Page 1

Рік

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАР/ТЕСЯ! .м

3 (3907)

СУБОТА

ювІлею

славного

3 почуттям глибокого задоволення і радості радянські люди зустріли 1975-й останній рік дев'ятої п'ятирічки. Новий рік це 255 робочих днів, протягом яких треба збіль­ шити обсяг промислового виробництва на 6,7 процента , освоїти 113 мільярдів карбованців капітальних вкладень, виконати безліч інших дуже потрібних і важливих справ. Новий рік це 110 святкових і вихідних днів, коли люди будуть віАJІОЧН­

4 СІЧНЯ

1975 р. Ціна 2 коn.

ватн,

веселитися,

займатися спортом.

В

один

з

таких

днів

--

9

травня радянський народ відзначить ЗО-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Війна

з

-

фашизмом

най-

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р АПОННОІ РАД ДЕПУТАТІЬ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..!!!!...

Трудову вахту несе * * *

Двадцять працюе

років

на

доярка

фермі

радгоспу

с Плосківський• досія Іванівна

Фео­ Ле­

снк,

опа­

досконало

нувала

свою

альність. му,

У

спеці­

минуло·

визначальному

році доїла

п ' ятирічки на· від корови по мо­

5840

кілограмів

лока при зобов'язан­ ні 5400, а валовий надІІІ по ri групі

1226 цент­ нерів. У нинішньому році дала СJІово одержати по 5500 кі­ лоrрамів від корови становить

І

підкрІплюе ІІого ді· - денний надій

лом

17

перевищуе

кіло­

rрамів.

На фото:

СИК .

Фото

Ф.

П.

І . ЛЕ-

.

Те~юка.

розмаху

територію євро- чини. Польщі,

псйської

частини

якій

початку бойових· дій

до

краІни, на славії,

-

ські воїни

промислових під-

го

і проживала майже співвітчизників. Дру-

Норвегії, Юго-

куди

прийшли

визвольного походу

пу. Така

радян-

учасники· велико­

впевненість

в Євро­

-

резуль­

гий це перемога у Сталін- тат самовідданої праЦі радян­ градській битві, перемоги в ських людей в тилу . Завдяки битвах на Курській дузі і за їх старанням на початок січня Дніпро : наста!! докорінний пе- 1945-го Червона Армія мала релом у ході війни. Третій на фронті більше , ніж против­ розгром фашистської Німеччи - ник. гармат і мінометів ни, який завершився великим у 3,2 раза, танків і самохідно­

ходою Широкого

хопив велику

приємств половина

В певненою

час війни

зустрічали Новий рік вільними . Вперше після довгої фашист ­ ської окупаЦії в уі\ювах свобо­

ють у ній три періоди. Пер- ди зустріли Різдво жителі баший це коли нам доводи- гатьох міст і сіл Б<;шгарії, Ру­ лось особливо важко: ворог за- мунії , Угорщини , Чехасловач-

були тисячі

197 5-й

:Ja

пунктів уперше

тяжче випробування, яке випало на долю радянського народу. Воєнні історики розрtзня-

визвольним походом Радянської

артилерійських

Армії і

у

го

набирає

підготовка сільськогосподар­ ської техн і ки до весни завер­ шального раку п'ятирічни у но­

воствОJреному рад,госпі імені До­ кучаєва. На лінійку готовності в четвертому к,варталі посТІав­ лено чотири ГУJСеничних і сім колісних траскторів на один б і льше плану. Пе,ршими пола ­ годили ·свої машини водії тра.к­

торів <<Т-74>> Борис Панасович Лоскутов та Олександр Степа­ нович Байд і н .

ЗаіК інчуєть,ся ремонт інвентаря. МеханіІЗатори Олександр Іванов;ич Теплюк та Віктор Миколайович Литовченко, які ,працюють зараз слюсаря:\ІИ в-.VІай-

розгромом

угруповання

берлінсько-

ворога.

були ситуаЦії вкрай напружені, як

здавалося

вермахту

і

7,4

установок

літаків

у

-

раза.

днів і ночей тривала битва радянського народу і його Збройних Сил проти· фашистської Німеччини. В Цій битві

1418

коли,

раза,

2,8

генералам

багатьом політич-

По-різному від значили настання переможного 1945-го радянські люди. Одні розмину­ лися з ним десь на фронтових дорогах, другі в новорічну ніч варили

броньову

складали

нові

сталь

еармати,

аб'J

треті

ним діячам на заході, ще одне

зустріли свято вдома більш ніж

з усилля фашистських військ і Червона Армія здасть Москву і Ленінерад, Тулу і Сталін-

сиромною вечерею. І всюди ра­ дянські люди говорили: · «За Батьківщину , за Перемогу ! >>.

град, відкриє шлях у Закавказ -

128

Минуло ще

днів і ночей .

зя. Але навіть у найтяжчі часи

Радянська Армія завдала вор9·

радянські

еові

могу.

І

люди

що

вірили

в

знаменно :

пере-

зустріч

кожного нового року воєнної пори супроводилася подіями, яні приносили нашому народові дедалі більше впевненості і надій.

стерні, пола['о:Цили .всі 16 плуТака впевненість гін. Поставлено на л і нійку го- тат успішних бойових товност і всі культиватори і бо- дянської Армії. На рони , 7 сівалок з 11 наявних. 1945-го всі столиЦі

ще

щівних

десятки

ударів.

сильних

І

ось

і

ни­

фашист­

ська Німеччина капітулювала . Засяяло сонце нашої перемоги. Тридцятиріччя Цієї видатної

події в 1975-му відзначить ра­ дянський народ, усе прогресив­

резуль- не людство . Відзначать широко дій Ра- і урочисто. Можна не сумніва­ початок тися, відмічалося на груднева­

союзних му Пленумі ЦК КПРС . що кож-

Наші ремонтники докладають республік , тимчасово окуповані на радянська людина вважати­

зусиль,

щоб до

15

січня

пов-

фашистами ,

Н·і· стю завершити ремонт і нвен- м ' ю вільних

таря.

В. ТРУНА,

завідуючий

майстернею

радгоспу.

Тридцять

повернулися

в

сі·

ме своїм

радянських міст. ком

років

тому жителі

гідно

ювілей ,

священним

зустріти

ознаменувати

обов'яз­

славний

його но-

Мінська. Ві.1ьнюса, Кишинева , І вими перемогами на Т{)удовому Риги . Талліна, багатьох інших великих

і

малих

населених

фронті .

В. БЄЛЯЄВ,

оглядач ТАРС.

с . Богданівка.

З ПЕРШИХ ДНІВ-У ДАР НІ ТЕМПИ Перетворюючи в життя рі­ шення XXIV з ' їзду КПРС і XXIV з'їзду Компартії України,

вертого,

колектив

ТИ дев ЯТО!

заводу

торговельно­

го машинобудування лому році додатково

у мину­ зав­

до дання випустив валової

про­

дукції на 553 тисячі карбо­ ванців, а реалізував на 215 тисяч карбованців. Весь приріст досягнуто

підвищення праці.

за рахунок

продуктивності

Протягом року більш як на 50 процентів обновлено асор­ тимент продукції. Запущено в серійне виробництво нове торговельне обладнання

«Україна-74», водонагрівві котли «НИИСТУ-5» та цілий ряд. виробів народного спожи­

Колектив Одеського заводу сільськогосподарського маши­ нобудування імені J,Ковтневої революції

достроково

виконав

замовлення трудівників ланів Орловської області. На адресу обласної бази 4:Сільгосптехні­ ка» відправлено 90 п'ятикор· пусних плугів <ПЛ Н-5-35», Ці грунтаобробні знаряддя розра­ ховані на агрегатування з швидкісними харківськими тракторами «Т-150» і «Т·150К" .

На фото: слюсар-складаль· ник А. А . С€ДОВ (ліворуч) і бригадир бригади комуністич­ ної праці М . В. СКЛЯР переві­ якість складання п· яти­

корпусного плуга «ПЛН-5-35». (Фотохроніка РАТАУ).

підсумки

визначального

чет­ у

за­

водському штабі трудової вах' ' .

-

.

П ЯТИРІЧКИ,

r.

дирек-

ТОР підприємства І. Агапов провів нараду з інженерно­ технічними працівниками, на якій обговорено

завдання ко­

дективу, які випдивають з рі­

шень грудневого (197 4 р . ) Пленуму ЦК КПРС і промови Генерального секретаря ЦК

найкраще потрудився колектив цеху товарів ширвжитку і

пластмас (начальник М.

3.

