Page 1

Газета

бнходнть

Броварських міської та

районної рад,

районної державної адміністрації

з

17 квітня 1937 року

Ng

З

(991 9)

СередС8,.

6

січ . . я

2008

ре>к:у

Dв сз<асз~L] 0[J)0ШШ[J)CЗGJШ0LJ [J)Шl!J0GJGJ0LJ [J)Шс;JШ

Районний Ііюджет

-

10 січня св ій ювілейниіі день народжен­ ня святкувала одна з найстаріш их жителів Требухона Ганна Назарівна Жс рсбень. Незважаю•вt н а поважннй вік- 100 років ­ вона з теп л отою та сльо за ш1 радості зустрі•t ала • вtслс нни х гостс іі , котр і в то іі ден ь зав і тали до затишн ої оселі берег ині роду . Ширі побажання лу нал и на адресу нісї тенд ітн ої ж інки, котра прожи.1а неп­ ростс життя , nро пуслшшн •tсрсз себе всі світлі та пох м урі події ;..tинулого с торі•tчя . Від імені ра й дсржад\Ііністрації вітальні слова ювіл яр ц і персдали :шсту nн tІК гол о­

ПРИИНRТО 10 сі•tня відбулася 15 ІІОзачергова сесія Бро­ варсьt>ої рийонної ради V скликання. Голова рийониої ради 10.1. Кушніренко 11ривітав деІІу­ татів із Нови.м рокоJн, Різдвом Христови.м, з дие.м народження іJненинників, вручив ім пода­ рунки. Де11уmити заслухали доІІовїдь начальни­ ка фінаисового управліния райдержадміиіс­ трації Т.Е. Рудевич "Про районпий бюджет Броварського району на 2008 рік" та додатків до иього. С першу

це

п итання

обговорю валося

В І! Брова рської райдс ржад~tіністраuії В . Є. Ш ульга та начальник управл і ння праці та со ці ал ьного захис ту Броварської Р ДА Л . П . Яїц ь ка . Також Ган на Нюарівна от­ римала матеріальну допомогу та згідно з відповідним розпорядженням голови Броварської РДА М.Ф. Діденка - дов ічну спtпсндію, ро з міром 50 грив е нь, яку одержуватиме щоміся чно. Н е забул и про свою односел ицю і предста в ни к и ор га нів місце в ого самоврядува ння . Наприклад, п е рсдала в ітання від Требухінської ради ветеранів війни та праці її голова Г. Г. Грінченко . І, звичайн о, було багато квітів

на

засіданнях колегії райдержадміністрації та постіііної депутатської комісії з питань бюд­ жету, фінансіu та соціально-економічного розвитку. Після спіuдо повіді голови постійної

де п утатської ком іс ії О . М. Лощихіна депутати активно підтр имали проект ра йонного бюд­ ·у<:ту на

2008

рік. Так им чином, обсяг доход ів

~льного фонду районного бюджету визна ­

:о у сумі 135886,9 тис . грн. , що на 21 відсо­ ток більше, ніж торік , спеціального фонду

-

бюджету- 6716,2 тис. грн. , у тому числі бюд­ жету розвитку - 4324 тис. грн . І з 26 сільськи х, селищних бюджет ів 21 сільська рада до ­

червони х троянд

-

як символ глибокої

поваги і шани до представниці старшого покоління.

.... Природа нагородила Га нну Н а ­ зарівну доброз ичливою вда•1 ею . Можл и­ во , в цьому і_ кри ється секрет й довголіття . Завжди при вітна, гостин на, розсум ива -

таційна . Сесія затвердил а загальний обсяг ви ­

дат ків районного бюджету н а 2008 рік у сумі 142603, І ти с. грн ., а також обсяг видатк ів за ­

такою її знають трсбухівці, з ЯКІІ \ІІІ :-.tаііжс все свое життя прожила вона в цьо­

\ІУ селі . Назарівна- так п о ­ важно їі н аз ивають сус ід и , з н аііомі, і •tасто-густо зве р­ та ються до неї за слушною порадо ю , бо з нають, шо во ­ на і розсудІІТь по-сnравсд ­ тнюсп

1 слово

пл я пштрим­

КІІ. якщо потрібно, знай де. Дол я їі б ула нелегкою, я к і в б і:н. шості жінок того •Іа­ с у, котр і на своїх плс•tах ви ­ несли тягар Всликоі Вітч из­ н я н ої в ійн и, голод , тяжкі повосн ні роки. Чол о вік не поверн у вся з фронту, зали­ шивши їі одну з д вома ма­ ленькими доне чками. Хоч г і ше до вго чекала вона свого Сергі я з наді є ю, раnтом він дс t .. ж ивий, а звістка про смерть - прикра помилка . Адже він був еди ним коханн я \! ·й життя. Тяжка пра ця н а колгоспних поля х н е додала здоров' я . Доводил ось і на молотарці працювати, і в холод картоплю в кагатах вибирати. Та все ж доля подарувала їй десятеро внуків та цілу когорту правнукі в, котрі дуже люб ­ лять і ш а нують свою бабусю, бо, всіх їх во­ на виростила і в кожного вклала ч астинку своєї душі . Тому й в ідч увал ась тепла, не ­ вимушена, сповнен а любов і атмосфера за

святковим столом .

Гал ина Сергіївн а, ~юлод ша до нька Ган ­ ни Н азарівни з і сл ьоз а \ІІІ на o•tax роз ­ повідає: "Молю Бога, щоб іще дода в рокі в життя моїй матері , як це добре- спілку ва­ тись з н ею, це ж найнадійніш а людина в моєму житті". І м и бажаємо всій всликііі род ині Га нниНазарівни Жеребе нь міцн о­ го здоров'я, бл а гополучч я , шоб ус і жили в любові та зла годі. Лариса ШАПКА.

гальн ого фонду бюджету у сумі \358!16,9 тис. ~іtіі8іііІІ8!І.І!іо\ІіВІВІВ\W.:ІІ'.ііВВІВВВВ!'МІІШШІІІШШІВІІІІІІІіІІШІВВІІШШІІіІІШІВВІІМІІІіІІІіВВВВІІМ!'ііfіjШВВІВІВВШmвmmw.t2mі5

грн. та видатк ів спеціального фонду бюджету у сум і 6716,2 т11с. грн., у тому числі бюджету розв итку у сум і 4324,0 тис. грн . Біл ьше як н а ЗО відсотків збільшується роз­ раху нковий фонд зароб ітної плати. Так, обсяг в идатків на зарплату освітян збільшено на 7247,45 тис . грн . , що ста новить 27,4 відсотки, пор і вняно з минулим роком. На харчування кожного школяра передбачено 5 гривень на день. На охорону здоров'я видатки становити ­

муть 43220 тис . гривень , що на б ільш е , ніж у 2007 році. На

27,5 78,8

Усі зн а ють цей висл ів : "І сторія не знає умовного способу (сослагательного н ак ­ лонения)" . У минулого не можна запита­ ти : "А що бул о б, якби ? .. ". Воно такс , яке

є . Історію не можна переписати. Її можна

відсотків відсотка

і треба вивч ат и і шанувати. Історики -літо ­ писні покликані правд иво і мак си мал ьн о достовірно фіксувати усе, що відбувасться

·;л ьшено в идатки з ра йонного бюджету на

.чува ння

-

Вище

хворих у лікарні. Н а видач у без­

~d'што вних лікі в буде виділено 900 тис. грн. Н а культур у збільшено в идатк и на 80\ тис. грн . порівняно з 2007 роком. Ро з гля ну в ши пода ння р а йде ржад мініст­ ра ції, відповідно до статті 58 Закону України "Про державний бюджет України н а 2008 рі к", р а й о нн а рада в иріш ила затuердити порядок і норматн u и вілрахува ння ч аст и н и прибутку ( доход у) гос п одарськ ими орган і зац іями, які належать до кому н аль н ої власності , або у ста ­

В. І .Гл ей: - Uc розпочалося влітку 2007 року. З 20 л ипня по 11 сс рпн я тур и сти Броварського районного центру туризму зд і йснили похід п о Зах ідНО\І У К а вказу за мар ш рутом : село Архиз - р і•t ка Со фі я - персвал Баш ­ Джол 1 -А (3050 м) - п е рсвал І ркі з 1 -А (2880 м)- персвал Софійськс с імо Н / К (2660 м) - рі•tка Кнр ги ч - перс вал Бугайчат Н/ К (2800 м) - річка М аруха - перс вал Халега Н / К (3000 м) - рі• tк а Арсаут- село Хасаут Гре ць к и й . Група була сформова н а з v•tні в

фінансово - господарської ді яльності у 2008 році . Кон троль за вико н а нням цього рішення н окладено н а постійну депутатську ко місію з пи тань бюджету, ф ін а н с і в ПІ со ці ально - с ко­ Н а сес ії районної ра,1 11 бул о затвердже н о

та ні ю

:J н о р \·t ат ивн ої і р о ш оної оцінки з емел ь­

ни х д і_, і нно к не с ільськогос п ода рсько го при з на ­

Ч С ІІШІ площею 9,0 га та 6.7734 га, що З~іа х о ­ !l ~t тьс н у влас І юст і ЗЛ Т "Дсвслоп ер- С истемс" д.1я буд іІ>НІІІ ПВ :1 та скс пл уатан ії логістичного тс р~tін алу з С l'рв і с ним обслугову ван ням <Ш ­

тотра н с п орту

пі!l

розм ішс нн н

вироб ничо ­

склалського ко~ІПJІ сксу , ро зташ ованих на тс ­

рІІ тор ії

Кал 11н івс ьк о ї

сел ищної

р ад и

за

м ежа;..tи н ас еленого пункту.

