Page 1

Іоснг успіху-допоможи сусідові

Рік видання 29-Іі

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

.МІ

«На Київщині не повин- Ф. М. Тро\Іса, 1\. Т. Чарюн; я~>:і но бути економічно слабких та інші . Господарства, ініціаторн щ. о~о І>ОЛN!СЩВ. ІІередовик ві:~по- очо:ноють

6

почин~·. взя.1ись .1і.1оч допnмкликом авернудися в см­ могти с.1аGким артілям вп­ єму писті до керівциків пе­ йти в число передових. Бюро "Київського обІ;ощ· редевих господарств Київ­ сусіда )).

відав за

3

3 (2697)

СУБОТА

таким

СІЧНЯ р.

1968 Ці11а

2 r.on.

ської оwсті відомі в кра­ ІШ України схвали.1о цінну Герої ініціативу групи ГІШів пере­ їні гоnови колгоспів Соціалістичної Праці О. Г. дових 1\О.lГОСПЇВ. (РАТА~'). Ву3ницькиА, І. Ф. Кабанець,

Тисяча виmkів «KOClt\OCa.-184»

ОРГАН

Аналі·з науіКово•ї інфор~а­ Новий радянський супут­ &ик noroд11 - сКосмос-184>, ціі, одержаної з бо.рту «Кос­ 1967 моса-184», дав змогу вuерше заnущений 25 жовтня тися­

року, завершив першу

Землі. ·навколо впткіа лопе­ до своіх Подібно с у п у т н и к і в редників «Космос-122», «Кос..'Іос-144»

чу

роз-

і «Космос-156», НОВІtЙ

передає тайфуни,

·погоди відувач про відомості

Шторми та

ряд інших

ат·

Денний Я·ВИЩ. моофериих ·безnерервно пла·нети бік допо~ю­ з фотоr.рафується гою

Поточна

.на борту ри, встановленої по­ радянських супутни~ів про­ годи, дає можливkть роз­

систематНІЧну

в~ити

аїдкУ

.~ьодової

з космосу

обстановки в полярних райо­

пох­

інформація

про

використовуєть­

оператшшо

у

вадходить

а також

С!!!!О!!ПІ·

рО:ШОрЯдЖеНІНІ

зарубіжних

багатьох ків країн.

погоди

супутник

Новий

в

погоди

при прогнозах

СРСР,

тепер\

почав

«Космос-184»

другу тисячу обертів нав:ко­

«старший І

ло Землі, а його собрат>)

«Космо~-1

-

запущений

.28

.~ютого

4 4», 1967

завершує успішно року, n'яту тнеячу витків.

(ТАРС).

нах.

За активну участь у Ве.1ИІкій Жовтневій соt1іалістичніїІ

50-річчям Великого Жовтня Президія Верховної Рад'н СРСР Указом від 28 грудня \967 року •на·горо;щла орде­ нами і .медаля·ми . СРСР велику ·груп}· активних учасни­ ків Великої Жовтневої соціалістичної революції, ста.рих ~ільuюв.иків, колншНІіх червоног.вардійців, бііrців і ко'.1ан­ :дирів Червоної Ар:\Іії і Флоту, червоних nартизанів, пра­ ці.виик~в партійних, радянсьюrх , профспілкових і ко\rсо­

мо.льських органів, .ревкомів, ВЧК і міліції, бійц·ів ЧОН, відзначилися

в боротьбі за встановлення Радянської в.1ади в 19171922 pGKax, що живуть в Українській РСР, в то:.tу чнс.1і: ПО БРОВАРСЬКОМУ РАНОНУ МЕДАЛЛЮ «ЗА БОйОВІ ЗАС:.1УГІІ>) Дуню Панаса Андрійовича, КориІенка Т·рохи~Іа Деющовнча, ОноарІенка Ан.дрія Омеляновича.

Овочівники

u Іt

ої

січня в прюrіше!ІіІі · р'а й!:.>ІІІЮГО Будннк у ку.lьтурІІ від·

бу .1ась традrщійпа раїюІНІа на.ра.да вчите.1ів . Завідуючий

райвідді.ю:-.t пародної освіпt т. Хорліков О . І. виступив з доповіддю «Про етап і да.1ьшс по.1іnшенпя виховної роботи в школах району в світ.1і пост а нnв ЦК КПРС і Ради .~\іністрів СРСР, ЦК КП Україин і Радн Міні­ стрів УРСР «Про заходн да.1ьшого по .1іІІІuення роботн середньої загальноосвітньої пжолн».

ВИіІюнуючи рішення ХХІ!! з'їзду КПРС та ХХІІІ з'їз­ ду КП УкраЇІ:ІИ, педагогіttні колективи шкі,1 до>~аrаються поліnшення роботи по комуністичному вихованню учнів· ської мододі, фо·рмуванню у неї ~Іаркси ст сько-ленінсько­ го сві тогл я.1 у, ко~rуніспrчrюї свідо~юсті і активності, ко· .1ектнвіз>~у і .1юбові до nраці, соціа.1іспtчного nатріотиз­ ~tу та їнтернаціона.lі·з~tу.

півріччі nоказала, що nільшість учнів cвi;to\to засвоЮІ' програ:.rнні\ матсріа.1. ТеореПІчні знання школярі юІіюп, застосовувити nри внкошнші практнч.них завданr,. Про ue свідчатІ, осІ, такі дані. Якщо в 1966 році невспвга,ю­

ЧІІх учнів ·В другій •rверті бу:Іо 960, то в 1967 році їх ста"1о 771. МаЇіже вдвічі зросла кількість •Відмішшків, збільшилась кількість дітей, які вчаться на «4» і «5>).

Найкращих показників домогдися педагогічні колек· тиви шкі.1 Княжиuької, Шевченківської середніх, Боб­ рицької, Калитянеької восьмирічних. де успішність ста­ НОІВІІТЬ 97 проце11тів до зага.:1ЬІЮЇ кількості уч11ів. Добре середніх шкі .1 В'Іителі Броварсию1х також пра-цюють .\1> І і .1\1> 2, Требухівської середньої школи , в яких ус­ пішність становить 96 процент ів.

Про.те порівняно низька успішність залишається в Го­ восьюtрічннх, Літочківській і Жсрд·івській голівській, Великоди:'>!ерській середній школах. Видно, .вчите.1і цих шкіп недоnрацьовують, не nорються як с.~ід за r.1нбокі знання учнів, нсдовихо•вують їх. Найбі."ьше невстигаю­ чнх по :">Іовах і \tате.~Іа.тиці. To,ty ·Необхіщю в .1РУГО\І\' півріччі до.кладно розібратнея в цьо,rу питанні і вжит11 всіх заходів, щоб різко поліnши'Гн внк .1адання цнх ;щс­ ІtІІП.lін.

13 готуються

шко.1ах району є

чнма.1о

вчите.1ів, чий

досвід за·

с.1~товує на серйозну увагу. його с.1ід г.шбоко вrш•Іатн , пропагувати . Серед них

-

Марія

Кот.1яро·

Кузьмівна

завезення рам, залишило с я нинавих Небагато забивни біопалива. Нагромаджує~о часу до початиу котлованів, тому-то нолен­ також добрива на площах,

.\1> 2,

Лідія Гриrорівна Шевцова- вчнтс.1ька української

де вирощуватимемо овочі.

\fовн

і .1іт€ратури Княжниької сере-дньої шко.1и, .\1арін

парнино­

тив працІвнииІв

госщщар­ во- теплИчного ства ДимитрІвського від­

го­

наполегливо

ділка

тується до цього. Парни­ ковод Михайло ІллІч Пав­ З

ленко

ЛЮДІ>~И

СВОЇМИ

вже заготоняв лом'яних мат,

со­ в основно­

1300

му закІнчено ремонт

пар-

прод о в­

Будіве.'Іьнюш

споруджувати

жують

етиленовою

со-

під по.1і­

теnлицю

нячну

п.1івною.

ський• вирощувались ово­ чf в теплиці, сnорудженій зрази о м. мінським за

Г. ТИМЧЕНКО, бухгалтер ДимитрІв­ ського ІІІддІлка рад­ госпу «КрасилІвський» .

Правда. нею

користували с я

як звичайною соняч-

До уваги 1968 рок-у об січня в район­ годин·і .ранку ному Буди.нку ку.1ьтури від· будеться l.l.IOCTa сесія район­ трудя· tіої Ради деnутатів ск.1w­ (одинадцятого щнх кання).

10

11

Пор11док денниіі:

Звіт виюон·ко.му районної 11рудяших Р~н депутатів роботу за

1967

Доповідає голова

цих

рік

умовах

одержали

Зараз успішно ведуться газо­ роботи по монтажу тепловідних і вих печей було і труб, щоб можна площі в взимку на всій

квадратних

lLe

R!ІХОВуюп,

в он н озброюють учнів глибокнмн звання:.rн. [!

