Page 1

ЛРОJleuрl .еlх краТ., є,ltиаlтесиl

ЧЕТВЕР

"СоцІалІстичне змаrання каже: однІ

18

працюють погано, другІ добре, третІ кра­

ТРАВНЯ

1950

.N! 40 (630)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАдИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯщих КИlвськоІ ОБЛАСТІ

3

ще,-доганяй кращих І добийся ного піднесення".

р.

Ціна

15

(Й. СТАЛІН).

коп.

ЧЕСТЮ ВИКОНАЄМО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДАНІ ТОВАРИШЕВІ СТАЛІНУ

МехаНізатори додержують слова

"Пленум ЦК КП{б)У рекомендує партійним орга­ нІзацІям, головам колгоспів. директорам мтс і радгос­ пІв систематично провадити перевірку виконавия со· цlалістичних зобов'язань у ході СIЛJoськогосцодарських

На

робіт, оперативно усуваючи ви_влені хиби. По пІдсумках

"Сталінець" ГОТОВі,

ГOДB~ розпочати

по фуражну корову. І

літрІ а молока ва кожву фуражну корову, рішуче пІднести продуктивність всІх Інших видів худоби. Колгоспи ім. І-го Травня, .с. Русанl8, "Жовтень" І

2000

.Переможець·,

так не

ТіЛЬКИ по продуктивності худоби. а І по ряду Інших показвикІв. У цьому кол­ го<:пl, по колгоспах с. Се­ миполок, Ім. 17-го партз'їз­ ду, с. Княжичі, f рядІ ін­

с.

ДОС1РОІ<ОВО

зобов'язався

зразу

j

впадає

у

вічІ,

соціаліс­

і реманенту, показують ре­ монтники тт.

Власенко В.,

намолочувати

-

слова

норми

ЩQДНЯ виконують

виробітку

150-

на

проиеНlів. Успішuо таІ<ОЖ

прохо­

20

комбай­

160

нею цього року по 18 тонн змІну проти 14 в дить пІдготовка

1949 році. Закінчили також нерІв, машивlстlв для

КОЛГОСПІІІІІШ арт і .1 і імені Сталіна. Канівського району, Київ­ ської області. розгорнули Збира.qьного інвентаря .

ремонт

ти тт. Коваль І..

косарок, які одержалз МТС.

змагання Неuелакі червоні прапор­

проведення прополки І пІд­

гання.

городини.

Відповідь на ці

мився та..

з

питання

органіЗ8цієJO

Крук Г.,

Половко п., Іваницький М., Мележик А.

роцІ

1g49

удостоїлися

я

і

ще

нашоt

3

лапко

ремогу пройшли дні сівби і посадки картоплІ

по

обох

прик­ бригадах. І ось наслідки­

І. Сундук.

Броварська МТС.

за

урядових

Картопля поqала сходити. Проводимо боронуваННlI

на­ вздовж рядкІв. При повтор­ ному боронуванвівпоперек кого врожаю картоплі. рядКів п;дживимо мінераль­ У вІдповідь на нагороду ними добривами. Пустимо город

вирощення висо­

ми зобов'язалися виростити пропольники, потім знищи­ 500 центнерів картоплІ мо бур'яни вручну. Пропо­

по

з кожного гектара. Все ро­ лок проведемо

бимо так, як того

2-3.

Оку.

вимагає чуватимемо кІнними

ОКУЧ:­

агротехніка. Картоплю яро­ Rиками. Підгорнемо картоп­ визували, посадили на доб­ лю також вручну.

ре підготовленому І достат­ ньо удобреному місцевими

добривами зябу.

О. КовбаСИRська. ланкова колгоспу "Перемежец .. с. ТреБУХіВ .

".

НаслІдуючи приклад передовикІв РільничІ бригади тт. СІОка Ф. і Ярмоленка першими

РОЗfОРНУЛИ

ротьбу з бур·янами.

Ва­ бур'янів 15 гектарІв OBoqiB. А. Ланка Марії Крук. яка зо­ бо­ бов'язалася зібрати по 50

За іх центнерІв ягід

прикладом очистили озими­

ну та ярІ культури від бу­

р'янІв І інші

бригади.

Го­

відмінно

з

гектара,

прополола

нику.

