Page 1

~

l1РОЛ~ТАРІ BCI~ КРАІН, ЄДНА/{ТЕСНI

.

ні

3 (4523)

..

"САЛЮТ-б": ПОЛІТ ТРИВАв 4

СІЧНЯ р.

1978

J

ЦІва

тривалого

Центр керування польотом, січня. (ТАРС). Космонавти Юрії! Романенко і Георгій Гречко продовжують роботу на пілотованій науковій стан­ ції «Салют-б»_

П'ЯТНИЦЯ

римент

.~

по

вивченню

ГАЗЕТА

дом

ВОНИ

будуть

тів конструкції станції. Сьогоднішн і й робочий lleHIb екіпажу поча вся, !lК звичайно, о 8 годині ранку. В цей час станція здійснювала політ по· за зоною ·радіовидимості з те­

розвитку

риторії

доставлені

ОРГАН· БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

розвитку

деяких

по

видів

а

за

умовах

РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО (1977 РІ) ПЛЕНУМУ ЦК · КПРС - В ЖИТТЯ! ** у МІСЬККОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

космонавти

працю·

програмою.

ВІСТІ 3 союзпих РЕСПУБ1ІК рРФСР вирушили

«класи

в

ма

далеку

с ах:.

h

путь

Н І)

гос­

ПРО ІНІЦІАТИВУ ТРУДОВИХ · КОЛЕКТИВІВ ГОГОЛІвська,

подарствах Ленінградської Об~ас:

СТРІЧКОТКАЦЬКОТ ФАБРИКИ, ДАРНИЦЬКОГО РЕМОНТНО·

ті.

МЕХАНlЗОВАНОJ КОЛОНИ Н2

з'їзду Комуністичноі пар·

XXV

тlі Радянського Союзу, трудові колективи Гоголівськоі стрlчко, ткацької Фабрики, Дарницького ремонтко·будівельного управлінн", спеціалізованої пересувної механізованоі колони Н! 509 та ра.· госпу « Требухівський» вирішили виконати народногосподарськІ план~ трьох років поточної п'ятирічки до першої річниці Н080Т Конституції СРСР.

леннях

лентивах, всю організаційну і маСОВО'політичну роботу серед тру··

з ПЕРШИХ ДНІВ-ВИСОКИЙ РИТМ

ДЯЩИХ проводити під гаслом дострокового виконання завдань тре·

ТЬОГО рону десятої п'ятирічки_ Редакціu місьнрайонної газети «Нове ЖИТТЯ», місьнрайонного радіомовлення, правлінню міської організації товариства «Знанн,,», політіНформаторам і агітаторам ширше пропагувати ініціативу тру·

АОВИХ колективів, поширювати передовий досвід роботи пр~

rових П'ЯТИРічки, :І!:краво а;дтворювати ходу ТИХ, ХТО вносить ва· rомиіі вклад у виконання накреслень XXV 3'ЇЗДУ КПРС.

nикі площі мель ,

на

зе­

яких

щуються них

меліорованих щороку

високі

Андр і й

культур. Багато надплано­ вої продукції, зокрема ово­

Максимович

кілька насосних станцій.

Зимовий

період нашІ ме­

ліоратори використовують для підготовки до нового ви­

центнерів

щах.

на

шуваних

пло­

дуть

гектарах

зро­

машин

513

На

робничого

осушених

земель

в

сезон

весь

користову·вали

техніку. цювали

Безперебійно

ве­

ють

про

пра­

створення

.з ВИСОКОЮ НАГОРОДОЮ,

ВРОЖАІв!

За успіхи, досягнуті у Всесоюзному соціалістичному зма­ ганнl, виявлену трудову доблесть у виконаннІ планІв і соціа­ JJІстичних зобов'язань по зБІльшенню внробннцтва і продажу державі зерна та інших продуктІв землеробства у 1977 ро­ ці, Указом Презндії Верх;овної Ради СРСР иагороджено по Броварському району:

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОШАНИ. Миколу Івановича тракториста радгоспу

Васнленка Імені

«Тре. -

-

бухівськиЙ».

Юхима

Олексійовича

комбайнера

- -

радгоспу

Мічуріна.

Волоху Євфросинію Іванівну

ланкову радгоспу «Плос-

нівськиЙ».

Гайову

Ганну

Юхимівну

-

робітницю

радгоспу

«Аван­

гард'> .

Деннсенка Дмитра

4'заворицый»

•.

Михайловича

Дзюбенка Олексія Семеновича

госпу

{<

БобрицькиJl».

Д;І'уНКівського Імені Докучаєва.

Іпана

-

Овсійовича

тракториста paдгocп~' водія

-

(Продовження буде).

і

в

приклад

переможці

по­

ювілей­

РІв­

правофлангових ,

високопродуктивно

прац!р-

. ють

молоді виробн и чН!щ і, ЯКІ влилися в р о бітничий колектив після закінчення

середнІх шкіл. ським

З КОМСО;1І0ЛЬ­

завзяттям

трудяться

в'язальниці Надія Бурмас і Надія Корчага, шв а чки Люд­ мила Ткаченко , Та Аl ара Лет­ ченко

та

сконало

багато

інш и х .

опанува в ши

ми професіями,

о брани­

вони

перевиконують

До­

На фото : одна

з

швачок,

мІської

автомобіля рад­

комбайнера радгоспу

УспІшно занІнчили другий рік десятої п' ятирІчки опе­ ратори

машинного

корів

радгоспу

кий.

Paka

доїння

Haii~IO­

ВИПУСКНИЦЯ

середньої

школи

«ЖердІвсь­

МарНівна Шусть

і Ганна Миколаївна Бер­ бець. При зобов'язанні 3200 кілограмІв вони одержали по

кілограмів

3316

кожної

корови.

молока

від

Валовий

на­

дій по їх ГРУllIі становить 960 тонн, що на 20 тонн БІльше, нІж очікували. у відповІдь на рішення грудневоJ'О

(1977

р.) Плену­

му ЦК КПРС, восьмої сесії Верховної Ради СРСР тру­ дІвниЦІ намітили нові ще вищІ рубежі на третІй рік десятої п'ятирічки. Обгово­ ривши

і

постанову

Ради

ЦК

Міністрів

КПРС

СРСР

«Про заходи по забезпечен­

ню успІшного проведення зи­ мівлІ худоби в перІод

1977-1978 рону. вони зо­ бов ' язалися взимну закріпи­ ти дqсягнуте і в 1978 році надоїти вІд 250 корів 1000 гонн

молока.

обхідно

3600

Для

цього не­

одержати

Кілог,:о".МіВ

закрІплено)

від

його по

кожної

акии КОIlОБ:~,

піДJiОРЯЮТЬ­

ся

Щодня

комуніст'ка

Р_ М . Шусть та безпартійна Г. М . Бербець одержують корови по

молона,

що

10 6 ~a

кілограма більше проти

відповідного лого

періоду

мину­

року.

По-ударному також на фермі

трудиться радгоспу майстер ла­

«Жердівський» шинного

лівна

доїння

Носко.

Олена

Діл ом

Пав­

вІдпові­

даючи на лист Генерального секретаря ЦК КПРС, Голо­

ви Президії Верховної Ради СРСР товариша Л . І. Бреж­ нєва

тваринникам

області, другому

вона роЦі

тирічки

по

молона

від

нинішньої

кожн о ї

му ред

змаганні

корови

СОЦіаЛіСТИЧНІ'

1977

твариннин'в

90

процентів

Тепличний комбінат площею б гектарів прийнято в експлуата· цію в Лунинецькому районі Брестської області. його спору­ на

повітря, рантує

кооперативних

засадах

року

ферми.

Т. ЛУЗАН , диспетчер.

ее

температуру

а

спеціальна

запилення

і

вологість

пасіка

га.

рослин.

А3ЕРБАПДЖАН Понад тисячу гектарів ВИНО· градникjв і посівів зернових куль· тур забезпечить вологою розпо· ді .1ьно-зрошувальна мережа, приЙ· нята в експлуатацію на правому березі Кури. По трубопроводах довжиною 57 Кілометрі,в річкова вода з допомогою потужної на· сосної станції подається на пол!!

і виноградники. В десятій п'яти­ річці на сільське меліоративне бу дівництво В респуб.'Ііці виділе­ но коштів в 1,2 раза більше, ніж у попередній .

МОЛДАВІЯ

Хлібороби

п'я­

185 тонн. Вона вийшла пе у

Криму ПQ­

/3

БІЛОРУСІЯ

у

кілограмів

6307

готовності

ставле н о близько усієї техніки.