!ІІІ:\ ВІ!СОКі \!Opa.~hlli НКОСТі рі!ДЯІІСІ.КОЇ

.110·

:ІІІІІІІ .

По єд наННЯ процес

ІІаВ•Іа!ІІІЯ

не вик.1ючаf,

а

~Д!!!!ІІЇ!

у•ІбОВІІЇ!

пt>редба•Іає проведення

система·

і

ВНХОВаНІІЯ ·D

ТІІчвої вн хо виої роботи на уроках . Саме так рабдян в•І rпелі мате:\Іатики Броварських середніх шкіл Л!> І і :-..1> 2. Зази~rськоі середньої шко.1и, я•кі на уроках широко використовують матеріал із :\Іісц.евоrо життя, ск.1адають задачі на прик.:1адах, які показують досягнення рі ,1ІЮЇ Батьківщини за 50 років, які розкривають :jначення \!а· те\tатнки і ро.11, її в сучас11ій

постанову

UK

науці

і техніці.

КПРС « Пр о

заходи

по

поліпшенню розвитку суспі.1ьних .наук і під­ вишенню їх ролі в комуністично\1у буді·ВІІІщтві », вчите .1і :ta.lbШ0\1Y

m ел ів)

шкі .1 до\rагаються по.1іпшенr1я ко>~уністнчного впхоf!ання дітей на уроках. На вж:око~tу ідейно~rу рfвні 11рово ,1ять

уроки вчителі тт . Клинпа П. І., Гриш,ко Г . й. з с . За­ зюІ'я , Тюrошснко М. К. з с. Гого.~ева , .1юбі .\tОВа Н. Г., Тупа.1ова Л . О. з \І . Бровари . ІІа прнк .~адах з життя видатних діячів партії, на кращих зразках класІrчної і ра:tя.ІІської .1ітератури .вони виховують в учнів кращі риси будівнrtків ко\fуніз>~у. Поряд :J ПОЗИТІІВІІИМИ фа:КТа>ІИ, ІІа Жа.'ІЬ, МИ ~Іа€МО Жердівській В шкі.1. робош негативної nрІtклад.н Іюсмшрічній школі на низькому рі.вні nровадяться, на­ прик.1ад, уроки \fате\fатики, с.~а.бкі знання :\Іають учні

1-4 к.нсів цієї школи . Да.1еко не відпов.ідають су;Іас­

ннм ·вююга:>І окре>~і у роки вчите.1ів Гого.~івської і Літоч· ківсикої во сь\ІІІрічннх шкі .1, Вс,1и·кодн'.1 е рської середньої шко.1н . Деякі шко.111 допуст11 .11І відсів \· ч н ів з 9 к.1асів.

зокре~tа Гото.1івеька, .1ітківська і 13е.lіrкоди\1ерська ее· ред ні.

Далі доповід<І'І доІ\.lадно зупиннпься на значенні фа­ культатнвІІої роботн в школах, якій на ;п о ~1ало приді­ .1яюп, увнгн uкpe\ri :Інрекції шкіл, вчнтс.1і . Потріnно ПідВеСТН ІІ а ВІІЩИЙ ріВСІІЬ роботу ШКіЛЬІІИХ KO\ICOMO.lh·

сr,кнх і піонерських організацій. Це В(НІИ .в першу чeprv ПОВІІННі СТЗТІІ вірНІІ\!1! ІЮ\ІіЧНИКЗ\11! ВЧІІТе.lіВ В 0•80.10· дінні учнями \Ііцнюш знаннямн, розгортан н і спортивно· виховання . В районі патріотичного роботи, \fасової є чима.1о прик.1адів добре налагодженої поза·кдасноі ро­ боти, учні о•кре~ІИХ шкі.1 трюІаюп, тісні зв'язки з пере­ давиками виробнrщтва , ветеранами nраці, старІL~и бі ,1Ь· шовикюІІІ , переrrиеуються з зарубіжни~rи шко .1ярюrи. Всі ці позитивні факти с.1ід широко використовувати в по· есякденно~rу навчанні і вихованн і ·Підростаючого поко­ .1іння.

Доповідач док.1адно зупинився на роботі груп по·дов­ женого

дня ,

дав

характеристику роботи

шкі.1ьних

біб­

ліотек, спор ти вІІих секцій та ін. Шко.1а, сказав він, як нентр учбов о -виховної роботи з дітьми, повинна зробиТІІ ВСе, ЩОб В ОШ І бу.111 дуХОВНО баrаТЮ!ІІ, \tOpa.lbHO ЧИСТІ!· :">ІІІ, фізично розвннутю111. 13ін закликав вчите.1і·в доклас­ тн всіх с11.1, знання і досвіду для ще кращого вихованнн у nі;tростаю чо rо покоління ,1юбові до знань, nраці , ко­ .lекпІвіЗ\Іу , до сво<Ї рідної Батьківщини .

J' часІІІІКИ наради взя .111 акти.ви у участь в обговоренні доповіді . Заступник днреюо'\)а Шевченківської середньої школи т . Кудін П. П. поділився досвідо~І застосvва.ння

в шко"1і нау кової організації праці. Досвідом по. вихо· Бровар с ької

ванню учнів nоділи.1ася вчите,rька нr,ої шко .1н .\ 1> І т. Міхова В. Х.

серед­

На н а ра .1і також виступнтr ВЧІ!Те.1ька Літкінської се­ редньої шко.1н т . Вакула €. В., .1ікар санепіде~tстанuії Свирид О. П., застуnник директора Гого.1іІJської серед­ райвійrькко~І т . Молочко ньої ШКО.lІІ т. Рудешко І. М. М., зав·ілуючий відді.10~1 райко\Іу ЛКС.\1\:\" т. Бурла­ раЇЮН\' Броварського с\·ддп а аро.11111Й Г., В. ка

n.,

т. Кравчук С. Д., ін с пектор оn.1ас Іrого відділ\· tіара,1НОЇ освіти т. Устінов А. І .

На нарад і з nро\ювою вистуnнв КП ~ ·краї ни т . Лемпіцький В. Г.

секр<>тар

раЇІКО\1 у

По о бговоре11 u му nн1· анню нарца nрнЇІІІЯ.lа відповід· ІІе ріШС'ІІІІЯ.

*

*

5 січнн трива.1а секши11а

* робота

в•1нте.1ів.

К.1асні

директори біб.1іотt-к, керінники, біб.1іотскарі шкільних частинІ. .вчителr навчальній шкі.1 і їх застуnники по шкіл робітничої і сі.1ьської :\ІОЛоді обговорили питання :1альшого по.1іпшсння :tр~то\Іу пів·річчі .

навча.1ьної

і

виховної роботи

в

метрів

вирощувати овочі. Ще во-

І~а працЮють Хороше слю­ обладнаннІ теплиці сарІ Григорій Лебединець, Микола Кондратенко. бри­

Ровенська область: При Вербській середній школі-інтерна-гі Дубнівсько­ го району створено .клуб ін-гернаціо­ .виготовили нальної J:ружби. Учні стенди та альбо:-~-и, що розповідають про життя, навчання, відпочинок їх зарубіжних друзі· в, .'І•истуються з ни­

гада теслярів Дмитра На­

ми.

висаджена сени тут була поч­ цибуля, І ян тІльки нуть працювати газові

чі,

пе­

зе.'Іень піде в ріст.

уменна. надають

Велику допомогу наші

шефи

-

ко.1ектив заводу пластмас,

які

постачають

теnловід­

·викон­ ними трубами, п.1івною та

кому ірайонної Ради депута­ тів трудящих деuутат тов. !)ід()Кінь П. П.

сере .11Іьої шко.1и ~2

-- вчнтс.1ька біо.1огії Бро-варської 5, Іван Ка.1ениковнч Тес:rя - вчн­

тель \Іате'.1аТІІЮІ Заварицької середньої шко.l!І і багато

Виконуючи

чимало раннІх овочів.

9500

депутатів

npo

ною теплицею, бо вона не навітІ> Та оnалювалася . при

Трохюrівна Пі•дорна

іншнх.

На газове опалення Минулого року вперше в радгоспІ «Великодимер­

вчите.1ька 4-го класу Броварської середньої школи

ва

вчu

паради

і \Ііцні знання. Перевірка роботн шкі.1 раїй>Ну в першо~!\"

реІЮлюції, гром.адянській .війні і в борnn.бі за встанов­ лення Радян-ської влади в \917-•1922 рр., в зв'язку з

на.йбі.1Ьше

4

ра й о

Застосов уюч и нові фор~tІІ навчально-виховної роб<Уrн , вчите.1і домагаються того, щоб учні одержували г.шбокі

Нагороди ветеранам

nродзагонів та інших осіб, які

(3

«Кос~оса-184»,

від

дить

РАДИ

ЗНАННЯ- ВСІМ УЧНЯМ

Mlf!HI

яка надхо·

атмосфери,

стан

телекамер.

здат­ Внеока ІJ>оо.дільна ність телевізійної аnарату­

буває

теж

погода.

