Page 1

Га3ета вихо~нть квtтвя 1937 року

ЧЕТВЕР,

17

3

СІЧНЯ

7

1993

РОКУ

Громадськ~·nоn·ітмчна· ra:Jeтc:a &роварщини_

П.рем'єр 1993-й апередодні

Позначається

енергоресурсів.

Для захисту найбідніших най­ ближчим часом підвищимо міні­ мальну зарплату і пенсії. А

Часу

як

Нового

пожежна

обмаль.

уряд

Але

цювати.

року

великі

Уряд

прогресивний

.працює.

категорично

отримуємо

близько

тисяч тонн нафти на добу. Потреба 150 тисяч тонн. Пре­ м'єри Украіни і Росіі домови-

глави

держав

питання

мають

про

податок.

об'єк.тЬв

посиленням

на

будемо

краще

із

збереженням

без

потрясінь.

tte

І

рунок

. до

року.

Розуміємо

мось,

що

стали селах

тралл.яються

нинішнього

це.

Добра

части:-.1 Р!lйону.

вони

з.де­

більшого

лає,

мих господарів або їх діт­

що

rpomoвa

одннн­

па з 16 пстопада 1992 року зrІдво з Ука­ зом Президента внкорнс­ ЦІІ,

товуєтьсн як єдиний за­ конний засіб платежу на території

Україин

вази­

ваєтьси «УКРАІНСЬКИИ КАРБОВАНЕЦЬ•. ОфІцІйнІ

назви

скороч:евви

«український

бованець•:

«крб.•

кар­

та

«URK•.

Термів «купон• вІдво­ снтьси лвше до форми іс­ нувавни

в

rотІвковому ідмlву

( т п

rрошової

,

віД

одиви­

обІrу

са­

Ось і того дня. В обід­ ню

пору

загорілася

ха·ти­

на

Маtрії

Павлівни

Пота­

що

За·воричах.

-

ди

Хто

і

як

магав

проживає

Новий

і

миру

в

буді­

конструкцій

Якимову

йовичу

Ни­

нієвих

рік

Івану

молоді,

та.к

гасити

заводу

Л. м.

алюмі­

кон­

Киїнмї.ськбуду.

Президент

кож­

в

nриїхали матері

з

в

проживає

М.

П.

Да,рниці гос.ті,

по

сІм'я

Віра

Ясь,

А

з

та­

Лестовничих,

Петро Бесараб

і багато інших. Доки при­ їхали

пожежники,

зум'іли

дещо

зле

полум'я,

і

старі.

які

речі

і

допо-

пожежу,

сусідству

Потапенко.

нож

до

котра

Як

із

сусіди

загасити

винесли

пожежі

при-

став

не­

хід. Та щоб там не було,

ливість Марія

МіністереРво

Було

бути

рати­

її

рону міні-мальних за­

на

оздоровл•ення

еКОН'ОU'V!іки

ПО М'ЯКОМУ МІСЦЮ

економ,і.ки

України

Ки1в. г,рудня

вміння,

виявили

смі­

Микола

Самойленки,

які

від

сажі

димо­

а 72-,річна жінка залиши­ лася

в

обгорілій

· зом.

ПІРЗ·Вда,

ли,

ХТО

ЩО

. ЦІВ·яхи...

України

року.

1992

т.е,

замал·о ДЛІЯ

на

м.ісці обгорілої

з'явився

для

щоб

хатини

куточок

Па·влівни,

лишнwї робітниці

пу

повір­

того,

теплий

Марії

садибі

наодинці з пекучим моро-

В~рховної

директор

ска·су.вало

роз­

необгрунтоване

під­

господар­

зумJють

М.

ха·тину.

П.

А

Потапенко

притулок

добрі

що

дали

сусіди .

них

на

перший

що

зас.тупник

Ду;р~динець.

Голови

Учас·ники

ДОРОЗІ

Потерпілим

піс.'Ія

слідували

зледенілій

надано

короткого

зі

доіРозі

Стамбула,

у

допомогу.

.відпочинку

в

пе­

ЧерНінецьк:ій

Частина

Чернівцях

з по-

вернула.ся до Мос:кви.

СОЮЗУ

НЕМА,

А

СВЯТО

ЗАЛИШИЛОСЯ

Прих.ильники повернення до старого Союзу РСР відсвяткува.пи 70-у річницю його уТІВорення. редодні

перший

і

останній

Президент

Напе­

СРСР

Ми­

хайло

Горбачов зая.вив, ·що розпад Союзу і утво­

рення

СНД

не

були

цродик··ювані необхідністю.

РОЗМІНЯИТЕ

Центральний ноти

банк

ДЕСЯТИТИСЯЧНУ

Росії

російського рубліЯ

Тисячні

банжноти

вже

випустив

достоїнством

не

в у

обіг

10

забезпечують

банк­ тисяч.

потреби

Росії у готівці.

КІНЕЦЬ ДАЧНОГО ЖИТТЯ

Борис

Єльцин

підписав указ про

л-ікві.даЦію

державних дач .в Росії. Держмайну Росії рекомен­ довано до заЦією

1

дютого Юі;рішити питання з привати­

вс'іх держа.вних дач.

ЛИТОВЦІ РОСІЯН ОБСТРІЛЯЛИ... ШАМПАНСЬКИМ

та

Представники департаменту охорони ~раю Литви Міністерс'ІШа оборони РосП підписали угоду

про

передачу

Литві

Пів•нічн.ого

військового

міс­

rечка у Вільнюсі. Литовці вітали договір салютом з шампанського:

Г. ПОЛЯКОВА.

вів

Ва.с.иль

СЛИЗЬRІИ

туристами,

області.

допомогти

поки

засідання

обговорили ключовї завдання роботи боротьбі з органі.зованою злочинніс·тю.

рекинувся

бідній пенсіонерці полаго­ дити

організаЦійне

Па·сажирський автобус' <<Мерседес-350» з росш­ ськими

лова сільради М. В. Свір­ ський

Ради

'НА

ко­ Ду­

відбулося

Засідання

засідання комісії rю

радгос-

«Заворицьхий».

маю,

ництвом.

ДОШКИ,

цього,

про

тимчасової депутатсьRої комісії з питань боротьби з qрганізованою злочинністю, :корупЦією та хабар­

сусіди знес­ МіГ:

Та

У;крзалоізниЦі

МАФІІ НА ЗАМІТКУ

КРАВЧУК.

ства М. О. Олексюк і го­

хати.

з'ясувалося,

чиною

де­

очищений

1

1993

УКРЗАЛІЗНИЦІ -

Бро­

будівельних

струкЦій

ки.

Спра·вжнє

спрямованих

АндРі­

майет,ру

-

варського

сподіває­

сусі-

Збіглися

міг,

Укра-їни.

може

України прийняв декрет про

сі.чня

1

29 грудня

Броварського

ївміськбуду.

ряrувати оселю пенсіонер­

Івmих

.;rаких як «банкно«Казвач:ейський бі«монета• ),

вини

лахів.

пенко,

догОівір

робітної nлати та пеноії до 4600 українських кар­ бованців на місяць. Ухвалено ряд інших декретів

Стані-

алюмінієвих

воельних

Нового

І

наступний

Національний банк Ук­ ра'івн :ОФІційно повідом­

з

в-іДомс·ТІВі

цей

Кабінет мініс'фів

підвищення з

Михайловичу

завод.у

Без довіри він

кон­

Ниїrвміськбуду.

директору

ному домі.

у

що

ЗАРПЛАТА ЦІНИ ДОГАНЯЄ

майс.тру

Махновському

зникла довіра до Ка­

міністрів.

Різдвом!

Пожежі

також,

фікованим при умові Гаjранrгування Україні безпеки за:хJдними державами та с.усідами.

Володимиру

Не обійшлося бе3 nриrод ... явищем

зовнішнь·ополітичному

заяв-лено

уряду,

ІІІІІІІ~ІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІНІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІНRІНІІІІІІІRІІІІІІІІІ П ІІІІІІІІІ І tiiІHn.

КУПОН СТАЄ КАРБОВАНЦЕМ

ці

Ки­

;раніше, ніж у лютому це заявив голОtВа Комісії

Верхю.вної Ради України Д. Павличко на брифі'нгу

в

УкраІни.

