Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ОВОЧІ-В БУДЬ-ЯНУ ПОГОДУ

ЄДНАйТЕСЯ! ом

40 (4560) СУБОТА

11 БЕРЕЗНЯ

жують близько двох мільйо­ нІв карбованЦів прибутку. Тільки в цьому роцІ з теп­

сельдерею

лиць

чатку

відправлено

року

в

коп.

Як повідомили нореспон­ дента РАТАУ в МіністерСТВі радгоспІв УРСР, тепер бага­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 19З7 РОНУ

то господарств,

що

спеЦіаЛі­

зуються на вирощуванні овочів, мають тепли'Ші ном­ бінати, які вІдповідають най­ сучаанішим вимогам. Так, наприклад, радгосп «Київ­ сьна овочева фабрика» од­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ним

з

перших

впровадив

гідропонний метод

Третьому року

ХЛІБОРОБИ! Перетворюючи накресления

в

життя

ський.

ХХУ

з'їзду

подарств

КПРС по дальшому розвит­ ку сІльського господарства, трудІвники поJI1в І ферм иа­ шого райоиу ДОСЯГJIВ в ми­

овочІв. ШІсть гос­

-

не

BНКOH8JIВ

пла­

нів продажу фруктів І ягід. Було допущено недобір і ін­ шої

ціниої с1JIьськогосподар­

ської продукції.

-

n~ятuріч"u

ського

візеруюш

орнаменту

україн· виходять

ну лому ювІлейному роцІ ви­ соких показникІв у виробни­

Ннні мн стоїмо на порозі весияної посівної кампав1і.

доблені ними

цтвІ й продажу державІ про­ дукції РОСJIВниицтва І тва­

Через кілька днів, як тільки останиій сиіг зійде 3 земnі,

риту. Тож не випадково торго­

рниництва. Вони успІшно ви­ KOHaJIВ свої соціалІствчвJ. зо­

широким

БОВflЗання, взяті иа честь 60-річчя Великої Жовтневої

,соціалІстичної

ревоJIЮЦlї.

За підсумками Всесоюзно­

го соціаJIiстичного

у

змагання

році два

1977

господар­

-

ства нашого райоиу

иа

Жовтневої

радгосп раl!ГОСП

орде­

РевоJIЮЦії

«Плосківський» «ЗаворицьКИЙ.

нагороджені

і

перехідиими

Червоннми прапорами ЦК КПРС, Радн МінІстрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. Району присудже­ но перехідні

Червоні прапо­

ри ЦК Компартії України і Ради МінІстрів УРСР, а та­ кож Київського обкому Ком­ партії України і викоикому обласиої Ради иародних де­ путатів.

Сьогодні на райоии1й на­

раді працівникІв РОСJIВНИИ­ цтва будуть пlдведеиl під­ сумки роботн

за

МИИУJIВй

фроитом

повсюдн

розгорнуться польові роботи.

До їх початку колектИВИ ме­

ханізаторів

радгоспів і ра­

йонного об'єдиання госптехиіка. багато

«Сіль­ зроби­

JIВ, щоб зразково підготуватн трактори, посlввВЙ ігрувто­ обробний інвентар. У рад­

добиваються радгоспу

торік

трудівники

«ПЛОСКівсьКИЙ.. І

врин

ВИРОСТНJIВ

по

42,6 центиера зернових на гектарі, 196 овочів, 1107 - кормових коренемодів, по 584 центнери кукурудзн на силос 1 ЗeJIеввй корм, значно

аеревнкоиaвmи

свої

рІвники й

та

радгосп1в імеВі Кі­ «ТребухівсьКВЙ.,

ОЧОJIЮВаВі І. І. Ярошенком

М.

І.

Прудквм,

1

одерж8JIВ

відповідно по 40-37 цент­ нерів зериа з гектара. Лан­ кові механізованих лавок

М. Д. Денисенко з радгоспу 4Заворицький. та Ю. О. Ва­ СВJIеико

Мічуріна

з

радгоспу

імені

ВИРОСТИJIВ врожай

картоплі по 145-147 цент­ иерів на гектарі.

Трудlвиики поJI1в району самовlддаио ПОТРУДИJIВСЯ торік иа всіх етапах бороть­

би за врожай. ОсоБJIВВО на­ пруженим

був

ДJIЯ вих най­

відповlдальв1mвй період жиива. І вони з честю витри­ MaJIВ цей иелегкий іспит. На жаль, в окремих гос­ подарствах

несповна

pe:sepBH,

CT8JIВ наявнІ

CJI1AOK

внкорн­

вва­

чого їх колективи не

справиJIВСЯ

завданнямн.

«Заплавний.,

з

поставлеВВIIJВ

Так,

імені

радгоспв

Докуча-

І єва та імені Щорса не внко­ І

иаJIВ не JJВШе соцІалістичних

І І І

зобов'язань, а й твердих планІв продажу державі кар­ топлІ, радгосп «Жердів-

коло-

задово-

ленням приймають їх для реа­ лізації покупцям.

полегшує

працю,

оскільки

відпадає цілий ряд трудо­ м:стких, ручних операц:й: заготівля і заміна грунту в теплнцях,

розпушування,

підсипання, живлення

поливання, під­ органо-мі!Нераль­

ними сумішами. Це дає змо­ гу приділяти більше уваги доглядові за рослинами і

результати відчутні: на

3-4

кілограми продукції більше, ніж у звичайних тепличних умовах, одержують овочів­ ники при гідропонному ви­ рощу.ваНlні. В цілому по рад­ госпу « Київська овочева

фабрина» середня врожай­ ність становить 30 нlлогра~ мів. Від реалІзації овочевої

На фото: Н. М. МУЗИЧЕН­ КО і М. П. МА СИЧ.

продукції

тут

щороку

ннх

вже

продано

Добре також ідуть -справи з вирощуванням овочів у примІських радгоспах «Пу­

ща-Водиця», «СОВКИ» Києво­ Святошинського району та деяких інших. Не випадково «лідерсТІВО» в реалізації продукЦії тепер міцно три­ мають- овочі,вники Київщини: в

торговельну

мережу

вони

відправили 15 тисяч цент_не­ рів огі;рнів, зеленої цибулі, кропу, шпинату. Нарощують темпи реалізаЦії раННіх ово­

чі'в у Дніпропетровській, ХаІЖівській, Львівській і Кримській .областях . І ось що ще характерно. В кожному спеЦіалізованому господарстві тепер передба­ чаються «ступLнчасті» посі­

ви. Так, наприклад, му в теплиЦі

у люто­

висаджено роз­

саду помідоріІВ, нині прово­ диться сівба баклажанів, пер­ цю, цибулі . А пІкірування розсади ранньої капусти за­ кінчено ...

Ділом відповідаючи на Лист ЦК КПРС, Ради Міні­ стрІ-В СРСР. ВЦРПС і и,; ВЛКСМ, овочівники респуб­ ліки прагнуть з честю вико­ нати свої зобов'язання, в будь-яку пору поставляти до столу

трудящих

якомога

більше найрізноманітніШоЇ поживної продунції.

(РАТАУ).

фQТО М. Семниога.

алваИ1'Ull

1(0.11 ЕК1'Н В Колектив нашої дільниці склада· ється з 22 ,робітників. Усі вони жінки. Са,ме ці труді'В<Jшці своєю п.рацею ві,нчають роботу решти ви· робничих підрозділі ,в Дар-ницького ремонтно-буді,вельного управління. Адже наш колектив опоряджує но·

воспоруджеНі BaJНi

БУill.івлі і

!>,!конструйо­

П/}Иіміщення.

Найдосвідченіші опорядж)"вальни­ ці, що входять до складу бригад

Н. М. Омельче!Ш{о, К. В. Донець, Р. Ф. Кін:дратенко, А. К. Бережної, трудяться ЗаІОято, З 'вогнИ\Ком . На 120-1ЗО проценті,В виконують змін­ ні з-авдання маляри О. П . Усте.н-ко, ШТУ1<атур Т. П. Єрьоміна, маля'!!· штукату.р О. І . Якубовська та інші. За:вtдя'Ки їх.ніЙ У'да-рніЇІ; праці з ви-пе­ реджеНlНЯ~ графіка здій<СНюються за­ вершаль-ні роботи на реконст,рукцИ

знмовий період AJIJI ремонту машнн. Тут ще ие полагод­ жено частииу сівалок, кар­

топлеса~лок,

радгоспу

державі понад дві тисячі центнерів ранніх овочів.

одер-

ристanв раціонально осlввьо­

бази

інституту

«УКРКОJIГоспщюект»,

цеН1)ральної .районної лікар_ні, ремонт конТО'ри радгоспу «Требухі,вський» і приміщення раЙJвИіКОНКОМУ.

грувтооброб­

знарядь.

