Page 1

Га:аета. •П4JІJІІЬ

.~2

DіtІІа 188Т роау

17

_______

ГАЗЕТА &РОІАРСЬКМХ МІСЬКОЇ ТА РАkОИНОЇ РАА НАРОДНИХ АЕПJТАТІІ

.------..:..-.,.._

--------·--·------------- ---- -- ----------------!

Інформаційна

НАМІТИЛИ ПРІОРИТЕТИ

сільгщ:ппродуктів,

і

снергепша

чиста

ресурсозберігаючі технології тощо. Пр«>зн;Іія намі· ти:та заходи. які 1ІaJf1rь заііезпечити аІ<;тимі:Іаt,ію І{іt:і роботи.

в

t·іперінф,1яції

ІІерt~nШ.іJІьну

Україні.

відповіда.1~ність за реаді:І<щію цих аю.о;нв нок:ш;J.е

;: l'

..

. І \:нн

їіthП~І.

iH;f,'. ti

1'1!.·.

. .lH

,·Jr,;

ІЮІtферuщіІІ прю!Ославна Друга ВсеукраїнсьJ\а та ПJH'k відбу,1ася в Києві. Архієреї. свящсюн;ІІ стnЕІНІІКИ ц«>рковних rpo:vta;\ }'ПЦ прийня.1и :>вернен­ ня до патріархи Вtі€Ї Русі О.'ІексІя П. ;(е наrо.'Іошу­ ється. що багаточисельнн українська шtства ..:по;Іівn­ єтьс.я на po:Jy'W!Hюl з йnro боку прагнення кан<•ІІі'І­ УПЦ. сприяння скоріш::.му ІJНр\· ної нез~шежності шенню щ.оrо нитаннн_ Учасники конферrнцП приіі. няди звернення іі до ВерхІ;вної Ра~и Україин

МАСІ\А JMПEPll

<<ЗАГА.:ТЬНИП: ПРОСТІР»

Пос.1ідовне намагання Російсь~>ої Фt•;(ер<щії

Et'Pt'· що щ1;ю 'і ::>рити СНД в ю.Іддержавну струюуру. і м'іt:це в АшгабитІ. :загрожує ~·країні Нlр<~тою дер<кан. 1

:оворнться н ЗііЯВі нрес·С.'t:о~-:бн 1\он:-рес\ Наl(ЇОНІ;ІЛІ>НО - де!\'tоІ\р<ІТИ'ІНИХ CII.:J :'fкра'ІНJ! ;j !ІрІІНО·

ності.

po:J.>y ;ІОНОЮ

З СНД ~' ОДНОЧНСН<•Ю <ШТИfІИО!О

що

свідчать.

Факти

стосунків.

рОИНіХ

бу.ч

повиюш

:,'країна

Конгрес.

стверджує

llt.. ~!1Hf-'f}r;

t.'7.~~

'''"''

р: :·~·.

<<СПі.1ЬНІJІ'О

уніфіК'іЦІЇ

б

вийrи

;!,ВОсто­

Росін

·!." .'.111· ):

l!

.:

p~·-t.'l~

Іі··.!·:·)

'.

ІJ~·

)Ci:tj'j

r.;,\·~~\

;;.,

,1_tt"•p:·EЯ.TJ:

і:р~:~.'.іН::

Hh}1.

'П'\1

і'

pm·:~

!'І'Іенше

::се

ргйнн:;

спщ

госпо;:<ар­

pir;

з

стання

її

І>ОVІ\іікор"ІІів

;(rp:t.;;,вtшx

рес-. ре ін.

То­

нією

.~оііон н.шні

ре­

рощувати

М\

!ЮНІ!

внро­

:;аіоннися

те:н,ніше Щ~ї~аЮІН~І

:Іернофур<<<ІНІ!fХ

~>У .li•TYP-

''

стру"турі

. ЧІШt' о:ан1а

пп

п;ю.t( :Іайлаf:

•вин~-

Вчені

ІІі!!І'ІІНІ!Я

ШІ

бет~оІірно.

іНШі

J<Jcнniн :\'Іасоної

Hd полег.:1н~

сучасних

де

не ;~арств

треба

кормові

ді.л:яти

уваги

ці·

Тнк.

І

це

госпо­

більше розвитку

ци:vt

винні

займатися

ка­

Зрозу­

питанням

іІ'tіло.

при·

по­

агроно­

ми-насіннєводи.

зроСТ'lють

нього

Так.

кі.1огрuм

Вt'чора:vш

ЯЛІІНКИ

і

людно

Радецький

в

згодився

увійти

Ашгаба;:~,;

провін

:1

ин.

Про

це

заявив

зміиювнти

може

застуnник

)tіністра

Наголошувилося.

Бmt-:~·

;~<т·жави,

це

політику

військову

нап,риклад,

з підготовкою

тур. до

ходом да

аrроиома-насін.иєво­

rоспоцарство

yc.nimнo

з

вирішен­

справляється ням

цих

питань

1'.

раніше

Естонії

Президент

р•І:щіtшн

сrуп .я:к прояв давньої iMitep~r.кrJї хворобІ! ків

Росіі.

що

побоювання.

ВисловJІюється

гострій цt·И

~;

=-

І>ратів

на

недавніх

Росії

у

ддя

виборах

стосунках

1

""

fJ·,'(';Іf-'liH !Іі-;НИ·•

ІinrJ

лереддею,

(}

1R

RO

()

2R

30

;)7

()

!ОО

! І 20

149

()

зо

:35 23

207

68 73 1.'11

49

196

108

1RJ ]()0

1100

11.'5

94П

І ОRІ1

115

()

:и:зн

109 102 96

()

261

()

77

2

7RO Баркашов.

він

був

2fiO()

Н5

4R

н•3О

92

І)

1 "юо

н4

()

40

40 37 68

t)f)()

76

23

40

()

о

І! ІІІ

f-i(-)

43

49

26

16

І

H.'j()

40

9

26

о

о

IІJRO

:37

()

:зо

103

,1:1

f-i;')()

:зо

:m

:зо

54

ІНО

І)

7

()

10

()

і-);)1'

·. :. '.

:~::ні~../ і

·1· .,,,, ... J • ;

1·)

І)

'~

.~

. : ..

н і1

.

.J.H: І ·)

Пере;т, .заверШР.ННЯ"ІІ 1993-r-o ро~:у по:.н... р о;~ин :J nвох бійців. які nідняли у транні 1945 pm;y_ рро.~пор

--------·-- --·----

27()

;'j()(} ()

По

району

І)

26

1:"і

і no!VIi

ПОМЕР ПРАПОРОНОСЕНЬ

()

tіЄП

2:'і

Баркашов перехо­

й ааарештув;• ... -

10

RR

~ .ї

І

1162

p(m~

:ЗR

40 45

126

..

fi7

.../8

134

Trcr).,·x;Bt'i}'~;t~t

І І О

24 72

f)()f)

CTH.'JH ДО 'ІЇ.'ІЇцеЙСЬІЮГО ІІШН'Го.І.~Ю.

над рейхстаНІ!І'І,

247 206 204

R~J:)

тяжко nоранений постріш1'1 :3 <штомобі:•:• і . \Оf:тав.;Jе­ нчй до лікарні. Там йог<'

47iJ

!Ні

І(О,1Ишнього

Олt'ксан:tр

H(JвorrJ

1.'1

(->.)')

У Моск.ві заарештований лідер організиції <•Рус­

у

67

Борне

ЛЕЖАЧИХ НЕ Б'ЮТЬ.

Однсtк

247

г:.1;.,

226:3

Після жонтнею•х подій у Москві

:):)()

11 ~.):і

··. ~:tнорИ![!-,1-:~пt·..,.

AJIE ... ЗААРЕШТОВУЮТЬ

зувався.

1.:о("

керівнн·

жорспю1·о

бі.rн.ш

держ<tва:>ш

сдинспю»

І ·~<::

СРСР.

ское национальное

ПОЛЯКОВА.

1 =..

ви·

Єдьции скористається перемогою .1іберальннх дe~tn· курсу

.

~"'

Ленарт Мері nідд:.н

йогn з при­

ж

Нині

сівби.

куль­

зернових ярих насіння І:>ро!{арсьІ{ої районної державної насінної інсnекції про якість перевіреиоrо :Spo варського району ста.ном на 1 січня 1994 року. ку.1~1ур і багаторічних трав в ГО('ПО:Іарствах

:22.'1

r. 1111тиці новорічне nривітання Президента Рзсії Бо· ЄльІ(ИНа.

насіння

ІНФОРМАЦІЯ

1'УІШУЛО~. Ь У РОСІІ. А НІДГУКН}':ЮСЯ В ЕСТОНП

риса

• R;н:илій

кормових

зернових,

прерогатива В<:~хонної Ради.

Прези;~ент Естонії

се.Іі

..-.::ужбу.

вирощуванням

rеиt>ра.1-по.1-

:tt'

.1·

в радгоспі «Руса-нівський•> проблем із було чимало

до

що ~Ііиістр

нгц

давніх-;{аRЕ''і.

oтPith

У xpa:wi

Ради міністрів обпрони країн СНД. да.1е1;і ві.1 істи­ ковннк Іван Біжан.

свнта

нкн

церкни,

д:шін

інфцрмаuії про те, !шчебто 'WіНіст.р оборони Укр<~їаи

Віталій

CE'.lcl

Rt•t:€.'11•.

Новорічні

У

ніч f>і.1н

новnрічн~'

І{Є'НТрdЛЬНОЇ

б~·ло

··· · f>R:t-,1ac-

ст<Іршnкласни·

для

У

ків.

і\ЛЯ к.1і!­

поля

Очевидно,

межа.

агроспеціалістам

ж брати

перших-сьомих

не·

коштує

рапсу

карбованець.

сінню~ької гадузі. а

ранки

пере;нюRорічні ~rчнів

А. ГАВРИЛЕНКО.

ку-

сою.

онес.

!tростору •>.

ПовідоІ'Jлення ;J,е;шнх зарубіжних

рі:1НІС\

1021

до~а­

МІНJСТР НЕ ТЕ НАЗАВ

:!n

їх

насіння

З

насіння? Тим бідьше: ни

rLa.:1 if

гара:щів

фур<~Ж.

відбу' ,1 и с ·н

кулnтури

:>берег.lася

щ:н.

про

бv динкv

ciЛnC'nІIOVIV

У

Ріадва святом Т<1 !-:0~1 .\.ри:··;nвt•:·о. Н<ин"час .Іі\·

HOE'.r-

ку.1ьтурн.

СкажетІс'.

ко:Іек­

трудно-

пикори·

на

інших

Т<і

існ\· ~<<НИ.

перестали

Rонн

П.lОСКНМ линув \liJJHfHOHHЙ

!·І."і ~~

метою необхідно ви·

хуру;.\ау,

.JРрІІ о R і й

!Ксівнпх

'

рннниt-:ін

~'.'.rльтурн. ~::срrдній школі, ні;ріТКОВОІ'!\' клубі. НКИЙ, до pt"Ii. є тепер ті,lьки .~­ ci.l У решті П.1осюJму.

тиR;:х І'Р.v:tінників і теr1ло ПРІІНіТі\.11-і ЇХ :J НОRИМ ро­

РАДГОСПНОГО

не;(оцідьність

<ц~ржj ю rь

Tfln·

механНнторін.

.-.

i!(J~la-

твер;~ять

спеціаJrістн

HCJJIQ{j~·нa­

ПЛ(І­

б~:динку

сі:н,о.ко\1У

щі.

кapaд

Ради

Ti!TiR

•.)~·:1~'

i)J.lЬ:i:l..'

з

НАСІННЯ 3

r•,:iHИX ;tt'll~

тр\·-

:)n;,·т;1f~ин

с!.lьсr.кої

і

в();;у

торгоної

І\<'НТрі

~~

t·н

:: · пвилн·

Вnни

,;.:шн~-<аУІи.

сс­

красуннмн­

:;пснн:ю

.1о

сів.

дер;;-;плеvІ:за

]\І'Рі вню-:н

-~іtі-!Ч

p;.i;tгO(_'J;,\·

.rіІ:н1:!:,t \!

p,\

·:· .... ff\

У

~:пга:шнах.

