Page 1

РІк видаин.

Пролетарі всіх краіn, єдnаііmесяJ

ом

ПЛЕНУМ ВЦРПС у

СУБОТА

у Jiиєві 'B' Ї~tly.laCb р еоСПУ~JLі­

1

lі щсыаa

КВІТНЯ

1967 Ціна

рО'БО'Гу

MOOКlBi З(lll(.jIlЧИВ

з ДУМОЮ ПРО МОЛОДЕ ПОКОЛІННЯ

28-.

40 (2579)

2

р.

Ллен}1М ро:mлянув ПИ'l'аИIfJl :

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

ООсЛУГODува.н,1ІЯ

трудя­

щи!х на JJllдпривмС'І1вах rПРОЮIІС­ ЛОІвості, бу,діВНИЦl'ва і тра НlСIП()іРТУ;

ПРО'

гn,

('І1\ликаНJDЯ

з'ї:ц}"

XIV

чергово­

ПРОфспі.l()<!\

з ДОПО'Ві.;І,",ю В пеоРШО)JУ ПИ,-

таНІні

В'ИlСТУlПltв

!~~

цК ІШРС,

ВЦPlПС

IfIIOC'Гa'НIO'BY, в

ЦlIИ'iiJlJIЯ'В

~ ~

KOII\Ii,pe'I1Н1i зав~н'ІЯ лрофопіл­ кО'вих ОІрган,ізаlЦ'і,й ,[10 пi;l)гO'l'ОВ-

ПО'ЯСНЮЄ ЮН<l'кО'ві ПРИ,ЧИlНУ ви­

ходу

І\а.

l'в : іі

стат і П()ffiішає

,'~O'

'вер-

,HOBa'fl\a.

Уважно оглян)'вши

ПОЛО~~!\У,

з ладу 'j)іlЗ~.

зВ'Є'ртаG'l'ЬСЯ ,і'lJШИlЙ МОЛЮДИЙ ІРО'­

IB1IJHa І,ваНОВИJЧа не 'І1ільки ~ОЛО"дь, а й ліТНії робі·l'НИIКИ . Член бюр.о па'prгіЙіНО'ї О'рга,назаціі ІПІЇlЩПРИ­

бі'l1ll'ИlІі.

єМ'ства

ОЦЮ

Де'І1aJ1Ь,-

мовить І,ва,н Івwнови,ч ХТО'

станов та організацІй на п'я­

ти,деltНИЙ робочИІЙ ТIГАцень з ~

,ВnЄlpll/Ie

цеху,

TOIW}',

11'~Ре'C'fупає

.поріг

пе1Ршl

Ь')РОКИ

ПОЧИJНіІ€

\

11j)Y ,~ООЮГО'

Пленум З3іКЛИlI\а,в лрolфС1!1іл-

~

к/}в,і oJ)IГaJJjvзації, всіх робітни-

\

'Оі:.lWа.;щятирїЧНИМ IПIРИЙШOlВ Jla 'ВИIjJIOБНИЦl1ВО" І. І. Сер,цЮI'. Олоча'І1КУ бу,в УЧIJ' 6М, а aгOДO~1

д'1Ю'оІа 'ВИlХідни'оІИ ДНJI:.ІИ.

іlllЖенері'в,

TeXIHiК:~B і ~

муж6оощїв У 1І'Їі),JI'ОВЇдь на п;к­ JI}'ID3JIfНIII бла:гО'

IIl3iIYl'ii та у'ря:лу про

'І'руДJИЦИ!Х,

ще

ширше

рооІ'@Н'Y'l'И с()Ц'іал:LcrгиЧIte 3.\Іа­

гаlfllЯ за гід,пу зустріч

50-

Irр.сщював

слюса.рем

реМОWlllЮМУ :заволі

веРC'l'аll'И.

1\>l1i1'lli~ тим м''j)іlЯ:\І.

ДопОО!>ідаче~

по

~PY!10~1)'

ли.танню БУ'В !ой'Н'Їстр

Коли чщші ,ni'l\1epiBcbKi ШУ­ ліщи н.ал~ли ,на Р Ї'ДНУ 36)1' JJЮ, Іван 1Ba'HOBJN 3 ле'J)ШИ"і: д.нів вrЙRИ став в РЯ;І,И захис­ ник.і,в ВіТЧИJ:JНИ . РазО''\! 3 :пrr[l­ раТИIММІИ ПО' збрО'ї ГРО'\lИВ н,і-

ме'\Ичн:их

працівиикі'в,

IІІРофс'iJJЇiЛ'КОв.і і

ГООlIJOДд:РСl:AKі

I}рганї'зщїї МНО'-

ЖИ'Г1f

зуси'лля

ню

життя

в

ПО'

пеРе11Ворек­

заівдань,

даЛЬШО(10

по:rВІІІшеН1НIЯ

Me~H«)ГO 06СЛ}1І'l}вуваНlJ!Я, за­ беапечен,нlЯ :J~рОВИХ )'~IOB пра­

ці, ПОО)'lІ'у і відпО'чин'ку Iра ,'\lЯН­

СЬ1ШХ Л~6Й. ПлeJIIY'М ПРИtЙ!f1ЯlВ П()СІГ&!нову:

СIilJIИlкatrИ черг,ОІВИЙ ПРофClп'kгm срор

196'7

XIV з'ї(lo~ 11 !1РУДН:Я

року.

НОВИНИ МУЗЕЯ В. І. ЛЕНІНА В КОЛГОСПl У колгоспі Каї.ри

«Росія»

села

Горностаївського

ра­

йону Херсонської відкрився музей В.

області І. Лені­

Цими ,днями районний народного

CB~MY

у Москві та й()го філіалу в Києві. ленlнських музеїв У ~~ршаві і сибtрському селі іушенське прислали фото· копі'! документів. діафільми, ф()ногра!'otи промов Володи­

Ілліча . Багато зробле·

т.uюж

руками

сіЛЬСblКИХ

уМJiльців.

КОЛГОСIl'Ний музей має де­

сять РОЗДіліВ.

які Відобра'

жають дитячі і юнацькі ро· ни Володимира Ілліча. лоча·

КОНТірОлю

засіданні

KQMiTeT

заслухав

голів

груп

на

на­

родного J!ОНТРОЛЮ радгоспі,в «8е­ лккодимерський:о і «Гоголівсь­ кий.. Тов. Волинко К. В. розпо­ ,вів, АК f1J'Yпа здійснює контроль за

підготовкою

до

весняних

по­

льових робіт в радгоспі «Велико­ димерський., Членами груп на всіх відділках проведена перевір­

il!І) заГ<lЛ"'!! lIЇ

серед'ньої

освіти ~I.олО'ді . В ....... •... •................ .

ЗЕРНО ЛЯГАЄ В ГРУНТ Ми:нулої

оуооти

механ 'іза ro·

рон Нlашо'ї птах,офа6рш<и

прове­

дасть добру ПОРЦУ, AlOlП(І'~О'- ~

ли n.рсtбниЙ ви'їз'д . З 70'1'() ч а с у їі не при,пиняю'Ться поль о в і ро­

=~р,о~нО:::ИJ~ Дi:~:~гl~epe;~~~~~

о'р.а'НlКа·, к·~.1Ьтll,за,ція, с ів бз Р Ш' І­ !іІі ,", яри, ,( " ~ ,lbT~p.

!

М}"раїв на Тих Ol~У ()\!\BaHU. За Ч1lJС 'ЮЙіСl:AК.ОО!О'Ї ·с.'F},жби ін'е забув гО'.'10' В 'НИЙ старшина ,свО'єї лю­ би:мО'ї . ПР'ОІфеС'ії, назав'ЖIДИ 3(1)-

РОІДИ

IІІРИ'К'j)aшають

И ()ГО

гру­

ЦЯ. По.ряд '3 НИ'~И К'раС\fТЬСЯ орден « Знак пошан.и». lio~y­ ніс1' С~)JJЮК нагор()~жени,й нlІ'м за

традИ\Ці.ї .

за

ПО'llа';І \"есять POКlUB IПІраlЦЮЄ

З :J,раIlО

:rеСЯТ !,1І

ві'lІ<са

,1 І Ш' /f,lh­

ДИ\:,;" СIВ f,' IIИ

БО'бк'о і Ми,\а,Й .lО Теплюк К'У.%­ ПїS' Уі/ClJ'Ь

В

рі .l.1Ю

під

,1І,а

площі

і

геuп,аlр,j ,в.

заКУ ЛЬТИ'ВQва:но

cal'1Y

Р,Я!дд!Я

ЛЮПИ"І

53

П:1 дlгот)&а.1И

вже

13

м'і,ж­

ге:"тар'·,в .

А rЮЗ'З'В'Ч Olра Т';JЗКН)'Рli'СТ Фе.1.,;> Хи .ш"о П.ClСЇ<ЯIВ 20 reK:ra,p,i n

~

вівс а , з

.:юб" .

гоф О'Х СІІІ

ІІа

то'го,

Kpil\1

ПО'СО·'Я.1И

ВРУЧ'Н'У

способа~1

1,2

к ор\!

ху ·

о'в очі,вншш Р03КИ,ДШІМ

Г Elк та р а

редиски.

З ,1'ЮЖ'НИI\1 дlll€l\1 ШИіриrгься фр ант 'ПС)JJЬСІВІГХ робіт. М. КАРПУСЬ.

ПОЛОТНЯ.к.

секретар

р оботаю.

Фото

п е ~lJlі

рі .l.1і,

I fl Ж~IІIIІ, П КіРО Зд.l',Р СIЗE,,~Ь, /,В n'ІІ

На' фата : TOlKar І. І . Сердюк

ЛИШИ'ВсЛ

YItде бор:()'н'~ :в аН'IІЯ

Уже

сі,в

су:мmlfНУ працю . В.

боти .

Г€lKTap, "B П;'» 1НТУ . Т,;:!3 КТ С'РИ'С Т Н Л\И,КО.1а Боок'І) і ;\\IІ,КО .lа :'(И.1І>· К О с<()р.об.lПЮТЬ П.l01Ц\ під по ·

IJIJI'НlCiї віЙ/ни, так і в l'іJ()<j)чііі МИlРНІ~Й Jllj)aцi. ,КОЛИllIlН і И )(OP~K н,а lDередпь(}му !iJpaї . Він за'&ж­ ijW Ів строю. Батьківщина ВИ­ СОКі() В~Д3!1'аЮllJlа pa'iJfi ПОДЕИiГ1f · Bf)Ї'Ra. Чотири бf)йо'ві наго­

са-

ВО МІ7'Е7'І

на ремонті. Повністю підготовле' ні грунтообробні машини. сі'валки . Систематичний контроль здійс­ нювався за зберіганням насіння картоплі

Воно

та

у

зернових

культур.

відмінному стані.

Нещо­

давно підсумки перевірок обгово­ рені на засідаННі групи . Тут же було CTBQpeHO тимчасові ПОСТи з

членів

груп, які

будуть

здійс­

ка готовності техніj(И, іНlве.нтаря та іишого зиаряддя. Встановле­ но, що з 75 тракторів 70 від/ре­

нювати контроль за якістю і про­ веденням весняної посівної кам­ панії. 3 іНформацією п,ро роботу "ру'

монтоваиі,

пи

а

решта

знаходиться

·народного

u

ток його революційної діяль­

ності.

розповідають про Ле­

ніна як вождя і організато­ ра Жовтнев()ї революції та будівництва комунізму в на­ шій краІНі .

ТРУДОВИЯ САЛЮТ ЗАПОРОЖЦІВ Знаменну

ли

подію

металурги

ріжсталь».

відзначи­

працює

пер­

ший радянський слябінг. прокатана 50-мільйонна тон­ на

сталі.

Цей стан було 30 років т()му виготовлено машин06у­ дІ~вниками Новокраматорсь, кого заводу. Тепер потуж­ ність сляБLнга збільшена майже в 2,5 раза, порівня· но

з

В

початковою .

зв'язку

з

трудовою

радгоспу

парторганізації

Богдаllівської

aMOp:l.

птахофаб·

рнки.

НАРОДНОГО

.