15

поза• 1 сргова с е с і я рай о нної рад и п'ятого

с кл и кання покюала гар ний приклад ко н ст­ р у кти вної сп івпраці де п утатів райрад и. В она

проіі ш ла орга ні зова но , п орівняно ш в идко і сфскп шн о . Голова рай р ;щ и Ю . І. Кушніре н ко подякував депутатам за х оро шу роботу, поба ­

жа в їм доб ра, щ ирості і мил оссрдн, любов і і ша стя їх нім рол ина!\І . справспливості і свобо ­ дІ І р ід ні й Укр<йнн . Ганн а ПРОСЯ Н ОВА.

rори

...

руський, Пі вн ічн о -Кара ка йський н есуть відго мін тих суворих д нів, а у в іддалених від н аселе ни х п унктів місцях можна зна й ­ ти фра гменти зброї і сnорядження, вмерз ­ лих в тов щу Півні чно-Маруського льодо ­ вика. М аршрут nерстин ас в кількох \І іс ­ цях м е м орі ал "Оборонн а стежка " , облад­ н а ний '\ІОЛОДДЮ В П а \t 'ять про ЗаХІ1 СН ІІ К і В Кавказу . -Тепер це вже інш а країн а, - зауважую я . - Та к , інш а, - з годжуєт ься Вал ер ій І ва нович . - Ми тепер ж ивем о у рі зних країн ах, та все ж не повинні забувати с восї істор ії. Адже і н а ші д ід и й пр ад ід и з росили сво е ю кров'ю цю зе млю . Хо• І у додати , що н а п е рсвал і Бугой• t ат '\ІІІ зустріли п ош у­ ковц і в із Са нкт - Петербур га . В он и и ср еда ­ л и , як е стафет н у muн tчку, стр і • t ку с_~ ав ІІ , і та ким

чин о \І

~нІ

також

при єд н алис ~t

до

п атріоти чної екс п еди ц ії, при свяч е н ої 65 річ•І ю б и т в и за Кав ка з ( 1942 - 2007 р р ), беру•ш у •1 асть у відн овл е нні \І С \Юріалt,но ­ го комплексу "Оборонна стежка". \1111 ра­ зом відновлющVJ и п а м ' ятн і з наки і облаш ­ то вувал и з р уйно ван і ла в11нами та ка \t енс ­ п а д а \І И м ог и л и оборо нців К авка зу.

Ос кіл ьки пох ід зд і йснювався наnр и к і нці в св іті . Доб ре , я кшо є люди, котр і бажають і здатні в н а ш і іі круговерті в ілдана тн свої

і!О~tі•t ного ро з в~пку . шпрапt н а утр и\tан нн рай о нної ради та її ви ­

ведінки. Тобто того, про що так ба гато го­ вориться на всіх рі внях і так мало робить ­ ся насправді. Н а пер едодні Нового року в стінах краєз навчого музе ю Требухівс ь кої ЗО Ш я стала с відко м нехай і не мас штабної в ме­ жах країни, але зн ако вої мя школи под ії. У присутності в ідомого радіожурн ал іста Василя Березовс ького, методиста БРUТ Валер ія Глея, кер і в ника гуртка спортив ­ ного туризму Вале рі я З інч е нка юні тури с ­ ти з Трс бухо ва передал и директору шк іль ­ ного музею Раїсі Овд і с нко но в і експо­ н ат и . Але про все п о порядку. Роз повідас

тутних фондах як их є ч астка комунальної власності за ре зул ьтатами щоквартальної

коІІав • :ого а п арату, а також тех ні•Ін у до к умс н ­

ТІЛЬКИ

ду ш ев ні с ил и і

·

Дорос л 11 х

літа,

льодов н ки пі дтанул н і пр и род а тр і шк и відкрила зав і с у Т<1 С ~І НІШь вііі с t, ко ­

'Іас збереже нн ю П а\І 'я т і .

об с іло

все з а гал ьн с

вої n ор и . Було з н а ііде н о з<Ll ІІШ К ІІ :Jб рої і

зб а й­

дужінн я, зневі ра. і\І бракус ч асу і бажан ­

ня . Діт и ж у багатьох ролинах Н <L~сжать са мі собі. Тслсб а•tсншt 'І асто п ро п а гут на ­ с ttльство і розбt::шс нн я . З еф і ру і три бун ро змиті кр итерії і оu ін к н всього, шо було в шtнуло\ІУ і шо в ідбува ст Lся ни ні . Я к н а ш ій мол од і роз і брат и с я в усьо му Lt ьому хаос і , кол и ч аt.:О\1 найв нщі ідеал и і н а йк­ ра ші ідеї дехто н амагаєт ься перст вор и т и на фарс . П отріб но , щоб поруч буі!и до­ рос.l і, здат ні дОП О\ ЮПІІ . Н а ш астя, такі люди с серед нас . І на Бровар щині так 11 х н с v.ало' І се ред н и х Броварс ьк ІІ іі раіі он н:t іі цс tпр туриз \І у , н к ий очол юют ~> Ол ьга Б ілановс ь ка та Ва ­ лерій Глсіj . Попри пі з н а всL% ІІІІЙ у ш иро ­ КО\ІУ з н а •ІС ННІ UІ•ОГО СІОВ:.І. краЄЗН<1В'ІІІ Й, о.здоровчо - за r<t ртовую •tніі

1t а:-~ р я м ок

ро ­

бот и

ксрів нt1uт в о ll снтру і ІJс іх його t·ypTKiHН а \І i ~:tliO~ ОСН О І> Н ІІіі УХ И Л р Об И ТЬ у бік В ІІ Х О ' ; ЗН!ІН П Л рі ОТІП\І у . ГЛ ІІ б ОКОГО В И В Ч СН \ і }І істор іЇ . ll p lllii c i i 'Jc' l i ii Я .J iTIOI ВІІ ­ С ОК ІІ Х

\І<! р<І .' і ' І! ; ! Х

HOp:.t ;

!Іp <t B' IJI

110 -

Трсбух і вс ь кої ЗОШ 1 - Ш сту 11 с нів , ч ленів гуртка " С п орт и вн ий тури з м ". Нит ка \І Jршруту проход ил а юдовж Го ­

ло вного Ка в казького хре бта , як І Ііі в 1942 ро ці , під •tac Великої Вітчизнн н ої ві й ни , був оста нні м рубежем ,-сроїч ної оборони Ка вкюу. Долини та п ерсвали са м ов ідда но зах ищм и н аш і б ійці. І елітні п ідрозд іл и іlорога з гірс ькострілецької д ІІвізії "Едель ­ вей с " не п роііш л и' До цього ч а су в и со ­ ко гірні п с рс в;L~И X;ur c гa, Б а ш -Д ж ол , Ма -

споряджсннн . М11 І; и р і ши.сtи їх разоч з сt.: ­ тафстною стр і•tкою та ка гкулою, в як і іі міститься пол t па кров'ю зах исни кі в К ав ­ ка зу ЗС '\ІЛН, n срсдат ІІ до Требух і нського красз н а в•юго '\t узе ю . Н с хаі і ц і ні чі свідк ІІ і ст ор ії н агадують І Ір иіі де шніч nок о ­ л ін ням про т і д<VІ с кі бурс чн і д ні .. ... І ось я ст<VІа с від КО\І ці сї ШС\ІЛ ІІВОЇ шпі - псрсда •tі ексnо н аті в д ІІ ректору \\ У ­ зею Р . М . Овд існко . П ереда •t у зді і !с н І ІЛ ІІ уч асн и ки п охо,1у , )"ІН і Трс бух і всь ко·, ш ко ­ л и - уче ниця 11 - го класу ІО•нt Д рукаренко та учень 1 0 - го класу Віктор Ш и б і ко . П ідсу м оІJую• tІІ в с е в ищ ес ка з ане, В . І . Гле й під кре сл ив : - Uc добра традиц і н : nроводн• tІІ кпас ­ з н авч у роботу в походах, rюповн І< ; , 11 скспоз иuі ю м узею . Uc важл ивий \\0 \І t: і •Т у вихова нні патр і от і в . Згодьтеся : прикл ад , гід ни іі н ас.1 іі і)ї Ш1нн . Я з н аю, шо у БР UТ попереду t'а 1·ато пл анів , осл и ка робота . нові \І а р ш рут и і відкриття . Дорогу здал а с тоіі , хто і ідс ' Вале нтина КОВАШВ С ЬКА.


Не хочеться повторюватись, але, все ж 2007-й був

мала завдяки своїм семи дітям, котрих вона народила

не таким уже й поганим, швидше насиченим подіями

і виховує разом з чоловіком Юрієм Миколайовичем.

роком.

Нагорода є визнанням її материнської любові, ласки і

Ось уже кілька номерів ми підбиваємо його

підсумки, аналізуємо помилки і радіємо досягненням.

терпіння. У наш нелегкий час, коли жінки бояться на­

У 2007-му Броварщина поповнилася ще однією ге­

тельці села Кулажинці Ніні nетрівні Тимощенко було

роджувати, бо немає стабільності, ця скромна, спо­ кійна і впевнена в собі жінка, чинила так, як підказува­ ло їй материнське серце. Саме з нею ми і вестимемо

вручено почесну відзнаку матері-героїні. Її вона отри-

сьогоднішню розмову.

роїнею в прямому значенні цього слова. У грудні жи­

.. .. ......... ...... .... ....... .......... .. . .... .... .......... ...