них

• :о

HirK

К~J:VІерІ\іЙ­

та

;rержн RНІ•х

.~~~

на-

НИЖЧИУІИ,

і!агатс•

І:!

J!t'f>i.''!-tHJ·,ІHic-1

їх

ціна:vтн

~1d,1ЬІІНМИ

;-,І:р;ІНИ.

Н:.~

'!і!.":•Н-..І

\·.~~

\1\'

\1асла.

ро одержа.1и \1пйже 50ІІ \1іні:1а ПричоvІ~· ,1ин.

:t ·p".+:n. rн

.\(!\І( >Н. it:·: 1! 1 ,1

~н- . . !'Іj.~;,ttiJ"

::І'

Кі.lОГр'і

І !О

і

ру·!1іСІ\У

f\и-

~)f'.->j 1 к:;.-:·;rp.-t

і і··'

\J,І~i .. ,~·t'

.;;_~

:Lt'PH·:.\H~~t·

,)!,-;;ilt\:.:!:

І'' ·р~ t-\ ··1.1.

t. іІ

~·t·'Prtif-1 НІН.

p,j )'•

11

;,; . і Ні(:

д~ржав ш;Ін-

гається звуження обсягів не1адежносrі

r ХО!\'1

с>пуацн.

r<н-;ій

В

,1.омов,Іеtюсн•й.

ашгабадських

ду

~lіІ)!І~іІ\!!

tl.'-

t)p:";·i~H!,~Iiil :~i\l1·'~tH· ·НІ1\

.\1:·1;~_I:'HH·t

І

І

1~(1

'(І

НІ'

:\HTORF:ФA.:ПJ

ПОВНОУ

·

р;.1 і і ()j і ,У.

.::::·,'·.:j ДО

їІН

РІ):~: !-:t::;t)p!І:!i: іі:\і~

HIІ:iltiii \ p!>'N\:iP

ti.\ :, :

tн.t

JH.:U!\

і І~·~! І,'!\ :•.j'f,J,"i

1 ~1~);.;

І;Ї'іt\

('1:iJ;)~-~i1\' 1 1.;\

t':

;;,,

Н

;!

Новий рік у Ппоскому

.'!t'П•:Іt::.

:~

!if'

•\

j .•• ,_

r·;І

:!\.

верщкового

ни;•

•.;!'І

_\. i!i~Jitii!\1

;;;

·і

t).

·-р\ .liH·

t\il:i'J-t.. !tii

~;:Н'

\11!

··:."! ·ki'

Іt:.·г;

тість

п~'

р<>шна.

.{~·

.!·'.ІLII!);l::.:i}'('THC!:\

i~:JJ!I\

...... ,.l.;;,

~Ііністрації.

І

', :·: ~-· · ·~' 1 J • 1'\! І\'\ 1

tІЇГІ~

К!lІ!tЇ,

HflГi(IJ'aT'J

f-)Oii~:

,,

,.

:~~'р~-t:1І.І~·\Т:{,lhІІ,.l\'

Н~іІ-:·r.

\

·.р 1 .ї:

н;1:t:1)і

·~ І'.і,';~:Ч

-~i;t.'

о].

\

!j,t (1·:

t. ::'

;1 ·,r,.; :_.; 1 і ,

держс;_:І

r:!і!П

ві;\о!І"ств.

керівІІнків

міністрів.

на

но

• ~:).і

;Ті'·~(~}'' І

Кабінет ~11іністрїв Українн прийняв п•н:танову про забезпечення никошшня нені;щла;{ннх :~ахо,\ів що;{о подо.1ання

·)а!· .•• ~

'11f;т:. :''1і

;ЩЛі! CE':ib'ldHiH1 ІЮ ~HJ Кі пшеничного f>о.1ограмін

~-.('! :lгJЇ \'1І).10КС1. :\ '11_.1

.;! Jh'Гt':\fcl

стиму.l~-. RИ­

:;<Jохnчуючого

1

цьогrJ

в,,т:швість

в~·ючи .~!;н:Hi.l,it',i,

;ІГ~Jі·'

it~ll-i

урахо­

)Ppжп.lt:M:,ar":;:,,

nередН(!R;Jріччн

... У

ДНрРІЩіЯ

і ріJДВННі.

рі'ІН!

':Gtji~~H,І:-:il; .) ;~:!lН\'Лі' 11(!'·: ,:\iij ;:р:;.ї:·."f\'іїfНН~;, '!'},

~

-----

--·--------- -------

1~--:!І ."l.-ІRІ:Jii

;)~і-{.

tH~).~

}'П'·;:j;:

ХОЧ І СТРАШНА ГІПЕРНІФ:lЯЦІЯ ...

\' '.!}1

·<':;:нІ· }і:·.І''' І ~~'J 1-·ІІІ' :і іІ·н~ніt. JH' ~-._" ~··-· .. :,) н ..:

·н·~н·:і.

l\ідбулось Jасіданчя Пре:тдїf КаGінет~ 'WіністріР. ;зеа;;ізації проана.1іЗІ1Щ!НО :xi;J. Укрн'іни, ш: якому пріоритетних наnрямів у розвит1~у н<І~ 1;н ! техн1t.н. здоро­ Це -- охорона навко.1ищньоrо середовИЩі!, в'я .1юдиии, виробництво, переробкСІ 1 а збереженні!

. -"і"!'·.

«І: Іt".f···~~;LJ·.t':І

~·i;tJЇ

І!'І

l.\

екож,гі'іНО

,,-

(

:.І~

панорама

·-~-~~~···

3 (8484)

ЦІна досонірка

19210

24575

()

100

11

50

964

1068

40

()

64


сНОВЕ

ЖИТТЯ:.

8

.N'~ з

(8484)

іО -: 'l ...

У1-.

m 41 ;.~

І \} ~ .

' •

8.30 О:БІ-ЕС Оmядноеин(США)

~

? 4 ~­

9 .ОО АИ· П-ЕН. МіJооюр. оmяд(БеІw:обри.

;..І ~ р

таніq~

' . •. ; ,с ~

УкраІ.--.ий 6nсж: ·~.

'J'l

:<

';!~'

9.30 Е\ідою'ЮДО. Г1о сторінсах ВИ)рНЬ npo

18.00·"·1,. і

9 4!•

. '·''

~-.:1{

.;.

О.+ .1 ~

'•>t.

ні,,

r.. '' 1

,·. •'І• · ;·r

: ••, ,

;).V'.·;.

'> .,, ~-··t

,J ;,. .Jx

""!j""'I',N

2!

U

!О Вnерw.ню екра~d УТ Худ. фІr-

~

4і.! "'і~ !

~ ~ір:~>І''.

~ 1-

• :..." ,-;

IJQStY 9.И Прихоеоно камеро. Жapr-woy{QlJA)

·~<J,'/('j:J.1М'1

10.1 S Худ.+&- «ПІафІt 11 .SS Гlроrрамо передач но вечір 1z.oo Гlерерво 1930 0-ЬІ.fС Вечірній ВИП'рРнmійськоо

i--"Tt-'f!:~•«i ;:<~роненко

19.1 0 « 1.: .."~ -1 ·"•1•~f ГГ(КХf~~;~; І'НО\:7':~ . lO.OO І іtї -.:'•:" ·· ·1-1

..1t:1.

.р Но дООр.::нІ'<, д..Ітwі • ;; і 4{) : !;:-.....:: ....... Р<: ''ЧЛt-1: \l'f)j!ІI.'-4)' ,{-.'(' ~~-~--к 'l( 'ТЬУІ

li!

18 4j І 9.0)

11 оо в."'"

.

19.SS

~1 0\І

2) )0

~'

тоніяІ

21 ·ІМ! Наукове шоу. Су~ екс­ ~ ;1т f Jr~Иt)J'...:Ot' Of)M~. тpyt<.\l•'N:'p­

..

nертизо (Конодоj

Z1 .ZS На- nроханнtІ: erДompt. Te.necepМJn. 36 cephl (Мекаtка)

fj()i•"o\'ЗИKИ

ОСfАНКІНО

SJ; 1 fi.Z\1

І'·

.1

2 Z.OS «Суд rнt.y.. Іа серІІ «XJnn..ctpr

·---- ------

}'.І

6nїоа» (США)

!Ірем·~ро хvд. тeлt>rep!any •.•ДpiGt. ИL;і Ж.І•fТТW ». 30 серія

І~';-,

-!;:. :.

22.SO Музичний овтомот

«ІОТаР-nnюс. 7.00Aep.h_c ______ -

:·f,;m,....:R-І!J.И:-""'ТІ

Вечірнv t::O:JKC

1 <; JO

Проrрамо передач но вечір Анонс

zo.oo~-nporpaмa•~

Z0.4S АІіІ-Н-ЕН.Міжнор.оmяд~

((Обtn1иц.м)'

'

моеоюІ

Анr-овНІІЙ

Рекламо

7 .IS

f;.2~

2J .t О АИ· ТІ-ЕН. Міжнар. отяд(ВеІ-обри­

6-:

тоніяj

f lporpoм:J nерсдоч. д.юнс

23.2S Гlроrрамо ncpe,ІVJ назавтра

[ __ - · - !f\

УТ-1

20.

і і; (і(\',,

І І:>. ІО N!rmос<Ір/йнні( куд. теnеф!т.м «Ніхто, крім тебе>'. 24 cept>~ ttJ5(}І_\;

•<Y~~)H,,r· • 'f~;',.-::..1

,;..

-І..

J.~m.

r: . г~п.~<:~-~~..,Ч(~

:j: -/~;,~:~:( r·~~~~:;~~~2j~;O ·,,

1"

·-•' r

;; •

~)

l•HJU

r,

2~. ~~~

,

•_.,.

·:1:~- \.',;, ·1:Н11 '.•

Н

JO ,;·: •.:.. :: <_

tіІХ'

:~;', :--'гЮ

[;~;

~;

і'•

. )f 1

~

'у'' і

'Ії\ ·о(Гhр••чні М<,сІОд!Ї

18 2(1 ..І[Jлях де риноул Jl_ "'" ')'tХlіНО>К<>Ї книr.1 І R.)() r.иіео"''' nоноромо І 9 1 о xJCІJ10» ".:Ікvмує

t 9.10 1 ''

І

20.00

__ ·--- і

УТ-З І канаn •РОСІІ»

1

·

Kpимit•Ctfl~-ti'J xpoHІk<l ти_... tf'і-1

·r фlІІЬМ "ФОЛh<.ІJ...,(1\306<!Л:l'>

Zl.HІ'

··' ·i:J(. ,:; •t.:!

!

О::ТАt-!ЮНО

f;

19 .z

;:і;·к.оі.\fї»ЦІИний к~д.П

'.'·.~. ,'.'."',·.'.ft"",Jl<:..1» \r,•. )_l'j)

"1·•ГJ·;

22:4!': (~1~~0;'.1" ·':'1~"."'-

!

?0""'" - ,.

