Page 1

ПрQлетарі всіх краrн,

єднайтеся!

УКАЗ

Рік видання ХХІІІ .

........ ............ Н!

Президії Верховної Ради СРСР

40 (1947)

Про скликання Верховної Ради СРСР

СУБОТА

Президія .Верховної Ради СРСР постановляє: Скликати п'яту сесію Верховної Ради СРСР п'ятого скликання 5 травня 1960 року в м. Москві.

2

Голова Президії Верховноі Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. Секретар Президії Верховноі Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ.

НВІТНЯ

1960 Ціна

р.

Моск,ва, Кремль,

ноп.

15

березня

29

І 960 р.

Перебування М. С. Хрущова у Франції 29 ·бере13нл . М. С. ХрУІЩо,в і М. С. Хtрущов•у О•СО•би,

ЯІ;tі

ІНСІГО

було nіІдІНеІСеІН'О

Сj'ІrDрІОІВ{)ДЛТЬ, Ш\ІМ'лтні ПОЩШ(JІУ'НІКИІ.

rnри1були ІВ Лі.1ль. На ·вок·за..1і то-

Кошr іВІЇtІІJ!1JНІІ~uли Ц}'ІЗЬІКі

Пv·о,доrnжую.чи. ШJЇЗІДІКУ

i!J10

про-

ПЇЛОТІІІ

бої,

фра·н- щоо ї•х

1юля

до

миру

В ім'я миру і дружби народів

бут:а·

Тру:д,яІІЦі УІК'Р•аЇІНw, ЛІК і мі ра­

ПОІВ•е'(JІНу!JПІ!СЯ н,а .вті'ЛеІНа .В ДЇ'Ю!

б3J1'ЬІК'ЇІВЩИІІІУ ІНа

сІВоїх

ДЯІНІСЬІКі

* * *

бООі·щвmх

люди,

,в~urовллю•ть

rнай­

Ж:ВаJВІіІШиіЙ і:кте,р·е.с До ,візиту м. с.

вrupw.шa Хрутщо,ва в·іта,чи []ірефе•кт ІМИІСЛ'О·в-ому району Лі.1ль- РУІбе, літj11Ка.х, ЯR~ б'УІЛ1J melj)e(D;aІНo фр;шЗl ·бер•оонл гла<в.а Рад:.ЯІнськ·оІго х,Р'УІЩоrnа: у ФІJ).а'ІЩ·ЇЮ. Від ЩИ!РОІГО· депа·рrаІ~ІеJІrу Но,р, ЛІредс·тшв.ниІКи М. С. ХІрущоІІJ1 і !!с•оІби, .mкІі ЙQІГО ЦУІЗЬІКій а;віаціі на З/ll(lJK дW'.жіби У:РІЯд'У і ОІСОІби, що його СУіІFІJІОВО­ се•рцл ІВ·()НИ •бажають ІГ.'ІаrВІі rРа­ міських s~1rucтeй. СУІП>РОІВю·дять, віДІВіІЦ:а,ли бшвоІВІІШІ- ра,дЛІНІСЬІКюто і фраJНІЦУІЗ·ЬІКОtго ІНа- длrrь, ПІРиІб)'Іли у ФлеІн (,наІсме- ДіІ!ІНІСЬІКОТО ')lj)ІЛДу •ВеЛИІКИХ УІСІWЇІХЇІВ у мо:меІнт, 'Іюли М. С. Хру•що:в

:ВИ'ХЩ'\ИШ

3

ну фшбрик·у фd,рми

«БуІссruк» у рщді1в.

ЛИІЧеЗНИЙ :наТОІВП' ЛіКИ/Й а!ЇбіраІВСЯ .К'J)•}'ЩQІВ

З'У'С'Гj)ЇІВІСЛ

З

•ГеІНеІj)аІЛ

де

НИІЙ ІІІ}'ІНІКТ

б

'ІІІрИІ ІЛИІЗІНО ІВ

ВЛаll!ТУІВаІВ ЙОІМУ бvІр·ХЛИІВу ОІВJ.- селем Б}1СІСаІJЮМ, ' JІ•і'Ю. 31(JЮІбИІВ ІJІОЇ.ЗІДІКУ • ·Ко,Т\І'І'С'.Ж ІВИІ'"лшив ·у п:nефеКТ'"ТІJV Союз.

., '·

,.,

' ., '

ЛілІЛ:л. Дющ і \Не:года ІНе пврешкодилw чиІс,lеrнним деле,гацілм 3 'ро6іrгниЧИ!Х :селищ, роІЗІ'І'шшо,ва;них ІНаJВко::Jо Лі.шя, приrб·ути, що:б ІВИІЛ:-

50

вd·тали

HoiJ)

'У•РЯС\у ,rо•стиrн·нu

. RдеІНь рщд.mнІсЬІКі ro•cтj ПІОІВеІР,_

Щ1ЛИІСІЯ в Ліrлль. ПU:сля п!}ИІіЮму в будишІКу мkЬІк•ої :р.ат}'ІІРЇ, піщ час ЯІК1й'ГО ІМе·р :мЇІс'І1а: .п. Ло:раJН і М. С. Хір}'Щ'ОІВ Ю'бІМіІНJІШІІсь ,ІІІріОІМ·о-

фІра!НІЦ)1:tЬІІШІХ льотчИІКlівнrе'J)Іоів М'еІНі О•соrбшnво приmгню 'ЗІГЩЦати сшме тут, У' ·столицj Но,рмruщцrШ, ім'я ЯІКО·Ї ·бrло ІПІJJІОІсІЛаІВІЛІШО .в :росі!ЙІСЬІКІОІМУ не·бі.

уан.

деnаjJ"!1аІМ'еІНТУ

і йо•rо

JJІРО'ХО<Дить

рІЯ~аr~и ша.хта'Р·ЇІВ

ІКах

ІВИЇХ3ІЛИІ ІВ

,мJ.ж

ДІВо,ма

в о:м

с·у:ча·с·но 1

теІХІНІІКw,

u

дітшщі

з nомюм

ли,сь 1\О•реІС'ІЮНдеІНти

ФРаJНЦУ'3ЬІК<ОЇ ~і·ю J'ОІР'е ІВСіх

В. 'J.!веrрДОІХЛЇІб.

3'

.рати •СІПУІСТОІШеІНІі

ви Ра,ДІЯІНіСЬІК•о,го урл:д·у-іб'УдИІН'ку :префеІКrrу•ри:, ~·пщ М. С. ~р·ущов з(іІЙІІІІо18 для ІКЮІр•откото :вu,ІІ)ПОЧИ!НІК'У, зби'(JаЄТЬІСЛ ІВеІЛич~ІЗ.нИJЙ іНаТО'ВІП. Охо,ІІІлвни:й: еІнrrз·іа:ЗМ.ОІМ ГНаJТОІВІП CІKa'JJ1ДJI>: «МИІКШГа Х,р.ущо1в - ІНа ба)1ІК·О'Н!». МИкита

На стції СеІJ)ІКе М. С. ХіР'УЩОв вийшо;в 3 ваrго·на д'о людей, яІКі йоІrо аус'ІІj)і•ча;.чи, ро,:wовЛ!ЛІВ з ншми. Поті•м М. С. Хр}'ЩОВ оrлЯІН11В будwню1к •ВОІК•залу. В дР'}'ІГіІЙ П'ОІ.'ІОІВІІІНЇ ДІНЯ '!1J!al!a

диРГь на баu1ІКІОІН. Вй:w Tilll~чo ІВітає

* **

Раrд.mксЬІК'О•ГО 'У·РЯЩУ СеІрл:йоrnwч, по,сміха,юІЧи.сь, :вwхо- Руа1н.

ІВІ•и:на.

ДІВІЇ

ле·nкоІВі

У.аШИІНИ.

У Ф.1е1ні

М(lІЛОлітра'жні

wвто·- Се'Рrі;йоІВиІЧа, леІНПІю

раЩЛІНІСЬІКИІМ

rо•СТЯІМ ті.

ВИ'ЛІв,чеІНіQ. · гостИІНіНИІЙ

:Ві:.ЙНОЮ

ІПОІЛІЯ,

пrри~

любим.иІХ шодеІЙ, жиrrnя було ~бі'РВаJНе ІВЇІЙІнюю.

ХJ"УІЩОІВУ б"'тrо П{):па"'ОІВаJН1о СІІЮ"" ,.. "' '>' >'

ІМІЇ•1ЮНаІjJОДІНО-Ї

.м,о·же ІІ'J}ИІми:ритИІсІЯ 3 ТИ!М, що іКОж:ну 'ЧІВе·рть •СТОІЛ'Ї'Г11Я 18 мwрІНе .ЖИrr'fІЛ людей ІВТОІj)ГаЄtrІ>ся ,с,ме~рть !В'ЇІЙІни. На:йкqJІаІІЦЇ люди 3 е<млі пі~нvмащи ,сtв•іrй mіІВІНИІЙ го·лос ІWОТИ С•ЛіПОІГО бе~МІС'Т/В'а ВІ33J6ІМІНОІГО

пу діяrчіІв rDр•офІС:nіІЛІК.оfВіоrо руху Фраtf!ІЦії. 3 ІК·()])О'!1КИ!м віташши:м с~чюІВоІМ до .ВИ!СО(!(ОГО рщдЯІНСЬІК>QІГО го.с'ІІЛ шjд і~·еІНі ,ВІсіх mрИІС'}"ТІПІіІХ зве<р,.. іІІУ/ВІСЯ 'Ге<НеJрІа[J'ЬІНИ!Й ceІКij)e'Nl,P

3о,ля і Жоре,с РоІМеІН РоІЛ'Лан і Ві!!! поІбru.жат М. С. ХрУІЩоІВrу доб30 берс'ЗІН•Л ІВ «Палаці ІКОІJІ:су- А•нрі Ва,~бю·с. 'Але тjлЬІКи· ІВ ІІІатп РО·го зr.цороІВ'.яt і :вешиІКих ус,ПJіос:і:в

3 ГдИІбОІКЮЮ У!В•31!10Ю СТе:ЖаІТЬ За

сту'Паrочи

пеІj)е(!І;

ГОЛ.ОіІ!ІІПrЙ

ад'ІРОІНІQМ

і,мооі

0\ЦІно:сеtЛЬІЧаJН•аІМw,

с.іЛЬІГОІСіПJаір'ТІЇЛЇ

С'!1шлі,на

!КиІе.во-С~ятюшиrн-

СЬІКОІГО раІЙ:•ОІ!fУ

А. Таr{JІ3.ІсеrнІК!! за-

ли ІВ ІМИіj)іі і д'РУЖ!б>і. А ІМИ, ТірІу-

ЩЇіВ:Н'ИІКИ ·C~1il,

·СІНОЮ

СП ОІВіН еІН:і •р іІШ ИІ:\1 ОІСТі ПраJЦе·Ю

ІКіj)ЇІПИТИ

рЯЧе любиш·оЇ У ЦЇ ДІНі

МОІГУ'ТНЇ:С"І'Ь Га­

БатьІК•і:вщиrни .

S МqСЬІКИ•Х і С'ЇІ.ТІЬІСЬІКИХ

клуба-х УІКІІJІаІ~ни про:В·ОЩЯІТЬІСЯ ІІJ.е­ ЧQІР•ИІ

фраІІ!\КІО-Іра,ДіЯІНІСЬІК'ОЇ ІЩруЖібИ,

О<j)'ГШІЬіЗуЮТЬСіЯ ле:КІЦІіЇ П[J;О· 'ПОЇІЗІД;К'У

М. С. Х'рущоmа у Фраrн:цію, ІВ кі­ нотежрах

кого раrдянІсЬІко•го го,с•тя. Пі~ ча.с лю~СЬІК·ОІГо с)'ІспіrдьІС'l1В·а. СиІJІи ~.и- наІ{)од;іtв '}'ІСІ>Оіrо ·crniтy, та ВІРУІЧИІВ о·бі>ду ~~fіІніІС'fІр ОІСІвіти Ф!раrнІЦІіЇ ЛУІЇ ру бе~уть rQipry на1д сИІЛаJІМи; ІВій- М. С. ХІрІ)'ЩОІВУ ПІОДа1J'}'ІНОІК 2

ЖОІКС і rо,1Ю!Ва Ради МФніі•с'!1ріІВ ни. На ЗаІХИІСт ·МИІРУ' пі~ЩІLЛЛИІСЬ КаІ.\)ТИJНИ, .mкі, JІІК ~~атщ JЗtЇІН, ІНа­ СРСР М. С. ХрущоІВ 01б~іrнІЯ.lИІСІЯ мі''ШЙОІНИ rDpo·cтmx людей ycJoc гщцуm&rИІМуrrь ЙОІМУ п-ро Пари,ж, Уіс:пішн 0 роооmває-

коІНТИІНеІНТЇіВ.

