Page 1

Пролетарі tlсіх "palH.· єенаtlrєсяl

РІШЕННЯ

Рік вв.аав., ХУІІІ

4

виконавчого комітету Броварської районноУ Ради депутатів трудящих

в Ід

Орган Броварського районного комітету Комуністичноі партіі Украіни та районної Ради депутатів трудящих Киівськоі області

Jl! З (1141)

-

Четвер, 6 оlчня 1955 року

11

ЦІна 15 коп.

РІШЕННЯ

виконавчого комітету Київської обласної

Ради депутатІв трудящих .м. Київ NQ 1 3 сІчня 1955 р. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАдУ ОКРУЖНИХ ВИБОРЧИХ

КОМІСІЙ ПО ВИБОРАХ ДО киJвськоJ ОБJlAснОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ПО БРОВАРСЬНОМУ ПЕРШОМУ

ВИБОРЧОМУ ОКРУГУ H~ 78

Голова Окружноі ~нборчоі ко­ місіі Гудзь Іван Кузьмич - від комуністичної організаціі міжкол­ госпного рибкоопу. селище Бро­ вари.

комісії Биченко Олена Сазонів­ на-від учителів і технічних пра­ цівннків Русанівської середньої школн.

Чпени Окружноі виборчоі комісіі:

4 сІч н Я 1956 Р о II у. Про затвердження складу окружних виборчих комІсІй по виборах до Броварсько. районної Ради депутатІв тру ДІЩИХ Виконавчий KOMiTer Бровар­ ської районної Ради депутатів тру.~ящих рішає: Відповідно до ст. ст. 37 та 38 «Положення про вибори в облас­ ні, районні, міські, сільські та селищні Ради депутатів трудя­ щИХ УРСР», за'l'верЮlТИ по Бро­ варсьхому району Окружні ви­ борчі комісії по виборах до Бро­ варської районної тів

трудящих

Ради депута­

від

громадських

організацій і товариств трудящих. БРОВАРСЬНИИ ВИБОРЧИИ ОНРУГ H~

хаЙJlович-ві,~ працівників

бро­

варського раjjl'ОМУИГОСПУ.

Якович

-

від

муністичної Бровари.

комуністичної

органіЗації райспоживспілки.

організаціі

селища

БРОВАРСЬНИИ ВИБОРЧИИ ОНРУГ H~

fолова Окружної виборчої ко­ місії КОНОПIllНСЬКИЙ ПаВJlО Ми­

.

Секретар ОttрУжної виборчої ної оргаНізації колгоспу імені но-технічних працівників та С"ІУЖ­ комісії Бова ВОJlОДИМИР fриго­ бовців Броварського деревооброб­ Леніна, с. Жердова. Скоробогать­ прОфесійної спіл:ки ко Софія Васнлівна-від організа­ рович-від

ного комбінату. Секретар Окружної внборчої ції Ленінської Комуністичної СпiJJ. ПР4цівників початкових і серед­ ки Молоді України колгоспу імені комісіі Коропенко Зінаїда Грн­ иіх ШКІЛ Броварської середньої Кагановича, с. Рудня. Дзюбенко горівна-від організації професій­ ШКОJlИ. Єлизавета Оникіївна від кол­ ноі . спілки працівників споживчоі госпників колгоспу їмеllі Сtаліна, Чпени к"місії: коопераціі Броварськоі райспо­ с. Бобрик. живспілки.

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ М

банківських працівників . Губа Віра Яківна- від ко­

1

3аступник ГО.вви Окружної виборчої комісії Нирій Петро Соболь Пантелеймон Омеляно­

Заступнн. голови Окружноі ВИ­ вич-від колгоспників колгоспу борчоі комісіі Костюк Пилип Фе­ .Зоря·, с. Кулаженці. Тулупов Федір Семенович-від комунkтич­ дорович-від робітників, інженер­

HOBalЬCЬKa Тамара :МиронівЧпени комісії: Лобка Федї'р Пилипович-віl~ на-від комуністичної організа­ цп селища Бровари. працівників раПторгвіддіJlУ. Іванько Іван Іванович-від Пурик Варвара Семенівна­ від робітників та інженерно-тех­ комуніСТИЧilОЇ організації сми­ нічних працівників броварської ща Бровари. Сичов Микита Ігнатович - від контори «Раімолоко». Бобир Танна ПиJlипівна-від комуністичної організаціі рай­ прОфесійної спіJlКИ фінансово­ споживспілки.

4

fOJlOBa

7

ГОJlова Окружної виборчої ко­ місії •••0сенК8 ВОJlО,J;ИIDIP Іл­ ліч-ві~ RОIІ.Уністичної організа­ зації буnо_бінату. 3аСТУПИИR ГОJlОВИ ОRружиоі виборчої Іомісії Бойко Ипита Опанасович-ві,J; ко_уністичної організаціі СeJIИща Бровари. Секретар Окружцої виборчої КОМІСll Астахов Степан Яко­ ВИЧ-ВІД працівників ,J;ержстайвї.