Во­

ропай, секретар партійної ор­

ганізації М. В. Денисов) . Взяв добрий старт у завер­ шальний рік п 'ятирічки також колектив механічного цеху (начальник І. Є. Писаренко, секретар парторганізації А. А.

Кушнір). З особливо

великим

КПРС Л . І. Брежнєва. Усі ви­

ентузіазмом

ступаючі одностайно запевни­

сарі Ю . Г . Ушаков і В. С. Ях­

ли, що докладуть великих ста­

но, токар

рань, щоб річний план вико­ нати

достроково.

Перші дні роботи у новому році стали дідовим підкріп­ ленням даного слова . У відпо­

відь на Новорічне лення

вання.

ряють

Підбиваючи

Центрального Комітету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР

радянському

Поздоров­ народові

працювали

В. П.

слю­

Запорожець

та інші, які стали на трудову

вахту під девізом: «Завершаль­ ному року

-

ударні темпи». Д. ТАТУР,

зав.

корпунктом

редак­

цlІ газети •Нове життя>>.

РІШЕННЯ .N2 947 ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ВІД

30

ГРУДНЯ

19'74

РОКУ

Про призначення дня виборів народного судді міського народного CJAJ по Броварському виборчому округу Jf! 2 Відповідно ст. ст .

67

і

68

<<Положення про вибори районних

(м іських) народних судів У:країнської РСР>> рішення НиївсьJю­ го облвиконкому NQ 57-6 від 23.ХІІ.1974 р. виконком :\ІіСь'Кої Ради деnутатів тру.дящих вирішив: nризначити день виборів на,родного судді міського народного суду по Броварс!>.кому виборчому окр у,гу NQ 2 на неділю. 19 січня 1975 р01ку . Голова виконкому м:J.ськоІ Ради депутатів трудящих Л . І. HA8Jl~HKU. Секретар виконкому м:J.ської Ради депутатів трудящих В . Я. НАГНЮК.

РІШЕННЯ .116 948 ВИКОНКОМУ БРОВАРСЬКОІ МІСЬКОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ВІД

ГРУДНЯ

30

19'74

РОКУ

Про утворення виборчих округів по виборах народних суддів Броварського мІського народного суду ВІдповідно ст. 18 Положення про вибори районних (.міських) народних судів УкраІнської РСР, виконком міської Ради де· путатів трудящих вирішив: . 1. Створити на те-риторії м,іста Бровари два виборчІ округи з включенням до них територій тСІІКих виборчих . Дільниць : Броварський виборчий округ ~ 1

Виборчі дільниці ММ

9

(центр

-

СШ М

3). 10

(це~тр

-:-

конrо,ра молокозаводу), 11 (центр контора рад,госnу ІМ . Кі­ рова), 12 (центр контора заводу НКО), 13 (центр муз· школа), 14 (центр СШ NQ 6), 15 (центр СШ NQ 7), 16 (центр контора <<Сільтооотехніка» ), 17 (центр клуб заво­ ду холодильників), 18 (центр - будинок нультури заводу «Торгмаш»),

19

(центр

-

контора заводу електротехвиробів).

Броварський виборчий округ .N9 2 Виборчі дільниці N!!NQ 1 (ценТІр гуртожитон заводу порош­ кової металургії), 2 (центр СШ ~ 5), 3 (центр гуртожи­ ток будтре:сту NQ 3), 4 (центр гу·ртожиток БЗБЩ, 5 (центр - гуртожитон заводу nла·стмас), 6 (цент'Р - .районний буди­ нок культури) , 7 (центр - СШ N2 1), 8 (центр - контора Зм,ішто~у) .

Голова виконкому міської Ради депутатів трудJІЩНх Секретар виконкому м:J.ської Ради депутатів трудJІЩНх

Л. І. ПАВЛЕНКО.

В. Я БАГНЮК,


У оін~с~:в:ах Радах депутатів труд.нщ.и.х

Господарі села Деnутатам, як відомо, до всьо­ го є діло. На ви·робництві, в по­ буті, в культурно-масовій роботі

-

вони завжди в несnокої, зав­ жди у пошуку. Про те, як гого­ лівські нароДні обранці .виконува­ ли свої завдання у минулому ро­ ці, як nланують роботу в новому, йшла мова на черговій сесії сіль­ с<кої Ради.

Голова ви~·онкому Г. С. Бачу . рин розnов ; в г.ро з.мінн, які відбу­

лися в селі. За .роки дев'ятої п'я­ тирічки збудовано близько 160 іІІІдинідуальних буди нк ів, з агальною площею 6400 квадратних метрів, на

2430

ква.дратних метрів :аросла

17

З ІКрема, ЗІІК.Піі.І.С.ІІО

ТИСJІ'І ТОНІ!.

га дооутатів сільської Ради .

ких

як

А.

Грязєв,

В.

Та-

Стасько,

словом

і

власним

прикладом за-

дов1

звершення,

Вже в середині грудня викон а­ ла річне завдання ст,річкоткацька

фабрика . Понад план видано ти­ сячі

метрі,в добротних стрічо.к. А

ткалі О .

Стукаленко, Л.

Харченко,

Хан, В.

О. Тимко працюють в

рахунок десятої п''ятнрічки. В nо­ рядку шефської доnомогн радгос­ nу робіт.ники фабри.ки з.робили на поля

тисячі людино-.виходів.

3,5

дарсь-кими, адміністративними вобудовами.

продали державі

го року виростив і з іб.р а в по центнера зернових, в тому пшениці по 33,2 центнера.

виконано

також

136

тонн молока,

82,3 тонн и картоплі та багато ін­ ших

лишків

сільгосппродуктів .

28,5

Відзна чалася на сесії .робота де­

числі Пере­

путатів І. Трушин а. А. Литвинен-

соціалістичні

ка, А. Васьковича, В. Uасюка, К. Мишкоріза та багатьох інших.

зобов'язання по вирощуванню картоnлі, по продажу державі мо­ .1ока та м'яса. У гаслодарстві ос-

ських комkій, зои:рема, комісії по дотри:чанню соціалістичної закон­

воєно

ності, по боротьбі

300 гектарів но.вих , раніше

не використовуваних земель. Біль­

ше ніж у nопередні роки заготов­ лено

соковитих

кормів,

силосу,

• • к о м І с І я

пал~ють трудівників на нові тру-

При постійній участі делутатів сільської Ради труді·вники села

Р адгосп « Гоголівськи-й» минуло­

,

ІІаприклад, за-пропонували винести

ІІа

~о~ое;n~~н~~~а;~о~о~~=:~_ко.во~~ СІЛЬСЬКОГОСПОД3РGЬК3

nлоща комунальних кварти р. Село збагатилося виробничими, госпоно­

Постійна

,І .в уе.t.ому цьому чимала заслу.,

Відзначено тm<ож роботу деnутат­

з пияцтвом та

товариський суд.

Г. МJЩВJЩЕНКО, rромадськвй кореспондент.

Ії

ство рено

nри

Жердівськ і й

М . Горелко та В. Фесюк і · брига­ ди,р бригади обробітку закритого грунту Г. Ігна това. В о;Іа ж є де­ nутато м сільської та раііонної Рад деnутатіn т рудя щих і о•юлює ко­ мkію.

місяці

проводять за сідання,

'ІЛС ІІ ІІ КО М І СІІ на

яких

об­

говорюють питання поліпшення сільськогоспода рського nиробн и­ цтва в радгоспі. Внаслідок їх ак­ ти.вної ді яльност і сільсьа<а Р ад а три~Іає nід по.стійним контnолем хід вико нанн я рішень, nрий н ятих на сесіях. Ч ерез ко:чісію надхо­ дять nроnози ц і ї, щ одо nоліпшенн я

роботи

окр еми х ланок

господар­

ства.

У минулому році радгос n «)1\ер ­ дівськи й» одержав по :п цент н е­ рі в зерНОВІіХ, В ТО:ЧУ ЧНС.1і О ЗІН!О Ї пшениці п о 44,7 центнер а ~ г е к т~ ­ ра, яч:ченю по 30 ,6. У ць ом у чи.м ала заслу г а активі стів ськогоспода.рської ко~tісії.

Велика трудова рідня

ВИКОНКО'МУ

ПИТаННІ!

про

дотримання

з-емельного

ш1 мі с цях вирішують важливі пи­ тання

&доско,н алення

організаціі

nраці. Так, В . Фесюк

запропон у­

вав наростити борти на автомаши­ на_х, щоб зав.антажувати силосну

масу . бе:! застосувзння гtраці.

Ко,м і с і•ю б уло ТfНІМ ЗІІІ І н

ства,

виявлені

були

усунуті.