Київської

одержала

при зобов'язаННі 6000 кіло· грамів. Валовий надій моло· на по її групі становить реможцем

.~ініЙку

тимальну

висоти

2,8

Про закінчення ремонту грунто· обробних і посівних агрегатів ра· портували десятки колективів. На

виробництво майже двох ТИС!lЧ тонн огірків, помідорів, ПОЛУНИЦЬ, са л ату, інших культур . Автома. тичні пристрої забезпечують оп­

ТРУДОВі

від кожної

госптехн і ка» провели заключну рев і зію готовності машин до вес­ няних польо,вих робіт.

колга.спи цього району. Нова фаб­ рика овочів розрахована на річне

Фото А. Козака_

кілограма

сільськогосподарськоt

до в&ни, від· імені Крупської району Крим. ської області. За традицією тру· дівники села на чолі з головою к олгоспу Героєм Соціалістичної Праці В. І. Черфасовим і спеціа· лісти районного відді.~ення «Сіль·

ДІШИ

.N2 3 Людмила Ткаченко_

їм .

Огляд

техніки, готово ї бувся в колгоспі Нижньогірського

значно

завдання.

лодших

УКРАІНА

виробничі

Ім ПІДКОРЯЮТЬСЯ ТРУДОВІ ВИСОТИ

міцної

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Бабнча

запалюючий

врожаю тре­

госпу.

МАЙСТРИ

як

процентів.

на

в ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ

року п ' ятиріЧки. В. ШЕСТОПАЛ, іиженер-гідротехиік рад­

установ-

у

няючись

груднево­

Tboro

їм

вирішили

ного соціалістичноro зма­ гання в' язальниці-чотири­ верстатниці Інна Проскур-

порядок своє Ділом відповІ ­

ОСнови високого

рішення

ентузіазмом,

казують

приводять

рішення

на

З перших дНів нового ро­ ку

поливальних

знарядь,

на

Вони

12О-125

г{) (1977 р . ) Пленуму · ЦК КПРС. трудівники поля дба­

ви­

довірену

дощувальні

даючи

літній

високопродуктивно

і

в належний господарство.

основно­

му були розміщені випаси ! сіножаті . Сіна наші кормо­ добувники накосили там по 40.2 центнера з гектара. Працівники мелІ{)ративно­

господарства

сезону .

ремонт

відповІдаючи

ювілейному, щоб добитися ще кращих успІХів у бо­ ротьбі за підвищення ефе}(­ тивності виробництва та по­ ліпшення якості продукції. Вони дали слово випускати кожний третій виріб з дер­ жавним Знаком нкості.

Левчен­

ювІлейному році. Моркви, наприклад, зібрано по 360 центнері·в на кожному з · 70 гектарів, капусти по 285

виконують змінні норми пр!! вІдмінній якості роботи на

ВИСОJШМ

ко з першого й другого вІд­ ДіЛКів, якІ обслуговували по

чІв, одержан-з і в минулому

ТИЛИ десять тися·чодиниць трикотажних вироБІв. Ділом

третьому році десятої п'я­ тирічки працювати з таким

Олексій Іванович Коцюба та

різ­

с і льськогосподарських

нича, Антоніна Литвин, Лі­ дІя Руно ва, Рита Чорна, Тамара Миронеu ь , Н:на Га,врилець , Валентина Ари­ сто ва та багато і нших, які

трик{)тажники

ки «Волжанка», «Агро-5» та інші. Особливим старанням відзначались машин іст и

виро­

врожаї

По-ударно?tlУ ВИЙШЛИ на фінІш ювілейного року пра­ цівники фабрики верхнього дитячого трикотажу . Додат­ ково до плану вони випус­

грудневого (1977 р.) Плену­ Му ЦК КПРС і восьмої се­ сії Верховної Ради СРСР,

ГОТУЮТЬСЯ ДО ВЕСНИ ве­

Сфор.

s

партіЙним оргаНізаціям, а також профспілковим і комсомольським

має

«Сільгосптехніки:..

мовано колективи викладачів найбільш досвідчених спеціаліс­ тів, майстрів-тваринників, учених ленінградських дослідних цент· рів. Пересувні школи готувати· м уть кваліфікованих робітників для великих молочних і відгоді· вельних комплексів.

організаціям широко обговорити цю цінну ініціативу в С80ТХ ко·

«Зоря»

t

«Класи на колесах» створюють· тепер в ус і х районних відді.

ся

дових колективів міста і району і рекомендувало всім первинним

Радгосп

ДІЮЧІ

«Сільгосптехніка» на додаток до стаціонарних навчалы1хx центрів,

Бюро MicbtfKOMY Компартії України схвалило ініціативу пере·

.МЕЛІОРАТОРИ

-

автобуса

м'яса, передові методи праці, дос· від переможців соціалістичного змагання. Це- новий клас тва­ ринницького всеобучу, організова. ного ленінградським об' єднанням

«ТРЕБУХІВСЬКИА»

ділом відповідаючи на рішення

салоні

стріального виробництва молока

ТА РАДГОСПУ

509

В

макети, схеми і діаграми, !lкі розповідають про иовинки іНДУ'

іУДIВЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОї ПЕРЕсувна'

g

Союзу.

медичного

наміченою

Своєрідні

ro

і

Самопочуття товаришів Ро· маненка і Гречка добре. ПО· літ СТlІнціі «CaJJ1Ot-б» тривае.

також

комах в

сніданку

контролю

ють

Еивченню

хлорели,

Радянського

Після

на Землю для аналізу в ла­ бораторних умовах_ Тривають експерименти

К'"

За програмою технічних екс­

земноводних під дією факто­ рів космічного польоту. Біоло­ гічні об'єкти зафіксовано. Зго­

ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

в

пеРЮlентів учора виконано ще один цикл досліджень дина· мічних характеристик елемен'

За програ м о ю біологіЧНІІХ досліджень завершено експе­

во••

перебуваиН!І

вагомості_

ди

республіки

ОСІнньо-зимове

хлібного

поля

ри~ами .

Як" показ~є

цеи

мінераJlЬНИМИ доб­

агроприиом

жайність

завеРШ/f.

підживлеНН!І

гектара

практика,

Підвищує

на

п'ять

нерів. У мин улому році І cь~i хлібор"оби одержали І ІН!!! урожаи. МОl

1;ШЙ _

Г1ШЄfiНШ

К':ІІІН

У

дО ,,9О ТВ(ЯЧ

- 39,2

вро­

цент.

молдав­ рекорд­

центнера ози.

3 гектара.

Нині ОЗilr

респ у бліш

'!Ояе .lено

гектарів .

(ТАРС-РАТАУ}.


3 доовіду lдеОJZоrl.:ио!і po6or:a ДЛЯ

членів

ня.

3

первинної ор-

rаніза'-lіУ товариства минулий

рік

справжньою

«Знан-

асо

став

б

ом

u •• R ЦІ·ИН О1

спрямоваиістю сприяла

гальному піднесенню

про

тів. В період всенародного обговорення проекту нової

них завдань партії'>. «Основні права і обов'язки радян-

Нонституції СРСР і підготовки до святкування 60річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції 39 лекторів радгоспу «Авангард'> і місцевої середньої школи широко, дохідливо пропагували основні положення Закону нашого життя , на конкретних прикладах показували ті зміни, якІ сталися за 60 років Радянської влади. Бюро первинної органі зацІ! товариства «Знання. у

по вивченню

нової

Так,

Нонсти-

цикл

комунізму

-

лекцій.

З

Д

и

Водночас хочеться сказа· ти, що позитивні результати дає спільна робота з первин· ною організацією товариства «Знання. радгоспу-комбінату «НалитянськиЙ. Імені 50річчя СРСР . Насамперед, це дозволяє нам готувати конфереНЦіІ, фестивалі, тематичні вечори для трудlвників селища, якомога ширше охоплювати коло питань, які цІкавлять людей. Як плід активноІ спlвдружності двох організацій є створення філіалу район-

ний,

тодами

могутній ~Я

Радянський

-

громадянин

РСР.,

а

також

фестиваль «В сузір'ї

брат-

нlх республік._ ВсІ ці заходи вІдбувалися при активнІй

голов-

ган

ного унІверситету педагогічних знань. Перші заняття його показали, що батьки наших учнІв цІкавляться ме- .

Союзу

лекціями «Формування нової moдини- гідного будівника одне з

а

ституцlї СРСР., тематичні вечори «Хай квІтне народами створений спільно єдиСоюз.,

туції СРСР розроблено спе-

ціальний

п

ських громадян та їх гарантії за новою Нонституцією., «Вільна праця - джерело ЗРОСТflННЯ суспільного багатства, добробуту народу і кожної людини,> виступають досвідчені члени товариства І. О. Осадчий , В. С. Тавлуй, І. О. Горілей . З великим успіхом, на високом у організаційному та ідейно-політичному рівні бу-. ло проведено конференцІю на тему «Радянський народ - справжній творець Нон-

своїй повсякденнІй Дlяльності вміло використовує рlзноманітні форми І методи пропаганди.

