Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТНІ ЄДНАИТЕСRJ

ом

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО!

40 (43:54)

* *

СУВОТА

ЗА МІЛЬЙОННИЙ КУБОМЕТР

12

ЗАЛІЗОБЕТОНУ

ВІРЕЗНЯ

1977 ЦIJIa р'іі

р.

2

коп.

..

;;;;

970

збірних

ГАЗЕТА

кубіЧНИХ

метрів

залізобетонних

рукцій заводу

ва попереду

конст- формувального

йдуть

колективи

цеху

1,

.NQ

виготовнли робітники бригад Леоніда Степановича залізобетонних конст- Лушникова, Анатолія Маркови­

рукцій з дня пуску найбільшо- Ча Доли та Миколи Тимофійо­

ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ

КОМУНlСТИЧНОІ ПАРТІJ УКР АШИ,

Ордена ЖовтневоУ РевоЛЮЦіУ гання за підвищення ~Плосківський»

ності виробництва

16

нок другого мІльйона рів продукціІ.

заціями, позитивно впливає на здійснення планових завдань У

соціаліСТИЧНО­

кубомет-

не

змагання

між

колективами

му

двох

місяцІв

поточного

ро­

j!cix виробничих підрозділІв за ку, з початку ЯRОГО вироблен.о почесне право виготовити УМОВ-І на 2,9 процента продунЦ1У

ВСЕСОЮЗНИЙ

ний

КОМУНІСТИЧНИЙ

мільйонний

кубометр но-

менклатурного На ньому

СУБОТНИК

ефектиа- УДАРНОЮ

вича Маслюка. Дійова форма

Зараз на підприємств! шя- масштаб! всього заводу. 'Успіш­ роко розгорнулося СОЦlаЛlСТИЧ-1 но ВИRонано виробничу програ­

КВІТНЯ­

ПРАЦЕЮ

і якості ро-

го на Україні заводобудівного комбінату. За попередніми про-

гнозами спецІалістів, наприкін- го змагання, вироб.lена партій­ ці травня буде відкрито раху- ною та профспілковою органі­

ТРУДЯЩИХ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

ВИСОКА НАГОРОДА ВРУЧЕНА tlадгосп

тисяч

буде

більше,

ніж

залізобетону. І планом.

передбача.:юся

викарбувано

Наполегливою працею робіТ­

імена переможців трудового суперництва. Юв:лейну симвQлічну конструкцію встановлять на спеЦіальному еталонному майданчику на пам'ять про

ники й інженерно-технічні пра­ цівники нашого підприємства наближають СВЯТftoвий день, коли буде вироблено мільйон­ ний кубометр залізоt'iI?ТОНУ.

о;:tин з передових не тільки на боти, за успішне виконання }{иївщині, а й в респуБЛіці. Він завдань десятої П'ЯТИРічки, тру­ Колектив світлотехнічного заво­ Збирає багаті врожаї всіх сіль- дів ники радгоспу вирішили зі б­ ду на мітингу дружно підтримав одну з визначних перемог заВ. БЕНДИК, СЬRогосподарських культур, до- рати по 45 центнерів зернових, почин москвичів 16 квітня вийти водобудіВНИRів. За підсумками чпен корпункту «Нового бивається високої продуктив- у тому числі по 53 центнери на комуністичний суботник. Скла­ двомісячної роботи підприємстжиття •• ності худ06и. Сюди за досвідом пшениці з гектара, надоїти по дальниця Л. К. Короткошеєнко . . . . ~tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'I •..•. ,.,I.,I•.. _I.,'.,I•• I.,I.II.I ...... I•. ,,,,'.11. "".".I~II.II.II.''''''''''I''''''II'''' цриїздять з багатьох госпо- 5300 кілограмів молока від ко­ відзначила. що цей день буде дарств не лише }{иївськоІ, а й рови, річний народногосподар­ днем високопродуктивної праці. ВіННИЦЬКа!, ЧернІГіВСЬКО!, Жи- ський план по виробництву й ВІСТІ З ПОЛІВ Робітники складального цеху

'lомирськоУ,

ДНlпропеТРОВСЬRоІ,

продажу тваРИННИЦЬRОУ ПРОДУК­

ЮІЮвоградської та інших 06ла- ції державі

ст ей УкраІни. За досягнення високих показRинlв У дев'ЯТій п'ятирічцj

pa;:trocny

І!олектив

як

пере-

виконати

до

річчя Великого ЖОВТНЯ. Плосківцj все роблять, подолати висоні рубеЖі. завершують підготовку

60-

щоб Вони

до

вес­

розглядають суботник як важли­ вий етап підготовки до 60-ї річни­ ці Великої Жовтневої соціалістич­ ної революції. Одностайно схва· .1ЮЮЧИ почин москвичів, виробнич­ ники

визнаЧИ.1И

на

«червону

СІЄ

Повним ХОдом ведуться вес­

су­

lМожець Всесоюзного соціал!- няної сІвби. Механізатори за­ ботр конкретні рубежі. етичного змагання був нагород- кінчили ремонт тракторів та Це буде свято праці на своєму жений пам'ятним Знаком ЦК Інших грунтообр06них і посів­ робочому місці. СК.1адальники ви­ :КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «За тру-

них машин. підживили посіви озимих RУЛЬТУР мінеральними

няно-польові

союзну

Дошку пошани

ВДНГ лограмів БІльше проти віДПОВіД-

СРСР.

ного

ВідмІнно

попрацюваJ.\И

тру-

періоду

Серед

МИНУЛQГt'J

радгоспу

Маринич,

яка одер­

діsни,ни радгоспу в. першому ро- перед у змаганнІ веде цІ Ztесятої п'ятирlЧRИ. Вони ви-

Федорівна

ро:ку.

доярок

50

Євгенія

"онади І значно перевикоиа,JJJr жаn& по 1214 кілограмів моло­ :народногосподарський план і ка Від корови. Зараз щодня соцІалістичні зобов'язацня по надоює по 22 кіJJОl'рами від вир06ництву та продажу всіх кожноУ тварини. J!идів сІльськогосподарської На зборах виступили дмрни

радгосп

пере:lfожцем

Всесоюз- КОМПJІексної

tpaRTopho-рільни­

1I,рисудили

йому

Червоний прапор за

Цими днями

перехІдний

1976

рік.

Петро

Памович

Могильний І заступник секрета­

ря комсомсльськоУ

в господарстві ра;І,ГОСПУ Олег

організації

ранніх

Иllчальн.ик складальиого цеху

Вакулюк.

:Ві;:tбулися урочистІ збори, при- :аони, як І директор

щини

:не і тру;хове піднесення, що роз-

успішно

виконати

щоб

ударною

в

нашій

країні

чя Великого Жовт:е:я,

народногос­

робочих

місцях

голови

ха ІІЩРО

ленко.

імені в·Сіх трудівникІв директор радгоспу П. Ф. ВО.10-

Bi;:t

вершили

;хякував

Комуністич-

ній партії і Радянському уря-

Дові за високу

також

розповів

здобутки,

нагороду.

про

трудитиметься

Учасники

зборів

І. жать мостопоїцу.

у

Він вітального листа на адресv ЦК в фонд п'ятирічки. Робітники ви­

Ради Міністрів СРСР, готовлять

60в'язання на другий рін деся-

тої п'ятирічки. Включившись У

На закІнчення відбувся кон- збірного

церт.

10 кубічних

за;Іізобетону,

тують один

метрів

Bi.'lpe~H)H-

автоса~IОСКИ.'l. Буде

трудитимуться

напружено, з ПnВНОJ(l ві~J~ЧРЮ. В. ГНОЯНКО, відділу

дві-три

імена

від­

пошани з' яви­

перших

перехож­

ців. Це І. І. Бобзар меха­ нізатор з колгоrпу імені ХХІ з'їзду КПРС Пюрупинського району

і його колега

з

КОЛ­

іхені Леніна Ново­ троїцького району М. І. Ше­

rorny

пет)·ха.

rC>cnC>Aa рств

a~ 0"'_

..:>"''-

О"" "'._'"

СІ'"

«Плосківський» «Требухівський:. імені Щорса І1лекзавод «Рудня:.

гектарів

удвоє більше, ніж

-

передбачено значним

ків

завданням.

випередженням

ведуть

польові

інші господарства

В

Із стро­

роботи

й

району.

О.:\еській об.'!аrті

ньої весни

ниніш­

має бути засіяно

ярими К'ульгпами

275

тисяч

гектарів.

S""'оо... 14.4 12,0 11.4 10,0

цтва

одержали

водіння

з

наЙбі.1ЬШИХ госпо~

вих

умовах,

шин.

і

чле­

прorапних

по

куль­

3на\!енно,

.,:с:;;

.;,

" >. :с ' - .,

::.:: " :r:

,.,0

"",о. ",,,О

" ",'" " ""

МО:",

14.5 13,5 11.5 10,1

с.

О

еі :s:~ "ф

2-:

+1~ == ~:::

+0.7 +0.2 -0.7 .+0,2

що

nу;щто­

регу ЛІОНіі н ня

і колгоспні

і

ланок

в

майдаНЧИl\ах, ма ЙСl'ерність

Спеціі\Лf,ні

трактористів,

шафррів

на

перевірялась

складу

механізованих

не

ріях, а безпосередньо в польо­

:(арств Хмельницької 05.1асті . Тут прове.:\ено переатестацію

1977

со.

допомагають угорським спеціалістам здійснювати глибинне розві­ дування родовища бурого вугілля. На його дешевій енергії тут аі.яrUJjе майбутня потужна ел.ек.rросrанuія (Фотохроніка ТАРС}.

ласній Дошці лись

одного

класу.

