Page 1

СУБОТА

12 січня

2002 р. N!! З (9305)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

31

rруднR

.200 І року

ви6ор11их окруrів

2001

Постанова від ЗО rрудня

Про орієнтовну середню кількість виборців у одномандатних виборчих

Орієнтовний показник невиконання Держбюджету України 2001 року очікуєть­ ся на рівні 1 млрд. гривень. Про це заявив журналістам міністр фінансів України Ігор Юшко. Основною причиною невиконання бюджету минулого року Ігор Юшко назвав ненадходження в повному обсязі коштів від приватизаціІ, які були заплановані в прибутковій частині бюджету-2001. Мі­ ністр утримався від коментарів щодо роз­ міру прибутків бюджету-2001 в цілому, за­ явивши, що остаточні дані Мінфін опри­ люднить згодом, оскільки термін бюдже­ тних розрахунків продовжено і кошти про­ довжують надходити.

JАМІСТІІ nРоnиски SУДЕОSЛІК Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ. З повноважень паспор­ тної служби виключається виконання фу­ нкцій, пов'язаних із пропискою (випискою) громадян. Пропонується підпункт перший пункту четвертого Положення про паспо­ ртну службу органів внутрішніх справ ви­ класти у такій редакціІ: "організовує в ме­ жах компетенціІ роботу, пов'язану з офо­ рмленням і видачею паспортних та інших документів, реєстрацією та обліком гро­

мадян за обраним ними місцем проживан­ ня, здійснює контроль за виконанням гро­ мадянами і посадовими особами правил

паспортної системи".

rPиn ТЕЖ nолюsл•є КАНІКУЛИ спіраторні інфекціІ (ГРІ) у дітей, повідоми­

ли в прес-центрі МОЗ України. На основі даних епідеміологічного аналізу в десяти контрольних містах, які відстежуються Українським центром грипу і ГРІ, фахівці роблять висновок, що Україна перебуває у передепідемічній стадіІ з тенденцією до

незначного збільшення захворюваності на грип і ГРІ в Дніпропетровську і Донецьку, в Запоріжжі ситуація в останній тиждень стабілізувалася. Насторожує той факт, що кількість випадків захворювань дітей до б років збільшується, тому МОЗ України нагадує батькам, що слід утриматися від відвідування масових заходів з малюками.

nEPEMOFOIO!

Приємна звістка надійшла з обласної ди­ рекціІ "Укртелекому". Днями тут відбувся фінал конкурсу "Золота зірка Київської об­

ласті", в якому десять фіналісток з різних міст і районів Київщини демонстрували свої професійні знання, навики, а також уміння презентувати себе у виконанні пі­ сень, танців тощо. І вдвічі приємно, що серед фіналісток була броварчанка- опе­ ратор електрозв'язку Ne1 Наталя Макаро­

ва. Нашій землячці тут не було рівних

виборчих окруrів по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року

ПОСТАНОВЛЯЄ: Визначити, що орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних ви­ борчих округах становить 170075 осіб. 2. Утворити 225 одномандатних вибо­ рчих окруrів по виборах народних де­ путатів України 31 березня 2002 року із зазначенням їх номерів, меж, центрів, орієнтовної кількості виборців у кож­ ному окрузі. Голова Центральної виборчої комісії

М. РЯБЕЦЬ.

науково-практична конфеС ІЧНЕВА ренція учителів міста була присвя-

-

вона завоювала головний приз- "Золота зірка Київської області". Усі переможці отримали святкові коши­

ки косметики виробництва провідних пар­ фумерних компаній та туристичні путівки. А володарка головного призу Наталя Ма­ карова, крім того, - ще й мобільний те­ лефон з підключенням від "UMC". Вітаємо Наталю з блискучою перемогою і бажаємо гідно представити столичну об­ ласть на Всеукраїнському конкурсі, що від­ будеться в лютому поточного року. (Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів «Нового життя»).

-

N!! 96

смт Іванків. До

До складу округу входять:

складу

м. Ржищів; Богуславський,

Славутич;

Кагарлицький (з населени­

Вишгородський, Іванківсь­

округу

входять:

м.

Бородянський,

кий,

31 6ере3НSІ 2002 року

чинської, Великоприцьків­

ліський райони. Орієнтов­

ської, Кузьминецької, Пі­

на кількість виборців

вецької, Яблунівської сіль­

186,4

КИЇВСЬКА О&JІАСТЬ Виборчий округ М

-

Центр

91

м. Біла Церк­

ва. До складу округу вхо­

1.

Центр

ми пунктами Балико-Щу­

дять: м Біла Церква; Біло­

Відповідно до частин першої, третьої, четвертої, п'ятої статті 16 Закону Укра­ їни "Про вибори народних депутатів України", на підставі даних Державно­ го комітету статистики України, керу­ ючись статтями 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія

Виборчий округ

Рокитнянський,Ставищен­

Центр

ський,

181,2 тисячі.

Виборчий округ М

-

Центр

92

смт. Володар­

ка. До складу округу вхо­

дять: м. Фастів; Білоцерків­ ський (з населеними пун­ ктами Матюшівської, Тру­

шківської, Фесюрівської, Фурсівської, Яблунівської сільських рад), Володарсь­ кий, Сквирський, Тетіївсь­

ста Березань, Бровари; Ба­

виборців-

159,3

тисячі.

-

складу округу входять:

м.

Орієнтовна кіль­

виборців

-178,2

тисячі.

Виборчий округ М

КаГарлицький (за винят­

Центр

ком території, включеної

-

98

м. Переяслав­

Хмельницький. До складу

N293),

округу входять: міста Бо­

Обухівський райони. Орі­

риспіль (з населеними пун­

до виборчого округу

єнтовна кількість виборців

ктами

-

ради), Переяслав-Хмельни­

158,5

тисячі.

Виборчий округ Центр

-

м. Ірпінь. До

складу округу

входять:

м.

Ірпінь (з населеними пун­ ктами Ірпінської міської ради); Києво-Святошипсь­

кий район. Орієнтовна кі­

-

Ірпінської міської

цький;

N!! 95

лькість виборців

тисячі.

кість

Васильків; Васильківський,

Орієнтовна кількість ви­

173,0

ришівський, Броварський райони.

N!! 94

м. Обухів. До

кий. Фастівський райони. борців-

N!! 97

м. Бровари. До

складу округу входять: мі­

нятком території, включе­

виборців-

-

Таращанський ра­

Виборчий округ

Орієнтовна кількість

-

йони. Орієнтовна кількість

Центр

N292).

По­

тисячі.

ських рад), Миронівський,

церківський район (за ви­ ної до виборчого округу

Макарівський,

186,3

Бориспільський,

Згурівський,_ Переяслав­ Хмельницький, Яготинсь­

кий райони.

Орієнтовна

кількість виборців-

185,2

тисячі.

Секретар Центральної виборчої комісії

Я.ДАВИДОВИЧ.

тисячі.

чена проблемі педагогіки життєтворчості, що є стратегічною основою реформування освіти в Україні.

цінний суспільний досвід дитина одержує у дошкільному закладі, наголосила вона. Отож велика відповідальність у підготовці в майбутньому психологічно зрілої, фізично і психічно здорової людини по-

вів про ту підтримку, і зокрема матеріальну, яку надає міському вімілу освіти влада у прискоренні реформування школи. Високу оцінку роботи освітян Брова-

З доповіддю на ній виступив кандидат історичних наук старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН Укра-

кладається на дошкільні установи. Вона зупинилася на нових технологіях, що впроваджують дошкільники та цікавих

рів дав народний депутат України О. М. Іщенко, котрий сказав, що педагоги Б роварщипи добре розуміють свою високу

дитину жити у середовищі, знайти місце у соціуму, реалізувати себе сьогодні головне завдання школи. Бо школа, яка

Про розвиток життєвої компетенції через систему позашкільної роботи, де учні є членами клубів, асоціацій, викону-

реформи, впроваджуючи технології життєтворчості і методики особистісної арієнтації у навчанні і вихованні, готуючи

їни І. Г. Єрмаков. Дати освіrу, навчити

наробках в педагогіці життєтворчості.

місію і йдуть у перших лавах освітньої

розвивалася у руслі г-------------(~n1JLE}f~(!1~-------------, дітей до життя у суспільстві.

рпала себе. Постулат про те, що вона готує дити- ((

n

Школа повинна бути простором життя дити-

поrпнд

знань і центризму, виче-

Новорічні свята "спровокували" збіль­ шення захворюваності на грип і гострі ре­

ВІТАЄМО 3

окруrах та утворення одномандатних

Виборчий округ

N!! 93

м. Миронівка.

.цеnутатів Украіни

року

Ne69

ВИСТАЧИТИ МІЛ6gРДА

no

ви6орах наро.цних

ВИІіОРЧА КОМІСІН

-

Центр

о.цноман.цатних

QEHTPAAbHA SЮДJКЕТУ МОЖЕ НЕ

Виборчий округ

сnисок

N~244

пу до життя, застарів.

Великий інтерес учасників

ЕДАrОrІ КА жиnЕІВОРЧОСІІ • конференції викликала виставка "Освіта Броварів: су-

ни, самим життям, допомагати їй засвоювати нові функції: захисну, корекційну, компенса-

VDl

8

СТОПІПНІІ

часні тенденції та перспек-

тиви",якуорганізувавмето-

дкабінет міськво.

Результати роботи канференції досить плідні. Вирішено започаткувати постійно діючий проблемний семінар

ційну, реабWтаційну. Це має бути не просто навчальний заклад, який озброює знаннями, а й допомагає в оволодінні технологіями життєвого і соціального успіху, навчає підходити до знань як до інструменту розв'язання гострих проблем, які ставить сьогодні життя. Головним вимірам якості освіти має бути здатність молодого покоління активно жити у новому світі, адекватно реагувати на зміни, особливо в періоди технологічних та цивWзаційних проривів. Сьогоднішні школярі повинні в майбутньому бути життєстійкими, уміти вписа-

ють певні соціальні ролі, що допомагає зрозуміти своє призначення, розповів директор НВК (колишня ЗОШ N28) В. В. Руденко. Та щоб надати нового змісту освіті, необхідно проводити відповідну роботу з учителями. Саме цій проблемі був присвячений виступ заступника директора з науково-методичної роботи гімназії "Києво-Могилянський колегіум" В. С. Устинової. Усі форми роботи з кадрами, зазначила вона, мають будуватися на організаційно-діяльнісній основі (тренінги,

"Педагогіка життєвої компетентності та успіху", що почне свою роботу уже в січні у співпраці з кандидатом історичних наук ст. науковим співробітником Інституту педагогіки АПН України І. Г. Єрмаковим. Усі освітні заклади міста одержали анотовані списки рекомендованої літератури з даної проблеми, а також рекомендації до практичної діяльності. А про перші результати роботи можна буде судити з бюлетеня, що розповість про досвід роботи освітян з педагогіки життєвої компетенції, який планує випустити у кінці травня методи-

тися в умови ринкової економіки. Ці го-

ділові ігри, круrлі столи), спільній роботі

чний кабінет вімілу освіти спільно з ла-

ловні думки доповідача знайшли палку підтримку у серцях педагогів, адже броБарські освітяни є прихильниками педагогіки життєвої компетенції. Про систему розвитку здібностей дитини у дошкільних закладах міста розповіла методист з дошкільного виховання міськво Л. І. Олененко. Перший повно-

учителів та учнів. З цікавістю сприйняли присутні виступи кандидата педагогічних наук, автора "Букваря" К. С. Прищепи, головного редактора журналу "Педагогіка толерантності" Я. А. Берегового та інших науковців. Міський голова І. З. Петренко розпо-

бораторією інноваційних технологій Інституту педагогіки АПН. На конференції були присутні освітяни з м. Ірпеня, котрі співпрацюють з педагогами Броварів відповідно з нещодавно укладеною угодою.

