкtв•. Ве·

lt).4U lШWСОВ& ШК'ОІІа. 11:>.10 НОВН·ИИ. ·

Г&Г&ріна.

19.45 Новиин.

17.30 с ...До

ста.рщІ•.

шLсти~н

18.115 СІНаУ'ИІt і житт11•. 18.45 Сьогодні у овІті. 19.00 с3а сповом дІлІо•.

ЕиQиОІdІІ і. сnрава. ТІіАиа. . 19.30 Новики.

беІ)еЖJІН1ВІсгь. аа.мт.иоnар-

19 40 ІІ.рем'ера

худоокиьоrоо · ''1'1!1118ф\nьму сСоф!я Кова.- • .ІІЕІВОЬ1СІІІіt. 1 серІіІ. а

ІІІК&ДемІікоМ'

10 ·~~~

кпеснчноІ

ШиШьиий мре.и. 9 кп. Основи іиформІІ/l'НИИ 1

ОбчИІСJІЮІВВ:nьиоt техиІіи:н.

11.05 ЦНІркова . програма. 1.1.410·~иИй еіараи. 7 кп.. РооІйська

піте~ра.

Музей сМоJІІОда гва.рпtя... ІВ м. КраснодоиІ. 12.15 Концерт радВІИсьноІ пІс!d.

12.35 •Вперед, ортrгаІ•. •

t

сНОВАЯ ЖИЗНЬtо-орrак ВроваР<ЖQГО городено­

го KOMWI'e'l'a КоММУ1ИІИІС'l'ИЧЄСКОЙ П8Р'1'ИН УкраинЬІ, городо!ІІОІ'О И РІІІЙОИИОІ'О Совегс>в ИаРОдиЬІХ депу.

КИJеВОИОй ОбпІІІСТН. (На ~&'ІІ!ИСКОМ ЯЗЬІке). Редактор Е. ФЕДЯЯ.

ГІІІЗета ВЬІХОдИ'І' с 17 111I1*J11 1007 rода Дин ВЬІХ9да: вторНІІІК, среда, ПА'l'НІІІЦа, суббта~

.цр.. НовІ традиц\1, звичаІ У сеп&!Х ОреибурзьиоІ обnІаІсті в бороть6а за тверезИй cnocLб життя.

1В.50 Іфем"єрво

художиього

тепефі.пьиу СІСоФіfІ

Кова-

левсЬІ<а•. 2 серія. :'41.'00 .,Час•. 21.40 с~руnиим ІІJІМІОІІ ..,... JІІІОДИlЩ•. 212.50 ~ьогоднl у СІВіТі. 23.05 Ваокетбоn. Кубок ЄD-

,ропеJ:!сЬRІІХ чемпІои!Jв. 'іоnо.вІЮІ. сР~ (Ма;цріА) сЖа.пьгtріс,..

ПРОГРАМА УІІ&РАІНСЬlСОГО . ТЕЛЕ&А.ЧЕННR

16.00 НQВН!И'Н. 16.10 ОрІ6иНІЙ дзвІіиояок. 16.315 Ресnублtкаиська ФІзи-

сКшка

про комаw~.

19.10 Qвilr І молодь. 19.45 Новини. 19.50 Прем'єра художньо.rо тепеф!Jи.Му с-СофІоя

Кова-

netВCЬRV. З ~рІя.

·

21.00 сЧ&е•. 21,40 сЗ:дtРВСТУйтеІ JІІІІ говориrrь ... •.

Це ВедУ-

Док. тепефі.!Jьм. 22.35 СЬОГОАНі У с.вІ!rІ. 212.50 На фестнвапd в

Ремо. ПРОГРАМА

.

Сан-

0

УКРАІНСЬК ГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ .

10.00 НовИНІИ. 10.25 ВИ1р0бннча гіМ!И'ВСТНІКа. 10.35 ШкІльний екран. 5 кп. МузИІКІІ.

Г.

МайбородІ&.

опера сАрсенІWІ•.

Н.10 ТепефЇJІІЬм с'ЕШnаж•.