:\Іура

ся

що .в

встановити,

вірQгtдно

Антарктиді

БРОВАРСЬКОГО РАІЮННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОJ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Іншими

матеріалами.

І. ЗАБОЛОТНИfІ, робкор.

На фото: в шкільному

кл,убі ін­

тернаціона.'Іьної дружби. Фото К. Закалюка. (Фотохроніка РАТАУ).


юпочок ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ

Шановні др}'Зі!

1

Наближається знаменна дата -

;

Сил.

50-річчя

дянськил

і

«Нове життя». має на

і і

Просимо ветеранів громадянськоі та Великої Вітчизняної воєн, колишніх nартизанів надіслати нам сnвгади про буремні роки боротьби з воро­

j

стівки, газети, інші матеріали фронтових років.

військоІю-nатріотичного

і

Громадський

Ра-

І

і

Збройних

виховання

меті широко

підготовку до цього свята.

(

~ (

ВІйСЬКОВО­

відділ

ПАТРІОТИЧ НОГО

райгаз е т и

ВИХОВАННЯ

висвітлити

Героям

гами нашої Батьківщини, про найбільш видатні

еnізоди. Редакцію цікавля·ть фотодокументи, ли­

н

1 1

аших читачів

1 ~

nросимо

~

вання

1

минулих

~ і

nисати

і

громадських

про

трудящих, воєн,

військово-nатріотичне

вистуnи

nеред

унаочнення,

присвяченІ

кореспондентів ними

nрисвячене

ювілею

Радянської Армії. Пишіть про нове і цікаве в діяльності організацій ДТСААФ, nроnаганду но-

І

вого Закону про загальний віііськовий обов'язок nідготовку молоді до служби в армії. ' Пишіть про ·те, як несуть службу ваші земля-

і ~

nтахофабриках

і І

1

~

І

1

Один за одним :щають ра­ порти загони імені Уляни Громової, Вані Земнухова, Івана Ту.ркенича, Олега :Ко­ шового та Сергія Тюлені-на ... Сьогодні в Заворицькій середній урочиста llliOHf!PCbкa лінійка на тему «Па-'>І'яті загиблих будьте гідними». Нея дружина імені героі-в­

вихо­

ветеранів

1

~ ки, як nрацюють на nідnриємствах, радгосnах і на j і і

110 звільнились з рядів наших Збройних

1

nитів, листування з виnускниками

~

ветерани війни і ті, що нещодавСил.

мо.1одогвардійців вишикува­

Газету цікавить також робота червоних слідо- і

шкіл нині воїнами, обладнання музеїв, кімнат і куточків бойової слави, шефство над могилами, де noxo-

~ і

~ ~

вані ті, що віддали своє жІіття за честь, свободу і незалежність любимої Батьківщини.

~

зроблено і робиться багато цікавого і nовчально-

І

щих.

~

Отже, друзі, nросимо нам

Чекаємо ваших листів.

і

j

про це nисати.

j

Наша адреса: м. Бровари, вул. Київська, 154, райгазета «Нове життя», громадський відділ вій-

1

і

~ І

ськово-nатріотичного виховання.

І

І

і

Валя

довж\·є:

сlю-,:щ, nокуда сердца стучат,

По~шите, Ка-кой ценой завоевано Ваше счастье ...

Легендарний командарм

ло.1Іюводців

ступу

тих,

хто

минулих наших

нашої

армії,

грізні

роки

воєн вів

у бій

в

воїнів,

керував

ликими і иалиии ми операціями.

ве-

бойови­

ноиандува н н я

ПриволзькоnІ

готовності,

ЯН

Ч"lеІІ

всІх

високої

пил,­

Незабутнє враж е н н я залишилось про т. Дибен­

1\'Іи, :v~айбутні офfl~ери, історії громадянської війни знали про те, що т.

Ба;пф"1оту,

від

·ності.

з

ДибеНІ\0,

вимагає

воїнів Червоної Ар:v~їі постійної мобі"1ізаційної

округу.

сирих

-

па

помуні ста,

дарма,

ЦІ{

палкого

ком ан-.

оратора.

Д. ШУЛЬГА. підполковник и. Бровари.

За вказівкою 1

В. 'І. Леніна, в жовтневі

наше сьогодні, звучап, ве· .Ішчні слова з уст піонерки Валі Яре·менко: года

жизнью

напомните,

Но о тех, кто уже не придет

никогда,

Помните! ..

На закінчення вся дружи­ на співа.1а «Бухенвальдський набат>>, а nотім юні .1енінці з горном і 6арабаноlІ! стро­ О!

руши.~и

до

могили

покла.ш

Цікаво

пройшли

НJ\РИС

черг.

Так і .не вдалося Іванові

заснути в ту

ніч. Юль.ка

годпн то~ІУ вивів в~н із села пот-аємни:\!и лісовими стеж­ кашt групу поранених червоноар>Іійціn і, щойно повер­ нувшись, сидів на холодній .1•ежанці •В трІІВОЖІІО~Іу че­ к;шні. Бо.1ію1 рС}ЗТ•ерті ДО крові НОГИ. В ГО.10ВЇ Пl'К"1З

страшна ду~t·ка: «Завт.ра ворог буде в селі». !'ізкиіі стукіт у віюно порушив хатню тишу. - Заходьте, не зачинено, - гуюнув хлопець. Рипну.111 сінешн-і двері, і в клубках ~юрозної пари до

світ.111ці ступив червоноармієць. Хто є Жl!вий? запитав

простудженюt голосоч

у

нас

С. €ЛФІМОВА, старша nіонервожата.

запасу.

пахи порохового дю1у, часті арти.1ерійські вибухи і зmІ­ авто~атних

і

вінки.

збори учнів, nрисвячені 50річчю органі-в ВЧК. З інте­ ресом слухали діти розпові­ ді -про життя •і діяльність Ф. Е. Дзержинського.

ний вітер сіяв ·дрібними сухюш сніжинкюІИ, крутив позе:\!ку. Від скутої кригою Ловаті ·В село доноси.1ися за­ сухнх

за­

гиблих ВОЇН·UВ-ОДНОСе.1ЬЧЗН

СВ !Т A.lO. Ранок пові.1ьно цідив синяву 'Jючі. Пруж-

ва

могил,

И

повна

училища і брав участь в зимових навчаннях, яні

з

стояла того рону, т. Ди­ бенна весь час був у полі.

занЯть: міжнародна обста­

в 1936 році. Тоді я був курсаІ!ТО\1 ВіЙСЬК' О В О Г О

встане

хто ні~оли не nов-ернеться в

Мечту пронесите через

l-1oro бачи"1и завжди та:v~,

Дибеюю, яІюrо ~1ені по­ щастило бачити і слухати

І як гімн ТІІМ, хто ніколи не

Незважаючн на холод­ ну російську зиму, яна

де палежа.1о бути 1\оман­ дуючому. Запам'ятались його слова при розборі

Одню1 з тапих є ІІ. Ю.

проводило

командарма.

Герасн~1енко декла-

ГОЛОС СВОЙ ІlОДЬІМеМ, Зорче стань, человечество! .'lюди, будьте людьми! А Надія Дмитренко про­

'----------------~-----------~----------------~

дні особисто роззброював ти~1часовнй уряд у Зимо­ вому палаці. Цим і був винлинаний інтерес до ви­

агресо­

~tує:

І

Готуючись до славного 50-річчя РаДЯ!І ських :Збройних Снл, ми шанує­ мо па:vІ'ятt. прославлених

ю1ериканських

рів у В'єтнамі, говорять про без'Чи.нства гітлерівськиос загарбниюів в роки Ве.шкої Ві1 чизняної війни.

і

го по військово-nатріотичному вихованню труди-

11

Діти засуджують криваві дії

Ми nерелічили лише деякі питання. На місІ~ях ~

1

лась в шкільному залі.

ВІН ПЕРЕМІГ

охороною іх в тісних теплушках відправили до Німеч­ чини, в рабство.

Піс.~я .прибуття у Франкфурт-на-.\\айні Іван Кудряь­ цев

разом

з тисячами таких же обездолених nрацював

вантажнико~І на залізничній станції. З болем в серці розва.нтажував вагони з награбованнlІ! окуnантами май­ но:~~, не раз скуштував поліцайського гарапника. Ні під· невільна праця, ні знущання не вбили в ньому думку про втечу з табору і nов-ернення на Батьківщину. І цей час настав. Троє їх відважил-ося на риск. Друзі зібрали сякі-такі харчі і благословили в небезпечну

гість.

дорогу.