Б QбрУЙськ. В об'єднанн; «Бобруйськферммаш. на в1-

серед трудівників радгоспу і

нести до свідомості трудlвникІв змІст і значення важливих історичних докумен-

~":3CTi

наших

лекторів.

виховання

прагнуть

дІтей,

якомога

глибше

опанувати секретами педаго-

гіки.

нанню завдань ювілейного року. Нолектив радгоспу ще напередодні 60-річчя Вели-

кого Жовтня рапортував про завершення виробничої про-

Нове

Іх

на

ни

планів

1978

дві

тисячі

потуж­

рідних доб­

сення в грунт

органіни. В

господарствах цює дослідна

країни пра­ партія нових

шІстнадцятитонних

розкида­

чів, ЯНі діють У парі 3 трак­

тором Н-701 . Бобруйсьний

вісток

пер­

п'ятирічки.

готується третя,

-

завод

десятої

Тепер його

до

пуску

остання

черга.

З виходом її на проектну по­ тужнІсть

завод

поставляти­

ме ХЛіборобам країни більш як

по виконанню

на

В. ПИСАРЕНКО,

ня. радгоспу_

Ціле- ·

вже

рив, сотні ~гpeгaTiB длявне­

року.

ства

понад

них розкидачів

високопродук-

тивну працю

підприємство

відправило хліборобам краУ­

грудневого (1977 р.) Пленуму ЦН НПРС, восьмої сесІї ВерховноІ Ради СРСР, на-

голова первиниої організації товарнства «Звав-

своєю

ливий пункт соціалістичних зобов' язань ювілейного року .

грами двох років п'ятирічки по виuобництву і продажу державі сільськогосподарських продуктів. З хорошими показниками в навчанні 1 праці педагоги ШІЮЛИ закінчили перше півріччя. Нині звучить пристрасне лекторське слово на всіх вирішальних ділянках радгоспного виробництва, в шкільних аудиторІях, у селищному будинку культури, яке розкриває калитянцям важливість рІшень і матерl8.ЛІВ

Приємно відзначити, що первинна організація товари«Знання.

сім місяців раніше строку досягнуто .проектної потуж­ ності другої черги заводу по виробництву машин для ·вне­ сення добрив. Винонано важ­

освітян по успішному вико-

цілює

П'ЯТИРІЧКИ

РОСТЕ ПЕРВІСТОК

за-

полі-

тичної і трудов01 активності

перевіркою

вміння кожного лектора до-

лекційної

ле

БІЛОРУСІЯ

27

тисяч

рік

ріЗНИХ

підприємством

в

машин

1 стане найбільшим такого

нраїні.

типу

(ТАРС).

~~e~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~e~~e~~~8~~~~~~~~==.~~~~~~e~~~~s~~e~e~e~~e~e~~~~e~~~~~~~ss~-~

ПЕРШОПРОХІДЦІ у СПІВДРУЖНОСТІ З НАУКОВЦЯМИ Ф АДРЕСА

ВСЕСОЮЗНОІ НОВИНКИ Ф ЕІіОНОМІЧНИИ ЕФЕКТ

НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО ПЕРЕВЕРШУЄ . СПОДІ­

ВАННЯ

будівельним

мат е ; ) іалом сьогодні є залізобе­ тонні КОНСТРУlщії . Однак ши­ рокий розмах капітального бу­ дівництва в имагає деда,lі бі.1Ь­ шого

НИХ

застосування

видів

прогресив­

збірного

за,lізобето­

ну.

У зв'язку

з цим

~Jуковці

спі,lЬН О з інжснс р аМI : -lІраКТllка­ МИ

ВЗ Я ,ll' С Я

за

з начне

розши­

рення а рсе нз.1У будіве .1ЬНlІків за рах у н о к IЮІю вsе ння ЙОГО Н ОВ ІІМИ ТІ)Іlами м ат еріалів. На ПОРЯДКУ

npIIK.l a:l, несення ліпшен н я

ДCНlIOMY

постало,

на­

гостре J1l1тання під­ ПРО:lук т и в.н ості і по­ якості

п ра ці

на

спо­

ру д ж е нні Il jJOМI1С Л О ВI ІХ пі :tпри- · єм с т в . до НИllі ш нь о го часу тут

В Ш,ОРІІСТОВУЮТЬ

ЧИНОМ

Робітники ства

ст:нові

ГО .10ВНИМ

пане.lі

.10ВЖIІ­ ною б метрів і ЛlIше з рі.1ка -

напружені стімові панелі ДОВ­ жиною 12 метрів. Вони виго­ ТОВЛЯЮТЬСЯ 3 легкого бетону і призначені для зведення про­ МИСЛОВИХ споруд. Панелі ЯВ­ ляють собою плоску конструк­ цію

із

щі.1ЬНОГО

керамзито­

пер.lітобетону, який офактуре­ ний з двох боків шаром роз­ чину . Др,і5ний і легкий запов­ нювач пеР,lітовий иісок ви ­

ро бл яється

на

спеціа .1ьніЙ

установці. Першими в Радянськ о му Союзі випуск НОПНХ КОНСТРУК­ цій розпочали працівники на­

шого заводу.

Освоїти

новий

Вllріб дор у чили членам пер е до­

нашого підприєм­

нарощують

випуск

. БО-річчя

змагання

з

НОВИМИ

у

третій

СИ.1ами

рік

мувальники

Замовникам відвантажено сотні 12-метрових стінових па­ нс.1еЙ

загальною

вої бригади формувальників, якою ось уже IЮlIад 10 ро­ ків керує досв ідчєний май­ стер свого фаху л. С. Лушни­

стві вже о;;.ержа.но економіч­ ний еф е кт на суму близько їС тисяч карбованців. Із стінових

ков.

жувалися

Колектив

впроваджував

панелей

нового

виду

корпуси

ханіЧIIОГО

Пр·оцес ПОШУКУ НОВИХ, більш

прогресивних, конструкцій був нелегким. Учені науково-до­ слідного інпитуту БУllівельних конструкцій Держбуд у СРСР і працівники Броварського заво­ ду залізобетонних конструкцій пр6вели

чимало

досліджень,

поки знайшли оптимальний ва­ ріант . Було розроблено й апро­ .бовано· одношарові попередньо

ва

Іюточно-агре­

Формува.1 Ь НIІКИ

честю

3

справилися ' з заRдання~. Після освоєння виробництва стінових панелей цим колекти­ вом

за

нелегку

справу

взяли·

ся й інші бригади. Колективи М. І. Кузнєцова, А. їУі. Доли­ ни

також

впоралися

з

ново­

введенням на «відмінно». Це відповідає потребам

часної

будівельної

су­

індустрії.

Застосування нової конструк, ції дало змогу підвищити якість

споруд,

знизити

витра-

Патонівський шов ... Народжений у полум'ї електрозварювання, він надійно З'Є.~lІав відсіки океанських лайнерів, магістралі трубо­ проводів, рейки БАМу, прольоти мостів, ажурне переплетення те­

плошею

б:шзько 130 тисяч квадратних метрів. У народному господар­

цій, .1РУГОЇ черги

тех­

Фор­

змінні завдання на 25-30 про­ центів. Водночас із зростанням продуктивності праці поліпшу­ ється якісїь стінових панелей. Досвід цієї бригади став на­ дбанням іНШI!Х бригад заводу .

ду .

нувати Р ЯД ТР У.1 0 містких НО .l0гіЧIlI!Х оп е р а цій.

старт

перевиконують

доскон а лу

вико­

взяв

п'ятирічки.

гатній техно л огічній лінії заво­

д о водить с я

честь

Завзятий, тив виконав план двох років п ' ятирічки ще у вересні, зараз

нововведення

кон с трукцію, ll ля ЇХ

на

Вс.1Икого ЖОВТНЯ. праце;rюбний колек­

12-метр6Ві. Останні мають не­

устаНОВ .1С Н НЯ

освоє­

них конструкцій. У ювілейному році бригада Л. с. Лушникова виступила ініціатором внутрі­ заводсыгоo

ОСНОВНИМ

НАУКА В РОБІТНИЧІП СПЕЦІВЦІ

ти металу І водночас збільши­ ти поточне виготовлення. стін.

Зварювальні апарати й установки, розроблені в Інституті елек­ трозварювання АН YPl:P імені є. о. · пг1'Оirа; надіїIlIО працюють у

яльності вчених дань,

алю­

конструк­

по

ремонтно-ме·

заводу,

мета.lургії.

Практика показує, що керам­

зитоперлітобетонні

панелі

доведення

СУТІ,

Є

розробок

комплексом,

до

до

практ~'1~.ОЇ.

якого

реалізації.

