Page 1

nРОАєтарl

всіх

ItpaiH, вднаіrеся1 {ІЕТВЕР

ТОВАРИШІ КОЛГОСПНИКИ, ПРАЦІВНИКИ МТС,

15 ТРАВНЯ р.

1952 Н!!

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради д,епутатlв трудящих, Київськоі областІ

3

БІЛЬШЕ люпину НА ЗЕЛЕНЕ ДОБРИВО!

па

..1ІОІІІIІІОЕIІХ

нарах

10

коп.

У

ВЕЛИКУ

СПРАВУ

КОМУНІСТИЧНОГО

,

**

БУДІВ­

НИЦТВА!

ЧF.СТЮ ВlIlіОНАЄМО :ЮБОll'ЯЗАННЯ, ДАНІ ТОВАРІІІІІЕВІ СТАДІНУ

За прикладом

СОI\IІ:\ УРО;Іїаїв О;ШМII:\ КУ.1ьтур

Пlllеншщ

Ціна

_ _ о

Закінчити посад"у овочів! ВИll\е темпи сівби пізніх зернових ку льтур!

ВL1іїняті .іІЮШllIові па РІІ- JIап­ краЩІІtl з~н'іu ІІ і,1ВlІЩСІІІІЛ ро­ дючості грУlIтів і ОДСРjf~аІІІШ ВІІ­ на наШIІ\. но..1і(,ы!lхХ зе~IJЛ:\. lIередовшш ШlШОІ'О раііОНУ до· ве ЛП ІІа пра КТІщі, ЩО ~-I\lIТО ti

40 (839)

СПЕЦІАЛІСТИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА! ПОМНОЖИМО СВОЇ ЗУСИЛЛЯ В БОРОТЬБІ ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ! ВНЕСЕМО СВІЙ НОВИЙ ВКЛАД

** І{УКУРУДЗА-

* * шполянських

просоводів

За

ПОНАД ПЛАН 2

дні БОЛГОСП

закіпчив

Ділянкибактеріаль­ них добрив Прп ДОІІоиозі Кl1ПДИ;LаТ:l оіо­ логіЧІШХ наУІ\ старшого нау­ кового спіпробіПШІ\а ~T країнсь­ кого іНСТІІТУТУ соціа.'lirТІІ '1I[ОГО землеробства. В. 3аре)Ібн в КО.1госпі і~lспі Ста.1іна, с. Ка.1ПТtl

імr.пі Андреєва, с. Бопапів!\а:

РіЛЬНllчі бригадп нашого (бригадир д. СО..10всіі). Сорт сівбу ПРОСQ,. Н3, 2 гектарп біль- закладено спсціа.:Іьні розсаJllШ­ !\О.1ГОСІІУ, пі:ПРШІавши 31КJПК проса-« ІІо;:J,олfшсыеe :l4-27 З». ше ІІосаДіІ\ено кукурудзп. По- ки Д.1Я впрощувашш БУ.1ьБоч­

КОВІІХ баІ\fсрift і ВІІГОТОПJешlЯ шпо.lяuсы\1хx ПРОСОНО;Lів, зо- 3аlіінчплп сіпоу цісї цінної саДІ\а IІрове:Lеиа до(іре. Uі1Іtтсріа.1ЬНИХ добрпв, ЯI\і пі;L­ БОП'ПЗ(tJIІСЛ зібратп в ссредньо- ПРО.'{ОВОЛІ,ЧОЇ і ІtоР)ІОВОЇ K}'Jbо. Нестеренко, щпfi УГО;I~ап, нііІ\ па ;шичаfiНIІХ. ~IY на І\ОіІШО~!У з 55 гектаріп ТУРП всі ріJЬІІичі (Ірпгади. ГО.ІОва ко.1ГОСПУ "Зоря". ВІІЩУЮТЬ ПJОіІ\аttнісТl, б()бовп:\ Торік у трrUу:\івСІ.КОИУ КО.1ГОС­ KYJbТ.YP і нагроиаДіІ\УЮТЬ у ІІО 2:) НСІІТІІсрів ПРОСil. ПРОТЯГО}І вептаціііного періо- с. Ку,туаженці.