ВОВ7'РОЛЮ

------------------~

ремогою

Центральний

}{омі­

колективу

за­

воду «3апоріжсrаль» імені Орджонікідзе і побажали йому нових вwробничих ус­

пе-

СІВБА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ПОЧАЛАСЯ В господарствах Терно, пільської об.1асті почалася сівба цукрових бурЯКіВ. Першими ВИЙШЛИ в поле буряководи колгоспу «Кому­ ніст» і Імені Петровського. На всю площу тут п-їдготов, лено

одноросткове

Во.но

очищене,

ване

і

насіння.

прокал!6ро­

перевірене

що

із-за

на

схо-

жість . (РАТАУ) .

.

ветлікар доповів,

недоброякісного

вико­

нання обов'язків ветеринарні Пlра­ ці·вники і зоотехніки Допусти­

ди 'в птахофабриках району ряд серйозних недодіків. не борються з

антисанітаріею.

Ком,ітет заслухав на засіданні головних 300TeJCHiKiB Пухі,вської

птахофабрикн т. Черешню, Семи' полківської птахофабрики т. Крмворучка т.

головного

ветлікаря

Сердюка про іх роботу по ве­

теринарному

обслуговуван,ню

рин

і

ліки

тет НП УкраїНИ і Рада Мі­ ністрів УРСР надіслали поздоровлення

риках району. Г IJЛОВНИЙ району т. Буяло Ф. Д.

і

птиці

за

оголосив

тт ..Сердюку

пQхів .

заводу «Запо·

де

контролю

року

ЮВlлеиного

музею співробітники Цент ­ рального музею В. І. Леніна

но

ЯП ()НС.,І\'И,Х

цііkНIІТIІ

зв' ІШ')" з п ('ре·

Про роБОту груп народного контролю радгоспів ,,8еликодимерський" і "Гоголівський" по забезпеченню контролю за підготовкою і проведенням весняної сівби

на. На прохання членів ради

мира

ЧOlвни

РАЙОННОМУ

в

ІПОСТ1\ІВ-

лених ХХІІІ з'їз~о){ КlIliРІС у tГа.'1уз.і

п'і ;!!ІIОЦнl

~'реб;!

)"

ф~ о. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ський. зatМИІіав

\ОДЩІ

Ot.хорон,и

ЗДО'РОВ'Я СРСР Б. В . Петр.овПлену\!

:ці'й'с-

ряд захО'д-ї,в

Як в бу'ре.WНlі РI»J;П Ві1"ШЗ­

~(щыихx за.гарбlН'ИlКів оо бага­ тьах ФрОІпах, 'J1О1ПИВ кО'ра,олі і

,ре{'Щ1 6л'Їц,і

в

.нього .

у ДаJ)IfИlщі .

Не ІС·УДИJJ!ОСЯ

:ВСЬОМУ

себе ЛЮ~JJlМ, вБО'ліває за У С';] Ї Х

автО'­

IП'олюбюлас<я ХlЛооцеві, ' рО'бorrа, ДРУЖІна :ро6ігг.нича с.Ї!.\!'Я. Мріяв в.іlН ' К ОНlС11руюва ти ~lаlШИ ІІІИ і

леГЛIfВО борorrИJОЯ за }'!с:пішlllЄ :ВИІі<Olн:а'НlН'Я за.БІДа,нь 1!І'.JIТИ]Jfчк.и, добиватИlСЬ 'ВИlсок')ї ПРОдУКТИІВ­ !lfoor.i 'П]}3іці, JIIK ro.'LOBROЇ У'МIQго ладу.

.на

у

і меда.1ЮIИ Ра­

ДЯНС ЬК'ОІГО СО'юзу . На наРЩJ;і IВlїцзнача,1 0' СЬ, що

до

завжди

Ha'pO;l-

праця

в НI(lIШій кр.а,ї,н:і

но О'jJЦе.на~1If

'l\ОЛ~l'ИJВУ, живе і працю є ,]:JfI

ЖИТ'ГJI.

!рІЧЧЯ ВМНІКОСО ЖОВ'ТНJI, JI.МIO'­

ви ' пе-рЄ'Моги навого С)'1С!IJілЬ>но-

300ртаЄТblСЯ

І'В<\lне 18Jанови'чу, пере­ Івірте, бу,ць-ла.оlta, чи я ві'jШО'

-

І таl!\ заВЖ;lИ. Ніколи не від­

рО'6і'ТН<Иlкі'в

і о.1У'Ж'БОВlI!~В пі']ПРИ8\ЮТВ, ус­

'к, ів,

що

ОІточена веЛIІІКИІМ lI'іl\"'1уван'н~~ і, у:вaroю, ба'гатьо'х праціВJ\И­ ків Ha'pQl,l)H'O"Ї О'{:в,і,Т'и наго'ро,:tЖе­

С!1tr~CDШ) на заlJJО ~i 'н-ecrгa н Aa'jYI1H ог О' 1\ 0'муnаЛЬН(ifО обладна.ння І. І. Се;Р;J;ЮК. Ве.1И'I\WИ заг:ін TO'l\,aрів вИіХовав Івін з.(l І(еіі ш·рі·од . ТЮІ}' й Г(ІІ)НІУТЬ С Я АО IІЬn'ГО МОЛО 1,lі jЮ6ітнюш, мnв до ба,ть-

ВИ1Гm'ОВИ'В

JJК~Й ВИJaна:Че!Нlі

ці ;10 .перевецеН!IЯ

Іване Ьван,овичу , анову

ріЗ6ЦЬ « заїло » . Токар зymиН'яє

голова ВЦPlПС В . В. г,РИ'ШИJJj.

IПlЛffilУ:М

ill

!ПРАК~~~:І~ХУ~~illШ1~rn

1.:1 нш 'ат У

'lлени ПО'л;гбюрО'

рИ!Ли UРО' те,

н,мО' вчителя

~

СРСР.

УPlCр П. П. УДОВИ'Че'НІІ'О. ДОНО'lВо' дач і Пp!OOlо>вщі ГQlВО­

УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОJ ОБЛАСТІ

ПРО' пмJлшенНJI медИ1Ч­

-

пра­

ШОГО' IIrOlЛ;ПШ(!JJ\)НЯ РО'ООl'И ~epek ньО'ї 3атaJlыllо"clютньо'її Ш'l\.о­ ли» ВИ/Сll'ytuИІВ мініОТIj) ос,&і'ТIІ

х,Цн'И)fИ дня,ми;

нorО'

аl(ШВУ

З ДОIПІOlвід'дю rnPO' зruВ;J;a:JilIІЯ IІ1РЩЇIВ!JIИlЮDВ н.а.роддн;ї осв'ити У,країни ІЮ 'IИfIt'OнаН!llІО Л'(J С1'а­ WОВИ ПК КПРС і Ради Мініст­ P;~B срср «IПJpо за,х оди даль­

коп.

ХІІ Пле-нУ'М ВЦРПС.

- Il1рО' ЗalВ,'J,аН!lЯ црофооі'л­ , КОВИХ О'ргшн'ізащї'Й пО' пі.Д>ГО'І'ОВ­ ці ДО лереоодеНlН'Я J)ООітни.к:і.в і слYJ)Кl60вцm П;')ЩI'lIи<ємСЛ'в, УС­ танов і О'рганїза.цііі на m'яти­ Д~ІІ'НИЙ ти.жде.нь 3 :\BO:lla ВИ­

нара " а

ЦЇ'ВНWIl1і,в lI'a1pOil!II0Ї (}('Jвіти .

