Page 1

ОСОSИСТУП'ЯТИРІЧI(J­ АОСТРОКІІІ

ом .f() (4'186)

СУБОТА

18

nер~можцем ооціал:істич-, оообист! п'ятирІчнІ 83'ВJIЗв.. )Юг0 з.мa.rання на честь ви· І ня Ізара! rrрацюють у ра­

борів у

ВЕРZЗЦ

Qta 2

Верховну

веа.

закритого

грунту

напружена

Ради

наРОl1-

завершено

BaHH~ розсци

робота.

пікіру­

капусти на

них депутаТІВ, Ч.lен _п.артко- І П~ОЩІ 3БОО квuратних мет­ MV. rrapTrpynopr ТаIС!Я АН-І' р І В. яку буде висаджено на

8ИХQAИТЬ

тонівна Дяченко. Цей пра-

п'яти teKTapax площі в цею здружений К,?.'1е~тив .за І П',nівковихте~'1ІЩЯХ. Висія­

3 11кilTHII 1937 року O!'rAВ БРОВАРСЬКОГО " ИlCь1tоro коlltt1t'П 1ЮМ7В~1 ПАРТП VJCр.u.и. MCbKOI-lРАИORНОI РАД НAPoД8JiX МИnА.!QI КJD8cЬKOI ОВJlAСТІ

раJl&СЬК1ЖlвJcв!

Це1ітрUUвй КомІте, КоlltYВ1стИчвоУ паl1or1їР_і8eь.oro 001031 тарnе t сеРАе'ІИО П03ДОРОВJlJltI вас ·3

8 Берези.! .

, 8вecнJQIe свято вt.lЗИ!tчаєтьCJI В · вaшtl .ра1ві в обстаиОвцl , рсокоі по.пJТИ1JВОЇ І " труд.овОї

,

ж.blР. " 8 депУтатамв місцевих, Ра,ц,'ОЧОJlЮЮТЬ , підЦpt. ємм,а, радrоспв, - коЩ'оtПВ,уСТавовв, " П~ОДОТВОР*'

п.lані

т.акож . ПВІТНУ ПОМJlIOРИ

f

капусту

в

розводко.

вих тег.лицях на запланова-

н ! й П.l0щі . Завершується пі.

.

Розгортаючи дlйои соща"Іlстичне змагання за до-

КJPYBг.HH!! ПОМідорів для закритого грунту на площі

c~tYКoвe , викона.ння п ' я~и-

0;80 гектара. ' На цій робо­

РІЧ!lИХ завдань І зобов язань. КІОлектив бригади до-

ТІ зразки сум.1інної працІ показують Г. П. Гула, М. Т.

клаllаєбаrзто зусиль . 1!-0БМар~упя та i~i ТРУдівниці, до

середи,ии

липня

року

нИНlШ-

виконати

свою

КОТРІ

доведеНІ

да!!ня

виконують

..

денні

зав

на

150-,;

п'ятир і чку. А для цього йому треба ще вирости,", і до·

І їо процент.ів . Високоефективній

ставити

п е редовиків сприяє їх бага­

на

прилавки

мага -

працІ

З~НіВ K~ЄBa. 160 .тонн огір-

торі<rний дос.ві!! роботи, до.

K~B, ПОМІДОРІВ та ІНШИХ ово-

тр и м.аННlI

ЧІВ.

теХН І КИ,

в

СОЦlа .'IСТИЧ -

кращі

~IX правил проведеня

on~iMa .rybHi

овочі'вник~в : добре налагоджена заційно-масова

агро'

робіт

у

СТРОЮf

органІ:

робота, яку

провозить партійна група парникового господарства .

Бригада

овочівн'иків ви­

тили по 32-40 тонн огірків. а також Олена ВМОДИМНрівна Гу.1а, яка виростила

ступила ініuіатором бороть­ би в 1979 році за звання кмектнву комуністичної:

і зі6ра,~а 26 то н н ранніх помізорів. ці невтомні тр удівниц:ї вже виконали свої

праці .

Г. ЛІЛИК,

rrapTKOMY.

секретар

1(0IllСОМОЛЬ­

КЛИЧУТЬ

cBIA0мleть;

'fPYJIoBal.oJd~1fВ8 актив , вlсть.. беззавітва BIJI,Ц~,ёT'

ВЕСНЯНІ ДОРОГИ

Б,~ьК1ВЩ8,вt; посmдовН8Й tвrернацlоиа.пJзм. ' Ці ''Q:ДO-, вІ Вастl ' утвердасуВaпlСЬ І мtцнlJ18 в полум'ї ~ .JПfljіІ " І rромадянської вlЙИВ. ва бу~о.ах II~ 117 h*рlЧОК, ,усувор1й' бороnб1. 3 , ф~швзмом, y, pjIjij

Незабаром пос t в ва . . :хlЯ Іваха Дмитровича Ш'видко п ідсихають Пуt!В-1 Бондаря, JОНИ заЛИШИ.1ИСЯ

вl",ОА3ІеПIІ, rероїчвої цJJlНино): епопеї. І cьo'~ • YJIIo.a~ р&3вввутото соціал :!МУ, В8 ' берете rЦIIf

цІ , У польовІ

ві ,."IОТКВ, аа eвryai83M, ~ аеJIВЧезввй

стани ви.во- і задоволені текн:ічним ста­

зиться необхlдиа техн Іка. ном автОма.іпини. Та Інак­ Готуються до виходу в по- , ше 1 не може бути. Це

Y'I,ac:.r " ' азом 3 1JOJIoBi~aмB у IВOP~ праці 1. в АО­ tяr" , ,'lJдатвах звершень РЦJШськоrо вароА,У. 'IJ",tJt Bд41fВ8 "М, невтомв) тpyдtвBцl, ПСJVIIt'••

1

ле І.

УсІ

BJ.CJU1I1 : Y

водії

25

"lЗШКН

вщrщtlQJl lСТОРlmlНXрlшеn' XXV а'їзду ICJJfC,' у ICP'PO.!ЦIY ' боротьбу 38 п.!дРЦІeJlНВ ete K TЦJlo t.t1

тосподарства.1 оди~ з

вантажнях

найдоовідченіших

а!то- ,во;пів господарства . Торі,к

ВідремонrоваИI . ! І. ' Бондар зеКОIiОМИВ рц-

пройшли техніЧНИЙ до- гословl БІльше 500 літрі в ГJЩ~. ' ЛіДІ'оrоtлеНl до ро .. І бензину, . ЧЮІІЗЛО кощтів

аи~ТМ'- t аостІ po15iїtв. ' 1іеоцlиеИН8МВ 6 В8Jj1Ii засJJyi'8 в Р03В8'1',.у вІтчц_

боти

взчl.

ше!' науки І культур.. Жlвиам ваJlежвть 111І1'1'ша_ва роль у народв1й освІтІ 1 oxopoвl , адоро.'.; •

1 2 зернонавантаЖУ-1 на

БУІВ

запчастинах,

премН~ований

за

що

згІдно

ВодІ!, яНі будуть зайня- умов соцlа,JIIстичного ~Ma"

тІ на посівні~ " одержали І гання шОферLВ. У СІЧН:! докладні , роз'яёнен~я;' де : Іван Дмитрович теж зали­ вони працюва'тимуть в , сав иа свІй особистий раІ хунок 6ере1l\ливостІ 175

TOJ)tiB;irl і сфеРі побrт~.. -:- .всюди, .де, поtplБВ1ім1щ p~, допвтmoий р:бзум, хааJlЙське око, "Уйие; доб· серце.

,ПlаЛУВ8JI8JI про жінку, дІтей і clм'IO:,,:-~ 3ЦОВ В&::, того' cyciJ1m.cTBa, невІ.ц'6Мі1а си..цова ," частlПІ.

f

при

.

но

ра нНІ

МаРК~IlЯ . котрі вже ВИРОС-

До " ВеРХОВВОІ Радв СРСР ,.варод Обрав , 487 .....~cвoIx дочок. Це бlJIьше, віжу аарuиeи.тн ycl~ Jau1't1iJJ1cТВ'IВIIX ,раїВ" , разом у3JП1П. "МLttьйо~

висока

тонн

ла, Катерина ХаР ,'ЗМПIІвна Гvла . Мотря Трохимівна

тtЦевтрцьиоrо Комітету КП,с;, дОJJl'tБIOРО ЦК аа

РадJl8СIiК1lМ ,жІнкам вастввl

п ЯТИРІЧ-

тисячу

Йl1УТЬ Галина Петрівна._ Гу-

IІЬОll зовВ1mвьoї поттвкв, ~аі'оrpaJПЮї дlJiЛ"НОС~

t

овочів

HO~y змаганні

"810,

,

десято!

Попереду

8И,lIJIIOeтl всьото радянськоrо вароду. Виборв)l.О Вepsonoї РаАВ СРСР стал'Jlскра80JI) , демойстра~ торжествасоцtаmс,вчиоУ демократії. мОВатт: 801 ;arypTOUВOCTI радянських ; тодеА навколо Кому8feт&'lИОЇ партИ, ВСЄ8ародвоїпІДтрllМJUt її ввутрliп­

ПР8ЦJOютьу ' партІЙВJiX, профСПI.іІкОВВХ cькn орrаВ1З8Цlях. '

вир·остив

нього

eJib1d lоав соцta.JJiствчаоl Вlтчизп!

.Мі атоприmемЛ. І. ВрежиОIiМ.

роки

к!!

ранніх

.

ю=.::uм adв01fВM AВel'lf : -

три

679 тонн.

РАДЯНСЬКИМ ЖІНКАМ

д1JIJIЬBocTI Jtашоl партії

Нині на пзрииках бриrаДR

другої , кипить

бригади. яку очолює депу- і Щойно

ГАЗЕТА

ре

річки.

ський" визнано овочівників тат районно!

I.oport

Раду І хунок О..1ина.щяroї п'яти-,

СРСР у радгоспі «Русанів-

1879р.

склад!

