Page 4

·__,......

...._._._......_ .._._... _._._._.___._....._..._. le#Q.rq-- _. .

~_.o

Юні чемпіони

:а~~~иu~ж~:rед~л~::~~ б:е~ Шаховий турнір І Більше двох місяців три- І

На обласні змаrаиия з шоrо ступеня обласиоrо ко-

класичиої

боротьби у Білу

мітету по Фізичи1й культурі

Церкву прибулн найснльніші

і СзПвОанРТнУя'

команди днтячих спортивннх

шкіл

та

інших

орrаQ1зaцtй

області

хістів нашоrо міста і сіл. .

BarOBHX

KaTero-

друrоro розряду внборювали

з ОRремих

рій

і

права

внступати

Київщини. Більше ста хлоп-

республіканських

ми, адже воии підводилн підсумки роботи колективів за

стич.

ЧНRів виборювали першість з 11 ваrових катеrоріЙ. Змаrання були напружеНI(весь навчальний рік. на

броварчан

повному складі.

14

в

змаrаниях

осо нсту

у складі збірноl області домоrлися: Ю. СеРДЮR, В. Левіи, А. Заrлинський, В. На-

у

сть

киrВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО

МОЖНа було визначитн пере-

ВПЕРШЕ ЗАПРОВАДИЛО НОВИИ ЗРУЧЮЩ

останиьоrо

Лідерами сталн М. Лнтвиненко, який мав півтора втрачених очка, і А. Яхноодио. Тому переможець визначився саме в з~rстрічі мІж иими. БІльше чо'tирьох rоднн тривав спортивний поєдииок. Чемпіоном району

Бриль, А. Заrлинський і В.

дидат у майстрн спорту Мннила

місце

ня

зма-

третє

республіканські

-

rания!

Готуватись

до

зма-

них

всі

иеобхідні

умови.

при підтримці

турнірі. У цьому велика за-

зможемо успіШIІО підrотува-

В.

в

школи

Худіяша.

і

Таке діло, Жоро:

вдача.

у саду хай

ЩО жив!

Струга'Ть неохота. В. ЮРЧЕНКО.

СІЧНЯ

програма

Новннн. (М). 9.45 В дні шкільннх канікул. І(ольорове телеба­ чення. «Незнайка поет». МультфІльм. (М). 10.15 Лялькова внстава «Ча­ рівннк смарагдового міста». (М). 12.20 - І(онцерт Державного заслуженого ансамблю танцю УРСР під керуван­ ням П. Вірського. (М.). 13.20 Теле­ візil!ні вісті. 17.15 Наша афіша. 17.20 На головннх напрямках п'я­ тнрічки. «Росте велетень енергетнкн». (Донецьк)_ 17.40 ТелевізіЙНі вісті. 18.00 Для дітей. Мультфільм «Ба­ буся Метелнця». 18.15 За накрес­

9.35 -

.,е~нямн ХХІУ з'їзду І(ПРС. «З до­ свІДУ паРТІЙННХ організаціl!». 18.30-

«Світ

сО!(іа­

1(0НІ(ерт з творів ком­ Мураде."і. Трансляція з

І(онцертного залу ім. П. Чайковсько, го. В перерві - програма «Час». (М). Художній фільм «Пан Ніхто».

22.00 23.45 -

Телевізійні вісті. Друга програма

Наша афіша. 17.30 -

17.25 -

рож

(М).

телебачення

у

казку».

18.10 -

для

(М).

І(ольо.

дітей.

«Подо. Новнни

18.00 -

Кольорове

телебаченн~

для дітей. Телефільм «Велоснпед». (М)С 18.40 Виступ Т. Тесс. (М).

18.5ь Художнііі фільм «Республіка ШЮД •._ 20.35 «На добраніч, ді­

за

Кольорове

телебачення.

«Наші

(М).

СУБОТА, 8 СІЧНЯ Перша програма

9.05 !ІІІ!

сусі.

Спектакль телетеатру міНіатюр 22.45 /(Оllце[>т. (М). 23.15.....:

Новини.

Гімнастика

для

всіх.

