Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ КРАІН,

РІК

ЄДНАйТЕСЯ

ВИДАННЯ

33-й

~~q:~~:o~q,ЧЕТВЕР

6 СІЧНЯ 1972р.

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОГО

КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

ДОБРИЙ ПОЧАТОК

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ НА 1972 РІК Внлючившись

У

соціалістичне

змагання

за

з'їзду НП Унраїни, працівники сільсьного гос­ подарства Броварсьного району досягли пев­ них успіхів у винонанні завдань першого ро­

ну дев'ятої п'ятирічни по виробництву і про­ дажу основних видів сільськогосподарсьної продукції. Радгоспи і птахофабрики достро­

Са,в;,вн.а

Ше'ве.1Ь

.пРilЦЮЄ тка·

,U,bKOTO 'цех'У Гouо­

І;ОВО

Лt;,ВClької (:ТР';''LІЮ­ H(,aoЦ!:ili{)'Ї фабрики. На ,ці.Й ,по,еад; ,ІЮ­

:зерна,

н.а

л,а

rС6бе і'н;ціатив­ ,ним, 'Зі.'1':,бним ке­ ,жи..1а

РІО';

пова/гу 'у 'ко­

'у,ча,ст,ь

у

житті­

очолює

ко'мсо.м,оль­

СЬ<К"У

му,н,'lСти

КО-

Н.

С.

ФоТ'Q {\___ В: По,ЛОТ,НЯIК,а.

слово

Використовуючи кожен погожі1Й день, механізатори радгоспу «ЗавоРИЦЬКИЙ» сумлінно працююn. на вивезенні органічних добрив під урожай другого року п'ятирічки. На цій роботі постійно зайнятий загін, укомплектоваі трактористів.

топлі,

А.ртемович Поляков та Михайло Васильович Марченко, які що змі­ ни вивозять на 10-15 тонн гною більше норми. Серед трактористів найкращого виробітку добивається Михайло Якович Безручко. Велику допомогу

радгоспу

в

ж тракто- З0ваний загін районного об' єднан­

••••• ПЕРШИй БЕТОН ДНІПРОГЕС-2

У

Укладено перший бетон в основні споруди майбутньої станціІ Дніпрогес-2. Право ви­ конати це почесне завдання бу­ ло надано передовим брига­ дам О. Гейка, 1_ Нлименка та Л. Дєєва. Дніпрогес-2 удар­ на комсомольсьна будова. Вже в 1974 році тут увійде в дію перший агрегат, а до нінця п'итирічки-ВСі інші. За своєю потужністю (828 тисяч ніло­ ват) станція майже в півтора енергетини

на

САДАМ

первенця

Дніпрі.

ЦВІСТИ

У Ленінабадсьній області головній базі плодівницт,ва і виноградарства Таджикистану

-

ня

проводиться місячнин садін­

садів

і

птахофаб­

розгорнули соцІалІстичне

таких

результатів:

винограднинів.

У

субтропічних долинах і на схи­ лах занладаються промислові сади. Площі садів у республіці в нинішньому році збільшать­ ся майже на ДВі тисячі гекта- І ріа.

ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ ПJЮ се'Ре~ній надій молока на корову ,8 господарствах ,райо'ну за 4 оічня 1972 року lJазви господарств

с:

~1l

"'-

:t: Радгоспи «ПЛО'СК!;,В,С'І>КИ,Й» ;Іме-нї

Що,р,са

~IMeH: К:,р,о'ваі ,«р.У'С а,НI;іВ С ьк иіЙ»

{<ЛіТlкі'ВСI>КИіЙ» «3 а,нор и,u.ьк ий» «Треб)lХЇ'ВСЬ<КИй» «Же рд:,в.ськ ИtЙ» «30'РЯ» «Кр,а,си.тїноькиЙ» «г.ОIГОЛ:'В'СЬКИ,Й» «БоБР,Нt:.tЬКИIЙ» «Ве.lикоrди.ме,р,оькиіЙ» «3а,пла,в,ни.Й»

9,3 7,4 7,2, 6,4 5,8 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8 .4,8 4,8 4,5 3,7

I~:

+~~ +2,4 +1,8 +0,3

Ка ..титя,н'с,ька Пл,ем~за,во,д «Р'у1дIН'Я» ее М!fП 0.1 К ',вс ь<к а .в.ОIГ да,н'Ївс ЬtКoa!

зернових

нультур

з

дав

Механізатори

35. Виростити по 150 центнерів кар­ по 162 овочів і по 800 центнерів

12,5 7,5 6,9 6,6 4,5

ному з

18

гектарів

при

ти державі не менше

82,.2

6810

тонн м'нса,

39895

мільйона штук яєць.

До­

строково виконати річні завдання 'по продажу

продунтів тваринництва. ни

радгоспів

виробити

на

і

ДЛЯ цього праЦівни­

птахофабрин

сто

гектарів

зобов',язуються

сільськогосподар­

ських угІдь по

556

центнери

надоїти на

м'яса,

центнерів

2600 нілограмів молока, на 18200 корів. Одержати від сучни по 210 штук яєць.

молона і

73

кожну корову

по

нінець рону мати ножної курки-не­

Нолектив праЦівників Ниївсьної птахофаб­ рики зобов'язався одержати від кожної кур­ ки-несучки по 211 штук яєць і довести валовиробництво

Пташниці залися

по на

яєць

до

одержати

мільйонів

42

пле:VІПтахозаводу

250 штук - по 260

«Рудня~

від ножної

штук.

зобов'я­

нурни-несучни

яєць, а Бурда Тетяна Федорів­ штук.

-0,8 +0,5 -1,4 +0,2 +0,6 +0,4 -1,3

+0,4 +1,3 +2,6

Заготовити 40 тис.яч тонн сінажу і вигото­ вити 1800 тонн вітамінного трав'яного борош­ на. Всього заготовити кормів з розрахунну на умовну голову 40 центнерів кормових оди­ ЮЩІ>. Створити культурні пасовища на шю­ щі 550 геюарів, :\IaТИ на кІнець року по 0,15

+0,5

гектара

+1,0 +1,0

пасовищ

виконання

і

на

кожну

перевинонання

Забез'П(;чити

.збирання

картоплі

по

кормоприготуванню

Протягом

корову.

ра­

норм

ПО1'О1Ю­

ність праці

на

вісім

роздачі

нормів.

процентів.

ПО МЕЛІОР АЦП Протяго:\!

і

року підвищити продуктнв­

1972

року

1972

І ХІМІЗАЦІІ забезпечити будівни­

цтво зрошувальної системи на площі Провести

тарів.

річних культурних пасовищ на площі тарів,

у

гек­

400

роботи по створенню багато­

тому числі

із зрошенням

гек­

550 на

площі

гентарів.

400

Для

підвищення

луків

і

пасовищ

продуктивності

провести

шення їх на площі Значну щенню

увагу

природних

докорінне

поліп­

гентарів.

4850

приділити

родючості грунтів,

дальшому вивезти

підви­

на

поля

тисяч тонн органічних добрив або по

560 тонн

на

гентар

10

ріллі.

заходів

по щироному

застосуванню гербіцидів, посиленню боротьби з

шкідниками

і

хворобами

сільськогосподар­

нультур.

ДОСЯГНЕНЬ

НАУКИ І ПЕРЕДОВОГО

ДОСВІДУ

Трудівники сільського господарства району вважають одним із головних своїх завдань

-

наполегливо підвищувати нультуру землероб­ ства і тваринництва. З цією метою ми завер­ шимо освоєння сівозмін на всіх посівних пло­ щах

і

надалі

вдосноналюватимемо

систему

обробіТКу грунту та внесення добрив. Розши­ римо посіви нових перспентивних сортів зер­ нових,

картоплі

та

овочів.

Щоб зміцнити нормову базу, будемо запро­ ваджувати сумісні посіви кукурудзи

з

люпи­

ном і соняшником, повніше впроваджуватиме­

мо паукісні і пожнивні посіви.

Працівнини тsаринницьної ферми радгоспу «Русанівсьний~ зобов'язалися, зонрема, ви­ робити молона на сто гектарів сільсьногосп<Г дарських угідь по 965 центнерів, від кожної фуражної корови одержати по 3100 кілогра­ мів. Герой Соціалістичної Праці доярна Пильтяй Марія Захарівна боротиметься за 5000 кілогра'мів молока від корови.

ве

умові

ПО ВПРОВАДЖЕННЮ

У другому році дев'ятої п'ятиріЧни прода­

ПРАЦІ птахофабрин

ВЮІ спосоБО"'1 на площі 5385 геюарів. Пото­ кове збирання зернових :1 одночасним подріб­ неННЯl\1 соломи провести на ПЛОЩі 10 тисяч гектарів. Значну увагу приділити НОl\1пленсній механізації на тваршшицьких фермах. зокре­

ПО ТВАРИННИЦТВУ'

тонн молока і

і

виробітку при високій яності робіт. Середньо­ добовий виробіток на 15-сильний трантор до­ вести до трьох гектарів умовної оранки.