.;, На~ви

ПО!іазниками, а й

мінною якістю роботи. На об­

де

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ упраВ.1іння сільського господарства райвиконкому про надій молока господарствами району на березня року

у ТатабаНЬСЬКОNУ вугільному басейні. nоБJIUЗУ '1евеличкого се.!а

З~ІОЖУТЬ

механізатори

тур. Б:lгато з них стали спе­ ціалirТЗ\fИ першого і ДРуГОГО

мостопоїзда

10

КО.1ГОСПУ

зміни

поля

вирощуванню

.NiI 814.

Мань, працює радянська геологорозвідувальна експедиція. Геологи, ,еофізики. буровики, які прибули з різних міст Радянського Сою.1У,

ювілейний рік не тільки високими виробни-

колгоспу «~'KpaiHa» Кам'янець-Пцільського рай()ну -

нів

Н8'18JIЬИИК виробиичо-техиіч­ ного

х.lібороби

засівати

Всесоюзне соціалістичне змаА. ГАВРИЛЕНКО. також зібрано 4 тонни ~rеталоло.~~!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ му та ви са.'lЖ е н о 3 5 дер ев. Иостобудівники

ппо­

тис~'!

прагнен­

рільників

ЕКІПАЖІ ГОТОВІ ДО ВЕСНИ

В цей день буде виконано ро­ біт на СУ)ІУ 5,7 тисячі карбованнадісла.lІИ. ців, 1400 з яких перераХУЄ~IО

зо- ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ.

на

600

Л. Кушка. Кожен механізатор засівав по тридцять і більше

Шульга 1 перший сеиретар мlсь­ кого комітету партН Л. І. Пав-

трудові КПРС,

соцІалістичнІ

А.

закрито

імені Дзержинського Овідіо­ польського району Одеської об.'!асті. 3разок ударної прапі показав механізований загін Героя Соціа.'1істичноі Прщі

Великого ЖОВТНЯ.

облвиконкому

вологу

СівБУ ранніх ярих культур першими в При.:\ністровl за­

зай)rатимуться благоустчив колективу ра;хгоспу перехідВ роботІ урочистих зборів ників :ний Червоний прапор 1 поба- взяли участь перший заступник роєм міста й територій, що нале-

жав нових успІхів У праці.

ГОСПО;J;арства

і

ЛЯГАЄ В ГРУНТ НАСІННЯ

по

вІн вру- ти ва-річчя

грунту

працею

подарський план і СОЦіаЛістичНІ б.'1ИЗЬКО 100 майстрів свого фа­ втІленню в життя рІшень ХХУ зобов'язання другого року деся­ ху. 140 робітників, с.'1ужбовців з'їзду КПРС і на честь 60-річ- тої п'ятиріч!!и. гідно зустрі­ та інженерно-технічних праців­ горнулося

напруження,

механізаторів

від~начити

-

роди. Вступним словом їх від- ства тепло дякували Комуні­ :крив секретар партійної органі- стичній партіУ та Ра;хянському ка. зації П. В. Онищенко. Він на- урядовІ за високу нагороду І 16 ь"Вітня, в день «червоної дав слово міністровІ раДГОСПів запевнили, що всі працівники суботи» працюватимуть 240 мо­ УРСР І. І. Шматольяну. Роз- радгоспу тру;:tИТИМУТЬСЯ ще стобудівників. Безпосередньо на

І наполегливІше,

боронування,

щі, яка перевищує

свячені врученню високої наго- від імені тру;:tіВНИКіВ госпо;:tар- під час ком)·ністичн~го суботни­

!Іовlвши про те високе політич- краще

ведуть

ярих, підживмнн" і пі]J­

з дня народжен­

ВЛЦИ

ня

1(ИХИ

Всі ня В. І. Леніна та 60-річчя Ра-

радгоспу, ~янської

трудове

ознаменувати

Го.'10пристанського, Цюрупин­ ського, Бериславського та ін­ ших пів.:\енних районів облас­ ті. В цiпn~IY на ПО.1ЯХ XeproH-

сто:шці Рцян­

сяч гектарів. Характерною особливістю нинішньої весни є велике

03И~ІИх. Усі 3710 гектарів пшениці заправлено мінераль­ ними добривахи. Широких

готовку

МОСТОБУДІВНИКІВ

Союзу

сівби

«Зоря І).

гектарів, пі;J;живлено 550 'nІ .. сяч і засіяно близько 30 ти­

господарстві і з пі;J;живлення}[

CiBnY

"ЧЕРВОВА СУБОТА"

плану

колгосп

справились у ЦЬО)іУ

фронтох

світлотехнічного заводу.

107-у річницю

ярих

У спішно

бов' яз авс!! виготовити продукцію лише відмінної якості. В. КУЗЬМІН,

ського

У Новотроїцько­

про виконання

18,4

бітничого класу

на

му районі першим рапортував

продунціІ держаВі. ЦК ИПРС, ЄВ;:tокіЯ Миколаївна Кривець, Будівельники нашого мо стоРа,да MiH~CTpiB СРСР, ВЦРПС яна надоїла по 1204 кілограми ! ЦК ВЛКСМ знову визнали молока від нарови, бригадир поїзда піДТРlJм&.1JИ ініціативу ро­ :ного соціалістичного змагання і чої бригади

роботи

Херсонщині.

пуСТЯТЬ в цей де!іЬ продукції на тисячі карбованців, зокрема

дову ДООJlесть у дев'ятій п'яти- добривами. 800 настільних світильників Р1ЧЦ!». а також двічІ підряд Певних успІхів д06иваються «Квант», стільки ж світильників за 1974 і 1975 роки пере- тва.ринники. Вони за два місяці «Ореол-2». а також 600 штук се­ хідним Червоним праПОDОМ. надої.1JИ по 803 ніJtограми' мо­ рії «УСП». Колектив цеху зо'

Радгосп було занесено нз Все- лока від корови, або на 46 кі­

Тf\ВРІЯ

яких

вірили

ВХ()1ИЛИ

до

райпнні

спеціа.1іrти,

також

ма­

KOMirii,

знання

пrр р nснnв

агротрхніки. прогреrивнпі тех­

НО.l0гіі культ)'Р

ВИРОЩI'вання

(РА НУ).

свідо-

імені Кірова «Авангард» «ЛіткіБСЬКИЙ:' «Гоголівський» «Русанівський:. «Бо(іrицький» «Краl'иліВСl->I<ИЙ:' «ЖердіRСЬI<ИЙ:Ь «ЗаRОРИllЬКИЙ» «~оря» імені Мічуріна «Заплавний» імені докучаєва «Великодимерський:.

різних

.

9.5 9.4

1()0

9.4

102

8.7 8.6 8.0 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 6.5 5.7 5,6

Н!.5

9.5

96 80 8.9

9.()

8.8 8.4 7.5 7,0 7.0 7,5

+05 +0.8 +03 +2.() -0.4 -0.4 -().3 +().2 +0.4 -0.6

-0.5 +0.2 -і,і


П(Jртіuне життя

АВАНГАРД КОЛЕКТИВУ О~нією з го~овних виробничих артерій І хопили

О. О. Гавриленка, В. Г. Шевченка, М. С.

кожен член колективу підвищує свій ідей­

Панасюка по ВИЩ'ску продукції високої J но-політичний або загальноосвітній рівень. якості вже знайшов

багато

послідовни- Лише за останній період

патріотичний почин пере~овиків ків. А.:\же саме він залучав до творчого одержали

середню

працівників

12

освіту,

закінчивши

l'emoh!ho-мехаНlЧНОГО заводу є слюсар но- країни: n:laH двох років п'ятирічки завер- змагання за виготовлення виробів зразко- школи робітничої молоді. Нині 8 чоловік

ме~.аНlЧНИЙ цех. його колектив докла~ав шити

!ВСІХ зусиль! щоб

вчасно, б~з

до

7 листопа~а 1977 року, який вого гатунку

кожного члена колективу, навчаються в технікумах та школах. Ак­

будь-яких сьогодні с)'ав надбапням всього колектив}'. що в кінцевому результаті мав забезпечи- тивно відвідують виробничники заняття в

затримок пцготувати основНІ В}'ЗЛИ авто-

крана для дальшого складання.

у центрі }'ваги партійного бюро, кож- ти виконання взятих річних зоБОВ'Jlзань- ШJ\олі комуністичної праці, а всі комуніс-

ного КОМ}'ніста перебувають питання .:\аль- довести з~ачу продукціі з першого пред' - ти в слухачами школи партійного навчан-

За останній neріо;( на заводі не прига- шого зростання політичної і трудової ак- явлення до 93 процентів.

дують, щоб робітники

слюсарно-механіч- тивності

робітників. Ефективною фОР~IОЮ

ня. Водночас треба доповнити, що умова-

Д.'!JI широкого розмаху соціалістичного ми соціалістичного змагання пере;\бачено

ного не справи.'!ИСЬ із своїм зав.:\анням, тут виступав соціалістичне змагання. Ста- змагання, його дієвості і ролі позитивно не лише виробничу діяльність, а й участь 'ІІоставили під зрив виконання виробничо- більна, чітка система трудового С}'перни- впливав те, що секретар партбюро цеху в ГРОМЦСЬКОМУ житті, оволодіння рівнем го плану. Успішно завершивши напруже- цтва від ін.:\ивідуального до КG.'Iективного С.'1юсар В. І. Назаренко систематично ін- знань, активну життєву позицію його

ну програму першого року десятої п'яти- забезпеч}'Є успіх всієї справи. На засі~ан- фОРЩ'є партійні збори про хід виконання рrасника.

