Page 1

о-Р ГАН

S РО ltA Р С ЬКОГО МІ С Ь К Q ГО М~еьк(н І РАйОННОІ РАД

Гавета вихоАJПЬ з.

3 ПВРШИХ

КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ

НАРОДНИХ

ДЕПУТАТІВ

17 квітня 1937 року • .М 3 (6666)

дНіВ РОНУ­

П'ятниця, 6 січня 1984 року

В обстановці високої тру­

кою до виборів у найвищий орган Радянської влади. кання

важлива

-

nільно-політична

сус-

подія

в

обговоренням матеріалів ІRитті країни. Виборна грудневого (1983 р.) .Пле- кампанія _ ще одне яс­

товариш Ю.

дових колективах нашої краве свідчення розвитку країни проходять збори соціалІстичної демократІї, по висуненню кандидатів підтвердження на практи­ у деnутати Верховної Ра- ці конституційних прав 1

В.

.Авдропов,

визначаючи

нуму

завдання на

~вконання UДер­

жаввоrо. плану стає не тІльки обов язком, а и па· трІотичвою справою кожвої радянської людини,

кожноrо трудовоrо колективу,

кожної партійної

rромадської орrанізації.

і

. .

яввх попереду

збори

чимало.

Приклад чітко'і орrавІзацІї врацІ нам завжди по­

дають передові ко.~~ектввв, працюють

иоrо

стабІльно,

ЯКі за будь-яких умов

ритмічно,

домаrаючнсь rолов­

успtшиоrо виковавия: Державвоrо плаву.

-

Минулі

роки

п'Я'І'ИРІЧКв

колективу

3,9

вро~ проти

збільшено виро6ввцтво

ревнковаваям зміввих норм. ЗUдалеrІАь ноАбали пjю

ритмічну,

1123 тисячі карбовавців. Зроблено необхіЮІВЙ зцtл ва 1984 рЬ(, ввпробовується ековоміЧІІІій ек~; 1IUI спрВJІТІІJІе стопроцентвому вике­ в..-. .-оrоJІІрввх вееrавок.

т~ж з року в рік працюють колек­ UІОІІІн1євих будконструкцtй, «Topr-

м811i)t.:,"~.ревооІробщ)rо

комбінату..

Гоrолівської

ctjll~t фаfІрВкн та Інших.

·~'"'~~ аrропромвсловоrо комплексу

• . ·. . ~'&;-~-. · · ВоJ;ає ордева Ж.ПЄеої Рево­ ~--

.·. · ,.

І8е tD.аоскІвеьквй• (~ П. Ф. ~ар· па~І П. І. ПоІ'орІ.шІй),

~ro упеввево утрПІує в райовІ перmіеть

п::еа·остІ дІівоrо етам - вийшов ва 6-ти т -.-. · · . J11WA м()JJ-. ва корову. ~- овера.терн

. І·· JІWвня

м

с...еіІу на

p0:ymcy

~

більше

ff

roeuo~apcтwa

ва

зав він, не лише як науновця. великого вче-

• ..,..

корову

в

дисципліни,

авць,

молока.

Проте

вдосконалення

бу лис я зборИ

громадського

шею,

люднну з

чуттям уже

щедру ду·

розвинутим

по­

·обов'язку. протягом

Ось

нільнох

скликань товариш Анто­ нов є депутатом Верхов­ ної Ради СРСР і завжди з

честю

виправдовує

до­

вір'я виборців.,

2

Оператор цеху .N'Y Л. П. Юрченко, налад­ чик цеху М 3 В. П. Ло­ бода, сенретар парткому заводу Б. І. Попов, стар­ ший апаратник цеху ~~ Б. Г. КаJІИНВЧуk, бібліо­ текар технічної бібліоте­ ки Г. І. Рубанова та ІншІ

4

виступаючі

nідтримали

пропозицію

про

висунен­

ня О. К. Антонова канди­ датом у депутати Верхов­ ної Ради СРСР по вибо­ рах у Раду Союзу по. Ки­ єво-Святошинсь:кому . ви­ борчому о:кругу м 474 1 зисловили

що

він

І}певненlсть,

гідно

представ.'!я-

тиме Інтереси

виборців у

парламенті нраїни.

Збори

одностайно

становили:

nо­

висунути

нан­

дидатом у депутати

Вер­

ховної Ради СРСР по ви­ борах у Раду Союзу по Ниєво СвптоІІUІщ:ьцо~ виборчому округу ~ 47~

О. Н:. Антонова.

ПJ,)осити

його дати згоду балотува­ тися

кандщатом

тати

у

Верховної

деnу­

Ради

СРСР по виборах у Раду Союзу по Ниєво-Свитес шинському виборчому ок­ ругу .N'2 47 4. Довіреною особоІQ кан­ дидата в депутати обрано начальника

проентно­

нонструкторського

вlдді.ТJу

Ю. В. Rолісвичекка. · У роботі зборів узщц1 участь

лом

завідуючий

обкому

України перший

відді­

Но~Ії

І. О. Rct 1 сенре'l'ар ftt1Сі.:К­

кому ЩІ.ртlї

А. Д. Фр•

лов.

ного

Одностайна підтримка

радгоспу

СРСР

членів

від­

:ко­

лективу по піДтримцІ кан­ дидатури Героя СоціалІ­ стичної Праці, генераль­ авіаконс1ру:ктора

О. К. Антонова,

названо­

голова Требухlвського сільвино н к о м у В. С. ІІрудкий, вистуnили вико­ нуючий обов'яЗ:ки голов­ ного

В. го робlтни:ками, інженер­ Г. но-технічними nрацівника­ П. ми і GJ]ужбовцями заводу че·

інженера

України :кандидатом у де­ nутати Верховної Ради СРСР по виборах у Раду

радгоспу

М. Давидюк, слюсар І. Фесенко, механізатор С. Голець. Вони гаря­ схвалили думку по­

підтриманню

кандидатури

О.

К

Антонова пройШли

на

тваринницькому

годівлі нете,1ей Н. О. Ок­ сюта, зоотехнік О. О. Лу­ цвк,

секретар

партному

ВерховноУ Ради СРСР по виборах у Раду Союзу по

КиЄво

мали

висунути

:кандидатом

-

у

депутати

Святошинському

Союзу по Ниєво-Свято­ виборчому округу М 474 шинському виборчому ок­ О. К Антонова і підтри­ ругу .N'2 мали їх рішення. На зборах, які відкрив Цього ж дня збори по

474.

пропозицію

праців­

ників заводу пороюнової металургії Імені 60-рlччя Радянсьної України і за­

клинали

всіх

села

виборців

віддати

свої

голоси

за О. Н:. Антонова.

комп­

лексі першої черги. Ви­ СТ;УПаючі оператор по віД­

радгоспу Г. Я:. Клепко, 'бригадир бригади по ви­ рощуванню нетелей Н. І. Власенко та інщІ члени нолективу гаряче· nідтри­

порошіt11~9ї металургії рошнівців Імені 60і'іччя Радянської

Збори одностайно ухва­ лили: зицію

nідтримати пропо­ порошнlвців про

висунення О.

R.

кандидатом

у

Антонова депутати

Верховної Ради СРСР по виборах у Раду Союзу Ш> Києво - Святошннсьноr,tу виборчому_ округу .N'2 474.

Збори

по nІдтриманню

кандидатури О. Н. Анто­ нова пройшли тако1Іf у консервному

госпу і

J'{g

5.

цеху

садовій

рад­

брига.-і

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС:-JІІІІ-----. «ОСНОВНІ НАПРЯМИ

Пленум ЦК КПРС схвалив проекти Державвоrо nлаву ековомІчноrо і соцІаль~оrо розвитку СРСР і Державвого бюджету СРСР ва 1984 рік, а Вер­ ховва Рада СРСР на дев'ятій сесії затвердвла їх. Плавв напруженІ, але цілком реальнІ. _Нвмв пе­ редбачено виробнвцтво промислової продукції збІJІьшвти ва 3,8 процента, обсяr сільськогосподар­ ської продукції на 6,4 процента. ТрудІввики сіJІ району зобов' язанІ в четвертому роцІ ввнІшвьоі П'.RТВрІчки виробити і продати державі 73 тисЯЧі тонн молока, 24,1 тисЯЧі тонн м'яса, 258,7 мІм.йо­ ва штук яєць, 52,9 тисЯчі тонн овочів та 24,8 ти­ сячі тонн картоплі. ·Це без врахування заборrова­ востl, яку пов~ ліквідувати до кІнця п'ятирІчки. Тому з перших днів року необхідно, щоб кожний трудовий колектив взяв хороший старт, за првкла­ дом передових підприємств І орrанІзацlй працював ритмічно, злаrоджево, ввсокопродуктввво. Цьому поввВва також спрцяти підrотовка до ви­ борів у Верховну Раду СРСР. На зборах, що зараз проводя.тьс.іІ в колективах в зв'язку з -ввсувеввям кандидатів у депутати радянськоrо парламенту, трудвщі одностайно підтримують внутріDІИЮ 1 зов­

rотовнІсть

Майже ~о цравляв

Схвально

зустріли

rо.