ських

занріпленої плоЩі.

ШДВИЩЕННЮ

радгоспів

,Здійснити компленс

Ланка Героя Соціалістичної Праці Катери­ ни Терентіївни Дяченно з радгоспу «Зорю> боротиметься за 400 центнерів овочів на кож­

РОСЛИННИЦТВІ,

йону зобов'язуються поліпшити використання техніни, добитися. щоб в уСіх господарствах тракторні агрегати працювали у дві зміни

ножно­

центнерів, в тому числі пше­

30

Щоб забезпечити виконання взятих соціа­ лістичних зобов'язань, будемо і надалі поліп­ шувати порідність худоби та птиці, зміцнюва­ ти кормову базу. Виростимо 260 ти€яч тонн зелених кормів, :заготовимо 190 тисяч тонн соковитих кормів, в тому числі 143 тисячі тонн силосу, по 19,5 центнера грубих кормів, в тому числі по 12 центнерів сіна на умовну голову. Виростити по 350 центнерів кормових буряків на площі 2000 гентарів.

Птахофабрики ПУХ;,НСІ>КИІЙ 'П,lемпт а,хо,репро.J:У'КТОР

виростити

«Плосківський~

В

ТА

ПРОДУКТИВНОСТІ

ма

РОСЛИННИЦТВУ

МЕХАНІЗАЦІІ

ТВАРИННИЦТВІ

кормових буряків.

,рів з причепами та екскавато,р.НЯ «>оілыl'()cтехн:~ка>>.. Восени :він Загін щодня виконує завдан- вніс під картоплю і овочеві куль­ ня, доведене господарству. Вста- туриблизьк<t 1500 то,нн мЇ'не­ новленнй графік - закон для ральних -добрив, підживив великі механізаторів. Вони доставдяють площі озимини. Проведено також на поле 200-220 тонн добрив. І вапнування грунтів на природОсобливо високим виробітк(ш НИХ луках. відзначаються шофери Михаидо В. ГУЗ ЕНКО.

перевищить

і

ниці по

у його ро:шорядженні чотири ав- удобренні земель подав спеціалі­

раза

радгоспів

радгоспу

го гектара по

ГРАФІК-ЗАКОН

тоеамоскиди, стільки

широt;о

Колектив

ТУl'бо""в вро майtlу""вjй уро.mаЙ

з ШОферів

державІ

яєць.

ри землеробства та поліпшення організації праці довести валовий збір зерна до 39000 тонн. Зібрати врожай зернових на всій площі посІву по 23 центнери. в TO:vJY числі озюшї пшениці по 26 центнерів. Підвищити врожай каРl'Оплі до 145 центнерів, овочів до 145 центнерів, фрунтів до 46 центнерів.

Шевель.

ний

і

Для успішного виконання замовлень дер­ жави по продажу сільськогосподарсьної про­ дукції на основі дальшого пІднесення культу­

\д:о.в.;р',я Шні Са­ IВ:lВоні і ,нещода,вно IlIРИlЙНЯЛИ" її 'у чле­ На фото:

продажу

Продати державі зерна 2680 тонн, овочів тонни, картоплі 28230 тонн, фруКТіВ і ягі'Д в 11 о тонн.

,високе

,Н'И 'КПРС.

по

м'яса

35953

фа,БРIІКИ

,В/ThЯВИ'ЛИ

району

ПО

орга,Н,;IЗ3,Ц;Ю

,П~ДIПР·ИЄМСТіва.

трудівники

тирічки домогтися

грО'dад­

СЬК,ОМ1У

завдання нартоплі,

:змагання. :зобов'ЯЗУЮТЬСЯ в другому році п'я­

л~кти.В:. Пор,яд З ООН'і)в.ною ·роботою ,а кти В ,н 'У

овочів,

подарства,

за,слу­

бере

ВlІконали

Вважаючи головним завданням дальше зро­ стают виробництва і підвищення еНОlIоміч­ IIОЇ ефективності всіх галузей сільсьного гос­

за,ре.ко.ме,н,д'ува­

.Р,:ІВ,Н:ИІКОМ,

ПО

винонання рішень ХХІV з'їзду НПРС, ХХІV

старший економіст фабри,ки.

,нв,чаllIЬНИКОМ

коп.

2

Соціалістичні ЗОО08'8заНН8

Початок нового року колектив Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики відзначив удариою працею. Протягом чотирьох диів завдання перевикоиаЛ-6 всі зміни. Кращі ткалі Марія Климова, Надія ЛИ'J'ОШ, Віра ЗінчеJШО, Софія Полянецька, Надія Талаш, Олександра Сабан та багато 1вшнх за цей час вwщналн п'ятиденні завдания. М. МИШКОРІЗ,

Н',на

Ціна

ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ ТА РАйОННОІ РАД

далі

поглиблювати

Ціалізацію і

Будемо й на­

внутрігосподарсьну

спе­

концентраціЮ виробництва,

по­

ліпшувати племінну справу в тваринницТіВЇ та птахівництві.

ПО

ЗМІЦНЕННЮ

ЕКОНОМІКИ

Одним з першочергових завдань ми вважа­ ємо поліпшення економічної роботи в радгос­ пах і· птахофабриках. З цією метою будемо впроваджувати

наукову

організацію

праці,

активізуємо діяhьність енономічних рад і бю­ ро економічного аналізу, будемо запроваджу­ вати в кожному радгоспі і птахофабриці госп­ розрахунон, прогресивну оплату праці. Пов­ сякденно дбати про економне витрачання кош­ тів і маТEJi)іалів, зниження собівартості про­ дуктів рослинництва і тваринництва, підви­ щення рентабельності всіх галузей сільсько­ господарського виробництва.

Трудівники радгоспів варського

району

у

і птахофабрик

змаганні

з

Бро­

працівниками

сільсьного господарства Щолновського району

МОСНОВСЬНОї

області,

Корсунь-Шевченківсьно­

го району Чернаської та Баришівського райо­ ну

НИЇВСЬКОї

області

зроблять все для

щоб успішно перетворити

в життя

ХХІV з'їзду НПРС і ХХІV з'їзду

того,

рішення

КП Укра­

їни.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЯТІ

НА

НАРАДІ

ОБГОВОРЕНІ

І

ПРИРІ­

ПР АЦІВНИЮВ

СІЛЬ­

СЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БРОВАРЩИНИ.


добрих починанЬ

строково,

Pik

АюовнА зал приміщення рай­ виконкому оув переповнений. LЮДИ на райuнну нараду Зі6ра­ ЛI1<.:){ пред<.:тавники кuлективів ЩЮNШ<.:JIUВИХ піДПРИЄ:VІСТВ, буді­ ве,lЬНИХ організацій, транспuр­ ту, тuргівЛІ, зв' Я<ЗКУ та побуту, щоб

поділитися

ничи~и

:VIY

досягненнЯ"\ш

роЦі

п ятирі '!JШ

СОЦіаЛІСТИЧНі lt1(~

своіJ\Ш

вироо­

у

та

перuю­

прииняти

зобов язання

на

ріК.

hоротки~ вступним СЛОВО:VІ нараду відкрив перший секре­

тар райкому 'партії Н. О. Кри­ вошлик. Нін відзначив, що в об­ становці

великого

політичного

трудового

-піднесення,

Наш

-

колектив,

зації заводу холодильників І. І.

ку

добився відрад­ План по випус­

-

товарної

ПРОДУIЩії

винона­

но на 100,8 процента. Випуще­ но :vIеблів на 2324 тисячі кар­

бованців .. Брали випустити

зобов'язання

додатково

до

зав­

дання 30 холодильних Ka:vlep, а випустили 83; меблів на 50 тисяч карбованців, а випустили на 66. Новий 1972 рін ми оз-

з районної наради

і

винли­

та

працівників

.хх.! V з'їздом Компартії "Украі­ ни, колективи ПРО:VШСЛОВИХ під­

промисловості

каного ХХіУ з і'ЦОМ

приємств

РІчне

hПР<":

достроково

державне

МИСЛОВОІ

завдання.

реалізовано

:vIіЛьйона

Вро­

додатново

на

}{ароованців.

заводу

металургії

U. 1'. Большечеико.

піДПРИЄ:VІства

порошкової

що

план

І\олектив

першого

ро­

ку п'ятирі'чки ПО всіх техніНо­ еКОНО:vlічних показниках вино­

нав

:г1:1

грудня.

За

рахунок

режливого витрачання альних, енергетичних

вих

ресурсів,

і

eKOHO:vliї

бе­

Секретар

КОМСО:VlOльської

ор­

<..:.

11.

піхи працівників строю, яНі надали

доброго на­ в 11171· роф

населенню різних послуг на су­ му 7U7 тисяч карбованців. За­ ра,з у місті і в селах працює

майстерні,

62

протя.гом

року

освоєно

18

у

році планується надати

сирови­

їх населенню

Це дозволило ще в лис­ річне 'завдання

1972

ня виробничих завдань дозволи­ ло своєчасно провести всі розра­ хунки з ДержбаНКО:VІ, профінан­ сувати капітальне будівництво і капітальний ремонт, створити

виробництва,

матеріально,го стимулювання та соціально-культурних заходів.