,

яких , }(омплеКСНИХЛітрІв заощадженого паль-

ланок по проведенню сів- , Roro. Є еJOOном1я бензиоНУ. би. . ' ., .. .1 s )!юrоиу:

держаВн. Це вадавв.айКО

ВIJЖJPIВе пС)ложевия зцрlплеве • КоиствтynIї CP,C.~. JI'ОШ.ноlO Споваrою сточеlJа жlнка-ма'і'И, Ій iioДbm.. "всемІрна підтримка І допомоrа. . "

томашини до роботи ВОДІІ РУТЬ ПРИКJ1ад

Й інш! шо.

результати ' соцlальної

І. Тарасенко . Г. Микал. Ноли предста~ни н и

,

Добре пlдrотували

І. Бондар,

РаАIIJIськlж18JCВ У всезростаюЧ1й мірІ віАЧі8.~ поJJlтвки " , 8apтlї. ,

Щороку

М\ЛЬЙОRR сімей справJJЯЮТЬ новосІлля, роашврюєть-'

ех мережа ДИТЯЧИХ ясел, садкІв I ,ЗДравквць, буду-

НАДОїЗРООТАЮТЬ щоб

вершити

успІшно' за-

зимІв .'1Ю

збі ,'ІЬЩИТИ

худоби,

виробництво

І

реа .'1\зацlю молока. м'яса .

Цими днями радг с сп ззв!'ршив пІврІчний план по здачІ зержавl м ' яса, успІшно виконанІ завдання сIЧНI!-ЛЮТОГО І по pea~ JIIЗЗД1'і МО.'Іока . , місяцІ

3&2

ц.

р.

на

1(СЖНУ корову по господарству одержано 327 кІ-

лограмІвмолока

1<lл'ограмlв

-

БІльше ;

на

6

нІж

r.

М0і10ка БIЛьr,uє •. нІж торІк. І

радгоспу

Лю;х:.шла

роботи

верстаТlІІЩЯ

ПРОТ!іі'ОМ

!пnrСJ&tt

лися до ' 13,?J(ілограма .

оновленню

лlв' я,

дІйного

,nbr:o-

полІпшенню

пле-

мІнної ро60ТИ.

Гаnиаа Сrасюlt.

набори

Н& фото : г. Стаснж за ро­ боТо'ю. Фото А.

,J;Ia-

K088Jr8;

ф

liО Л,е.ктиву" ,1

передових ' ДОЯРОК

: c!!;U~.

~_

На ' всІх фермах радгос- ЧаТь , що ми маємо ду*е

пу й,де боротьба за ПIДВИ-

багато

шення

щ~ння про,:{уктивностlху­

продуктивНОСТІ

резервІв . ' пlдви~

худоби. бережливе став, доби . ' ления до кожного кlлоУ господарствІ накрес­ грам,1 кормІв . Нраще лено ряд , ;заходІв по зм!Ц­ справи йдуть ,на Бервиць- ненню кормової бази,ПО­ кій МТФ N9 2, якою за- .'1lпшенню племІнних яюх:­ !1;tує В. ХудолІй. Ферма тей корІв.

ВJU(онала план '

106

здачі

двомІсячний

молока, на

проценТlS~ЩОДНЯ

меБJliв

' кОмбінату

кухонні

як треба працювати .. З~о­ цього

радrocп~

1-19 " 8

рощ у є виробницт~, ' І'>!МО-" ка. показує пріIК'лц ' "tGJ;6 . бутки

спух1всыulй ••

,цє»ж&ввии Знаком Jlкості,е 'l ' іі . с.кРОJfИИЙ BRJlaд .

По

з року в рІк BlJe~Єi«I

~спеneр

ли автомоБІль нашоrо во-

Пр',е.( .~~еlПl.. В тім, ЩО' 10Jlех~ цеху ' виборов право

року. Сере;tньодО6ой1' - "а' дої по її групІ пі;:rвищи­

року. 3 солlзним В цІ днІ , Єфросинія Ан,:1.плюсом. йде rocno;:rap- р : ївна Бойко. " СТВО ' І по ваЛОВО~JУ ,ви- , , Нолекrив цІЄї , , феР:lfИ Це ре-

ДержавТ01кспекціІ огляда-

конуе н~БJiJиі OIIe~aцii ' .а рі,НПверст.атах і ЗJІ« 1tO!IfIIле1tТ1'ЮlІі ..еталі J перmего

By.1JOrO

зультат того , що ,ми проsе .1И · значну роботу по

І.ТІРЕНКО,

ДО~IОВ&JlО ' опанУВа!пnI ПJlо­ фесію, вона , ВиtОRоякісііо ви­

12,1 Нlлогра:'1а' ', мо­ за вl.;щовlдниЙ перlо;х , ми- лона на', 1<01"08.>' о;:rе~ж ~rє

РОБНИцтву молока .

В. Марченко, фери roc.nоДзрства.

СУИJlіино " ТРУДИТЬСЯ цёРежова

6чолю«

Іванівна Івано-

ва. ТорІК вІ,:{ , КОЖНОЇ' 'норови вона · надоїла' 4015 кІлограМіВ молока. а ' за сІчень-лютий, цього ,' ро­ ку 707 кілогрSМІв,­ непоганий , , зад1Лд,і'!JII ' успlшн,ої

IУІОIlВИ1

I(en

~р~в\,ОБРОБиого

3мага.нвядоярок 'фер­

мн

З передового водІя бew

ф

Чима.1JО зусиль ДOK,тra- віз кожноІ . .Jtорев:И тут 'дають , тваринники раз- одержують ' на" 3'00 грамІ! rоспу,

~-

С . КОВА..11Ь,

rоловний зоотехнІк рад.

rоспу сЗаплUВВЙ • •

І

3А ПРИКАА40МПРАВОФААНГОВИХ З , !еликим , ~ИТУ'зlазмом НЗ:lfИ . c;.epeJt ш - право­

тру,.аиТIІСЯ " ,на

перевезеннІ флангові

І иар6і:1коr~под а рс ь ких

f !антажl~ , колектИ!І друrоІ

І .'. ватат,,о,' водНв д, остроко­ '

~~ - автобазн ~

вj)

,'.

спра!ЦJ!И~JI

СТИ:МИ

Із

2.

особи-

.u~~сач:н.ими

";::а-

змагаlННЯ ,

шодеlffiО достав.'ІЯЮrь

соц1алlстичного

ударники

кому­

н:сти<tної прац і д. В . Ма­ лий ; В. П. Рябий. П. Д.

жно вийти на Ленlнськиlt I-VомуНіСТИЧНИЙ ие­

обх і дні будLвеЛЬНі мате­ рІали на заводоБУДlвний комбінат.

Одн о стайно в І дгукнув­ Хижняк . В. А. ВІрченко. шись на патр :о тичний по­ ~i. М , Васюк. Своїми по­ чин мо с квич і в. водії зо­

тужними

машинами

аоН1і

.бов·яза :шся

21

квітня дру-

суботJmК

!

працювати по-уда·рному. цоб виконати зміннІ зав. laHRR не менш, і 25 процеН7 1,в.

як

на

В . СВЄТНЮК, водІй-інструктор ДР1l тої колонн автобази ·

..N9 2.


*

2 стор.

,.

10 б~рее. 1m роху

НОІ!

Яскравим ~ИЯВОМ ~ тИ ~ЬВO ВИПИв про1Р1паРТIЙItO! демоиратll 8 порцlІ 1 визнав за доIItРИ1'нка ! са.мGКРJJТИха. цlЯЬ1le J3идlлити Із CRJ1ЗДУ Виступаючииа урочи.сто. парторганІзацій p8.JtГOCму засlда.ннl, присJ31n1~"" і п!!' ІменІ Нlрова 1 ",ЗаіМУ вручению мІсту Б'І(У ВО1Жцькпй. napTopraJlI9.рдена ЛенІН4, тецриш зацП ТРОЄЩНJIськоІ І ЗаN. І. Брежнєв пlдкрес­ ворицькоІ середнІх шкІл. JlИ'В, що немає IJlчоrо Це даJlО змогу учителямшкІдливІшого дл" !нхере­ КОМУНІСТам вирІшувати на сів партІ! І нараду, иН,К парт~рах питам,я, що спроби зама'зати педОЛІКИ, безпосерєАНЬО стосуються ухилитися від СlJраведди­ IXRЬoI роботи. Тепер зо:вих зауваженJ,. АОСООJIИ­

ВО небезпеЧНІ затиск КРИ­ нею

:не

досягиутого,

зупинятися

смІливо щення

yn~'­

ця 1!,Имога

чер­

іВОН'ОЮ лlнlєlO ПРОХОДИТ~ через матерІали JIlICTOIIJ-

lt~BOfO

(1978

ЦН НПРС.

р.) Пnel{yму

У мІськІй партІйнІй Ol"rанІзацП панує атмосфера \ВимогливостІ і nРИIІЦИПО­ востl. Про це свlдчат" ре­ GY льта ти sbT3Q-вибор.иоІ lКампаніІ,

яка

ПРОХОДИЛ/і

;восени минулого POJ(Y. На !Го.ловних зборах, якІ іln. (jулися ,в БІльш як 143 lІІа'рторганlзаціях, висту­ паючІ внеСJlИ сот!!і KOJ!структивних пропозиЦІй,

ми,

дисципJtlни,

ном

навчаль­

процесу.

КрІм

того,

утворено

стосується

темами,

19

зних

!!десконалення

крема,

пlдрозnlли

тресту

сБровари.сjльбуд. JlЯРНО

регу­

зри~ають

8часну

-

-

проБJlемою,

KIJlbKlcHOro

ми

rtpедстаВНИН8МИ

ду. ДіЙ'сно. миритися з що

иаро­

хІба можна тим фактом.

протягом

минулого

органІзацІйно - партІЙ1l0! звІТНQГО перІоду на хлlбо­ і IдеЙНО-ПОJlІтичноІ робо­ заводІ, в будІвеJlЬНО-МОН­ ти, 21 ПОJlІпш&н,ня со­ тажному УП.равлІннІ.N9 35, ЦlаЛЬН<J-КУЛЬТУРНОГО І по­ постІйно дІючому будІ­ бутового обслуговуваН~R ВeJlf1номупоrздl М 2, де­ .населення, 26 підви­ яких

Інших

організацІях

контролем. робота

по

рLВНИЦ'ІІВа,

Здійснюється

ЗМlц.иеН'Ню

ке­

ВДОСКОНa.Jlенню

vпра~л!нсько! ст!"уктури на за:водобудlВНОМУ комбі­ натІ. НамІчається реорга­ НізацІя вИробничих під­ роздІлІв. CrreЦIaJlbHi захо­ ди

по

усуненню

викритих

на

зборах иедолІн!в

роз­

робило партІйне бюро (секретар В. О. Прота-

севич).