11.ЗО Дпа дітей. сЗаєць-За· ДВІВака•. Внст.а;ва Д'Н'іщ>ОПі!п'ровського ТЮГу. Нов.иин . ТІІ!ІІВ.Н'ГН твоУ, УК'Реіи~ НОоВИИИ.

12.20 J,2.35 16.00 16.10 16.30 16.35

Срі6кН1Й дзвІіиочок. ФО'І'ОеtГЮд сВесиР. Літературна карта Ук-

рІІІіки.

Одесі•.

сІ. МИЮІ"ГеИКО

в

ио-шrrеМІЕJ.тнчиа шкопа. "с·КОІІІІLІІеІ':сиІ ЧIIК:Jl'U. ПередаІЧа ~.

17.10 Тепеф!.пьм ~Дерева жн-

НІ

18.00 сВідобРажеRНJІ~.

17.10

В. А.

'}Л

Моцарт. Концерт

ДІІІІ

фортепІ.аио

з

.:/~· nо·ш~и У~а-

17 .

ПОлі'ГИЧИІfЙ ОFЛЯ· Беке'ІVВ.

118.45 СьогоднІ у світі. 19.00 Прем'єра му.пьтфt.льму

«КОСміЧНИй

ВіК. (;'І"ОРJЩКИ JJі'І'ОПИІСУ•. ФІnІьм з. сПершНІЙ заrІІи•.

16.55 КОИЦеJ7Г майсrорІв сцени.

• дуч.ий ДІІ>Ч В.

HI.1.S У коицер'l'Иому ЗІWІі ШІЮJІІІрІ. · 17.00 .Н.Вродинй художИ'ИІІІІ СР<.:·.Р в: Фа.ворський. 17.40 c-.t<ltr У ИQІВІІІІІКУ•· • МульТФІЬІrЬм. 17.45 ДО :.:о-рІЧЧЯ ПОЛЬОТУ

18.~ ~ьогодНі у свІті. 19.00 М~. 19.05 C•.I:S ОДИІІІ І ТОЙ ж.е ве-

0 периоІ

тепеф<І.льмн.

11.30 НОВИ·ИН. l4.::IO Новии>И. 14.50 Док. тепефІльми.

Ю.

хліб•.

15.50 Росlйсьна мова. 16.20 НОІВИІНИ. 16.26 .,ЕJ»ІітаЖ•. Рембраид.т. 16.55 сСП'і,...., і танцює моподtсть:о. - \ 17.10 ГероІ Л. К~пя Jia екра:иІ. Художюй · фільм

._

не

науково-по-

В.40 МультфІльми.

8 .00 с·Час~. ~ 8 ..... cD~--~•-~a, сурма-ч·І~........................... • ~ n.10 ОЧеБ"""ИЄ И(І-ЙІМовІР. cr

~Ч~~•ертному 'залі

10.10 сСофІя Ковалевська•. Х"'".·ожиій філJЬІМ. 2 серіЯ. ·'"' 11.20 Новини. 14.30 Новини. 14.50 КомунLсТИ 80-х. lJOК.

• . ЧЕТВЕР, 13 &ЕРЕЗНR І ЗАГАnЬНОСОЮ3НА

іисЬІКОtго

тепеба.чеиия•. сДиво·

16.00 КІІЮпрограма ВІІЖИИІЙ

світ

18.30 ..Наша

природи•.

сесТ'ра оперет~. Муа Фіпьм. 19.00 .Ат'уат.иа В&ІМера. 19.30 Футбол - хокей. 20.00 МолодІжна студtи сГа~. 20.45 На добраніч, ді'І'н•І 21.00 •Чес•.

ва дУШа., 17.30 с:Коп.екrгив

П'ЯТИJР.\Ч·

ка•.

Муз.

18.~~а:пІЬНа ка~ра.

19.00 ЧемпІонат ф:утбопу. Ів)

.:...

СРСР а сДииамо• (Ки-

сАрарат•.

20.45 На добРІжІч, дІ.тиІ 21.00 сЧас•. 21.40 ХУ'дожи!й тепефі.ІІІЬМ е~Баrrь.ки І діти•.

З

серія.