30 бе~р·езня .враtНІЦtі Г01ло.ва; Ра-

П'JЮ .ЖИІJ1!1Л

.ро,бі'!lНИ!ЧОіГО

ІК,ла.сІ}'

У •СІВОЇІЙ проІм·оІВі М. С. Х'Р'}'ЩОІВ тЬІся і з ІК'ОЖШИІМ .щне~ >МЇЦІНі6 тw- Ф!раІІІІЦН. ди МіІнІіІСrрі:в ОРС.Р М. С. Х'Р'УІЦОІВ •СПІІІНИІВСЯ н~. пиrrruruнJ .с:пілЬІнюї бір сrщіалісТІІІЧІНИІХ юраі,н, JІ\КОІМУ \ lLpИ!CY'J1Нi :на 3уС·'ІІJ}ічі Jllj}eщ,crгami 0 .сv:би, ЯІКі йоІГо С}'П'Р'О!ВЮідлть, боро,тьІби; .народіІВ РщдяrnсьІКОіГО ЧУ'.Жі 3а:rа.рб!ниІЦЬПtі JJііЙІНи і на. rнИІКи іІНІШИх Пlроф•Сі!ІЇ'ЛІкюІВwх о.рІГарел() і МшрІК-а:н-Вюр•е<~Іь.

30 бе-ре3нur

* **

В. т.я.жІкі rроІКи,

ІРРІІJПОІІJЇ ЯІКОІГО нwписаJНо: Мир і 'JlІЇІ31ІІЦі•й тшк•о:Ж пlі:щ:е,слm М. С. МИ!рне С'ПіЇІВЇІсrН)'ІВ•аІНІН:Л. Це:й: та;бі~ ХруЩОІВ'У паІМ'ятні аш.Ібоми,

31а,яrвиіВ М. С. налі:чує білЬІІІІе ІМ'ЇІльярда чоІЛоІВ:Ш К(lІрТИІНи, ІВИІК•о·наrnі·

Х:р'УЩОІВ·, :наші К'Р·аЇІни б}'ІІlИ :m':л- і має моU'}"І1Ній

М. С. ХірІ)'ІІЦОІВ і зшні

·бюйоІВИс\1

потеІJЩіа:л, .mкиіИ маJІю:ніКИ!, по:маrнІНJІ і пrр·ИІВіІ'11аІНІНЯ.

спіІВJРо:6і'ІІНИІЦТІВІОМ :ВіІН ціJІІК'СrМ статиrrь

о:со,би, .mкі йоrго ·С'УіrDР<ОІВод:ять, від- пrроти с:піль·н·ого в•ОІJЮіГа. ФраІНціл відали шерстеІJІрЯ'дИІЛьну фаібрИІку може tiiO tiiPaiB'Y риІІІІаrrиІся с\ВІо,іми «А:меде пpyrn•o» в 1місті Ba'Тij)·e!Jio. ІJІр•еІК·ра:с,ниІм:и сruнами льотчиР3ідЯ'Н'СЬІКWХ rо,стей тут з·уІС'f!РІіли ка,ми а:віацшноІІо по~ку «Hov·піІСІНею «М·о,сІКrn·а: моІЯ», шt'У !!Юсій- м.аrндія-Німаrн», ІЯІКИІЙ ш·риrв •СесЬІк:ою МОfВіОЮ ІВИ!КІОІНаЛа І'j})'ІПа бе іІІе!В~!ИІj)'}.ІІЦОЮ ІС-'ІМНJЮ, б'ЮЧИІСЬ роІбіі1111ищь. ПісJІІЛ ОіГЛЯ\!І,У' lІ'іщ,прИІ- ПІЛІЇч-о-ІІWvч 3 .радш·нІСЬІКИМи ІВОЇІНасєМІС·'nВа ІГ.лаш·а РщцІЯ'НІСМЮго y:pяv:~r ми !]роти ,'ІfіІ~ець:ко·фашистсьпшх

J}об.і'!1НИІК3JМИ

на сл~у

М. С. ~рущоІВ те[ШО ПОІ,'І;ЯІКУ/Ва1В

мИІр:у. Нмшв•но

за ПО\Ца'Р}'1ІІІКИ, ми піщ ча;с пе,ре'буПоті>М мі.ж М. С. ~РУІЩОІВИІМ і ~аІНІНЯ в LндИ, ІіндоІнезії, Бірмі, ПlJІИJсутнйІМи .в•іtІІJбУ\Л(lІСЬ тоола•, за:­ AфraJНJi!CrraiНii ще раІЗ :nеІРІеІК·ОІНалиrся д'У'ШеІВІНа .розмоrва. Ввече·рі .nоІСюІЛ

'В то!М'у, Щ() цJ ІКіра.ї:нИ!,

ЯІКі ІН(lІЛі- ОРСР У Фр·мщіrї С. О. ВІІІН•О<г.р.а.­

Ч}'Ю'Гь ІJіО'Н'аІД 500 МіЛЬЙОІНЇ!В Ч(!- ДОІВ ВІЛШШТУІВаіВ ІВе1ІИІКИ'Й

fі'Р•ИІЙ•ОІМ

:ІОіВ&к, аІКТІІІВІНо tВИІСтуJПМоть ПІРО- :на че<сть Г·олоrnи РадИ! МіІНkmріІВ ти :ноІВих ;вооо і fіРОО'И nrii)JJГoтoв- ОРСР М. С. Х'Р'УІЩОІВа.

JЮ<mИІс.аm,ся ,в ·КІНИІЗІі П!!ЧСІС'НWх ,&ід- З•а:rа:рбниІКаІв. Пр,аrпо•р щл~у nrpи- ки до пи~. Є ЧИІМШJю й ~нmих ШеІЛІЯ приіЙ!ОІМУ мarna: Ращ:яrн.сь­ .відуІВачqІВ·, :виІС"'І'ОІВИІВ:ШИJ '3а,дюволеш- КІраІси.ли Оір:деrни Че·р:вюІНоІГо Пра- країн, ЯІкі С'ІЮЯІТЬ на таІК>і/Й саІМій .ooro '}'ІJ)ІЯJдУ М. С. Хрущош іВ'ИІЇха;в llii

tВюІмеІним

йому rnриіоrмоІМ. no'J)a і Оле~к,саrн,д·Ра НеІВсІжоrго.

tІІо,зиції. Отже, зр•01стають :ре·(lІЛЬІНІЇ• у оо.ІМ:ЇІСЬІЮУ ре•шrденцію Пv•оо.ищеІНможли:вості

До відоR,а uа1иих читачів

3

.сьюгод:н~шньоІN Д'НІЛ ~наша райо•н:на гаrзета в•иХ•(іідИ'ГИМе

rnд НаІЗІВ'ОЮ «БУДІВНИН НОМУНІЗМУ»,

ПРИІПІІІНИІГИІ

ваІНІНІЛ ЯЩ'ЄІJJІНОЇ 3бі{)ої,

ІВИJІІІр.()ібу- rга ФраІНЦ}'З'ЬІКЮ•Ї Ресmу:бтіпш Рам­

ДеІМОІlІІС'!1(J>у'ЮТЬСЯ

-·-

ти ноІІІИ'Х воGн. ОпrрЗJВ.а. :ta Н<ІJМИІ, ne'J)etroІІIO'PИ. ~а на•рОДаLІdИ в;c.jr.'{ ІК-раЇІН', за: ТНІМ,

Розпочались_ польові ім. Ватутіна.

роботи

в

колгосnі

Добре підготувались механіза­ тори до .виходу ,в поле. Для за­ криття

вологи

скомплектовано

п'ять агрегатів із зчіпами борін, що .вже вийшли н по.~е. Пла.нує­ мо 800 .гектарі.в заборонувати за

3-4 Дні.

Сівбу ранніх ярих культур провадитиме тра:кторист.відмін· ник Михайло Строй, який дав слово заве.ршити її за 5 днів. Д. САХНО,

•*•

агроном.

Тракторист Іван Довгодько .з сі,вачами Петром Мехе.дом .і Во­ лодими·ром Ячни.ком посіяли пер­ ші 22 гекта,ри вівса. Готує грунт до сі·вби, обробляючи його фре­ зою і боронами, Іван Приходько на тракторі «ДТ-54». Два тракторні агрегати, якими <Керують д. Ячник і М. Сусла, вийшли на за.криття вологи. Ме­ ханізатори зобов'язались закі.н­ чити цю роботу за 2-3 дні на

ПО'ЧJНІУТНСІЯ

1 (ТАРС).

ф:ра·Н-

(РАТА,У).

ВІСТІ З ПОЛІВ

поІ!сінттти б)'ІіW. Truм мі.ж М. С. Хrр'УЩОіВИІМ і 480

з rоІІІІмю оЗІбіроmь і не д'OliiiYICTm- ГmІе<рало~ де Голлем

ЧеІр!Г'У

б еІЗ}1С"!1а/Н'Н01 Ю

СьоІМИ'Й деІНь пе·ре'бу<вшн:нл М. С. Л'іІВ» .мі>сце.в:і іВl1асті Ру:а,на дали Ч(lJC з'.mвилаrсь ·реао1ЬІНа :мо•ЖJЛи- в йwо діялЬІнюсvrі, ~І!І'jJІЛІМ.ОІВаІН'ЇіЙ: ЦУЗЬІК!і •К·іrнофілЬІ.'ІІИ. у Фра,нції з,а,кіІн:чиІв:сл офііІЦіаrльни:й: о'бЇ!'\ ІН•а че1с•ть ,ви~ео- 1.вdІСть ,виоошючиrги' Б~ІЙ!ну ;з ІЖИ'l'І'Я на ;І)ла,го 'РЩЦJІІН'СЬІКЮІГО н.а,ро.цу і

вЩбу'ЛИІ з Лі.лля :по шляху череІЗ СоЮ'ЗІУ і Фр.аІНІЦЇ.Ї ПІр·оти фаІІІІиІс•тР.}'Ібе ,в 'ІІІр10МИІС~ТJОВ:Ї :мqс'га Ваіт- СЬІК•ОЇ ш~!еІЧЧИНИ.

>Q•СЛ<lІб>-

ІІJа,rDр'УЖеІН'(}С•

.mвиrв: л.риіб}1Ли ·в Париж. - Микиrrа СерrіJі:оІВwч ХІ{)ущоіВ ,в той .же ДеІ!ІЬ го~ІЮІВа Ращ,и Гшюj)ІЛІЧи про лИІха, ЯіК;і 1несе МіІніІС'""сrІВ ОРОР М. с. v~УІЩОІВ Не ІІІІКІ()ДуЄ •СИЛ і енеІ(JІГіЇ ,ДЛJІ ТОГО, з •СО'бою :в'Ї~на, М. С. Х1рущов •., ~v щоб .всі •наvоди :зем•ної ІК'У'Л·і жи­ іfІіРИІЙІН~В' у СІВОЇІЙ 'fІе3ИДеІНІЦЇІЇ rгm1yПt)І)Кір·еІс,лИ!в': Люд•СЬІКИЙ розум не· ., ...,

:ІІІірИІб}'ІВ У ~нищеJІІНІЛ. СефеІД ·ниос буІЛи слаtв- П'р•офсІПЇ'JІІКЮfВіОІГО о:б'єїІІRаІніНЯ 31\JП rні •сини Франції: ГюІГо і :Мо•nас1са·н, деm.а,ртаІМеІНТУ' Сена Еже1н Ена.ф.

теІ!Jілиwи ІDJ}ОІМо.ва;ми.

МИІКиІГи

ІСІПІРИ!ЯТИІМе

по•ЇІ3ДІК!JЮ М. С. Х•р:ущоІВ.а '11РУv:І•ів­ НИІКИ соціаІЛіІсти·чнwх ла'Іrі:в. Ви­

ТИІВ'!Гу ~І!'І'ОІМалІІИ!Н)' «ФЛО'Р'ід.а».

1Вдень глаІВа РаЩІЛІНІсЬІКогю У'РІЯІЯІКИІХ .щу і. 01с·оби, що W{)ІГО су1пrроІВоДІЯ'Ть,

ТоІМІУ

усе ДЛІЛ її. Ми

'!1Ве:р.д0 ІВіІрИІМО, ЩО ЩЙ ІВ·ЇЗИТ, ЯК

Х1 JJІУ'ІЦОІВа

офіціа,чь:нwм о;бадо.м на че·с·ть гл.аІВИ! Ра'ДІЯІНІСЬІКОГ'О уряду в npe-\ феІКТ)'Ірі деrпшртruме:нту Но:р. Обід :Пj)'ОіЙ!ШІ()ІВ 'У тeuWJiiЙ:, rнеІВИІМуше•н1rіі о,бста>Н'ОІВІЦі.

ІСІказruв

-

3аІЙJНІЯ'.11Ї Ю!ІJ)ІНО'Ю праце-ю.

