Page 3

ЛВА J/НСТИ НА ОДНУ ТЕМУ

НОВИМИ

3

у центрі села Заворичі є

си л А М И з ДОС8lДУ Минув

перший

-

п' ЯТИРіЧКИ по

рік

дев'ятої

- рік творчої праЦі

виконанню

програми,

Н<!­

кресленої ХХІ V з їздом .hП1-'L: і

АХІ

,З'ЇЗДОМ

V.

раїни.

llеретворюю'іИ

. веЛИ'іні

в

~ к­

життя

накреслення партії, 1\0-

лекгив кии»

КОil~llартії

ра.L\го с пу~<Нлосківсь­

продовжував

культуру

шдвищувати

землеробства, продук­

тивніСТь тваринництва і на цій о,:нові .збільшуватИ виробництво рослинницької 1 тваринницької llродукції.Нпрова,J,ження дов их

методів

агротехніки,

110-

ня

мінеральних

і

органічних

добрив при внесенні їх у грунт - це далеко H~ повний перелік заХОДіВ, що забезпе'іИЛИ вро­ . жаЙ з ернових по 27,4 центнера з

геюара,

-

топлі

-

овочІв

175

1b:d,

кар­

державі рослинницької продук­ Цl1 3;')57 тонн ОВО'іів, 14О9 тонн картоплі, 100 тонн фрук­ т і в, -створити lVliцHY к 6рюову базу

для

громадського

тваринни-

Цl'ва.

Якщо

говорити

про

корми,

то це цитання у нас було три­ валий 'іас ву,зьким місцем. Ди­ рекція радгоспу, партійна орга­ ні'заЦіЯ разом з механізатора­ МИ ,. працівника:\ІИ рільни'іИХ БРИ1гад

вирішили

«розшити>.">

його . Почали з роз'яснювально.ї роботи, повнішого впроваджен­ ня · морального і матеріального заохочення та інших заходів.

Незабаром

побачили об

.

РоБІтники

включились

і

наслідки.

рітницl гаряче

у

роботу.

оплати

безкоштовно

бульб.

Урожай

кормових буряків на кожному

Ро,:

по

ланкам

механізовані ванню

ланки

по

одержали ' премії

по

1250 -

соломи ,

лосу.

також

1000 4500

силос

300

і

карбованців .

Нраща за6езпе'іеність худоби кормами на

позитивно

сіна,

::!а перевиконання планової врожайності хліБОРО'Би, крІм

лює

селян

у

можна

цьому

ЛЮДИ

по­

... в.ула

тваринни­

висловити

неділя.

велику

подяку

продавцям за Іх дбайливу працю. І недаремио. Бо во­ ни

Надворі

п1кJIуються

про

них:

на

роботу

товарн,

прнймають замовленИJI, маrаючись якнайшвидше

на­ вн­

конати іх. Маrазин працює без BHxiAИoro. У ньому є ве­

ликий вибір

товарів.

Вони

акуратио розставлеиі

по

JШЦЯХ,

на них висять

ЯРJШЧ­

ки

позначеииям розмірів

по­

та цін. Продавцl працюють чесно і добросовісно, щомі­ сяця

виконують

план

на

110-120

процентів. Мені теж хочеться приєд­ до

сельчан

ШдіЙШJlа до черrн. Розrово­

затишно-

возять

натися

РИJШсь, і людн попросили мене через райониу rазету

.

му буднИRУ?

відбилась

продуктивності

односельчан

чути на 'іх адресу. Кожної хвилнии В маrазниі є відві­ дуваЧі, котрі не поспішають залишатн Йоrо. Що приваб­

200

і

прохання

щиро

одно­

подякувати

Катерниі Шевченко, Варварі

Кукшни і Анастасії Прис­ няк за ЇХ турботу, доброту

і привітність. Будьте завжди такими, як ви єl Г. ПОЛЯJ(ОВА. с. 3а ,во рич і .

ви-

цтва. СереДНіЙ надій на корову

за ,МИНУЛИЙ рік становив кілогра:\lів його

на

Молока.

сто

нерів,

3880

Вироблено

гектарів

сі л ьсько­

цент­

1110

а 'м ' яса

центнерів.

Продано державі тваринницької продукції, таким 'іином, набага­ то

більше,

ніж

планували.

