Page 1

ПРОАєrарl всіх краін,

6aHaureCA!

П}д керівництвом партії Леніна - Сталіна колгоСп·

ПЕДІ.1ІЯ

НИКИ 1 колгос~ниці Радянськоі Украіни зуміють з честю виконати взяТІ зобов'язання і внесуть свій гідний вклад

20 ТРАВНЯ

М

.. ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ RП(б)У ТА

ДО

НОВИХ

(3

ШИРШЕ 3М

ВІД КО.1ГОСПНИКlВ, КОЛГОСШШЦЬ, п.рацівників МТС і спсціаJіетіR

ве.1.ИЧНl ПlДСУМКИ роботи

зростаG

IIPOДYKТlfB-

ВСІХ га.ч зеfl СІЛЬСЬКОГО госпо- аРТl.Л1 ~OI)oB яза.1ИСЛ в ПЬОМУ НІСТЬ худобп, особ.lIІВО вопа пі!-

15

!I~ic УJlОжап овочів.

JЮЦl ЗІбраТJ/ в се.Рf'ДНЬОИУ 3 ВИЩІІJась :3 чu.су перево!у тваКОіІШОГО reKTapa по 21 цeIlТH~- РШlНицтва в табори. З,tраз на ру зеРІ!О~lIХ, ~50 центнерІВ КОЖНУ фуражну корову надоєІ\?РТОП.11 1 310 центнерів ово- 110 ПО 485 .1ітрів МО.10К:". Ствоn

процентів, '118, одеРіІ,атн ІІО 250U .1ітрів РЮСТJ.СЯ м:іана. кормова,' база.

Державна народного

кожного гектара на плищі 1О гeJ(Т~piB і 500 центнерів кар­ ТОІІЛl нз· J\ОіІШОМУ З 6 гектарів бореться ЛіИlІ\а Гаші ГРИШlіО. J

Перед з'яв.'ІСННЯ~[ сходів ку­

КІІКОНііНО МО.10ІЩ на кожну фуражну ко- ХУJ],оба . зараз O~('P~I\Y(; зс:reну !,УРУД5И лапка на 1,0Л'іен геІ;­

ftoro Пl ю дуктивність. Район до- перевиконання цих зобо~·язань. КОIlвейєр посіяно 110 гектарів. лтри, провма першу ПРОПОЛІ\У.

Зараз i,~e підготовка !о зби- КУІ,у~у!за pO~Te на славу. Че­

всіх продуктів сі.1ЬСЬІ{ОГО гос- COKII~ урожай проttдеІШЙ УСПlш- рання врожаю.

това-

позика

РОЗВИТК}"

гогподарства

СРСР

(випуск

РІЧНИП П:lап jЮЗВRТІ{У громад- рову .. ,. .' масу КОНЮШППИ І 1ІІШИХ КО}І- тар пі! час uоропування внес­ СЬ!іОГ!) тварпннпцтва, З}ЮСJа ВСІ. КОJГОСlIIШКIl UОРlOться за мових крьтур. На зе.1ellИЙ .1~ по 1 центнеру аміачної се­

с,троково вшюнав шаIl постаВОІ\ Перший етап в боротьбІ за ~и-

УРСР

,<

1951 року), ВИП\'щена 3 травня 195} року па': ср'у росте 30 млрд: Ісароованців, ]Jозміще­ на мславу H~ па КІНець 15 травня ІШ :14 За 75 центнерів КУКVРУДЗИ З МІЛЬЯРДИ 452 мі.1ьfiОIШ t>93 ти­

Вступаючи у соціаJістпчпс !омістких процесів на фсрмах.

.3начних yc~ixiB у розвитку зма.г~ння; ~О.1ГоспнПfШ нашої н.свпшшо

господарства

Повідомлення Міністерства фінансів СРСР

.* * Кукуруnза

**

Додержимо свого слова

РІК І RЗЯТl конкретІП 5ання на 1951 ріК. :lОБОВ'Я-1

каРТОп:Іі па

сільського

АГАННЯ ЗА ВИСОКІ ВРОЖА'

**

y~p~їиcыI~xx X.1iUopo~iIl за 19;)0 І

18, а

. В. Сталіну).

ВСІХ культур НА ВСI і1 ПЛОЩІ' n ·

СІЛЬСЬКОГО г?спо~арства підве-

!арства в НІ50 році ДОUН.1ІІСЯ і .КО.1Гоепи району. Торік, 110РІВНЯНО 3 194:9 роком, ва.:ІОВИЙ !\бі'р !lе.рнових збі:ІЬШИВСЯ на

листа ~~л~оспни.ків, колгоспниць, працівнИКіВ машинно-траІ(ТОР­

НИХ ст.анйщи 1 спеща.lістів

ришеВl

коп.

з ЧЕСТЮ ВИКОНАЄМО 30БОВ'Я3АНШІ, ДАЮ ТОВАРИШЕВІ СТАЛІНУ

ПЕРЕМОГ! . в JПCті веJИКОWУ СТМіIlУ

J],eHO

15

процвітання і зміцнення

могутносТІ наШОl в~ликоі соціалістичноі Батьківщини.

40 (735)

Ціна

Р АПР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, RИЇВСЬRоІ ОБЛАСТІ

у справу·.БОРОТ~?И за дальше

р.

1951

Кона.й ремон· рез l\l,lbKa !нш-повторна про­

подарстна. ІЮ: ~18ба проведена добре. Стан ту ють реманент, у!оскопа.lЮЄТh- ПОЛІ,3 з ПРОРИВІ\ОЮ. На протязі В :шсті товаришу CTa.liHY Х.1lбш радує кожного колосп- ся МО.1ОТIІ.ІЬІшfi агрегат. За- ВСЬОГО вегетаційного періо!у бу­

<шчі ItapGoB~HaiB з переВІІщен­ НЯМ на 4 МІ.1hЯJJДIІ 452 иі.lьіі:О­ ни 893 ТІІCR.чі карбованців.