будівельних

струкЦій

необхід­

буде кращим. З Новим роком, з

у Б~~~~~~~~~3:у

парламеН'Іlі не року, цро

вищення вартості пасажирських перевезень більш як утричі. на зал1зничних магістрал:ях УКJРаїни.

повинен йти пара­

25

.ІІ

Договір <<Старт-1>> буде розгJІJЯнуто в українсь­

кому цього

мін,іє,вих

Щоб

жити.

буді­

продовжити.

«СТАРТ• ПЕРЕДВА ЧАЄ ФІНІШ

Броварського

Даниленку

СПІВВІТЧИ3НИКАМ

дукту падає. Будемо краще пра­

вирішено

них зв'язків

вирі­

національного про­

ками

токарю-розто­

констrру.кцій

славу

Уряд був змушений піти на це.

Григо-

алю:.Іініє:вих

вельних

нощі. Ми зробили поганий пода­

-

-

чувальнику

ПОБАЖАННЯ

ЦІН

Миколі

напередодні

порядження

піде у відставку. Розуміти труд­

ати

УкраЇНИ•

дітям

Броварського заводу алю­

маємо.

Виробництво

промисловості Бобку

теж. Але про­

звання:

працІвник

і подаруІНків

Нового року та Різдва. RюнсультацІії з профспіл­

цес роз'єднання, розриву затрат­

них,

край.

почесні

бу-

робіт

«Заслужений

економіку. Ми

лельно

покласти

технол.огій

дівельно-монтажних

заводу

свяrкових ранків

впровадження

Петровичу

бінету

ЗРОСТАННЯ

основі

ровичу

і

на ряд продоволь­

чих 'І'оварі·в, Піос.луги і проїзд. Президент високо оЦі'нив благодійну іНіЦіативу профспілок по збору коштів для допомоги малоімущим та влаштування

призначення

передових

квоти.

треба

особис·тий

nромислового

ївміськбуду.

-

міністрів цро підвищення цін

спорудження

соціального

присвоїти

Але є факти розбазарювання, розкрадання і того палива, яке Цьому

у

Прем'єр настроє­ ний на сnівпрацю. Росія буде структурно перебудовувати свою

·~сь, що затримок не буде. Те­ шити

над

значний

jВНееок

цього всі програємо. Росіі В. Чорн~мирдін

100

•ер

За

. зростання

тільки

ни звернув увагу Президе.нта на численні не·вдо­ волення 'ІіРУдящих останніми декретами Кабінету

ІНДУСТРІІ

сто­

До грудня 1993-го наведемо елементарний порядок в нашому домі. Зіб'ємо інфляцію до 2-3 відсотків на місяць. Ми тісно пов'язані з Росією, Білоруссю, Казахстаном і т. д. Домовитись не топити один одного, бо від

розрахунками.

Сьогод:ні

а

якими

виробництва

ПРОГНОЗ

аборонено вивозити продукцію до отримання передоплати. Це зніме гостроту проблеми з руб­ з

за

ни КРавчука та голови ФедераЦії ІІJРОфспїлок Ук­ раїни Стояна. Голова ФедераЦії профсnілок Унраї­

БУДІВЕЛЬНОІ

мотивацій, стимулів до праці, до збільшення номенклатури і кіль­ кості виробів.

ві. Але це не за один день. Рублі за продукцію, яка йде в Росію з України, там і. осідають. За всіма законами вони повин­ ні йти до нас. Тому за рекомен-

лями,

·· ,..--

цін,

стратегічно

потреба у структурній перебудо­

Президента

зарплати,

продукції,

команда.

хто

небезпечне. На

-

їть не збільшення

ПАЛЬНЕ

r·дацією

І ПРАЦІВНИКАМ

-

Змагання

У вівторо-к відбулася зустріч Президента У'краї­

УКРАІНИ

БУДІВЕЛЬНИКАМ

зарплаті.

ГОЛОВА ЗАУВАЖИВ ПРЕЗИДЕНТУ

ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

опіки.

доrовірна

Інформаційна панорама

ПРИСВОЄННЯ

мусять пра­

державної

дасть більше

€диний орієнтир і по нафті, і по газу Росія. Інші. партнери - в перспективі. Внутрішній резерв енергомістка промис­ ловість, зокрема металургія. €

\

Без

ПРО

Уряд має намір навести порядок у

визначився.

8

-

здатні працювати

рем'єр-міністр України Леонід КУЧМА дав інтерв'ю кореспон­ денту Укрінформу. І(оротко основні положення цьоnо інтерв'ю: уряд змушений працювати

"'Ккаа ІІреандента

подорожчання

І

.N2 3 (8362) ЦІва

·


Четвер,

2 стор. •

Читач

сіЧнSІ

7

року

1993

ці"авив.ся

рішні віднос.ини у самому nідщ:шємс·тві, визначає

хоч МАЛЕ.НЬRЕ, ТА ЗАВЗЯТЕ СПРАВА

Правовою основою створення і діяльності ма­

ном). Які ж .критерії малрго nіД!ІІриємства? Насампе­

є закони власність,

Ред цюючих

лого

nідприємства

(МП)

-

Уніраїни про про підnриєм­

ва.

Додамо

ще

nостан~ву

чої сфери до 25, у роздрібній торгівлі до 15, у науці і науковому обслуговуванні до 1 ОО

б'єктам підприємницьн01 діяльності сnеЦіальних до­

чоловік.

зволів (ліЦензій) на здій­

МП

снення онремих видів ді­ яльності та про розмір за

державну

реє­

того,

теж

необхідно

печатну,

ре.нвізити

nи,

(бланни,

емблему

лодіти

ном,

буІВати

свого

майнових

бистих прав

ним. го

в

усіх

займа тись

(КІРім

йо­

є

дер­

о~мі

громадяни.

чі

відnовідні

nровести

збори,

а

доку­

установ­

nотім

державну

і

-

реєстрацію.

створюва­

Найважливішим

галуз.ях

чим до>ІtУментом, необхід­ ним для реєстраЦії, є ста­

·усіма

господарської

разі

засновниками

менти,

судових

можуть

тись

товариство

такому

готувати

інстанціях, арбітражно­ МУ і третейсьному судах. МП

спільне.

Для того, щоб ство­ рити МП, необХідно nід­

осо­

в'язни, бути позивачами і в

мале дер­

-

nриватне,

У

ції,

на­

і мати обо­

відповідачами

визначаєть­

жавні і кооnеративні nід­ nриємства .та qрганіза­

маи­

та

ньому

повне, з обмеженою !Відповідальністю. Воно може .бути і корпоратив­

В9-

імені

і

у

-

штам­

відособленим

від

них

господарс.ь.ке

lHШl

тощо),

створюва~

МП може вистуnати і як

Звичайно, мале підпри­ ємство, ян і будь-яна юри­ дична особа, ·повинно. ма~ ~руглу

з

С!Я його вид ~не,

врахо~увати.

ти

яка

переважає,

що названа постанова вже має цілий ряд допов­

яні

можуть

тись на базі різних форм власності. Залежно •від

страцію суб'єнтів підприємниц'І1Ва». Зауважимо,

нень,

у галузях невиробни­

50,

Ради Міністрів Унрюни від 15 нвітня 1990 рану <<Про порядон видачі сУ.:

плати

чисельНість nра­ у nромисловості

та будівництві до 200 чоловік, в інших галузях виробничої сфери до

ництво, про підприємс.тва, цро господарсьні товарист­

і

видами

заборонених

установ­

тут. Це основний доку­ мент, який регулює внут-

діяльності зано-

І знову на мій стіл лягли пстн. Люди писап І

про різне.

Був

серед них

і лист

із

знайомим

по­

черком. Це почерк Віктора Семеновича Мов­ чана, економіста із радгоспу «Русанівський•. Років шість тому перевіряла від вьоrо скаргу на одного із керівників районного агропромисло­ вого

...

комплексу

І ось знову с.карга. Чи­ таю.

Чергове

-

ня

директора

господарства.

в

районі. І от с.першу

ся,

що

виявило­

навіть

оК!рутних

за

умов

таких

с.тsа райОІНу, а се.ред них

що за нинішніх сІtру"І:них часів В. М. Дми11риченко швиргає наліво і напра­ во радгоспні. гроші, купує автомобіл.і, збудував со­ бі будинок. Усі ці витра­

і такі, в яких економічне становиuце набагатю гqr

С.

