Page 1

~YBOTA; J1 СІЧНЯ' l007·POlW

паПІ I'DВAPOWX ІІ'ОЬІІОІТА JlIО д

8,""

l

приємств

.

вид

ня

під.­

лесні

промисловості,

вщпусток,

неВИ~1Лата

тривалtiЙ час . заробіТно! плати, пенсіЯ _та іН. стали

об'єктивним_и

го

ми,

ВИКQнавчою

від

органа­

. владою,

ними 'відповідними фор­ мами і методами роботи ще не поставлений .надіЙ.

ухИJIенням

податків

від

На

сплати

податків

CtПJIа­

суб'єктами

iJrIд.ПРИЄМНИЦьtкO~ діяль­ нос'!'1, а. також хабарни­ кам, ilимагаЧ{іМ та Іншого

групи

дорослих лі1Ніх,

та яку

у

~кладt·'

2

які

що

встановлено'

б.1ІИзькО

ПЕТРО

.

П.· с.

Нlaро.іфІсе1lll&:,

'теl

не

3~ ВсІ грoмa,цimИ, JIКНIII lWIєжнть, проЙти, при. пвеку, 11.0 . .наовнвх .ц1n:ыIJIцьао6оа'Jl88иI1 првБУТ!І па .~~ заадрес:оr,o:.вроварськd ОМВК,вуА':.

'rpушевСь~.

·2 В 'ТОЧНО ВRзваЧений даа.-иих ..ас-, ...... вриеобі .цовумеЩщО B:Кi:wd 11 ~ВС1'ИХ:'

церковноrо

КнївськОІ'О МОГИЛА

і

~т, ieт~B, QPr8RtзаЦtй • . •.,...ввх. -:-,вп.цtв ,~•..вt '.,~ rpeiirаЩ{"'JDP9t.·~ OбafAвD.··J!POIb.'В '·,... .. иЩАо ............ ~ц~,

Ч_";~~nPO~О~RIOI~' ~ бl~!{ i.~1J ;c.iJif!:)II)' ІІВВ)".~OIDIJIЙ

JIIiCЬВ:aIO..

ІІН'.:

:. . . . . . . . . ~ ~eWФI...~tcap:.

1I1дIi~

В. ~>i~

ФІИВідді.

Питома

вага.

становить

відсотка (39 злочи­ нів). У царкологїчному кабінеті на оБЛіКУ знахо· диться. 86 осіб, ,які вжи­ вають наркотичні засоби. Особливу групу скла-дают'Ь. крад~жки майна

, 7,8

міста

внесла

по YCYHeHН'JQ 'ви. ,пОрушень. А

,~CЬOГo внесеlЮ .ПРОКУРОРоькоro

актів реагу­

.' 48

нІв, що регул~ь еконо­ мІЧН'іВідносини, ''82 особи притягнуто

~apнoї

до

дисциплl_

вЩповідальності,

лом міськвико НКО 'м У перевірки і вжцтl заходи

порушено ,9 КРИМіНальних справ по загaJiьнонагля_

по

дових

усуненню

порушень

З~iRОНУ України «Про державний бюджет Укра­ ЇНlН» 'ВНявили недоїмку. в дер кбюджет1 за 1996

рІк

у

розмірі

·тис.

754

грн., яка виникла не тільки в результаТІ тяж­ кого еКQНОМіЧного стану суб'єктів піДприємницької діяльності, ~. і 'внасЛіДок ухилення ок~мих ПІД­ приємців від сплати. по­ даткlї,В. Проведені прокурату,

рою' містаперевtрки . на заводах «TopГMaцr», '. алЮ.

мінієвих

будконстр У к·

цій, УВТК «Б!іЬварисіль­ буд», ОРПК та· іНших

зацій

років ВіД

400

прОСВіТитeJlJl!",

літери,.

бо

вели,

над

віру,

народ.

усе

ли

в

ники

вказанИх

ємств,

установ

не;

виконання

підпри­ та

органі­

забезпечують

вимОl'

ст.

7

Указу Презид~нта УкраІ­ НН. ,матеріа.лыщ- ціННОСТі гаюТ'Ься

ся.

і

не

переВірках.

. НеПQКОїТЬ

те,

1

що

ост.анlШм· чащ,м різко змен­

ШУЄТ'ЬСя кіл~сть розкри­ тих злочинів. Так, із скоє­

них у'

р.

1995

ЧИНів

не

зло­

673

розкрито.

277 1996 році ВіДповідно 501 і 204). Статистнчні (у

дан:і свідчаТJ> що кількість ваних

і про те, зареєстро­

8JIо'{инів

значно

перевцщує Iflлькlсть ви­ явлених злочинЦі~. Ц~ значною мірою оБУМQВле_ Н1Q двома тен~енціями: по­ перше, на Щ!очии несвОє­ часІЮ,

-реагують,

зультаті

в

ре­

чого' одна

особа

скоює КіЛька ЗЛQчинів; ТЮ-дРуге, ЩОроку зростає

КіЛЬкlcТ'Ь злочинів. теся,

не

'нерозкрюих це, погодь­

А

може

не

~вилю_

вати.

А.

належним чином He-~i­

ЧЕРНОБАR,

Вроаурор ,міета Брова.

ОХОрБЮIlР'Щ,

Не випадково крадіщ­

РІВ,

ки' м~йна тут НОСЯТЬ.~­ ширений характер. П~

1701

тус

тій. СОРРОННі.

У

сереДИНі

"в черне'lнй" стан. ~.I{Иєво­

Пе~еРСЬКIЙ

Лаврі.,. А. _~o- .

ЛИ 1627 pOKyk ПО1dер 'на, С11Оятель Лаври' -Захар Нопистенський, чеНЦ!Об­

.

'

•.

Нови! настоятелЬ у са­ Н1. аРхімандрита 'прово­ дить докор1ннl зміни в

наЙбіЛьшому' му

монастирІ,

українсько. ,~рямова­

НnАІаЗМіцнейИЯ

.'!ОСТі ченців,

:MaT~,1a,lII:.HOГO

.

дУхов­

OOJIіпшення стаНО,lЩища

Лаври. , ОсоБJlИ~' --ревно дбав в$,·. про" розвиток ЮіИгОдРу.куЩщая",' во'ї l' загз;.л'ыюї

д.yx.oB~ осIНТ.и.

Ще з НЦ5 ІЮІ<У у HJiЄ~

ві на Н(}долі діяла

брат­

f:bIta Школа. АрxSЩJiдрит ретро 1631' poкy.вiAKPJ:I. зав ще J)ДНу, Іі'Лазрі,

ту

саму,

яка·

одержала

назву

Під

ко­

цією' назвою

проіснувала

до

року, коли Ycta-. було ПіДВИЩ~НО до акадеМії,

.

Отже, Петро lVIогила

-

ного

усього

правосJiaв.

.

християнства.

По-перше, Петро Мо­ гила поставив питанНя. переД

тодішнІм

. сувере­

HO~ }{иІвсько! МИТР0 по. лі! КQНСТантинополь' С'ЬКиМ . 'патріархом . про

ІЮВНУ

незалежнІсть

Киє­

ва віД ,закорд()нних дус ховннх цel:lТpIв, проголо­

шення Щі[Ів.СЬКОГО.· патрІ. архату і об'єднання пра.