у зв'Я5КУ із

вищенням

.

значним ПСРС­

~стаIlов.lеІІОЇ

суми

нозики, ~11НlCтерствои фінансів

СРСР, на підставі вказівкп Ра­ ди Иіністрів СРСР, дано розпо­ рядження пришшити повсюдно

3

17

травня

1951

року да.1ыlIy

передплату ПОЗИЮІ.

Міністр фінансів СРСР А. ЗВЄРЄВ.

вказано, що чимало ко;rгослів НИІ~а. Пона! .1200 гeKT~piB жи- н:rаlIовапо всі IIроцеси роботи!е IIP?B~дeHO І\іЯЬЮl міЖРЯ!НІІХ не. виконали своїх зобов'язань. '!а І пшениЦІ lIрОПО.1еш. Добра пі! час МD.lотьби повністю ме- обробІТКІВ І\УІ,УРУД:Ш, додаткове 6удови комунІзму­ Саме !о таких ві!НОСЯТЬСJI і час- 1 ярина" вона ШВПДІ\.О ідс вго- ханізувати.

штучне запи:rення.

типа наших Іtолгоснів, зокрема ру. Боронують карТОП.1Ю. Достроково бу:(уть ВJlIинані Ста.ранно ДОГ.'Jядають І~Оj!ГОСПім. ~ipOBa, с. 3аворичі, ім. . Наполеглива робота в город- всі зобов'язання персJ], !ержа- ниці IШ}jТОПЛЮ. Вопи все ВИІ\О­ Ленша, с. В.-Дш[{~рка. Тут то- Н.ІХ бригадах. 30бов'язавшись ВОЮ: здача про:\уктів тпариннип-

IJiK було зібрано низький вро- ЗІбрати з кожного гектара ІІО тва, Х.1іБОІІоставка, з;~а[lа ІШр- НУЮТh таІ\, як !lаписано в нлажаН, не був виконаний річний окремих культурах 450":"500 топлі, овочів та інших про!ук- ІІі агротехнічних !lаходів, щоб

П.lап розвитку

громадського Ц~НТHepiB і бі.1ьше, КО.1гоепни- тів. Вже зара:J шан м'ясопо- зібрати високий УРОif;аЙ. Перед

всенародна

справа

Експедиція в райони будівництва волзьких гідроелектростанцій ЛЕНІНГРАД. У раnОНI!

По·

тваринництва, що значно зии- ЦІ все роблять, щоб забезпеЧІІ- ставок виконаШltt за три квар- СХОJ],ами внесено на кожен геІ\­ во.1ж.я, ПРJl.lеГ.1і !о будіБНІЩТва. зило показники по району. ТІІ ~и:сокий урожай. Прошаро- та.ш, успішно іде з:щча мо- тар п() 1,5 центнера аміачної cTa.1~H~paдcыIоІI nt Куfiбпшев­ СhlіОІгцрОСJектростанцitt ВlІїха­

. В цьому році працівНИКІІ ваНІ І прополені морква, цпбуСІЛьського господарства району .'ІЯ! капуста, в !оБРО?lIУ ДОг.1яді

.lOIt~.

. КО.1ГОСПНИКИ І!ашого колос- сслтрп. Це сприяло тому, що

даЛIІ 'Іверде C.lOBO рідному ягщникн. пу з честю виконають зобов'в:- І,артопля ШВИДl,О sіпшла і доб· CTa~iHY ще ШlljJшерозгорнути Ве.1ика УllаПL нриді.lЯЄТЬСЯ заВІІ!!, взяті ~ :шсті Be.1IIKoMY ре росте.прошнено перші 2 ГСІ{­ ('.оцшлстичне Зlшгашш, щоб одержати 100-пудовиfi урожа~ зе~Il?ВИХ П~ кожному гектарІ УСl6Ї ПЛОЩІ~ па 1400 гектарах по 240 ПУДІВ кукурудзи, по 1200 пудів каІJтопді на 5950 гектарах і по 1060 пу!ів ово­ чів па 2400 гектарах; оде]lіІ\а­ ти приплід: від 1ОО конрматок ПО 70 лошат, ві! 100 l.орів95 телят, Bi:l КОЖНОЇ свиномат-

Юl ПО 18 !і.lОІШХ норосят; на!ОЇТИ на фуражну КОРОВУ по 2000 літрів молока; достроково ВJlкопати Т]lирічниft ПJaН розВИТКУ громадського про!уктивного тваринництва і розрахуватися з !ержавою по всіх ви!ах поставок продуктів сільськогО господарства.

Взяті зобов'язання вТ1КОНУ-

ються 3 Ч('('ТІО.

ВИДІВ ХУ;J.оби, З]Jоб.lено ще ЩИП крок в справі исхапізаціі TpVJ

ну,

СТВОРПТІІ ;~.nя

зuпраль­

грома!СЬІіОГО

ТRCtр.uНІІиптва ІН'і неО(Іхідні У:\Ю­

ви, щоб ріі\КО ніДВlIЩIIТIІ пого n.J~.o)J.YKT:'EHicTb. Вже зараз пот­

РІ0НО доатп ІІрО створення ~Iiц­

ноІ КОРМOn?і баі\И

д.ш. худоби

на вес;ь СТІЙЛВИЙ

перІОД, від­

ремонтувати і закінчити будів­

ництво прпміщень. Без всього цього. Н,еИИСЛ~Мlln да.ll)шиtt ріст ПОГОЛІВ .я,

Пlднесепня продук­

ТИВНОСТІ.

Справа честі всіх партitiних, Р3JДЯНСЬКПХ, комсомольських ор­

rаНізаці~ ОЧО.ПІІти боротьбу кол­ rОСПНИJ\lВ, спрямуватп всю агі­ таціі1но-масову роботу до .. ди­ воl мети-виконанню зобов' я­ вань,

взятих

Сталівии.