ти економіст назвав <<без­ думними>>, що і призвело до того, що зарплату, ян він

nише,

нічим

виплачу­

Потім

В.

С.

Мовчан

звину.ватив дирентора в тому, що ,він дав вказів­ ку

ше,

ніж

му:~>,

обчислювальному

цен­

у

продовжують

у

вати

автомобільпий

заробітну

:,:с·в.Іяв,

р~::(rоспу

РУ­

жовтень.

Це,

зекономило

для

мільйона

1,4

f:с:J;б:вющ;;з,

або

т;::щівник

недооде·ржав

;,;ай;,:е

ножен

2,5 тисячі нарбо­

ВС!ІЩ'D. Лист закінчувався пи:!'~·::шо:-.1: ~з голого по

нитці. а собі (це, чит•,, дирентору)

зна­ са-

:лrб.J.;>. J!нст. іі г,~.С\ ;rf'r,

сер­

ТІП1

пн~ала

його

ян

бачимо,

бі.1ЬШе,

ЩО людина з

сн(\!ІО~Іічною освітою. Bи­

nir.;JI'''l:

всі

пункти

зви­

і;уг,о.Чення В. С. Мовчана сбгсворити

'юш

із

спеціаліс­

р.аііонното

агропро­

;пс.1ового Іюмбінату <<Jесна,>. Необхідно було

:оr::;.:н

їхню

думну,

ос-

Е!m,ки в них зібрана найповніша інформація про

енономіqну

ситуацію

ньому

має

парядок

про

ся

в

на

увазі

також

Маються

.упра.влі:Ння,

ор­

nоря­

док nрийняття ними рі­ шень. У статуті може бу­ ти розд'іл, nрисвячений зовнішньоекономічній ді­ яльнос.ті. Заключні nоло­ ження

статуту

ся nорядку .реоргаНізації

ва.

Янщо

стосують­

ліквідаЦії і nідприємст­

тим,

хто

зби­

рає·ться організувати ма­ ле nідприємство, вдасть­ ся врахувати всі ц1 поло­

жеНІН>Я ·і рекомендації щодо розробки статуту, то вони уникнуть його декларативності.

Для

реєстраЦії

держооного

про

до­

діяль­

Юридичною особою nід­ стає

ту

реєе~раЦії.

його

з

момен­

Ця

аІfЩія мійснюється м,іс­ цевою держаВІН.ою адм·і­ ністраЦ!єю .не пізніше 15 днів з дня подачі заяви та

інших

установчих

до­

кументів.

Олег

мадських

ють

і

nарк

томашин.

легкових

І

для

все

пі

з

ен·ономіч­

ситуацією

виїхати

Що

Ж

в

оз­

в

радгос­

Русанів.

могою яких механізмів будувати фермські при­ міщення, житло або ж вкладати тр,уби nід час газифікації села. Пішла мова і про ав­ томобіль МАЗ, про який також згадує в листі

С. Мовчан. Що ж виявилося? В новому році в Русанові має бути збудований ово­ чеконсервний завод, а

СВОЯ

-

Прикинули

Василь

-

спе­

говорить

-

Михайлович,

легкових

автомашин

вистачає. ста,рі,

із

Ті,

що

заnчастин

не

-

є,

недоку­

аишся. Дешевшати тех­ віка теж не буде. Тож і вирішили придбати ма­ шину, · на якій можна і запчастини привезти, і обіди доставити хліборо­ бам у поле чи якийсь то­

вар їм підвезти. Коротше, шшrньою

ства

цю

для

господар­

покупку

ніян

не

назвеш.

Тепер

про

про

який

автокран,

згадує

В. С. Мовчан

в

листі

і який рад­

госп купив за один міль­ йон

:карбованців.

кран

у

лося, ваний

130,

що

Вияви­

старий

радгосnі

на який

авто­

змонто­

автобіJFі ЗІЛбув списаний

ще десять років тому. От тепер

і

судіть:

за

допо-

які

тягом

виробляють

року

сивними

методами по від­

ношенню

на

до

тих,

н,рок

хто

з

1946

капусту

і

Т.

і

,року <<Нрав

полі,

був

арешто•ваний

шина

Троєщи­ на

госnному

лінська

і

Так, ниць

за­

відданий

Г.

П.

рала

с.

Зазим'я

ків

жичі

в

трьох

жита,

на

5,5

дів,

до

і

кг проса>>,

був за-

кожно:v~у

оша'І'Ні статок,

е:КОНОМ•ЇЧНИХ

з

МОЖЛИНОС­

господарства,

лярно

регу­

підвищувати

зар­

·

чану: в дарств

більшості району

оплати нижчий,

nраці ніж у

Мов­ госnорівень

набагато Русано·ві,

якому

тюді

лович,

Василь

му

зручно

при­ яко­

nере•возити

не

тіЛwu овочі, а й тару та

інші об'є:11ні ванта-жі. Всього

кv

ж

протягом

господарство

ро­

при.::~ба­

.10 15 автомобілів на су­ Іv!У чотири бованців.

-

Як

Ц'арства,

мільйони :керівник

каже

-

кар­

госпо­

В.

l\1.

чі.в,

від

цього

себе

у

Дмитриченко, бачу, що усі Ці nокупки необ­

хщні, бо авто~Іобlльнш"І парк дуже зношений і поrребує серойзного онов­ лення.

Дода:-.r від себе, що по­ дібна ситуаЦія не ті.1ЬІШ в Руса.нові. Автопарк у

господарствах більшого

району зде­

складається

автомсбілі.в,

які

вже

пунктом,

так,

дав­

виясняла

за

коікНе

С. Мов­ до фак·

по

селах

набагато .1и

їх

району

будинки

кращі.

І

не

кеРівІшки

гос­

непримі тн і працівники т<Jргівлі. завідуючі база­ ЮІ,

р·іЗІfі

Ну.lИ

в

Ді.1КИ,

рИ­

В.

як

М.

бу.1о

це

так

в

І

серце,

вуваннях

клітини,

які

може,

чергування

домШ!'В

вегв

фермери

вали

додому,

він,

де

по­

у

Нор­

запрошу­

бачив

їхні

нер­

Не!РВО­

ті

не

не­

ночі

овочевих

куди

раз-nо­

раз заїж~жають

любите­

.1і поживитися радгосп­ НЮ! добро~т. і ян не раз

він

чергувань

Чи,

iio:v~y

nід у

час

тюшх

руках

непро­

мюже,

та

ніж

чи

згад,алась

страшна

ніч,

но­

ли

горів майже готовий :10 новосілля його буди­ нок.

яr;

по­

ніколи

на

плантаЦіях,

заточку.

яка

у

згадав

гостру

куди їх

той

тривожні

зустріти ду:;~ка,

у

як

гостей

пе.рша

Ва­

про

згорають

спокій.ні

у

1е, робо1а вперше може гостро

ханих

нього виникла:

Згадав

ду:~шв

всякденних турботах,

·пегацію фе.р:-.терів із Нор­ вегії.

дудись

Моїішиво,

що на Цій відчув, як

А

С. ди­

гнітюче

Д:vштричецну де­

В. на

Михайлович

бачив

Іщолеративи.

Згада.н.

даши

ЩО

відпочити,

радгоспу

зводи­

подарс:тв. а, Здава,тося б.

ЛЮДЯ~І.

Директор

ж

відновляться.

Ба•rила

обідаТИ

вич.

що

ві

фасаду.

повезти

Семено­

Про

час?

в

Він довго мов­

:JеннюІ

тів щодо індексації 2ар· плати, про які теж пові­

Віктор

важ~е.

Я!-іИ'Лось особливим оздоб­

треба

nуннт

ЗІвинувачення В. чана. Дійшла й

боліти

з

но треба списати. Ось

ніЧНУ!

лист

справив.

дивився

силь

зви­

нескромності.

враження. і

рука

ро­

директора

Зізнаюся,

ча·в

по

зловживаннях,

Ві~НО.

інших: ні роз:ІІірами, нількістю поверхів, ні

nсихоле~­

..

""

керівникі'в,

но:v~у десь

Ні,

Мс.тили,

видно,

директор дорілжу

не

...