ПОДВИ·ЖЦИJ.\

Є відо­ Львова

20..,х pO~&:, X:VII С'll9JlІття' Петро Моttiла при5')"Ває :До Ниєва і ПОС1РИГ!іє:rься

лаврську шко­

одну,

рангу

,Бог6-

no!хав у Західну Європу, навчав~я У" ПарЬкому ytlіверситеТі ~. зиа*"и­

і

~єво-МогИЛЯJ'lсьtOO'ї

правослацНій,

у Львові. що Iliсля

митро­

Мqi',и:Л,а: ВИСQКО !iJднlq Київську митрепоJt1ю, зробив УІ ВІІЛ1ШQВИ-МО:фiR~ тором

невдовзі

сло&сhloi· освіту здобув У школі мості,

ва­

полі­

а через рік об'єднує по­

вона

укра!нцем

дии

,(1596-:-16147)"

легіЇ.

а Г9ЛО.l;t­

диче;

..

су­

грабіж.

злочиН1іВ

ставинами життя,

.,M..... '.B'JI8Oit~·t, ~вy, ~~;f'.,Jjп_.

законнУ

Га лицькоІ'О.

був

рал)! нЗ; ltогQ місце M~O­ дого молдавського. вoЄSo-

'4,: 8а ВЇдстав1 ЗuщPy f~~.. ~~JIIIЙ

в

MiCI1Kero

КРС,

сюдженням.

таких

дів.

п_вах; . Громадяни, . ві иеqч. . . .::.,Ос~

000terQК;' аобов'В:ЩНl "~YTB за ~ ~. 14 moтoro 1997 "~вк,.,. 810'11І прв еО61 'АОкyJlШ•• 8id ,засвідЧують осОБУ; .

ви­

неповнос

спекцією,

куратура

приписи явлених

вання на ПОрушення зако_

прокуратурою міста разом Із дер­ жавною податковою" .ІН­

свідчать. про те, що Kep1в~

склалася так, 'що за об­

ву,

.'

з

1996 рік їх скоєне 48 9,5 процен­

(питома'Л ваrа

"Загострюється як ніко­ ли проблема боротьби з нарк-оманією, П розпов· "

)WОГИЛИ

братсьній

rpомаДJIИН c~ років пройшлв ПРJШвcиy раніШе.

ву скоїв

д!ільську

коІ

BКJI1Q'DIO, кoТptпостJйио або ТНІІІчвсево 'арожвва. .ЮТЬ Ка територі1Броварськ61'О ~нy,. а також

вироку

сйном родовитого молда­ ванина Симеона Могили і угорської княжни Маргв,' рити. Проте доля ЙОГ()

став

2.JJaцt. ва ПРИПИСКУ пJдUnuoть всі ГPOM~, JDd нароДВІІвсь -з 1 cJ.Щ по 31 ~YДНJl, 1980 р..

від­

ду ХЛісtунов висновків для себе не зробив і ЗНО-.

,не .за переконаНlННМИ віН

року народЖeilНи.

з

виконання

групі

BCTyny

силу

rрудня вввовиИJIОCJI

ва ДО првзоввоl дlJlьниц1. Bpoвapeьaoro району K~

1980

після

непов-

полюбив Украіну, 'і'і мІО­

l~кo1 об.паетl· грома.-ян,

Хлістунов,

засуджений у

не­

крадІж­ майна.

СtyDDiЙ

Р~ИК

JOCТВЦіІ.

т

./1олита

10 березНJI 1007 р. оrOJlОШУ6ТЬСJl. Jipипис­

слідства

їв ряд грабевів, І навіть

не

1. Напідетаві ЗакОВУ УкраІни .Про -заг8JIЬННЙ війеьк08НЙ оБОВ'JI3Oк і' війСЬКОВУ спужбу.. 3 23 сliJRя По

час

ЛіТНlіми І. }{иричевським, С. Чу6аруком та братами .Гридньовими також ско­

проживає

тисяч

теРМі_

рік.

строчкощ

року,

l3аміс­

. . 31

ДІЛЬНИЦЬ

= Q

також

адміннагмд,

20

вироку

повн.олlТНіЙ д.

за­

міліції

У Броварах

Броварського вfйвькового комісара

\о.

ПІд

У~'ЯЩlен­

працівники

родження

ПРопРИЛИСКУ ГРОМЛДЯН' ДО ПРИЗОЦНИХ

якуочоли~

колективного-

1

ном. на

різних

років

4

твчвоrо,

!

1f.O

та

вик~аНlНЯ

виконують, як вимагає закон, свої функції пр ад'. міністративному нагляду за особами. які поверну­ лись із МіСЦЬ позбавлення вол~Так, на . обліку у місьщзіддіЛl міліцІ! пере­ буває, 64 чоловік. а;1е тільки стосовно 14 осіб·

'держаВН9l'Q

м. Бровари.

були

зіючиИНос'l'l

ПQвернувшись

,влила

19 грудняі996Р.

раніше

питома' вага

ву скоїв краді!f(КУ індивІ' дуального майна.. . . Ряд умисних . зJїЬЧИНіВ скоїв звільнений умовно ДОСТРОКОI}О р. Г. Хижняк; Це ще раз підтверджує,

неповно~

N11зв

ного

цем прОживання, він зно­

очолював

група,

майна .. І це при тому, що Сіренко був засуД" жений до 2 років позбав, . лення вОлі з ВідстроЧ.к6ю

34

неОДНQразово

Після ня.

О. 'в. ВУРЯЧЩіко. КрадіЖку

та). ПроведенІ

Так,

строків позбавлення ВОЛі.

7

майна' на заводі алюміНІЄ­ вих б~дкоиструкціЙ ~дійс-

процеН'І'а.

0_

участь"

суджувався

У щ)рlВWIнні з 1995 р. У Mic'll1 збільшилася і кільКість виявлених угру­ nOBaHD '(68 ПРОТИ 45). При цьому 25 'злочинів скоєно групамн неп<щн.о­

хунку

брали

лаєн~о

(9

злочи~

пІдприємств, та

установ; а також ки колективного

За

складає 5,3 rвiДCOTKa. , Наприклад, О.;JЗ. Ніко­

з50

58

СКОЄНО

державних

Н1ів, тобто КОЩНИЙ дев'я­ тий. Ріст становнТІЬ J>4,1

складі 5 чоловік скоїла 1 О крадіжок індивщуаль-

~ццциВіНОЇ

ве­

·ТИС ..

13

був~и покарання В міС· ЦЯХ позбавлення- волі, та їх «товариші. О. Бабич, В. Ягур та С. Ткач.

особи,

колективно­

ч.

O.,;€tpeHKo, 1979 р. Н., У

з·асуДжені.

розкраданця

особливо

займа­

Уоьоro Ж.у скоєнніз.іІо­

ліТНіХ. Так, 19ЗЛQчиніВ на ра­

ний :,Jаслtн зуХвалим зло­ ЧИНН,ИМ 'проявам; . нацб­

ти

в

ко­

та

У Т.

якІ P~M віД,

'ІНків

злочинів).

що

громаДСЬКИ~И формуван_ :Нями та застосовуваними

ним

. майиа

ЛітНіми

крадіЖками

}{апштик,

процеНТів зросла кіль­ кість випадкІву~илення

міка 'та структура ЗЛQЧИн­ j[I'pавООХОpФfНИlМИ

на

ликих' . розмірах.