-

Наtм 1не потрrі'бІНа.

ІРУ-ін м~ІСта, :ro- '!Юі'О заІв.Од'У фі,рми «Ре!ІІО» М. С.

шахта;JJІЛ :і ·rлаши Y}J\Я\I\ry ,ве~'ІИІК'()Ї мо,ва. М. С. ХрУІІЦош ·СІКазаІВ·, що а:ле 1fіJЦІо ІНе мо.же ІІІОІВ·еіJ)'Н'У'fИ ІНWМ віm дУ*е 3Щ~ОІВО~1еrниІіі ирИІЙ~моІМ, ЯJКИІЙ йо,му ІВ'И:JІІВІлІЯють у ФраІНІІJ)ії офіціа.1ЬІНІі О•со:би і фраІН'Цj'ІЗЬІКИІЙ на,р.о.д. ВіІJІ :БІіщ:п~ні,в ТіlіКОЖ ·на ЧИІС•ЛСіНІНІЇ :tаІПИТаІНІІ!Л Ж:}1рНаІЛіІС'J1ЇІВ.

Ра:дJІІНІсь~q люди,

ІВІЇ'Н,

паір'І'Ї:л і у'J)іЯ•д ~юблять щощІН:л. 3 '!1ОЩ щоб fВ!ЇІДІВ·еІj)ІН'У"fИ!

тиІХ, х.то· :втр·атиs ·б}'Іло

іІз ша:х•та•р:сьююш JІаІМ'ПОІЧІК'а- во.,цять rлam·y РадянrсЬІК()fГО 1'1РІЛдУ Можша .піЩІНяти

ми. Це ло•че:сІна в·а·рта ІНа чест·ь .в поіrЗІдІЦі :rю ФІ(J,а,НІЦії. 3аІВ'.mз,шІВИСОІКІОІГО ГОІС'ТЯ ІК'ОЛИШНЬОІГО ла·СЬ ІНеІВШІІ'ушеrн:а, д'Р'У'ЖШІН Іj)ЮІЗ-

ГО·СТИJІ:НИІХ жителів Шлл:я.

і rрЩЩГОІСПаХ

заИІм·ає

rr:ющу в 220 ІГа. 3аоо,д, mli .mкому заінято 9 ти1смч Р•О'бііWІИІКІіrв і с:лу.жJбооців, спеціа!JІJІЗ}mЬІсІЛ ІJІа сІК.1 ада1111ш ІМаІJ:ЮL'І'і11РаJЖ'Н'ИХ аазrго­ мобіІЛІіІв тиnу «Дофі1н», виmу1 скаю­

у бі:~их ІКас-І та заІКЮ'Рд'ОНІНОЇ ІІІр·СІСИ, ЛІКі cyiiiJpo- н<~. ві:ііІнJ СІВОЇх ріІJІJНИ'Х і 'МИІЗ:ЬІКИ'Х. йом. ПрИ! вrі~даJНІНі аJІ!'І'ОІ1.Юб.іль-

·ІІJР:УІЖІНЬОЇ ІК:РІ(lЇНи .. МиІКита Сергійоmич •CetW\e'Чf!Io ІВітаєть•сл 3 rними, ІІОТИІСІК~ Ім Р·}'КИ. 3а.в '.mзуєтьсл ро 1~~f.ОіВ'а, ""1· 1юн·а~.• r.ла'пе."'е'д ., "' "" ·И Р""'ИІде'НІЦ'ЇЇ ~·~

у КО'Ш'ОІСі!ІаХ

:tа/НО'п'У КО:JЮНО'Ї ХІВИ!ЛИ/НИ ІВИ'ХОm""'Ь і ІВІсJ :за,р}'ІбіжІНі поїзщІКи «Ноvм.ан;дnІЯ,_ "' """

м · с · х Р'УЩОІВ ПР•ОИ\ШОІВ І'З СІВО- НіІМ'щн », ІЗШГИ!Іі'УІВ і міІй син. ВDн д:р:ужшна. М. С. го в.а:гона У вагоІН, де роm~'і,сти- теQК буrв льо'І!ЧИІК. Я до:брс ро'Зу-

лрефеІКТ

Хір·ущо 1 в

р

На •пі:дІn:ри6ІМJс.'!1ва.х і в устruно­ :ва•х,

ЯІКИ:Й ІН·еЩаВІНО НЬОМУ ЛСІК'(JаІВе С.В']~Чt1НІН:Л ІГЛИІбОЦ · . бесіди. ДуІМІКИ е ІПІі,ЩІІфІООМІС'l1ВО, уста'11ІЮВМІе І []JрОХОДЛТЬ ЖІВаІВІЇ n Ра;д•ЛІНСЬІІШЙ .кої ДР•УJЮби ІНаших о·бох СОІІ03НИХ 1 бре ІВИСІЛЮІВ·ИІВ •СіВОІf'О ІКОІЛе!К•ТИІВ!у' ДО "' аттоІМ а'ГИІЗІОІВаІН е 3а; оста;rnн.Lм с лю :ншро\ді•в». Про І~а"!1На .ПОІДІВИГИ .. . u еІЛе!К'!1рІQІМ'еХа,н•ЇІК •С'ТШНЦіЇ Да:ріНИ'ЦЯ

БЇІЛІЛ (\.}1ДИІІІІ!(У п;рефеІК'Т}'ІрИ НЛа- СЛСІЦНа,'ІЬІНИІМ ПІОЇІЗД(}М РадяrнсЬІКІОІГО

з~іІЦ·неІншя

•МИ!Ру і др:у:жби ІМЇ.Ж ІНЩ(ЮЩаІМИ.

M(lJJ)- ко цlіmть цей дар і «ба·чать ІВ ний залю:д фірми «Ршю».

нwти ІІіОчуттл :па~1ІКОЇ 'СИNІШJ!ГІЇЇ до вruми, І1.1аJВа РадЯІRсько,rо 'У'.РІЛ\1\У На: по~'1і браІНі, б'ючи•сь з ні- чи 1200 аІВтDІМалпИІН ПО·СЛаІІЩі'В ~3іДІЯІНІСЬІКОІJ10 IН3iPO;JJ;Y. і о·с•оби, ЩО ЙО1!1О Сj'ІПІрОІНО:дІЯТЬ, МеІЦЬІКИМИ фМІІИІСТШ.'І!И ІН(!; (}ДІJІІЇЙ ДІВ{)Х '!11JЛОІВ1ІИ'Х КОІН!ве'ЙЩJJ\ВІ ЦЬЮІГО ву

у блшго·р~ДІНіІй ,с·mр:шв'і

.Кі~

ПО'МИІЗІУ

ІВ'ИІДІНІІІМ фраІНЩ'У'3ЬІІ\ИІЙ ур.яд і На'j)ОД !ВИ•СО- ЛіК•ОІГО JІ03ТаІШОІВаІJІИЙ аІВТОІМ{)ІОО:ЛЬ­

На ІПІ.тощі і •ПІри;л,rли•х 18 улІЩ:лх, фрШН'ЦJ1ЗІЖИІМ про:миІс:люІВц~

., ·

У, ті чruси

бущи1н1к·у :во1к,залу, іВ'е- м:kті МщрІК-шн-rБаІреJІь. Та1м М. С. Го·л·ль ПИІС1lів Й. В. СтаJLінІ}", що лоІМ·етрах ВІід Пшри:жа),

гектарах. редактор

газети

Г.

ПИЩАЯ,

багатотиражІНої

«Червоний

прапор:..

КоЛІгосп «Більшовик», с. Рожнц.


Субота,

БУДІВНИН НОМУНІЗМУ

2 22

РОБСІЛЬКОРІВСЬКИЙ РЕЙД ПО ТОРГОВЕЛЬНИХ З.f\КЛ.f\Д.f\Х

квітня-90-річ.чя з дня народження В. І. ЛE/fllfA

ВЕЛИКЕ ІМ'Я ЗдаєтЬІСя, нrо~а зарЗJз на СІВіrі по~еІГлІШІо. працюва,в .ві1н там, на в да.ле,ко(ІІУ Шуше'ІІ· .юка не знала б ім'я зruслаш:нj лrодmш, СИІ~fВ<!Лу іВОІ..1і і Щi!JCTJi СЬІК~М'у. ЛеІНіJн<l НайІбі.1ьш •С'ГИІСЛО·, МІе ДО·СИТЬ для ЮlІJЮдів ')'ІСЬОІГО сІВіту. І Х{)Ч ба'ЧИІВ

Д}'ІІІІеІВІНИJ)І

Г.1И.6ОЮЕІ~

ха,ра;кте•рИЗ'УЄ

ПОЧУ'Гl'Я~\1

Й'ОГО

ЮІе

JІЩЩС'ІІВа,

ГеІІІіЯ

З

ІІІО'КОЛІЇ!н:НІЯ Не ІН~ІJ}(І'ЗІНО.

3 ІМОЛОДОІГО

Н'ЇХТО

ІВіІН mе­

ОБС.ЛУГОJ[}УЮТЬ?

матері_

І

о·браз :велич і

наІК йото ЖWВИІЙ

СІКРОr..ІІІJІkть,

М}1Дрtсть

'

кwпуча

.

ешеtрrня 1

gра~зу ПОІС'ГМІИ

виконано ли ше на

Сказал бЬІ ей: где тЬІ

дить

-

-

'бьется

'

;крtІПІІJІи в м,о.ї.й сmідом{)ості ЖИІВі ріше'!Іь ХХІ з'ї:зІ.'Іу 1\JПР.С. В :них Во:ни МІілеІНі у rдеї ЛеІJі•Їіна. ЛІРІ() ЛеІНЇlНа, Й(}ГО !J:I(IJЙ- СІПО•ГаtдИ м. К')}'Жижа- бu~)'Отьбі ·НаІj)ОІJІІЇІв за МИІ)} і нщіо­ бли:ж:чих Д1J)УІ3іІВ

r.

НОІВСЬІК{)fІ(}, О. М. ГорЬІКОІГО та ін-1 ІШ1'ЬІНУ :не-за.1ежшість. І ЯІК тоІ)}­ же,с'!1Во 1Ре'Же'ІІіІ!Я

r:

РеІВО:ЛЮІЦ'іоІнер, wка~деІ:.t~іІК і поет

миру,

з не'6У'1Ва·.1им у.с-

візи~и

mрохо(.'(ЯІТь

ГІі·хюІW

за g6е­

іде'Й

;н~ні~нІСЬІКИХ

ших, .юкruх довелося ме~ні •C'.'IY'X<tти в Мо,СІКві.

до'UР•ОЇ

1t')}ІЖИЖаІНОІВ'СЬІКИІЙ, Щ(} пеІре-бу~ во.тІі r.1atBИ . РадЯНІСЬІКОГо 'У'Р"''~У ваІВ з Леші!НиЕІІ на заІСЛ~ІШІі, ~.о,з- М. С. :Х.руІЩО<ва. В. Ліщун, :ві·РУ .н:ооохwr:ну про ІюВ'Ї\даІВ

Радіємо В ці .соІІЯ'Ч!нj ДЯ!НІсьм Тl']JO

те,

ЖИІВе

дУІ?.ШtОЮ

'11J)УІДОІВИІ.\І

•П(}Д(ІJрУJН­

.ТJюдиша ІЯІКИІ:ІІ

І\ОІМ з ус щJ:і:не

3 )ІJНЯ ,JМ.­

9О-рФччя

ІВ.ЧИ'Ге'ЛЯ і 1Ве1.'ІИІКО:ГО ІJ.ОДЖеІJІІНЯ і!ЮІЖІДЯ Во.1одимИІРа ІЛІліча Лоо:іІна . fОТу:ІОТЮЯ 'ГЇ·Д:НО JJ:ЇІД(JІНЗ!ЧИІТИ ЦЮ ,и;аrу і CUM ПОДру[ЧДОЯ'р{}ІК '11іре'ГЬ•О·

торговельної

всієї

для

·не

пла,ну

магазинів

виконала . І це мало кого турбує . Між ти,м, я.кб и с~йозно зай.няпри·

них , виявити

до

-

22

Тю ЧаІС·1'ИІІІу 30ІбОІВ·'ЯЗ,аІН!НЯ, -

l'O·

:j}І()ІВИ

•ПіJ)И ·Р·і1ЧІНОІМІУ

Xo1p01Шffl

3300.

кількості на

раЙСJ10жив-

базах

Не краще

сnіЛІКИ.

і в

місl'

наІІІоямІІ

там, де це .не дозволено.

магаз~t~~ах

Якщо в.же пішла мова про rо·

цього товарис11Ва, які розтащо-

P'i.Jш!Jy, д~іль.ка слі.в скажемо на ваІиі в Мокреці і Б~виці. Та,ка ж карТ!І'на в сільмазі адрех:у Qр<>варської чайної. Дуже с. ВигуріІВщина мdх:ького сnожІІІВ- вона актІІ!візу·валась на прода:жу систематиЧіНо

дуЮІ,ії

ІВи:конує­

не

і

СJІ·ід,

дивитись

А

пропозиц{·й.