тj,

перейшов

схожий

В.

М.

яскра-в.о

будинках,

nідставні

додам,

колеги

піднялася

Тепер про будинон. За двадцять років роботи в ра~оні Василь Михайло­ вич, нареш'!:.і, 2будував .=~ля сім'ї бу.::~ннок. Я ба­ чила його. Пс·в;рте, він

ві

селянсьній

образ

вимальову­

коштів, <<законсервованих»

торів

рек110ра

ред

.впе:рше

що таких керівників не­ мало), котрі nочинають ·роботу на новому місЦі з

якихось

се­

це

ють у нашій уоо·і числен-

у

ос.обистій

виділяється

гос­

як

інтересам

гатьох

подумаІВ, наскільни він не схожий на тих дирек­

і Віктору Семено.вичу, як економісту, це треба бу­ ло· б знати.

не

землі, так,

Дмитриченк<> на тих ба~

Михай­

можливо,

МОІВчана в

сnо­

nрацюва­

їх

музею

ва:рщині.

IUIIIIII1118U"UIDIIIIU8IIНI

має

звикли

ні звооувачувальні nублі­ каЦії в газетах за останНі рони. Немає в нь·ого роЗІі\іішних дач, немає

боті

Слtда.ми одного листа автомобіль

до­ жи­

nроти

що

в сусідній район, з яким колись nрацював на Б,ро­

го

WUІUІІІІІІІІІІІІІІІІІDІРІОІІПDЯШІІІШІUІІDІUІІІМІІІІІІ!

цей

той

будівництва власного бу­ дин,ку. А в нього ж (Вік­ 'І'ОР Сем.е,нович Мовч.ан це добре знає) син учиться в інстmуті, дочка закін­ чує школу. І після всьо­

ПРАВАА

nn

за

вони

penp8

яких

І

С.

будинки, в

-

своїй

ви­

таним

вуть. Подум;:ш-подумав, та й повіз до свого друга

плату.

Як довідка В.

на

би

склад

В. МЕЛЬНИК, науковий СІnі•вробітник

в

-

випа.дку

як

селян,

хліборобів,

їх

сіль­

конк.ретно

І

гії.

<<за

статуту

нувачу.вати

·=·

держа·ви цроти

ти

місяЦів

.роках

1946-47

госпа.ртілі>>

виходячи

ві.д

робітку. порушення

просто,

сії

відповідало

У

су­

.кожному

·ням 15-20 nроцентів за­

колгос­

в

діям

в

подарювати

госnодар­

ТеЙ

з

залу

визначення

вирахуван­

ІRИрішили відмови­ від індексації дохо­ а

шести

Зазим'я,

що

nадку,

ро

с~роки

ув'язнення

ро­

5

на

у

пояснив,

стві тися

із

<<ВКрав

1946

липні

<<із

номері.

злочину

Н:Ня­

конвіцу

конфіснацією

Н:овпа.к

ім.

с.

за

свjдчить,

фо,рмулювався

суджені

колоски

з

не

тих

виnравно-трудового

табору

що рубрика

дили на роботу» були за­

шлях>>

за·суджена

колгосnу

рр.

ду>> з'являлась мало не в

колгоспу

<<Пролетарський була

ма­

чином

·ку за те, що «рідко вихо.

що

полі

з

nартз'ї:щу

Гаго-.

<<Стаханове.ць:~>

1945-47

зби-

Н:орж,

на

газеті

колгосn

XVII

артілей

Великій Димерці,

кожному

п'ятерQ

Н:алиті,

голіов

леві та і·Н. ~ · Анал.із nовід.омлен:-9'

nостуnала.

кол­

до суду. Жителька Брова­

рів

у

ста

репресивна

відnовідним

в

керюни­

Заворичах,

Вигу;р1вц1,

і Н'І\рати­

nрава:~>

на

ків ко.т.госпів в селах Пу­

повинні

з колгоспу

.сnрави

органи

хівцІ,

тру­

(60

мінімум),

<<втратившими

В.

огіркИ>>

норм

nосівно'і, низька дисциnліна та

nередано

слідчі

ли nрава колгоспника». Із

від

положень.

селянин

ни, який

були

хоч

відстуnав

ін.

про­

вважа.тися такими, які ви­

додніrв

реnре­

нізаЦії трудова

вказа­

тами,

nrроводилось

вИще

менше

виконання

сільсь·когосnодарсь.ких ро­ біт, зловживання в орга­

колгосnни­

них

кожного

чіп-~фрижератор,

ВИЯВИJІОСя?

Ці,

і

від 27 траіВНЯ 1939 року та іншими nодібними ак­

(У.~рінформ).

вирі­

детал:ьяого

найомле•ІИІ·я ною

ж

ав­

колгоспники

колгос­

несвоєчасне

«... nрацездатні

лошувала:

розбазарювання>>

ко~рий

наук.

СЕЛЯН

суджений на 6 років У"В 'язнення з конфіска" цією майна. Таких справ безліч. Постанова 1939 наго-

регла­

земель

нід

ко

юридичних

у

ПРОТИ

майна. Громадянин Г,риць­

КОСТЮЧЕНКО,

кандидат

РЕПРЕСІІ

...

ментоване Постано·вою ЦН: ВН:П(б) і РНН: СРСР <<Про заходи охорони гро­ пів

листи

L_, \ __ (-·'\ __[.- \_:/" \_. . --~",-. ,___/-.

зміЦ­

було

Н:ондратовець

ність. приємс·тво

яке

Так,

підприємства

спільну

«дальншше

16 З (8362)

~у~НОВЕ ЖHTl'Jl"

усієї душі

драконівських

nотtрібен також відnовід: ний наказ кері·внина nід­ ГОІВір

Це нення>>,

би

МП

nриємства-засновника,

від

ЖИТТя~

, __ JI,_.f\._/~,

-~ _г

J~~ L

дякували партії та уряду, великому Ста­ ліну за піклування про дальнійше зміц­ нення КОЛГОСПів>> ...

nід­

..насамnеред

колrоспmmв

Вови

містять­

статуті.

гани

пили

органі­

структуру

nриємства

н;упують і автокрани, бо будувати треба, он{)вто­

Ціалістами,

за

Ві•домості

парк,

~щрплз.ти ра::{гсспу.

\Н,J'с!{~;с)Цію

в

.каnіталу,

заційну

си­

Дійсно, радгосп при­ дбав легковий автомобіль ИЖ-2715.

сшів!\іВ

тутного

«Русані:всько­

тру радгоспу <<Бортничі», ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ ЗГіДІНО З дсговор.о:УІ нарахування nраЦівникам не проводити

мlс.це

[. . . \,

«СТАХА(КОJІИІПній

орган Броварського райкому RП(б)У та райради деnутатів трудящих Київської області) 26 вересня 1946 року, оповідаючи про збори в селі Сві­ ТШІЬвому, повід.омu­ ла: «На мітингу висту­

бути відведене розділові про майно розмір ста­

лу можливостей nоповню­

шила:

вати.

ливе

господар­

Мовчан nовідомляв,

В.

його nрава і відповідаль­ ність у зд!йснеооІ госnо­ дарськоІ діяльності. Важ­

В.

звинувачен­

теnер

місцевого

ГАЗЕТА НОВЕЦЬ>>

цридбання майна, утво­ рення 1 ви11рачання фон­ Ді!В, розподіл nрибутку і nокриття збитків, веден­ ня звітності.

ВЕДЕННЯ МАЛОГО БІЗUЕСУ­

ЛУЖЕ СЕРЙОЗНА

сН О .В Е

8

не

зведених

nрізвища

нажив

на

род~

собі

легк

вого автомобіля. Так б мовити, не <<ооказовий

.

директор

... ».

Звичайно ж, В. С. Мов­ чан

все

гірше ж

це

за

він

знає,

мене.

nише

че.ргу,

що

працює

м-істом,

Не

не

чому

скарги,

добивається? ню

і

То

в

чого

остан­

думаю,

тому,

зараз

еконо­

як

кілька

тоді

років тому займав nоса­ ду головного економіста.

Цієї nосади він nозба­ вився при В. М. Дмитри­ ченку. Можливо, своє nо­ вер-нення

на

Віктор

стару

nосаду

Семенович ~і

в' язує

зl зміною д тора госладарства 1 то пише рі.зІІіі с.карги. які

дискредитували

6 В.