Зараз н засвічу вогонь, озвався Іван. Не треба, запер-ечив червоноармієць. Хоро­ ІІІІІ\і орієнтир ;ця фашистів зробиш. Відступаємо, хлоп­ че. Сили •не рівні. Оточили нас. Може, допо:vюжеш знай­ ГІІ шлях до своїх' Через кілька хви"1ин Іван був готовий. Зачинивши хату, де заю1шився менший брат, він повів бійців крізь

Не вда1юся стунити на рідну з~\І.1Ю сміливця~. На кордоні Польщі Іван Кудрявцев з товаришами бУ'В

·--

вороже кільце. йти бу.1о важко. Прова.1юючись по пояс в глибоко~ІУ снігу, загін посував-ся крок за кроком. :Ко­ .1ючий чагарник рвав одяг, дряпав об"1иччя. Та надія на

порятунок

надавала

нових

сил.

Не судилося вирватися з ворожих лабет загонові. КотІ, здавалося, до заповіmюї м'ети залишилися лічені метри, перед ни:\!и з усіх боків виросли постаті озброє­ ннх до зубів ворогів.

Затріщали запізні.1і постріли. Вогне:~-1 обпек.іо Іванові· підбо·ріддя. Липка гаряча к.ров бризнула на груди, за­ рожеви.lа сніг. Далі все було, як уві сні. За допомогою прик.1адів і багнстів вороги скрути"111 бійцям руки, зі­ гналн їх докупи. Про дальший опір не могло бути й \Іови. На кож-ного з них nрипадало !Не менше десятка фашн·стів.

Так березневого

ранку

1942

року

сімнадцяшрічний

юнак з вепиколуцького сел.а Тараокіно Іван :Кудря-вцев за колючш1 дроrом табору для військовоnо­

опинився .1онених.

Сумна доля чека.1а бранців. Чер.ез кілька щнів напів­ роздягнt:ннх, об~rорожених

і

голодних під невсипною

схоплений

гестапівцями і відправлений в карцер тюрми

Не пота.1анило і ·з другою втечею з фашистської ка11івні. Після кі.1ькох днів б.1укання по чужu•му .1ісі на його слід наnали фашисти. І знову тюремна камера. Знову нескінченні допити, знущання. Та найстрашніші випробування були попе­

Tapray.

реду.

В серпні 1942 року, згадує Іван Гаврилович, ~1ене і моїх товаришів по камері вивели в тюремний

-

двір. Там уже було вишикувано чимало в'язнів. Через

деякий час -в'іха.ли чорні закриті машнни із загра1'0ва­ ними ві,концями. Штовхаючи прикладами, охоронники загна.ш нас .в них. ·ніхто з нас не знав, куди повезуть: в іншу тюрму чи на страту. Ненароком кимось КІІНуте с.1ово «Бухенвальд» кліщами здавило серце кожного з приречених.

Бухенвальд... Це слово ни-ні -стало с!ІМІВОлом звіря­ чих катувань, жорстокості і знищення мільйонів чоло­ вік. Вимо&'!ЯЮЧИ його, здригаються всі чооні люди світу. :Концентраційний табір Бухенвальд б~в стаорений на­ цістами в липні 1937 року недалеко від. Веймара, де ко.1ись жили і т.ворили великі гуманісти поети Гете і Шіллер, композитори Бах і Ліст. Прикриваючись єзуїтським ви-словом «:Кожному своє» :на вивісці, прІtКріnленій на залізних гратах вхідних воріт, есесівці творили тут свої чорні справи.

Вранці

і ввечері тиеячі в'язні•в проходили через ці

ворота. Ввійшов у них і сімнадцятирічний російсЬІКий юнак. Ті.1ьки ввійшuв 1te Іва>Ном Кудрявцевим, а иом~­ ро~І 8984. ВідНІші він повинен Сіув забути не ті.1ьки своє nрізвище та ·і~t'я, а й все, що зв'язува:ю його з минулим і \Іайбутні~І.

Яких

ті.1ьки звірячих

знущань не застосовували в

концтаборі!

За •найменшу провину есесівці підві.wу;ва.лн .в'язнів до стовпа на плечоІJнх суглобах, вивихнутих назад, що призводило до JЮЗтяжки зв'язок. Полонених цьКУ'ВАЛн

собаками, мориvш голод<Jм. В таборі лютув3,11и інфек­ ційні хвороби. Зловісно диміли печі кремато-ріїв.

Одним із нарядів, якого боялись більше всього, була

робо11а в каменоломні. В будь-яку погоду в'язні повин­ •Ні були найпримітивнішими інструментами довбати ка­ руками і перевозити ммння, вантажити його го.1ими своїми сидами.

_В таборі ро-ками діяв гітлері,вський •кат Мартін Зоммер.

Вtн бив, душив, отруюва.в безневин1 ннх. Не відставал-а від нього дружина К'ОІменданта садисжа Ільза :Кох. За її розnорядженням

в

бараках розшукувалися

люди з та­

туйова,ною шкірою. А пі·сля їх вбивства з неі для бу­ зувірки і ЇЇ «П·ОМ•іЧНИКЇ'В» •ВИГОТОВЛЯЛИСЯ абажу.ри і СУМКИ. Ве.1иких 'нестерпних мук приносили .в'язня·м вра-нішні і вечірні перевірки. Напівголі, знеtи.1ені довгими годи­ нами під проливнИ'lІ! дощем і пронизливим вітром стоя­ .ш вони .на п.1а.цу. Ба11ато з них падали від утоми або .1ежа.1и

мертвими

перед ·виши.куваними

на

перевірку

В цей же час вони вимушені були спостерігати за по­ каранням своіх товаришів, яких прив'язували до козлів і наносили по 25 і навіть 5О ударів на11а'€м по оголе­ ному тілу.

Не уник іх

і

Іван Кудрявцев. «.Вина» хлопця була

в тому, що, йдучи в колоні, він ненароком спіткнувся. Рудий есесівець заnримітив ЮІІІака з шра-мом на підбо­ рідді. А ввечері дужі шу,цмани оголеного при.в'язу.вали його до варвареького зна·ря:ддя. «Двадцять п'ять у да­ рів» таке бу,ю розпорядження •Наглядача.

Опритомнів Іван в табірному госпіталі. Як і коли ІІін


НАЯСТАРІШИJІ

ВЕСНА спитав 3а приtла~ом миронівцін механізатори pa~rociiy « Воб­

рицьttий>>

зобов'язаnися в'

стислі строки і якісно пі,~rотувати всю техніку 110 весни. У соціалістичному змаганні на честь п'ятдес;І­ тиріччя Радянської юади на 'Україні добидис я непо­ ганих · наслідків ві,1Р~­ монтували 24 трактори, я~< і бро передбачено планом Ра

За останні роки наше гос­ по:~арство помітно :Jбі.lьuш­ .'10 виробництво ~1 о .1ока . Так , у юві.1ейножу pOJ~i його вийшло . Н:l сто rектарів tіЛЬ С. І>І\ОГОСПОД3РСЬІ\ІІХ угідь по R19 центнерів , а надоєно на корову по 2673 кілограми . Домоrдися ми таких показників не ті.lЬІ\И за рахунок зміцнення 1\0(1мової ба:-~и, а і подіІІш е ння порідності маточног о noro-

лів'я.

Високопродуктивні Нинішнього року ця кіль­ КіСТЬ . збі.lЬШІІТЬСЯ В ;jBa ра :~и.

Про те, ЯІ\е ве.шче:ше аначення має у дальшому збі.1ьшенні виробництва мо­ лока

подіпшення

ми у свій

час

з того , що відібра.1и в О!\ре'!е приміщення пл е мінне

грами мо.1ока, а в ньому по радгоспу

ними . Всього

.дог.1Я,'\ :щ

теп е р

rтемінній фермі ведикої

роrатuї

четвертий квартал, поставн­

тому числі

.'ІИ також на .1інійку готов­ ності чима .1о зем.1еоІіробних і посівних машин.

рів

« МТ3-50»,

гідропомп . Дпя

сівалок конусів, са.lьни­ ків тощо. У майстерні нr вистачає інструменту, зок­ рема метчиків, .1ер о І\ . Ще минулого

року

радгосп

придбав три кукурудзос іва.1ки, а.'Іе

вони

розуІ\омп.'Іек­

товані нема бан о к д.1ч засипання зерна. ·

На Жердівському відді . І­ ку організовано три ланки, які вирощуватимуть кар­ топлю. Зараз nідготовляє~Іо

техніку, а от гною вивез.'Іи на площі дуже ма,1о, бо дирекція радгоспу не виді­ ляє

автотранспорту .

Відомо, що зима краща ня

пора

для

Н<tіі­

-

пров е деп­

агронавчання,

вивчення

передового досвіду, але і до­

сі воно у нас не організnвано.

П. ХИТРИЙ, nанневміі механізова­ неі nаикм.

І'u,'Іів ти

худоби, в

був

І'ІеІ<е..ТЬІ/ИЙ

-

не

ВОГОНЬ

267а

:Jщ.'Іьшення

корів

чпрно-рябuї

норщи

іі т име в о с новному

за ра­

го заводу

п:шстичних мас.

п."Іанів наукової організації

Підприємство ще бі.'Іьше зросло, ме ханізовано і автоматизонано ряд виробничf!х процесів.

