Page 1

Пролетарі всіх краін. є~наатеслJ

в обстановці великого патріотичного піднесення святкували радянські люди 1 Травня - день міжнародної солідарності трудящих, день братерства робітників

BIBTOPOlt

5

усіх країно

ТРАВНЯ

1953 Н2

Орган Броварського районного комІтету Комунlстичноі партії України та районної Ради депутатів трудящих, Киівськоі об .. астl

р.

Народи Радянського Союзу продемонстрували свою рішимість активно боротися за перетворення в життя політики, виробленої Комуністичною партією, за нові успіхи в будівництві комунізму.

40 (945)

Ціна

10

коп.

Першотравневий парад і демонстраціЯ представників трудящих

на

Ра,1ЯНСI)Ішtl наро,1 із заКОН-І пою rop;ricТIO sa ве.lИJ\і персмо· rll, здобуті в боротьбі за зміЦнеlШЯ могутності соціа.:ІіСТllЧної БатькіВЩI1lШ, вийшов Першого травня ІІа ву JIиці і ПJощі міст і сі.1 l\раїlllI Рад ІІа демонстрацію на честь дня иіilшародuої солідарності тру дящих, ДШІ братерстпа робітників усіх КрLlїIl. Прекрасна цього травневого ранку Москва. На ф;Lса.lах громадськпх і ЖIІТЛОllllХ бу;щнків СТО.НІЦі ПО.lУ}I'Шlіють червоні стяги, скрізь- портреТІІ ведп-

Красній площі в

Москві

"* *' * на ІІОЧІІШlf.ТЬСЯ урочистиfi марш. деніна і Н. В. Сталіна.

ПіСJЯ промови тов. БУJlгапі- альних вож]ів ТРУДЯЩІІХ

ПеРШИМІІ перед Сабурова, М. Г. проходяп) сдухачі

тецтва. с Присутні на KpaCHЇtt

Bi;r ко-

МаВ50леЄ}l лони відокремлюсться група Військової піонеl'ів. Вонп збігають на три­

jІікоява • .м. 3. Первухіна,секретарів ЦК ІtПРС, академії імені М. В. Фрунзе. міністрів СРСР, иарша.1ів і ад- аа ІШМИ йдуть слухачі інших ~lipaдiB РаllЛНСЬКlIХ 3броnuих вищих віtlськових учбових заСил, які піднімаються на Tpll- кладів. бу ну Мавзолсю. Одночасно 3 початком параРівно о 10 годпні ранку по- ду наземних віПськ у повітрі ЧІІнtlЄТЬСЯ військовий парад. 3 Ііа]. І~раСІІОЮ площею 3 'ЯВИЛИСЬ воріт Спаської баШТJI Rремлн на перші літаКlI. Хвпля sa хвилею відкрптifi а,втомаШlIIlі ВИЇЖДіІ\ає пролітаЮТl> ШВИДltісні реактивні ~IiHiCTP оборони СРСР Маршал бомGардува.1ЬНlIКИ. Із UJIискаРадянського Союзу М. О. Бу л- ВИI!НОЮ швидкістю проносяться ганін. Він приі1l1ас рапорт ко- ланки реаКТІІВНИХ винищувачів. .\Іандуючого Пі1радом генералПо Itрасній площі в щільнополковпика П. А. Артем'єва і му! монолітному строю прохораЗО~1 з ШІ.М об'їлщжас віі1ська, ДНТЬ віі1ськові моряки і доблеских заСПОВІІІшів Радяпs:ькоі янсловості і сіЛЬСІ)КОГО гсспо- вишикуваш Д.1Я параду, з;rоро- Ііі воїни прикордонних частин держави В. І. депіULL і 1I. В. дарства, вид;).тні вчені, письмен- вається з ІІllИИ і поздоровляс I-І1ІІ1ЬНі ва,ртові }~орських і СталіНl, портрети керіВПІІків ники, діячі культури і MllC· їх З святом Першого травня. сухопутних 1tОРДОIllВ нашої

партії і уря;rу. УРОЧИСТО - веJи.чавим

На куиачевпх стягах по.1УМ' яніс Першотравневий аат\лик ЦК КПРС: -Під прапором tJепіпа Сталіна, під керівництвом Ііомуністичної партії - вперед, до переuоги комунізму! Гранітні триБУНІІ ВЗJОВЖ КреиліЕСЬКОї стіни заповнюють гості. Тут- члени ЦК КПРС, депутати Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР, иіністри , керівники профспілок, члени ЦІt BДKC~I, Герої Радянського Союзу і Герої Соціаліr.ТllЧІІОї Праці, поР.аТОРІІ про-

В. І.