Катя , Маринка і Віка- ше шко­ лярки, навчаються біля мами . Ну, а найменший, Боrдан•шк, такий довгоочікуваний братик, має л и­ ше

-

Скажіть, будь ласка, чи гадали

ви, що станете багатодітною JwanІipio? -Авжеж ні. Кол и ми одружува­

ЛІІОІ н 86-\ІУ році, не ставила собі такої мсти , ш~ажала: скільки Бог дасть, стільки і буде. Я з ростала у род ині , де було днос дітей , а чо­ л овік- п'я те ро. - Розкажіть ІІа,н про своїх діток. - Спо•штку народинея Анатолій. 13ін - наіістарший, мас 19 років , здобун професію шофера-тракто­ риста - кранівника і зараз нжс пра ­ цює в Бронарах. Зи ним з 'явилась Галинка , вона в цьому році

· закін • Іус Згурінський л іцей . Обра­ . л а професію кух ари-кондите ра . У минуло\ІУ році проходила практи­ ку в Броварсько\ІУ кафе "Оазис" і . нач не донелося за неї червоніти: : були лише хороші відгуки про їі 11роход жс н ни практию1. Там же · нав•Іасться і Олександра , щоправ­ да, на першому курсі, тож на нав­ 'Іиння і на вихідні додому дівчатка їздить разом . Живуть там у гурто­ ЖІпку. отримують стип е ндію і за · рік-д ва матю1уть професію на ру­ . ках, шо допоможе їм у житті за ро­ : бити с в ій хліб . Коли приїжджають д одому, то з молодшими сестрами

із

з<шоволеннюІ

куховарять,

як

\НІ жартуою , проходять практику ВДО\Іа.

чотири

з

половиною

ро•Іки ,

тож господарює з мамою вдома .

- А як давно ви живете тут? -Та я ж родом з цього села, тут, у Кулажинцях, моя батьківщина. Чоловік сам з Валодарки Полі с ь­ кого району . Спочатку, коли поб­ ралися, поїхали жити до чоловіка, але згодом, за декілька років, nо­ вернулися на зад. Так з 95-го року тут і мешкаємо. Хату виділив рад­ госn, у ній до цих пір всі \Ісш­ каємо дружною родиною. Хоч во­ на і старенька : невел ичка, тісну­ вата

для

тако1

ватаги,

Підтримуємо лад

але

свои.

в оселі всі ра­

зом. Сподіваємось , шо в цьому році буде вже газове оnаленни , то буде велике nолегшення в щоден­ них клопотах усім нам: до сел а газ вже nідвели, мо' й у нас скоро бу­ де. Хоч просохне трохи , адже за ті роки,

шо

ми тут мсшкаою,

хата

дуже вже просідає і вологи знизу натягує.

- На ваших плечах обов 'язки бе­ регині домашнього вогнища, ви, певно, не працюєте? - Так, з 200 І року я не працюю , головн е фінансове забезnсченни лягло на nлечі чоловіка. Він тру­ диться у ВАТ "Будівельно-мон­ тажне управління-5'' водієм . А я до 200 І-го майже 20 років проnра­ цювала на фермі дояркою . Садоч­ ка у нас не було, тож дітей з собою , доки не · и . Отак

зом і трудиЛІІси біля корів. Зго­ дом, кол11 старші nі д росли, то вже доnом а гали глидіТІІ \Юлодших ЧІІ мені біля корів. Діти в :>Існс дружні, до роботи зчалс•1ку ЗШ1'І­ ні . А зараз в будні шіі, котІ діп1 іі чоловік ро зходитьси по роботах та на нанчанни , ми з Богданчиком ха зиіінусмо, адже жити в сел і і не мити господарства , самі розу­ мієте,- ніяк . Ось так гурто\І і nри­ цюою , і навчаоюсь , і в ідnо•Іи­

л счку, шо діти до д нів народжень

васмо .

ти.

Зараз , коли мої школирк11 вдо­ ма сідають за дО\Іашнс завдиння , Богдан теж сідає ра зо:~-1 з НІІШІ і проходить свої перші університе­ ти: вчить віршики і пише nалІ1'ІКИ і гачс•Іки . Якщо все буде гаразд , то ЗГОДОМ

В СЬ0\-111Й

раз

-

ми з батько\!

-

no•tccнi гл ядачі.

Ніно Петрівно, а чи відчу­ вається підтримка з боку влади?

-

представин

мою

канди д атуру

·

родиuі та здоров 'я і иаснаги вшн з чоловіком та діткам, а ще терпіuня і Божого благословеu11н . Нехай збудуться всі ваші найза­ повітніші .мрії та иайкращі сподіваюtя.

-Так це ж наш сільський голова Станіслав Анатолійович Коцюба і на

вручення нагорош1 , а коли затвср­

дили й- повідомив про час і місце вру•1снни. Аж у Київ довелося їха­

-Дякую.

А влітку , у Зазим'ї на Святі уро­ жаю, районна влада не оминула

І нтерв'ю провела СвітлаІІа ОБОДОВСЬКЛ.

·

·

на СННТО

nершого дзвоника.

- Домашню роботу ніколи не пе­ реробиш, як кажуть, а про відпочи­ нок що ви можете сказати? -Як звичайна українська роди­ на . Влітку діти їздить в санаторій чи на море відnо•Іивати: дикую•ІІІ ВЛаді - nутівКИ Є. А З ІІМОШІМИ ве­ чорами старші дів•1атка ВІІШІІВа­ ють: вдома рушники , наволочки

-

це їх робота. Це їх ше моя мама, на жаль , nокійна, Галина Іванівна Соболь нав•1ила. Самій мені все ніколи, а вони сидить, візерунки добирають , нитки, зі мною ра­ дяться . Дивлячись на них, менші й собі тягнуться до голки з нит­ кою. У молодшого свої nріорите­ ти- машинки та роз\Іальовки.

Дотого ж, у нас с цікава сімсііна ція. Так повелося зма-

FРОМААСЬКА nРИІМААЬНSІ

У &роварськіі~· ·І

Запитуйте­

Захист житлових прав дітей

ВіАПОВіАаЄМО

дітьми , nозбавленим11 батьківського

податкової звітності та ресст­ рів податкових накладних в електроиному вигляді у плат­

тицїі України наказ буде оnуб- \

ників податків виникає безліч пи­

України та створить перед'

тань стосовно даної проблеми. За інформаційними матеріала­

експлуатацію системи nодання

nіклування" органам виконавчої влади та місцевого самоврядування nоставлені конкретні завдання no дотриманню чинного законодавства

та nередбачені дієві заходи шодо соціального захисту дітей і захисту їх особистих, немайнових і майно­ вих nрав та інтересів.

Так, nунктом 2 Постанови nеред­ бачено районним, районним у містах Києві та Севастоnолі держав­ ним адміністраціям разом з від­ nовідНИ\ІИ виконавчими комітета­ ми міських, районних у \Іістах , сільських і ссдишних рад, які є орга­

Вже маііже два роки діє Закон Ук­ раїни "Про основи соціального за­ хисту бездомних громадян і бсзnри­ туjjьних дітей ", який закріnив як

обов'язок держави охоронити і захи­ шати права та інтереси дітей nри ВЧІІНеНІІі праВО ' ІИНіВ ШОДО нерухо­ \ЮГО майна .

Статтею 12 цього закону передба­ чсІю неnрипустимість зменшення nбо обмеження nрав і охоронюваних законом інтересів дітей при вчи­ ненні будь-яких nраво•шнів стосов­ но житлових nриміщень. Для здійснення будь-яких nравочинів стосовно нерухомого майна, nраво

власності на яке або nраво користу­ вання яким мають діти , nотрібна nоnередня згода органів оnіки та nіклування . Посадові особи органів опіки та nіклування несуть nерсо­ нальну відповідальність за захист npaE і охоронюваних законом інте­ ресів дітей nри наданні згоди на вчинення nравочинів щодо належ­ ного дітям нерухомого майна . Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року N2 1228 "Питання організації вико­ наннн

своею ува гою - вр учи л и Под яку ві д Бровар с t,кнх рай дс ржад\Іі­ ністрації та райраш І і пода р у нок . - Хочеться uаосnШІІh}' привіпшти вас ще раз з високою 11агородою, поба:нсати злагоди та щастя вашій

ГОТУЮТЬ НИСТУПИ, різні СЦСНКІІ, пишуть концертні nрограшІ. Ну а

законода вства

щодо

оnіки,

nік-1уваt1ня над дітьми-сиротами та

нами оnіки та піклування. nосилити контроль за діяльністю, пов'язаною з установлення\! оnіки, nіклування над дітьми , і забезnечити дотриман­ ня вимог до:

І) своечасного nрийняття рішен­ ня про встановлення оnіки , nіклу­ вання над дітьми, а також про nерс­ дачу сільською і селишною радою одного nримірника такого рішення відnовідній службі у сnравах дітей; 2) своечасної видачі оnікунам. nіклувальникам nосвід•Іення уста ­ новленого зразка;

3) збереження nільг та надання державних гарантій дітям, які nере­ бувають nід опікою, nіклуванням ; 4) утворення міжвідомчих коор­ динаційних рад з nитань охорони дитинства ;

5) виявлення обачливості та ПІІЛЬ­ ності nід час надання органами опіки та nіклування згоди на відчу­ ження : житла, nраво власності на яке або nраво користування яким мають діти.

При цьому оnікун, nіклувальник для отримання згоди про відчужен­ ня житла nодає органові оnіки та nіклування : І) заяву , 2) коnію рішення про встановлен­ ня оnіки, nіклування,

3)

В ході компанії щодо подаиня

колію пасnорта оnікуна, nіклу­

вальника,

4) коnію свідоцтва про народжен­ ня ДИТИНИ,

5) коnію документа про nраво власності на житло або nраво корис­ тування яким має дитина,

6)

коnію технічного nаспорта на

житло ,

7) коnію виписки з державного реєстру нерухомості, 8) nисьмову згоду дитини, яка до­ сягла семирічного віку , на відчу­ ження житла,

9)

коnії документів, шо nідтверд­ жують наявність житла у дитини nісля його відчуження (договору куnівлі, договору дарування або зая­ ву власників, які купують житло у дитини,

про те .