перед

ве..впким

~0.10Ba КО.1Госпу

Т

с. ребухіВ.

ІМ. Хрущова.

Галицький,

агроном колгоспу ім. Леніна. с. В.-димерка. ПОСІЯЛИ ГРЕЧКУ

~маг~ючпс~ ~a ВПСОІ'Ilі1 ур(),!і сШ , РI.1ЬНlІЧl оршади в першу чер~у ВlПlО.~О.lJ! ііур'ЯНІІ НСІ насш~еВI~Х ДIJЯНl,ах ОЗШІПНІІ, а ПОТІМ 1 на всьоч маСІІві. ПРОПО.1ено. 400 гel\ТapiBililITa та пшеЮЩІ. В. Рогач. ім. Жданова, с.Колгосп Красилівка.

.'

"

Рілнпчі іір':'/І~адп

І .]

За В('..lШ'(lЮ.

редактор ШО;І:енної стінга-

lіО.lГI,lСПУ с. п.~осК'с.

600

увагою

ім. деніна старанно ДОГ.lядатоть 1І0сіВlІ ,Ітта і ПШt'1І Іщі. Ві! насіННСВIІХ ді:ШПОI\ 1І(·рrfiШ.Ш !о ПР"І\О.ll,И BCj(;Ї 05ІІМIІНIІ. Горо!нл іірlIга:щ все бі.lьше ОЧllщав від ііур'янів овочеві ч.;ьтур". llР91l0.1ені МОРІіва, ЦI10у.1Я, J\іШУП(\ та інші. А. Теплюк, зеТІ! "За комунізм".

ТраІ\Торна брпгада Н!! 10 (бршадпр т. КОНОНЧУ!\ А.) пер­ шою сере;!, іірпгад МТС ЗаІ.ін­ ЧП.'lа сівбу греЧI\ІІ на lІ.Іощі 80 ге!,Т!lР!В в обслуговуваному I,О.lГОСШ 11.1. Ватутіна. Сівба нрОRедена в ;~обре підгот()вленпіі грунт за 3 дні. ТраКТОРІ1СТІІ і'( llр а 1УН І· Д С . ..", . уворш ВИЬ'ону~а.lIf норин на 120 процентІВ.

О. Горохівська,

агроном Броварської МТС.

------------.-----

зпчного

IJI СТІ! ту ТУ .

веЛ~RОМУ С та:Ііну ві! колосп-

н~юв, КО.1Госпниць, працівни-

.I~{ "1' Г,ІТО ЗРООIJ.1П ' Д.1Л ТIІГ(і, 51 І)ратл таliИП.. УРО/І,аіі.

Щ(' Вf'СІІОЮ СJi.lа.1И шан ат-

ночаСІІ.О

ЯК

5

11

еІ\спеДІщії БХОДПТЬ TaI,Oi~

ВПВ­

чення наііrфеКТІ!вніпшх спосо­ бів боротьби з втратами по:шв­ них BO~. Спеціальна гррш вче­ них Зilfiметься ВІШСІНШНЮ/ змін І\лімаТnЧНIІХ УМОВ ПОВО.lіІіЯ В зв'лзч 3 зрошенням.

--+++--

Генератор для Куйбишева виготовле­ нltй достроково ХАРЮВ •. ~a TY~90гeH('p,"TOP­

ному заВОДІ 1М. КІрова закін­ чено випробування потужного Г~HepaTopa ця !\.уііБПШ(·ВСЬТіОЇ ГlдроеJеІіТросrанції. Він іl\ІІВП­ тиме ~TPYMOM. '1ИС.lснні (\уді­ ЛІ\ПМІІ

осна­

щена ве:шчна ста.:!їнсы1аa будо­ ва на Во.lзі.

цпм на КОіКСН ГСІ,та·р,

ШДіКllВ.1ення,

внесемо

по

ЦІ'нтнера мінера.1ЬПИХ !об- ЗМАГ АННЯ ЗВ'ЯЗКІВ -

l\~B МilШИllно-траИОРПIlХ ета Н- lН?Тl'хпіЧllПХ З<lХЩЇв, від JllіОГО рив-Ji<lJіі1них і азотових. ПеЦІЙ і спсці;)лістіn сіЛЬСЬІіОГ(J НІ на lірОlі. Ш' Bii{CTYIIaf:MO. ред І1СР~ШМ оччуванняи ІІар4,

Протягом

ВСJЬШ McxaНl3MII,

центнерів картоплі 3 гектара

С.1ухаЛl ВіІ\' ~'

хороші. ОСНОВІІІ' Н'ПІ'р - ноеи­ по радІО наШІ І\О.lГОСПНПJ\1І .1ИСТ що ! t Jlпти доглщ: за ІІосіIlами, у

всr.озБРО(iJші зустрітн

ного нау~ово-,:(о('лідного агрофі­

Jir,t vчаСIllll\П ек­ гpOMa~CbI{OMY тваринництву. В Ста.:пну ТРУДІВниками КО.1ГОСП- тари. ПРОПО.10І\. бу!е проведено СПf'.щції ВПl3чаТJI~'УТЬ ClIocoi'ilf Ц~OMY році бу!е виконанпй три- ного се.Щ РаДJII/СЬКОЇ Укра!"и. Дf'І,і.lhЮI, потіи ОБучув(tННЯ. ПОЛІІВУ В рапонах, що пі!.ш­ Інч~пfi ІОан по розвитч всіх І. Ковбасинськии, А гають З}JOшенню. ~o sав;щння

Весняні пол.о-

ві роботи ПРОВ('Jсні в СТІІС.1і С!РОЮІ і l~a ~IICOKO~{y агротех­ IIl'lНОМУ рІБШ. Впдп па ВРОіІ,аі1