річltИ, вони вдало стартували в ювіJІейно- нях партбюро, ві,:{критих партзоорах ВЦ- КОМ}'ністами особистих планів і зобов'яКомуністи покликані не лише особис­ му році. Зобов'язання двох місяців 1977 бувається ділове обговорення і визначення зань, а також практикуються звіти членів тим прикладом майстерності вчити інших,

'РОХУ виконано достроково. І в TO~y, що критеріїв піднесення виробництва та про- партії. Сам партійний вожак показ}'Є зраз- вони, насамперед, виховате.'Іі мас. Парrбю­

колектив підприємства в цілому досяг не- дуктивності праці. Тут же береться ча ки с&яовідданої праці, завжди в постш- ро цеху домоглось того, що кожен член поганих ви·робничих показників, заслуга озброєння все нове, прогресивне, дається ному пошуку додаткових ревервів підви- КПРС у своєму колективі виступає актив­

трудівників ведучого цеху. Треба сказати, що здобуті

иасамперед

результат

рішуча відсіч проявам форуалізму, ПОСПіШ-/ щення ефективності виробництва, JtКocTi ним провідником і;:\ей партії, розкривав ності і парадності. всієї роботи і цього вимагає від кожного велич тих планів, які наміrив XXV З'ЇЗ)!;

успіхи -

цілеспрямованої,

Заслуговує відзначення те, що в цеху комуніста.

КПРС. Добре

справля'3ТЬСЯ зобов' язками

конк-ретної дія.'1ьності партійної організа- добре поставлена справа по впровцженню Цехова парторганізація в сучасних умо- агітатора майстер дільниці токарів І. П. ціі. Кожен з її 18 комуністів показує у виробництво передових методів праці, вах є однією з провідних ланок партії по ОлієвськиЙ. його закличне слово множить

зразки високопродуктивної праці, особис- досягнення високих норм виробітку, МОЖ- з;(їйсненню її соціально-економічної полі- трудові успіхи, націлює робітників на са­ тим прикладом надихає товаришів на до- ливого повторення їх кожним робітником. тИ!щ активному залученню комуністів до MOBi~дaHY працю.

сягнения ще вищих рубежів, виступає за- Зокрема, це результат

стрі.'!ьником й організатором всього ново- питань

соцзмагання,

вмілого

широкого

ведення практичної роботи. Враховуючи цю особ-

показу ливість,

Колектив

парторганізація

слюсарно-механічного

цеху

слюсарно-меха- під керіВНИЦТВО)f свого бойового авангарду то, передового, що народжується в колек- натхненної праці праВОфлангових. Так, нічного цеху приділяє велику увагу комп- - парторганізації - готує гідну зустріч тиві. Ч.'1ени КПРС токарі М. М. Гераси- досвід роботи новаторів виробництва лексному підходу до трудового, ідейного 60-річчю Великого Жовтня. мов, І. А. Рубаннік першими в цеху під- М. М. Герасимова, В. І. Ка.'Іашникова, і мора.'!ьного виховання трудящих. Майже А. ЗАХАРЕНКО. •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ОСНОВА МАЙБУТНІХ УСПІХІВ Минулого

1976 року

~Броварисіль6уд.

трест

і1,ІЄРЖ-8JВНОГО плану

з основних

теХіііко·еКОНОМіЧНих показників.

Із

му 3 цих роздІлів

розроблена

не виконав організуюча документація.

передбачених

редбачено постачання

лІв, конструкцій

Пе­

матеріа.

.та деталей з

програмою випередженням строків початку

18,6 мІльйона карбованців ка- будівництва не менш як на деіІІіталовкладень освоєно 4,0 каду.

!Мільйона карбованців. Не були Особливу увагу придІлено введеНІ в дію пташник Ни!в- впровадженню бригадного під. ської птахофабрики, корівники ряду згідно «Положення про но­ В радгоспах «Бобрицький. та ву форму бригадного господар­ ~ПетровськиЙ., гараж на 150 ського розрахунку 13 будІвни, місць в Броварах, два жит· цтвІ,.. Уже зараз на будовах

роботу спецІалізованих органІ· заціЙ. Наприклад, з вини тепер уже колишнього головного інжене­ ра ПМН·3 Н. П. Опенченка не були своєчасно передані під

монтаж СПМН·590 об'єкти вуз­

ла зв'язку

в ОбуховІ.

Мали

місце порушення графІКів 1 з боку ПМН·7 (начальник Ю. М. Rуклев) та ПМН-24 (начальник В. А. Бєдов). За недо.lіки у впровадженнІ системи комп· лексноУ інженерно! пlдготО'Вки

ловІ будинки в ОбуховІ, тепли-

тресту за методом М. Злобіна

800 тисяч карбо'ванців

Так, на спорудженнІ школи по

перед

значних збиткІв 1 внаслідок по-

диться БРИі"ада Степана Марко.

кладено суворІ стягнення.

та автотранспорту. На парТіЙно·господарському

вулиці ГагаРІна споруджує будинок на 135 квартир для бу­

ження планІв комплексної Ін­ женерно! підготовки виробницт­ ва при тресті органІзована гру­ па підготовки виробництва, до складу якоУ ввІйшли представ­

ці площею 3 гектари в радгоспі працює декілька кращих Із кра­ «Бортницький.. Пере витрачено щих будівельних колективів.

заробітної плати.

фонду

Трест зазнав

ганого використання механізмів

вул. Енгельса в Броварах тру­

вича Москаленка з ПМН·8. На

активі тресту, який вІдбувся не-

діве.'JьникІв

щодавно,

бригади,

-

цтва

нІ

-

передовики

виробни·

комуністи та безпартій-

ПО'діловому, з усІєю сер·

йознlстю вносили

викривали

конкретні

недолІки,

пропозиції

щодо значного '.:ід~есення

рІв·

H~ господаР~ЬНОl Дl~льності бу-

ДІвельних П1дроздlл;в. Однією з важливих

tтабілізацlУ

робочого

тресту

колектив

очолюваної Анатолієм

Єфремовичем

lллюшею<ом.

Та.

П1дсумки роботи перших мі.

СЯЦів року наочно підтверджу­

ня

робництва,

показники

дІяль·

ностІ значно вищІ. Це перш за все стосується ПМН·8 (началь­ ник І. Н. Іллюша) та ПМН·43 (головний інженер _ О. Я. Окуненко). На об'єктах цих пересувних механІзованих

техНlЧНОГО рІвня та

оргаНlза~ll

проводять

ПОСТІЙ.

ну роботу по забезпеченню най.

більшоУ есЬективносТI освоєння :капітальних вкладень, Підви. щення

строк'

•в

якості

та

будівництва

РОЗJ?об.'JЮЮЧИ

леКСНОІ

пересувних

,

лон виходили

.

~лани

інженеРНОl

:виробництва

скорочення

комп·

пl;:tготовки

віддІли тресту та І

механ зова~х

ВПРОВа;:(ження

з

.

к

о.

~еоБХI;ХНОСТ.1

пост;йно

;хlючої

Під постІйним

якостІ робіТ.

На жаль, зага~ьний

рівень

с-:ану комплеКСНОl Інженерноі ш;:tготов~и виробництва в пере­ с~вних

:,олонах

тресту

потре·

бj є КОРІНного полІпшення.

плани ще

не ста.'JИ

документами деяких ~

ЦJ

роБОчими

майстрІв,

виконроБІв І НачальникІв діль·

ниць.

Подекуди

не

залучають·

дири

А все це

призводить до

ся до їх впровадження

. .

брига-

..

системи взаємозв'язаних та опе·

низької організацІІ працІ І особ·

ративно контрольованих органі· зацlйно,теХНіЧНИХ І планово·

фінансових заходІв,

які забез·

ливо не:ативно поз~ачається на взаЄ:'ЮВІ;хнос~нах МІЖ генераль'

печують

виконання

ла~rn.

рИТМічне

ними та субшдрядними пІдроздІ.

плану будІвництва та здачу в еКСп.1уатацію об'єкТІв у строк. В основу плану комплексної інженерної підотовки внробництва (ЮПВ) були покладені по· казники річно! програми буді·

рядни~1И організаціЯМИ - ось гарантІЯ виконання плану в цілому по генпіДРЯ;:tу . деякІ ке· ріВНИки ПМН недоОцІнюють

вельно·мснтажних роБІт І роз· рахунковІ данІ, якІ забезпе·

ваЖ,'1ИВl)стІ цих вимог, зривають строки передачІ під монтаж

чують їх виконання. По кожно-

об'ЄКТіВ,

-

о

2

стор.

о

ЧІтка органІзація рОБІт за графіками, узгодженими суБПIД-

порушують

ритмічну

о

технічного головного управлІння

комп­

1977

РОбничих програм на У першу чергу це

. Одразу по закінченні школи прийшла на деревообробний ком­ БІнат Валентина БоЙnрав. Вчилася у Наталії Петрівни Лобко і .Надії Микол~ївНI! Шуляк. За три місяці Валя опанувала nрофе­ ~ІЮ в~pCTaTHиЦI. ДІвчина шви~ка, nраЦЬ()8ита, успішно сnравляєтьс'l ІЗ ЗМІнними завданнями. А тсля роботи співає З nодругами у а.Чсамблі народної пісні. ФОТО Л. Різаненко.

г····. пМр·и·М·j·Р·й·А···..ЇЕМ·АТ·и·КА

якості

ПО ПРОПАГАНДІ ТА РОЗ'ЯСНЕННЮ ПОСТАНОВИ ЦН НПРС, І ЛИСТА ЦН НПРС ТРУДІВНИНАМ СІЛЬСЬНОГО МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ,

рік.

стосується

проектно,кошторисно!

документаціУ. Так, тільки по об'єктах житлового селища

тисячІ

плана~lИ ЮПВ.