шо вони

nродають

належне їм житло особисто дитині, до якої додають коnії nаспортів, до­ кумента про право власності, технічного nаслорта на житло, ви­ лиски з державного реєстру нерухо­

мості) . Копії зазна•Іених документів обов'язково nолаються разом з їх оригіналами . У рюі відсутності оригіналів доку\Існтів nодаються їх нотаріально засвідчсні коnії . Згода на відчуження житла, nраво власності на яке або nраво користу­ вання

яким

\Іас

дитина,

надається

одночасно з нотаріальним офор~І­ лснним його nродажу та куnів.,1і для дитини рівноцінного житла . Отже, законодавчо врегульовано nерелік документів, які подаються до органів оnіки та nіклування для отримання дозволу на відчуження житла неnовнолітніх. Сnодіваємось, шо нині діти не залишатимуться без

даху над головою, адже, nіклування про дітей є найсвятішим обов'язком дорослих .

Тетяна МАРІЙКО,

на•1альник Броварського міськ­ раііонного уnравління юстиції.

ОАПІ

І

рсєстрацїі Міністерством юс- І

лікований

на

веб-сайті Дfl.'

ви щодо введення в промис ; .

ми ДПА Украіни надаємо від­

nодаткової звітності та

повіді на иайбільш актуальні із

документів в електронній формі

IIUX.

з

Запитання: Кількість суб'єктів

використанням

інших

nосилсних

сертифікатів відкритих

ключін

господарювання, які переходять

та надійних засобів електронно­

на електронну звітність, постійно зростає. Враховуючи те, що мо­ дернізація органів державної по­ даткової служби є одним з пріо­

го цифрового nідnису.

ритетних напрямів Гі

розвитку,

системи подання та прийманнн

зокрема в часпші застосування електронного цифрового підпису,

nодаткової звітності nлатників nодатків та реєстрів отриманих

Це як заклю•1ний

момент в

цілому ланцюгу заходів стосов­

но органі зації та впровадження

чи можна сьогодні говорити про

та виданих nодаткових

дату остаточного запровадження

них в електронному вигляді .

електронної звітності? Відповідь: Наказом ДПА Ук­

наклад­

N 587

країні створена мережа сертифікації клю•Іів , ДПА України розроблений

"Про подання податкової звіт­

формат (стандарт) ел ектронно­

ності"

го документа звітності n ла пнІ­

раїни

від

17.10.2007

вводиться

р.

в дію

Інст­

В

центрів

рукція шодо nідготовки і nодан­

ків

ня

наказом ДПА України від

nодаткових

засобами

документів

телекомунікаційного

зв'язку,

Порядок

спірних

nитань

вирішення

між ДЛІ

та

2006

податків та

р.

N 242,

затверджений

рамнс забезпечення дання

та

03.05 .

розроблене прог­ шодо по­

приймання

такої

nьв'яза­

звітності, провсдсний nілотний

них з автентичністю nодаткових

проект з приймання nодаткової

Платником

податків,

документів в електронному виг­

звітності з використанням елект­

ляді, та Тиnова форма договору

ронного nідпису, існує конку­

про

ренція

визнання

кументів.

електронних до­

Цей наказ погодже­

між суб'єктами

інфор­

маційних відносин, які ствОІJЮ­

ний Державним комітетом Ук­

ють власні програмні nродукти

раїни

для nлатників податків .

з

nитань регуляторної

та підnриємництва, Міністерством фінансів Ук­

Сектор масово­ ро3'яенювальної робо1'и

раїни та Державною службою

та звернень громадян

сnеціального зв'язку та захисту

Броварської ОДЛІ.

nолітики

інформації

України .

Після

·


Середа,·

•аnам••т•

21

дошками, а тоді глиною замас­

рицького НВК.

ло і

тили товстим шаром, що не бу­

нашої держави неважка, важкі й

видно. Я

сторінки, боляче стає душі, ко­

на дорозі

ли

мертвий

голосlt

працювала

по­

сильною в сільраді, то бачила як

очсвидuів доносять

навпроти чоловік.

неї лежав

Казали,

що

н;ш свідчення про страшну тра­

помер від голоду. Родом ніби з

гедію українського народу

р.р. Ми Іщя•Іні тим, хто ніколи

Калити, але по нього ніхто не nриїхав, то мій вітчим його й

не

поховав на кладовищі".

боннен

говорити:

32-33

"Прийде

час, все, шо ,·rінлоен. можна буде без

бтІ JІІ і

ка\І

І

розповісти

;ІІодІІ

Андрій

зашІсув<L~ 11,

Миколайович

дени­

сенко взаг<L1і не хотів підтри~Іу­

нашад­ хто

вати розмову.

"А що говорити? Хто винен,

В,\ІіВ ІІІІСаПІ.

По ЗаІюрlІ'Іах не~Іас записів,

того давно вже нема. То хто буде

чин

відповідати?! Ніхто! Не знаю, як

спо гади.

ми вижили, Бог поміг! Комісія

C.'IІ>lHll у ІІІІХ ВЖС ШІСОХЛІІ, ЛИШ

підібрала все до крихти. За те,

але

ще

t:

11 а~~ 'нть

живі

ше

свідки,

три має

ІІ:Іа•Іе ;rуша і С.'ІіJ ТІ!Х не ВИДНО.

шо не пішли в колгосп, випнL~Іt

Ось вихопліою рндки з пш­ РУ'ІНlІКа історії 10 кл. "Одним з

з хати,

Дав притулок нам Прокіп Іва­

ІІаіІСТрашІІіШІІХ ЗЛОЧИНіВ сталі­

нович Андрух, у нього була хата

ІІі:шу пропІ українського наро­

на два ходи.

юся

рр."

Зло•ІlІІІ був, та зло•ІІІІІІlі й до

",ого •1асу не покарані. І ІІаіі­

, ше е-'віт

тоді постраждало село.

ІЗесь ІІокор•ІІtвся

все:

корову,

у муках,

-

душа.

"А н як зараз бачу,

р.н.:

конн,

слово вимовляти. Поло­

ни, бо згадує пам'ять, а болить

Із сmн;щів Андрія Павловича

1916

uc

Слізьми затуманилисн очі і н не посміла мучити душу люди­

ПlІL'ав А. Ф. Лунснко Бобошка.

Наталя

Інстру­

Іванівна

-

говорить

Компанець,

1926 р.н.,- як біля нашого перс­

"Забрали

весь

кошІ.

лазу

впав

дядько,

бо

я

саме

,\tент. Хо:tІІ.Іа комісін по городу і

шtсіла на nсрслазі, бавилася. Я

ШПІРХ<L'І<l

плеск<L~а в долоньки і кричала,

!OCТpl!Mll

ІІ<LnІІU>ІМИ,

шук<LІа свіжу :землю, нмюt, де б ~южна було сховати зерно." Ди­ тнча па~1'нть чітка.

шоб батьки мої доnомогли йому встати. Коли батьки вибігли на вулицю і підбігли до uього чо­

і\Іиколі Лукашенку було всьо­

ловіка, то він уже був мертвий.

го три ро•ІКІt: "Я не знаю, шо то

Напроти йшов Іван Федоровсь­

було, як ~южна назвати той рік,

кий,

нагнувся, скинув з нього

пам'ятаю, шо весr, час дуже

валянuі, кожух і пішов, а тоді

сильно хотілося їсти. І як ось за­

повернувся з рндниною, ломом

раз вас з дітьми, я бачу сту!Іу, у кукурудзи, а я не міг дочскати­

і лопатою і ще з якимось дядь­ ком. Поклали його на ряднину і потягли. Казали, що він був ху­

сн, шоб набрати ж~tснькою uьо-

дий, як трясuя, поховали його

<L1e

якій товкли ВІtсуuІсні стебла з

борошна,

якщо

·на назвати.

так

його

Був мішок со­

ннtка (насіннн), забр<VІІІ". Зі слів Олександри Олсксі­ ївнІІ

на кладовиші.

Єрс-..Іенко.

1918

р.н.:

тш'т·аю, ше урожаіі перед шtм

Виручали

нас

тоді

липові

бруньки. Мама пекла млинuі із якоїсь жмихи, схоже на тирсу, а може

то

була

макуха.

Батько

мій, уже покійний, Іван Дейне­

!ЮКО~І був. До нас 11риіішла uіла

ка, розказував, що в діда забра­

брипща, ;rссь осіб

ли пару коней, віз, плуг. Ходила

і забр<L1И

5

все, що в нас було. Ходи.ІІІ, ви­

ПО

нюхувшІн і на городі, і в дворі,

ЛОL!іКИ,

СіНО ПрОХ\)О~ІЛЮІШЛІІ, ЗС~ІЛІО КО­

Нишпорили по хатах. У нас заб­

ГІІІрС<ІЛІІ. Пам'нтаю, батьки го­ ворІІЛІІ про ні•Іниіі патруль. У

рсuш якісь крупи і квасолю (що

ССЛУ

КОМІСІЯ,

коли

КОЛИ

чотири

три

і

'10-

було в хаті), вийшли на вулиuю, а поряд протікала річка, то все в

в~Іу:tр~І:ІІІе>І ОІШІІІПІ в хаті. Пат­

неї й викинули. Люди закопува­

ру:ІІ, хоюш і нюхав, де ІІахнс ди­

ли зерно на городі, а мій батько

~ю~t. шоб ві.1ібрап1. Бу"ю нас

викопав нму шільно до нужника

ЛІІШИЛаСН

СВИНН,

8

осіб у сі~І'ї. Дід дуже опух від го­

і

:юJ.у. Як обібр<LlІІ нас до шпюt,

знайшли.