Ja еКСIlеДllція вчеНIІХ вdесоюз­

ЦІВ Р АЙО НУ

у соціа.lіСТПЧIIО~іУ 3)!ilГi1 нпі господарс.тва РаДЯНСЬТі()Ї УI\раї- П.10Щ'!; в нас-зяіі. На 1i0іl\(Ш ТОП]]О ПЩіІ\ИВИМО.ГНОіВRОЮ, роз- на краще nідді.lення і аг('нт­ ни. ТРУ!lВНИЮІ се.Ш Іівітучо] гel\Тap nil.11J по 60 ТОНН гною. ве!епою ВОJ],ОЮ. Пщгорнсио Ііін- ство зв'нзку серед працівників радянсы1оіi У ч аїнп дають СаДИ.1И ЯР(IВИЗIН~аН(lЮ l,артошrю ними окучниЬ'а ми 5 попраВl,ОЮ З~'пзку ра ііона доіірнх паС.lі.(на г.шОННУ 8-1 О см, :J таким розl\~IЯТВУ !орогому. і С .lюііимому paXYHnOM, щоо• Oy.10 • во по 45 тисяч Ж!Ю товаРИШСRI Jта:Jіпу !о- кущів на гсиарі. ПіС.1Я цього битнся в 1951 ропі ще вищого П.І0ЩУ заборонува.1lI. Через 20 врожаю всіх сіЛЬСЬRогосподар- ДНІВ . п~ове.lИ повторне борону-

вручну саШ,;tМП. П,lміТП.1И про- Ii~B за Іівітень доііll.lllСЯ

1'01'0-

вести та"'О (.\ Ж повторне ОІіУЧУ- лІвсы\~ (1Іа'1. Т. }ІІІХ('І;П В.), в~ння. Цей агрозахід ПJJOв!'!емо трсБухІвсы(' (нач. т. КаЛI'I!ЧСН­ ше.ІЯ первого як ті:IЬRИ вип;ще ко А.), .1ЇTRiBcbJ\e (на 1]. т. дощ . ІЦербllН')" .!. '1) І. !ШЯЖІЩЬ],І\

ських ~ультур, високоJ ПРОДУК- вання І ТIlM самим знищюІП Вирощуючи картuплю, наша (зав. т. Го~обеіі П.) від!ід('ннн ТІІВНОСТІ громадсыlогоo тварпн- I\OP~y, що утворилася після Л~НRа заСТ?СО~У6 все н?ві fi но_\ЗВ'Я:J!\У, Юіl .перевпr,он(! Л~ ЛІ, ннцтва, ДОСТРОl\ОВО

внконатп !ОЩlВ.

ВІ агротехНІЧНІ заХО!JI 1 з честю план по прпоутках, таТі І П.rан . !о!ержить СВОГО CJOBa !аного І п? Р03ІІовсю!жепню JiTepaTHII. p П~ИСТУ!lП.~и до ІІ~ОПО.'І- в листі хлібороііів У КР~їЖЬІЮї ВщзнаЧIІЛІІСЬ на роботі .'IIIl;TOдержавою. . В листі великому Ста.1іну за- K~. • ни~}вмо оур янн ПІД 1\0- РСР веЛИІіОМУ вождю товари- ноші М. ІІІІ\іль (с. fOi'OJiB) писано . соціаліСТІІчне зобов'я- рІНЬ, !ооре РОЗ~УШУ6МО грунт. шеві Ста.lіну. В Є. Юрчснтю (с ..JіТl,п),:І. КСУН: Цю роботу 3аІіlНЧЮІО за 4-5 (с. В.-Дпмеlжа) та І. ОВДІ·",НКО З ання 1 нашої лаНІ\И: зібрати !НІВ. . ~~R а Тl.1ЬЮІ . Мищенко Іі почнуть з'яв. , (с. Требухів). ПО 6 О О центнерів RapronJli "• ляТи~S1 оур ~, яни, знову прополеланкова О. Роздяконов,

свої зобов'язання перед рідною

reRTapa

на площі 6

1'6K'IapiB. 110

Т

ege

J(ІННИМИ ПРОПОЛЬПИІtRМИ. Од- е. ГоrОJll:.ОJlГОСПУ Ім.

MOJlOTQBI

нач. райконтори

МінІстерства ав'ЯЗКУ.


ст!

2 ПАРТlІіНЕ ЖИТТЯ

масова робота

!іро порп;щу на фермі і

.lllllle

11і(' . IП того, .:11; ('тас там :1L!.віду­ .111'111&1 комуніст В. :;агумеlllшгі

I · Пра.пп ЗI!а'1I1О покраща,1И. Та1,1' iJ, ~!ОіhlШ (' I,(і:\аТIІ і за І,ОР­ иодобуваючу uригаДУ,ДI] "РЩItll : 1\ОІІІ.уніст 1'. Рі ; ШШ' IШО. ІІо;І.іОllі :НlіІIІІ CТ<lJI! t'ІtріЗI> , де праЩІ)­ ЮТЙ I; O~IYII ісТIІ. ЗнаЧllО ПОJіПIІІ([ ,Ш і агіТіІl(іІі­ І10-иаеова РОііота 1\ І;О.ІГОСІІ і. Ще ІІа ночаТI,У РОІ;У ііув створе­ ний і1гітколепив, в Ш\Jlі\ пвіП­ ІПЛО 4/) I\OJfYlliCTiB, u('щартііі­ НИХ 1,0ЛГОСПlIllХ аКТlІві('тів та jlШ.lігепції (' е ла. 10 І\ращю: KO~IYHЇt'TiB ііри JaTBI'pllihelli по­ ліrоргані;щтораШI в брша ;щх. 3 НО'1аТ1іОМ ПО,ll,ОВИХ робіт виііlll.llI ТУДIl і агітаТОРІ!. Що­ ДНЯ кожен із HllX HPOBOДlIТl> В .1анці, бригаді ііесідп, го. !осн і ЧПТІ\И г~tзет, ХУДОЖНЬОЇ .'liтератпп. Особ:IІIRО :юбре пра­

О

R

В

Е

Ц

Ь

~o

тра.вня

JlОХУ.