та нашому ..мlетl зокрем~. Аналіз стану . справ, дина­ те,

ушкодження,

державного і

причинами

про

ті­

н.оліТніх,

напа­

лИся' С. Альошин

одержан­

40 -

залишилооь

по! оБСТаНQВКИВ УкраІНі

ності СВідчать

як

на

та

РAlНА~IIЕППАJlВ

школярів. ,ТоРік ~еповно_

'

лективного маЙна

крадіжки 1 і УГОJlоИ траНСnOР11lИХ. засобів, на 10 - наркоманія. На то­ му ж РіВНі (14 ЗЛОЧИНіВ)

~остреннякримlНогеft­

М. ,нали­

дами

13 -

пр~овуваннlя .безроб,іття шляхом надання безоплаt­ них'

злочину,

хабара,

злочинців

(організатор Р.

РозБІЙНИцькими'

нп у МіСТі загально! зло" ЧИННОСТі (у. 1995 р. З3реєстР9Вано 673 злочинн~ у 1996 р. 501,ЩQ IНJa 25,6% менше), високим залишаєтьс'Я. 'рівень .·нав­ мисннх .. вбивств, грабежІв, }(вартиl'НИХ крадіжок На 300 відооТЮв з-gіс такий

Y~K 1997~1

ннличетверо

тянськНЙ).

НеЗВ'аЖаючи на знижен­

СПІАНОМ

.

N

родУ ділкам.

Із СУМНИМ

Зупинка б:::"атЬох

О

3 tJ . '

....иОl

!

це

фундаТор' вищq~

. CB.iT~

'ськоІ . та духовної ,:"освІти ~ Уt<раїШ. . , .

.

Наступний, етап., дiяJIь­

носТі' Петра ',_МОгили цов'язаний з щ~ребуван­ ням у Варщаві 1632 "ро­

ку, коли '1if,ЦtiУВі!#ИСЯ ви­ бори новогО' коpWIл Пonlv щі

Цладl4t1Iава

Новий прав1ітель

IV.

поешаж­

ливіше стаВИВСIl) до пра­ вослаВНИХ}"J<раїиців,.

аНіЖ Його попередник Сі­ гізмунд .Щ;"t пetР6 Мо-.

гила ДОМіГСЯ в'нього Обі-' ЦЯЩШ, щQ той Вlf3нає ук_

~,їнc~Y., ··~d't.,_лра80C1lавну lєраp.xjЮ

. в". :!і,иєві.

Проте

корООь пооl'1Шив умову, абн її QЧО:ЛНВ сам Mol'Н­ ла. І Дійсно, воС"ени 16g2 _року .петрО:. Мргнла

Обра:щій' Ниі~срНИМ

ста~fлоro.

. бyJJ

.МИТРОП<ЩИТQМ замість·'

пре­

i,:~ГO ІсаіІ

]Wnинського.. Так

ся ЙОГО ·~з.оряниЙ

• почав~ час~:

за період' М,8Йже'Ю,ТИр" .надцяти;лJтиьgго ;ІЩРебу'­ -:вання в iili~My··caHi rteтpo

"

ВОславних s греко-ка,ТОЛJ:Iками. . На жаль.' у Нок-

,станТИНОDолі і Москві цю

іДею Петра МогИJ1И- ··заСУДЮlи, ЩО ,цlЛКQ1d

'зуміло,

адже

" ара-

патрІархат

славне'СПQЩання

BiPII~

рqиу

Треб­

(або

«Катехизifс»J, і

«Ве,цикий

1645

"ик. 1646 року ~ зБІр­ ка богослуЖб на різні випадки життя людей і' громад віруючих: від . на­ родження до УПQКОЄННЯ.

Ло-третє, ла

як· міг

Петро

цінносТі

україноького

християнства. ма, -вирішив

Він, зокре­ ознайомити

Оn1ввіТЧИЗНИКів них

Моги~

попуJiяризував

читачів

зарубіж­

1

з

унІкаль.

ною пам'-яткоюукра!нсь­ коУ сере.щньовічної літера­ тури

«Києво. Печер_

СЬКИМ

патернком.,

який

до того перепнсувався ли-

. ш~

від руки і ,-\,ОМУ був доступний небагатьом. У

1635 році Петро Могила видає для lJOJIяк1в скоро· чений

К8»

варіант

«Патерн_

польською

Одночасно

мовою.

митрополит

розгортаєдїЯЛЬніс1\Ь

що­

Уl:\ИЄВі с;гав би 'пOnерек

до повного видання «:nа­

.D/Oроги

Терика.

церковному

,моно_

украІнс ь КОЮ

полlзму греків і москови_

книжною

ТіВ.,. По-друге, Петро мо,ги-

ВІвпрожвв р1вво п'п. дєсп41т 1 помер В вІч

ла зробllВ "велиКИЙ.

сек

У

вне'-

розвиток' боrocn()оВ-

мовою.

"З1 грудвя сіЧНJI

1847'

1646

еоку.

ва

1

Вшано•

. СькоІ лумки" B}t.RWlIlJi.. ВуІО'ІlІ 4()O-рІ'lЧJl ВІД дня 3а' час

Воro перебуВаина"

ВСlЩl ~Хімаид.ритаR'ИЄ-

bo-ПечерськоІ 'Лаври І ниr1ilC~ИІМ' .митрополитом

у лавРСЬКій друкарН1. бу -

Bapoд3КeJIIIJI

движнвJca.

вeJDlКoro

ПQ­

Y~цcькa

ПРUOC.lI8Ввацерква' Кн. IвськоІ'О па'1'РlархаТу' од­ JiOeт8ЙlМlр1meНIIJDIII См­ 'l'OI'O. Свиоду проro.1lriсвла

ло. IJИД8НО близько деся, ти . ФУНдaIWентальЩtt" ЩlНr Пеф& Мor,uy' CВ8t'IIM З питань богОСЛОВС'!окоt·· ~Mewt' зеlUd ~кpaIH_ практики, ІСТОРії' Церкви', ськоl. Д~a вlдзвачеиюj

фіЛОСофсЬКО ~ теоЛОг1Ч1f1'і

думки, . Загальним' визиання1W ДО. цього" 'laCу. JФPні:ТУ.-

ютьц у всr.oму"" хриети. .ЯR,l;Ь1iQМУ ~.BiTl • 'ii1дFOtQ~пеНі ПeтlЩlt( МоГW1ОЮ 1

B~l ' У "Лаврі

сп~

В0801'О .. украlиськоro' .СНи.

того

JlbrrPопo.пirrа·· петРа

1 Сl'1Ш1. ПО'l;ВlЦUO'Ів. 3 ·1997 року 1 Aul1Jllo,. ' .. -

дмвро Ci'ElJoввв. '}{вlвськ<>1 духоЩloJ~ aKaJtitJIIL .

..професор . .

(УкРінф.6рм).


[

......~ I~II." #'''''''''''''1 : ''''' .

.......

.

.

Анонс

УТ-1

.•

"

1rP ' . 'D 8 e ' ..

..

1~~., ~.2: ~~

.

,"'-: "

~,i:~~~~

2О.4sI~wo;~~"".'0Зробм ~!l!Qt.~~

17.oo=~~~:':·~::~9==';:'" :иg~ ....;..;.· РІ. -МОДІІ-Щ- (Одеса). у fIIIP8P8Ї С."'--«о ОІ1РО '18.20. ~ JCPOНЇI!8 ...: '.