людської

пере~і,рено

:н:мет,ного

до­

зак онода в­

нед оліки

з год ом

У згвер ш а .1ь!ІОМУ році п'ятиріч­ ки радгосп взяв П ід вищені соціалі­ СТ!1'1ІІі зобов'я зан н я по виробн и ­ цт ву пр :ц укт і з

дарства.

с ільсь кого

Ч.тсІІи постійної

госпо­

комІісії

активно вк.1юч илися в роботу по забе з nеч е!mю у с nішного викон а н­ ня з об о в ' я з а нь . Для цього вони з;;пролоаувал и взяти nід свій кон­ тро.1ь вивез е н ня взимку мінЄJрал ь­ ШІХ добрив і з агото вку органічних

в розрахунку п о 40 тонн на один гектар nід м а йб утні ч е внх

посіви

ово­

1\vльт ур.

М. САМОЯЛЕНКО, голова виконкому сіт.ської Ради депутатів трудящих.

сіль ­ Вони,

ІНІЦІАТИВА СТОЛИЧНИХ АВТОЗАВОДЦІВ

Звітує

СІJІЬВИКОНКОІ

зако­

нодавства. М . Горелко і В. Фе­ с юк стали організатора:ми дійового з ~1аrання на збиранні зерна і си­

лосної маси. В.они безпосередньо

сільській Р ад і деnутатів тр удя­ щих . До складу комісії входять передові в ироб ничники т.рактор~tст

Ра з В ДIJ:J

рОЗГЛЯД

про хід збирання зернових у стис­ лі строки, npo зак.падан'К61 силосу,

На черговій сесії Великодимер­ ської сільської Ради делутати за­ слухали звіт голови вИ1Конком у А . А. Субо-rенка про роботу в 1974 році. Допов,ідач докладно зу­ nинився на підсумках ,р оботи сіль­ с~ких тру,дівникі в у ви зн ачально­ му році . п'ятирічки . Зокрема. від­ знаqалася робота кол ективу фер. ми відділка імені Петровського, якиіі н айб іль ше в господа•реr.ві одержав

молок а

від кожної

фу­

ражної коро.БІІ і успішно виконав соціалістачні зобов'язання, овоче­ вої бригади відділка Імені Юрова, яку

очолює М .

Ф.

Онашко.

Зупинив-ся доповідач і на недо­ лік ах: низьк ій врожайності зерно ­ вих і картоплі, невиконанні nла­ ну товарообі гу радгосп.робкооnом . Сесія сільської Р а д и затвердила nер,сnект и вний і с ь кий nлани на

У

народногосподар­ рік.

1975

обгово,ренні

учас ть директор

питань

.взяли

середньої

школи

В. Кумейко , уч и тел ь В. Лащенко , лікар Е. Суботян , головн·ий інже­ нер радгоспу Г. Ск ор и н а та інші . Перед .вибор ця ми пр о tвою ро­ боту з·вітув.али депутати сільради. В. ЗАБЕРЕЖНИЯ, депутат сіт.ської Ради.

Трудовий старт

tt 'ятого,

Зі!-~_ЄР.!!!_(_І-!1-_!Н?Z_й

ІЦАСЛИВОГО ПЛАВАННЯ

Коли в nересувній механізова- діла професією штукатура і ній колоні М 7 захочете розшу- вчиться на маляра. В цьому во­ кати Сеглюка, вас обов'язково на одержує кваліфіковану допо­

«КРЬІМ>>! На флагштоку найбільшого в нашій країні танкера <<RpьL'VI »

заnитають: «А якого саме?» І це тому, що тут він не один, а

могу і підтримку від бригадира комуніста Миколи Прокоnовича

Державна

три брати. у Бровари Сеглюки nриїхали з Брестської області після закінчення служби в Радянській Армії. Служили хлоnці добре -

Рибака - досв,ідченого наставника і чуйного вихователя. А третій з сім'ї Сеглюків Петро Павлович - дипломований зварник, спеціаліст високої ква­

так, як наказували їм батьки, як ліфікації.

На спорудженні Пет­

того вимагає військова

відгодівельного

присяга.

ровського

піднято

том,

командував

відділенням, а

жина

роботі на

трудовому

На

трудяться і інші

тут

кермом автомашини. І лівну Дишлюк, а в еПМК-509 ударна праця, висока її чоловіка Петра Федоровича. І

люкш:

ших об'єктах

відувати

Микола Павлович

виконував елюсарні і зварюваль..:

мають добру

трудову

с:гало вже пра~илом. ~ля е~г­

вого б удинку в Броварах, на ІН-

щороку всІєю сІм єю вІД­

батьків

у Білорусії. В

хаті стає тіснувато, бо. збираєть­

ні роботи . І всюди з високою ся більше 20 осіб, але у всіх на оцінкою . На багатьох новобудовах душі радісно. Радіють батьки за працювала його дружина Віра своїх дітей, радіють діти за своїх

ціальністю оволоділа досконало, Щасливо й весело зустрівши по темпах роботи не відстає від Новий рік в родинному колі за чоловіка. святковим столом, брати ееглюки Павло Павлович ееглюк закін- з свіжими силами стали на тру­ ч у·є курси зварників і незабаром дову вахту, вахту завершального

лекrив. його дружина -

Раїса

Іванівна теж тут працює. Оволо-

МОЛДАВСЬКИЯ

п 'ятирічки.

Jl ихачова ( в иробниче об' єднання

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

ЩО дало

поліпшити

о

колір

2

МОЖЛИВІСТЬ

nолотна. стор.

лось.

З

о

(ТАРС).

о

НОВЕ

нев томно

планом, наdпланової продукції випущ ено на

А.

працює над

105,5

мільйона карбо­

ванців. У червні з канвей єра заводу зійшов мільйонний автомобіль

З!Л-130. Досягненню томатизація

цих

результатів

в иробнич их

нології. В об' єднанні діють д ільниці,

17

автоматичних і

228

сприяли

про цесів ,

широка

механізація

й

ко.мплексно-механізованих t;ехів і

500

ав­

впровадження прогресивної тех ­

32

потоково-механізованих л іній.

Колектив а в тозаводців виступив з цінною ініціативою. Вони по­ ч али со ціалістич не змагання за кращ е використання внутрішніх ре ­

зервів, за при скорення впровадження у виробництво досягнень нау­ ки і техніки та збільшення на ц ій основі потужностей по випуску

продукції вищої якості.

На фото: на голов ному кан вейєрі скл адання ван тажних автомо­ білів 3/Л-130. (Фотохрон і ка ТАРС).

А

.JI МА~

аі І

Всіма кольорами райдУги пе­ реливаються

на

н езвичайного

стендах

виробництву

-ввест и

в

експлуата­

За спеціальним

музею фарфорові

с е рві зу. Вона н адала йому осо бли в ої білості і міцностІ. Філігра,нно.го оздоблення кож­

Вони

формою,

напрочуд га рні.

скляних

оритіналЬіНі за шафах

СЬОГОДНі'ІШІLй

-

вчо­

і

ЗаВТ· ф ар­

форового заводУ.

ім 'я дав йому його творець, го­

ло.вни,й художник заводу В. L Овчаренко не виnадково. Віло­ сніжний, тонностінний, опере-

заний золотом

тоиких

наче

сервіз

струпами,

лlн!й, сnравді

при легному дотику руки почн-

ЖИТТЯ

нає звучати ...

о

ної деталі досягнуто старанним шліфуваннЯІМ з використанням штучних алмаз ів.

За вод виnускає щороку близь.:ко 33 мільйонІв виробІ.в. Такої потутності одне з най­ старіших підприємств Поділля досягло завдяки його рекон­ стрУ'J(ціУ і технічному оновлен­ ню. Постійно ()(Іlовлюється 1

асортимент виробів. Гідно оцІ­ нили покупці чайнИЙ сервІв « НоиваліJ'{)). СонЯчне промі-ння грає на RЬго гранях, nроникає крізь тонкі стІнки чашок. Ном­

бінований

сервіз

Субота,

4

сМеридІав•

сіuв

фабри.ки

ве,рхньоrо

котажу. Тут вил ус·катимуть мільйона виробLв дук ці я фабрики

на

-

три­

4,5

рік. Про: чоловічі,

ж іночі і дитяч і костюми, жаке­ ти і джемпери. ПJсля завер­

шення будівництва nідприєм­ ства найбільшого в леrnій про,мисловості Азербайджану -тут виnуокатиметься

за

piR

ш ість мільйон :в виробІ.в. НА КОНВЕЯЄРІ -

НОВИИ ТЕЛЕВІЗОР

На

Куйбишевському

<< 3кран >>

почалося

робництв о

заводі

серійне

но.вого

ви­

телевізора

<< :Rаскад-204». Нова модель ·за­

м інила телевізор << На,скад-203>>. Волж ани значно nол іnшили йо­ го : підвищилася чіткість. яск.ра­ вість і контрасність зоб,ражен. ня, збільшився строк служби телеві·зора.