праці підвищено техніч­ но-економічні показники, зокрема вартість продпщії

Минуло рету

u

виробництво

н а родного

мають

стати

до

те~1у

,1отримання процесів,

на~І'ятав .

Перше,

В

Ті.1і

)'С Ь О \Іу

і

що

відч у в .

ПИ .lЬНИЙ

JIOI ..lЯ.l.

·неn рито~ ного ,

заюшеного

кр о в · ю .

приніс його в госпітальну ІJІа·лату ні:~~ецький антифа­ шист, який ·вже 12 р()ків · перебував за к о.тючю1 др ото~. Фр.іц Унгер. йшов час. За допо:~~огою J-' нrepa Іван ЗІІайшов нових друзів - .німецьких ко~у ністів Ге.1ь:11 у та Тіє~ана і Ро· берта Мюллера . Вони 1\"Лікува.ш його , підгоду-ва.1и і таємно переховували в госпіта.,і

під !ншим номером.

Не скорялися знедолені люди . В умовах жорстокого табірного режиму в'язні 32 шщіональностей окупованих

кра.їн продовжували боротьбу nроти фашизм у . Органі­

заторами і ~атхненниками її були ко:~~унісrи. Став на шлях боротьби і Іван Кудрявцев. Доля зве­ ла його з радянськи:чи військовополоненими підпі.1ьнн­

ками І. І. Смирнови~ . М. Ф . КюнгО\І, М . С . Симакови:ч і багатьма іншими . ·ВошІ виховали в JІьо:~~у відвагу

і кмітливість.

Війна наближа.пася до •кінця . В 1943 році в таборі був створе:;ий Інтернщіональний nідпіль11ий комітет. Він орrа·нізуваа єдиний фронт в с іх в'язнів , вів бо11отьбу з провокаторами, саботував воє11не вироmІІщ'І'во і го­ повстання.

Пі:дnільнИІКи, ризикуючи життям, діставали і виготов­ ляли зброю, телефонні пров·оди , ножиці для різання дроту, nрожектори , регулярно інфор\І ува .qи в'язнів про стан на фронтах.

Дісталося важливе завдання і молодому підпільнику. йому було доручено взяти уч.асть у формуван,ні і на­ вчанні сгнітарних дружин. Під керів н ицтво:~~ .1ікарів госnіталю Роберт.а Мюл.,ера і Ге.1ь.\Іута Тіо1 ана та ра­

дянських nо.тоиених фе.1Ьдшерів О. І.

Гуріна і

Г . С.

1

в

цех

Г.

він

І ось грізний

·

час

І.

під­

шко .1н

.1ек·

~Іайоерності.

-

роботи .~екцію

прочитав

над

на таІК у

кандидат

наук доцент

подар у нок

-

ВИВСЯ, а приїхав у районний І~ен~р за десять кі .1~}:ІІстрів в е рхи на коні .

Рід Міс.,і:~~ова налічує близько 200 ча.аовік . В Ле· ріку з ню1 приїха ,1а ціла ·група внуків і nравнуків.

селекціонер

радгоспу «Русанівський».

..

трудово І

ців , а танож велин у гру­ пу членів сільrоспарті .'Іей.

Загальні видатк и бюджету державного

1968 рік мільярдів

по со­

станов л ять 13 :'.t! .'lІ>йони

624

-

на

наса~ше­

ред, на виплату nенсій і доnомогу nід час хвороби, на nридбання nутівок у са­ наторії, будинки відпочин­ ку та ІншІ оздоровио­

профілактичні

людини

заходи.

У

році

1968

безnлатні

ІЮ 6 мільйонів 600 тисяч робітинків і службовців­ майже на nівмільйона чо­ .1 о вlк білr.шс, ніж торік .

Значні

Іюшти

nередба­

чено витратити на органі­

зацію відпочинку дітей. У літні канінули пільгові путінни одержать 5 міЛІ,­ йонів 723 тисячі дітей. Велипе nіклування ви­ являється

про

тих,

хто

шт у р:~~

ворі1

nе­

Ге­

Разо:~~ з тнм, кадри філь~у І

п ер с н осят.ь .глядача о nеред· р е ВО.ТЮUІІІ fІ І рОКІ!, KO.lll . робіпшки гН \' .111 спину на ка·

віталістів , rюказуют J, , як вони бор О.111ся за Р а дянсь· ку

вла д у .

~ - фі,,ьмі бачн:~ою е пізоди часів Великої Вітчи·зняної війнп. Він розповіда є про те , як синв і дочки ве.тико-

« Ранок ~юго хороший Д.1Я

І

ІЦОЛКОВЦІ ,

.1еКТОрІВ,

ЯКі

ЧІІТаЮТІ,

бИЛІ\·

тр11ва€

більше

одної

сЯ на фронтах з гітлерівсь- години, весь час він ДfІВІпьки:~~и окупанта:~~и , бо ролися ся з інтересо:~~.

в ти.~ у ворога.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

Кінофільм розповідає про трудіан!fКів зоряного міста з Підмосков'я, про їх жит· тя

і відпочинок, пр о трудо­ будні , наnовнені тво.р·

ві

Ч О Ю,

на•ПОЛе'ГЛИВОЮ

розплати настав .

11

працею.

доnо·

квітня

фашистської

кат івні .

О

15

1945

годині

хвн .1ІІІІ вони знеш.кодн.1и і взя.1и в полон о х орону е с есівців, з ахопи.1И зброю і підня.1и над табо.ро~І ппа­

п о р вюво.т е ння.

Нині

тут

б ухе нвальд r ького

в

цей

дзв о 11 у

час uюn'ятниці нагад у ю ї ь

про

три цю

t rезабп1ню подію.

І Іс 'скоро повернувся до рідної оселі Іван Ку.:rрявцев.

За розпоря д ження~~ ко~1ітету вивозив на радянську те· рнторію хворих, потім працював у госпіталі. Після за­

к~нчення війни три роки

с.1ужнв в Радянській Ар\! і Ї .

Т \т же і ко:~~ со:~~ольцем став.

· зараз ко,тиurній в'язень табору о1ерті живе в Бро­

в арах і працює нача.тьником з~Ііни на Київсько:чу ко:~-r­

бінаті

<<Будіндустрія ».

Він

студент-заочник

юридичного

факу.1ьТ'ету Київського у ніверситету. Комуніст К удряв· не в частий гість в шко.,ах і робі11ничих клубах. В бесі­ д,ах і лекціях вvн розповідає молоді про стр11.хітливі зло­ чини фашнстськнх націстів проти людст.ва.

Радянський уряд в~tсоко оцінив :~~ужність підпільника

в боротьбі з гіт.териз:~~о:ІІ. За активн у участь в патріо­ тичній інтернаціональній організаціі Івана Гавриловича н а городжено ордено:ІІ Червоної Зірки. Іван Гаврилович не порива є зв'язків з колишні~ш в'язня:чи Бухе.нвальда . З багатьма листується, ціка­ виться ї х життям , успіха:~~и .в праці. Пишуть йо~1у піо­ нери і учні з :~~іст і сі,, країни .

Мину;1ого літа

Кудрязцев .nобував у

Ні:~~ецькій Де­

~юкратичній Республіці. Мов рідного, зустріли його по­

Понад двадцять два роки :чинуло відтоді, коли над світо:~~ зійш .ю сонце Перемоги над фашиз:~-ю~t . РадЯІІ·

ські ,,юдІІ аіколи не забудуть, якою ціною во11а діста­ лася Ї\1 . Н е забудуть про це і ко.1ншні в'язні Бухен· •Ва.1ьда, які, пере\ІагаючІJ ОІ Е>J1Ть, в жа х.тно11х катівнях гестапо

вносн .1и

сво ю

частк У

в

з ага.1ь.н у

сппаву

-

по­

с ивілі антифашисти Фріц Унгер, Роберт Мюл.тер і Гель­ :~~ у т Тієм·ааІ . Він відвідав міста Бад-Е.qьстер, Карлмаркс· штадт, Хемніu, де живуть старі друзі, школи і підпрн­ оІства, пок.лав вінок біля одного з пам'ятників в націо­

Кудряnщ• в . П опі .т ~· ' .: ~,і! о н і в же р т n, сп а .1С ІІ ІІХ в фашист­

центраційного табору Бухен.вальд.

t(і З ~І у з н ого коріннюr

н ально:~~у :чузеі, спорудженому на місці ·колишнього кон. Зворуш ,тивою бу .1а. з у стріч з ею~пажем морськоrо па­

сажирського .таЙІнера «Засніц » в портовому місті цієї ж назви. Крашій його бригаді з машинного відді,т~ння

присвоєно звання імені Івана К у дрявцева. Члени брига­

дІІ вр у чи.1и гостеві nа\t' я тн у фотографію кораб.1я і гра­ м о ту прп обра п11я його п о чеснн:11 брига диром.