1951

кормами,

110М)' І{О.ІГОСП iM~~~'~I~, c~~?iYoД~~K ~~P~p:~~:O~ ~~~?~~lІпtt там І годіВ.lі і НРО;\УІ;ТПВllість тваршшицтпа І

в полі

Та];, lІапрпюад, ДОНІ' ИП чае не

А

Забезпечити громадське тваринництво вдосталь рішуче піднести його продуктивність

Агітаційно­

J!і('JП УКI'УllН\\IІШI I;ОЛГОI'ПУ ~наЧІІО : \росда рол нартігіlЮї органі ;{щії в l\OЛГО('IІІЮjfУ ВІІ­ робництві. lІасампере;( \ІИ 1101баJИ про ТІ', щоіі розставиш КО~lупі(·.іr. па пішопіда:IІ, НIІХ іІі.НТIІІ;ах роботп. ЦІ' СПрПЯ.1О ріЗІ;ОМУ п і ,1IШЩІ'1ll1f1J тру дової ДUСЦJIпліIlН, піJВlІЩ('ШIІО ІІРО­ ДУИПВІІості прщі І\олгосппш;ів.

Х

KOIIBefiep,

Rа.ШТі1, ОПllllllПСЯ на останньо- утримаuні і досташi!t му міеиі

в

районі по

надою зюеною масою КОРІІОВПХ Ч ЛЬ- знаЧІИ ніlllПЩІ/:JllСЬ. У колос-

МО:fOКіі ІІа фураашу корову , о;,\еРіl;аВШII ііого sa 4 міспці на 113,6 .Іітрів Мf\нше, ніж торік ; \а таl;ІІ!і іН період : Не набагато пішов впере;{ ПО продукrпвпості тпаРllllІІицтва і кодГОСП ім. ВОРОШIІ.10ва, С. ВпгуріВЩllllа, -надоєно MO.lOKa тут за -! ~fir.яці ІІа 110 .'Іітрів менШІ ' , lІіж за таКIІЇ'Ї період МІІНУ:lОго року. ~T РУДІІЯІІСЬКОМУ КО.1госпі ім . КагаllОВIІ'lа також НIІ',I;Чllit на.Шl ~lo.loKa ІІа КОЖНУ

тур, посіяних на l\онвеl1ЄР, такі ііі самс корови в іНШІІХ 1,0.1госпах дають в середньому по 12 і бі.1Ьше .lirpiB МО.l0ка . Утримання худобп .1ітом в зимових приміщеннях -І; ве.шКІВІ He;r:o.liKOM . При відда.lellOсті ферм від випасу худоба бі.1ЬШ витрачас енергії від да.'ІеlШХ перегонів пнаС.lідок ЧОГО 311І1жується її ПРО.1УКТИВJfісїь. В зимових приміщеннях JiTOM, ко.Ш ТРЮІаш в НІІХ хробу, ство-

пі ім. Хрущова, с , Тр,'І.ухів , станом ІІа 15 травня па І;ОЖНУ фуражну І{ОРОВУ ІШДОЄНО по 48:'> .1ітрів МОЛОI,а, У КО.lгоспі ім. МО.;ютоna, с. ГОГО. lіВ,-53!) .1ітрів і в ]{олг о спі ім . Ста.lіна. , С. Р}- Сішіп, - по 595 ./ітрів . Всю ІtО.lГоепну ХУ ;(IJбу n .liTHi Тйбори! В половому ета· пі треба О(I.r<lДllатп загони-за· ГОРО.II1, а Д.ІЯ те.IЯТ, cBIlHel1, бугаїВ · IІ.lіДIІПків ЩІ' fi постаВfI­ ти !\риті навіСIІ:І стінамп Д.1Я

фуражну корову: TopiIt бро рюються нездорові )')lОви Д.ilЯ захисту TBapfllI ві;! вітрів. Тре­ одержано по 326 .1iTpiB, а в тварин, що також негативно ба тут таlіОЖ СПОРУДИТП при­ ЦhОМУ році .1l1ше по 168 .'Іітрів. ВiДCYТIlicTЬ справжнього se.1eHoro КОlIвейєра, худоба і досі пе переведена на літнє стій:юво-шбірнс УТрllмання '~TaKi

IІпливаr. на нродуктивність, а іиоді G ПРПЧНІІОЮ ~ахворюванпя їх. А між ТЮІ утримують ще 11 досі ХУДОIiУ в ЗИМОВИХ приміщеннях і в ІtО.1Госпі ім. Ватутіна, е. ПРИЧIllIН НИЗЬКОЇ продуктивпо- Пухівка, ім . Жданова, с . Красті тварп IІІІицтва в ЦІІХ КО:1- сшІівка, i~I, Кірова, с. 3аворпчі. госпах. Тут зараз на KOihПрактикою передових 1,0.1-

ІІУ

фураіІіНУ

корову

міЩСНIІЯ і .'(Ля жипа І(ОЛГОСП­ ПР!І оргаНі J ,Щ і ї зе.1СНОГО r-;ои­ НІІків тваРПIІНИI~hКИХ бригад. в е ііЕра КО.1ГОСПIІ і rаДГОСП:l не ­ Табори облаДJIaТl1 б.1И1ЬКО IlОрноземної СМУГИ СРСР висіВiJ­ посіву ку льтп па зелеІШП коп­ ють значну кільr-:ість Blko-вівся­ ної сумішІ. Як Bi.:l-OMO. суміНІ піС .11! Beiir.p, пе:tfl .lеl,О від водопою . використання да є IІсвел!!ку отаву. Д.lЯ підвгзеllllЯ зеЛIІОЇ каси Всесоюзному haYI(obo-дослі:l.НО~!У

