Page 2

добрих починанЬ

строково,

Pik

АюовнА зал приміщення рай­ виконкому оув переповнений. LЮДИ на райuнну нараду Зі6ра­ ЛI1<.:){ пред<.:тавники кuлективів ЩЮNШ<.:JIUВИХ піДПРИЄ:VІСТВ, буді­ ве,lЬНИХ організацій, транспuр­ ту, тuргівЛІ, зв' Я<ЗКУ та побуту, щоб

поділитися

ничи~и

:VIY

досягненнЯ"\ш

роЦі

п ятирі '!JШ

СОЦіаЛІСТИЧНі lt1(~

своіJ\Ш

вироо­

у

та

перuю­

прииняти

зобов язання

на

ріК.

hоротки~ вступним СЛОВО:VІ нараду відкрив перший секре­

тар райкому 'партії Н. О. Кри­ вошлик. Нін відзначив, що в об­ становці

великого

політичного

трудового

-піднесення,

Наш

-

колектив,

зації заводу холодильників І. І.

ку

добився відрад­ План по випус­

-

товарної

ПРОДУIЩії

винона­

но на 100,8 процента. Випуще­ но :vIеблів на 2324 тисячі кар­

бованців .. Брали випустити

зобов'язання

додатково

до

зав­

дання 30 холодильних Ka:vlep, а випустили 83; меблів на 50 тисяч карбованців, а випустили на 66. Новий 1972 рін ми оз-

з районної наради

і

винли­

та

працівників

.хх.! V з'їздом Компартії "Украі­ ни, колективи ПРО:VШСЛОВИХ під­

промисловості

каного ХХіУ з і'ЦОМ

приємств

РІчне

hПР<":

достроково

державне

МИСЛОВОІ

завдання.

реалізовано

:vIіЛьйона

Вро­

додатново

на

}{ароованців.

заводу

металургії

U. 1'. Большечеико.

піДПРИЄ:VІства

порошкової

що

план

І\олектив

першого

ро­

ку п'ятирі'чки ПО всіх техніНо­ еКОНО:vlічних показниках вино­

нав

:г1:1

грудня.

За

рахунок

режливого витрачання альних, енергетичних

вих

ресурсів,

і

eKOHO:vliї

бе­

Секретар

КОМСО:VlOльської

ор­

<..:.

11.

піхи працівників строю, яНі надали

доброго на­ в 11171· роф

населенню різних послуг на су­ му 7U7 тисяч карбованців. За­ ра,з у місті і в селах працює

майстерні,

62

протя.гом

року

освоєно

18

у

році планується надати

сирови­

їх населенню

Це дозволило ще в лис­ річне 'завдання

1972

ня виробничих завдань дозволи­ ло своєчасно провести всі розра­ хунки з ДержбаНКО:VІ, профінан­ сувати капітальне будівництво і капітальний ремонт, створити

виробництва,

матеріально,го стимулювання та соціально-культурних заходів.

тисяч

1675

був стаРТОВЮI п'ятирічки,­

1971

грудня

Н8 ПРОІ\ентів. "Успішне виконан­

на

рік дев'ятої

роком

Ві'Д1зна,чив

цента, що забезлечило приріст вилуску товарної продукції на

видів нових послуг,

карбованців.

ПродуКТИВНіСТЬ праці проти 197U року зросла на 22,1:1 про­

розвитку

трудо­

поБУТКЮlБінату

директор

заводу

пластмас М. Ф. Поліщук. ми

рапортували

вершення

річної

програ'\ти,

-

27

про

за­

виробничої

Майже

половина

ро­

бітниКів зараз виконує п'яти­ денку 'за чотири дні. Значно підвищилась

прuдуктивніСть

праці. У другому році п'ятиріч­ ки плануємо відкрити новий цех скатертів і набагато збіль­ шити їх виробництво.

~

пІдвищення

праці.

оів. 9О процентів ПРОДУКЦії ви­ пущено

ниних

нарівні

і

кращих

зарубіЖНИХ

оригадир «1'оргмаш» повідомив,

віт'шз­

зразкІв.

слюсарів заводу Н. 1. (';молянtНОI!, що

колектив

План першого року п'яти­

річки наш колектив виконав до-

14

ще

грудня

НІ71

року справився

планом

,а до

кінця

понад

план

тисяч

я

року

з

випус­

продукЦії

карбованцlВ.