толі

кол госп.

тунок. Старожили стверджують,

ДавшІІІ Jатірку пнІ, хто ходив

шо жила в Заворичах жінка (не

вже

'J;ІпІ н.:;uвІ

на роботу. Затірка лина

1трохІІ

в

мішок жита - не Ouc й був наш поря­

не вода, ка­

корінна заворичанка), шо з'їла

борошна заварено­

своє дитя. Жи.1а аж до війни, а

-

го. Деруни роб11ли ·3 льону, по­ лову ІІере~ІслюваЛІ1. Хліб ІІСКЛІІ з бурнків,

заховав

трохи

~Іер·тої

кар­

тоді десь зникла ... "

років

... 75

страшних

подій.

від

А

ос

,_, 11 ол il!LJ-1 ак;tр і в 11 а 1912

р.н .. ;юбрс па\І'н­

тає, що інк ()у;ю:

"Хліб ІІСКЛІІ

;

бур'5ІІІу, бурнків

1 до;rаваЛІІ трохи карТОІ І"'! j, jl Kll(O бу.с1а. !)урн КИ

.1ІІСПІ

ЛІІІ1ІІ

прІІкопув;uнt

ІІа

гщю;tі.

IJ:Ipll'lll- IOIIJf:;: (1)'!l5!KOBa

Борш і суше­

НІІІІ бур'нн. D,\Т\,\о:()

наприкінuі

сказав:

"

нашої

роз~ювІt

Нишать нас, нІІшать,

давлять, викорінюють і ніяк не

~южуть, ніяк Живу•ІІІі'І

ШіІ

·;;1\І)j))'l};\1\

iliJ

.НІКа) \Іі!ІІОК "kltla. 3ріі3\

І;ti--:.І:lli

Десятирічна

uc

їм не !Оаєп,сн.

рідної

мови".

Останнім

про

У

номінаuїt

ниuн б класу Ліuсю міжнародних

ла ·й твір-роздум про барви ук­

N2 51

відносин

м. Києва Алєся

раїнської мови.

СоловйоLІа стала єдиною псрс­ можниuсю

у двох

номінаuіях:

Особливий спонсори

·

розвиток фармацевтичної Г<WyJi і в ме.1ІІШІні застосовується ши­ рокий

спектр

подарушtли

конкурсу.

Крім того.

більш

сфекпtвного

Іlіііних,

запальних

Tp11B<L10MY та

всі

конкурсу

чезний торт у вигляді розгорну­

іІ.tожс

но~Іінаuії

тої

теріаJІІ,ІЮЇ

нагородила

Алєсю

в

"Оригінальні сть твору" кубком, юлотою" медаллю га гра~ютою

книги.

отрим<uІи

Тож,

вели­

шасти

тобі,

псре~юг 1

ка.

Іва11 СТОГНІЙ, о.:rнокласн и к.

З\tінн

~І ікрофлори

А~єсю! МаІ'ібутніх тобі успіхів і

ІЗсім сподоба­

за перше ~Ііснс.

При

ІН1СОКО,10ЗОВаНуО~ІУ

призвести до

~Iy, І'ОЛОВНІІ\1

лась казка про дівчинку Україну,

інфек­

тощо.

застосуванІІ і антибіоти котерш1 і я

"Оригінат,нісп, твору" та "Пуб­

псреможuі

лікуваннн

захворюL!ань:

ліuистика".

Комісія

антибіотиків

різних груп. Вони необхідні .1;1н всілнких

приз

все

Настав 'ІаС, КОЛІ\ Йде ШВІ1.1КИіі

Алєся отрим<L1а 2-с місuс і була нагородження "срібною" мсдал-

лікарі

дорослих та дітеіі.

"Публіuистика"

люта грамотою. Комісія відміти­

•Іасо~І

~юю дисбактеріозу кішківника у

виш1к­

нсння землі української.

учс­

броварчанка,

бак­

орган

i'J-

КіШКіВНІІ­

'111110\1-

Але до :о1Сбактеріозу призІю­ днть

не

тільки

ІНІіі

та

трива;шіі

нсконтрол"ова­ нрнііоіІ.t

aн-

lt8888Wli\i888©Мl\Ш'@I%1JК&;Щ'@Шf%WMWMJ.&'iмM@M!fJM8ШШ!WfffiJМfJJ~Ж©Wf&iWJ&i&йi!*illi%J&W%i\'1~ т иб і от 11 ків' а так о ж з ах вор ю­ вання та стани. котрі супроІЮ.1-

.Щrщр:шашmш ~ю о;rю ~юш !D!PIOOJ..IШ

жуютьсн

(дІІСПе!КЇІ,

Сусnіnьство nроти коруnції "Деякі аспекти антикоруm(ійиого законодавства")

злочину,

~tають

Jагаль­

редбачсні Законом України "Про боротьбу з корупuією", ~ю­ жуть бути накладсні не пізніше,

України.

ня ( стаття 12 Закону України "Про боротьбу з корупнією").

Адміністративні

стяг­

нення за корупuійні діяння пс-

ніж за

місяuів з дня їх вчинен­

6

Чи розуміється сnрияння nідnриємницькій діяnьності, як коруnційне діяння? Згідно з постановою Пленуму Верховного суду України "Про

чених

ПfJактику

го

розгляду,

сприяння

підприємниuькій діяльності мо­ же полягати, наприклад, у діях, спрямованих

на

одержання

підnриємuсм ліІlснзії, ссртифі­ ката в обхід встановленого зако­ нодавством порядку, в допомозі у рсєстраuії чи псрсрсєстраuїі фір~ш. товариства тошо, у перс­ дачі споруд, обладнання, в ор­ ганізанії технічного забезпечен­ ня (засобами транспорту, зв'яз­ ку), в інформаційному (комп'ю­ терному) обслуговуванні підпри­ ємшІ, nрийнятп нормативно­ правового акта, що забезпечує більш вигідне освоєння ринків збуту товаріLІ і надання послуг. Сприяння фізични~І чи юридич­ ним особам у здійсненні зазна-

видів

діяльності,

не

пов'яJане з використанням сво­

службового

становІІща,

або

посадового

наприклад,

шmІХО~І

консультаuііі,

менти, якІ на.1ають nраво на от­

ри\ІаІІня маііна. надання права користувапtсн ~Іайно~І або ви­

магати виконаннн зобов'язань тощо), будь-які діі шtіінового характеру (передача маіінових

.

ВІдМОВа

.

ВІД

НИХ,

.

ВІд~ЮВа

від прав на май но, безоплатне майнового чи

ха­

турис­

ІІІ'ІНІ1Х ПуТіВОК, ПрОВеДСІІШІ будівеJІІ,ІІІІХ 'ІІІ ремонтних робіт тощо). Слі;1 '.tати на увазі, що відrІtmі;щ;н,ність за одержанни хабара на<.:тас лише за умови, що І юсадона осо6а o;tepж;L1a ііо1·о за ШІКО!Іа:ІНН (НеІНІКОНаНШІ) ТаКИХ

_tiii,

НКі ВОІІа

MlJI';Ja

або ПОВІНІІІа

о:(Іа ІНІКОІІ;tПІ J І!ИКОрИСТаІІІІН\1 наланої ЇІі в:tа;оІ або органі­

Нааія КРИНЩЬК\.

І·:':л~jв, або \<J'I ІІС r-.t<LІa повно­ І•<и:еІІІ, В 1 111!ІІ~ГІІ Bi.liJOBi.llli ІlЇІ. ,J.Іе

-\<ІВ.'15ІКІ1

Сі\ОС\1\

І

JOC<t:lOli0\1\'

"''' Cl :І І fOIHIІilY ~ЮГ.!а Ні•: ;пи :За\І1:Іі І,

J

У хвори\ на :ІІІсбактсріоз ІІL1ру­ рівновага

\Ііж

кишко­

вою флорою, роJВІІвастьсн гни­ лісна та броди л r,на флори, гриби заселнютьсн нехарактерні

длн нього мікроорганіз~ІІІ. ІЗtІІВІ­ кають СІІШПОМИ ЗаХВОрЮІШІІІІН і

дІІСПСрСіЇ, ЗНИЖеННН аІІеПІТу, ну­ ДОТа, здуттн, пронос або за креп,

ознак11

і нтокси каuії:

зниженнн

кволі сть,

працез,-штності,

гіІІо­

вітаміноз. Якщо дисбактеріоз стафілококоL!ІІЙ, протеііниіі, кандідамікозниіі, реііти

в

він

може

генершrізовану

пе­

фщн1у

сепсису (3араженнн крові).

Діти особ;lІІВО чутливі до тако­ го стану, нк ;шсбактеріш кишків­ ника, бо у них ще не:юскона:ю рОЗВІІІІеНі

ОрГаНІІ

траВ,lСІНІН

і

не ВИ3НаLтьоІ правопорушенням, передбаче­

YCК.lil.lHCHHH ВІІІІИКаІОТЬ ШВІUКО

ним п."а" ч.І чи п."а" ч.3 ст.5 ЗУ "Про боротьбу з корупuією". Не

атонічні

може

визнаватися

правопору­

шенням, пов'язаним із ко­ рупuією, входження особи до складу редакuійних колегііі періодичних видань (газет, жур­ Н<L1ів), різного роду журі, кон­

силіумів, навіть за умови одер­ жання

нею

винагороди

за

виконану роботу, оскільки Jаз­ начені органи створюються з мс­ тою

розвитку

MИCTCUTL!a,

науки,

куJІІ,тури,

ВдОСКОНаJІеННЯ

~ІС­

ДІІЧНОЇ практики.