Надія ГАМАЛІЙ.

·········································-~ І ПOBJAOMJEHHR . НА РОЗГЛЯДСЕСІ... номічного і культурного розвитку міс- 1

1

. . .. · . . ..

ВИНОСЯТЬСЯ ПИТ.~ННЯ:

34 сесІя МІСЬКОІ ради

1. Про бюджет міста на 2002 рік. · 2. Про затвердження звіту про вико-

І. ХХІ/І скликання відбу-

І деться 24 січня 2002 І року о 14 годині у при.:. І "'!іЩенні. малого заІlу

І Міl;Ьквиконкому. ..

<

нання буд>і<ету м.БроварИ за2001 рік.

з.лропідсумки соціально-економі-

· чноrо і культурного розвИтку міста за . ·.

2061 рік та програму соцісmьно-еко-

та на 2002 рrк.

. І 4. Про затвердження заходrв з ком-

плексного благоустрою міста Брова- І ри на 2002 рік. 5. Різне.

І І

Міський голова І

.

.

І. З. ПЕТРЕНКО. І

-~--~---~--~·~-·--·~--·~-~~---···········-~


Ng3(9305) ПОНЕДІЛОК,

14

січня

УТ-1 Об.ОО •доброго ранку, Україно!»

Об.О5 Околиця Об.З5, 07.10, 08.10 Погода 07.00, 08.00 Новини 07.15, 08.15 Новини спорту 08.45 Смачний ранок 15.00УТН 15. 1О Абетка безпеки 15.15 М/с •Легенда про Білосніжку•, 15с. 15.40 •Студія •5• 1б.10 Т/с •Каскадери•, 84с.

1б.55 Закон є закон 17.00 УТН 17.10 Т/с •Провінціапка•, 29с. 17.50 д/Ф •Мій любий друг•, 2с. Ретроспектива. ·Від колядок до щедрівок• 18.25 •Бізнес-простір• 19.00УТН 19. 10 Погода 19.15 •Саме Той• 19.40 Телеслужба •Милосер-

1-

18.10

дя•

20.00 • Телефортуна• 20.40 Вечірня казка 21.00УТН 21.30 Питання дня 21.35 Світ спорту 21 .45 Погода 21 .55 Т/с •Клан•, Вс. 22.20 •Стара колекція•. Улю­ блені мелодіі 22:50 Телеслужба розшуку 2З.ОО •добраніч, Україно!• УТ-2

07 .ОО Х/Ф •Наполеон• 08.35 Х/Ф •Вечір в опері• 10.00 Зірки, на сцену! 1О.ЗО Діловий канап. Тиждень 11.00 Зі Старим Новим роком поздоровляє ансамбль •Берегиня• 11.1 О •На аеросанях студент Ігор Сикорський• 11.25 •Богодар Которович•. Фільм 1-й 11.55 Ретроальбом 12.05 •Віденська порцеляна• 12. 15 Т/с •Сьомий перстень чарівниці•, 4с. 1З.ОО Освітній канал 14.00 Т/с •Кохай, доки моло­ дий•, б4с.

14.45 Т/с •Район Сансет•, 450с. 15.ЗО тсн 15.45 Т/с •С привітом із Шан­ хая•, 1с. 1б.40 Тfc •Район Беверлі Хіллз•, б1с. 17.40 Х/Ф •Злодійка• 19.ЗОТСН 20.00 •ТСН. Проспорт• 20.10 Т/с •Next- Настуnний•, 1с. 21.15 д/с •Кримінальна краї­ на•. •Сnрава Головкіна. Удав•

21.55 Х/Ф •Сміт на прізвисько Ураган•

23.30 Телеслужба •Ситуація• 2З.45 Телеслужба розшуку 2З.50 Х/Ф •Сnекулянт• О 1.50 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

07 .ОО Новини 07.10 •Сnорт-тайм• 07.40 Мультфільм 08.00 Новини 08.20 Х/ф •Райське яблучко• 09. ОО Новини 10.00 •Джентльмен-шоу• 1О.З5 •Музичний кіоск• 11.05 Т/с •Алондра• 12.00 Новини 12.15 Т ;с •Даплас• 1З.ОО За київським часом 1З.15 •Крихітка• 13.40 •Шлягер• представ­ ляє

... »

14.20 •Курорт у

місті• 14.ЗО •Мелодія двох сердець•, 1 ч. 15.25 Телеслужба розшуку 15.ЗО •Пульс• 15.55 Мед. центр •довіра•

16.05 На ранковому прийомі 1б.40 т;с •Життя спочатку•, З9с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18. 1О •Чекай на мене• 19.05 •Велике nрання• 20.00 •Подробиці• 20.40 Т/с •Пані удача• 21.ЗО •Честь маю запросити•. У гостях у Яна Табачника, 2 ч. 2З. 1О Програма •Кримінап• 2З.45 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час• 00.15 Х/Ф •Смертельна лоте­ рея•

01.55 Погода ТЕТ

07.05 Мультфільми 07.35 •Розваги для вас• 08.00 Християнська програма 08.30 СТН-тижневик 09.00 •Чорний квадрат• 09.ЗО •Сnоживач•

09.40 Майстер-клас для підприємців

10.00 •Хіт-базар• 10.40 •Тік• 11.00 •Автомобіль - хіт тисячоліття• 11.20 Х/ф •Весілля•

12.ЗО Закон є закон 12.З5 Сократ-Свінг 12.55 •Познайомимося зблизька•

12.01

ЛИТЬ»

ка карного розшуку•

14.55 •ІDЕЕА-студіо• 15.25 •Ім'я• 1б.ОО Закон є закон 1б.О5 Сократ-Свінг 1б.20 Закон є закон 1б.ЗОСТН 16.50 •Все про nодатки• 17.10 •Лакмус ЖИТТЯ• 17.40 •Київ класичний• 18.00 Телеnресклуб 18.50 Х/Ф •Бульварний роман»

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.30СТН

20.55 •П'ять ХВИЛИН• 21.00 •Музичний інтервап• 21.25 Погода 21.30 •Вісті ТИЖНЯ• 22.30 Тfc •Останній дон•, Зс. 00.1 О Старий Новий рік. Муз. nрограма

7 КАНАЛ 10.05 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобапьні поради• 10.25 Т/с •Інспектор Лаварден•

11.25 Музика на тvr 12.05 Торгінформ 12.20 •Добрі НОВИНИ• 12.ЗО Новини Євроnи

17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.ЗО •Яхад•- •Разом•

18.00 Грацїі від •Гравісу• 18.20 Торгінформ 18.40 •Ноосфера• 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.ЗО •М-стиль•

20.00 Торгінформ 20.20 •Заглянь у майбутнє• 20.ЗО •Саме Той• про себе 21.00СІТ 21. 15 ·Казка лірника сашка• 21.25 •Глобапьні nоради• 21.45 Т/с •Інсnектор Лаварден•

22.45

Музика на тvr ІСТV

06.00 Муз. ранок 06.25 •Гаряча сімка• 06.З5 •Російські гірки•

06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07 .ОО М/с •Череnашкиніндзя•

07.25 М/с •Сnравжні монстри•

07.45 •Факти• 07.55 •Плюс/Мінус• 08. 1О Погода 08.15 •Насправді• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 т;с •Рятувапьний nат­ руль •Гаваї•

09.50 Т/с •Школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18.00 •Фак­ ти•. Гарячі НОВИНИ 10.25 Т/с •Мілагрос•, 144с. 11.25 Т/с •Чорна перлина•, 18с.

12.15 т;с •Чудесна наука• 12.45 •Факти• 13.01 Х/Ф •Американський президент•

МІс •Вуді Вудnеккер і його друзі• 15.15 Т/с •Мапенькі Ейнш­ тейни»

14.55

М/с •Черепашки­ ніндзя• 1б.10 М/с •Титеф• 1б.З5 М/с ~Справжні монст­

15.45

ри•

17 .О 1 М/с

•Сnравжнє життя

Рокко•

17.25 М/с •Джинджер• 17.55 т;с •Прикрий мене!• 18.45 ··Факти• 19.10 •Нейтрапьна смуга• 19.40 Погода 19.50 Х/Ф •Леді-дракон• 21.45 ·Факти• 22.05 Погода 22.1 О Х/ф •Сліпий кур'єр• 2З.50 Т/с •Закон і nорядок: загін особливого призна­ чення•

ОО.З5 •Гаряча сімка•

01.00 •Російські гірки• 01.1 О •Гаряча сімка• НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом Об.ЗО Репортер Об.50 • Телелузи ки• 07.20 Підйом 07 .ЗО Репортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 М/с •КітПес• 08.15 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом

09.ЗО Т /с •Слідство ведуть ЗнаТоКи•

10.25 Т/с •Кобра• 11.15 •Тетянин nолудень• 11.45 Магазин на дивані 12.05 Аншлаг! Аншлаг! 1З. ОО Репортер 1З.15Х/Ф •Вже хто б говорив-

2• 14.45 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.00 М/с •Кокобіл• 15.ЗО м;с •Оггі і кукарачі•

15.45 М/с •Світ Боббі• 1б.О5 М/с •Життя з Луї• 1б.ЗО Т/с •Бітлборги• 17.00 Т/с •Прості істини- V!• 17 .З5 Т/с •Безсмертний• 18.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ• 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Т/С •Дикий ЯНГОЛ•, бОс. ?n Ar:;;.

V,,.._ . .

-:~..,

...

ттt::t u~u~nLuІA-

22 .ЗО Репортер 22.50 Погода 23.05 Х/ф •Найманець• 00.50 Репортер 01.00 Телеслужба розшуку О 1.05 Спецрепортер 01.20 Огляд англійської nре­ м'єр-ліги

О 1.50 Спорт. огляд •Жіллетт• СТБ

07. ОО Прогноз погоди 07.05 Астрологічний прогноз 07.10 •BIZ-1V• 08.20 •Стан neXt• 08.40 •Ні nyxy, ні пера!• 09.00 т;с •Острів фантазій•, 1Зс. 10.00 Х/Ф •Чарлі Чаnлін•, 2с.

1-

12.45 •BIZ-1V• 14.00 •Вікна. Новини• 14.50 •BIZ-1V• 1б.40 Т/с •Кохання, що іскриться• 17.40 •Вікна. Кримінап• 17.50 Т/с •Кохання, що іскриться• 18.20 •Вікна. Столиця• 18.ЗОТ/с•Життяякцирк•, 1с. 19.00 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода 19.40 Т/с •Кохання і мафія•, 1с. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21.00 Х/Ф •Глушитель• 22.50 •Вікна. Опівночі• 2З.20 Італійський футбол. Серія А. Огляд матчів туру ОО.ЗО •Автостиль• 00.50 Астрологічний прогноз ВІВТОРОК,

15

січня

УТ-1 Об.ОО •Доброго ранку, Україно!• 06.05 Околиця 06.З5, 07 .10, 08.10 Погода

07 .ОО, 08.00 Новин·и 07.15, 08.15 НОБИНИ сnорту 08.45 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Мультфільм 09.15 Класік-nрем'єр. Сторінками nрограм 09.40 М/с •Легенда про Білосніжку•, 7с.