І

СРСР Вія Артмаие). (Рига). Передача «Здоров'я.. (М). Новини. (М). 13.40 В дні шкільнпх капікул. Прем'єра телеспек­ таклю «Золота сорока •. (М). 15.15 Програма передач. 15.20 «До 16 до· зволяється». 16.00 /(ольорове теле· бачення. Мультфільми. (М). 16.20«Міжиародна панорама». (М). 16.50

13.00 13.30 -

По залах /(иївського музею ро­ сіііського мистецтва». (Передача пер­ ша). 1Ї.20 «Проблеми удоскона­ лення управління народним господар­ ством на основі застосування еконо­ міко-математичних методів і обчис­ лювальної техніки». (М). 18.00 Но­ внни. (М). 18.10 /(ольорове те.,е­ бачення. «У світі тварин.. (М). 19.00 «Пошук». (М). 19.45 /(ольорове те­ лебачення. Художній фільм «Чайков, ський». (1 серія). (М). 21.00 Прог­ рама «Час». (М). 21.30 «Улюблені

(М).

23.00 -

Українське

Друга

16.45 -

Наша

кольо,

вогник».

програма

афіша.

16.50 -

Кольо·

рове телебачення. «Музичні зустрічі •. (М). 17.20 Мультфільм «/(оваль і біда». 17.55 Світ твоїх захоплень •. (Дніпропетровськ). 18.25 Художній фільм «Шлях до «Сатурна». 19.45 Телевистава «Найбільша перемога». 20.30 .На добраніч, діти!. 21.00 -

ндекс

.

в;ул. КиіВJеька, 154. ТЕЛЕФОНИ:

І вlдділіа

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ»

/(оммунистической

партии

-

орган

Броварского

УкраИНЬІ.

городского

зрадь

-

19-3·82,

заст.

промисловостІ,

редактора

масової

,~ •

'0-

J

ботн) ,

ретаря

Телефільм «Наші пісні». 21.30 Ху­ фільм «/(Інець «Сатурна». НЕДІЛЯ, 9 СІЧНЯ Перша програма 9.05 Гімнастика для дітей. (М). 9.15 Новини. (М). 9.30 /(ольоро· ве телебачення. «Будильник.. (М). 10.00 «Музичний кіоск». (М). 10.30 - «Для блага народр . (М). 11.00 «Свято знань». Підсумкова передача наукової олімпіади «Планета Океан». (М). 12.30 Для дітей. «Зимонька-зи­ ма». 14.15 Для воїнів Радянської А[>мїї і Флоту. '(М). 14.45 Всесоюзний фестиваль народної творчості, присвячений 5О·річчю утворення СРСР. (Алма- Ата). 16.15 І(ольоро­ ве телебачення. «/(луб кінопоДоро­ жеЙ •. (М). 17.15 Народний телеуні­ верситет. (М). 18.00 Програма пе­ редач. 18.05 Українське кольорове телебачення. Будьте знаilомі.. 19.00 - «США. Небезпека праворуч». (М). 19.30 /(ольорове телебачення. Ху­ дожній фільм «Чайковський.. (2 се­ рія). (М). 20.45 Програма «Час •. (М). 21.15 «Мистецтво народу>. 22.15 «Діалог». (/(иїв-Донецьк). Друга

17.15 -

Наша

програма

афіша.

17.20 -

Вул. Степа,иа Разіна,

.......................".................................................................. --------------------------------------~---------~----.--------------~

БРОllарс_кому шиноремонтному за,воду на постійну роботу

ПОТРІБНІ, застуmщкначальника ви,робничorо вІдділу;

начальник відділу

спецІальностІ

..

Мульт,

танком •.

«Ніч

перед

з спеціаль­

ремфонду

і збуту

3

спе­

теJCНологі'я гу·ми;

начальник дільниці ремонту

-

і шипування

автошин

8

технологія гуми;

Інженер-технолог базисної лабораторії контрольно-вимІ,рю­ вальних приладів та автоматики з єпеціал"ності автоматизація лtдприємств;

-

телефільм

-

цІальності

постачания

організація матеріально-технічно­

начальник відділу заrотівлі

Новини.

Художній

технічного

~OCTi економіка і го постачання;

«Ведмедик на прогулянці». /(онцерт. (Херсон). 18.00 (М). 18.10 Грає заслужений артист РРФСР І. Ойстрах. (М.). 19.00 - Для дітей. Телефільм «Мій перший корабель». 19.30 /(онцерт з творів українських композиторів. (Донецьк). 2().ЗО «На добраніч, діти!. 21.00 -

17.30

Відділ иадрLв.

7.

А,цllbdстрaцlя.

фільм

теплоенергетичних

буХ!Галтер, слюсарі КОН'l1ролери

IV - V

пресів

промислових

розрядІв;

ВТІ{, учнІ ТО1\аря;

учень бляхаря, оператори в цех Ізолу; шорохувальники та вулканізаторники автошив;

виймальники зварювальних камер.

сві·

(6 серія).