тисяч

1675

був стаРТОВЮI п'ятирічки,­

1971

грудня

Н8 ПРОІ\ентів. "Успішне виконан­

на

рік дев'ятої

роком

Ві'Д1зна,чив

цента, що забезлечило приріст вилуску товарної продукції на

видів нових послуг,

карбованців.

ПродуКТИВНіСТЬ праці проти 197U року зросла на 22,1:1 про­

розвитку

трудо­

поБУТКЮlБінату

директор

заводу

пластмас М. Ф. Поліщук. ми

рапортували

вершення

річної

програ'\ти,

-

27

про

за­

виробничої

Майже

половина

ро­

бітниКів зараз виконує п'яти­ денку 'за чотири дні. Значно підвищилась

прuдуктивніСть

праці. У другому році п'ятиріч­ ки плануємо відкрити новий цех скатертів і набагато збіль­ шити їх виробництво.

~

пІдвищення

праці.

оів. 9О процентів ПРОДУКЦії ви­ пущено

ниних

нарівні

і

кращих

зарубіЖНИХ

оригадир «1'оргмаш» повідомив,

віт'шз­

зразкІв.

слюсарів заводу Н. 1. (';молянtНОI!, що

колектив

План першого року п'яти­

річки наш колектив виконав до-

14

ще

грудня

НІ71

року справився

планом

,а до

кінця

понад

план

тисяч

я

року

з

випус­

продукЦії

карбованцlВ.

на

Мені що

працюю,

Пtршість серед І\ехів, lIрагну'іИ гідно ЗУСТlJl1'И оИ річницю в:д днн утворення (;Р<': 1" , ми стали на

трудову

ДРУГИй

Б У ДЕ

РІ'\..

П'ЯТИРІЧКИ

вахту

і

'дали

ВJIконати

словu

план

МІЛЬЙОНІВ ЯЄЦЬ! ,Минулий

рік

Аля

ji'lЛіuЯ,J,а;tЬШUI"U jМ!нИЦТjjil

коле'ктиву

птахофабрики

DOI',.\.aH"jj(bKOi

був

експериме,нтального КО.ll'll.lекч,

JUJ.JЬШеННJl ви- ,КОР'UТКlсrрOlКИ.

IJ1і1Хl!НіИЧUl IlР'UДУJЩJі.

ни

ди

.ІІІ;Іьнина

J.J,a

штук

при

Вu.IИДі)

маК'СИ.llадьн-u

11,;) мшыlнаa і РI'чнu.I1У ПРОДУКТИВНІСТЬ праЦІ і неСУЧІСТЬ ~\ЩJa.1істI\'ЧН().ІІУ Jl/UUB ЯJанНl ~U куреи. .\ІJ,ІЬНUНШ ШТ}К. tla кур'ку-несучку

идеРЖіІ,НU

J І

ШТУК

~U І

(JI;lьше

ЯіЩЬ,

ЩU

пда:НUjj()ГО

на

зав-

,.r,ан,ня.

на

Дорогі товариш!! Трудящі нашої країни ПіД керівництвом

побуту,

ленінської

вання.

тії

'Комуністичної

успішно

працюють

пар­

над

транспорту, зв'язку, ГРО:vlа'ДСЬКОГО

пе­

ретворенням в життя грандіоз­ них накреслень ХХІУ з'їзду hомуніСТичної партії Радянсь­ кого Союзу та ХХІУ 'з'їзду Но­ муністичної партії України.

Першість

в

торгівлі, харчу­

соціалістичному

змаганні за усшшне виконання взятих соціалістичних зобов' я­ зань

ведуть

колективи

порошкової вельного

заводу

металургії, торго­ машинобудування,

підприємств, будівельних орга­ нізацій, транспорту, зв'язку, побуту, торгівлі і громадського

пластмас, Гоголівської стрічко­ ткацької фабрики, ПМК-9 тре­ сту «Броварисlльбуд~, ПДСІІ-2 тресту « У крелева тормлинбу Д», станції rБровари, :ЗМішторгу, райпобуткомбінату, комбінату

харчування.

громадського

,значний вклад у завдань дев'ятої вносять

колективи

ЗІбравшись І\ійну нараду,

виконання п'ятирічки

про~ислових

на

свою тради­ ГОРДІСТЮ відзначаємо, рік був для нас роком напруженої творчої праці над достроковим виконанням планів і соціаліс­ тичнихзобов 'іюань.

..ти з що 1971

Державні Ізавдання зації

продукції

по

реалі­

колективи

про­

мислових лlдприємств району виконали достроково, 27 груд­ ня. Обсяг виробництва зріс в порівнянні

на

12,7

минулим

'мільйона

POKO:VI

карбованців,

продуктивність праці

-

на

9,5

процента.

Нам приємно відзначити, що в 1971 році будівельни:vш ор­ ганізаціями району в широких масштабах здійснювалось про­ ~ислове,

житлове

і

соціаль'но­

'Районна

ня хи

вважає,

-

не

cY:vlY 34,4

мІльйо­

карбованців,

Значних

уСПіхів

у

виконанні

планЬвих завдань першого року п'ятирічки домоглися робіТНИКИ

2

стор.

О

працівників

досягнуті що

на

успі­

кожному

підприємстві є ще невикорис­ тані резерви і можливості для того, щоб на основі невпинно­ гозростання ефеКТИВНОСТі ви­ робництва, підвищення продук­ тивності праці, прискорення TexНl чного

прогресу,

'механіза­

ЦI1 і автоматизації, вдоскона­ лення оргаНіІзації праці і управ­

ління,

добитися

в

році

1972

ще кращих результаТів, ще ва­ ,гомішим зробити наш ~клад у всенародну

ного

справу

комуністич­

ШТУК аєць. Але КОЩ,/,'fИВ lITaxlВ­ зваживши свої мо,жливо,с-

НеР'Шl'СТЬ }' 3.11жанні ЗClво>юва.- ті,DЗЯВ 30'ООВ' ЯJан,ня .111 jJOl()іТНИКИ дру'гого птахівничо- 4U мільИонj,в JIіЩЬ т.а

Ми вважаємо, що у нас є всі

лізаЦI1

до над

25

для

того,

1972

грудня

і

на

ви­

року 'ПО реа­

промислової

план її

щоб

продукції

виготовити по­ суму

1,3

міль­

йона карбованців.

ворив

1!:j7~

секретар

партійної

орга­

ні;щції І. 1. ЬарБОJIІн. ГІлан бу­ дівеЛЬНО-',\lОнтажних робіт по генпідрнду, сказав він, ми ви­ конали до 1 грудня. Ввели в дію хліоозавод, ФОРСУЄ:110 бу­ дівництво КО:vlоікор~ювого заво­ ду в Калиті та цілuго ряду про­ !VlИслових

і

житлових

об 'єктів.

Неруюча міським відділеННЯ:V1

держаанку ІУІ. І.

Гогун деталь­

но проаналізувала, з якими по­ казника,\ти підприємства району

заКІНЧУЮТЬ грошового

НЬИ"У

по

~l;'

яєць

на

КУРКУ-

нееу'іКУ, ВИРІО'UИ;Ш 1 J,J.а.IИ де,ржа-

ІН

І

liU

'І,онн

пташиного

м яса.

ііцеху вир,о,сда ціла плеяда пеJJtr\U'lSиків, які до,t:Я1'ЛИ ще кр.аЩI1Х pe'3YJIbТaT'fB. Нташющя М. Н. Ьиико {J'1'римала п{J 4f:>O яєць на

гор,нули

,б()р~тыуy

за

вико,нання

lІо'ставде,них lIep,~д .'ними завдань.

ПРИ.ІІlщеннях

першоrо

цеху

ПРОВОДЯТЬСЯ роботи по IНlJlіпшен­ ню мікрокдімату, підrотовці ко,р­ мів ди ЗГ()ДОВУВiJ:ННЯ. На зоовете­ рИ!шрних заняттях птахівники

1971

1 еШІЮК,к.

1.

йдорове'Ць, Н.

1\1.

Ba;IUBGMY вирооництву яєць наи- РОdширення вищих Іюк.аJників ДООИо1ися шаш-

птахоцеху

.N2

1.

У минулuмуроцітут введено в

миці І. Н. Теплюк та Н. 1. Музи- дію пташник ,на ЗИ тисяч голів ра. На рахУНКУ КОЖНОІЇ майже птиці, в ЯКОМУ по,вністю меха,ні­ ,Іва мі,тьЙ'(ІНИ штук.

J~аж.IИВУ

родь

зоваН'о

у

жі

тру до,міст'кіпр,оцеси.

Д~CMнeHHi DУ;J:івницт'во триватиме і далі.

го'сподарств()!м таМГ0 успіху в1ді-

грало ,введення в експлуатацію потужнос-rей ,н,ово,го сфері і (}св(ншня

рік в

uАн~єю 'з YMGB ,збільшенняви­

liеуш -біJJЬШ ЯК ПО 23И. Но ро'uющтвааєць і м'яса є також

П. ЮРКО,

головний фабрнки.