10.05 Т/с •Каскадери•. 8Зс. 11.00УТН

11.10 погода 11.20 Т;с •Провінціапка•, 2526с. 12.40 Погода 12.45 Закон є закон 15.00УТН 15.10 Абетка безnеки 15.15 М/с •Легенда про Білосніжку•, 1бс. 15.40 •Студія •5• 1б.10 Т/с •Каскадери•, 85с. 1б.55 Закон є закон 17.00 УТН 17.10 Tfc •Провінціапка•, ЗОс. 17.50 д/ф •Мій улюблений друг•, З-5с .. 18.15 Казна держави 18.40 Енергетичне nоле 19.00УТН 19. 10 Погода 19.15 •Саме Той• 19.40 Т/с •Жінка в білому•, 5с. 20.30 Щоденн;о~к сесії ВР України

20.40,Вечірня казка 21.00УТН 21.30 Питання дня 21.35 Світ спорту 21.45 Погода 21.50 Т/с •Клан•, 9с. 22.15 Ретросnектива. Співає А. Кочерга 23.00 •добраніч, Україно!• УТ-2

07 .ОО Х/ф •Привид замку Моррисвіль•

08 .ЗО Х/Ф •Сміт на nрізвисько Ураган• 10.00 Модний час 1О.ЗО •Перехрестя•

11.00 ·Сnівают~ гори• 11.20 •Богодар Которович•. Фільм 2-й 11.50 •Символи й апегоріі в іконоnисі•, 1 ч. 12.05 Ретроапьбом 12.15 •Перлини України•. •Шедеври Львівської га­ лереї мистецтв•, 1 ч. 12.35 •Парад аплє!• •Людмила і Володимир Шевчен­ ки•

13.00 Освітній kанап 14.00 Т/с •Кохай, доки моло­ дий•, б5с. 14.45 Т/с •Район.Сансет•, 451с. 15.ЗО тсн 15.45 Т/с •З nривітом із Шан­ хаю•, 2с. 16.45 Т ;с •Район Беверлі Хіллз•, 62с. 17.45 Х/ф •Оце так нічка!• 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Просnорт• 20.10 Т/с •Next- Настуnний•, 2с. 21.15д/с •Кримінапьна краї­ на•. •Сnрава Култашева. Перевертень• 21.50 Х/Ф •Привид будинку МОГО•

23.25 Телеслужба •Ситуація• 2З.40ТСН 00.05 Х/ф •Лак ДЛЯ ВОЛОССЯ•

•о1.40 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

06.00 Новини 07. ОО Новини

08.00 Новини 08.20 Т/с •Пані удача• 09.00 Новини 09.15 •Поле чудес• 10.10 Мультфільм 10.40 •Вікенд• з І. Зінченко 11.1 О Т;с •Алондра• 12.00 Новини 12.15 Т/с •Даплас• 1З.ОО За київським часом 1З.15 •Хіт-базар• 1З.55 д/Ф •Сестри Байка•,

м;с •Вуді Вудnеккер і його друзі• Т ;с •Мапенькі Ейнш­ тейни»

19.00УТН 19.10 Погода 19.15 •Саме Той• 19.40 Т/с •Жінка в білому•, бе. 20.30 Щоденник сесії ВР України 20.40 Вечірня казка 20.50 Мегапот 21.00УТН 21.ЗО Питання дня 21.35 Світ сnорту 21.45 Погода 21.50 Т/с •Клан•, 10с.

М/с

•Череnашки­

ніндзя•

16.05 М/с •Титеф• 16.30 МІс •Сnравжні

монст­

ри•

М/с •Сnравжнє життя Рокко• 17.25 Т/с •Кенан і Кел• 17.55 Т/с •Прикрий мене!•

17.01

1

ч.

15.З5 •Інтер'єр•

15.50 Мед. центр •довіра• 15.55 •Недільні зустрічі• 1&.40 Т /С •Життя спочатку•, 40с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т;с •Земля кохання• 18.55 •Велике nрання• 20.00 •Подробиці 20.45 Ток-шоу •Моя родина• 21.40 Т;с •Пані удача• 22.З5 •Камера сміху• 23.10 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час•

23.40 Х/Ф •Якби стіни могли говорити•

О 1.20 Погода

ТЕТ

07.00 •Вісті тижні• 07.55 Погода 08.00 Християнська nрограма 08ЗОСТН

08.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 09.00 т;с •І завтра кохання• 09.ЗО Закон є закон 09.35 •Планета Боулінг• 10.05 •Моделі• 10.ЗО •ІDЕЕА-студіо• 11.00 Х/Ф •П'ятнадця­ тирічний капітан• 12.30 •Безсмертні скарби Украіни• 1З.О5 Мультфільм 1З. 15 Сократ -Свінг 13.ЗО Закон є закон 13.40 Сократ-Свінг 13.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.15 Економічний вісник 14.45 •БарД-сапон• з ТризубимСтасом 15.10 Х/Ф •Бульварний роман»

16.30 •ОльгаАросєва й інші• 17.40 Мультфільм 18.00 •З стелі• 18.ЗО •Земля і небо Києва• Т/с •Шалені гроші•, 81с. 20.00 • Таємниці і скандали• 20.ЗОСТН 20.55 •П'ять ХВИЛИН• 21.00 •Музичний інтервап• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті• 21.55 Мас-медіа 22.00 •Команда + 1V• 22.ЗОСТН 22.45 Київські ділові новини 22.55 •Сnортивний характер• 2З.1 О Х/Ф •Армагеддон• ОО .50 Молодіжна телеслужба

19.00

КАНАЛ

09.05 Граціі від •Гравісу• 09.ЗО Вистава •Крила Дюймовочки•

1О.ЗО Новини Євроnи 11.00 Торгінформ 11.20 •Саме Той• про себе 11.50 •доживемо до понеділка•

12.20 Торгінформ 12.40 Тележурнап •Тиждень-. Телекомnанія •Німецька ХВИЛЯ•

17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.ЗО •Шлягер• представляє

18.10 Маршрут ХХ 18.40 Ексnосвіт

15.1 О

15.40

14.25 •Пілігрим• 14.55 •Школа візажу• 15.00 Молодіжна телеслужба

7

14.45

... •

18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.45 •Заглянь у майбутнє• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.30 •Амазонка• nеремагає

18.45 •Факти• 19.10 Погода 19.20 Т/с •Сnрави Кеnських• 19.55 Х/ф •Втеча з прискоренням•

21.45 •Факти• 22.05 Погода 22.10 Х/Ф •Зоряний

свідок• 2З.40 Футбольний огляд Чемnіонату Ісnаніі 00.10 •Російські гірки• 00.20 •Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ Об.25 Підйом 06.ЗО Реnортер 06.50 •Телепузики• 07.20 Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 м;с •КітПес• 08.15 Підйом 08.ЗО Реnортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.ЗО Т /с •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.25 Т/с •Кобра• 11. 15 • Тетянин nолудень• 11.45 Магазин на дивані 12.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ•, 7с. 1З.ОО Репортер 13.15 Х/ф •Із життя начапьника карного розшуку•

14.45 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.00 М/с •Кокобил• 15.30 М/с •Оггі і кукарачі• 15.40 МІс •Світ Боббі• 16.05 М/с •Життя з Лу'і• 1б.25 Т/с •Бітлборги•

17.00 Т/с •Прості істини- V!• 17.30 т;с ·Безсмертний· 18.05 Тfc •Комісар Рекс-ІІІ• 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Т/С •ДиКИЙ ЯНГОЛ•, б1С. 20.40 Х/Ф •Тільки найсильніші•

22.00 •Престиж• 22.15 Світ здоров'я

•Бі-Київ• 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО Молодіжний канап •М• 00.00 •Капейдоскоn• ІСТV

06.00 Муз. ранок 06.25 •Гаряча сімка• Об.З5 •Російські гірки•

06.45 •Факти• 06.55 М/с •Череnашки­ ніндзя• М/с •Сnрав.жні монст-

07.25

ри•

07.45 •Факти• 07.55 •Плюс/Мінус• 08.10 Погода 08.15 Телецентр моди 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т/с •Прикрий мене!• 09.50 Т/с •Школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18.00•Фак­ ти•. Гарячі новини 10.25 Т/с •Мілагрос•, 145с. 11.20 Т/с •Чорна перлина•, 19с. 12.15 Тfc •Приватна міліція• 12.45 •Факти• 1~ n1 X/th «ЛP.ni-nn~кnн•

го артиста Украіни Т. Пе­ триненка, 1 ч. 22.45 Телеслужба розшуку 22.50 Абетка безпеки 2З.ОО •добраніч, Україно!• з Н.Довгим УТ-2

07.00 Х/Ф •Оце так нічка!• 08.35 Х/Ф •Примара дому

2З.О5 Х/Ф •Потрібні речі• О 1. 1О Реnортер О 1.20 Зона ночі on-line 02.55 т;с •Кобра• ОЗ.40 Х/Ф •Потрібні речі• 05.З5 Т ;с ·Сімейні узи• СТБ

07 .ОО •Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз погоди

11.З5 Ретроапьбом 11.45 •Шедеври Львівської гапереї мистецтв•, 2 ч. 12.00 •Казка про Добро і Зло•, 1 ч. 12.З5 Ретроальбом 12.45 Коломийський музей народного мистецтва Гу­ цульщини

1З.ОО Освітній канап 14.00 Т/с ·Кохай, доки моло­ дий•, ббс. 14.45 Т/с •Район Сансет•, 452с. 15.30 тсн 15.45 Тfc •З nривітом із Шан­ хая•, Зс. 16.40 Т;с •Район Беверлі Хіллз•, 6Зс. 17.40 Х/Ф •Літак летить у Росію• 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Просnорт• 20.10 Т;с •Next- Настуnний•, Зс. 21.20 •Прихована камера• 22.00 Х/ф •Практикантка• 2З.40 Телеслужба •Ситуація• 23.55 Телеслужба розшуку оо.оотсн 00.25 Х/Ф •Мапенька Одеса• 02.00 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

07 .ОО Новини 07. 15 •Камера сміку• 07.45 Мультфільм 08.00 Новини 08.20 Т/с •Пані удача• 09.00 Новини 09.20 Інтелект-шоу LG •Еврика•

10.10 Х/Ф • Троянський кінь• 11.05 Програма •Кримінал•

07.15Т/с•Життяякцирк•, 1с.

11.З5 Т/с •Алондра•

08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний nрогноз 08.25 •Вікна. Оnівночі• 09.00 •BIZ-1V• 10.00 Х/Ф •Глушитель• 11.50 Х/Ф •дон Сезар де Ба­

12.00 Новини 12. 15 Т;с •Даллас•

зан•, 1с.

13.00 Т/с

•Кокання і мафія•, 1с. 14.00 •Вікна. НОВИНИ•

14.50 •BIZ-1V• 1б.40 Т/с •Кохання, що іскриться• 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання, що іскриться• 18.20 •Вікна. Столиця• 18.ЗО Т;с •Життя як цирк•, 2с. 19.00 ·Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Т/с •Кохання і мафія•, 2с. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21.00 Х/Ф •Крутий nоліцейський• 22.45 •Вікна. Оnівночі•

2З. 15 Х/Ф •Вбивця в офісі• 00.50 Астрологічний nрогноз СЕРЕДА, 1 б січня

УТ-1 •доброго ранку Україно!• 06.05 Околиця 06.35, 08.10, 07.10 Погода 06.50 Домашній адвокат 07 .ОО, 08.00 Новини 07.15, 08.15 Новини сnорту 08.45 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.05 Класік-прем'єр. Сторінками програм 09.20 Казна Держави 09.40 М/с •Легенда про Білосніжку•, Вс. 10.05 Т/с •Каскадери•, 84с. 11.00УТН 11.10Погода 11.20 Т/с •Провінціапка•, 27

06.00

- 28с. 12.40 Телеслужба розшуку 12.45 Погода 12.50 Закон Є ЗаКОІІ 15.00УТН М/с •Легенда про Білосніжку•, 17с. 15.40 •Студія •5• 16.10 •Крок ДО ЗірОК• 16.45 Мультфільм 16.55 Закон є закон 17.00УТН 17.10Т/с •Провінціапка•, З1с. 17:55 д/Ф •Мій любий друг•,

15.15

б- 7с.