Окружної виборчої &0мі'сії На.точіЙ ВаСИJlЬ Петро­ вич:-від працівників районної дРікарні. 3астуПіlИК голови Окружно} виборчої комісії МихаЙПIOКАн­ дРіяц Сидорови:q-від робітників та .інженерно-технічних праців­ Чпени комісі;: нпів зв·язку. Піхотна HaTaJlKa Іванівн,,­ . Секретар Окружної виборчої ві,. робітників та інженерко-тех­ комісії Яхно Віра Степанівна­ нічних працівнпів броварсько­ від працівників районного BiA,J;iго ДОК'у. лу соціаJlЬНОГО забезпечения..

Се.ик НаАія ВОЛОАИпрівна­

Чпени комісіі: Горохівський

ві,. учпеJ[ів та технічних П.ра­ Дмитро- цівнпів Броварської сеlDlPічвоі

Іван

БУА~инська Поліна Тимофіївна вич-від працівників броваРСЬRОЇ

ПО БРОВАРСЬНОМУ ЧЕТВЕРТОМУ -від

школи.

Рибак Євгеній IиROJ[&еВИЧорганізації ОлеRсіїв­ від . комуністичної організа­ станції Броварі ropoxiBcltKa JlїJ(ія Петрівна­ від робітників та іиzенерно-тех­ Нонаесько Поліна Єлісеївна­ Спілки Моло~і України промар­ від комуністичної оргаНізації се­ нічних працівнпш liPоварсь&ої Тl"'Jti ім. 14 з'їзду КП(б)У. контори «Сільенерго». Ю.іна Ніна Петрівна-від пра_' лища Бровари. Янчetlко Юхим Денисович­ цівників районного відділу на­ БРОВАРСЬНИИ від комуністичної оргаНl"зації се­ родної освіти. ВИБОРЧИЙ ОКРУГ 16 8

комуністичної організації еJlектромережі. ВИБОРЧОМУ ОКРУГу. H~ 81 комісіі: АНАрієвська Ганна промартілі ім. 14 з'їзду ltП(б)У. Голова Окружної виборчої ко­ Шкуронадська Надія Мико­ Потапенко Микола Іванович­ на-від КОМУНІСТИЧНОЇ лаївна-від Броварської районної мЩї 3арицький Іван Микитовід Jlенінської ltом}'Нїстичної ції селища Бровари. Чnени Окрvжноі виборчоі

організаціі Ленінської Комуні­ стичиої Спілкн Молоді Украіни. Касич Галива Василівна-від Бро­ вар,:ької раilонної організації про­ фесійної .спілки працівників куль­ тури. Шипі на Марія Петрівна-·

вич-від

від

мерка.

працівниКів

Броварської ра­

йонної контори зв'язку. Сиделкіна Руфима 'Іванівна-від організації Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України Броварського де­ ревообробного комбінату.

ПО БРОВАРСЬНОМУ ДРУГОМУ ВИБОРЧОМУ ОНРУГУ Н! 79 Голов! Окружноі виборчоі ко­ місії Коиах; Надія Свиридівна­ від комуністичної організації села Гоголів; Заступник головн Окружної вн­

борчої комісії Лисюк Ольга Гав­

рилівна-від учителів і технічних

працівників Гоголівської семиріч­ ної школи.

Секретар Окружної виборчоі комісії Ковбаса Микола Марко­ вич-від організації професійноі спілки працівників споживчої коо­

пераціі Требухівського споживчого товариства.

tiJJbCbKOfO .

Чпени Окружноі виборчоі комісіі:

Кас'ян

Михайло

Від колгоспників

Антонович...,

кьлгоспу

імені

Щорса, с. Княжичі. Лень Віра ЛогвинІвна-від організаціі про­ фесійної спiJJкн праl{івників почат­

колгоспників

колгоспу

імені Леніна, с. Велнка димерка. Заступиик голови Окружної ви­ борчої комісії Волинко Констян­ тин ВаСИЛЬОDИЧ'-Від комуністич­ ної організації

Се"ретар

села

Велнка ди­

Окружної

виборчої

комісії Васипенко Тамара Савів­ на-від організаціі професійної спілки меднчних працівників Се­ миполківської лікарні.

Ч.пени Окружноі виборчо' комісіі:

IJенінськоІ Комуністичної Спілки Молоді України колгоспу імені Щорса, с. Княжичі.

Голова ОRружноі виборчої ко­ місії Гуц Василь Гриroрович­ 5 від Rомуністичиоі організаціі бро­ fOJlOBa Окружної виборчої ко­ варського ДОК'у. 3астуПНИR ГОJlОВИ Окружиої .Ilieiї Гречаниіі Дмитро Іванович

райконтори зв'язку.

БРОВАРСЬНИИ

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ Н!

2

Безсмертний Грнгорій Карпо­ Окружної виборчої ко­ вич-від робітників, інженерно­ технічних працівників і службовців місі'і Мацепа Антон Тихонович­ Заліського цегеЛI>НОГО заводу Бро­ ві,ц працівників промкомбінату варського району. Машевська Ві­ раЙспоживспіл:RИ. ра Омелянівна-від організації 3аступJШR голови Окружної професійної спiJJки працівників комісії ХОХІІОВ Олек­ початкової і середньої школи Бог­ виборчої дaHiBCЬKO~ семирічиої школи, Са­ сандр ЮХИJi(ович-ві,J; праців,в:и­ .llИВОН . Микола Васильовнч-від ків промкомбінату райспожив­ пайовиків Семиполківського сіль­

.fOJlOBa

ського

споживчого

товариства.