буну Маг.зОJею і піДllОСЯТЬ кві­ ти керівшшам партії і уряду. Наі1.\ІОЛОДШИХ демонстрантів ЮlіНЯЮТh ФіЗКУJЬТУРНІІКИ. На ШlОщу вступас тру:юва Москва •.. Перед МаВ30JеGИ проходять московські иетаЛУРГll і текстильпики, верстатобудівни­ ки і ~а.:ІіЗНИЧJIИКИ, вчеІІЇ і діячі мистецтв. На щитах і транспарантах багатораз:.іВО повторені ~аКЛІІКИ ЦІt Іtпрс: -Xafi ЖІІве ~lИр між пар одами!

Вірні почутrю ПРО.lетарсько­ го інтеРНі1llіоналізму, трудящі Радянського

Союзу

в

nellb

~Іузпка зустрічного маршу зли- БаТhківщини. Першого травня шлють БРJ.терПJощі ваєтьс.л 3 багатотllснчниы гроПішу KO"lOHY Першотравпево- СЬКllЙ привіт усім ІІародам, які

вбранпн Красної площі. На бурх.1ИВИМlІ оплесками вітають мовим «ура!}). го параду sавершують суворов- борються за мир, за ;rемократію, фронтоні будинку КО.;ШШIIЬОГО товаРllllIів Г. М. Маленкова, Міністр оборонп ~lарша.iJ Ра- ці і н3.хіМОВllі. за соціаЛіЗМ. I'УИ'у-в~личезні портреТІІ В. 10 д. П. Берія, В. М. МО..10това, дннського Сою~у М. О. БУJlгаОркестр відступас вглиб ПJlО..

Леніна і Н. В. Стадіна, герби Ко Є. Ворошилова, М. С. ХРУ-І нін піднімається на ТРllбуну щі, звіЛЬНЯЮЧIl місце вШськаll шістнадцяти СОЮЗПИХ республік. щова, д. М. Кагаuовича, А. І. ~fавзолею j ВІІГОЛОШУЄ промову. Таманської

Промова Маршала Радянського Союзу М. о. Булганіна Товариші солдати і ма.троси, жавного і господарського ке­ сержанти ї старшини! рівництва, підвиwення добро­ ТоваРllші офіцери, генераJП буту народу і (i:-"'~~vНУ непоруш­ НИХ

адміра.JИ!

Трудящі Рd;rЯIlСЬІ\ОГО Союзу! Наші дорогі зарубіжні гості!

прав радянських громадян.

Бап)ківщини,

він

oРlепа Суворова стрілецькоІ ди-І ця. K~aCH~' ПJОЩУ на ВСЮ II візії імені М. І. Rалініна.Сталь- ШИРОЧl.НЬ ~IIOBY . заповнюють ними шеревга~IИ рушили по C~PYllКl шеренги фІЗКУ л~т~р~и­ площі бропетрансцортери.llІвид- КІв. ~они несуть оповиТІ KВlTa-

закликас ко проносяться потужні міно- ми лпери, що ~ттворюють слова

~мjцнювати наші Зброі1ні СИ.l1П, мети, арти.періtlські системи, бойового заlt.lІІКУ: щоб бути готовим У всякий ~юнітні устаIIОНh;И. УРОЧІІстпtl момент відбити спробу ш\их марш завершує зведеНІІЙ духозавгодно ворожих сnл перешко- вип оркестр.

Провrдепо реоргапіЗ[lцію llент­ ДllТИ мирному і рального

дсржавного апара.ту,

Перш~траВ:lев~. маНlфе~та~ІЯ

Червонопрапорної москвичІВ l~аuлшь:аєТl)СЯ до Кl~:

В пер ед, к n о б еде КОМ мун изм а!