212.50 Новиин. 23.00 Чемпіонат СРСР з хо:кею. сСокІл• с'І'орпедо•

ВЕРЕЗНІІ

11-й

тираж

cCПOP'l'JlO•

(Горьний).

16.45 Х~ожиІй

з

фІ;пьм

потовопоока•.

18.00 сНа аемn\ 18.30 сДебют-.. кею.

..Зо­

RНfвісьнІй•.

СпІrває.

с-ДИІНамо•

А.

(Моанваl

сСпартак•. У -nерерв · 20.00 Вечірня :tСІІІЗІОВ. 21.00 ..час •. 211.40 сЕ101>аи прито~ьі«>rо фl.rr~. · сСнарби nуб.rrіІкІи.. 22.55 НОВНІИН.

рес~

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.010 сЧас•. 8.40 Прем'єра фІ.nьму-иоицергу сКепьб~рськІ 8ІШУГИІ•.

сl}Ірост1 с~ И·И•. Тележуркап батЬІЮ!в.

9.00

Дп·я

ВСІ!х

І

дпя

сСофІя

1crJ1,. дпя

кожно­

період.

Ковалевська..

Художній тепеф!.пьм. З сері:~~. 11.55 сВесиа-.. Юиоетюд. 12.00 Прем'єра док• тепе­ ФІілJь.МІУ сДо робі'І"ИИІКів Європи І Амер~. Поо роботи В. І. Леніна. 1З.ОО Д. ХраброВИІЦ'ЬКНІЙ. СІПо­ кн б'ється серце.. ФІ.пьм· ВИІС'І'аВа.

Новини. П'І>Одовжеиия виота.в.н. сПоин

14.30 14.45

фLпьмv­ б'ється

серце•.

/16.00 сНа чиУй вулиці овя. то?•. 16.50 НовНІИИ. 17 .ОО сПіро час 1 про себе!t'' Поtn'Н'Чна

а:Н'ТОnОrІя.

ГородJЕЩЬКНЙ. сСп'..вдруЖиІсть..

Тепе­

17.15

ЖУРІfВЛ.

сУ

17.45 18.45

cвtrl ТВІtРІІ!И• .

Прем'єра

художнього

тепефfльму с.Матч відбу­ деться за будь-.11111101 по­ годи.. 1 І 2 сер!У. В ne-

. рервІ 19.50 21.00 сЧас•. 21.40 с•В суботу

·Новини·.

ввече"Рt•. МіуЗИІЧИНЙ ЛеиІ·иrрад. По звокmченні НовИІИИ·. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ 10.00 НОІВН'ИН. 10.20 РиmІІічиа гімнастика. 10.50 Концерт з творів ук-

. РUіІСЬК'ИХ, НОМІ'ІОЗНТО'"'І!В. сПJ!ІС,ЬJ\tеИИИЦЬКі

11.30

дІапо­

гн•.

12.15 сfІ'РИІВіт мавпочці•.

Ляпмсова 8ИС'І'&ІІ8. 1З.О5' НовНІНН. 1З.15 ЛюбитеІІЯ'М воказrьиоІ муЗИКR.

1З.35 НаУІКА і час. сФа'"'и свідчиь•. Дпа дІтей. Художній ФІJІІЬМ сСто РВдОШ!rв, або КиНІrа великих в\:дкРWГ· 'І"Lв•.

14.05 14.50

15.55 А. МИІРЗОЄВ. СимфонІ.я дJІІJІ

органа.

16.30 сЗустрІч з теІІІІ'РОМ•. 17.20 сСкарби музеrв Укр&І­ ни·•.

І.

Айва'30всьиий.

сСеред хвиль•. КО!Щерт художніх но.. nеоКІІ'ИІВІ8 У1фаlисьио те­

17 .Зб

пебаоrеиия І радіо та май­ сrrрІrв мИІСТецтв СРСР.

19.00 19.30

.АаІrі'уІUІ!Ьиа камера. ПІЮАовжеиия коицер.

ТУ.

На добраніч, діти! 21.00 ..час•. 21.40 ХудожнІй тепефІ.nьм сБатьюt І діти•. 4 сеnіЯ.