'.

П.20,"'''''''IІ\А''-1JIiм:y.

.-22.fО~.с:мта___

17,40 Тopriнформ . .

18.0011ap8rplф

TOНIC" 18.30.~ ......... . 0.00 Xy",~ .I!wмro....... 19.30~ ~_1IЧCIrO .,о"с. (2Н КAIfAII) .' .' " .~ ....... .2:.32."'I(AIWI).. .' 7.. 10 ~.. . ••• T~. . , . . . • ~:: ~~~~-_ . (ТPIC ."_"-'---'.' ........_ 7.30 Te~ . 1,00 Мис................ 'ТIIPIПO&IIR Ао. Ме .~.~ ............ -.-

='Зpнty ... и.f:IIh.':'./

.

CnOPT.·

.... ,

..

·17.ОО.-номс nporpaм 17.q5.f1r:IaфecIR

"

',Ай-а-тfau.·.

~;-:''''':''-'''''Ioapo''-'''''-

18.35 ЗQIrIиII' " .__ . 18.5O~.1XI8IIiI ОІ"ІІІІА . I9.05ВWcт~ •• 40 T. . ".pl... ~. ~" ", 11.00 с.. ТОіІ .' . УТ-3. 1~.so ~~~ '.CпIpd . . . рік ..а.30.~·.дIDн.~iн'фapмaЧIt' npo-il8py. 8.00 .у фoqd lїіІС:ІО СІІП.; ~ \&.3Q,ШnArер-96-!U, Ч.1 тп ~. ' . - ' . ...".. . . .• . . .'. .... ~ IatrIlllcwl:O.a ІІІІІОІо) 2!).3S1ІечІрн1l_ ІНТЕР _ 20.30 сп 8.a5~ ~ -нвт-.... 11.30 ~.~A 21.00 УТІі . 7 ОО ТIIIIIIfI8НCЖ 2(1.50 l1існм АНА . . р'... ~ " ...... . ....,т""'- (:ПА~} . 21.441 Ш--ер-96-97. Ч.2 a:oo~' .2УоО5 ~a, . 9.20 fOlC....q ..~. л.~tOдto.' .' .. . " ,.... -: .... ;, .'... ">, :.• c.. \aO, .• P,•• . .fIIIIJIЩ.,-. 9.15·k1*CIiII1Y ' _ '" "2155Ii1~-""""'*~ ~",:r~А.ЧiIJ!t"""'.~.. _-5• . 2З.soху",..-м..а-.:о~ 1.a~ 10.01) .• ~18.45~~.· "a:.tl8~'. '~I\8CIi8r-'"q'~ . 'ІІШ- . «МО................. ; ......... ,'.' ,О, .;t'" ,tt;oo~a~ ..• '.' '. '..•.• ~ .......IIDI_.lal.... . ~"'" ,.' "" '-:. 0.40~'~~ It.TO<-IIIO'f ..... ~· 18.;15 1!Jiep-_.. 23 ..25~. .55"ТІ р. С lРе1С " 12.00 ~ИСТеЦЩОІ ~.f. .~ А•. УТ-2 18.80 ~ 'nо- 0.10 ",...... 18111Р8' Хм."ТОНІС . Xit--n8plЩ ". ... " • Оту• •1+1. ..,........ ' , . 11.110 T~a 13.00 к-дIAt• .- І І."1!І11 n .r........ 7.00 ~ CePIan .11ерІІІІ........ 1!t.41i5 ~ 1',13І'8 . . 11,1"Чv"'!~, . "_H~. ..,..... 78 оері8'" 20.00 ~~ ."Іас7-Й КАНАІ1 ·H;2f) НtpyIцiмIcn. 13.30 к-дIAt .... T.... iI.JiIu~ 7..10 C8PIU- ~ 1IfrIIIiI..c:o.m.. 8 С8І* 20.35 ~ . "'-Т.....· t.5O f1Pq;PIIМ8 .Це _ . . 14.00 X"....-.""Y-r8. .' .' 8,00 ТСМ: тltIIIIIIiзiiIII cl!Y*6a _ 2О,45Но8о11і!!1IИЙ 3OjI8П8Д . ' . ' . ' 12.00 #Iмafjo :,'2.25 Мvn!>mporptМII . 15,.$0 ~ - - .ТIIJ)ИТQIIiII Ао.' '.05-С8р1аа .д!вtacmм-2:.КoII6Io. 37 21.05. _ _ ОСТаРМА .......... 1 ""'12.05 ДI/IfJIIиII *іІІІС . ,НАРТ ~ .)ar-~.. . ..... -. • .' ріа ",.1~10n.ca. А .... _8и? IЗ.!ЮТeмвкcnpec, .. ,,' _ 1•• 30T~-..a........ ~ - . 22.20 Iнrерно-.и 12.40 Анонс' .' 13.10'1:............ ~_.-5""'" 17.3\) ~ ~ .rYll!l,11iaro 9.00 ТСА: тміІ8і3ІіІна Сnyda.-ин 9.415 ~ CePIan ООСІМ8АИІ....... 22.3511Ponю3 ПО<Оди12 45 A8ПJI1I8Ф . · 1 4 : 1 5 . . . . . .Атон.. ~ npo Н8-. ~" ~~ ." 10.00 Te~ 22 45 _ _ OCqPМA На8ИА 2 ее з' 5 . iL..:.... рухоміС... 17,55, 21,56. 22.54 ~ l10nIAII 10.05 Рі3Д80 ХриС1'ОІІе. Верт", Щедріеки. • РІ8 _ ... ' -1 .. 1 т~е:""---npмrоди--- 14.20l\иIidIIи_иilcмlт(~) 18.00Вlзotт.Яngнist:tw> .. ':", Ч.з. . 0.05 cf8pi пісні npo ron0.8.1 ' 1435<:---" 14.50 КOIraI!НII. та зір<м 18.ЗО ДlПt<aнan. Диnnoмaм. ~, 10.45 T~ ""• •".Не ам..' . -.--. 'ОНІС " l1CIOIin4Кa wd., 1 OaPWO ,О І «киІв. 1.5.00 Xy".~ ~ AOPQO' IЕІ.ОО Т_азета 19,00 Taot·1!IOY .... :І 0I1br0I0', . 1'.55~ , ~ . ' . ' .'. . 16.10~19,26Га-ніIlCll8f_(ТІА""'.t 12.25·д/ж.фіІно .~_ ~ ~ дopora '!і,ЗО CtiIUC EIeOnOr ме FNOУ .. ' IЕІ.4О A8т'QЩJr 19.30 Кмм,.. _~ .r....... , 12.55 СаіТrioe3Il . I.ЗО Му",тфinьм oЧapiвнмIt Cмaparдoeo· 18.50 ",_-,фіІно _ ._. 13.25 x . . . . . . . ~·_•• 1 ~.~~.;' roмk:1'... 8C01f!18 11.10Т_ _ ' 19,56-,23.57К11in_ ..... oМID3iIt-Puio . СеРІіО і55 сп 16,50 СП· Т....... 17.20 ~ ,0IFМ··· . ,..' • 1$;00 ГІеРеРеа 815 Cr1I!OPИ СІОС ОБІ\ІІІЧ'ІІІ 17.10 АНОНС 17.50 AaТOfOlll' . 20.00' КСІІІ8,ІІІАІ." МI.а.р..,. ........ 17.00 Т-.оне кИІ8 . " ' . 17.15 Т~-pиtWI 18.00 Ittфapw...... ~ .~2O.ao , ... с •• ,........... .... , 11.05 кnv6 ~ ,8.3Dno..iIl$IO"'тpiц 18.15 М:"'-. (Нiмeцwca - ) 21.30 8еЧІРИі llicтl (ТІА ......) 8.4О1tp8щmм . 19.45 Мyal.fфInьм.Зима .~- 1•• 15 х,,,,.-м oIt8ntrIи. 22.00 rOlЯ1lаа а . . . . _a.pl... 17.25 Пporнo3 Пoroди .7.30 M_~ .~_ 9 ,о ~ 110НАРТ' .1(..... 1,.... Сту".1+1. ' В:зо~-..... . . НТУ 2О.00Т.-.онс 23.00В--~~: •. 18.011 Анонс '. 10.os·T. . .a ",....... 5.00 ~ nParP8I8 20,05 ЦвіІ_. історіі 23.30 ...1V ~. . . .: ........ ХІТИ • 18.85 CePIU .... .,... .eomt•.• ее- 11.00 Х,.-...- .м- _ _ ..,..' 20.25 Адрвса ДіІ1О8ОІ YДIrII 20.10 фірма -АТОН-: іНФОРМаЦіМ фа не- 0.30 M1V ~ ..-..' _ _ _ .' .Т........ . . .. . rp88c . lJYIIQOIICn. 1.28 Пporpao8 niIpeдaч на 38InP8 . '.'1).00