зоотехнік птахо-

обіІГУ.

На нарадІ з промовою висту­

С]~АРА"НОЮ IltJАЦЕЮ

пив перший секретар райкому партії Н. О. Крнвошлик.

Учасники нара,ди прийняли соціалістичні зобов'язання на рік та звернення до всіх робітників та інженерно-техніч­

1972

них працівників району.

підприємств

На зборах, присвячених 06говоренню Ностанови цК hlH",(; «l1ро дальше поліЛ­

pa~OHY

тичного змагання», праЦівни­

по-

ки

Транспортні ють

всі

нати

плани

організації

можливості

СОЦіаЛіС­

СемиполкіВСЬКОГО Б.зяли

раД­

на

сеое

шдвищене ,зобов'язання виконати річний план по всіх показниках до :,Ю груд­ ня. Своє славо підтвердили ДіЛОМ: 10 грудня ми раПО\J"" туваJlИ

про

виконання

плану

ТОl:!аРОСЮ1ГУ.

Неликии кове

вклад

виконання

у

достро­

в'зятих

зооо­

В'язань зробили колективи гоопма.гу J'J!! ;j {зав. (:;вдокіЯ

ма­

ч.>едорівна гу «мрія»

перевико­

перевезень

організації

ГОСПРО(ЖООllУ

рошкової металургії, 14 тисяч квадратних метрів житлової площі та інші важливі народ­ ногослодарські об'єкти.

ванта­

НІвна

Бобко), культма­ ('зав. Марія Іва­

JlіНЧу,к),

ІГастроному.

жів 'і пасажирів. Значно поліп­ шити виробничі ПОЮ!JЗНИКИ по­

.NiI :.J

винні працівники підприємств сфери

lViарія Іванівна Іванова).

Всі

колективи необхідну

шефську

допомогу

радгоспам

і

фабрикам

в

лиць,

птахо­

будівництві

теп­

гноєсховищ, сінажних ям

та

інших

об'єктів,

в

проведен­

ні

сільськогосподарських

робіт.

Для зДійснення 'Цих завдань партійним, профспілковим і комсомольським організація~, керІвникам підприємств і орга­ нізацій слід постійно турбува­ тися про дієвість соціалістично­ го

з~агання,

зробити

охоплюючим

і

спрямувати

трудівника конання

ЙОІГО

кожного

якнайкраще

поставлених

перед

ви­ ним

завдань.

Ми,

учаснини

районної

на­

раДИ,закликаємо всІх праців­ ників заводів, фабрик, буді­ вельних організацій, транспор­ ту, :зв'язку, торгівлі, побуту, активніше

харчування

включитись

ще

в

бо­

ротьбу за успішне і достроко­ ве виконання рішень ХХІУ з'їзду КПРС і ХХІУ з'їзду КП України, планІв другого року дев'ятої п'ятирічки, зробити все необхідне, щоб пора,дувати нашу Батьківщину новими тру­ звершеннями.

НОВЕ

життя

річннй раз

виробничий

пресувальннця

план. дає

цію у рахунок JIЮтого

За­

продук­

1972

ро­

ку.

Фото А.

Козака.

11Jj,',€'1"2,' ІН',- Jf/b 0 011'0 ,~rc:tt:r;;riїJG (JJ

все­

конкретним,

зусилля

на

На заводі електротехнічних виробів Катерина Щербак од­ нією з перших завершила свій

о

«f"еМDНТtіИКИ,

наАоnуж)йте

прогаяне»-під таким заголовком

торік в

141

номері нашої газети

'був вміщений мате'Р1іал ІГоловно,го інженера Iрайоб'єднаНIНЯ «Сіль­ ГИ'СП'f~х:ні,ка» Л. Левчеяка пр~не­ ~аДОlвіль>ну підгоrroвку теХНfкИ ДО .ве,сни у ра'Дlгоспі «Требухів'сь­

(зав.

вІДчувається

культура

оослугову­

вання. 11РаіЦівники прилавку роблять все для того, щоб якнайповніше. задовольнити всезростаючі заПити ХЛіборо­ бів на промислові і продо­ вольчі товари. Влітку для з'ручності [lОКУІЩів ми до­ ставляли товари в поле. оу­ ло зроблено більше 1UO ви­ їодів, під час яких продано товарів більше як на :30 ти­ с'яч карбованців.

Добре

потрудилися

також

працівники громадсь'кого хар­

чування. Колектив кафе «Ни­ янка», яким завідує О. І. l'ер!зон, ilшан по випуску власної продукції никонав на 112,5 процента. У цьому ве­ лика заслуга майстра кулі­ нарної справи Мотрони Сте­

панівни Павлов ої. во оправився

го

Дост'роко­

колектив

радгоспробкоопу

виконанням

ріlЧНОГО

нашо­

також з завдан­

ня по паєнагромадженню,

кий».

Директор радго,спу І. IW,вбасИ'Н­ ський повідомив редакції, ЩО вказані фа'кти ма,тиМ'~сце. Вжи­ то захо,дів Д(lвиправленН!я 'недо­

ЛЇlк'ів. У сіземлео'б'Р()1б'ні та посівні м,а;шини

.N1! 1

сільмагу

У магазинах висока

зобов'язані

подавати

(зав. JlіДіЯ Іванівна Не­

чура),

зв' язку та обслугову­

вання.

довими

е

,одержати

3uU ТОНН

НtЧ'іКУ, 1'. Н. Теплюк, Н. Ф. lІі~.ви:щують свою Аі.10,ВУ ~ва;llфі­ .llpo досягнення ПМН-15 го­ ,J,Ж У H'I\iBCb'k-а, И. Н. 'l'еll,тюк, 1'. t;. кац'ію .

громадського

будівництва.

конати план

на

що

межа,

НИКів

вкладень на

нарада

промисловості, будівництва, транспорту, зв'ЯЗНУ, торгівлі, побуту, грО:vlадського харчуван­

можливості

капітальних

які

достроково завершили виробни­ чу програму 1971 року.

культурне будІвництво. За 11 місяців нолектива~и будівель­ освоєно

харчування,

рік птаХОlфаlориці до­

1972

.ведени п:ra,нвирО'ои'l'И ;Н Мільи,он

.никІВ,

Налитянської свинофабрики, Се:,ШПолківську птахофа,брику на 240 тисяч КУРСЙ, цех фрик­ Ційних матеріалів заводу по­

працівНИКіВ Броварщини

пцвИ!щити

шаНІ

ти в енсплуатацію першу чергу

ДО всіх рОбітниКіВ та інженерно-технічних

пташниках

1)iI~IOBe tJИРv'UНИЦІ~О ЯіЩЬ до'веде- 'ШЗU,Ві\.Нl й аВТО'~1аТИJовані, .це доз­

трібно ОСЕОЇТИ кашталовнладень на 22 проценти більше в порівнянні з 1971 роком і ввес­

учасників раЙОННОі наради праЦівНИКіВ проми сяовості

В

цьиго КU.ІІШlек,су нсі ро'uоти ме,ха-

шення

вернення

птахівничого

спо'рудженoro у надто

року.

БудівеЛЬНИКаМ

з

40

мяса. l1рац!вники N1!;:S, го цеху, яки.ll керує А. 1'. Нили- пташино,го IltHK(J. tlu,ниодер,жа.1И в серед- пта,хівничих ферм обох цехів ро13піднреслив він,

llеРШИ~1 на піДПРИЄ'\lстві рапор­ тував про ДОСТРОК'ове викuнан­ ня рі'ЧНОГО плану. НРОТЯГО;\l ро­ ку ми п'ять раЗіВ ;щвоиовували

достроково

БОГДАНІВКА,

Проти

року вона зросла на 10,1 прО'цента, Раціонально вико­ ристовуючи матеріали, робітни­ ки зекономили 1115 кілограмів вовняної пряжі, з якої вигото­ вили :JtЮU трикотажних виро­

H;J'(U

де

Гладишевська розповіла про ус­

топаді виконати по прибутках.

фонди

бі.1ЬШИМ

рахунок

приємно УСВідомлювати, слюсарно-складальний цех

матері­ трудо­

ни знижено собівартість про­ дукції на 5,1 ,процента -проти

плану,

ще

за

продуктивності

ЬОО

піднесенням.

ганіІзації

директор

розповідає,

ви\!

1,9

IПеРШИ~1 на трибуну виходить

Нін

на:УІСНУЄМО

КЛЮ'іНО

тив

винонали

продуКЦіі

до -плану

Uосяг виронбицтва проти 1970 року збільшився на U,:3 про­ цента. Цього ми добилися ви­

рить секретар партійної оргаНі­

Семенець, них успІХів.

голова

верхнього С. (,;. Лег­

KOДH~IOB. Додатково до зав­ дання випущено п'ять тисяч одиниць трикотажних виробіВ.

гово­

-

заяви~

ПРОфКО:vlУ фабрики дитячого трикотажу

відре'мо,нт'ова:ні і

ванню.