І

Є ще ряд HeAOJl1KiB у гос­ подарствах району в ПідгО­ товці посІввого матеріалу,

В. ПЕТЮК, начальннк дільниці опоряд­ жувальних роБІт.

насlивої картопJIl. Хоч уже

шl господарства. А рiJIЬинчі

рова

гек­

інженерио-техніч­

ярих, не скрlзlt створеио на­ лежні умовн для швндкого

бригади

господарствах району було внявnеио иемало иедоліків та иедоробок. ОсоБJIВВО іх багато в радгоспах імені Мі­

потрІбно виходити в поле, а не всі господарства мають

рощуваии1 зерновИх куль­ тур ДОСЯГJIВ також деЯКі іВ­

як

більш

недавно проводнлась У всіх

Високих показНИКів у вн­

зобов'язання.

становить

Однак під час перевіркн стану підготовКИ сільсько­ господарської технікн, що

иі працівннки JIКIIX ие вкко­

культур

із

Тепер вона

радгоспи «ЖердівсЬКИЙ. , «Русанівський., імені Щор­ са, «ПухівськнА., «Аван­ гард» , «ТребухівсьКВЙ •.

Щорічно найвнщих показ­ нИКів по врожайності сіль­ ськогосподарських

організації

ви­

роБНИЧіЙ площі.

Першимн повністю відремон­ тували машвнв й знарядя

чуріна, «Великодимерсь­ КИЙ. ,Імені Докучаєва, ке­

нниІшній рік.

вельні

вироби красиві по своєму

вирощу­

на великій

госпах і на птахофабриках району готові до роботн 1040 тракторів, або 82 про­ центн від иаявної кількостІ.

завдання на

рІк і иамічені

неповторні

овочів

Гідропонний метод значно

з-під рук вишивальниць фаб­ рики художніх виробів імені Тараса Григоровича Шевченка Надії Миколаївни Музиченко та Марії Павлівни Масич. Оз­ і

вання

тарІв.

ударну працю! "Чарівні

по­

радгоспіІВ.

~~-

В ДОБРУ ПУТЬ,

з

торговельну

мережу республіки з теплич­ них плантацій колгоспі-в і

р.

1978 ЦІва 2

Близько 40 тцсяч центне­ рів свіжих огірків, зеленої цибулі, петрушки, шпинату,

достатній

запас

насlния

перебнрання картоплІ.

у ПОВНІЙ ГОТОВНОСТІ

Шир­

ХЛібороби радгоспу сАван­

ше проводитн сортопо­ иовлення окремих ярих куль­

гapд~ з радістю зустр1ли по­

cJI1A

тур.

у нlUlіШВЬОМУ році ТРУ­ дівинки радгоспів і птахо­ фабрик B3JIJIВ иа себе висо­

кі соціалістичні ня

по

зобов'язаи­

вирощувавию

всіх

врожаю

сільськогоеподарських

культур. Вонн д8JIВ слово, зокрема одержатн по 30 центнерів зериа з гектара, по 160 цеитиерів картомІ,

овочів, 300 ку· курудзи иа силос, 600 кормовнх коренеплодів, 42 - сіна бarаторічнвх трав, по 350 центнерів зеленої _а­ си багаторІчних трав, висо­ кий урожай iвmвx сіJIloCЬИО­

200 -

господарських

Щоб

успlmво

культур.

справитисв з

цими відповідальВВIIJВ зав­ даннями, потрібно забезпе­ читн чітку й безпереб1йву

роботу

сільськогоспода~

ської теХВікВ. Весна прийшла, воиа КJIВ­ че хліборобіВ у поле, де ви­ рішуватиметься дмя нового врожаю. У добру путь, доро­ гі друзil

вІдомлення

Центральним

КПРС

і

про

прийняття

Радою

СРСР постанови

Иомlтетом МіНіСТРіВ

сПро

до­

датнові заходи по пІдготовці і проведенню весняних по­

Дирекція, партійна та профспілкова організації розробили робочий план на період проведення весняних польових робіт. Передбачено широку гласність соціалі­ стичного змагання між хлі­

У цІ дні ми ще і ще раз ог­

боробами за досягнення най­ вищо! ПРОДУ'нтивності праці, забезпечення належноІ . орга­

лядаємо поставлеНl на ліній­ ку готовності трактори і ма­ шини, перевіряємо які<:Ть на­

вання, культурно-побутового і медичного обслуговувания.

льових

роБІт

У

1978

році •.

сіння ярих зернових нуль­ тур, готуємо нас1ння високо­ врожайних сортів ранньої картоплі, завозимо і нагро­ маджуємо пальне і -мастиль­ Ні ма:теріали тощо. Господар­ ство у~омплектова·во необ­ хідними кадрами трактори­ стів-машиністів, водНв ав­ томобілів, машивістііВ дощу­ вальних

машин.

нІзації

громадського

харчу­

Нині разом Із своєю уче­ ницею трактористкою На­ стею ГрНбовою працюємо на фермі, завозимо корми для телят та великої рога то! ху­ доБИ, що перебуває ·на від­ годівлі. У тому, що радгосп успІшно виконав плаиові зав-' дання двох минулих місяцІв нинішнього рону по вироб­ ництву та продажу державі

м"яса, є частка і нашої. пра­ ці. Ян тільки сніг зійде із землі, ми разом з усіма ме­ ханізаторами

господарства

виУдемо на своїх тра-кторах у поле, щоб засівати ИІІву.

У вІдповідь на 'Лист ЦК ИПРС, Ради МінІстрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛИСМ про розгортання со­ цlалісТJAНОГО змагання за в~ання і переевконаввя плану 1978 року і пOCJUiЄн­

ня боротьби ефективностІ

за пlдвищевв.R ввроБНИЦТ8а і

якості роботи трудівlПUCИi на­ шого

господарства

вживуть

усіх заходів до того, щоб забезпечити проведевня вес­ няних польових робіт ва ви­ соному агротехнічиому ріВ8і.

П. ~РІШКО.

тpa,8tOPllcт.

,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• а . . . . . . .

У Видавництві політи<Шої літерату,ри вайшла в tBiT КНИl1а сЛ. І. Брежнєв. Радя.н~ькі профСпілки

,!юго сек,ретаlРЯ ЦК КПРС, Голови Президії Вер­ ховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва за період зластопада 1964 по листопад 1977 року, в ЯlКих висвітлюються теоретичні оонови і прак­ тичні завда/IJНЯ діяльності ,радянських профспі.

в умовах ррзвинутого соціалізму».

лок

До збір,пика включено, ПОВlністю або ча~тково, доповіді, ПРОМОВIf, виступи, при'вітання Генераль·

Збірник надрукований «K,pacныl: пролетариЙ:..

Випущено Політвидавом

на сучак:.ному етапі.

у

московській друка,рні (ТАРС) .


3 ВЛАСНОГО досвіду

СЛОВА ДОТРИМАЛИ Восени минулого .року колектив ~ехаrНізаторів радгоспу «Жердів­ ський» , підхопивши почин ремонт­ ників Переяслав- Хмельницького району, взяв на себе виоокі со­ ціалістичні зобов ' язання по підго­ товці грунтообробної та посівної техніки

до

веони

третього

лися через обміННИЙ пункт рай­ об'єднання «СІльгосптехнІка». На підготовЦі сільськогосподар­

року

п'ятирічки і закликав усіх механі­ заторів району зразково провести цю роботу. Зобов ' язання були об­ говорені

на

загальних

зборах

ро­

бітників радгоспу і на зборах це­ хової партійної організації меха­ нізаторів . Ух схвалило бюро міськ­ кому Компартії України . Ремонт сільськогоспода рських машин

1

ся з

і

знарядь

ЖОВТrНЯ .

дарству

у

нас

розпочав­

Наказом по госпо­

було

встановлено

строки

його проведення, .розроблено чіт­ кий І1рафїк підготовки тих чи ін­ ШИХ видtв інвентаря . Він скла­ дався з таким розрахунком , щоб полагодити

всі

знаряддя

за

теп­

лої погоди, оскільки в радгоспі немає хорошої. майстерні . Зразу ж по з а кін чен н і ПОЛЬОВИХ робіТ вивільнені машини та механізми ставилися на ре­ монт. Наприклад, всі зернові ком­

ських

дбали

водили

силами .

власними

Для підготов/!{и до весни інвен­ таря в радгоспі створили дві ре­ монтні ланки, до складу яких

включили по чотири-п'ять робіт-. ників. Це були переважно трак· тористи, віЛldil 'від інших робіт. Очолили ланки слюса'рі-наладчи­ ки Микола Улянович Березинець та Іван Гри.горович РезнІк .