-

п осібник

лекції про дружбу великого російсько·го і ук·ра ї нськоrо народів, про др у жбу і зма­ гання т р у дящих Що.1ковсь· кого і ·нашого районів. Фі.1Ь\! випущений .1Юбитедь­ ською кіностудією міста Що.1ково. Де:~~онстрування

го росій~ького нар оду, в ТО· його МУ · ЧИСЛІ

міста»

наочн ІІ й

~1іщюї др у жби росшського і у краінського народів .

15

)·д ари

за

станом здоров'я потребує лікувального харчування. (РАТАУ).

р о ку за наказщ1 І•нтернаціона,,ьного підnільного ко~Ііте­ т у виснаже н і го.1одом і знущан н я~! в'язні с\1і.1иво пішдІІ

іІа

1

ПіJІЬГ(•Вl путінни в різні здравниці одержать близь­

один

мільярд 65 мільйонів кар­ бованців більше , ніж у 1967 році. Ці 1\ОШТИ В\1КОрИСТОВУЮТІ>СЯ,

йом\'

бр.оварчана~І

швtцк о оп а.нував с аніl'а·рн у справу

"агав навчати інших .

В.

Від запропонованої

аВТО~ІаШІІНИ ГОрець ВіДМО­

НЕСТЕРЕНКО,

зоотехнік

не довелось nриклеювати

тру дя щі міста Щолково Моеконеької області на знак

rпвих виробів на І;Ї.'!І>І\а тІІСЯ'І тонн на рік. Г. АНДРІЄНКО. Б о іік а

яІ\оrо

о ргій Андрійович Євсеєв . Віл розп<JІв і.в, як працювали над книгою Ка·рл Маркс, Володимир Ілліч Ленін та інші видатні реоолюціонеори. Поті:~~ слухачі школи ди­ вилися кінофіЛІ;:ІІ « Ранок ~юго :~~іст& ». його переда .1и

ничнИ h'OJ>щ·c допоміжного при:шачення. Це дозволитІ, нові. види перt>робки пдаст- збільшити виn·уск пластма:!а рахунок те хнодогічних

заняття

дагогічних

ВИІ\ориетовуюп,ся у с і.1ьськощ· господарстві . Ос воєно

мас.

1918

матеріальної

«.'v\етодика

спожи­ ладу

:ІІ У

Тf\1ЯТНИЦі .

карбованців

принципи

юшгою :;.

но.'Тівінілхлорил а шарнір .. n 11 есформ і оснастки, скпа,'\ ни~ а' єднання:~~, які широ І\ о тарного :1берігання , вироб-

-- Все буде добре. _-_ тихо сказав ,,ікар .та~ІаІІ ОЮ ро­

тував

вве,1ені в

ВіІННЯ. До 1:\іНЦЯ п'ятирі•ІКИ

труб а

сійс~;кою мовою . Вид у жуй . Не втішили ці слова за~юрдованого в'яз-ня. Адже їх говорив нім-ець, вор о г . За своє поневіряння по тюр~Іах він зазнав нема.ю підступності і .тице~ірства фашистів. Ненавидів їх всім с вої:~~ ЄСl'ВО:ІІ. Лише nізніше взнав,

екзекуції

товарів

240

'І'радиційну білу бороду. Він Іюсить свою розкішну боро­ ду вже більше як сто рокі.в.

до с ві,1чені

;jОГЛЯ ,\аЮТЬ

основні

топської

ІІ•1іВІ\а, і ,1етал і ,1І1Я IIJH!ilaТЬС Я в 2,2 раза , з начно промис,lовості та !1•>Jшириться виробництво

же но

НЯ!(

ціального страхування на

чергове

,\OOY дівної

товари

прийня­

січня

4

на

В леКllІІІНО~Іу залі райко­ ~' У КП ~·країни відбулося

ще ііідьше зросте потуж­ ність підприє~ства. Випуск ЕJа.1ОВОЇ ПрІ.Ц}'КЦіЇ абі.'ІЬШИ-

народного вжитку. Налагод­

nодарунки

вихованцЯ'\! школи-інтернату

Година знайомства з щолковцими

MY

аатруби, і

машинобудування,

~,,,лщ-

ро ну. В період встанов­ .1ення Радянської в :Іади соціалt.пе страхування,

дання

е І\ С ШІуатацію нові вироіІНИЧі П:ІОЩі, і ЗаВ;jЯКІІ ЦЬО-

llll iHII'H)'-

Дек­

тримки сім'ям червоноар­ мійців, хворим і людям похилого вІку. Тепер со­ ціальним страхуванням охоплено всіх без винят­ ку робітників і службов-

знижено більше, ніж на три

випу с h'ає

років

50

страхування

Леніним, в першу чергу було спрямоване на nо­

найновішогu здійснення

заво,1у річки. Бу:~утІ,

про

того ВЦВК

і випустити :~щатково прn- 19 процРнтів. дукції на :~есятю 1 тнся'І R r.liІJ\i т•рсn!'І\ТІІВИ за­ карбованців, --- 110 з пові;щr; воду в третьому році н'ятп-

раз завод . Це і

О КреМИХ

в минудому

випадок хвороби,

справитися 3 виробничою дукції в nорівнянні з 1966 програмою юві:rРйного року роком зІшзилнrь майже на

виробів

В

Ней

На благо

Це дадо можливіс1Ь проценти . Витрати на один нашим робітника:.~ успішно карбованець товарної про­

вань

)'ТРИМ}'ЮТЬСЯ

прюІіщеннях .

таких

були сформульовані

впровадження устатІ\ у вання,

т . ;lоnатін . - по 00- 900

четвер­

до

досягнення

показюtІ\ів ще

пnго.'Іів' я

Плідним fіув 1967 рік д.'Тя колектип Бровар r. ьІ< О-

го.'Іовний інженер

помісеИ

кінця року буде ;\ОВедено процентів.

Для

ЗАХОПЛЮЮЧІ ПЕРСПЕКТИВИ

СІtВОЇ JІЮДИІНІІ В бі.Ю~І\' Ха.1аті на С.ВОЄ\1\' обЛИЧЧі.

що •nісля

покоління

сере .~ ­

було на фер:~~і ШІШІ' Вже в кінці n'ятирічки то торік уже ма;ш 3-t . чорно-ряііа худоfіа станови-

СМЕРТЬ nотраnив сюди

того

1970 40

3

перших днів ноnог') року нарощуємо ТІ''ІІІИ пі.1готовки техніки. Та є n н.tс і певні труднощі, ЯІ<і га.'JІ,­ муютІ. роботу . Це, на са'ІІІІ'­ ре,ц, обмаль деяких заш~­ них частин: шестерень, під­ шипників коробки пе редач швидкостей для тракторів

та

до

позаторік ЧІІстопnрі,\НИХ ко-І ху но!\ власного відтворення. 20,

те.1иць

ви­

Відповідно дu перс пе І\ТІІВ­

корів . Якщо

307

рин

є на н о го пдан1· nдемінпої робо­

730

рощування

;J..'ІЯ

розрах у нком ,

час підвищуватиметься, і кількість чистопорідних тва­

кідо­

МіІточне поголів'я і моло.І-ІІіідограми .

няк, по;І.іпши.'!и

умови

процента . Порідність пі с дя нарщження ві .І 1\)tаматочного поголів'я весь щих ВИСОКОУ.1ЇЙНИХ КОрів і

стада,

3372

оптимадьні

Новорічні

7R,5

с ві.1чать красномовно такі цифри. За минудий рік на

к ожної корови

ДІД-МОРОЗ

в радгосnі

створено

:1 таІ\И\1 у високогірно.:~~у азербайд­ щоб їх у жанськ о му се.1ищі Лерік у 162-.річний Шіралі тиме R7 процентів ві.1 ;~а-, 17 -- 20-:.~ісячному віці па­ вручив рува7·и. На п.1Р~t'я ві ,lііира­ Міс.п-імов-найстарішнй, ма­ rа.1ЬНОГО радгОСП!ІОГО . ста­ буть, Дід-Мороз у світі. йо­ да, В ТОМУ ЧІІС.lІ КОРІВ - · ються те.1ІІЧКИ Ri,\J)a:!}· Ж

шемінній фермі надоїли від

Почади

році

ва.тення г і т.тер і всr , h оІ·о режнч у. І Іе забу д е цьо го і Іван С І . КІІХ

кре ~ tан,~ілх,

пр о щ•се

c.l(JB a

~ирного і

ст у кає

в

іі о го

бу х енв а .тьдськ о ї

серце .

К•lЯТ•ВІt:

Кnізь

життя

« Знншеішя на·

.наш .юзунг . Побудова нового

-

вільног о ЖІІТТSІ

---

н аша чета ».

в. полотняк. На фо то : Фріц Унrер

І . Г. Кудрявцев і ні~Іецькиіі антнфаu111ст ( з.1ів а ) бі.1 я в е жі ..1с в с т а ІІ о в.lеІІо Б у хен­

за .1ьдс ь к ІІй дз в ін

(.1іт о

1967 pm;y ).