(ТА РС-РАТАУ ) .

ФАРФОР~

рецептам виготовлено масу для

вироб и . У

ГРАІІІ

цього

раІШІій день ПолонсЬ'!юго

громадський кореспондент.

~зІ Л»)

1.

втіленням у життя завдань д ев 'ятої п'ятирічки. За три минулих роки продуктивність праці зросл а на 20,5 процента проти 18,5 за

раІШІій,

Державного Знана якості тора раза більше тканин, ніж удостоєні два види щовків Бен­ торік. Торговельним організадереького комбінату Молдав­ Ціям відправлено близько 16 ської РСР. Текстильники змі­ мільйонів метрів шовку на нили технологію оздоблення ма­ 200 тисяч більше . ніж нам1ча-

теріалів,

мають

гаїті

Москва. Колекти в Москов с ького автомоб ільного завоdу імені

Недавно своє місце на му­ зейному стенді зайняла << Мело­ по чатку року nідnриємство ви­ дія». Так названо новий чай­ пусти,ло і з Знаком якості в nів­ н ий сервіз на 24 персони. Це

ШОВК

ло

ПРОДУКЦІІ Прийнято в екс.плуатащію п е.ршу чергу збудованої в Сум­

Іванівна. Вона маляр-штука- батьків, які виховали у кожного тур третього розряду. Своєю спе- з них любов до праці.

знову поверне1•ься в рідний ко- року

лі-нію

ц ію ще одну л і н ; ю ло виробни­ цтву с : рчаної кислоти і цех складних м :н е ра льних добрив.

члени цієї ве­

вельному управлінні М 4 можна зустріти сестру ееглюків ма­ ляра шостого розряду Лідію Пав­

108-квартирного жит~о-1

хімічно­

ФАБРИКА ПОПУЛЯРНОІ

слюсар шостого розряду, тракторист, комбайнер, зварник, а, ко.'ІИ виникає потреба, замінює шсr

СЬКИЙ » ,

ЧереловецЬІко.му

ло.r.ічну

сім'ї. Та не всіх

всі вони славу.

метрів.

сірчаної кислоти. Потуж·ність п ідnриещства под,во їла'ся. В за­ вершальному році n'ятирічки

П'ять членів сім'ї в одному ко­

ликої рідні. На заводі порошко­ вої металургії працює фрезеру­ вальником старший з братів Олександр Павлович. Тут же трудиться його дружина Вален­ тина Петрівна. В ремонтно-буді­

які сть. На будівництві nлемферми радгоспу-комбінату «Калитян-

300

му заводі пущено другу техно­

ро-

фронті. Дисциплінованість, організованість, працелюбність характер-ні риси братів Сеглюків. Трудяться вони на одному підприємстві . У Миколи Павловича є кілька спеціальностей. Він -

фера за всюди -

близько

ГІГ АНТ ХІМІІ НАБИРАЄ СИЛИ

ееглюків назвали JІикого гарту. Це відчувається за- ми. У нашому місті живуть і раз, в їх

великотоннажного

танкеробуд.ування. його тон­ нажність 182 тисячі тонн, дов­

Петро Павлович зі зброєю в ру- лективі! Високо несуть вони ро­ ках охороняв кордони любимої бітничу честь своєї трудової

Батьківщини. Армія для кожного з них стала чудовою школою ве-

nрийняла

для експлуатації первенець ,ра­

комп-

найвідповідальніші

прапор .

.комісія'

дянсЬІКого

Микола Павлович служ·ив ря- лексу в Обухівському районі він довим, оволодів професієЮ водія, виконує Павло Павлович, будучи сержан- боти.

державний

1975 року.

однаково га,рний на чайному кофейному croJiii.

На заводі виnуснається ба­ гато подарункових виробІ.в. :Красиві нові моделі святкового глечик а . наборі в і комnоту, дуже

для молока багато інших побуті речей.

необхідних у У сі новинки виробляються те­ пер на

автоматиЧ'Них

і напів­

автоматичних л!tніях, таму Jx шлях на прилавки магазИВ1І.в набагато скорочується. А в худоЖІНій лабораторіІ йде невтомний творчий пошук: стаюрюються нов1 форо'Вих виробІ.в.

зразки фар­

С. ШУМАХЕР, кор. РАТАУ. Хмельницька область.

о


Пог либлюємо спеціалізацію

.

тваринницьної 3~ рони дев'ятої п'ятирічки в радгоспі << Гоголінський» знач­ но розширила,сь і спеціалізува­

лась тваринницька галузь. раз на наших

За­

фермах налічу­

ється 4500 голів великої рога­ тої худоби, у тому числ! 2350 корів, що становить по 30 ко­

рів на сто гекта,рів сільськогос­ подарсьІІШХ угідь.

У господарстві є

n'ять сnе­

ціалізованих молочнотоварних ферм і три ферми молодняка, спеціалізованих переважно 1.1а

вирощу,ванні нетелей.

На двох

nлемінних фермах утримується корів чорнорябої nороди.

ня до виконання своїх обов'язків , хороша годі,вля худоби і

забезnечили успіх.

У досягненні таких зрушень

величезну

роль

відіграло

нення ІЮРмової бази. цтво

кормі~

найбільш

у

зміц-

Виробни-

радгоспі

прогресивною

стає галуз-

зю. ІДорічно розширюJОІІ'ься посівнІ nлощі nід нормовими культурами. Роз·робляЮ'fь.ся і впроваджуються нові методи їх ви.рощування. Стає нормою одержува1'И

з

щонайменше

кожного

ге,кта.ра

півтора-два

Індустрія комбікормів

галузІ

Одню1 з на йважлИвіших зав-

по роздоюванню ко,рів. Боротьба з яловістю

-

-ків,

постійна туроота

ка!Іjи

тваринни-

зоовет.спеціалістів. штучного

корів

Техні­

осі.меніння

тва­

рин у нас працюють люди доб­

росовісні, свою

які

справу,

добре

знають

широко

застосо­

вують у своїй роботі передові МЄ1'о.ди. Та:к, наприклад, техні­ ки В. Ф. Пономаренко та І. Т . Кирій щорічно одержують від ста корів по 95-100 те­ лят .

вро-

Досягнення

високих

ви.роб­

визначаль ному році радгосп вийшов на

жаї культур основного і повторного посі;вів. Більше увши п.ри,діляється вирощуванню кукvру.дзи на силос. Однорічні трави пос.туrюво заміняють·ся баrато,річни:-.ш. Набагато підвищилась врожайність ко·рмових коренеплодів . Створено культурні поли вн і пасовища на nлощі 369 гектарів.

їм нормальних жиrrлових у.мов.

900 центнері.в. Порівняно з 1973 роком надій на корову зріс на 330 кілограмів.

повністю забезпечили свої ферми грубими й ссжовитими власного виробництва. На стійло-

квартири. Особливу роль в досягненні успіху в ідіграло дійове соціа­

800

Набагато зросла ні·сть дійного стада.

nродуктив­ За останні

два роки в цілому по госnода,р­

ству надій на ко,рову підвищив­ ся на 800 кіло.nрамі.в, а по ок­ ремих ферма х на 1300. У

минулому, n'ятирічки

ничих nоказників немислиме без правильно,го добору і роз­ становни кадрf,в. Партійна ор­

ганізація і адміні.ст.рація рад­ госnу приділили цій справі сер­ йо·зну ува;гу, залучили до ро­ боти на фермах кращих людей села, подбали про забезпечення виробничих і Для працівни-

клад, працює

дань, що стоять перед трудівниками села в заключному роц і

п'ятир і чки ,

І\ех м 'ясокістко­

вого

борошн а . . Тут що,року ·ви­ пускаю1'ь до 600 тонп компо·

вказувалось на ве-

ненту . Тонн у

:шежире·

cyxor()

ре,~н~~о:-.1~ (~974 Р) Пленумі ного м~л.ока щодобн випусна• ~\" ,\ОJІШt рт !t Украши, є пере- пех у Жидачівсь r, о:vJ~ район:.