клуб-

А. ГалицькиlІ,

родня бригада очистила вІд с. в.~Ji~~~~~а~ОЛГОСПУ ім. Леніна.

* • *

ВсІ посіви озимих і ярих

культур випололи домІшки

очищені вІд бур'янів. Про- сторонніх культур.

РОботи.іНДИВlдуального зма" вели також видову ПРОПОJI­

В упертій боротьбі за пе­

МехаНіК

самохідних

За всІма вимогами агротехнІки колгоспницІ

соцІалІстичного

но­

вих

У

ГласнІсть

Mo.1JOTapoK,

ремонт молотарок машиніс­

На знімку: КОІІГОСП!ШЙ механік ТОВ. ШАКАла ремонтує жаткулобогрійку. -

дав агітатор т. Кукшин. Він побував перед тим у 2-it\ бригаді І докладно ознаЙо·

конання взятих зобов·язань. словом і особистим

у

зерна за

на зборах мають допо­ могти широко втІлити ва практиці досвід передовиків, до кІнця викрити і усунути всі недолІки у керlВ­ ництвl соцІалістичним зма­ ганвим,забезпечити успішне

що не по всіх наших кол- готовки до збирально!. госпах з однаковою силою Комуністи, комсомольці, розгорнута боротьба за ви- агІта'rориl Більшовицьким

.БДО-

34" машиніст т. Пікож. Він

Требу- ших соціалістичне змагання цІ на вриваблююче оздоб­ хІ!, • Червона Україна· і Ім. ще на вкрай низькому рів­ леНій Jl.ошці показують. яка Молотова, с. Гоголів. чис- нІ. У колгоспІ .Зоря\ с. ()ригада. ланка веде СI.ОГОД­ ленна кількість лавок, Кулаженцl,договори ва со­ ні перед. хто 3 колгоспни­ бригад, тваринників взяли цlалlстичне змагання ні разу кі в відзначився у соціа.'!іс­ значно вищІ зобов'язанн,.. не перевірялися з часу. як тачному змагаННі на польо­ Очолюючи пол!тичне І вони були складені. вих роботах. трудове пlднесенвя колгоспКеруючись рішенвями Але . цифри не можуть •• кI8 f колгоспниць, мехаві- квітневого Пленуму ЦК розповн:ти, чому сьогоднІ заторІв І спеціалістІв сlльсь- КП(б)У ,по колгоспах району червоний прапорець у H-оІ кого ГОСllодарства,парторга- посилилась взаємопереВIР­ бригади? Як їй вдалося на­ ніЗ8цlя району домоглася ка соцзобов'язань мІж лан­ багато пере виконати нар­ певних успіхів у розгортан- ками, бригадами. механіза­ ми?-Саме цІ питання і хвн­ нІ соціаnїСтичвоrозмаганвя торами, тваринниками. Дня­ лю~али у перший день сІв­ за 8иконання 8ЗЯТИХ зобо- ми зустріч мІж вашим і би колгоспників І-ої боига­ В'Я38НЬ. Весняна сівба про- Бориспільським районами. ди, яка змагаетьса з '2-0Ю ведена на БІльш високому Кожні взаємоперевlрка і за вирощення високого вро­ агротехнічному piSHi, ніж у обговорення іІ наслідкІв жаю зернових, картоплі, минулому році. Зросли поголlв'я І продуктивність громадської худоби. Але АОС8ТЬ rлинути на зведенвя під час сІвби, ва зведення про удій молока, яке ме друкуємо сьогоднІ

Приклал високої продук­ тивностІ працІ,

Рябцев В., Рубанка Д., Гав­ ривершив рилов К. В08И додержують

ремонт молотарки

ВзаємопереВlрка соцзоБОВ'язань

надоїти

XOq сьо­

збирання

врожаю.