Наші ремонтники провели ве­ лику роботу по підготовЦі техні­ ки до весни 1978 РОКУ, з честю виконали

свої

соціалістичні

зобо­

в' язання. Всі посівні й грунтооб­ РОБНі машини та знаряддя бу ли полаг·оджеНі

й

поставлені

нійку готовності

ще до

1

на

лі­

грудня

1

минулого року. А на березня, я,к і передбачалося, механізатори закінчили осінньо-зимовий ремонт тракторів.

Фактично дарську

всю

техніку

сільськ.огоспо-

ми

вже

підготу­

вали до нового виробничого сезо­ ну. в тому числі сінозбиральнv сінажну, зернові та спеціальні комбайни . Не відремонтовано ли­ ше один комбайн СК-5 «Нива», який після закінчення ЖНИв був зданий у Березанську спецмаЙ- . стерню БарНШі'ВСЬКОГО раЙоб'єд.

нання «СільгосптехнІка». В Інших спецІалізованих rоджено

ри

-

всього

МТЗ-50

майстернях пола­ два

і

наші

Т-25, які

старанно

центнерів. А окр.емі культу·

високу

якість

подав

безперебійно

ІМ

ся.гли

механізаторами розроБИЛИ

виконанню

взятого

положення

ні і матеріальні ремонтників,

про

ні

Так

}{отра

мораль­

вимпел

Ланці

першою

та

і

висо­

поставить закріплену перехідний

грошова

пре­

же заохочуються і окре-

механізатори

переможці

.

змагання.

Партком

помогу

Вони

стимули.

коякісно полагодить на ЛіНійку готовності техніку, вручається червоний

зобов'я­

машин .

ПОі!ає

цеховіи

пов~якденну

д~­

паРТІйній

оргаНІ­

бригади ,

очолю­

тракторної

ваній інженером по техніці безпе­ ки П. О . Хитрим . МехаНі}{ Д. Д. Соловей член парт}{ому і від­ повідає за цю виробництва.

важливу

діЛЯН}{у

Відр·щlJ,НИХ 'показникі'в до­ минул.ому

ювілейному

у

рОці.

Незважаючи на складні по­ годні умови, вони вирости­ ли хороший урожай біль­ шості ·корм.ових культур і зробили надіійний запас фу­ 'ражу на зиму. Так, сіна було заготовлено 1100 тонн при плані 800, силосу понад ІЗ тисяч тонн, або півторарічний запас кормо­ вих буряків 1217З тон­ ни , сінажу 2590 тонн.

Всього на стійловий період

ми мали вих

105З6 тонн кормо­

.одиниць,

77,2

по

одиниць

а

на

же

Одночасно з ремонтом сільсько­ господарських машин і .мехаНlЗ­ мів приділяємо я}{найсерйознішу увагу пІдготовЦі і перепідготовці

кор.модобувники

становить

кормових

з

одного

умовну

гектара,

голову

-

центнерів при

50

42.

що

центнера

Такий

запа~

змогли

плані

фуражу

створити

одержанню

май­

ми

завдяlКИ

високої

.вро­

тарів .

ще вищий урожа[! культур. Кукурудзу

всіх виро­

<:илос дві

механізовані ланки, очолю­ 'вані Валентином Петрови­

че," Топіхою та Михайлом Яковичем Кабанцем. За ни­ ми закріплено по 115 гек­ тарів площі, куди :взимку вивезено гній, з розрахунку

по 70 тонн на кожен гек­ тар. Мі.неральних добрив буде дано по 450-500 кі­ лограм~в у діючій речовині .

Трудівники пу,

-

родою

наго· пере·

хіДНО'Г<;l Червоного прапора ЦК КПРС, Ради Міністрів СР/СР, ВЦРЛС і ЦК ВЛКСМ і занесеиням на Всесоюзну Дошку пошани на ВДНГ СРСР, все шир­ ше

розгортають

за виконання нання планів

змагання

і

перевико­ року,

1978

підвищення ефективності і якості роботи. Найперша їх

-

ту.рбота ної

створення

кормової

основою

У

роБНИЦl\ва

Частину ЇХ

було внесено в

грунт

осені .

державі.

Трактори

радгос­

ви<:окою

врученням

ринництва

ще з

полів

окрилені

й сільгосnма.шини підготов­

міц­

бази,

що

збільшенні проду,кті,в

ви· тва­

продажу

ї!(

А. ТАРАСЕНКО,

кваліфікацl:У, :':ї слухачам один р.аз

та'ра,

куку,рудзи

на

на

584,

кормових

буряк~в-

ся них

насіння <:ортів

високоврожай­ «одеська-ІО»,

дена Жовтневої Рево­

рік

проводиться

присвоюється

roctJ.0Aapc.Vtl

Пlдвшцення

переатестаЦ1Я,

ристІв-маІіІин1СТШ першого класу, другОго і 13 - третього класу. Серед них третина мо­ .ІIОДЦ -МеханіЗаторів.

10-

ПіДвищивши в ш}{олі

свій фа·

ховий рівень, багато наших меха­ нізаторів добивається високих ви­

робничих п.оказників. Торік, на­ приклад, М. І. Горєлко 'виробив

на

тракторі

МТ3-52

2347

гeKTa~

рів умовно'і ораllliИ при плаНІ ВиробіТОК на ' трактор

1250.

Т-15&К

у

механізаторів

Улезька і В.

Н.

відповідно до рів

М.

І.

Калюка доведено

3319

. УМОВНОЇ

перевищує

і

3314

оранки,

що

ге}{та­ значно

завдання.

Механізатори радгоспу готують­

ся до виходу ІВ поЛе. Нині · в ~ай­

стерні вони праводять техНlЧН~ обслуговування тракторів, слюсаРІ

комплектують грунтообробНі агре­ гати . Уже стоять напоготові сІ­ валки

та

силос--

класність. Нині в трудяться 38 тракто­

інші

ВИJЩ вмІння віДЧУ1Вати його

іиженер

неповторну

сяйво

красу:

РОСІШіон,

.освітле-

них

ранковими променя­ ми сонця, і передвечірній шелест колосків, пісня

жайв.орона у безд.онному небі і запах стиглої шnе­ ннці,

перекоти

веселка

над

грому

селом.

і

Мені

все це знайоме і близьке з дитинства . Та ноли пе­ реді мною, 16-річним сільсьним юнаком, поста­ ло питання ким бути, я, перебираючи чимало при­ :заоли.вих проф&ій, лови.в себе на думці: не жити менІ без широного ПОЛЯ і різнобарв'я трав, пахо­ щів землІ і хліба ...

Тоді,

машини .

єнні

П. МИРОНЕЦЬ, головний

РІДНЕ поле! Щасливий

т.ой. к.ого доля не позба­

у

тяжкі

роки,

пі·сЛя.во­

ОВОЛОДі.В

про­

фесією тракториста . Орав, сіяв, збирав... ДеКільна

радгоспу.

мені доручили мехаНІЗОВану

по

вдаЧа:

ТаК,

6ирощуванню

li)дмовитися, не м;г. ТЗока

зС!вЖДи

ЯК

посту,пати

треба.

ТоріК

у

господарстВІ

картоплею

було

JU4 ге.ктари. На тарах

зайнято

100

вирощувала

ша ланка. товлений часно

У

гек­

її

добре

грунт

ми

на­

підго­

CBOt;-

висадили

високо-

насіння

}{ращих

якісне

сортів бульб. Разом із помічни'ками комсомоль­ цями Анатолієм Будни­ ком і Сергієм Кеушом я Працював

на

спареному

агрегаті. При нормі тарів

6

гек­

щодня висаджували

картоплю на площі 1014 гентарі'в. Широкоза­ хватну

,нам

картоплесаДfКалку

змонтували

ЛеоНід мов та льович

слюсарі

Устимович АкВ­ Володимир Васи­ Нагорний з допо­

могою

елентрогазозвар­

оНикі,в Івана Степан.овича Федорівського та Миколи Семеновича ,Тимошенка .

На фото : .м~ханізатори Михайло Іванович Улезько,

о

'радгоспу. Під цією культу­ рою буде зайнято 110 гек­

висіватиметь­

ЦІкола

нартоплі . звичайно,

стор.

ніше , за інди.відуальними договорами з робітниками

площах

працює

очолити

2

весня­

них польових робіт, щоб у нинішньому році от,римати

кормових

ве<:тимемо, як і ра­

них

госпі

рад­

ланку

Q

бурякі,в

головний

здава-

;&._6=::;=;;: 72 =v

Колективи кормодобувних бригад наполегливо го­

на

СІ1рия­

поїданню

лено до роботи . На виділе·

Kaдpi~. , У

років тому

7з±72

трав по 57,З центнера з гек­

ЩYlваТIJIМУТЬ

кращому

жаЙност·і. Зерна було зібра­ но по 42,6 центнера з гек­

механізаторсь}{их

тракто­

Григорій Миколайович Перерва; техніка

кукурудзя;

початку

Це підви·

корму,

.вирощУ~ання

тара.