впровад­

ЦІлого ряду замовникІв, особли­ во в питаннях формування ви·

меТО?іВ управлІння, пі;jви~еННJ:1:

контролем питання підвищення

на·

Однак трест «БроварисІльбуд" має серЙОЗНІ претензії до

таціУ на

виробництва

забезпечення

виробничо·теХНОЛоГіЧНО! лектацП.

показав ана.1;З роботи тресту, в мину.'JО;\іУ ропі цьому винятко· во ватливо~!у питанню. ПРИДіля. л?ся мало j ваги. Парт.ЙниЙ ко- колон БУ;J;івельники працюють МІтет, нове керівництво тресту· за графінами, розроблени~1И

з метою вдоскона:Іення форм І

інженера

Опенченка,

технолога, а також

колоні

хlдну увагу питанням комплекс· но! інженерно! пІдготовки ви­

нерно! пІдготовки виробництва, розрсбленаї l\1iHICTepCTBO~! сІльського будіВНИЦТЕа УРСР. Як

П.

тресту.

у кожній механізованІй

рит~!у І ні інженери, придІляють необ­ Lнже-

Для

Н.

кі злобінсьнІ бригади працюють

ють, ЩО В тих органІзаціях, де умов І керІвники І, перш за все голоа­

комплеr:СНО!

головного

ПМН·3

ники виробничого, вІддІлІв та відділу

;кожної CTf.YKTYPHOЇ організаціІ І тресту в цілому є впроваджен· системи

на згаданих керівників, І насам­

радгоспу «Рудня. жено

та

не

докумен·

ваРТіСТЮ

720

-

птахофабрики

І'арбованцlв,

82

очисних

споруд Налитянського радгоспу­ комбінату тисяч карбо­ ванцІв. а всього по всіх

-

270

-

об'єктах 4 мІльйони карбо. ванців. Це гальмує виконання державного

плану БУ;:tlвництва

сІльськогосподарських

та

про­

мислових об'єктів.

Незважаючи труднощІ,

на

тимчасові

колектив

тресту

«БроваРИСільбуд., як і всІ бу· дівельники Укра!ни, в ювІлей· ний рІк 60·ї рІчниці Велико!

Жовтневої соцІалІстичної

рево·

люції докладе уСіх зусиль. щоб виконати державний план І со· ціалlстИчні зобов'язання. ПІд· сумки двох мІсяцІв року ра;ху· ють:

план

конано на

власними

100.1

процента.

кладається міцна бутніх успіхів.

Г. заступник

силами

основа

За · май·

ХАУСТОВ,

начаnЬника

робничого вІддіnу 4Вроварисіnьбуд •• НРВЕ ЖИТТЯ

ви·

ви·

тресту

ховання

програма розгортання всена·

родного соціanістнчного змагання трудящих країнн за

тисяч карбованцІв (за станом на початок року), по комплексу

Rи!вської

трудового І

Постанова ЦК КПРС, Ра­ ди ~IiHICTplB СРСР, ВЦf'Ш': і ЦК ВЛКСМ конкретна

не затверд­

узгоджено

роботи

ДОПОВІДІ ТА ЛЕКЦІІ

І *** ** * *t• і

виконання плану 1977 року і десятої п'ятирІчки в цlло· му.

Лист ЦК КПРС трудівни-

кам ciJlьcыtгoo господарства,

висока трудова активніСть, рука

успішного

ия

ефективНОСТі

Висока

повостІ,

думова

матерlanьно б і

сепу

- технІчнІ засоСРСР

и, вс м трудящим вияв велико! ТУРботн парт!! про дальший розвиток ciJIJ.. сьного господарства ХХУ з'ізд партіІ,

вий

(1976 р.)

країни. жовтне-

Пленум ЦК 1 основнІ

виробни-

роботи

'Іасних умовах. СТИ'lного

поставляє

-

виконання

планів і зобов'язань ювілейного 1977 рor_у. Основні шляхи пlдвищен.

ученим, працlвиикам промнс-

яка

ви­

дисципліна і оргаНізоваиlсть радянських nюдей запо-

цтва і якостІ

дієвість

соціалl-

-

змагання

дальшого

всу-

пере-

зМіцнеННlI

економічної могутностІ дянської держави .

Ра-

Збільшення випуску виробів найвищої категорії якості важливе завдання

кожного колективу, кожного труцlвника країни.

Боротьба за всемірне збіль-

і

КПРС про змІст

иапрями

шення виробництва,

·

змагання трудящих країии. ЗакрІпити 1 розвинути ус' і і

менту товарів народного споживання справа держав-

ки -

на сучасному етапІ.

і і

і •

соцІаnістичноrо

п хв першого року

п ятир ч-

важливе завдання кож· трудового

коnективу,

Соцlanlстнчие

змагання

Horo

кожиого трудlвиика_

рення й оновлення ної ваги.

розши-

асорти-

-

Аграрна політика

КПРС

Роль труг,овпх коnективfв

підприємств, якІ

поставnя-

ють сеnу MaTeplanbHO'TeXHi'l-

**• Mi'lHoro .................................................................. могутня

гресу,

підойма

1 соцІального

шкоnа

еконопро·

поnІтичного,

'~

n

морального

трудящих.

Субо~а,

12

березня

1977

року

вІ засоби, в піднесеннІ сІльськогосподарського виробии-

цтва.


о

ф

о

КОМБІКОРМИ

РОКІВ НА ФЕРМІ

26

Майже П'ЯТЬ великовагонних ний строк готую корову до за- щодениий иадій

Ешелонів молока надоїла Гали- пуску.

на Павлівна Логвиненко за ро:ки роботи на ферМі радгоспу .ГоголівськиЙ.. Дивлячись на ІІІ натрудженІ руки, думаf!Ш: скільки вони добра зробили.

проймається

ІДУТЬ

МИРОНІВСЬКІ DW!iНИЦІ

ф

І

Запусковий

три- становив

33

кілограми

зменшую даванку концентратів.

Нолючки молока,

через день. Вим'я корови за дають високих надоїв. цей час обм'якне, або, як ЗароБІток доярок у ГOCТloдapкажуть, зів'яне, і вона майже стві залежить від жирності на-

довий шлях, ПО якому твердо крокує і нині. Саме в праЦl знайшла своє щастя. Ії груди прикрашають три ордени Тру-

чинають доїння завжди в один і той же час. Перед цим обов'язково згодовують худобі СОКО8иті корми та концентрати.

8.8,

Трудівники успішно

почали

го року вони виконали і пере-

вкконали з усіХ texhko-еконо. мічних показників. Багато гос-

подарств, які одержують з Налити комбікорми, та'кож достроково виконали нароД'нorосподарсЬКі плани і соціалІстичн1 зобов'язання по 'Виробництву та

Галина ПaJВлівна велику уве.-

...

да.'1Ь «За трудову відзнаку. та

іиші

деситу п'ЯТИРІЧКУ. Пл8ІН першо-

зовсім перестане давати моло- доєного молока. Тому на це 1рОЗПОЧflла Логвиненко свій тру- ко. На шостий день пІсля за- звертається особлива увага. ПО-

дового Червоного Прапора, ме-

та

сільськогосподарські піДпрнємства Киівської та іншнх областеі Калитянський комбікор. мовні завод.

за Жінку-трудівницю. Та Ки:\1 , як стійло, дою двічі на день, зго- знає: перегодовувати тварину !Вона, під СИ.'ІУ втілення в жит- дом - один раз і, нарешті, не можна, зажирілі корови не

тя грандіозних рішень ХХV з'УЗ.:lу НПРС, величних накресJIeHb десятої п'ятир!·:ки. Шістнадцятирічною дівчиною

та

ВІДправляє в

радгоспн, колгоспн

JI!дбува- ного силосу, концентратів. Про. Бо влітку, то ставлю їх у те вона це роб ить в МІРУ·

гордістю ється

тонн розсипних І

преміксів щодня

маси, бобових трав, кукурудзя-

тварин

400

гранульованих комб~кормів

ває в більшості 5-12 днів. У від Поляни і Ліани - 28. цей час з раЦіону годівлІ корІв У лактаційний період доярка виключаю соковитІ корми: жом, прагне давати корові як{')мога силос, коренеплоди, поступово більше коренеплодів, зеленої

серце синІвськnю Якщо запуск

rnовагою, осо б ЛИБОЮ

період

від

І ПРЕМІКСИ Понад

Киіlс.. ка

0611ІСТ",

l\олеItтив 50-РіЧЧЯ Союзу РСР минулого

року продав державі 12?00 багато інших урядових наготакож потрібна і відповідальна Ми.ронівськоl'O науково-дослідного тонн свинини, що значио БІЛЬ. род. Вона - ударник комуні- --------~ іиституту селеJЩії і насінництва

етично! праці. Ферма, на якій ilIрацює

робітниця, вже сім ро-

гу приділяє масажу вимені. Це

продажу тваринницької продукції державі. У цьому заслуга 1 колективу заводу. Та,к, радгоспкомбінат «Налитян-ськиЙ. іменІ

справа. ,JIіДМИlВа€ вим'я тільки

пуску знову

'RiB підряд утримує першість у концеитрати

давати теплою ВОДО Ю , тем пература якої

починаю

пшениці,

і соковиті корми.,45-50 градусіВ. Витираючи йосоціалістичному змаганні серед ГОдівля корів 1 догляд за ними І го рушнином, одночасно маса: тва,ринників радгоспу. в сухостійний період має особ- жує. Масаж починає з пеРШОl Щороку Галина ПавлІвна до- ливо важливе значення. половини ви мені і робить звербивається нових ще кращих поІ дійсно. Саме від доорого ху вниз. Після цього коровйа

очолювани

членом

Академії

Й

'й ше плану. ДІ сним В ясок і ру б еж і нам і ти ли

наук СРСР і литянські

комбіКОРМОВИКИ

"а " •

на

ВАСГЮЛ, заслуженим діячем на· другий рік п'ятирічки. Вони да­

уки Української РСР, двічі Ге. ли С.'10ВО виконати план до роєм Соціалістичної Праці Васи- 25 грудня і додатково випуле". Миколайов". чем Ремеслом, спrrи та реаЛізувабти пр<?ДУКfії

казнинів у роботі. Ось верши- відпочннку тварин залежить легко віддає молоко. Таки... " на 520 тисяч кар oBaHЦlB. они її трудової майстерності: значною мірою надій молока в стан готовності У неї продовжу- вносить великий вклад У підви- туючи гідну зустріч вО-річчю

3500-4000-4500

молока від кожної

кілограмІв наступну лактацію.