к-

'

r..25~"""iQO І ...~:~~=~.")

lфC!IQo '. ".1670 Н8nep1w>днi' 21 • • 8;n1 r~ . - - - . . , 16'50 СІІіТ ~ ' . ' .3ра ..... IО. ~. І 17:25 Cerao()CТpiв. P03II8r

"'7~ УТН

20. '5 д.п.. ~ .noдopo. 'І 11113q'20.35 CTI(N .ЩІ8В . 21;05 . . . . . .lOcPpcll3........ P_v •. nparpe- . _ _ _

ofoWf-ll!"'iP·... .21 ..50... PUWIC ~ :,. ' r'·4&~~Т~IІІІ.Or_1У-~Т~ ....

19.30Т. . ~8 ..·I(IJ•• СІІРб8~,. . ,5.30~:.

!'1'

УТН 16.20ДoCipotiI вечір на Ме,...1 16-'S НІ (I'fI'Y ні пера

'1D 20:30 Анонс nporpaм 12.50....... .. ...... 20.35 НII8!JC:eII . 12.551'.... ~ .pl." OI(afМ8. 20,45 T~ 19.00 . .7і!Іі8 ~. lІІСІ7 М_.. ~ ... - 14~ IЗ45 Т",. .,. ",.T~· .. '.'.Прос Х _.' ~.--.аIJ1O~. ,.

18.38 C8PIU OR8PWI...,...,..... т7 оері8

CIWfI

,

'1!1.00 16.15

. ']

,

~:~~""_

8.1.I!T/c"~

1~:~~··~.·

'~O''''_~ ;00''1'................... ;'" ..... ~

........ ".. аа.)

" '.' .,'

,"

f:IIh

'*"

""11

..

-

1:1......

[

......_"-".-2.....' . yт-a.~

.,'

YТ~1

8.00 Анонс: 6.10 УТН 6.20 ГIІоІИІСТИIQI 6.30 Arpoмar_ 6.40 Теneфi_ 7.00 СIІЯ'ОТ8ИЦІО 8,05 Фlнaнc:оеміі 8.10 "'у...тфі_ 9.10 Кaнan.Фрвнс Eнт~" Кон-

01"_

<

n.50C8plu ........ --..,. ,

8.OS ............. ~ ........... 11 ..

," ..•........•....

. .--

..

ТЕТ

ТЕТ І «киІв. '

10.00Т-1. 05 Мicw<i ........ 10.05 ~ : . 1c:тopiII~. . 7.15 ДВИІ. 1II(,QIIIIb К8ноиЬаціІІ' 1р8 ~. РР 400- 7:35 ~ piччR ІІ\А - 1UIfIOД1C8". 7.50 11іс... ДИІІ 10.35 ДaCIPOrO 3ДОрОІІ'1І 7.55 СІТ ' 2'·2'5О.Е! ~..:....-...~ 2 C8PIjI 8. Ні Сf80PИ сеоє аБІ1ИЧ'ІІІ 1. ~•• _T..... _ К",. 12.35 KOtIЦIIPТ с:ммфaиlчнol ~ 8.ЗО х- ...-12.55 6е3 ...........а ...--'13.20 Дос,фіІно .~. я 3НiUaIO 8.50 все l1рО.noдaТІСИ генialwlи;; фinьм_ 9.00 L-1t/I'fCi IЗ.5О l1porкo3 norоди

'

.

="=". . .

=-

}~:~ ~ народу Украіии!

1ІЇ.45 T.~ ~.a: IСоІІIІІо 18.. .Х"....- ...... ,

~ .~.

21.00

НТУ

IQllИа

~:sg

Ш~8 ~

r.=..

"-.Wlp·

КИІ.

21.35 ху"'фtn_ ...... 8ОІІІо. . 23.10 ~ O.Мani1!!нa . 0.00 ЦвМIlНo8wtи . '

8.1. C8PIU ""- . .тм. . 9.00 uioy ,IIID8roНOCИКЇІІ •• ЗО Ti!!"~ , "., 10.110 - 18.45 Пporpaaм 06Nk:oa1x ,. ре·tioиallьнllх ,e.-ОІІІІІ*<ііІ . 18.45 .Itnepoo-~ 18.10 '/0 'ПOll,..-а.

22.00. H~ ""-парад 22,05 Закон е 3аК0tI 22:.10 Дa~ екOНOlo1lчнмx.на_ 22.25 Oniмn 22 55 tfaцjooiano,ниi хіт парад 23:05 УТН 23.20 ХУА.фlnw. .Кiro

19,151kад8Й _іо

19.45 8еЧіРЮІ ..31<8 ДІНІ ..amп УТ . -2 20.00 Інфррмaцji:lна r,IpOГpa18 -Час-· Cтyдlll-t + 1. '20.45 XYA.~ .Т.. У _ QAМ8. 7.00 ее"" """ дlтеіІ -С-тlо. 11 cepho 22,25 Ін,,,,,",*,"" 7.30 Т/с -I11tРЩІ пoцlnyм ..... 77 сер" ': 22.40 F!porноз norоди в оо ТСН: ,е _ _ спу.бв НCleМН 22.50 ДИвови.ні ісуоріі. nparpaмi.МotI 8.0!t Т/с .Дмик,",-2: 1(01161•. 38 сеpl8 родИНа. !) оо ТСН ,елetll_ сnу.ба нови." ет 23.35 Музи..... НQIIМни і

' [

.

~. .~~~

"U"~

'S,tIW'" . ' .'.

....._ _.............._ _............_

]

...

.'.