до

суво,

встанов ­

.

одержали сіна багаторічних

туються

Зil­

ЙОГО худобою і, отже, піднесенню її п,родуктивності.

ної маси по 586, у дру­ гій (бригадир К. д. Какун, помічник М. І. Топіха)

гектара,

траншеї,

якість

ти-ме

по

Закладати·

дотримуючись

щить

нера

з

загін

оінажу .

леної технології.

рюючи необхідні умови для

і

зання по ремонту

IИІТlО

праці

укомплектували

мемо ЙОГО· в ро

,висок.опродуктивної

тваринників .

радгоспу

готі.влі

КОРМІВ

успіху вІдіграла постійна увага , яку приділяють партійний комІтет дирекція

Ми вже

механі:зований

не­

обхідними запасними частинами. Вирішальну роль в досягненні

речовин .

~THY поживу.

ЗБІЛЬШУЄМО

інженер-тех­

їх

сухих поживних

ку в рік збілЬШують ... · "'И'Й, ~ І. Н .. Какун) вами . Ранньою весною ще робництво корм,ьв, с. ;~ep~ ~іБР(lЛlі ~ 439 пент- вцесемо в грунт фосфорно-

ремонту

забезпечуючи

IІродуктивно<:ті

хущоби значно npHCJ(op~ ри а. !>ООх .р.мО,/J.~у.. иих IJосі1іи багаторічних трав ться Прj! наявності MiЦlloi бригадах 'вро~и . щеКра- у .гООI1QЩt~тві піДЖИв.1ено кормової бази. Тому пр." ще. НапрlПtЛц. у першій в осінm.o-зимовий п е ріО;t , цівники рослинництва з p't:' (БРіН'а,ци,р П. П. Мorиль- фосфорно-калійними до(jри ­

нолог райоб'єднання «СІльгосптех· ні}{а» Іван Федорович Проценко,

заЦії

але ремонт про­

про

механізаторам

на необхідні запасні частини. За­ здалегідь бу ло зроблено також

чимало агрегатів,

весни

зростання

і скорочення строків його прове­ дення , вміло керували виробни' чим процесом. Велику допомогу

мія.

вентар. У спеціалізовані майстер­ ні «Сільгосптехніки» через обмін­ ний . пункт райоб'єднання здали

до

1107, сіна сіяних · злакових І «БУКОВИНС!>kа·3», «краснода,рська-303», IItO пі :t з на· чаються ВС JІИЮВІ lJ\liCTOM

тра.в 55, зеленої ма<:и багаторічних тра,в по 4.47

Опанасович Ясьмо та Дмитро Да­ нилович Соловей, які постІйно

байни після жнив механізатори розібрали і провели детальну де­ фектаЦію, що дозволило у повно­ му обсязі подати заявки в район­ не об'єднання «Сільгосптехніка»

дефектаЦію на інші машини та ін­

машин

ПОТРУДИЛИСЯ всі механізатори рад­ госпу. Особливо вагомий внесок у цю справу внесли механіки Іван

1В3 -

ринники нашого радгосп)) лереконалися, що темпи

-

Іван Григорович Резнік,

на лінійці готовності. з

Агрегат працював безпе­ ребійно, вис.окопродуктив­ но. Цьому сприяла вправ­ на робота шоферіВ Петра

щ

Q

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

Павловича

Мощенка

та

Анатолія Івановича Лю­ бен ка , які доставляли до­ бірну картоплю до саджа­ лок. Ії перебрали ' рука­ ми роБІТНиці бригади.

рільничої

агротехнічному

рІвні ми закінчили садtи­ ня . Проте турбот не змен­ шилось.

Декілька

проводили

люції радгоспу

разів

міжрядний

об­

робіток, пос'І'ЇJЙн.о вели бо­ ротьбу з бур'янами та шкіднИ!ками. Плоди на-

профспілки

ДРУЖНО ....

ВИИДЕМО

В ПОЛЕ Н8J10лег ливої відраДНі . По

центнерів БУЛьБ на }{ожному із

несено на районну Дош­ ку пошани . Мене наго­ роджено орденом «Знак

Нещодавно до дійшла радісна

праЦі

136

зібрали гекта­

304

прагнув

вищої праЦі,

досягти

най­

продуктивності добитися макси-

мальног.о

використання

техНіч;них можливостей закріпленої за ним ма­ шини. БезсумнLвно , що

цей

пporресИJ'tний

сприя.в

успішному

рух прове­

денню 'важливої сільсько­ господарсьнюї кампанії­ других

жнив .

Радгосп першим у ра­ йоні завершив кооания картоплі. На 926 тонн більше реалізували її про­

ти

1976

ня

по

року . Зобов'язан·

продажу

картоплі

державі ,виконалина

процентів. знаний

115

Радгосп

переможце.м у

ви­ со-

ціалістичному змаганні серед господарс11В райо­ ну. Колектив нагородже-

но перехідним

нас на зв і стиа:

як переможця ВсеСОЮЗН2:­ го соЦіалістичного зма­ гання

за

підвищення

ефеК'ТИВНОСТі і

яиоеті

вироб.ництвС!

роботи,

щшонання

УСПішне

народногоспо­

1977

ро­

радгоспу

на­

дарського плану колентив

городжено

перехідним

Червоним прапором ЦК НПРС, Ради Мі.ністрів СРСР , ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. У відповідь на високу

віДЗfjаку

дівники

всі

тру­

господарства

взяли підвищені СОЦіа­ лІстичні зобов' язання на

рів . Копали картоплю збиральио - транспортнИ!м загоном . Кожен механіза­ тор

працівників

сільського господарства, міськкому ЛКСМУ та за­

ку

шої

« Плос­

КінськнЙ».

Пошани».

Так, за десять днів на високому

агроном ор­

Червоним

третій річки.

ріо!{ десятої Колектив

ланки,

зокрема,

п'яти­ нашої

дав

сло­

во у нинішньому році ви­ ростити і зібрати на КОЖ­

ному із І ОО гектарів пло­ щі по центнерів кар­ топлі. Можливості для цього є. Зокрема, на пло­ Щі, відведені під цю куль­

165

туру,

ще

восени

вивезли

вдосталь органічних доб­ рив . Провели сортообмін насіння із господарства­ ми ЧернІгівської області.

Своєчасно відремонтува­ ли необхідну техніну та причіпний інвентар. Ми з механізаторами Іваном Миколайовичем Бур'я­ ном, Петром Івановичем Уривсьним, Миколою Ізо­ сиповичем }Курбою. та агрономом Іриною Іванів­ ною Кліщ взимку закін­ чили спеціальні курси на

ВДНГ УРСР. Незабаром, сонце

як

зіІ1ріє

тільки

землю,

ми

знову дружно вийдемо в поле, щоб пр.од')вжити боротьбу за нові успіхи, нові здобутки.

Д. ДЕНИСЕНКО,

прапором міськкому Ком­ партії України, ВИКОНКО­

ної ланки по вирощу­

му районної Ради народ­ них депутатів, райкому

ванню картоплі рад­ госпу ~ЗаворицькиЙ».

Субота,

11

березня

1978

року

ланковий

механізова­

Q


Від меліорованих

земель-

Основних

народного

напрямках

господарства

роз~итку

ВІддачу

на

НИНІшню

п ' ятирічку передбачено дальше збіль­ шення виробництва сільськогосподар­ ської ПРОДУ'IЩії , в тому числі .тва­ ринницької. Зусилля трудівників се­

торічних

·1

землі радгоспи

не

угідь.

ворицький » , «РусанівськиЙ~. Разом З тим у радгоспах «Гоголів ­

Великим резервом підвищення вро­ жайності у господарствах є раЦіо­

гapд~

нальне

використання

кормових

ський~,

У

У

зрошуваних.

минулому

році

було

прилеглих

Більшість

працює ніка

земель

досягнуто

ної врожайності

запро­

тари .

Торік у на

радгоспі

полив них

45 ,9 1264

центнера

одержано

зернових

кормових

з

по

гентара,

коренеплодів ,

стоять перед ними

у

Лев Яко­ хованих на

38

Ве­

60-р і qчю н я,

для

'гі,д,ну

зустріч

колеитив

молокопроводи

радгоспи зерна ,

полегшило

тварИННИКіІВ , ефективн і сть

вико­

за­

установками

!Плющення

з начно

Великого Жовт­

наш

змонто­

безпечені

Л. Я. Санкін: Готуючи

корі.в, у

що

пр а.цю

підвищило використан­

нав робіт по технічному о бсл уговуванню ,сlльсЬ'Ко­

ня

го с под арських []ідприємств

дання

району на суму 2695 ти­ с яч нарбоваНJЦіВ, що ста­ !lОВНТI> 106,6 процента п л а ну . Всі ,сім виробни­

цівниками райоб ' єднання «· Сільгосптехніка» в ни­ нішньому роЦі і як вони виконуються?