1 :1 4-1} .: ~~.

r;

'І ~}

lf?

~~~~

~

:-;--~v

~-

tv.:; добj:юt~і-<. дhиJ ·;:;~ : ' 1 ~ 'r 1

г

і І

І

21 .ОО ІнформЩйна nрограм:] сМісто• 21.1 О ХуА- +'n-

"·,~·~Р·-'~~х~"'"·-~-:

. ___ _

2J.45f~ 0.00 дJповий вісник

І

І{_Нtі~}

- - - · - - -- -· 7.30 Муn~tтфіт.ми

~~:~ WP8НO~URONEWS, Фрон-

.

тоніяІ

І

Украіномовнмй бnок: Фtn.м 13 с:ерІі ..Зсrтока Иебе3пе­ ІОІ» (Канада) 1 0.00 Світовий СІ10fm<ВНИЙ оrr.яд 10.2S На вawenpoxa-•. «доm». Teneceplan. 37 cepkl (Мексика) 11 .OS ~WНtl відбивна». 13 серії ~6niOJ» (QUA) І І .S S Проrромо nередач на вечір І 2.00 Перерва 19.30 О-БІ-ЕС Вечірнійвипуо: (ІіІWmІ(.іо,кою

9.30

~я)

! 19.05 ОmядновинофіЦйнихкаюпів

j19.ts МуnІt~ 1 9.4S Ремома 19 .so 1-ЮВИНИ OlJA (NORID NЕЧ 20.30 Телекnvб 20.40 НОВИНИ Німеччини (2DF] Ремома

20.SO НОВИНИ УНІАР

мовоо)

.

19.S5 Проrромо Пt.'Редоч но вечір. Анонс 20.00 Д1:mNa nporpaмa «Kapycen..,.

Z1.00 Рекnома 21.1 О Хуа. фіІ.м сРосhми іІ~У"о»

Z0.4S АИ-Тl-ЕН Міжнар

оmяд (Вели кобРІ" mніяІ Z1 .ОО І варинний світ Америки Коrібрі (OlJдl

23.ZO fiiюmca 23.SO І-ІОВИНИУНІАР

t-

o.os

,._·:~ •.J-H:;..LJo:'JOІ>.A". 'І., ~-о-драІЮТИЧНо-

·,"rруім Пrrp.""··..:oro

i,,·t.ф>t-, Чr)(ny,i())

Za .ZS Но ваwе npoxa-•: ..доп.». Te-

МІJКНАРОднА КОМtЕРLUЙНА

r: t і

·1

9.00 АЙ-П-ЕН. Міжнор. оrляд (Великобрv·

8.ZO ХуА- фа- «Мис страху»

20.4S

«Жи.1.1еm>

21.25 НаІІСІWеnрохаНИІІ:«,Цсm!І». Teneceplon. 37 сері• (Мексика) Z2.07 «домаwиw вІдбивча». IJ серП "Х:іпІ!-стрtт бnюз» (QUA)

'1 z~ 11".

ZО.ООРжок

.

mніяj

2І.ООСвітоеийсnорт><еІ tйL~mщфір·<и

,,(Jr\,

. 18.30 Куро1 анІ'J1ійсьmі мови

l

Проrромз перещ:ч на вечір. ЛНО!rс

Му1>1ч,;иИ<JЮ<>~-•m 21о.10 ЛИ-11-l::І І fv1ІA<ti(1'' :)rпяд(&nико()~r""

І і 19 .ОО Рекnома

І

моююІ

9.5)

22.50

'

і І 8.00 Євроnейськийкалейдоо:оп

.Г""ti'.} «~__".I.N.i-''1·'·· 'І-4?1-Щ).Висrова YJ

\1 ~ ~

----- ..1

ОС8ІІІНІ ПРОFРАМА ТА сТП·А-ТПв

11 •Х• Zt >·~ !ll

20.00 Анонсnроrромаmї .rposio 20.0S Неполі1J.tчн новини «НамеІlН>t> 20.40 ТорІінформ .

;~j: >~ '·

20 4(,

1~

1

,,._!..{>• \ :-:·--,"

1F ~0.") --~,··r·-,.~·""' 1 ч . :~ ~ \ ~ ; :

.;,

; І

І 19 .SO Діловий вісник І СтудkІ сrРАВІС»

~; ;n :It..-·t"4 J,•~.щннr:н·:;.;~. j ~ \(і М"tnифІnьм «Пла-~лІнсеа во--

._

Анrлом<• .. ,.ий 6nок: 1'.•.,!'' ;) . .;:

~

«lcrY»

(Ай-Сі-ТІ-В.'}

1 9.00 mo19.1 О С1Vдія cf'yreнiя:t

і'.! Боrот"""р;;о..,.~ Х','Ц. rелефІл....,. «'fі:.<то, крім re&.•. 25 сері>~

ПЛЕРАДІОКОМПА.ЧІЯ

~)<~f.'l~~-~·

СтудkІ «РУТЕНІЯ» Діловий

~

МІЖ!іАРОДНА КОМЕРЦІЙhА

- -·

---.. 1

УТ-!

H~S І іІ~l('[)(].WJПСредОЧ

«ІОТоР· nлю~., І

. 1

І

~,?:~~~ І~'',І~':••му~«J

аеМ»

І

20.00 ~ nporpaмa «Kapyatn.. ,. 20.45 АИ-11-ЕН. МІ,. HLІfJ. оmяд (Веп;.о:собри·

І

ll.l (1 х УА· фinwA «Мис: страху» lJ. ~() !І• Jl\VIHИ УНІАР

,~ о !{)('() + 1pt'J(11CIМQ

20.SO :<vf4. фinw.. d1рQММwей та ;v.о­

'і ~~:

1t.

--- -

С:1Удіw •Ш-A·ffr»

Z0.45 10\.()+J ре.<І1С'М<1

-

,~

6nio:a» (QUA) ! .ss r lporpaмo Г!ерЄ)\(JЧ 1•0 вечір 12.00 Ппрероо 19 30 0-Б'·ЕС Веч>рніи еи;JУо.(онr"іі1сько•с

NEI)

~1 .ОО fЮІОИtІИ'іtІІАР 2 j JiS f'•-"ЛОМU

l0.}0 f/Кні.WНО• f 1pf:l\• ff'",

; ~~ J.~l :н,t·~-1-;f-'l(lt.,l~~;;иm~-;:-~~-}. п;~,-~ірt~! ~-j:".

1І .. 0U

..m.д-m,.

а 9.2S ~1:рtЬ.М«К~ІtаkаІоу'"Ф

l

}.~ 4~j <! ~г ..·..-\1! !;;;~ ( Г'рІіЯ :вОНОВО r'. ~< • ~ [ І -~

;.'

і Ч.SО НОВИНИ ~111AI\NORlD

20.00 Е:консtNчнийда'wк"" 11!.30 F"nrcc 1чmормоція z.J.40 1юви~,,:! '•м•~•чини {ZDFJ 20.45 :'e,;o-'JMO

! 9.00 Мр•.,.."._.

">) 3яt 1р0nм:1 зв'::vС*. ~1. 1 /Іі! rj,-Ji) ВЇ,Г\00

П€ртмзо (К~ЮJІС1) І 0.2~ На 11C1W0 про- . .доп.». Те­ nесерІал. 36 серіІІ (Мекс-аj І І .05 «Суд rмІву». Ь cupll «XXnn-c1ppт

1 '1.4~ Peo<na•<n

21.40Xyд.фlnw.t

ОСВПНЯ ГІРОr?АМА

11

10.00 Ноу!<ове uюу. Судово-медИЧно є.кс­

І 9. ОО Огляд новин офіцій>И< конолів : Q,15 Myn~tтфln-

2j.4ST~~

- ----

~(Канада)

18.0) ЄEPOHC)ВЖИif'JIONtVVS,~ 18.30 WA5-r:ypo< німецькоім:Jви І 9. ОО РЄІ(11(]М(]

Ctyд/tl «ГРАВІС"

ТА

9.30 ФІл-Ь серП «3сnока Небе:апе­

ІІІ ОО І]~ nер<'Щоч

L. n.oo LVлоеии efa<A< ====,

І; Прем' €ра худ. тепефІп-у ..СОнm-&ар6С!ра». 266 cephl )і;~итха Восил-о Кл...м·'У"

УкраіНОМО8НІІіі бnоІС

8. 3!1 Худ. Ф"- «ВІдсюдром•

Анонсп;:юрампудіі «Г p<Jei<;> 20.0~ «ИrOf\<» зЄВr~км Кисепtлвиv.» 21.1 S ТорІінфарм і 21.30 Економічна r.роrралv1«Поnнри'н·, "''·

1 t -~ (~ lІ.жемаr с Z1 ; '.• .• м"'Р'·УІ~,;;. 1нф:Jр"'ує

1

• ·.'f

,",

УТ-2,

mніяІ

б. ОО ЄвроnейеьkJ.<й коr.ейдосхоn

9.00 і vпоеий зіотк

9 1 О (_ 1удія сІ'уrенія•

ІЧ.')ОД~йвіоіик

9.00 АЙ-Тl-ЕН. Міжнор. оmяд ~,_обри­

7.1:} НОВИНІ-1 УНІАР і 30 Муn~tтфІп~Ь~оі(м

~tyд/w t:РУТЕНІЯ»

'

2l! ! ; МyJ.'Ialpkul •ПpиrQAJ< Кадаа-.о~ 21 tilt: NN

;

! ; ·•) )( уд. 2 ") l:;j .

J'·'-~~~rорш.".'_І~мж ДаІ(()_!?[~риж

8.5S Топегозет

zn .::;

2~ l:

{j .) )

r

..І(і На дс')рснІч, ,І!!тмІ І

,

;~r;

1 іі

J,;

Vk ·

•Л'>і'J

)·)ІСі•

·'''·

10.4) ,,51 >О<."""' 1» КонцертС Зохороео 21.~5 3 Пf'ІХJ>'Х ['І' 22.(Jt1 ХУ-"· Ф'-"- "l"'oaopon

'1--

І-1ГГ){'Р.()FЧ1)У\о(тt_; \•1k_)-·

f , ~ '1-

TPtt11>-<"'l<

····1• ~~ ..-r:- ~·- . .~.:1~~"'. 'пr-Іf"··Іі<

-.

~:-~~:~!

-~-;,p~h \.І<):.,.'І~·-

~

(J() і ( •L.i;1ttИ ~) f :,JrОДІ J f it)f ,r~"Х1ЛЮ ne~~lЧ

Z2.0S

ПЛЕРАДІОКОМПАНІІіІ «ІСТV» (М-0-ТІ-Вr) _ __

necepian. 38 cepha (Мексика) «ТІНІІІ08ІІЙ YACip_Jt_.IJ (ерІі «Xlnnctplт 6moJ» (CWA)

22 .SI! Музичний аВТОМfJТ 23.1 О АИ·ТІ-ЕН. Міжнар оmяд {ВеrщоІОР"

fs-:

Ан....-ний 8.25 О~юПЕ'редоч./\нонс

23 .z.s

8.30 а.rм:с. 0mяд новин (США)

Т(ІІjя) Проrромо передо-; н-:1 зп втре

L.. ~·

)- j

* ,,

і

· ЬtJпг:-- ..Аt":'~н"і~t~~: 'r'J:;, r-?~~e':hintьМ . _ ~нtлrо. ,"(.р~;"' -rt-.б&J;.1~ tt:pl~

.· ()cnr:riІiA, ·-.. ,.. .J''•.: ,f\'):~;...ров. Оо-Юt'\И :·~~"--1·'"'"'Г: 1 ~·н.и r~; г-.г_ .J;..,- п~ _Іг~пт)~І()і ТС<ні· ~~1 ft.J-,f,'.iJИТ~и~--6}Гt1 і f{J6iH-1~HИ~ d.СГ:...т'ІІ1•і< ;;,ми І·.~~ГН·Іt,!~.

:'-./,v :..~~.::о kil--10

1.' 5} М)-·m.тфІnІІМ«Клаnrnк rаХма~ка•. 112 repiJ ~ '"! j•; r-.Л{tЛCt·H··.s.·щ,. к;~·~~·Рf"~ ~ ~ ·) j р·І,ДН(1 MC)OQ .

•it!. ІЧ ~

·.·~·"і"

!! •,; '

·--~----

ОО і lor·:1Дo.,

-----

І В (і~ fіJ?ем'цю худ. тглеф!пьму •Просrо морн.,,

ІІІ~-;

,-,"."...,нєrіv ( rщ"41НОВИЙ

•>ч•~•

r\k

ІІ,,іу; ІІІ\,.\

fL1

І

11~-tk_

1'

CтypJw ••m-A-m,. ОО Мут.тфІІІ_..

і

І

і І.. і ~--л, )рr~:ур'єр

O<.lAHIOHO 1Б

"·ГІІ<~).u. ,',Jl_ll·,f~І~,·~.,

-

і

____)

освrтня ПРОГРАМА ТА «ПТ-А-ТП»

~1 і РО 'r'ГН

.._ ) ' J ~ :t-к)фрь.-.л Сі,{ 8ЯТ""БС-•.rір~ ~~ )О У11 і

l.J..u'·

:

.

І '1.1 О До ви!,. •ріе ·; ~~'f>XOOІry Раду Уr.рсін:-1 1'1.~0 МоподІ.:о:•к, оw:.ч. ,,І арт» ltHO На добраніч, дfn.J! .!~

1···\ · ~ ~~~1"