допущені сувору

і

тва­ недо­

догану

Криво.ручці,

ПОС-


ВІСТІ З ОДНОГО ПІДПР:ИЄ:WZСТВА

,

~~~,,#~#~~~~

БІБЛІОТЕКИ­ ВЕЛИКОМУ ЖОВТНЮ « Читаюче

сеЛО1>

назвав

свQю

ЙОНlНій

газеті

один

тан

-

статтю

в

із

ра­

аНТI!­

~ вістів ГоголlВСЬНQї сіЛЬСЬНQЇ ,біблlоте.ни .

Про

!

це

можна

, сназати не тіль!\и лро Гого..... лів. Ннига :>lіцНQ ввійшла ~t лобут всіх сіЛЬСhl\ИХ тру ді Н­ ниКів. Во.НIІ 3 нею дружать,

~ \ \

черпають

знання.

НевлізнаННQ

зміни.'1С1СЬ

наша Броварщи,на за ОСТClн-

!

ні роки. На

її

території

СТВQрено радгоспи І

птахо ·

~

j

фабршш, є багато ЛРОМИСЛQ­

вих нові

раііонного

Б\'ДИlНК\,

,Ky.1bT~·PIf, Л.1ЄТЬСЯ МУ31жа Ті пон .. :ш внплеОI\')'ЮТЬ аж На Ву' ,Оllаю, ТaJ';!цЮЄ \lО.Ю.1Ь ;-.' всіх на l!)ст,1\

i\'B',llH~ ТЬ

..1З~:'IiЮI\

)С'\lіlllI\И

за ':1I~Оo[U~Є

Та

ось

п,рис) тніх

.10

рО':mові.1ає

:сто.рію

чаючи

щО

те.

нова, га,lУЗЬ

'РОlllкова

я,кої

заводу ,

Т) т

-

ПРО\llIiCЛО'ВОоСті

~leтa ,1'Yp'1' я,

д) же

ВЇІ].І\І.­

Г.

НЗРО.J:ж)'н,Ь<.'Я

не

\l3Iйб) тнє

ве.1ике .

і

ще

"С\І\

'J\.1О'віuюго

на.1еЖIі'ТЬ

щабе.11.

J'""lla:i

.jJ: : ('t~Я'I) ЮТЬ

за,В'J'Iра,

пі'1!НЯТИ

С.1аву

Ті ,

ІІа

ше

З;J'В(]І.1).

Т,

робі ГilIfКIt .

\

Т ~,бе,1L'Н'IЩ)J l'lІстр,'\lt'нта,lыгоo lIе,у O.lb~a l\орени,чеНJКО і е.1еІК-

1 j10С.1юса' J цеху е.1еКТlро;юста' чЗlН­ ІІ Я .ЧИ, КО.1а Дaip,,' ~a С.10ва\IИ вірша lВ:т~,ЮТЬ \ЮЛО'дЬ і ТИі'l:, 'IJ1iї ОI\'РО­

ІІі п r.,С';>і' б.1ИС1а СІ\ІВНІН,З. ВС)ІІШ про­ С.13, ' 1_1,Я,IUТЬ РО(УТіначий 1\.1а,с, й,ого

" ,,JJIII і

бойові. ТР)1.10Ві і ніЙ,Н' і l[JI8I,lИЩ~Ї. Т" З\І;'Н'ІОЄ директ()р А. ]\І. l\ова,1ен'ко, Я'І\ИИ

реВО:lІЮ­ за,во.'1:У

працювати рабоч,і

КQЖ'НО'\І\'

З

теПЛИI).1И

з,ве;ртаєтI>СЯ

І( :,В

сек,рета,р

О.lЬ1га

'роБОТИ

значенн,я

по

викорис-

танню резервів економії , і бере~­ ли,вості

та

підвищення

ної ефективиості залученню до цієї ких

мас

нанню

по на

Жовтня,

України

ЦК

схвалив . про­

Української республ!кан­

ської ,ради , профспілок, народного РСР,

честь

контролю

ЦК

K~MITeт~

УкраIНСЬКО.

ЛКСМУ про проведен­

ня республіканського огляду B~­ користання матеріальних peCYlPCIB

та

підвищення ,економічної ефек­

Тl+вНОСті З

виробннцтва.

метою проведення огляду 8И­

КОР,lстання сів

та

матеріадьних

підвищення

р!сур:

еКОНОМІЧНО.

tфективності виробництва ,на про­ мислових

госпах

нізаці~х

підприємствах,

в

кол­

,радгоспах та інших орга­

оглядові

створено

комісії. Такі

комісії організовані

нашому районі.

Головою

ної

комісії

оглядової

і

в

район­ обраний

голова районного комітету на­ родного КОНl'ролю І. Ф. дворник .

Відбулася дових

нарада

ко~ісій

голів

ог~я­

промислових

по

вам

підготовці

,продукції

бочому

і

на

го­

\Ю\lеmу,

за,вод'і

ці

НQГО

керування

конверсії

ПРQцесом

газу.

НИЇВСЬКОГQ

автоматини

виробничнинами

Інс­

разом

з

праКТИЧНQ

Г.

АНДРI€Нlф.

НОВЕ

ЖИТТЯ

цех РОдJной

СI.1I1;1І

ПетрОо

П,РІІЙШЛИ

акТИlВНУ участь жи.тті за'вQ,J,У. ПРИlвітати

у

МО,lO.:НІ~

i,II'CllPY1\1>e1IH<JJlbHO,O

З

j,\.е.IИН,Н'ИJК1,в

Г()Інrrарєв.

овоєр'і.1'НlОЮ

Ці

ве­

СЛOlва

К,~ЯllВОЮ

пе­

8U

На фото : 'ВI'Оlр'і -

МО.1о>дих ,ро­

бirr,Н'ИlЮ:,В ві'т,ає з СВЯТО'\1 CeJКipeTap ,к,О).1'CQlМОЛЬСЬоКОЇ

ду

Ольга

оргаlН іза,цj.j

Попельнюк;

з-гIВО­

БQШЗУ

_

валенко

В/руч.ає

Володимирові

Конончуку лоовіl~ЧE!lНRЯ про ОІд:E!lР­

Ж,ЗlНIНЯ

р.обіllНИlЧОЇ юва.1іФі,юації. Фото. Л. КозаІка, 8

ПРОМИСЛОВОСТІ пропо:зицію

ВQЛQгіСТь

газу,

му

І\ількість

металу

в

ньому.

по

навантажень

печей нонверсії шляхом ви­ мірювання поло:кення КQЛО- '

КОНТРОЛЬНQ

якомога

приладів

НQЛУ

гаЗГQльдера

ступнин

вніс

начальника

-

і

за­ цеху

вимірюв,альних

автомати ни

В.

І.

вклали

в

Фігуров. БагаТQ ентузіазму і

бовувалися безлосереДНЬQ в роБОТі всі вузли схеми. Оригінальний контур ав-

сяг 78 тисяч карбооанців. Втручання QпераТQрів в про­

точною

ПQвинна

бути

кон-

мо.л()Ід1ї

КGРIІС11УЄТЬОЯ і

вин,ах:iIlI.ЛllоВИ'Х.

зу(;трічі

).1і'ж

піДI ПIРИІ6МСТВ,

~J,QЛ-ОДЬ

цювати,

а

В'\lфЄ

й

комаlН­

IміжміСЬІК,і

н.:

лltше пра­

змісroвно

А ',ЩОо­

ЧI.lВаТIІ .

На заlводі порош,ко,воіі ~eTa­ .1'ургії в О.1I1оН із с\ 60ТНI:Х вечОо­ Р:ІВ

ві;J.бу .lась

кома'НІ].И

перша.

зупріч

:,tІ1сl1р)ощetнта.1ыгоo це­

Х'У «Ла'С'J'I:lвка» -

системи

слюсарі

Д.

П.

елеНТРQ-

ІванеНКQ,

1\1. Ф . Лизун, О. Я. ПQЧУ­

І\аєв.

Система ВИЯВИJ/ася праце­ еКОНоОМічний

ефент

цес зведеНQ ДQ мінімуму.

Ю. БЕН,

логості газу був запропонований інженеРQМ заводу В. А. Гребеннином. Цінаву

начальник цеху контроль­

регулювання

но-вимірювальних прила­ дів і автоматики.

капітЗ'н Ми­

,кола Паlнасюк (слюс~р)

веселого

команд

Веюro<ою попу.~ярн'і'Стю серео Iвесе,ll11Х

РQБQТИ

~----------------------------

Зустріч ~<'lу1б

НQпітної

створення

во­

томатичного

і цех' у

'\1аШИ;Нlно-оБЧИоСл'юва,~ЬІНОro бю ' ро і Во\l1О\ЩМИір Бзраif ма.Й­ стер

цех'У

ТІРаlдиці'йJНа ~.' Иtlllка-

рооумова

ПОli\3lза.ла,

JlO

роз-

наша

мо­

.Щ:J,Ь ТНоСЬ.

еРУДОlваlна, IІоміє весели­ Д} же ці.ка во було ВИІІ(IQ-

1{lа'но

комаIНЩЗ/\!И' домаШlНI€

зав­

даfIJН'Я «Ж):,ноча усм'ішка» . КО).1аllца «ЛаIСll:IВІШ'» fI1peдcтa­ IВltла ЙOtГО в жаlНlрі панто'~.і'\IИ', а с:Gпе.кт,р,а» в !!ИГJl~.:І:і са­ тири і ГУМОРУ.

Хлопці ІІ(И» теж ,П!;>ИJCутні,х.

з «Спорт IІIВlН ої тріlЙ­ зamОЮВЗ.11І СИIМJПаlтію БОJl1:.~D:ШlКИ,

жваво

КІОаіrr,ро.льно-іВИІМ і»'Ювa..тr""'I~Х пр И­

реа.гуючи

лад;і,в r>a а,ВТОМlатИlКИ «Gil'E!lKTP» к,апіта.и МИlкола МОШИlНіЕЩЬ

/1P-ОТИІВ'НlІІка \IИ, п1lдбаідьору.вали і ,ДОtlllOl\lаг,а.nи своїй 1<0lмаlНlді

(теж сJtюса ,р). Вми мара Пшe<JиJJКlO -

.1~У'НlГаl\Ш,

КJBB Та­ олерато?

ка'ми.

на

БОРОотьБу

П.1З'J(ата'\'IИ,

мl:'ж

м-алюн­

клубу

бібЛіQтен обслуговують населених пуннти. Всі бібліотеки мають необхідне обладнання, З~lіц,ни.1ася їх

28 52

матеріальна база. А ННИЖІЮ-

вий фонд зріс до 250 ТИСЯЧ

Наближається с л а вне 50-РіЧЧЯ 8елиного ЖОВТJІЯ БіБЛіотени всієї нраїни лроводять .огляд нультосвітніх

устаНQВ

на

честь

ЦієУ

зна­

! j

м.еННQЇ ~ати. Наші біблІQтеч · НІ праЦІВНИНIf антивно ВНЛIO­

вечо;ра

кома'Н\!І:ам

К1'У б У ОБ Р уч И,lIf

П itaн.я

О . ПаХl\lУ'ГOtВОЇ «Гла,В/!юе, ребя­ та,

cepд.ц€l\1

Зlв,\'ча.1а

\

не

за.1і

ста'реть»

Я'К'

п;ро­

обliЦЮНI<!a

іВічuіО нести ' в С'ВОЄМ'У се;рці мо­ лоt:l':crь.

у наllЮ).1V

міоСТі

баJГато ЮІН'Ї.

Ilуло б дуже Д,'о'()ре, якби !рЗlЙ­ '1(00'\1 КС'МСОІ\lОЛУ П,РОЯlви.в і'ні'llli.а­ ТИІВУ і ОРіГІаlн'іЗ'}\ва,в 3Іус11р1Ч М'і'ж do;о':ча'lfда" ,ш П-pot).1I1СЛОВИlХ nilll.-

IIPII€\1!C'ГВ

проведення

ЦЬQГО

Занінчився

перший

ПQказали, ЩQ

до бібЛіQтен \ 20 тисяч Ім видаНQ 316 ти­

залучено

ПQнад

читачів.