до їх вчинення іншими посадо­

вими особа~Іи. Одержання поса­ довою особою незаконної вина­ городи ВІД ІІіlUlСГЛИХ ЧИ І!ІдКОНТ­ рОЛЬІІІІХ ОСіб За ЗаСТУГІІІИUТШl 'ІІІ потурання, вирішення на їх ко­

ристь питань, які входять до їі компстснuїі, також слід розиі­ нювати

як

одержання

хабара.

Послуги, пільги і переваги, нкі не ~tають матеріального змісту (похвальна виступ

у

характеристика

пресі,

надання

чи

прес­

тижної роботи тошо), не можуть ШІ'JШШаПІСН ІІрСД~ІСТОМ хабара. Одсржаннн такого характеру послуг, пільг чи персваг ~южс ро·щінювапtся як інша (неко­ рислива)

і лікуюнен маііже все ЖІІТПІ. дерматити,

Ue

дисенезїі

жовчовивідних шлнхів, задуха. У

зв'нзку зі зниження~! імунітету такі діти хворіють •1асто і трива­ ло.

Лікуванн>! дисбактеріозу прш­ лікар після обстежсннн

нача(;

Uc

хворого.

~южуть бути

ріJн і

препарати, в з<VІежності від важ­ кості протіканшІ Jахворюваннн.

Uc,

зокрс~Іа,

лактобактерин,

кол ібактерІІІІ,

бітср,

бакпн;убтіл,

:Іінскс,

ііогорт,

<.:і\1-

біфікол,

бактеріофаг та інші. Особливо! діlТІt ПІІсGактеріоз не потребує. ~ше кефір. ііогурти, квашена ка­

Що можна вважати ха6арем? Оскільки ·mочин, передбаче­ ний статтею 368 Кримін<L1ьного Кодексу України, с корисливим, nредмст хабара має виключно майновий характер. Ним можуть бути маііно (гроші, матсрі<L1ьні Іlінності), rrpaвo на маііно (доку­

гастрИПІ

паІІкрсапІТІІ, ко:~іти та інше).

нику

ний строк давності. псредба•Іс­ Кримінальним Кодексом

ний

хроні•ІІІі

(наприклад, кандіда). У кишків­

Строки давності коруnційних діянь. Корупuійні діяння, 1110 мають

прош:су

секреторною нестачею, хрон і•ІІІ і

шусп,сн

( Запитшшя - Відповіді на тему:

ознаки

норуш~ння~t

перетрашІеншІ їжі в кішківнику

IOl~:Щ®:D~IN:> С!:!ШІСОІDІ})Щl.WШШІШІІ

"Jанііню-розпор:.І:t'ІІІХ 'ІІІ а,1~Іі­ І1істрапІІНІG-t осІю_tарських обо­

ІІаrюд,

своєрідна легенда

перс­

українсr,­

\ІІІ

кий ... "

ІІі 1 І 1 ІН) (у І Іас JjІJ'i;t {)у"І~і лyfh( HL'-

конкурсу "Барви

пос1уг

в дю11ах.

відбулося

нагородження

санаторних

З КОЖНІІі\.1 ДНСМ СТаЄ ~ІСНШС ме11шс живих свідків історії. Андрій МиколайоВ!ІЧ ДенІІссн­ ко

Кисні

надання

лосн наприкінtrі 80-х років.

Степко.

м.

рактеру.

куху та трохи борошна, теж нк­

llc довга лоро га

тих

року в Будинку

2007

р.р. ро3nо•~еІ­

Голодо~юру

що бу:ю. Оне такиіі x.r1iГJ ()ув".

у

ДослідЖСІІІІЯ

топлі (нкшо була) мilll<L~ІI, ~1а­

32- 33

грудня

ВИГОД,

минуло

•1астіше зустрічаються з проб.lе­

п'ять.

ТО

IJIC

КОІ'О

AIKAPSI

серед кращих

можuіLІ обласного літературного

ва вритувала нас, полова".

ТУТ ЗуПИНИВСЬ,

J\i\BHO

корову,

Що сказати про голод? Я бо­

лу був оргаІІізованІІіі голодомор

1932- 1933

забрали

ПОРААИ

Аис6актеріоз

урочисте

11ад такою проблемою 11рацюють гуртківці ІІародозІІавства Заво­

3

·року

2008

Наша Алеся знову

офіuсрів

tсторtю минулих поколІнь

Пам'ять історії

січня

НАМ ПИWУТІt

У майбутнє йди, назад не озирайся, Але з собою ти візьми •

16

заінтсресованісп,

при

з;ювжtІванні нлалою 'ІІІ посадо­

ви~! стаІІОВІІШС~І і за нанвності :10 тоІ·о підстав кваліфікуваІІІсн ·за ві,тповідІІою 'Іастиною статті 364 КрІІ\Ііна:Ішого Кодексу Ук­ раїни. Те, ІІLО да•1а або о:tержан­ ІІЯ хабара ві;Ібулися у зв'я:зку ·з провокаІtією, не виклю•1ає вілІові~tа;н,ності того, хто дав або о.tс·ржан \абар. Унрав:Ііtшя державвої служб11 ГО.ІОІІ,ІерЖСІУЖОІІ УкраіtШ 11 КІІївеІ,кій об:шсті.

пуста, абрикос, брусниuн, овочі та фрукти не завад>ІТЬ. Призна­ чення ВІІШСВКаЗаІІИХ !ІJJL:Іl~ІраІ·ів, їх доза, трнmLтісн курсу

.r І куван­

ня І!рОВОдІІТЬСЯ іНдИВідуаЛЬІІО, '3

врахуваннн~І особливості проті­ кання захворюваннн, вікшІ :шо­

рого та на>шності супутньої па тології. А отже,

необхідно

па.\І'ятати.

шо са~ю<.:тіііне та безду~111е ІІрш­

наченнн якого

антибіотиків

Ilp!ІBO.Jy

з

бу:tь­

ІІСДОІІУСТИ~Іе.

Приймаю•Іи анпtбіопІки, треба дотримуватись дозування та тер­

міну їх вживання, рюом

з

приіі~Іати їх

пробіотикашІ.

профілактикою запобіганням

Ue

і

,1ІІсбактсріоJу

росту

с і

резистент­

ності (стііікості) \Іікробів до ан­ шбіотиків.

Не

призначаі'пе

антибіотикін

СсШі собі 'ІІІ своі\І бJІІІ'ЗІ,КІІ~І :ш ог;нІ;tу та гюрад л і кар}!.

ІlJано"ні

'ІІІТачі'

Іlн

ii;;j, · р­

.\Іацін ІІС ГЮІ!ІІІІІІа бути ВІІКс':'r;с­ ТаІІа .1:1н сшостіііноі ;tіагнооtІКИ та :ІікуванІІн дисбакт~ріоJ,

\!ОЖе

ЗаМіНlІТІІ

0'111\'

1 ІІС

КОІІ<-:.. ІІ,­

ТШlіЮ .lікар51, КОТрІІі'\ ЮС .ІІК)'С. ТслІшІ С:\\ОРЖЕіlСЬКА,

.11 КіІр- Tc'J1il ГІе ІН.


У КОАІ

Оголошує конкурс на

MYS

І

! ronoвнoro та nров1дноrо ! cneuian.icтiв •!міnу ре.:страuії І заміщення вакантни~ nосад

fl1шl10ct~&Jcf.)·.· :l:i}0q]~Ш •· • :•

3 10віпеііним днем народженн• /Sориса Михаііповича Скоро6аrаrька

актІв uив1льноrо стану

3 с. Руди•.

likiJ[pШC3C)] · ~(9lJ[pфbфl]

Журавлиним ключем відлітають літа,

І

&роварськоr~ міськрай.~нноrо

j

уnраВЛІННЯ ІОСТНUІІ.

І

Сивина засріблила вже скроні.

Вимоги: громадянин Украіни, який і

Тільки в серці Твоїм та струна золота ,

МаЄ

Те ж тепло незгасиме в долонях .

ЮрИДИЧНУ

ОСВІТУ

за

ОСВІТНЬО- ~

!

кваліфікаційним рівнем спец іаліст.

Сьогодні ювілейну стоптано стежину, Та спокою нема для твоїх ніг,

Строк конкурсу

-

місяць з дня !

оголошення.

Документи надсилати за адре­ сою: бул. Незалежності , З, м. Бровари , Броварське міськрайон­ не управління юстиціі. Телефон для довідок: 5-34-42.

Бо пройдена життя лише частина,

Попереду багато ще доріг. Бажаємо щастя, добра, довголіття, Хай вистачить здоров'я на ціле століття!

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім'ї; І радість на серці, і хліб на столі. З повагою і любов'ю:

___,_,___,_"______,____ ._,. . D]0 'VU3ШIJ'Ш ШU..ii..!,.~I::!C=J r_;](_9 [piJ І.l3 ВАТ " &роварський завод будівеnьних конструкцій"

1'""'-..""",_"_"._..._., .. ~:~~-~-_,...,.."..,..../-9/-h~--~-~~.,

І 'ilill0[J)c:.JBOOD lll[PCШ:.JШ::UC~.JC:]

!