на

Мені що

працюю,

Пtршість серед І\ехів, lIрагну'іИ гідно ЗУСТlJl1'И оИ річницю в:д днн утворення (;Р<': 1" , ми стали на

трудову

ДРУГИй

Б У ДЕ

РІ'\..

П'ЯТИРІЧКИ

вахту

і

'дали

ВJIконати

словu

план

МІЛЬЙОНІВ ЯЄЦЬ! ,Минулий

рік

Аля

ji'lЛіuЯ,J,а;tЬШUI"U jМ!нИЦТjjil

коле'ктиву

птахофабрики

DOI',.\.aH"jj(bKOi

був

експериме,нтального КО.ll'll.lекч,

JUJ.JЬШеННJl ви- ,КОР'UТКlсrрOlКИ.

IJ1і1Хl!НіИЧUl IlР'UДУJЩJі.

ни

ди

.ІІІ;Іьнина

J.J,a

штук

при

Вu.IИДі)

маК'СИ.llадьн-u

11,;) мшыlнаa і РI'чнu.I1У ПРОДУКТИВНІСТЬ праЦІ і неСУЧІСТЬ ~\ЩJa.1істI\'ЧН().ІІУ Jl/UUB ЯJанНl ~U куреи. .\ІJ,ІЬНUНШ ШТ}К. tla кур'ку-несучку

идеРЖіІ,НU

J І

ШТУК

~U І

(JI;lьше

ЯіЩЬ,

ЩU

пда:НUjj()ГО

на

зав-

,.r,ан,ня.

на

Дорогі товариш!! Трудящі нашої країни ПіД керівництвом

побуту,

ленінської

вання.

тії

'Комуністичної

успішно

працюють

пар­

над

транспорту, зв'язку, ГРО:vlа'ДСЬКОГО

пе­

ретворенням в життя грандіоз­ них накреслень ХХІУ з'їзду hомуніСТичної партії Радянсь­ кого Союзу та ХХІУ 'з'їзду Но­ муністичної партії України.

Першість

в

торгівлі, харчу­

соціалістичному

змаганні за усшшне виконання взятих соціалістичних зобов' я­ зань

ведуть

колективи

порошкової вельного

заводу

металургії, торго­ машинобудування,

підприємств, будівельних орга­ нізацій, транспорту, зв'язку, побуту, торгівлі і громадського

пластмас, Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики, ПМК-9 тре­ сту «Броварисlльбуд~, ПДСІІ-2 тресту « У крелева тормлинбу Д», станції rБровари, :ЗМішторгу, райпобуткомбінату, комбінату

харчування.

громадського

,значний вклад у завдань дев'ятої вносять

колективи

ЗІбравшись І\ійну нараду,

виконання п'ятирічки

про~ислових

на

свою тради­ ГОРДІСТЮ відзначаємо, рік був для нас роком напруженої творчої праці над достроковим виконанням планів і соціаліс­ тичнихзобов 'іюань.

..ти з що 1971

Державні Ізавдання зації

продукції

по

реалі­

колективи

про­

мислових лlдприємств району виконали достроково, 27 груд­ ня. Обсяг виробництва зріс в порівнянні

на

12,7

минулим

'мільйона

POKO:VI

карбованців,

продуктивність праці

-

на

9,5

процента.

Нам приємно відзначити, що в 1971 році будівельни:vш ор­ ганізаціями району в широких масштабах здійснювалось про­ ~ислове,

житлове

і

соціаль'но­

'Районна

ня хи

вважає,

-

не

cY:vlY 34,4

мІльйо­

карбованців,

Значних

уСПіхів

у

виконанні

планЬвих завдань першого року п'ятирічки домоглися робіТНИКИ

2

стор.