2 о; І' Худ. фІлw.t ! 4 ·, '~ І І /о~''{\...", '1 РІ !( "":\•·• rofilн l) .. · : r )f'Г1н<, •р·л

!9\Ю >'П!

1! >11 МультфІльм «fнеїдо" l2 >і і ifJvCp< JMO П<.'PGIO'J ~; ~·~~ ~_УВ(J(J1ЛЧ~ Qmn:<>їeH.'O)'

....... !.,,

Г·

, і l•r,

U .. ~ т.~ .,,..- (1f)ИЙІ.t.J.-JВ<':t . '2iJ ]ОО(;' І ~ 1

'.ZS Худ. фіІrьм •За щучим веnіннwм» ~ .И Худ. фі/1- «Очима О'ІОСІ'еріrСІЧСІ» '11. Н 1ООО + l peo..nuмo ,

!t1.H МузІ<·"'"'"•У~кJ lowГtT• -

-

cc~.:>TaP ... nЛюikt-----, - --· -

ї .00 Лt~~-..j:>~ч! 1 10 PC1o:..-H.11-'f J

.1

'1.00 АИ !І·~ ІІ Іv'•·"'нс;р cJ<л<ЩI!Ot>л><•.t>Cf,"

'і ІІОl'.ИІІИ У• НА!'

7. 3U Муr. n8іл-и 8.(10 Рrн•с· 8.30Худ. .льмаРосіанийдуn.»

4./WI

ТОНІЯ)

, І

1 t\.00 [[f '"JXVЮ Г'!'f'CJ\(JЧ

і

19.\Ю І\..: nо ІМО

І

І ~.05 ( 131'a1Ul3ИHИftJIIONI.WS, 'Df>•нtflll І 8. ;о '-NЛ..) ~УІ,... ~. ні#-.\СІtt·ІІ.')! .',,О,()fЧ~

J9 .0) t.)rP~Л 'ЮfН1r~ О(,;>ІЦІЙНИХ. k~oJHQfl18 І <J.!) Муn ..тфільмrІt І <J.4i f СКГ•·lМ(J І

9.501

t ЮВИІІИ CШA~NORLD f'JП)

20.00

!::консмчо•.,~дlJИд..:ІХт

10.10

Т f'ne..nyб

2 О. 3 О І kx r'f><ЩІJИІ<- ділоrюму_шrту 2(1.40 І ІОВИ І !И і Іі~·~·NИt!И {ZDF) Z:J.45 Рекrюм<:

10.50 І Ю!\ИІ іИУ1ІІ.АР

21 OJ

Реk>ЧІМr1

21.1 о Худ. фільм «І:JіжучимкраЮ. , Н .>.10 !і' '' 1•1 t lt 1УНІАР І 2.).Jj 11ey:f>yт~tixtп1\~·y

І І

І і

і

,._____ j

МІЖИАРОДИд КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ІСТV» (Ай-С 1-ТІ-Ві) АнrnоМонний бnок: 1 1r,.)(tXJt..ЛUІler.юд,lч Аt-н>~І( В.Ю С..1 t>l t(. 0rт~<Л•ЮІІ>1н{С.J.J/Ч

8.2>

і

Украіномовний бnок:

? . 3О І 0.00

ФІт.м Ь серІї daraкa Иебезпе­ ІОІІt (Канада) Т воринний світ д...<ериі<" КолібрІ

(OlJAj

І 0.2S Но ваwе npoxa-: «доm». Te-

neceplan. 38 cepha (Мексика) t t.OS «Тепп-й y~~.IJ с:ерІі «XInnctplт 611103» (CWAJ І\ .SS Проrромn 'rt'P(Щ<J'< HtJ Reчjp І 2.00 Перерва І 9.30 СІ БІ-ЕС Вечір•~й випуо: (антійською

мооою~

І 9.) 'j f lporpo>ю "'"f""J\(JЧ но вечір. Анонс ZO.OO Ди'ПІЧа nporpaмa «Kapyc:en..,.

20.4) АИ· fiHI. М<жнnр оmяд (Великобри· Т(]НІЯj

.ОО Зо межами завтро. Hay.-oecrncmyrmp· ний Цf1kJ1 (СШдІ 21.2) Наваwеnроха-•:«дОІІІІ». Teneceplan. 39 сер\11 (Ме.ксика) ZZ .0) dnl8a терор)'»~ серП «ХІпn­ стрІт бnюз» (CWAJ 2Z.50 Музичний овтомат Н.І О АИ-11·і.:Н. Міжнар. оmsщ(ВРликобр••· тuніяІ

21

!•

13.27

flpOCj.IOMП передаЧ "0 :ЮВ1р0


НО В Е

Ж И ТТ Я•

__________

(8184)

а

.N'2

8

( 10\)

>=--~

І6.ООУПі

16.1 о сЗона тривоrм» 16.40 сдв<;tрапКакі ()І"І1ІW4НИ» 17 .2S Муm.'ІфІІІІ.м....,_тах.,.._.... 3 серІІІ . 17 .4S .д..ооопn. Євроnей<ьІсе mвrоварист· оо і у краіна . 111.1 ') J ~~СІуJ8Яс0сно80» сБnСІгословенно rожно мить JІСИІ'·

тя.. ~ ЖивописМ Cтparinq'ro

.

21.40 ЛtQIJIНO П4*НІІ 21.SS Кабаре

. .

2І.-4S Прем' цх:нелефільмv с ІСрСІІНСЬІа sutr

І

і ІЧ 4-J f!(·.:···J'·"'J і ІЧ.snrJ~ ~~·;:'1·j~·

і20'!~!\)·:··

-

фІn-сСмерn.уВенецІІ•.

ОСТАНКІНО

!:.(1() J.1f:~и ;jп~

~5

' 10

Р<ХІf<зойнерів

І~н і;

>

it.o.-P'I"f,i/· . . . ··)t

""(~ (( ~".

1

.

1

··

ll л;

21.1 !І Худ. фи.t.м .ВІн- MOfl noдpyro» 23.00 ''!1'"-'''' Н 05 і іОБИІ ~-1 \1 ·•ЛІ' 2J.2) f~~Ч)ІpGt/.!1'~' ;·•;Д•І -=~~--~-Q_ ~~~~~.~~:: ~"_~·-~

...

''"f''-l'"'. оІ С t~)f,~.:ptH\<"'

l 1!0 \0 r J

І Ч.

zu :;u · · ..,, :· ,, • 111/· 1'

!

1 'КК"

.(J(t в~1f.Jij.J у' >КІМН ~Л t~ Но 110we nрохсннw: ..ДО1111" Те· neceplon. 40 серІІІ (Мекr:ико)

li !!

.' ~ .OS .. КращиМ nотсмен_~"У" Му'І:-1'4!1·1~4 ~ JBH ІN'...;

l.l.>O

Z>.ІО .ди

(Ай-<:1-ТІ-ВІ)

! '1

м,

...... 11 •..

'"''Іі·,,

.... , . ,.

Анr ломовний блок:

CY&OTA•1S - ! І ....~ - - " ' ' ........~,........- .,.~.................----·-'

.

•• .,

12.1 о~=--

УТ-1

8.00УТН

8.1 о ~сІlа!еренІ в леrа-щу» 8.40 .НесJ1(),[jваннй .ІРЦ». КраЩ nioi раку І 0.40 Д)()раrо оом 3Щ)ОВ'я. ~ райажоі rікарні

11.SO М. Лисенrо cl'l:w-a ні<о. Висmеа

ЛьвівсьІа:Jrа тоотру оnери то 6оnету ім. І.~нка 1-4.000Мя 14.30 Eiluu вість з РІСDМ Реннером J~.ООУТН І О .Каnімероа. Фо~ nparpaмo

.40 двтара..смй ІІХ>НЦ)Т naero-nic:щxJ

ФіпьІ..< C'_spriя

ІВО Худ. фІмм «Сіо дна. nlc.ml ~ ~

14.00 НОВИНИ(з~Щ

14.20 Пp<JfJX»>I пере;ІРЧ 14.2S ПDем'сра худ. ~cn­ nf~.

11.20 «Телеrехнатеm» 11 .3S f"пю МО8О

17cephl......

-4

14.SO Жкmо і nonin«o IS.20 ~~сУльтрскj»

16.00 rрои, rорюнь..16.4S У світіТІ!ОрЖ 17.2S ~тижня

17.SS=нr '18.4S срахуд.~ ·

на ч.ppi-aptr•. 2 серІІІ

д_~Ічастжо 16.SO сТ ОJЮН114 і меценаnо 17 л Наше ICD/10

19.4ОІІеоІІриІІкаuа

18.0S cfll!ei\IP

20Л ГlаrщJ.Проrрома nереда-< 20.4S np.i8pll худ.,..,......_,.~ rОднІ АQІІІ». 2 ceph; 21 .4S Під ЗНСJІ(()М Зодіаку. Казері23.00 Ні-нІй хіт

~сНІхта,крІмnМіе•.

.

20.0S Реmама 20.1 о Вікно в дмерику 20.40 НаАСІІfр18.І,дІn;І

lJ 35

ОСТАНКІНО

8.00 •Морафон-15» ~- cJ1aкr.« джу>mів•

8.30 !епеоодіС#омnонія «Мир. 10.00 Раоtкавоnошто 10.30.VNJO .t 0.4S Муn ..УфЬ.М

1 0.5'1 Прем'єраJ:РС. телефіrІ.мусІ<Нооnеро­ тор георrій Єпіфа.юв»

11.35 N\eJ:t<Lttнoдnятeбe

НЕДІЛЯ

11.00 Персана 11.30 Худ. -ny6nlц. фІn- «38ІІ'ІСІЙN>Ій фаw-. 1 серіІІ І Z.40 Селянu.ке пиюння

13.00 ВІС11

Н.20 сЗіІмчайний фаw-. 2 cephl 14.2S НевUюмий ТенвесdУільямс IS.I О ФІльм-f1Р€М'ер І S.2 S Золато uлоро

------~УТ-~-1~----------­

~.Іn Хур.фІпа.м«СнІrоеа~ І 0.30 Сn1воє д~<:ячин хор сВоrнио 11 .І ) «l.JІобет Ж~·, rя девь за дне#.'»

11.40 Клас-ІОНор-банес

Іl.Л «Но варті» І J .І О «Меноро• 14.00 3ичщю.щостя И.ООУТН 15.1 і) Село і люд~< '-r.,\~ <\!.трр.:ький кен~ ПОоmІ-flісняро А Де-...щенrо. 2 частино

.zo Му-~""" дtteA. «<''l,qn-11(--,~'IOIIнwiJO

СвічоJР

20.05 Сnортхур'єр 20.2 s ц..ra.,a..d насЛви

20.40 На до6ранІоt. дІrиІ 2І.ООУТН 21.2S Нсвнни висюкоі МСQ1 21.5S ПJ>ОfРОМО переюч 22.00 сООзп~.днагіn.ніа rpo!JJOIIO 22.30 сКінаnрабсв

23.1 s сСвятийве<ір• УТН

ОСТАНКІМО

8.00 Інфарма~проrромо

8.30 З ранку~исо 9.00 Паліrов 9.30 ТирожсСпоtлnото» 9.4S д<М'вdІІІРЮ 1О .І S Ронкава зiptaJ

II.OS Детеm18 пенл

ІІ.5а "'"'м'tра му18tІфІn..му «ПІф І ГеркуІІІІС»

Прем' ера JРК. фільму сіlідваJtю одіс­

сея кама!Q! Кусто» Хокей. Ч&..піанотМХЛ. ЦСКА­

сСпортак». 2і3періщІ. У~­ новини (з cypronepeкncщo...j І S [Ірогрома передач

.

14.20 Діал6rу nрw.юму ефр

НИЦЬІ<О П()( ередІ<ИІІІ".f>і служби. І !·

Теnеrшето СтудЇІІ «ГРАВІС»

1 }.00 Лнонгпр::.ІІ"рамf Т'jдJі \<!і о< шк..» нюрвін120ІІ

І

).4S

t . .ІЛЧ')lJІІ.-і'> {·

nю)1е>і:,

18.2) 18.SS

~->Му:!И<О ТелеrОJ<'То

L(Єf'tЯ

Atlf ЛОМОВІЬІЙ 6JШК;

ri L і К

І

19,Jj

(T'{J;N

«1\'r"""'

l_~.'~j ~lОВИИ ВІ<J<И<

І, ~

Худ. фІлІrоМ «Захоnnенн• •ХТИ»

и .~ loІk'J.JCI\(.,J\IШ ll .J і ]()()[) + І r.>еІ>ЛОМО

! ! ;о Худ. ФІЛа.м «ПолІцейа.ка іст<>­

''JI.-'f '

+.

v·'

,'.,

·l"j.\

·•,

; ' ,,

)

11(1

( ,r,

) :; ;' . . ~ .:-J

І ,І

tht:o::}

Bt

f;

~-

lrлc.:

·IO"".Y:f'>()I0)

«ЮТаР-nлюс,.

J _f й)

;

;!

І'•

0