20.50

:;10.50 23.00

НОІВНЮІ.

сТото Кутукьо моподDккоі агудU

ricrrь

1f'ТдrАЛЬНОСОЮ3НА

ПРОГРАМА

UT І

ПЕРЕдАЧІ

НА КИІВ "tA О&ЛАСtІа ~тика. Прем'ера док. ФІл.ьмУ сВес:nа иа

8.00 8.15

nourгa..

Кп!уб М&'И!д!РІіВиmtІrв. МуаИІЧинй нІоск. 1З.ОО Оіm.<:ЬІКІІ rодИІКВ. 14.00 Художні фІльми иаІ>ОІ(· ного В'РТИС'1'В СРСР к!ио­ режІІJСера. С. ГерасИNОВа. С'УЧН'fеJИ>•. 15.415 ВИІСтуnає ДерИОІІІВИИй ІІІКСВМібJІЬ ЧИІНИ·.

с.НІІІШ

16.15

ТаИЦІQ

Ala\D. .

Туреч­

ТепеоRУ·Р-

.

17 .ОО 17 .ЗО

15 ВЕРЕЗНR

І

ва

11.30 12.30

иа:л.

СУ&ОТ~!..

41Будиm.иик.. ~У Рад.яиському Союз уІ 11.00 Муа. передача сРаиио-

9.30 10.00

К!иопрограма. Конце\)ТИ'ИЙ ЗІWІ сДружба•.

10.45

пу.m~~рного фільму c\lton'll

"~ппп.

иап.

9.20

го•. П·ро житлове будLв­ ИИЦТ'ВО у м. Чебо1осаон. 10.00 сЗдоров'.Р.

ПРОГРАМА ЦТ

~-·.. ШИОЛ'ІІ'Рj. В.25 Прем'єра

док. 'l'enoeфi.JJЬМ.

йде.. ' • · 15.20 ОсИQви · РІІ'дІІnьвоІ: ДеJ)ЖВІВИ \ DPIUI/1. 16.05 НоВІfІІі'ИІ. 16.10 Menoдi.J рІдного. Іф8110. 16.25 сНа земnі, в иебесаос: І на морі•.:

88 . ~

гопсюуваиия•.

16

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ 8.00 сЧас•. ·· 8.40 РИІl'МІіЧИа ГіІ&'!ІІІІСІ'НИВ, В.10 ~шокерія•. Кіиожур-

15.05 15.40

9.30

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

Худ&ЖНІІй фtщ.м. 23 .10 е>НВІ аемпі ряа&'НСЬнІй•.

ДQк.

служба.

п·атниця, 14 &ЕРЕЗН.n

20.20 поurга тепепрес-кпубу. 21.00 сЧ&с•.

""" - ·

Пуш-

8

союзу.

.Qo>.u..

21.00 •Ч&С•. "1 40 VI ЗИІМОВ& Сnарт_...,___ • · · иародІІв СРСР. ФІІгурне ~в-в~а "''·--До-'~·-·ппа • .........,>:~. -•D•

23.05 НОВНі!И.

17.3>5 новинІІІ КіоИоеираиа. 18.00 Cn.)'ORY РаДІІИСЬКОІІУ

."., .,.. н-·

noвiiC'rl о.

Юна. 22.55 Довідкова

1'/.00. Д<Ж. фІтоМ.

юr з оr,рІІІМЦІJ\иа. 20.00 Вечірня :казна.

"' ·•"

ймекиоУ

спово•.

~1.40 сТавмне

"0 .... р·--'~-в гімн· вАт•-

(ЛекІН:ГраА) сБудІвеm.~. :.. 21.00 сЧа.с•. 21.40 с.ПосrрІл•. Художній фІіт>М за мОТИJВ&Мн одио-

!•Ь.іu .JІ.уД(»К;Юй фt.nьм сФІІК· тн м·ин;уп<>го ДШІ•. 1 ее-

18.55 с ... До ш\стІиа;,ццятИІ r старші•. 19.40 VI зимова СпартакІа-

м ІІІІІІРОдІіВ СРСР. СТРнб-

кеrболу. ЧоповІкн. Матч •Спартак• 381 3-є місце.