Зараз

наші

турбуються

про

січня

1972

те,

щоб

за­

ми.

по,с-rа,в­

В.

ГОЛОВА ЧОВА,

економіст

6

коо.ператори

безпечити ХЛіборобlS товара­

.lені Іна IЗlбері:гання. Четвер,

ко­

місійній торгівлі · та кооперу­

року.

робкоопу.


ЛВА J/НСТИ НА ОДНУ ТЕМУ

НОВИМИ

3

у центрі села Заворичі є

си л А М И з ДОС8lДУ Минув

перший

-

п' ЯТИРіЧКИ по

рік

дев'ятої

- рік творчої праЦі

виконанню

програми,

Н<!­

кресленої ХХІ V з їздом .hП1-'L: і

АХІ

,З'ЇЗДОМ

V.

раїни.

llеретворюю'іИ

. веЛИ'іні

в

~ к­

життя

накреслення партії, 1\0-

лекгив кии»

КОil~llартії

ра.L\го с пу~<Нлосківсь­

продовжував

культуру

шдвищувати

землеробства, продук­

тивніСТь тваринництва і на цій о,:нові .збільшуватИ виробництво рослинницької 1 тваринницької llродукції.Нпрова,J,ження дов их

методів

агротехніки,

110-

ня

мінеральних

і

органічних

добрив при внесенні їх у грунт - це далеко H~ повний перелік заХОДіВ, що забезпе'іИЛИ вро­ . жаЙ з ернових по 27,4 центнера з

геюара,

-

топлі

-

овочІв

175

1b:d,

кар­

державі рослинницької продук­ Цl1 3;')57 тонн ОВО'іів, 14О9 тонн картоплі, 100 тонн фрук­ т і в, -створити lVliцHY к 6рюову базу

для

громадського

тваринни-

Цl'ва.

Якщо

говорити

про

корми,

то це цитання у нас було три­ валий 'іас ву,зьким місцем. Ди­ рекція радгоспу, партійна орга­ ні'заЦіЯ разом з механізатора­ МИ ,. працівника:\ІИ рільни'іИХ БРИ1гад

вирішили

«розшити>.">

його . Почали з роз'яснювально.ї роботи, повнішого впроваджен­ ня · морального і матеріального заохочення та інших заходів.

Незабаром

побачили об

.

РоБІтники

включились

і

наслідки.

рітницl гаряче

у

роботу.

оплати

безкоштовно

бульб.

Урожай

кормових буряків на кожному

Ро,:

по

ланкам

механізовані ванню

ланки

по

одержали ' премії

по

1250 -

соломи ,

лосу.

також

1000 4500

силос

300

і

карбованців .

Нраща за6езпе'іеність худоби кормами на

позитивно

сіна,

::!а перевиконання планової врожайності хліБОРО'Би, крІм

лює

селян

у

можна

цьому

ЛЮДИ

по­

... в.ула

тваринни­

висловити

неділя.

велику

подяку

продавцям за Іх дбайливу працю. І недаремио. Бо во­ ни

Надворі

п1кJIуються

про

них:

на

роботу

товарн,

прнймають замовленИJI, маrаючись якнайшвидше

на­ вн­

конати іх. Маrазин працює без BHxiAИoro. У ньому є ве­

ликий вибір

товарів.

Вони

акуратио розставлеиі

по

JШЦЯХ,

на них висять

ЯРJШЧ­

ки

позначеииям розмірів

по­

та цін. Продавцl працюють чесно і добросовісно, щомі­ сяця

виконують

план

на

110-120

процентів. Мені теж хочеться приєд­ до

сельчан

ШдіЙШJlа до черrн. Розrово­

затишно-

возять

натися

РИJШсь, і людн попросили мене через райониу rазету

.

му буднИRУ?

відбилась

продуктивності

односельчан

чути на 'іх адресу. Кожної хвилнии В маrазниі є відві­ дуваЧі, котрі не поспішають залишатн Йоrо. Що приваб­

200

і

прохання

щиро

одно­

подякувати

Катерниі Шевченко, Варварі

Кукшни і Анастасії Прис­ няк за ЇХ турботу, доброту

і привітність. Будьте завжди такими, як ви єl Г. ПОЛЯJ(ОВА. с. 3а ,во рич і .

ви-

цтва. СереДНіЙ надій на корову

за ,МИНУЛИЙ рік становив кілогра:\lів його

на

Молока.

сто

нерів,

3880

Вироблено

гектарів

сі л ьсько­

цент­

1110

а 'м ' яса

центнерів.

Продано державі тваринницької продукції, таким 'іином, набага­ то

більше,

ніж

планували.

Закріплюючи тив

рад.госпу

успіхи,

вирішив

КО.lек­

у

цьому

році виростити врожай зернових по 30 '1~eHTHepiB, у тому 'іислі озимої пшениці по 35 центне­ рів, картоплі по 150, ово­ чів по 162, кукурудзи на силос 3 ГЮ, кормових коре­ неплодів 880, сіна багаторіч­ них трав по 40 центнерів на ~;ожному гектарІ. Надоїти мо­ лока на корову 2920 кілогра-

мів, що становитиме нерів

на

сто

1160

гектарів

сільсько­

господарськихугідь. м'яса

175

цент­

Виробити

тонн.

Ще восени почали закладати

міцну ОС.НОВУ. під врожаj:j дру_ перспективні

сорти

високовро-

70. Нар!оплю садитимемо ТlЛь­

1500 шд. урожаи ,25 тисяч тонн ор­

тонн си-

слів

вирощу­

на

ти 1topoBi по 2,5 кІлограмів що- ,ки !lасlННЯМ сорту Гатчин­ дня протягом стійлового пеРіО-\ с~кии, Сул"є!! та Олев. Вносимо ду. ::!а,готовлено тонн сінажу,

В.Кукшни і А. Прнсняк. Культуриl, ввічлнві, У кож­ ної трудовий стаж сяrає за 20 років. Багато хороших

виплачено

кунурудзи

• ХОРОШ1

К. Шевченко та їіпомічииці

нарбованців премії. Дві

300

гектарі становив торік 995 жайної пшениці Аврора, центнерів. Іх Jзакагатовано 51()() Навк~з, Безоста-l та Поліс~ка­ тонн, що дає :можливість дава-

обслуrовуіоть трн ' непосидю­ щі тру,ц1вниці. Це · завідуюча

тонн

96

сухим rіллям

Просто

вітність rосподарів. Маrазин

Нрім того , чотирьом ме­

ханізованим

господарських у,гідь

центнерів.

Такий врожай дав можли­ вість успішно виконати ДOГOBip~ ні зоОоs'язання .. по продажу

ний не JШше за швндкu при­ дбану покупку, а й за при­

цeHTHepjв картоплі з гектара, одержали в рахунок додаткової

rщре­

новлення сортів, уміле поєднан­

жен з них заЛlЩlавться вдяч­

17';)

стоrиав,

об вікиа бив. 1з неба сіялась мрйка. Мимохіть я зайшла в сільмаr. ЯК завжди, там було затишно і баrатолюдно.

rазни. Щоденilойоrо відві­ дують сотні покупців. І ко­

OCHOBHQЇ заробіТНОї плати , одер­

жали додаllЮВУ і премії. бітники, які виростили по

вітер

невеликий промтовариий ма­

гаНlЧНИХ доорив. успішно

весняних

Прод~вжуємо

готувати

польових

TexНlKY

до

роБІт.

А. ТАРАСЕНКО, r_OJIОВНИЙ arpOНOJ!l.

Нlлька днів я не можу опа­ м ' ятатися lІісля

ганебного

ви­

,падку', що стався в суботу,

11

грудня . Не можу знайти відпо­ відь на запитання: чому в нас так ,багато грубих І недобрих людей'! Чому люди у -стосун­ ~;ax з іншими '!асто-густо 'забу­ вають

про

чення

-

бути

записано

життя, братом'?

головне

в

своє

для

призна­

інших ,

програмі

другом,

як

нашого

товаришем

всіх

односельчан,

знають мене. телькою,

я

а

вони

Працюючи намагаюся

Щlщі

буде багато,

вчи­

двері

такі

Н

зібрання,

бо І сама вислухаєш ба'l'ькіВ І їм дещо порадиш. 3і,бравшись іти трьома

матерями ,

ся ,

у

що

додому ми

магазині

дІзнали­

появився

хліб, якого вдень не було. І по­ спішили туди. Було 7 годин 10 хвилин вечора, Продавець Теп­ люк Марина Трохимівна на на­ ших очах lІіДнесла до дверей хліб іншим батькам, котрі на хвилину підійшли раніше. Но­ ли

ж

я

попросила

-

По­ Ганна

і

зачинила

їх

на

засов

.. .

х л 16 а ...

збори. На зборах висту:nила з доповІддю: «Виховання дітей у сім'ї власним при,кладом бать­ люблю

ми вже й та'к пе­

Хотіла купити

нести

Збори ІПРОЙШЛИ жваво.