О

працівників

досягнуті що

на

успі­

кожному

підприємстві є ще невикорис­ тані резерви і можливості для того, щоб на основі невпинно­ гозростання ефеКТИВНОСТі ви­ робництва, підвищення продук­ тивності праці, прискорення TexНl чного

прогресу,

'механіза­

ЦI1 і автоматизації, вдоскона­ лення оргаНіІзації праці і управ­

ління,

добитися

в

році

1972

ще кращих результаТів, ще ва­ ,гомішим зробити наш ~клад у всенародну

ного

справу

комуністич­

ШТУК аєць. Але КОЩ,/,'fИВ lITaxlВ­ зваживши свої мо,жливо,с-

НеР'Шl'СТЬ }' 3.11жанні ЗClво>юва.- ті,DЗЯВ 30'ООВ' ЯJан,ня .111 jJOl()іТНИКИ дру'гого птахівничо- 4U мільИонj,в JIіЩЬ т.а

Ми вважаємо, що у нас є всі

лізаЦI1

до над

25

для

того,

1972

грудня

і

на

ви­

року 'ПО реа­

промислової

план її

щоб

продукції

виготовити по­ суму

1,3

міль­

йона карбованців.

ворив

1!:j7~

секретар

партійної

орга­

ні;щції І. 1. ЬарБОJIІн. ГІлан бу­ дівеЛЬНО-',\lОнтажних робіт по генпідрнду, сказав він, ми ви­ конали до 1 грудня. Ввели в дію хліоозавод, ФОРСУЄ:110 бу­ дівництво КО:vlоікор~ювого заво­ ду в Калиті та цілuго ряду про­ !VlИслових

і

житлових

об 'єктів.

Неруюча міським відділеННЯ:V1

держаанку ІУІ. І.

Гогун деталь­

но проаналізувала, з якими по­ казника,\ти підприємства району

заКІНЧУЮТЬ грошового

НЬИ"У

по

~l;'

яєць

на

КУРКУ-

нееу'іКУ, ВИРІО'UИ;Ш 1 J,J.а.IИ де,ржа-

ІН

І

liU

'І,онн

пташиного

м яса.

ііцеху вир,о,сда ціла плеяда пеJJtr\U'lSиків, які до,t:Я1'ЛИ ще кр.аЩI1Х pe'3YJIbТaT'fB. Нташющя М. Н. Ьиико {J'1'римала п{J 4f:>O яєць на

гор,нули

,б()р~тыуy

за

вико,нання

lІо'ставде,них lIep,~д .'ними завдань.

ПРИ.ІІlщеннях

першоrо

цеху

ПРОВОДЯТЬСЯ роботи по IНlJlіпшен­ ню мікрокдімату, підrотовці ко,р­ мів ди ЗГ()ДОВУВiJ:ННЯ. На зоовете­ рИ!шрних заняттях птахівники

1971

1 еШІЮК,к.

1.

йдорове'Ць, Н.

1\1.

Ba;IUBGMY вирооництву яєць наи- РОdширення вищих Іюк.аJників ДООИо1ися шаш-

птахоцеху

.N2

1.

У минулuмуроцітут введено в

миці І. Н. Теплюк та Н. 1. Музи- дію пташник ,на ЗИ тисяч голів ра. На рахУНКУ КОЖНОІЇ майже птиці, в ЯКОМУ по,вністю меха,ні­ ,Іва мі,тьЙ'(ІНИ штук.

J~аж.IИВУ

родь

зоваН'о

у

жі

тру до,міст'кіпр,оцеси.

Д~CMнeHHi DУ;J:івницт'во триватиме і далі.

го'сподарств()!м таМГ0 успіху в1ді-

грало ,введення в експлуатацію потужнос-rей ,н,ово,го сфері і (}св(ншня

рік в

uАн~єю 'з YMGB ,збільшенняви­

liеуш -біJJЬШ ЯК ПО 23И. Но ро'uющтвааєць і м'яса є також

П. ЮРКО,

головний фабрнки.

зоотехнік птахо-

обіІГУ.

На нарадІ з промовою висту­

С]~АРА"НОЮ IltJАЦЕЮ

пив перший секретар райкому партії Н. О. Крнвошлик.

Учасники нара,ди прийняли соціалістичні зобов'язання на рік та звернення до всіх робітників та інженерно-техніч­

1972

них працівників району.

підприємств

На зборах, присвячених 06говоренню Ностанови цК hlH",(; «l1ро дальше поліЛ­

pa~OHY

тичного змагання», праЦівни­

по-

ки

Транспортні ють

всі

нати

плани

організації

можливості

СОЦіаЛіС­

СемиполкіВСЬКОГО Б.зяли

раД­

на

сеое

шдвищене ,зобов'язання виконати річний план по всіх показниках до :,Ю груд­ ня. Своє славо підтвердили ДіЛОМ: 10 грудня ми раПО\J"" туваJlИ

про

виконання

плану

ТОl:!аРОСЮ1ГУ.