13.215 сІІ-юл'ІІ урон~в•. Teneжуриап. 14.10 J,WІІІМІІІІТУРгія І Те&ІІ'Р. Л. 1"ОЛІСІІ'ОЙ. 15.05 НОІВІИ'ИИ.

рі~!. 16.1:> сЖИІВ&

ГОДНІНа.

ЮІнопро·гРІІІМВ.

20.00 Вечірня казка. 20.15 НоВН!ИН. 20.:110 чемmонат СРСР з ~-

виасования.

І

18.45 Чемпіонат СРСР з хо­

рога впадає у горизоwп.

дпя

НЕДІЛR,

Кумра'l'Ова.

сЗробпеио в Ktreвl•.

Грає аощ:амбпь сГа-рмо· .иіfІ•.

Сонце.

гімиастнка.

nереда'~~~: сРашсо­

ПОІІІ'М•;

ТІ».

ТИ'І'РІІІМ'И.

.ие виасоваиия..

JІІЄТ~кШ'К81 П. ЧайкОВСЬІКО·

9.05. 1Q.40 ФраІИцузьна мо-

';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~13~.30~=Н~ов:ИІНИ:~·=~!!!!!!~~!!!!!!~··!!!!

Т8'1'08

В. І. Ле!dн. сЯк ортанізу­ ваrrи змаrаИИSІ?•. 10.30, 11.40 ФІ.зИJКа. В кп. 3асгосУ8ВНІИЯ И81ІІіВПРО• В\дНJИІк!В. 11.00 с-МІІІМ·ИR& шкопа•. 11.30 сЛІ:QІКар<:ьи\ З&МІІіІ\ІЬОВ· КD. Науково-поnуJLІq>иий

16.25 17.35 18.05 19.10

10.35

РІО ·СтанІсіІаау JІКММО8И• ПЕРЕХРЕСТУ :а nри­ воду ТІІЖКОі втрати -

прнгода ... •.

Юмеч.чики. 9.05. 1·2.10 Ні•мецька мова. 1Q.05 Учн.ІІІМ СПТУ. Астроио-

8.35, 9.35 М-узика. 2 кп. Ба·

1().00 Ноенни.

· 'ІУ

сНезвичаЙІИа нп.

7

9.05, 112.30 Іспаиемtа мова. 10.05 Учням СПТУ. lc'I"'Pifl.

І'

док.

ТЕЛЕ&АЧЕННJІ

Коn•мтмв nрацІвникІв paдroc:ny .ІменІ Щорса вМСА0811108 rлмбоне сnІв·

'

НОіВННИ.

ПР~~Р~=~ ~l 'o~:rlf':ЧI

д. ЛНХІІJ'ЮВНМ у Коице.р~Щй С'І'УАоіІ ОстІІІИИІно. ~.10 СьогодіНІ у: св\!гІ. ПРОГРАМА YKPAIHCЬIIOnJ

Редактор Є: ФЕДJІЯ.

ЧУ'К.

rtA О&ЛАСtь

ГімІасrИІКВ. сЛі'І"о з осінню зусrr.р!­ чає"І1ЬсР. Док. ф!.пьм. 8.35. 9.35 В. Ма.яковськнй.

АІпуа.пьиа камера. КонцеР'l' ВНІК!ОИ8ІВЦІВ иа :ИІІ/РО..ДИИІІt ІИстРУ'М'ЄІn'ВХ. 20.30 .ЦРеи'єра иауново-поПУJІІRІРКОГО ~ dІеребу-дОВР. СтудІ.я сКнУв­ ИІІІУJІІфІпьм•. 20.50 На добраиІч, діти! 21.00 •Час•. 21.40 Кинга на ete1P81D. Ху­ доиоиій тепефІ;nьм сБІІІІ'Ь· юr І дІtrи.. 1 серІ.я. Встуn. не спово ДОК'І'ОРА' d>ІлО· ООФс'ькнІх наук л. Т. лее­

23.10

КИІВ

8.00 8.15

~-

'r.'1ArAn~~~0н.g~;rr·

:И.40 Зі}ІW~Ч

центру,

НА

с.Препю-

НА ·КИІВ "tA О&ЛАС'rЬ

ПРОГРАМА UT І ПЕРЕААЧІ

21.00 С.ЧВІсt.