побідоносному А потім по Красніі1 площі Трудящі Москви, як і ВСІ61 рухові радянського народу до потекла широка людська ріка... великої соціаліСТІІЧНОї ,1ержави,

Від імрні Ра;rян~ького Урнду що ПО.1іппшть керівництво на­ своєї веJlИКОЇ meT-КОI4УШ3ИУ. ПОЧП~Іаєт.ься першотраВІ.Іева де- в день П;ершо~о травня ще p,as і Цt>нтраJЬІІОГО ІіО1\lітету lіаму­ родним господарством. Припня­ Тому обов'язком особового скла- МОПСlрашя представникІВ тру- перед УСІМ СВІТ0» проде~ОlIСТ: JJіСТИЧII()Ї партії Ріl1ЯНСЬКОГО то ~'І\аз про амністію. Розроб­ 1lY rадянсыIоїї Армії і Військо-І дящих Москви.. рували І!еПОХІІТ~У ЄД~llCTЬ, І За славн.ою ~радиЦlЄЮ свят- згуртовашсть СВОІХ ряд!в .павСоюзу вітаю і П03,10РОВ.']ШО вас ляються заХОдlI дальшого зміц- во. Морського Флоту с напо.Jег. нення соціdліСТllЧНОЇ законнос­ .. ковиtl похІД ВІДкриває група коло Центрального КОМІтету з ~lіжнароднrНI святом T~Y дя­

ті. Поряд З веЛПКИIi ~нижен­ лпвеоо ВДОСКОlIалюв~п~ш .СВОСІ бо- знатних людеі1 СТОЛІІці, які су- КоиуніСТIlЧНОЇ парті)' і Рd.ДЯП­ ням цін ІІа ПРОДУКТil харчуван­ ЙОВОІ ~айс!еРН?СТІ 1 ?IДBII~eH- ПРОВОДНТЬ прапор Москви. ського Уряду, свою рішюІість траДllціі1не ПРО~Іетарське ня значно знижено ціни на НЯ СВОІХ ВІЙСЬКОВИХ І ПОДІТИЧпи ~RУКИ фапфар і бараба- йти вперед і тільки вперед по тр)' дящі нашої БаТІ.ків­ промпслові товари масового них знань. пів на І'ірасну площу вступає шляху до повного Topil-~eCTBa зустрічають IIОВПИП ВСJИ­ СПОjlШВu.шш. Товариші! тпсячна КО,,10на піОllерів. Діти І веЛll1tоі справи побудОВlІ кому~тсuіхаии в гос ІІодарсько­

щих-днем Першого травня. Це

свято lЦlllШ КJII4И

му і культурному будівництві країllIІ. ВеЛІlІ\иtl раДЯНСЬКlltl народ, якиЇі ще тісніше :згуртувався uавколо рідної КОllУнїСТllЧIIОЇ партії та її Центра.1Ьного Ііомітету, наВКО..10 свого УРЯllУ, впевнсно пде вперед по

Що].о зовнішньої політики, то наш УРЯlІ, як не відомо 3 іІого офіllіаJЬНИХ заяв, вважас, що прп добрій ВО.1і і розумно­ му підході вС,ї міжнародні нез­ l'ОДИ МОГ ди б бути розв' язані МІІрНИМ ШЛЯХО~І. МП стоїмо за

шляху будівнпцтва КО}Jунізuу. 3броtlні Спди нашої JLepa~aBll ЯВJЯЮТЬ собою Ilа;rіfiниfi ОІ1.10Т мирної праці ра,1ЯНСЬКИХ лю;rей, заf1НЯТIІХ ПllконашІНИ В~ЛІІЧНОЇ

збереіІ\еІШЯ і зміцнення миру, боремося ПрОТІІ підготовки і розв'язування нової віі1НІІ, за міжнародне співробітництво і розвиток ділових зв'язків з усі-

будівної uрограли.

І ма Kpa~HaMlI. ~'aKa ?оліт~ка на-

· ...,. шого ~ РЯJУ ВlДПОВІдає штереут рш МlIШ\(; "ратсрська . ,. . Р lК ~ • . оо,. І сам ВСІХ миролюuних пародіВ. дрУі1Luа H;LpOJlВ наШОl оагатонаніона.1[)НОЇ

дсржави,

розв~-

РаnЯllськиtl

Уряд

дійсно

СПРЯ~lОвані до

НИІlТво між Ра1ШІСЬКllИ СОЮЗ~~І РОЗРЯДКIl ІІаПРI'женості в lІіж­ і КР:1ЇнаШІ па P0J,IIOЇ демокраТІЇ. пароДніі1 обстановці, і хотів би

У НС1і1.нпіх занвах товаришів б~tqІІТІІ підкріПJlення ді.nа~и Г. М. ЛаДСНКОRil, д. П. Берія МИРНІІХ заяв, зроБЛСНlІХ керш­ і В. М. МО';lОтова ясно вираіІ\е' пиками цих урвдів. A.le, оскіль­ на поліТllКз, РаJ,ЯПСЬКОГО Уря- кп ПОКІІ щО нема ніЯЮJХ ознак

ненні еоціадіеТІІЧIlОЇ держави І

в збереженні загального миру.