......... '.'_'_';.1'

8.00 ТСН: Tell8lli3llнa cnp6a . 8.05 СеРІЦ ..ДИ.С'ІІІІ.-2: ICOIIIIJOO.•

9.00~T~~..o-

1.05

2'"

r~ CePIIUI~-

...... ~~. . .

НТУ

7-Й КАНАІІ ..

..........., . 18.35 ЗОРАНа старина (Дoнвцw)

19.00 Tenecepian .МepIeJwta. 19.45 фірма -АТОН.: itIфopм8цIlі f1IO рухоміс... , 19.50 Ц.ІІ_ а історіі' 19,55 T_cnpec,

.

ТОНІС,

xw....-....,....

.

23.4O~.tи*I

~:::=-дiI108OIyДIrII 21.55 ~РІЧ 3 ~ 2З.15 Petмichl" 23.46 Адреса ДіІ1О8ОІ Удачі

118-

20.00-T8I8'83t'ra 20.10 ~ 20.40 ~ 20.50 ~ ~ .~....... (............ _ ) 21.15 Tener-aa.a 21.25 Нepvxoмicn. 21.55 Аа,оюpr. 22.05

сп

, .

.

7:00

.

9ОІі8ОК9О «IQТAP»

7,J,5Фаб............. Хіт-парад 7.35~.ucн. 7.4O$~.

7.55 8,40

,",-тфinьм· ФіУІІМ.

8.5O.11Jм!м·єp-1Iiдeo . 8.15Xy~"-. oДJкyll1otapco . 10.3O'~ 6eItНi Хіма

11.оо-woy bd

1'.35Дoc.~ раамвм

12.20ffa:IIIO

12.4O~ О.ЛоІІі~а

15.00 ДIn08МA 8іСНИІС !5.05 Х"....16.4!і ...У.,,....... 17.00ДИпl...іІ celiнC . 17.25 F'иНl<ОІІЇ ~ ТІ виробник 17.40 ФIтinIo . .. . ' 17.50 UJOY \JCi . 1,9.00 ДЇЛQeмII 8ісиИІС . ___ 19.15 Є іДеІІ 18.35 Ху.q.фAn.м ~. 21.30 &cnpec'~ .. 21.50 Т-.сеІт 22.00 lCIМqU;8 81/2 23.40 11a~ 30tIII 23.50 з.... удачі

.

19.05Т

1.00'Фа6рі1ка:,ММФ, Xi..~

1,30 fjiтlnt..

1.40 НОІІИіІ

• '

рік

. . ТІ;і-8

20.30 T.... c.;,iм~.. 2 30 .. 1. .e.ipиl8істl .......) 22.00 Т/с .......... r .....', 23.00 CnOP-'I і_ 23.30 M1V nPeДCТ_: " ......_ ..~ ХІТИ о 30 .~, --. _ •• ~T~"""_ 1.28 Пporpaма передач . . -тра

«ПtАІІС»

18.501'вneea:npвc

21.30еенс.чп...........

.' ...

2О.3511вчipНR lС83І<8

17.зо ДIcItиcoq:..,..,.,. (Одеса)

"'-Та6аооук

20.45 L~. TOC-1IIO'f ~onи Вepвc-~::':8 npo М81fIIЦ . 17.З5 МуllloТфі_ .... . . . . . . . 18.40 enu. ...~ .Тhe na1IПI way.. 18.00 УТН 21.11'''-''''' •.~c .. ;I ••1I ~. ., 1•• " 'uecepIu.3yjIeui ' .......... 18.15 з.ан с 3111<ан 22.50 ТСН: Т8ІІ8ІІі3ііІНа CIIYd8 ~, 20 ОО Oб-..R 18.20 П-іркуємо IIU* 2З.0С!~ ~-enaкyc ., пpo/'pIIIfi 20: 15 єра,-. 19.00 СаМе ТОІ оо 20.30 ат 19.30 Т8_ .Праео. о. кaнan· 20.50 1'1ісиІІ,... , 20.00 НaцiaнanI.н..iI ""-парад. . УТ 3 21 os ~ 20.05 '!сі ..и l1PIIn8МCj nюбoti ... Гурт ·Со· ІНТЕР ~ 21:20 мicwd НOIIИtIи 16.15

. 17.00 Ааrorpaф """ Іас (~) 17.551Jp Френціі . . 1<8pН888n (Xмвno.-

19.45 " ' '. 20.00 . l1J)Orp8ta 20.25 Адреса АІІІІІІОі уДаЧІ rpИlc . . 20.30 Анонс l1J)OrP8t 20.35 НО8ОС8ІІ 20,45 Тopr1нфopм

........ ........o<an

11,40 ТIn'TOn

10.QO'tf~ мa.t 17$ Ocriт~ ~~~ Мysи- ;~:~ 10.10 1i8c«eт6on. 'fIIМnIOНa, у....і.... Ча;с. 20 ...... .....-....- ...... 11.00 Т.-рІМ .ка..... .........фepgo. (~.)".. .61-. ~_ ~~ Tii-won . ... -Мщui~(Одеса) • ..--.-..... ...... 11 ..20 Ctiт_ CТJAIe .Н1. 14.10 c:noo- суІір.'. 12.15 ПonY..... . 18.СІС Анонс . . 14.45'" _ . . . IВ.00УТН 18.05T/o..c:om.•. 10..... 1505'r-.-.. ........... 13.15 з8кан с _ан . 18.10 ТІс ~ ~. 7t ...... 18.'05 '"'-~ 13.20 ~""_napaд 19.00 lrPaIe ~ МИКОІІИ Фoмeиd of1poc.ТE'i' . 13.25 Фyiбon ІІ\А УТН. 1930~~~ :..:-. _ 16.30 сп. з. ІІОМОНОМ

17.55 ..............

КІІЙ)

18.55'Адрвса ДіІ1О8ОІ Удачі 0Феєраерс19.158і1Сно=,=У міст

9".4,00~~ .r..-. .

і

16.00 Т-.оне .16.10 ~~ 16.30.цю- cryдjJI..и.дІІІ. сх--иц.._

19.00 д/mIчa rpa

ТЕТ

13.55 ХІ•• МарС_А_•• 2..... 15.00 перер8а , . . 1700 Tell8lНOНc .

.

12.15 ~'t4IU12.30 'f&.IiiIW6 ·хм. IЗ.ОО"""" ..., _ . Кубок POCIJ 14.45 " ' _ _ _ _ ................. - " 14.55 Aдpeca,цl/lollol YДIrII 15.00 новорічна ІОІІ*О88 ~ 15.50 Н08aPNНi ~ 18.00 ХІ. ~ у..... 17.25 АДРеСа " " - ' уДачі 17.30·З н- 19117 JIOIФМ! 18.25 офіс без __ 18.40 Cпwyn

та.)' , 0.10 Т~НФОРМ

17.00 Анонс fIPO<'IIIIМ. 17.05 T_>КyPНan'~ nnaнerи. 17.35 Тар1ифарм 17.50 еТ-ЧІ CIIIrY (тк .фgpyм.) 18.00 -rpeцlllllд .tPllllїCY" 18.30 C8PIU ........ 18.30 oCne-..lI8IIpOUn. 45 о. ~ .rPIМO

2.0.20 1(0IfI1'1С)Т8Р х . 20.50 На ,ІІІІСІРаИІЧ. дIrи 21.10 Тар1ифарм 121.30 TOC-uЮy.Саме тоАо 22.00 Х,,,,..- 48 _ ео..~35 МУ:ІИЧМа nporpвмa OIC/IIWe. v.05 ТoprIнфopoj ' .