сяч КНИЖQН З ріЗНИХ галузей знань .

Антивно лройшла естафе ­ та

сІльських

шення в

-

бібліотен

ХХІІІ

з'їзду

життя:#> ,

читацьні

Брав~р.:.в. доавіlZl. і,н­

проводяться

нонференЦіУ,

літе- ~

6ібліQf1ра ·

нQю

агітацією.

них

В

влаштованQ

чееть

50-РіЧЧЯ

Жовтня.

Тут

планаТlf,

«Тих ва»,

КОЖНій

НУТQЧОН

з на

ВеЛИНQГО

є

бібліотечні

полиці

літератури:

днІв не «БоОРЦі

змовнне сла­ за нароОДНУ

справу:#> , «ПаМ'ятай про тих, ХТQ овіяний славою», снла­ дені каРТQтени газетно-жур­ нальних

ках

статей.

сіл

у

Плосне,

бібліоте­

Требухів,

БQбрин, НраСИ,11вна, ГQГQЛіВ та

інших

лроведено

ні І\онференцlї ШИХ

днІв»

читаць­

«Героїна на-

та

«За

владу

РЦ1>.

~

Хорошу

справу

роблять \ бібліотенарі цих же сІл, яні '; СТВQРИЛИ

Жовтневих

постійні

пуннти

читань

серед

трудівників лолjв І ферм. приклад

повинні

Іх

наслідува­

ти всі бібліотеки району.

йде вее'на ювілейного ро­ ну. Готуючи гідну зустріч святу, бібліо­ значно підви­

широ1Ю

форми

використовувати

маСОВQЇ

книги серед насе.1Jення.

БагаТQ належить ЗРQбити

бібЛіотенам під час весНЯНQстворити

ни

на

книжнові

перееув-

тракторних

станах,

подбати про те, щоб тут завжди були свіжі газети і журнали,

організувати

робо·

ту КНИГОНОЩ яні б QБСЛУГQ­ вували читачів у найвідда­ леніших ланнах і бригадах.

ОбоВ'ЯЗQН КQЖНQГQ бібліо­

врожаю

В. СИЛЬЧЕНКО, інжеиер-технOJIОГ техвід­ ділу, голова жюрі клубу.

t ,

літніх робіт. Вже зараз СЛіД!

чOt;>И IfI1РОХOillЯТЬ

великій

всі

ПРQпаганди

ШИІХ МОСТ покаоаlВ, що такі ве-

П,рн flIРИСУТlНіх .

«Рі­

НПРС

течного прафвнина там, де вирішується

а'і<Ти:вtН'ОІClті

тур

щити ідейний рівень роботи,

веселого

n.р И/зи.

у

заХQДУ.

всенародноОМУ теки ПQвиннl

ПереМОІГла Koмa'H~a «Спектр» З paXY1HIК.QI.\I 56:55. По. за.ок;ЇJ!i'чен­ Н'ю

,вод.опОС'Га~IЗlНJН,Я_

справа.

Приміщення бібліоте.н оформлеНі яснраВQЮ нагляд­

автоматично­

неруванню

При цьому процес пооинен проходити так, Щоб витрати на вироБНИЦТВQ газу ~ули мінімальними, а собівартість нижчою.

бібліотечна

ратурні вечори, фіЧНі огляди.

но.ГQ газу, яний ВИНОРИСТQ­ вується при віДНQвленні за­ лізного порошку І при термічній обробці метаЛQнерамічних виробів, ставляться веЛИНі ВИМQГИ. Тан, цілко.м

в

у раЙОНі значно поліllШИ-

лась

ДI~peKTOP Л:1дllJ,рИ'Є'МС1'ва А. м. Ко­

цеху

таКQЖ

,

що.

.огляду. Підсумни по райоОНУ ~

піl.!1Jпр.И€iМСТВО, Ба,п/Юі,вН. ШУЛЬГА.

цент.рація двоокису вуглецю. а

r

ГYPT~" ХУДО1!Шhоі са:vIО~іЯ:IЬ- ~ носТІ, читаються .'1еIЩIl то· ~

1\(J.'lекти'В, щину.

завдяни її впровадженню ДQ­

сировини

осві'J1НЯ робота: демонструю­ ться НіНQфіЛЬМН, праЦЮЮ'-h

чилися

здаТНQЮ,

подачею

Зараз в ІЮЖНОМУ селі є красені БУДІІнка lіУ.1ЬТУРИ. В більшості з HhX ЛРQВQДИ- , ться змістовна I\У.1ЬТУРНО· ~

'ре.:!. робіl"НИIі\,ами' з'а,ВQДУ . Хочеть­ ся вJ;>ити. ЩО 3 НИ,Х ВИlрОС'Т.утгь чудов'і зеріна ГОР'д.'Ості за 08':,Й

одним вирішувалися і випро­

ша

безгосподарНіСтю, поліпшення ро­ боти ІПО вихованню трудящих у дусі дбайливого ставлеННЯ!1-0 народного добра та багатьма І,Н­ шими питаннями, що зв'язані з економією і бережливістю.

В СВОЙ

трудіВ1Ш­

примірнинів.

З<lіВОД.

До конвеРТQваНQГQ ПРИРQД­

наючи

з'ух:т.р'і'Ч1і, яJ<Ij пере;дanoться по те.lебаJЧetnIНЮ, показали. що н,а­

Одночасно оглядові «омісії займаються питаннями боротьби з усякого роду надмірностями і

зе.1'€'ныи,' на

печі КQнверсії і нінчаючи розподіЛQМ ГQТQВОГО ПРОДУК­ ту між споживачами.

влерше в металургійНій про­ МИСЛQВQсті вда.'lОСі': автома­ тизувати цілий ПРоОцес, ПОЧІІ­

одини­

місці.

екзаl\lеll,і,в

ко\.ісії.

РQзв'язання таних завдань можливе тільки при умові всебіЧНОГQ вивчення проце­ су Іюнверсії. І наш колен­ тив, треба сназати, з цією лроблемою успішно справив­ ся. Роботи проводилися про­ тягом двох років. Один за

да,~lи

ро­

.

В метаЛУРГІИНІИ

трудо­

кожному

"

!Онаки беруть гром,ащсЬіКО\.'У

8U

ПРИРОДНОГQ

НаУНQВЦЯМИ титуту

О.

УЧllі'в

--------------------------

11.1

В г,рудні 1965 рону на за­ воді ПQРОШКОВОї металургії державнQЮ КQМісією була прийнята система авroматич­

ФінаЛblн'і

цю

цього

Вперше

до

виробництва,

за1'\Jат ,на

, -

,г,а тока,роя

внутрішніх резервів грош,ових

)

пе;>еб)~DЯ':,'"'Я

нашої

вих ,і

ж 1І'Т71Я

здачею

Ра­

В.

в'юр~.шН'і)(

\lы

звучать

B:,l-.їClра. ТІК а ченг., а . З перших Діll,і,в

ту. Вони зосереджують увагу ~a вишукуванні і приведенні в ДІЮ мате-ріальних,

все

Пlд­

славного ювілею. Оглядові комі­ сії тепер проводять свою робо­

скороченні

на

КОоМYlністиJЧ­

обласної

ПРИIШ.1И

ЧСlра

КО).1IОО>МОJ1'у

ЗЗlllаі\,. ' я­

\ заПОВі­

тру.1,ЯШИХ

вітає

уОil'іillJlНОЮ

TOIBOPIfTb

робі11ffi\1-

ПОВИlНен

мо­

В.тюб.1еItНЬІ).1И

CBOtГO

рик району. Учасники обговорили завдання

вечір

МI:сце .

МЬІ атане\1 через год,

робітНІ~К:'В і !lіоне'РИ 5 CepeJJHI>OI шкD.~И. T:IiНli С_lОва a~pec()Ba'Hi до­ СВlіQчetН'И/\1 \lаЙ'ОТlр,а~\1 ОВОЄЇ спраоВІl, я,кі наlвчи.nа МО.1Оо;J.ИХ роб' т­ НИlІ\іtВ ТОІКа,РНI()Ї. с.тюсаIРНО'Ї, фре­ зе;р'н'ОІЇ ООeJці,а.%lностеЙ . По-6аТЬІК'іIВlСЬоКОМУ з,вучать CJlOo-

приємств, радгоспів і ,nтахофаб-' свої

ДеІl1утаТI:,В

ЕРШИСТЬІ\І'И,

КО.1И на ВИ~У ~ всього KD.1eKTIIІВУ ва'\. вручають а'Тєстаrrll т:руід:с'в'ої са\1остИі'носrrі. П,РI.Є\1НО в 'IД3ІнаЧИlТIІ. що \1110 п,рий,НЯ.~1f В сво.ю КО:ЧСОt\IОЛЬоСblJ(;}' сі,м'ю В"IК'Тора О.леК,С:'ЄНlюа, МШJ\ОЛІ\ НизOtВСЬilЮГО,

вико-

;Великого

Компартії

позицію

іРоботи

комітету

дел),тат

деоржаlВН іі

П'РИ'В:''J'Iу

МОЛОД\llХ

ПОочина.1И

посилению

зобов'язань

50-!>іччя

ВИ

виробництва, справи широ­

трудящих,

організаторської

еКОНОМІЧ­

з

ПQlле.1Ь1НЮК.

Цей

-

тя

І БЕРЕЖЛИВІСТЬ

ДІ!

за''''~!II'Н~lнг.1,Я

С_1Ооl3а\lИ

до

аQже

БРIІІ.-3'.111

пращі,

Соetj:U'ЮК-ОВ

в

ворить вО'на. Хот :.10СЯ б, щоб '.розпоВ'і~ь про овоє Т,РУДСІв,е жн,т-

В ПОХІД ЗА ЕКОНОМІЮ

активізаЦIІ

На

ОС'ОО'lе

лі.щп'риє.мства» .

БРИl'аl;J.ИIР

оої

"У МОо.10.10(\IУ р,о,б:'llН\ІІ;';ОВі і В'Р),Ч3JЄ iIlООВ'ІдченНtЯ F\leJ!ШНlНlІка'\І. РаЗСІМ з Н'Н\І ВОНИ Q]ерж\IЮТЬ С)'вен,і'ри .

KiOPO'f,KO

великого

цех\'.

llOва'ЖIН'I!Х

праl,\.lа!] д.1Я

робіТIНIiI"і,в,

варог

завод,

пспрібн,і,

ТРУДОІШЙ

з

.1IDUle

зростає!

рівень

нів.

Лlі ,ПООВUЧetНlн'і записа,но: -<<Літ,)'ІІ­

rвИI~Т~і;;'У дире" то;> зачитує паl\l"ят­

татиlС,Ь

Надаючи

на

P~11\1I

а

зt\llіlll,!Ова,в

JЮДИ,х

Q].ноча,~н,о віll за'ПРОШ)"Е \Ю.1Q,J,Ь П,Р\llЙТИ

:\

Жli7Т1Я -

Plol1O

хЗliі.10ВIІ'Ч .

сою:.1ы\и

.1:Т2IВ

РІо ....)

нультурний

рокі:в. А,lе 1>і,н н,іколи п'ід.приємст'ва на, піlД­

40

ПРI!ЧIl1Н