ЗдіtlсшоJO(Ш

цю

політпку,

партії Ра­

ДЯНСЬКОГО СоlO~У ОЗ('РОїВ тію і парод

PfXY

ясною

пар­

Демонстрація єдності і згуртованості

У святковому наряді зустрі- чп крок, проходять доблеспі ко­ ла СТО.ШЦЯ Радянської У країни воїни Радянської А РІІії, які

програмою

вперед, до побудови

мунізму. 3аХОДll, що їх прово­ Перше тра?НЯ'.JІскраВ~М.1I бардять наша партія і УРЯД, пока­ ва~ш рОЗЦВJlН 11 ву ЛІІЦl 1 площі. ~1iCTO пршtрашепе беЗ.JIіччю зують неослабне піклування

червоних прапорів, транспаран-

Уряду про б.'ШГО народу, свід­ чать про правильне керіВНИlcr­ тів, художніх панно. На фасадах будннків-портрети В. І. во життям країни. Наша БаТІ)­ деllіна ііі. В. Сталіна, керівкіВЩИІІа перебуває в розквіті

ників партії і уряду.

ше народне госпо;taрство, куль-

ПИJlЬНО охороняють мпрну твор-

'

.

чу працю радянських ЛЮJ,еЙ. Потім на Хрещатик вступають

коло'ни демонстрантів. jТчаСІІИ­

ки першотравневої деяонстрації

несуть портреТll керіВНІІків пар-

:Іів і де~lОнстрацій.

10. година ~міцнешІЯ МИРУ і дружБІІ між

туру і Ні1УКУ, зміцнювати і під­ ранку. ІІа трибуні -- товариші народамп. НОСlIТИ нашу соціалістичну дер­ Л. Г. МеЛЬНІІКОВ, д. С. КоротСвятковий похіJ, КІшн вилив­ жаву. ченко, О. І. Кириqенко, М. С. ся в могутню демонстрацію пt­ Xafi Жllве Перше травня­ Гречуха, І. Д. Назаренко, Н. Т. рушимої сдності і згуртованос­ день міжнародної солідарності Кальченко, Л. Р. Корнієць, ті радянського народу, віддатрудящих, день братерстна ро­ ності всіх трудящих України І. С. Сєнін, Г. Є. Гришко та Комуністичній партії і РаПJШбіТІІІІків усіх країнІ

Xafi ЖІІІзе геРОїЧНПі1 раЛЯ8БРОGllЬ, ІІі ~ГОРТ2.ння широкої ськпtl народ і іІого доблесна сітки BOGI1HIIX баз, розкидаНІІХ Армія і Військово - Морський на територіях багатьох держав Флот! ~;вропи і Азії, осоБJИПО на те­ Хай живе Радянський Уряд! рпторіях, які межують 3 Ра;1ЯНПід прапором Леп і н а­ Сталіна, під керівництвом Ко­ СЬЮІИ ~ОЮ30М, наш Уряд буде

ду. Суть ціt;ї поліТИКIІ ПО.1нгас ні СІ\ОРО1lепнн IIlIМИ гонки 03-

В забе::JпечешІі корінних іптересів народу і беЗНСЮІ нашої Батьківщ(ІНИ, в да..'lЬШО~IУ змін:

з'їзд Комуністичної

своїх сил. Будемо ж і в даль­ П урочистому вбранні Хре- тії і УРНДУ, яскраві П.:Іакати, шому день у день uезустанно щаТІІк-традиційпе кісне пара- що заК.1ИІ\ають до боротьбІІ за вітатиме розвиваТІІ і рухати вперед на­

вастьсн і JміНВЮGТЬСЯ.В ~~~IX І бущ)-які КрОIШ урядів іНШІІХ

віJllошешІЯХ ДРУilШG СIlШрОUlТ- держав,

:Ми, радяuські люди, впевне- несуть весняні квіти. Високо нізму в нашій країні. но дивимося в майбутнє. ХІХ над головами-портрети гені(ТАРС).