на

п о ля

та

вноси'l'Ь

пожи­

стоять

перед

пра­

Л. Я. Санкін: Наш колектив взнв під­

чих п і дро зділ ів у.спішно спра.вили ся і з виконанням

доведених завдань. Вели­ к у роботу провів ,механі­ з ований за.гін , який ви­ в озить органічні добрива

зернового фуражу. Кореспондент: Які зав·

вищені 'соціалістичні бов 'яз ання на третій

зо, ріК

десятої

Го­

ловне

п'ятиріЧки . наше

завдання

це Аvпомога трудівникам полів і ферм району не

справи

з

врожаї

ніка»

ділом

і ЦН НЛНСМ про розгор­ тання

соц:ал : стичного

з ма:га.ння

за

вик онання

перевиконання

і

ПЛі\НУ

1978 р о ку і посиленнн боротьб и за підвищення е~ективності виробництва і якості роботи. Ми зобо­ в 'яза л ися, зокрема, рані­ ше на 15 днів полаго,ди­ ти трактори з коефіЦіЄН ­ том готовност і 95 про­ цент і в. І , мабуть,немає сьогодні більш важ л ив ого завдання дл я нас, н і ж

ви­

сокоякісна підгото в ка сільськоюсподарської тех­

ніки

до

Ось

чому

польови х

роб: т .

так

широ к о

роз горнулося

соціалістич­

не

між

змагання

колек­

тивами

'З il

успішне

нання

і

~еревикон а ння

В ИКО- .

зм і нних завдань. У сп:ху сприяє міцна матер і аль­ но-техн і чна база . Мас ово­ го характеру набу л о від­ новлення

лей.

Наявні·сть

них му

запчастин скорочує

шин в

зношених

як .на

дета­

необхід­

до

м і н і му­

простої

ремонті,

ма­

так

і

експлуатації.

Спеціалізація докор і нно

2835

буде

ники

ли

вапнування

Тllсячі тонн добри,в

263

тектарів,

г ' п су ванн я

гр у нт і в

прове­

кислих

ПЛОЩі

і

5275

в,несли

ра ЛІ,lІ і

до брива

!т 00

Гl!ктарів.

~l е Х<lн ':ю в а ний

106,6

і

с:олонкуватих

на

fl!K Ta p iB,

нав

'поля

м і,не­

на

площі

Всьо'го

за,гін

тисячі

вико­

еталон­

НИХ гектар і в робіт . Виро6: т о к н а У МОВНIfЙ еталон ­ ІІИЙ трантор становить :231 8 гектарів.

Д О бр е

СЛ У ГОВ УIІ~а нню

та

УДТ-6

і

механі­

вне­

в

та

вве­

ек·сплуатаціЮ

доїльних зал:в із доїль­ ними установками У ДТ-6 .

Нолекrи в н :чних

часне

.інженерно-тех­ праЦівників

забезпечити

дав

своє­

обслуг,овування

шинно-тракторних

ма­

парків

радгоспів і птахофабрик району. Ремонт тракторів Т-150Н і Н- 700 буде про­ ВQДитися тільки в май­ стернях райоб ' єднання «Сіл!)госптехн~ка». Кореспондент: У чому ви вбачаєте головне зав­ дання сьогодення?

Л. Я. Савків:

ЯК і всі Р1lДянські лю­

УДЕ-8 .

В с ього на фермах району є 13 таких за.лів, розра-

о

ПОМ·ОН1'уванн.ю

'сло н о

:ю ва н омузабезпеченню Т IJ аринницьк, их ферм і j{О:VlПле~сів. Нолектив ц :є ї с л ужби виконав ро­ б : 1' на суму 448 тисяч ка р бованЦіВ . У минулому jюці було введено в екс­ плуатацію 8 доїльних за­ л: в з доїльною устано'в­

кою

ти

у

служ б а по технічному об­

запрова'джено

сення ІВ грунт безводного аМ і аку на площі 4000 гектарів . Нині вже одер­ ж у ємо необхідні для цьо­ го м ашини 'та обладнання. З на чно розширимо робо­

району

попрацювала

Г іJс: п сд а р с тв а х

т : льки дОС 'Я'Г1'и, а й пере­

денню

ди ,

іпраці,вниии

об ' єднання

Субота,

11

районнQГО

«tCіЛІ>Госптех-

березни

1978

бригад,

земель

нають

за

року

узага.'JЬНИЛИ

передо­

вий досвід j сповна вико­ ристовують

здобутки

ykobo-теХНіЧно'го

на­

прогре­

·су . Вони опанували су­ міжні професії, в резуль­ таті чого стала можливою взаємозаміна

на

робочих

Місц.ях. Усе це ,підвищило продуктивність ударному

праці.

працює

По­ спе-

ц : ально створений меха ­ нізований загін по виве­

зенню

органічних

добрив

на поля радгоспів і пта­ хофабрик району. Обгово­

ривши постанову ЦН НПРС і Ради Міністрів СРСР «Про ,додаткові за­ ходи

по

веденню

піДг.отовЦі весняних

і

про­

та

то­

IUв ачку

ра йnромкомбіна­

ту , у дарницю комуністичної праці Любов Володимирів­ ну давидович правління райспоживспіл ки та прези­

дія

райкому

профспілки

працівників державн ої тор­ гівл і і споживчої коопера­ ц ії н а городили безплатними путів ками по Ленінських місцях. . Вони ознайомляться з історичними пам' ятника-

ми

можна за­

віддачу

тва­

го Ж ов тн я Ол ександру С теп ан івн у З а горовко, Ал­ .!!! Михайлівн у Янковську, Р а ї су І ванівну Н.овохацьку

ла­

Ленінграда,

ська ,

вро­

погоди

промисло вими

(/ара МIІ п ід 'іас виїзної ТОР­ гіllЛ і про дав ців універ­ ми гу ім ені 50-річчя Вел ико­

меліора­

високих

о б сл у гов у в анн я

РІІ н никіl 1

Куйби1Uева

Ульянов­ та

інших

міст.

і

кожного

О. КАЦАЛАП,

голова райкому проф­ спілци працівинків держторгівлі та спо­ живчої кооперації.

Метюі

снігурі

краплинки

СТРУСИЛИ

дощу

,пружистих

крил

із і

своїх понес­

л и у в'Исоко сті , н а д поля­ ми, дзвінкі піоні. Ра,д іти б

і Ві.рі Миронівні Єрмоле.н· ко бригаДИРУ-ОВОЧVВЮJlКУ радгоспу « Вел икодимерсь­ кий » цьому ,вооняному .ранк()'ві , J<iрихіт.ним ДЗlвіIJlОЧ­ ка.м у піднебесоі, а вона в тривозі, поспіш ає до теп­ лиць .

-

Невже

в і д іЙШЛІІ ...

не

хвилюється.

Та ,к зо всі,м :неспод івано вдарили замОірО3КИ і , як на гріх, ПРИПJ1,нилась под а ч а

електро енергії .

ЧОТllРИ

го ­

ДІІІНИ не обігрі' ваЛIІСЯ те пл и­

ці. Пожовкли циБ УJl Я, п е т · рушка, опу стила п,ерші листочки до зсмлі .ро зс ада

'ранніх

помідор'ів.

Бід а ,

та

й

годі І - Але і в таких умопах треба. виборювати успіх, сказала тоді Шра Миронів·

на СIЮЇм труд і.вницям . ВиБQрювати успіх . . . Ці ёлова вже Д Зі в,ностали де· нізом роботи тепличників . Торік, наприклад, від реалlзації ,рі.зної городини, ви-

У нас в г·остях, п,ромовила радісно-збуджено . Див·іться , краса якаl Дійсно. 13 ТС.J1Л11ЩIХ У ТОЇІ час було справжнє літо . Зеленим килимом просте-

(хоч її стаж роботи в радг ослі п е ревищує 25 рокі.в), та і за цей час зуміла ста· ти майстром овоєї справи. Тсн..1НЧНlщі вперше досягли 17-кіЛ О Гір амової урожа.1нос­

рощеної

лила~ь

ті

теплицях,

рад-

госп одержа,в пона\д 400 тися'Ч карбоваНIJ:і,в Лірибутків . _ У нинішньому році прагнемо добитися біл ьшого , _ сказала при з устрічі бригадир . Зокрема, в и.ростимо і продамо держ а ві 920 TOНlН огіркі'в, 70 тош! помідорі.в та багато інши х овочів. Але .. . Марія Миронівна хотіла розповісти про ті .невдачі, з ЯКИlми несподівано зі-

цибуля ,

петрушка,

ро з·сада ,ранніх помідорів та огіркі в. Перші сходи гоР О .'!. ", ІІ" тягнуться до сонця . - Тепер ми .JIе підведем , - ск а з а ла переконливо робітниця Кат ерина Яківна Ст е це нко. Успіх за на· МИ . Як я переконалася, ком ктив бригади ' тепличникі.в , яку очолює В. М. Єрмuленко, працею здруже· н и й, твердо вірить у здій-

ТКlнулися овочі.вники, та коли зайшл» до теплиць, во·

сн е НІІЯ задумів . І все це від бригадира . Лише 7 ро-

иа

ків варощує Віра Миронів-

зу.пинилась

Ніби

-

з ачарова н а.