що

в

пІдвищенню громадськостІ

увагу І

життя нашої шноли,

спів­

робітництва з свlтлотех­ ролі сім'ї 1 ·нічним ЗавоДом, які свід­ надається

у

навчаннІ

чать,

що

успіх

у

трудо­

підростаючо­ вому вихованні .. nідготов­ ці школярів до свідомого rо покоління. принесе ДоцІльний 1 перехІд на вибору професії навчаннЯ з 6-річного віку. лише праця справжня. не­ Але здійснювати його обхідна сусnільству. треба на базІ дитячих сад­ ШколярІ гордяться ків. Адже школа не змо­ тим, що своїми руками й

же

вихованні

дати

тог6

шестиліт-

віДремонтували

меблі,

ви­

що готовили потрібну заводу Вона продунцію. Поєднання мож­ навчання з продуктивною ливостей. Потрібно лише працею виховує актив­ забезпечити дитсадки вчи· ність, свідомість. почуття кам-nершокласникам,

дошнІльна установа. не має нІ умов, нІ

тельськими

надрами.

господаря,

Хотілось би, щоб чіт-кІ­ ше була сформульована роль

кла~ного

Завдання

керІвиина.

перед

ними

стоять величезні, тож

не-

дянському

трудІввики

~'1]JOI\o•o зарубІВРІІІМ

замовввкам

вчи­ обхідно звернути

ній- вели­

значення

Недавно

Підприємства в~автажип

сприяє

грома­

становленню.

А. ТЕПЛЮК, директор міської серед­ ньої DIКOJlВ ,М 2.

оставвю вар­

тЬо устаткув81ІИJІ в раху­ нок

їх мате­ ЦК КПРС «Основні на­ ріального заохочення. Найголовніше ж те, що прями реформи загально­ освітньої професійної реформа школи,. що намІ­ школи>.>. Всі вони заявля­ чається, має на меті до:ко­ ють: реформа школи своє­ р!нно поліпиrnти підготов­ часна і необхідна, виюш­ ну молодого покоління до праці. Можна навести нана життям. приклади з На мою ду:~шу. дуже нонкретні важливо,

краіІІ вt~­ QPOAyRЦhe

Імені Ф. Е. Дзержннсько­

телі нашої шко.ііи Проект на піднесення'

кого

25

свою

ко.ІІектвв Че~оrо МаDlИНобудІввоrо аааоду

ВІІКІІІКІНА JКIITTIN

за­

тирічки допущена чимала заборrовавlсть по врода· жу овочів, картоплі й молока. НапередоднІ Новоrо року rрудиевий (1983 р.)

РЕФОРМИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОї ПРОФЕСІИНОі ШКОЛИ»

по

за попереАві роки п'я­

иІШВю політику КПРС, заявляють про аиковац плавв 1984 реву.

антивного

діяча,

на

ходів rосподарюваиня колективи промислових під­ приємств JІНШе .nонад· план виробили продукції в треть.ому роцІ иннІшиьої п'ятирічки на суму бJІНзь­ ко 7 мільйонІв. карбованців, а сільськІ трудівивкв достроково виконали рІчнІ плани продажу державі м'яса,

скли-

машинно-трак­

60-річчя

кілоrрама молока, або майже ва 2 кІлоrрuІи більше проти вІдповІдвоrо періоду мивулоrо року. Ось вів таний справжнІй досвід, наслідувати який необхідно всІм вашим rосподарствамІ В цілому внаслідок ·пІдвищення органІзованості, трудової

ХІ-го

парку

15,2

змІцнення

ге­

авlанонструк­

ВіДкриваючи збори, голова профкому заводу

імені

з uлаоом продажу державі овочів. Незва"аючн ва одержує

Героя

ПраЦі

_ Ми знаємо Олега Ностянтиновича, сна-

Учора

·тисяч кiJiorpaмhl ~:молока

зараз

Соціалістичної

нини і службовц1 пІдприємства.

торному

Радrосп одержує також високі врожаї всіх сіль­ ськоrоаrодарськнх культур, успішно розрахувався rосподарство

ра- му округу м 474

nри-

них. робітнини, нерального

Раду СРСР

корову.

зиму,

коп.

2

злаrоджеву

му

.

..

П, Бондаренко ·сказав, ного, одного з творців нри­ що вибори у Верховну латих лайнерів, але і ян

nt>,;

роІету .керІвнвкв свІт.JЮТе:хвlчноrо заводу (дирек­ тор. 11•. М. Звоаь, секретар парторrанІзаціі М. П. Д!~ий). Тут завдаки впроваджеmпо брвrад­ ноі tеРмв орrанІзації ирацІ з урахуванвям кІвце, вих ·результатів домоr~~ . знrmoro пІдІІJІЩеВВЯ продуктивності . ,. . . c.jiDJdвPDJJlВ JПd.сть виробів. ЛИDІе повад план завод . ввробнв ·продукції ва су­

· ~во т...- .......

почесний

с СР

8.

пopolllКy. Мета­ з

За трибуною

металург Р . печовни цеху J'{g 1 В. О. Грищев­ ко. Він вносить пропозицію юtсунути кандидатом в депутати Верховної Ради СРСР по виборах у Раду Союзу по Києво· Святошинському виборчо­

інженерно-техшчн! праців- тора о. н:. Антонова.

плаву, ща третину

залізноrо

свобод.

заво-

народу>.>

йшли на

кожноrо

лурrи . з перших дв1в вовоrо року працюють

тру-

представників

дянського

кварталу присуджувались призовІ ~сця . серед спорІм:евнх JdАВрввмств мlвІстерства чорвсі1 мета­ лурrії СРСР. ПродуіmІввІсть працІ за цей 'f8C тут зроеu ва

у

відбулися на

гідних

В вашому місті постійно забезпеЧує стабільну роботу колектив заводу пороlllКово.ї металурrії іменІ 60-річчя Радянської 'УкраЇНИ (директор О. Г. Большечеико, · ~тар парткому Б. І. Попов}. За три

КПРС.

дІ порошІювої металургії Імені .. 60-річчя Радянської Унраши. З портретами членів Політбюро ЦК КП~С. транспарантами «Хан живе НПРС:~>, <<У Верховну Раду СРСР -

на дальше підвищення напруженостІ в роботі, без на труднощІ,

ЦК

ди СРСР. Позавчора такі

Ось чому, радив він, дуже важливо з верши.:' же днІв новоrо року взяти хороший старт, настроІтись знижок

Ціна

КАНДИДАТА НАЗВАНО

дової 1 політичної активно­ сті, викликаної nідготов­

В тексті виступу на rрудневому (1983 ~:) Пле.: нумі ЦК КПРС Генерщний секретар нашо1 парті1 рІк, rоворвв, що неухильне

УКРАІНИ,

ОБЛАСТІ

НАЗУСТРІq-ВИБОРАМ

·ХОРОШИЙ СТ8РТ

1984

ПАРТІІ

КИІВСЬКОІ

річноrо

експортвих

зав~авии

поставок.

На знІмку: . тут ввrотов­ JJJJЮТь

теплообмtвввки.

Фото І. Свервдв.

(ФотохронІка РАТАУ).

Механізатори дотримали слова Чимало зусИль

докла- наладчик В. з·. Стецен~•.

дають механІзатори Юровського вІдділка радгосnу

новаль Г. А. Литвиненно, механізатори М. П. Альо­

•Великодимер~ьний•. щоб шин, М. І. Яценно, Г. І. 1 високолRlсно Губський та lншl. Тепер провести Підготовну сіль- вони ведуть ремонт трак­

своєчасно

ськогосподарської техніни до ·польових робІт чет-

вертого року одинадцятої

торів.

Нрім

того,

ра~rоспнl

п'ятирічки. Ремонт машин умільці виготовляють при­ йде у вІдповідності з гра- строї для полlПшеннп об­

фіном. Механlжrори, як 1 робітну грунту. Вони вже зобов'язувалися, напередодні Нового року поставили на лінійну готовностІ всю грунтаобробну 1 посІвну

техніку,

вали до _роботи

nідготува.ТJи по комnлекту лап Фещука та голчастих нотків 1 продовжують ц~ роботу. ВсІ необхідні де­ підготу- талІ впточує на тою:tрпому

сінозби- верстаті

К

Н:.

Беземерт-

ральні машини. · ний. Старанно потрудилися В. БАГНЮК, ремонтнини - майстеркеруючий ві~.цІ•оІW.


*

стор.

2

січня

6

року

· 1984

Цих нра с ивнх дев'ятrmоверхо­ вих багатоквартирних з лоджІями і балконами будинків по вулиці 50 років влнс~ раніше не бу.10. Вони вирослв за останнІ . два·трв близько

одерЖа .111

J ООО

ну ЦІй :

України.

робітників .