32',1'). H~ Сllені - І\ер IВНlfliШ заlВО­ .но lit'багато ча'су, і в ТlіХ, КіОГО :[ \ ПОРО'ІІІ"О'ВОЇ мета.1УР;Г.'Ї і ви'н.,­ _\11І СЬOtГO(:tн'і ПООВЯ'Ч'У€I\Ю ,в робі'т­ ніНці ('llята - , вчораШlн'і У'ЧIІ~і, до­ IНИtКIІ, зз-сяють на, "руд, ях ордени СВ іl].ЧО('ІJШХ в ИI;юбн ИІЧ ни,х::,в , БУQіIВ­ і \1еоал': за ЇХ c,lalВlHi діла, ВИ­ oJillC<lI ІІJШО'Г{) п'реК,р,аlС'НОГО СЬCN'Од- С.ТОІВЛЮЄ ВПeJRlН'ОIl, :оСТЬ АнlдРUЙ МИJ­ 11,

Безуг.10ГО.

ПРИ€\lоСТlВО.

Я ві'рю, що пройде пор,іВНIЯ­

-

Ф.

CT2,J/( -

ПО

ВИРОС.1И ЖИТЛQні

будинни, невпинно

І ПРОРОСТУТЬ ЧУДОВІ ЗЕРНА Ф опє

підприємств, ГРQмадсьні і

ЮВlлеЙНQГQ

бути ДQЛЯ

рону.

Т. ЗОЛОТУХА, завідуюча районною біб­ ліотекою.


НА

8АRЛНR

ЗЕЛЕНИХ Трудitв.ники

KOPMltiYIE ВДОСТАЛЬ

се.lа

ського райоНlУ

зма:гання

на со.ціоа­

за

бwзи

ПіА

fЩ1щJ.имують і

на ПОJЮВИlкі

6рига.ди

схвалюють

OrараоВliОЮ

У бо­

МIfIX

ма­

\(ІТЬ lf(iC;ВИ ООИІМННИ на КОРМИ.

Від Tor<t, наюк-ільки рlІіНО МИ зможемо зшбюоочv.ти ')1вариlН ме

ВЇД3на,ча.IOO'bCJ[

{НlIві.

ї.з,цOВRЙ

М. ТЕ ПЛ Ю,К,

бригадир

КОРМОДОбувиої

брнrа.ll.И

за.ll'жати­

ВИКО'НIIШIIЯ 'IIJJа"у

ВИlСОКОЯІКіс.Н{)ІЮ

}lfaIН Теп.лЮІК, тракropИie'l' Ми­ кола хилыо,' робітни~ Karre,рин.а МУ'ЗИlчеНlIOO, ПIІІР.aJCJt.OOIія Боок'О, ОлеК'СІІІН~ Бo6!ro та

В системі зелеІЮГО ,1t0l1lВЄJЙЄ­

зеленимНl ЮОРМ.aJми,

і

роб()l1'ОЮ на ,пі~ивленНІЇ оои­

ВРожаю.

неп'лова.жне значеНIfЯ

1

цeНll1Hepy 8!Міа.чної смїIl1ри lі fПО кіЛ'И'раімm ,калі'Й:НI()Ї солі.

культУ'Р,

ПУI(Ж ще ОіДНОГО ефектИlВlООI'O пре­

-

,!!'3Ірату

ЛffiliНlЯ

СИlООрО'11Ки

llечі,НfКlИ

ПIРО'ТI!>

зап,а"

В ,каценят.

НЗ, фото: Лlа'БО<раНі l l1ка Людмwл.з ШУJlЬЦ (.lіIВ'ОР'У'Ч) і пр,еп,аіР'З'ГоОР н,Н'J/Я Вихрова ВНГОТОіВ.l,я.юrrь но·

CIJ'BQPOTK'Y. Фото Р.

птахофабрики.

НЩЦОЮ

ІП р'ЗIЦі!внИ1КоИ ХеPlOOНК:ЬІКІОІЇ біофаlБРИlкlt Шу\кilЮТЬ новИіХ заіСОО:IВ боротьби з XlВОlр06аIМИ' Т,Вl8!PИІ~ і птах'Ув. Нещ8СВlН,О тут OOBO€'НO ви­

ву

Бог,даніаської

,гоопо-

AHJlДpЄЄB3 (ФОТОXlрrжіка

РАТАУ)

Тешер в саду на повний ХГІ'Д 1ДУ:ТЬ веС!!JIЯ'ні роо.оти. ДІВі брИІГа.,щи, ОЧ'ОЛЮlВані ClltДoBO'дa­ ми ПаlВJЮМ ХИТІРИМ та ~OM'a­ ном ХОАОСІОІМ, в,еду'ть оо.ріl3У­ IВllНіН:Я деорЄ'В, очи ще IllIIJЯ 'ВІЬД­ ме.РШ:JIЇ Itори, п,()біл.ку шта.Мt6ів

'Ba\Il)HOOI. Be-лИ'Кої ШКlОДИ ВЗИМІКУ 3111В­ ДIWIИ саlДОІві Т'j)ИІ3} Н' И,

ооюре!іа

;MO.1JO,~0I'dY. ІПО!IIIIJД 7 ТИlCЯЧ ~e­ ,рев треба в' і~ре:~IОНТУ~ЩТИ, тоб­ то

зм.,інити НЮ'ВЮІИ. Ві,'.l 3/l1ііц~в у веЛИlкj,іі д~peв.a 6ули ,збережені.

м iJ)}i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' •••••••• 11 ••••• 1 ••••••••••• 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

кз'ртоплі, ЯQ{ І «іПеролИгdа» ха,Р!lктерИlЗ~ТЬСЯ В ИРОБНицт.во і інwи.х культу.р, торьк З>бі.1Ь- ПО.'lьовою стіоЙlКЇСТЮ до фіroфТ'О-

би Q'держз,ти 25 та б:.1ьше РОС-І матеРWНіСbfКИХ

бу.Пl>б, к(JtН'че пот-

ЛИІН. Існують l1а,юі CJJоОсо,би п.рИtclК,ОIpe~OO'o РОЗl\!,ножеНlНIЯ кз'ртоплі. зе.леоними ПЗРОСllкаlМИ, р'ізаIlllНlЯl~1

р,і6НIИ1Х їом на перших СТ8\ДІіIЯIХ ЖIlil'1'Я. "'рі\! того, ПРод) кти мІ:'кРОOlріГаllldзмів і продукrги ,рOOtКJIз:д'у буm.б nн,ітюче '8ІПЛИIВЗЮТЬ ІНа мо-

не lІ'і1;повідаl€ ВИ4\дАР.УНОК ПОЛЯ». СО',рт ві,д- бульб перед СЗді'ННIЯ'\І, ті'НI>ОВИМИ неправи.~ь;не ВИlРО- '1ЮІО1fO сl1JЙlкиіі п,рО'-и фітофтори, (e-rи,.l,ьоа,агJilf\lИ,) па,РОС11Ками, ПОЩУВa:!fНlЯ, ЗЗІнещ6аоність н.асїJitifIЩТ- ПЗlр.ші, С1):'Й!lШЙ нроти j)l3ІКУ ТЗ .:Ііі,'fOМ куща, саtдіlННЯ ;(ітом овіжо.ва за оотЗ'НlНі раки різкО' ЗlIИijЗИ- ,щеЯIКИХ в,tptУоСіИИХ х.вороб. у,ро- зіfБРЗIН'IІІ\!И бульбами. лась її .юРОХ\l.аЛИlCllХТЬ, пor~ршалlt Ж>ЗІЙ 2~'O fЦetlПнерів з гектара. РІ,3А1ННЯ БУЛЬБ , При са',1(НС\131ФВtі Яlкості

Л'Оlді РОСЛИІНИ. Щоб Jапобirти ЦЬО­ му, часТИlIІІКИ БУ"""Б С . І'Д обробити

ШИJІОІСЬ. ПРO'fе 8JЮжа.ї ш.аютыctя ще RIІзыIfми.. Слі~ nідіК,РеслИlТИ, що

її

зади-

і

яКlість

"НІ,

ЗВlfча:ііНJtх і з,гресИІІ!'Н'ИХ Tlfl1ifB РЗІКУ, ,ВНД:ИОО!\lO стійка nзф,ші тз інших ХВОРоб.

6:,0до

картоплі ше JlfOll'ам. Через

:=:":=- ПРИСКОРЕНО ПoOiЯtO/IIЮЄТbfOЯ,

СЗМІІ'Е!рещ,

ТНМ,

що

у ви,ро6нИЦ11&і

є ВeJrltкз кілыvїсть сортіІВ. Нз КИІ' ЇflИIll\Ін'і тепе.р ЇІХ 11І.0 20, хоч рajo'­ НОВ8іКО'

5-6.

У

ро:,з'llИІХ

ooг8IТO деюЯ'\lКI~В

rO\!

зонах

рокі,в

не

щютя­

поновлю­

ють IНоа;аLння, ВIfIOЗlДlЖУЮТЬ ст,арі H€!paii<JiНlOsalll'i сортн, ЯI~і по суті ДЗІВІІІО В'l'ратlІ'ЛИ овою цilКKicть, ВИІ­ ~II!1II!ICЬ. Серед цИІХ СОРТЇ!В пере­ ДYCi~M треба, назва:rи cnаірнасtю:. тІЗ с.остроIlfCЬКIІЙ:,. РІ~шеНlIІІЯіМ 8сеюоЮl3НОЇ IКЗіР!щИ ло 'К3JртапляiptC'I'8у, що 8Іідібу­ ЛfЗся ,в сіtJИі ЦЮГО' ,P<my, .к.аreI'Oi!Н\ІЧ­ НО'

заборонено

Вlllрабн'НlЦТВО

Hep'aIКOC'l'ifJfoКii

Кя.їlВЩl\ІІІ'3 перetйlfН

/ііа

ззстооовув.ати,

МЗ€

всі

у

СортИI.

МЮЖІЛltВості

ВИfРОЩУJli3JНiНlЯ

tcptащих

КРАЩІ СОРТИ КАРТОПЛІ

iКцpomкO'

ЗУЛIllllIОСЬ

tI1 ЇiЗtIlЇtA»,

,l!Ja

ЇХ

хз-

.раlКтерж:тиці.

«ІПБРЛ ИНА». СередJН'ЬОІpt8IНIIt.JЙ yиilоорсзIJIынй сорт. ІОн хз<раюre­ ірИ'зyєrЬЮЯ KOМIJМeк.coм ЩIНіН'ІІХ оз­ ,НЗІК і ЯlКІОІС'ГеЙ. У,рожай 263 uеН11Нер.и з Г€!Icr.apa. що на зб П'роцеНl1'ЇiВ, ніж дa€

ЯlКостеІіі: ~fШ'еРЛIDIfИ'» стаlllOВWГЬ 4,7 бalJlo8, СТЗIIQЩpmн'з ж, «ІК'арне3:' 4,0 бмз . Сорти CtЗI1!ЬІМЗ:', «еллз:., «ЛОІрх» , «РЗІІІ'ІІІЯ тя,х

potЗIЗ»

омакОВИ'Х

!J()

71ОСТУ1ПЗЮТЬСЯ

перещ

ІІК!ОС­

«І!Іер.1ІИ­

КО'Ю:'. дуже lIiїl!ШroЮ ознз:юаю fЦЬO­

ro сар!І'У Є re, що булюи ІВ очи­ щеному 118> ,ПOlріваНО\fУ cmlНlї, Сн!і>і і ВЗlр.е!І'Ї п'ри ох()Л(),ЦlЖeJlН!i д..aВIГ~ чак: !ІІе Ч<JII)ИnOТь. Мзм зннжую­ ться

ЇХ ом ЗIJ<ОВ і

якості

!}Р'Иі виро­

Щ)'ІВЗJIIfЬ на торфовишзх. За, п,Р.З\8ltJtЬІІЮІ1О збelpioraн>н Я ВОНoJt:Не IІІ.'Г,РОЗЧ'lІЮТь ОМ.ІІІК08ИХ ЯіКоотеіі до HOBOГQ

врО'жаю.

п.ро,ведені

В

Qд,ecbIKO-

се~е~~:~~~ге~е:~,~І:r~~;л~нЬІ~ти~

тіЛЬ1\И

jN\

рOl3YIускат'И'соЯ

,п,оч­

на де-реваос

'бруюжи, сад 6у:;(е ()бр(~б<.'ІеJlfИ:Й

011руто.'\'~'dіlКа,т'а'dИ. ІН'8ен'тар о&рG'б.ки ДI',ре,в ГОl'(Jвиll. І. громадський

ДО

ШВАЧКО,

KopecnOH}J.eHT.

.....ппп

ВІД

100

ТЕЛЯТ

90 у

КОРІВ

ОДНШd 3 .важливих захо()д'ЬВ віДТВ()І))еНlНі с,та,да велJt1КОЇ

'Рогатої ху~оби, п(}ліпшвнні її IПOlрі,щНІlнmі, а, знаtЧIfТЬ і збіль­ шеші ВИРООНИ/Цl'ва мол(;ка та м' Яlса, є· ШТУ'ЧНіе Q;сі,ме,ніН!lfЯ 'КоОрШ. у на.шOlМУ раД1ГО'СlП'і ,н,а

Щ1Н!К7ГЇ ШТУЧlfOtl'О осі''d:l'IIІІЇННIЯ І[І'j}ЩЮЄ l'ри. техніfh:И бе,з са:ні­ т,ар,і'В.

Минулого'

Р(;КУ

бул()

Ш'ГУ' ЧНlО осі'менеио 1200 ,pa,'.lГОСІПнИоХ 1{1(фfВ, lюрі,м того, :в,с.ї БlЛ8.lбн,і к,О'j)ОІВИ сдуж60іВlці в.

робі~Н'Иків

і

ВелИlКУ .101по'моrу ПУ:Н1КIJ1Y ,нцаЮ'ть С'\1арші, зоав'етООl'ц'іа­ :ІЮсrrи. Гол'онии,й ветлі!\ар С. В. Ma'llB іє Н11\ О за'в,жІДИ вчасн~ за­ uеоJ!печує Щ'JііhТ Bci~[a lI!еоо5хі,:(­ НИ:'dи іlf,~,Т'РУ')(е'нтюrи, ",а'Те>jJlіа­ лш)!и. Разом 3 вет,фео.lцше IРОМ