Н. ТОКАР, reJIOBIIRЙ СНВОПТІІК J'ІС• ))а!веькоrо І'ідром~­

фІпьм

Пе­

19.00 19.30

20.30 ВечLриій концерт. 20.45 на добраиtч, діrиІ 21.00 сЧ8Іс•. 2-1.40 Ю. Щербак. сНаб.nи-

18.00

тепла. в Закарпатті та на

...

д~~я

ЧІІІСJІІ&•.

17.30 сЗ.Юи· і ми.. 1-8.00 KOiPIIOIR ПОРІІ(ЦИ. 18.30 МУІS. ФІJlІьм С\ІІіричинй

себе•. 18.30 Фо~ иоицерт. 19.00 А'ІІІТУІШЬИ& IIIIU\4'1W8. 19.30 с·В JІІІІАРі і за надром•.

новить по

.2-

м~.

17.05

ГлазунОва сРаймоида>.

15.40 ..Нові нииги•. 16.30 Художиtй фІльн сЄвро-

республІці від

1.

шкопа.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА UT

17.00 ф~И З баJ!~У 0.

ні. в порівнянні з лютим, різко пІДвищується і ста­

градусів морозу до

сКоМІІ1JІеІtІІСІИ

редача

17 .ЗО АтеУсrrІІ'ІИі д!ІІІІІОГИ. 18.00 ТепефUіьм СІВеру на

..~·-- . 14·-"" ..........ська

3

ко-МІІІІ'Є-.чИІа

•Батьки і діти•. 2 серія, НовИЮІ. .,в ритм\ вапьсv. 11 Всесоюаиий феоrивапь бІWІЬИОГО Т&ИЧ.Ю. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА UT І ПЕРЕдАЧІ

22.50 '23:00

зросг8:КІІfІ•.

За багаторічними дани­ ми. середньомісячна тем­

пература повітря в берез­

1З.45 сВсе перевергом.. Ля:ІІьно.ва внеrrава. 16.00 Но.виин. 16.10 СрІбкнй дзвtно4tж. 16.30 Респубтканська сЬІозн-

ЖИТТЯ•

тепево~.

МІжнародна паиорра. ТОВІІ/Р'ИІСfоІН& зустрtч з Ф~пу. ЗбІ:риа Угорщи­ ни З(И.рм ВPu.tmi. в перерві 18.15 НоВJІІИІН.

19.15 Екран ЗВІРУбіжИО!]:' фІnJОМу, еДва rpowlji ПА·

JUI•.

•.

21.00 ..час 21.45 Прем'єра

фІJІЬМ)Ч«)К· цеР'!У сВІіп.я джерела•. 22. 5О Ф)ІІІ'(іоЛЬИИЙ ог.п.я.ц. :113.20 Новиин.

ПРОГРАМА

УІСеАІНСЬКОІ10

ТЕІІЕ&Ач .. нна

10.00 НОІВІШПІ. 110.20 РИІ1"Мlчиа гІмкастнка. 10..50 Доброго вам з,цо~:я. 11.:110 РаJИковий иоицеІJІІІ, 11.35 Ііитеркпуб. ' 12.315 ДИ!ВОовіт. 1J.20 Новини. 113.30 сНееабути1•. ХудОЖИИІК М.

СВІМОКН'Ш.