,

.

Та/Расова К.,

ко М . , Ві:НJник Г. ,

ІІа

Онуфрієва М. не турбуються про акщрг, в тому числІ n ять -

ЗОІDОІВ 'яз·ruНІН'і ПОІК<11311ИІКаМИ

алкосольними

ших проду:КТів, ЯКІі є в доста1111Jій торгіІВлі

ці ла,рів, що розташова:н.і в М·істі СІ'..стемаrnчно. Ад:же з 28 с.іч·ня і за йоrо межами, тт. Харчен- по 18 березня тут за:писа:но • 12

ІВОІНа •нruдоіла

:КЇЛОІГ)}ІШМИ М'ОЛ'ОІКа: ІВ1д ІКО­

її на

Я•ких мака:рон,них ВІІІРОбів та. ·Lн- ли·в з ажІІ'Ванюtм

я•ких чи·маІІІо на базах місЬІКСТ і ться. Не люблять керівttи·кн ча.йРСС. Не3!\}Озуміло, чому п.родаІВ· н:ої загляда111 в книгу скарІГ і

:КатериІн·а ПІІВа:ЧJКо. 3а трw ~йсящі

магази·на ...

на.йменуtВань і артикуЛІі.в товаІРіВ ,

І)}<аЙ!ОНУ

1084

до

В л.аря.х, де працюють М. Бі­ лий, К. Тарасова, Л. Танас, у бу­ фетtі, де торгує П . Д:ворська, у (ІІІРодаІВець «Ви,но» м агази·ні А. Гапон)' ми ·виявили фаІКТи об­ важ)'ІВаІtн:я, 8іщІn1уск горілки вроо-

чого товариства. Тут в день пе- аІJІІКогольних на:лоїІВ. В цей же рев~рки не було у nродажу 68 час плаІН ВИІ!lуску кухо1:mої цро­

·КІВІіrnНЛ /ВИІКОІНаЮ '!1J)е­

В•О'РИ'ГЬ ІП~е<ДОІВ<J, Д<J:Я'!)ІКа

магазина

Від

і лютому

мережі ра,йону , у січні більшість

ро ­

за

з

роботи вихОВІНої всЯІКІДенної nра·ціІВниками nрилаІВка?

торговельної точБроварськом у у бути nоклик аІНе

ботою ·Кожної Тому-то ки . я ке міськСТ,

взірцем

га.нізацИ, ють таІКі

керівни­

контроль

Відсугні й

цтві .

nрофсnілкова ор­ чому вони спостЕfІіта­ факти, не ве.дуть по­

комсомольська,

успіхам

їх

д·ні ІК<JЖна ІJ)а-

ЧернЯІВІСький, А. А. Хилько, А де ж голова В. Ружа·нович. пар11іііІна, І., міськСТ т. Гудзь

їх , усунути допомогти чини. спра·ви були б набатато кращі .

Брова.ри .

м.

моrу 'J1РУдОІВ'оrо'· наіро·д у, і JI!K на-

А

них і найголовн•іша по·

в за,гальному

тись кожн им з

!РОбітник.

J.щj·ча в СИ•1•у і неІМ·И1!І'УЧУ пе·ре­

дна з о лягає

пра ­

порушуються

об­ радянської торгівлі, пок•уІІИJ.і.в . міІрюють і обважують в пе:ршу чергу, Винні в цьому,

Копи працюють по-старинці •••

за- ір•ЮТЬ'СЯ за здіІЙІСІНе<НІНЯ осто·риІЧІНИХ

змушені

ми

таки

вила

чи мало .

цих

причиtн

вlдста·ваНІНЯ.

причин

вивчеНІНЯ

ж

систематично

при;водом для

і .не стали

зуються

лід'І1Нер:дищо. 3 І ЖИ1'ТЯ це го кМіФнету -в Кре.'Мл~, а ІІ()ТЇІМ побуваІВ у fо,рка:х, де Лffi!li1H 'fiiJIO·· •бе.ЗІСІМе<Р11НИІ:ІІ -і;м'я:~~ Лені:н.а.'!1Р'Удя­ щі ;н.а.шої ВітчизнИ: у.с,rпіІШІІІ·о ·бовіа3 остruнні Р·ОІКИ С'вото житrя. • ІІоіЧ'}'Т1'я ці пі~·еt)}ДИЛИ і

довоі що­

ви.кана.н­

його

про

з.нову

згадати МСТ. Продовольчий ма­ газин N2 4, продJм аг N2 2, ма.га·­ зин N2 5, с.ільмаги ес. Красил ів­ де точки, ка і Ви·гуріsщ111на -

ня, проте в он и глибоко не аналі·

развернется.

МJНЮ•ю, ЯІК тільхи я СТУ'ІТИІВ до йо-

І

nроцента.

товарообороту,

за.вда,н:н я

~ідомос"Гі

має

84,3

частині товарів .

завдання

на

деНІні

там сердце мира

Там знамя красное победно

nе<реді

фа.кти обміру, обважуванн.я і обрахоауваІН'ня псжупців, у І2 відсутність .я.рлик.і·в із ціна:ми на

-

96,3.

і р айспож ивспілка п'ятиденн і місця

Хоч

там смерти нет!

на

-

кварталt>не

даних,

С .самой бЬІ смертью я тогда

Где ТЬІ

.

лютневий

процент а, них

,поспорил,

Я, ЯІК і ·баrгато людей етаІJ)ІШО·І

ro ВІЇІКУ, теж .не бачи:в I:.ifJFiчa. Од-

приміщень забрудненість І6 і ПОірушенІН:я ;виІмос санітар·ії, у 7

Не ~раще і в березні. По .нел о.в·

і:м\ЯІМ І О СОНеті:

3

ро~у

нового

міс яців

п ерших

З

споживча коо п ерація району пра­ цює незадо ві .1ьно. Січ.невий план то,ва,р оо боротv виконано на 87,3

ЇІМ'Я ІВЖе з ДИ'fИІНІС'ІlВа :ВИІ~ІВЛ'JІЄ· лич Ле·ніІНа 'У ЗІВеtРН'У11ЇІ)І д·о 'ІІЬо·

ТЬІСЯ ІМа•Й'Же O)JJHOЧatc'IIO

2 квІтня 1960 року.

закрито

Хід

ЩОб

те,

трудящих

ІJО.ПИТИ

ЗаідОВОЛЬІІІИ11f господарське

на

Кері•ІІІний

С11Ра·в .

я.кkть

низЬІКу

мило,

хлі6 та інші

Не м~нше значення має і те, ков.ба.сні вироби,

«Се.ми:пол­ го іВЇМіЛІКа: іJ}'а:~госІпу що в ряді міс,~ь нр;щюють по- това·ри? 3}1СТрі чає С.1ШВІНу дату ,і Ха,рити· кі,вс ЬІКИЙ » . П'ять д.аів не було х.лі,ба в Бригадно-матеріальна стщJи•нці . На .поча11К'У Р'О'КУ 'ВО'НИ ІВИІр1ши­ .на Д е)І'яшЁВІНа Батечко , ЯJКа ·одер­ відпо:в'і:дальність і стр·іtfКовий гра. магазині N2 ІО ВеликодІІ!ме,рсь­ ли боІротися

за ·ЗІншн:ня ІКО,1еІкти·­

:ву ІКО :Іf.}1НіІсти;чно ї rnp.щi. А за•р.аз вже моJЮна пІ:ІЩВ,ести ~е:mкі під­ фе1р"а ЗаІЙJНJf.,1а 1 ІІе'j)ІШе

С)ІМІКИ -

МЇСІЦе ,в р~.ГОІСІfrЇ. Щ()ДНЯ ІВ~Д ІКО·

фік роботи магази,ні·в не ВІведені. кого робкоопу. Ось що каже з Години торгівлі обмежен,і, мат.а- nриІВоду цього заRі:дуючий мага­ Ра;\Ї€ІМ·О успіх.а:м д'Р'У'ЖІНіх , ІІ]Іj)а­ зини за,к.ри,ваються , на обід. Яку зино.м Т. Прима : - Хліб відсУ"Гні!Й з-за того, що це нанос ить шкоду торІ'іВЛІі, покаuьоІвитих '11J)удіІВІНwць, ІЯІКІі до·деtр­ жемо на nр икладі сільмагу За- шофе!р Онашко систематично не

жала П{)

жують

886

ІКІl~10,Г.ра!МЇІВ ~.101Ка.

РОр нцького

СІНОіГО С.1 ОІВ·а.

:РІОІВ И ОД ЄІ)}'Ж ylOT Ь ПО 11 ,7 ІКІЇ:Л·()Гр а­

.М. Литвиненко,

хво р обою

nродав ціІВ

з

лютого . Н аСJІідок: до плану І не

8

по

тов с р<;юбор оту

ся•t ка,рбова.нців.

Продукція-понад план

недода·ІЮ

45 ти-

н:1

ня В . І. Ле,н.іІна, ІІЮ.:lЕІКТИіВ' ра•й­ щ~оІМІКОМ'6іІн ату ,ДО•СІ'РОіКОіВО ВИІКО·

ж

!lрафіка

ре~сів.

ГLр~-

1 ди.рекщ.я цього шофера

робкооnу

роботу

КОН11(Юлюють.

Часто можна чути, ЯJК колrосn-

ники

ЗІРТілі

с. Тре-

«Жоотень:.,

Тягне ;наче гуму...

ЧнмаJІу ШІЮду торг1влі н.аІНО· бухів, питають продавц;ів сільма-

недоп уст име . затяг)'1ван'fІя B~ltOHa:Ja IL13.111 на 128 •і]рQІЦеІНІТіІВ. сюь тр}ЦОІВ'У Носучи стрО"Ків товарних рев+зій в магаХороших []·окаЗІНИІКІЇІВ Д{)'&и·Jшся чость 90-рі·ччя з :д:ня :н~щ~о·джен­ з инах . та,к, відділ готового одя-

1Ва'ХТУ

шиня

сільмаг був на за мку з ЗІ січня радгосnу

зоотехнік .

м·а МО'.lОІКа .

з І в~конує

в зв'язку

ест.

одного

б'рИІrада В. СеІрІВ ецЬІК·ОfІо, .юк.а бо- гу

ССТ

Требухівському

у

реТЬІСЯ 331 ЗІВ·З.'НІНЯ сr<•ОJеІКТИІВ'У КО· вент аризуІВ швся

І6

Лампове скло N2 7 є? ВІідповідають проНемає, і.н- давці, - і неві:домо, коли бу-

дн ів,

В"і·дділ

-

збільшити

вдJВоє

майже

у

хліба

сrnромtі·гся

МелЬІІІичен!Ко

Н.

повар

гу:

котлети.

н орму

Буфетниці

А. Могульова та П. Кирій ТQР·

де

гують неоприбу11КІОВа'І!и·ми товав· цей час на баз·І· . 6, а ВІ.ДД ІЛ ЦИХ Сте!КОJІ р аМИ. КVЛЬТТОВ·аІ все це тому, що пр шВІІІ ·ІІtlІ:Я рів ... 21 день! Все це з-н~зило об- є 15 тисяч штук... \К'.ва,рrга.т.у. По1над за,в~да,н:ня виІГо­ НИІЙ fІ\іІЗ.ІН ПО ЗбИVаІНІНЮ І)}аІДіо•а!Н­ Нами виЯІВJІені факти 111а:вмис- рай.с.пожwоопіЛІКи не КО.Н11ролює за ся г товар ообороту н а І 02 тисяч.і тоІВЛеtн·о ПР·О~)"ІКЦіЇ :на 118 ТІЮЯЧ ної за1'рИІм,ки тооарів в піІп,собках Д011рИІМаІННІЯІМ ці,Іf і ЩІа'ВИЛ ТОрГіВ· ТеtН JJ'OІHa .ВИІІ\О:Н,аіЛа ІНа 124,6 к а рбованців. :к аtрбОІОО!нІЦ~ІВ . Трудящі р а·йон·ного центра че­ і на базах . З товарів, що над~·Й· лі. ДиІВно, але факт: це питання ЗаворицЬІКе в шли І6 берез-ня 3[\ІЗ.ІГа'НІН і llljiOЦ~Hf\'a . У СОІЦJЇ'а~ті:СТИІЧJНІQ;Му кають, .коли ж , нарешті, МСТор­ ест no р ахунку N2 266, до 23 протягом минулого року ЖОДНОГО НаІВ ІВИJJ}ООНИЧИІЙ

ШlаІН

пеІj)ШОІГО

•КІВаІрТа~lЬ·

М')'ІНіІС'!'ИІЧІНОЇ ПjЖЦі , -

Натх•неІНІІ!Й пе<рІІІИІ'!И УІС[]Ї'ХаІМИ·, від'зН'ачи.1аІС Я 6prnra.дa жо,~ІJ''Ністичної •І1Р<І'ді, т"у очолює М . Че - колектиІВ {}аЙІП'рюМІІю"біІНа'І'у ІВ•ЗJВВ

ЗО•6ОІВ 'Яі3ШН!Н'Я ffів·аІр-ТаІ.:l Ь1Н И:Й 'Ili.'I.(IJH ,Н ()БІЇ С'ОЦЇ а\lІіІСТИ:чJНі JІеtЩJІІfЧеІJІІК·О . ДО 22 ІЮ'ВЇТНЛ 'ВИІК·ОНаТИ Ч·()ТИ'" о•&ПЛ'іf!'аІНІНЯ ШВ''ГО'ГраІКТ()'J)НИХ е·леІК- -

1JИІКОН1\ІЛЗ.