алюмІнієвих

~удІ·

невеанних

є

Чергують

підшивюІ

но.1ь~ровий

:за ції :J авідуюч а а rітко.1ективом В. Т. :.\Нрута. за відуючий агітпунктом В. П. Се :rягІн. АгІтпуннт привер­ тає до себЕ! увагу красивим оформ­

дящих по .1ітІнформації, бесіди пр~. наступні вибори до ВерховноІ

в

Ради .

грудневого НПРС.

очі

наше

свободное >>. .виписані з Нонститу ­ ІІії СРСР етапі : <<Вся влада в СРСР ва.1ежнть народу>> і << Для

рuдянського

с успі.lьства

а аконом

роботи

t·ьно\h

агітпуннту

п е рвинної

рнет в а

та

завод­

<< Знання>> .

В

них

передба­

виставк у

тему :

rю :ІіТІІЧІЮrо

<' Два свІти

плакату

~

два

чtrх,

селяІІсьних

ських

депутатів ,

рювалися

неріод вої

і

способи

які

ве.1ИКОЇ

А

мІсць.

квад·

видав

свою

першу продукцію 10 лютqго року . · Відтоді потужність

до

робіr­

рія сучасної Броварщини. X'r~ ж був виразником

діяв

Іщ'ересщ трудового люду?

нич.их

депутатів,

ще. ~

. буржуаІ)ний

орган -

вищий }t

наррдного

п~д-.

ставиицтва

Цума.

1906

нього

. входила

списнах

'hрнігівських

терито­

nлан

перших двох

-~ Державна них зборів~ обраних на Існу~·ала вона з з'їздах мІс&Щ вн~рцІ.в, І}р 1917. Р.\К. Від­ nовітових зet~Jieв.riacнiudв.

.

зна.чав,ся

. цей

роДрвіrаддя >> обі.їеЖЩ!lіми

<< орган

на­

хіба · •

уповноваЖенИХ вІд волос·

до

завдання

продукції

на

десятки

рІн

вони

х у ваан

правами,

янІ

нереваЯ<нР. : Захищали

кому

ін­ ннй

пов1ту, був зане~е­ віД з~їЗдУ місьКИх

землі.

Навіть

сама

не

завершу·

винонати

випустити тисяч

нар·

Ного

перера·

лося це право. були бро· варЧаня М . Я. Антонен· КО, ЯКИЙ ВО,lОДіВ 36- деся· тинами

мав

цегля·

·на власник 25 десятин землі , І. М. Нвятновсь­ кий мав 60 десятин

1 три тисячІ карбо­

ванців Це

ти

де"

виборча

достуnу

виборчо! системи . Особливо це с1'осува:юся

місцевості.

землі,

ішй будинок. О. М. Соро·

землі

911

мали

рахунок

карбованців.

А. ГАВРИЛЕНКО.

обмежувалась майновим ценЗом. Була вона багатосrупtнчастою, заплутаною. Біднякu фан­

сі.1ьсько ї

на

3913

він архітекто­ у Ниєві. а в

володів

тично

дюн·

зроблені nід час одного з засідань бюро місьuому .тІКСМУ, де було прийнято до лав молодіжної орга­ нізації кращих учнів шкіл району. На фото: на запитання членів бюро міськком~ ЛКСМУ відповідає учень · Броварської середньо• школи .М 7 Віталій Басов; перший . секретар міськ­ кому ЛКСМУ . О. Дернач вітає ученицю Погребів­ ської середньої школи Оксану Мельник ; з гордІстю тримає комсомольський квнток Людмила Запоро­ жець Із 8 класу За:зим'яиської середньої школи.

а Радянський фонд миру. За 1983

Гоголеві

що· нИх сходІв по Чернігівсь­ до

Ось

тереси бурж)іа,зії " і nом.і: ~~в О. О. Муханов. ще одне nідтвердження щинlв .. _ Зрозуміло, що ~ 8ув ·.- ВІн надвІрним радин­ цьому << Списки осіб, нредставІіинами вІд· пові­ ном~ · Іf<?ЛКОВНИКОМ у В}Д· янІ на основі статті 16-оІ тів у ДумІ були великІ СТfВЦі. . велйким земле­ положення про земельнІ землевл.аснини. ВJіаснНRом . Частина його заклади. м9ють право на В архіві мені вдалося володінь була І в Брова- участь у перших вибор­ чих зборах для виборів відшукати дані по Черні· рах~ , , гівській губернії за 1907 : .Jio. Остерському повіту земських гласних по рік Особливий інтерес представНИном був nовіту на обра­ ·остерсьному вшїлпка .1п архіви Остер· ний від з'їзду повітовпх три роки з 1907 ронр. ського повіту, адже ~аме землев .1асникlв В . О. Ось- Серед тих, кому надава·

щорічного

ж

1

саме

до ходу.

можна

сказа·

про Інших осіб,

за·

писаних у << Снисках >>. Були вони ба_гатими но· занамІ-І або великими землевласникqми.

Нрай

ництву

такому

представ·

у виборних

орга­

нах поклала Велика Жов· тнева

соцІалістична

люцlя.

Виборча

докорінно

система

змІНилася.

борче

право

НраІни

Рад

.

СРСР

пайвищому

Законові

життя .

Ще

підтвердженням

Д.

ПОЧАТНУ

ЗАЗДАЛЕГІДЬ

на­

демокра­

єдність

ГАМАЛІИ,

краєзнавець.

-------------ВІСТІ 3 ШНІЛ -----------~

Со.1овей

роз­

nитання << Пр од о­ вольча програма 1 ми*'. Питанням енономії І береж.1ивості присвятнли свої виступи Олена Лиховидьно 1

Б!б.1Іотена сьної

Русан!в­

середньої

провела

шко.1и

читацьку

<<Продоволь­ nрограма все­

учасниІ<ам

кон­

Жанна

ча

7 - го

errpaвa>>.

н .1асу

УчнІ

готувалися

до неї с таранно .. і кон­

ференція

пройш .1а

цІ·

наво . Т у т були присут­ ІІі уЧНі 8-10 K.'laC!D , а

ва

т <І кож

гість

-

го.1о·

профспілкового

ко-

радгоспу

Олена

нон-

ференцію народна

мітету Рябий . повt ,1а

І.

П.

ференції вро осноtшl · положення Продоволь­ чої

програ!'vfІІ,

ЩІ шнолярlв б.1ижчІ . роки. На

завдан­

на

принладах

най­

говорив про

І.

також

nусннинlв нав

ко

залишитися

друге

П.

ударну

моги учнівської вироб­ ничої бригади радгос­ повІ Валентина Стась­ роанри.1а

А

про

вклад русанlвцlв у виконання Продоволь­ чої програми країни Він

доно­

Писана.

нулих

Рябий . розповів

працю

школи

років

І

ви­

ми­

в

рідному радгосп!. Тут же було. оформ·

: rено

ннижкову

ку << Економія режливІсть -

працювата

І бе­ спrава

ВСіХ 1 КОЖНОГО'>. На аакІнчення нонфереп­ цlї учні поназали ці­ навий тематичний кон­ церт сЗ труда наш хліб, і пісня , й слава» . який організував учи­ тель му зини А . Г. Симонов .

закли­

де.сятикласнииІв

вистав­

голова

І. СОЛОВЕИ, бібліотечного

активу.

_ _ _ _ _ _ __

ПІДГОТУВАТИСЯ

~

-

одним

МІСЯЧНИНА

ОБОРОННО-МАСОВОї РОБОТИ

Ви·

тизму нашої виборчої системи с тануть чергові вибори до ВерховноІ Ра· ди СРСР. яні мають гли­ боко І переконливо про­ демонструвати партії І народу.

ДО

громадян

закріплене

КонституціІ шого

рево:

З ТОГО

23

Сі'ІВЯ ПО

цього

року

23

JІЮ­

проводи­

тиметься Всесоюзний мі­ сячввкоборбиво-масової

слід

конкретно

якІ

визначити,

тематичнІ

вечори,

зустрічі , екскурсії будуть проведені,

які

змаганн.11

роботи, присвячений 66-й та сеицІІ 1 3 яних видів будуть органlз~­ річниці Радянської Армії спорту

ванl, снlльни людей охоп­ лять змагання rio скла­ нормативів ном:· Броварський мІський данню пленсу. ГПО з кульової комітет ДТСААФ рено­

і Військово-Морського Ф.'Іоту .

мендує

первинним

нізаціям

ЦЕ С·ПР·АВА ШКОЛЯРІВ

-

з тим, щоб

додаткооо

його

губернсь­ система

суuсвиків ..

комсомолу

бованців. Водночас вирішн.1и в 1984 році безоплатно відпрацюва­ ти день І заробленІ гроші внести

сятинами

виборщиків

по,цвmи

ЛеніВськоrо

місяців четвер·

того рону п'ятирічки

1980"

Був жив

якого

бов'язуються достроково

ICTOPIJ-----r

ман. ром .