даюТІ) у ІІіВТОІуа --,два га:ш

ви­

пі імсні Хрущ()па, (іРШ"il,'{L1 т. БаUІРІа зібрала ПО 22 Ц('IІТlIС­ plI 03ЮІОЇ I1lIIСІШllі сорту \ ~TI\_ раІН!:іа»

3 І\ОіЮІОГО геlітара, а БРІІг.lда т. lrHйIrIIlU -- СОРТУ ~ІІОтесцепс 17 -110 2(j центнсрів. і~~lагаІОЧП('Ь 31 ВІІсокпгі уго­ іlіаІі О:ШЮlНИ в паетушroиу ро­

ці, рі.lЬШlчі UРПГJ.;:J,\l }\О.lI"ОСПУ в спіюружпості 3 траИОРНЮllI брнгаJ.аШІ JJ. (O~I<1 ra Ф .•1ук'Н­ Jl('НI\t1 віКС ІІосіЯJIІ 380 гекта­ рів ЛІОIlIШУ 1I(L ЗС.1СIIС J,оБРIІІЮ. 110.1(', ЩО іідс під ЗJ.іїнятнfi JIОПlШОВJlіі п.ір, тут C.1iДO~1 ;\а sбпраІШШI зrРНI}!Ш'\ І\УЛЬТУР .1УЩ<lТЬ і НІ' пі,\lIіше ДРJї'uї

;LCI\aJ,II Вt:ресня ОРЮТЬ П.I~ТdШІ :~ I1rpe.'{ 1!.1 У ;1; IllI1їа \Ш на 1'.lIIИ ІІ ІІ У 20 - 2~ саВТlшетрп. I{I ' П агро­ техніЧІІuіі З<1хj~L добре оч шцеНІІЯ

:\абе:шечр; гру ІІТУ від

бур'ннів, ш\і ІІрОРОП.LfОТЬ піс.lН ЛУЩСПШІ ютьсн

стrрпі

та.

наступною

ЗНИЩУ~

:\пО.аевоlU

ораlIl\ОЮ. Рано весною, ,Н[\ ті.1I)ІШ тро-

ХІІ НРОТРНХІІС ГРУІІТ, l)UIlУЮТI) ВIІОIII'реl). ДЮ слі.[IJ Ю;lt[\ШШ

поле

uo-

ораНКІІ у (IОРОllilШІ,

щоб РО:3IlУШИТИ BI'PXIIЇtl шар грунту і ПНІ (';I\IЮІ ;Jапобіпп ВШІL1РОВУВ;lШIlО H0.10lїl, (L потім роб.1ЯТЬ ІІере:щс('іr,IІУ I';У.lЬТП­ Вlцію і сіють .:1ЮШlll ва ;!C.'lCне :{оUрпво.

І1аСJі:ІУЮЧИ

ПРШі.:1ад

TpeGy-

Пїд просо ві.'lПСЛІІ зяб, З впе- ду Трll ра~ш

РОЗПУШШІО

мііІі-

• >:< • Прп П.laпі 20 геlітарів рі.1Ь-

грунТІ

азот.