ишонRння

. народногосподар- І Почалося б удівництво подібних ~лаюв по виробництву І цехів ще на кількох пі дпDиєм. пгод~"І\Т І в тваринництва. Уеп іш- ствах. · ських

не ро:зв'я:;ання його

багато

ЧО\1у 3алежит ь

в

в

·

~

від зміцнення е:ПИІ1У . РО:Л~ У :юага.~еню кор}!ОВОЇ бази і зокрема, даль- комбшормІВ юд.Іrрають мжро. шого розвитку , комбі'Кормової елемент~ ... вІта·мLНи. На nершо­

промисловос т і

:.1у еташ ІХ вводили в корми на

Цінного .до~віду

у вироб!Ни - кожному заводі. Та, виявилось,

цтві комб і нованих кормів набу- що це не дуже з~.уч~о. ~иріши·

то на Львівщині. Труд.івники об.1е1сті

першими

.розпочали

~1ережі

в

ли про.вести спец 1ал:защю.

республіці

створення

чотирьох

широкої

міжно~госnних

ленню пре.мі.кс і в

кор:..tо:в их з аводІв, активно вnро-

чення ними

ло

виготов­

для

забезпе.

вс і х заводів.

З ме­

тою збалансування раціонів за

ов у техн. ку 1 прогре сивну техпрагнуть

На

змонтували

технологічн і л ін ії

комб і-

~аджу ють, н а цих пІдnриємс; вах нолоr;ю,

завода х

амінокислотним сК.1 <ЦО>vІ на од-

.виробляти

.

.

.

продукції більше, високої яко- ному Із зав~дш } премшен ~вв~­ тритисячний рубіж, а виробни­ Ран іше нам доводилось · ку- ків тва,ринницт,ва радго·сп абу­ сті: при мінімальних затратах . диться т:хю_чнии ~ормовии 'ЛІ­ цтво молока на сто гентарів пувати корми для . худоби в дував господарським способом Т р· ... зин, ЯІКИ.И р;зко зб іЛьшує добо­ . о ІК випуск продукц:1 земельних угідь досягло близь­ інших ві прирости ваги свинеіі господарст;вах . Тепер при допомозі шефів добротні но тут до 173 тисяч тонн.доведе<<Але

ко

Традиційно

стала

вий період

збитнова галузь

1974-197 5 років за готовлено 3900 тонн с інажу, 17 тисяч тонн силосу, 3500 тонн соломи, 10 тисяч тонн кормових бурЯків, 3 тисячі

рентабельною і дала гос­

подарству 50 тисяч карбованців nрибу1'ку. Я:кщо раніше у нас не було доярок-тритисячниць, то тепер їх налічується 60 чо­ ло ві.к, u Г . Є. Добруха, Г. Ф . Чустіль, Г . А. Лях, Н . І . Гон­ т а ру!t та Н. Т. Деркач вийшли на чотиритисячний рубіж.

Серйозну увагу

пер е робці кормів і їх до згодовув ання.

Не

зобов 'язання

по

4500 -

корови

П.

Логвиненко.

-

Своє

надоїти

значно

успішно

варить-

ви рішу-

щування племінних телиць.

його

різ-

нищької проду.нції її якість.

і поліпшити

но

на

У цьому році бу де проведере.констру;кцію

нотоварноt

Іх житл?.

ферми,

молочно­

. Bct Цl заходи дадуть можли­

у,сліх колективу цієї брига­ ди nередусім в ритмічност.і роботи . На фермі підібрано пост ійний склад тваринників, більшість яких має багаторіч­

З нетелей

з ветеранами

що в 1973 році на сто корів ~ав! 6400 тонн ~еш<ии .ру­ було переведено 20 нетелей, то , бtж наших~ тв_ари~нию~ на зав 1974 25. вершальнии РІК п ятирtчки.

ний црактичний ·~дос.від .

трудять.ся Гонтару,к, більн ість

nраці

формували

о,кремі

ВІсть ВіПровад~:~ти

груІПи і переда,вали досвідченим

на

фермах

нову ~ехнолог1ю ут-римання Х':(­

дояркам . Ці первістки дають доби 1 виробництва.. nродунтш дуще високу продуктивність. тваринництва. НадоіТи ~а фу­ Торік було сформовано з не- р~жну корову по 3200 юло,гра­ Поряд телей вісім груn первіс.ток. Як- м1в . молока, продати його~ дер­

су.:~шінно

.комсомольці Н. І. Н. М. Хирій. Ста­ кадрів працівни:ків

1

На всіх фер·мах радгоспу ве-/

ферми, їх добросовісне ставлеІН-

деться

цілесnрямована робота

, головний

ДОБРИЙ СТАРТ ОВОЧІВНИКІВ

тивах йде н а,полегливий пош ук

t~тановку для вв едення в ком-

ре~ерві.в. Разом з сrіеціа:Лістаr~ш ~Ько~~~и·)rе;н~~~~~иЖІ(fів 8( 3 -~ раионних 1 обласного

с1льгосп·, ) С . управлі.нь, керівниками госnо- це!.ІтІв . вию. ~ 1. птиця

Дарств, вченими розв'язуються пощають нові важли в і проблеми

тании к~рм.

про · добре

До.сліД

ження вчених І_ІОКазали, 11!-О до-

.

Тепе р, ~абуть, ~айголов- давання в рацюн~. ніш е в кормовиробництві жиру з розрахунк у

-

техючно~о 20 грамJв

сказав У розмові з коресnооден- на.. 100 :рамш nеретравного про­

нання виробничих nідnриємств цент1в . А затрати кор"'!ів на ні­ Є. Ф . Баланко , - збагачення логра:vr виробленого мяса ско­ продукту б і лком. Тут виразно рачуються на 17 процентів. намітилось к ілька шляхів . в~І){ заводах , наnри-клад.

В. СЕМЕНА,

зоотехнік радгоспу.

На для

Спра.ва, як бачимо, варта ува­ ги. І не виnадково досвід дрого­

ц·. є1 мет~ використовується кар-

бамщ. ~

бич.ан

комб 1 корми для вели-

йонах.

кої рогатої х удоби його вводят ь по ;ша п роценти . Торік такого корл1у

ти сяч 3 ~·ю ть .

вигото в лено

тонн.

~1 а й же

Роз·рахун.ни

що

при

е кономи1'и понад

досить

шом у

в н робющтво

солідна .

В

За:с луговує як

уваг и

і

створення

та ка

на

заводі,

тисяч і тонн , м ' яса

50

яє ць

~-

-

23

більш

як

мільйонів шт ук У за вер­

ш а льІНому році п'ятирічки ці по .

но­

к а зннкп

біл·кових

п і дпрнєNrс тв-супутНИJ{іВ . золоч і вському

82

тисячі тонн,

кор­

:-.1о вої до:v~ішки значно зрост е .

винна,

вищих, у тва-

,:юк а зб і льшило с ь на Львівщин і

на

даль­

ці·нної

ра­

р инництві. По рівняно з 1969 ро ком валове в иробниЦтво мо­

на пере­

тра в-ний п ротеїн . Цифра, як б а­ ЧІПJО,

інших

рі сприяв до с ягненню ніж раніше , показників

тисяч тонн

20

в пе реведенні

в

ТОВОК і під внщенн нм якості ін­ ших видів КОР,\1ів, в значній .м і-

ПОК R ·

комб ікорм і.в .1 карба:vrідною домішкою можна

гороху

перейм ають

Розвиток індустр ії комбі·КОР ­ :.rі в ПОрЯД і з зб іЛЬШеННЯlVІ заГО ­

90

використанн і

спорудити 120 тисяч т о нн

.

І ще одна нови:нна. На дро­ rобицьному :завод і з:~юнтували

1975 том РАТАУ ГОЛО:ВНИЙ інженер теІну uш~вищує ~рир~сти ваги обласного міжколгосnного об'є "- свин~и :У середньому на 20 про­

товарній фермі другого відділ­ ка, збудовано молочний б!юк на першому відділку. На тре­ тьому відділну передбачається 1 вnоJJядкув.~ти rеритор :ю молоч-

ви,рощує.мо в окремих групах.

конала .

методи

ти їх у дію. Це доз.воли:ть збільшити виробництво тварин­

продУ'Ктивності, відбору 1 виро-

переви­

і

рі;к, намічає виявити приховані і невикористані резерви і внес­

ється у нас і питання селе.кцій-

кілогра,мів молока від вона

.менш

Форми

тваринни­

госпу, в ст.уJІОаючи в новий ,

підготовці На трьох

но"Пле м:нної .роботи. Цілеспрямована і послідовна робота і з ст~~ом, поліпшення його якості дає відчутні результати. Почали з оц!НІІ\И т варИІН по

Перш ість в соціалі·стичному змагаІШі v бригаді тримає до­

Г.