госпу, ні одного колгоспнltка, тракториста, робітника 'І раАГОСПУ. ЯКі не викона.'IН своІх зобов·язань". . (3 постакови квітневого Пленуму ЦК КП(б)У). і,

тваринництва,

днів раНіше намІче­

М06Т своїх машин комбай­ тичному ,магзнві за достро­ нери тт. Лось п., Бабиq В. кове і якісне вивершевня та Мишкоріз І. ЇХ комбайни ремонту збиральних машин

тн результати перевІрки, виявляти невикористані ре­ зервн та намlqати конкретні заходи ,1(0 підтягування вІдстаючих до рlПНIІ передових з тим, щоб на кінець року не було нІ одного району. колгоспу, мтс, рад­

НОГО плаву розвитку гро­ мадського тваринництва і де удаУ молока з місЯJtя В мі­ сяць ЗРОС1'8ЮТЬ, розташова­ ний колгосп ім Петровсько­ го. де спромоглися З8 4 МIСЯ­ ці надоІти всього тІльки по 138 літрІв молока на кожну

5

ного строку вивершили ре­

кожного періоду Сlльськогосподарськнх робіт (сІвба, ПРОПОnЮВ:lННЯ. збирання врожаю) слід проводити загаJlЬ­ ні збори колгоспників, праu,lвникі8 мтс. радгоспів, ра· йонні та обласнІ наради. на Slких докладно обговорюва­

Ми-трудяЩі району дали слово великому СталІну зібрати цього року по 100 пудІв зернових, 1200 пудІв картоплІ і 1050 пудів овочів з кожного гектара, J{OCTPOково виконати трирічНий план розвитку громадського

загаль­

1\'(-

з основних

зе9НОВИХ

Колгоспник д. еолове".

Колгосп ім. І-го ТраВНІІ, с. Русанів.

Повторна прополка городини Змагаюqись за

стопудо­ лола

19

гектарІв

овочІв.

обидвІ достроково, на 5-6 вий урожай, рільничі брига­ проводить повторне розпу· дНів раніше, ніж у минуло­ ди закінчили прополювати шуванвя мІжрядь. ГОГОЛіВ. поруч з колгоспами ім. Молотова і • ЧеРВ0- ківець року у нас не було му році, за всіма вимогами посІви озимих і ярих куль­ О. Костенко, на Україна·, якІ близькі таких, які не виконали б агротехніки виконали пос­ тур. Прошарована чумиза. Городня бригада про паагроном колгоспу ім. ,Калініна, тавлене перед ними завдання вже до вивершенвя триріч- своІх зобов·язань. с. Літки.

В одвому і тому

ж

селі ладом забезпечимо, щоб на

--...............--.....----

ЗаКінчИвся перший етап боротьби за здійснення взя­

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕрховноІ РАДИ СРСР

Про скликання ВерховноІ Ради СРСР 55

Пре~идія ВерховноІ Ради

КОRституціl СРСР

СРСР на підставі

Скликати першу сесію ВерховноІ Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік 12 червня IgS0 року в м. МосквІ. fолова Президl'і Верховно'і Ради СРСР М. ШВЕРПИК. Секретар ПреЗИДІЇ Верховної Ради СРСР О. ГОРКІН. Москва. KpeMJIjЬ. 13 травня 1950 р.

..

.,

15 травня Голова Ради МінІстрІв

n.

дах, а пІсля цього на засі­

статті данні правління

постановляє:

ПРИИОМ И. В. СТАЛІНИМ

тих зобов'язань. Нас.'Jідки обговоренІ по лавках, брига­

колгоспу.

Щоб мед мати, треба про бджоли дбати Пасіка у Красилівському І витку тако! важливоJ галу·

Переможцем у соцзмаганнІ колгоспІ" Червовий прапор· зі артІльного господарства.

визнано першу бригаду, мІж ланковими-ланку ГалІ ТеслІ. Тут було вже врахо· В8НО І хто краще організовуе догляд за посІвами, кра ще готується до ЗбираЛЬНОі. ПІд керівництвом терито-

в загрозливому станІ. Роз- Адже

держава

видІлила

виток бджолосімей CI<OI?O- спеціаЛЬНі фонди цукру чу~ться, деякі з них наВІТЬ для підгодівлі бджолосІмей гинуть. Такий же став 1 в .'

. .

а керіВНИІ<И ци х

колгосП1S

І(ОЛГОСПl ІМ. Кірова с. Ве- не одержують його на 6азі. ликоr Димерки. Не зайве буде додати і Керівники цих І<олгоспів таке. Якщо покласти зараs ТРЮГВЕ ЛІ ріальноІ парторганізацІї го­ неспрвят- у вулик 2 - 3 кілограМIІ туемось до взаємоперевl рки посилаються на

СРСР Й.