чаклу'Н побував

на овочі

закритого

грунту

огірк.і,в з

кожного квад­

р а тного метра. У цьо'му чи­ ма ла заслуга бригадира. За працю Віlра Ми.рон.ііВна Єр;молснко нагороджена ор де н амн Трудової Слави 11 І ст у п е ня та «Знак Поша­ НИ» і кількома м<Щал'я,ми. Віриться, ще не од.на урядо· ва н а города прикрасить ГІРУ Л ІІ ТР'Уді'Rниці. Адже поІІ е р ед у R неї нові успі­ ,,11 , нові здобутки, нові пе­ ремоги.

На

Г. ПОЛЯКОВА. зн імку: В. М. Єр-

моленко.

Фото М. Семинога.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

пол.ьо­

вих робіт ' у 197Нроцl,>, колектив райоб'єднання «Сільгосптехніна~ ,дав слово зробити все для того, щоб допомогти хлі­ боробам району виконати і перевиконати завдання нинішнього року.

Q

кра щ е

ставленням

посушлив01

ю п іл ейного

ШЛЯХ Д о УСПІХУ

нз Лист ЦН НПРС, Ради М і ністрі в СРСР, ВЦРІІС

щі

,на

господарським

меліороваНJlХ

мати ефективну

відп ов ідають

в ершити намічені ~убе­ ж і. У нинішньому році

в иве зли

Тільки

бе~~ечит~ одержання

ОВОЧІВ ,

внесли їх у ІГРУНТ на пло­

: ЩТОрІІ

механі­

до

ма­

:зм і нила характер ремонт­ ного виробництва . Між ОК­ ремими підрозділами роз­ поділено обов'язки. Робіт­

в у В гру нт . Торl'К

організаЦії

дарських культур, ремонту ТИJ:!НИХ машин і знарядь.

40

використанням

зернових,

П еремо ж ц іп

нок по поливу посіlВШ сільськогоспо­

ства.

низькі

нинішньому

УСі

земель ,

'Іас

с о ц іа л іс тичн ог о злш г анн я за

На цих площах є

но

3000

вано

них

кооперації

пиї.1НОЇ торгівлі Т {J у rlіП Н ll каА1 села ,)Ofi / JlJ TNlI X ТО {IІ1 !J іп fi іЛ hШ я к ІіО 500 ТllСЯ 'l карб о п а нціп.

розташо­

Г. ГОЛЕЦЬ, старшнй агроном районного управління сільського господар­

кращі

приміщеннях

АДМ-8.

пасовища

році праців­

спожи в чої

/I!Jm/ a. 11I

.Зараз керівникам господарств по­

центнерів .

388

і

минулому

під

ТРІбно придІлити серйозну увагу під­ готовці до використання меліорова­

середньому

зеле'Ної

луки

осушених земель у радгоспах «Жер­ діВСЬКИЙ » , «Авангард » . Тут oдep~a ­

терв'ю.

Кореспондент:

в

русанів­

КОІ роооти .

гент.ара.

році. Наш кореспондент зустрівся з керуючим рай­ об'єднаниям Л. Я. САНКІНИМ, взяв У нього іи­

вич , .}ІКнхздобутків досяг колектив трудівників об ' єдн а ння в минулому роц;?

ніж

Врожайність

на

почин

ю~~ п:вний досвід у проведенні та­

ну одержано

виконалн соціалістичні зобов'язання.

завдання

части­

;наш

Трудівники Р8Йоб'єднаиня «Сільгосптехніка» старанно· nрацюваJIН протягом минулого року і до­

ликі

зміну,

у ники

одер~ати в .п івтора-два рази більше K?PMIВ з гектара. Радгоспи «Требу­ ХІВСЬКИЙ » та імені Щорса вже ма­

си багаторічних трав У радгоспі «Ве­ ликодимерський» становила 261 центнер з гектара, тоді як по райо­

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДВИЩУЄ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ строково

одну

«Вели­

ленням ЇХ мінеральними д~ривами і

тех ­

значна

гектара, або

менше,

району.

Не

«ПлоскіВСЬКИЙ »

землях

в

«Зоря~,

господарствах району

вані біля Десни.

меліорова­

дощу,вальнд

тваринниКІВ

достатня кількість водоймищ, які можна rnристосувати для поливу при­ родних кормових угідь з одночасним поверхневим ПОЛіmuенннм піджив­

Порушується

не поливається

центнерів

по

гек­

5793

поливу,

нерів ОВОЧІВ з

запланова­

на площі

богарний .

радгос­

культур .

природНІ

нових з гектара на ЩlОщі 261 гек­ тар, що нижче районного ,Показника ,на 13 центнерів. У радгоспі «Зоря» на таких землях зі~рали по 127 цент­

вадження передової агротеХініки ви­ рощування забезпечують одержання високих врожаїв сільськогосподар­ ських культур. З 9392 гектарів по­ ливних

як

За зразкове обслуговування

.

У баг.атьох

та

на зрошу,ваних земель . Так, у радгос­ пі «ABaHгapд~ на полив них дІлянках торік одержано по 21 центнеру зер­

по-господар-

поливу,

на

використовується

щороку

лі . Правильний добір структури по­ сівних площ , дотримання науково об­ режиму

господарствах

технологія

ському викорис товує меліоровані зем­

грунтованого

чевих

ших культур, гектар їх до ЦЬО!10 часу

площ.

радгоспі,в

цих

«Жердівський » ,

у

2 & З &7&~: &7&

:::: ::::

водоимищ. Нагромадженою в НИ Х BOД?~ за допомогою пересувних іри­ гацшних установок у міру потре6и ПРОВОДИJВCя полив кормових та ово­

«Аван­

зрошуваних

радгоспі

ЦІВ, які на своїх полях низинні міс­ ця ~ИКОРИС11Овують для будівництва

них землях ще низька врожайність зернових, картоплі, кормових та ін­

виконано

велику роботу по підготовЦі меліоро­ ваних земель до їх використання . Полив сільськогосподарських куль­ тур, садів і пасооищ проведено на ПЛОЩі 8431 гектар . Нрім того, за до­ помогою пересуооого іригаційного у с таткування було полито 2179 гек­ т арів

Докучаєва,

використанні

земель

. Заслуговує уваги

«Бобрицький~,« За­

імені

у

поливних

кодимерський »

осушених земель допущено серйозні недоліки, що знижують ефеКТИВНість сільськогосподарського виробництва.

меліорованих

земель. Іх у районі налічується по­ над 20 тисяч гектарів, зокрема 9392 гектари

пах

трав.

ності всіх культур, так і на ефектив­ використання природних

у

Торік не виконали планів переза­ луження

Непоганих результатів у цій спра­ іВі досягли також радгоспи імеНі Щорса, «'DребухІвський»,« Русанів­ с:ькиЙ» . Добре використовують осушені

ла нашого району спрямовані в одна­ ковій мірі як на підвищення врожай­

Тан,

плодів.

кукурудви на зелений корм, цeHTHepilВ зеленої маси бага­

612 по 614

НУЛЬТYlР.

«Авангард » зібрали минулого літа по 18,7 центнера зернових з гектара, 80 центлерів овочів, 211 центнерів кукурудзи на силос і зелений корм, по 200 центнерів кормових корене­

максимальну В

нормових

з ДОСВІДУ КРАЩИХ ГОСПОДАРСТВ u

ВИДАЄ

у нашій

дбано

НОВЕ

кого району Черкаської об­ л а сті та інші. у видавництві «Урожай» сп;раві с тали т.руд Uвники вийшла книга «70 кормових ра;J,ГОСПУ « Плосківськ и їІ » Д СІІНЯ

кормового

ства.

Майстрами

господар­

в

цій

УРОЖАИ" Київської області, . к.олгоспу " «Авангард» ЧерН1ГlВСЬКОГО

республіці на-І району

досвід

життя

вмілого

Q

ве-

на

Чернігівщині,

колгоспу «Дніпро» Черкась-

------------------

о

О;J,ИІІИЦЬ

З гектара » , в якій у.загальнено досвід передо ­ виків.

В. ПАРХОМЕНКО.

о


~.