для хроби виділити постіl1них

IHCTtlТYТY кормів імсні В. Р . І3іль­

ІtО.1ГОСПlш](ів, тягло. К . Рубанік,

ПРllііом , ЯКllіі різко піД81111l\'Є ота­

ГО.lОВНl1іі ЗООТСХllік рай-

сіву до вико-вівсяної суміші рай­

добовий госпів доведено, що там, де ху-

рШ \1О.10ка стаНОВІІТЬ

2-3 літ- доба зараз в таборах, де запро-

----------~------~--------~-----

є

вдостаnь

зеnених

ЩОlOrь агітаторп П. Печура, Ф. ху :юііу вдоста.1Ь зе.1еШIМIІ І,ОРБоровпк , Н. АlІІкіпадзе, Т.Раш­ ~ІаШI, ; lля rщіюі тварнн ВШ;ОR іНі1. Всі агітаторн беруть ак­ РІІСТОВyt. ться зе.:Іена ~Iaea, ihfIтивп)' участь у ВlfПУСКУ що­ та. у ;Іііі MO.lOl\a в ці . lOМУ па

(' і.1ьго('пві;ці.1У.

J пі,,­

грасу однорічного.

Раііграс. Підсіяннй пі" збирання

підвнщнвся-на Р~ЧНІІХ Tpi~B. 1; руть носіяні .1ітрів І;ОіIШОЇ лобн. IIlСЛЯЖНlIВIlI ];У.1ЬТУРН _. тур­ КОР~ІОдобувні бршадп на М­ Н('\ТС, I;УI;урудза та інші.

150-180

О. Дорош,

Bllr-:!!

BII\o-вів­

Bi;J.pocTae

сяну суміш, добрс

кормІв

:Іенпі1 І\онвеііср посія.Ш у ;1,ва СТРОI\И зо геКТ,tрів ВІшо-мішаll­ 1\11, Ї гепарів ЧУМI131І, відведе­ ІЮ понад 50 геиарів uaraTo-

прости!і

ву. Uей ПРИЙОМ ск .1ада є ТІ,СЯ

r (.1Я громаДСЬ],ОI'О твар"ннпцт- фермі значно

ва об.1аДllані таБОРІ!. КОРМО;І.Обуваючі БРllгадн забезпечують

ямса В.:І-алося розробllТIІ

д ва

спочатку

ВIf(' іВ<lfТI,СЯ

вико-вівсяна сумІш, а поті~! вроз ­ ЮЦ висівають райгр а с (25 кгр. на

гектар), насіння зароБЛf1ЕТhСЯ бо­ роною і ПРIІКОТКОВУЄТЬСf1

дерев'яним

ді.1ЬJIIl'llІlІіі з()от г :шік.

піС .1Я

\'КО('ІІ . Агротехніка цього ПРllііо;[~' :1.)'-

жс проста:

і дає

лсгr-:ІІМ

котком.

На знімку : в .lаборат()рії іНСТIІ­ туту. Лаборант П. Н. Конова з а аналізом снопа раііграс у о,l/юрі'r­

Колгосп і\l. ]\\О.игова. с. ГОГО.1lв.

~----~----------~------~--денної стінгазети . ного. Всі ці ~aXOДH сприя.lИ ТІ ІЧ , ПОЛІПШЕННЯ ЛУКІВ ЩО В значно короткі строки, ні:і\ МUПу.10ГО року, нрове;lll Гектар за 1\~'~'capOM sвільнл- зібрано за 16 робочих днів. \ І. Кабишем і М . І\аUшпем. 1'0ИОРМОдо(іуваю'l(1, брпгада СТВО­ загрібальниця, тові до роботи кінні граблі. весняну сівбу, ПО:fіпшав стан ються наші луки від весняної Ііожеll косар, рює міцну I\OP!dOBY базу Д.1Я повіді. І там, де ще недавно возій, скпртоправ знав СВО!; КО.'Ігоспники зобов' язалися ГIЮ~lаДСЬJ\ОГО тваринництва. Під­ громадського тварпннпцтва. нескінченим простором виблис- місце на сіпозбиранні, ознайом- своєчасно і бе.з втрат провестп ЯШВ.1ено ~lінера.1JЬНШIll добрива­ П. Степанов,

Готові до сінозбирання

секретар парторганізаціі.

Колгосп Ім. Леніна, с. Семи полки.

Щодня

в

* * * обідню

перерву,

під час віДПОЧIlНlІУ, І,раща .1ЮІ­

кова-агітатор садової бригаДІІ Га.1Я Таран проnодпть з КО.1госПlIПКЮШ бесідн, YO.10CHi ч ІІТ1;11 газет, ХУДО;IiНhОЇ .1iTcpaTypfJ. А.1е це не Б.1аСIfIlМ

Ti.ll,I\I! С . ІОВОМ , а !t IIpJII;.laJOM , I11'P( ~ BII­

І,ОНУЮ'!!! щоденні JШІШЯ ,

вона

ЮJінпі

З<lII[[.ІIОI:

зав­ СВС'Ї .\

стій. Багатиіі врожай трав бу- кількість кіс, граблів, вид

де в цьому році, до

з обов ' язань, взятrlХ llcpr.l ne.lllІ,ШІ ('та.1іНЮI-О;lI·Ріf; , IТIІ з 1; 0;1; ·

ного ПI;тара ('іну 110 :Е,> f(епт­ нерів фрупіп . : ~a г.се це lІІану­ f)О.lгосrШfI(;1l

ЯІ,ОГО ми "готуємося вже тепер . , збиранні пра. цюватиме .7 сін.о3а

складеним

гектарів

1200

планом

Лр:н і пасuвища t зерво\!