новин

велинии

трудові

ряди

Нині в цехах підприємства від­ буваються робітничі збори . на яких заводчани беруть підвищені соціалІстичнІ зобов'язання на •Іесть наступних виборів . Вони зО·

л юції .

1907

виробничнн:

1 ОО сІмей тр~:lІіюшкІв

будівництво

револ:ю.ц:~.в:ю ·

вотоцїі . 1905 роІ\ів. крім Рад

Я І\ ИХ

за с елять

Діє також

Л .1е під час буржу­ ааво - демократичної ре­

в

в

велика честЬ для кожного. Близько 400 чоловік поповвили у минулому році міську комсомольську організацію. Ці фотознімни

заводчав,

648

мо.1одих

незабаром

народнеева

рево­

типу.

новос1л .1я

молоді,

влитися

nіонерського табору з аводу порот­ нової мета.1урrІї.

мир.

13500

Тому

ється у пухlвському . .'!Ісі . поблизу

підприєм·

в

Жовтне­

соЦіалістичної

Завод

готельвого

Де.ио:кратів,

ство·

-

метрів .

.------СТОРІННИ

солдат­

·пізніше

займає площу

ратних

на

життя >>, регулЯрно випуснати стін·

ЯН ВІДОМО . перші Ради виниили в Росії у 1905 році в буремні дні ІJершої росІйської рево­ :rюції. Вони були . про­ віснинами Рад робітни­

за

Rомсомол ... З цим ім'ям пов'язане repoi"DDe ми­ нуле нашої

вирІшуєтьс:я

чий номбінат. У 1984 році стане до .1аду пІонерсьннй табір на 320

одне з найбільших у місті: ті:ІЬ· ЮІ один б.1он. в яному розміщені Інструмента:rьний, . електроенерге­ тичний та ремонтно-механІчний

цехи,

то н н .

додатнові по­

На заводІ успІшно

заводу.

-

Що : ·'ВІ!В!~Ше ()рати~ть гО:1о с ува н ні . влаштувати

1 ООО

акценту ·

будіве.1ьrщх

мо.1оде

продукції

переважно

с тво. єдине в республіці І п ' яте в країні таного призначення .. Воно

'ІС'ІІU вр о вести чима:ю заходів. зо­ І;рс\І а : органіаувати зустріч вете · рані в віЙ І! И і праці з молодими ви·

Г!орцнми. учu<:ть у

-

нонетрукцій

організаціІ това­

проф!­

будинок ще

народу

За вод алюмінієвих

на

нlв.

ті но .1ектнву підприємства після nопередніх виборів до Верховної Ради СРСР.

Првє:-.Jно а а йти в цей агітпунит . ІЗ ньому аат ншно. Тут є нуто<~.;:ш агі т атора і мо :юдого виборця, пла­

випуск

с правили

великі зміни, що відбу.1ися в жит­

б.l :JГО ЇЗС !Х >> .

300 -

динки

із з авданнями. що постав.1ені перед заводом , розповідають про

ашття . є . т у рбота всіх про благо І іО ЖІІОГО і . турбота !\ОЖНОГО про

rtи

радянського

ви­

алюмінієвих нон·

і таке важ.1иве питання, як жит­ :rове. будівництво. Відко.1и він вступив у дію, д ,1я робlтнинів. ін: женерно·технічних нрацівників І службовців зведено три будиню: на 192, 165 і 99 нвартир, три бу·

ють на ·теnстІ виступу Юрія Во· .1о;щмировича Андропова . По.1Ітінформатори І агітаторн · свої бесіди пов' язують з бороть· бою

підприєм с тва

видів

рішення

про

увагу

ко.1ентив

50

струнцІй І б.1изьно

·

р.) П .1енуму ЦН

(1983

Особливу

мільйонів

15

нового року зда .1 и -

місцем проживання тру·

розповідають

на

тУжності.

комуністи 0.. Я . БахтІр, В . Г. Лісневський, В. П. СелягІн · та інші, , комсомольці Мин<;> .1а Но · ва.1ь, Андрій Березовський, · О.1ена Варфо.1омеєва . Валентина О с ьмак проводить в цехах заводу . в агІт· за

виготовив

майже

оснІ.lЬІ\И бvдіве .1ьнини в переддень

до·

пункті .

році колек­

лю.' У 1984 роцІ завод збільшить

. Чи с лі

в- першу

впадає

Нині

пу с кає

га з ет

тут

1983 п .1ану

карбованців.

те.1евІ·

агітатори,

відповідно

продукції

nі:зна горять яскравІ вогнІ . По ,lітінформатори і агІтаторн. Я І\ ИХ бі.lЬШе 100 ЧО.lОВ\К, В ТОМУ

сен.ретар nартійної органі­ підпрщ;м с тва Л . Г . ДолинІн .

п.1акат . << С :rавься. Отечество

тив

сто·

•repry , ..

:rенням. · Особливо

зросла удвічі І в

та

читання лен­

на

розн.1аден!

журналів.

зор .

конструкцій Це,

теми . агітпункті

.1 инах

І

;;>.иться ще ряд. будинків. Тут · бу де і нова виборча дільни· ця по . ви б орах . до Верховної Ради СРСР. В будинку ){g 11 активісти ідео .1огічноrо фронту заводу алю­

обладна ~"іи агІтпу нкт :

nідготовки

<< Роль трудових колективів по

інші В

ве.1ьних кон с трукцій та Інших пІд ­ приємст.в і організацій. Поруч зво­

:>.tінієвих буд\ве .1ьннх

хід

дальшому розвнтку соціалістичної демократії:~>. << Торжество .1ені11· с ької національної ПО .'Іітиюt >> та на

і н жен~о-технІчних працІвників І службовц і в заводів порошкової '11ста ,1урrІУ · - і~ені 60-річчя Радян ­

сьної

про

ВИJ.' ВВ

проведення виборів;

квартирІ!

сімей

газету

ЖИТТЯ•

в а УІ: вм:і

3 роки . У ІІИХ

«НОВЕ

горп ути

уже

зараз

роботу

по

орга­

роз­

підго­

стрІдьби Щд

1

тане

час

місячника

в

товці до місячника . Ви­ проходитиме користовуючи методичні стрілецьного рекомендації. а танож нагромаджений досвід по­

девізом :

нереднІх

го

років,

первинних

комітети

організацій

ДТСААФ повинні сплану­ вати масові війсьново­ патріотичнІ і спортивні

невий ~

інше.

цьогорічного

~Всі

республіці тиждень

спорту

лід

на

вог­

рубіж» .

-

Мета

залучити до

стрілецьким

спортом

максимальну членів

кільнІсть

товариства,

нізувати

йо­

занять

· масове

орга­

складан­

заходи. ЦІ заходи потріб­ ня нормативів номпленсу но організовувати тан, ГПО з нульової стрільби. щоб вони сприяли усnіш­ ному

виконанню

завдань

підвищеІІІІЯ рівня і діє­ вості оборонно-масової

роботи. висунутих ІХ Все­ союзним 1 V Республіканським

з'їздами·

ДТСААФ . У планах

комітетtв

Про

_проведені . заходи.

нові форми і методи вlй­ сьново-nатр!отичноІ робо­ ти.

підеумни

місячнина

слід Інформувати міський комітет

ДТСААФ .

Л. RОВАЛЬЧ'УR, tнструитор

ДТСААФ,

міськвому


«НО В Е

Примірна лекцій, доповіде·й

~есід за матеріалами грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС, дев'ятої сесії· Верховної Ради СРСР

господарстві. антивніше лів. сировинп, енергії. Забезпечимо додатнорозвивати позитивні про­ вий випусн продунцlї за цеси. новкреІІІа. науново обДержавний план · на рахунон зекономлених магрувтована nрограма даль- 1984 рІн втілення по­ терІалів і сировини. Зростання продунтившого розвитку народного літичної і економічної ності праці нлючове госnодарства краУни. стратегії партії. Вистуn на гру дневому Державний бюджет завдання соціально еконо-

СРСР на

міЧного

рік.

1984

рального секретаря ЦН План закон НПРС товариша Ю. В. дарського життя.

єнт _змінності роботи устатнування на нашому піДприємстві. ДосвІду Дніпропетровсьного номбайнового заводу велике поширення. Розвивати рух за як­

розвитку

Успішно

госпо-

країни.

найшвидше

винонаємо.

ш~ан І соціалістичнІ зобоАндропова надзвичайВинонання nлано-вих в'язання нашого но.1ектино важливий полІтичний завдань патріотичний ву в 1984 році. Надзвичайно ~ажливе документ. який виражає обов'язок кожної радян­ соціально економічну по- ської людини, ножного завдання кожного трудового колективу в 1984 лІтику партії на сучасно-- трудового нqлективу. му етаnі. Використати всІ маж- році: добитися надплано-

вирішальний напрям роз­ витку народного госпо­

і

резерви

для

п.1ану

пе-

1984

мІчного розвитRу в 1983 роцІ. Самовіддана праця ра-

зрушення

позитивнІ

в

ШЛяnі'-

народному

номlї

· енuЯ еко-

ресурсів,

ності

.