Адре·са: пр 01l>ВУ3ОЛ , ШР3, ,відділ Іка.д'р.ів. А,цмtвtстрацlя.

Редакт8Р

в. ФЕДИН.

Газета

районного

фотокореспондента

- 19-3-18.

в'изальниці, учениці в'язальниць, швеі, учениці швей, слюсарі ДЛЯ перекааліфікаціі на помічникї'В май­ стра та демобілізовані воїни для підготовки на помічників майстра.

ТЕРЕЩЕНКО.

дожній

у

Советов депутатов трудящихся Киевской области.

редактора

ВЕРХНЬОГО

вантажники, к()~егари, фрезерувальник,

одна ...

Федір

вlддlnу

- 19-4_67,

сlnьськ.

виходить

вІвторок.

четвер

=========================ooJI

(партійного життя,

ФАБРИЦІ

потрІбні:

щасливо,

горкома

н

.,..,.01".,...,.. ~.,. ,...,..,. ,."..: ~..,.#.,...,..,. .,. ".. \

ЕРОВАРСЬRlН

-

ІНДЕКС 61964.

~

.0- ...

~~-~-------------------------------------------------~--~---

НА. "ОСТІН")' РОБОТУ

Або

тистка

>І<

Зрада чн весна.

Полю би

Новнни. (М). 9.45 1С0нцерт. (М). 10.30 В дні шкільних канікул. Свято ялиики. (М). 12.00 «ЗустрІчі з майстрами сцени». (Народна ар­

(М).

,..."....."..,.."..". ...#"'..,..,. ..

Будь одна щаслива,

9.30 -

•.

ТА

Якщо ви хочете надовго зберегти свій телевізор, завж­ ди мати якісне і стійке зображення на екрані, радимо придбати стабілІ'затор На!ІІРYlГИ. ВІн запоБІгав пошкоджен­ ням телеві'зійної апаратури, що можуть виникнути в ре­ зультаті коливання напруги в електромережі. Для при­ дбання стабіЛі'3атора звертайтеся до найближчого теле­ візІйного ательє чи до Філіалу «ПобутраДіотехнlки~.

у квітучіЙ зливі

БJIАRИТНИЙ ~==EHPAH~==

рове телебачення. «Зелений Естрадний концерт.

ПУНКТИ ПРОКАТУ Є В УСІХ ТЕЛЕАТЕЛЬЄ ФІЛІАЛАХ НАШОГО ПІДПРИЄМСТВА.

ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

Лиш на долю щастям заrадаю.

ролі

виграш у своєму бюджеті.

Лиш одна чекає

човном,­

І

суботу.

відповІдального

господарства

!

Користуйтесь довгочасним, вигідним і зручним видом ПОСJlУГ! Завдяки йому ви матимете значний

шт.

НАША АДРЕСА: м БРОВАРИ 255020' І .

При цьому встановлюється знижка роздрібної ціни: при вартості аlПарата до 250 крб. на зо процен­ т,іIВ, від 251 до 500 крб. на 25 процентів, понад 500 крб. -- на 20 процентів. ПО'купцеві надається праІВО брати речі на'Б.ишлат, а таJКОЖ на безплатне обслуговування ЇХ ПрОТНІ1ОМ року З чаоу придбання.

Не пов'янь од суму

І в косах держу сво! долоні. Солов'ями СТнхне теплнй сад, І замовкне іволга із гаю. Не прийду я стежкою назад,

тн!. 20.ь5 - Художній телефільм «Ніч ",еред світанком. . (5 серія). 22.00 _

ди». (М).

доплачуть.

й досі за тобою я пливу

Лобом д~epi розтрощиІВ,

19.00 -

іволги

Та забувши все в тому співу­ Тихий сміх і сплеск весла

Не об цім турбота.

-

і

Одцвілося літом, Одшуміло вітром, Спокоєм серпневим Виплелось у щем. Там, де пахне липа, Губи розпач сиплють, Прямо в серце сиплють Зманливим вогнем. Не радій, не думай,

Все, що тобі досі не сказав

3 горища я вчора. -- Не сумуй - радій,

«Сонячне коло».

будь-я'кої

рат більш Вlюокого клаlСУ. Через 12 мі,сяців корие­ туваІН:Ня, за бажанням, може придба'ти собі телеві­ ЗJОР чи інший а1парат, якщо в,ін ЙОМУСll'одобався.