_ -«_.»»

~~ _·=~-"'6--') П~="......Хіт-~ --..а... 7.35l1/дo8и11.tcн..

8.00 T-.:epIu 7.00 ~ _

AV8DntO

:.T~ Ао.

1.40 'riмe:tipoч....

xtr- •.00 &cnpec'iнфapu

23.1O'OНX""I":..-(~:LI~ 800 ~І-Еи. Мi>IНePOAМitI 01'-' (енп8й- ::~~~...;.-.c .«

-

~" _010 _ ) . '.30 XWI.....-. • .............0ІІОІІІк. НАРТ '.' 8,ЗО,д/f1IraI8n. ДIoIvIaмadII.IмфopмaцIR. 11.15 НwiI-Ji!opк, НьІО-ЙОрк 7.00 Зранку на С.п..у - , ~, . 11.45 Мy. .тcepian 7.10 "'_rфiIIьмt 9.00. Т................. 12.10 OrIllWlЧ . , , 1 0 , " Т/О ........ , . . . . . 12.40 ху"' ............... 1......,... 7.30 Т-.-.7.40 Ху",.-м OCOТIre _ . 11.0C)~ .......Tepon!I5IЇII Ао 15.ОО.Дinaвмй * 9.10 фірма -АТОН-: ittфcIpuIщjII npo неру- 11.30 TOIC-WOY .... ~ .o.va.o. - ' 15.05 з..r-- удачі JIOМiC", . 12.00 M~ .......Ttp1m1pi8 А-. 16.05 СМ-Аато 9.151~~nporpeмa Xlт-11IIPIUI . 16.20 МуЗ.I<УР'qI , .НARt,.aeo<ip·II' "'О " 13.00 16.40 My-:фіІно 10.00 ет.. cnраа 13.30 NIIIIiIII tw. О.і'...... 17.00 НOtoиiIрік .... ІОТАРІ 10.35 TutIi (3anopi>o<1I' 14.00 Ху"' ...... ....,.,... 2"" '., ,17.25 l(aтасrрОфи_ 10,55 Те_іссnpec , 15,30 ~сf8ЦblCИii _ .reponopitl Ао. 17.SS Т/с .rpeAc у IIOIIWМ".

1'::....... ,........'

ТОНІС'Xiт-f18ll'lД.· "'8.50Т~фест_-М_. 8.00 Но8орічні ~IВ' • • 11.10 "'у",тфіІно 18;30 T~.a.c 1Ь8РТе. . lСі ДІІ6ІОТм. 8.10 ~ ДІІІОеОІ уД8ЧІ . 8, 1511ооди ДІНІ lХОД8іІ . 11.20 Нерухомісn. 17.зо. 'Іарі8н. ИіІ ~:-.гуфі і lIOrO 19..00 ..~. 8іСНИІС. . 11.5ОМу ... ,фinьм . KOМaндll-.~· 19.15 ...тфinьм 8.35 церква .Перемor.. 12.30 /lPOI1)aМa .KBK-БУМ·17.55.21-56. 22.!j4 11OrOA8, 20.30 9,05 "'У/1lirфіJlЬМИ . НАРТ 111.00 Кіна"'Y1lИ8ІІ'~ . . 21.30 &enpec-iнфQpм 9.30 lWJeC;a дj1lO8Qi удвчі 8.35 ХІ. оОДРУ818ИН. &_ _ _ • 13.00Те__ 18.30 Від .Перехрес.... рр УСПіХУ 21.5D TIIIIIIC8Ir . .13.10 ' - " - .poa4illNl-" -"".- 19.00 Т""'woу ' .. , 3 0_011)о 22.00 ХІ. 03ecмarlll _ _Ісу..... ·11..00 Кубо« сві-.у. Самбо . 2З.30 Фа6!>-а М"'Ф. Xit-11ІІрІІД . 11.25 НОlOрїЧкі П~НІІ . 14.45 ФІрма -АТОН-: Iнформ4ІцІІІ ПРО'не- 19.26 Гоnoвні подіІ _(ТІА .ВOuoi-, РУ"ОМIc'.. .' 19.)0 т/о'.г _ _ _ _ . 2З.5О1(""0 сміху , 11'35 Посміха"'ес;' разом 3 _ 11:50 ЛІОІІИ ДІНІ "оодеіІ ... 14.50 Aнew,qorм ВІД з_, , 20'00 l(омеNМИ,," """"Ф_ 0.20 Теnезіроч ... .,

f:IIh

"e-..w.

.

=

.

----------

'


I·>=ta УТ-1

УТ-1 6.00Ананс УТН 6.20 IJмнaCT_

6.05

6.30 Arpoщr_ 6 ...0 C.P....-.ltto8. сммфан8 NI2. . . . . reнт - С.Турчк 7.40T~ a.OOH~xiт~

8,06 Законе 38і<0н. 8.10 lCaPYCem. і ~ 8.30 f10 сторі_ ~ ..,....,.. ry. .

ТИ"

мору.

7.05М1ск1_

9.00~·~

9.40 Мyn.ТФі_ 10.00 УТН ,_10 tOYt:» ПРО .іно

---

'

7.35~

7.5Of1b8_ 7.55 сп

~.C18opм

~~

о XYA.~.дn.

1

. ......_ _

оа.-

_

8:308:~~ ...

9.00

МeortмчнмA

_

12.40 ",laНВla Фyтбon 13.00 УТН . 13.10 ЗакOl.l є_

9.30T. .1P"'~

1 З.15

ІЦО ~ ~..cв-Aa)c. .

ІО.ОО

"""'.

! 16.00 УТН

:

16.10 ~ і _. I1epeew

16.45

--.cr

у pмrмax

а

tL80 Т.яIIIР'.? .......

-.~із""""

15.15 T88fIIIcwd Irpм 15.50 t!I nY1I8 ні fIIP8I

~ ~ .. 19.30T.......-,~ 20.00 НaIioнa-iмl Id:r.~

1.8.

ВeчipнtI

_

_

18.~1'181_ 18.55 ч8с sбмpeтм

.

2210 ДaИAJкест ~ ~ 22.25 Xy...~ toO!n'I* .........

7.00Т......-

УТН

8.00........,...

а.,. С8р1м

Неф ........ J1Ir~

.

соОІ •.. T.дarIIIaia

•.

....... .-

18.25 д.tu;-.....-т 18.45 ц. - ми!

,~

ФіІІ_ І

23.30 23.45

0-'._

17.30 c.r8-CICf.

17.45 я -

.~~.~ ~ хіт.,...,.. ЗаЩо.Є

'.

18.:ao~~ І&.30ctI'. 38 ~

УТН

22 <fi

,'.

1fI.40 CIiт~"" poiмr 10118 . 17.15 ОФІС cIn ...

.

Cnop~.вр

20.35 21.00

.

І4-08 T-.-,.3у8М8і1 . . . .

15.00 . . .. . . -

19.

20.25

.

Іа.45Т111і_

OI.Ie~

20.101.0.0'_

'

ТЕТ 12.45·м.аа.м на.......

~.··~.I~'

ІІІ!.

1"".11...... "",,--,", -

11.00 lCaOtЦIPr 0.........

кін<жонцерт

ти

.