в

підвищити

коефіці-

і

житла,

побутових

єктів

під

_штучним

ковита

сонцем,

зелень

тягнеться

петрушки,

вгору

со­

шпинату.

ватиметься

торговельну мережу буде відправлено

тонн зеленої цибулІ, шпинату,

3.5

щення

тонtш

ня,

це розвідні т·еnли­

-

цt. Минулої осені Іх площа удвічі збільшилася: побудували два нові каркаси.

Всі

сучасному,

що

значно

теплиці

з

обладнані якість

по­

розсади.

А ноли розсада висаджується на по­ tтійне мІсце. в цих теплицях виро­ щують т!кі теплолюбні овочі. як пе­ рець, баклажани. А Н. В. ,Корнійко, Г. В. НаленчеН~ но, О. С. Куць та Інші були зaйнsfrt важливою роботою - підготовкою горщинlв, в які будуть розпікІрува-нІ сlянцl

помідорІв

для

немає.

·

Р.

ним

матеріалом від холодноі-о Шару

грунту, nояснила бригадир. Пе­ ред Ц{)(;ЗJWОЮ ~врt.4ів. со лом' яно-rнойо­ ву

пoД)lwlfy.,. заливаємо

даю. _лику для

·

гарячою

вr.І­

Прй :-цьв-му солома ·.віfДІляє . ве­ кількість розвитку

·

т~пла,

здорової

мtцної

ЗО

прQЦеитів,

скороченню

с:грокІв

достиrщm.s. Якщо раніше на ·кожно­ му квадратному метрі збирали 8 кі-

ня

та

пожежогас!ння.

міст нІсть 50,

нубометрів.

Ух

У таних . резервуарах днище і нижня частина стін розроблені з ущі.1Ьненого грунту, верхня частина стін

бджоли·,

ного

лі­

_

3

рОків працює теплични­

Зінчеп­

но, хороший урожай помідорів одер­ жала О. М; Мельниченко та Інші.

3 гордістю ію:зповідаJ.От:Q трудівни­

ці про своє

роботу.

Адже

воду nорошкової металургії Імені·· 60-рtччя

РадянсЬRої Укр~Іни. Для цехових робІтни­ чих Удалень і дитячих дошкільних закладів .вони зібрали- у теплицях 8. тонн ранніх по­ мІдорІв, близько 20 тонн огtрк!в. , Частину

ВерховноУ

СРСР

про

родне становище

міжна­

-

пере­

конливий прояв твердоІ 1 послідовної миролюбно! політики Радянської дер· ж ави.

господар~тВО, Про свою

вона .. потрібна . людям .. Н. ГАМАЛІП.

громадському життІ села.

депутат Требухів­

-

резервів А.

голова

І.

В. КОРЮН,

профкому

рад-

rоспу.

іншим

за­

г~унтового. резервуару за­

типового

залізобе­

тонного вартість будівель-

но - монтажних робіт зни: жується на 4 тисячі кар бованЦів, зменшуютьс-я витрати_ праці на 30 лю­

трата

··

Енономиться

плівки становить кілограltІів.

270-300 Досвід ,

у

одеситів пред­ сіn{:Іській е.кс­

павілІ>JІОНу на

«Ву·

ВДНГ

nтахівників м~;:~~~:~~~~:~ ни, що з'єднуються,

ня

nоліетиленових.

· стрі­

ніж

ектно

-

конструкторського

і

технологічного « СнлошІастик'>.

До номплекту устаткування

бюро

· входить

для

·цент­

ровки · і переміщення иін­ ців стрічни при. зварюоонні, електронагріваль-

ний

Інструмент

· оплавл€ння

сві~их овочів реалІзовада заводчанам. НинІ у тепличниць г_аряча пора. Робітни­ цІ В. П. Грабова, О. ·М. Мехед, М. Д. Бу­

торців

ще

вання комплекта.

нових

оснастни

становить

три

досягнень

народного

гос­

подарства . Україн,и. Иого можна замовити за адре­ сою: 252013, місто Ни­ їв-13, вулиця .Бу.діндуст­ рії, 5, <<Будпластик'> ..

М.

ПОПКОВ,·

1"крмІжколrосп­

буду.

Площа її 2300 д.ень-діза робіт­

ниці закінчать і пікірувати розсаду огірків для теплиці площею 1300 Щ3адратних меr­ рів,

У: новому році буде одержано

близьно_

тонн ранніх овочів. Передбачено початн Збирати огірки на початку березня, nомідо­

40

живильнІ кубики. :НоJІи розсада прижи­ веться, підросте, вона буде висаджена у

ри

-

не тІльки пере­ пря:жу, але й

зв' язують ивткн в обриву, виконують ряд

На

операцій.

знІмку:

у квітні.

Г. АНДРІЄНКО.

,цІJІЬВВЦя

мотальивх

автома·

тів. Фото

В.

BЄJJOBa.

(Фотохроніка

РАТА1").

Овочі із зимових плантацій Душанбе. рати

Почали

моркву

і

зби­

капусту

в

·господарствах Турсукза­ девеького району. ОвочІ відвантажують звІдси в торговельну

теплицІ на постійне місце. :Квадратних метрів. Через

ряк та їх подруги по роботі цимИ днями завершили пікірування розсади помІдорів у

маІШІНJІ мотують

при зварюваннІ. ящик для зберігання і транспорту­

ЕкономІчний ефект вІд вnровадження комnлекту

обJІасть. иродуктнв-

иlсть праці, полtпmнтн J!ВІеТ& и.родукцtї допомо­ жуть нові мотальиl авто· мати, встановJJеиl ва Лу· цькому шоповому комбі­ ваті імені ВО-річчя Ра.цяв­ ськоУ УкраІвн. Нові

самІ разJ

для. Інженер стрlч-

BQmmcькa ПЩавщwtа

для обрізання стрічки, дві струбцини для фІксації її

чок і комплект оснастки тисячІ карбованцІв на рік. для зварювання їх кІнців Ефективний зра.зок зва­ розробили сnеціалІсти рювального комnлекту де­ енспериментаJІьного · nро­ монструється на ВиставцІ

ГАРЯЧА ПОРА. В ."ЗЕЛЕПОМУ ЦЕХУ" Успішно закінчили виробничий сезон ми­ нулого рону робІтниці «зеленого ~еху• За­

або

бетонних дино-дшв.

-

тонн більше, ніж -передбачаоося. Теnличне госnодарс'І"!І8_ давію пере­ стало бути збитковим: Лише в мину­

.

огляді

ДіВНИЦТВО>> УРСР.

П.

термо·

резервуарів

позицlї

Г.

Постанова

Ради

спожи­

Нагородження

ставлено

І. ~Борисенко,

::sa

народів,

загрози

блоків. понриття, _ з за- при цьому ~7 тонн цеменлізобетонних серій- ту і 2,5 тонни металу. Ви-

році

О.

безпеки

заготівлі кормів для гро- ВІн

1оо та 250 м1сть

краще.

цею,

Ра­

них у грунт резервуарів Підраховано, що . при для систем водопостачан- влаштуванні стокубового

Зараз

20

і

ядерної війни. Агресивний, мІлІтарист­ ський курс США го­ ловна загроза справІ ми­ ру . та безпеки народів.

гомих показників під час

Спеціалістами об'єднан- РЗСУ-500 ня <<Одесасільбуд>> роз-~ rобом. роблені · проенти заглибле-

захворю­

лому році від; реалtзацп- ранньої го­ родини . одерж~ли 240 тисяч карбо, ванців чистого. доходу. РенарднІ вро­ . жаr огірків фіроетили О. С. Нуць,

ко­

реневої системи. Це, в свою чергу, сприяе, JІ1д.вИщенн.ю ур~жайності до

огородження

зни­

у

яка вже

ІШРС

ПліВКОВе

центів. їх

.

та

усунення

розвивати

тваринництва.

Укрпрофра-

зицlй. План даЖу' О'І!"ОЧІр

необхідного і

президії

зобов'язують ще

завдань.

-----зАПРОВАДЬТЕ У СЕБЕ-----

ПQДарстві "'""'"':ритм. Адже

Шар соломи служить ізоляцltі­

-

тою

цять місяців».~~'~'~!~~!!!, З перших

тьому

1984

невІдкладне зав­

номбайнерів А. І. Григор- ському

сходів.

пасtчника

-

Інтенсивно

із

щоб червень бував, як у

Саме

· В.

наш()J'о

Один

Отже,

і зай~ися Г. п.· Зін· Мельниченко,

в

СРСР.

готують ву

довжують пІдготовку солом'яно-rнойо­ вих подушок. Цей агрозахід став

Т.

вірусних

дружних

палйіtки

Ро·зпlкірувана розсада ростиме в гор­ щиках 56 днІв і лише пІсля цього буде пересаджена в теплиці. · Іншу дуже важливу роботу вино­ нують у цей час теnличники про­

ченко, Р. Харченко.