'11J)~ІІ'j)ОІВОДіІВ ~О·На

ІНа РИІМkЯ,Ч'Не ЗаІВДШН'НЯ ПО .всіх ПО-

130 ІІ'J}оцеІнті.в. :ВриІГаца ХоtІУІНk·І Ка.ЗІНИІках. тичної f!раІЦі Н. Ко1Втун, що компле-ктує

ruвто'ІІJ}аІКfГОІІ)ІНlЇ

проІВІ(hДИІ,

В. Новбасинсьний,

тк rл•и:н -

ггн:ізує з

лю

с амообслутову:в а:н•ня,

тов а,рі:в

д ;, ж

по

.відк,ритою

·Вед ення

з разках,

про­

rоргів­

в икладJ<.Dю ,

про­

в иста во.к-р оз продажу .

Чомус ь за-буті так і форми торгів­ лі, шо себе в ипра вд ал и, як виїзд з товарами на ферми, в бр иг а­ ди.

секрета•р па,~торганізації.

б

б

ih: б . товаІ])ІІ . Затримувала rова ри і база р айсnожИІВСпілки . З ате ~ен-ня. щн І<з ВІf.НИ . • аз _;ра по~ л аfР Ю N~ 6 міськСТ, розташова- б ІІ!ВСШЛІКМИ . р оли~.юн за_В11•дуючии

..

.

ному на територІІ бази, прищл,яу.вага. особлива чомусь лась його nост а_чали :ОВ~_?·ми_ в пе~-

В. І. Леонlіна.

На ле~щі'ї «ЛеІН·ЇІН і тешеtр жи:ві-

інструктор р айкому ЛКСМУ.

***

ШИ:Й ВСІЇХ ЖИІВИІХ » , З ЯіКОЮ ІВИ'Сту· пиm се~юре'!1аІ)} ра,ЙІКО'WУ ЛІКОМУ А. ГюІнчruр,

було

пон а;д

в ;:.ріtв лише

на

49,3

тиснч і

К 2 р­

на

84,4.

бов а.н.u.·іІВ, Русаніоське П осила;НІн.я

на

6 ез :t J рі лоf. Я

·-

В ШІІЮ:Іі rnроmодятьІСя Голоси; G«::оrпіщ та.в·не, бо :1і Ш і ІJСІ.к е сет товарі в на завезло в цей ч ас 500 чwтшн·нl!r літеtраff'У'РИ, ПІ)}ИІСІВІЯІЧеtНОЇ 3u5 ти сяч ка.рбовзщіь .

сі.ІJЬІГОІСJІІruрmіІлі В. І. Ле:ні'НУ. УЧІНі із заХ{)[]Л е!Н .КО<JDrоСіІШІ~кьв про ч.'ІrоІіІВ '1!\ЯJМ • СІ.'! ухають 'J)ОЗІІІ{)іВ'і:ІІі У·юраї.на » , «Че'J)ІВюІна •рОІКИ ШІКЇЛМІі та: ПІJ'О'МЗ!J)'Гілі, &НІТелі- « Дитячі те.юстиш.ної

rеш'ЦІІ сеtда . ШNDЯ лепщІі·і ДeLW{)IH- деІНіІJІа,», «Юнkть ЛеІНіІІІ а» , С~У'ІВа.ВСЯ КЇ!НО'ф'ЇЛЬ..'d «П{) міщях, М}'!Зе'Ї В, І. л~ніІІІа ».

де жИJВ і JIJ)IaЩJ(Щafl В. І. Лernlliн» ·\ ДИ!.'&И' ДІН:ІІNИ ДіІJ'У!fИЙ С!'ШІрета.р

с. Русанів,

І. Литовченко.

«В

.

азою

удоn

:вна:с.ІиІдок

за-

І920 цін приіВласнив вищеІІІІІ!Я карбовЗІНці,в . його не rілІ>ки не і nрощі з :нього не nокарано ем

вім

РСС

то.в аро-

nрацює

3

ться, логіка?

гівлі в ра•йоні, в цен'І'рі уваrи зараз ПОВИ'ІІ1НО бути обс.лугову­

а в магазинах пусто

Н. Хомич,

І

Ось щкав1 цифри : nротЯІгом м аи-

же трьох місsщіІВ цей лар одер жав близько 260 кілоnр амів веррейду . виіІівили шкоІюго масла, а торговельна у часники серйоз,ні недоліки в насиче- точка РТС за цей час одержаВ Го:rоліІБСЬІКОІМУ клylJti іПІJ'ОдОІВ- раІЙІ\·о,:чу ЛІЮМ·У Л. ГріІнчеон,ко лив<І3JНО·Щ)ОКат.носrі торговелL<ної мер~ж, то ва­ ла лише ІОІ,2, «3аІІ]овіти ю леІІЩі, ж~ с·вюю ,р.о,бо'!'У ІКіІНОJН~ІК'ТО'РіІЙ, прочитаІJІа тут 76,2, с. Княжичq р ами . З а першу п оло вин у б ерез­ ного заводу ПJ!'ИІСІВЯ'Чffі!ИІЙ 90 -:м роІКОІВиtнам з Лені.на ра;д!Я'нІСЬй\ЇЙ молоді». 50,8 кілогііJаМа . де ж, питаєНі! За,ВО,РИЦЬКе ССТ З:JB!'3 .1r:J ТО· -

дня ІНа·J)одже.'НІня

за;л ишинях Р СС . Чи не тому лись без наСJ}ідків факти пору -

шу чt;pry. 1 У бІльшш КІІІlЬІК~. стяrнуто:

На Оазах густо,

.Ленінські читання

разу не розглядалось н а засідан-

.

ули ~и.да.ю У про ер ез.ня не дІ·,·наш~І ковд,ри, чолов1чІ сороЧІКи та

· натц Те, npo що ми роз.повіли вище, - зЗІНа.дто с~йоз·ні си.гнали. Вони не пови.н•ні залишитись без результатів. Дбаючи npo поліпшення торвання

Про ооважування

І неякІснІ котлети

До чото при з·вадпь 1 ак ~: сбч е І досі, як це .не дивно, про­ довжують мати місце факти жена насиченість мер еж і, ви д·НО на nрикл аді ТО·ГО ж З аворицько­ порушен,н•я ці1н і правил торгів­ точка·х В -36 торговельни·х rо ССТ ( голова· М . Денис енко). лі. В сільмазі nід ч ас п ер е ві·рки не виявлено, коли ВІІ'Іщристов.уються з прострочени,м або ж було у ІІJродажу джем і1в , варен­ н егідJНі .ваrовимірюв а.1ІЬІІІ1і П'рИ­ цук,ру, к.леймом виробі:в , н я, ковб ас'!!их халви, n'яти 8 идЇІВ консерв-ів, де- лади, у 17 __, порушення ці'ІІ, у

тих,

КОJІІГОСПНИХ

хто

і

п:рацюв ати:ме

ра•діГОСПНИХ

на

ла:нах,

боротиметься з а високий вqюж а.й д~ругого року семи:річхи. Рейдова бригада: І. Динабурr, старший д~ж­

тQ\)І1ЇJ!ІСnеd<тор об.лж:ті, А. лікар, ронич, К. А.

Хомич,

Л.

Лем.пицький,

М. ДоГончар,

Грі·нчен.ко, комrомольсь- ·

кі а'ктиmсти. Всього понад юяло участь JІООік.

в р ейді НЮ чо­


Субота,

квітня

2

року.

1960

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

3

СТОРІПКА ЗДРАВСТВУЙ, УКРАИНА!

РАДІСНА ПІСНЯ Над ІНІІІВа:ми-фоІзлива.'dи,

Н1ІІД шахтшми ·й заІВ'Оідшми Веселкми, ща,слІІІВИІМИІ До ІІРМ\q ми вих~о~иІи'о.

<ра,йщу111а,

где-то

От:куда, куда?

бruрІ!ИtСТИІЙ, Подня>в

Ве-дуть ІВПеІреjД

И тополь на ІВахте меж ними стоит. Давно ждал такую увидеть карти-ну, Пришла, наконец, ко мне ета пора.

Во пршвді іПJ>И1СЯІГавмо. llІ!}ИІСІПіІВ.

Ну, 3дравствуй,

-

ШИ•р.О/КОЮ :не роt:JrуtбиІІІиtел,

России

Бригадир наш Чорноморець Так піднявся до небес, Що й Микола-чудотворець Не творив таких чудес. Слово взяв дідусь Нетреба. Він з трибуни так сказав: - Ні, немає бога в небі, Та й на землю не злізав. Без святого Миколая,

ЩАСТЯ Ти ща,стя ба:чИ1Ш лиш у ті:м,

Що<б буІВ ХDІР'ОІШИІЙ, :н:ОІВ 1ИІЙ ді:м Та шелестіІЛИJ 'У КИ1Шеm НуІвеІНЬІЮі ·С'О'І1Н'і - Щ111С'І1Я ІВ ЖJМеtні, Не rполе розду~lів і МІР'ій.

Без

шrліІВ,

Не ЖИJІВ би ·в радо1сті, '11J)ИІВОІЗ'і,

За

років

Два

мисливці

І ~не ділити хліб ІЇ сd111ь.

Не :м,ать ІКООШJІІ'Н'Я і жуІJ)Іби,

А ІВ·Се <СІВJІТе€ 3М'УІбить?

ІНа!ЙІС'fіРа:ІІІ'Ніше у ЖИІІ'Ті.

Ш, >СіІІtРаІІ!ІЖJНйм ща:с'ІІЯ:м той шmп ЖІІІВ, .рюІЗІJUlМ 1НИ1В;

rop.iamii

І ЛІО,Ц\ЯіМ ІІЮС іІвн е іН'ІІJСrіІНJНІЯ На ща.стя, на до<бр.о ЛИ1ШИВ. В. Деркач,

Наче води криниц.я. Сито дрімає юtва, Що їй, роокішНJій, С'НИТЬСЯ? Вітер пустує крилатий, / Ніжно лоскоче небо. Де ж ти, весно '11ІJИдцята? Жду, не діждусь я тебе. М. Мельник,

колгоспник.

І,

як завжди, виливали

Знаєш ти,

ска3ав один

-

з

З ІВІІІrл<яду старіший,

Є СОба·КИ Навіть

працю

лося

заверше<но.

чИ"Гацьке

І

бо немож-

довірливо

нього

І на 'Одшліфо~а'Них 'Лопатах Аж '!1р111 :СООІІЦЯ ЖJВШВИІМ блІІІСІК'ОіМ А 3ЄІМІЛЯ! Неша;че ЖИІрний @3JК 3"1пЦ ЛО[Lати ЩТІРІХ&, DИІСЛИ13ає;

Хіро}'ІІІ і tПЄІРеtрЇ!ЗаJВ ШІJСТе'РоНаІК! - Дур н-а ~ох! - ceclfiJ)a мерщій гукав, Обеvеж'НЮ, це ж добро, lдивюt! ..

Важко йняти ІІ!рн ...

-

ММ'И віІдЛ'Уі'Ш'Л3ІСЬ 'Н<ІІ :Х.ВИЛИІНІКУ о Нас, !МІОІD бато['(}ІМ, nідцвйохн)'в хтоrсь

Вір, у мене у самого

-

Б)'Uі такнІЙ собака!

tГerrь JIO&y1vmreм с'І'ООlТапі ботинкп А. Динних,

И 601соніж s coorpooo несемось На ІМеЖ)\ де !Віте'р дИІМ жене. МелЬІКот.ять ІНеtреtШlІН'Ї ще п'яти Хто Че'}}ез :вОtГООІь iiieJPffiLJIИII'Н'i!? - А Щ!;шй ІВа.с! .. - •ПОСІПlіша.> ма.ти, &уйтесь! Ой, іЩОІВЄЩете ж ~оое!

інженер.