Неликии кове

вклад

виконання

у

достро­

в'зятих

зооо­

В'язань зробили колективи гоопма.гу J'J!! ;j {зав. (:;вдокіЯ

ма­

ч.>едорівна гу «мрія»

перевико­

перевезень

організації

ГОСПРО(ЖООllУ

рошкової металургії, 14 тисяч квадратних метрів житлової площі та інші важливі народ­ ногослодарські об'єкти.

ванта­

НІвна

Бобко), культма­ ('зав. Марія Іва­

JlіНЧу,к),

ІГастроному.

жів 'і пасажирів. Значно поліп­ шити виробничі ПОЮ!JЗНИКИ по­

.NiI :.J

винні працівники підприємств сфери

lViарія Іванівна Іванова).

Всі

колективи необхідну

шефську

допомогу

радгоспам

і

фабрикам

в

лиць,

птахо­

будівництві

теп­

гноєсховищ, сінажних ям

та

інших

об'єктів,

в

проведен­

ні

сільськогосподарських

робіт.

Для зДійснення 'Цих завдань партійним, профспілковим і комсомольським організація~, керІвникам підприємств і орга­ нізацій слід постійно турбува­ тися про дієвість соціалістично­ го

з~агання,

зробити

охоплюючим

і

спрямувати

трудівника конання

ЙОІГО

кожного

якнайкраще

поставлених

перед

ви­ ним

завдань.

Ми,

учаснини

районної

на­

раДИ,закликаємо всІх праців­ ників заводів, фабрик, буді­ вельних організацій, транспор­ ту, :зв'язку, торгівлі, побуту, активніше

харчування

включитись

ще

в

бо­

ротьбу за успішне і достроко­ ве виконання рішень ХХІУ з'їзду КПРС і ХХІУ з'їзду КП України, планІв другого року дев'ятої п'ятирічки, зробити все необхідне, щоб пора,дувати нашу Батьківщину новими тру­ звершеннями.

НОВЕ

життя

річннй раз

виробничий

пресувальннця

план. дає

цію у рахунок JIЮтого

За­

продук­

1972

ро­

ку.

Фото А.

Козака.

11Jj,',€'1"2,' ІН',- Jf/b 0 011'0 ,~rc:tt:r;;riїJG (JJ

все­

конкретним,

зусилля

на

На заводі електротехнічних виробів Катерина Щербак од­ нією з перших завершила свій

о

«f"еМDНТtіИКИ,

наАоnуж)йте

прогаяне»-під таким заголовком

торік в

141

номері нашої газети

'був вміщений мате'Р1іал ІГоловно,го інженера Iрайоб'єднаНIНЯ «Сіль­ ГИ'СП'f~х:ні,ка» Л. Левчеяка пр~не­ ~аДОlвіль>ну підгоrroвку теХНfкИ ДО .ве,сни у ра'Дlгоспі «Требухів'сь­

(зав.

вІДчувається

культура

оослугову­

вання. 11РаіЦівники прилавку роблять все для того, щоб якнайповніше. задовольнити всезростаючі заПити ХЛіборо­ бів на промислові і продо­ вольчі товари. Влітку для з'ручності [lОКУІЩів ми до­ ставляли товари в поле. оу­ ло зроблено більше 1UO ви­ їодів, під час яких продано товарів більше як на :30 ти­ с'яч карбованців.

Добре

потрудилися

також

працівники громадсь'кого хар­

чування. Колектив кафе «Ни­ янка», яким завідує О. І. l'ер!зон, ilшан по випуску власної продукції никонав на 112,5 процента. У цьому ве­ лика заслуга майстра кулі­ нарної справи Мотрони Сте­

панівни Павлов ої. во оправився

го

Дост'роко­

колектив

радгоспробкоопу

виконанням

ріlЧНОГО

нашо­

також з завдан­

ня по паєнагромадженню,

кий».

Директор радго,спу І. IW,вбасИ'Н­ ський повідомив редакції, ЩО вказані фа'кти ма,тиМ'~сце. Вжи­ то захо,дів Д(lвиправленН!я 'недо­

ЛЇlк'ів. У сіземлео'б'Р()1б'ні та посівні м,а;шини

.N1! 1

сільмагу

У магазинах висока

зобов'язані

подавати

(зав. JlіДіЯ Іванівна Не­

чура),

зв' язку та обслугову­

вання.