мовляв,

Стешанівна і кричить мені в обличчя: - У вас давно ,закінчився р обочий день! І в нас l;інчився. - Нахабно випхнула мене .за

я разом з Іншим класним ке­ рівнИ!-юм проводила батьківські

особисто

вас,

реробили десять хвилин. ті,м підбігає Піддубна

добро і світло в кожний дім. І ось як мені віддячили за добро мої ж односельчани. Того дня

ків».

накинулися:

і

~' Бобрику я живу і працюю дев'ятнадцять років. 3наю май­ же

хліба, Теплюк і ще дві продав­

дуже ніяково. Вони кажуть: «Отака негідниця і груб і янка ... Ви ж учили її сина!» Так, я учила сина Піддубної, була класним

ки.

~;ерівнИlЮМ

Вона

чотири приходила

теж

ра­

на

батьківські збори, теж слухала :\ІОЇ поради і доповіді на ВИХОВ­ ні теми. Скільки хвилин, годин,

дн і в я син

приділила її

був,

до

реч,і

сину.

сказати,

А

тяж­

j{уваТИ:\1 УЧllе\l. Бешкетував, уроки зривав. І плакати дово­

дилося через його повеДіНКУ!.:" Біля

магааину

стояв

водш

хлібної машини Білогуб Василь Микитович . йому теж було прикро за такий вчинок продав­ ців. Він-то і виручив нас чоти­ рьох: «Ходімте до машини, я

Я , приголомшена. Не можу повірити у те, що -сталося. Ад­ же я хотіла купити лише хліба, а мене в груди. І тільки за те, що запізнила-ся на 10 хви~ лин. 3а те, що того суботнього дня мій робочий день тільки у школі .почався о дев'ятій годи­ нІ ранку І закінчився о сьом і й годині вечора ... Взагалі, хіба у нашій учительській роботі є

продам хліба>.">. спасибі.

той день, щоб кінчався у ви­ значеній розпорядком дня годи­ ні! 3а 19 років педагогічної ро­ боти я ніколи не думала, скіль­ ки триватиме мій робочий день,

прилавку

а от батьки моїх вихованців і Теплюк. і Піддубна нага­ дали мені про те!

вІдпустити

Поруч зі мною -стояли бать­ ки, що були на зборах. Ім було

3

йшла

був

Сердечне

йому

важким каменем на серці я додому. 3а одну мить

зіпсований настрій.

І

хіба

тільки настрій! Пишучи ці ряд­ ки, думаю: колиб у цих продав­ ців горілки попросили які-не­ БУ;J;!> гульвіси, вони б не відмо­

вили. Скільки раз'ів заходиш у магазин , стільки й бачиш біля розпивання слиртного.

ПродавцІ не кричать на любите­ лівпохмелитися,

склянки

а

чемненько

подають...

та'ким людям у говування?

ЧИ

місце

системі

обслу­

П. КОЩІИ, вчителька.

ДІЛО МАЙСТР А БО ЇТЬСЯ Перед кожним, хто почи­ нає життя, стелеться багато доріг . Серед цього ,рlзнома~ нlття молодій людині треба вИJбрати свою , єдину. ЧаСО;-'1 буває важко йти до мети, та ноли вирішив будь'1lЦО досяг­ ти ЇЇ, тоді труднощі збори­ мі. Григорій Нваша ріс у тяж­ кі пІслявоєнні роки. Батько не повернувся 3 війни. Часто

Григорій вир~шив оволодіти основами раДіетелевіЗійної апа,раТУРН . Працював на заводі, ВЧИIJСЯ на вечірніх кур-

лись ,задоволені ЙQГО роботою . Бажаний гість вІн і в унівеР:'vІазі «Привітний>."> у віДДІЛ1 культтоварів, його

сах радіотелемайстрів , Одер-

часто

жавщи посвідчення, хлопець прliЙшов трудити<:ь в телеві-

ревІ рити справнІсть телеві- !Зорів, радіол, маГНітофонів.

зШне ательє. ПершІ місяці роботи в Броварському філіаЛі Ниївськ'ого радіотелеВfзійного ательє N2 9 були напружени-

Григорій бореться за високу культуру обслуговуван­ ня населення, виконує місяч-

доводилось іти до школи lІа­ піосолодному, напівбосому. 3а,кІнчивши семирічку, хло­

'ми.

комуністичної

Григорію Во л одимировичу з чемоданом у руці І кінеско-

цехового коМітету профСПілІШ, охоче переда'є великиЙ

пець вступив в професійно­ технічне училище. Тут і про­

пом

досвід

явилось

У

нього

радіотехнікою , переросло

3

захоплення

яке

в

з

роками

покликання.

КОНВЕйЄРА СХОДЯТЬ АВТОП0l3ДИ Серійний випуск автопоїз­

дів для міжнародних пеfJево­

зок поча'В Мінський. автомо­ більний завод. Автопоїзд, який може перевозити до 20 тонн вантажів, складаєть­ ся· з тягача інапІвпричепа. На тяга'чі встановлено дви­ гун потужнl,стю В 240 кін­ ських

вІсть

сил,

на

трасах

покриттям

к'ість

що

ДО

дає

з

можли­

твердим

розвивати

85

швид­

кілометрів

на

годину.

рок,

Для водія створено макси­ мум зручностей. Застосова­ зокрема,

чання

за

один

раз

Jlлечима

довелось

міряти

се-

ні завдання на проценті'в. Він

і

легше

передач,

переклю­

полІпшено

вентиляцію, звукоізо)ІЯцlю. (РАТАУ) .

-

сюди це-

125-130 ударник

,праці,

:знання

член

'молодим.

ла району. На ниві обслуговування він працює другий

Ножний день до нього звертаються де-сятки відвідува-

деЦIТОК років . У нашому місті його, напевне,знають у кожнІй треfійсім'ї . Всюди,

чі,в за порадою, і всім він прагне дати відповідь,допомогти .

де він р\!монтувавтеJrев!зор чи іншу апаратуру, залиши-

О. МІЛЬКО, телемайстер.

На фото: Г. В. Кваша.

Фото автора.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Орган ізовано закінчили минулий нав­ чальний рік в системі цивільної оборо­ ни робітники Гогол і вської стрічково­ ткацької фабрики. його результати обго­

ворювались на партійних зборах. На них КЮlуністи на,голошували .на необхідностІ поліпшення

в!йськово-<патріотичної

про­

па,ганди серед робітників Підприє'м-с'Гва, поглиблення знань всіма бійцями і ко­ мандним складом формувань. Порушено також пиrання перед вищестоячими ор­ гані'заціями про відпуск коштів на спо­ На піДIlриємстві створено дев'-ЯТЬ груп

по вивченню 21-годинної програми. Вони організов~ні в ОСНОВНОі\1У . по виробни­ ЧО\1У ПРИffЦWПУ.3 слухачами nрQlS'одять навчання майстри змін та їх помічники.

Серед них 3. Д. Подоровська, Г. К Яш­ ник, М. П. Нрук, Л. А. Лисюк, І, О. ЩумаЙ . Дві сандружини навчають'СЯ по 40-годинній програмі. Окремо проводять­ сязаняття

Четвер,

6

з

групою

січня

1972

метристів. Відповідальним за проведення навчань призначений секретар партійної органІ:зації фабрики В. С. Міхеєв.

Після ,закінчення трудового

розвідників"дози-

року.

о

дня

ми

ОргаНізовано ~И& відвідали ся

рудження . сх.овища.

Тягач,уиіверсал ,при необ­ Х!lДноСТі може працювати з напІвпричetIIами різних ма­

но ,

Не

запрошують

прац1вники

3аняття

2"е._

кілька

занять.

ЦО_ Ось навчають­

фабричного

проводить

М.

Л.

управління.

Хазан.

3ага­

лом, ветеран партії багато уваги приді­ ляє патріотичному вихованню трудящих.

Він називає імена перших комуністів се­ ла . епІзоди Великої Вітчизняної війни . На з аняттях використовуються наочні по с і6ники. Тому й слухачі виявляють неаБИЯКliЙ інтерес до матеріалів, необ­ хідних бійцеві цивільної оборони .

Поті'м

НОВЕ

переходимо

ЖИТТЯ

в

ПРЮІіщення

о

ме-

хані чної майстерні. Тут обладнаний спе­ ці'альний куточок. Заняття з дозиметри­ стами здійснює офіцер запасу І . О. Шу­

май. Серед слухачіJВ передовики ви­ робництва В. М. Булавка , І. С. Дя­ ков, М. С. Слюсаренко. Тут вивчається тема «Будова дозиметричного приладу». Після теоретичних занять група пере­ ходить до практичних . Розвідник-дози­ метрист В. Є. Гаценко відповІдав, де бу­ дуть розташовані люди на випадок особ­ ливого

періоду,

водо'по'стачан.ня,

як де

здійснюватиметься

знаходяться

пункти

медичної допомоги, як захистити харчо­ ві продукти від зараження .

Перевірка показала, що люди в ос­ новному ознайомлені з засобами захисту від з брої масового ураження . А це свід­ чить про ту велику роботу, яка прово­ диться на підприє:\!стві з цивільної обо­ рони.