~~~~~<) ;"....

> Іj'

;

ріІІ-3»

,..

·

ФІл ..... І1с"рІІ ·3<нокоНе6,·•·''

)•

І . ' ~ 11 Но іКІше nрохання. ~лІІ}>. Т .... ле< t!ріол, 40 серІІІ (Мексико' . ; ~, «Кращ..,.. .н. .:ісмен рокr Із '"Р' • )( i.nn-пph блюз» (США

n

J

· '".il\iiof~~ !.•••

КН>І fKa..,QДO)

!2 оо,зs ХНИІ1}1Jf)~0Зу»

; ~ \!

-· Hl "'

'УкраІнUМ<.ttJИ•··.м 6пott

ч

20.1) lФO'J+ І pernaмo

'2"•

,;,~:

f•

····1)

СrудІІІ«m-А-ПТ~t І!І.Н Му:а.УфІn-«ТомІДжерІ» І IJ. 4S І.ЛVЗ..чно терсJ1!4 «Плейоффо

:і~,,~,

• •

Ч іІ'О ~··~'

5 1'. /\y·JH'•t'~J Гі(J'.. 11:

20 2\J

... Іf.,І,. І ~ _,.-'I:.J~IИtll

"

+-tJ • ;,

"

а .1 о E!iдeoмv:Jolw · t f, ОО Р» Г("' ·~}( "\ Іс( н t. • ~:. )t-H >новп 1 о 4) ~ 1v)~ ••/ :1( •р' • \ ,ort11 n,x~;t- т,;нп•.н

;~

r

(Ай-0-:_ТІ-ВІ)

І

' ~ '{ ~J!( ;•; t :• j І~-):; МультфІm.ми ' 1 І.f)f) ІоЛ).•tн: .._\l·[)(>МОtІІJ :•! ()() !(r)(1щ' .~~,,і Ji .•. і( ~li/·.j ;

~

МупьтфUІьми : ~~ і' . ~ ~І І: ' ._'f \1/.

: ! ·}І

19.00 YXf': «СТОР>"» Студіv сРУТЕНІЯ» 19.~0 )..\І.<)(>РИ\1 ВІОІИ'.

ipc,f~ ,1; .м. , ї-"'-4.1'• ~ [>(J1~i Oti(: .• ~_)у

еrуд~~~ cm+m~>

«Киів :пrumчниИ•, 1<10'31' >>J оlц І І,' І

16.0S Торгінформ 16.20 ДКПІ'ІМ'd кІно:~ал. ХУА· фільм J 8.00 f3e.~tptfr ІtПt'J)P.,IO Г1~І0Гf)0Л-\И (o.J 11< ,;u,

l J. ;о !"J SJ

·•

· ~,, .,. ,·,

, r .,,

[\~

•'

Ji ; ,• ,: ,.

.: .1{ •

\(r 11(! І. j

)~)·і-І. ·+·і.-·а,м ·~ІtІ ~ м~:t"і їІО.t:~:.; .. 'І

- ·t "

І'

; -~ ~,,,

,-.

17 .4~

І

!

... _ j

23.45

СJИСЬІСО-ЯnОНСЬОІІІИіИ

11.SS сЦН4 назиіюема~о~Ю. ~ ІlХГ 12.2S ~о пере.!РЧ 1 2.40 с:ем..ю.ке пиrожя

13.00ВІСП 13.20.Неви~ .. .JІ

В.И сЩаnОРабнш-мсnаа. ... »В. ТретьІWСОВ

14.ZO ~ЩіrриНбд І S.20 Біпа оорана 16.0S Свята rожноrо дІ-ІЯ 16.1 S Худ. фЬіІом «ІUокоnадна­ --(а-81-ЕС)

16.SO ЧарІ;;нмі СІ8Іт riUcнet;. «І'уфІ та Ao-

ro КDМСІНДQ», СЧорнмі ruaц.e

17 .so сЯхсщ. 18 J'i Обnи<ІЧ<ІМ цо стоn.Ц

Відеосхоп

1 23.Н іlроrроІ>Ю ncpe;:

9'МJ<ОВО~

АnЮотм... ~lllorei«n РЕrорюжіздр-ентжи 10.SS ~вікукодріізо~ ТоШНІЦро-

НОВИf ІИ УНІАР

23.30 НОВИНИ УНІАР

о.ооновини

9.SS 1O.ZS

20.20_[ Ір··,.1т·вщf.'О 20.;0 Рнломu

tteЧQ>t

ZJ.40 тt;:rолеРея

7.00 ВіС1l

.

21.1 О Ьон•·ревю

~ий~к-ещ

7 .2S Прем' єра док. фіnьму .Ніною 7 ,4S Муn"nн;у-'111 7 .ss ~ ронск. с0щJнакд111 чtМ1іс:Нв» 8.2S Веr1.-ийхоосей 8.SS СтудіясРОСD 9.2, ЗІРров'я

t)н;: .... }..01' ,<К·/;;·І·І!1Йf);Jl)_.иu.н>} ц ~~; «·

20.1)1) Рс,гюмо 20.0) Муnьтфіr.ІоМи

21.20 НІТ-SАШUТ 21 .3 S ЄвРОІlеЖ:.ький шлейдnа<< · 22 .OS Худ. фІn- «Cмeprenьr«• ь-»> "'

22 .ОО ВакЗаn мрі. Ю. 6сшУет 23 .оо 3поос:т'JЙтеІ

УТ-2, УТ-3 І кСІІІСІJІ •ЮСИІ•

' )t ~А qJi.lїr~м (~Сканер''""

>;

ZO.SS

21.00 Недіпя.Інфор.оЮційН(Нl'уб~на 2i.4S

9

19.4'1

f

18.1 S Asro-uюy 18Л ТелеІІ0Ці1

~

! І

сВаІсруr ІЮ ОІ<ОІЮ»

18.SS Qnekcotщp-шoy, обо Через ЗО раків

7 l ,

І

nікс», «Cn~f _...цІ аа

O.SO ГpoeaptcecrpM Фінберrа

NМІфІІІ..мусНІхrо,крІм1868».

~'-''· ВИІ"''

роцпроrюз•щї .д•) #.ИТИ? J КИМ жиn.2, f\шу• р V,

13.0S ХуА- фільм 15.05 HNl!"HiPIA'IH! Н<)ВИ,tИ >tl

~

nриеидами•

0.20 Автаролі ГІориж-Докор-ГІариж. ПіІr

29cephi

125)

, '"

16. ~о cfl_9t:<()poмo» 17.30 новини

19.00 УТН

>.ОО К rif, МОІщріRникіе

8.30 lелеюзето 8.3S Проrром<нІн>J<JВ<JUІЯ•

r'tHAi

HiiJo,, ,,,,

МІЖНАРОДНА КОМІ:РЦіІ"\11д ТЕJІЕРАДІОКОМПАНІіІ aiCIV ,,

15.SO ЖиведереєоремеmІ' І S.SS Прем' ера му,.,ФА-18 сКWФе­

1'J.lO Прем'tЕрСІ6сна;керІАноrохуАо

2J.SS

ПРОГРАМА .ЛЮДИ дпя .'1ЮДЕЙ»

i()f}~<-11 j~1

н ~о

.r

IJ,IIJ

'ИJ,~f...-'

:-::::.·,_.:::-)':-

• 16

!1.00 \'І f І ~ .1 (t ·,; 'tt_ •діл~о Rp(1H1 fJ

11! .IS

9.30 Піnrрим

10.1 S «Як жкти буnема?•

r

, 11 ;о Іід 1н' ""м li. 11 .J'i J с>fУ>д ЦjІlИИ [А. Jl (}~ «.~ 1f-'~'y'1Hflt( ІTffik}1, 'Jбс1 ( .мt;~Jit-

! } .20 ХУА- фІnІfМ «Мotyntt кенtІІІІІО»

8.20 Діловий еіаtик

9.00

lJ Z>,

І z.>() Мyn.tфln-daulniJt

8.1 о Муяа..,.._

grop інфпr,.....:щйних nраром

7.2S Дсж. фільм 7.4S Му-nt-nу-ТІІ 8.00 N\erononic 8.30 Нош сад , 9.00 Сту~сРасr»

•-

СтуАІtІсРУТЕНІІ»

Париж

7.00ВІСП

6.00ІЮВИНИ 6.2S Ранrово JЮЗМИНІ<О 6Л Г\рес-€І<ОJреС 6.4) Суботній ранок діJЮеаї /1ІОІt4НИ 7.30 Gюрт-шанс

А" ДІ"' тuодеИ> . J\рИО><ян< ьrо nрогрuмо

8 .ОО ДіРовий віа1ик

-НОВИНИ, Авrаролі Париж-Цокар­

УТ-2. УТ-3 І канаn «РОСІІ•

0035 УТН

7 .3 О

·"'-"'=" с.·-~.·"

8.30 з ранку rюнень.с' - - 9.00 Доки o<J вд<.>Мr. q_ JO ОлімпіЙ< ьІG•~ І··,,.,.,, j f) .tiO Клуб МОНЩ)ІННИ~JВ

7-іі коМІРЦІйнИИ КАНАЛ

7.00 Інформщйнин ВИ11'{U< "r;o,,_~,;;:,

;(<

20.10 f іОВИJ "' ;і .,, І. 20.45 Худ. фільм кІ<аміkь аІкІнrіз"

<..~·~~--Т~А..:.. сТП··А-ПТ•

ВечІJ)t-11 р.' ~rio ;1.-1 iJJ1o;., Д0f'r)( ЛVА

7. ;ох уд. філ .. м ~~~ · nл .. ~ .. ІІ»

20 ОО Мул ..тфu-., 20.21) Реклш.ю

освnни ПРNРАМА

Г\ро·6ІІІСО

І

І 9.3) ~-КОН()".Л! ,.,иr 19 )) f''"-ll•1М<>

2130 Худ. філ­

LО.ІОНІчнийкІноJал

2ноаr з

1.00 Ше (>03 npoM Джекmно. У гtеQ.Єрвох

«ІооюрrаДелісотес-uюу

11 JІ,_,w.r

7. И 1\vo ·· • " ,.

І 9.2) Нщє<х ' "

і Н.4> Гоr•інформ І СтудІІІ «РУТЕНІИ• І IJ.OO Діповий ВІСІtиk

20.SS Худ. фЬ.м сКолІоt~ бorte• 223001 з

23.20 :зма.u- з rсісбоконуу Лос.д..щжепосі ZJ.40 СТ()(Н(<Щ:! 0.2S ~я Н'ІЧнаrохіту

ZI.4S ВnерwенаІІІІрС8ІІУ1'.ХУА- 411-

1

І

'І '. 17 4~ r"''"rм',

!1.00 І,~>nнформ , ll.l S «Мк:тLJ>

20.00 ХІІ 'РО•

22.40 23.20

!

і

19.30CNN 20.3 S dAeГOf юль •1~--:.:~Д<: 2050 Вtз.то

r

!

liJ.O\.I Altno.- np• >fp(ІMcryдJi «J !ІОВ;..> l!J U) Худ. філІrоМ

І9.10Жю>-~

О.SОДЄ6от

21.00УТН 21.30 (Лapntw' ер

СтудhІ «ГРАВІС•

19.05 Вtзиrш АІІmол"' Ьондuf.Х'НКО

20.00 новини

19.00УП-І

28с:ерІ;І

!).')) Фyrf}r JІr f)e НС>f>ДОНИІ 16.SO Ву:тuми мt..Jnят>· 17.20 Село •І НОд;< 18.30 [очко kJ!-'r 18.4) Киівп.m '"""'І~.ІМ<І

t9.SS Рекn~

19.1 О ХроніІса МВС 19.2') n,_.•cpa6cau;~ хуАо

із :>:;.>Іr

«ХІлл-стріт бпю1» k ША)

МІЖНАРОДНА КОМf:РЦіИНА ТЕ.ЛЕРАдІОКОМПАНІЯ «ICfV,,

О.!ООТ·З

18.1> ~ ~кооо:wсмаnо­

nрохонн11: •<дот•·, 1~ nІКерІал. 39 серІІІ (Мексмк.:J ІІ .OS «Зnиво терору». І:~ сері і «Хlлн стрІт 6лю"J,. (США} ! І '; ") ! ]~)()f r)(]f·."i: r Pf *~дn•ню ВР'ІІ~

~·){·

Zfl .JtJ: :. ; ,.11 J11,

!