Е Т Ю д

>І<

на~прокат, може

телев:іIЗОР

t

Нині не чути вже жайвора дзвону, Яблуком літо червоним скотилось. Тільки під вечір, самотньо й останньо, Радість свою недоречну лишивши, Згадкою літа віДЛУНОК баяна Кидає виклик натомленій тиші. >І<

чи

марюи, за·мінити один апарат ,іншим, вибрати апа­

і.

І. ХАРІН.

уклав договір

р.адіоприЙмач

!

К

В дівчини підрізана коса, В дівчини така химерна

НІІпаlВ п'я:нИlМ, чорт візьми,

ЛІЗ му» . 19.30 позитора В.

3аМОВII'ИК, Я'кий

одержати

._-.., . . ....._............,

загадаю.

Чом, Пахоме, ти сумний?

7

любите-

чої rри зростатиме.

Солов'ями грає тихий сад, І ридає іволга із гаю. Не прийду я стежкою назад, Лиш на долю щастям

Чого СУМНИЙ

Перша

t \

турніри і ~

:вlrрилах поезjj

>І<

П'ЯТНИЦЯ,

споді-

МАГНІТОФОНИ,

ТЕЛЕВІЗОРИ З ЧОРНО-БІЛИМ І КОЛЬОРОВИМ ЗОБРАЖЕННЯМ.

~

кожноrо~.

що кількість

РАДІОЛИ

ТРАНЗИСТОРНУ АПАРАТУРУ,

лів цієї цікавої і захоплюю-

повідальиих змаrаннях.

Тужить достигла земля у тумані, Лугом стоги розбрелись чередою. Вітер лякливий із самого рання Хмар клуБОЧіННЯ здійма над водою. Сонце ховається сумно і с.онно, Тінями сунуть дощі темнокрилі.

рове

року,

ми

ОСІННІЙ

-

проводитимуться

~ ~~.... teJ. ~·~""._"_'_"'_'_'_'_._I_'_~_'_

========, Ва

-

ватнсь, що подібні

педколектнву батьків

РАДІОПРИйМАЧІ

закінчилися, але

лося баrато. Будемо

тись і виступити на цих від-

Збірна команда юнаків зай-

....,....,.. ....

5

М

У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ (ВІД ШЕСТИ МІСЯЦІВ ДО КІЛЬКОХ РОКІВ) МОЖНА ВЗЯТИ:

роздумів після ннх залиши­

Тільки

ли зайняла перше місце, не треиера

3маrаиня

товки повнині бути створені

чо-юнацької спортивної шко-

~~f:1~~y~[POO

лі Анатолій Яхно, третє вчитель міськоІ середньо! школи .Ni! 2 СерrІй Мельник.

треба ретельио. Для юних спортсменів на період підrо-

Збіриа дівчат міської днтя-

слуrа

[р5\Ш!~®tr~!т ~~~~J~ОО®П

це зайняв працівник тopriB­

Кулнков). Попереду у нашнх дівчат ще серйозніші внпробуван-

поразки

ДОВГО· ЧАСНИИ ПРОКАТ

кола ЛНТВИllенко, дpyre міс­

(тренер

В.

rаиия з баскетбола серед днтячих спортнвних шкіл.

жодної

І ПР АКТИЧНО ВИГІДНИИ ВИД послу,Г-

став Інспектор райвно, кан-

перемогли

зазнавши

«ПОБУТРАДІОТЕХНІКА»

туру не

І хочеться сказати, що иаші спортсмеии показали хорошу Фізнчну та технІчиу підrотовку. Вони й здобу ли перше місце. За збіриу виступали: Ю. Сердюк, О. Мельниченко, В. Левін, П. Колдобенко, В. Маляренко,

Закінчилися обласні

НАПРОКАТ

ра ону.

можця.

БаСRетболіСТRИ

j

і

й

иити майстернІсть кожноrо спортсмена. Склалося так,

що до

А. Дининк, О. Суханов, В.

х

пер

першоrо

оо

Гра проводилася за RОЛО­ вою системою. Це давало можливість правнльно оці-

Збір-

виступала

спортсменІв

б

__ -- ----- .. -

ТЕЛ Е В І о r> О р

вав турнір найсильніших ша-

чемпіона

.:".:"с..;>".,.,..,.,.,_.;-:

сек-

- 19-4-47.

115~iiW8i

Зам.

5-8675.

........................................................................................

І

Колектив

Броварського

комбінату rромадського

чування висловлює спІвчуття працівнику

комбінату

тошу С. Ф. З приводу смерті його дружини Олександри Фер;орtвнн

хар­ Бар­

-

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-З~18.

3 номер 1972 рік  

3 номер 1972 рік

3 номер 1972 рік  

3 номер 1972 рік

Advertisement