Г. ІВАНИЦЬКИй, начальник штабу цивІJIЬНО'! оборони.

о

3

стор.

О


·__,......

...._._._......_ .._._... _._._._.___._....._..._. le#Q.rq-- _. .

~_.o

Юні чемпіони

:а~~~иu~ж~:rед~л~::~~ б:е~ Шаховий турнір І Більше двох місяців три- І

На обласні змаrаиия з шоrо ступеня обласиоrо ко-

класичиої

боротьби у Білу

мітету по Фізичи1й культурі

Церкву прибулн найснльніші

і СзПвОанРТнУя'

команди днтячих спортивннх

шкіл

та

інших

орrаQ1зaцtй

області

хістів нашоrо міста і сіл. .

BarOBHX

KaTero-

друrоro розряду внборювали

з ОRремих

рій

і

права

внступати

Київщини. Більше ста хлоп-

республіканських

ми, адже воии підводилн підсумки роботи колективів за

стич.

ЧНRів виборювали першість з 11 ваrових катеrоріЙ. Змаrання були напружеНI(весь навчальний рік. на

броварчан

повному складі.

14

в

змаrаниях

осо нсту

у складі збірноl області домоrлися: Ю. СеРДЮR, В. Левіи, А. Заrлинський, В. На-

у

сть

киrВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО

МОЖНа було визначитн пере-

ВПЕРШЕ ЗАПРОВАДИЛО НОВИИ ЗРУЧЮЩ

останиьоrо

Лідерами сталн М. Лнтвиненко, який мав півтора втрачених очка, і А. Яхноодио. Тому переможець визначився саме в з~rстрічі мІж иими. БІльше чо'tирьох rоднн тривав спортивний поєдииок. Чемпіоном району

Бриль, А. Заrлинський і В.

дидат у майстрн спорту Мннила

місце

ня

зма-

третє

республіканські

-

rания!

Готуватись

до

зма-

них

всі

иеобхідні

умови.

при підтримці

турнірі. У цьому велика за-

зможемо успіШIІО підrотува-

В.

в

школи

Худіяша.

і

Таке діло, Жоро:

вдача.

у саду хай

ЩО жив!

Струга'Ть неохота. В. ЮРЧЕНКО.

СІЧНЯ

програма

Новннн. (М). 9.45 В дні шкільннх канікул. І(ольорове телеба­ чення. «Незнайка поет». МультфІльм. (М). 10.15 Лялькова внстава «Ча­ рівннк смарагдового міста». (М). 12.20 - І(онцерт Державного заслуженого ансамблю танцю УРСР під керуван­ ням П. Вірського. (М.). 13.20 Теле­ візil!ні вісті. 17.15 Наша афіша. 17.20 На головннх напрямках п'я­ тнрічки. «Росте велетень енергетнкн». (Донецьк)_ 17.40 ТелевізіЙНі вісті. 18.00 Для дітей. Мультфільм «Ба­ буся Метелнця». 18.15 За накрес­

9.35 -

.,е~нямн ХХІУ з'їзду І(ПРС. «З до­ свІДУ паРТІЙННХ організаціl!». 18.30-

«Світ

сО!(іа­

1(0НІ(ерт з творів ком­ Мураде."і. Трансляція з

І(онцертного залу ім. П. Чайковсько, го. В перерві - програма «Час». (М). Художній фільм «Пан Ніхто».

22.00 23.45 -

Телевізійні вісті. Друга програма

Наша афіша. 17.30 -

17.25 -

рож

(М).

телебачення

у

казку».

18.10 -

для

(М).

І(ольо.

дітей.

«Подо. Новнни

18.00 -

Кольорове

телебаченн~

для дітей. Телефільм «Велоснпед». (М)С 18.40 Виступ Т. Тесс. (М).

18.5ь Художнііі фільм «Республіка ШЮД •._ 20.35 «На добраніч, ді­

за

Кольорове

телебачення.

«Наші

(М).

СУБОТА, 8 СІЧНЯ Перша програма

9.05 !ІІІ!

сусі.

Спектакль телетеатру міНіатюр 22.45 /(Оllце[>т. (М). 23.15.....:

Новини.

Гімнастика

для

всіх.

І

СРСР Вія Артмаие). (Рига). Передача «Здоров'я.. (М). Новини. (М). 13.40 В дні шкільнпх капікул. Прем'єра телеспек­ таклю «Золота сорока •. (М). 15.15 Програма передач. 15.20 «До 16 до· зволяється». 16.00 /(ольорове теле· бачення. Мультфільми. (М). 16.20«Міжиародна панорама». (М). 16.50

13.00 13.30 -

По залах /(иївського музею ро­ сіііського мистецтва». (Передача пер­ ша). 1Ї.20 «Проблеми удоскона­ лення управління народним господар­ ством на основі застосування еконо­ міко-математичних методів і обчис­ лювальної техніки». (М). 18.00 Но­ внни. (М). 18.10 /(ольорове те.,е­ бачення. «У світі тварин.. (М). 19.00 «Пошук». (М). 19.45 /(ольорове те­ лебачення. Художній фільм «Чайков, ський». (1 серія). (М). 21.00 Прог­ рама «Час». (М). 21.30 «Улюблені

(М).

23.00 -

Українське

Друга

16.45 -

Наша

кольо,

вогник».

програма

афіша.

16.50 -

Кольо·

рове телебачення. «Музичні зустрічі •. (М). 17.20 Мультфільм «/(оваль і біда». 17.55 Світ твоїх захоплень •. (Дніпропетровськ). 18.25 Художній фільм «Шлях до «Сатурна». 19.45 Телевистава «Найбільша перемога». 20.30 .На добраніч, діти!. 21.00 -

ндекс

.

в;ул. КиіВJеька, 154. ТЕЛЕФОНИ:

І вlдділіа

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ»

/(оммунистической

партии

-

орган

Броварского

УкраИНЬІ.

городского

зрадь

-

19-3·82,

заст.

промисловостІ,

редактора

масової

,~ •

'0-

J

ботн) ,

ретаря

Телефільм «Наші пісні». 21.30 Ху­ фільм «/(Інець «Сатурна». НЕДІЛЯ, 9 СІЧНЯ Перша програма 9.05 Гімнастика для дітей. (М). 9.15 Новини. (М). 9.30 /(ольоро· ве телебачення. «Будильник.. (М). 10.00 «Музичний кіоск». (М). 10.30 - «Для блага народр . (М). 11.00 «Свято знань». Підсумкова передача наукової олімпіади «Планета Океан». (М). 12.30 Для дітей. «Зимонька-зи­ ма». 14.15 Для воїнів Радянської А[>мїї і Флоту. '(М). 14.45 Всесоюзний фестиваль народної творчості, присвячений 5О·річчю утворення СРСР. (Алма- Ата). 16.15 І(ольоро­ ве телебачення. «/(луб кінопоДоро­ жеЙ •. (М). 17.15 Народний телеуні­ верситет. (М). 18.00 Програма пе­ редач. 18.05 Українське кольорове телебачення. Будьте знаilомі.. 19.00 - «США. Небезпека праворуч». (М). 19.30 /(ольорове телебачення. Ху­ дожній фільм «Чайковський.. (2 се­ рія). (М). 20.45 Програма «Час •. (М). 21.15 «Мистецтво народу>. 22.15 «Діалог». (/(иїв-Донецьк). Друга

17.15 -

Наша

програма

афіша.

17.20 -

Вул. Степа,иа Разіна,

.......................".................................................................. --------------------------------------~---------~----.--------------~

БРОllарс_кому шиноремонтному за,воду на постійну роботу

ПОТРІБНІ, застуmщкначальника ви,робничorо вІдділу;

начальник відділу

спецІальностІ

..

Мульт,

танком •.

«Ніч

перед

з спеціаль­

ремфонду

і збуту

3

спе­

теJCНологі'я гу·ми;

начальник дільниці ремонту

-

і шипування

автошин

8

технологія гуми;

Інженер-технолог базисної лабораторії контрольно-вимІ,рю­ вальних приладів та автоматики з єпеціал"ності автоматизація лtдприємств;

-

телефільм

-

цІальності

постачания

організація матеріально-технічно­

начальник відділу заrотівлі

Новини.

Художній

технічного

~OCTi економіка і го постачання;

«Ведмедик на прогулянці». /(онцерт. (Херсон). 18.00 (М). 18.10 Грає заслужений артист РРФСР І. Ойстрах. (М.). 19.00 - Для дітей. Телефільм «Мій перший корабель». 19.30 /(онцерт з творів українських композиторів. (Донецьк). 2().ЗО «На добраніч, діти!. 21.00 -

17.30

Відділ иадрLв.

7.

А,цllbdстрaцlя.

фільм

теплоенергетичних

буХ!Галтер, слюсарі КОН'l1ролери

IV - V

пресів

промислових

розрядІв;

ВТІ{, учнІ ТО1\аря;

учень бляхаря, оператори в цех Ізолу; шорохувальники та вулканізаторники автошив;

виймальники зварювальних камер.