довими

е

,одержати

3uU ТОНН

НtЧ'іКУ, 1'. Н. Теплюк, Н. Ф. lІі~.ви:щують свою Аі.10,ВУ ~ва;llфі­ .llpo досягнення ПМН-15 го­ ,J,Ж У H'I\iBCb'k-а, И. Н. 'l'еll,тюк, 1'. t;. кац'ію .

громадського

будівництва.

конати план

на

що

межа,

НИКів

вкладень на

нарада

промисловості, будівництва, транспорту, зв'ЯЗНУ, торгівлі, побуту, грО:vlадського харчуван­

можливості

капітальних

які

достроково завершили виробни­ чу програму 1971 року.

культурне будІвництво. За 11 місяців нолектива~и будівель­ освоєно

харчування,

рік птаХОlфаlориці до­

1972

.ведени п:ra,нвирО'ои'l'И ;Н Мільи,он

.никІВ,

Налитянської свинофабрики, Се:,ШПолківську птахофа,брику на 240 тисяч КУРСЙ, цех фрик­ Ційних матеріалів заводу по­

працівНИКіВ Броварщини

пцвИ!щити

шаНІ

ти в енсплуатацію першу чергу

ДО всіх рОбітниКіВ та інженерно-технічних

пташниках

1)iI~IOBe tJИРv'UНИЦІ~О ЯіЩЬ до'веде- 'ШЗU,Ві\.Нl й аВТО'~1аТИJовані, .це доз­

трібно ОСЕОЇТИ кашталовнладень на 22 проценти більше в порівнянні з 1971 роком і ввес­

учасників раЙОННОі наради праЦівНИКіВ проми сяовості

В

цьиго КU.ІІШlек,су нсі ро'uоти ме,ха-

шення

вернення

птахівничого

спо'рудженoro у надто

року.

БудівеЛЬНИКаМ

з

40

мяса. l1рац!вники N1!;:S, го цеху, яки.ll керує А. 1'. Нили- пташино,го IltHK(J. tlu,ниодер,жа.1И в серед- пта,хівничих ферм обох цехів ро13піднреслив він,

llеРШИ~1 на піДПРИЄ'\lстві рапор­ тував про ДОСТРОК'ове викuнан­ ня рі'ЧНОГО плану. НРОТЯГО;\l ро­ ку ми п'ять раЗіВ ;щвоиовували

достроково

БОГДАНІВКА,

Проти

року вона зросла на 10,1 прО'цента, Раціонально вико­ ристовуючи матеріали, робітни­ ки зекономили 1115 кілограмів вовняної пряжі, з якої вигото­ вили :JtЮU трикотажних виро­

H;J'(U

де

Гладишевська розповіла про ус­

топаді виконати по прибутках.

фонди

бі.1ЬШИМ

рахунок

приємно УСВідомлювати, слюсарно-складальний цех

матері­ трудо­

ни знижено собівартість про­ дукції на 5,1 ,процента -проти

плану,

ще

за

продуктивності

ЬОО

піднесенням.

ганіІзації

директор

розповідає,

ви\!

1,9

IПеРШИ~1 на трибуну виходить

Нін

на:УІСНУЄМО

КЛЮ'іНО

тив

винонали

продуКЦіі

до -плану

Uосяг виронбицтва проти 1970 року збільшився на U,:3 про­ цента. Цього ми добилися ви­

рить секретар партійної оргаНі­

Семенець, них успІХів.

голова

верхнього С. (,;. Лег­

KOДH~IOB. Додатково до зав­ дання випущено п'ять тисяч одиниць трикотажних виробіВ.

гово­

-

заяви~

ПРОфКО:vlУ фабрики дитячого трикотажу

відре'мо,нт'ова:ні і

ванню.

Зараз

наші

турбуються

про

січня

1972

те,

щоб

за­

ми.

по,с-rа,в­

В.

ГОЛОВА ЧОВА,

економіст

6

коо.ператори

безпечити ХЛіборобlS товара­

.lені Іна IЗlбері:гання. Четвер,

ко­

місійній торгівлі · та кооперу­

року.

робкоопу.

3 номер 1972 рік  
3 номер 1972 рік  

3 номер 1972 рік

Advertisement