приділлемо

Ю1'ься, перемішуються, ся пійло.

змаганн я

но.м.анітні. Підеумни підводять­ ся щодекади і щомісяця, пе.ре­ довика,м вручаються перехідні червоні прапори і вимпели, грошові премії. Ноле.нтив тваринник ів рад-

в ідд і л-ках є кормоцехи, де грубі і со•ковиті н·орми подрібню-

а ідділка. Торік тут надоїли по 3400 кілограмів моло:Іtа від корови, а на фермі N'g 1, ЯІІ\ОЮ ке,рує Г . С. БруокіІВська, по 3900 кілограмів при річному зобов'язанні 3200.

яр.на

ків.

тонн конценТІратів. На умовну голову худоби є 40 ценrnе.р!в кормо'ВИХ одиниць .

По-ударному трудиться ко­ л е·ктив тваринник ів nершого

річне

лі·стичне

·

зроблено ще не все», - кажуть лпв'в'яни. В завод•сь.ких ко.тіек-

ста,н у т ь

ще

К.

При

вищими.

БЕЛЯЄВ,

кор. РАТАУ. Львівсьна область.

напри-

НА ПРОМИС.JІОВІЙ ОСНОВІ

Дружна в роботі, завзята в зма- го року. Робітниці збирали зелену

ганні бригада тепличного відділка

радгоспу

« ВеликодИмерський»,

цибулю, а також продовжили за­

кладання гнойово-солом'яних по­

яку очолює досвідчений майстер душок. Відмінно потрудилися вчо­ своєї справи, депутат районної ра і позавчора сама ланкова, а Ради депутатів трудящих Віра також її подруги по роботі Ніна

Миронівна Ярмоленко. Торік вона зібрала з кожного квадратного метра корисної площі теплиць по 17 кілограмів овочів, у тому чис-

лі по 13,2 кілограма ранніх огірків. Ц е значно · більше планової врожайнос ті і соціалістичного зо-

бов'язання.

- В новому, 1975 році - завершальному році п 'ятирічки прагн емо перекрити ці показники,

Марківна Лучко, Оксана Калени­ ківна Косенко, Галина Іванівна

Касян, Парасконія Семенівна Герасименко та інші.

Понад 4600 тонн овочів, у то­ му числі більше 600 тонн із за­ критого грунту, продав

державі

минулого року радгосп. Це наба-

гато більше плану і соціалістич­ ного зоб ов'язання. Ще вищі рубе­ жі накреслили городники на за­

- говорить бригадир, - все зро- нершальниИ рік п'ятирічки. Вони Gимо ,для того, щоб трудящі мали вирішили продати державі 6600

ще більше свіжих

овочів взимку

та весною. Тому робітниці бригади з енергією працюють зараз в теплицях. у розвідній теплиці

вони кілька

тонн

н~і~Ька

\

імені Лен іна Таращанського раЙQНу споруджує т ься високо­ механізований тварІШпицький

продукції, зокрема близько

700 тонн свіжих овочів з закритого грунту. О вочівники розгортають зма:­

комплекс,

гання за дотримання даного ело­

днів тому висіяли насіння ранніх помідорів. Коли розсада виросте, висадять 11 у живильні горшечки, яких підготували 25 тисяч штук. Разом з цим в теплиці з

ва. Вони під зиму на полі поса­ дили мостовим способом 160 тонн і в теплицях під поліетиленовою плівкою 90 тонн цибулі. Городники проводять також ро­

кр ащі

клали один гектар солом'яно-гно-

єчасно виростити

900

й~вих подушок, на яких вирощуватимуть ранні помідори і ·огірки.

3 натхненням

На

о

Субо-rа,

4

сі'ІИя

1975

.вгорі

тварининии

грамів ;

устаноооа

АНДРІЄНКО.

року.

фото :

лівор у ч пе ршої

чер­

тва,рини в їх групах становлять

добро­

працювала брига- відкритий грунт навесні.

r.

відгодо­

ги но.мллексу К. І. Карпенко (лі.воруч) і Г. П. Зубатюк. Се­ редньодобові nрирост и кожної

якісну розсаду ранньої капусти та інших культур для посадки У

да в перший робочий день ново-

щорону

гу.

газовим обігрівом трудівниці за- боту на парииках . з тим, щоб · сво­ в них

де

в уватим еться 9000 гол ів вели ­ кої рогатої худоби . Вж е здано в ексnлуатацію його п ершу ч ер­

Фото В . Л исенка.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

(Фотохроніка

РАТАУ) .

вгор і nраворуч по

-

приготув анню

кормів зу корміов

нового ио.мnлексу; вни ­ механ ічн е роздавання в одному з приміщень

нового

компл екс у.

о

3

стор.

о


балу, неважно перенонатися, що переважна більшість зустрі-

до праЦі; Кожен день занять заnоруна успіху спортом

ДРУЗІВ

у виробництві>>. Переважна більшість учасви-

.Ио.ша.ш.к.к nіслв фуm6ольвоrо фі.кіпrу

наnруженій

У

чей проходила

МЕЛОДІЇ

дає допо.магае «Спорт п о РА з к и но: Сірати<:я силамимені. з новими змогу

І

Ноли онинути мисленним зо- п Е р Е м о г и

ром минулу першість районної ра.ди добровільного с-портивного товариства << КоЛОС'> з фут-

палич-

По.мах диригентсЬІНої

нів змагань значністи ГПО, ба-

боротьбі. І це цілком законо- вQювали футболісти Ниївської лі- зувати свою гру, тобто вчив- гато юнаків -виконали норми зо- ни. У зал полилась мелодія, мірно , адже з ножним роком птахофа.брини, які у фінальна- ся грати на будь-яному місці лотого і срібного значків. У ніжна, чарівна. Перед слухача­ сільсьних спорт- му матчі nеремогли зазимчан, футбольного nоля. В. Радченно, командах юнаків ~рають ті, хто ми постають нартини величного

майстерність

В. Денисен- добре нчиться. Нрім того, фут- і суворого краю тисяч озер і

зростає. лише краще виконавши серію А. Пономаренно,

неухильно

сменів

Команди беруть на озброєння пенальті . У юнаків кубок ді- KQ, Т. Шевчук у більшості зу- бальні колентини ра й он у легенд - Карелії... Того вечора винонувалися досягнення кращих команд на- стався молодим футболістам стрічей демонстрували гру ре- провели широку роботу по шої країни і новинки, що за- Рудні (у фінальному матчі ne- зультатявну й красиву, а на- залученню молоді до сnортив- твори Гельмера Сінісало, Ва­

з падаючий Микола Денисенко них секЦій, сnрияли розвиткові лен'І'ина Кончакова, Геннадія командою над футбольних ремога клубах інших краї~. Візьм~мо с. Плоского - 5:2). Взагалі став одним з кращих бомбарди- спорту на селі. Ними збудова- Вавилова, Едуарда ПатлаєНіКа. для прикладу чемшонат свІту . цей спортивний рік був для рів першості. Велина заслуга й но чимало спортмайда"нчикІв, ХаркLв'яни nриймали діячів ми-

проваджуються у

стецтва з братньої республіки. Музикознавець Тамара Красно­

Литвиненка, який вnорядковано стадіон. На перший погляд здавалося рудиянських футболістів дуже Анатол і я На за-кінчення хотілося б б яке він має відношення до -вдалим, адже крім кубка. зава- ось уже кілька років очолює Але йованого юнаками навесні, ne- командУ . Цей сезон він nровів вказати на ті недоліки, що колективів? сільських уважніше придивившись. nомі- реможцями nершості стали вже дуже сильно, немовби до нього траплялися в ході першостІ. тима все більше намагання обидві команди, як основний знову повернулася молодість. ).J.,o них, У першу чергу, слід відНе можна не сн~зати добро-

снлад, так і юнани. Три перших

номанд грати в тотальний фут-

нести не зовсім nравильну

пІльська і композитор Геннадій

Вавилов розповіли, як карель­

ські майстри збирають і оброб­

по- ляють · народну музину

неви­

-

бол. Активність гравців на по- місця у 4 турнірах! І це в той го слова і про рудиянських етавовну суддівства футболь- черпне джерело натхнення. Про лі значно зросла , поліпшилась час, коли точилася запекла бо- юнаків, яні на важкій дорозі них зустрічей. Деякі ігри суди- це свідчили і виконані музичні

сnіткнулися ли люди, які мало обізнані з твори. Іх сучасні ритми пере­

району

фізична підготовка, у гру вво- ротьба за кожне очко . У окре- першості

програвши мих іграх переможним був ли- лише одного разу, ше один забитий м ' яч, до ос- юнакам красилівчанам 0:2. і 3 танньої хвилини Реш. доводилося сил. зуст-річі закінчили внічию. грати з повною вІДдачею