..:::..:с...:.----·---

1

/' 1

! О.!) Hn воwе

І ZO.Of~..., 'І "Jt\,1'~·~ t·""f'J.-tf)t}І1':':.

Худ. філа.м

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА «ПТ-А-ТП»

:tJЛ~\'V( ;КІ.

«Затока Неб·- ще

'i<JJW..'k.fiMH i(JВ1jJІ.J ІІІ...

,,ии І(І<•л(СШЛ)

1 : і9.оо r)~·~І·\1.'·'-~' , : 1ЧU) ._ \f;с)\І;н~·r•>11,."';;11,.ИtФ1іt!Jн•r'•ІЧ ' 119.\S Муnьтфільмм І(;(

IJ repii

кн" (КоНОАО}

10.00

. ,,

" !. ,. -'оі<Цf'АИИ"> і 22.20 J'.·.;-: ..'Л~fi)IA.Пr-..· 'і" •·:·••<!~"""' '

У:-:раїномовний блаос Філt>М

9.30

1~ U5"' ~'І")І" \і',ИІ іИ~і !ki J~ol \'."· Фrо•'<"~ 18 HJ к.,, t•·І"fИ( f"_/};,,~,,.~1·

'І) Худ. фІл"""

]21 4) /rJpf1Hфo~IIVI . • 22.І)()Цф,ІWоІ.Jl~ЙнИЙ1И.+Jt<N«'f"'•·

: lL J}

f(J/н,ij

,х оо: '/'',f~J(]Iv\t1•'~:fi""JI(J'·

llfiUІJ/>;••·· ·:··<і''·'·''Уі'-'"1;,,,., •.

' 1"

1111',-v!

, 1 ~ !(і Худ. фільм «Ріжучий к;юн"

Студіu «ГРдВК:.

'

it~>!~J>:1М(JfІГ'fo( /\f1'І .~І{,І•\

LC о"'"'' ··юи« ІOJJA) 9.00 .д.И 11~1! Mt...,r<op оrляд(В..ли• '., •

ї '·; МуnьтфІльми ~ titJ і ~(·ttc" !.1\~r •11!А ДОЙА• "( Т

~~~ ';Qji.;JJІJI"~И~tf\І!HИ~

22л ПрщJОМОw 22.SO ~аwзwія

ОЛ УТН

І

J!Jn, ~:иИ Р.н ни"

f

,j_}.)

~:~.Jo cj '''

7 ~ ; ' І< Н·.: 11 М VJ IIJ\P

;

22.40 І(паа8сасаh'О8оrокіно. Худ.

23.3 S Тано.JР11,6 .Д,::..Щ.О ЗІЦЮШУЕ

2.50

I!I.SS '"'"'" '" ·•., СтудІw «PvrtHIЯ• 1 q ОО

і і о\ '·~

;

22.30 ОТ-З

Z2JS ~-моЙІРН

f

:

rрорОІ_...•ІІ•>ДИJ\flЧПКЩІ.Й•

.....

«ЮТаР-ПЛІОС»

__ 1

. 22.20 Cюro.rtli нп сьоrо~

оо'..JІ С:туQя сУtсрrеnефільм»

12 .ОО

--·" -1

22 .os ВіЖер-nісnя

ми отакож іноонечисто то чисrоси­

-

і' 'І І о ( Т;ДІІ< .Р,~'"'"'

19.30CNN 20.00 ВізІ<тко ZO.M ФY:6an•фyroon 21.0S дрт+шак 21.2S Віжер-.оо 21 Л Пр<>і!Щео

27серІІІ

у

І

=::;асе~ 18118фіn.-у•т•

19.0S !Ьmо.АжоБезуnик 19.І О Т елеkІІ()ЧІ(О

2fi.3'i ~д06рсИІ.дtnd 2І.:JО Cnopntyp' ер

2o.4s

18.00 МvзичниІіфїльмСJі'k(аrю Konecra• 18.4S сКИЇЮоКD noнapatiO»

~«НЬnо,крІм

2І.ООУ1Н

1

УТ-2. УТ-З І канаn «РОСІІ• ..

18.4S ~ЛоnQnекна аудія. еДіnові вUРюСП• 19.00УТН р у . 19.1 о Ik> вv.бор;в у~ 01W осро­ І ~.40 Му:мн4й ~ сСестр.1 Т е."ІЬНЮО 19.S0 .П~'сра6аІСІТОСІІрііІІо:=

-

к~~~и_н_іІІ~~JU1

13.00 ~<фо<рюJіj•<о•>'1'уU11hІИ0ИЧНИЙ""·'І'-"

20.00 новини

.

-·--

[___ ?::~

18.}0 Канцертнара.Іt-Юімузики t8.4S Полечудес 19.40 . . . . . . IICCDIIII

УТ-1

L 0.00 Ероmчне шоу ··::::

МОКНАРОДНА КОМЕРЦІЙІ-!А ПЛЕРАдЮКОМПАНUІ «ICТVro

·.

~-C_~TJ.-Bq

f':-.) "·

~U j.~~~)~' "~ ~~і:'('ЖЛІПІf<

't {.1(}

.:1,.

.

Анrn.-овний блок: ~~~JІ1"""'~ :e>pt;>.Д(J, ·\.-.)-4f ·:--;І ~.\с...:;•\1~

1

~.:~"·J ••~

•.Jнl><j

Украі-ний бл.,., ~ НІ Мул..тфіл-..

і 0 І)0 ~~)ДИНО ~'t:J'Юtv'OHO

11 .ОО ~;рощ "~'и І 1Е.;. (CL '/.J

І ! .ОО Виживоння. ,.ІJп тварvч 1G· ."..,щ м" '""'

11 2S МузиЧІІа поvзо

І Z.4S ~r- «Право народУ"

14.1} ПрС<"рОІ>Ю nер<ЩОч ча ве-.~ І ~ J О Перерва

І 8 І О llporpa.w1 ~ ередач но '' .., ·~ · д, , .,.

18 І; Мул..УфІnа.ми 1Q OtJ ; . ЩИНО МЄЛі)М()НС І 'І 'j() ~ ·,,,.,и нn C,oorpt lO І ) ( )І· r '\ 1 Сн•-~t 1 і :'"

l.l (}{} E,;t~

•,,,.J;,.

'. ,l ! "/, ~··~·ІІ..:.l.-.в·~.:.~ ;,.ьnр,,


;s;

ор.

,

Субота.

січ ня

8

неwає та~ :~:роб~·ва:--;_:іn до~'1і ·~,:

HdlLiГ\:V1Y

;л::ію .1·:·-~·-·r:~~-.-

Лу:(с·н'-'а.

,.Jy-

:~ове:rося

\. ГJJ;T~f·,:.'1

другу

йш:: ,,

Федорnвичу члечу ~1іте-

\'

-

ній

t·a:~eтtJ

;:)\і::~::-._'Чі-\'.'

.. :'

віь

І

.:;•·-•а

:;ихо

НеБИЧН~)

peПpf­

~га~~. і і~.l.:~~их

:г.~ ,, :-· • .".

··\~'!:{\!

і1Є ~\і

._.:;;·

т~:;..--:а:-1·:

на

r,

СІІОГ3ДіН,

to;!iH~~~

:J~,.)ЄТ

прОДОБn{_, Є

1іС

Т":•І И

пєршпй

Іl.1І>­

ІІОДіЙ . книгу

малюнках.

\1і\Й·

т Рн'Іh· б.:l<-tJ'(i(.'1U-

рен;;.,

на

ЙР­

(ВОГО

:~

і11еІ:;·1~~·:-:,-t.

tt::rx

:{:l~ii-f-\u:--:

>'~реН!-і;-: ·

~~о.

fj1f

·.І·>І·~ j

.\.

ня

.

{:: 1

,·:

Тf!ЧНіЙ

:::_;.д;t·~·,

.1

!·:rи·~;.:-tiH1

;-ЕИТЯ •>,

~

іН\~

,\'Ні(ІІL1..'1С:

і\О.lf.::'КТІНJІІОЇ

-~ :т:І~ •>

Гlii

()r-,p

1 ',: '. ~:)·'

).:~н J 1~

~t:

"li ) :

"\:,і

\:

І ;·І' І'~ н

.,

t\HJ!.~l

\'[')

,.~ l., с

1_

ч·!·r)р

:г'jJ,'Ц'.

-:г.

,ї!()!-\ОС'".і'!НІНІ

l)t..· t)~'

):;\'\Т

:.

вiprui.

.'

nсJ'р:;зи.

:-1;-!-

:··;ч 1 <,

::пві~lНі

о.І:tсНюІИ

грr1-

т~н~оr·ті,

. і.

3

і!"Ю.

~.:](

Ьі;!:н·п-;

p~'l.J,~Ч.

г:;

сніг.

роднсt

.:\Олину

R

"1:\рість

"

~ювсt

~'·!р<І

<:ан~·J

створюютh

:!0-

CПI•PiJHf'HГJCT!

J

Р· ,,)\'.'.'Ті')\1

живу

Живицю У сенr·

оточ~- ючого

НО. НК ,:r;ЖН !Й

• ,f)p;,:!

то.<і.

нол;!

O;:tHПЧ:J('H<J

Ті:ІН''' іі

;JcJXi,J.:~:m-.J

нинеі

ПрСІВJИНОГО

Б.

і

СЛОНіJ.

Ot:·

ІІІТРИХ:l.

ОрИГі!!іJ.1hННЙ ') НИІ\І

ДС!К!,іЇ

:rр<>сто

ra:JC'Tl!

ІІО,1JЄ

при сумІ

,,,·нe. Б<JГ'

Та

copcJ>Ii .1 >ІТИ.

.,,_

-:·г::

~f(li':,_·ill~:~iш~·

·;·n~І-і,

~~~~-:

:~ ,1.:t~, ".т;іR ~)

t)И

)."10-

Т.--іі{

!)Г

':'.lK

,,'.:'()r"~j:_І!~:\1.

Гр~~~р,r-..:о

m:

нч

._. : [ r,.

,·1-\,ігJ--\\'.

:-о

ІІЦе

Сірехн:т

рп:н~

гу­

по

К>!\1.

се­

:Ja

·:а~.І

ФІЛІЯ

/ЮПТН».

''f·"~!';

гі.

ПО

НІ{

l'EaJ:,t•.

1аН'};Же.

нав

НАДУНАВ ЖЕНІІТНСЯ... r '!lc' :1:1 '1 ч:rхн·.. ld: г-.. Gн іНЧаТИl :·! 1 \')r:г-TP:iH('h;,... Rip~ Rl'i

if,~;~.\ ·:п : •.'Р):-1~

·: .. У

·!;::r:н;ІІJсJП!.

ДІ1Л1

•'>,•

.!Р рОТі'. н~H··!~~Yl[-.:-;r

Гkі Дак

пrтс;J~·:1.

і\1ов-

t·;ii ;r!!\~-

- :.;р,

Не

xrc:u<.rтr:1Іi

-~"'):'i11~.\11dB

--.-~-гн

-,.,рг;·:JR'НП11!

~·•-.Г,і

ЧiRp;':·(v·,

!):;~i;j:::·; :;г.

1;:.:;

·,;.:;;-;-тq.

t-> ::д

-

то

~:рест;:

'-<ОНо

не

1;-.

..

рО!{іВ.

nерші

ШИ.lИ.

ЙО~І~·

А

до

ЯК

\!Іс.ькоі

;!3

f'::;lll

'f8jOOДHI!X

:-и:-:"l"~n:,·:

-.:ереда,

не

зав ж'"

no,I'/JІif€

~1е

кІтh

;1іН~ть~

~: •. J<\!lHBtH

,1і1;:ІЬКО

Якщо

П<lP\'GI-~1-1. тп

uптнш Н<-!