!ШD IИmilil rfP ІІД ())!Р д ШІІ~ !РФІВд В

творчому ужинку

члена

Спілки

письменни­

році. Пізніше він видрукував книжки «Про бра­ тика Юндратика», «Кленочок», «Цікава екскур­ сія».

збірка поета

«де зима поділася?». Нижче подаємо низочку пое­ відгук поета-рецензента Лідії Компа­

ІІієць.

«Любо й мило малим читачам увійти разом із своїм ровесником у чудовий світ природи, куди веде дітвору Федір Петров. Природа в нього не аморфна красуня, не декорація; вітер, квіти, де­ рева, злаки живі, діючі. Поет наділяє їх даром слова, і вони вступають з героями книжки в кон­ такт, радіють з ними, журяться.

Вірші збірки

«J(e

зима поділася?» ясні,

про­

зорі, зрозумілі дитині, доступні для її сприйняття, в 11их приваблюють правда, невимушенkть і ціл­ ковита конкретність дорогоцінна якість пое­ та. Федір Петров людина з тонким поетnчним чутrям, його нову збірку можна лише Щиро ві­ тати».

І кажу: Ой, нене, Заг.тядають снігурі У вікно до :\Іене! В них сі;:>е-нькі піджачки, Га.тстуки червоні ... Я із сrолу кришечки Згріб мерщій в долоні. Вибkаю швидко в сад Птахів году,вати. А вони посіли в ряд І

давай

к,,ювати.

Замахали враз крильми: - Ой спасибі, друже!

Вже давно в артілі

Диаі запашні.

стоги.

зима

Коней норовнетих Та й помчала через поле Гостювати в місто. А сонечко над полями Дужче припіка. Та11е <:ніг і ручаями У Дніпро стіка. Я запитую в татуся: - Де зима поділась? Він оtіпься, г.таднть

Фото Ю. Копита

вуса:

(Фотохроніка РАТАУ)

~~~"""~~~~~~~

Знахідка у морському архіві У фонді

зна:.~енитого

~осійсьного

.

Ф.

в

Індії

12

ронін,

був од-

:.~ореп"1авця ним з перших європейців,

Нрузенштерна,

берігаєп,ся

у

що

Цент-

яні вивчили мови бенгалії

1

хінді.

У

році він

1795

ально,Іу державному ар- заснував у Нальнутті пep­ lBl Війсьново-:\Іорсьного ший театр, де вистави ~лоту СРСР. знайдена йшли бенгальською мо-

.еопубліІЮВаJІі .1испІ Ге- вою. Перенлад п'єс на цю ,аси:\Іа Лебедєва ро- мову робив са:.~ Лебедєв. шсІ.Іmго

:інця

:ІІандрівнина

СУІІІ сто.'Ііть. овориться іНі

початну

XVII -

Лого перу належить випу­

щена

У .1истах на

про

останні

перебування

російсь-

:ого мандрівника в Індії.

Лебедєв, яний

в

Лондоні

мови

хінді.

грамати­

У

працю,

присвячену народним зви­

Східної

прожив

Індії.

(РАТАУ).

~~~~~~~~~~~~~-~-~4

Машині

ВІД ЗИМИ ДО ЗИМИ

легше

бону шляху не тримаєшся,

Пет.1яє машина по шля­

:у в непослушних шх

рунах.

·а;кир, н·доnго

водіє­

Бачить

па­

що при таній їзді в

стовп

врізатись

а

зигзаги

виписуєш?

А той у відповідь: - Що ви тямите. дя­ дьну? Та так же машині легше.

Записав В. РОМАНЮК.

Закарпатська студія В Ужгороді

те-

tебачення. У своїй новоріч1ііі програ~Іі студія де:~юнстІ\ вала фі.JЬ:ІІИ з розповідя111 про змінн, що

Закарпатті

піс.1н

:

·.а

:

3

і

t:

і і

:S::

Дуб теж сто·яв, як rюіи.

трудився,

Що від праці аж ВІТЕР

стомився.

Сів спочнти. ДжереJю, Ніби .в .казці, ожидо. І тепер усі з се.1а Воду п'ють із джерела. А

водиця

П'єш

її

сочиться,

-

і хо·четься.

НА ОБОЛОНІ .1\'\и пасем колгоспні кон·і З татусе~І ·на оболоні. Коні наші біля ставу Дружно хрумкають отаву.

:

М. Бровари, вул. Київська, 154.

кучеряву.

А вона .1исrоч·ками тріпоче: Я сьоrодн·і Нё засну дv ночі.

-

питає вітерець. - Бо мене скалічив Іванець. Він мою nорізав кору

-

Це чому?

-

дуже,

І тепер я, вітроньку, нtдуЖ'а.

Вшми роси На nокоси І поля.

Наче -воду, Прохоооду П'є земля. Хлюnа .річка Невеличка В береги. Кинув ранок Свій >rерnанок Нав~~ти. ЛЕЛЕЧЕНЬКИ Ой стала я на rорбоІ&Ку, Глянула у внсь. Лелеченьки чорнокрнJІі В в111ріА nонеслнсь. - Летіть, летіть, За моря, у світ. Та й понесіть на крил~чках Всім дітям привіт. І хлоп'я11кам, і діІtЧатк~м­ Всі-м ім розкажіть,

Що Оленька хоЧе щиро З ними подружить. Довго-довго' я стояла, Дивилась у- вись. Лелеченьки чорнокрилі В ви·ріЙ ІІОНесJІИСЬ.

фільм.

телеба­

візійний

(М.).

За-ключний концерт

19.00 -

1\\іжнародного фести-валю естрадної пісні. Передача з Кремлівського Палаuу з'їз­ дів. (М.). 21.30 - Програма

україн­ і :~юл-

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

8

Гайдар

-

~комендЗJJт

сні.гової

фортеці». (М.). 16.45 - «На сон грядущий». Фільм,коІЩерт. 18.40 - «Ме.рт-ві душі». Художній фі.1Ь}І. 20.20 «На добра­ ніч, діти!». 20.30 «Розу;м­ ні речі». Телевізійний спе.к­ та-к.1ь.

НЕДІЛЯ СІЧНЯ

7

Перша програма

Гімнастика для ШІКодярів. ( М.). 9.15 «Будильник». (Фрунзе). 9.45 - Телевізійні новини. (М.). 10.00 - На екрані фільми­ лауреати ll Всесоюзного

9.00 -

оргЗІН Броварокого районного

І

..Q

~

трудящихся КиевекоА обласrи.

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

3-82, заступника редактора, відділів: nартіАноrо жит· - 4-67, сільськоrосnоJІ.арс:ькоrо віціо~у І rpo. мадської приіімальні «Київської 'правди• - 4-47, віJІ.ПОВЇJІ.альноrо секретар•, редакuії районного радіомовлення та фотокореспондента - 3-18, ІНДЕКС 61964. Газета виходить у вівторок, четаер та суботу. промисловості

~= м

1:(

1.............................................~......................................................................................................... , 154.

Тмеф011

-

4-57.

СІЧНЯ

Перша проrрама

;! комитета КП УкраІ~НЬІ и райониосо Соеета депутатое

Брvвар~ька др)·кзрня, Київської області, 1ул. Киї•с~ока,

«Сім днів»

ПОНЕДІЛОК

багатосерійний до­

фільм.

21.00 -

~~!~!§і~~~.~~~~~ Міжна·роЮІа програма. (М.)

А.

програ­

•Іення. (М.). 15.30- «Топо­ .1Я». Програма для юнацтва. 16.00 - «Радима, пропонує­ :~ю, пооідомляємо». 16.15 -«Поет і кохана». Літератур­ на передача. 16.45 Теле· візій.ні новини. (М.). 17.00В ефі,рі «Мо.юдість». (Мінськ). 18.00 - Літопис піввіку. «Рік 1956-й». Теле­

(РАТАУ).

НАША АДРЕСА:

Заколисує в~jЮич.ку.

лелеченьки,

Ша.1ений віте,р в чистім полі Додолу гне стрункі тоnолі Мов навіжений, на шдяху Здіймає куряву лиху. Кошлатить жито на горбочку Ще й задира мені сорочку. І я розгнrіва:вся на нього, На вітругана ·того злого: - Чого, -кричу,- так розгулявся?

·--=. . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--

возз'єд-

та

Іх дуб приймав на се6е. Тому-то .він скалічений, Покручений, посі'Чеюrй. Із ·воросом :в двобої

заросло.

грама кольорового

ведуться

сталнея в [давською.

тя, масової _роботи

порохом,

Бо йшла війна із ворого~!. Летіли бомби з неба.