Хоч

корови. У перед запуском корова

іноді ється майже хвилину. Тому за

щення

ефеlпивності

землероб- Великого

Жовтня,

дає ще цей час потрібно встигнути по- ства. Тут створено такі цінні, ви- лися понад план

зобов'яза­

виготовити і

. відправити в господарства 570 першому році П 'ятирічки дояр- багато молока, всерівно П по- чати доїння. Jta одержала його по 4628 ні- трі бно своєчасно перевести на Від якості роботи залежить соковрожайНІ сорти ОЗИМОІ пше- тонн розсипних і 800 ТО н н гра JIorpaMiB. Підвищені соціаліс- сухостІй. Первісткам та ви сна- і якість продукц1'!. Г. П. Логви- ниці як «миронівська-264», «ми· нульованих комбікормів та тичні зобов'язання у неї й на женим тваринам, якщо такі є, ненко все молоко здає тільки ронівська-808», «київська-893», 190 тонн преміксів. ІНинішній рік. Зокрема дала продовжувати сух~тійний пе- першим сортом. Телята від ко- «миронівська-ювілейна» та інші, Творче суперництво, що роз­ слово надоїти від кожної КОРО-, ріод до 70-75 д,НіВ. Дуж~ ко- рів П групи народжуються м1ц- якими щороку засівається у 80 горнулося між колективами це~и по 5200 кілограм:в молока. рисні дЛЯ здоров я иТіЛв~~м;О- ними і життєздатними. областях і краях нашої країни хів, змін і бригад, всіма труДосягнувши високоІ майстер- рови активні моціон. І' Ноли слухаєш цікаві рооповlдівниками підприємства на ІНості в своїй справі, .ТРУДіВНИЦЯ ~~;Цр~~~~ДВ~ріо;gдр~~а п~~~д~ди~ ді Га-лини Павлівни про П тр:(: близько 8 мільйонів гектарів ЧБеаСТТЬЬКіСвщЛ~иВнНиО,ГОда~~:I.еД~і p~;Дy~~~ ()хоче ділиться ДOCBlДOM, пере-' Ч аль т и-чо- дові будні 1 дивишся на. П озимого клину і до 2 мільйонів

дає свої знання :.а вміння мо- Р:рЗ и H~i~~~:TpH; В~ДДостанJ; два променисту

JIОДИМ- дояркам. 11 радуЮТЬ ус- т

усмішку,

енергії, завзяттю

.

ра~IЄШ гектарів у соціалістичних краї. тати. Нолектив заводу успішно

й ОПТИМІЗМУ

.

rnіхи учениць МарІУ Бі-ЛИn:, Нlнн тижні перед отеленням догляд жінки Трудові стежки вивели нзхт. Деркач, Нелі Гонтарук та ін- та годівля тварин змінюються. 11 а 'велику дорогу життя, по епер

ших. -

роботі

Н1яних

немає,

учеНІ-селеКЦІонери

.

виконав план січня з усіх тех·

ніко-економічних показників, ПІД реалізувавши продукції на Ді!а

З раціону поступово виклю- ЯКі~ ПО з нею крокують і її керівництвом академіка В. М. Ре- мільйони 282 тисячі карбовану моІй чають концентрати і соковиті руч месла ПРО;lОВЖУЮТЬ роботу по ців. Це набагато більше про:rи

секретів -

.

розповідає корми. Зразу ж піСJIЯ отелення товаРИШі' І :оОлЯJках:~:ви:~~а~ створенню нових, більш продук- минулого рону. Додатково BlД­

доярка. - Але МОЛОКО,, як на- треба. да~.и корові 8-10 літ- ~=~;~ь~ 'майбутньому перемож- тивних сортів озимої пшениці правлено замовникам 698 тонн жуть, треба добувати вміючи. рів теЦЛОI води. Через 12-1~ цем соціалістичного змагання. (урожаИUНl'сть -ІХ досягне 100 комбікормів та преміксів. Бея суть 11 тому, щоб правиль- ДНіВ післg

нього перевести уі

Трудові здобутки

підприєм-

!но використовувати наявні кор- на повний раціОН. Через десять Адже в цьому - суть його. центнерів зерна з гектара), а та- ства примножує бригада NQ 3 'Ми' до кожної корови потрібно днів можна добавляти концент- Головне, щоб більше тваринни- кож інтенсивних сортів ярої з цеху комбіКОРМіВ, де начальПіДХОДИТИ індивідуально. За піВ- рати і соковиті.

тораедва місяJ.tі до сухостою Я

Під час

Ків оволодівали передовими ме-

роздоювання Г. П. тодами праці.

починаю годувати корів підси- Логвиненко дає корові понад JIеним раціоном, добавляючи норму 15-20 процентів нон-

Л. ГЕРШГОРН, М. ГАВРИЛЕНКО,

.до нього трохи солі, нреЙ,Ди, центратів, добавляє трохи СОКОзнефторених фосфатів. Сухо- витих і корі:!неплодів. Ведення

старшІ науковІ спlвробіТНИНДІ роз-

співробітники відділу селекції і Подрібнювач

сировини В. О.

І первинного насіння ОЗИ\lОЇ і ярої Леоненно, елентромонтер голов· . . ЛДП ного пульту дозування М. А. пшеНИ~l ІНституту .' , роко- Тарасенко, гранулювальнин

JlедеlПlЯ і штучного осІмеШІПІВ велІШОЇ рогатої худоби.

валежно від надою у призначе- Так, напринлад, протягом січня

цало. Понад січневе і лютневе

На фото: академік В, М, Ре- завдання колектив брига~~ месло (в центрі), старші наукові виготовив 188 тонн ПРОДУКЦll •

ки Українського

!Стійний період високоудійних такоУ системи годівлі тварин :корів триває 50-60 днів. Не- оплачується ВИСQlКими надоями.

ником зміни працює І. В. Бу-

пшениці.

пенко 1 кандидат

.........................................................................................................і'

дарських

С!.'lьськогоспо- А.

А.

Носюченко все роблять

наук Л, І, Волоwина для того, щоб комбікорми були

проводять оцінку зерна.

високоцінними,

не

допускалося

ДОПОВІДЕМ, ЛЕКЦІМ І БЕСІД І ПОЛІТІНФОРМАU/М і ФО7Ф:;о~::'::"~;?Ау). ;f,d~;j!:~i!::~~~~':~~~~

РАДИ МІНІСТРІВ СРСР, ВЦРПС І ЦН ВЛКСМ ПРО ВСЕСОЮЗНЕ

СОЦІАЛІСТИЧНЕ

ЗМАГАННЯ

ГОСПОДАРСТВА, УЧЕНИМ, ПРАЦІВНИНАМ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЯНА ПОСТАВЛЯЄ ,СЕЛУ

МАШИНІ -

ВСІМ ТРУДЯЩИМ РАДЯНСЬНОГО СОЮЗУ Дальший Іитенсивний роз-

ІІІІТОК

сІльського

господар-

ства - бойове завдання пар. тіl t народу. БЕСIlIИ І ПОЛІТІНФОРМАЦІІ

Постанова ЦК КПРС, Ра~и МіністрІв СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про Всесоюз-

СТ8ВJIеllИJl до працІ

пов-

-

CJlкденну увагу.

За творчість І Діповитість у соцlапістн'ІНОМУ змагаlПlі.

Почннам та ішціативам передовнх колективів ТРУДВщих по розгортаlПlЮ соціалі-

«ПРОФЕСІІ.

цІ трудІвникІв сферн обслуговування населення

мога часу. Передовнй досвІд на броєння всіх трудящих.

не бупо жодного віДСТаІОЧQго.

Стнмулн морапьного і матеріального заохочеиня, ви-

ставляє селу MaTepiaJIЬHOтехнічні засоби, всім трудя-

-

кам промисловості, вка поЩВМ Радянського Союзу програма дій міста і села.

Досвгиеиив

трудівникІв

радянського

вароду в 1978 роцІ успішннй старт деC/lтоі п'вти-

річки.

Ознаменуємо

1977 рік новими звершеннями.

ювІлейний

трудовнми

Боротьба за пlдвищеннв пРодуктивностІ праці, за високу вкість продукціІ

-

го-

.повне завданнв кожного тру~iBHHKa.

ВІдповідальш

завдання

трудівників міста І села республіки в другому році пlв'1иріЧRИ. Рухові за комуНістичне

Кожному ДНЮ

п'втирlЧRН

найвищу віддачу. Працювати краще,

пlдвн-

щуватн ефективнІсть І вкість лозунг Всесоюзного ('оцlмістичного змаганнв.

-

дянських народів.

значенІ КПРС, СРСР,

ВЛКСМ.