Інститут,

входять ,ДЬслідно-конструкторське

бюро, дослідний завод І сксперимеНТЗJ)Ь!lе виробництво. Тут на кож е н затрачений дослідниками карбmiаRецьодержано 7 кар б ован­ ців віддачі, а економічний ефе~т віД:. вr;ррвадж е ння розроб о к за минулу п'ятирічку станивив 245 МілЬйQl;ljіікарбованців. Колектив інституту подає дійову допомогу баг-атьо~ І!еликим підприємствам та будовам: автовелетню на Камі, буД(ВIJ.)ікам Байкало-Амурської магістралі, об'єднанню «АвтоЗИЛ», б.У~'ljВfil!.кам магістрального га­ зопроводу Оренбург Західний кордон СРСР та іншим . Зварю­ в~льне устаткування з маркою Іtlституту електрозварювання імені

рекон с тру­

йованих цехів заводу иорошко·

вої

rrocMoci. Головне в ді­ -'- це єдність пo:tтанёні~l{ jJ'аУkОВИХ і технічних зав­

T~ O IliKax, за полярним колом, піі водто і в

споруд­

заводу

мінієвих будівельних

,1евсЖі ...

-

легкі, міцні , дешеві конструк­ и.ії невдовзі стануть одними 3 основних будівельних мате­ ріалів. Працівникам підприєм­ ства приємно усвідомлювати, що ми стали першопрохідцями цієї індустріа.1ЬНОЇ «цілини». Л. МІСЮРЕВИЧ,

є. о. Патона експортується в

35

ФРН, Японію, Англію. Швецію.

країн світу, в тому числі У США

'

На фото: старший інженер лабораторії контактно-стикового зварюва~ня _І. М .. УМЕРЕНКО проводить експеримент зварювання ВИСОКОИЩНОІ

стаЛІ •

заступник головного інже­

Фото Ю. Мосенжника, А. Піддубного. (Фотохроніка

нера.

РАТАУ).

РІК новий, А "РОБЛЕНН СТАРІ «Хоч я І не песиміст, але перспективи

розви'1'КУ Заходу в

1978

ро­

Ці , на жаль, блиснучими не назвеш., пlднреслив ци­ ми днями Джон Фей, шеф статистичної служби Органі­ зації економІчного співробіт­ ницт,ва І розвитку (ОЕСР), ·куди входять 24 провіднІ ка­ ПіталістичнІ держави.

Заслуженим авторитетом ко­ ристується у відділі головного rехнолога заводу торговельно­ ео машинобудування інженер­ "онструктор Федір Тимофійо­ вич Бущенко. Активний раціо­ налізатор nідnриєм-ства, ві/{ • крім багатьох рацпропозицій

"

має кілька авторських свІ­ доцтв на ви/{аходи. Досвідче­ ний інженер-конструктор час­

допомогу

молодим

інженерно-технічним

то

подає

працівни­

кам заводу, які звертаються до нього за порадою. Фото Б . Удовиченка .

Q еДі

" ,ХММ$

а

2

Ця заява БІльш нІж об­ грунтована. Взяти хоча б становище із зайнятІстю. Ось уже чимало рокІв у ка­ піталІстичному світі зберІ­ гається висоний рІвень без­ роБІття. Але І в цьому ро­ цІ, на думну енспертів з ОЕОР, кількість безробітних зросте до 17 мІльйонів '10ловін проти 16,3 мільйона зареєстрованих минулого

наприкінці

року.

В той час як можливостІ дістати роботу і заробнти

.

собі на життя для такої ве­ личезної маси незайнятого

НОВВ жвтrа • .а

СЛОВО

господарського

о 2

-

КОМЕНТАТОРУ

часом

саме

долар

є

тою,

на

система населення

тість

На

звужуються,

самого

життя

Заході

вар­

зростає.

буквально

на

очах міняються увітринах магазинів цІннини на то·вари повсяиденного

вжитку,

а

в

цьому році, як випливає з даних тієї ж організації, крива цін піде вгору в се­

редньому ще на 9 процентів. Безробіття, інфляція, по­ множені на спад виробницт­ ва ,

ведуть

до

рІзкого

заго­

стрення борОТЬби за зовніш­ ні ринки збуту, до нових спалахів торговельних супе­ речностей. В останній день старого рону

до

рекордно

низького

ріВня опустився нурс амери­ кансьн()го

долара

щодо

за­

хіднонімець'кої марки, япон­ ської ієни та інших захІдно­ євpo.nеЙСьких валют. Тим

П'~. в · еі... d

••

америнаисьняй

«нлючовою,>

якІй

валю­

базується

розрахуннів

У

вся

свіТ0-

вому капіталістичному подарстві.

гос­

А в перший день нового ро­ ку набрав чинності занон про обмеження ввозу в країни

Європейсьного

економ і чного

співтовариства

(ЄЕС)

сталі.

Так почав розгортатися но­ вий бойовий епізод у .тор­

говельній

Європи

вІйні.

ЗаХідної

з американськими

Японсьними

1

коннурентами.

Як видно , минулий

р!к

1977

передав новому 1978 року весь тягар · нерозв'язаних

проблем. І

той

знаменний

фант, що ці проблеми дале­ ко не нові, говорить про те, що хвороба, яна уразила еко­ HOM~HY uров:дних капІталіс­ тичних

країн

хронічний

1878 poq

Заходу,

має

харантер.

с_ стоклицькип, ог.nяда'l

ТАРС_

-


ЗДАЛЕНУ теnJIИ1lне господарство

ДРУЖПАРОБОТА В ТЕПЛИЦЯХ

радгоспу

імені Щорса здалося мені фантастично - не­ сподіваним; Довгі ряди металевих конструкцій легко перепліталися з одного

краю

до

виростив

друго­

го. Над Іншими вже бу ла напнута поЛіетиленова

vлівка,

всере­

дині Іх на щойно

роблених земл!

Нині

об­

розса­

да.

Віля

контори

зібрав

160

мені

зустрілася привітна жІнка. То була брига­ дир другої рільничої бригади Галина Пили­

лянках трудівниці тують грунт до сівби

півна

Озадовська.

гордістю. вона

ла

про

3

році десятої

п' ятиріч­

ки 17 робітниць було нагороджено срібними і бронзовими медалями

ВДНГ СРСР, Натери­ на Іванівна Заглинська - ОРАеном Трудового Червоного Прапора, Анастасія Іванівна На­ елн медаллю сЗа трудову доблесть •. То­ рік колектив бригади

серед

ПРИБАВНА Щсроку тваринники рад­ г()спу ~Гоголівський» поміт­ пІдвищують продуктив­ ність тварин. Ось І в мину­ лому році вони одержали від кожної корови по 3471 кlло­ rpaMY молока, що на 612 кілограмів більше проти

HP

року. тонни

l!eржаві

При завданні продали його тони.

7846

Все мо­

локо відправлено на держав­

ний приймальний пу~кт тіль­ ии першим сортом.

Заспівувачем

у

соціалІ­

стичному змаганнІ серед тва­

ринників ступає

господарства

майстер

ви­

машинного

доїння корів Олена Михай­ лівна Норгелене. Вона одер­ жала від кожно!

корови по

кілограми молока. Ва­ ловий надій по ЇУ fPY,J;I!-.ота­ HOBUTh 1246 центнері!}. ~~ сокої продуктивностJ ..TB~pЦ,H у другому році десято'!: ,п'~;

4984

тирічки добилися також ~аЙ­ стри лина

l\Iашинного доїніЦі [A~ Павлівна Логвиненко,'

Раїса Василівна РаЛЬКQ',На­

талка Миколаївна Ma!iaJд. Ніна Юхимівна Степу'ра_та інші. Торік вони надої,nи Ві)(

кожної

корови

по

460Q-

кілограмІв

4800

молока.

значио пере виконавши

сво!

завдання.

Тваринники господарства ділом відповідають на рі­

шення грудневого (1977 р.) Пленуму ЦИ НПРС, восьмо! сесіІ Верховно! Ради СРСР. З кожним днем вони наро­ щують темпи соціалістично­ го змагання за підвищення продуктивності худо б и,

збільшення

валового

ництва молока, використання

вироб­

раціональне

наявних

кор­

мі!! тощо. У відповІдь на по­ станову ЦИ НПРС і Ради Міністрів СРСР сПро захо­ ДИ по забезпеченню успішно­

ro

проведення

би в період

зимівлі

худо­

1977-1978

року»

!!они вирішили закріпити здобуте і взимку нинішнього року щомісяця одержувати прибавку молока на кожну

корову понад

30 О.

кілограмів.

ДОРОШ, зоотехнік.

з КОНВЕl1ЄРА СХОДИТЬ ...