Дмиwиченка

очах

мадськості

в

і

М. гро­

керівництва

агропромислового комбі­ нату <<Десна». Та нехай ц-е залишається на його СО·ВіСТі. правда.

У КОЖНОГО СВОЯ Але с.хоже, що

ефект

в·ід листів

В.

С.

Мовчана зовсім зворот­ ній. Подібні ж листи, ви­

явило-ся, він шле не тіЛЬ­ ни до редакЦії газети, а й

в

інші

районні

інстан­

ції. Цілком

Цієї

Мовчан за

ме

можливо,

публІкаЦії

перо

свою

йому

З!ІОВУ і

ступного

Q.

13ізьметьрr

з~ову

пра!!ду.

вже

nicлfi

~-

шукаТ!і·

т~

nоаJ,рить

хто на­

разу?

rалнна поллко~

член СnіЛІки тів УкраУни.

журна.


сН О В Е

ЖИТТЯ»

Четвер,

8

січня

7

"3 РІЗДВОМ

ВСЯКА ПАШНИЦЯ-НА ЩАСТЯ~

Народні звичаї й

/'////////////////////_Г////'////////////////////////'//_r_;,

_;

цар, він, так би мо­

вити, є вершиною цієї по­

гу,

теп.1о

Але

.1!1,

а

як

би

він

ІНе

говори­

започатковував

Новий рік.

Упродовж ньо-

дяr:ував

вальнинам, ровував

ри.

посі­

щедро

їх

обда­

цунернами,

пряниками, бублинами, а то і дрібними грішми. Хлопчаки поверталися до-

обряди

або

Ішлачем

цею,

глечик

паляни­

узвару,

нов­

баску, нров 'ЯНІ\У, смаже­ ну рибу. Дитина стукала у двері оселі: <<Батько й мати

прислали

вечерю,

а

зими

ВЕРШИНА

ни.

християни

відзначали чимало народ­ них і релігійних

свят та

обрядів. На нопий рік ще Здавна у народі рнлн:

rрудень

з досвітна,

rово­

старцй

кишені

рік

а сІчень І;ОJо­ дверІ вІдчиняє.

-

Цей місяць ними

за

жя,

таку

назву дістав, ІІІабуть, за тріскучі морози і люті

хуртовини. А ще додава­ ли: у січні і снігом лице січе, і морозом вуха nече. і

<<ТріскуН>>,

внк»

і

<<просинець>>,

цей період частіше

НоJJИсь січень

небо

світліє,

жито,

щастя,

на здоров'я:, На Новий рік родр Боже краще, ніж торік, Коноnлі nід стелю, а льон по коліна, Щоб у вас, rослодарі, ГОЛОВИ не (О ІіЛИ.

в

дедалі

стверджуватr: а

родися,

на

синіє.

дідусь,

пускалнся

пшениця,

веспі

збіін­

Всяка nашННЦfІ\

«їюrне­ бо

невелнчні

різного

хлопчаки

Сійся,

Иого наз1mалн ще <<сніrо­ вню>

в

у

у біги, як кажуть, засіва­ ти. Вони славили Госпо­ да бога, ножного господа­ ря, в оселі якого цей на­ ро[1ний обряд вшюнувалн.

старовин­

переказами

чи

торбиночюr

завершує,

му

набравши

зи-

Господар,

у

свою

чер-

іllіlДІРФДЖІІШШШ

Ми,

хлопчаки,

лювали

з

льоду

ставили його

вечорницями

N9 1

ці

старшонласнинів,

внеі­

вання всього :збіжжя, Gрали з собою.

ю;е

Дорослі ранком поспі­ шали у храм божий' ІНа молитву. Це вони робили натщесерце і перебували у церкві дві-три години, а

то і більше, ставили свіч­ ІіІ! за померлих. Тільни після

повернення

обідали. один

у

Як

одного

додому

правило,

запрошували

гості.

Православні широко відзначали Різдво Хри­ стове. У цей день діти носили

вечерю

родичаr.1,

хрещеним батьнам. Тому звичай так і називався <<вечеря>>, або «носити вечерю>>. Мати давала хлопчину або дівчинці иошии чи зав'язувала у вузлин

у

нуті,

мисочці

ню;ритої

трохи

ннишем

У антовому залі

я приніс (принесла)>>. А в хаті відповідали: <<Щоб ти здоровий ріс (здорова росла)>>. Страви з вдяч­ ністю приймали, лашту­ вали

дітям

навзамін

дарунками.

Носили рослі:

вечерю

й

до­

нуми до .нумів,

од­

ружеЮ діти до батьнів чи до діда й бабусі. Тоді збиралася гостина і всі сідали за стіл і вечеря­

цього

дня

християни

ви.

православні

йшли

до церн­

Відправивши

службу

і

Божу

помолившись

БоГу, батюшка і вся гро­

мада

з

стамн

корогвами

та

прямували

до

потім

гарячими генда

для

свя·ю

закінчилося,

але

чував

кришталь.

воду,

учасників

а

з

про народжеНІНЯ

капустою,

яблуками

під

керівництвом

Н.

Мико­

цівнинів

універмагу

та

книжнового

щалися

тощо,

ли

для

цією

зберігання.

нали РАН НОМ на Новий рік дерева вкриті інеєм, прийдешній рік хліборобним буде. СНІГ НА РІЗДВО Хри­ стове (7 січня)--запоруна врожайного літа. Тепле Різдво на холодну вес­ ну,

ЯНЩО НА ВАСИЛІВ ДЕНЬ (14 січня) зірон на небі рясно ченайте ягідного літа. Іюли нА

вогояв­ лЕння (19 січня) день теп.тrий хліб буде тем­ ІНИЙ (тобто густий). ЯНЩО ГРИГОРІИ (23 січня) снирти інеєм вириє ченайте сирого

і

і холодного літа.

ФЕОДОСІЄВЕ ЛО (24 січня) -

хто

пляшки

Нею

по­

ню

весну.

-

сонячно

птахи

народним

де

святом

так

і

в

як

у

усіх

при­

селах:

Пу-

ТЕПна ран­

НА ТЕТЯНУ ЩЕНСЬНУ (25

нуться. Ноли випаде сніг

рію

рано

додому

-

ХРЕсічня) з

вн­

повер­

цього дня літо бу­

дощовим.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

На прохання читачів

Я · К З А С Sl Д Е М, БРАТТЯ, КОЛО ЧАРИ (давня козацька за~тільна пісня) Як засядем, браття, коло чари, Як

засядем, браття,

lІrа­

ряжені Ю.

з

при меду,

То най ідуть турки і татари, А я навіть ухом не веду.

Прнспів:

Кришталева чарка, срібная креш,

Пити чи не пити

-

все й У~'Іреш.

Двічі

На тім світі не дадуть rорілкн, Ані пива, меду, ні вина,

СІІtолн трошки та тії дощівки,

-

1:-иймо ж, браття, пиймо все до дна!

До­

Прнсnів.

Як засіли наШі коло чаші

-

Петро, Па.ало, Хведір, Мико.1ай, Як смикнули тії шпюатішш,

на­

То вони забули і про рай! Присnів.

А як прийде, браття, костомаха, А як nрийде, браття, із косою, Я їй скажу: <<Будь здорова, свахо, Виnий,

кумцю люба, і~о мною!>>. При спів.

!

робо~і,

* * *

А ще про народні прикмети:

освя­

тих,

водою

ШАПОВАЛ, заступцин дцреитора СЩ ,м· 110 !!!1XOB-

»li1

Нею

оселю,

О.

управліlі'НЯ

пили

додому.

однаново.

тім обприскували тих, хто хворів. День хрещення був все­

Такими традиціями педnолентив і ус:ні uшomr живуть уже ч·етвертий ·рік, відтоді. Я!{ було вперше відроджене свято Масляної, з учнями та сатьиа;;ш нолишньоrо 8-В нласу, ~;~рослухано на фаnультати­ ві курс !~торії релігії, що чиав отець Минолай. настоятель Цлос~івської церкви.