постановою

Ради ВЦРПС

ЦК

Мlиlстрів і ЦК

Своєчасно забезпечуватн колгоспи 1 радгоспи ВИСОКО-

Підтримаємо почнн

пере-

продуктивною технікою,

двох років п'ятирі1JRН

до 7

кІв

дових трудівннків І копевтивів ВІШонати завдаиия

листопада 1977 року.

ЗмагаlПlЮ трудівників сеПа - широкий розмах, внсо-

ку дієвІсть. Додержання режиму номіІ,

раціональне

еко-

ВІШорн-

стаиня матеplальннх ресурсІв У практику всІх тру-

дівникІв.

Досягненив науки - в народне господарство. Неухильне п1двищеиив ефективності і культури пра-

мі-

неральними добривами почесиий обов'язок трудівнн-

промислових

пlдпри-

ємств, вкі постамяють селу

матерlально-технічиі засоби. Посилення шефської допо-

моги селу - важливе гальнонародне завданив. Дамо краіНі біJIЬше коnісних продуктів

ського господарстваl

за-

висосіль-

Зростання еКОНОМlчноі мо· гутності РадJtиського Союзу - гараитів зміцнення мнру і безпеки в світІ.

Субота,

12

березни

1977

року

о

НОВЕ ЖИТТЯ

роботі відзначаються дозуваль.

рійНу картоплесаджалку СН-4Б М. П. Дудік. Вони майстерно пристроями для нарізання зашивають мІшкотару з пробульб і обробки їх стимулято· дукцією, чим не допускаються

** І .1

рами росту. Всього за годину втрати преміксів під час транможна тепер підготувати і роз· спортування. містити на полях тонну садивУ відповІдь на лист Гене-

ного матеріалу.

рального секретаря ЦН ИПРС

Новий агрегат випробувано товариша Л. І. Брежнєва твана плантаЦіЯХ ахангаранського ринникам НИївщини колектив радгоспу імені Сабіра Рахlмо- комбікормового

• ва. Економічний ефект -

заводу

збіль-

345 ШУЄ БИПУСН продукції для тва-

карбованцІв на гент арі.

(ТАРС-РАТАУ).

ринництва.

Г. АНДРІЄНКО.

• ---------------_____________ іі ____ іі ______ _ • і

* **

Прибавна буде

і

:

і

За рахунок лишків м'яса, за­ куплених

значно

у

населення,

з6іль~ити

продажу

державі

висновну

можна

обсяг

-

до

прийшли

його такого

депутати

• : : : : : :

Ставківсьної сІльської Ради БереЗіВСЬКОго району Одеської області. Глибоко проаналізу·

t

минулого.

S

. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

..

~~~~ів~і~;пrв~w:~Ол~~~~~іс~~а:

грунт механізували узбець- черговий слюсар В. О. Левченні вчені. Вони оснастили t:e ко, вибійницІ М. М. Мельник 1

Розвиток дійового соціалістичного змаганнв між ТРУ-

Лист ЦК КПРС трудlвникам села, ученим, працівни-

Працювати так, щоб поруч

операцію

очолює п. С. Малежик. На йо-

го рахунку є чимало тонн пре-

підготовку бульб до посадки в ник вітамінів П. М. Rишовець,

оз-

довими колективами республік Союзу РСР вияв дружбн і взаємодопомоги ра-

змагання,

ТрудомІстку

ви-

-

стичного змагання на честь 60-річчв Велнкого Жовтня - всебічну підтрнмку.

ве соціалістичне

ДОДАТКОВІ

вавши це питання,

з

людьми,

порадившись

депутати

що

цього

року

ти

м'яса

втричІ

вирішили,

можна

СІльськІ жителІ

заготови­

більше,

ніж

охоче

під­

тримали почини своїх обранЦів.

вагомою

РеалІзація намІченого вже по­ чалась. На приймальНі пункти надійшли перші тонни м'яса. Вирішено тако'К закупити у на­ селення значну кількість лиш­ нів іНШОЇ сільськогоспо Д а р­

ської яєць,

продукції

молока,

вовни.

Ініціатива І досвід ставків­ ських депутатів схвалені викон­ комом обласної Ра;:(И депутатів трудящих. Іх приклад наслі­ дують багато сільських і селищ­ них Рад області. (РАТАУ) .

з стор.


!і~ооЬ1В~~~:И~~©ИЇ i®i®#i~1 Це

прадавнє

проводи зими

-

свято

На

завжди ра-

дІЯЛЬнІ

дlсне, хвилююче. прагне

братися

Усе живе

відчути

сили І

ти... Приходу природа,

тепло,

на-

чекають

радГОСПІ

І

жІнки-трудІвниЦІ

на

перепочити.

Березень-

А

межІ

бригадир тут як тут, РОЗ1ІовІдає про господарство, ква-

«РусаНlВСЬ-

цІ дарують

хи природи, всІ готувалися до цього свята з великим

( .,

жІнкам

пІдготовлеНі свята.

Першими про

Добре

продумані й

Із

усіма,

сумом провітає

конкурсів під гучнІ

сель-

Були на святі й традицlй- ., нІ млинцІ, І чай прямо з

володарка з'являється в ото-

~

самоваРів, І «стовп-сюрприз.,

віта-

приніс

Весняні місяЦі Звітують Весні про зроблене, знайом.'Іять присутніХ із завданнями на найближчий час. З гордістю називають Імена героlв праЦі та війни М. З.

дівникам села. ПІд час свята зустрічІ весни русанІвЦі З~ІОгли познайомитися з передовиками господарства, дізнатися про перспективи \ розвитку села І, нарешті, ~

Пильтяй, П. П. Тупого. М. С_

стІльки

зміСтовно

Кособлика, Г. Г. Рак, Є. М.

час.

провести вільний

t

++

17.55

Забезпечення

організму

19.05 20.15 20.30 21.30

ма харчовими речовинами, а та­

кож вІтамінами

ми солями

та МІнеральни-

залежить Bi~

ВІКУ

БЕРЕЗНЯ

1I1'иІІ'АМА

9.00

ЦТ

Новиии. Т. 1 імнастика. V.~U К. т. сьиставка IiypaTIH()~.

V.IU l\..

IU.uU

К.

Т.

«,цЛА

IU.~U

1\.

т.

«ьеснин

и"

11.00 1\.

вас,

22.45

14.00

..

К. т. Чемпіонат "1'(,1' з •• кею: І..І.СКА «lpaKTOp~. В ll~pepBi

тнраж

К.

«Спортпото

т.

Ilошта

•.

програми

«Здо­

ров·я~.

17.00 Н).и'"

.t.OB.-;НИ.

Соівае народний А. lІедеРННК08. СВІТІ т арин~.

«)'

артист

..

т. Мультфільми можна~, «Нетl т.

«Без цього І Червона

«~-a студlя~.

дитини. Б!лки Й жири У шкіль­ 19.45 К. т. ХУДОЖh.и теnефільм «Два капітани». 5 серія. ному віЦІ потрібнІ У більшій кількості, ніж для дошкільнят. 21.00 Ilрограма «Час~. 21.30 К. т. Концерт майстрІв мистецтв. Найбільш ЦІнними продуктами, ~2.~" К. Т. Чемпіонат (:;вропи з легкої

:кількості й певному співвідно- багатими на бlJiКИ, є молоко та ПІенні необхідні поживні речо- КИСЛОМОЛОЧНі ИРОДУНТР.. Іх слід sини: біЛки, жири, вуглеводи, вживати щодня. НРіМ того, ді-

атлетики

ні.

в

закритому

(Іспанія).

110

приміщеll­

з"кінченні

НОВИНИ.

вІтамІни та мінералЬні солі. Ду- ти повиниІ споживати хлІб різ-

ПРОГРАМА )'Т

же важливе помірне споживан- них сортів, страви з круп, бо- :~:~~ :~~~~-"~:::::BO;~Д:~~.{:y~' ~~~:: !ня рідини у страв та води.

'матиме

харчування масло, м'ясо,

позитивний

вплив

К. К.

т. «Клуб кlноподорожеЙ~. т. «Екран зарубіжного фlль-

MY~. ХудожнІй серІя. (М.).

1

інформаційний

НЕДІЛЯ,

9.00 9.10

рибу, яйця, цу_ 11.15 ;;с"л"Вв"а~ о.lянl~. Нафтовнки Бо-

на кор. Правильний розподІл про- 12.00 fе.lеУИlверситет наукн І технікн.

10.00

11.00 1\. 12.00 К.

у

щоденно-

забезпечить організм

усІма не-

18.30

БЕРЕЗНЯ

19.00

т.

«Вперед,

19.45 СОЮ-

22.20

хлопча"иl».

10.00

13.3О К. т. «Етапи ве.'ИКОI-О ШЛllХУ~. _ Художніи фільм «КомунІст». 1~.35 К. т. Концерт популярної музики.

11.00 11.15

7

JIiTepaTypa.

16.25 16.55

К.

IS.

К. ІЇ.25 К.

18.00 18.15

т. «ЛітературнІ читання~_ Панова. .Сестри~. Т. «МіжнаРодна панорама~. т. Музична програма за ... и­

стами

rлидаЧіВ.

Новини.

К. т. Мультфільми «38 папуг~, «.ІКаба-мандрівииця~. К. т. «Клуо кіноподорожеЙ~. 19.4О К. т. А. ЕшпаЙ. Концерт 16 2 для фортепіано з оркестром. 19.55 К. т. Ху дожиНі телефіnьм «Даа капітани_. 6 серія. 21.00 Програма «Час~. 21.3О 1(. т. Балет Моско_ського ака­ демічного музичного театру ім. К. Станіславського І В. Немиро­

18.40

вича-Данченка.

К.

т.

Чемпіонат

атлетик,И

(lспаИIЯ).

в

Єаропи

закритому

По

закінченні

ПРОГРАМА

а легкої

примІщеннІ.

-

нови­

)'Т

ТРУД,

К.

т_

ХудожнІй

фІльм

тво.

«Строга

К. т. «Мамнна школа~. К. т. «Приходь, казко~, Н овннн.

К.

т.

«СмішнІ

15.40 16.10 16.45 17.10

Оповl­

.

Носова сФантазери~ К. т. «Веселка~. Другий Мlжнародннй фестиваль телепрогра иародноТ творчостІ. Греція.

..

К.

т.

Змвгаються

трудящі

Крас­

краю.

К. т. І. Дворецький. «Ковальова з провінцli~. ФіJlьм-вистава Ле­ нІнградського державного театру ім. Ленради. Програ.,а «Час~

К.

т.

).

.Ni 15.

(21.00

д.

Шостаковнч.

ПО закІнченнІ

-

Кварт", новнии.

ПРОГРАМА

К.

т.

УТ біографІя.

«Наша

РІк-

1933-Й~. Новини.

К. Т. «СОНlIчне коло~. 1(0HDep1l духового оркестру Черкаського П jiлацу

11.40

ICTopi!·~.

данни М.

ноярського

ЦТ

«Твll!

«Візерункн~.

пІонерів.

Шкіnьннй екран. Фізика ,l!.ЛЯ уч­ нів 9-10 кл. «Напівпровідиики та їх

викорнстання~. Тележурнал «Партіl!не життя». «ЛітературнІ зустрічі~. «До світла». Телеплакат «Цифрн нашого аро­

стання-.

17.15 17.45 18.00 18.30 19.00 20.30 20.45 21.00 21.30

оргаюзмом

на

вс

процеси життєдіяльностІ, але й

ча, каву, какао.

Д має

найбільш калорійним

ути

справ MaaCTep~.

К.

т. дJlll маЛllТ. «Здрастуй, веоо

нонько!».

«Величні здобуткн Жовтня,.. Бе­ сіда. К. т. «З пІснею в cepцl~. Концерт. lиформацlйна nporpaMa «ВІстІ». К. т. Чемпіонат СРСР 3 баске,..

бола:

«БудІвельника

(Київ)­

ЦСКА. «На ланах республікн~. «На добранІч. діти!~. Програма «Час~. (М.). К. т. «60 років радянськоt МУЗИ. ки~. С. Прокоф·єв. ПО закінчен­ ні новинн.

10.00 К. Т'. Композитор А. Но_иков. вин. А це зумовлює формуван- обхідними речовинами І сприя- 14.15 Концерт пере .. ожців 3 туру Пер- 10.45 «ЧаРІвна паМІІа АладА і и а»_ ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ v ій Ф са Лялькова вистава. 9.35 І 10.40 Учиям 7 кл. ЗоологІя. ня Ф ізично здорово!, гармон - тиме запоб1'ганню будь-яких зашого IІсесоюзиого естивалю - 1145 Л' МОДіЯЛЬНОї художньої творчості • «lтера.турниЙ TeaTp~. Ю. Яр«)'нlкальнl ссавцІ Австралlі~. П ри ра- хворювань. На но розвинутої людини. снідаиок слід ТРУАЯЩИХ. Миколаївська область. миш. «Золотий кораблик~. (М.). ціонально організованому хар- готувати молочнІ, М'ЯСНІ, риБНІ, 15.15 іІ._ т. Вечір нау"ового кіио. 12.20 М. Римський-Корсаков. .Царе_а 10.00 Спеціалістам народного rocпо­ дарства. «Вимога до кадрІв спе­ чуванні дитина повинна одер- овочевІ, круп'Яиі страви. яйця, 16.15 К. т. «НаЙдорожче~. ISlдеофільм 13 5 нкаречена~. Фіnьм-опера_ .. і і третіІІ «f1рапор». . 5 . т. «Молодіжна орбіта~. ціаnістів І підвищення їх КВUlфl­ жати з lжею таку к льк сть чай, каву. На другий снІданок 17.00 К. т. ЧеМПlонат СРСР з баскет- 14.55 «Слава conдaTCbKa~. KaцiT~. (М.). 11.10 Екран - учителю. «Вив Ч е ненергП, яка не тільки покриває - бутерброди 1 молоко, кефір, Ьола: «Будlвельник~ (Київ) - 15.55 «Слово про робочу людину». ,... . І й Обі б «Динамо~ (Москва). 16.25 К. т. Концерт духового оркестру ня творІв в. І. Леніна І доку­ витрати

речо-

харчування

-День за

т. «МузичниО Kioc,,~. 12.3О К. т. «(.IJlьська година~_ і ~.55 )lчням кл.

Черкаського

усіх позитивних

дуктів

«J]ял.ка~.

зу!~.

~l

своєнню

дитини,

фІльм

Новини. К. т. Гімнастика ДЛll АІтеЙ. т_ «DУДИЛЬНИ"~_ К. т. «(.луж,у Радянському

ни.

організму

13

К\нопрограма

висота».

гpa~_

випуск

(М.).

9.~0 К.

12.30 Музичннй фlnьм «.lКиття пісні~. сприятиме використанню Й за- му меню, Рl'зноманітиlсть страв 12.45 «"УООТНіА І'"портаж •• 13.15 Виста_а для Дlтеи «Лялькових

розвиток

(М.).

17.00 17.30 18.00 18.15

ПРОГРАМА

складі рідких бових та макаронних виробів, qli"ЬM «lернопlльсы\l "')МJlлексн~. Тільки повно- овачl, зелень, фрукти, ягоди, 11.00 nовини. 22.55

ЦІнне й своєчасне

програма.

казка.

(НДР).

Шапочка~.

К.

Спортивна Вечірня

Музич­

т.

т. "РСР К. т.

18.45

т. т.

15.15 15.45

()d.fЬКИ80.

.... H"crpIH,.

.. ..

11i.1~ К. не

К. К.

14.30

ДHeM~.

«I'ОЗПОВlдl про хуДожни­ KIII~ МІкеланджело. К. т. «lІрирода І "юдииа~_ 12.~u К. т. «В rО~ТЯХ у аз и~. ХудожlilЙ фІЛЬМ «ЧаРІВН"К'_

11.50

Екран студента-заочника. І курс. Англійська мова. НlMeЦl.Ka мова. «ОзначальнІ речення. Займеннн­ ковІ прислІвники. § 12~.

прщ рама.

16.45 1\.

усІ­

12

С)'БОТА,

16.15

ЯК ХАРЧУВАТИСЯ ШКОЛЯРЕВІ наших дітей

................................................................

радості тру-