1 Чудовий і резуль тат і без

І виснажливих дієт І

Багато шанувальників свого ІІО\:ПІЧІюго таланту ~1ає бровар­ 'Іанка, •1лсн Наuіона льної Сні:ІкІІ пись~ІсннІІків, автор кі.ІІ,кох постІІ•Іних збірок Лариса П ст рон а. І\1сні ПОШ<1СТІІПО нсод­ Іюразо Ію бувати на Ті творчих ве­ •юрах , і заnжди я була свідком справжнього. заслуженого успіху нашої JСШІН'ІКІ І . Прttrадую нс­ пов торниfі, •Іудовиіі авторський

творчиіі вечір "Небесні скарби"

Л<1J1Іtси і спів:штора Ті пісень композитора Віктора Ліф<1нчука. 13c•tip який з аншлагом відбувся в с тол ичному Укр<1їнському домі в 2002 poui . Лариса тоді працюшUІа в Гснсральнііі дирскнії з обслу­ говуваншІ інозс~ІНІІХ прсдстав­ ІІІІІПВ, і всі МІІ були свідками,

скіл t,К І1 букетів. скільки теплих

слів ла rуЇІали Ларисі і Віктору іноземні гоl:ті . Було так при­ смІ-ю, шо 'Ісрс :І твор•tість нашої зс~1ПН'ІКІІ світ пізнає Україну. Нині Л . Пстрова о•юлюс твор•tе об'еднання " Світлина", шо діє під сгідою Спілки жінок міt:та Киева при столи•tному Будинку в•ttпеля. На вс•юрах, які •tасто відб у ваються тут, вірші і пісні Лариси Петрової завжди мають вс .1 нкніі успіх. І •tсрвня 2007 ро­ ку в де нь народження поетеси в

Бу д инку вчителя відбувся її ювілейний вс•tір, на як ому побу­ щt.:ю багато броварuіn. Пcrc.Ji мною - нов<1 книга : t і рІІкІІ ЛарІІСИ Петрової "Автог­ раф rю•Іуттів", до якого увійшли краші твори останнt,ого ле оІ ­ тнліття. У пре дмові "І пошtслів Господніх шшоuвіпt" коле га Л а­ риси Ольга ДубовІІк вводить чи­ та•tа в світ обrазів нової книги, :юдас кілька штрr1хівдо портрета Ті автора . Насоло.:tиншисІ, по­ е зією Л:~рІІСІІ .ltІВІІіІ чнтач

Пстрової, допит­ із задоволенням

rІрочІІта!.: післнс.1оtю автора

-

й

лірІІ'ІНУ автобіографію r1іл ню­ ІЮЮ "Дсшо r1po себ е". Прошпую Jlapttcy Пстrон у: "Ролшrа пс­ рс!х~L~а ;ю Броварі п. ко.ІІІ я пс­ рсІІШ.1а в трстіі\ к.1ас. Батьки ІІрОJlОВЖУВа.' \11 Н'ІІ1ТС.1ЬСІ,К)' НіЯЛЬ­ ІІіСТІ,, а я

-

навча ІІІІЯ: спершу у

ІЮСЬМІІ!1і'ІНііі ll!KO.li J~~ 3. а ПОТі~І -у ссрl' :ІІІііІ ІіІt-.:О.'Іі N~ І. Зроl:тала } і jj ІІІ1 ХО ІІ УВ:L'і; ІС}І Г! літсратурні\1

езій . Тоді ж і від'ІУЛа свое пое­

тичне покликання.-Хоча на пюр­ чу

стсзю

ст у пила

в

с л оnа

прийшло

дичну освіту здобула в Київсько­

своїх друзів. Я cлUJa свідком чу­ д ової творчої ве•tірки з поезією , пісня~Іи, прекрасною класич­ ною і народною музикою. Широ вдячна

такі

за

ue

вечори

запрошення,

під носять

над

діnаюся й на наступні!

...

Цими

днями

до

редакuії

"Нового життя" завітала' бібліот~­ кир ЗОШ NQ 3 Віра Невська. Во­ на принесла приємну звістку шойно побачил<l світ книга по­ езій "Жuйворова nісня ", авторщ1 якої є Фед ір В;~си льо ІН1'І Пет­ ров. ЛирнсІІН тато. Від і~1сні усіх земляків - колишніх ііого у•Інів і всіх нинішніх шанушuІьНІ1ків по­ езії- шtrpo і ссrдс чно вітаю авто­ ра кнІІпІ, iioro дружину Ніну

UІстr..ся. НСХ:Ні ЗДОJ10ВІІТЬОІ у НО ·

, tі тс іі. У 1964 роні ііuг о І ІJ'ІІііня.lІІ . ш С ІІі : ІкІІ ПІІСІ,\ІСННІІКІВ Ук­ р:tЇІІІІ. Я бу.1а ПСрШІІ" ІОНІІ~І СЛу­ \аЧ<.:~І І t-.:pltтllt-.:0~1 6аТЬКОі\ІІХ 110-

вому роаі 1

СПІВЗАСНОВНИКИ~ колекп:е ред~кці< rёЗf:Нt, Б роварс ь~< і МLСьки і р.зйонна ради, ра:юнна дер жадМІНІСТрацІЯ.

{;відо:рвg поо пеожавну реєt;тр:зиію

нами

мені, як мужчині, звичайно не підходило . І, скажу вам. резуль­

тат не забарився . Тепер ї,t, шо хочу, п'ю - скільки хо•Іу. А коли

мсшкансuь

зроби те, я й, в свою чергу, по­ куци

І

ше ніхто не хошш. Престижну.

І І І

ду~tаю, суть ~юго ~Істоду стала

І

наче за ново на свп народився .

!

мене: є шо ЛЮШІ\І

1

сах.

а те.

шо

Вимоги:

Сnуж:бовци

ри,

r l

11ого

І

j

Любі. дorori ( !Іііісно, дорогі'), і жінк11 1 Як1но нщікав1пссь \ЮЇч І

ra- 1

н:tч uті ВІІснажлІІВі, V

РЕДАКТОР

Ганна

ПPOCHtlOBA

Відцілv.:

e-mail:

І грудня

J

L,,~,."w.>~~~~2;,~~~~~~~'~"~~~-~w~~~~N~~'~!;,"

Броварського управліншІ ·

І

20

Тел .:

" Лаt~ос"

для

За :Jм іст рсклам111 відnоGідалt1нісrь несе рекламодавець .

За -;-::;·~.·Іість І!икпа.ден~.t фактів відповідає автор. на сторінках rвзетн.

годині U

>;\ Володимир Лобушко. і[ b.:;;;z;;;z;;.J$;;;=:;::;;;;;;iiiiii!ih='iiБ•>N'•i;;;a;;;;;;';;.;

WтІЕІРм-ІіІї"ов-о ~ ~ іі Потрібен водій дn11 роботи , ! на вантажному автомобіnі · Робота no Україні. Ten.: 8-067-232-81-64; 8-067-232-81-63. сертифікат на земельну часJКу

сільською радою ••а ім'я Федот івн и, вважати неді~Існим

Демчу к

Надн

·втраче не св•доцтво Ng 115 від 07 08.1995 р .. видане БроварськиІ.< МБТІ про право влас­ ності на житловий будинок по вул. Окуни;,;вська. 1. с . Шевче нкове на І rія Корольова Олексі~ Маркіяновича, вважащ неді іісним.

" Опель

Адміністрація,

Nz33341 327

комітет,

мінієвих

профспілкапий

колектив

заводу

будівельних

алю­

кон стру кцій

глибоко сумує з при воду смерті ІВАНЦОВА Анатолія

Антонови­

ча та висловлює глибоке співчут­ тя рідним та близьким покійного .

t10~1EP ІіАБРАНО Друк офсетний

І ЗВЕРСТАНО У КОІ'ІП ' ЮТЕРНО~1У . UЕІ1ТРІ

.. нОВОГО

ЖІ1ТП1 ,

7

квітна І

ДІІі

937

р.

ВНХОду:

середа. субота.

Обсяг

1

друкова11ий <:tр<уш.

Відцруковано в Зд Т "Броварська друкар.tя" .

Газета ВИХОДІІТЬ

з І

j:

Керівник ЛМА "Пролісок" !:

)!

·Втрачене посвідчення ветерана n ра ці серія АА N1 169941 , в ид ане Бр ов арським рай· уnравЛІнням п раці т а со~ального захисту населен ня на І м'я П рима к І анни Єфре м 1вн и . вважан~ неді йсним.

Рс,с.акиін пе завждн .r;о~іпяє по::тцію аоrорів.

12

"Пролісок" за ;; 1 J адресою: вул. ГагарІна, 11, (б і l Щ під 'ізд, салон "Вікна"). і;

8-067· 707-45-91.

~ Редактор: 4·03-76. 1рс.м:щс:"кu-гюліти ....... ) ; r_1 )r.'ИПЯ 4·21 ~3 4 . rJpш.І~KЛ(J9(JCri і соці: LЛьн~Іх пи;ань , нi;t:IOBІi\l:lJi!JHUJ-o се ... р~_: Іі1Р~ 4-04-81 Лi·tCl;tl і масово! роб01и 4-02-92; ~)-)' .<.< М1 ~!)І~і. r1;;и~ю'.1 '): Oi-ij~iJt:· нь 4-23-26. no:wlife@meta.ua

'

( nай ) сер ія КВ 0306899, в ида ний ЖердІоською

відгукнутися.

· Втра ч ену колову печатку код ТОВ "Анкад·, вважати недійсною

року о

2008

j:! мистецькоі асоціацІі

:· Втра%ни~

23

11-й годині

та

січня

,, відбудеться засідання літературно·

132.

районі військо­

просимо

j

!

"МАН". · Onnaтa доrовірна.

частини за участі легкових ав-

"Зефіра",

в ~

МНС України в Київській об:І.

територіі обІзної дороги Бра ­

томобілів

Лнr: '"уrиtнн" з читsчSМІ'f -

259 аід 10. 12. 1997 р. 35064, відомчої передплати - 61285.