ДИТСАДОК Гостинно відкрив дверІ во­ вий садок- ясла на 280 місць

по ВУJ1иці Архітекторів,

збудо­

ва ний для дітей гірників шах­ тоуправління с Петрівське •. Типовий тсвано

деталей,

будинок з

ціпком

першого

випуск

Мушкетівський

змон­

комплекту

яких .розпочав

завод залізобе­

тоиних виробів У Донецьку.

РАТАУ.

о

Григорівна Заглинська. На кожному

квадратних

П'ИIIIIЦJI,

із

метрів

во-

ку допомогу

ово­

захнсту

минулому

рослин

в

1977 році, не можна обмину­ ти й інші важливі фактори. Адже більшість керівників І спеціаліе7ів господарств, захо­ пившись хімізацією, стали при­ діляти менше уваги агротех­ нічним та оргаНізаціЙно-госпо­ дарським методам. Майже пов­ забуто

сівозміни.

А

сі­

возміни; як відомо з давніх часів, це иадіЙний поміч­ ник хлібороба по захисту куль­ турних рослин не тільки від бур'янів, а й від шкідни'ків та хвороб. у більшості господарств спрощується

система

основно­

го і допосівного обробітку грунту. Як приклад цьому можна порівняти два госпо­ дарства радгоспи «Плосків­ ський» та імені МіЧVDіна. В обох бу.~о посіяно кормові бу· ряки майже на однакових пло­ щах відповідно 110 і 115 гектарів. І там і там проведе­ но ОДНОDазовий обробіток посі· вів гербіцидами. Урожай в радгоспі "І1лосківський» ста­ новить 1107 центнерів з гекта­ ра, у радгоспі імені Мічурі­ на 296 центнерів, або май­ же в чотири рази менший. Поряд з іншими відмінно­ стями У внрощуванні, у рад­ госпі «Плосківський» насіння буряків було висіяне в ретель­ но підготовлений грунт, йому заздалегідь створили опти­ мальні умови для проростання і одержання дружних сходів

росту

рослин.

Своєчасно

проведено перший міжрядний обробіток. На таких посівах і гербіциди відіграли свою роль.

першому кварталі

була по морозах. Навесні грунт не був як слід підготовлений, а тому

бур'яни з'явилися раніше, ніж буряки, і хімічні засоби там були малоефективними. Не кращий стан з підготов­ кою грунту був і в радгоспі імені Докучаєва, коли на по­ сівах буряків маячили гребені зимуючих бур'янів висотою 30-40 сантиметрів. Одноразо­ ве і нерівномірне внесення під­ вищених доз аміачної води, а

потім

-

грунтових гербіцидів

у багатьох випадках призво, дить до загибелі сходів кормо­ вих буряків. Хімічний метод вимагає від спеціалістів чіткої організації праці і обліку. Кожен препарат (а іх ~орічно застосовується в господарствах району близь­ ко 60 найменувань) дає най­ більшу ефективність тільки

8 ChD 1878

JIOИ!

Кримська область. У різних областях республіки працюють випускники Джанкойської однорічної школи меліорації. Тепер 11 школі навчається 630 чоловік. Для занять використовуються СУЧЛС­ на меліоратuвна техніка, діючі моделі машин і механізмів.

На фото: у класі механізації. С. [ВАНКОВ (крайній праворуч). Фото О. Обуховського.

1.

в певній фазі

розвитку

із зчіпкою

мендували

ними

машини для підвезення води та інша відповідна техніка.

особливо гербіцидів, причиною було застосування їх всупереч

перших же днів польових

РОВ;У

погодним

умо­

Майже всі господарства за­ пізнюються з початком обро­ бітку гербіцидами озимих куль­ тур. а потім проводять ці ро­ боти в холодну погоду. То­

рік, наприклад, квітень був дощовий і холодний, і лише в окремі дні температура повіт­ ря піднімалась вище 15 граду­ сів. Так, при першому різкому потеплінні 8-9 квітня тільки радгоспи «Плосківський» і «Красилівський» почали об­ робляти озимі.

Не кращий стан і з обробіт­ ком ярих культур. Дуже роз­ тягується він також у садах. Якщо боротьба з колорад­ ським жуком пройшла органі­ зовано,

то

цього

не

можна

сказати про фітофтору картоп­ лі й помідорів.

ЯК відомо, у боротьбі з хво­ робами велике значення мають профілактичні обробки задовго до очевидної появи їх: на картоплі в фазі бутонізації, 1!0Mi~opax ПІсля

-

через

два

висаджування

розсади в грунт. Однак у рад­ госпах «3аплавний», «3авори­ цький», племптахозаводі «Руд­ ня» п·ри першому обприскуван­ ні щюти колорадського жука не додавались фунгіциди. У радгоспі «Красилівський» пер­ ший обробіток помідорів на площі 150 гектарів з ~iTaKa проведено перед самим зби­ ранням врожаю. коли наземні

засоби

це

ВИСОВИИ

несприятливим

вже

не

можна

тільки

папері.

З ро-

П~НТИРZ9:ВИ

біт трактористи одержують на· ряди на інші роботи і повер­ таються в бригади. коли хі­ міЧІШЇі обробіток відкладдТИ

да.1і

нікуди.

І

КО.1еКТlІВИ сту

рослин

так

все літо.

бригад

по захи­

ВКЛЮЧИЛИСЯ

ціа.lістичне

змагання

строкове

виконання

в

за

у

радгоспах

«Кра­

со­

до­ плану

Протягом двох років У рад­ госпі «Ве'1икодимерський» ви­ користовується обприскувач ОВТ, щО належить райоб'єд­ нанню «Сільгосптехніка». Це свідчить про те, що настав час створити спеціальний механі­ зований загін, який слід осна­ стити кількома такими обпри­ скувачами. В напружені періо­ ди хімічних робіт цей загіи міг би працювати в радгоспах за

договорами,

де

не

можуть

переважно

там,

справитися

сво­

їми силами, а використаННlI авіації в умовах нашого ра­ йону дуже обмежене.

У більшості господарста склали для зберігання оіруто­ хімікатів не відповідають еле­ ментаРНIІМ

санітарни~'

вимо­

гам. Препарати в них немину­ че змішуються, трапляються не­ рідкі випадки загибелі куль­ турних

рослин

при

викори­

станні таких отрут. У радгоспі

трьох років п'ятирічки. Щоб успішно справитися з цим від­ повї:!а.1ЬННМ завданням, уже зараз потрібно готуватися до

«Заплавний» отрутохімікати зберігаються в приміщенні пло­ щею 4 квадратні метри. Вже

весни.

епідемстанцією. але питаННlI про будівництво нового складу так і досі не вирішено. 30всім

Але викликає тривогу ремонту

машин

рослин

у

по

багатьох

ствах. З наявних вачів ОВТ тіЛЬКIІ

стан

захисту

господар­

обприску­ готові ло

59 6

два

роки

воно

закрите

немає де зберігати

сан­

спецодяг і

засоби індивідуального захи­ сту. Не набагато кращий стан

виходу в поле, тобто ті. що не

з

були в роботі. ЗО потребую,!;, дрібного ремонту. 2З капі­ тального. в основному заміни помп. Ними ж райоб'єднання «Сільгосптехніка» дуже пога­ но забезпечу. господарства.

пах «Красилівський,., «Гоголів­ ський». «Русанівський». «3аво­ рицький». У радгоспі «Пухів­ ський» отрути зберігаються 8 приміщенні. що належить Бро­

Радгосп «Лі І ківський» має тільки один обприскувач. рад­

тору.

госп імені Докучаєва два, які потребують заміни пuмп.

У радгоспах

«Зоря»

і «Жер­

дівський» такоЖ' Є лише по одному відремонтованому об­ прискувачу.

ЯК завжди, в господарствах не

вистачає

штанг. ри

по

він

і

розпилювачів

У планах

передбачено

чомусь

ремонт

заХIІСТУ

не

апарату-

рослин.

проводиться

до

в

а

тому

останню

чергу.

було

Ще

гірше

готовкою

Мало приділяється уваги знищенню пирію в осінній пе­ ріод. Якщо цю роботу в рад­ госпі «Гоголівський» проведе­ но на площі 450 гектарів, з

ювання

о

на

трактори,

;УРО.;RАЙ

використати.

них 310 гектарів у вересні. то 8 радгоспах імені- Мічуріна T~ імені Докучаєва на жодно· му гектарі. Незрозуміло. чому в радгоспах «Требухівський», сПухівський», «30РЯ». «3аво­ РИЦЬКИЇ!» не зиищують мишо-

створюються

бригади по хімічному захисту рослин і в·несенню добрив. За

Але

з боронами

силівський» та «Жердівський».

господарствах

закріплюються

С-ll

для гербіцидів, що потребують негайної заробки в грунт. Такі агрегати добре себе зареко­

видних гризунів на полях. Протягом ряду років у всіх

росли­

вам.