появі

А.дWІ'!

С!янцІ п~мідорlв також підготовлені ..

, цІєю·· реботою

збудниJїів

для

м~_-За велінн.ІІм Т'!Ю'fЬ,~. А

висаджування

у господарстві.

термостатах

дання.

чун нагороджений Трамо-

ла: ~ТеJі1.'1Ичниці його ц~ ~ідцускають.

на площі 10 тисяч квадратних мет­ рів. Для цієІ мети трудівниці вже установили 50. тисяч таких горщикІв.

обов'язковим

вистачає

І зовсім не можна уявити теплич­ ного господарства без Родіона МІі­ нолайовича Новбасинського. Хоч чо­ ловІк давно вже на пенсії, не може жити без улюqленої своєї роботи, не можуть обійтися без нього ·І теплич­ ними. Галина Григорівна так сиаза­

електропідсвічуванням,

поЛіпшує

в

вання

ус­

но·

дянської держави за га­ рантування міцного миру

поліпшення якості то­

со-

запорука

розв'язання

Боротьба

мівлю худобИ. Зразково підготуємося до весняної сівби. ЗбІльшення виробницт­

об'-

-

подарства. переможець мадської худоби в лІтній ськоУ с1льсько'і Ради на· районного соцІалІстичного період минулого року, ак- родних депутатІв, проф­ змагання серед ёніпажів тивну участь у громад- спілиовий активіст.

вань, після чого буде поміщене в розчин мікроелементів, що сприя­ тиме . збільшенню енергії проростав­

буряка-вигонки.

Город під плівкою рознивувся на п'яти гектарах. З них 2400 квад­

ратних метрів

60-річчя

насіння сорту запилювача, його бу~ де посіяно 1 О відсотків від основних сортів. Перед сівбою насіння прогрі­

бригадир тепличного господарства Галина Григорівна . Шустіна. В

петрушки,

переноналися.

вих

Вклад нашого колекти~ ву в реалізаЦію Продо­ вольчої програми. Успішно проведемо зи­

иращих механізаторІв гос-

торін по 13,1 11.4 нІлограма.

турбот. На 4 гектари під огірни вже занладено солом'яна-гнойові по· душки .. 20 січня тут почнуть сівбу овочів. ·Для цього підготовляється насіння сортів ТСХА-211 та нового сорту <<естафета>>. Не забули і про

цибулІ. ' - Вже в цьому місяці зберемо ·перший урожай овочів, розповіла

10

як

ництва

nішного

со­

агропромис-

народного

підтримку.

Вдосконалення стилю і методів партійного керів­

році.

ва,

результати роботи

активну

Приємна звістка на- ди. ЦІєї високої відзнаки. Григорчуна Грамотою пре· дійшла днями на адресу Анатолій Іванович удо- зидії Укрпрофради ви· колективу радгоспу імені стаєний за досягнення ва- знання його заслуг 1 у

Хоч до весни ще. далеко, у теплич­ ників,

-

мета

лового комплексу в

експери­

розширенню

ЗАСЛУЖЕВА В!ГОРОД.А

Січень­ місяць-трудівник

У січні у теnличнинів починається напру1f<ений виробничий сезон. І ян­ що члени рілІ>ничих бригад готуються до весни, то в тепличному господар­ стві радгоспу імен1 60-рІччя СРСР весна в повному розпалІ. Зігріта

головна

Розвиток

суворий

ЗА ВИСОКИй УРОЖАА 1984-ro

лограмlв огірків, то кілограма при плані

ті за

природ­

ціа.'Jьно-політична наших планів.

варів

Будівництво

-

народу

по

прав підприємств 1 поси­ ленню їх відповІдальнос­

рацІональ­

використання

тя

строк.

ціальних

менту

них ресурсів ....,... завдання великої 'державної значи­ мості. Підвищення рівня жит­

Будувати номплексно, економно, добротно, здавати пусковІ об'єкти 1984 рону

трудящих.

Як

матеріа-

не

дарства.

-=-

ЗакрІnити

го середовища.

продукції. Суворо додержувати договірні зобов'язання по поставках продукції. Повніше. з високою віддачею винористовува­ ти виробничі потужності.

як на 1 процент, додатнороку. зниження собіварЧетвертому року п'!і- вого тирІчки ударний тру­ тості продунції не менш як на 0.5 прФцента. дянських .1юдей осно- довий старт! Турбота партії про ва економічного І соцlальЧітка орrані3ація робо­ іJ!ОГо прогресу нашої -r:раї- ти, висока· ~рудова цнс­ дальший розвиток соціани, пІдвИщення її оборо- циплlНJ ~:~а рща умо- лістичного змагання, Ініцlативи і творчої активноздатностl. ва BИJЩ~t:JH · ан.у._

ливостІ

Роботі транспорту -неослабну увагу. Охорона навколишньо­

трудомісткості

Приснорення науково­ технічного прогресу

виконання

соціально-еконо- ревиконання

сферу послуг. ЕкономІчному

контроль.

досягнення

проектної

но.го підвищення продунтивності праці не менш

Підсумки

планlв

3 crop.

тематика

Рішення грудневого Пленуму ЦН НПРС. rectї Верховної Ради СРСР -

Пленумі ЦН НПРС Гене-

*

6 січня 1"984 року

ЖИТТЯ»

мережу

.1

ро·

бітничІ їдальнІ. А най:­ більшиіr у ТаджикнетанІ тепличний комбінат •То­ бістон'> газнии

відправляє в ма· огірки,

помідори,

зелену цибулю. В цьому роц1 з зимових плантацІй у республІЦІ намічено одержати

вдвоє

різних

бІ.'!ЬШе,

нtж

·овочІв

торІк.

(ТАРС).


*

4 стор.

6 січня 1984 року

3

РОСТИ

«НО В Е

і шана до аматорІв сцени вальників їхніх талантІв.

П'ІСНЯМИ.

Концерт

самодіяльного

присвячений 1О-річчю

народного

хору

ні

.

з

чим не зрівняне,

ст рі чі з

публікою.

один

а

раз,

три,

А

почуття

зу·

десять

ро·

· якщо

сім,

діяльний

односелець,

ляєш

колектив

який

вистуnає

а

ти

не

із

серЦя.

за

коццер·

нулися

серце

nросить

художній

сnочинку,

керівник.

...

А

nотім.

витираючи

1 натхнен­

свята.

УРОЧИСТИМ був того дня 1 районний Будинок культури. З не­ і

хвилюванням

чекав

зал зустрічІ з. улюбленими артис­ тами. А за кулісами йшли остан­ ні приготування.

І я

звернулася

до учасникІв хору з просьбою да­ ти маленьке Інтерв'ю.

-

ВашІ почуття перед виходом

на сцену? Г. П. Рябова, робітниця заводу порошкової металургlУ: «Звичай­ но, хвилююся. Виступаю в кон­ цертах

не вперше, уже

кІлька

ро­

ків. Але на цей раз хочеться про­

спІва1'и якнайкраще•М;' І. Дерев'авко, робітник ад­ ного з киІвських заводІв: «У хорІ а пе~го дня його заснування. У пt~l

анаходжу

радІсть•.

т. R. ДанИJюЧкlВа, робітниця НиtвськоУ птахофабрики: «Всіх нас ·об'єднала тут любов до nісні, хороВого мистецтва. Але найбіль­ шу. радість приносить вІДчуття то­ го, що цю любов до пІснl, радість спіJЖу:ІWІНЯ. З

МИСТеЦТВОІ\f

nереда­

ЄМО людям•. І ось настала та урочиста

керівник

мІськкому

nартіІ

хору

-

немало

нових

Це <<Мамина вишняl) А. Пашкеви­ ча на вірші Д. Л~ценка. <<Не зго­ рає зоря, не згаса» І. Сльоти на вірші В. Юхимовича, украінськІ народнІ nісні <<Ой, у вишневому саду», <<Цвіте терен», «Роз-· прягайте .. хлопцІ, коней>>. Приєм­

крапель­

ня. Але був І Інший день. День звіту за десятирічну роботу, день

терпінням

нинішній

В. С. П. М. якІ в керів­

творІв. На звітний концерт колек· тив піДготував n'ять таких пісень.

ки nоту, скаже: <<СnасибІ. Ви сьо­ годні молодЦіl). Це все було І бу­ де. І сила в цьому Ухня,

1

секретар

пертуарі

ко­

можливо,

вдесяте зупиняє тебе на півслові і nр~сить nовторити. Знову і зно­ ву

Будинку

А. Г. Мутило, працівник Будинку :культури заводу «Торгмаш» О. М. Синицький, староста хору В. Н. Воло вин. А nотім зал заповнила пісня. Розпочався концерт новою nІснею О. Стадника на вірші М. Дацюна <<Хвала Леніну». До речі, у ре­

nриходити до Будинку культури, в колектив, який став рідним, і співати. Співати тоді. коли важко, ди

районного

само­

до хористів, nрисутніх в залі звер­

тQм в день свого десятиліття? БуЛи сотнІ репетицій. Після наnруженого трудового дня. І яну ж то любов до nісні треба мати, щоб роками і щораз, ніби вперше,

коли

народний

Ю. К Чміль. З добрими побажаннями успіхів

хору.