BHaCJliAOK

комунІсти-кеРІвники ста.витися

службових партійних

ДО

лагоджено ,ритмlчне пост\!-

вивченІ,

мІськкомом 'У'країни.

У

перш

ва

все,

НомпартН

}'e:lYnbT.Tt

иис.новни:

партІйнІ ватаж­

ки названих стали

пІдприємств

.виправляти

упу­

Т.

Бобрик

НПРС

Г.

вказували

на

Jlефонне

сполучення

Міста

І

станціУ

установлено

у

не­

АТС

Наведені

чоІ,

питан- Міський комІтет

вирІшується

у

наші

трудову

пе­

минулому

році,

тринотажниЦі

робо

(1978 р.) Пленуму ЦК НПРС та промові Гене­

rального

секретаря

молодіжною зміною

З

Брежнєва,

і МІжнародний рі,К дитинJ(, новими

п і хами. Свої вони успішно

ус­

прагненИJ! втілюють В

життя. План двох Місяців десято!: п'ятир!чки

наш

колекти.s

винонав на

102

проценти,

випусти.вши 37 проце!lтіа виробів з державним Зна­ ком якості. ззвдання

трудиться

цеху

ЦК

НПРС, Голови Президіl Верховної Ради СРСР,

на

великим часу

ви­

праuю­

Додатково Д() а

в і дправлено

торговельну мережу СЯЧ

дитячих

Р.

Інженер

ЧЕШУЛЬКО,

фабрнки

днтячого

'1н­

по органІзаціІ

соцlа.r;, стичного

ня

7

обнов.

змаган­

верхнього

трикотажу.

-----------------

ЗАВОДСЬНА П'ЯТИРІЧКА ЕНОНОМlї

роз­

станц1У

На п' ять з половиною l\Ilльйонlв карбоваНЦі1! за­ ощадили за сста.ннlх три роки матер!алІв, сирови­ ни,

та

палива

І

електро­

енергії трудІвники Ашин­ сьного металургійного за­ воду на Пlвденному Ура­ лІ, Це . на мільйон карбо­ ванЦІв БІльше, нІж намІ­ чалось на всю п'ятирІчку. Ашинськl

ЦікавленостІ в результа­ тах суспІльноІ І;Іраці, не­ байдужості до громад­

ських справ,

комсомоль~

ють ЛІдія Миколаївна Ру-

У трудових . колективах склалася обстановка за­

дію- вост1,

-

ному

парт!йн;й

sat\iH-

реl{онструкцІю

передовою

пере;lженням

ЕОНКР е т н І

очLкуваниlt ефект:

чєно

пемогу

Вален­ четве])тогороку

передньому краї десятої п'ятир і чки. Так, у в'язаль­

Бобрик

зауважень

колектив

цеху,

Бага.ТО самовідданих ен­

органІзації правильно ·п!д­ ходять до

очолює

тузіасток

приклади · свІдчать про те,

міській

інших. Здобувши

ознаменувати

праЦіВ­

в' язальниць.

мІж АТС

що

то

товариша Л. І.

сько

між

буде орга­

зв'язок,

Ностянтинів.на

робництва, починаючи від рядових РОС>lТНИЦЬ до Ін­

п!зовано внутрішн!й теле.­ сЬонний

Тамара

наших жінок, які трудять­ ся на усіх ділянках ви­

рує

те­

радгоспІ

"Жер;r,:'в,ський»

запо­

тиііа ЯКівна Гуназа по­ ши.вного. Майстер Віра МихайліВ'на Єрмолаєва ке­

шестиканаль­

року

головною

в' яза:JьНОГО

ну апаратуру ущільнення.

Цього

приємно відзна­

що

ників. НІна Нузьмівна Но­

Броварами і Шевченко­ вом. З метою на.'1агоджен­

ня KOMYH!Kaцlї

дуже

СТQикіна

станц!І

обх.\дн!сть установити

перехідного

женерно-технічних

чання залІзобетону на всІ пропозицій комуністі.в, по­ бу.дlвеJl .. ~1 ОО'єкти. Зроб-дlловому реагують на кри­ лено Вlnповіднl висно.вки тику. А це означає. що в І з пponозицій комунІстів низових Шluторган!зацlЯХ,

щення ефективносТІ сІль­ не спромоглися пІдготува­ іСькогосподарськоro .И.~ ти до вступу І прийняти -кранІвницІ Г. -А.· Bacь~ ковсько!, с.!!юсаря цеху ництва, дІєвості щефсь­ в ряди партП жодного МіФ. І. НонотоВ'ського lКих зв'язкІв, решта іи­ т,рудJ.вника? поліпшення побутоших питань. 3 · криТ'Ики· зроблеflО щодо вих умов; ЦедаJlО давно УсІ ·вони БУJlИ l'eTvn,іНО

Члени

обов'язкlв, що В На-

.

Шевченка, встановлено додатк(3.вl опори для освіт­ лення навколо кінотеатру <Прометей. тощо.

сер: . Бобрик.

виконання

доручень.

ІменІ

Є своУ праВоф{lанго.вl І в поши:вному цеху. Це -

виконан­

рукою здобутої перемоги стала са}10віддана праця

зов­

иlшнє оовІтл~НtНя. ЗгІдно з пропозицією партlйці,в райвІддІлу ку ль­ туривLдремонтовано дах

кінотеатру

Дост, рокове

врученням

чити,

Мета­

.

та

І

ремонтував вулицю Дими­ трова, на дlJlьницl ВУJlицl влаштовано

лаrвна МеJlьниченко.

того, щоб кому обласної Ради на­ .'1ЯТЬ усе для зав­ родних депутатів, облас­ успішно виконувати поставленІ у ноІ Ради профСПіЛОК та дання. якІ р і шеннях листопадовог() обко..'VIУ ЛНСМ України.

у цІй ча­ магазинів

м' ясо-молочними продук­ тами. Мlськкомунгосп вІд­

лургів

за

Червоного прапора І сві­ доц 'Ва Ннївського обкому НомпартН України. викон­

постачанtlя

цього вантажить

йозн!ше І а1\тивнlше стали:

з

змішторгу,

Чайковського

.n "

Миронець. НІна СтепаніВ­ Гаври::єць, Галина ня . народногоспо:дарського на НадііІ плану · серед підприємст'В ПавліВЕа Громова, легкої проми,словостl у Андрlївна Л1совська, Ва­ Ностянтинlвна. четвертому кварталі ко­ лентина лективу нашо! фабрИ!ш Аристо,ва, Людмила Олек­ ПDисуджено перше місце сандрівна Бульба та бага­ ти

ся про nол'Іпшення торго­ вельного обслуговування І благоустрою в мікрорайо­ ні ШвденниЙ. ОстаннІм часом, як повІдомила ад-

розташова'Них стин! мІста

со­

змагання

пІдвищення ефективностІ вЩ>Обництва, якості робо­

!И'lНого цеху деревооброб­ ного комбінату говорило­

мlн1страція

обласного

ціалістичного

На звІтно-виборних збо­ рах парторганізації меха­

полLnшено

~ИТТЯ:

оплату відвантаже.иоІ за­ водом будконструкцІй тароремонтному . Шс­ ПРО.:lУКЦIУ. що негатив,ним ЛЯ цього комунІсти тут чи.иомв!щБИlllаєтt.ся на стали актнв,нlшеВПJlивати ви,конанн,і пІдприємством ка справи КОJlективу. ПJl8НУ з реаJllзацlУ. Таким чином, кІлькІсть Про~tисmм травспорт­ первинних парторгаНlзаний вlJtділ міськкому пар­ цLй виросла. тіІ ТЩfМає- це питан.ия під Другою важливою ор­

ToprIBJI),

'1'0 .виЯвиться, що

Нw:рИ\Кnaд, ЧJlени НПРС заводооудlІІного комбінату 1 заводу будівельних конструкціЙ тресту .Бровари~ сільбуд. ВИСЛ()ВJIювa.JlИ за.иепокоєн.1сть аритмією,

парторганІзацІю на ново­ му в районі .пlдприємствІ

ганІзацІйною

пІдсумками

на прове­

нампа'Нія заС!!Iд'lИJlа також нуваТИ замовлекня школи. зростання впливу KGMyнlсті8 на виробничІ справи.

. ... _ -

НanереДОідНІ свята 8-го но.ва, НІна Степанівна П(). березня до нас надійшла мазок, ВалеН'l'И1На Степа­ дуже радіСіНа звІстка: за Нівна Павлюк, Віра Мико­

мІськрци

вишукує кошти

.

НА ОСНОВНИХ ДІЛЯНКАХ

дення ремонту. . Світло­ звіТJЮ-виборна ' техніки закІнчують вико­

розглядати круп­ рокі1l. УІ значною мІрою ним планом стан Ідейно­ зумовлювали слабкІ кон­ аИХGВНОі' роботи з Y'lН!I­ такти :5 партиерами. Зо­

1

за

цієІ

ДІЄВІСТЬ ·КРИТИКИ

пUнятоІО комунІстами, можна вважати полІпшен­ ня яхісного І зауважень, порад. 71 з складу мІсько! органІза­ ІІЩХ входить до компетен­ цІІ ИомпартП УкраїИИ. lЦії мІського комІтету пар­ МІськксм па,ртП пl;lТРИ­ тії, виконкомІв мІськаІ 1 ма!! позицІю тих· доповl­ а:>аЙонн·оІ Рад народних ,llaчІв виступаючих, якІ ідепутатІв, .підприємств з трибуни ЗВіП:О-ВИ~ОР­ побуту, ТРаНСних зборLв ГОБОРИJlИ про порту, зв'язку, комунеДOJIІки в справІ попов­ іНального господарства. нення лав НПРС кращи­ Якщо згрупувати цІ ви­ СЛОВJlювання

:карди- цlю, ви!конком

1U>OIlJY, виииt

ла

викри.зати

-

роботи. Мину&

ПАРТІПНЕ

оц1ию 11 ати

~езультати

за

ПОJlіnшеНИJl

1, ВJlaCHe, по- яка ТРИl8ає протягом трьох -----__________________

виступає.