~~~~~,~~~~::::~~:a~_?::~:K~;;;:=;:'4J

Харчу'вання

но короткий строк. Вздовж тра­ си споруджено лінію телефонною зв'язку, відбудовано або збудо­ вана заново 185 залізничних станцій і вокзалів. На фото: будинок ханойського

НІби й звичайний день, а

моресками й мІніатюрами.

серйозна й відповідальна справа. Раціональним є таке харчування. коли людина разом з Іжею споживає в достаТНіЙ

f:ea-

Залізнична магістраль ність», символ возз'єднаного В'ЄТ­ наму, стала до ладу. Майже дві тисячі кілометрів колії, що відді­ ляють міста Ханой і Хошімін, пройдені будівниками за рекорд­

ставали подарунки.

дотепними Г)'-

РАДИТЬ ЛІКАР

-

Чекаємо вас, дорогІ друзІ.

ппану виступів на пlДприєм-

з якого найбільш спритні дІ-

ють ІІ веснянками, запальни-

:lfИ танцями,

сувен!рами, дотеп- ,

ними призами.

втІлення радОСтІ

КультарМІйці

ранку,

10.00

власне студії

(Фотохроніка РАТАУ),

ченні само.:\іяльних артистів, ca~1a в барвистому вінку й

-

дІтей

вокзалу.

м'ятними

й добра.

затвердження

оплески

присутніх нагороджували па-

чан з настанням весни. Нова

стрІчках

засІдання з 12.00.

(для

рокІв) розпочне

свою роботу о

май-,

кавити русанівЦІ в різно манітними іграми та розвагами. ПереможцІв вікторин І

з

15

\

просили жителів села на стадіон, де Відбулися урочисті проводи Зими.

Мороз

СекцІя юних вІком до

~

стерно виконанІ виступи Іва- \ на Жука, Івана Солов'я, Ми- ~ коли Карпенка, Михайла ~ Божка, Петра Нещерета ство Р ю в а л и обстановку справжнього святкового пlднесення. Тетяна Соловей та Василь Хамбір зуміли заці-

ДІд

«иовачкlв~,

ств ах І в господарствах мІс­

та та району.

пІсні, \

спецІально до

його початок у селі сповlСтили традиЦійнІ росІйські трІйки. Вони рознесли радlсть святкового настрою в уСі кІнці Русанова. Дід Мороз, Весна, БраТИ-МіСЯЦі учасники сlльськоІ художньоl самодІяльностІ за-

щається

студіl, обмінятися думками про поетичнІ та прОЗОВІ тво­ ри початкІвцІв. На чергово-

му засіданиl, яке відбудеть­ ся 13 березня, в недlпю, в приміщениі редакцІІ, буде обговореио доробок чпеиів літстудІї А. Луценка та Н. Рудеико. ВІдбудеться та­ кож знайомство з творчістю

пить до роботи. КультаРМlЙ- ~

кий», незважаючи на примпІднесенням.

вlд-

епІзодІв

радгоспного життя. У хвили-

ось вона вступає в своl володІння!