__ ...:>-_..:?.,, __ _

і

_ _ ,,.; ___ J' ЛАГІДНЕ сонце усмі­

~

ЧИТАЦЬКА

~

КОНФЕРЕНЦІЯ

! j

l{няжицькі

і .N~

.N2 1

сільські

трав

бібліотеки

змістовно

і

працівниками

-

дохідливо

лікаря

Перехреста. Темою бу ла профілактика

С.

контролю

за

чомусь

на

«Досвід

сьогодні

молока.

ферми

перегляд

ХХУ

передовиків

нашого

з'їзду

НПРС

тваринників».

На

МОДЕЛІ

завдання

допомогу

робіт­

никам ферми складено рекомендо­ ваний список книг «Що читати ДОЯРЦі».

На

Г. ЛАВРЕХА, Г.ОЛІИНИК, завідуючі бlбnіотеками.

тивна

фото:

з

ранковими -вітрами,

Величного

журавлями,

Співом крил заграла далина. Ilе(юкрай розгладжує с.щх,

здається,

прийдешнього

nоглина

вернуться

Любов МАМАН.

дійців, бійців, що загинули в боях за місто, вода з Сі­ веР<:l,КО'ГО Дінця. Вони ста­

...

птиці,

Розцвіте-розnовниться

нуть

експон'ата.ми

стенду

«Твої ВИЗВOJIителі, Донбас» у міському краєЗJIЗіВЧОМУ музеї. РQЗшукали школярі на місцях боїв і надіслали

весна.

Соліuно

* * * сонце променів ходою,

Вuмірює безкрайнії лани. І. обрій, відсуваючи рукою, Доміряти нам хоче далини. А далина, як те вітрило

зброю,

а

також

шахта,р­

О.

Фадєєва,

«Т,вои

дители, До.нбасс»,

І знову -ПЕРЕМОГА!

кольорові

медалі на чемпіонаті с.віту з фігур­ ІІОГО катання. Роднінастала десятиразо­ вою володаркою найвищого титулу, Зай-

.'loTi

шестиразовим. 73

сіЄ:ш ій

--=--=--=--=--:::__=;3&

12

БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА

10.00

ЦТ

«Служу Радянському 11.0и «В гостях·у казки'. «Киць"ин дім'. 12.00 «Музичний кіоск •. 12.30 «Сільська година •• IЗ.30 Музична

програма

Союзу!'.

МультфІльм

«За

вашими

11.00 11.15 11.45 12.45 13.30 14.00 14.45 15.45 16.30

листами».

14.15

«Театральна

вистава •.

А.

Салин­

ський. «Барабанщиця>. 16.15 «Міжнародна панорама>. 16.45 Концерт артистів Свердловського театру музичн01 комедії. IЇ.45 Мультфільм "Леопольд І золота рнбка>. (М.). 18.00 Новнни.

кіноподорожей>. Союз очима зару­ біжних гостей>. ІЯ.ЗО Чемпіонат світу з фігурного ка­

18.15 19. 15

«Клуб

«Радянський

танння.

21.00

Спортивні

Програма

Спортивні

танцІ.

19.00

Г.

га11ИМУТЬ

у

ростаючого

ПРОГРАМА УТ К. т. Новини. «Наука І життя>. «Слава солдатська>. «СамоцвІти>. Концерт. «Закон І ми». К. т. СпІває заслужена артистка УРСР НадІя Куделя. К. т. «Катрусин кІнозал». «Село І ЛЮДИ>. Б. Васнльєв. «У списках ие зна­

чився>. Внстава Одеського росій­ ського драматичного театру Ім. Іванова. К. Т. Інформаційна «Актуальна камера>.

програма

сувенір>.

Музично-

передача.

добраніч, діти!>. Програма «Час>. (М.).

Художній фільм

19.00

Чемпіонат

12.00

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ «Театр юного глядача>. Телеви­ става «Том Кенті>. (М.).

«Час>.

Таким

чином,

в БІльшостІ

стрували,

з

«Голоси

19.00 19.30 20.15 20.30 21.00 21.30

перІоду

8.55 10.30

баскетболу.

умиватись

бу­

пообіцяв

Ва­

-

силько.

І

з

тих

даючись

ку,

пір,

проки­

кожного

Василько,

. все,

ран­

перш за

старанно

умива­

ється, і згадує літо, сонце і яскраві голівки

соняхів.

М. ВОРОБЕП.

ОЛІМПІПСЬКИП ТАЛІСМАН

танцювали

Переможці

і

одержали квіти

пам'ятні

подаРУ~JIIШ.

задоволенням

слухали

Із пр.и­

сутні ви,ступ в(Жально-ін­ струментально.го ан\:амблю під керівництвом Олекса.нд­ ра ГОНЧ3Jревича, я'кий під­ готував к,ілька нових пісень. І

в тому, що вечір про­ ці'к а.во, змісто.вно, ве·

йшов лика

заслуга

викладача

чаткової військової товки М. А. Чепіля.

змагання

по­

піДrГО­

Г. ДOГД€BA, смт.

Калита.

nійських

почала

дІяти

календариа

система,

прийнята

ТривалІсть календарного року

обертання

ЗемлІ

навколо

Сонця.

За

новим

Кулlєв. з

друзів>.

м.

(М.).

водного

(М.).

за грн­

календа­

школи

заслужеиою

РРФСР

Н.

вчнтель­

К.

Сисоє­

Рейд комсомольцlв-дружинннків: «Пняцтву БІй>. (М.). Чемпіонат СРСР з баскетболу: Програма .Здоров'я>. (М.). ВечІрня казка. (М.). «Київська орБІта>. д. Шостакович. ХудожнІй фІльм "Приборкувачка тигрІв>. (М.).

БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА ЦТ ХудожнІй фІльм для дІтей «Пра­ пори на баштах>. «У свІтІ тварии>. «ТвІй труд твоя висота>. КІ-

18.00 18.15 19,00

«Рік третІй рік ударннЙ>. ПоказовІ виступи найсильнІших

21.00 21 .30 22.05

фігуристІв світу. (Канада). Програotа .Час>. Чемпіонат СРСР 3 хокею. «Концерти ЕмІля Гlлельса».

11.15

17.15 17.45

«Си­

ЗустрІч юнкорІв телестудії «Ор­ л я > з директором 8JКОЛИ .Ni 146

ПРОГРАМА УТ дітей. «Маленька

Для

філармо-

нІя».

11.40 15.35 16.05 16.35

18.00 18.30

бlрська фантазІя>.

Новини.

ШкІльний екран. Камерннй концерт. Тележурнал «ПартІйне життя>. К. Т. ДЛЯ дlтеl!. .Студlя .Золотий 'КЛЮЧИК>. К. т. «Видатниli радянський пе­ дагог>. До 9О-рlччя з дня народ­ ження А. С. Макаренка.

К.

т.

Говорять

з'їзду .На

ЛКСМ шкІльних

делегати

ХХІІІ

Украіни. широтах>.

ченка .

19.00

К.

т.

ІнформацІйна

К.

Т.

Музнчні

вІтання

на

глядачів програми ~B світі тварин», які віддали пере­ вагу цьому представникові фауни. Автор талісмана московський художник Вік­ тор Ч ижиков. На фото: ведмедик Мишко.

(Фотохроніка

ТАРС).

ХХІІІ

20.25 20.50 21.00 21.30

з'їзду ЛКСМ Украіни. К. т. Документальний телефІльм. «На добранІч, дітиІ>. Програма

«Час>.

(М.).

ХудожнІ І! фІльм «Вонн були пер­ шими».

23.05

К. т. Чемпіонат СРСР з баскет­ болу. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

12.10 14.30 15.00

Студеитам-заочникам. Екран учителю.

Для тнх, хто вступає до вузІВ. 15.30.Поезія М. Лермонтова. Альбом Одоєвського>.

(М.).

16.15 2 кл. Природознавство. 17.05 «ЗвІздар>. (М.). 17.55 Екран студента-заочннка . 19.00 19.45 20.15 20.40 21.30 23.00

курс.

Історія КПРС. .Лlтературнl читання>.

стоl!.

«Дитинство

О. ТолМикити>. (М.).

.МузичниЙ кІоск>. (М.). ВечІрня казка. (М.).

Документальниіі

телефільм

(М.).

Художній фільм кур'єр>. (М.). ДовІдкова служба.

.

.Ви-

.ПершиЙ

програма

.Вlсті>.

19.30

си.Ч­

пійського талісмана взяли участь багато тисяч теле­

пробування>.

К. Т. Лауреати ДержавноТ преміі Української РСР Ім. Т. Г. Шев­

обрали

ведмедика

і,н' я Мишко. У виборі олім­

МИКИТЕНКО.

вою.

Екран студента-заочника. 2 курс. «Борис Мокроусов. Пісия>. ФІльм-

13

Москви

кою

поло.