Все6ічно

~If}'IUЖ!ІЬОМУ

нальне

Н4І можуть

~ики, переслідування тих, з

.

пІ '

ПОГЛЯДОМ У ПЕРСПЕКТИВУ

3

ІХТО

ЖИТТЯ

металурги

п'ятир!чни

~оброзичли­

НамІтили

ka.

партlІ І

ощадливостІ.

план

економії

виробництвІ

включно

по 1980 р!к. його осно­ вою стали соцІалІстичні зооов'язання, прийняті ро­

щення, забезпечивши на­ НЯ будІвництва ново! надалі пІдтримуватиме складено заходи по Іх ВИ­ JIeЖНУ пtдготовку І при­ InaJlbm. починання знизу, справедlКонанню, і кинt вже мож­ йом У досить СТ'ИСJlI стро­ . JlИВУ критику недолІків, на говорити про втlneJIИЯ ки по 1-2 передовики НомунІсти середньо! триматИме на контролі :критичних рекомеНJ!ацlJt кандидатами в члени пар­ школи М 6 просили спри- конструктивн! думки ко­ у життя. тН. А от партІйнІ бюро І яти у вирІшеннІ питання мунlстІв У ході sbttho-виборноУ комІтети СемиполкlвськоІ ПРО ремонт даху, вказу' . lКампанН у рядІ п!.рТіАних птахофабрики, ПJlемптахо­ ваJlИ иа упущення свlтлоВ. КОВБАСИНСЬКИП, органІзацій · бу по внспов­ завt)ДУ еРудня., радl'ОС­ технІчного заводу в шефзавІдуючий відділом ор­

терес

БІтниками в цехах, ви­ робничих ДІльницях. ВсІ бригади металургІв а їх на · заводІ близько чотирьохсот­

-

кожного

доменщи­

ка.

сталевара.

прокатнина

до

ощадливого

проведен­

ня виробничих операцЩ, особовІ рахунки економІ! примусили вувати

точно

врахо­

затрати.

ОщадливостІ

пер­

шими в областІ розроби­ ли програму зачодської

самокритичності.

перехІд бригад І змін ро­ бітнинІв основних профе­ сІй на господарський роЗо рахунон. Пlдвищився ін­

в роботі

допомагає І добре органІ­ зоване на заводі економl'і­ не навчання. РеалІзуючи завдання, поставлен!

листопадовим

р.) Пленумом ЦК НПРС, металурги Аши

(1978

вирІшили до кІнця п'яти­ рІчки зекономити матерІа­ лІв, сировини, палива 1 електроенергії ще на два мілыінии карбованцІв.

М. ПОЗДНЯКОВ, розгорнули змагання за ганlзаційно - партійної випуск npOДYHЦlї в.исокої кор. ТАРС. пІв '" ПлоскІвськиЙ., .За­ ській роботі. На сьогодні жень щодо полlПl,UВlfJlJI Іх ВОРIfЦЬКИЙ., проектроботи міськкому Ком­ ІменІ Доку­ вже виrотовлено якостІ з мІнІмальними за­ м. Аша, структури. чаєва не тратами. Сприяє цьому і Н()-КОШТОРИСНУ Документапартії Україии. Челябинська оБJl. _ _ 1-__ . . . . MI'CЬКJ(()M . . . . . . .nap.... . . . .ще ... . .В3Jlлися . . . . . .по... .......... . ._________________________________________________________ лено

p~д

СЛУШНИХ

МУВ"­

НА НАРАДІ ІІ.К'І'ОУ М@ДRЧИИХ працІв­ 'IШJVів мІста І району, IІка нещодавно вІд­ булася, було pooJ'nиyтt) питаННІ! .Про

!Виконltнюr постано.и ЦК RПРС І Ради

.МінІстрlв СРСР .Про зuодипо даль­ шому полlmпеннJC охорони здоров'я., 'Підбито підсумки р06О'1'И за минулий ріК. Із доповІддю на !lарадl 8ИСТУ'ПИВ rOJlOB-

:ннй л!кар району В. І. с",ЙJlевко.

-

Постанова ЦН ИПРС І Ради МІнІ­

стрів СРСР .Про заходи по дальшому полІпшенню охо.рони З)10РОВ',Я. має важ­ ливе значеН'Ня для охорони здоров'я ра­ дянських людей. У евІтлі цього докумен­ та перед медичиими ltl'ацІвникаии по­ ставленІ

за·вда.иия

по

ДIlJtьшому

розвит­

:ку matepl8J1bho-техиlчиоУ бази, пІдви­ щенню рlВН'я оprаиlзаЦl! працІ, якое.тІ IПРОфілактично! І Jtlкув,nьно-дlаrностич­

іНоУ роботи, РОО8ИТХУ спецlалlзоваиоJ ме­ ідичної

Д6>ПОМОГИ.

уд~хоналенню

систе­

ми охорони здоров'я м!.терial І дІтей, n'д'вищенню кваJtiфlКIІ.ЦІІ 1 ВlПоваиня :кадр:,в.

За роки дев'.ятоІ І три роки десятоІ !П'ЯТИDічок у нашому. раЙОНі IІведенl в

експ:іуатацlЮ дитяча лІкарня на 160 лі­

жо,к, ПОJlіклlнlка ' на промвузлІ иа 800 відв:дувань за зміну, заКінчено будіВНИ­ цтво терапевтичного КОl'пусу на 240 лl-

. жок. для

йде рвконєтрукцlll приміщеНflЯ стомаТOJFоrlчноl полlклl,нІкн, зво­

диться акушерський корпус на жок.

120

лі­

Сьогодні ми проводимо аналіз ро­

.боти за 1978 рік третій рік десятоУ :п'ятирічни. ОсновНЯМJIt критерІями при Р1дбитті піДСУМRI~ ~ здоров'я JtЮдей, ді­

fщ,ьнLсть лi1tу:ваJtЬ1fIa

:s&иna.A\IJ

1

.афек-

3

НАРАДИ , ЦРАЦІВНИКІВ

ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВ

щити вимогливість до проведення perY.~

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ТУРБОТИ "I'ИJIIКе

!tJllll()pвeт.1IМ

охорQИИ a,l(Op08~JI.

ОСIlOnИ

Оprа'Нtзaцtєю НаЦІЙ оrоJЮШeиJIЙ РОКОМ

1979 plJ(

фои,ціВ ознз,чае, що иадавати медичну допомогу дІтям

-

осн<>вне

завдання

для

лікарів

Об'єднаиих усіх c.nецlальностеЙ. Неви.користаних ре­ ДИ1'ИRИ. Це зервів у нас чимало. Головне під ви-

Хто Sl1ертаєтьr;я за допо­ могою до стоматологічної nоліклінікu міста Броварід , той зверне увагу на чіТКІІ роботу регістратури. І ЦЄ не випадково. Наталія . Василівна Лу­ жик уважно nрий"чає хво­ рих, :ювжди швидко і ввіч­ ливо обслуговує їх. Това­

риші по роботі обрали il' до складу місцевого комі­ тету профспілки.

На фото: Н. В. дужик.

Фото М. Семннога.

лярного як!сного патронажу І полІпши­ ти роботу дитячої лікарні. У 1978 роцІ захворюваність Із тимча­ совою втратою працездатності знизи~ лась. Але на заводах торговельного ма,. шинобудування, світлотехнічному, ре­ монтно-механічному,

нестандартного

ко-.

мунального обладнання відмічено зро­ стання захворюваності. Це пояснюється недостатньою пІдготовкою промисловЮIt підприємств до роботи У зимовий перІод. Робоч! місця не відповідають caHiTap~ ни:м вимогам. АнаЛОГічниli стан І у рад­ гo~nax району. На належному рівні про-. вели медогляд у радгоспах ~Требухів.. ський», "Заплавний», іменІ Щорса, Іме­ ні Юрова та Інших. Поряд з цим у рад­ госпах «Великодимерський», «Бобрнць~

кий» , де

"Жердівський»,

директори

"Красилlвсьний",

Ігнорували

розпорядження

райвиконкому, огляд проведено Heopra.~ нізовано. Неодноразово говорили ми про від­

криття проф:лакторіїв на фермах, у ме­ хан~чних майстернях. У 1978 році вони почали працювати у радгоспах «РусанІв­

ський», «Зоря». Закуплено обладнання в радгоспІ «Пухівський». У селІ РожІв­ на і радгоспі «ЛіТ!ііВСький» це питання ще

не

вирішувалось

ОСНОЕНОЮ населення

.

ланкою в

району

є

охорон! здоров'я

амбулаторнО-клінІч­

на допомога. З року в рік зменшується кільк і сть ві двідувань поліклІніки 3 П Р И!3 0ДУ

захворюваності

І

паралельно

зростає число проф о глядів на дому. Пе-

(Закінчення на

4 стор.).


Р,ішення

липневого

ОДНОЧАСНО І!еденням

Із

ремонту

J(И ХлІборобИ ІменІ Щорса

про­ техн1-

радгоспу вирІшили

правнл

вуличного

слюсар ної того,

систематичн,о

дяться

НрlМ прово­

практичні

занят­

тя: НІзаторських кадрІв. 3 Д('бре навчаються Гри­ ,цією метою було органl­ горій ЩеНОТОЛІн (Ниїв­ :зовано ,чотиримІсячні кур­ сьна птахофа6рина), Ана­ си, якІ , почали працювати толій Незнамов (ра:J,ГОСП питання

3

пІдготовки

першого

грудня

меха­

мину­

JlOfO року. На них н,,­ mчаютьея слухачІ Із рад­ ГОСПІв ІменІ Юрова, «'і"ре­ буХlвсь!шй», Ниївсько"і птахофабрики та мlсцево­ !го господарства. Всього '- 27 ЧО.'10вІк. Заняття проходять на 8ИСОКОМУ органІзаційному І методичному рІвнІ, Не-

Імені Юрова), Cepгl~ Ну­ ценно,

Володимир

Маля­

P_~HKO

(радгосп

!'менІ

щорса) та ІншІ. Проти прІзвищ цих комсомоль­ цІв У журналІ успІшностІ стоять оцінки сдобре,> та «вІдмІННО1>. Робlтнини систематично відвідують заняття, добре оволоді­ вають

знаннями.