дяться новинки тактики. І uхай не все п<Жи що вдається, хан за деякі експерименти в іграх .доводилося недораховуватися до·а рогоцінних очок, але уже х оч

заі!\інчилися їх перемю-

ігор

та

лише в останніх зустрічах ви- гою, деякі з досить відчутною значалася команда-nереможець. перевагою У 3 і більше м'ячів. нове, грати в новому стилі за- Нею могли стати 1· красилівські, Т ак, у команди С емиполон виі Гоголівські, і калитянсьні (рут- грали 5 :О , Плоского _ 4 :О. слуговує на увагу. на

с · б саме намагання ршняти я

У цьому році склад учасни- болісти . Але саме спортсмени з ків був майже рівний. У зма- Рудні У цих іграх продемон-

правилами змагань, і тому їх- пліталнея із самобутніми мело­ ні дії вносили зайве хвилюван- діями північного фольклору. Міцна творча дружба зв'язує ня. Такі зустрічі, як правило, проходили не заве ім коректно діячів мистецтва і шанувальни-

· · б Ч · е зовсІм чІтко уло складено асто І календар nершості. ігри, на являлися ' з не команди ц б осо ливо на виї·зд. е зумовлю-

· кLв музики Харкова не лише з

н

композиторами. карельськими Недав_но в місті гостювали солісти саратовських філармонії

валося тим, що керівники рад- і консерваторії. Вони ознайомиnереможців і госпів не виділяли трансnорту ли харків'ян з творами своїх

Але не лише

які не раз перемагали на різц е. зокрема, турнірах. них сильна і вольова номанда рад-

активну .

1 стали пере-

в захистІ юсть можцями.

<<Красилівський>>, яка в

гослу

те, що молодь Головним було . 1· моральг ар тувалася ф 1зично но , а дже в командах панує по-

надій-

гру в. нападі, .

взаємодопомо-

дружби,

чуття

були недораховуватись очо·к не зі своєї вини. 'r ому при влашт,уван~н· змагань, органі·заторам

Іх сшд врахувати всі ці недо-

ліки, щоб спортивні

змагання

ськогосподарської прод.ук- орг. а н І· з ацн···. JIише в зим · я. Саме мІ· ж ними й розі- же важко, і тому nрацювали сіль. ції. І спорт їм дає нов-і сили, ладку футбол стане

справжнім

Перемоги давалися

пер-

вистуnала на

році

цьому

взаєм- овиручки.

ги,

нелегко.

Більшість

візит-відпо-

був

ганнях брали участь коле-ктиви, стрували бійцівський характер, перемоЖених виявила першість. для поїздок. Команди змушені земляків. Це

відь. Дружн 1· зв'язии с· тали доброю n з філармотрадицією. Спільно

нією

склали

Харкова

комлозитори

·

. юлька концертних про­ шість області, а також команди Хлопці прекрасно розуміли, що слортсменів - учасників зма- футбольних команд проходили Гоголева, Рудні; Налити, За- переграти таких суперників ду- гань - зайняті у виробництві в кращих умовах і при кращій гф~ам 1 з~nропонували їх ряду наполегливо.

й

систематично

боротьба споча'l'ку за

гралася

нову

вчилися розі-

На тренуваннях

весняний кубок, а потім влітку

на

енергію

напруже-

дні

цьому ви-

сsятом і прино.ситиме ,радість як

одер­-і країни. з Уже шармоюй Мінська запрошення

жан!

:Кишинева. т

епер харків'яни готуються уболівальникам, так і футболісі восени на першість райради грувати стандартні положення, ної праці в полі, на фермі. до .nрииому білоруських друзів. Ось як сказав про це один з там. підвищували техніку, кожен ДСТ «Колос>>.

Н. Р~~~~~·

В. НЕБРАТ.

:Кубок в уnертій боротьбі за- футболіст намаганея універса- кращих футболістів. В. Радчен-

кор.

------------------------------------------------~--------------·---------------------~---------------

---------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

н о в и н и

із... запізненням так називалася замітка, надрукована в J\l'g 196 газети << Нове жит.тя» від 18 г.рудня 1974 року, автор якої скар­

-

поштово-го

жинея на nогану роботу nрацівників мtського

відділення

.N9 1.

Як панідомив редакції застуnник начальника райвузла зв'язку О. Ката,рлик, факти, наведені в замітці, дійсно МІали місце в зв··язку з хворобою листоноші. В дні відсут­ ності її пошта розвозилась силами працівників відділення зв'язку, ЯІКі через свою необізнаність допускали газет

розкладанні

при

ки

та

помил­

скринька:; .

П<>

журналів

Заміт;ку << Нов,ини із .. . заrп ізненням» було обговорено на

зборах црацівників . віДділення зв'язку та працівників рай­

Наприкінці грудня в районному будинку куль­

вузла зв ''язку. Начальника відділення зобов'язано вжити належних заходів по покращенню розкладки пошти Вперше на телеекрані . € . Шварц. еДва клени• .· Телевистава. 13 . Ю к. Т, сТелеві з ійний фотоклуб• . \4.10 В дні шкільних канікул. «За· прошує піонер». (Виступає само· діяльний народний дитячий ан· самбль сОрля• Пал ацу культури залізнИЦІ). Придніпровської (Дніпропетровськ).

12.25

СУБОТА,

СІЧНЯ

4

Програма

9.00 9.05 9.20 9.30 10.00

ЦТ

14.40 В дні шкільних каніку.о . еСтарт на воді•. Репортаж з водного

Програма передач . к. т. Гімнастика.

сАбвгдеАка•.

І<, т .

К. т. Прем 'єра багатосерійного х удожнього телефільму сБронзо· вий птах•. (3 серія) . 11 .05 •для вас, батьки •. сРанкова nрограма 11 .35 Музична пошта• .

і людина• .

•Природа

І2.05 К . т .

12.35 К. т. Прем•єра художнього тел е«Пригоди

фільму нема>.

в

якого

місті ,

13.55 еРік, що завершує n'ятирічку•. 14 .05 Естрадний концерт . (Київ) . І4 . З5 К .

т.

в'я» .

програми

•Пошта

сЗдоро ·

15.25 сОчевидне _ неймовірне•. 16.25 «Во г ні цирку» . \6.55 Політичний оглядач Ю.

відповідає на з апитання телегля·

і

Кролик

17.00

нецьк).

«Мереживо

хореографічні дитячі Кримської області .

17.30 •Екран

(Прем'єра

18.00

танцю>.

(Виступають

колективи

студії

Телефільм

знати• .

завтра>) . М. Зарудний . «Пора жовтого лис·

тя•. Телевистава . (19 .00 Інфор!dа·

22.50 Вечірні новини . Програма пере · 18.00 Новини . дач. 18.15 К . т. сПодарунок Діду Морозу • . Програма на Киів І обJІасть 18.25 •У св і ті бізнесу » , (П е редача тре· І8.00 Наша

мультфільму

телевізійного

рівник

все

(4 серія).

І8 . 15 К.

19.00

•Клуб

т.

Заключний мистецтв

Трансляція

22.30 23.10

кіноподорожей•.

фестивалю концерт зима » , сРос!Аська з Кремлівського Па·

з'їздів .

лацу

програма

сЧ а -

міста •.

смарагдового

І8 .00 Новини.

«Укртеле·

«Здрастуй,

ревю.

тя) .

вий рік крокує по планеті • . Юнопрограма сХочу

15.25 К. т.

досвідУ• ·

передового

багатосерійного

с е рія),

14.40

братик Лис• .

16.30 За накресленнями XXIV з'їзду КПРС . сТовари - народу». (До·

ційна програма «Вісті• ). 20.40 сНа добраніч, діти!•. мультфільм у еЧ а· 21.00 Програма еЧ ас• · (М . ) . телевізійного міста• . 21.30 •Новорічний годинник• · Муз ичне смарагдового рівник

дач ів . 17.40 К . т. Прем 'єра

12.00 12.30 13,30

• Служу Радянському Союзу\•. Зустріч юнкорів телестудії сОр· СоцІалістичн о ї Г е р оє м з ЛЯ » Праці М. І. Виногра д овою . К. т. « Музичний кіоск» . К. т . «Сі л ьська година•. К . т . Прем'єра художнього теле· фільму сВ альчині вітрила ». К. т . В ефірі «Молодість• . «НО·

15.55 •Міжнародна панорама• . 15.20 •Майстерність та пошук мо.1о· 16.25 К. т. сНа виставці творів К. Ре· ріха• . дюс•. еС ус іди•, (Змагання мол о· ді Львівської, Івано·Франківської 16.55 •В години відпочинку • . Концерт на замовлення глядачів. (Мінськ). областей). (Львів). багатосерійн о го 16.20 Для дітей. Мультфільм «Братик 17.40 К. т . Прем'єра град).