ве .1НКИ:.l ре­

JlO;J.aTKoBIIX

O.:l-ержаНIІЯ

l\Ормів Д.1Я

грома;IСЬКОГО

тварин­

НlЩ l ва. Завда:JНЯ кожного КОЛГО('­ пу В

цьому

році

-

ПРlІвест~~

ШIІТlI їх врожайність,

які с ть сіна і Д~я

в

піДВllШIІТИ

пасовищноі

виконання

цього

траВІІ.

завдання

нсобхі;(но в ко;кніЙ брига;!.і, за ЛІ,ОЮ з акріП ,lені ЛУКИ і пасовища. мати I lі т кий П ,1аН IІров е;~ення аг­

Ко..1ГОCn i~!. Jlеніна, с. Ж('рдова .

Їх

В . Декар .

0-'

-ЧІ

комсомольсько­

в

му ПОЛІТГУРТКУ С.lухачі

гypТl;~

вивчати книгу

закіНЧl1дlI

«Н. В. Ста. lіl!.

Коротка біографія » . ГOTy, ; ~roCb до підсумкових занять, повто­

прове ,'І.('IІIІП .

ГІіДВIІЩIІТІІ урожаііНіСТЬ .1уків і пасовищ можна

ПОВСРХОВЮІ

по­

ліпшення\!, 1\0.111 :tернина і траВ0стіі! не lIlНШУЮТЬСЯ , і коріНlІlІМ поліпшенням

вання с1уків

Ш .1НХО\!

і

1, 0.lГОСП І· » fjіЛЬШОВIІК·' .

переоrю­

пвоrення

сіяних

луків .

Поверхове ПО,lіпшеННfJ

€ най­ бі ,lЬШ достуnни\! способом збі .l ь­ шення продуктивності ПРllродніх

.

Робота на луках і пасовищах да є ться по поверхні і за Р Об.lяєть- ,1

КО.1ГОСП ім. СТіІ .'1 іllа. Jlуховнць­

ся во.l0куша~1ІІ з ХВОРОСТУ або іншю! знаРЯ;J.;J.Я~I, яке роздрібню є його і зароб.1ЯЄ в .:-еРIІО. Ба;.кано BIIOCIIТl! дріБНIІЙ, перепрtвшиіі

кого раііОIl )' , ;\\осковської об.1ас­ ті, з аЩ1ОваДІІВ ПО.1I1ваНIІЯ .1укІв ГНОЇВКО Ю і О "е р ;.к ав з гектuра 60,6 ц е нтнера ; юброго сіна з в е ликою

гнііі. Сві;.киЙ Гllili ВЩlагає особ.1І1· ВО старанного розподілу і з аробленнн. На заплавні і lІ!!ЗlІнні луКІІ гнііі треба вносити піСШI сіно -

кілыістюю цінних f( ОР~ЮВИХ трав­ ТИ~10фіїВКI! . віВСЯНllці .1 )ТОВОЇ, ЧПТНlша . На IІl' У ;і о бренііі ; Liлянці ЦІІХ же .1)'ків у ро;.каіі сіна був

косу або ранньою весною . На па-

27,7

совищг гнЇЙ ВНОСПТЬ осіНIІЮ, піС,lЯ

ЗJкінчення пасіННІ!.

З МісцеВIІХ добрив

Д,lЯ

за .1I1ваютьсн,

.1 У К,

Р озr а шованих nо

а

[:>Рllгад.І1Р КО.1ГОСП )'

так

8()

-

"вы (вllже--

.:І-И А . Н. Шутової цсва

внеС.1И

і Ф . А.

на .1j'КИ

40

фека.lііі І одер;.кали по

HeriB

ArO.lb-

РОЗВt'.,ениіі

сіна 3 гектара,

цент-

з амість

17

центнері!! по п"ану.

Мінера .1ьні .,0БРflва вносять ІІа .1УКI! у внг.lяді ка :lіфосфаТНIІХ су­

~lіlUей

і

ПОВllОГО

AliHcra,lblloro

добрива.

Ка .lіфОСфаТНі

;(оБРlІва

бі.1ЬШ

всього треба ВНОСІІТИ на

низинні

.1)'КIІ. Норма внессння на ці ЛУКІІ

нсц", Те~IНИКОВСЬКОГО району , Мор

суперфосфату - 2-2,5 центнера і хлористого -:аліlО-1-I,5 цеиТl['~ -

внесла на .1УКИ в З;JП .l il ві р. Мок-

ра lІа гектар. ПРІ! вне с енні ІІа с у-

підвн- ловської АР С Р.

щен'іЯ уро;.каЙності ННЗИНЮІХ, що ~!a .lO

центнера з гек т ара .

ПО.1іПШСШfЯ

Редкоnвrlя щоденно'( стlн­ rазетн "Зоря комунІзму". Колгосп I~! Андреєва, с. Богданівка.

ГО ,10са

ВСІ косарок, яКІ вже ПОВНІСТЮ ВlД-

Проведено

гeJIТapiB вп пасіп.

В. Мехед,

сіножатеіі буде pe~IOIIТOBaHi нашими механіками с. Рожии.

POTCXHi l/lНlX заХО.:l-ів. В цьому lІ:.а­ ІІі ПОВlІlІні б у ТІІ зазначсні ohpeMi ВІІ :Щ ро';іт, СТРОКІІ і ПОС.lі " овиість

спою .laПl,ОВУ .

та ДO~Y на весь СТlflЛОВИ~ перІОД

збира.ння іншого дрібного інвентаря. На ДОUРОТНІІИ запаШIIИ:.І сІНОМ.