-

НОВИЙ загін механізаторів

Окремо хочеться вІдзначити, говорить Минола ОЛРl;'сан::mовt<ч. слухачl:в Віктора Ле­ гецько го та 'Воло;\имира Маляренка Із мІсцевого

-

господарства. них

рує роботою курсІв меха­ :иІк Микола Uлександро­ іІІИЧ Гончаренко. З лек­ Ціями перед майбутнl­ ;МИ

механlзато,рами

висту­

Перший

працював

до

з

цього

слюсарем у тракторній бригадІ. Другий пІд час жнив разом Із комбайне­

ром Миколою Семенови­ чем Остапчуком на ком­ байнІ СН-5 сНива1> зби-'

Ва,гомихтрудових здо­ бутків доБИЛИС?I , торІк овочІвники радгоепу Іме­ нІ Щорса. Вони зІбрали у плlвкових ' теплицях І

продали тонн

хорошІ умови для пlд­ готовки механІзаторІв.

Новий

навчальний

нлас,

НПРС

державІ

рlзної

городини

при

ного

гекта,ра

грунту,

закритого

господарство

по 20 чисто­

одержало майже тисяч карбованцІв го

прибутку. змагання

теплич­

нинІв за пІдсумками ми­ ну лого року вийшла ка-

мідори на площі

дини , БІльше, бачала,

'ніж

зl6р'ала

з

перед-

кожно-

з

раннІх

ножного

в

овочІв

квадраТJiОГО

значно

перевико-

гекта-

2

Ни.нl трудІвницІ

розса;\у

велинl

заходи

нІвна HaCllH. Ножен кваз- І «СЮРПРИЗ1>. ЦЮ роооту ратний метр закрJлленоІ вже ,виконано на площі

ську воєнну загрозу» та Х1

nCl-

дився на сторІнках захІд­

за нею плсщl видав 39,14 два гентарн. Всього карбованця, що на 16 раннІх огІркІв буде карбованцІв

в

БІльше, нІж

середньому

по

саджено

радгос- гентарІв.

пу,

цею

на

ж

площІ п~ять

СумлІRноюпра­

вlДЗ!fачаються

теп-

досвІд

роботи

в

тепnи-

цях, який в(')на щедро пе-

М. Ф. Борисенно та ІншІ, З

початку

рону

колек­

тив цеху закритого грун­ ту, який очолює агроном­

овочІвник Павло Федоро­ вич Маляренко, в1дпра­

вив до столу трудящих 15 тонн зелено! цибулі 1 теrтлицях 2 центнери петруЦІКИ,

безперебІйно в ведуться роботи.

Проте, особливо напружений вес-

А. ГАВРИЛЕНКО.

жерами,

-

машин,

трена­

макетами.

У нас є

ІВостІ 'для того,

всІ

можли­

розпо­

-

J!lдає викладач М. О. Гончаренко, щоб слухачІ ' добре оволод І л и знаннями

якІ

з

диециплlн,

викладаються.

Ім

чи­

тають лекцl"i з трантор­ lНоУ справи, основ земле­ робства, енономlни та органlзацl"i дарського

сІльськогосповиробиицтва,

ських

культур,

м'яса,

яєць,

виконанню

Промисловість-сел у

rоднl поведемо, мову про го, що на пІдприємствах те,

як

МІІ

користуємось

по-рІзному

ставляться

до

єлентроенергlєю. цІєї важливої справи. На Нещода,вно ,перевІркою ковзанцІ номбlнату Іпlзно у пІвденному районІ на- ввечерІ, ноли немає лю­

щого мІста еипадки

re

були

винритІ бителІв катання на ковза­

безгосподарсько-

ставлення

Тl!.ння

до

винорис-

електроенергії.

Вдень,

коли

так

нах,

освІтлення

яскраво '

штук по

17

40

ват кож­

ИНоЙ. А це становить 2 ти­ ("чІ кІловат-годин на рІк. .. Як же так? - запитає­ те ви. Невже нlному

тут

щомІсяця зберІгають' май-

же

тисячу

нlловат-годин

електро~нерг!ї.

ЗовсІм протилежну нар-

тину побачили занни

БІля

торгмашlвцlв.

ков-

ЦІлу

нІч потужнІ свІтильники заливають свІтлом невеличний клаптин землІ за Будинном нультури. ЗаАдже гальиа потужнІсть цІєї

не прийшло на думну, що JI т;щий спосІб на вІтер .летЯ'ть державнІ ношти».

На

fll

жаnь,

це

так.

завІдуючий

1Іриємств

кущем пІд-

громадсьного

харчування Ю. В, Зубен­ !1О, нІ' сотнІ людей, що оБІдають тут, просто, не звеРТ3JШ на це уваги, ЇМ було байдуже. Або як можна розцІню· вати той фант, що на буд~вництвl житлового будинну деревоо'бробного комБІнату, що на розІ ву­

безгосподарностІ

ловати

з

гїї щомІсяця ват-годин.

пl;\тримають

н,а

житлових

Байдуже

гlї

ставляться

до

елентроенер­

урайспоживспlлцl:

lЮМП"

вдалось

-

Ha~ чле­

блоку

збlль­

нацІональних

на

три

асИГНУ­

воєнні

потреби

проценти

щороку

Тан, проент

во.

єнного бюджету США на

1980 фінансовий рік пе­ редбачає, що буде БИТ", з

продукцією

киТвського

заводу

На

А

змІшторгу.

ЯН

вдома

кожний

з

користується

нас

елен­

троенергІєю? Частеньно без потреби горять елент­ ролампочки у багатьох мІсцях,

працюють елент­ радІоапарату­

вернув будинок БІрюнових по вуяицl ' Нарла

Марнса. Одночасно внлюченІ

семи

У

Бетін. Він завер­ ши8 особисту п'ятирічку за 3 роки; сnрага го тога продукція, nідготовле. на до відправки.

Фото О. Бормотова. (Фотохроні~а РАТАУ).

ться на шляхах району, вносячи конкретний внлад у розширення мережІ

,

де

В.'1аштовано

основу

у

п'яти

з

шющею

!Vвадратних

виця ни .

щебеневу

метрІв

1.300 на

до­

Шевченково- Бер­ І ПУХІвка Рож­

Це

важливІ

об'єкти

них нlного не було. І :х о - п'ятирІчки, введення яких ча

до

господаря

дому

у

у дІю дасть

змогу розв' я­

нас немає претензій по зати питання швидкого оплатІ за винористану вивезення з важно;[о, ступ­ е.'1єхтроєнєргlю. фант ca~1 них мlс~всстей, осо5ли­ по соБІ виклинає сбурен- во заплави Трубежа, зlня. Звертаємося

M~CTa

будьте

фантІв

до

І

усІх

району.

байдужими

нІ

на

80лочил&ник'

-

Нолекти!! рай(')нного брано! Сlльськo,rо,сподар­ шляхового ремонтно-6удl­ ськ.оІ продукцІї. Добре вельного управлІння пl;:х­ усвІдомлюючи це, учасни­ тримав почин трудящих ки суботника працювати­ столицІ нашої БатьнІвщи­ муть з ентузІазмом. ни Моснви вІдзначити На.мlчено також зpo(Sи­ 109-у рl'іЮЩЮ вІд дня на­ ти землянІ насипи загаль­ родження В. І. ЛенІна ним об'ємом 600 куБІч­ ударним трудом на кому­ них метрІв на будІвницт­ нІстичному суботнику. вІ пІд'їзду вІд шосе Гого­ 21 квітня буде днем висо­ лІв - Жердова до c~,7la КОПРОДУК1'ивноУ працІ для Першотравнево'го. Ві3дОВЖ 61 рабlтнltна І 27 Інже­ д.,роги ПухІвна - РOJlUJИ нерІв, технІкІв та служ­ укладуть борт довжиною бовцІв. Вони трудитиму­ 50 ПОГОННИ:х метрІв.

були рогах

електроточни

місцях.

зліва

НА ШЛЯХАХ РАйОНУ

протягом ночІ вІтрини унІвермагу освітлюються 25 ,1ампочнами. Достат­ ньо було б 5. Такий же недолІк І майже в усІх магазинах

знімках:

aPO'FOBOZO цеху О. А.

«Укркабель!> добре знаЙо.чі трудівники села не тільки Украї,ltи,а й інших со· юзних республік, зокре.ча, Біл(}русії, Молдавії, Латвії. З початку /і.U/JіШll-ЬО­ го року nідnриє.чСТ80 відправило за­ мовникам Понад 2000 кілометрів ка­ беля.

ні

робоТІ до

бєзгоспщарсьного

по­

будинкІв

вlйсь.

без , того ренор:д­

ІнфЛЯЦії.

В.10ма,

заводу.

часом

з поправ,кою на зростаНЮІ

мене

що

,вининнен.

країнам

КрІМ

того,

проведемо

RМОЧНИЙ' ремClНТ аВТОШJlЯ­ хlв: з цІєю метою буде ук.ладено асфальт на пл\:)­

щІ рІв.

нвадратних мет­ Сплануємо обочини

100

трас

загальною

25 кілометрІв, 1.400 дерев. У

фонд

довжиною

висадимо п'ятирІчки

управлІння перерахує

223

нарбованцl, зароблених лІд час суботника коштІв. П. cp~eTap

ТРЕТЯК,

партор: аиіза­

цП.