інші. СЬКОІІУ Урядові, готовності відКоманпуючий військами І\иїв- дати всі своі сн.ш справі по­

ського Вinськового Округу, гвар- будови комуніЗIlУ в нашifi краї­ дії

генерал - полковник А. А. Гречко після об'їзду частин ні. піднімається lla трибуну і виПісля

святкової демонстрації

ГОЛОШj'G промову, звернену до в місті почались народні гулян­ віЙськ, до трудящих l'а;rлнсь-

ня. До пізньої НОІІі пад Дніппровів за остапнifi час і в Д;LЛЬШОИУ ВИЯВЛЯТlJ належ­ муністичної Ilартії--вперед, до кої У країни. Почпнається парад військ ром гриміла музика, дзвеllі.;Ш ряд ваЖ .lІІВllХ зз,ХОllів, що ма- не піК.Jування про заutзпечен­ перемоги комунізму! Іtиівського га.рнізону. Карбую- пісні. Ура! ють на кеті поліпшення дер ІІІІ оБОРОIШ і безпеки нашої

"':/ ряд


ё П'яте травня

-

традиційне свято

Т

А

Х

А

радянської

n

g О й Е

5 травня

ь

преси

Завершити садіння картоплі, вище темпи садіння овочів

Стінна газета--пропагандист передового досвіду організація які виростили високі врожаї та колгоспни.ки високо ціШІТІІ каРТОП.lі та овочів, газета посвою щоденну стінну газету казус, яких чудових наслідків «За комунізм», яка нещодав­ У піднесенні врожаtlносrі можна но ві,1знаЧlI.В BlIxin 500-го но­ доБПТlІСЯ на наших поліських мера. Вся її робота спряиовапа зем.1ЯХ. на те, щоб колгосп успішно 3 номера в номер газета по­ виконав взяті ~оБОВ'Jlзання по дає матеріали про роботу тва­ Наша

партifiна

піДВlIщеНlIlО врожайності всіх ринників, висвітлює змаГdШІЯ сільськогоспо;щрських КУ.:1ьтур, доярок, зак.иикає рівнятися по розвитку Й піднесенню продук­ кращих ~ НІІХ - г. Малюзі і Н. ТlIвності громаДСЬІ\ОГО тварин­ Волосі. Завдяки СІІгналам ництва. сіль корів, сількорівським рей­ Стінна газета широко попу· даll правління колгоспу своє­ ляризувала такі передові агро­ часно усунуло недоліки в збе­ технічні заходи, ЯК перехрес­ реженні кормів, ПОllіПШИ.,10 ор­ на сівба, квадраТНО-l'ніздовпtt ганізацію праці па тваринниць­ спосіб садіння ка.ртоплі, виро­ ких фермах.

щення овочів у торфоперегній­ НІІХ

горщиках,

використання

торфу як добрива. На прикладі брпгади О. Строкача, що ви­ РОСТИ~Іа торік по 18 центнерів пшениці 3 гектара, ряду ланок,

У Ц(ІХ успіхах є таІ\О{І\ заслу­ га. tt нашої стіНІІОї газеТlI, яка не тіJЬКИ популярпзує досвід переДОВІІків, а.1е й гостро КРІІТИ­ ІЧG ледарів, бракоробів- кож· ІІОГО, хто недбаtlЛlIВО, безвідпо­ відально стаВІІТЬСЯ до соціаліс­ тичної В.1асності. Іі рrпичні зам іткп, а TaKOiI~ иатеріа.lИ сількорівських рейдів, обговорюємо на засіданнях прав­ ління, бригаllНПХ і ~агально­ КОЛГОСПНИХ ~(юрах, де намічає­ ио

заходи

Д.1Я

усунення

впк­

195В року

(Огляд листів сіnькорів і читачів)

І~ІВИJ:КИМИ

т~мпа~и

. BeДYT~

~акінчус

сьогодні

-

завтра

садшня каРТОПЛі ВСІ РI.1ЬНIIЧI саДШIJЯ картоплі па всіх :йО брпгади K~.1ГOCUY імепі ~lалеп· гектарах, повіДОМ.JЯG В. Вітер,

кова, с. свl:иJыl,' ПІІше U. Ои~- КО.1ГОСІІ іш'ні Щорса, с.

Кня­

ІІасенко. ПІД ШО ку льтуру І КрВI жичі.

о~гаlI~ЧНllХ,. внесено

ДOCT~THIO

кІлыllсrьь .мшераЛЬНllХ

НіЯКlIХ причин

.доорив.