В. Стаnін

договору па соцзмагавня 3 ливl к.'Ііматичвl умови цієl цукру, ТО добуток меду прийняв ГенераJlЬНОГО Секретаря Організації Об'єднаних Па­ сусІднім колгоспом ім. Ю­ весни для бджіл. Але це не через 1-2 мІсяці еуде у .іil п. ТРlОгве Лі. Р08а. так, це тільки наслідок 6ез- 1О разів більший. На приІІuмі були присутнІ Заст. ГОJlОВИ Ради МІністрІв Агроном Жигало. господарвостІ, безвідповlМ. Гончаренко, СРСР В. М Молотов і МІнІстр ЗаКОРДОННІХ справ СРСР Колгосп ім. І-ої П'ІІт"рl'lIС".

n

А. Я. Вишинський.

~. 3аворИЧі.

далыігоo ставлення до роз-

агроном-6д2КОЛОВО~.


--------------._------------СТА

ПАРТІЙНЕ

Х

А

Н

О

В

Е

про

безгосподарність

..

з 28 березня ваша чі бригади колгоспу. Вдвlбригада почала боротьбу, чі більше, ніж минулого безпосередньо на полІ, виконання

бов'язань по договору

ка.

,Іави

ня під

понад

20 є

ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦЯ (до t50-річчя з дня смер­ ті в е .1 11 К О Г О російсь!(ого

шпаль­

вашими постіjtвими допису­

ва

виселку

полководця-Олександра Ва­ СИЛЬОВl!ча Суворова - 18 травня t 800 року).

ім.

Понад 150 копгоспників прийшли в сl,n.ськиА к .. уб

І-го Травня і кінопересувка Bt заїжджала.

віколи ту ди

ПQсnухати Jlекцlю на тему:

вачами. Селькори-оойовl Колгоспники написали про поміЧник. парторганlsацll • П борот.Оі за моБІлІзацІю це до своєі бригадноl по­ льовки. Виступ польовки колrоспникїI НІ виконавня своіх зобов'яаань перед то­

варишем ПИШУТЬ

Сталівим. про

свІй

Вони досвІд,

про роботу своІх дpy~iB­ кращих стахано.ців, ІІИСТУ­

нають проти Jlедарів,

бра­

короб/в.

"ПОЛКtJВОАець о. В. Суво­ ров·. Лектор - ч .. ен сі.в .. ської .nекторсько' групи т. ПопаАЬКО С. Т. КИСІЛЬ. с. Ззворичі.

підтримала па рторганізац!я, І ось двіЧі вже були спе­

ціальві кlносеавси для бригади. Днями

у

нас

1-01

нарада селькорів.

взаємоперевірцl виконання Наш селькор ланкова договорів на соцзмагання. Галина Колесник, шо вирос­

-

БУТВЙДОС:ВIД роботи.За првк ,ІІадом т. Колесник пІдгото­ вились і провели цlЄІ весни

-

номер

Намітили також

І'

стінгазети.

ВИПУСТИТІІ

спецІальний номер стІнгазе­

ти, у якому будуть вміще­

посадку картоплі ряд інших ні матерІали взаємопереВlр­ ланок. З інтересом читали ки мІж нашим колгеспом колгоспники

дописи

про

та сільг()спаРТIЛЛЮ ім. 1(0досвід роботи кращої сви­ мінтерну, с. Світильне. По­ варки колгоспу П. Какун, руч з цим ми

почали зараз

орачІв тт.Фесюка З., Малю­ рейд перевірки ставу

ги П.А" Малюги П. Я. І ряду ЛRДУ З8 посівами і

дог­

підго­

інших стахановцlВ, п'яти­ товки до збиральвої. деивіlдекадві зведенвяпро В. Захарченко, хІд пол.ових робіт по брига­ редактор стінгазети дах, які змагаються мІж "Голос колгоспника". собою. МатерІали ці викли­ Колгосп ім. Леніна, кають жвавий обміВ думкас. Плоске.