~T стаР1ШІО піДОТОІЗ:Іеuиїї, ССІШЮІ lІ:і ІіОЖСН геlітар зu рппп з О;:J,ночаСПЮf ВІІПОJЮТОНН ГНОЮ і торфу. Перед куль- Ві1IІШІМ бур'янів У РНДl\ах, про- ппчі брига;:J,П КОJгоепу «Біль­ в~осталь У;:J,оБРСlші-і місцсвшш міllерJ..1ЬНЮШ доБРIIВ~~1И ТІшацісІО лаJИ також по 2 цент- с.о піДіЮШШIО .мінеральними доб- шовик» поса;:J,П.1ІІ І\падратно- та !ІРрИ І; а:І ііі І!!І:\ і азотових доб- рНR!ВШ. гніЗДОВЮI спосоБО~1 25 геІітарів ГРУНТ тут ІшсіЯJН .1ЮПlIll,ГОРОХ, КОШОШUПУ та інші боuові t\Y.1bрнв. lIсршоІО носіяла просо из. А. Гулий, КУКУРУJ.ЗИ. ТУРll 3 розрахуНІ\У -1 ква.1рат­ своїіі П:lОщі в 14 гектарів ШІІC~KpCTap паРТl)ргаНізації г. Кабиш. С. Рожнн. ний метр ІІосіву в ІюзсаJІІИI\У рОlіОрЯ:ЩШI о;щостріЧI\ОВПМ споКО.1ГОСПУ Імені Ста.llна. па 1О геІ\Тарів ІІосіву підпо­ соБОjl рі.1I>Шlча БРllга;:J,а N!! 2 с. РусаніВ. відної к}тльтурп в ІІО.1і. Для ПІДНІМАЮТЬ бі.1ЬІП jнтеП('JIВНОГО РО~МПОіК~Н­ За ВИСОКИЙ урожай картоплі РАННІ ПАРИ пя бактсрій насіІІПЛ впсішшх Значно Ііраще, ніж торік, ІІО­ pit-Tal\e В3Я.1П 113, с~бе зобов'я­ Одночасно 3 сівбою ЯРІІХ :зср­ культур У розса:щпкj' оброб.1е­ са]ив І\артоп.1lO па П.10щі 400 зашіЯ І\ОЛГОСПІШІ\ІІ рі:rЬJ[ИЧИХ нових КУЛhТУР, тракторна брпга­ пе ніТРlгінои. ГСl\та рів І{О.1ГОС/І «Червона У к­ брига:{ арті.,1і імсні ~ICIliI!J,. 3а да N2 13 (uрига;щр І. Дук'Я­ Місяців чере:з два-ТРІІ корені YPOiI~<1tt UОРЮТl>СЯ ненко) н І\О.'Ігоспі імені І\lроиа, рослин, ВI\Рl1ті БУ.1ЬUО'І1Ш~Ш, РЙЇI!а». T~alaoplli брпга;щ Г. ще ВІІЩІJП lіро.:1Я і JI. ~IІllIшорі;\а ППКОПУ­ .1аш\П Г. 1\.0.:ІіСIlIШ Т<1 ішні. с. Погреuи, пі;щі.маl; ранні па­ будуть викопаlIі :3 зеялі. В день Посадку картоплі :заl\іllЧСНО ри. Виорано 90 гектарів. Че­ пожпивноr сівбlІ .1lOПІшу або ВdЛIІ IlОР~Ш нз, 11 U- ]:l0 про­ центів. Рільничі uрш'адп і ме­ ІІа всіх НЮ гектарах. lЦоб ма­ рез день-два ця робота б"де літньої сівбп люцеРНIІ в ПО.ІЇ хавізJ.ТОРП готу ЮТЬtЯ до обро­ ТІ! МОіІ\.'Іllвість НРОПОДПТІІ меха­ закінчена. • КОЛГОСПНІlКІІ З~lішають ро;перті нізованпtl обробіток мііІ\РЯДЬ, бітку каРТОН.1і. бу льбочкп 3 водою і змочать о. Горохівська. па :НІ1'lпifi ПJОЩЇ посаджено В. Гаценко. цісю рідиною Нdсішш . с. ГОГО,lїП. • * 1\і1РТОП.lЮ 110 маркеру, кв3,драт­ Д.1Я оБРОUІ\lI насінuя, що вп­ Перші 50 гектарів чистих lю·гніЗДОlНВl СПО(,ОUО~f. сіваТІІметьсн в ПО.1і HaB~CIIi lIас­ * • ІІарів виорала В колгоспі імені ЩuраТІІ по 200-250 цептпсК. Малюга. ТУІІНОГО РОІ';У, І\орсні 3 БУ.1ьБоч­ Леніна, с. Плоске, тракторна ріп каРТОПlі з ]{ОіIШОГО гектаС. П.lOСI\С. ками впrушаТl)СЯ, їх по;.rрібпнть брнгада т. :МПРОШl1lIка. і ЗСІІПЛЮТЬ ;ЦЯ зберігашш в В. Малюга. ШАРУЮТЬ МОРКВУ ~lіШІШ. ПерсД lIo('iBO~1 1l0JpiGlICна маса UY,LC зиїшапа ;\ водою Ї КО.lгосппшш прп­ Горолпя Gригада колгоеІІУ II1'ПО, і ІштршІуватюlетыlнH у TaliO~IY i~ICHi Сталіна ночала шару пап­ СТУIlЛНТІ) до IІРОПОJlОІ каПУСТІІ Просо ще й досі не стані 10-15 :tlIiB. Цс ~абезпс­ ня СТО.10ВОЇ ~ІОРІ\ВП. IІС!Jl'З ,1СІІЬ та іШІШХ ОВОIІеІШ:\ І(У.1ЬТУР. посіяли чить масове lЮЗИIIОіl\ешш бак­ Агроном о. Стебакова. -два ILIt) роботу СІуде закіпМпнають веі Шltlкращі стро­ терШ . с. Г>:)БРIІК. ки, а в КОЛІ'оспі i~ICHi ItipOBQ, Г. Василенко. ЩС досі не почали сіЯТlІ просо. ЗАТЯГУЮТЬ СІВБУ ОВОЧІВ аатягується також сівба греч­ НА КОРМ ХУДОБІ

-40

lЦР.

fi

досі нс посіП.1а ЦUUУ-ІПУТО також

сівбу

~10РІ\ПП,

хівців, 1~6 геІ\Та рів дlO III ІІІ У .'ІЮ ГОРОДНЯ БРIlгада lіОЛГОСПУ ВІІсад.іІ\еІІО повністю капусту. на зс:rеlIе ;{обршзо нос іяла траl\­ i~IClIi 1{J..1illiua, с .•1iTKlI. 3J.THfз. Роговець. торна БРlIГJдlL І. Tap~Ba, пка праЦIOG в ItОJГОСliі іме ні ~I0.10Іова, с. Гоголів, lliG гсюарів-, тракторна ОРІІгада М. }ІUШІ\О-

не

lШ.