14.00 Ес:'r'Р8Іди:н·й концерт. 14.30 Сnа.ва СОЩІ&'l'СЬКВ. 1<5.30 Ceno j пюди. 16.00 Чемпіонат СРСР

футботу. СІМетап,іст• с.ДІІІИа:мо• (МОСІОВа.), :&· тайм. 16.45 .Кarr.pyms ЩИОНІІІ. 17.46 сСои.ячиt JІІІІ&РІіетJt•. СамоДJІІІшьиі х~ожи:t ~ nеКТІІJВИ ЖіfІ'ОМ!НІРсьиоJ oбnacrr!. 19.00 Аи!rуапьиа ІUІ.МІера. 19.315 І'рвє ЗІІІСЛуоІОеИНЙ. ар­ ТИІСТ РРФСР В. Сем.е.иов (баяІ!і). 20.00 dІаш\ гостІ•. ПРОІ'ра.­ МІІІ Ле!dиградсьаого тепе­ ба-чеиИR. 20.45 На добраніч, дІтm 21.00 сЧІІІС•.

21.45 nродовжеиия

програ-

~ Леиікградського теле­ бачення.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА UT І ПЕРЕААЧІ

ПРОГРАМА

НА . КИІВ

ТА О&ЛАСtь

На аарядиу, ставай! сСкербн респубJМсн.. Художній теnефі<пьм . 9.30 СnІвав моnод.jжИнй хор .,Иоорус•. 9.40 До Дня nраціовиН1НІв

8.00 8.15

ЖИІrJІОВО

• ІСОМУИ'ІWІЬИОГО ГОС11Одарства. і nобутово­ го обсп,уrову-ия иасе­ nеИІНЯ. док. теІІІІ!фіІІІьми. 10.15 сНовосиб,ірськ музнч. Н'ИІЙ•. • 1•0.50 Програ!Ма тепеб.чеІІИІІ Т·атарськоУ АРСР. ~т.вІй син, аемпь.

12.25

Художній

тепефіп;ьм.

oePilf.

13.30 14.05 14.35

2

Світ t. МО.ПОАЬ. РосійсьІка мова. Якщо хочеш бути адо·

рОВИІМ.

с-Леиі'ІІrрадоськІ ІІJКВІІоре· ІР. Фd:nJ.м-иоицерr. 15.20 Прем'єра док. тепеФІnьму с·Раиок КВІ Оцt.. 15.30 РоаповідІІіЮ'Гь нашІ. ко•

14.50

·респокдеити;

Чема\оиат СРСР а футболу. сЗеиІоr•-сrДиІп­ ро•. 2 тайм. 16.45 сІз CII:OII>PtmН'Qi СІВІ'l'ОВОІ

16.00

!МіУ'3НЧИОІ культури• Я.-С. Бах. Меса сі мінор. иеймовtр­

18.15 Очеви~е ие.

1В.15 Чемnіонат СРСР в фуТболу. сШахтВІР• •Спа~. У пе.рервt 20.00 Вечірmr :кавка. 21.00 е>Ч&е•. 21.45 Н& екрані кdиоіюме­ .ІІІ.я•. сБудьте моІм чопо­ вtно-м..

21.40 Художній теnефІлЬІІ Від~апИІС. --~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Індекс 61285. ·.АДРЕСА РЕДАКІ!11: 255020, Киівська обnасть, м. Бровари, вуn. Киівсі.ка, 154. Друк офсёrи.НІЙ. Обсяг . 1 ТеІІефОfІМ: редантора - 1-03-76; вІдАІАу nарт!Аноrо ЖКТТR - 1·04-61; ВІДІІОВІДВАІІНОrо друRОВВІИНЙ ВІРКУІІІ. ТИраж секретар11, вІддіпу сіАІІСІІКоrо rосподарства 1-02-92; кореспондента мІсцевоrо ра­ 1З.ООQ n-рН'Іdриикtв • . дІомовАеннІІ -. :І-02-79; аас~нмка редактора, віддІлІв nромисловості, листів І масо­ Замовnеиия НІ 1237. іІоі. роСІоти 1-04-&t •

І

.В(ЮваРська дРУ'КаРSІВ: :каtвсь.кv ;,iQ о6лІІІСИОrо_~~ у опрІІІІІв ~ІІІВНІЩтв. попіг:рвФІІ І ІnІИЖІ«>ВС>і 'l'Opr.Ьt./111. АдРf>Р"~ ztPYJCapкi: 2~Ь. Кнfвська обп8сть, м.

Врова;ри, вуп.

КИtвс:ька, 154.

#40 1986  
#40 1986  
Advertisement