немає

Д,,'ІЯ

відставання. Проте в заворппь­

Прп плаш 2~O, .гeктapl~ 1{0.1· ]\O~IY колгсспі імені Кірова, як

госп. посадив 280 гe~TapIВ кар- повіДО~IЛЯG А. Андрух, досі ло­ ТОП.1I. Завтра ц~ рооота буде садже по 50 гектарів картоплі

.

завершена повн~стю..

160 гектарів.

при зав;щнні

При-

~аб~ала Т~МШВ арпль,. І на ЧI'ІІа-відеутю; змагання між садшш овочlВ .. ГОРОJ:НЯ uрига; бригадами за стислі СТРОКlI про­ да докладає. BCI~

ЗУ~ИJЬ,

щоо

вр,дення польових робіт,

тут­

РИТlIХ не,10_1іків. Звіти ре,1КО.lе­ у. наttБЛИЖ.Чl дш за~шч.и1'И ~a- пі~ніtt В.ІІхід на роботу, несвос­ гії, окремі критпчпі матеріаЛlI дшня. ка.п~ стп,. помцорlВ, СІВ- часне шдвезеНIIЛ картоплі до обговорюємо на відкритих пар­ бу опрюн та шших KY;ЬT~p. машин . .Артіль затягує строки тійНІІХ ~борах. Це піДВІІЩУЄ

ЗМJ.гаючись за те, щul) З16: садіння і сівби овочів.

Торік колгосп посів перше авторитет стінної газети серед рати високий урожа.й картопЛІ _ по 250-300 центнерів ~ гекмісце в раПоні по удоях моло­ ТРУДЯЩІІХ села. П. Рябов, ка- на фуражну корову прийш­ тара, повідомляє С. Велідченttо, секретар партійної першими ~авеРШІІ.1И садіння її лося по ~:·ню літрів. За перші організації. в КОJ1гоr,пі імені Хрущова, с. 4: місяці цього року продуктив­ Колгосп імені Леніна, Требухів, рільнича бригада ність худоби ще більше зросла. с. П.l0ске.

Зволікають садіння картоплі, як пишуть В. Теплюк, но Слю­ саренко, А. Довгопол, В. Ком­ панець, К. Конопля, у богда­

нівському колгоспі інені Андре­ Я. Корніі1ка-на площі 70 гек- єва, семпполківському i~leHi тарів при плані 60 і бригада Леніна, мокрепькому імеНі. Бу:

Трибуна критики і самокритики

О. Криська

на

-

60

гектарах. Д~ЬOHHOГO,

руднянському

~MeH~

Ще день - два, і садіння кар- І\ага~овича, бобриuькому .lнеНІ

колгоспу М. Таран. Всі вони не~абаром були усунуті 3 роботи на загальних зборах колгосп­ топлі буде закінчено на всій СталІП~. Тут TaK?~ низьКІ тем­ площі. І пи садІННЯ та ClВoII овочеВllХ ників. Провадячи рейди перевірки підготовки і Городні бригадп пашоl артілі, KY.1lbTYp· ходу сівби, стану ~иміВ.1і громадської худобп, все Не гаЮ'JlI часу - cboro;J.lli а зараз-підготовки її на ліТНG УТрІІмання в та­ зазначас т. Велідченко, роблять зара~ для того, щ06 і треба :іакінчити садіння Спочатку нам не не вдаваJlОСЯ. Були випад­ борах, ии прагнемо, щоб жоден недолік не за­ в цьому році, як торік, посіскартоплі в усіх КО.1госпах· сів­ кп, коли за один і той же uедолік писаЛlI де­ лишився невикритим. 3 допомогою партittної ти першість у районі по виробу цибулі, морквп, стол~вого оргапізації, а також новообраного голови кол­ кілька. разів, а' наС.1ідків-ніяк.их. Нам тоді на щенню високого врожаю ог.очів буряка і редиски, поr.адку ран­ допомогу прИЇЇШ.1а партitlна орга.нізація. Вона госпу кояуніста т. Бgзюренка ~I., матеріали рей­ -зібрати по 320 центнерів з ньоі капусти, ПОСИJlDТП темпи поставила питання про те, щоб кожний крити ч­ дів обговорюються на засіданні правління, ви­ гектара. Висаджена капуста в садіння ранніх помідорів та ін­ робничих нарадах. Піс.lЯ того, ЯК БУ.1И намі­ ниП матеріал .0бов'ЯЗКОВО обговорювався на торфо-перегніПних горщиках ших культур ~ ТИІІ, щоб най­ ~aciдaHHi правління колгоспу, бригадних або чені заходи по усуненню ВПКРИТІІХ не;холіків, добре росте. Провадяться садін- БЛИЖЧlIХ днів і цю роботу пов· практикуємо повторні рейди. загальних зборах. Це дазо добрі наслідки. ністю ~аltінчити. З нашого досвіду можна сказати, що дуже ня П сівба інших овочів. ВО.1ьготно жилося в колгоспі так званим велике значення для розгортання критики і са­ «референтаМ»-ТУllУПУ і Вітрову. За колгоспні мокритики мають замітки в стіннШ газеті, які кошти вони весь час ПИЯ'ИЛІІ. Газета В3Я.1а їх ми вміщуєио під заголовками (Слідами наших листи до РЕДАКЦІЇ під обстріл,і порушнпки Статуту сільгоспартілі виступів», «КРИТІІка допомогла», (Газета ВП.1и­ булп по заслугах покарані. Це підняло автори­ ну ла». lіількість читачів і дописувачів після Задоволені спектаклем тет газети серед КО.1госшшків. Вони ще більш того набагато збільшується. сміливо почали КРП'і'пnувати ледарів, всіх тих, « Комсомольська лінія» - цеП П'ЄСІІ-гарячу любов нашої мо­ П. Ячник, З усіх листів, У~lіщепих в 768 номерах нашої щоденноl стінгазети «Вперед), майже тре­ тина-критичних. Але вмістити критичний лист -тільки початок справи. ПотріБНІ) зробити так, щоб він допоміг викорінпти викритий неJолік.