ВИКАад""

му обприскувачу в комбінаціі

нулого літа хімічні роботи бу­ ли виконані на площі понад 54 тисячі гектарів. У 90 про­ центів випадків малої ефек, тивності хімічних препаратів,

'.І'РЕТЬОГО

проводить

у кожному roсподар-стві не. обхідно підготувати по одно­

ии, шкідника чи хвороби. Ми­

ЗА

Заняття

"(Фотохроніка PATAY'~

при певних погодних умовах і

тижНІ

буряки

збиралася

ни­

в1шнього року зібратн 1300 TOНli раННіХ аво­ чlв. Д? цього докла­ дають багато зусиль. В. ГАПТАР.

передником

під

перевиконали

ПlДВRще~ соціаЛістич­ и1 зобов я~ння друго­ ro року n ят~рІчки з усіх показниКlВ. По­ переду У них - иові врожа!, Bo~i успіхи. Вони . зобов язалися в

на

що

Маляренко,

значно

у радгоспі імені Мічуріна по­ картопля,

Павло Федо-

РОВИЧ

ПОМІЧНИК ХЛІБОРОБА

культур.

підсумки хімічному

~

ХІМІЯ-НАДІЙНИЙ

ХІМІЧНИИ захист рослин вІд

та

руючим

в цьому

Проте, підводячи роботи брнгад по

вони

У загальну справу. ТрудІВники тепличного вІдділка радгоспу ІменІ Щорса, де ке-

факто-

шкіднкків, хвороб і бур'lИІів З кожним роком. набуває все більшого значення в загальній снстемі заходів по внрощуван­ ню та збереженню внсоких І ста,1ИХ врожаїв усіх сільсько­ господарських

виєокопродук­

працею

вносять вагомий вклад

подає Ім arpOHOM по захисту рослин А. І. Ванін. Він і розповіВ мені про добрі справи трудівників третьоІ

Гали-

ністю

СвОЄ«)

500 тивною

кого врожаю в правильний оброб і ток грунту. Тому так уважно ставляться робітниці до наукового підходу щодо ведения обробітку груиту. Вели-

змаганнІ

вийшла

кілогра-

ром в досягнениl внсо-

305 2,14

колективу

чівникІв

22,3

Важливим

тон­ ни помІдорів 1 180 тонн різної городини. Переможцем у соцІалі­ стичному

з

квадратного

ВДНГ СРСР.

виростили І зібрали на

площІ 2 гектари тонн огірків, на гектара 192

ВАГОМА

1.976 7394

метра по

зібрала

ПО вве­

лиці на площі 1 гек­ тар. Велику допомогу подають Ім механізато­ ри Іван Іванович Ві­ тер, Володимир IBaH~

на виростила по 21,2 кІлограма огіркІв. Іхню працю було .вlдзначено бронзовими медалями

Вага то турбот І в робітниць пер шої БРlfl'ади, яку очолює Григорій Федорович Петренко. Торік вони

Адже лише в другому

Вони готують

Дення в дію нові теп­

ма огірків. Високих вич Насян, слюсар показииків у праці до- Сергій Михайлович билася також Мотря. Маляренко та інші.

городини.

колег.

яка

кожного

ro-

розпові­

своїх

ська,

в овочіВИИКів

площі 0,8 гектара, І петрушку на 0,2 гектара. На інших ді­

ють нині будівельники.

на Трифонівна Заглин­

ие менш відповІдальна пора. Вони висівають насіння в добре пlдго­ товлений грунт. Вже посаджено цибулю на

квадратах

зелеНіла

1

тонн овочів, виконавши річне завдання на 200 процентів.

В'l'JАТЬСЯ l\ШЛІОР АТО'РIІ·

бригади, яну очолЮє Марія Федорівна Тка­ ченко. Тут господарю­

становище з

машин

зерна.

для

По

під­

протру­

суті

вони

випали з поля зору інженерної служби. Особливо це стосуєть­ ся

комбінованих

тажувачів

зернонаван­

АС·2УМ,

на

встановлені бачки

для

ти

на

і

води.

Ніхто

яких

отру­ них

не

звертає уваги, і насіння часто надходить в сівалку без отрути.

не

кажучи

вже

про

варському

без

у

радгос­

племптахореn:роДуК­

будь-якого

НІІГЛRДУ.

Агрохімікам господарств ра­

йону потрібно навести належ.' ний 11ОРЯЛОК у склалах, OTPYTO~ хімікати розсортувати по видах. а ті. що не відомі j t'Та­ ли

непридатним и.

до

вивезення

з

Слід провести

підготувати господарства.

інвентаризацію

отрутохімікатів. спецодягу і засобів індивідуального захи­

сту. На жаль, облік надход­ ження і використання отруто­ хімікатів у всіх радгоспах ве­ деться недбало, особливо після введення центрозавозу.

.3 метою попередження шкіД" лItвого впливу хімічних засобів на організм всі працівникн рослинництва,

які працювати­

муть з ними або на

них

цими

повинні

засобами

пройти

обробле­

площах,

медичний

ог­

ЛЯд. його проводять нині ліку­ вальні установи району. В. ХАРЧЕНКО,

зволо­

начальник

районної стан­

ції захисту рослин.

ження.

НОВЕ ЖИТТЯ

отрутосховищами

о

о

з С'1'Ор.

о

щ


з НОЖНl'ІХ

1 ОО

жителІв у

ШЛЯХ, ()CJIJIJIIВI МОВІНЕМ

дореволюційній Росії 76 були неписьменними. За снромними підрахунками ЯіJ:рналу «Вестник воспита­ н~я», який ВИХОДИВ у ті ро­ ~,H, для ліквідації непись­ M~HHOCTi в країні потрібно

ВІД ЛІКНЕПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

буде 180-300 років. Радянська влада, В. І. J'lе­ !;!.іН в могутності визволеН(1го народу, в його прагнен' ІІІ дО світла і знань бачи­ ли сили, зда~ні перетворити l'f!олоду державу. В [руднІ 1919 року було пІдписано декрет «Про лlквідацfю не­ письменності серед насе­

лення

~~e до

РРФСР.',

за яким

населення віком

50

років

від R

підлягало

на;­

Чj!ННЮ

грамоти. У трав' 1921 року РНК УРСР в дав постанову про боротьбу з неписьменніСТIQ в респуб­ ліці. Незграбними пальцями виводили бідняки перші у своєму житті слова, продик­ товані самою революЦІєю:

Зростання освітнього рів­ ня народу за роки 'Радян­ ської влади

умовою

«Ми не раби! .. ». Зали­ шивши гвинтівку або плуг, мільйони людей сідали за парти в школах-лікнепах. У

1929-1930

навчалось

роках

уже

У

початкове

кривались

32

лись

вузи,

цільної

письменності.

вк~аз

в

вносять

розвиток

охорони

мі.1ьііони

вістів ОР _1сна Леніна Товари­ ства Червоного Хреста і Чер­

воного

Півмісяця

.СРСР.

зв'язку із закінченням повноsажень керівних Товариства Червоного в листопаДІ-ГРУДНІ в

ПРОХО;J.и.111

мадські

загальноосвіТ-

вклад і так ваного

НеЩО;J.авно вс! ГО.10ВИ пеРIJіlііНI1Х прибу.1И

в

Гоголівську

лікар­

I\O~IiTCTY

було дано

повнпіі аllа.1із ї!Ого .1ія.1ЬНОС· ті, а також первинних орг а l1Ї' заці!"!, названі нсдо.1іки. Пере­ молшів

З\1;Jгання

поч~снlНlИ

гра~10ТQ\1И.

то зобов'язання на Ана.1із піJ.СУ~Іків

1978 рік. зборів

У

ПСРВIН1IІИХ

організаціях

зав. що 70

процентів гo .~iB їх

пока­

oGpaHi

впєршс. Тому напере­ додні конференції кочітет р<)з­ робив короткі інструкції, де показав ПРI11-Іірний п,~ан робо­

що

B<I 'Jb.

КИ

турботі

роботу

-

ми,

закла;J.И

а

Іх

що

хар­

санінспєкторів.

соцзобов'я­

Kpl:ll

Пряник подав на суд односельцІв-

На сцені Теплівського будинку

культури Га;J.ЯЦЬКОГО району сіль­ ський культармієць поставив дві одноактівки «Москаль-чарів·

горко".

городского

и

Г a~T~ ..."~oд~ _ __

H~ ук~инс~о~

19.45

раАоивorо

RЗ~~,___ ...

НАША АДРЕСА: •• КВТ _СЬК8.:... І::"

телеекрані.

Державного

18.45 19.45

за-

під

Новини. Мультфільми

J

15

програма.

Центрального на­

по­

серія.

спортивних пар.

(Одеса).

школа

мехаиlзато-

«Мелодії

і

По закінченні

ритми

моря».