в

1З.ОО За київським часом •Шлягер• nредстав­

1З. 15

ляє ... • 14.00 •Вісник здоров'я• 14.15 •Муз. історіі•. М.Ібсен

і Е. Гріг •Мелодія двох сер­ дець•, 2 ч. 15.35 Телеслужба розшуку 15.45 •Людина, що дарує надію ... •

14.25

16.00 Мед. центр •довіра• 16.05 •Люди і долі• 1б.40 Т/с •Життя сnочатку•, 41с. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 т;с •Земля кохання• 18.55 •Велике nрання• 19.55 Суnерлото 20.00 •Подробиці• 20.40 •Слабка ланка• 21.35 Т/с •Пані удача• 22.ЗО •Кохання з першого погляду•

2З.15 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час• 2З.45 Х/ф •Лід• 01.20 Погода ТЕТ

14.00 Християнська nрограма 14.35 •ІDЕЕА-студіо• 15.05 •Команда + 1V• 15.50 Закон є закон 1б.ОО Закон є закон 1б.25 Закон є закон 16.ЗОСТН 16.50 •Чорний квадрат• 17.20 •Сnортивний характер• 17.40 •Киянин• 18.10 •Шлях до успіху•

18.25 Х/Ф •Загадка Ендхауза• 20.15 Вечірня казка 20.25 Нооини з вітрини 20.ЗОСТН 20.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті• 21.55 Масс-медиа 22.00 •Дворцеві таємниці• 22.40 Х/Ф •Не чуючи зла• 00.20 Кращі концерти •ТЕТ•. П. Зібров

7 КАНАЛ 09.05 Музика на 1VТ 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 ~Глобальні поради• 10.ЗО •Ексклюзив М•

11.15 •Моя зірка• 11.45 Т/С •Інспектор Лавар-

17

січня

УТ-1

06.00 •доброго ранку, Україно!•

21.00СІТ

21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні nоради• 21.ЗО •Моя зірка• 22.20 •Ексклюзив М• 2З.10 Молодіжна телеслужба 2З.40 Музика на тvr

06.05 Околиця 06.З5, 07.10, 08.10 Погода 06.45, 07.50 Ні- Tech 06.50 Домашній адвокат 07.00, 08.00 Новини 07.15, 08.15 Новини сnорту 08.45 Смачний ранок 09.00 Вічні істини 09.10 •Не все так nогано ... • 09.40 М/с •Легенда про Білосніжку•, 9с.

ІСТV

10.05 Т/с •Каскадери•, 85с.

06.00 Муз. ранок 06.25 ·Гаряча сімка• 06.З5 •Російські гірки•

06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с •Черепашкиніндзя• М/с •Сnравжні монст-

07.25

ри•

07.45 •Факти• 07.55 Погода 12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф •Втеча

МОГО»

22.ЗО Реnортер

22.50 Погода

ЧЗС•

21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобапьні nоради• 21.ЗО Торгінформ

22:10 Творчий вечір народно­

10.00 Мультфільм 10.10 Сільська година 11.00 •Дороги кобзарські• 11.25 •Символи й апегоріі іконописі•, 2 ч.

ЧЕТВЕР,

ден•

12.45 Музика на тvr 17 .ОО Мовна вітапьня 17 .ЗО •Полтарєв-Джаз• 19.00 •Один на один з ... • 19.45 •Ескулаn• 20.15 Музика на 1VТ 20.35 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ•

з приско­

ренням•

М/с •Вуді Вудnеккер і його друзі• 15.10 Т/с •Мапенькі Ейнш­ тейни• 15.40 М/с •Черепашки­ ніндзя• 16.05 М/с •Титеф• 16.ЗО М/с •Сnравжні монст­

14.45

ри•

М/с •Справжнє життя Рокко• 17.25 Т;с •Кенан і Кел• 17.55 Т/с •Прикрий мене!• 18.45 •Факти• 19.10Погода 19.20 Тfc •Сnрави Кеnських• 19.55 Х/Ф •Герой-коханець• 21.45 •Факти• 22.05 Погода 22.1 О Х/Ф •Філлі Флеш• 23.50 ДКТ nредставляє. •Світ комп'ютерів• 00.20 •Російські гірки• ОО.ЗО •Гаряча сімка•

17.00

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом 06.30 Реnортер 06.50 • Телепузики• 07.20 Підйом 07 .ЗО Реnортер. Бізнес 07 .З5 Підйом 07.45 М/с •КітПес• 08.15 Підйом

11.00УТН 11.10Погода 11.20 Т;с •Провінціалка•, 2930с. 12.40 Погода 12.45 Закон є закон 15.00УТН 15.1 О М/с •Легенда про Білосніжку•, 18с. 15.35 •Студія •5• 16.10 Т/с •Каскадери•, Вбс. 16.55 Закон є закон 17.00УТН 17.10 Т/с •Провінціапка•, З2с. 17.50 Бізнес за nравилами 18.20 Резонанс 18.40 У світлі добрих новин 19.00УТН 19.10Погода 19.15 •Саме Той• 19.40 Т/с •Жінка в білому•, 7с.

2о:зо Щоденник сесії ВР України

20.40 Вечірня

казка

21.00УТН 21.ЗО Питання дня 21.З5 Світ сnорту 21.45 Погода 21.50 Т/с •Клан•, 11с. 22.15 Творчий вечір народно­ го артиста України Т. Пе­ триненка, 2 ч. 2З.ОО •Підсумки•

УТ-2

07.00 Х/Ф •Московське кокання•

08.25 Х/Ф •Практикантка• 10.00 •Абетка безпеки• 10.05 •Крок до зірок• 10.З5 Мультфільм

10.45 •Будні• 11.00 д/Ф •Рогатин• 11.20 Григорій Антоненко 11 .45 Ретроапьбом 11.55 •Гончарне коло родини

08.ЗО Репортер 08.35 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.ЗО Т ;с •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 10.25 Т/с •Кобра• 11.20 • Тетянин nолудень• 11.45 Магазин на дивані 12.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ•, Вс. 1З.ОО Репортер 1З.20 Х/Ф •Тільки найсильніші•

14.55 Дом. фітнес •Хауз фіт• 15.00 М/с •Кокобіл• 15.З5 М/с •Оггі і кукарачі•

15.45 М/С •СВіт Боббі• 16.10 М/с •Життя з Луі• 16.ЗО Т/с •Бітлборгі•

17.00 Tfc •Прості істини- V!• 17 .З5 Т;с •Безсмертний• 18.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ• 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40Т/С •ДиКИЙ ЯНГОЛ•, 62С.

20.45 Х/Ф •Наказано знищити•

22.30 Реnортер 22.50 Погода 23.05 Х/Ф •Небезnечна nрофесія•

00.55 Реnортер 01.05 Телеслужба розшуку 01.10 Зона ночі 01.55 Т/с •Кобра• 02.40 Х/Ф •Джульбарс• 03.55 Х/Ф •Небезnечна nрофесія•

05.З5 Т;с •Сімейні узи• СТБ

Кахникевичів•

12.05 д/Ф •Море надіі• 12.25 •Казка про Добро Зло•, 2 ч.

і

1З.ОО Освітній канал 14.00 •Кохай, доки моло­ дий•, 67с. 14.45 Т/с •Район Сансет•, 45Зс. 15.ЗОТСН 15.45 Т/с •З nривітом із Шан­ хаю•, 4с. 16.50 Т/с •Район Беверлі Хіллз•, 64с. 17.50 Х/Ф •Смажені факти• 19.ЗОТСН 20.00 • ТСН. Просnорт• 20.10 Т/с •Next- Наступний•, 4с. 21.15 •Перше побачення• 21.50 Х/Ф •Січневий вбивця• 2З.40 Телеслужба •Ситуація• 2З.55 тсн 00.20 Х/Ф •Шnигуни поверта­

Tfc

ються»

01.55 Телеслужба •Ситуація• УТ-З

07.00 НОВИНІ! 07.15 • Бадьорого ранку! • 07.50 •Родина від А до Я· 08.00 Новини 08.20 Т;с •Пані удача• 09.00 Новини 09.20 •Слабка ланка• 10.10 Мультфільм 1О.ЗО •Кохання з першого nогляду•

11.10 Т/с •Алондра• 12.00 Новини 12.15 Т/с •Даплас• 1З.ОО За київським часом

13.15 •Хіт-базар• 14.00 •Курорт у місті• 14.10 Х/Ф •Тимур і його

ко­

манда•

•Родом з України•. В. Фокін

07 .ОО •Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз погоди

15.40

07.15Т/с•Життя як цирк•, 2с. 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний прогноз 08.25 •Вікна. Опівночі•

16.10 Мед. центр •довіра• 16.15 •Оnлески, оплески ... • 16.40 Т/с •Життя сnочатку•,

09.00 •BIZ-1V• 10.00 Х/Ф

•Крутий

nоліцейський•

11.50 Х/Ф •дон Сезар де Ба­ зан•, 2с.

1З.ОО. 1/с •Кохання і мафія•, 2с.

14.00 •Вікна. Новини• 14.50 •BIZ-1V• 16.40 Т/с •Кохання,

21.З5 Т ;с •Пані удача• •Золотий гусак• 2З.10 ·Подробиці•. Підсумки дня. Нічне •Час• 2З.40 Погода

22.30 Клуб

що

іскриться•

17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання,

42с.

17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Тfc •Земля кохання 19.00 •Велике nрання• 20.00 •Подробиці• 20.40 ·Слабка ланка•

ТЕТ

що

іскриться•

18.20 •Вікна.

Столиця• 18.ЗОТ/с •Життя як цирк•, Зс.