А . О. Менжегою О'бслі;(ув'аlВ на ті',lЬН'ЇС І ТЬ ко,рів, а СРIНI:'jJlНоИОС, ЯlІ\і не ~сі,меН'яли('ь, ликуватІ. Бj)ИlГаі ;(ир,а МОДОЧНО-'1'ооа:РН()fї ферми зооте.хнМка М. Г. Мат­ в iєlllК О завжди М'ОІJК1иа бачИ'Ги на ПУН1кті. Вон'а ціка'ВИ'Гься, ЧИ ВІсі ДОІЯ'І)КИ ~ВlоєчаС!lО при­

саIДі'Н'НЯ

піW'о~і'1!ЛЮ телиць па.рymaJIЬного В і,к У, 1t0lН'l'j) (}л Ю'В,а в, Щ о,б

цен'Га. Іх форма - ОООР}ІГЛО- 18'~~Ka flIРОРОСЛН і дали міЩllі па,- цеНI11Нери .на raKTa:pi. овалЬІНоЗ, овітлорожево~о за6арlВ- 'JIOIC. rnш. У день ('3ІдІ)Н:НЯ БУЛblБи 3астocyrваlН1НlЯ JII:11іІього леll'НЯ з ,д;Р~(JН'ИМИ lВ,іl'іКаl\lИ. СМlЗfКОві ІІКОСТ,Ї оціНlЮЮТЬСІЯ В 4,1 бала. CJ,\1іАКAlРI'ВСЬКИ7l». Cep€lдJHIЬOСТИІГЛІІІЙ roPT. Урожаіі - 322 IЦElн:mери з ГЄІКІТЩJа, або На 48 процентів

ВИЩІ~Й

за

.р,ооpt:зають

на

роор,аJ()'1Н1/Ю~І,

~обре

ча,СТIfIiИ'

3 таlКItМ свіЖОЗ:~ЗIНИІ.\lиr БУЛЬ3ЗI\IИ МОЖJIНІКО())Кlна мала lВе за }'MO~ достаmьої 1('ї.1ыкстіi

щоб

Р.()ЗlВИIН€,ІШЙ

заlЧоаmх:а,\lW

кО<реневоТ

,виг.1ІЯоді білих Іqрз,ПОоК.

«карН'еа.».

ТаІк'і

чаСТІіНІКИ

па,рQICТОК

СИIDте\lИ

са.діЯТЬ

у

із

опа~д~в,

Hal~ВIIIOCTi

ЧЩJ,Н'ОГО

п,аlР'У

у і З3.СТОСjlВЗJНIНЯ оrreці(l.1ЬНИfХ ЗЗ'ХОідіlВ

Зlви-

Х'і'МI:,ЧJНОЇ

'СТИІ~I,УJlяоції

П'РОі;юс-

таllll!llЯ.

,К:РОXlма.шстість 17,5 JIIр(щента. BilН В':ДIНООI!.'O сті,Йіки,й П'р'ОТИ

чаЙlНlі ет:роки, ДqдjeРЖУЮЧН 'г~roТИІ наОСаІДжеlllНlЯ 55-60 ТИОЯЧ

При всіх ClпосOtбаlХ ПРНіС1щрено­ го РООМ'НОЖе'НlіІІЯ н€tобх,іtЦl)Ю ЩOt.:te'р­

фkофтсІРИ,

IКУ'Щ;fВ

ж'уа~аtГи

ПЗfрші,

раку та деЯІКИlХ

СІ іЙЮ;fj{

і нІш И'Х

проти

Х'ВQі>об. оКУ

щу D,JЮДО8ОЛЬЧО'Ї КоЗ!Jтоплі В СТ\1 гeкTapoilВ) П<nJ)Їіб!Ю ШОН'81Й!МeнJIlIе 4--5 ,ракш. ПР'lІіС'КороенrDЙ МетО'д дзє МОЖЛIІВЇСть в.ід кожної буль-

на

,гект.арі.

КЛaдJУТЬ

по

В

кожну Л}'lН-

QдlНЇЙ

«>Ка.зка про заryб­ ХУДО'Жlн,ій фio.тrbfМ .

20.00 -

17.40 ча'с».

ТелеІВЇЗЬЙ'НН:Й

19.00 -

теаl1Р

мі­

fll'іа'l'ЮР. С)'БОТА,

І

КВІТНЯ

Перша n.)юграма.

11.00 - НаlШ «ОМ8ІЙСТРИ ми­ (Нщю!цflllа аlptI'И'С11Ка

K<JiMell'I'a'p. 11.10 стецтв».

СРСР

Н.

У~Вlі'й),

12.05---;AJНlГліlЙ­

cы<a мова ДЛЯ м,алят. В'ЯТ\ІЙІ). 15.30 Дл'я

(УlPСЖ де­ шкО'ляріе.

«JIiPY'~a,pif!llНlIК.:t. (,м.). 16.30Те.левіозіЙяі ООВIІ1ІІИ'. (М.). 16.4&сНаірOlZ!JVИlй музеіі .. 3а влз~у Ра.д:.. (ПeptЩачз з ІжевІсык) •.

17.15 -

«оТ е.левilз1Й1нwЙ клуб !Кї!ис, ­

м-a'!ц:piIВ!l'lIКїв:'. (М.). 18.20сНшкOl1Ю fCI\ІІіху:.. КїН'О11JЮГPЗl1Itа. (М.).

ТenевізїlЙ'ffii B,ЇlOТi. «IP:ЇIдIНte м,:.сто ,МОЄ». 20.00 - ТeJN!Вївiйнri HOIBНН1f. (М.). 20.25 - сНа ВООН·ИК:'. (Л~а'ча г Сеердло<всь:ка). 21.30--«3 І к,віт­

19.00 -

19.20 -

НЯ:' .

Кокцерт,<JiГЛ:ЯД.

Дpyra пporpама.

(М.) .

17.00 -

Дmя

ШКО'ЛЯ'РЇ!В. «0100 ВИ11івQК нз суші і на 'воді». Тоелеll'і>з'ійн,а поста'lЮВ-

«доБРI\ІЙ вечі'р!». (,м,). 20.00 «На добраlНf."і, діти!:.. 20.10 І. Ільф, є. Пe-rроlВ сДіваlН:аIдllliЯ'ТЬ ct-іЛbU,іIВ». Телев,ізj,й­ на

ПОСlfаНОБка,.

НЕДІЛЯ,

(Частина,

Перша 'програма. ш.КОIJI'ЯfріlВ.

І).

В.

10.00 - Для 10.30 -

«ІБyuJ.ИVlbfНИfК:'.

ДЛЯ ·ШКОЛЯ,Р;'В. «О!!ероащі'я «Сіріус-2». (ПеРЕЩачЗt з Л eнilН1f'p а-

МЮIІУ.лoro

ВQіНИ

,року

оооєча.сн() були oci~eHe­

'те, ЩО ХУ'доба чаоеrrtКоВlO пetре­ Х1! оріла , 89,4 іІ1'роце.ма МalТоч­ H0tJ10 ПОl)'олі'В'я булю ос,і.менен'о. На Іюжн'і СТо КO'j),ін О~ЄОРЖllifDО теЛ>ЯIfИ.

86,4

Доорих п()'каЗIULКЇJв

,

групу 'KOlj)ilВ.

За

телИІЦЬ. В ю'Віле-йН'ООІУ ра­

70

жати в.їд І\ОЖНИХ ста .ко'рі,в Г.

КOfIщерт.

«ЛIQДИ'

З

(М.).

пала'ЮЧИl~IИ

сер~я'ми».

(Хіул'і,а'н, Гp'ЇL\la,o) . (іМ.). І. Іл,ьф, є. Петров «ДваlНащцять стrл,ьців». Тел'еві­ з і,йн а постаIНОВІКа,. (Ча,СТИ:НI8' И). 20.00 «оНа добра,ніч, діТИ!?t. 20.10 «ВООНІЯІНИЙ наlстр'іlіі». ФіЛblМ-КОіНlЦерт.

ВЛАСЕНКО,

технік по ШТУ'tному осі­

наук.

КЗlПел,ь.».

90

телят.

СИJlівськиЙ:,.

18.00 -

м.vc'Яlця

ці теЮl'і,ки ;)Оlб()в'я~залиIСЬ оде-р­

менінню

IНІЯ1на

2,5

НИ'fDішJilЬОІ!'() р()к}, він ,(}С1Їмеil'И'В

СЬКИХ

Те.левliзіЙIН'~ Н'О\БИНИ. (М . ). 'Юlюпаlнор,аNа». (М.). 22.00 «ОМ)'f3I11'111'И'Й Kp'~P:'. Друга програма. 17.15 - «IВetc-

доби:вс'я

технік М. о. Bi.1JC:H1\O'. Він ШТУ' ЧIlIlO ОI('J~енив 237 'ООЛищь, з Я'КИІХ 182 уже ле,редані в

ОВЕРЧУК,

20.30 -

O'j)гаflfізym'ав

Н!і. ,Нок нoac,li,WOIK l'а/КОЇ ВtCеlоіч­ Н'ої rryр60ТИ, не 3'Воажаючи на

кандидат сіJlьськогосподар­

18.30 -

КВІТНЯ

2

за,ХОД':IВ

броаТИ I лише :ЩQ'pOlВі БУlJlьБи,. Д.1Я д€'3И1НфetКJЦiїlї l/ЮЖі'в м,а,є бути спещал,blНО п'іщ:гоrolВлени'іі ЯЩИІК з піlQКОМ, ЯКИ1Й за\ЛИlза.ють П'IЯrгИlllРОценТIН'ИМ РООЧИІН<JI~І фОj)lмал,і~у. немlша€'вlcыкa селеКlці.ЙllіО-ДОСЛJ:lдІн'а ста'н,ц'іlЯ раЗОL\І з обласним )'ІІ1,Р8іВJD:IНJН'Яf\l сілЬІСЬІК'ОІГО ГOIC1JОІдз;рСТІВа РОf30роБИiJJJa заходи по ПІРИСкореНІОМУ РОЗМlнюжеНlНЮ та, 1!oГlpO­ ваlдlженlНЮ у вщюбtни.ЦТ:В()і НО'ВН:Х ціІНІН'ИlХ roртї,в каіРТОіплі. Весною fН8іша СТЗlНlЦія пе.!)е(.1,асть ВlllхіlД:ниіі маrrе.ріал ЦИХ ООРТDВ ря:ду rocПО'ідarpc-пв.

Ле'Н'IІІЙ

п.рофilлакти"ІIНИIХ

Ч8іСТІІІНlЦі! ООрОlfьби з XfВOIPOiбаl"И Отже, СЛІU

КІО Ч8іСТIliНlКИ' З8ff'lНИlВ,3'ЮТЬ Р8lн,іоше, ні,ж ,РОС1'КНо встигаfЮТЬ ВИЙIfIf на ПОВ~РXlНI)(). TQ.'I!i мюло,ді росли'llИ П'<JIзбwвляютЬоСЯ ПQ\ЖИВ,НИІХ речОВИIН

IGI.

20-30 п,роцeJП'і:в, ніж nil3'llii C1'()fJ)oai оорти - «озл,ьмз:, та

м МІО, тощі' ЯJК поwИ!река .вlfCOlКo­ юрOOOМl8ЛИІСТЗ «Ікарнеа» 1'ільки 18 ПРOlЦенtГів. В Сetpel!!jНЬОМу за багато РОЮЇІВ щtнКta омаооових

ви,іімають.

JlfYTb

'вщяrrь ТУЦИ 1\0Ipi;JJ. Е-ригадир ПО М()JІО~t!Я,J(У д. К. 'llру~кий

іРООа» і н,а

IБулЬіби «перлИlНИ~ м,ають в CE\~IJIЬ()M'Y 20 П!роцен11Ив tКlpox­

ж

д.ОСЛ'Їіди,

';hi

БИbI!Jre Clpt3}fНlЯ

«ІКаljЖеа:..

lР'аl3'У

ГН!(}Ю.

V'роv'мз- ні бульб чаіСТlШllМИ Вь·н середJНЬОІСТIІІГЛИlЙ. I'J.. 'Jеобхі'дlНО, рaJНlНt:'Й», показа.~И" що цей захід ЛНіСтkть булЬіб ДоОр':IВ'НІЮ€ 17,3 !lРО- щоб за Пt1р'іод. ЯlрсвизаlЦИ ВІСі П'ЬдlВИJщу€ 'врО\Жай бу.lь.б Нlа 23--33

СмакОВІЇ ЯlJ<IOC'I1і бульб дістали: ноа глооИІН'У трохи мtlllшу, fНіЇJЖ ці~а,ііонOlВЗllfИ'Х ї пеРCl!Н!IКІТИ1В1НИХ щ­ O'II.ifНl<Y В 4.5 ба,1а 'Нlаобстато ВИ- лі ,булbfбИI. Цей опосіб дає 1І10ЖЛИт:1В lКа'РТОПJJі, пptOlв<Щити, оомі,н її щу зЗt CJKalpHea», «е.1.1а», «ЛОР'Х» ,в'іІСТЬ вш КОЖlНlої ка,рroплИlНИ' ВИне піl3llllїше jDK чеpetз 4 РОКИ'. А4д:же і ін. ростити ЩОНЗJЙlМенwе 3-4 ~щі тілыои з немішаlElвсыоїї еелеК!цrй­ В ЇідОМоО, що РООООМНtOЖИТИ, і за- <З8ІМ,RC'JIЬ O\lIJHfQlГO. Але заlСтосовytsаfiО'1дОСЛ~IНІОЇ СТ8lllЦИ щоptі'ІНоО за­ ПpDIВ!ЩИТИ у вироБНи.tI.ТlВО нов'і ти іЮГО слід уміло, щоб ,не заІВ'OGІ\ІТЬСЯ В кмгооп-и і Рад.1ГОІСІІІИ сорти картan.1і ЗlВlliчаIЙ'НИ'М спо- іРZ(ШТИI сорт іНфек.u,:,Й:ни,ми за,ховооблаіС'І'Ї ДЛЯ СОр>гО'ОНОВЛ,eиmя !ІО­ собом !1Р()1'ІЯГО\l 1-2 рак!ів ман- р'ЮВ,ШFН~\lИ . н alд І ооо ТОІIRН' еJlі:rи. В Jl.IllIfїJUШ1ЬО'­ же не\!.()ЖJJI§ВО. Якщо господаlРОТGпраlВа В 'ГОІВУ, шо к,а,ртопля, "ІУ ,рщі від,Пlрав:rенО' IпеВоНУ 'І8іС­ OВQ п,рlt!liбало, на'ПРИlк.лаlд, 1-2 Я'КЗ місТИIfЬ У бульбаfХ бatгЗ/'ГО .т1'Н'У булbfб т,аЮіХ НОВИХ СОртіШ 'J'OЮ/'If булЬб х.qpошоl1O сорту, то Ц}'1К.pilВ, Є добjрнlМ су6ст'ра,том ДЛЯ ....се.леюцїї 'НI8ІUЮlї cтatНJJ.ЇЇ, як CJПер­ ДЛЯ J)ООІМНОЖ€!НlНЯ ї,х зв.JllЧаlЙ.IІ'ИІМ ж IІІВ,1€!н,:і'Я МDКlj}OtQlР'l'ан:ізміІв, у лин.а:., «,Ц80рyGi'OК !ЮЛЯ:', «мака­ спOCoOiбoL\t (-щоб ви,ста'чило CЗlдIlВ- тому ЧНІСЛfі, і ДЛоЯ I'iIИЛ'ООНIІІХ баlК,ріJВCЬlКИlіі», СІСІМ3lttllIІІЙ'», «СТОЛОВИ1Й­ Horo матер'іa.noу на сере:щн:ю ПЛО'- тероі'й 'І'а ПJlo:ЮНlЯIВИІХ грwбtіlВ . Нерш І 71 :., «JreМ'іш аевс ЬІК ий с\ки1їIвсык\fй раll1ll,і'Й:..