зична

8.00

К. т. «Суботнііі репортаж>.

Пере­

9.45 9.55 10.40 11.40 12.30 14.25

І.

театру

ВсесвІт>.

програма

(М.).

«Раико.а

Науково-популярний фІльм «щаl:­ (М.). Державного иародиого ансамблю танцю Сибіру. (М.). «У світі тварнн • . (М,). Підсумки спортивного року. «Ану, дівчата!> (М.). ливчик> . Концерт

Художній фільм із субтитрамв «І був ранок, і був вечір •• Програма «Здоров'я>. (М.). 16.З5 М. ПрилежаЕва . «БузковІ хма­ ри>. Телевистава. (М.). 17.45 .МаЙстри музичного мистеЦТ8а •• 19.00 Чемпіонат СРСР з гандболу: «Спартак> (Київ) «Дииамо.

14.00 К. т. Р. Вагнер. «ТангеАзер>. Ви­ ім.

Земля.

Музична пошта_.

дача 3 музею історії профтехосві­ ти міста КИЕва. Львівського

мотоК. Т.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ «Пісні народів CPCP~. (Леиlв­

8.ЗО «Людииа.

9.15

нодонці.

балету

фільм «НічниА По закінченні -

град).

УТ

Крас­

та

передача.

«На ' добраніч, діти!>. Програма .Час>. (М.).

21.ЗО Художній цикліст». Новини.

нови­

традицlll>.

става

програма.

розв~альна

20.45 21.00

серія .

6

воді>.

17.ЗО «Любителям оперети>. 18.00 К. т. «ВіТЧИЗН0 моя неозора>. 19.00 К. т. Інформаційна програма «Актуальна камера». 19.45 «НедільниА сувенір>. Музично-

зарубіжної

-

на

16.10 К. т. «Дванадцять мІсяцІв>. Му-

(Одеса).

естради».

13.30

15.50

опери

Франка.

17.00 К. т. «Доброго вам здоров'я>. 17.30 К. Т. «Пlені юності>. АнтологІя молодіжної пісні. Випуск 1. 18.00 Циркова програма. 19.00 К. т. Інформаційна програма

(Кишинів).

19.30 20.15 20.30 2 І .00

«Вісті».

К. т. «Дійові особи та виконавці». «На добраніч, діти!>. Програма «Чае>. (М.). К. т. ХУДОЖнlij фІльм «Балада про Берінга та його друзів>. По закінченні НОВІІНИ. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ К. т. Для школярІв. «Урок муж­

Жінки.

Симфонічннй

(Вільнюс).

концерт.

(М.).

Вечірня казка . (М.). «Кн1'вська орбіта~.

Документальний телефІльм. 2І.ЗО Художній телефільм «Тютюн&виА

капітан..

(М.).

Редактор Є. ФЕДИН.

ності».

19.00

Вечір. дня

присвячений народження

поета

А.

Лахуті.

90-Річчю

з

Дирекція,

таджицького

(М.).

НЕДІЛЯ,

8

І

від,

Сонячному місті>.

_Служу

ДирекцІя, партІйна І профсniАко ва організації радгоспу «Пухl.­ ськнА» висловлюють fлибоке спІв­

Радянському Союзу!>.

Фільм

-

фільм

«Червоний

дітям.

чуття

Художній теле­ півень пліму­

-

19-3-82;

пІснІ>

в.ступник. реJl.актор.

секретарю-друкарцІ

мlсцевого, радlомовлеиня _

_и~с~о_ ро оти.

фотокореспондеНТІ -

19-3-18;

віддІлІв

19-4-67.

Л.

Тимченко з приводу тяжкої ти смерті її батька ТУЛІНА Івана Івановича.

ТРОК».

12.05 .Антологlя радянськоУ 12.30 «Сільська година>.

І

покійного.

«Не-

9, 10

серії. 9 . ЗО -Будильник>.

10.00 І 1.00

профспІл­

ТУЛІНА Івана Івановича висловлюють співчуття рІдним

близьким

8.00

знайко в

І

господарства

СІЧНЯ

ПРОГРАМА ЦТ Програма «Час>. 8.ЗО Гімнастика для дітей. 8.50 Телевізійний мультфільм

партНІна

кова організації племптахорадгос­ пу .БроварськиЙ> глибоко суму­ ють з приводу смерті працІвника

Вечірня казка. (М.). Концерт. (М . ). 21.ЗО ХудожнІй телефільм «Зупинка поїзда дві хвилини>. (М.).

20.30 20.45

(РАТАУ).

б

2

ного моря>. 7 серІя. ІЗ.25 «Сільські обрІї>. 14.10 К. т. «Катрусин кІнозал>. 15.10 -Слава солдатська>.

Фільм-ви­

«Час ••

орга­

r

копитце>,

Програма «Час>. Всесоюзні змаганн. найсильнІших фігуристів. Жінки. Довільна про­ грама; оригінальний таиець у Іи­

старти

серія.

питання

деНТІ

«Срібне

KaQeHHS(».

«Клуб кІноподорожей>. Художніil телефільм «ВlчниА

ра>.

.

12.ЗО «Комсомольська

ТЕЛЕФОНИ: оедактора

.

панорама>.

цирку>.

І 0.00 ТелевізІйна

х~кею:

керуванням

ПРОГРАМА

18.20

Народнв.

ПРОГРАМА УТ

10.00 К. т. .Школа передовог~ досві· ду •. 10.30 «Мальовнича Україна>. 11.00 К. т. Новини. 11.15 Художній телефільм «Хвилі Чор­

20,40 21.00 21.30

арені

конанні

нн.

19.30

«На

к~,ик~.

21.00 21.30

артиста СРСР ~ В. Об­ «Веселе ведмежатко»

Програма

ВІльна

донорства.

вистава>.

«МІжнародна

«Гидке

2І.ЗО Всесоюзні змагання найсильнІших ф.ігурИСТіВ. Парне катання. До­

зна­

виставі

16.00

-

19-4-47;

81J1,повlдаllЬRОГО секрета))"я. вІддІлу сІльського господарства, кореСIiОВ.

255020.

11. БРОВАРИ,

___ ІУ.ІІ.

на

клик».

22.30

кІоск>.

«Театральна

артист СРСР М. Яншии у 8И­ ставІ МХАТу «НахлlБНIІК>. . «За вашими листами>. Муsичиа програма.

Грає заслужений артист ЛатвІй­ ської РСР М. ВіЛЛЕРУШ. Художній телефільм .ВічниЙ по­

21.00

Ці

Ulевчен­

14.00

16.40 17.]0 18.00 18.15

Новини.

стання»

19.35

Г.

11.00 К. т. Новини . 1 ].15 .На шкільних широтах>. 11.50 .Палітра>. 12.20 Художній телефільм «Хlилl Чор.

комі­

передноворічній

ІЗ.ЗО «Музичниl!

19.05 Документальний телефільм • п'ов­

цивільної

мінну оцінку.

ситету імені ' Т.

Ки­

універ­

нада).

родного разцова

1000

з аудиторій

державного

10.30 у днІ шкільних канІкул. «ВесеАI

роботи

безплатного

з

одній

в

праворуч

ка.

«Не-

виставочннх

зустрІч

театру ляльок

ник» І. Кот.lяревськоro та «На перші гулі» С. Васильченка. Члени приймальної комісії 1 гдядачі одностайно дали диплом­ ній

І

в

-

ліворуч

-Спартак> (Москва) команда НХЛ .Монреаль КанадіЕНС> (Ка­

става

І. ФЕСЕНКО, rOJlOBa дільннчного ко­ мІтету, Почесний до­ нор СРСР.

Ub01U,

станах "Куточки здоров'я», а в

5pOBapCKoro

перебуває

мультфільм

музеях

НОГО

всієї

-

-Більше хороших товарів>. Музична програма .Ранкова пош­

І8.і5 Вперше

Чимало цікавого в роботі шкільних первинних організа­ цііі. ие щефство над інваліда­ ми Великої Вітчизняної війни, дитсадками, "дні з;J.ОРОВ'я» і тематичні вечори, реііди, ра. діопередачі і фотостенди й ін­ ше. Все це є хорошою ШКО,10Ю дЛЯ набуття дітьми санітарно­ гігієнічних навичок.

КОНТРО:IЬ

• .: •• \.:~ •. ) ...... ,..

фото:

ївського

сеРІЯ.

у цьому році свою кров без­ платно здали 256 робітників. Всього ж на дільниці 1217 до­ норів, 8 з них присвоєно зван­ ня «Почесний донор СРСР», 15 нагороджено срібними ме­ далями «Донор СРСР» і біль­ ше 40 «донор СРСР III

необхідно створити на тварин­ ницьких фер:'.!ах, тракторних

украииы,

до

Гімнастика.

18.00

СТУІІСНЯ».

пі;J.