19.00 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода

19.40 Т/с •Кохання і мафія•, 3с. 20.40 •Вікна. Бізнес• 21 .ОО Х/Ф •Кохання цього року•

2З.ОО •Вікна. Опівночі• 2З.ЗО Х/Ф •Ніндзя-відьми•

n 1 nn Af"тnnnnгiuut.tiA nnnn.en>:~:

07.00 Мультфільм 07.ЗО •Вісті•

07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.ЗОСТН

08.55 •П'ять ХВИЛИН• 09 .ОО Тfc •І завтра кохання• 09.ЗО Закон є закон 09.З5 •Моделі• 10.05 Сократ -Свінг 10.20 Х/Ф •Новий Гуллівер•

11.25 •За кулісами• 12.00 •ІDЕЕА-стvдіо•


JW3(9305) 12.З5 • Таємниці і скандали• 1З. 1О Сократ-Свінг 1З.25 Закон є закон 1З.З5 •Влада факту• 1З.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14. 15 Молодіжна телеслужба 14.45 Х/Ф •Загадка Ендхауза• 16.З5 Тема з варіаціями. Н. Гутман 18.00 •Душа до душі• 18.25 •З5 хвилин джазу• 19.00 Т/с •Шалені гроші•, 82с. 20.00 •За кулісами• 20.ЗОСТН 20.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті• 21.55 Масс-медіа 22.00 •З стелі• 22.ЗОСТН 22.45 Київські ділові новини 22.55 •Зустрінемося ввечері• 2З.20 Х/Ф •Мек• О 1.25 Художній блок •Pro-Art• ·

7

КАНАЛ

09.05 Грації від •Гравісу• 09.20 Вистава •Снігова королева•

10.З5 •Калейдоскоn• 10.40Торгінформ

11.00 •Хіт-базар• 12.10 Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17 .ЗО •ЗаГІ1ЯНЬ у майбутнє• 17.40 Грації від •Гравісу• 18.00 •Київські зошити. ХХ

12.01

17.00 Т/с •Прості істини- V!• 17 .ЗОТ/С •Безсмертний• 18.05 Тjc •Комісар Рекс-ІІІ• 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Tjc •ДИКИЙ ЯНГОЛ•, 6Зс. 20.40 Х/Ф •Едді• 22.ЗО Репортер

22.50 Погода 2З.О5 Х/ф •Франкенштейн на

свободі• ОО.З5 Репортер

00.50 Зона ночі 02.00 Т/с •Кобра• 02.45 Х/Ф •Серця чотирьох• 04.1 О Х/Ф •Франкенштейн на свободі• 05.З5 Т jc •Сімейні узи•

СТБ Т {с •Кохання, що іскриться• 17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т/с •Кохання, що іскриться• 18.20 •Вікна. Столиця• 18.ЗО Т/с •Життя як цирк•, 4с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Tjc •Кохання І мафія•, 4с. 20.40 •Вікна. Бізнес•

16.40

21.00 Х/Ф •Потрійне зрадни­ цтво•

22.50 •Вікна. Опівночі• 23.20 Х/Ф •Божеволію від Ай­ рис•

01.20 Астрологічний прогноз П'ЯТНИЦЯ,

18

століття•

УТ-1

18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.ЗО Програма УХРТ

19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ .19.З5 •Заглянь у майбутнє• 19.45 •Ділові люди• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.З0 •МелодрОМ• 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні nоради• 21.ЗО Торгінформ 22.00 •Престиж• 22.10 •Ваше здоров'я• 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО Канал •М• 00.00 •Калейдоскоn• ІСТV

06.00 Муз. ранок 06.25 •Гаряча сімка•

СІЧІtЯ

06.00 •доброго ранку, Україно!•

06.05 Околиця 06.З5, 07.10, 08.10 Погода 07 .ОО, 08.00 Новини 07.15, 08.15 Новини спорту 08.40 •Погляд• 09.00 Вічні істини 09.10 Класік-прем'єр 09.40 М/с •Легенда про Білосніжку•, 10с. 10.05 Tjc •Каскадери•, 86с. 11.00УТН 11.10Погода 11.20 Т/с •Провінціалка•, З1

- З2с. 12.40 Телеслужба розшуку 12.45 До ХІХ Зимових Олімпійських ігор

06.З5 •Російські гірки•

12.50 Погода 12.55 Закон є закон

06.45 •Факти• 06.55 М/с •Череnашки­

15.10

ніндзя• М/с •Сnравжні монст-

07.25

ри•

01.45 •Факти• 07.55 •Плюс/Мінус• 08.10 Погода 08. 15 •Кримінальні історії• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т/с •Прикрий мене!• 09.50 Т/с •Школа моделей• 10.00, 11.00, 12.00, 1з.оо, 14.00, 17.00, 18.00•Фак­ ти•. Гарячі новини

10.25 Tjc ·Мілагрос•, 146с. 11.20 т;с •Чорна nерлина•, 20с. 12.10 Т/с •Сnрави Кеnських• 12.45 •Факти•

1З.О1 Х/Ф •Філлі сблеш• 14.З5 Mjc •Вуді ВудnеккерІ

його друзі• Т /с •Маленькі Ейнш­ тейни• 15.40 М/с •Череnашки­ ніндзя• 16.05 М{с •Титеф• 16.ЗО М/с •Сnравжні монст­

15. 1О

ри•

М/с •Сnравжнє життя Рокко• 17.25 Т;с •Кенюн і Кел• 17.55 Т/с •Прикрий мене!• 18.45 •Факти• 19.10Погода 19.20 Т;с •Сnрави Кепських• 19.50 Х/Ф •Буря в пустелі• 21.45 •Докладно• з Д. Кисе-

15.00УТН М/с •Легенда про Білосніжку•, 19с.

15.З5 •Студія •5• 16.10 Т/с •Каскадери•, 87с. 16.55 Закон є закон 17.00УТН 17.10Т/с•Провінціалка•, ЗЗс.

17.55 •Надвечір'я• 18.25 Концерт С. Ейштера 19.00УТН 19.10 Погода

19.15 •Саме Той• 19.40 Т/с •Жіноса

Вс. 20.ЗО Щоденник сесії ВР України 20.40 Вечірня казка 21.00УТН 21.ЗО Питання дня 21.З5 Світ спорту 21.45 До ХІХ Зимових Олімпійських ігор 21.50 Погода

21.55 •В ніч на суботу• з О. Роміною

22.55 Телеслужба розшуку 2З.ОО Концерт Стінга. •АІІ this

tirne•

льовим

22.ЗО Х/Ф •Помилкова мета•

J0.15 Муз. програма •М-файли•

)0.40 •Російські

гірки•

>0.50 •Гаряча сімка• НОВИЙ КАНАЛ

>6.25 Підйом Jб.ЗО Репортер J6.50 • Телеnузики•

J7 .20 hідйом J7 .ЗО Репортер. Бізнес )7 .З5 Підйом )7 J:ї Mjc •КітПес• J8. 15 Підйом 18.ЗО Реnортер 18 .З5 Підйом )8.40 Знай наших >8.50 Підйом

>9.00 Київський репортер 19.05 Підйом І9.ЗО Т/с •Слідство ведуть ЗнаТоКи• 0.25 Т/с •Кобра• 1.15 •Тетянин полудень• 1.45 Магазин на дивані '2.05 Т/с •Комісар Рекс-ІІІ•, 9с. З.ОО Репортер

з·.;~~:~:~::::::и::

~

.ОО М/с •Кокобіл•

.ЗО М{с •Оггі і кукарачІ•

.45 М/с •Світ Боббі• .05 М/с •Життя з Луї• .ЗО Т;с •Бітлборrи•

07.00 Х/Ф

ч.

15.40Телеслужбарозшуку 15.45 •домашній лікар•

16.05 •Автографи•

Ю. Верв-

соцького

16.40 Тjc

•Життя спочатку•,

43с.

17.25 Торговий

ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Tjc •Земля кохання• 19.00 •Велике nрання• 20.00 •Подробиці• 20.45 •Поле Чудес•

17.З5 •Чорний квадрат• 18.05 Х/Ф •Убити дракона• 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗОСТН 20.55 •П'ять ХВИЛИІІ• 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті• 21.55 Мас-медіа 22.00 д/с •Хроніка надій І ілюзій•. •дзеркало історіі•

22.З5 Х/Ф .Магнат•

00.25 •Решето• 7 КАНАЛ 09.05 Музика на ТVТ 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 1О.ЗО Т/с •Інспектор Лаварден•

11.ЗО Музика на ТVТ

17.00 Мовна вітальня 17.25 •Аптека для душі• 18.00 •В гостях у Дмитра Го-

10.15·•Право• цикл М. Поповича •Замальовки з історіі куль тури України•. •Культура Київської Русі• 11.20 Концерт духовної музи­ ки. Співає хор •Київ• •Ікона й Іконостас•.

Фільм 1-й 11.50 •Батько•. Фільм 1-й 12.20 Ретроальбом 12.55 •Ігор Юхновський. На

вірнісТь Україні•

1З.ОО •Абетка безпеки• 1З.О5 Освітній канал 14.00 Т/С •Кохай, доки моло­ дий•, 68с. 14.45 Т/с •Район Сансет•, 454с. 15.ЗОТСН

15.45 Т/с •З привітом з Шан,

Sc.

•Район Беверлі )(оллз•, 65с.

16.40 Tjc

17.40 •Перше побачення• 18.15 •Останній герой• 19.ЗОТСН

20.00 •ТСН. Просnорт• 20.10 •Перший мільйон• 21.15 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ•. •Він один Із нас•

22.20 •Без табу• з О. Герасим'юк 2З.ОО Телеслужба •Ситуація• 23.15 Телеслужба Розшуку 2З.20ТСН 2З.50 Х/Ф •допінг для ян­ голів• О 1.25 Телеслужба .Ситуація•

на ТVТ 20.З5 Торгінформ 20.50 «Добрі НОВИНИ• 21.00 сп 21.15 •Погляд з Америки• 21.50 •Глобальні nоради•

22.00 •Projcontra• 22.45 Музика на ТVТ 2З.15 •Полтарєв-Джаз•

•Кле-

опатру•

17.55 Tjc •Прикрий мене!• 18.45 •Факти• 19.1 О •Особливі прикмети• 19.З5Погода 19.45Х/ф 21.45 •Факти• 22.00 •Кримінальні історіі• 22.25 Погода

22.35 Т/с •Детективне агентство •Місячне СЯЙВО•

ІСТV

02.10Х/Ф 03.З5 т;с •V.I.P.• 04.20 Т/С •Альф• 04.45 Т/с •Шериф з пекла• 05.ЗО Х/Ф •долина смерті•

НОВИЙ КАНАЛ 06.25ПідІІом

06.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07 .ОО М/с •Череnаwкиніндзя• М/с •Сnравжні монст-

07.25

ри•

07.45 •Факти• 07.55 •ПлюсjМінусо 08.10 Погода 08.15 •Нейтральна смуга• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т/с •Прикрий мене!• 09.50 Т/с •Школа моделеіІ» 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 17.00, 18:00 •Фак­ ти•. Гарячі новини

10.25 Т/с •Мілаrрос•, 147с. 11.20 Т/с •Чорна перлина•, 21с.

12. 1О Т{с •Сnрави Кепських• 12.45 •Факти• 13.01 Х/Ф •Буря в nустелі• 14.40 М/с •Вуді Вудпеккар і йоrодрузі•

15.20 Т/с •Маленькі Ейнш­ тейни• М/с

15.45

•Черепашки­

ніндзя•

02.50 •Бівіс і

Баттквд• ОЗ.15 Зона ночі 04.З5 Х/Ф •Скажені пси• 06.15 Т/с •Сімейні узи• 07.00 Посміхніться, вас зніймають СТБ

07 .ОО •Вікна. Столиця• 07.1 О Прогноз погоди 07.15 Т/с •Життя ЯК цирк•, Зс. 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний nрогноз 08.25 •Вікна. Опівночі• 09.00«ВIZ-1V• 10.00 Х/Ф •Потрійне зрадництво•

12.00 Т{с •Життя як цирк•, 4с. 12.30 •Ви практично здорові• 1З.ОО Tjc •Кохання І мафія•,

16.10 М/с •Титеф• 16.З5 М/с •Сnравжні монст­ ри•

17.05

М/с •Справжнє життя

07.00 •Іронія долі діда Мороза•

07 .З5 Х/Ф • Технобійці• 09.10 •Медовий МіСЯЦЬ» 10.00 Пенсійна реформа

14.50 •BIZ-lV• 16.40 Tjc •Кохання,

1!11•

10.50Мультфільм

Фільм 2-й r1.50 •Батько•. Фільм 2-й 12.20 Х/Ф •Трамвай• 12.40 •Колір папороті•. Фільм 4-й 1З.ОО Вибори-2002. Вчимося вибирати 13.30 •Людина і закон• 14.00 Т/с •Краса по-амери­ канськи•, 16с. 14.40 Х/Ф •Веселенька nоїз­

Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів-ІІІ• 17.15 Х/Ф •до бою!• 19.ЗОТСН 20.00 •Великі nерегони• 20.15 •Останній герой• 21.30 Тjc •Кобра•. •Вантаж•, 1 ч. 22.55 Ток-шоу •За СКЛОМ•. •Останній біфштекс• 00.10 Х/Ф •Зубастики• УТ-З

07 .ОО За київським часом 07 .ЗО •Зодчий• 07.40 •Фольклорама• 07.55 •Пані, панночка, панянка•

08.1 О •Ліки майбутнього• 08.25 Торговий ряд 08.ЗО На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 •Доки всі вдома• 09.45 •Бадьорого ранку!• 10.20 •Смачно• з Б. Бурдою 10.50 •Музичний кіоск• 11.25 •Не може бути!• 11.50 Х/Ф •Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі

Фінна• 1З.ОО Мультфільм 1З.10 •Планета тварин• 14.20 •СмІхопанорама• 14.55 Х/Ф «<pen І лишка• 16.25 •Божевільний світ• 17.05 Концерт Т. Повалій •Буде так•, 1 ч. 18.05 Х/Ф •Бідна Саша• 19.55Суперлото 20.00 •Подробиці• 20.30 •N-кілометр• 20.50 •Городок• 21.20 Т{с •Нищівна сила• 22.20 Х/ф •Інстинкт00.25 Х/Ф •Підступний nлан С'оозен• 02.00 Погода ТЕТ

що

іскриться• Столиця• 18.ЗО Т{с •Життя як цирк•, 5с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 Х/Ф •Погоня з дияво­ лом•

22.20 •Вікна. Опівночі• 23.10 Х/Ф •Готель

при­ страсті• 00.55 Астрологічний прогноз СУБОТА, СІЧНЯ

УТ-1

06.00 Музика на •Ері• 06.55 Гарячадесятка 07.45 Т{с •Пригоди Шерлока Холмеа і доктора Ватсо­ на•. •Скарби Агри•, 1с. 09.00 В гостях у Дрьоми 09.ЗО Естрадна nрем'єр-ліга 10.05 Х/Ф •Таємничий остріво 11.40 ДИтяча лінія 12.00 М/ф •Великий злий ВОВК•

1З.О5 •Стара колекція•. •Чарівна флейта• •Ми пам'ятаємо 8awi імена ...• 1З.50 д/Ф •Води Пушти• 14.25 Класік-nрем'єр з Т. Міленіною 15.00УТН 15. 1О Реліквії і храми України 15.15 •Не все так погано ... • 16.05Регіон 16.25 •Польова пошта па­ м'яті•

13.25

17.00Мультфільм

17.10 д/Ф •Дорvга через Амазонію• С. Галя-

ден•

2З.45 Музика на ТVТ ІСТV

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 •Фак­ ти•. Гарячі новини 07.01 •Перехрестя• 07.ЗО Погода 07 .З5 Т/с •Прикрий мене!• 08.20 Погода 08.ЗО Тjc •Легенда про Загу­ блене місто• 10.10Х/ф •Божевільне кохан­ НЯ•, 1-2с.

12.45 «Факти• 1З.ОО Т/с •детективне агент­ ство •Місячне СЯЙВО• Х/Ф •добровольці за

08.ЗОСТН

09.ЗО д/с •Хроніка надііі і ілюзій•. •дзеркало історіі• 10.00 •Ти і твоя краса• 10.20 Сократ-Свінг 10.45 •Решето• 11 .З5 •ІDЕЕА-студіо• 12.05 •Влада факту• 12.25 •Я- пам'ятник Собі!• Л. Поліщук 1З.15 •Право• 1З.45 Сократ-Свінг 14.00 Київські ділові НОВИНИ 14.15 Художній блок •Pro-Art•

15.15 •Київ класичний• 15.40 •Спочатку було Слово• 16.00 Економічний вісник 16.35 Кращі концерти •ТЕТ•. Д.Маліков

17.35 Мультфільм 18.05 •Жінка на всі 100?• 18.50 Мультфільм 19.00 Т/с •Шалені гроші•, ВЗс.

20.00 •Кути манежу• 20.ЗОСТН 20.45 Художній салон •Київ• 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.30 •Вісті• 22.00 •Сміхоностальгія• 22.ЗОСТН 22.45 •Шлях до успіху» 2З.ОО •Бард-салон• з ТризубимСтасом 23.25 Х/Ф •Високі nідбори•

7 КАНАЛ 09.05 Музика на ТVТ 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 10.ЗО •Ексклюзив М• 11.15 Молодіжна телеслужба 11.45 Світ наухи 12.00 •дикий світ Америки• 12.ЗО Мовна вітальня 1З.ОО Час розваг 1З.ЗО Музика на ТVТ

на•. •Скарби Агри•, 2с.

09.00 Мультконцерт 09 .ЗО •Крок до зірок• 10.05 •Наше військо• 10.З5 •Телефортуна•

11. 1О Подорож у дитинство 11.25 •Хто в домі хазяїн?• 11.50 •Різдвяні СНЇЖИНКИ• 12.20 Сільська година 1З.10 •Саме Той• про себе 1З.40 •Клуб Сулеркниги• 14.00 Мультфільм на замовлення

15.00УТН 15.10Погода

15.15 Муз. калейдоскоп 16.00 Світ. Огляд 16.ЗО Олімпійська панорама

17.ОО •Перекрестя• 17 .ЗО •Модний час• 18.00 Бенефіс nана барди, 2 ч.

примусом•

Т/с •Рятувальний патруль •Гаваї• 16.50 Т/с •V.I.P.• 17.40 Т/с •Альф• 18.1 О •Галоnом по Євроnах• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •f!рехун, брехун• 20.ЗО Т jc •Ім хочеться гарячіше• 21.10 Tjc •Ілюзія вбивства• 22.05 •Насnравді• 22.25 Футбол. Чемпіонат Іспанії. Центральний матч туру

00.15 Х/Ф • Темні признання• 01.45 Тележурнал •Кентавр• 02.05 т;с •V.I.P.• 02.50 Тjc •Альф• ОЗ.15 Тjc •Їм хочеться га­ рячіше•

03.45 Х/Ф •Божевільне кохан­ ня•, 1-2с. Кіноконцерт

06.11

НОВИЙ КАНАЛ

07 .ЗО Мультфільм 07.45 Mjc •Світ Боббі• 08.05 М{с •Життя з Луї• 08.ЗО Т/с •Бітлборги•

09.00 М/с •Пуччіні• 09.25 Tjc •Плем'я• 10.00 •З х 4•. Найкумедніше домашнє відео 10.40 Х/Ф .Самотнім нада­ ється гуртожиток•

Посміхніться, вас знімають! 12.45 М/Ф •Пітео у Країні Чу-

12.10

дес•

14.10 Репортер 14.20 Погода 14.З5 Т/с •Горець: безсмер­ тний ворон•

15.ЗО Х/Ф •Якось двадцять років потому.

Футбол. Англійська nрем'єр-ліrа 19.00 Реnортер

17.00

19.З5 Х/Ф •Приборкувачка титрів· 21.З5 Х/Ф •Поліцейська історіА-2• 2З.20 Т/С •ВідВерті бажання• 2З.55 •БівІс і Баттквд• 00.20 Х/Ф •Б'ознес для насо­ лоди•

01.50 Зона ночі ОЗ.10 Х/Ф •Якось двадцять років потому. 04.25 Х/Ф •Поліцейська Історія-2•

05.55 М/Ф •Пітер у Краіні Чудес•

•З х 4». Найкумедніwе домашнє відео

19.00УТН 19.15Кіноконцерт•ОХ, кохан-

ня!•

19.45 Tjc

СТБ

бізнесу» 10.00 М/с •Пригоди папірусаа, 21с. 10.30Т/с•Життяякцирк•, 5с. 11.00 д/с •Підводна одісея команди Кусто• 12.00 Т/с •Кохання І мафія•, 4с.

1З.00 •НоваціЯ• 1З.10 •BIZ-lV• 15.20 Медіа-клуб 16.00 Х/Ф •Самогубець• 17.40 Х/Ф •Страховий агент» 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19. 15 Х/Ф •Афінські вечора• 21.10 Х/Ф «Боротьба за виживання•

2З.ОО Х/Ф •Перші 9 1/2 тижнІв• 00.50 Х/Ф •Уроки м~ 02.20 Астрологічний прогноз НЕДІЛЯ,

20

СІЧНЯ

УТ-1

06.00 Околиця 06.30 Синема, синема, сине­ ма

07 .ОО Музика на •Ері• 07.45 Т/с •Пригоди Шерлока Холмеа І доктора Ватсо-

•Жінка в білому•,

10с.

20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- •Панорама• 21.45 Погода 21.50 Світ сnорту 22.00 Циркова програма 22.50 Погода 2З.ОО •добраніч, Україно!• УТ-2

07 .ОО Х/Ф •до бою!• 09.10 •Лото-забава• 10.00 Ток-шоу •Моя

про­ фесія• 10.45 Ретропрограма •Від

7 КАНАЛ 09.05 Грації від •Гравісу• 09.ЗО Торгінформ 10.00 •Золота Фортуна• 11.00 •Шлях до успіху• 11.15 •Шлягери ХХ століття• 12.00 •Зоряна дорога• 12.ЗО •Амазонка• перемагає час•

12.40 Торгінформ 1З.ОО • Таврійські гри• 1З.ЗО Граціївід •Гравісу•

14.00 Торгінформ 14.20 •Калейдоскоn• 14.25 •Добрі НОВИНИ• 14.ЗО • Тинди-Ринди• 15.00 •Шлях до успіху• 15.15 •Лікування хребта• 15.ЗО •доживемо до nонеділка•

16.00 Торгінформ 16.30 •Саме Той• про себе 17.00 •Шлягер• представляє ... • 18.15 •ділові люди• 18.30 Торгінформ 18.50 •Добрі НОВИНИ• 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.10 •Ваше здоров'я• 19.ЗО •Хіт-базар• 20.З5 •Заглянь у майбуТнє• 20.40 Торгінформ 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 22.15 •Вікно в містику• 22.45 •Шлях до успіху• 23.00 Світ здоров'я •Бі-Київ• 2З.15 Торгінформ 2З.30 • Таврійські ігри• 00.00 •Калейдоскоп• ІСТV

вуха до вуха•

11.1 О д/ф-вистава •Мистец­ тво подобатися жінкам• ВІд •Кобза•, 20 років

.12.40

тому

1З.ОО П'ять вечорів в Парижі 1З.ЗО Бізнес за правилами 14.00 Т/с •Ес клаб-7•, 16с.