фільм•.

Жуков

(Ворошилов·

сЮність• .

басейну

Новини.

10.00 11.00

(21 .00

«Час:.).

ІнформаціІ1на

Спортивна програма. Новини . Програма- передач.

Програма УТ 10.00 Наша афіша. 10.05 В дні шкільних канікул. Ху дож· ній фільм сНах а 6 е ня • .

17.15 17.45

Інформаційна програма •Вісті•. (Пер еда· редакціє\ ..• . •Шановна ча за листами глядачів).

20.45 21.00 21.30

•На добраніч, діти\•. Програма •Час• . (М . ). телеекрані УТ. ХУ· на Вnерше сЗа хмараr..:ч не· дожній фільм бо•. пере· новини. Програма Вечірні дач.

Програма на Киів І область Наша афіша. В дні шкільних канікул. К . т. Для дітей. Художній філ ьм «Крапля в морі• . Ірина сСпіває 20 .00 Фільм-концерт Богачова• . ' 21.00 К . т. •Київська панорама• .

18.00 18.05 18.55

ПОНЕДІЛОК, Програма

6 СІЧНЯ ЦТ

9.00 Програма передач. 9.05 К . т. Гімнастика. 9.20 Новини . 9.30 К . т . •Умілі руки•. 10.00 К. т . Прем•єра художнього фільм у

сЗолотоволоска• .

11.15. К. т. сОчевидне 14.ЗО Програма передач.

ської області Російської Федер а· (Харків) .

ції).

11.30 12.50

серії). 21.00 Інформаційна п,-.ограма «Час>. 21.30 •Кінопанорама»,

2З .ОО К. т. Любителям балету

2З.З5 Новини, Програма nередач. Програма УТ

Наша афіша . tg.oo І .05 ХУд?ЖНіІІ фільм ЛИНІНИМ>,

•Випадок з по.

ІІ.40 Наш огляд «Резерви - на служ. (Штукатурні виробництву>. бу роботи

за

п отоково.р оз д іл ьним

методом) . (Кіровоград)

12.05 •Поез і я».

!

сЗима·чаклу~ка » .

•Юність•. Телевистава . літературних 19.40 «Екранізація

р : в• .

Художній

фільм

культ·привіт•. . (Донецьк).

тво·

сШвед· 13.35 В дні шкільних канікул . сЧак·

ва

9.00 Програма передач . 9.05 К. т. Ранкова. гімнастика дітей .

9.20 Новини . 9.30. к . т. сБудильиик•.

програма.

•дів·

Роз важальна

(Донецьк).

18.00 18.30 19.00 19.15 19.50

Реклама.

(Херсон) .

стильників) .

Оголошення.

Кіножурнал.

Інформаційна програма- •Вісті•. П. І. Чайковський. сСпляча красуня• . Вистава Донецького теат· опери

Програма

новини :

Вечірні

пере·

·

дач .

Наша

В

афіша.

о;)ашкент- міс· канікул.

шкільних

дні

фільм

обяасть

І

Киів

Художній фільм то хлібне•. еФакір

Телеви~тав,а

з

Теле­

4-В•.

сДума

Інформаційний

про

випуск

любов•.

~День

за

днем>.

Редавтор

І

програма

діти!•;

(М . ) .

Програма на

19.45

перерві­

В

балету .

і

добраніч ,

• На

18.00 18.05

друзів~ .

«Мелодії

Фільм-концерт

сЧас>.

го оркестру Українського телеба-\22.45 К . т. сСпортивний щоденник•.

чення і

канікул .

шкільних

дні

(Дружба «Меридіан братерства ». кубинських тек· і херсонських

телевізійного мультфільму сЧа· 21.40 міста>. смарагдового, рівник <5 серія).

ського театру ляльок. (Кірова· 18.15 К. т. •Театр дзвіночок:.. 18.30 •П·ятирічку ~ достроКОJІО». град). дітей . Концерт. (Ужгород). 19.15 К. т , «Творчість народів світу>. Для .4 14 0 15.10 За накресленнями XXIV з'їзду 19 .50 К. т. Прем 'єра ФбагатосеріfногІо художнього теле Ільму с учч. КПРС. •Сільські обрії•. (Мико· ні• · (І серія) , лаїв). 15.55 сМістам і сел ам України бути 21 .00 Інформаційна програма сЧас>. 21.30 К : т . Музична естафета «Товариш зразковими». (Дніпропетровськ). для ПІСНЯ> · 16.25 Концерт заслуженого сим фонічна·

та

17 .ЗО

неймовірне:.. 22.40

ній фільм сСрібні сурмИ:..

опери

театру

(Льв і в).

чатка-хлоп'ятка::..

ру

будувати місто•,

В ист а·

афіша.

Наша

В

Мо·

І.

канікул.

Ай болить•.

Льв і вського

балету.

16.50 16.55

ЗІ . ХІІ).

від

передачі

«Лікар

(По·

програма.

шкільних

дні

розов .

лун і фея• . Вистава І(іровогра,р,. 18 ·00 Новини.

с ький сірник• · 20.35 Фільм·балет еЧ а родіІІ танцю:. . 21.30 Інформацій-ний випуск «день за днем• . НЕДІЛЯ, 5 СІЧНЯ Програма ЦТ

Гра-змагання.

В

Музич ·

дома•.

гостях . і

•В

т.

вторення

телефільму 18.05 В дні шкільних канікул. Вперше 12.00 Фільм·концерт •Вистава триває• . 17.05 •Мамина школа• . Толстой. 12 _зо в дні шкільних канікул . сФіз· 1 7.З5 К . т . Прем'єра багатосерійного 20.15 Л. телеекрані . на •Солом'яний кап елюшок•, (І і 2 муз ичного

18.50 Прем·єра

К.

НО·розважальна

теле-

11.00 К . т. Для діт е й . «Сонячне коло•. 14.50 «Бесіди про спорт•. 11 .30 « Орбіта дружби> . (Змагання хлі· 15.20 еВетеранн війни в школі>. бороб і в Харківщини і Бєлгород· 15.50 •Житт я видатних людей•. Ху дож·

афіша .

ІІ.І5 Новини.

14.35 Прем'єра документального фільму сВажко

УТ

Програма Музично · рОз·

програма .

19.15 19.45

23.05

Фото П. Голованя .

смени та любителі.

«Палітра> . (Одеса). •В гостях і дома•. важальна

шахісти-спорт-

шого міста. У нцх беруть участь

тури почалися змагання з шахів на першість на-

Колектив споживчого

Є.

ФЕЩІВ.

Броварського товариства

міського вислоuюе

гяибоке спІвчуття директору Тре­ об'єднання кущового бухІвськоrо ЄвгенІі ВасияевськІй магазинів передчасної Дмитрівні з приводу смерті П БАТЬКА.

23.00 Новини. Програма передач.

радіо.

r~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~···~~~~~C~~~~~~O~~q·~~~Q##~~~~~~~~~~C~I~~~~~~CІOI~~~CC##I~~~

Комму:~~т~~:ск~и::Р~:и y:::::w~P;:;:;:::;o r~к;::ониоrо І HAШ~.JtECA: І ві:::а~~~~~~;о Ре:~:~~:. аІ:;~~82~І::~:::::к:.с~:~::с::. ко,1:С~::: І У,r:,~~~~~их~:~. ~ СоІІетов депутатов трудящихся КиевекоА области,

м, БРОВАРИ. •

аул, КИІвська,

154,

дента

місцевого

радlомомении -

масово• робоrи, фотокореспондента

-

аІА.J.ІлІа \9-3·18 ' 19-4-67,

вромаепОІІОС'fІ

'

п nницю І сvботу, 0,5 формату Обс:иг rазетв сПра 11 ,. 8 ,.,

~:UD~~~:s~#-~'''''~~~gІ#C~#~~~~CІ##II~~~C#I~#~~C~~~~~~~·~~-·~~~,g~-~~~-~~--~~~-~-~-~~

ІНДЕКС

61964.

Броварська друкарня Київського облуправління в сnравах видавництв, nоліграфіі і книжкової торгівлі, вул. КвїІІська::lі4.

"""

-.г-.г..г Зам.

2 _::10.950.

#3 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you