ігор

nатичного

СОКОСНИХ років. За юліанським такими вважаються Т1 роки, числа якнх ділнлися на чотнри без залишку. 3а нОвим ка­ лендарем Із чнсла внсокосннх були виключенІ тІ роки, у кот­ рих число століть не дІлиться на 4 без залишку.

16.05 «Рідиа природа>. 16.25 «Справа усього жиnя>. 16.55 €. Свєтланов, І. Якушенко. 17.15

як

рем застосовується вІдмІнний вІд юліанського метод лl~бн ви­

СРСР

ПОНЕДІЛОК,

ду,

.111 п·роведені конкурси на кращих викона,вців вальсу.

свою

країн світу.

концерт.

18.15

Я тепер кожного

ранку

вальс l1і.встоліття тому. Бу­

А.

К.

ЧемпІонат

- Так, синку. Ніхто невмиваних не любить. І соняхи теж .

популярного

горlанським стнлем точнІше вІдповідає дійсному роковІ, тобто

нопрограма.

«Повітряний вІз­

СРСР

цього

25 сІчня 1918 року В. І. ЛенІн підписа .. Декрет про рефор­

допома­

«ПоезІя>.

Подивись, тату! скрикнув радісно Василько. Соняхи на мене дивляться! Де тому, що я чистий, правда?

-

читав

му календаря. В нашій країнІ вводився григоріанський кален­ дар. У документі зазначалося, що пІсля 31 січня 1918 року вважати 14 лютого, а не І.

фото.

ПОКОЛІння.

15.00

«На

НИК».

освобо­

військово-па-

14.00 15.20 15.45 16.15 17.45

вою.

не

Перший календар Нраіни Рад

А. ПОГРЕБОВСЬКИЯ,

Свиридов. Музнчні Ілюстрації О. ПушкІна .Заме­

розважальна

вони

ла, тільки жайворон виспівував над голо­

маном

тріотичному ВИХ~Зінні під­

до повісті тіль».

19.45 «Недlльннй 20.45 21.00 21.30

що

травах.

ба.1ЬНОГО танцю. Учні 9-5 класу Алла Федорова і ЮрГй Галушко продемон­

громадський кореспондент.

аа

ziiiii

21.30

НЕДІЛЯ,

І

(ТАРС).

впевнені,

нення

визначили на,йсиль'ніших, найспритніших. Переможцем

Ми вдячні слідопитам і їх керівнику К. П. Юмлwк за дорогі для нас екопонати і

Оттава (Канада). Ірина Родніна і ()лександр Зайцев знову завоювали зо­

-

учніІВ,

та

вітерець у

класів <розповіли про виник·

личното руху, показали доб· рі знаНl!іЯ з фізики, вміння влучно ст.ріляти. Викладачі з фізичної культури Л. М. Ксьонз та М. С. HOBQCbOлов підroту.вали цікаві пи­ тання з історії радяlНСЬКОГО спорту. Се.р,гіЙ Труханови"! показав, як треба розбира­ ти і СКЛЩlJ,ати зброю, відпо­ вів на численні запитання

буклети,

листівки,

виявили

ранку

десь

І все задрімало довко­

другого етапу гри «НУМО, хлопці!» став учень 9-А класу Ігор Світець'киЙ. А поті,м відбувся вечі·р вальса. д,і.вчата старших

обізнаність з правlli'I3МИ ву­

ську кааку, ліхтар'ик . По­ повнять експозwцію і 'книж­ ки «Молода І'вардія»

синє,

цев

шокласники

Червоні слідопити школи N2 13 міста Краснодона на· діслали в Бровари посилку. У ній - земля, полита кров'ю героїв-молодогвар­

живе.

зіниці, всесвіт

І :J-ЗU ой рію от-от

.

світла днина

не

ських Збройних Сил . Цікаво пройшов у школі другий етап зма.гань. Стар­

ЕКСПОНАТИ l~ l{РАСl;lОДОНА

В тій далині, як щастя,

Розмовляє небо з

. МУЗЕЯ

і зове,

П rюменями ранку долина,

РАТАУ).

СТВОРЮ€ТЬСЯ КРА€ЗНАВЧИЯ

маниТЬ,

ще

Змагання з військо в 0спортивної гри «Нумо, хлопці!» для учнів 9-10 класів проводяться в Кали­ ТЯНСblhій середній школі з 1973 року і вже стали доб­ рою традицією. На них за­ п'рошують 'ветеранів Радян­

Фото Б. КРВШТУJJa.

Напружилась

таки

заснув

книжку. А Василько робив свищики з вер­ би, збирав для мами квіти. Потім вони дов­ го купалися 1 тато ВЧИВ Василька плава­ ти. І вже, коли сонце підбилося високо вго­ ру, а торбина для сні-

я

.,НУМО, ХЛОПЦІ"

спор­

куртка.

.вА ВZТРИЛАх. ПОВЗZZ )( О.Нlна

демонструється

(Фотохроніка

каже:

того

ловилась,

Річка тільки проки­ далася, коли Василько з татом вийшов на її крутий берег. Тато за­ ходився біля вудочок,

рік

1978

пропонує львівський БудИІНОК мо­ делей. Це зимові і демісезон­ ні пальта, шуби з штучного хутра, спортивні куртки, літні ансамблі з ситцю і лляних тканин, вечір­ ні туалети з шерсті та шовку.

та

«Рішення

1

чомусь

вмиваВСЯ1>.

СЕЗОНУ

Нові моделі одягу на

-

радгоспу»

літератури

пояід­

во­

Сонце пекло не­

милосердно,

Біля річки вони про­ були майже до обіду. Тато ловив рибу, яка

вертались усі! А про себе подумав:

«Тато правду

гою.

-

хлопчик і в обличчя

повні пригорщі вра­ нішньої прохолоди.

хлопчик

спорожніла,

ни нареШТі Зібралися додому. Повертались назад тією ж доро­

ОПОВІДАННЯ

на

і досі,

Справді,

А потім lІрацівники бібліотек зробили бібліографічний огляд лі­ тератури

Ва­ тато,

соняхи

данку

СОВJlХИ

сонця.

мовив

Глянув

його виступу захворювань

якістю

до

один,

здивувався:

Я.

корів і боротьба з хворобами, не­ обхідність санітарно-ветеринарно­ го

як

ти невмиваний - засміявся.

господарства.

ветеринарного

подумав хлюпнув

тебе дивитись не хо­ чуть. Може, тому, що

З великою уrвагою слухали до­ ярки

всі,

-

сильку,

ХХУ з'Уздом НПРС і про виконан­ їх

потім не забутись»,

із

роса.

Поглянь-но,

-

Гон­

розповів про завдання, які постав­ лені перед т.варинниками країни ня

І

повернулись

тів тваринництва». чаренко

вранішня

няхи.

імені Щорса читацьку конферен­ цію на тему «За достаток продук­

М.

опадає

знайшов­

ши' зручне місце, спу­ стився до води. «Від­ разу ж умиюся, щоб

Так радісно на душі у Василька: він із татом Уде на рибалку. Обабіч дороги со­

спеціалісті,в радгоспу підготували і провели в червоному кутку мо­ лочнотоварної ферми ·радгоспу

Зоотехнік радгоспу М.

-

лосипеда

при активній участі

2

а Василько,

хається із неба, ле­ геНЬRИЙ вітерець ди­ хає в обличчя прохоло­ дою. Під колесами ве­

делегатам

Редактор Є. ФЕДИН.

\~~~~~~~~~~_~~#~I~~~~~#~~~~~~~~~#~~~~~I~~~'~~~~~~ ~~~#~~~~~~#~'~~~~~~~~4'~~~~~~~~~~~I

~ ;

.НОВАЯ ЖИЗНЬ. -

оргаи Броварского горкома

КомМ'унистической партнн УкраинЬІ. городского и райониого І Советов народнЬІХ депутатов Киевской области. Газета

ВЬІХОДИТ

на

украинском

ЯЗЬІке.

НАША АДРЕСА: 255020.

М. БРОВАРИ,

вул .

Київська,

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

19·3-82; заступника редактора -

І відповідального секретаря. вІддІлу сlльсь.кого господарства, кореспон· І дента місцевого масової

роботи.

радіомовлеlНЯ

- . 19-3·18; вІддІлІв - 19-4-67.

19-4-47:

промисловостІ,

Фотокореспондента

Газета виходить

У, вІвторок, середу.

g~~:~Ц~5 І ф~~~Оа'7у газети

«Правда>.

~~~~~~~~~i~~~._~~~~~~~~~~~~~I~~.'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~,q4~~~~~~~~~~~q~.

Індекс

61964,

Броварська

друкарня

Київського облуправління

в

справах

видавництв,

поліграФії

і книжкової торгівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

1217-11.360,

40 номер 1978 рік  

40 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you