та

на:штала

нпо~І\'

,-с:: t

тюшк~·

сі.11! ·

За

У.~н-

:-.тo:иJ;Jt·-rc>

у

не

ІІІТаНіР

\ІОЛСДІ!Х

і!\ИВ;ІТі'

Hl•HH

.1 H\1'\0r; і

ТА

}l\'

l

З

oбpi:JO'V!. їхати .<о ци~r се:юм

і

двоє

ПРИВАТИЗАЦІЄЮ

ПІДПРИЄМСТВО

ВОдіН

ЧІІЖому

nласпrІас.

довідками

звертатися

·v ·тr!І

,'_>-92;

«Теnличний>>. МІНЯЮ

нанрямку

:-·

Те.т.:

4-кімнатну

І

t

• •

квартиру

••тор.

ЛІІст·уІа'ІІІІ

~

РукоnисІ•

11е

чІІт&чІJІІІ

-

nоиртаамо

усіма

комунаж•-

як

chiOiX :Іідr:рнємств О. Мі­

нооnтовими партіями з власної сировини.

r:соrJ\·тннк

задежності,

нотрого і:>

ления

)ІСтуПІІНІІ&

невідомий

-

hKT:t.tfь.

4-21-34;

·

JІMc:ti"

І

ІІААІJІ)'

Bf)UIJІiB: ~trн:t\POЇ

імnортна.

Терміи

Paдaiot'fOit А.

м.

<.ЇЛЬСЬІоrо

роб<пн

І>ровари,

аамов­

ГОСПОА3.рСТ11<1.

Ін.з.~кс

1:!1285.

якс.,хнr.

0(\c~r

І·І';',{!НІ•іі

A!І't88IJ"t:

,ІР".\ ІоІ

'{;)Jrf>,

-

· )а

ЛP'fІcat'lttv

бульвар

J(мTkJr.t,of(·. K•f•c-~.1':

о6.н>.t".іfІ\ц~ ~

Не·

ВОJІОШИНЕНКО.

Друк

cyr.niJІЬIIO-ItOЛI'I'HЧHOro

ПО.І!Іtі)'і.,Ьі~

"'-JЦt"'{"•

виконання

ма­

Вся

7.

:;. І]-~'. JіроІІ~І)СІ~&а

іа

днів.

Тел.: 5-00-63. АдРеса:

<<Жигу-

Р6АІІІТО/І8,

Бро­

Готові куртки реаліаує nоштучно, а також дріб­

пістолетом

i:J с:алону

в

теріалу аамовника, так і а власної сировини. фурнітура

рцІоtнформа•ІІr

nyбJІik&Цfl.

з

(Я влас11ої автомашини І 1аступник головного Ін­ женРрСІ одного і1 київ·

Сеkр-•тарЯ

oпia.NІt~:l-lx

АДМІНІСТРАЦІЯ.

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО <<ТЕКСТИЛЬ>> пошиття шкіряних курток

здійснює

.

,н-:то:vrоІ';і.1ем.

Ві)ІІЮВf.S.аJІЬНОГСІ

92-3-85

ни~Ін зручностями у Харкові на Rвартиру варах. Телефон у Броварах: 5-S:l-41.

НС Bi;:IOMI)-

ч:- н\11 \1

Щ>HMИCJifJ8CCTi

Тf'!Іефону

98-1·27 або 5-03-64.

іЗ·:Jа

ЯКУБОВСЬКИИ.

4-04-61;

-

no

5-02-41 .

авто·

Г'ожн<~.х і заволодів

4 03-7~:

«БРОВАРСЬКИИ

майстри-овочівники. Оплата праці відрядна в ме­ жах 500--800 тис. Rрб. за місяць. Наша адреса: с. Калинівка, радгосп-ко:v~бінат

змусили Пухівки. озброєні

1іВ» ~-

--

те­

РАДГОСПУ-КОМБІНАТ}' <<ТЕПЛИЧНИЙ•' на постійну або сеаонну роботу терміново r.отрlбні

іч-

!Ш!!ІТ(-'ВХНУЛИ на

випхав

!>С!JІ! КТОІІа

6-Б,

У ffAC ЗАВЖДИ ПАХНЕ ВЕСНОЮ

під-

Нододимир

Т є,,tфОНІ':

-.

несе

Самбура

і

ненко,

У

:J.ldГ0.1!.

ПРИМНОЖИТИ

Таким же чином нозбув­

Хай

:ltaC.:iИBO.

О.

~ибі.'l і :JНИКЛИ

сІШ:tаючІІ

.-'\. з:·о.\0\1

СХОЖИ:vt

нереШІКС!НПГО

l!~рехрес1иВ

Грн·~ьк:-J.

:злочини

:J;l

·н а в rovroбi,lь

кер\та

ба­

ЗВ'ЯЗКУ

ааводу

автомо-

щора:зу

ІІасажИрИ

t 11єче-

Ti.1J,IO!-HC'

або

нrві.1омнх ч~J.:r •ніків і по· !ірrкилп водія ІІі;:\везти їх н.t 1 роєщину А там. no~je( ж~'ючи ;·r·>\':V пістолетем те".,,

БАНКУ

МОЖЛИВ{С'ГЬ

ГОЛОВНЕ

відбира­

їхні

ВАМ

Енєві до студента Ін·

ституп

с_\'сід-

<1

І

У

ГрицьІ\nні

Денне

11ірої

нодіїн

}'КРАІНСЬКОГО

під

женерно-будінелr,нnго

Не

-

За

сценарієм.

1)\'fctЯ.

B'hl'

купу

з;ючинці

СКПЮ!J<і.1Иl'Н

дінн;;

нr:

у

і)\.1і.

не

RlH

rh

;tє

заrр'JЗОЮ

нохлоrщі.

тiлf.,f<V.

субота.

Н'Ю\' І•

Че· шта­

<<БаНаНИ>>. Чоrо

тижні

597%

ЗАВОД ПЛАСТМАС>> аапрошує всіх пенсіонерів, які пішJІи на nенсію а заводу і бажають взяти участь у його викупі. до 25 січня 1994 року вкласти свої приватизаційні сертифікати д.1я ви­

:JC! два пс:-rан­ н,.;ш район стає

місцем,

500 ООО крб. -

ДАЄ

AJ,PECA РЕДАІ(ЦІУ: 256020, Київська обла~ть, м. Бровари, ву ... Киівсьkа, 154 .

та

деІ"у'!'-аТіВ.

nозицію

до

і

нi,lR·>PП!Тhcr.

БJХіВ.аN·~,кі

·1., то"н'ст" ''"·'•~ених фак-rІs вtдnовІАаJІьІІІсть rі.н~кн rra стогінках rа:sети. Р• ~а•ц!я

...

rн'івінчс.n

·:,_ок·сс•': ·'· ВО.іОШИНЕНКО. ~~-\С;.:.!".::-', .l 17 К8і1"Н~ 1937 J)OJ\Y.

;.".'

'"·

c.<C.t<:··-~·~~

ВИПОВ­

ко.1:н. TiJ ;цє й покваця­ ЧJЙ фарбою -> <":v·:шни. По­ набираюті>. iJ:.·f~?..lO. х:юп-

rа.;ети.

"ДН

ЙО>ІУ

ход.ин

НІ

штани

діsч,на.

Hd "<i.l f!ГсtЧ

:r

·:}e,l

броварських

Tem>.p :v·ci

з

сорочці 1 по.1отн:1. Нижче

,~·.<>та

М;;ксим ~ник

::нп,

Rl:Іld

по­

таї_!-1-

дr:.:утатів. ~~) ..'н•кт·-~н ;·.сд.акцІЇ

-

І

шт~ни

;; ~ !IO..ltІ:. х

,._,,,.,_.

гпнпрнт:1

У

Y~r:e ,щічі

продовжу-

l\Іакси .•1.·

П'ЯТНС!ДЦНТЬ

того

ЖІ-!Т-

рпзJІучень,

А

ОРЕНДНЕ

Під загрозою зброї

\Іайбут-

сшво'' А ГрицьпАрубок сучасний,

•.';і

та;ш:vr

сти;::а 1ось

скаЖ\'.

і~<ПhСЯ

r;,."

. ,;с,,.,.-

нкщо

Х.lОПЦЮ

ДП

і.~r:·р­

;·;;~~J::ь:-:~:~1--,·'::

Б\·ва.lс>.

ва >І

;ar:

;,<.ВНJ-ХрИСТИННС'!,І{l'

хрестят<,_

казати nрисутні:vr те, чш~ :-Jароди.1осп. Тоді.

~\nт!

:~:1,'1f\:-J.RC;;

вже

•:<-r

;.;аноначи:

Бt~\-1:4~<d~

!І\··

,;

Щ:J ;11{ НПЇЙ\!dЄ Чі!!· '\ИУ!Н l!n.1hЧИE:!:vlH DаТЮШ­ Х:>' :ч ііороду, то ні:защо не відпус-тить. .-\:Іе Hii\0-

всі-

'· тr;~~n.l;осіньt:~·ГП. L~pt~ . ~I~{-{!) iiapyf. ІМ:

:.

ще.

В

1одружньому

,\

\'ЖЄ',

1іРре-

Ja

народИ.lОL

!~f·)JK·_

-~·;:J~)h'H

c!--i.li).

,,r,іріньок

>r_\·

1a-

·т;r·Qti~\'

~hенн:ха

н

..

Н •Пі>і!.1\'vІ::ва.1НІ H·v. ,т ГрІщJ,ко :if\'' \ i<Kh не етєр:;;R. (1--\РН ti Bl~ !l ·>

рпбопr (,;JПТС\ або LHiro~~ Jafre·. е дорогу на ці:І\' :ш­

Батh

.1''' Р<! ч:-. вати·,·ь. :·· :-

1\:т.lи

T!<1P/l,

~)~:ra

l",.)·т·і

:~іН'ННіО.

··,)

[

ресло.

нів.

та­

"

грошово-кредити~-

ВАШІ ТРУДОВІ ЗАОЩАДЖЕННЯ! Наша адРеса: бульваr Неаа.'ІежностІ, лефон; 5-64-99, 5-67-52.

хронікІІ

sиби­

ска:чти

Нl'Ева:~•тм

До РРНО.l!О!~ІЇ Не c·ef((·~·a:тJ,fk•i. :1ВИЧаЙНО.

ні-

fJa:w

JІінких

пднн\r 1-\О

А

й

вподпби в пrJНіг!КИХ тобі

Hf'iiOpo:Jy~Iif-IЬ

t:Пe!jia:~ iC:Т·Jlp<i і(", НК

r;ІСКУ

більше

«ДЖЕРЕЛО»

ЗБЕРЕГТИ,

Дів­

rOГ~J

х;Jn:щн

як

Ііlи ,\о требі1.

ЧНУІ

Х-:ритю<СІ.

піr.·ку ..

-~

І Це

собі

жа:rкувпти Та;; .1юбнть ГОВОрИТ!! Hil!Ji l' і.1ЬСЬf{ИЙ

НОНС!

;\t) 1 I

Ніхт<>

й

i!t-.1r:rн

р:'Г>Н.!Н

,, ·v~испчю''

•_·аЕrа~тента.1пне:

сексо.1пr:ї

;:!0Нt:1 !1-

ііі-\

'lt--:>

c.·pfr·rн.

:sна~

.\

;;г.

:JТе не-е·е\Ісt

~1rrт-

llOГri

r-·~~-{ІjTJi· .~і ;;г1_р\

.1:;,

l_·l.їь-

ще

r;

•r·на

il;

наречсні~і в\·е flr)Oct-І BtHia не дай забр;;кує. Т<JКІІіІ

'-1\. Xcl

внеску

«ВІДРОДЖЕННЯ•

З кри.мінальноf ~~--~----------~----------------------------------------···.\

річних.

~ІісІ,Іірайонної '' lfPRЄ

Броварський

них,

;Jітературно·~ис­

теt:'•'{UЇ пудїі і:~1ен! Г. 'J\'JIPHHKH Пр!! ре­

t:THOpfCЄ

1\иївська об.т.. 1\отово.кого, 4 .