..... ...-..

20.30 сп 2O.50~_ 21 . • ~

,

, 17.00 xy........ 'n. . . . . . 8ImI8 18.40 My-4ІіМ ,. • 18.55 Н8u8миiI ~

_ 1~.1S Ху".,,- -IIIW 1IID'У81820.30 ClТ

20.50 1licн8....

УТ-,

7.30~

7.35

КМ,.

21.IІІТ...........

.

УТН

9.Ю=-~Jq

7-1 КАНМ

xoo<v стати

;JiPCOIO . .. _~ 10.401_........'''''~· 10.45 з.ок •. _ I~OOYТН

10.tO~

.~~.PopIo Н:20 ка Р'. мО'!

11.$0 ~ І кanweta 1205.1o#~

1:!.ls~ ...... ч.1

13.00 !Inf';' .

.

J3~~' .. ~.ч.2

14..

.

. c:napn_1I

15.1б~~.·~~ . 15.35 16.00

._01' _

oЖ8In-

.

як ~ Qf,/М 1!ІІІУ

.

flН

IE.10~1d:r ...... :f8oн є_он

1620

16.25 КlІІ'ЦІІРт Г ..Г~: '

17.IO~.&at..

'. 17.зо ~ ---wort.~

~ . •

Зако..в_

І.

е.д

АМе!ІО!СУ

.1lepeIopeCnI. _

. ycnboy

19.30 т_ ..riPIi8OO. 20-00 ~IIIr-RlPlд . 20.35 ВоНрн. . . . . 21.00 УТН • 21.40 ~pм _ ' ....... tIio!ictpy . . . . . .

22.00 ........................ '. 22.05 х;"'................. 1с8Р/ІІ . ~ 23.10 УТН ".' . 23.39 Худ.............",... . . . . . . .

:2cepr.· ''.'':''

.. .

1>.35 ~У"ТФІ-. __ " " ' "

1.0.'1

Кзрнм-..

..... ч.3

.,............

22.45 Cnop_ с;у3/р'. 23.20 0фІс;6е3 _ 23.40 f10cT . •

7.50 Гімнacrиu, а.ОО Фест...-..Зопот• .typ..-. . . .'-

9.40

.

21.05~ 21.20 Міс"". -..ім.

1_

.

.


~ЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

, . . . !(Осі,'\.,

, •

Іі

СЮРПРИЗ

них-:-'

І

найкращих фотокарток

ПР'ЬПОНVЕМ,рпqCnуги по обр06ці кольорових

фотопJtі,ок то АРуку фотокорток протягом .' ' однієї години, ' До'ВоwQi,'У80(И: фотомівкС1. фотоапарати, """Щ'Щ:" .!ІІІєнна віА під.еросвіТОВОі ' ~!~~CI108OCТi фірммКОDАI(-

'А T-ОItОЖ:CJJtьбoмм, ~TOPOМIt", ФYrАap.t' виробництво

. ,·.nPOаіднмх фірм ЄВРQПИ.

'ми l1РАЦІОЄ",о БЕЗ ВИХІдних

. НоШо·Q~ .' со:п

осп.fteзоnежності

,

е}ТИМА. ВВP~ 1

. \

продає:

':I:Y:':Jf:.JI08aX

15 кв. м. (10 ПЩ'OR:....:.. ріЙ oropoжt 3 х 1,5 м: (АРІтоцвввOll8lqlЙ); - U.JI1ВКY ;П~e'Dl.Jlек;)ву рlавих rOВIЦIDi. ВJ....OOi-

ки пO.1llетuеиов1. ~. о" 't popd.рlll; цвщ[ plaJiвXpoaIIIptв; ,,- i1'apaвd МeТa.JIe.IJ1 3,3 х в м.

.

. .

.

fiPJIЙ!IIAUIO ,ТIUЮ8 ааиомевва: ва arOтneщrвa

3 ~:. XJJip:rOlt.вop!T. ;воріт rapurвJЦ. rЩtПСIв • ~ ~:.·~.lIY.JI. Андр.... 2 . (~iI· тор..... JЮmD1IВЬOro .рaдrскш.у Ім. Кірова РИ1 КСПеНова укРаІв..). те.в. 4-23-53. ' .

"

ЗАКРИТЕ АкЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО еМЕР'

. .' , ,. ..::.,' ~ ~yc1x 6821CaJO'IIIX' eKupнcтasR ПOCJlY­

КУРIR·ТОРГ.:

п_ ·1ШПtI01 ~ дп вактUCJIIIX

7

.ro, 19;

т. .вerКoВIIX

=- адресOlO: ..Бровари, ВУ.JI. BoryвCЬJCO". '., . . . . .,

автoмoбlЩВ

-:- про,,-, вaRтaacнl автС)М061яl: ГАЗ-52; Г АЗ-54 '" - , ' ' , ' за довlдвамв ~a.твeь 3 8.00 до 15.00 'roдo 38

ЗІЛ-ІЗО. Тe.JI.

40-588.

. .

<

'·РАИониА ДЕРж1tНА АДМІНІСТРАЦІЯ

'3 ,g СІЧЦ"UОВ JlЮТОI'О 1997 РОКУ ОГОЛО­

Шує КОНЦ}"РС,,ІІА '3АМІІЦЕНН.я ВАКАНТНOl

ПОСА,lUI, ;lAВlДflOЧОro' 'ВІДДІЛОМ!фIЗИЧНQІ КУЛЬі'УРИ TAC1IQPТY РАRДEРЖАДМІНІ-

СТРАЦП,

".' ', . ~'

.

УМОВК .~; ,JOeiIiтa вища, стаа роботи аа

, ф8XOll .. ~ • ..aoкIB. . • .' . , "За. до...... щ.е;татвсв: м., Бровари, Вy.JI. Га­ raplвa, . ЦS," p~cтpo ..l IdВII~·12 те.вефОв 5-.11-74. ' ",'

,:.

.

. -,

, ВТРАЧJЩ}Т_е:.аису. JQЮфкм.у 'вм. ск8mrrJlИ­

CIt"'k.-ев~ __ ав.ВІІЙ t.JailDД!1CoмdbCOPМIв t вре.. м1ке~~~вАЖ'.'\1'И ,НЕдmсною. ,. .

~щRеыl:<рuoива'' д~ржавна адмlВkrpaцlя 8BCJlO8JIJOЄ

щире . .,пI8ЧУ'П:lf',!!8СТ.УDВJIJ[У

rOJlOB&

',ХУ.ВOJIОДИКіф, . OJIекtlАоввчу пережчаСlІОі

.

C!1iej!Т1

та

йОго· дружиии

.:rии..

адмінІСтР8цlf

його

єlм'У

З

ГОРЕН.

приводу

фе..оpl ....

I(ОJlеКТВ8 . Б~'~,~Оі' раЙОИВОЇJl;ержаВ!ІОі _АмfиісТраціі

ВИCJIО~~. щире,~r.rтя ВЛАСЮІ(У ВО.ІІОАИІІВРУ Яocif. пович.у •n Аого·, ,,:Ім 1. З приводу переАчаСИОі сме)}'іі

,1І0r0

брата

' .~.

':'

'. .

A.~

RосиD08В'Іа.

:р.-ор 'iJ. НЕВРАТ. ~

-

~,

~_.

'

''

.

#3 1997  
#3 1997  
Advertisement