К. Кируха. с. 3аВОРllчl.

Посилити контроль за якістю польових робіт

різа, що обс.]}товуr. сусіДllііі Під час чергової псревірки І верхні ГРУНТУ. БіЛJ)ше того, колгосп « 'Іервона ~T lip(~ЇIla». якості lІО:rьовпх робіт в 1\0.1- бригада нровела сівбу вівса на A.'lC С.1ід ПрШІО СІ\азатп, що гаспі i~lelli JeHiHa ВІШR.'lепо ділянці в 18 ГСІітарів 3 великими n ряді КО.lгоспів patloHY не груuі порушеПІІЯ агротехнікп. просіваМІІ і огріхами - просіви нрпділЯlОТЬ ПtLlеlIшuJ уваги .110- В рі:rLШIЧIIХ БРIlгадах О. Лев- досягають цілого llРО:\О;І.У тракппні;j,щії грунтіп, ML1JO або ft 'Іенка, Н. Гузія та К ІІеЧУРIl тор ної сіnалки. А Ку.1ІІ Ж поді взовсім не сі 10ТЬ .11tIlШIJУ на ЗС- па Зllачuпх ~І.10ЩilХ картопля ся llосівниfi MaTepiaJ - неві,:щмо. лепе ;:J,обрш:о під ОЗІНІІШУ та ПОСllджсна ЗРІДіІ\ено, на l\ОЖIlО- Крім ТОГО, краї поліп не оборані, інші }\УЛЬТУІШ. }(осї в 1\0.1- му ге Itтapi ва 8-10 тпсяq І\У- підготовка грунту під овес прогоспа:\ i~MlIi JCJIilIa, С. іlіердова, 'щів ~1('ІІше, IIia~ потрібно, що ве,1епа неякісuо, рі.'ІЛЯ до посіімені )lаJРlll\опа, е. (віТIІ]Ь- ('таНОВИТІІие педобїр урожаю ІІа ву й піс.1Л сівбп не заборопоне, i~lelli І{ірова, е. :~aBopll'li, 1 reIallpї ЩОШltlмспшс 3-4 вапа. Чпм, як НС гру(іllМ понема(; ще jI\~.l,aO.I:~ гeI\Тap~ JIIJ- тошш ]\apTOIfJ1i. рушеппяи ДОІ"ОВОРУ ~lTC ~ колП~НОВІІХ наРІ!. 1иl)І\ІІ ~,I:{('YT-Це _ всього-навсього по- госпом, неВlIконанняи Ііого, НІСТЮ (ioporbulI за ~ІІСОК!ІП уро- МII.1І\а, _ НЮlilгасться довести МОЖІШ пояс пити такий факт?

Ііолгоспи pattony ПСР(~ІШКО­ lІа.1П П1аll сівСН! О;ІноріЧIlПХ трав. Прu заВ:ЩlIні 80О гекта­ рів посіяно B1\O-~ІішаІІКIl 862 гсктари. 1:з значпої П.10щі ВIll\О­ мішанка буде вш\орпстапа на ЗС.1епиП l\ОllвеfiЧJ та СИ.10С.

таuifiпо,-масова робота в рї.llьничпх і траl\ТОРПИХ брпгаJ,ах, * ::пе РОЗГОРНУТО по-більшовпuь­ RОР~lодобувна бригала І\ОЛ­ коиу соціалістичне змагання го('пу «Червона Україна» по­ за високиti урожай всіх куль­ сіЯ.1а на )\op~1 худобі G.') ГСІ\­ тур; відеутнііі контроль за тарів вико-мішашш, ЗО гекта­ І Jшістю польових робіт. В цьо­ рів КОРМОВОГО бурш\а. На СПJ10С ,.~

му також винні .як керівuики посіяно

40

геlиарів

кормовпх

КО.:Ігоспу, так і керівники Боб­ КУ:ІЬТУР· рицької МТС. ДЛЯ ху доби, що перепс]rJIа Грубі порушення агротехні­ па ліТНІ: етіtlлопо-таGіРIIС УТРIl­ кп в КО.1госпі імені Леніна не ~ІаВІІЯ, поча.1П КОСІlТlI ~I\UТO. МОіІ\на інакше кваліфікуватп, Чсре;~ ІtіЛЬІ\а ДllіВ--ЛD.10пува­

як аПТl!державпі дії. Безумов­ 110, ВИШlі В цьоиу, В першу чер-

ТІПІе~1О

;3СДСПУ масу КОІ!ЮШШШ.