В глухом бору из.,под 6}1реJюма С11релки МеДІВедіЯ вЬІГЮІІІІИ огнем И В ШУJ'КУ МОЛІВИЛИ О ІНС:М: - І( себе ·на долJК'Ность зама или пома На пасеку Михай.лЬІча возьмем. УслЬІша .речь такую о С!Воей ш~рсоне, ВзрЄІВел бродяга косо,лапЬІй: - .Я сам сдаюсь. Зачем погоня? ..

Нахиляюсь

И поднял кверх~у лапЬІ.

Ну, чи 'Не заіб)'ІВ іще ІКЮІпати?

...Mmм<t·,

11ta гщю~д іти і!Іора;

Ти оооЧИ1Нь, я сшм ІВ~ЗЬІМуtеь д-о ІІРаІЦі.

ІЦу оЩІШІ, м з~ем ceiC'I'IJ)ta, Та й ІМЄ'НІЇ· дааm'О ,не ОДИ1Нщдщ:я'Гь

:w W. а

СИ!ВJИІН а ІJІІЖе

В. €запенко,

..,.,,.

І. Немирович. 'І'ій·ний вожак НаГ)'\Льнов змальований яскравими і ви~азниtми

Шолохова по-пра·ву вважають майстром жі1ночого пор11рета. ее­

мазками

ред

шолоховського

JrудоЖІник

пензля;

захоплюється

до·

що заповнив з.міст другої книги особливим JІ'іризмом і теплоrою.

НаtrулЬІНова. У другій КІНИЗі читач знайоМИ"ГЬСЯ з ноіви,N сек,рет.а.рем рай· кому партії Іва:ном Нестеренком.

Це вО'На, Варюха-rо 1 рюха, с.вої,м по-діtІючому .н.а.ївно-щиІ()и.м, але чистим і КірасНІВим почуттям розбудила серце Давидова, який

кові,

nротивагу своєму попередни-

4ІІІЇ!дс.ЛЇ.ПУ'J!ЗТОМу

і

в'я.ло-

лише кілька

Просто

письмен~ник

й

неви,мушено

розповідь,

їздового

Іва:на

тІІІпу.

Тя11нутІ>Ся

.веде до даВІtдова

люди, як

ви,й,

вають перед ним авої серця, бо вірять ІВ нього, в силу його пар11ій-

Да·вщдова.

В

запеКJІій

бо· знайшла

глибоке

його

характер,

в зах Давидова,

Х'У·

весна.

Фотоетюд К. Негоди

Нагуль-

безустанних ТУJрбота'Х про 3Міц· нова, Размьот.нова,

йому ВІЇ(Щ!едено

сторінок,

а.ле

і

їх

яск:раJВий образ, о-браз .лю-

Письменник перекОІНJПІІІО пока· 3уЄ ЗіРОСТа'ІІJН'Я СІВ•ЇщОМОСТі ридових колгосnниК'ів, виховЗІНих І<о·

ротьбі з класовими ворога1ми за- дожнє вті\Ле.н.ня в обрага,ртсmується

романі

перед

Харл.амової,

нею

сцрІІ'ВЖІІІьоrо щастя.

шлях

Не

до

можна

без хвилювання читати останні рядки ромЗІНа, ко.ли Вар:я схи-

лилася

неначе

біля могили

Давидова,

си,МІВолізуючи

безсмертя

ра·ди

якої

віддав усього

себе

ди:ни, в якій при:нциrrіалЬІНість і ком)'ІІІІіст-а~утіловець. енергіЙіність ПОЄJ:ІІНУЮТЬСЯ з за· З величезною викрива:льною душевністю і простоrою. силою показує пи~ьменник воро·

ного слова. ПуІ1ЇJЮВІСЬКОГО І()Обі11НИ:Ка, дJВЩ!ІдЯ· У НОВіЙ КНИЗі ВИJІ:іJІ:ЯЄтип'ятнтисячника, ко,муніста Се- ться тема партії, що

мена

В

вhщкрнв

Ва1рі

було досить, щоб сmорити жи- любові і тієї великої СІJір.аІВи, за-

розкрива- річки до мqря, роз1<1ри-

ючи перед читачем внутрішній сВІіт геро1в. .Як і 1В першій .~низі, цею•ралЬне місце займає о·б· ра 3 голови коJІ1Госпу, «олишньото

персо<нажі1в

чІІІни-коза'Чки

Аржанова.

пов'ідь

ним

ЯЛЬІності, але читачі ясн.о й чіт· ко уявляють собі о6раз Макара

них у книзі подій.

описа-

створених

особливе місце за,ймає _образ д·іВ·

КJІадІІшм описо,м його ЖИ'П'ІЯ і ді·

На

ЩУ'кар,

не

му», Нестеренко приклад пар· тійного керівнІШСа лен:інсьаюго

сві'дКом

ІВИРИІНа.

з ІЬІ1ста ІВЇІ,ЩпусІКІНИІК

-

... А у ІНІЇ:ЗДІРЇ ДИІМОІМ б'є ІВеtСІНа,, ДИІМЮІМ ІІJЇ<)JJНИІМ, ДИ1МОІМ ГіІрк}'ІВаrrиіlІf Паш.яrrь на ІГоtрЮдах •бtу!р '.mн111 ...

робітник. •••••••••••~~••••••••••••••••••••••••--•••••н

-

Тоі миті rен' у ІPJitp, ЧОtГОІС'Ь

Щоб за·бити баки:

хвилююче· зворушлИІво звучить про .нього роз·

байдужим

rnpa..

Потім каже ~якось сухо:

ли~во залишатися байдужим до долі улюблених героїв, не можна

бути

ІКОІІІМ'И.

Зуби щед,ро шкі;шв,

звертається

д'ід

ropo д

іВже бадИІJJІЛІ[ ІВСе згребла .сестра ...

І другий, юний, все те сл.ухав,

учИ"Гель.

до

nopa,

Чуєш, сmшку? У,стшв,ать

Онd.дай, і ооощіІм

розумніші.

ми.оки. «Любимий ти наш, да~щдов!» каже йому бригадир Ara· фон Дубцов. Ласкаво

захІВилюва- і

море,

-

них,

-

в'ід ЛЮДИІНИ

«Підн.я-j ЇІІІ, я:к .кажуть, з однієї

КіНИІГУ цього ромаrна з не-rерпоіtІDня.м чека:ли мільйони читачів. Наорешті, багаторічну письмен.ницьку

ДWМОІМ ~е<сь Д,аJЛеJКОЇ ІВ8С'НИ

Б' в 1 ІНЇJЗЩірі ... ЗаJСІІ'аJВЛ\Я зтащати ... Па•лять на тщюдаос ·бУІР'яаш ...

Різні небилиці.

Творіння сувороl правди ихайло Шолохов м та цілиІІІа». Другу

Паt.1JЯТЬ ,на ІГО'РІ>'дах бур'яuш ... ДИІМОІМ 'НеПОІВ1'0'ІШ•О rіІРJt 1 }'1В·аТИМ,

спочиІВали,

( Бас.ня-шутка)

Вулиця повна сп[ІВу,

І ВИ'ІЮІК чути ІЩ)іаІВО'С'У'МіІ! : - Ти rCTaJB Ч'УЖИІЙ :НаJВІ1'КИJ ЛЮДЯІМ.

Палять ва городах бур'яни

Сила соблазна

Вий.ди і стань надворі Рано, як тануть rіні. Чуєш? Пташині хори Будять світанок си!І!ій.

Не йти із ІНИііМИ ;у доv-оІГи

с.лужбовець.

------------------------

Сидячи в траrвиці,

подолатьІ Ф. Самойлович.

Жду тебе

Не чути ІР'а~до<сті лЮІДе'Й, Не чути іхuшоІ трИІВW'И',

Той, хто іІІР'ОЖИІВ жwrr я в

.п'ять

К. ГРИЩЕНКО,

А старий тод·і до нього,

у рік тепер збираєм

А щоб нашу семирічку

Не б·ruчwrь заІВІГРООІШІій <наш ІдеtНЬ,

-

Ілії

Ми високі врожаї. Ми дбаємо не про ов·ічку, Не про божу благодать,

А Q~есь ТJІІЛН'УіВІС'Я 'б 'У обозі. Хіtба то ща.сmя жwгь ооіІПИІМ?

Х11о ~шв баJГатс'ІІВо

пророка

Рік

ТаІКИІМ <би «ща,стя:м» я ІНе ЖІІІВ,

-

Перекопав

АНТИРЕЛІГІЙНІ ЧАОТУШКИ

М. Сом.

Не,погаио вчитись працювати В стодесятирічного Павла.

Так ні, кульгає, непоси:и.а,

-

ПІРИІСІПІіІВ.

Це

дорогая сестра!

А. УЛАНОВ, службовець.

Ншвіки под'Р'УЖИШИІСЯ.

XIJJ®C'Y

Украина,

моей

Бо з ра:д,істю глиtбоtюою

Не бачи.в 'би

т,вержу я тебе,

-

-

Видно, теж в столітніх мозолях. Ну, яка робота вже для діда? Грів би кості дома на печі ...

хатЬІ!

Ми щастя не за['}'lбИІ.~ю,

-

окно.

А за станцией ...

Ми в сеІЩі 3'беІ!}ігає:м'О,

хочеш спочивати,

А моя кормилиця sемляІ Та А покаже руки вузлуваті,

Туманмая даль у,плЬІвает куда-то, Кустарни,к густой цоль откоса бежит. Но tвот и разьезд.

що >Сеtрщем люtбИІмо,

JLроМ!шли

я <в

Ти мені про це не го.вориІ

Сам іди, як

занавеску, смотрю

На.с д<РУІЗі""'КО'М'У'н:ісrrи По •ншшіІЙ <РІЇІ'ІJНіІЙ, зо:лотій землі.

ДОІІЮГОЮ

-

Ну, не все··ли равно.

Поднялся тихо.нько с дорожной постели,

ДооеІНJІТЬ ПkІН'Ї у ,МІЇІСІ!'Ї і ІВ ,селі.

Ytee,

Де бував йому не пригадати, Що 3робив того не рахував. Відпочити 6 дідові вже треба: Як не є, nомножений старий. А СІКажи, то півником до тебе:

УкраинЬІ СЛЬІШУ певучую речь. На станцин tB поезд попутчики сели.

Наш день ясюnй,

І не спить .ні вдень, ані вночі. Прийде ніч дідусь біля комори, А чуть світ уже на баштані, Білий весь, як лебідь в синім морі, Догляда колгосnні кавуни. Взимку теж старий не без роботи: Сніг вІдкине, стежку промете ... Бо мета життя його турботи За безмірне щастя для людей. ОтакнА-то діід у 111ас в ,квадраті, Богатир колгоспного се·ла ...

Дід Павло це дід уже в квадраті: Сто десятий, кажуть, розміняв.

там

ПІР И tC ІІІ і ІВ>: МоІВ

Колгоспний богатир

Я знаю, не скоро еще до рассвета, Часа можно на три на полку прилечь. И вдруг, в коридоре вагона,

Нестеренка., цю пропащу

(с. Поnреби].

жий та·б~р. представлений о6р.а· зами ХИтрОІГО і Пі,деТ)'ІІІНО.ГО ,Яко· ва Лукича Островнова, цІІІНJіЧІНо-

муніетичною парrією. Не той вже го !'І?ловцЄІВа, боягузливого «,ра,д-

ІG·н,дІJІат МаАдаtИ:НІШСОВ,

голову

вищий

ві:н

на цілу Зі!ІВІІЛІ'ВСЬІКОГО

від того

ее-

ського.

Вони

ублюдка»

та

їх

Л.ятьєв·

заокеаtнські

коі\)ову тягати за ред111яка, яки,м буІВ У. nершій К'ни-І наТХІнен.ники приречені

історією

нення коЛІгоспу все яак·равіше Дл,я них інтереси партії нщд усе. дійки з боку в бік, а.ле вже як зі. З болем роЗІ()wвав колись на повний прова.л. проя,вляються бла,городНІі душев· Преwр. асно вислови:в цю ду.мку І умію, а доїти їJ, nр<Ж.Лятушу, Кі:цдрат 4\ІІ')'Повинр вл,ас.ності, а - Вірни·й праІВдrі життя, М. Шон~ я:кості цього скроМІного, відLда- Макар Нагульно~в: буду!». тепер ВіЇІИ ВCTY'fla€ в ряди вели· лохов 3авершив с.вою б~аrгорі•чного народній сп.раві керіtвника «То й чоловіча справа, куди Характерно, що сл0100 І.Н не кої пар'Гії КОМ)'1НІЇС11ЇІВ. Разом з ну працю так, як задума:в ще в направить

парті,я.

мас. Давидов розоорИ"Ги<Іі У взає- црипустимо: мовідносинах

ці

і

з

особисrому

пове.ді:нкою

віrН

людьми, житті.