сві·

(6 серія).

Адре·са: пр 01l>ВУ3ОЛ , ШР3, ,відділ Іка.д'р.ів. А,цмtвtстрацlя.

Редакт8Р

в. ФЕДИН.

Газета

районного

фотокореспондента

- 19-3-18.

в'изальниці, учениці в'язальниць, швеі, учениці швей, слюсарі ДЛЯ перекааліфікаціі на помічникї'В май­ стра та демобілізовані воїни для підготовки на помічників майстра.

ТЕРЕЩЕНКО.

дожній

у

Советов депутатов трудящихся Киевской области.

редактора

ВЕРХНЬОГО

вантажники, к()~егари, фрезерувальник,

одна ...

Федір

вlддlnу

- 19-4_67,

сlnьськ.

виходить

вІвторок.

четвер

=========================ooJI

(партійного життя,

ФАБРИЦІ

потрІбні:

щасливо,

горкома

н

.,..,.01".,...,.. ~.,. ,...,..,. ,."..: ~..,.#.,...,..,. .,. ".. \

ЕРОВАРСЬRlН

-

ІНДЕКС 61964.

~

.0- ...

~~-~-------------------------------------------------~--~---

НА. "ОСТІН")' РОБОТУ

Або

тистка

>І<

Зрада чн весна.

Полю би

Новнни. (М). 9.45 1С0нцерт. (М). 10.30 В дні шкільних канікул. Свято ялиики. (М). 12.00 «ЗустрІчі з майстрами сцени». (Народна ар­

(М).

,..."....."..,.."..". ...#"'..,..,. ..

Будь одна щаслива,

9.30 -

•.

ТА

Якщо ви хочете надовго зберегти свій телевізор, завж­ ди мати якісне і стійке зображення на екрані, радимо придбати стабілІ'затор На!ІІРYlГИ. ВІн запоБІгав пошкоджен­ ням телеві'зійної апаратури, що можуть виникнути в ре­ зультаті коливання напруги в електромережі. Для при­ дбання стабіЛі'3атора звертайтеся до найближчого теле­ візІйного ательє чи до Філіалу «ПобутраДіотехнlки~.

у квітучіЙ зливі

БJIАRИТНИЙ ~==EHPAH~==

рове телебачення. «Зелений Естрадний концерт.

ПУНКТИ ПРОКАТУ Є В УСІХ ТЕЛЕАТЕЛЬЄ ФІЛІАЛАХ НАШОГО ПІДПРИЄМСТВА.

ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

Лиш на долю щастям заrадаю.

ролі

виграш у своєму бюджеті.

Лиш одна чекає

човном,­

І

суботу.

відповІдального

господарства

!

Користуйтесь довгочасним, вигідним і зручним видом ПОСJlУГ! Завдяки йому ви матимете значний

шт.

НАША АДРЕСА: м БРОВАРИ 255020' І .

При цьому встановлюється знижка роздрібної ціни: при вартості аlПарата до 250 крб. на зо процен­ т,іIВ, від 251 до 500 крб. на 25 процентів, понад 500 крб. -- на 20 процентів. ПО'купцеві надається праІВО брати речі на'Б.ишлат, а таJКОЖ на безплатне обслуговування ЇХ ПрОТНІ1ОМ року З чаоу придбання.

Не пов'янь од суму

І в косах держу сво! долоні. Солов'ями СТнхне теплнй сад, І замовкне іволга із гаю. Не прийду я стежкою назад,

тн!. 20.ь5 - Художній телефільм «Ніч ",еред світанком. . (5 серія). 22.00 _

ди». (М).

доплачуть.

й досі за тобою я пливу

Лобом д~epi розтрощиІВ,

19.00 -

іволги

Та забувши все в тому співу­ Тихий сміх і сплеск весла

Не об цім турбота.

-

і

Одцвілося літом, Одшуміло вітром, Спокоєм серпневим Виплелось у щем. Там, де пахне липа, Губи розпач сиплють, Прямо в серце сиплють Зманливим вогнем. Не радій, не думай,

Все, що тобі досі не сказав

3 горища я вчора. -- Не сумуй - радій,

«Сонячне коло».

будь-я'кої

рат більш Вlюокого клаlСУ. Через 12 мі,сяців корие­ туваІН:Ня, за бажанням, може придба'ти собі телеві­ ЗJОР чи інший а1парат, якщо в,ін ЙОМУСll'одобався.

Е Т Ю д

>І<

на~прокат, може

телев:іIЗОР

t

Нині не чути вже жайвора дзвону, Яблуком літо червоним скотилось. Тільки під вечір, самотньо й останньо, Радість свою недоречну лишивши, Згадкою літа віДЛУНОК баяна Кидає виклик натомленій тиші. >І<

чи

марюи, за·мінити один апарат ,іншим, вибрати апа­

і.

І. ХАРІН.

уклав договір

р.адіоприЙмач

!

К

В дівчини підрізана коса, В дівчини така химерна

НІІпаlВ п'я:нИlМ, чорт візьми,

ЛІЗ му» . 19.30 позитора В.

3аМОВII'ИК, Я'кий

одержати

._-.., . . ....._............,

загадаю.

Чом, Пахоме, ти сумний?

7

любите-

чої rри зростатиме.

Солов'ями грає тихий сад, І ридає іволга із гаю. Не прийду я стежкою назад, Лиш на долю щастям

Чого СУМНИЙ

Перша

t \

турніри і ~

:вlrрилах поезjj

>І<

П'ЯТНИЦЯ,

споді-

МАГНІТОФОНИ,

ТЕЛЕВІЗОРИ З ЧОРНО-БІЛИМ І КОЛЬОРОВИМ ЗОБРАЖЕННЯМ.

~

кожноrо~.

що кількість

РАДІОЛИ

ТРАНЗИСТОРНУ АПАРАТУРУ,

лів цієї цікавої і захоплюю-

повідальиих змаrаннях.

Тужить достигла земля у тумані, Лугом стоги розбрелись чередою. Вітер лякливий із самого рання Хмар клуБОЧіННЯ здійма над водою. Сонце ховається сумно і с.онно, Тінями сунуть дощі темнокрилі.

рове

року,

ми

ОСІННІЙ

-

проводитимуться

~ ~~.... teJ. ~·~""._"_'_"'_'_'_'_._I_'_~_'_

========, Ва

-

ватнсь, що подібні

педколектнву батьків

РАДІОПРИйМАЧІ

закінчилися, але

лося баrато. Будемо

тись і виступити на цих від-

Збірна команда юнаків зай-

....,....,.. ....

5

М

У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ (ВІД ШЕСТИ МІСЯЦІВ ДО КІЛЬКОХ РОКІВ) МОЖНА ВЗЯТИ:

роздумів після ннх залиши­

Тільки

ли зайняла перше місце, не треиера

3маrаиня

товки повнині бути створені

чо-юнацької спортивної шко-

~~f:1~~y~[POO

лі Анатолій Яхно, третє вчитель міськоІ середньо! школи .Ni! 2 СерrІй Мельник.

треба ретельио. Для юних спортсменів на період підrо-

Збіриа дівчат міської днтя-

слуrа

[р5\Ш!~®tr~!т ~~~~J~ОО®П

це зайняв працівник тopriB­

Кулнков). Попереду у нашнх дівчат ще серйозніші внпробуван-

поразки

ДОВГО· ЧАСНИИ ПРОКАТ

кола ЛНТВИllенко, дpyre міс­

(тренер

В.

rаиия з баскетбола серед днтячих спортнвних шкіл.

жодної

І ПР АКТИЧНО ВИГІДНИИ ВИД послу,Г-

став Інспектор райвно, кан-

перемогли

зазнавши

«ПОБУТРАДІОТЕХНІКА»

туру не

І хочеться сказати, що иаші спортсмеии показали хорошу Фізнчну та технІчиу підrотовку. Вони й здобу ли перше місце. За збіриу виступали: Ю. Сердюк, О. Мельниченко, В. Левін, П. Колдобенко, В. Маляренко,

Закінчилися обласні

НАПРОКАТ

ра ону.

можця.

БаСRетболіСТRИ

j

і

й

иити майстернІсть кожноrо спортсмена. Склалося так,

що до

А. Дининк, О. Суханов, В.

х

пер

першоrо

оо

Гра проводилася за RОЛО­ вою системою. Це давало можливість правнльно оці-

Збір-

виступала

спортсменІв

б

__ -- ----- .. -

ТЕЛ Е В І о r> О р

вав турнір найсильніших ша-

чемпіона

.:".:"с..;>".,.,..,.,.,_.;-:

сек-

- 19-4-47.

115~iiW8i

Зам.

5-8675.

........................................................................................

І

Колектив

Броварського

комбінату rромадського

чування висловлює спІвчуття працівнику

комбінату

тошу С. Ф. З приводу смерті його дружини Олександри Фер;орtвнн

хар­ Бар­

-

У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-З~18.

3 номер 1972 рік  

3 номер 1972 рік

Advertisement