В. Тимко.

ліаtl з .БОlіУ К<'ІНВІШКШ ЦІІХ UРlIгtl;шр О. "lевченко, а 3 НЮІ Не МОЖУТh за.1ПШИТІІСЯ без гу Gракороб~, б~дуть.притягнr- с. roro.1ЇB. колгосПlВ MO;I\IIL1 ПОЯСІШТlІ та- _ Н. l\sїit та Іі. Печура. покарання як О ...lеВЧfНКО, Н. ТІ до СУВОРОІ. Вlдпошдаль~?сТl. кпtt стап. Не НіlіІІВйlOТЬ захо· .• Гузitt, Іі. Печура, І .•lевченко, ЦеП факт :\Іаl. с.татп належною Учні Ки€ва-в J{олгоспі

діп, щоб пі;LВПЩІІТlI те~IПП сів-

ІІІ, нс НС ПО,~~~Лhа, а З.іІо~'~IІІІ, так і агроном l\О.ЛОСПУ ~I. То- переrсторогою ВСІМ к?лгоспа~f раП?ІІ~.. R час всенародного со-

бп ЛЮПІIIlУ ва ;lСлспе добриво lIаюшспе ЗНИ/І\~НЮІ вр ~аю. по-:теІІКО та де.р'.L'ашшtl агроном 1')0Ill)IIIII>1:0' НКЩ. о не вип. ра, п. ~тп l~е,~ІсгиаПllо,.1 1· І\."еРІ·І'IIПІ\·П ) ~. 1· 11"І'І'С. • І. OPt:XOB. ~II\C ВОНІІ мали право Щоб піJВlIЩІIТJI pOJlU 1icTb то. І\ОЛ~ОСП. МО,!\С з~о~ит на ПРИllУСТИТИ таке,Пf раз буваючи наших ПО.:JіСЬКІІХ грунтів, під- BCltl. П.l.ОЩl ПО!Іа~ цент- у брпгадах під час ~івби ранНИЩИТИ BpOi1~aiilliCTЬ і валовпt1 перІВ картонл. піх і посаДКІІ l\артоп.1Ї, щоб 11\

Цlа.'llСТllЧНО.Г?

зма~аllПЯ за ~п-

с?кий урож(tП ВСІХ KY~bТ~' р, РІШУЧ~ борючпс~.за ВП~ОКl Te~Iпп ПО.ІЬОВИХ pOO~T., еJЩ раз.ом збір зерновпх 1\j'.1ИУР, 301\реГp~'(ii поруrnеНllЯ aгpOT~XHi- будь-хто са:щв, її рідше, ніж з тим ПИЛІ)ПО CTCJfiH!ll, ЩОU ш:{е ма О;НВІІІХ, требз. ~ldTU в КОіlі- кп ПРППУСІ\ає тракторна бригада ІІотрібно, не перевірятп якості не була пору.шсна III OДH~ з ВП1

імені Хрущова Груна учнів стаРШllХ класів середньої ШІ\О.111 N!! 78 Ііиr.ва ;~ вчителькою А. 11. ТОЛСТОЮ віJвіДtlла позавчора колгосп імені Хрущова. ~T чаї побували

у ПО.1і,.1ітніх таборах бі:ш худо­ НОМУ колгосні ПlшаііUі.ll>ШС ~\~ 10, НІ\ОІО ксрує І. ФfДОРСН- робіт, ПНtlttно нс прпсіІ\ТИ иог агротехшки, щоб ~CI робо- бп, ОГ.1ЯПУ.lИ механізаr~іlO па ЛЮПШІОІШХ Ш1рів. Не 1'I1IО Т ІІІ 1(0. RllРТОП.1ееаджа.:ІКУ тут Ш\ бракоробівr ТІІ прово~плися В СТІІеЛІ строки, тва,ринницькпх фермах, сад і плодорозсаднпк. часу слід за 2-3 дні закіН'ІІ1- С.lід нс відрегулювали, і вона високояКІСНО. С. Веnідченко. ТП всю:щ сінбу .1ЮПШIУ на зс- не загортає картоплю, більЦі фз.КТП свідqать про те, Г. Андрієнко.

Іене добриво.

шість Ії залишається

на по- ЩО тут на низько~у рівні агі-

с. СеМИПОJ1КИ.

с. Требj'хів.