Закріплюючи тив

рад.госпу

успіхи,

вирішив

КО.lек­

у

цьому

році виростити врожай зернових по 30 '1~eHTHepiB, у тому 'іислі озимої пшениці по 35 центне­ рів, картоплі по 150, ово­ чів по 162, кукурудзи на силос 3 ГЮ, кормових коре­ неплодів 880, сіна багаторіч­ них трав по 40 центнерів на ~;ожному гектарІ. Надоїти мо­ лока на корову 2920 кілогра-

мів, що становитиме нерів

на

сто

1160

гектарів

сільсько­

господарськихугідь. м'яса

175

цент­

Виробити

тонн.

Ще восени почали закладати

міцну ОС.НОВУ. під врожаj:j дру_ перспективні

сорти

високовро-

70. Нар!оплю садитимемо ТlЛь­

1500 шд. урожаи ,25 тисяч тонн ор­

тонн си-

слів

вирощу­

на

ти 1topoBi по 2,5 кІлограмів що- ,ки !lасlННЯМ сорту Гатчин­ дня протягом стійлового пеРіО-\ с~кии, Сул"є!! та Олев. Вносимо ду. ::!а,готовлено тонн сінажу,

В.Кукшни і А. Прнсняк. Культуриl, ввічлнві, У кож­ ної трудовий стаж сяrає за 20 років. Багато хороших

виплачено

кунурудзи

• ХОРОШ1

К. Шевченко та їіпомічииці

нарбованців премії. Дві

300

гектарі становив торік 995 жайної пшениці Аврора, центнерів. Іх Jзакагатовано 51()() Навк~з, Безоста-l та Поліс~ка­ тонн, що дає :можливість дава-

обслуrовуіоть трн ' непосидю­ щі тру,ц1вниці. Це · завідуюча

тонн

96

сухим rіллям

Просто

вітність rосподарів. Маrазин

Нрім того , чотирьом ме­

ханізованим

господарських у,гідь

центнерів.

Такий врожай дав можли­ вість успішно виконати ДOГOBip~ ні зоОоs'язання .. по продажу

ний не JШше за швндкu при­ дбану покупку, а й за при­

цeHTHepjв картоплі з гектара, одержали в рахунок додаткової

rщре­

новлення сортів, уміле поєднан­

жен з них заЛlЩlавться вдяч­

17';)

стоrиав,

об вікиа бив. 1з неба сіялась мрйка. Мимохіть я зайшла в сільмаr. ЯК завжди, там було затишно і баrатолюдно.

rазни. Щоденilойоrо відві­ дують сотні покупців. І ко­

OCHOBHQЇ заробіТНОї плати , одер­

жали додаllЮВУ і премії. бітники, які виростили по

вітер

невеликий промтовариий ма­

гаНlЧНИХ доорив. успішно

весняних

Прод~вжуємо

готувати

польових

TexНlKY

до

роБІт.

А. ТАРАСЕНКО, r_OJIОВНИЙ arpOНOJ!l.

Нlлька днів я не можу опа­ м ' ятатися lІісля

ганебного

ви­

,падку', що стався в суботу,

11

грудня . Не можу знайти відпо­ відь на запитання: чому в нас так ,багато грубих І недобрих людей'! Чому люди у -стосун­ ~;ax з іншими '!асто-густо 'забу­ вають

про

чення

-

бути

записано

життя, братом'?

головне

в

своє

для

призна­

інших ,

програмі

другом,

як

нашого

товаришем

всіх

односельчан,

знають мене. телькою,

я

а

вони

Працюючи намагаюся

Щlщі

буде багато,

вчи­

двері

такі

Н

зібрання,

бо І сама вислухаєш ба'l'ькіВ І їм дещо порадиш. 3і,бравшись іти трьома

матерями ,

ся ,

у

що

додому ми

магазині

дІзнали­

появився

хліб, якого вдень не було. І по­ спішили туди. Було 7 годин 10 хвилин вечора, Продавець Теп­ люк Марина Трохимівна на на­ ших очах lІіДнесла до дверей хліб іншим батькам, котрі на хвилину підійшли раніше. Но­ ли

ж

я

попросила

-

По­ Ганна

і

зачинила

їх

на

засов

.. .

х л 16 а ...

збори. На зборах висту:nила з доповІддю: «Виховання дітей у сім'ї власним при,кладом бать­ люблю

ми вже й та'к пе­

Хотіла купити

нести

Збори ІПРОЙШЛИ жваво.

мовляв,

Стешанівна і кричить мені в обличчя: - У вас давно ,закінчився р обочий день! І в нас l;інчився. - Нахабно випхнула мене .за

я разом з Іншим класним ке­ рівнИ!-юм проводила батьківські

особисто

вас,

реробили десять хвилин. ті,м підбігає Піддубна

добро і світло в кожний дім. І ось як мені віддячили за добро мої ж односельчани. Того дня

ків».