14.30 Tjc •Кобра•. •Вантаж•, 1 ч. 15.50 КВК. Українська ліга 17.ЗО Х/Ф •Підняти перискоn• 19.15 •Великі перегони• 19.30 •ТСН- Епіцентр• 20.15 •Медовий місяць• 21.15 Х/Ф •Перший удар• 22.50 Ток-шоу •За СКЛОМ•. •Останній біфштекс2З.45 Бокс по-справжньому. Дж. Каса-Майор А. Фреіітас ОО.З5 •Парк автомобільного періоду» УТ-З

07 .оо Молодіжна телеслужба 07.30 •На своїй землі• 08.00 •Недільні зустрічі• 08.40 Торговий ряд 08.45 •Інтер'єр• 09.00 Погода 09.05 •Городок• 09.З5 •Прокинься і співай!• 10.25 •ВіквІtА" з І. Зінченко 11.00 •Караоке на майдані• 11.30 •Показуха• 12.05 •Мелорама• 12.45 РеалЬІІВ lV. •Весілля» 13.05 «Планета Здоров'я• 1З.35 М{с ·Покемон• 14.00•Дмскаверіо 14.40 Tjc «Вбмвча сила• 15.З5Інтелект-шоу LG сЕарика•

16.ЗО Концерт Т. Повалій •Буде тако, 2 ч. 17.30 Х/Ф •Леді Гамільтон: між безчестям і кохан­ ням•

19.20 •Дженrльмен-ІІІОУ» 20.00 «Подробиці ТИЖНЯ» 20.50 Х/Ф •Смертельна зброя-З. 22.55 «Сnорт-таіЬ.t·

пат­

руль •Гаваї•

08.05 Погода 08.10 М{с •Вуді

Вудпеккер і його друзі• 08.35 Т/с •Легенда про Загублене місто• 09.00 Т/с •Чудесна наука• 09.30 Х/Ф •Проданий сміх•

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00 •Фак­ ти•. Гарячі новини

11.45 Телецентр моди 12.15 •Особливі прикмети• 12.45 •Факти• 1З.ОО Т/с •Листи Бланчі• 1З.40 •Галопом по Євроnах•

14.10 Т/с •Ілюзія вбивства• 15.00 Х/Ф •Брехун, брехун• 16.ЗО Tjc •Рятувальний патруль •Гаваї•

17.20 Т/с •V.I.P.• 18.10 Т/с •АлЬФ• 18.45 •Факти• 19.00 •Свобода слова• 20.01 Х/Ф •Сиnучі піски• 22.00 Т/с •Приватна міліція• 22.ЗО Х/Ф •Глушитель• 2З.50 Штрафний удар 00.00 Футбол. Чемпіонат Іспаніі. Центральний матч туру

01.35 •Російські гірки• 02.00 Муз. програма •М-файЛИ•

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 •Церква Христова• 08.00 М/с •дикі Тонбери• 08.30 М/с •Боб Губко• 09.00 М/С •Пуччіні• 09.25 Т/с •Плем'я• 10.00 •З х 4•. Найкумедніше домашнє відео

10.45 Світ індійського кіно 11.45 Заnитаєте в лікаря 12.15 Світ ін,ційського осіню 13.25 Репортер 13.З5 Погода 1З.45 Х/Ф •Приборкувачка тигріво

2З.25 Х/Ф «Одержимість•

П.ОО •Село Глухівка• Х/Ф •Наказано взяти

17.25

ТЕТ

:ІСИ ВИМ•

19.00 Репортер

07 .ОО •Розваги для вас• 07.25 •Вісті» 07.55Погода ов.ое Християнська програма 08.ЗОСТН 09.00 •Ква-Кваwа•

09.25 Мультфільм 09.35 Х/Ф •Сто днів nісля ди­ • тинства11. 1о •Золота Форrуна-. 12.10 Кіноrороскоn 12.30Мультфільм

19.З5 Х/Ф •Макарена• .Чорний пес• 2З.15 Футбольний огляд .Гол!•

21.40 Х/Ф

2З.ЗО Футбол. Англійська nрем'єр-ліга О 1.1 О Огляд матчів Англійськоі прем' єр-ліги

01.40 Х/Ф •ЧОрний пес• 03.00 Х/Ф •Карантин• 04.15 Х/Ф •Кубанські козаки• СТ&

12.45 «Ім'я•

07.00 Астрологічний прогноз 07.05 •BIZ-lV• 09.00 •Прописи•

1З.15 Сократ-Свінг 13.40 •Людина і закон• 14.15 •Дітвора• 14.45 Сократ-Свінг 15.00 МультфіЛьм 15.10 «35 ХВИІІИН джазу.

09.ЗО •Зелена зона• •Лабораторія малого бізнесу» 10.00 М/с •Пригоди Папіруса•, 22с. 10.ЗО Х/Ф •Афінські вечори• 12.20 •Вікна у світ• 12.50 •М-стиль• 1З.20 •BIZ-lV• 15.00 •Ні пуху, ні пера!• 15.20 •Навколо спорту• 16.00 Італійський футбол. Серія А. Центральний

09.50

15.50 Блеф-клуб 16.30 •СТН-соорт. Тижневик• 16.50 •Сnоживач• 17.00 •Зустрінемося ввечері• 17 .ЗО •Лакмус ЖИТТЯ• 18.00 •Київські мініатюри• 18.30 Парламентський вісник 19.15 Телепресклуб 20.00 •Киянин• 20.ЗО СТН-тижневик

21.00 •Планета Боулінr• 21.20 •Музичний інтервал•

07.1 О Мультфільм 07.15 Погода 07.20 Tjc •Рятувальний

15.40 Х/Ф •Карантин•

01.З5 Погода

07.15

07. ОО Астрологічний прогноз 07.05 •BIZ-lV• 09.00 •Імnреза· 09.30 •ВИ практично здDРОВІ• 09.50 •Лабораторія малого

С. Галя-

19.10 Погода

14.10 16.01

дка•

16.10

08.55 •П'ять ХВИЛИН• 09 .ОО •Створи себе•

18.20 •Вікна.

19.00УТН 19.10Погода 19.15 Вікню в Америку

11. 1О •Дві ікони - дві долі• 11.40 •Ікона й іконостас•.

що

іскриться•

17.40 •Вікна. Кримінал• 17.50 Т ;с •Кохання,

14.З0 •Один на ОДИН з ... • на ТVТ 15.ЗО •Моя зірка• 16.15 Музика на ТVТ 17 .ОО •Аптека для душі• 17.45 Музика на ТVТ 18.00 Вікню в Америку 18.45 Музика на ТVТ 19.00 •Полтарев-Джаз• 20.00 Музика на ТVТ 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.45 •в гостях у Дмитра Гордона•. Л. Успенська 22.45 Т jc •Інспектор Лавар­

15.15 Музика

10.ЗО Телеслужба •Милосер-

07 .ОО •Вісті• 07.25 Погода 07 .ЗО •Київський регіон• 08.00 Християнська nрограма

Зс. 14.00 •Вікна. Новини•

18.00 Бенефіс пана барди, 1 ч.

УТ-2

ки

мення•

06.З5 •РосійськІ гірки•

00.00 •Добраніч, Україно!•

11.00 Концерт духовноїмузи­

06.30 Реnортер 06.50 •Телепузики•

19

слих

Ток-шоу •Моя nро­ фесія• 22.45 Погода 2З.ОО Синема, синема, сине­

22.00

ма

23.55 Тележурнал •Кентавр• ОО. 15 Х/Ф •долина смерті• 01.45 •Російські гірки• 01.55 •Гаряча сімка•

06.00 Муз. ранок 06.25 •Гаряча сімка•

•Жінка в білому•, 9с. 20.50 Мегалот 21.00УТН 21.30 Погода 21.З5 Світ спорту 21.45 Мультфільм для доро­

19.40 Tjc

17.30 Т/с •Зустрічайте

07.20Підйом 07.ЗОРепортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с •Кіт-Пес• 08.15 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 21.45 Х/Ф •АваріЯ• 08.40 Знай наших 23.ЗО •Подробиці•. Підсумки, 08.50 Підйом дня 09.00 Київський репортер 00.00 Муз. фільм за участю 09.05 Підйом Руслани •Різдвяні легвн­ 09.ЗО Т;с •Слідство ведуть ди• ЗнаТоКи• 00.40 Х/Ф •Красуні• 10.25 Tjc •Кобра• ТЕТ 11.15 •ЖіНОЧИЙ ПОГЛЯД• о. Пушкіної 07 .ОО Мультфільми 11.45 Магазин на дивані 07.30 •Вісті» 12.05 Т;с •Комісар Рекс-ІІІ• 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 13.00 Репортер 1З.15 Х/Ф •Едді• 08.30СТН 14.50 Дом. фітнес •хауз фіт• 08.55 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 15.00 Мjс •Кокобіл• 09.00 Т/с •І завтра кохання• 15.З5 Mjc •Оггі і кукарачі• 09.ЗО Фестиваль студентськоі 15.45 М/с •Світ Боббі• пісні •Київський Гаудеа­ 16.1 О М/с •Жипя з Луі• мус• 16.30 Т/с •Бітлборгі• 10.45 Кіногороскоп 17.00 Т/с •Прості істини-VІ• 11.05 Х/Ф •Валерій Чкалов• 17.З5 Tjc •Безсмертний• 12.ЗО Закон є закон 18.25 Т jc •Нові пригоди 12.45 Сократ-Свінг сімейки Аддамс• 1З.ОО •Познайомимося.збли19.00 Репортер зька• 19.25Погода 13.ЗО •ІDЕЕА-студіо• 19.40 Аншлаг! Аншлаг! 14.00 •За кулісами• 20.50 Х/Ф •Самотнім нада14.З5 •Солов'їний спів•. ється гуртожиток• Є. Мірошниченкотаїіучні 22.ЗО Репортер 16.00 Закон є закон 22.50 Погода 16.1 О Сократ-Свінг 2З.05 Х/Ф •Скажені пси• 16.25 Закон є зАкон 00.50 Реnортер 16.30СТН 01.00 телеслужба розшуку 16.50 •Ква-Кваша• 01.10 Х/Ф •Смертельне зако17.15 •ТіК•

20.00 Музика

10.45 •Будні• 11.00 Авторський

2

14.20 •Крила• 14.50 •Конкурент• 15.25 •Естафета•

УТ-2

08.25 Х/Ф •Заручниця• 10.00 Дитяча лінія

хая•,

1З.15Муз.час 1З.50д/ф •Сестри Байко•,

•Мавпа, що гово-

рить•

11.40

Рокко•

рдона•. Ю. Рибчинський 19.00 •Один на один з ... • 19.50 •Студія візажуо

00.10 Гарячадесятка

17.01

22.25 Погода

в білому•,

УТ-З

07 .ОО Новини 07.15 •Смачно• з Б. Бурдою 07.50 •Родина від А до Я• 08.00 Новини 08.20 Тjc •Пані удача• 09.00 Новини 09.15 •Слабка ланка• 10.05 Мультфільм 10.40 Клуб •Золотий гусак• 11 .15 Т;с •Алондра• 12.00 Новини 12. 15 Т/с •Даллас• 1З.ОО За київським часом

матч туру

з

Алікой

21.45 •Клуб •Здоров'я• 22.15 •Я - пам'ятник СОбі!• В. Данилець В. Моісеєнко

2З.15 Х/Ф «Філлі Флеш• О 1. 1О •З5 хвилин джазу•. Ювілейний випуск

17.55 •Автостиль• 18.15 Х/Ф •Пристрасті

nо­ італійськи• 20.40 Бізнес-студія 21.ЗО Італійський футбол. Серія А. Центральний матчтуру

2З.25 Х/Ф «Очі в спальні• 01.10•1мnреза• О 1.40 Астрологічний прогноз


Ng3(9305}

12.01

••••••••••••••••••• Ш·JФІ!П!'шmmювпtш•

1

І І І І І І І І І І І І І

6-~- ·

-:.:-·= · _-.:==~

1 І І І І І І І І І І І І

-~- -

І І І І І І І І І І І. І І

--..::_---

І І

народом.

Нам треба сьогодні до­ класти зусиль, щоб і завт­ ра лунала народна пісня, нуртувало життєдайне джерело народної мудро­ сті і творчості, щоб молодь і діти не цуралися націо­ нального спадку, своєї рі­ дної мови і літератури. Ось уже понад сорок років Погребська сільська

бібліотека підтримує тісні зв'язки з Варварою Пили­ півною Гринько поете­

І

-

І

В УКРАЇНСЬКОМУ селі збережені усі ті кращі над­ бання національної культу­ р,и, що були виnлекані про­ тягом століть українським

сою, автором

І І І І І І І І І І І І І

книжок,

проводилися зустрічі жи­ телів села з нашою земля­ чкою-поетесою.