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

травня

15

1952

року

Над картою Радянської Батьківщини

На допомогу агітаторові

РІВНИХ

СЕРЕД

ПЕР Ш А Вели"ий російсь"ий народ Подивіться па карту ВеЛllче~ні простори на

світу. сході Європи і па півночі Азії, наче гігантський стяг, пофарбовані в червоний колір-колір бороть­ би і життя. Це-наша Батьків­ щина-Союз Радянських Соціа­ лістичних Республік.

народ-найбільш видатна пація нацНі, які населяють на­ ту країну.

ceprn

Росія - баТЬІtівщпна ленініз­ ку. Російський народ, заиалюваниtl партією більшовиків, вели­

-

кою партією Ленїпа

пеРШІІМ пі;щяв

Сталіна,

прапор

Жовт­ У багатонаціональній друж­ невої революції ,згуртував і повів вій, братерській еім'і Н(}'РОJlів СРСР,створенШ великими вождя­ за собою .nародп колишньої цар­

ми Леніним і Сталіним, про­ відне Micne належить першій се­ ред рівних, найбільшій і най­ могутнішій - Російській Радян­ ській Федеративнitt Соціалістич­ нШ Респзбліці.

ської Росії на боротьбу за вла­ ду Рад, за соціалізм. Росіі1ський народ йшов пер­ шим в індустріалізації

країни

і колективізації сільського гос­ подарства. Великий Сталін пал­

РосiitськиП lIaPOJ-провідна ко дякував російському нація серед народів СРСР.3 двох­

наро­

сот мі.1ьЙонів ЧО.:ювік населення дові за героїзм, виявлений у нашої країни понад 109 міль­ Великіtl Вітчизняній війні, за

РеспуБЛі"а передової індустрії

Вшtонуючи план сталінських Понів проживає в РРФСР ,У тому його ясниА розум, безстрашп' ятирічок, радянський народ числі - понад 80 кільfiонів ро- ність і терпіння. менш як м l:і роКів пробіг сіян. Росit1ський народ живе по­ Великий росіftський народ у в!дстань у 50~ 1~0 років, -:братерському, в тісній єдності і післявоєпні роки проявив вели­ ВІДстань, яка ВІДДІляла по рІВспівдружності з народами 15 ін­ ших союзних республік СРСР, з усіма національностями і народ­

чезнпй трудовий героIЗМ.Достро-

ково виконавши плани

ностями, що населяють РосіП­ він подав ськуФедерацію.До складу РРФСР входять

12

автономних

раДЯІІ­

ських соціалістичних республік

піСJЯ-

НОЄННОї сталінськоl п' ятирічки, всебічну

ТРУДЯЩИМ всіх

допомогу

братніх

ко.м?аЙпи ~ Jlіта~и, .не?ачені в гільною

кочегаркою - Кузбас.

СВІТІ паРОВІ ТУ:Р~І~И І ГIДpo.гeHe- Далеко на сході,

на· берегах

н.ю промисло~ог? р~звит~у СРСР рато~и, кораБЛІ І г~гaHT~ЬКl ~po: Амура, виникло місто юності­ Вl~ .. передовпх краш СВІТУ. ~~- катю. стани, раДlOприі1маЧІ 1 Комсомольськ. Лише за останні rJll для такого стрибка 1l0ТРlO- телеВ130РIІ,

а

також

велику.

.

но було майже 200 ліТ.За роки кілы1істьь іпшоl продукції. 8.-9 РОКІВ понад!О нових МІСТ переДВОЄННІІХ п'ятирічок РОСНІНевпізнанно змінилось облич- з явилось на карТІ РРФСР.

раДІОІ­ ська Федерація стала

країною чя країни. До революції проВся Російська Федерація-в промисло- ~fисловість Р?сіі зосереджува- р.иштуванн~х новобудов. Коли б році валова про- ~acь у цеНТРІ--нав~оло М?скви ми могли ПlДRЯТПСЬ так високо,

відбудові і високорозвинепоі

ських респуБJlік У даЛЬШОИf

ВПХ ламп. Тепер же піДПРИЄІ· видобувається вугілля і нафта, ства РосіЙСЬКОі Федерації виго- справжньою кузнею країни став товляють трактори і автомобілі, старий Урал, наtlбільшою ву­

розвитку

народного

вості. В

1940

дукція великої промисловості 1 П{'тер~урга: НеСК,шченНl пр~- щоб звідти можна було оглянути господарства. і КУЛЬТУРІІ, у під­ РРФСР у 12 разів перевиLЦУ- стори .ПІВД~нного Сходу, Сибl: ВСЮ країну,-ми б побаЧИJlИ, як ДИ яких тільки при ра;щпськіП несенні матеріального добробу­ і 1О національних округів, наро­

владі діста~ІИ можливості буду-

вати своє життя, свою економі­

вала рівень 1913 року.Тут випу- pr, ПlВНОЧІ являли собою ГЛУХІ будівники споруджують Куй­

ту всього населення СРСР.