що люБЛЯТh ~азіхати на громадську власність. Попадали на перо нашого <tПерця» і деякі чле­ ни праВ.1іння, в тому чпслі й КО.1ИШllій голова

поставили днями лоді, зокрема комсомольців, до раtlбудипку культури своєї Радянської Батьківщини. Бdжаємо гурткіВЦШI даЛЬШІІХ для трудящих раПову. Collill ска­ зати, що вистава ця їм вдала- успіхів. І. Сердюк, ся. Нам вона дуже сподобалась По сторінках щоденних стінгазет Н. Мироненко, змістом і хорошою грою викоВ. Кирііі, Рішенням правління кол­ навців. П. Сундук, у магазини сільського спогоспу та партіііноТ організа­ Садова бригада о. КостенДрамаТllЧНИЙ колектив зумів глядачі. живчого товариства надittШШl ціІ заносяться на Дошку по­ ка посадила 8,5 гектара пло­ ДОllестп до r лядача основну ідею Бровари. значна кількість пової літера­ шани трактористи А. І. Пили­ дового саду краЩlIХ мі чурінсь­ тури - політичної, художпьоІ пенко, І. Т. Конах. На сівбі ких сортів. Площа молодого са­ та науково-популярної. За пер­ МЕХАНІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ вони виконують Зllінні ~авдап­ ду розширена зараз ]1,0 21 гек­ ші два. дні продано трудящим ПОЗА УВАГОЮ МТС ня на 115 - 120 процентів. села понад 300 книг. тара. Стінгазета "СоцІалІстична Підвищити відповіхальнісп) картоплю вручну, бо пеllас Стінгазета .СталінськиА Стінгазе;-а "Прапор комунІаму". лраця". МТС за виконання планів під- мотора. Не ВИКОРИСТОВ\,GТЬГЯ tt заклик· •

редактор щоденної стінгазетн. Кол госп імені Леніна, с. Жердова.

Ко:tгосп Імені Калініна,

11

Колгосп .Червона Укrаїна".

с. Літки.

с.

r ого., ів.

господарства. Дирекція Бобриць-

7-го травня-День радіо. Трудящі нашої країни нід~начають у цей день 58 роковини ~ дня винаходу радіо великим росіПСЬКИ~1 вченпм ОлексаП1РОМ Степановиче~1 Поповим. Демонструванням на засіданні росШського фі3Иі\0-хімічного rовариства винайденого нии першого у світі радіоприtlма,а відкрита бу ла нова епоха в розвитку науки і техніки.