звітним

хор

никами хору,

nредстав­

народного

вийшов

мить.

Сnіваю сама,

Спасибі

подаравану

С.

всьому

Княщук,

монстрували

кращІ

органІзатор

сьогодні

якості.

ловічої

пу

груnи.

А

для

радіти,

складні

що.

виконуючи

-

твори

не

ригування колишніх керівників хо­ ру, привітання-nісня сnіваків рад­

госnу не

«Великодимерський».

стихали

оnлески

після

Довго остан­

ньої nісні <<Широка страна моя родная». Зал сnівав разом з са· моділльними артистами. У цьому

якнайяскравіше

виявилися

ки

особливо теплі слова адресу Юрія Чмlля,

надзвиЧайно серця

і

зиваJш

концерті.

сказати людини

працьовитої,

відданої нові

справі.

пісні,

А.1е

те,

підготовлені

доброго Уже

на­

представленІ

що

ці

за

на

складні

два-три

мІ­

сяці, просто вражає. Юрій вчився в Московській консерваторії, він музикавт академічного стилю. І не так просто будо оволодіти

-

секретами

мистецтва.

nраво

народного

хорового

Він досяг цього завдя­ наполегливос­

сьогоднішній сказати

про

концерт дає високу

май­

стерність і керівника, і колекти­ ву. Рости їм з піснями, зростати•. За успіхи, .досягнуті в Ідейно­ політичному вихованні трудящих, учасни~и. хору

тами ділlв

нагородженІ грамо­

районного І обласного культури, сувенірами.

любов

Уже стало традИцією у ловІном

жінка

ці, пер~дови'кlв

госnодар-

сти з Дідом Морозом І Снlrуронькою, з гостин-

ц.іrми і щедрІвками п'Одорожували селом, бjіжаючи трудІвникам у новому ·році ще вагомІших успlхlв, щасt:я. мирного не-

року чальвином

сІйноУ

ба.

І.

оnера­

Побували щедрувальни­ тора машинного доїння ки у тварЩІникJ.в, працlв­ Н. В. Іванчук та Інших. ни:кІв' р<>стщнвцтва, ме­ Такі щедрlsнн несуть

ханізаторІв,

дитячих

сад­

людям

радість,

від·

дня

народження,

пам'ятний Із

них

вручила

nодарунок. вона

52

член

RПРС. Разом з своїм· чо· сНОВАЯ ЖНЗІU>• -

орrаи

жання, nісню щиру.

Г. rрома.цськнй

КЛЕПКО, кореспон­

АеВТ.

Вроварскоrо горадеко­

го комитета Коммунистической партии УкраинЬІ, городекого и райониого Советов иародиЬІХ депу татов Киевской области. (На украинском язЬІке).

Редактор В:. ФЕДЯРІ. Газета вь1ходит с 17 апрепя 1037 ГОЦ!і. Дни вь1хода: вториик, среда, цатии~. с~боТа.

охорони

6

СІЧНR

ПРОГРАМА

ЦТ

Новини. ДокументальнІ фІль~t~и сКолимська т р а с а•. сМисливськ1 бувальщини•.

8.50

Концерт Анадемtчного Великого хору цт і ВР. Мультфільми сПро кота BacJO і мисливську катавасІtо•, сВ Ін попав­ ся•. сМОР9З Іванович•.

9.30

Художній

10.00

14.50

ДокументальнІ фІль~t~и сНа будовах 11-ї n'яти­ річки•, сСто тисяч зуст­ річей•. 15.30 Грає лауреат міжна­ родного ковнуреу М. Да­ нилов (балалайка). 16.00 Новини. 16.05 СьогоднІ І завтра пІд-

·

московного

села. Прем'єра художнього телефільму для дітей сКазка про зоряного

16.35

І 2 серії .. у світІ. Науиа І життя. Прем'єра художнього телефільму сРосія моло­ да•. 3 серія. 21.00 Програма сЧас•. 21.35 Музика в театрі, в кі­ но І на. телебаченнІ. Му­ зичний вечір у театрІ Ім. Євr. Вахтанrова. 22.55 СьогоднІ у світі. хлопчика•. СьогоднІ

18.45 19.00 19.55

ропетровського

23.10

СРСР

з

10.00 10.15 10.25

н

1 12.40

І

·

бІйсіІ. ··я

2

серІІ.

8.00 8.20

.

17.20

сПІд звуки

17.30

У

нас

в

І

світньовідомі .пІрамІди

·зі. В одній із брИІІ

він

в

ГІ·

вИІІ·

ризонт•.

Художній телефільм сПерший рейс•. Виступ хореографічного ансамблJО сРовеснин• м. Мінська. 10.50 К. Симонов. сРосІйськ1

10.00

лtоди•.

11.35

Документальний теле­ фільм сВчити і вихову­ ~ати•.

12.05 12.35

Російська мова. Новорічний бал Фігуристів. . 13.40 Англійська мова. 14.10 сСинІй птах•. Фільм· вистава Московського державного

зичного

йоrо

у

ВИВон ІІІОДСЬку ВОІІОСИНу. ЦІІ nІднRТІ

знахідка

ційну

сnричиниІІа

версію:

сенса­

nіраміди

р0ачин,

втрачено,

Rк7

15.30 15.40

Новини. сСтарше ТелефІльм поколіннЯ•. Запрошує Республіканський будиион а.кто-

16.35

сНа зеІІІЛ1

18.30 18.45

Довідкова служба. Документальний теле­

бандури:~- .

колективІ.

хімфармза-

секрет

м.

І .38ІІИNІІИ

.

форми, ааз,ІІІUІеrІд., на nевний nоверх

фільм

випуск.

сПоговоримо

ро­

сІйськоtо•. 19.00 IV МІжнародний юна­ цький турнір а футболу nам' яті першого вІце­ президента ФІФА В. Гра­ наткtна. Збірна ФРН збірна ВельrіІ. 2 тайм. 19.40 Вечіри~ к.азка. сЧарів­ иий екран•. 19.55 lV Міжнародний tона­ цьІіий турнір з футболу пам' яті першого віце-пре­ зидента ФІ_ФА В. Гранат­ кіна. Збірна СРСР збірна Франції. 2 тайм.

20.40

сПапа,

21.35

Прем'єра

мама,

-

я

туристська . сІм'я•. На­ укоВо-популярний фільм. 21.00 Програма сЧас•.

·

художнього

те..'!ефілЬJ.\ОУ сЧоловІк і його дружина•. (НДР). Літературний вечір п. Глазового.

22.55

panтoso1

покійного.

смер­

і близь­

·

П~!t!й~

rпибоко

сумуют..

з··

nрИводу

&ровари

Павла Климовича ТКАЧА І висІІ.овлюют., r11ибоке сnІвчуттн рІдН14м ким покійного.

і

близь­

Посвідчення Інваліда ВеликоУ ВlnизНІІиої N.! 182474 від 11 серnня 1978 р., видане на Ім'я

РеАактор Є. ФЕДЯИ.

154.

Інформаційний

передчасної смертІ працівника nож-ноі о~орони

nlpaMINf.

КИІВСЬКА,

КиїІ'ІСЬКІй•.

ПаВІІа КлммоtІича ТКАЧА . висловлює спІвчуrтJІ рідним І бІІИзьким

Івана Антоио!іІИЧа,

Адреса редакцtі: 255020, м. БРОВАРИ KHJBCЬKOJ ОБJІАСТІ ВУЛ.

.

ра.

18.00

табоtо•.

міськвиконкому

дn11

nохованнн фараонІв сnоруд­ жувмисн не Із ске11ьних

му­

Музика

Керівництво, nартІйна орrанІзацfІІ· І ~вий скпад вІмІлу внутрІwнІх справ &poi!_:'!JieliКoro

кожна виrотовnнІІа­

міwуваІІи

дитячого

театру.

І. Сsца І М. РауХВергера.

ного.

Стародаані буА\ИІІ.,ники аа-

RKOro

ВО·

сГо­

· УnравліннІІ пожежної охорони Киівсьиоrо обІІ-. виконкому rпиСІоко сумус з nРИІІСІІІУ nередчесної-о смерті працівника nонеежноі о~ни м. &роАР,~..

Ще раз про єгипетські ·піраміди все-

народного

ансамблJО

ПаІІІіа RІІимовича ТКАЧА . ВИСЛОВІІЮІОТ.. tЛИбоКе СПІВЧУТТІІ ріДНИМ

КИМ

і

сnоруджуваІІИСІІ

8.45

рони r11ибоко сумуют.. а nриводу ті Інструктора . nDОФІІІантики

Валевтнвн Со.венченко,

Іх rолоси чути дааеко за межамн Калити. З вели­ ким успіхом виступають аматори сцени 1 в нашому містІ. Фото М. Семиноrа.