Батьки були раді за своїх дітей, що їм вєсело жи­ веться в СШ М 1. Діти ж були задоволені пода­ руниамн святого l\1иколая, що щедро роздаn€1в їх і за нарнавальні ностюми. і за виступи. СnсІНсора­ ми свята традиційно залишилися вірні наші шефи

прича­

нею

був удома, а також худо­ бу, подвір'я. Наповнюва­

ступаючим святом Різдва Хрнстовог.J. Пос.тrухати старе, забуте і відроджене виявилесь б<,гато бап.-а­ ючих геродян міста та гостей.

прочитавши і дорослим.

водою

наповнюваЛІ-І череп'яні глечики, куманці або горшечни

же

про­

та

магазиіН'у

всіх

дійства.

миряни

деснянсьннх

Ісуса Христа.

педаГога-організатора

танож

цього

Потім

нець. Іх маршрут проліг вjд СШ N9 1 до фабрини дитячого трикотажу, до шефів, де колядників радо з$'стрічали робітниці у цехах. Лунали пісні коляди і в старому центрі міста. Це також учні СШ N9 1 вирішили привітати пра­

Бо завітали в гості й чорти. яні забиратІ до свого товариства тих, хто не міг виненати їх завдання у змаганнях з стриб­ нів, пролізанні в обруч тощо. Проте на нашому святі ще можна було в:дкупп­

Ф. Хамєlіушно),

пиріжкаІІш

Ось бачимо, ву.1ицями міста мандрують

ай, і агели, і Rоза. Не обійшлося і без пекла.

(дир'єюор В.

немов

Дес-

світлиці. Ігри, жарти, змагання, запозичені, вивчені від бабусь, мам, сусідів, лунають із нлаоних Кімнат.

А ще святий Минолай із Божим ангелами при­

БВТТО

Вона бу ла

Учні 7-Б нласу під керівництвом класного нерів­ нина Н. М. Нондратенко теж колядуютЬ" у своїй

ходив на дитячі ранки до школярів 1-3 та 5-7 нласів. На цих святах програма була цінава, не­ традиційна. Чути було віршування та слова ноля­ дон, щедрівон. У хороводах поруч з новорічІНими

тись від пенла, заспівавши пісню чи вірша. Свято запам'яталося, і малим,

Десни.

Після цього батюшна пра­ вив Божу службу, освя­

гато солодощів (з допомогсю батьків. яні наготу­ вали багато смачного для дитячого свята), що сто­ ли впшалися. Тож пригощання вистачило всім: і дітям, і батькам, і гостям.

дівча то~.

·аснщ)адними героями кружляли і святий

чиста,

Та учні 3-А класу теж не осоромилися. Тамара Федорівна Настич, .нласовод, навчила їх но,1ядува­ ти. Діти співали нолядюІ. І нанолядували так ба­

свята

костюмчини

з

Літнах,

ном. А з уст одної мами, В. О. 3арубіної, лине ле­

та

дою

пре­

нільна дубових бо­ наповнювали їх во­

хре­

- працівники БроварсЬІюго виробничого торго­ вельно - трикотажноІ10 об'єднання (БВТТО). Це бу­ хлопчинів

неподалік хре­

встановлювали

стол, чок і

1\ОЛЯДИИ.

чених та багатодітних сімей щедрі та добрі люди для

ста,

чували

А до учнів 2-Б нласу навіть піч приїхала з дідом та бабою, котрі приймали колядників та пригощали

светри

хрестилися.

Ще урочистіше віДзна­ чали щедрий вечір, Хре­

ми даруннами, що їх передали дітям з малозабезпе­

теnлі

і

Тут же,

йшли

щення Господнє. Иого про­ водили 19 січня. Ра11шом

червоних

но, люди ставали на нолі­

ли.

До учнів 3-А класу завітав отець Володимир, священослужитель Володимирського собору м. Ннє­ ва, з хором. А в світлиці ніде яблуку впасти. Бать;щ, учні, вчителі. Всі з увагою слухали роз­ повідь отця Володимира про історію виникІНення свята Різдва Христового, церновний хор винонав

були Андріївсьні вечорниці восьмииласнинів. Та ось прийшло свято святого Миколая. Було воно найщедрішим за всю історію існування шко­ ли. Бо святий Минолай прийшов ІН€ сам, а з добр!І­

ли

та­

кий же вузлик, частували

довжувалось воно по нласних світлицях.

Прийшла справжня зима і з нею кінець чвер­ ті, який співпав з цілою низною чудових народних

розпочалися

після

хівці, 3азим'ї, · Рожнах, Літочках та інших.. Від­ значали Водохрещу май­

і обливали

столових бурянах квасом. Хрест вигравав усіма барвами веселни. Дивити­ ся на нього було приєм­

ченко).

шuдІРФджшшшш ДУl! ФШІШD~~іl

свят та звичаїв·. У нашій місьніJ:і середиііі шнолі

тільки

ян

хреста,

на

торгівлі (Б.. О. Горбач), республіканська СПМН-4 (Г. К Дєєв) та трест <<Ниївшляхбуд» (І. П Сав­

~ІРддшщиrn-

J

до~1у

ЗДОРОВ~Я...

lfA

правило, бігли попереду всіх. Тут на річці на­ передодні парубни випи­

на православні

.N8 3 (8362)

~////_#/////////////////////./////////////////////////~..

чи

настояним

го

8

СІЙСЯ~ РОДИСЯ~ ЖИТО~ ПШЕНИЦЯ~

ХРJІСТОВИМ! мі

стор.

3

року

1993

·

/'///'///'/'/'//'/'////'//////////,~//.;'////////.;'///.///.;'.('//Ц///././//.////./,//.//.//,.///.//../L/..Z/./.FI/f////////////////////////////////////////////'///////'///////////////'////_,.

тан називається цикл І\ОН-

І{уль:пурн.е

JiC Іl11Щ1- JJ

ГРУДНЕВІ

(ВЕ'ІОРІ-

Церті~.

які !"JРОЙ\ПЛИ

у

місьній музичніЦ школі ,N'Q ~- 3 р?щш!fм у(:піхо:\1 !.!ідбУ\'!СЯ нонцерт ром;:~нтичної МУЗJІІ\И ко;wрознторів - нласинів. його підготували юні снрипалІ ,і піаністи разо:.r зі свої~ш педагогами.. Не менший успіх мав концерт, присвячсини 150-річчю від дня народження великого унраїн-

ського композщ'ора

Лисенка.

Хор

М, В.

старших

Н'Іасі\3 ЕИНQ!ЩВ унраУцсьні ЩІродЦі nісмі в обробці tщмпозитора (нерівнин Н. М. Петровсьна). А як майстерно і натхнєнно зпучала «Елегія;~ М. В. Лисенка, ноли до нлавіш фортепіано до· тор1шу.тrаея !{алєтова!

Алла

Свою високу ність nоназали

Соро-

майстерюні дом-

рис ти.

віночок

яні

'liдr от ув а 1и

унраУнсьних

пl-

ко,

щоб

так

чудово

зву-

чали інструменти в дитя-

сень, записашп Лпсснном. В унісон винонали nони <<ЕлегіЮ>> під нерівництвом О. В. Андрєєвої. Друге відділення ненцерту Еели бандуристи. Присутні а залі одержа,1и велику насолоду від

чих рунах! На занінчення ·хонцєрту тріо у снладі цих rшнладачів та 1\1. М. Шевера винонали духо-вний гімн М. Лисенна «i.VIoлитва за Унраїну>>. Наступний вечір ~:узп-

чудових воnальних творів. Снільки праці і .тrюбові

юr пройшов у міській есредній шRолі .N'Q 8.

вклали винладачі С. О. Фадєєва та Г.. Г. Пащен-

А репертуар юних музинантів все поnовнюєть-

ся.

Тепер

колядками та

щедрівками. яні

. вали

підготу-

хор та фольклорний 1юлектив ш 1юли. Вони проводять новорічні ранни, одержали запрошення у шFюли, у творчих плапах й поїзщrа до Требухова, де виступить таr;ож дитячий орнестр на-

родних інструментів, до рlчі, nони що єдиний

у районі_

· К.

ПІГНАСТА.


4 стор.

Четвер, 7 січня

8

1993 року

с:Н О В Е

ІНШОЮ велиною проб­ лемою бу ли взаємини з

намагався

умовити

їх

по­

кримськими

вернутися

до

й

від­

ли

татарами.