ЧУДОВІІХ вітчизнянпх марок. В Броварах, по сс. Tpe~yxiB, tJlіткп, foro.li8, Бобрик, Русанів тру­ ДЯЩІ прпдбаЛІІ останнього '{асу понад 50 теле­ Bi.~opiB марки «Ленінград» і «Київ». ПапереJ:ОД­ НІ першотравневих свят у колгоспі «30РЯ», с. Кулаженці, встановлено потужний радіовузол­ ие вже деСЯТlItl за остс.нніх 2-3 роки по седах району. Завдяки постійній YBa~i і піклуванню КомуН

ністпчної партії і Радянського уряду в пашitt . емае в нас такого села, колгоспу, де б ТРУкраїні за роки сталінських п'ятирічок створена ДЯЩl щодня не слухаЛІі голос рідно! Москви і Створена

значна

Києва. Радіо стало таким,

кількість НОВПХ га.аузеtt радіотехніки. СРСР В~.1пкий

ВІДдалей.

JI

tJ

яким

його

радіОТОЧОIt. ТіЛЬКl1 за остаІіній час зросло на 1200 радіоточок різних систем. Збіль­ шується кількість таких найкращих радіоприймачів, як «Балтика", радіол (Урал»

та інших

кої МТС

не

Є. Розд'яконов, начальник районної контори Міністерства ЗВ'язку.

нон MexaHi~aцiї

01461

так

трудомістких ніхто

3.

ЦИХ МОІІтажників і не

робіт на твариппицьких фермах. ,З~Г.1~ЩВ до. пас у колгосп? М • '. ЦІННІ мехаЮЗ}fИ пе ВИКОРІІС1

асио

парник

в

КОЛГОСПl

але

КОР~fоза- товуються

використовусмо

і

u

;(

,

,е . в.д )ивастьс.л

tloro л~ше паполг.ВИПУ, бо 'не на ПРОДУКТIІВНОСТl худоби. •

С'

І. Герасименко.

ВСІ крапи справш. u .коренемпП ка, але ПрЮlушеНl мити

Колгосп імені Леніна, с. Жердова.

Слідами неопуБЛіf{ованих ЛИСJів До" peд~~цiї вець

газети

.CTaxaH~-1 трифікації (і., Троєщина й

на;l1~ШОВ .шст про

Вигу­

недош-

рівщина. Виконком районної Ради

ведені в листі факти підтпердилися. Виконком сільсько! уади

депутаТІВ трудящих СПОВlСТИВ редакцію, що ним вжиті заходи д.о

наклав на завідуючого

того, щоб встановити два

ки в робоТ1 к.1Jбу с. Рожни.

На-,.

КJТубом т.

Кабиша М. стягнення. Вжиті

.

додат­

за- кових трансформатори.

ходи до поліпшення роботи клубу.

* * *

Ко.1ГОСПНИКИ артl:Іі імені ВоРОШИJlова, с. Троєщина, ЗёlПРОСИЛИ

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

редакціЮ "Стахановець· , як обстоїть справа з завершенням елек-

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Кірова БИ

Хотілося б знати, чю[

засвоїла, видно, перевантажена монтажна брига­

цього. Вона не цікавиться ста- да МТС, що вже цілий рік, як

назвав

енін, - газетою без паперу і без

зайняв перше місце в світі щодо потужності і у нас в районі є всі можливості для того, кількості paдiO~IOBHIIX станціп. Радіо міцпо ввіtlшло в побут радннських щоб радіоточка бу ла в кожніі1 хаті, як, Б основ­ людей. Це можна uачити і на прикладі нашого ному, це вже є в Броварах, Требухові,tJ1ітках, Ру­ раПову. Порівняно ~ передвоf.ННИМИ роками, у санові, Рожнах, Світильному , Княжичах. Про нас майже в 1О разів ~більшилася кількість це повинна подбати, в першу чергу, парrifiна

це число організація.

нееення продуктивності тварин- вітродвигун ДJЯ подач( води на

НИЦТRа- одна з дпреКТl1В ХІХ ферми, бо водопровод не прок­ З'ЇЗДУ партії в га~узі сільського ладено.

Газета без паперу і віддалей

ПОТУil-Lна радіопромисловість.

rYPTKinui

•••

• •

КОJ1ГОСП Імені Маленкова, с. Світи.,ьне.

спектакль

----------.....--.....-----

--....................

-------------------------------------------

~poaapc .. Ka раііонна друкарня КиїВСItКОГО обласного управління в справах ПОдіграфії та аИJl,ааництва

40 номер 1953 рік  

40 номер 1953 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you