Це включено до зань 1978 року .

центрі

нізації

також

громадського

лазні)

громадських

СТУ-l

оргав

За­

постів.

На

ЦТ

16.00 Тираж «Спортлото>. 16.15 «Очевидне неймовірне» . 17.15 Художній телефІльм .Лессі>.

зберіга­

нагороджено

«Готовий

тету

діііову

nOI:Ta,

Советов народнЬІХ депутатов Киевскоfl области.

_

у

дружин

пос:та і фабриці.

і

8.30 O."tv

користується CB~

визнанням.

школах-лікнепах;

СІЧНЯ

7

14.00 Міжнародна

оборони».

земляків.

партии

тут

дружин

ДРУЖИН!lИць

«Гоголівськиіі», фабрики,

чування,

по­

виставу

майно

товим

10.ЗО «Москвичка.. Телеклуб. 11.45 Пошта програми «Здоров'я>. 12.ЗО «В гостях у казки.. Художній телефільм «Пані Метелиця»

дружини постійно беруть участь у вчених з циві,lЬНОЇ оборони. За умілі дії чимало

Члени ТОВариства проводять активну санітарно-оздоровчу роботу. Іхню ДОIIO:'.!ОГУ Бt:lчу­ вають працівники лікарні. За­ раз йде мова про те, щоб пе­ редати ОСlІовні об'єкти (фер­

дент-заочник факультету культосвітньої роботи Київського державного інституту культури В. Р.

І

відзначити

дорожного працює на

О;J.I1НОКИХ

«НОВАЯ ЖИЗНЬ>

наВ'Іання

члени това­

саНІТарних

ткаЦЬКОI

ОДНОСЕЛЬЦІ

КОММУ1истическоА

Ленінград.

ра.J.ГОШУ

ДИПЛОМНУ ОЦІНЮЮТЬ

дипломну

Київ,

Хочеться

XB~)i'I!X. іIlВ,I .1і.1ів праці і віl'іIlИ. Я І\і ж фОР \111 і \ІеТО.1И вико­ ристовуються .1.1Я вті.1ЄННЯ цих завдань у життя? Це, наса\І­ перед, створення активу. Гро-

Свою

Санітарне

по праву

Укра­

представни­

та» .

Доuре постаВ.1ена санітарно­ оБОjJОН!Jа робота в радгоспі «ГОГО,lівськиіі» та на Гоголів­ ській стрічкоткацькій фабриці.

риства.

с('рсдоваща,

про

в

учаl:никами UУ:ІИ і

пrll.1і.1ЯОЬСЯ таl\ОЖ о.\ороні

буту,

ці розповсюджено більше брошур, 500 плакатів.

є

лах».

слуговує на увагу досвід роз­ повсюдження брошур і плака­ тів на санітарно-гігієнічні те­ ми. Серед жителів сі.1 дільни­

ком

і Сl\ороченні захворю­ лікві;J.ації іНфl'l(ціїlilіIХ

наВКО.' I IШIIlЬОГО

станах.

закладів

РСР

ки більш як 90 національ­ ностей і народностей СРСР. Водночас багато синів і до­ чок українських трудящих здобувають знання у вузах і технікумах інших ре спу б-

10.00 «По

молочнотоварних

товариива одержують почесні грамоти, премії, ПО;J.арунки й інші заохочення . Так, в ннніш­ НЬО:'.!У році ОРI,lнізовува:IИСЯ в радгuспі «l'ОI'олівськиіі» поїзд­

акти­

ОЗ_10РОВ .1еIlНЮ Y~!OB праці і

на

ПО,lЬОВИХ

ється в іН;J.ивідуальних комп­ лектах, є наочна агітація для

за ;:. ВОРЮВ~IІЬ. IІ[Юllагаll.1і іі ор­ ганізації ,13С060ГО РУХУ без­ П.1а ГНИХ ,"OIIUriB. В('.lllка ува­

га

бесіди

фермах,

їнської

рІя .

рцплачено 192 екземпляри журналу "Советский КраСНblЙ Крест». Регулярно проводили­ ся

плана:'.!и.

навчальних

9.00 9.30

аптечки

дивідуальних аllТечок на трак­ торах і аВТО~lашинах, за робо­ тою постів, чистотою МО.1 0ка, що здає ра;J.ГОСП державі. У господарстві діє профілакто­ рій . Переможці активісти

вісти ТоваРІІСТВ3 Ч~РВО!!l'ГО Хреста. -!Ж: ЮIIIl'РСД, вони бе­ р > ть активну участь У IІрофі­ .1JКТlщі

квартальними

на,lУ "Советский КраСіШИ Крест». Санітарний актив І:У­ ВОрО стежить за наявністю ін­

кеРIВlіики

вирішують

.

комітет

товці донорів, передплаті жур­

ш"в:tННИХ організацій . Необхі;J.НО ви:\ілити головні З ~ ~ -.аIНlЯ.

Працює

!іа організація Товариства Чер1i0НОГО Хреста ра.J.ГОСПУ "Зо­ РІ!» (голова Н. Г. Вахненко). Тут виконано план по підго­

св IlitaPHO-03.10РОВЧОЇ, са !lітар­ но-оборонної, агітаціііної :1і­ Я .11,ності КО\1;1'ету. Напсрес10.1ні КJllфере;щії з інструкціЮІИ

ознаt'iО,I,lені

первинних

~OMY змаганні визнана первин­

ти на ріl(. розпо:\і.1 обов'яз­ ків серед активістів , ОСІІОВ!-JИ!Ї З,lіст організаційно-часової,

були

двана;J.ЦЯТИ

ни навчаються тисячі інозем­ них студентів . Радянська система освіти

радянсь­ освіту

знайк" в Сонячному місті>. 8 се­

агітаційно-масової роботи. Пе­

Взяті на 1977 рік соціалістичні зобов'язання успішно викона­ ні. Переможцем в соціалістич­

приl'IНSI­

укомплектовано

кріплено НонституЦlЄю СРСР. Серед студентів ви­ .щих і середніх спеціальних

на

ПРОГРАМА

санітарних постів, необхідно чіткіше вести і документацію. Чимало зроблено в плані

активу.

з

за

наГОРО;J.Ж~і!Q

Хреста

пах

званого профі.1ЬО­

організацій.

делегати і організацій

ню на конференцію. У звітнЩ ДОllOві .1і

ється

Червоного

TOBaplICTBa

Хреста.

куль­

лік Союзу РСР. У вищих навчальних закладах Украї­

!Іраво

громадян

СУБОТА,

На жаль, в цій справі допу­ щені недо.1іки. Слід зазначити, зокрема, що не у всіх радгос­

Гоголівська дільниця склада­

збо­

ри і КОJ:фсренції в первинни.х організаціях і дільннчних КОМІ­

'!етах

харчування,

за­

знаннями. ких

*ї1uШ1і{m

Будинках культури І клубах - «кімнати здоров'я».

прово­

ту.рно-побутових, дошкільних і навчальних установ. Добре за­ рекоменд,ува.1И себе санітарні пости і д,ружини. Чималий

У

строків органів Хреста районі

звітно-виборні

санінспектори

закладів

країні створено для оволодІння

АНТИ ВІСТИ

дять нагляд за санітарним станом молочнотоварних ферм,

здо­

акти­

Лише

у нашІй всі умови

Червоного

Товариства ров'я

країна су­

-

на Україні в

ве.1ИКИЙ

створюва­

нові . факультети.

Нині СРСР

навчання.

з медиками

життя.

ся в галузі вищої освіти. Один за одним у краІні від­

3 ВІТУ ЮТЬ Разом

кра!­

Великі досягнення намітили­

мільйони чоловік. Влітку 1930 року було прийнято рі­ шення про загальне обов'яз­ кове

важливою

нашої

ни в різних галузях

них

понад

стало

успіхів

нlх школах, яких налічуєть­ ся майже 25 тисяч, сьогод­ ні навчається 7,9 мільйона учнІв. У 1029 профес.іЙно­ технічних училищах оволо­ дівають робітничими профе­ сіями більш як 580 тисяч юнаків і дівчат. У вузах і технІкумах республІки нав­ чається понад півтора міль­ йона чоловік_

npOMRCnOBocr1, ,

І

І.

втра­

1

Газет. виходнn ,

вІвторок,

середу,

п'ятниuю І суботу.

Обсяг 0.5 форм аТУ Г8зе,.и

СПР6ВlIІ> .

.

lн;е;с<Гбl9б4.в;о;а;:К;;р;:;;:ГКИів;Ь:О;О-Об;у:;~;-;~::-;i!t~:В:;~.;;rr;;Фі~ і;~:;70іт~;;лі.:;,""к~~:К~~5: · . . ї.r""~~За:.8 "'~Ш6~··

3 номер 1978 рік  

3 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you