У

Вони

один з

недІ­

лІ м\сяця, в редакції газе­ тн зберуться шануваль­ никн І .nюбител1 художнього слова, щоб обговорити до­ робок своїх товаришів по

ни об1.дньоl перерви присІли

чекає

люди.

Як І завжди, другоl

знову само-

-

артисти.

творюють

рости, рсе-

весни

сценІ

БЕРЕЗНЕВЕ ЗАСІДАННЯ ЛІ1'СТf ДІІ

18.ЗО К. т. «.lКовтиевиЙ заспів~.

1 складазабезпечує деяке поповиення тися з трьох страв. Перша оо поживних речовин, необхідних борщ, м'ясний чи вегетаріан- 19. для росту організму. ський суп, друга м'ясна, 19.30

Іжу слід вживати чотири ра- рибна страва з

аи в день в один і той же час.

гарніром або

страва Із сиру. Починати обід аку "'ок (салати ,осе 8 ОО , 12 .ОО , 16 . ОО бажано 3 з" раще Н а Й ко. т со од им та 20 . ОО годин і з такою посл і - ледц і) , а зак і ичу ва и л к довнІстю: для дітей, якІ навч а- (компот, кисіль) або фрукти. ються В першу зміну, снІданок Вечеря може бути з круп'яv

І

навчаються в другу зміну, сні- Страви протягом дня данок вдома, оБІд полудник у школІ, вдома.

_

Вживання

години,

чІТКІ

вдома, вечеря їжі

у

С

І

не треба і

рюеться книжка~. (М.).

9.40 і 10.40 )lчням "л.

М.

9

ТОАстоіі.

кл.

10.10 що б

JliTepaTypa.

«Війиа І мир».

Андрій !іолкоиськии"

(М.).

Е"ономіка сільськогосподарського виробництва. «Тваринництву

СТІЙКУ кормову базу». (М.).

МіЖ ними забезпечують ритміч- тися. Іжа .має бути помІрно га- 11.10 СтудеИlам-заочникам. ,.. КПРС. «Боротьба партlі і Д итина повинна з lСТИ скІльки вимагає орга-

апетиту.

Якщо ж

бігання розвитку ожиріння тре-

'"

'"'аННІ' інтервал має бути 3,5-4 пvсти. '" J rодини. Часто Істи теж шкідли-

В. МИ

,

лІкар.

90_

l

САК

КПРС

у

середнНI

школІ_

ФІзика. «Феромагнетизм. Рівннн .. нА Максвелла. МеханІчнІ колнваи­

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 19.00 ХудожнІй фІльм сНа ясниl! во­ 10.00 К. т. Зустріч юнкорів телестудlt rOHb». «Орля~ з Геро"м СоціалістнчноТ 20.30 К. т_ «Служу Радянському Сою­ Праці директором радгоспу «50 зу!». (М.). років СРСР. КаЛінінськоі області 21.30 «Сторінки Історнчних біографlЙа. п. п. Смир"ови .... (М.). ХудожнІй фіJlЬМ «Амангельди,>, 11.55 Художній фільм «Спlвробlтннк (М.). ЧК~. IнформацlйниА випуск «День за 13.30 К. т. Співае Рано Шарlпо_а. (М.). 22.45 ДHeM~. 14.00 К. т. Чемпіонат СРСР з хокею: «Спартак~ - «Торпедо~ (М) 16.15 «Людина і за"он». (м.і. " Редактор Є. ФЕДЯИ. 16.45 Музичний фільм «Молодий балет Новосибірська~ 17.20 Екран студент~-заочиика. 2 курс.

ремorа СОЦІалізму в ('PCP~, 12.00 ФіЛО,:,!фіЯ. «OCH~BHI З~.КОН,И І KK~TeroplI матерl~ЛIСТИЧНОI Дlале т Внша математнка. «Екстремум ки~. 12.50 І 13.40 Політнчна екофункції двох і багатьох змінних~. HOMllI. «.ЗаРОб~тна плата при ка- 19.00 К. т. Спортивна програма. (М.). піталіЗМІ' ; «СоціалІстичне РОЗШИй- 20.15 К. т. Вечірня казка. (М.). рене ~iДTBopeHH~~. 14.30 нау~~ви 20.30 «Київська панорама~_ КОМ,УНІЗМ. «ПОЛІтична орган13ац~я 21.30 К. т. «Екран зарубіжного фlльСОЦІалістичного суспільств~ , MY~. Художиій фільм «Лялька~. 15.20 Основи марксистсько-леНIН2 серія. (М.) ської етики. «Марксистсько - ле• нінська етика - наукова теорія ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ

минає час прийому Ужі, шлуи- ба обмежувати вживання хліба "'ОВИЙ CI'K не виділяється, Іжа та ІншИх продуктІв, багатих на

погано перетравлюється й за- вуглеводи (макаронних виробів, своюється, а це зумовлює за- тортів, здоби, солодощІв. цукі Нрі м хворювання шлунково-кишково- ру, варення ) . картопл, l'0 тракту. сліД готувати страви з інших При чотириразовому харчу- овочів моркви, буряка, ка-

Історія

за завер-

~~иня соціаліСТИЧИОI рекоиструк-, ЦlI народи?го господарства. Ilе-

ної системи, мозку. Вживания нізм, але щоб не вІдчувати "Жі в один І той же час сприяє обмежеиня шлунку. Для запо.. 1!ИНИКllенню

ментів

ня».

9.25 )'чням 2 кл. Читання. «ЯК ство-

проміжю! частина Іжі встигла перетрави-

нісТЬ У роботІ не лише орган в рячою. травлення, а й серцево-судин- стільки,

піонерl_.

новини.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

повторювати. олодощ сл Д давати після їжі. Вечеряти бажаН0 за годину-дв і до сну,

Палацу

16.55 Теленарис «Невичерпне джереПобудова економічного фундамеи­ ту соціалізму». (М.). пісні. 8ипуск 10. ло~_ про грама 17.15 К. т. «Палітра~. іІІ 1Ф К 11.45 І 12:40 )lqням 10 кл. І середнІх «6ICT1~. н ормац на 17.45 «Катрусин кінозал~. спеЦІальних иавчаJlЬНИХ закладів. К. т. «Наша біографія. РІк 18.45 Фільм-концерт «Ритми вашого ХІмія. сПроблемн побудови І СИН­ білків~. (М.). 1933-Й~. 19.00 ~~Ф'::;~ацll!на програма «BICTI~. 12.10 тезу Французька мова. (М.). 20.45 «На добранІч, дlтиl~. 19.30 К. т. Авторський концерт компо- ІЗ.05 «Прнрода І людина~. (М.). 21.00 Програма «Час~. (М.) зи тора С. Сабадаша. 13.35 )'чням 10 кл. Історія .• Міжнарод­ 21.30 Мустай Карім. «Краіна АЙгуль~. 20.45 «на добраніч, дітиl~. ний комуністичний рух на су­ Вистава Тернопільського музично- 21.00 Програма «Час~. (М.). чаСНОj\lУ етапl~. (М.). драматнчного театру імені Т. Г. 21.30 К. т. Продовжения концерту 17.00 Е!'ран студента-заочника. 2 КУРс. Шевченка. По заКінченні - ноС. Сабадаша. По закlнчеинІ

"вини.

вдома, другии сн данок них, молочних страв a~o яєць. У школі, обід У школі, ве- Не слід давати на ніч м'ясиі й черя вдома; для дітей, якІ солоні страви, каву та какао.

певні

Анто-

логія революЦійної та радянськоl

мораJlі~. (М.).

16.15 Музичиий фІльм «СпІває Костянтин Плужни"ов~. 16.55 «Літературні зустрlчl~. (П. Воронь"о).

ПРОГРАМА ЦТ

АдмінІстрація, вельної контори

колектив заготІ­ Броварської рай­

споживспілки висловлюють глибоке співчуття начальнику цеху ком­ пресориих установок В. і. Азову з

приводу тяжкої втрати ilого матері АзовоJ Наталії Яківни.

-

смерті

9.10 К. т. Гімнастика. 9.30 К. т. «В ГОСТЯХ указкн». ХУ,l!.ожнііі фільм «Чарівиик~. 11 СПРАВАХ ОБ'ЯВ до Гl\3ЕІН 11.05 К. т. «Очевидне - иеЙмовlрне а • ДЗВОНІТЬ по ГЕJJЕф()Н)І \ІННІ.

-~~:О~~'~;~~::;=~::::::;:.#~#~J~~:л~~;;~~~-\~:О:;:::т;;:~~;~:::;:;;~~;:~'I~-~:;;::;:~-~t' Коммуннстической партнн УкраинЬІ, roродского и paAoBBoro

255020.

вІдповІдального секретаря. вІдділу сІльського господарства

КОР~СПОR-

'. вІвторок. середу.

. n ятницю І cvtlnTV. РИ Советов депутатов трудящихси КиевскоlІ областв. 11. БРОВА, аент_ мІсцевого радіомовлення 19-3·18; вІддІлІв промисловосТІ. Обсяr 0.5 форматv • Газет_ выодитT в_ украивском Азые.. ВУJI. КиТвська. 154. масовоІ роботи. фотокореспондента 19·4·67. газеТА СПD"RlIа~ , ~~,qq~~~~~,~#~~~~:'~4~~~~~~~~~~#Q~~:~~~#.~~ql~'~~~~~~#~#~~~q~,g,~,.I~~~~~~#~~~ Іцскс:

61964.

Броварська друкараа

KHiBCbKoro

облуправліваа в справu видавницт,

поліrраф11

І

книжково1 торгівлі,

ву... Киівська.

154.

Зам.

1377-10.986.

#40 1977  
#40 1977  
Advertisement