***

В раАбіб.nlоте.і в,ваштована виставка література. Над стендом напис: .Великий борець за росІйську зем,nю о. В. Суворов". Си­

яами працівникІв біб.nlо­ теки оргавізовані ГОJlосиl читання MaTeplaJlIB про о. В. Суворова в коnгоспl Ім. IЛ.lіча. Т. ЗОЛОТУХА. с. Бровари.

НАШ СУВОРОВЕЦЬ наш зеМJlIІК

тичнІ заходи по органІзаціі мІжколгоспних радІовузлів.

**

Затверджено план міро­ приемств по поліпшенню роботи

Рад. громадс.ких працІвниць 1 посиленню

масвво - політичноІ

....

роботи

серед жlвок району.

.-

РАЙВІДДІЛ ТОВАРИСТВА ПО РОЗПОВСЮДЖЕННЮ IОЛIТИЧНИХ І НАУКО­ ВИХ ЗНАНЬ УРСР

Поаавчора відбулися з00-

Р. членів районного вlдді­ по

розпо.­

llОдженвю полІтичних і нау­

кових знань УРСР. Обрано r.К,ІІlдl

тт.

WулltГИ І. (голова), БоЙн.ка О. (заступнвк голови), Лео­ .0воl В. (вlДПОllдальний

секретар). 50РВМСЬКОГО М., М.хеда ГЦчлени правління). КРИJlова.

r.

1''' 01iQ5

сівби

Не

суворовеllЬ

Захарченко. СТРУН­ кнй, пIДТIІГНУТНЙ, він зав­ жАи в оточеннІ дlтей,IІКИМ вІн розповІдає про пре­ красне ЖИТТІІ

в

а

1949

пр~тензli

рільникІв j за

дві

3

роцІ.

ми

до

догляд

за

з

суворов­

ському училищі. К. КУДРЯ. с. Ж~рдова.

перед-

боронованІ.

JIюбо ГЛJlНУТИ,

товаришІ

глибину. ВсІ види робіт, за колгоспники. на лани,

які

договором, в тому числі пере.ll.посівниЙ обробіток грунту і посів. проведеНі достроково і ПРИЙНЯТі вони з

ми разом з вамв обробляли. Не послаблюймо ж нІ на одну годину догляд З8 по­ сlвами, пlДГОТУЙМОСJl ретель­

оцінкою "добре- і .Відмінно". ВироБІток ва кожний 15- сильний трактор на 15 травня складав 195 гектаріІІ

во до збиральн01, і ми до­ сягнемо своєі мети. Зберемо цього року по 100 пудів зернових, 200 центнерІв кар­

умовноІ оранки. Заошад- топлі і городини 3 ко.ного жено вами 420 кг пального. гектара,-так як це записано

Добре

підготувались

І у нашому догонорі на

працювали на сівбі рільни-

со­

ціа.лlстичне змагання,

--------

· ПотроУмо

YBary rpoMaACbKoMY

тваринництву (Із виступу завідуючого фермами коnгоспу"Жовтень"С. Требу­

хова т. Шикуnи переJlмікрофовом на колгоспному радіОВУІЛі)

Наш

колгосп

домІгся зання-виконати цього року

м~нулого року ~евних успі- трирічний план розвитку ХІВ У розвитку 1 пІднесеннІ громадського продуктивно­ громадського тваринництва.

го тваринництва, надоїти по

Річний плав 110 великій рогатій худобі був виконаний ва 120 щ>оцентів, СВИElОПОголlв'я на 127, овець І птиці на 100 процентІв. Молока

3000

дІлових ПОРQСЯТ від кожн01 свиномаТКИ,одержати по 120 яєць від курки-несушкв­

фуражну корову.

тваринництву.

літрів молока на фу­ ражну корову,викохаrи 0018

прийшлося по 2163 лІтри на нам всім слІд ПОТРОІти YB~ry По удоях молока на фу-

Перш за все нам IІОтрlб-

ражну корову иаш колгосп но,

щоб всі наші

доирки

вийшов зараз на друге міс-

працюваJIИ так,

це в райові. Можна, безумовно, радіти цим показникам, але не можна вІ в якому разі заспокоІтись. Щоб успішно здІйснити взяте на-

Моноліт Уляна, яка вже над.оJла по 900 літрів на фуражну корову; як еви­ нарка Максюк Наталка, що вже одержала по 10 діло­