ВIІІ\ОlШШЯ К )' .lbтуrннЙ стан свої .1УКIІ. збі л ь­

І\ОДРУ!' на УСllіШltе

ють і новаіl, а І{IТ!,

кувала вода, сього;щі вже 0'111- лениtt з нормами виробітку, .'1.0- сінозбирання, достроково роз­ М? 140 ГСИі1рів прпроднпх лу­ щені площі від насосів і неков датковою оплатою. Правління рахуватися з державою по сі­ ІОВ. Трава ШВІІДІ\О росте. Кол­ КИЛИМ зеленіє буttПИ!і траВ0- колгоспу придбало необхідну нопоставках і З~і)еsпеЧІІТИ ~y­ госп готується ДО сінозбпраНllЯ .

1-1. В. І{орш у нова

О ж ші ГНО Ї ВК.І· і Х Л ОРІІСПІЙ l{а .1ііі, пі'"- хо"ільні Л}'ІШ НОРМИ З НИ;К_І'10 Т ЬСН

а11 х друге косіllня-амlачну сс .1ітру. с у перфосфату "о 1.5-2 це НТІІерів .:-О.lI1нах м. І .. \.' " і Х.10РИСТОГО калію .'l.u О . 8-цснт­ ріЧОК і c Y XO.:l-і .1ЬН!!Х .1YKiB ве.ПlКе ,У rO""' il ll с і на б у в 3\5 ЦCIIТIIl:pa з

гек т ара ПРОТІІ 8 цеНТН С I)ів на НС- нера . На M a.lO l a.lIIBHЇ .1 )'КIІ

,"

значення ~Iaє полl.1.10ГО РОЗКІІ. 'ОСТІ' ,,<:. 6 у д оБРl:ніі і д і.1ЯlІl'і, . "~ають пгJ .l)'ка"., в кl:Iы' цеllТн(:рів на гектар без з аробл ювання ранньою весною , або піС .1Я

с ять с у перфо с ф,IТ У

ВІІО-

цент-

1- 1,5

нера і Х:ІОРІІСТОГО ка.1ію

n.5 цент-

UіllНlIЧ У ;lоБР С IІНЯ\1 Д .1Я .1уків Є . нера на ге l1Тilр. КаліфосфаТІІІ добфека.1ііl. ИІВІІДІ-:О ,1іЮ'l1l

на

ріст

рива ВНОСЯТЬ на .1УКИ

рано

вес­

рюючи КОЖНlI!і розді.l,ПРОВОДЖУ косовиці, ЧІІ ранньою осінню. трав, фека .1ііі у псршиіі ;.ке рік ною, або піС.1Я косовиці , чи ран­ групові і іНДИІ:ідуальні кон­ кор\ювих угідь . КОЛГОСПНІІКИ доб­ Дуже збільшує урожайність .1}'- помітно пі.:l-ВИЩУЄ уро;.каііНіСТЬ лу- иьою осінню. На НИ З ИШІИХ луках с,"льтації.

"Всі С.1уха чі

добре

засвоїли

проfiдений ~laTep іал і при !ідуть ІІа підсумкові заняття піllГОТОВ­ лені. Слід також відзначитп, що 7 чоловік неспі .IКОВОї мо­ .10ді ВСТУПП.1И до .1aB .1elliHCbкого

комсомолу.

П. Білокінь,

КО.1ГОСП "ЗОРЯ", с . Кула;кенці.

пrопаl · ан ,l,НСТ.

ре розуМіЮть такі прийоми ПО,1іп­ шення, як ОЧlІстка луків вІд ку­ щіВ, пнів, відвід Шlшнlх ВОД, зни-

ків гноївка. Краще

. ;J.If

в

. . СУМІШІ

З

всього

супер

вона кІв. BHOCIIТII ЙОГО треба рано вес- суперфо r фат DНОСИТЬСЯ на

фосфатом

"

щення БУD'янів. Проте всі цІ ро­ Д.1Я цього в 30-40-Вlдерну бочботи да.:l-)'ТЬ найкращий ефеlП при 7-10 умові під;.кllвлення травостою доб­ фату, а потім иапсвнюіоть її гно РlІва~1Н в потрібнііі кількості І в ївкою, розведеною на ПО.l0ВИНУ

ку всипають

кращі СТРОКІ!.

о

о

б

н 10,.:1ПО1lапу росту трав, а о осІнню. Розбавлсного фека.lію (од-

кг. суперфос- на частина

водою. Гноївку вносять

на

луки

15

тонн .

ристии калій-щоріЧНО.

Н

всчоро\! .

Зразу

після

Агроном Г . Єnвневоька •

Високу ефе ктивність дає удоб- ранньою весною або пlс.1Я першо- ПО.lивання ЛУКІ! боронуються в 1 - - - - - - - - - - - - - луків І пасовищ гноєм. ВН()СІІТЬСЯ він rаиньою весною, го сІнокосу В кількості до 20 -2 слl ;J,II. В('С\\Ою 195() року в Т.В.О. редактора О.:l-ИН раз в два-ТРІІ роки ПО 10- тонн на гектар. На пасовищах колгоспІ ім . Сталіна, Тульського М. ІВАНИЦЬКИЙ. рення

15

тонн на

гектар.

ГнІй

розки-

гноївку ВНОСЯТЬ осінню.

району, Тульської області . брига-

Адрес редакцІї: м. Бровари, Київської області, вул. Кірова

07198

і

Х .10-

.

--~-----------------------------------ВИ

0;(11)'

а

Поли- І рік.

вання провод иться в пох\!)'ру ПО-І

або

рік,

п ' ять чаСТIІН води) І фаТ:і В~~Хб~~[~а"Х B;~~~::bc:a.l~~~~;

113. треба иа гсктар

ro.:l-Y

ту;.к ділянку через

6РОlаРСlaка районна АрукаРНІ КиllСlaКОГО 06.аIСВОГО )'apau1ввa І С.РПІІ Dо.n1rраФ1і та 1в.uaIНИЦТlа

Зам. 521-20НІ

40 номер 1951 рік  

40 номер 1951 рік

Advertisement