року об

куритн

Іван ЗДОРОВЕІlЬ,

дорожньо-транс-

І вари- Бориспіль в

Індекс

N~

2007

Забороняється

державний інспектор J пожежного н~глнд'' І

сnеЦІа­

каб.

J

!

освітньо- ~

портно·і пригоди, шо сталася

• .. •

КІ

.'

Очевидців

! вої

лас J:1а'І і: "зате 11срсд ! ;но~1J,\JІІ не соро\ІІЮ, а то 6у1_з та- '

·

15,

Гагаріна ,

!

с основною

1

~.:А;;:о.;..в;..і:;;д;.;.ки;;..,;;з..;;а_т,.;;е.;,.л..;.е.:;Ф..;.о~_о.м: 5·69-_З_3_._,і

І коmо•І~о.:~ пі.lКІІ:rс , ~юя по:lОВІ1На І

~

вул.

не-!

Не зали- 1

•шііної ситуаuїі тслефонуіітс до пожежно-рятувальної служби з а і номером 01. і

оnератора

-

j

ліжку, особливо в нствсрс зо \ІУ ! стані . · І У ВІІПадку пожежі або наюн11-

Звертатись за адресою: м. Брова­

\ІОН

буду .'lyЖl' іі дуже

дсіі.

комn'10терноrо набору •

! вілра:Jу

! .tІІіі. Навіuю і :tісТІІ '"

за

!

при•внюю пожеж та загибелі л ю- і

моврядування не менше 3-ок років.

! на

я

вища

випадковим людям.

щщнн похилого віку. Ллкоголь - також

ліста . Стаж роботи в органах місцевого са·

! tюссль•ІаІІ у Щ) Ю адресу якусь І

! к1111 доходяга. Ha •te і ювсіч н е годуВ<L1а".

освіта

технІчне

ням та слектронагрівальню1и і прилашши дітеіі , інвалідів та 1·ро- і

cneuianicтa І катеrорії. квашфІкацІиним рІвнем мапстра,

! статура . То\Іу, коnІІ хтось із од-' !

-

та

!

Не !

.

шаіітс наодинuі з пічним опалсн- І

на заміщення вакантної посади ~

! Мастьсн на увазі н:.: те, шо в тру!

ня

І

сnуж6овuв орrаиу

монтаж

фахівuн~ uісї справи.

Б-е,

місцевоrо самоврвдуваиия

нсза-

обсл уговування пі•1ного omL~eн- І

оголошує конкурс

показати.

. трусІв, -

М.П.

"

дов1ряите

при

Броварська районна рада з

ва~І зрозу\Іілою. Завднки ЙО\1У я

. ~о.:rш

.

~~ 16 січня по 18 лютого 2008 року 1.·

Люблю тепер блІІІІШПІ1 по кі:-..1нанх в одНІ ІХ трусах. Завжди ба­ І 'ІУ в о•Іах друж11ни гордість за

'

будинку

j

1

прІІлад,,- ,

водського виготовлення .

1968р.н. Шановні мешканuі м. Бровари

ue,

пристойно опла•tувану роботу покинув, бо скіль ки нервів там спалив' Влаштувався сторожем в КСП - uc, так би ~ювити, су­ 'Іасний колгосп. В основному сплю там, а коли хто розбудить. то клумака зі з6іжжн~1 на плс•1і підда~t, ше іі пляшку зароблю. Розпоnідати можна довго, :t.~e,

вогнем

(

несправн11

МІf та електроприладамн

06.01.2008р. вс . Рожни, сели ше Торф'яне в металевому побутово­ му вагон•Іику після ліквідаuїі по­ жежі знайдено труп О.М. П-ри, 1963 р.н . 09.0 1.2008р . в с . Пухівка, вул. Леніна, 121, загинув господар бу­ динку О.Г. 0-р, 1946 р . н . 12.01 . 2008р. в житловому бу­ динку за адресою: с . Бсрвиuя, вул . Косовського, 43, запtнув

Терпів я, терпів, а тоді нава­

тущ1,

користуйтt:сь

слсктронагрівальнІІми

палінні uигарок в ліжку.

жився . Можна сказати, винай­ шов свій метод. Бо все те , шо пропагували по телсба•Існню,

далеко,

з

у

пс-

лснш1 та електрогосподарства .

людина отримала опіки шкіри 1-2 ступеня. ПрІ1'Іиною пожеж у випадках , де загинули люди, стало необе­ поводжсннн

ПОЖСЖ

періодично

рсвіряіітс справність пічного ОП"

пожеж стало елсктрогоспо­

режне

ВІІНІ1КНСННЯ

ваших оселях,

одна

кою.

силаю дуже

УНИКНутИ

дирство, пі•tне опалення будівель та необережність з вогнем . Станом на 14 січня 2008 року виникло 8 пожеж. На пожежах в новому poui загинуло троє людей ,

жи­

дружина нагадує мені : зроби

та Броварського району' Шоб \

За 2007 рік в м. Бровари та Бро­ варському рийоні внник.~о 120 по­ жеж, на яких загинуло 14 людей завдано збитків на суму понад 330 тисяч грнвснь. Основними при•rи­

МСТСЛІІКИ,

· АДРЕСА : 07400, Киівська обл., м. Бровари, бульв . Незалежності , 2 .

raзt::Ti"::: Бро в;.Ір сь~ І-1Х

місьt-:ОІ та районної рад , районної держанної адмін ІС Тр<lці! .

спеuіальні

якось

' : ·

ОНОЛІЗУ ПОЖеЖ

"

іншого слова на свою адресу ніколи не чув. І все те супровод­ жувалось схидно-чарівною, просто-таки убІІВ'ІОЮ пос~Ііш­

j \1Cl0.10 \!,

Ва.1СІІПІН3 КОВЛЛІВСЬК:\. Фото

ж

;

Про що свідчить статистика і.

nотісмо. І проблс~І у нас - хоч грсбл ю гати . Н<1тсрпівся і я доволі. Не від сторонніх людей, звичайно . Во­ ни ~1ене впритул не помічали . ДІІВІ1ЛІІСЬ ЯКОСЬ ПОВЗ ~СНС або Ж крізь ~Існс. Зате моя прекрасна половина. ох , і дошкуляла. "Одоробло", "опудало городнс"­

бу­

і позипшних смоuій. Вдячна за подаровану книгу поезій . Спо­

все

!

_ _ _ШШ>ЛNНШШ>ШН•>NhМ>NМо«•Шh•·>~--~

то ми всі вимсrтt, мов динозав­ ри. Але ми - с 1 Хо•1 і живс:-..ю не по-людськи ,

!

r-----М->ШЛ~----------~-----НШ-·W

, нас. чоловіків, - ні гу-гу. На•Ісб­

алжс

денністю, додають у жнтп1 свята

і

'ІУдОдіііні

100 грІІІІснь. Бажаюч11Х продати акш1 проСІ1\ІО з вс ртат 11 с н до л 11 р ск то ра "Прошск-2000" Сєркіна O .l'vl. за телефонами (044)417-13-00, (050)352-35-33.

L...::..-·-···------·-····--···-·--·--······-·------·····-·--···-········-----····---·-··--·······-········-·····-················ ..........

'!к отрі •1іпляють до сідниuь. Про

Петрова та "іі творчі посестри зі "Світлини", зі Спілки жінок міста Києва, якУ о•юлює Галина

Менжерес, запросили на гостину

тренажери

ШОрТИКИ ,

ла евіі-і 5-річннй ювілей . Лщ)нса

р()сіііс;.кої ~ю.н!. ІІІІСав 11ірші д: rн

дісти,

~- · -

однієї акuії-

!

1

жінку . Їм і пігулки, і всілякі

до

: уру , а 6:ІТІ,КО був У'ІІ\ТСЛС~1

нІІОВ[ жtптн ..

лсвізор на будь-якІІіі канал скрізь одне і те ж: турбота про

мене значно пізніше. ВишУ ~Іс­

му медІРІНому інституті імені О . Богомольця ... са~Іе тоді було надруков а но кілька ~юїх віршів у га зс ті "Меди•Іні кадри"... Ось такі спогади ... Збігли роки. Нині у доробку Лариси Петропої - кільк<1 книг поезій . Вона - автор понад ста чудових пісень , написаних у співавторстві з Віктором Ліфан­ чуком, Геннадієм Талtр•Іенком , Олегом Слободснком, Карлсном Мкртчаном, Оле ксандром Швид­ ким, Олександром Ткаченком , Віталієм Киянинею та іншишf композиторами. Музику до де­ сятка своїх пісень Лариса напи­ сала сама. Серед цього десятка "Три дні до осені" та "Ніч, темна ніч" - по-особливому шсмливі і мелодійні ... Нсшодавно в галереї "Дім Ми­ коли", шо діє при молодіжно ­ мистсuькому uентрі Київського Палаuу дітей та юнаuтва, творче об'єднання "Світлина" святкУва­

І

,_~---~----~--------·---•-• ч-п

\ Товариство з обмеженою [ відповідальністю " Промтек! 2000" продовжує купівлю акuій вілкритого акuіонсрного товаі риства "Броварський завод ! будівельних конструкuій" . Ціна

І Скільки не персмикай свііі те- 1

молодому

Андріївну та доньку Ларису "J uісю прІІО!ною поді єю в житті родІІНІ1 Пстрових. Нс ха іі ви~І rІІІ­

а 1~tосфсрі. і\ І < І~Іа ВІ1кладала в ІІІt-.:олі україн сІ.к у ~юву та літера­

(Гyfttopecкa)

віuі, проте спраnжнс розуміння поетичного

!

Зам. Тираж

5 2650

прим .

#3 2008  
Advertisement