(\РАІНА РАД: НОВИНИ АНЯ Велину партІю унІвер­ унІверсаJIЬЯУ сІвалку, роз­ сальних сlВ9ЛОК, культи­ робляють новІ зраЗ!іИ ва торІв для вирощування сlльсьногосподарської тех­ сої одержал!! даленосхl;х­ нІки у спІвдружностІ з

рачен,о

колосальну

М. ВЕЛИГОЦЬКИй, інспектор, держ енерго­ нагляду Броварського

відділення

енергозбуту

.Київеверго ••

рІзають гребеНІ, КОТ ну­ розроблено самохl;:хНI риють грунт, висlвають І созбиральні ~омбайни силосозбизагортають насіння. По· «Сибирян», тІм їх використовують І ральнІ номбайни, навІснІ кузови перевантажув'u­ для обробІтку посІвІв. БІробіджансьКІ кон- чІ зерна, л1дбирачl-стоrо­ структори, як1 . СТВОРIJЛИ клади,

сум уі

в 138 мІльярдІв доларів. Амє.рикаяська адмlнlстра. ція виТ,рачає :нині на мі­

лІтаристські готування 4~

процентІв усього рального бюджету хунокзна чн,ого ня коштів, що

феде. за pa~

скорочен. видІляю.

ться на боротьбу з 6езро­ бlттям та ІншІ соЦІальні потреби. ВІд ' Сполучених Шта­ тів не відстає і ФРН, де 6агатомlльйоннl замов­ лення держави на вироб­ ництво з'6рої вое;нними: нонцернами

веде

до

що.

рlчнщо вилучення Із сфе. ри го

загальногосподарсьно­ розвитку

величезниХ!

грошових, матер~альних 1 ЛЮДСЬНИХ ресурсів. Ноли: у ВеЛИRобританlї лейбо~

РИСІ:СЬКИЙУРЯД пІд тис­ ком громадськостІ і рядо­ вих лейбористІв намlтив недавно, дещо урізати

во­

єннІ асигнування, з штаб­ квартири НАТО пролунав рІзкий (')крикз ПОГ.розою застосувати

до

«інако­

МИСJ1ЯЧИХ1> кіл у Ло,ндоні певнІ caHHЦIї ... Додатковим тяrарем ДЛЯ мІльйонІв плаТііИІ:ів податкІв у США І Захід­ ній ' ЄвропІ стало створен­ ня на нордонах 3 соціа­ лІстичним

свІтом

натовсько!

системи

TpoHHoro АВАНС. ням

зети

дорог()'і

елен­

шпигунства­

За

повІдомлен­

захІднонІмецьної

.Штутгартер

тунг.:

у

Мюнхені.

; М! І Штутгарті лю,mJУ

га­

цай­

У.'1',-

(ФРН) у

почались

прак­

тичнІ роботи по створен­ ню такої си,стеми.

Таним

чином,

ві;\повl­

дальнІсть за роз,дування гонки озброєнь, як зви­

«радянсьну

витрачання

с.вої променІ на одне й те

уникнути

холу.

го автотранспорту,

за-

органам пропаганди стає все tЖЛаднlше .всьому свІтовІ вІДомо, що саме завдяки шполеl'ЛИВИМ миролюбним зусиллям

господарства.

500

по

залянувати

власникІв

спрямовують

потужнІстю вночІ

Правда,

х!.дну публІку реакцІйним

вань

Не

Ін;:щвІ;:хуально-

необхід­

сП.' ,з боку країн соцlа. лістичної спІвдружноСТі.

них

кІло'

мешнанцІ

з панІкою, про

нІсть озброюватись перед лицем неминучої «агре­

;\ить нашій нраїнl багато нІ землероби. ЦІ машини науковими колективам!! енергоресурсІв, янІ дvже виконують п'ять опера­ Красноярська, Воронежа. потрІбнІ для народного цІй: вносять ;\обрива, на­ Львова І Таганрога. Тут

навпроти

ват

Гадаю,

па­

Ні, ЛондонІ та Інших сто­ лицях натовських держав щодня лу,нають .пересто­ роги, $ІІ<І інодІ межуюТІ.

щення І

енер- , жителІв

900

неви­

лички у ВашlнгтоН1, Бон­

вІдпочинну людей можн" винлючаТIІ. Та й не лише тут, а й БІля гаражІв руч

тори

-

нІ-

помахом

ставлення до витрачання елентроенергП. Це заоща­

будІвної,

прожен·

3

диригентеьної

масиву. що половину лlх, тарІв в години антивного

лиць Нутузова І Машино­ чотири

-

втратами

нам цього

ра. Елентроенергlя ?К де­ шева! Так, пІд час вечІр­ сІльських аВТо.:Іорlг. У «червону суботу. бу­ нього рейду увагу при­

І МАЛОМ1'

Немов

димої

в'язати

роприлади,

'у ВЕЛИКОМУ

торго­

sельн.ого машинобудуван­ ІНя, були включенІ майже всІ наявні свlтильнини:

чином,

ЕКОНОМИТИ

свІтило сонце, у їдальнІ магазинІ сНулІнарІя., що навпроти Будин!!у заводу

Таким

___

1

~ультури

виминає­

=______=_________

ться.

буржуазної преси, радІ 0- І телепере;:{ач~х капІталістичних HpвlН.

л,ек'су НАТО

заку­

ж мІсце, навІть тодІ, ко­ ли там нІхто не працює. Ми стали свІднами то­

наХ

ОстаннІМ

БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ ЧИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОщадливІсть І бережJfивlсть. Вони завжди починаються з малого. Сьо-

утвер­

КОВО-ПРОМИ'СЛОВО~1У

успІшному

ПОЛЯКОВА.

зростання

ня ІНової свІтової ложежl~

пок продунтlв землероб­ ства І тваринництва. Не­

Г,

«радян­

5

лось

по

рІвна роль в цьому, як відомо, належить сільсь­ ким механІзаторам. Тому в господарствІ заздале­ гІдь подбали про пІдго­ товку нваЛlфlкованих T€XнІчних кадрІв.

постІйне

я:-;усь

СРСР 1 братнІх соцlалlс­ тич.них країн ЛЮДСТІВУ 3~ останнІ десятирІччя БДа..

молона,

планІв

МІф про

-

підвищенню врожайностІ поряд Із май­ полІв І продунтивностІ забезпечений ферм, зБІльшенню вало­ .f((')мплентами наочних по­ вого виро<іництва зерна, сІбникІв, розрізами окре­ Інших сільськогосподар­ вузлІв

озб[ о ~Hb

ВИсад­

(Збудований стернею,

rмих

гонку

naHHlx Іва- огіркІв сортІв .ТСХ-210.

передбачено здІйс­

нити

Хто роздуває

квІтня.

го кв.адратного метра теп- жують

ре дає молодим. ТорІк орденІв Трудового А. І. Касян було нагородЧервоного Прапора І жено Почесною грамотою «Знак Пошани. Натери- ПрезидlІ ВерховноІ Ради на ІванІвна Заглинська. УкраУнськоУ РСР, Вона зІ'брала по 27,6 Протя,гом року майже

метра,

а

теплицях уже цвІт,уть по­

валер

кІлограма

Ще тІльки

березєнь,

УспІховІ славно! трудІв- ~'ІИ"іJіЕцl К. Ф. Во;;чанів­ К І. Заглинська, соцІалІс- ницl спр,ияв багаТОРlЧНИ~ ,ська"

Переможцем тичного

почався

КОМЕНТАТоРА

навши зобов'язання. ри. Перший урожай Ух На 3,3 кІлограма горо- буде зІбрано на початку

1320 ЛИЧНJщяАнастасlя

зобов'язаннІ 1200 тонн. За овочІ, зІбранІ з кож­

пають головний Інженер рав хлІб. Обид,ва зарено­ Борис Іванович Мороз, мендувалисебе сумлін­ егроном Василь Івано­ ними роБІтниками, неад­ _ич Нравчеико, завlдую­ норазово вІдзначались ян '1ий майстернею Володи­ передовики соцІалІстично­ :мир Михайлович Тетя­ го змагання. НинІ хлопцІ IRИЧ, бригадир тракторно"і набувають теоретичних бригади ВІктор Григоро­ ЗН::!!ІЬ. І!ИЧ Най,денко та ІншІ. РішеннЯlМИ липне в о г о У господарствІ створе­ (1978 р.) Пленуму ЦН

,ro

няний перІод.

Турботи овочівників

руху,

справи.

КОЛОНКА

р.) Пленуму ЦК КПРС-в життя!

(1978

чайних,

тан

І

ядерних,

цІлком І -повністю

ІмперіалІстичнІ Галас

про

несуть

нола За­ МіфІЧну

загрозу»

по­

трібен їм саме для того, щоб вІдвернути увагу від таного очевидного факту,

Є. БАБЕНКО,

огляда'! ТАРС,


*

4 ~op.

10 березня 1979 року

РAfЮННІ олімЛіа!;ІИ ста­

lHrepecy

/!и своєрlдн!Ш підсумк~м JJапруженої творчої праці педагогічних колективів

IDO

удоскона.,енню

8аЦіІ і

зміСту

виховного

sищення IІЩЧн.ого

ви­

навчально­ під ви­

ідейного· і мето­ рівня кожного

.показз.,и, як вчи­

orелі впрова;ІЖУЮТЬ. в прак­ 'rику активнІ методи своєї

роботи і роботи УЧRіI;l, чи

ПОЖЕЖАМ-ffАДІЙffИЙ ЗАСЛІН

інші.

Перем~1з

учнів ДЛЯ участі в. облас­ них ОЛімпіадах. На жаль, у Жердівсь­ кій, Налинів<:ькій, ЛІто­ '{кІв ській восьмирічних uцсолах та інших ще не підбили підсумків шкіль­ нІіх олімп:ад і не подали звітів про їх проведення в районний вІдділ народ­ ної бсвіти.

.уроку.

BOHJi

.наук,

}КИ'ТТ,.

Чукuоза), х1Мі! (гOJtом жюрі Г. К Шевчеико) та

noгли6ленorо

осно'!!

явлення найбільш здібних

органі-

процесу.

д~

вивчення

"ОВ!

оЛімпіа.д

ли,

ми

нагородж~о

грамота­

раЙвно. Глибокі 1 міцні

показали

на

географія),

зна.нн~

олімпіадах

учні Літкіl!СЬКО~

.