екалось понад

Російський народ СВОїи ПРИ-

ку, свifi побут, свою культуру- кладом у боротьбі

і

творенні

злічити

ввозила

впзначенн~м би шевську і Сталінградську гід­

1

._

зза витку в усіх кінцях Російської Волгу І Дон,

ЯІt створюються

Житниця країни соціалізму

багатств

Велика іІіовтнева соціалісти'!- го ГОСПО!1арства PocїtlCЬKOЇ Фе- тини всіх польових робіт У кол­ на реВОJlюція здіПснила спокон- дерації. ЯКЩО до реВО.1юціl тут госпах ПРUВОДПЛИ МТС. Прп ві чпі сподівання трудового ее- сіяли переважно жито, то тепер цьому вся оранка і три чверті

Неsліченні багатства землі лянства. Понад 150 мільПонів Російська Фе~ерація - паtl­ більша республіка СРС Р і за РосjЙської. Але воістину каз­ десятин зеМlі, якими володіли своєю територією. Площа і.ї- кові скарби знаходяться в її поміщики і буржуазія, цар і .14017 мільfiонів квадраТНllХ КІ.10- надрах-па Уралі і в Кузбасі, настирі, перейшли до рук семетрів-понад 75 процентів Ісієї в Хібінах і Пі!1МОСКОВ'Ї, в Не­ лян Радянської Росії. площі СРСР. Вона вдвічі більша чорськоиу басеПні і на Дале­ Але зеМJЯ, сама земля без від США і в 70 разів - ві) кому Сході. 3а розві;щними за­ машин, добрив j агрономічної Великобританії! Швидше, ніж пасами каll' Slного вугілля наша науки, ще не могла иринести сеПРО.1ітає гармаТІІиtl снаряд,обер- країна займає друге місце в ливинові-біднякові і середнякові земна

sa

рівних цю, вказує їм шлях і впевне­ кордону буква,,1ЬНО все·-від ме- Федераціі. В 3аВОlжі створено нові підприємства і закладаю­ росifiський но веде вперед до комунізму. талорізальних верстатів до гасо- друге Баку, на берегах Печори ТЬСЯ пові міста.

землі Російсь"оі

тасться

д~,

ДИКІсть 1 справжня диКІСТЬ. За pocTaHЦl ,Пр6Кладают? ~lгaHTCЬ

волюціПна Росія

РРФСР перша серед

Не

усієї МІСЦЯ,

Глибоко змінився і хараКї'ер роки ра!1янськоl влади проми- к~п канал, я~ий з . щсl . ве~ни націо- нового життя запалює всі на­ промислового виробництва.Доре- слові сть досягла високого роз- з єдна6. велиКІ РОСІЙСЬКІ РІКи роди СРСР на самовіддану пра-

соціалістичну змістом, нальну формою. ТОМУІ щО великий

65 процентів

ПРОllИСЛОВОЇ продукціі СРСР. В. ~. Де~ша, панувала. нашв-

куля

навколо

своєї осі, але потрібні цілих 10 годин, щоб територія РРФСР пройшла під сонцем.

Береги РРФСР омивають

12

світі, 90 процентів його зосе­ реджено в РРФСР. В одному .lише Кузбасі -45() мільярдів

тонн вугілля. В СРСР

провідною культурою стаза пшеПІІІЩ. Розширились площі посівів цукрових буряків, льону, КУКУРУ дзи, гречкп, рису.

80

краІні. В зв'язку

s ЦИМ,яlt

вка.- ПРОДУКТИВНОСТІ громаllСЬК.ОГО тва ринництва у колгоспах 1 рад­

зував товариш Сталін на ХУІІІ визволення від куркульської ка- з'їзді партії, база товарного sepбали, від ЗЛИJнів і темноти. на перемістилась з У країни,яка Партія більшовиків повела вваil-~алась раніше житницею населян по новому колгоспному шої країни, ва північ і схід,

про· заможного і щасливого життя.

центів зернових. Величезна кіль­ кість колгоспів еJlектрифіковані.