ма. (М.). 10.30 - «Здо­ ров'ях'. На.уково-популярна програма. (М.). ll.OO «М!І'стецтво і ми». Телевіз-ій­ ний жур.нал. (М.). 12.00 «Від семв до дванадцяти». Художній фільм для дітей. (М.). 13.30 - «Новорічні вогні». {М.). 14.00 Про­

1_.......................................................: .... : .,.. 1 l ""'

~юх.о~І

-

УТ. «На меридіанах Украї­ ни». 22.00 Розважальна лрограма з НДР. 23.15 Телевізійні новини. (М.). Друга програма 14.00 - Лялькова виста­ ва. (Львів). 14.30 «Ка.р­ ТІІНИ». Телевізійний спек­ так.1ь. 15.05 «Честь змо­ .тоду». (ЛЬІві.в). 15.30- Те­ левізійний театр д.тя дітей.

кумента.ТJьний

трьо:11а мовюш ською, угорською

І дід мені повідав: Колись тут nахло

Я узяв лопату в руку, Поспішаю через луку. Через луку напрямки До широкої ріки. Ось уже і джерело,

СУБОТА СІЧНЯ Перша проrрама 9.00 - ГіМ1Іастнка для всіх. (М.). 9.45 - Телеві­ зійні новини. (М.). 10.00 -

ною.

Те.тепередачі

Покручений, посіченийІ­ Питаю я у діда.

ДЖЕРЕЛО

6

ста.1а до ла- па.ння з Радянською Украї­

l\' Закарпатс~>ка студія

Вдвох орали поле.

Та від му.1у очmцати. До с~1еркання так

Січень січе, Лютий лютує, Березень плаче, К1вітень квітує. Травень лід ноги Сте.1е 'І'равицю. Червень складає Сі-но в копиці. Лиnень медовий Бджі.юк чарує. Серпень чу довий Булки дарує . Вересень трусить Груші в садоч.ку. Жовтень гаптує Клену сорочку.

зично-розважальна

записане

Іде янось додому з рай­ чи в яму влетtти, та й пи­ (ентру автомашиною під­ тає шофера: - Чого це ти одного шлий шофер. Поруч в ;абіні пасажир сидить.

Від ран.ку і до ночі Старезний дуб шепоче. - Чому він весь скалічений,

Я почав його -копати

«З днем народжеюін». Му­

Почуте й

Скалічений, nокручений

коня:

Що ж, сідай, Миколо! Так .ми з братом до півдня

що

ВЕРБИЧКА Вітерець легенький біля

РАНОК

Над річкою, над кручею,

-

Те,

втопнлась.

нівроку.

ДУБ

Збоку стороною. Забери,-йому кажу,­ мене з собою.

ПОЛІ

Петер­

бурзі він видав

чаю1

ПОЛЕ

свого

глянь,­

Жиrrо, жито, жито. Скоро, скоро в ці жита Попливуть комбайни. Ой ти, ииво золота, Краю наш врожайний! Пронеслись весняні дні, Промайнуди птахом. Іде .1іто на коні Понад битим шляхом.

!

Він спинив

гринджоли

Дн.ілрі

В землю б'є копито..ч. А на·вкруг, куди

Ріже чорну скибу. Я за ним біжу, біжу

ДЕ ЗИМА ПОДІЛАСЯ?

)'

Гарні вуса в діда Клима, IlJ.Іe й моргає дід вуснма. А ячмінь шепоче збоку: - В мене вуса теж

ставу

Понад битим шляхоrм. Юнь біжить у світлу рань,

Наче кусень .хл~і·ба.

килимами Зем.тю навкруги.

;,·

Іде .1іто на коні

Іде брат стальним конем,

Вс.ТJала

-

Пронеслись весняні дн,і, Промайнули пта.хом.

Пахне свіжим чорноземом,

В край наш завіта.1а З<мота.вка осінь,

А він почув і вгамувавс~t

ІДЕ ЛІТО НА КОНІ

не

ВДВОХ ОРАЛИ

Посклада.но сіно

Дів•Іата з Українн.

В дузі чаєчка кигиче, У гніздечко діток кличе. В небі жайвір на сопілці Грає пісню перепілці. А деркачик сів на гатку, Меле греqку на Щ>упча-гку. Дуже гарно пасти коні З татусем ва оболоні!

Квітонька моя? А вона киває Дівчинці малій: - Я ЇХ іПОЗИ'ЧаЮ В рідної землі.

На дротах по•вис.'Іи Білі павутинки, І птахів затихли Співи голосні. Пакосили в лузі Трави густокосі.

в

Весняний вечір. йде понад річкою І хмурить брови. А ми з Марічкою Женем .корови. Корови мукають, Бо вже нерано. А вечір лукою Жене тумани.

В білім фартушку ЗЗІПашну фіалку Ст,р.іла у ліску. Стала й зЗІПитала: - Ти в яких краях Пахощів набрала,

Справили обжин.ки І звезли з баштану

Запряг.1а

Носами босими

Дівчинка Наталка

ЗОЩ>ТАВКА

в

СТОРІНКА

Іде покоса.ми, Піднявши плечі,

ФІАЛКА

Третій депь не їли ми­ Зголодні.'Іи дуже.

-Бережно

Аітературна

ВЕЧІР

Встав я взимку на зорі

чотири поетичмих збірки для дітей. Перша «Се­ режки» вийшла у видавництві «Веселка» в 1958

зій з веї і

Застила килими. Грудень надходить Початок зими.

СНІГУРІ

ків України, заступника директора міської серед­ ньої школи .Ni! І Федора Васильовича Петрова є

Незабаром вийде з друку п'ята

Йде ЛИС'ЮПад,

Зам.

76-6300.

фестивалю телевізі-ііни,х фільмів. «Т·ільки земля і люди». Докумеитальиий фільм. (М.). 10.30 «Па~t'ятники архітектури». «ПеР-вістки радянської а.рхітектури». (М.). 11.00 - Для юнацтва. «Свято знань». (М.). 12.00 - Новорічне свято у Кремлі. (М.). 13.00 - Для школярів. «Каnітан Тенкеш». Телев· і з і й ни й фільм. (9 серія). (М.). 13.30 - Програма мя жовтенят. «Зірочка>>. 14.00 Програ-

10.05 ~ Те.rевізіАні нови· ни. 10.15 «Здрастуйте, ді· ти!» «Няня Сима:.. Лялько· .ва вистава. 10.30- «Народ­ ний музей сЗа маду Рад» 11.00-Для школяріІВ. 4:Кра сі:н». ТелевізійніtА спек та.кдь. Іі2.00 Для школя· ·рів. «КЗІПоітан Тен.кеш». Те· леві·зііfний художній фільм . (10 серія). 12.30 - Телеві· зійні вісті. 13.55 Наша. афіша. 14.00 - Новорічна ялинка. Передача з Ж<>~~тне· в-ого палацу культури. 15.15

ма кольорового·

-- «Каджана».

ня. (М.).

телебачеи-

«ТЕК-68». 16.00 - д.-.я вgінів Радянськоі Армії і Флоту. «Люди з деrенди•. (Ростов). 16.30 - «Музичний кіоск». (М.). 17.00 - «:.І'v\олодіжна п-рогра" ма «Погляд». 18.00 - Літопис піввіку. «Рьк 1957-й». ТелевіЗІійний багатосерійний документальний фільм. (М.). 19.00- О. Пушкін«Маленькі траседіі». Слек· такль Ленінградського театру ім. О. Пушкіна. (М.). 21.00- Програма УТ. «Камертон добро.rо• :Нас·гtюю». Естрадна .проrрама.

15.30-

Художніі1

фільм для дітей. 16.30 «Будь силІ>Ним, будь спрнт· иим». 17J!5 - Мультипліка· ційний фільм. 17.30 Теле· візійні вісті. 18.00 «Наша загальна оорава». 18.30 Слухачам шкіл оонов ма.рк· сизму-ленінівму. Істор-ія КПРС. «БілМІЮвики в роки першоі світової .віlІни». 19.00 -Л. ВаЛе- «31-й вІдділ•. Прем'єра тедевізій.ного спек­ таклю. 20.30 Інформацій­ на проrрама «Час•. 21.15-«~іношmорама». Друrа nporpaмa 17.05 - ТелевізКІні иоІІtІ-

- Друга проrрама ни. 17.15- «rК.арусель». Кои15.30 - Вікторина «Круг- церт нароrдІЮЇ музики «Зи­ лий рік». (М.). 16.00- «Ча- мова фантазія». 18.00 -

рівна па.lІЩЯ». Те.1евізійний Програма навчальноrо теле­ фільм. 16.35 - «дванад- бачення. 19.40 - «Сто тн­ цять стільців». Телевізійний сяч». Художній фільм. 21.20 оn1Жтак.1ь. 18.50 «Свято Фільм-.кQНЦерт «Уральсь­

святого йоргеиа». Художній фільм. 20.20 «На добраніч, діти!». І.Ю.ЗО

Домського».

-

«Голоси

Телевізійний

кі сніЖІfІІХИ».

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111!!!!!88111!1!1!. .11!!1

Реритер Е. ~~~.

3 номер 1968 рік  

3 номер 1968 рік