(фіЗи~;

.ШеВЧt!ііКf1:r"

ськоІ (російська л~тер#~­

ра), ТреМХівської . (укра­ ЇНСЬЮL ліreратура, мате­ м~тика)r НняжкцькоІЩ­

міЯ), НрасилІвськоУ"

Н1іо­

земна мова) ·. ·середніХ, шкіл. Значно '}Qраще мину­

ФІНІШУВАЛИ РАНОННІ ОЛІМЩАДИ

* *

лого

року.·

нома.нДИ

ПЕРЕМОЖЦІВ ВИЗНАЧЕНО'

;За!!~і:>!іць.кої

, . виступили

ВorдаНівськl'>Ї,

середніх,

Р'q~ПііВСЬКОJ~осьмирl':1НОЇ

цn<l.n.

ми. Нер!дко 'l'pапляється, що батьки посилають сво­ Іх дітей в магазини п<> сір­ ники та цигарки, забува­

Не залишайте дітей без нагляду

1

вчителів, що Іх n1J:1tOTY:в.a­

Останн!м часом

по на-

ш!й област! та респуб.,їц!, ян повідомляє. Ниївська

-.

ст! ВИНИКЛИ

ючи,

пожеж!, Під

час яких загинуло чеТБе­ ро, у Вінпицьк!й троє

що

надто

так!

доручення

небезпечні.

нини

при.,авка

Праuів­

не

н! відпускати

повик­

дітям

цих

товарів.

1Ю.1lасна . Ра.да добровіль- >дітей .. Батм;и та ДСРОС!1і! Не 'Ного протищ~жежного тоЮ.,ьна РОБіВ тому по­ без на· ва·риства·, . почастішали ви- д:6іі випадки траплялися залишайте дітей rra.!fR!i пожеж із затибедлю в смах Велика Димерка, гля.:І.У, не дозволяйте їм дітей. Гorо.т.п. А ВИffilі виьому брати сірники! Пам'ятайте . оу :місті Біла церква за- дорослі. Інколи вони· доз­ слова В. Маяковського: гинуло ДВОЄ дітей, Фасті.в- воляють дітям брати сір­ «Не за.,ишаЙте :СЬКОМУ

-

район!

ПеРіяслав

му Т5а·Йоні

-

двоє.

ники. деручають розпа.,ю­

Хмельниuько-

вати печІ та керогази .або

одна

дити-

на. оу ·Чернігівській

обла-

-

дітей

Діти

стежити за' газовими ЦЩі­ тами

та

самих,

nyстують,

пожежа від них!~.

елен.тропридада-

Не з усіх' п-редметів бу.

f"Ибоко Й CB:ДO~O засвоюПереможці Ц1кІльних, лдпред,ставники R.i. qлім­ ється ними навча.,ьний· олімпіад взяли· активну ціадах з Гсі'ГОЛЇJСЬКОУ, На­

:матеріал. чи озбр"юються участь в районних

ол!м- ,л~j!іВСЬj{оІ,

~еЛИ1'одимер­

школяр!. ~аВИЧl<ами ~MO-IIiaдax, які проходили в 1;.ЬКОЇ, . Свt1'ИЛЬН!ВСЬКОї, стіЙМо поповнювати СІ!ОЇ ВРDварсЬКій СЦІМ6.. ЖердlВСЬМУ в<>сьмиР.іч­ знаннОІ, ЩО' зараз є од- С)собливо СЛід відзначити ИИХ,Ру.саНlЗСЬКОУ; . Гого­ l!iією з. наЙГОЛОВН}ШIlХ про- роботи 'учнів: з ма;:емати-ЛіЕ.ськоr, ТроєщинсЬКоУ ее-

6лемпе;tагогіки. .. Понад сім . тисяч учнІв

ни 'Ігоря Нащенка(6 клас. Бобрицька СШ)~ Люби

J\емонструва.,и свої знання на шкільних олІмціа,дах, як! Відбулися _У 18 середніх І 9 МС:tJмирlчних школах району.· 3ас"уговує на увагу op~

Мельниченко (7 клас, ківської восьмирічки~ ТребухtвськаСЩ), Світ-Попереду облаtиі ."Іаии Чухно (8 клас, ее- олімпіади,ДО.ЯКИХ пОТрф. ми:nо.lкlвська СШ): з хімії но пі.дготуватися більш - Анатолія Набиmа (10 ретелr:.но" _Hi~ це було клас, .літківськаСШ): 'з зроблено З~іМИНул6МУ._рО­

rанізація

олімціа,д

у

і

. провеj]ення Фізики - Олега Негедя ці. ОсМли·ВQ це стосуєть­ . Велик6димер- (8 клас,l{няжицька сш') ся роботи вчит.е,nів геогра­

ській. ПлосківськІй, Шев-

ченкіsській,

та

багатьох

інших,

які·

chiY, хіМі!, які на _МlПІуло­

·Літкіl!С"ькіЙ стаЛR nЄ-оеможщrми район- Річній олімпіаді Р6жн!вськіЙ.

cepe;tHix..

Мокредькій

них олімпіадо

І;Іосьмирічних

..

Найбільш

школах. . Осно:внамета ЇХ прове.nеняя прищеплення

-

оргаиl~ОВаНО

роботи,

заitияіЦі

ни;іьк!·місuя.·

кер!внЙКам· IШtlл

підвищення' гії (ГОJ):опа жюрі,

-

Р.

.

r.

І. ДQРоm:єнко, меrОДИСJ, раJtметО'дкабl-

Цей иенаситецьсокн пив чиїсь.

Малі стебельця корис.них рослин.

Щоб сонях круг.'1ий сонце осаtтило, Щоб 'на ГОроді хороше .~ло.

Б У Р 'Я Н Відомо всІм, що в уРож~йне ЛіТ-О Роз'б:йник він! Вбивав своєю ТіНню

нен!·

в мережу електрона­ грівальні прилади. не­

цієї пожежl

сдравна піч або димохід, н,еriридатна до експлуата­

мерзлих

e,neKTponpoB.oJKa.

ції

обережне

не­

пово;:!ження

з

відкритим вогнем. Уже· в цьому році У наШій області виникло чи­

ма.ло пожеж. Так, 2 січня трапилася

пожежа

в

тожитнукомбінату

гур­

«Про­

грес. у міСТ.1 Ірпіні. При­ чина ~. за';1Ишенnй без нагляду ввімкнений в ме­ режу . електронагріваль­ ний прилад. січня виникла поже­ жа в шкоді-інrернаті с .. ТРИПі.'1ЛЯ Обухівського

3

. На

другому

поверхах

24

учні.

І

знахо­

причина

ня

вlд!гріван­ що водопровІдні

-

паядьною

.,ампрю

труб

також

за­

водяного

го

А 1 .,ютого !! ~ел! Ру­ санові Броварського ра­ йону сталася пожежа в

стані

В. у

.,ежав

на печі

гримав

у руЦі,

ковдру;

ні підставки і ні в разі не за"ишати

і. за­

і

"-ели,

паяльні

спалахнув. вогонь. Так В. І. Соловей майже сві­

інші

ДОМО загубив С'воє життя. Щоб уникнутz пожеж. необхідно регу"ярн() пере­ віряти електронагріваль­

ме".3.,1ИХ

ми

ні

.:орогу

та

опалюваЛІ:>ні

якому їх без

Натегорично забороня­ ється .застосовувати фа­

нпа·ла. на

чого

утеп­

нагляду.

ЯКУ· він

внаслідок

можна

встановлювати на кераМІЧ­

І. Солов'я. нетверезому

снув, а цигарка,

опалення

.,яти .,ише пожежостійки­ ~ІИ матеріалами. Електро­ нагріва.,ьні прилади слід

опалення.

БУ;ІИНКУ Господар

труби, а центрально­

труби

ню

лампи

та

ві,:rкритого

вог·

вІ,:rігрівання

за­

ВИ;:!И

Д.'1Я

т'руб.

UJaHoBHi

громадяни,

ті.,ьки спільними' зусилля­

при.,а­

ди ! в раз! потреби усува­ ти їх несправність. По­ трібно та.кож пам'ятати,

ми

може:110

пер>єкрИіИ

пожежам.

1\'1. СОЛОВЕП, голова райради ДПТ.

"

У СВІТІ ,ЦІКАВОГО

СЬ}{б'! A"~ 1', ІХ'сlО"Іено з за.'1И:Ш~ННЯ .Ka~~!

Пугачовський дуб

слис-ок які ся

Пошкар-Ола. МогуmіЙ. 13 три об*вати, дуб-веле­ тень на ма.'1ЬОВНИЧіЙ Rле­ ROв:й горі в Пів,:rенно·схlд· ній лісовій СТОРОН! МаріЙ-

3

за­

яких є

лИіпені без нагля:rу вв:мк­

дилося

І ось '.у пору золоту· осінню Чортяче сім'я висіває він. Та я прийду господарем горо1І'У, Бур'я,н затисну у важкіЙ1'yuі, І ПОТрОщу, і в-икину У воду НехаЙГIiНЮТЬ ПРОI\ЛJtтl "орінц!! Щоб добре. сім'я сlя.ТТОЄЬ·.РОДИЛО, Щоб наливалось раДістю стебло,

Бур'ян осінній, інеєм покритий, Поміж кущів тихенько' причаївсь.

жеж,

причиною

Головна причина-­ безконтрольність

зросла

по­

третьому

-' .

МАМОТЕНКО.

сезону

небез,пека виникнення

району.

кету.

3 НЩШХ ЦО_ЕЗІН А.

слід

пройшли олІмпіади· з· ma-ТІроконтJXimoвати,·. як Іде тематики'. (голова жюрі nl:rroToBKS' до обласних R. П, Нниш); українськоІ олімПіц.

смаку до самосТійно'! наз- літеnаТУ1:Ж (головащюрl чальної праці. дослідницьМ, п. Теплюк): 6!('J'.'I1'Iкої

редНlх' WН!Л.- ЗовС,lм не брали ·учаСТі. учні Літ'оч-

З НАСТАННЯМ опа.,ю-

. вального

nal\1' яток

особливо

природи.