!f!oЗ'Н'НЯ с}спен'зії беруть 12 h'r щ)епаlРаlТУ н,а,. 100 лїтр'іlВ B();LIl, ЦhОГО

Л!liНУ у СУСіПffilЗО;1Ю «Т,М Т:.І.» . і В'и-

.всього

ГООПQ!1аptC11В

ПfрепаіраТО\l «Т,МТД» (теіраl\lеті.l­ ti)1jJ'al!l.-дісу.lьфЗТ). д,тя П'РИl'оту-

РОЗМНОЖУВАТИ =":~!:Е~~:;Е~'ю~:;

НЗ-

ТОІЩ

,Неоз.аО3lР()lМ,

юралцorо дQlГЛЯ);У са.ду ToprK C'I1Bope.H~ новий, че1'Ве.р­ ТИ'Й ~liді;!lЖ в радrоопі. Уже за пеРШИІЙ ріІк це дало х&ро­ Шlі РI'G}'льrгати. Віс,іwдЄlС'ЯТ гetк­ тар!Ї'В 1П.10~()НОСНlоrо саду JЬри­ Н'ЄіСЛИ гooooдapClJ1Вi}' 2Н ТИіС'ЯЧ карООваlЩЇlВ 'ІІриб}'11КУ.

ОЗКМУ

вносимо по

приб}'I1КИ

Для

70

роОО'Ьбу за ОАєржаRНЯ ВИСО!roГО

ра

n.тr(;щі

а\ажен гєокта'р

бриrада mе:ціа'лізуетьC'JI на ,ви­ JЮщува1!lн,і 1\O}»l'}BIЦ

гeК'l'a~iB

lПШепицю вже rrі.,\,жИ'влено. На

по­

чин ,рокит,нIЯ'lЩtв. ЦJo!JГO 'p<tKY

ТОЖ JfИ вмючаw.()сь

200

веДИlКі

СЦОІВоі брига.ди цієї БefСІНИ lПоса,~ть 15 ге-ктарів CYH~i. На ПЛOilЦ)' вже IІI1:ве;;тlJ() 500

. дapcnвy.

Jlійними до6риВalМИ. Б~JIЬiШ ЯК

,ва 'ІІІРОДУК'І'ЇІв 'І1варин I!И'цтва. на'Ш(}Ї

оІООlJВейвр

ООlllМИIJИI. Щоб IlРиекорlfГИ 1Іід­ роста.Н'lfЯ j)ОСЛИ1Н і п і~И!щити валовий збір зеленоо ма.оеи, МИ вирillIlили оП.і.щж.ивиТIf 1П0сі:ви на IВСій ,пло~і а.3ООЧ1ЮIИ й ка­

л_щення I1'родук-rИВП()с1'і х:уд'Оби, збі.льшеlllJ!Я вифобlfИЦТ­ Р06h1нИЧtИ

зелеlmЙ

БРИl'а~ в~ілеІЮ

ВИіСо­

3МІ(;Р}1ка

-

сиЗ'ь

мод о.щніsка.

,КИЙ }'рожа,й IЮ(Jр."~в У ни:нUш­ НЬІ(І)lУ році. СТВJреНlfям'іцної !\Op!tfOB(;Ї

п.ОН4iJД 300 reKT4IIpi'l! Фj)У'К­ TOOorO ca.~Y в pjl.д'оопі «Боб­ ·рюЦblКИ'И», ЩОРО(;К}, він ,!]ІРИНО­

РОКИ'lIIlJЯн­

!JWСТУ'lJШIИ

КиJ'ВЩИIІІЇ ініціа'fорами Л~C'I'ИIЧl1li0О10

ВЕСНЯНІ РОБОТИ В САДУ

роннтн.я.НЦІВ

радгоспу

«Кра­

1966 ,р.р.) ». (Передача l'роетя). (М . ). 19.00 Iltрor,р.амз ПfIPЕЩaR.

19.05 рю,г~:..

«Все по'Чинаl€ТЬСЯ з до­ ХудоЖНій Фільм . 20.30-

ТелевізіїІІН'Ї' І/!'ОІВИНИ'. (М.). 20.55МУЗIfЧIН'і 'порем'еJ)И ювілеЙfllОІГО 'РIO­ юу. д. Ш'ОСТ8ІКОІВIІІЧ ВОІК,алЬІНО­ С\ІІ\ІІфо!ніfЧIНta ,поеМlа cCT,parr.a Отепа, ­ ,!ІІа РаЗ'іiJl1а». (Пе,р,ещаrча з QД'etCИ).

21.25 ЧИfха».

о.

К()lБИlЛЯIНс.ь.ка -

Прем'€ра

«ВоІв­

телеспеоктаlК.llЮ.

Наша, афіоша. 15.15 А>н.глііосbt<а мовоа ДЛЯ м.аJDЯrт. (Урак ДealТИIЙ). 105.~ТEtК-б7,:.. 16.15 Першість СРСР з фут­ болз,. 18.00 КО,НlЦерт. У П1Ро­

Друга п,рограма. 17.20 Фес­ тиваль дИIі'ЯIЧОЇ 11В~Р'ЧЮfCті. КОН­ Перша програма. 12.00 - Те- цeorг. 18.00 - Пporраrма наlвч,аль­ левізійlН'IfЙ Tea:тrp м1ніатюр. (М.). НІ()1ГО 'reЛООа'чеНIIІЯ. Д.~.я студенТів пер'IlLO('Q ку рІС 1'. Вища М08Т €I\1 аlТ и 16.35 Нзшоа' афііша. 16.40 ДЛІЯ ШКO:JI,я,po!tв. ~PЇiд.Нa 1lJIІЮJIJЗ КІа. «Alн,аЛI:rrи,ЧІІІЗt геОМЄ'Ilрія В п,РО­ (дві лек:цїої). 19.00ІJrл'і~з». (ПepteiДЗfЧ03 з У:ЛbtЯ'НСІ.В­ crr~1». сь.к.а). 17.00 «ОДИl'l з :кіl:lfl:lf.ер6Й­ В. РИІ:ilКевич «:3аl!l.o8ча про Ар­ ц.і,в». (ХудOtЖlНIІ& К. БО'.га€lВіСЬІКІ!ІЙ). ,хім(ща». Прем'Єр'8. телев'іf3'іIЙlНlO~О (Переда~а з С~РОПlOJlЯ). 17.30 On€К'г.аIЮllЮ. (Пе,реда,чз, з ЛОРьaro­ - «Співучі C11j)ytНИJ:t. (П~РfjЩа.ча з го). 20.10 - Концерт Ю. Г'YIJIIЯЄ­ Че,р!Нtвців). 18.00 Те..1letВіl3iіoЙUli ва. 20.4:5 GnOtpTlIIs'Н'a передаіЧа. Bk'ro:. 18.20 - Основи ПOJГіrrlИІЧІНIИІХ ЗlНІЗ,НЬ. lcтор,і,я КПРС. ~ПavrіlЯr­

гp8IМi

наl!'хнetНlНИI<

д,а).

11.10 -

Для

юн,аlЦ'!1ВЗ.

«ШЛІЯ'Х у fIIaYIК'Y». Олі'м:піаlll.а. (іМ.) . 12.10 ВсесоlOOНИlЙ телeвf.(3.іOЙfilиЙ ФeteТИlВа~ь ДИlllЯqf()Ї твО'рчості. (Ле­ роедача з Фрунзе). 12.50 Сьо­ гo:д,Нti День. геОЛОіГа . (М.). 13.20 дЛIЯ IВ()IЇlН'i'B J>iaoд:яoнСЬ'КК>Ї

Ар!м·її

і

Флоту.

КО'ІЩерт.

(М.).

15.,10 -

-

сЧортоее

ropoBi '!1Ворои. 18..30 'Колесо».

К~НОКI)\lедitя .

ПОНЕДІЛОК,

lІ'ЇСТІ!ІЧноro

і

3

КВІТНЯ

оptГ.аlН;заrroр

6уІдІіlВlНицmа.

КОМУ'

(1-95в-

НОВЕ І

Кlв.і1іНЯ

ЖИТТЯ 1967 року.

3


i1/iНlEPJtmYPHII сторіНКА НЕ:НЕ

:НВНЕ •••

КРИНИЦЯ IГalК,

ЯІК і аюню, lНеПlриг{)·.тубл-ене.

Oro·ro·ro!

l1рЄІ:>lТКХЬ

-

д.і В<JIЧІІЙ

Ого,I'О"і'О! Ніби

·пїlд нав.аJlОЮ

ЯIOOРИ

СМ і!х.

,віД\ІЮм:аЮ€ К>РИНИЦЯ.

-

СХIfЛИ\1fИСЬ

I1JЮмі:в

н'изы{)~ниІ3blко

•.

А ДЇіВіЧа'.. ВОІН{) собі ді:l8ча .• ЗЗ!1l.ИlВИvlОСЬ в джерое.'Ю на ВРОДУ. І ЖИ7'1'ІЯ ,в.і~JI)'ЮОЄ В лагі\.1IНО, 3Ia'l<oxa.HO і І.

ФИ.JIЬМ О воliНЕ

*

на 'ПОЛlYr.не

1\'1)001<1.18'00

JНЩ~ ВОЙНЬІ.

3кран о'т ужа;с.а. JU)ОІЖИ'l', IJ('ЗіК стебелек, ужа.'1ешlыи ГOlj)ЯЧI)'Й 'ІІУЛЄ-Й, 'КIіІК OJlIЄHeHOIK перед .вьюl'pмоои

...

,1J)О'ЖWГ.

И зал О'Т ужа.са дрожи'!'. И ІІОГОЛ·ОІК, И стенЬІ, и Ікменя,

и ка'жетс-я, что даже .стулья д'р.ож.ат,

",·а'к Перед омертью,

* * *

жизнью ДІУРQlжа, за.пмосolв&нкыe lІІлеRны

*

*

А В па.р!Ках за.roра.lОО1СЯ' ЦВЄlТЬІ, ,К<І.ІК

.1

рад)'1жны,'

на ДО'М<ІІХ

от

ма:леНЬікие ~()ДЬЦa,

чetpВООІІlWе

xQlJIcIгы

},m,1Ь1ООЮЩЄІГ& шночь

кричwr, Ч'Ю .все БJметы пwдмlы.

ДОІр&га QIТ .дИIВiНw\o БОО'а.

и

на.

на

и

ЗЄl.WЛЮ

УШaJI·а,

orr

ВДРУГ

:JВЄ'ЗД

ЗОООТЬІе

T6Мm:JМ

и

ТЬІ,

IWIIК белая екатерть,

KMWM-'l'О

}lМчала.

пО'лЄ'Ге.

и: .дужу

ОПО'ИIJla

мечтами

СЛОВН()

t80ИIМИ

на

ЗЄІ:lfЛЮ

НО

VHe

лен.та

f\PY'I'bIX

печали.

lВе te.Лье

ДО

п()чему-го

Н.

,

р.аСКQIJПlf.Q плыущнІх П.()JJеЙ

ЗЕЛЕНОКИЯ.

I~. БtроIЩ>И.

ЕО1'Ь жеНІЩИlНЬІ, л.аоКОІВwе

ЗQIPIf.

T~ в ЛИІЦ()І ОмО11РИ X'QlТЬ СQlТНЮ лет­ В 'нем ·к'ра.со'ты НевьюмОО'реfПl.lOlЙ море, В нем нег<ІіСИМШ ,неcsк.a:за.1ll1IЬfЙ авет. Есть ж8нщII'Ifы нєІІюІ3н3Іwlllыe 'l\3..ЙН>ЬІ. Xa:piIIJКIl'ep ИІХ, КаІК М,3JЙmC.aIJI гроза. ItalК .день и ночь,

с ЛНlЦОМ аари, С IПалм'О'ю ума? О, С'колЬіКО Я И.ак·ал ее П() свету . . . . . 1111 . . . аа

И ВepJfООГЬЮ ін3!нmlreны ГМlЗ3. Ееть ж'Є'IlЩИНЬІ В себя !Весь м>иф вмес'ТlШИ. Не BCJIItOlro С т.ащ-ой ПОСТ&ІВВІІІІЬ .в Р'ВА. 3ави,wя ВЄlЛИКОЗ!fa'1ІІЮА СlІЛе, «Ума. палата.», то. r.oвopJrl'

.

••

154.

випов­ рівчаки

Розлились озереч­

видолинках

голки

трави, то·

перепрІлІ

І

тепло,

першоквl­

розкиданими

пелюстками

І

. . . . . J IIII

61964.

безмежжя. хотілося б

.. .

дивився одривати

Та коли на мить опустиш

MeHJIII'b жел.анье семца

-

озимина

ае

.. 11 . . . . . . . . . . 11'11'