Розуміючи

їхнє

пустили

значення

і

у

битвах

з

для

ставин

поляками,

рішучим

унраїнсьного

насе­

бою,

його

наступних

Хмельницький прагнув будь-якою ціною зберегти союз із татарами. Проте

який

нозанам

на

чолі

Філаном

Джалалієм із

плату

за

могу

татарську

гетьман

воляти

від·

щшо­

мусив

доз­

союзнинові

брати

Хмельницький сподівав­ ся

задовольнити

польськими

але

татар

полоненими.

кримчани

хоплювали

нерідко

всіх,

траплявся,

за­

хто

їм

заганяючи

у

рабство тисячі унраїн­ ських селян. До того ж політюш

татар

ноштувала

що

вони

ляків,

проти

не

під

що

рони

змоги

та

що

для

удару,

ман до

повстання

союзу

з

чином

таким

самим

винористати

унра-

козаків

проти

'J)нських

Москви.

Та

цький,

Ви­

покладаючи

ні наді.ї моснвітів,

на

реєстр

пропозицію татар здійсни­

На ного, на

р. похід на багат_:­

1650

шу.

менш

легше

захищену

доступну

р01Нялqся

и

нішнl

Молда­

з

вію. Протягом

ступних

нільнох

років

Хмельни-

брав

активну

участь

у

молдавсьних

посадити

дарем

ша

там

свого

сина

со~з між

Тимо­

польсьна

тісний

Україною

Молдавією.

Проте

та

нів

бель Тимоша у 165З Р­ під час оборони Суча~~ поклала

кінець

невдалш

молдав­

Тим

часом у

почався

сько

новий

етап поль­

поляки

на

чолі

з

·

тон

тан

сьній

званій

Унраїні,

Яном Казимиром, і знову обидві армії зійшлися на

ній

Волині,

Харнівщини.

цього

разу

під

Берестечком.. Як

на

ність

20

тис.

раїнці

поль­

налічувала

воїнів.

німецьних

100

супернянів

армія тис.

чи

чисель­

величезною:

ська

включаю­

досвідчених

!Найманців,

ж

тис.

ук­

мобілізували війська,

50

підтримували тарської

яких

тис.

та­

почалася

червня.

тривала

два тижні для

18 майже

й закінчилася Х111ельницько г о

страшною рішальною були

поразкою. її

Ви-

причиною

ний

згоду, не

Хмельниць­

збирався

ти тяжні умови

ні

1652

денції

р.

в

в

прийма­ й у

нвіт­

його

рези­

Чигирині

лася

таємна

рада

них

нозацьних

вирішили

зібра­

ти

нове

військо

відно­

й

проти

нільна

війська

на

польську

містилася

що

Молдавією,

7

розгромили її.

У помсту

за

Берестеч­

мент

кинули поле бою.

Справа

погіршувалася

тим,

татари

що

викра·

нордоні

поразну

78-83, 85, 86, 88, 89, 91, 9:.1, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 109-116 за 1992 рік, .NQ 2).

під

проти

з

тоqнІсть на

РцаацІа

викладених стооfиках

не

фактів

rазетн.

З&ІІ&Ав

·nо.І.ІоІІ..

вІJІ.nОВІJІ.В.ІІЬВІсть •озвцІа

Хмельницький

держави. за

вати

яний

її

"'"tтІІ

4 •-

Адміністрація.

тяж­

3anpowye "Бауфаиеп"

моеновити доки

поляки

одне

не

ко­

Спільному українсько-австрійському підпри­ ємству «Бауфакел» на постійну роботу потрі­ бен перекладач німецької мови.

висна­

одного,

і

до

вже

відпо­

За довідками звертатися: с. Княжичі, Бро­ варського р-ну, завод «Факел», тел. 5-35-97,

дій.

1653

р.,

стали

тим,

поли

75-3-39.

погрожу­

що

віддадуть

перевагу

оттоманському

варіанту,

моеновити

Спортивний клуб

не

більше зволікати з

рішенІНям.

Цар

<<Металург>> інформує

Оленсій

Михайлович скликав Зем­ ський

по­

шив,

Собор, що

славної

віри

Божої

слід свою

три­

ю-шй

«Заради

церкви

й

святої

їх

моеновити

по­

лактичного масажу. Години роботи: з до 20.00 по парних числах. Тел. 93-4-04.

під

хоплені

танож

І(олектив Броварського управління по експлуатації га­ зового господарства глибоко сnівчуває працівникові упрuв­

допомогу

ської

за­

імперії

прави­

~3-26;

4-04-61;

-

-

(Далі

nромисловостІ

І

sастунвнка

4-03-78;

вІдnовІдальноrо

автор.

-.б•Іn.нt.

ЛвстуванвSІ РуаовкІв

з ве

читачами

-

вовертuмо.

у

ян

Наступний

Оттоман­ та

12

взагалі

січня

номер

1993

<<НОВОГО

ЖИТТЯ»

вийде

року.

розширити свої впливи.

надавав.

реJІ.актора

сім'ї

землі.

Україну

проти

л'ння І(овбасииському Анатолію Івановичу та ііого :ш'5"!зку зі смертю брата КОВБАСИ НСЬКОГО Валерія Івановича.

сподіва­

деякі

Польщею

винористати

буфер

13.00

РУКУ>>.

лися відібрати

під­

~

При спортивному клубі «Металург» працює кабінет екстрасенсорики, лікувально-профі­

государеві

прийняти високу

вирі­ право­

Приймаючи це рішення,

секретара

соціальних

питань

ВІ.І... ІоІІу

автор/18

відділ кадрів, І поверх.

на

надзвичайно

вдаватися

могли

Звича'йно,

зв-ерхність

теля,

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, будинок побуту «Ювілейний»,

Москва

Зазнавши

унраїнці

була згода на те, щоб ви­ знати

Але

бухгалтер, кравці по шиттю легкого плаття.

Оплата за домовленістю.

право­

прийти

по чека ти,

й

відних

чужозем­

тану

них

Польщею,

жать

поля­

надшної

Телефони:

держадміністрація.

тільки

над

-

Редактор.

буде).

АДРЕСА РЕДАКЦН: 255020, І(иівська оілас'ІЬ, м. Бровари, вул. Київська, 154.

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета виходить з 17 квітня 1937 ров:у. Дні виходу: вівіторок. четвер, субота.

забезпечення

велиної

з

тоді

Укра­

нами

платою

шляхти.

віри

заки

намаганням

перемоги

ної

й нозацьні війсьна зайня-

для

славної

в·оліли

неод­

валої

требував

зві­

спільної

Ні

пора­

відвоювати

по­

ких втрат у недавній вій­

вій­

мог ли

роль

початку повХмс:льницький царя в ім'я

обережно.

завдава­

протистояти

Для

повстаІНня

польсьної

не

ця

З

реагувала

Ян

тяжних

ДЕРЖАВНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ВИРОБНИЧОМУ ЦЕНТРУ «АВЦ» на постtину роботу терміново потрібні: головний бухгалтер,

са:-.tій

лишилася

на

допомогу.

їну.

знову

сНОВЕ ЖИТТЯ:. громадсько-nОJtіТИ'ІНІ ГІSОІІ'а. Засновники колектив редакці' га.sетн. Вtоверські міська і районна Ради наро)І.ннх депутатів та район­ на

однан

тримни

перемогу,

спалахнули

полякам

шляхти

травня

розлетілася

про

ли

і

в

та

популярніши:v~

ний цар. стання умовляв

обставин

хоч

В <<ЮВІЛЕЙНОМУ>>

нена­

кровителя Унраїни був православний московсь­

здійс­

безперервні

норазовим

лонених полянів.

стка

Значно

й

неможливо.

ІЮзани

стійно

ном нозани вбили усіх по­

Ноли

(Початок у .ММ

Поділля

б

ідеї

Нрим,

Порті і

Проте у

але

за тих

ни,

зон,

Батогом,

на

мо­

їх

так

Є ЦІКАВА РОБОТ А

Валахія.. поширену

зміІНИ

нандидатом

поголос,

ці

мали

централізованної

та

на

нездійсненою.

КНЯЗіВСТВО>>.

поназали

роз­

кримських татар,

у

<<коза­

бу ло

по­

ЗО-тисячну

під

плаІНує

нити

тижнів

армію,

навіть окреме

чи

розглядалися,

Хмельницьного

напали

ство>>

Можливо,

лянів.