заооЮІІав

У

пра-

Своєю

авrо·

ритет г.рем'ячи:нці.в, його любили і поважали за те, що він ді.лИІВ а КОЛГООПНИЮІІМИ рсцдощі і горе,

рубати дістю

контрі

піду!

Скажуть

й,ди,

голови,

Скажуть:

гортати картоn.лю,

-

мені,

приВІнесе.ні, не на·в'иза<Н'і, а логіч·

ним nодає

за~ву про

прийом у

буди'ВСя

актИІВ'иого

творчого

ході роботи над першою книгою,

На,гулЬІнов, но випливають з са:мого розвитку па:р-гію коващь Іполит Ша.лий, що Як цього вимаІГала сувора дНk· - з ра- образу, і, разом з тим, ВО'НИ міс- знайшов у кол,rосnі щастя, про- ність. І хоч який гіркий, 111рик;рий йди

п,jщ.

без радос-

ті, але піду. Ска,жуть: йди в доярки, . коріrв доїти, зубами скреrотну, а все одно піду! Буду

тять в собі мибокиЛ

рактеризують

зміст, ха·

безмежну

відда-

до

життя. Поряд

3

ним виділ·яється

ність комунісrі.в народОІВІ, ІХ го· й образ бригадира дУібцова, тсJшість В'Їід!дати всього себе 3a·j ЯІКН'Й не мислить себе поза пa!jJради ЗЗІГаJІЬІНИХ інтересів. Пар- тією.

д1раматичниіі

фі:нал

гибе.ль ДаrвІfдова

і

романа

(за·

НагуJІЬІНОВа)\

не до суму КJІиче к:нига, ·вона, говорить про торжесТ'ВО l!Ового життя. Вартанов.

r.


4

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

--

Субота,

} ·-·................................·-·.--.........................................._, ·-· ·-·-·...........-·-·............................................... . ...............

...................

.......

~ По .місту і району

висілку "Великое"

ту:МJка.рИІстіІВ,

'ІІЗ!ШОМУ

сrргаІн~зоІВ·а:ні

TOrpфO•Tij)e'G-TO•M».

слуха•rіІВ •ЗаJСІВО·ЇІЛИ

оцінrкою

на

«YІK~­

ПРОІЛр,а!М'У З

«ІJЗІЇЩІМ'іІнrно».

пе,да;гоrіЧІні чwrашІНя.

На

се·р~щня

ШІКО;та),

Н.

НИ'Х бу.ТИІ За,С.'ІуХа•НІЇ і •ОібігОІВ'ОІР·еНІі (,мkьІКа .сере~;~оня ДОІПG'Віді з .рdзших предме'Ті:в, а И. Ка.ш'!1ВЯІНІСЬІКа

ПІj)ІQЩент:іІВ

65

Се<ред

ОсоІбли,вю

анІІ\еоrі

пиrгаІнь,

поставленІІ'Х

XIV

гшсниrка

в

])а:йонІНюі

3а дЄІКІі.тЬІК.а ДІНЇів до залtJJІrчен­ кшrnа.ти тЕ<ІІВИЙ ОО)І-і,н думІКами. К{)ІНфере:нціЇ робсі,ТЬІКО'J)ІЇІВ, було і s~д6}1.Тmся Ви:~юада ч:і К. Стшак (.1і'І1ків,сЬІка тшке: «Чи сІВоєча,СІно Вшм дDІста:в'­

Ір-а'Й:ю,нні

ІК')"]JІСИ

,ПііІJПJ)ИІЩСТІВі

.... ..!

А

О•СЬ

та:кож ПІРО дос,від 1ВИХ'ОІВІН'ОЇ JЮбо­

шк·о.та М (\!іЇ 1 СІЛіа

ПерСІВажна

1),

шіІВ

сере•;(­

6і.тьші<сть

ві)І)п~ві.та

«Мені

«ТаtК»,

з

ДІНІЯ

н а'Р'ОдJКеrннІЯ

В.

І.

з

ЛеІНі·на.

ЖИ11ТІЯ,

вшrоІк

ЗІвеrртати

у!Ва,гу

С&'tІ•О•СТШІНОГО

на

ли­

ди

своєчасно»

Та, на жа"ть, . Ire всюди таtК.

В

де'ЯІКИ:х анке-тах ві,щпоrві.ць :на «fазеТ'У оде<рЖfЄМ() •С'ВОЄЧа;СІНО ». це питашm 'НеІrатиІВІна. Вже не Чw~rа.то .ріо,б-сі.1ЬІК'(}Р~в .цо,брИІ)І ,сло­

ня школа .робі11ничої м.тоді) го­

ти. На :всі'х се'ііІЦЇJІІх д'окшщно воІрщти про ·не,(}О.хіцІНіІсrь на ню­ йшлоея про ві~;значе:ншя 90-Ірrіч­ ках бЇ•ТЬІШе НJ,В{)ДИТИ ПРІІІК .lади ВОІМ sіїрuіти.ти тиІХ, Х'Т~ в уся-ку чя

газети доставляє

стоноша У. І. Миронець за·вж­

товшри­

С11.Не:р;дно:

;Іа·н,І;ОвРЇ

«Ве.1JЖО ~ЮІЄР~І,с;ИЙ»

Г. Каршmоі:

;ТІЯюrь ,газету?».

ЛюбІІ')ІЮІВа

віr.~f11сrв:ідь

р3ДІГ0<СПУ

Н!Я 'ве.сняІНих .кшнікул

Демобілізовані воїни­ відмінники навчання 3аІКІЇІНЧИІЛИ<СЬ ·МіЇІСЯЧ'Н:Ї

мtf! ЧИ СВОЄЧАСНО ВАМ ДОСТАБАЯЮТЬ ГАЗЕТУ?

ПЕДАГОГІЧНІ ЧІІТАННЯ

У робітничому

2 квітня 1960 року.

роз­

МИСЛеІНІНЯ 1J

Та.к, •на секцй вчителів п:е·р- уч:нів, виІмжати, щоб воі!ш, від-

погщ:п·, П]}И ВІСЯІКИІХ

о·&стшвшнаІХ

дба€ п'ІУО

,пе!ре'дІп:даrг-

ниІк

те,

'в:чаrс·но

що·б

о,цержа,в

виді1н-ня.

ра~з

сИІГналіІз)mа.та

про

Не'СМЄЧ1\JСІНУ

трІу:дящИІм

наш<l! ·газета

~до,ста,Іжу

прrси

Пе•ршо'ГраівІне,воІrо

с<ілІка ра!Й{)ІНІноrо

ви~ ФаІКти

цеон11р•а.

репІко, В. Ті!і<ІJЧ}1К, яrкІі до цьо­

Се~к'J}етшр па,р•тіІіінюї О'Р['Шнізації сшідчать лрю те, що і,с·тотнmх зміrн тar\lj ІНе ·В'ідбуJюся. «На Пе])ШО·­ .ко,l['ОІСПУ і'м. Сталі-на, с. Р}'1са·ні<в, Іj)ЮІВа.Та.СЯ ДОПОВІЇДЬ Пj)О ІІЮЗІВИТОІК ДаЧЇ•В, ІНаВО.ДИ~1И ПРИ!\Л<ЩИ З ОТО­ 'І11}8JвнеІВИІЙ :вwсе:.то:к газети ІfffіДс'\О­ r. Соловей А. ві-дпоІвів: Л01Гі'fНОГV ~ШС.ТеІНІНЯ ІВ )1\'ГН'ЇІВ. ·ВЧИ- Чуі!О'ГОІГ(} ЖИ'І"І1Я,

го ІНС М'аЛИ

те.ті дру!Гих ,тщаеіІВ вели :рю•змюІВу

ВІf,ЩЗІНа•ЧИЛИІС Ь

Д e''tl 0ІбійіІ3ОІВ.а.Н:Ї

В'О~ни В, Ча:НІШиш,

пі1сдя

І. Овиша­

СІПе'ЦЇаІ.1ЬІН'ОІС'Ті,

заІК'Ї:нчеІН!ІІІЯ ІКУ'Рсі;в

цюватиrwуть

на

а

nра­

·~ІашиІНах.

пеq>•ВІІІН:н-а

ОІ])'ГаІніз·ація

РО3ГО·рТ<l€ТЬІСЯ

:РОНІНО-,ма.соrn·а

обо­

ро,бота. А1кти:в:но

,

•р'о•ооту

о

нпи:

на

дІ.тяrнцІ,

ЧеТВЄ-j)ТИХ

Н

·-

.

се:кцн

.

ІВчите:шв

_

К·.lа•СІІВ О·ОГО>ВОj)ЮВа.1ИІСІ>

.

Ш.1ЯХИ УДІJ'СІ!(О,НаІ.lе:нІНЯ ІМС'Т'О!J::ІІВ ВИ-

,((Лада,ІJІІІЯ Ме·Т'О~И

МОІВИ

,ruf,,.

і

а'р""*''tІ'еТИІКИ,

ПОІJЗІТОре:н:НІЯ

ПРО•І1РаІ't!ІН\JГО

МШГе-ріаІ,lУ 3 'МІОІВИ і аІj)ИфМСТИІКІІ',

іВ ЯІІ{'ОІМУ 'ІіРИЧІЇ

,на ТИІЖЦеНЬ

а на сеІКцИ істоrріЇЇ• та J'еощраф.ії

відб}:ваються

трену!БаІННЯ.

-

-ст]}ілещЬІКшй

Вл}"ЧІни:ми -с'!1рі·льця.'\Іи поіКаза­

~и себе

робі·пниrки А. Кот,

ПИТаІННІЯ мeTOД!JiJ(J11

ІКОІНТ}l)НОЮ картою

Не ІВ>ідстшв

учень

С. Жи~ті.>інкю.

чаєть,ся

С11ВОРИТИ

,вdц .'НИХ

Пеv·е~ба­

іК)'і)ІСИ

ШО­

феІрЇІВ і МОТОЦИІКЛk'!1ЇІВ.

Добре відпочили По•нщц

'го лід'ПІРИ<ЄІ:ІІІсwа з сІВІОЇ'Ми е-ім'­ ями їздили в не,дk'Ію ;на

цe.prr .го

K}lj)IC J"

СІКІО­

1

~а:сі,даНІНІЯ СС'!ЩІЇЇ

•С И!Іс ьк·о і

МІОІВИ

і

школа М б · ·

1)

б'

,зВернtу.та

.

в

'

'!1В{)•рш

шк•сюаІХ

НеМаЄ.

по

ка.рrи•нах

тшких

кшртшн

·. на-О1JІНІІ·

в·

JДICl}"!1Ha

а:н~

' ~ ·.~

с.:rух•ОІВ)lвати •К'j)ЗЩИОС

чита!НІНЯХ

до,rювіді

ВЧwrе·л~В

про

біо.1'о['іЇ

в.і,щвідали

і

хі'Ііі.

Lнститут

'бу.'І'О

Во·ни

зооІд·о•шІ

ха,ти .J)ЯJД леІКцій і ІВИІК 1 ОІНали пра­

ЗllіВІДаІНІНІЯ ПаІj)Ті'ЙІ!ІОЇ Пр,01!1а­

І. Репаnюк, інсnектор

по,віді

ПО

ЦЬОІ'tІ'У

ПИІГа'НІН•Ю

рзйонного

від-

ділу народної освіти.

ВИ-

Ко·нцерт вс~"ІІ ,нід,почили.

цього

лис­

ГаІНО»,

НАШИХ

ВИСТУПІВ

ц. р.

назвою

у листі

робітник

недосилки

тильнівсІ>Ку чалІ>ник

п ИІС аІВ Та!К

під

у

св.і­

зв'язку

тов.

З'В'язку.

ються повністю. Начальника тильні•вської філії зв'язку т. вручення

газет

перед­

D •· ····•· ,.......... ,.•..•. ····•·········· На фото: Париж. Площа Згоди_ Од:на з робіт французьких

спо,~о·ба•ВІс:Я.

майстр·іІВ що

виста-вці

Знімки

до,бре

во

демонстр:уютkя

цієї

СРСР

закордонних

ції в обмі11у.

робітюfк.

фотомис-

«Жи.вий

для

надіслало в

И. Хорошун,

Не в-с е гаІРщ.І,д з д о'стшВІк о-ю r а­

привозять з запізненням, і на­

ші листоноші сидять та.м що­ пізна. Тому одержуємо її ли­ ше

на другий

Па:риж».

вистаrвки мініст~рст­

справ

nоря,щку

А -К{),'ІІГОІСІІШІИІК Ф. до,втодьІКо з шрті~ті «Б:і.тьшоІВиRо>, с. Рож­ нщ

заG<на'Чає:

В раііІІЮН'J1орі ~·я.зІКу, .без сум­ .Ніі:ву, зве·р1нргь увагу на ці від­

-·-

поІВ~ДіЇ.