І ось напередодні ново­ річних свят Варвара Пили­ півна завітала до нашої бібліотеки на презентацію двох своїх книжок з три­ логії для малят "Абет­ ка" і "Букварик-дошколя­ рик", які вийшли у світ у

2001

році. Третя книга

"Математика"

готується

до видання. У бібліотеці було організовано книж­ кову виставку творів Вар­ вари Гринько, на якій представлені книги, вирі­

І

І Малюнки Б~оніслава ГОРБАЧЕВСЬКОГО.

11

Заслуженим учителем України, лауреатом конку­ рсу "Учитель року 90". У бібліотеці неодноразово

І

···············---·

зки з газет, де друкувались

Вітаємо з 75-річчям від дня народження любу матусю,

її вірші. У бібліотеці є стенд "Наші славні земля­ ки", де чільне місце відве­ дене нашій славній земля­ чці-поетесі. На презентації книжок були присутні дошкільня­ та, учні другого, третього, п'ятого класів, учителі, жителі села, сільський го­ лова, директор школи.

3VCTPIIJ 13

ПОЕТЕСОЮ3ЕМПRІJИОЮ зентопаних книг, а дирек­

тор будинку культури О. М. Негода виконала пісні "Соломіїна колискова", "Черевички у житі", "Дя­ тлику", причому, музику

написала сама. Варвара Пилипівна була дуже зво­ рушена, навіть попросила записати ноти.

Вела презентацію завіду­ юча бібліотекою Ніна Вік­ торівна Кривобок, котра відзначила, що книги В. Гринько привчають ді­ тей змалечку любити рід­ ну українську мову, свою

~

час

самому автору видати

книгу дуже нелегко.

Теnло дякували Варварі Пилипівні і всім присутнім директор школи М. М. Яворенко. Ми висловлює­ мо щиру подяку в органі­ зації презентації сільсько­ му голові О. Д. Глевацько­ му, вчителям Погребськоі ЗОШ Г. С. Лисюк, О. М. Литвиненко, С. М. Дя­ ченко.

"З роси й води Вам, ша­ новна Варваро Пилипів­ но!" -бажали всі учасни­ ки зустрічі. Хай Вам щас­ тить!

Надія Кривобок, читач сільської бібліотеки.

Відкрите акціонерне товарнетво «Бро­ варський завод будівельних конструкцій»

ЗАПРОWУЕ НА РО&ОТУ СПЕЦІАЛІСТІВ НА

лютого

22

2002 року о 14.00 в актовому залі

адміністративного корпусу заводу за ад­ ресою: м. Бровари, «Промвузол», вул. Порошкова, 2.

про підсумки фінансово-го­

сподарсько'і діяльності товариства за

2001

рік та основні напрямки роботи у 2002 році; 2. Звіт ревізійно'і комісіі; З. Звіт спостережно'і ради; 4. Вибори органів управління товариства; 5. Різне. Реєстрація учасників- з 12.00 до 13.45 у приміщенні актово'і зали. При реєстраці'і акціонера потрібно пред'явити документ, що посвідчує особу, і сертифікат акцій. Особа, котрій надано пра­ во представляти інтереси акціонера, пови­ нна також пред'явити оформлене належним

••'!!:~~

шукала спонсора, бо у наш

тов ІІБРОВАРСЬКИИ АБИ

1. Звіт правління

~

домислюй. Сама ж поетеса розпо­ віла про те, як вона писа­

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ВАТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

~

Творчий учитель на базі цих книг може збудувати захоплюючі уроки для учнів, відкрити двері у школу радості кожному першокласнику. Книги ці яскраво оформлені різно­ барвними малюнками. Якщо дитина не вміє чи­ тати усі образи зримі, чарівні, веселі, несподіва­ ні - роздивляйся, уявляй,

Так, "Букварик-дошко­ лярик" ненав'язливо при-

ІІМЕРКУРІЙ••

КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ:

повідомляє своіх акціонерів, що чергові

Київськідержавні курси іноаемних мов ....c::J ~ •.. "!:...... " ",.... IIIТERL//IQIJA IIJ.i " ' n.l d11.:. ,;", 1L ...,..... ",_;::-' ..,../1111 ЩІЩ 1111« ІІІІІеf~,І n/SS

ми він.шуєм,

ня.

землю.

загальні збори акціонерів відбудуться

Здоровн.я бажаєм дові"У· матусен.ьхо мила, Здоров'я і щастя, щоб все в тебе добре було.

чином доручення.

Довідки за адресою: 07400, м. Брова­ ри, иПромвузол», вул. Порошкова, 2.

Тел.: (8-04494) 5-44-05, 6-20-50, 95-3-98, 95-3-18.

Їхати з м. Києва від станціі метро •Лісова•

автобусом (маршрут

до кінцево'і зупинки.

330)

ЩЕДРІВКА Щедро, щедро ми щедруєм! Всю родин.у Щоб в дворі росло цар-аілля, Кожн.ий рік було весілля, Щоб співали ран.о півн.і, Щоб велися в до~і гривн.і. Були діточки кмітливі До н.аухи і до н.иви. Вийдіть, пан.е, до порога, Дайте грошей н.а дорогу. А ви, пан.н.о, поспішайте Любих діток пригощайте.

ла, як видавала книжки, як

Діти з великим задово­ ленням читали вірші з пре­

«&РОВАРСЬКИЙ ЗАВОД &УДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ»

дорогу бабусю і тещу МАРІЮ ГОРДІЇВНУ ПАЛАМАР. Матін."о н.аша, вечірн.я аоря ще н.е впала, Квітн.е ромашками поле життєве твоє. У"лін. тобі, рідн.а, аа все, що ти а н.ами піан.ала, За все, що дала н.ам, аа все, що в н.ас є. Пробач аа сивин.хи, аа ручен.ь"и, що погрубіли, За амориш"и, що в"рили хороше і рідн.е чоло.

вертає увагу малюків до елементів української на­ ціональної культури: до гопачка, колискової, дета­ лей національного вбран­

- головного енергетика; - заступника головного бухгалтера; - головного будівельника - заступника генерального директора з· будівництва; - технолога проми.слового з/бетон­ ного виробництва; - начальників дільниць, виконробів будівельно-монтажних робіт та будівельно-оздоблювальних ро­ біт; - заступника начальника виробни­ чо-технічного відділу. Оплата праці договірна.

НОВОРІЧНА ЗА СІВАНОЧКА Сію, сію, аасіваю, З Новим роком всіх вітаю! Щоб велося у господі, У садочку й н.а городі, Не було щоб суховіів, І щоб вітер тепло віяв. Щоб цвіло все, н.е горіло, І щоб діти н.е хворіли Щоб родили груші й вишн.і, І щоб дочки ааміж вийшли.

І щоб хлопці пожен.ились,

Щоб всі в хаті помістились Всі були, як махів цвіт, Щоб радів вам білий цвіт.

Броварська

об'єднана

державна податкова інспе­ кція доводить до відома платників податків, що 15 сі­ чня 2002 року з 14.00 до 15.00 за тел. 246-23-40 від­ будеться "гаряча лінія" з проблем взаємодії органів державної податкової сл би та платників податків за

участю виконуючого обов'я­ зки голови ДПА в Київській області ХАРЕВСЬКОГО Ми­ коли Олексійовича.

НА ВАТ ІІПТАХОФА&РИКА

ІІНИЇВСЬНАІІ

НА ПОСТІЙНУ РО&ОТУ ПОТРІ&НІ КВАЛІФІКОВАНІ РО&ІТНИКИ: машиніст бульдозера; -машиніст крана К- 161; - водіі всіх категорій, В.С.Д.Е., - маляри 3-5 розрядів; - муляри 3-5 розрядів; - столяри 3-5 розрядів; - теслярі 3-5 розрядів; - газоелектрозварники 3-5 розря-

-

-

дів; плиточники-лицювальники 4-5 розрядів; паркетники; слюсарі-сантехніки; електрики, токарі; машиніст баштових кранів.

Оплата праці відрядна, заробіт­ на плата виплачується своєчасно,

колектив ДБК одержав з/плату З<І листопад цього року та аванс за

MEHEAIMEHJ CDQIIIYJbJYPHIЇ АІІАЬИІСJІ:

ВБАІІІ АУАІТ:

• МЕНЕДЖЕР ШОУ-БІЗНЕСУ; - МЕНЕДЖЕР-ЕКОНОМІСТ;

- БУХГАЛТЕР-ЕКОНОМІСТ.

·МЕНЕДЖЕР МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ;

- ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ, МЕНЕДЖЕР ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОТ

-МЕНЕДЖЕР ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ; ·МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ;

-МЕНЕДЖЕР МОДЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ.

ADKYMEHTI3HABCTBI ТА IHIDDPMAQIЇHA АІІАЬНІСТЬ: ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ;

-ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ,МЕНЕДЖЕРКАдРОВОТС~Б~ - ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ, РЕФЕРЕНТ НАУКОВОТ ІНФОРМАЦІТ.

І Адреса: 07400, м. Бровари, вул. Шевченка, 21 (у приміщенні вищого училища фізичної культури) І Проводиться прийом на підготовчі курси. ·новЕ

життя·­ міської ma

Броварськuх

раА, раііонноі АерЖUНОЇ аАміиісmраuІ'і. СПІВЗАСНОВНИКИ: колектuв реАакuії газетu, Броварські міська і районна

paAu,

районна

АержаАміністраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кl l't 259 . від 10. 12. 1997р. ІнАекс 6128S

ААРЕСА:

'8

Контактний телефон: (294) 5-69-08. 07400,

З

питань працевлаштування

звертатись за адресою: м. Бро­ вари, вул Кутузова 131. Тел. 6-72-06 (приймальна) 77-2-45, (відділ кадрів).

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Не:sалежносmі,

2.

РЄАакmор: 4-03-76. Засmупнuк рЄАакmора: 4-21-34. ВіАА.ілu:

і

грудень 2001 р. Висококваліфіковані спеціалі­ сти, котрі мають здібності ор­ ганізаторів виробництва і заре­ комендують себе всебічно по­ зитивно, протягом 6 місяців матимуть можливість одержа­ ти службове житло та довго­ строкові кредити на дольову участь у будівництві житла. Комбінат має гуртожи­ ток, дитячий садок.

соuіальнuх

сільського госnоАарства 4-02-92; nuтань,

лuстів

і

масової роботu

nромисловості

4-04-81;

4-23-26.

бухгалтерія; nрuйом оголошень

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. +За точність викладених фактів відповідає автор.

+ + +

Аuстування з читачами

-

на сторін"ак zазети.

За зміст рекла..чu відповідальність несе рекламодавець.

~ Втрачене свідоцтво nn'ІAR:~т_.

ного підприємця

N271 26.07.2001 року, видане ЬР<>ВЩJі

вважати недійсним.

~ Втрачений державний акт право приватної власності на млю серія КВ, виданий

ською сільською радою і страваний у книзі n<:>с-Г'·тn•>І

жавних актів за

ня

N241 1996 року на ім'я БОпLlм.гс.-.

КА Леоніда Вікторовича, ти недійсним. Арук oфcemнuu .. Обсяг 1 Арукованuu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у справах npecu ma інформаuії Київської облАержаАмінісmраuії.

Зам.

16 2085

Тираж

прим.

#3 2002  
#3 2002  
Advertisement