накинулися:

і

~' Бобрику я живу і працюю дев'ятнадцять років. 3наю май­ же

хліба, Теплюк і ще дві продав­

дуже ніяково. Вони кажуть: «Отака негідниця і груб і янка ... Ви ж учили її сина!» Так, я учила сина Піддубної, була класним

ки.

~;ерівнИlЮМ

Вона

чотири приходила

теж

ра­

на

батьківські збори, теж слухала :\ІОЇ поради і доповіді на ВИХОВ­ ні теми. Скільки хвилин, годин,

дн і в я син

приділила її

був,

до

реч,і

сину.

сказати,

А

тяж­

j{уваТИ:\1 УЧllе\l. Бешкетував, уроки зривав. І плакати дово­

дилося через його повеДіНКУ!.:" Біля

магааину

стояв

водш

хлібної машини Білогуб Василь Микитович . йому теж було прикро за такий вчинок продав­ ців. Він-то і виручив нас чоти­ рьох: «Ходімте до машини, я

Я , приголомшена. Не можу повірити у те, що -сталося. Ад­ же я хотіла купити лише хліба, а мене в груди. І тільки за те, що запізнила-ся на 10 хви~ лин. 3а те, що того суботнього дня мій робочий день тільки у школі .почався о дев'ятій годи­ нІ ранку І закінчився о сьом і й годині вечора ... Взагалі, хіба у нашій учительській роботі є

продам хліба>.">. спасибі.

той день, щоб кінчався у ви­ значеній розпорядком дня годи­ ні! 3а 19 років педагогічної ро­ боти я ніколи не думала, скіль­ ки триватиме мій робочий день,

прилавку

а от батьки моїх вихованців і Теплюк. і Піддубна нага­ дали мені про те!

вІдпустити

Поруч зі мною -стояли бать­ ки, що були на зборах. Ім було

3

йшла

був

Сердечне

йому

важким каменем на серці я додому. 3а одну мить

зіпсований настрій.

І

хіба

тільки настрій! Пишучи ці ряд­ ки, думаю: колиб у цих продав­ ців горілки попросили які-не­ БУ;J;!> гульвіси, вони б не відмо­

вили. Скільки раз'ів заходиш у магазин , стільки й бачиш біля розпивання слиртного.

ПродавцІ не кричать на любите­ лівпохмелитися,

склянки

а

чемненько

подають...

та'ким людям у говування?

ЧИ

місце

системі

обслу­

П. КОЩІИ, вчителька.

ДІЛО МАЙСТР А БО ЇТЬСЯ Перед кожним, хто почи­ нає життя, стелеться багато доріг . Серед цього ,рlзнома~ нlття молодій людині треба вИJбрати свою , єдину. ЧаСО;-'1 буває важко йти до мети, та ноли вирішив будь'1lЦО досяг­ ти ЇЇ, тоді труднощі збори­ мі. Григорій Нваша ріс у тяж­ кі пІслявоєнні роки. Батько не повернувся 3 війни. Часто

Григорій вир~шив оволодіти основами раДіетелевіЗійної апа,раТУРН . Працював на заводі, ВЧИIJСЯ на вечірніх кур-

лись ,задоволені ЙQГО роботою . Бажаний гість вІн і в унівеР:'vІазі «Привітний>."> у віДДІЛ1 культтоварів, його

сах радіотелемайстрів , Одер-

часто

жавщи посвідчення, хлопець прliЙшов трудити<:ь в телеві-

ревІ рити справнІсть телеві- !Зорів, радіол, маГНітофонів.

зШне ательє. ПершІ місяці роботи в Броварському філіаЛі Ниївськ'ого радіотелеВfзійного ательє N2 9 були напружени-

Григорій бореться за високу культуру обслуговуван­ ня населення, виконує місяч-

доводилось іти до школи lІа­ піосолодному, напівбосому. 3а,кІнчивши семирічку, хло­

'ми.

комуністичної

Григорію Во л одимировичу з чемоданом у руці І кінеско-

цехового коМітету профСПілІШ, охоче переда'є великиЙ

пець вступив в професійно­ технічне училище. Тут і про­

пом

досвід

явилось

У

нього

радіотехнікою , переросло

3

захоплення

яке

в

з

роками

покликання.