Фран­

культурного

підготовки угоди nов.не

огляд

·

роззброєння.

Велике угоди

про зага~шне і

має

значення також

для

робота

такої наІj)ади

Радянсько-французьке співробітництво-

представ•никіІВ СРСР, США і АІнглії в питанні про приnНІНен­

ЗаПОрука МИру

я-ка ві.дбу;в.ається .в Женеві. На-

Кожний

но:вий

день

ня

візи-гу

виrnробуrва:нь

ядерної

ша країна, як в·і.домо,

М. С. Хрущова у Францію зм-іц-

нувала припинити

зброї,

запропо-

всі ядерв'і ви-

«ГаІЗету до,стаІВ~'ІЯ­

ють лиrстоноші з пере:боЯNи».

Дивіться телепередачі

~~~~~~~~~~~~~

МІЖНАРОДНИЙ

день».

ill']}o ~не·св-оєчасну до·с'І'аІВІК'У га­ зет лише і т. ІLшемИІсЬІКий О.

плаllн.икам.

тецтва,

;

зет у 3mзm'd'i. «У Погреби, пише тов. Ковпак Г., - !Районну газету

ев.і­ Па­

січну К:. зобов'яза·но забезnечити

на

.вчите•дь-nеІНсісшеІj)

чотири примірники, а в люто­ му п'ять примірникі.в об­ ласної газети:. .

На­

Розд'яконо,в повW,омляє, що лист в.і-д;повідає ·дійсності. Пита·нн.я ц-е обговорене з _ nоштовими ЛІРаді•в­ никами, і тепf!р газети надсила­

ві,д­

А

«Я передплачую районну га­ зету і «Київську правду». Одержую .їх з запіз•ненням ,!Іа 2-3 дні. У січні недоодержа.в

радгоспу

газет

філію

райконтори

своєчас-не

І.

Є. 3а;б.ТОІЦЬІКИІЙ, ЯІКИЙ жиrве по ву-.т. Б. Хме·ль:ницЬІRо-го, 24, па­

берез·ня

випа~ки

тюка віДІІІоІВ~ь т. Во­

-

ро:но,го

«Зоря» т. Проценко К:. лисЗІВ про

па~аці

Робіrгни1ки в цей де-нь

службовці села за­

"Просіть nробачення"

J\OIH-

що

б}m'ся у Жо'ІПНСІВ<ОІ'tІ)' ху.тьТ)lрИ м. Киє1ва.

роботою

15

УіК'раі:нсЬІко.го де·ржюJІНо­

ансю1б.тю тшнщю,

і

такою

По ВІІrГОТОІВЛеІН:НІО ідеі!JНО- 1ІЮЛІЇТИ'Ч!НС ~ИОСОІВаff!,НЯ У'Ч· .кткчшІі j)О·бОТИ ,lfa о·ЧІних по·с·і,бІНиІКі,в. НІЇІВ іВ •.сІВЇ'І\ті nо,станоІВи ЦК IWPC ГаІНДІD •В ·СУ'ЧШС!НИХ )'ІМЮООХ». ДQ­

госпники

доволені

за-

Кі]JіlЇІНИ,

n:ідповіді\є

комІбінату. «В бяцrіІВе.тьше )"ПІрав­ ді•ння ІГШЗе'Т'И Ні!ІДХЮІДІЯТЬ д'УЖС ПО­

СЛІДАМИ

дО•СІВід

-

дять :неІСІВо€час:ню»,

своєчасно, на місце ро­ боти і .додому приносить га­ зети, журнали, листи. Всі кол­

Він

ПОІСІuНИ-

ви:с.ТОІВІІШ!! д'}')ІІ!і'У:

·на ПСІДа:гагічних

Нещерет

(:nраву.

тоноші!».

~І·аиже

lШ 3 рО•СЇ.ЙСЬІКОЇ МО!ВИ.

Ви,ступаючі

О.

т. КоІВІбасинсЬІКий: В. з vа'ЙІпром­

свою

вжди

сати з у1JІняши ·рОбІт тrвс~чого ха- 1 .

v·аІКт~;~ру

А.

за­

любить

1~1ЬІШе пи-

В Ак.щдеІМ·ії на'}1К УРСР, де ТІІРОІс.ту­

л ітеv,аІ'f'УІРИ.

«Листоноша

С)ІісЬІКа

Ко,рисІно ЛІрю.ве.ти цей день ви-

ЮLІС.1.аЩа"ІІЇІВ •ро­

це'НІІІР'і уІВа,ги її учшсІНиІКdІВ

Бо'ЙІня:к

.

J

ЯІК ПІР'О'ЙІш.то .к.та,даЧІі

Ось, нruприкла\'1,

«Пр 1 0

ро,бітниІКі•в ІІІашо­

50

'ПО

І]ЮООТИ З

заІПИТШНіНЯ ·ВІ!ІКІ.Та­

}ша:гу на не'О' хщ:н1сть

'Н0lІІ'ЇЧІН·ОЇ гею['])афії СРСР.

Д. На['ула, М. Alj)fГIIOoc, В. СаІВ­ чеrнІко.

сеvещнІЯ

.

.наrвІЧальrно-щюешда

На

Вчите.тьrка А.

ро6ОТІ,

Г)Ірrгок,

;mрацю€

ПОІВІідаюqи

трудоІВе .вихоІВШНІІІІJІ улmі:в на

• • о У'РОІКа.х І ,в ПОGаІJЮаС'Ш.'И

оборонно-масова ,обота РоС'Те

про ПіРо

Розгортається

ДТСААФ,

ши•х K.laІCЇffJ• се.ре1д ЇІНШИ'Х {)ІбІГЮІВО-

КВІТНЯ

3 Неділя:

урок

10.00 -

«Зай­

майтесь фізкультурою»; 13.00 до Декади україНІСької літ~ату­ ри і мнстец11Ва в МосК!Ві. Пере­ дача

для· школя,рі:в.

нуть

артистами

«Молода гвардія». дожній для

фільм;

ВОЇІнФв

«Вони

балету»;

серія). Ху­ передача

16.30 Радянської

останні вісті «Фуртуна:..

19.00 найбільш незнаІ:fних, 19.20 -

ста­

14.00Армії;

(МоскІВа); Художній

нює в свідомості фра:нцузького на·роду думку про те, що сnівробітиицтво й цружба між Парижем і Мосювою одна з найважливіших умов ми1ру в Євроnі та оздоромення всієї міжна-

бухи, крім які на думку делегації США, не філ.ьм; 21.00 - «Балет Великого сnільного за·безпечеюtя міцно.го ПереГОВОрИ В Женеві можна теn~р виявити. Ця nроло- театру СРСР за рубеже'м:.. Пере­ миру_ Шлях до миру в Європі, зиція СРСР дістала шwроке дача з Мосюви; 22.00 - концерт сказав М. С. Хрущо.в у ПаІРижі, Протя.го\f минулого тижня в схвалення і була предметом об- за заявками глядачів. лежить через союз і дружбу Ра: Комітеті десяти держав по роз- говоре~tня під час переговорі•в

св•ітовш ВІИНІ. Співробітництво між СРСР і Францією, яка боро-І лася в роки другої світової війни, допомогло французькому на-

сВ·ідчить захо-nлений п,рииом, зу В. О. Зорін заявив, що хоча який виявили високому радя,н.сь- рад:янська делегація не може кому гостю жителі Парижа, Бор- прийняти за ос.нову для домов-І до, Марселя, Діжона, Реймса, леності багато положень захід-

родов·і виз.волитись від ярма німецько-фашистсьхих загарбників.

Лілля та інших міст, де побу.в.ав 1\l. С. Хрущов. Вислов.люючи

родної обстановки. Про це ж дянського Союзу і Франції. Буде зброєнню, що зас-ідає в Женооі, між прем'єр-міністром Англії 4 КВІТНЯ говорять уроки минулого і наша такий союз, не буде в•ійни в Єв- відбуваІВ<Ся обмі.н думками щодо Макмілланом і президентом Понеділок: 11.00 _ телев-із-ійсучасність. ропі. р~дянської програми загального США Ейзенхауером, що закінчи- на хроні.к.а «Новини дня»; 11 . 10 Союз Франції і Росії відіграв Ці слова глаrви Радянського і пова-юго роззб:роєн:ня та плану .~и~ь 29 березня у Вашінгтон-і. х.ронікально-документальний вирішалІJну ро.% v розгромі ні- уряду зустріли палке і широке роззброєння п'яти зах-і.д.них дер- В опубліковаІНій після перегово· фільм; 11.50 _ «Мої універсимеuь.кого мілітаризму в першій схвалення у Фра.нції, про шо жа~. Делегат Радянського Сою- рів декларації (•в заяві) вказує- тети:о. Художній фільм; 18.30 _

«Не слід забувати, - заявив ци· ми днями мер міста Діжона Ф. Кір, - що без росіян ми були б ще nід гітлерівським па-

ться, що уряди США і Антл,j.j телевізій.на хрон·і•ка «Новини дня:.; приймають частину радянських 18.40 _ кі,ножу,рнали; 19.00 _ пропозицій цр?. заборону ви про- останні вісті (Моск.ва); 19.20 _ бувань ядер·ноІ збро!. Проте uя мультипл-ікаційний фільм; 19.40

ного плану, однак на цей час jзгода супровадиться рядом зас· виявилися деякі спільні елемен- тережень У питаннях контролю

думкп величе~ної більшості фра,нцузько-го на.роду, газ-ета «Ліберасьон» пише: широкі верстви населення Франщії об'-

перСідача «Розк~ітає Угорщина»; 20.10 _

ти в позиціях Радя.~ського Сою- за мерними вибухами. В декла- вечір нарощноrо зу і захі)Lних держав. До їх чис- рації в~азується тако~, що США Д. Мілютенка;

нуванням. Мільйони людей, які єд•нує спілЬІНа на·дія на те, що ,ві- є•ння з скорочення збройних сил них випробува,нь У «мирних ці-

23.05 _

«Новини дня».

Росії

біля

Сталін-

зит

глави

Рад-янського

грала та в інших містах, спри- сприятиме nоліІ[JШЄН'НЮ яли

і

нашому

урясду та

звичайних

озброєнь, визнан-

фра1нко- ня особливо важливого з•начення

лях».

Робота Ком•ітеrу десяти і на­

визволенню». З раtдянських відносин і зміцненню ядер.ного роззброєння і розумі,н- ради предста,вн~ів СРСР, США

цією занвою В•ідомого французь- сnрави миру. кого борця за мир згодні

міль-

ня

сько-французького співробі11ницт-

Хрущо-ва в Париж, відзначає ін-

може сnрияти

ва

донезшська

«Бінтанг

комітету.

в

роки

минулої війни дикту-

необхідність

зміІ.tНювати

мур»,

газета

має величезне

стеми

1'і-

контролю

ЗІН-ачення ста.в:ник

над

і Англії в Женев•і показує, що

візиту покладає всіх інших країн.

ють

результати

необхід,ності організації си-

роззброєн· на шляху до розв'яза:нн.я пита,нь громадськkть ням. Спіль.ність думок v таких затального і повного роззбІРоєнВізит М. С. важливих питаннях, безсум.нівно, ня зроблено ряд важливих ~qро-

йони nростих людей Фра.нції. Плодотворні результати радян·

Такі ж надії на

успішній

Відзначаючи

СРСР

це,

роботі ків. пред-

на

1

Це зміцнює надію народів

те,

що

запроnонуІВав часності -

дружбу між французьким і ра- для осла-?л?ння_ міжнародіНоЇ нап- пристуnити до вико:нання голов- же дянським народами з метою руженосп 1 змщнення миру. ного завда•ння комІтету, до «СТРОИТЕЛЬ КОМ.Тv\УНИЗМА» -

артиста УРСР 21.10 _ «Мої

ла належать: згода обох сторі'н І Асипня мають нащр залишити університети». Худож,ній філь.м; nочати. загальне і повне роззбро- за собою право проведення ядер-,22.55 «Любителям ша_ шок»·

загинули

в

народна 11ВОрчий

бути

голов.не зав-дання су­

роззброєння

-

мо·

телев,ізійний

Редактор

В.

Броварська

станція бовий

ви:пуск'

ПИНДЮРА.

інкубаторна

продає населенню

до­

молодняк птиці: курчат

розв'яза,не. та каченят. -~д::·_:К::а:с:а~тк:і:н:._:_::::;::==:==:=====::.:==:::::;~

орган Бров~рскоrо райкома КП Украи.ньr и райсовета депутатов трудяшихся. Гор. БроварЬІ, І(иевскоА обпасти. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, N2 158.

------------------------------------~ Брооарська

районна дРукарня обласного уnрав.ління культури.

За-м.

1777-3300,

40 номер 1960 рік  
40 номер 1960 рік  

40 номер 1960 рік

Advertisement