охороняють­ _СТOJ1іття

. державою.

fYf. Q~

раз нічліг _ Омелян Луга­ чов із загоном коза.кіl.

ДР!МУ'~ий ліс. буз над!й­ прошумІли над. цим ду­ ною СХО&аН·КОю..... неве.,ика бом. який,ународl з,:rавна галявина Фд дуБО~.Г:':'-· 5і­ називають' "'ІТУгачовсь­ ваЧНlf·М . місцем. ким.. За переказом, пІсля . (ТАРС).

НАРАДИ ПРАЦІВНИЮВ

.щКУВАЛЬНИХ УСЖАНОВ

МЕДИЧНЕОБСЛУГОВУ8АН:НЯ: ПРОБЛЕМИ І ТУРБОТИ

nз,исері. Є У районі кер!вники, якІ поСТіЙН r. працюють з колективом; пі.:r$ищують свою ква"іфікац!ю. Це головнІ лікарІ СвІтильнівської лікарні Н. І. НИри· пенке, Заворицької М. В. НоваленRО;

2

розповів. про те,

як

у

сед!

проводяться

з3.відуючl ві.:rді.,еннями І. П. 1СОКУР, медогляди у дит'ячих установах. на пта­ В, Старосельцева, Ю. П. Норсакоз, хофабрицl, у ра,дгоспі. Районний пе­ І. О. Тимко та !нші. Не можна не ві,- .:Ііа1Р Г. А. Сдастіна зверну.,а увагу:

r.

~Н~ЧИТИ роботу с:гаршихмедсестер В, В.

Пономаренко, Л. П, Сухопарової, Н, Н, Сумко, Н. К Страдомської (с. Гоголів) редбвчено розукр~-пнє}!ня терапевтичних лlhарі. Ще висока ПЛ:fннlсть K<!-~pIB t':e- f Л. С. l\1еwи (с, Заворичі). дi.,bHRЦЬ. реднього медперсоналу як у Mit'ti, тзк 1 . Медичні праці.вники прийня"и до ·ке· (ПродовжеИIUl. ПО"l.ва

виступІ зупинився на питаннях поліп­ шення матеріально-технічної бази ЛіКу­ ва.,ьни)( установ. Головний Ліl{ар Богд~­ ніВСької медамбулаторії Б, М. Гугліч

стор.).

OCHOBHIL~ напрямком роботи амl'.іула- в район!. Основна ПРИЧИJНа цього ~ віД- КЕ!рр~ниurва

С-'10ва

.

.

"

.

медпраЦ1В~ИЮВ на недошки в 05c.,yt'Qo! _вуваннl Дlтей у сільській місцевості, Гo)!o~a Р~ЙКОМУ профсп;дки меДИЧН~J: прац!~ниК!в О. М: ~итвиненко РОЗПОВІВ

Генерального' секре- про розвиток ~оu,I~ЛlСТИЧН~ГО зм~гання,

"орно-полшлінічної ДОПОМОГИ ста.,а про- сутнї.сть житла, У 1978· роц! 6Y.1'lo виді-· та~я' ЦН НПРG, r:опови ПреЗІl;іlї Бер- комплексний П.lДХIД до lдеино-поштично­ філактична робот:=!. Активно У цьому на· лено гуртожиток для медпрацtвникІв, ~oв.нoї Ради СРСР товариша Л. І. го, Tpy.:rOBOfO І морального виховання у nрямку riрauюють пульмонолог П. С. але й це не задовольняє наших ntHpe6. Брежнєва, сказані НИl\1 на XVIII з'їзді лікува.,ьно-проФілактичних установах

:Кот; оку.,іСТ. С. І. Че~lерис, з також лl-'

:кар А. Н. Нривенкова.

.

ВагатоприДlШІЛИ МИ уваги· питанням ВЛНСМ, пр:) створення у тру.:rових НО- району.

підвищення' ква.,IФікаЦії

персоналу

Стаціонарна допомога насе.'1енню ЗД!Й- нувал~НlіХ уста1l0В, Всього с,"'ювалась медперсоналом центральної у-доскона "енн.я ПІ'Д ищил .,

"

.'

" . . .'Б

лі.

{ективах

такої

мора.,ьно-психоЛогічНої'

На нараді також виступили го.,овнИЙ

на курсах. lТмосфери, при якій кожний буде вва· акушер-гінеколог І{иївсько,о сблздоров·фі!· "ати своїм обов'язком працювати про· відді.,у О. П, Григоренко, педіатр Ниїв-

. ~ . к·ваЛl

,кац ІС

лікарні. У терапевтичному -вl.:ІділеННі лі· ?:З чоловіки, ОргаНізовували. такі нав кувадось 1737 хворих, що значно бі.,ь, ча.ЙнЙ' !-для акушеРіs·IФе."Іьдшер!в на

1УНТИ,ВНО, з наЙб:.,ьшою віД;Іачею, Своїм

.а,ВД!lННЯМ ми вважаємо

забезпечення

сьної

обласної

Коваденко,

дитячої

завідуючий

лікарні

Д.

МО

Київським обл.

ше у порівнянні з 1977. роком, базі це~р;a;lЬНОЇ ,,!карНі. Щомісяця про.СІІіШНОro виконання постанови· ЦН 3;:!ОРОВВ!Д;Іlлом О, І. Авраменко. оу минулому p!lui було розширено хІ. водяться·~анятТ.я з середНім медперсо- ;nРС і Ради Міністр:в СРСР, підвrtУ робот! наради взяли участь ceKpe~ рургічне,

травмаТОЛОГ.ічне

вІдділення. налом,

тення ефективноСТі і якості ме,:rичНоТ· тар міСЬккому Номпартії України А. г.

оу нинішнЬCJМУ _ .відкриеться невролоАдмlністрац!я, партійна І профсnlл ~ОI10;\10ГИ: домогтися .нових. ~осягнень гіЧJне. Поки що не відповідає потребам кова організаЦІї протягом року займа J ОХОРОН! Й УКРШЛ6НН! здоров Я раДЯ1!:населещ!я гінекологічне . від.ділення 1И<:Ь. питанням розстановки і виховаиня 'ьких людей. . , Слабка са1lітарно-осв'ітня робота Be,:reTb· кадр:В. Однак ми використали. ще не BCj В обговореннІ ДОПОВІДІ виетупи.в .ГО·

l\Іутило, голова ЕИКОЮЮМУ районноУ Ра­ ;::(И народних депутаТіВ М. О. Серг;«;нко,

секретар ВИКОНІ<ОМУ місы 1 оїї Ради народ· них депутатІв В. Я. Багнюк

·1Овни~ саНіТарний ліl<ар району 1. М. ~ ся серед жінок на підприємствах, у рад· О'езерви: настаВНИЦТ1!О, рОБОfЙ' з моло- Жукович. Він запропонувС!в' .органJ.зуваПо ооговореному ~т~ню учасnники гс>спах. ;::(ими· спеціа-лістами. проведення кониур. ти .брига:І!1 шеплення на ЧOJіі з педіат- наради прийнял!! вl,:rпоВlд,>У. nO~T~HvBY 1

Показники нащої ро·50ТИ п основному су «Нращий 3~ професіЄЮ.. . рами, розпов:в про те. якІ р.оботН ведуть- звернення дО В<:ІХ ме,цичних пращ.вникІв за.'Jежать від забезпеченост! ліку.вальБагато зроблено І у' ~П-р'а.в.l. зиховання СЯ'у районі цо охороні оточуючого сере. рі\ЙОНУ.

них за".,,:> :!'в кадра~1И і

nравидьної їх

розстаковки;

У. минулому році 'врайон прИбуло 24

кері~ників

.'1іКува"ьних ,заКЛ~Ді!!.

Зам!·· :ttJ'Еища,

нили головних лj~ар\з У -ГЬ.ГОJ1еsJ, С.fJ\1и·j\1" О. Ткаченко, гол.овниЙ .,il<ap Літполках, Великій

Ди~ерці; 'iri!!!рзен~ис- НіВСЬкої Дільни'{ної

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I

Ре.актор

"ікарні,· у CBlJ.ЄMY

Є. Н. ФЕДИН.

"1""'---;;:~-АЛ';"Еі~А;оО'''I~''''т-!~F.'ф~''''он-и--'':>-----I:~::::-"-----"" .. __w:>-,-::.4."7. ' -~;:;e:;:~:;;;:-I ''~-"'''::;~:Я-;I1'';;':-:-о;~а;"';=-r::;."''""''''''''' \ коммукистичеСК.ОА пар'ии у.кра.ин. &І. . в. '.. . , ·255020. s!.апоsі.да.,ыl го секреlаря. аіn"і." СІ.1ЬСЬ.О. г. ГОСПОДВРС1ва. кореспов, вІвторnк. Coseta наРОllИblХ а.епутаmll КиевскоlІ областв. БРОВАРИ. а.е,т. "іси.вого Dаnіnм"влрння вІддІлів ПРОIІИСЛОВості. ~ ятаиuю І ~ Га.ета ВblХnПИТ ва украВНСКОIІ 8зw.е . .У./І Квlва.к. масовоl робота. фnтокореспондента бсяг пФОРМ8Т8 . . .. . P88J1a,., редактора

ropOlltKnro

pallnHlIoro

~.,.....,..,..".

-

...

,,#

,

'.

-

Броварська

__

~'''

__

друкария

-

.a~TVnHKK'

peД8.rтop.

-

,....

:

ct'peAY.

19-3,18: 19-4-67.

1114

. IK.IleI<c 61964.

~.j,"_:

•.

11.

#" ".#-~"':'~""".:I"~""~.6"-~~

",..,.".....,,...,,.....,.,.-.,....,.,.,...,,..,...,...r-~--'~...,.....,...I' ,4".,..~.,.-#-,.

Киівського оf).ІІynрзвліИИIІ _І! СПРЗR'аХ' визавииптв,

CVI'ieTY

..

0,5 газети с

,.,,.,.:.~~~~_.,,,.

поліграфії і книжкnВ'оі торгівлі. вул. Київська, іl54.

Зам,

___

~

1392-11,320.

40 номер 1979 рік  

40 номер 1979 рік