КОНВЕйЄРА СХОДЯТЬ АВТОП0l3ДИ Серійний випуск автопоїз­

дів для міжнародних пеfJево­

зок поча'В Мінський. автомо­ більний завод. Автопоїзд, який може перевозити до 20 тонн вантажів, складаєть­ ся· з тягача інапІвпричепа. На тяга'чі встановлено дви­ гун потужнl,стю В 240 кін­ ських

вІсть

сил,

на

трасах

покриттям

к'ість

що

ДО

дає

з

можли­

твердим

розвивати

85

швид­

кілометрів

на

годину.

рок,

Для водія створено макси­ мум зручностей. Застосова­ зокрема,

чання

за

один

раз

Jlлечима

довелось

міряти

се-

ні завдання на проценті'в. Він

і

легше

передач,

переклю­

полІпшено

вентиляцію, звукоізо)ІЯцlю. (РАТАУ) .

-

сюди це-

125-130 ударник

,праці,

:знання

член

'молодим.

ла району. На ниві обслуговування він працює другий

Ножний день до нього звертаються де-сятки відвідува-

деЦIТОК років . У нашому місті його, напевне,знають у кожнІй треfійсім'ї . Всюди,

чі,в за порадою, і всім він прагне дати відповідь,допомогти .

де він р\!монтувавтеJrев!зор чи іншу апаратуру, залиши-

О. МІЛЬКО, телемайстер.

На фото: Г. В. Кваша.

Фото автора.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Орган ізовано закінчили минулий нав­ чальний рік в системі цивільної оборо­ ни робітники Гогол і вської стрічково­ ткацької фабрики. його результати обго­

ворювались на партійних зборах. На них КЮlуністи на,голошували .на необхідностІ поліпшення

в!йськово-<патріотичної

про­

па,ганди серед робітників Підприє'м-с'Гва, поглиблення знань всіма бійцями і ко­ мандним складом формувань. Порушено також пиrання перед вищестоячими ор­ гані'заціями про відпуск коштів на спо­ На піДIlриємстві створено дев'-ЯТЬ груп

по вивченню 21-годинної програми. Вони організов~ні в ОСНОВНОі\1У . по виробни­ ЧО\1У ПРИffЦWПУ.3 слухачами nрQlS'одять навчання майстри змін та їх помічники.

Серед них 3. Д. Подоровська, Г. К Яш­ ник, М. П. Нрук, Л. А. Лисюк, І, О. ЩумаЙ . Дві сандружини навчають'СЯ по 40-годинній програмі. Окремо проводять­ сязаняття

Четвер,

6

з

групою

січня

1972

метристів. Відповідальним за проведення навчань призначений секретар партійної органІ:зації фабрики В. С. Міхеєв.

Після ,закінчення трудового

розвідників"дози-

року.

о

дня

ми

ОргаНізовано ~И& відвідали ся

рудження . сх.овища.

Тягач,уиіверсал ,при необ­ Х!lДноСТі може працювати з напІвпричetIIами різних ма­

но ,

Не

запрошують

прац1вники

3аняття

2"е._

кілька

занять.

ЦО_ Ось навчають­

фабричного

проводить

М.

Л.

управління.

Хазан.

3ага­

лом, ветеран партії багато уваги приді­ ляє патріотичному вихованню трудящих.

Він називає імена перших комуністів се­ ла . епІзоди Великої Вітчизняної війни . На з аняттях використовуються наочні по с і6ники. Тому й слухачі виявляють неаБИЯКliЙ інтерес до матеріалів, необ­ хідних бійцеві цивільної оборони .

Поті'м

НОВЕ

переходимо

ЖИТТЯ

в

ПРЮІіщення

о

ме-

хані чної майстерні. Тут обладнаний спе­ ці'альний куточок. Заняття з дозиметри­ стами здійснює офіцер запасу І . О. Шу­

май. Серед слухачіJВ передовики ви­ робництва В. М. Булавка , І. С. Дя­ ков, М. С. Слюсаренко. Тут вивчається тема «Будова дозиметричного приладу». Після теоретичних занять група пере­ ходить до практичних . Розвідник-дози­ метрист В. Є. Гаценко відповІдав, де бу­ дуть розташовані люди на випадок особ­ ливого

періоду,

водо'по'стачан.ня,

як де

здійснюватиметься

знаходяться

пункти

медичної допомоги, як захистити харчо­ ві продукти від зараження .

Перевірка показала, що люди в ос­ новному ознайомлені з засобами захисту від з брої масового ураження . А це свід­ чить про ту велику роботу, яка прово­ диться на підприє:\!стві з цивільної обо­ рони.

Г. ІВАНИЦЬКИй, начальник штабу цивІJIЬНО'! оборони.

о

3

стор.

О

3 номер 1972 рік  
3 номер 1972 рік  

3 номер 1972 рік

Advertisement