адійснення n.'Іатежів а України в Росію і nроведення операцій на МіжбанкІвській ва.1ютній бІржі . Банk пропонує найвищий процент по вкдадах від населення 515-597% річних: при сумі внеску до 500 ООО крб. -- .515% річ­

ДО

ДС1

авто­

річних,

худож­

ЖОРНИЦЬКИИ,

члеч

пopytJ і

поета

С CT:t'!НhOГ:J

;,в­

аемлі.

Луценка.

ДJІЯ

замовлення.

розрахунково-п.lатіжне

душа

'отчої

виконання

зrоран~я

«Волга» з rармпі<>ю. формі або за готівку

обслуrовувания, - продаж і .купівля валютно::: готівки, - відкриття валютних р'1хунків для юридичних І фізичних осіб з нарахуванням від З до 7%

цих рндках веtь ТR(}рчості .-\наталія

Taf-11-Jh(JГO

КСJ\1!1.1ЄКСННЙ Х\·­ ЦР Ol'C!!l,1H·

ви;,:;п

НС' ()Т·

я

внутрішнього

них,

черпає

: rірИЙ\ІаС ЇЇ оfЇЄ\1-

нірІі: . . І

(<JEI!Hii!(,l

Та

вс:епрт-нншн .ч

.1ет<1ль

т:.о

~ J'ІІ}J<~.

ЗБІР!·\,\

СОНЦ~.

,,_

СЬО-

Страждання.

ІІОt''ПіЧ-

Те.тефо­

154.

УКРАІНСЬКОГО БАНКУ •ВІДРОДЖЕННЯ• На JІайвнщому рівні до ваших посдуr всі види банківської діяльності: - ~ідкриття рахункіа і адійсненнл оnерацій по

бідами

беакрає алидні · і жалі,

с·воє

і

ФІЛІЯ "ДЖЕРЕЛО"

розу­

Н<JШОГ•І

:-;мtнУ)>

ЧrlC

тор­

() .~ол.е, все в тобі

СВіТ\' і

в:І

ссрцсч

;~~'f.Н~:\1ЇШа.аО

<<третю

НІ~:JГОД<ННІ

двигуни

Адреса товариства: р-н, смт. Калита. ву.тr.

перемоги

з.10~1.

друкарні

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ГЛИ·

у

ТВІ>j)ЧОПі.

ш~·

на

,,т,юсфЕ'р\·

рясні:н

; ().>Jrm:

' '· :1.: Г\1Ч

1.

кrJ.і;,р:пна

(•l·,, .., ~ І<іJ\

С.,:ор"ГІ)НІН''1,

ifp·

!І!ИрОКИЙ СВіТІ)­ "''птєrза :VI~- др і сп,

і-Енна

і

ні;:І.Дан

nісля

Г:l'Є!-11/Н'

lіОГ~:; ндо:\·~ профес ій~~пrn .ху;:хожню-;,, А ЛУІ\енкп .JYЖt ЧіТКО •Jd'!HTh і Ві;-;­ '1\їЗаt. ко;кну най:рібні

'І!!Й

!'. и:д.

:~а! орб<~ п.1нве останtіій

:т:н ТРІ,Т·

Щf:ДJr'

і

на:~

Київська,

мобілів ВАЗ, «Москвич», Оплата в беаrотІвковій

немину­

кінщ·во·:

;(оііра

Р.Ї,.l-

СВОЄ

пвердн;уf;

Ч'l п.

,.ld.R

і

нін, крі~І

Го..:·п;:··~

чн­

ЛЮ.(іІ·

I!Cr:epet.:l'!HOIO

му.

nапері

ТОВАІ~ІСТВО

ремонт

Ана­

і

на

«АГРОРЕМТЕХБУ д»

людськоrс•

г~·маНІJМУ

f'тню~пш;

приймає від населення 1 організацій в І:аnіта,тЬІ••

Ті1Лі1НТУ

Еі!ЯJ3НТИ

вуд.

ОБМЕЖЕНОЮ

3

померкло.

Пl'реконанн,1

жестві

~ти..:­

Ті.:І!J!-\И

/~І!ТТ;і

НіЧ~Н~

'!'l Yl\1 НЧЄЗ!!t ІЮ Насо:ю­ ;zою д~·хог:·:х:; сп!.ткуван­ ,,

боке

учи­

світ

Нііі

та

~тризr:·-J~lruють

:.р>

r'':: -.

виконуються

наче

ньому

:-·сього

ЖИТТЯ,

~1 н1~1ина.

~1о:нз1.1:1і!

поет~-

JИТИНСТЕа

зміст

наклейки,

.

Адреса; Бровари, нн: 4-04-51, 4-22-56.

Л:-·ценко навіть у невелпко:wу вірші чміє вмістити ці.lий світ,

і1ЇЗНZ.НР:r1

с·о-:-н"м дітей.

тпrn.

ТСl

·, ~lіі-~Іі_,!

Н.'

~

R.-i

Замовлення аамовників

толій

тер-

пf)ра~нн ворч~:f'()

кр:rн

Жd·

незабугні:чн

(f10Г~JЗМИ

.l P~J'\ І

і

у

ii'!Тe:lit'f'HTH'J,

11 летн:-1

~r!:,·! 1/'!-IHO IJ', TiRKi1

Г 1:.'­

його

t)tJ.le~l

На

'\1Н!~ТёЦТJ-1і.

~;

СИЛОЮ

тr·<ттR" І в::;:vtiHH<!K ГJС:Ві· Т!• .\на. :·:;.l ій Фrдср<;РНЧ

,"

:1е::1. Трепетне спрнйм:Іf-' н :• крп(';; :н'~нюгп бутпт

~\Н\'

нпр:·;\Іі.ї~

:.)т\ ~t ~~·:•;

';!!;:ЩІ

JJ,:ІS!X\-

тель

;:

а

в не

ПІД'rрі!\1УВ3R

~~ !НІ-іН тн.:t

Ду'\nR~()[ІІ

нгрОJ'"'·

J

'"' t!i~p·

Hd.

та.їант.

[;;,~60!:'1

!іСІ­

;

йпгrJ

НИСТО,\ІУ

f~py­

l!IJVfЧHИ\

cR;)i\

рnїs

ро шнвав

'!dСИ

:110:10;:ІОГО

а:~,·,_

·r-~

:JR .. І:Jr;,_;

l ;;;·; \' ":HB\R(',-

·,f-;,;

1ri

~:

f-)i-\..-1 -',_\

fJІ!ПІ\11Й

fі \

)

р

''C.lb0:1a :1!1:-)2 р),

іТf,>

'.1

!іЧІ

~ ~:'іі~{h:І

ТНіЮ{і

:·~t)

1-\Н:·Р'И

( 19Н(-)

:

pCH{:R

пnетичнаІі

Гі::рР;:Н П'ІЄli)~Dili ?.r::f\'Ki

ТС::!~-

Ht':~H~-lЧH!\\11

,;. ~JСЬКНЛ ~ін ·:·,·nів\·­

КРnСИ

нзаошн, ·я хі нав :-.· C30H-f

;.~i~-il-

;-1

:-rлf'Ec<"

1-()J.f~i:-:

лапка~ш;

ярлики,

ріані бланки бухrадтерської звітності; друкує, дереплітав нниrи буполтерської авітності.

все ж радію я, ЩО BOJII

Проміння

.,

:~.)рЧіс;~l,

ч,,ра.1:,но-~тн'!Н'':'

\'П'ОЇН,

1 ~!!­

H\1~HH;l

7-:р~.;~ир 1 -~.\ ї

)~1.

chк•rx

!і,-1.-

vl~!(CHf\d

;"\~}, ~_тa:li.:\UCJ.10Cь : !).

А натолія Луценка

.\СіХ

адреси а

nекдо.

Та

nідприємсrвам

nосвідчення, nереп;устки;

болі, море,

надає

інструкції;

кольорові

CTaU-

ОПТИ~1іс:ТИЧНl'

друкарня

nам'ятні

.leHHH ДО ЖИТТЯ: Хоч в серці не стихають

Реце1tзі11. на нову "нигу

У

~\·чоаі~

-~І-t\:':1\І/І-:_.>

(!J.

~lГІ:~

~

rle:з І)у;і_!)·

r,,-! ~~)

••

:Іd\-,:·:iF.Hii.\

ГН\

листки,

народу,

ЯКИЙ RИСТОНВ ПГJПрИ ВСі ви!lроб:-·ваннн до.1і, ми­ Л\!ЄТhС?.. красою рідного кр<:~ю, утверджує вічну життєдайну силу кохан­

Життєве ·,_,,;;;~; . ._._'.і.

теплом

ненід'ємна

частина

Ч':,J,ОБt)-

прСІцьовитСІ,

.1юдина

У ЙОГО СЕРЦІ­ ЦІЛИЙ СВІТ

Броварська

приватним особам поліграфічні nocJiyrн аа ниаь­ кими цінами, внrотовляючн таку nродукцію: візитні карточки анrлійсІ.кою, українською та росІйською мовами; фІрмові бланки, буклети, <Jфіші, р~кламні

лір>РІ­ нес:ко­

,1.\'ховни:vт

(8484)

з

.N't

З&:W.СОВ:НИ.:КlВ

Анатолієм автобіогра­

:·орда,

щедра

8

яними

фічнnму '.Іатеріа.'lі ннй герой ~r·

ЖИТТЯ»

До уваги

чу-

оформлено видання цієї

Створений ЛуuРнком H<t

l.10f\ct

Лvї(fЮ{а

у

книги.

ПрНl3!1ЧЄНИХ

.'\.!РТ<•."Н

'";H

ни''''" і!', ,-ро:vrаднн-

вірша

прекраснn cкpu:vrнe

!1;рUІЇВ-

ан:Jдем і f\Y і\ І \:r-,·Н:ОМ'., НГ\РЙ

:;ПЕ"'Р

те\тн

•~Qвих.

rюr.тяд,

1-іН:Н{і:!

графічне відобра­ метафоричних об­

разів

ПрСС:·

RCЄ'l:HiTH!·<,-Bi_\O.Vf'•:l-1,\ CTpv· ХУДРrf•НЬ<>Г'J

< J-!-i~;вн!t·l r,т:ю} 1t'VJ::i ·•. Ц!И

яласне ження

rл нGо­

(j~',(CHHEX спра:1 Нєдарс'І!НО у Jt:o

Баранівсьfі()ї

зветf,­

ЗНі-1-

данпй

тих

оІ\r-зсті.

оієртl ь ОсC\',.1)f.l;)CЯ

~:товом,

.чирСЬ!{'>Ї

сн-:").:.рськчх

~гу~)итн

::·.·")

друrн­

вір­

читRча

OC'MHColeHНf!\;

,'IRiЙil!.1fi

1).-йt: ~і.· тсь нь-

нuжни~ кн~І

ЖУР'ІСІ:1ЇСТіВ

першнх

:ччаровує

Г/{н rо­

;u-ксння

йог~)

нprr

т:и­

2

1еVІЛі•>

шів

дР.'!>'К'1Р'-'1

,].0-

І-~а :·y:ja.lи

;_, ·.

дРУХ.І'

•юї

раі\r-ннп;

У

гo­

LPPi'[l'hK\'

:~

щоііно

;:11)[10~!0:<'

t·я

ВіД-

CJGi

страшне

:~(:;t!Y\1('1r;·

.J!•.J _·L:~

<<Нове

і~а.

як t

дрv·к,, рів

. ;. ' ,.: ·:)- ',jf!С:ТlЩЬКОЇ CTY.~ll ,, -~- Г т-~упрУіНКИ ПрИ

;)·-~-~~lh\Lj

«НО В Е

!Н~;lЛf>Еі\ІНО нтза з6ір~(~ пое;~JИ Лнаrолlл

:5~"І.\1· ~1,СЯ.

}. {; ... "

року

1994

-.,.. rнн~в.,н:н~

аН.ttЖІ"''З-!-с-У

?1\,...,,... ь,

м

ч~

''· ;н· t: f~ ·.

r.nравв.х

ь.иаавя:JІцТ'І!І,

;OtHlaлi.

i)POІ•d.r~.

<'·).·•.

kнtзп.. ~t:а,

1.:;4.

!І!'У· Н j():-1

#3 1994  
#3 1994  
Advertisement