ми

соцІалІстичне

раАОlІнего віJUlлу

Розглянуто стан радlофі­ _ _ _ _ _._J(-.=0рОВУ

ji

коли гостІ

BaCII

як доярка

зобов'я- вих поросят на сииноматку;

на, яка

по

Надоєно

Назва села і колгuспу

молока на

1

Назва села І колгоспу

фуражну

І

корову

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Требухів, "П ереможець" Требухів. "Ж овтень" ГОГО.1ів. ім. М олотова

В.-Димерка, 1·м. Леніна Русанів, ім. С таліна Світильне. ім . Кірова 3азим'я, "Пр олет. шлях" Гоголів. "Чер вона Україна" Требухів. ім. Леніна Требухів. ім. Сталіна Русанів. "Жо втень" В.-Димерка, і м. Котовського Русанів. ім. 1-го Травня Погреби. ім. Кірова Троєщина. ім . 13-річчя ЖОВТНЯ Літки, ім. 18-го партз'ЇЗДУ Ворошилова Вигурівщина, ім. Красилівка. і М. Димитрова

Жердова, ім. Шевченка Жердова, ім. Леніна В.-Димерка. ім. Ворошилова Богданівка. ім. Сталіна Рудня. ім. 20-річчя Жовтня Калита "Червоний Жовтень" Княжичі. ім. Щорса Кулаженці. "Зоря" Гоголів. ім. KOMiHTt!pHa Плоске, ім. Леніна Бобрик, ім. Сталіна

зо Семиполки. ім. Леніна

31 В.-Димерка, ім. Кірова 32 Княжичі. ім. Леніна ,

670 648 590 -481 473 468 -452 440 440 435 421 401 394 393 390 373 362 347 344 340 336 331 326 324 316 312 312 308 306 297 293 284

І

Літки, ім. Калініна Жердова, "Передовик" Світильне, ім. Комінтерна зб Свиноїди, ім. Леніна

33 34 35

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

5-4 55 56 57 58 59 60 61 62 6з

64

Рожни, "Більшовик" Бобрик, "Шлях Леніна"

Гоголів, ім. Будьонного Калита, ім. 17-річчя Жовтня Рожівка, ім. Молотова Богданівка, ім. Леніна Бровари, ім. Ілліча В.-Димерка, ім. Петровського Красилівка, "Нове життя" Семиполки, ім. І-го Травня В.-Димерка, ім. Шевченка

Красилівка. "Черв. прапор" 3аворичі. ім. Кірова Заворичі. ім. І-ої П'ятирічки

Мокрець. "Нове життя" Бобрик. ім. Шевченка Світильне. ім. Шевченка Пухівка "Червоне се.10" В.-Димерка, ім. 2-0Ї П'ятирічки Опанасів. ім. Леніна Княжичі, ім. 17-го партs'їзду Рудня, ім. Ворошилова Пухівка. ім. 7-го з'їзду Рад Бервиця. "Новий шлях" Семиполки. ім. Ів. Франка Гоголів, ім. Петровського Калита, nПереможець" Рудня, ім. Кагановича

кожного теляти

---

молока на

Літнє табірне утримання, зелевий конвейер-заПОРУК8

корову

~48

Кв!вс:ька оБJl., М. Ірев.рв, .уа. ЮРОВІ. Друк.рая райrlзетв .Стахавовець·

ваги

700 гра­

доглядати худобу.

І фуражну

232 228 225 225 223 222 200 188 185 176 168 162 160 159 138 107 100

на

мів.Всім рІвнятися на пере­ довиків, як 80НИ ,ІІюбити І

НаДиЄНО

281 279 275 266 264 259 259 256 256 254 253 251 249 248

забезпечила щодо­

бовий приріст живоl

cl.lbCbKoro господарства про удІй молока на кожну фуражну КО.1lгоспах району станом на 1 траВНIІ 1950 року (в .nITPa~

каціТ району. НаміченІ прак­

в

-

посадка

163 гектарах 3 дні ранІше

раніше, ніж у

ЗВЕДЕННЯ

в раНкомІ КП(б)У

gравлlннв

•*

Все сеnо Р:Jlіє. приІЖАжае до нас в

мінераль­

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ; , - - - - - - - - - - - - як телятниця Дядечко Ган­

о'

,ІІУ товариства

час весияноJ

о. В. Суворова.