11коrо

пе­

АдмінІстраціІІ, nартїЖА І . nDОФсІ'ІіІІКОN «:!_Рrані­ заціі, осоСІоакй сКІІад профес:Ііінот nожежн_!>І охо­

Світпани СІмутtноі, Оаьrн МаJІІЩьКоУ. Вони по­ стійно пІдвІІЩуЮТь свою виконавську майстернІсть.

wn..Xoм.

В

калейдо-

Гімнастика. Концерт

кального

т~Ільм

з

-

Естраднніl

11 ЗАf'АЛЬНОСОЮЗНА

йі!ча гІl411'8стика.

ХудоаtнІй

театру

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧ НА КН1В ТА О&ЛАСТЬ

.

В

!50-

скоп.

.~оо~

пtcRIO ка.пнтJDЩІ у вввонанвl

-

.

опери· та балету. рерві Новини.

вод.

wтучнtUІІІ

колективі,

20.20 20.45 21.00 21.35

1

Чемпіонат

23.10

Львівський

сн

в

Телефільм сВ пам'яті народній<>. Музичні зустрічі. Актуальна камера. Концерт радянської пісні. сСв!т поезії•. До річчя з дня народження С. Руданського. Сатиричний об'єктив. На добраніч, •діти\ Програма с.Час•. Ф. Аміров. сТисича і одна нІч•. Вистава Дніп­

телефільм

сРосія молода•. 2 серія. 11.05 Мультфільм сПригоди Капітана Врунгеля•. 11, 12 І 1З серії. 11.35 Новини. 14.ЗО Новини.

Концерт.

брил

:користувався

Група товаришІв.

ті преn;>асиого~.

Американс .. кин учений дж. ВафтІс nровів хімічний ана11Із уламків камінна, а

був

мадському житті. Світла пам'ять про нього назав-

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

окрилю­

ках, в кожному· нолентиві. Ють. І вони щиро дяку­ Завітали вони І до вете­ вали всім щедрувальни­ ранів nартІУ, війни І працІ кам на чолі з Г. Л. Субач, nодружжя Т. Н. Хавра І - В. Ю. Лисенку, В. Г. Г. Д, Мірської. Нещодав­ Нориіну, В; М. Давидюку, но nартійна органІзацІя М. Ф. ГрІнчен:ку, Г. М. радгосnу nривітала Ганну Чаленко за добрі nоба­ Данилівну Із 75-рІччям з

R. · Ткач

доброзичливою

авторитетом

8.00 8.20

ветеранів війни А. Т. Новбаси і

номбайнера

і

працював на- жди залишитьея в наших загону профе- серцях.

П'JІТНИЦR,

І

пройш.тш

Григорчука.

орде-

Гарячий цех ресnублі­ ки. Реконструкція дев'и-. тої домни сКnиворtж­ сталі•. 13.10 Новини. 16.00 Новини. 16.10 Срібний дзвІио'ІОК. 16.30 КІнопрограма сУ сві-

вокапьноrо ·тріо у складІ

П.

чуйною

20.00

А. КВІТНЕВА.

ЛіОблять народну

часу.

Тов.

18.30 19.00 19.30

М. І. Прудкого, за пле­ '!Нма у яких більш як по

А.

нього

ро-

18.00

щляхами Жит­ Рад, від гpo­

виробництва

У

в

Вітчизняної

пожежної

сНе

40 рокІв трудового стащу. ВмиЮІ Вітчизняна вІйна. Нині вони на заслуженому віДпочинку. Привітали і передовиків

К

виходу в запас Ткач з лютого

R.

1970

А потім гостей прийма-

:з ·Новим роком. Так ли сІм'ї було і на цей раз. Хори- 1 працІ

АрміІ.

нагороджений

П.

yclJt виробничих підрозді- мадянсьноУ війни до сьо­ лів. ветеранІв війни 1 пра- годнtшніх днів.

. ства

Великої

ті

З щедрjвками­ у ножний дім ра:Дгосnі Імені 60-річчя fіелегкимм СРСР вІтати колентіlви ·тя Rраіни

П.

служінню

війни перебував на фроп- · людиною,

кожному».

би на

життя

віддав

Радянській

досить

Заслужений діяч мистецтв Ук­ раїни В. С. Новиков: <<Хотілось

А

мелодІй.

році і був ним до остан­

Ткач

-

ті.

Приємним сюрпризом стало ди­

свідомого

мович Ткач. цІУ загону в 1973-1976 Майже 30 років свого роках, а також із 1981

<<Броварчаночка», <<Дума про зем­ лю•. 1 керівники, і співаки виявили органічне взаєморозумін­ ня, до напівтону. Таке підвладне

невспокоєності,

українських

nрофілактиці, обирався секретарем nарторгавіза­

<<Жита, ·жита•,

ки

суд

гону професійноУ пожежноІ охорони Павло Rли-

ПІсля

вражений і здивований, що за та­ кий невеликий nромІжок часу хор розрісся. Мову веду про реnер­ туарний ріст. Тут велика зас.ІJуга художнього керівника Ю. R. Чмі· ля. Поліnшилась і виконавська майстерність. Хочеться nодяку­ вати Юрію Кузьмичу за заnрошен­ ня взяти участь у концерті. Це прояв велиної щирості його душІ. Хочу nідкреслити, що всІ заnро­ шенІ диригенти вийш.'ІИ на сцену без nідготовки, тож можна тіль­ ки

-

нl роки інженером. а потім інструктором по

радгос·

Заслужений АІяч мистецтв Ук­ раїни В. Р. Лисенко: «Приємно

валенка,

народних

мо­

Раnтово, на 62·1\1У році· в м. Броварах, а в остан­ життя nомер секретар nартійної організаЦіІ за-

ЧервоноУ Зірки і ба- брав антявну участь у · ном гатьма медалями. З 1954 військово - патріатичному яким я року .член RПРС. вихованні молодІ і граі добрим

«Великодимерський»,

твори

віночок

нашого

колентиву

Селіванову та Вячеславу Петухову. Успішно дебютував і ще один новий колектив троїсті музики у складі Михайла Хая, Віктора Терещен:ка, Во:юдимира Прохорчука, Миколи Боцюна, Єв­ г.ена Ярмоловича, СтанІслава Ко­

броварчан

наЙ:

сподоба·

керую, цей концерт став уроком майстерності».

кі народні nісні. Щиро ашюдува­ ли глядачІ й танцюристам, вете­ ранам хорового колективу, Євгену

на

свої

Особливо

лодого хорового

ливо тепло сприймались українсь­

представили

· хо·

лися твори (-і треба· сказати, що твори ці нелег:кі) у виконанні чо­

Треба сказати, Що концерт про­ йшов з великим успіхом. як ка­ жуть, на· одному подиху. І це не­ заперечне досягнення хору. Особ­

які

колективу

радість».

ру: <<Гадаю, висловлю думку всіХ присутніх у залі: співаки проде­

но, що ці твори вдалися· виконав­ цям, і в нагороду вони одержали щирі оnлески слухачів.

.

Віра

<<Пісню

доводилося керувати і хором. А сьогоднІшній концерт вийшов на славу. Шеня, виконувана нашими артистами. це nісня від серця до

Будинку

культури. Сюди ж підняЛися Rиящук. В. Ф. Rонощенко, Вакаренко, В. Р. Лисенко, різні часи були художніми

ків? І коли nеред тобою. самодlяльним співаком. найвимогливіший слухач товариш по роботІ, сусід,

сцену

Павnо Кnимович ТКА-Ч

Знову

·

Іванець:'

.'Іюблю з дитинства.

В.

На

я

nодІлитися

Вчителька-певсіон е р к а

Rостянтннlвна

культури.

Той, хто хоч один раз виходив на сцену. переживав те бентежне,

і

г лядачlв

шану­

враженнями:

створення

районного

закінчився,

поnросила

І ЗРОСТАТИ Звітний концерт,

ЖИТТЯ»

'

Телефони: редантора - 19-3-82; аастуnн:Ика редактора, відділу партійного Життя 19-4-47; відповідального секретаря, вІдДJпу сільського господар­ ства ..... 19-3-18; кореспондента мtсцевоrо радІомоВJІеиия 19-З-05: вІ,а.цІnlв промисловості, листів І масовоІ ро<Іоти 18-4·67,

вважати не дійсним.

війни

Шахова

• Індекс 61.285. Друк високий. Обсяr І друкова­ ний аркуш. Тираж J2.582 примірники. Зам. 3. . Броварська друкарня Київського обласного упраВJІікня

у

справах

видавництв,

поліграфІї

і RИижковоІ торrІВJІі. Адреса друиарні:

255Q20, 154.

м. ~ровари Киtвськоі області, вул. киrвська, Телефон 18-4-37.

#3 1984  
Advertisement