Через

ннязів­

цьке

ватажнів,

яній

дії

<<давньорусьне

провід­

на

воєнні

відновити

їх

бухгалтер

Звертатись за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 137, тел. 4-23-64, 4-21-73. Адміністрація.

зверхно.­

українців

угода

досягнеJННЯ

хоче

він

умовах

Оттоманській

політичному винлючала

що

трібен головний бухгалтерії.

фор­

гетьмана

внутрішні

стан Але

пішов

ПОТРІБЕН ГОЛОВНИй БУХГАЛТЕР Відділу освіти Броварської районної дер­ жавної адміністрації на постійну роботу по­

своїми

Запорізьке

серед

онре­

справді

утворити

зібра­

Порта

висть До ·<<бусурманіВ>>

пере­

на

могутнім

прийняла

Військо

унраїнсьного

його

й

на був Він

віддалеІНим,

васаламн

Вининає питання у су­ часної людини, чому Хмельницький не прого­ лосив Унраїну незалеж­ ною. Під час повстання й

сучасної

переломний

дії

яні

й

ливу

вити

кінноти.

Битва

землях

мально

представ­

шляхом

Потрібен головний бухгаnтер

віДкрито внлючатися внутрішні справи.

томанська

з пропис­

·

Відтак, у 1651 р, після обміну посольствами От­

цієї мети.

Незважаючи на приниз­ часи,

вшськ

була

150

ті

на

для

можливість

Слобід­

надто

щоб в її

що

ними собі в в~дношенні

розташова­

достатньо

час

впертість шляхти визнати нолишніх підданих рів­

встановлювати нозацьний устрій, що понлало поча-

панровителя

сті,

мий і рівноправний Посполитої.. Речі

територію, де їх прихиль­ но приймали, дозволяли

кандидато-м

Молдавія та Проте через

нозацтва,

немину­

Хмельниць-

Спочатну гетьман не був готовий до цілиавито­

творення

униЮfути

думну

же

номію

загро­

закріпачення.

Щоб

І знову першими в наступ

пішли

почала

ав­

зруЧІним

тих

гнучним

й

захист.

политою.

литою,

Потрібна сестра, по можливості

кою, для обслуговування 83-річного ветерана війни, інваліда І групи по зору. Надається кімната площею 9 квадратних метрів, безкош­ товне харчування і заробітна плата в 2 тися­ чі купонів. Дзвонити по телефону 5-29-52.

Ук­

для. того, щоб відбивати у поляків бажання напа­ дати на Унраїну, й водно­

нином яної був велиний православний магІНат Адам Кисіль. полягала в тому, щоб здобути авто­

чої долі, тисячі втінали на порубіжну з Моеновією

унраїнсьної війни.

-

шляхта

постали. перед

зою

Р­

1651

здавалося,

повертатися на Унраїну.. Більшість селян і ноза­

заги­

і надто дорогій сьній кампа.нії.

миру,

і

роль

був

го розриву. Метою його стосунків із Річчю Поспо­

будуть дотримані. Спи­ раючись на збройну силу,

госпо­

встановивши

зов·

татарами.

умови

справах і навіть сподівав­ ся

у

особливо

Цього разу, ноли серед нозаків панувало безлад­ дя. а Хмельницьний не був готовий до опору,

на­

цький

вступати

зносини,

Унраїни

захиснина Унраїни міжнародній арені турецьний султан.

цей союз виявився нена­ дійним. До того ж він не розв'язав ключові для Догдана Хмельницького проблеми взаємин між Унраїною та Річчю Пос­

до

тис., влада гетьмана обмежувалася Ниївським воєводством. і йому забо­

ти СПіЛЬІНИЙ ПОХіД на Моснву, запроn'он(увавши

у

снорочувався

20

Відгукнися, добра душа ...

вимушений

самоврядування

нонність

·-ІІИІUІІІІІUІММІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUUІІІІІUІИІІІІІJ.'

підтримку пішов на

не

він

':/././././././././/././././././././././././././././././//./././././././././//././//./.

· ян

раїни. бо українці вже здобули його. !хньою ме­ тою було знайти монарха, щоб міг би забезпечити

_ Орест СуотвАьний-проф_всор Иорнсьного університету (nвнада)

вели­

не

визнання.

Тут не стояло питання

ІСТОРІЯ

Хмельни-

популяр­

новосформованому

.....................................................u .................

остаточ­

на

ІОІ/1/ЕЄІІ!

3

З ПОВАГОЮ І ЛЮБОВ'Ю ДРУЖИНА, ДОЧКИ, ЗЯТЬ, ВНУК.

Не

тономному суспільству за­

планував

завдав

наро­

Хмельницький

знайти для

про

Але

УН:РАЇНИ

той

з

.N'2 3 (8362)

Сnасибі тобі, рідний, за увагу, турботу і ніжність

зверхнина, яний його мав.

І oimя.At, і дорослu.Аt...

по­

не

монархом.

монарх,

нозаками

татар.

з

таного

був

геть-

нористовуючи Хмельни­ цького для ослаблення Польщі, нримський хан

щоб

мав

залучивши

нримсьних

а

ність,

розумів,

перемогу

здобув,

до всіх нас.

дивлячись

необхідна підтримна із зовні. Першу свою дипло­ матичну

дості на довгі роки.

Нарешті, у східній Єв­ ропі XV ст. суверенітет дом,

8

Дорогоr о чоловіка, ніжного батька і люблячого дідуся БЕЗЛУЩЕНКА Миколу Івановича сердечно вітаємо з 55-річчям від дня народження. Бажаємо міцного здоров'я, дуmевноі і фізичної бадьорості, хорошого настрою, благополуччя і ра­

рядною.

отот-ожнювався

СТОСУНКИ

успіху

мас

соціально-еко­

при своїй влаДі чи чужій - було справою друго­

завдати

Хмельницьний

ВІТІІІО

виступало

народних

номічних лих, і для ба­ гатьох унраїнцін те, ян Ці проблеми вирішити -

страш­

нравопролиття

ЗОВНІШНІ

перегово­

поштовхом

повстання

·прагнення

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

хотіJІИ,

ної поразки шляхті.

Головним до

позбутися

вирішального

Підписаний 28 вересня 1651 р. Білоцерківський мир був для козаків зов­ сім не таним вигідним, ян Зборівсьний. Нозацьний

дtЗпомагаючи

вони

почали

поразки

мали

полянам,

полягала

Хмельницькому

не

ри під Білою Цернвою.

в тому. щоб недапустити зміцнення жодної хри­ стиянської краЇІНИ. Відтак,

ви­

нозацьного війська. Ця градіозна битва тан доро­ го

ясир.

тери­

нонтро­

руйнації починають дава­ тися взнани. Ні поляни. ні унраїнці вже не мали таного бойового запалу і

го оточення Частину ун­ раїнсьного війсьна. але у

бухнула паніна й поляни вирізали близьно ЗО тис.

у

ного

уда­

висним,

до

видним,

польсьно­

момент

вони

Але тепер ставало оче­

з

вирішальний

частину

яну

Берестечном.

полиовнином

лося вивести

більшу

лювали

лише після

лення цей союз був нена­ оснільки

ли

торії,

битви. За цих тяжних об­

в нещодавно здобутих пе­ ремогах

Хмельницького,

ЖИТТЯ»

-

реJІ.актоІІа,

4-21-34;

вІдді·лу

вІ.ІІ.дІлІв:

4-'02-!12; оІІвстІв - S-13-91.

І

масовоТ

-

ІиJІ,екс

1

госnодарства

роботи

ВОЛОШИНЕНКО.

.

сусnІльво-nолІтичноrо

сІльського

А.

4-04-81;

Друк кований

Адреса

61285. OOcAr

аркуш.

Замовлення

JІ.РУКарня

китвського nоліграфіі І

АРУкарві:

Квівська

обласного

ynpaвлlRHSI

кввжковоі торrІвJІІ.

область.

Тираж

примі-рники.

рцІоІвформацІУ

Броварська

високий~

м.

Бровари,

у

сnравах

вул,

.N'~

75.

ввдаuицта,

Киівська

ІМ.

АРУ·

5.452

#3 1993