ВзаємопереВlрці між ланка­ тила високий урожай кар­ ми присвячуємо спеціальні топлІ, у своєму листІ до випуски польовок, між брига стlегааети розповіла про на­ дами

центнерІв

що наміченого СТРОКУ, на

плужниками, на встановлену

таторІв, прис •• чені паМ'1Іті

Обгово­

рили питанни про участь у

110

в

місцевих

них. Сівба ярих І

пункт зобов'язан-

площі проведена

По всіх ceJlax районусьогоп.нl лекціl і бесІди агі­

відбулася

добрив

Волога на озимих посІ- lІосlвами. ПрополеНI IІсі 430 вах і зябу була закрита гектsрlвозимих. ПерШІ схо­ с~оєчасво. Оранка ва всlЙ.l.1І картоплі пlдживле_і 1 за­

ПАМ'ЯТІ

тах стінгазети І польовок.

ташована

з

ми успІшно виконали.

селькорів. 5 3 них обранІ Цікаво буде навести і тз­ ЧJlенами редколегіІ, ... реда­ КИЙ факт: 7 бригада Р03гvють польовки і • КОJIГОСП­

ний перець·,

на і

змагання

Радиl доповісти,

КОЖНИй

Юхимевка, проти яких вис­

час

внесено

рільничими бриrадами ІСОЛ- картоплі на госпу ім. ЛевІна с. В -Димер- проведенІ на

стінгазети "Колгоспний бракоробів-причіпнвків Во­ перець",1 номерІв світловоі лохи і СИАоревка, л~даря Зросли за цеі

за РОі<У

взятих нами зо- грj'\Нт-І100 тонн

соцlаJIlстичне

на

ти, спеи.lальвиЙ номер, при­ аинних усунуло від роботи. СВRчений 80-рlччю з дня Стан на свиноферм І і пта­ Вжиті народження В. І. ЛенІна, хофермі поліпшав. 1g по,llЬОВОК, 3 додатки до були також заходи до

тупили селькори ва

ПЕРЕД МІКРОФОНОМ

(Виступ бригадира тракторної бригади БроварськоІ МТС т. БІяозерова п записаний на маГНітофонl.IІКНЙ траНСJJюваВСIІ по радІосітцІ з радіовузла с. Бровари).

порад.

газети.

1* Р?2

тра.ВВ

Спільними сипами-до єдиної мети

птаХОфермі і свинофермі. гаsети Після цих партзборІв Критичний виступ пройшло 3 Мlсяи.1 і можва СIІОдобався всІм колгоспни­ колгоспу пІдвести деякІ підсумки. Ви­ кам. Правління пушено 8 номерІв стІнгазе­ РОЗГЛRНУЛО ці матерІали і вказівок,

.& СТАХАНОВЦІ

8 час пІдготовки до вес­ ми між колгоспниками,роб­ в_ноУ сівби парторганізаціи лить соцзмагання гласвим. Нещодавно в стівгазетІ, .аслухала мій звІт про ро­ боту редколегіt. У своіх а потім і у свІтловІй газеті виступах і рІшеннІ кому­ був вмІщений матеріал, з карикатурою, вІсти вказали вам на наші ВідповІдною цІнних

Ь

ЖИТТЯ

Сеnькори-бойові помічники парторганізаціі

аедоЛlки, дали ряд

U

високої продуктивності ху­

доби. Ми, тваринники, звер­ таємось до

кормодобувиої

бригади, яку очолює т .Заець, з закликом -забезпечте ви­ сокий урожай на всіх 15 гектарах,

І

що за

вами

зак­

ріплені. Ми звертаємось до наших будівельників, мов­ тажників- швидко і якіСно пuбудуйте заплавовану ко­

120 голів, 100 голів,

роварню на

лятник ва

те-

сви­

нариик на БО свиноматок з ПРИПЛОДОМ.

Спілltними силами ми ви­ КОН1.іIМО взяте в'язання І соцзмаганні

нами

зобо­

переможемо з

у

колгоспом

"Червона Украlна-. ВідповІдальвий

редактор

С. ПОГРЕБIUСЬКИЙ. Зам.

201-2500

40 номер 1950 рік  

40 номер 1950 рік