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» ОІр.ган Бро&ароокоro райootНОГО комитета КП УJOраJIIНЬІ н pailОІІІИого Совега деnyrarroв 11Р'У'д,ящНXlOЯ К.иевакOlЙ области.

..entep

та суботу!

111"'1'1'''' 11'11'11"1"1'1'111" ., . . . . . . . . . . . . . . . 1." •• 1.11. , . . . . . 111.1 •••• 11' ••• 1.11.1.1'1 81111. аа ,

Броварська I4рукаркя, KHr.acь:troi області, BYJI. K"ЇВCl4(a,

154.

ароматом. пробудження. І по· пливли спогади. Спогади про

Тмефон

4-57.

,

.................

За'м.

-

веони

запашні. п'янкІ

і

Про

ніжні,

щирі,

співочі

весни,

радісні.

Кажу:

не

було

ще

такої

весни, співучої І гарної, як ця вісімнадцята. А чи, мо ­ же, тому, що саме вісімнад­

цята?!

Як

глянеш

навкруг,

як вдихнеш уі повні ·груди, аж серце завмирає від щас· тя.

ПlдвJ.вся

І

пішов

далі

щасливий. ВQдночас, невідь звідки, пlДКРЗ!ВСЯ до с~ця ще,м. Це ж єдина моя вісім­ надцята веснаl Перша І ос­ тання! Весна, так багато

оспівана, так багато обіцяю· ча. Така жадана і така ШВИДКОМИlнуча.

п. ЖМІНЬКО, робітннк.

с.

ЗОРЯ. СЛОВНИК

3 120

ТИСЯЧА,МИ РОСІЯСЬКИХ СЛІВ За&еріШено розпочату ще в 1М1 рou.і р{)боту Ifаід ОКJЩдан, I!:яIМ 17 'TO~'IICIГO суча.с.ного ро· сіoЙlCь.кого СЛOlВіll>ИКа. У переJ.­ MQlВi заrmа\Чl3l€iТЬ'СЯ, шо ООН охOlП.'ІЮЄ 6'се лекснч.не б3і!'атст,

во сучаСНQЇ pooi~oї літера· Т}IР'НОЇ МОІВИ IВІід епохи ПYWlКі· на

до 'lІІа,ших днів.

заполо·

нить увагу . Зелений, НJ1ж· ний, безкраїй КИЛИМ-ОJ<са· мит. НІби ревнує мене до неба: .Чи ж я не кращий?!» Я присІв до землІ і зі·

11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.1", .. 1.11,.18"1. І'"

ГазеТІ вихоцть у вівторок,

1

вр1З4Ю'

благально

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заступника редактора, вІцІлІв: партійного ж.нт­ т., масової роботи та промисло8ОСТ~ 4-67, Cl.llltCЬКorOCnOAapcbКoro 81мl.ІІУ t !'РО­ Ma.ItCbКoi ориім",ьнl «Київської правди» 4-47, вІдповІдального секретар., редак­ ції paAOIIНOrO pa,tdoM08.lleM. та фотокореспондента - 3-18.

ІНДЕКС

РАТАУ)

лось. Обдало ледь вловимим

озимини,

заблискотіли водянІ плеса по лугах І вибалках. На верби оселився ледь помітний зелений пух. Лози повикидали жовтавІ брунь , ки. А береза, над канзоою при дорозІ, убралась в ко­ ричневі сережки. Вихваляє· ться вродою! На паroрбках повипиналися з прогрІтої

погляд

м . Брооарн.

вул. І(иївська,

по

бесне І не очей .

ю. СЕРЕДОНИН.

Бровари,

канави.

й

І звабливе roлуб.1нь манить око. Дивився б отак в не­

На ЗВОНКУЮ монє1'У

................ аа., ........................ 'І . . . . . . . . . .

м.

,П poc'l'ы И fiOC'l1OЯlllНЬІ

БАТІОК,

('00его!

НАША АДРЕСА:

придорожнІ

зирить в блакить неба. А небо... Воно ще нІколи не було таким чистим, як цІєї віс1мнадцятої весии. Простора і глибока, сВdt1'ла

Я не х.:ОЧУ

I'j)ОЗОВ'УЮ'

проталини

мочком

Теперь ни ДЛ'Я КОГО

Ха'Р8іКТеоро.м не очень

спорож·

нюючи

бlч

И... Н'е нашел.

Хотел RalЙти, Ведь не щ>кдєт сама!

струмки,

свіжІсть

с. л.і'l1<И.

Да, мир ВМИ'К, И ты хотел такую.

й вище. До зенІту. відступає . Плачуть

ті·в І першоптахІв. Принесла життя! Онде весна·чародlЙ­ ка випестувала ніжний про­ лІсок. Тремтить над стру­

air.

учениц

Д!lJреЮ'Щj) раlЙtOIНІИІОГО 'jЮ6іrmИІК MiICblКТQPIГY

рвав стебenьце трави. Затрl­ п0т4ло в руці, просльози­

викочується

рІшні лнстя І стебла. Прийшла весна. Прогнала холод І заметІлі. принесла

світа,mня,

М.

день,

землІ зелені прошпигуючи

Жи.тrя 11 СН8.3і кохаllilllЯ, І ми ·ВJlИ'8аемQCь У ЙOlГО біг. НатXJlieННЯ вічне, ЮllOCті

нашwx

мк

mr,

Сьогодні тн л.яrло .до

ИСКАЛ • • •

нам

нюючи

ка

А небо 'веселк()ви;х дlliв СИПІІІУЛО )L.illЯ НiQlВи,х д'OJ)ir! Не{"JIРIІІ}lНИ'Й py~,

IІ'РИМЧaJIИ,

к.а-к ТОонк.ая

HORIМJI ДO'jЮГа П'ОІВОоРQIТов

(Фо'l'OXQ>OIНiG<itа

І

Чи соловей Са!ій п~рший мів Пром3ІВ на'! трепетн()

-

дор()г.а,

II1іРoorьLМИ.

В. М. Гульпа. Фото л. KOГaJН0

прозоро

Н'а ЮРКIJIМ ПРИН'еС'ли ча.Й'Ки.

птица

ДaJIЄiWМ

П рєстра,1І1Н ЬІ е боси

ТИlXО- н()чныи,'

-

вище Зима

бу1Й1fWjВіт

ДОРОІГУ

зш.чельк.ал.а.

.де.ревыяlмJи

метели

'капоте,

ІВ

В ГЛCil38.Х

'ПQlРОі'а,

}борів п. о. €фременко, СТРУООМ:IlllfЧ]'ІК Б)1дИІІК'У КУJlЬІ1'у,ри Г. г. Горобець, Штефан

Червоне сонце, що прино·

Hal~ лобре 8,1t1юх ... HeMQ8 би цkiIRЙ світ ВілБИ'ВСь у ПОО1ИОІСУ р}'1КИ, Чк 'І'() 1ІЄlІ}НИ яоюра'Внй

голуюыe оо...""l'ели

на.·

За ocтat!t"i .рОКИ с.8/мод·і·ялЬ&ti Зip11tCТН цього Tearrp.y поcrавwли (('ос і ,!!Jlаштym-3J1Н1 500 к.cmЦE!!p.1tJв. На фoro: CЦetНJa з З·Ї дії Ha.pQДH'OЇ д,РalМИ «ОлеКІСа ДоlЮУ'Ш» . СI1iP.авз 'H,;wri,BO: Олекса довбуш Пlр3іЦ.U8НtIК фаlбрИlКИ го,пОВlIі'И'Х

сить

***

до.роге

Х )'ІС11СЬ'ІЮГО СalМОІд'і·ЯJlЬНorо

І ЕТЮД І НЕП О в тор Н fl

Тільюи збл.дн'УТЬ оопівані роси, Як в поезії сталь забринить, А в нелегкій життєвій прозі Одіне владно про31ріє: Жить!

И ГОj)ЯЧ() ДІІ)}Т в Дj)Wа. влю6ленЬІ влюб.'1~нIfы,' Сlf~щие У оощ1tа, и. ЛИІШЬ та.6лиЧRа. на. )'І'ЛУ cтeны

KOJIeкIJ'lIВ

Нl3tP<U:НY драму Леак4ід:а П~lЮМiaJ'k:ьororD СОЛeJ«:3 Довбytll» . ПОО1'З­ вив СПек7atКЛЬ .режll.'CEq) театру Всеволод МаЩallill'lfЙ.

Mwrb РОЗЛУ'К ПОJIIИIново-'гі,рких.

ОМJЩа.

Ночной

ЗalІОаІРП0'ТСЬК3 обn.аcrrь.

РОдіНого T~ClJ11P'Y rюкаЗalВ на феотlllва.лі Qа'мц1llїJяIIlыІІІхx теаТ.р.а.льних колeocrИ,ВЇЕ; З aк.3i)JIП3tn'IЯ , .пРIЮВЯЧelll()МУ 5О"'jJ'і"l."І.Ю ~Л'IІІКо.го Жовmя,

17

СкілЬК!и раз вже оопівані роси І синь волошкова небес, Вітерцям'и ціловані коои, Краї-Н'и із Мlpій і ЧУ'дес. Захопившись солодюим спіlВанням, -Забуваєм гіркоти в Жlитгі, Забуваєм про МlYки пізна,НlНЯ,

•.

Но ЖImНИ нет .в ·З'ра.ЧRaХ туIDыx Qlч~іі .•• и не .др.ооки1' 'руш.а. у П8.lJlа.чеЙ.

ШАРАПО8.

* *

Вilдчувwи В жилах СИЛІ}' молоду, Я рушу в путь під отчого порогу, І MalГepНlН рушн'иlК на щастя і Т'ривогу До сеРЦЯ неодмінно покладу. Піду в )ЮИ'ГТя вел,ике, МІНоголранне, Пройду К!різь опек!}' і ЗИlмову хугу, І тебе, мамо, ві/рную ПО.LI:ptyгу, Нес'Гиму в серці, доКІИ ОИІЛ,И ("тане. А РУШНlичок, що овітлий, наче доля, Дорогов,казом мені, мамо, стане, Бо серце в нім твоє людяне І ніЖJне, наче колос серед поля.

Ііа'к X'OXIQТ ч~р.Н:Ооіі 'c.a.Ta.Rы -

оча.х

rOPL!l,o.

1339-5964.

РІДКІСНА КОЛЕКЦІЯ КНИГ КолeюцJЯ

і500

'Р'Їі,Щк-існи,х

IКJIИГ Нatд.j,Йшла, із Арх 311ГМЬІС ь­

ІКа- ·в· бі<5JIіотеIOyl AKlllдe~iї НI3~1K СРСР 8 Лmi.нJrрщді. ОсООлИlВУ іС'ГO,p1fК{)-бьбяіorрафічн'У Щ'Нlність ст·аноВJDЯТЬ .діва іІІІІІL!I,<lJН'НІЯ XVI сі ол ітт.я , В\Шllущені ЩР}1К&рнею першого ДlРI)'ІКClJР'Я IlВalHa ФЕЩQ­ 'РОва. і р.яд ДP')'IКoB-a'H'Нlx І<:ІІІИГ

XVI'I-XVIII Сіо"Їть. цИ близько 400

У 1<0J/IeК.

ЇIНOO€\.WНКX К'Н.!\'Г, що ВІ:tд;НОСЯТЬСЯ до XV,I-

ХVІИ СТОЛІіть.

Редактор

€.

Ф ЕДЯ Н.

40 номер 1967 рік  

40 номер 1967 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you