Пере1l Великою Вїтчизняною І .Успіхи, досягнуті в рільвицвїtlною РРФСР збирала 6О про- ТВІ, забезпе~и~и б.урх~ивиЙ роз­ центів усіх зернових КУ.'Іьтур в виток ПОГОЛІВ.Я 1 шдвищення

більше ПОЛОВИНИ всіх світових запасів ШЛЯХУ, по шляху, вказаному тобто в РРФСР. Леніним і Ста.віIlИИ, по шляху

заліЗНОі руди, з яких

сівби були механізовані. В 1951 році комбаПнами зібрано 68 про­

госпах. Лише протяго)( мину­ лого року колгоспи РРФСР до· бились приросту великоl рога­ тоі худоби на 1О проц. '. ~впней-на на

16

25 проц., ~Beц~ І КІЗ-

проц. 1 ПТИЦІ-БІJlЬШ як

Колгоспи і радгоспи досягли у півтора раза.

морі» і три океанп. По Ії про­ центів знаходиться в РРФСР. Колективізація допомогла се- велпких. успіхів У своєму роз: Зростання громадського ба­ сторах течуть найбільші ріки: у межах PocificbKOi Федерації JIЯНСТВУ пересісти з дерев'яної витку ТІJlЬКИ завдяки доломою гатства. колгосиів sабезле~и.по Волга, Об, 6Hicefi, дена, Амур. зосереджено БЛИЗf>КО 95 про­ сохи на трактор. Завдяки ко- з боку держави тракторами, ма- неУХИJlьgе підвищення замож­ За запасами гідроенергії вона­ центів заиасів ТОJIфУ і

перша країна в світі. В морях, центів

50

sагальносоюзних

про­ запа­

лективізаціІ докоріннозмінились І шинами, кредитами, добривами. ності колгоспників, KYJlbTYpn характер і структура сільсько- В мину ЛОМУ році понад дві тре- КО.lгоспного села.

ріках і озерах-незліченні риб­ сів нафти. Тут зна.ходяться най­ більші поклади золота і плати­

ні багатства.

Величезні простори

півночі

РРФСР ШІ. карті пофарбовані в зелений колір. Це -лісові

ма­

сиви,

ти­

що розкинулись

сячі кілометрів.

Тут

на

зосеред­

жено більше третиви багатств світу:

лісових

сотні деревних

порід - від карликової яка вкриває

берези,

обледені.пі

скелі

Кольського півострова, до пальм і

цитрусових,

вічно

зелених

порід у субтропіках Кавказу.

ни, кольорових і рідкісних ме­ та.1ів, будівеJЬНПХ матеріалів і цінних мінералів, які Вдуть на

виготовлення добрив.

Русь вже не та і росіяни не ті Тепер у Російській

ції налі ч~rється

Федера-І РРФСР

зросла KiJlbKiCTb вищих учбових більшовиків, закладів. В 1914 році їх бу ло генієм великого Ста.llіпа, само­ 71, а тепер 502, з 697 тисявідданою працею раданського чами студентів. Не кенш бурхливими темпзнароду багатства надр Росій­ ми зростає і сітка культурноськоІ ФедераціІ деда.!lі ширше освітніх закладів. Тут на.lістаВ.1ЯТЬСЯ на С.1ужбу усього чується 21 тисяча лише сільРадянського Союзу, для вели­ ських і колгоспних клубів,поВолею

виnається

веJIичезна

І саме тому сьогодні ще яскра­

Повсякденне піклування більшовицькоl партії, радянського уряду і особисто товариша Сталіна про виховання вашого нарOJ.У в дусі комунізму, всесвітньо-історичні перетворення, що відбулиса в СРСР,визначили і той глибокпй процес онов-

Русь у нас вже не та, і харак­ тер у нас не ТОЙ. Ми змінились і ЗРОСЛИ разом з ТИМИ ве­ личезними перетвореннями, які докорінно змінили оБJlИЧЧЯ ва­

119 тисяч по-І кількість книг. За роки радян- віше і значніше звучать слова, чаткових, семирічних і середніх ськоl влади багатомільйонними сказані А. О. Ждановим у 1946 шкіл, в яких навчається 20,6 Тllраmами вийшли твори Маркса, році: «Ми вже не ті росіяни, мї.lьЙона чоловік. У 7 разів Енге.nьса, Леніна, Сталіна. якими були до 1917 року, і

партїІ

кої мети-побудови комунізму. над

12 тисяч

бібліотек.

лення .lЮ,1еtl, якиtl за роки ра-

У дянської влади відбувся в країні.

шої країни».

(РАТАУ).

Т. в. о. редактора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

Адреса редахціі: м. Бровари, Київської області, вул. Кірова

!іН

ь

01471

5POII,CIIKa районна .py~a'B. KвilcIIxoro o~.c.o~o YUPI8J11i.... аРІІ" DОJlіграф1і ТІ ІQІ.ВJЩТІ.

Зам. ~67 -2730

40 номер 1952 рік  
40 номер 1952 рік  

40 номер 1952 рік

Advertisement