спіл:ки.

-від ком;уністичної організаціі селища Бровари. 9аступНИR ГОJlОВИ Окружної виборчої комісії Новаль ПаВJlО Антонович--від працівників рай­ уповмінзага. Секретар Окружної виборчої комісії Бери ,вич Віра Абрамівна-вц комуністичної оргаm"зації СeJIИща Бровари.

Секретар Окружної виборчої Христиичеико Євдокія Йосипів­ на - від колгоспників колгоспу комісії Мироненко Ганна Петрів­

виборчої комісії Труба Григорій АНдРійович-від lенінськоі Ко­ муністичної Спі'.пи ИО.lо,U Укра­ їни броварської контори «9aroт­ СКОТ».

Секретар Окружної виборчоі комісії днтеп 3iнaї,J;a Тимофіїв­ на-вц працівнпів раіуповlliн­ зага.

Чпени комісіі:

Шуман Тетяна O~eKeaJЦPiB­ працівників Іванівна- на-вц ме,J;ИЧНИХ імені Сталіна, с. КЗJlнта. на раЙПОJlїltJlінiRи. організації каси. щербак 3i'нaї,J;a Івавівна­ ПО БРОВАРСЬНОМУ П'ЯТОМУ Чпени комlсіі: Н03110В Опанас ВОЛОАИПРО- вія працівнпів раіоща.цаси. ВИБОРЧОМУ ОНРУГУ H~ 82 Суменко ОJlьга Опанасівпа­ Голова Окружної вибор'lОЇ коШарова Валентина Іванівна- вич-ві~ працівнпів промr.омбі­ від працівниtів рибкоопа. місії Трохименко Петро Івано­ вц працівдииів селищної Ради. нату райспоживспілки. вич-від комуністичної оргаНіза­ днт. ОJlексій Кпмович-ві,. Рнбцова Раїса СтепанівнаОРАинська Ніна .ВОJlОДmшрівціі села Літки. працівників раЙуповlliизаrа. . від Jlенінської Комуністичної на-від медичних працівників Чпени комІсі':

Жорі на AH'l'oнiHa Bi~ праці'вників райощад­ від комуністичної раівідділу міліції.

Заступник голови Окружної ви­

борчої комісії ДОВГОJJ.ькО Ніна ковоі і середньої школи Красилів­ Мнхайлівна-від колгоспників кол­ ської семирічної школи. МеЛltии­ госпу .Більшовик", с. Рожни. 'Іевко Микола Григоровнч ~ від Секретар Окружної виборчої колгоспників колгоспу . імені комісії Малюга Григорій Панте­ Хрущова, с. Требухів. Хоменко леймоиовнч-від організації про­

Софія дмнтрівна-віД оргаиізаціі

JIИща Бровари. Іваницький Іван Петрович від робіТНИRів та інженерно-тех­ БРОВАРСЬНИЙ нічних працівИИRів броварської ВИБОРЧИИ ОНРУГ Н:

фесійноі

спілки

працівннків по­

чаткової і середньої школи Вигу­ рівської середньої

школи.

Члени Окружноі виборчоі комісіі:

Спілии :Молоді України Бровар- броварської аптеки.

ННЯЖИЦЬНИЙ

ВМ6ОРЧИЙ ОНРУГ К!

ської середньої ШКОЛИ. Маспюков :Микола Романович Новапенко Іван Микитович -вц прОфесійної спілки фінан-

-вц RОlІуні'}l'ичноі організації сово працівників зв'язку.

Місник fеоргі'й :Мойсейович-

вц загальних зборш 'lJIенів артілі ім. ПанфіJlова.

-

9

ТOJlова ОБ.ружної ВИQОРЧОЇ ій­ працівників. місії 33J1OзнмІі Степан СакійJiо­

банківських БРОВАРСЬКИИ

ВИБОРЧИЙ ОНРУГ Н: 6

fOJlOBa Окружної виборчої комісії Матенков

Дмитро

вич- від КG.lГОСllIlИRiв артш їм. Щорса.

3аступник

ВаСИJlЬО- виборчої

голови

комісії

Окружної

&реус

ОJlек­

БРОВАРСЬНИИ вич-від комуністичної організз- сандр Иосипович-"-від комуні­ стичної організації колгоспу ім. ВИБОРЧОМУ ОНРУГУ Н: 80 ВИБОРЧИИ ОНРУГ Н! З ції селища Бровари. Писаренко денис МироновичГолова Окружної виборчої ко- Від оргаНізації професійної спiJJки fOJlOBa Окружної виборчої ко3астушпш голови Окружної Щорса. Місії Костиря Федір Федорович- працівників початковоі і середньої Секретар Окружної виборчої МІСії Нопонов Василь Олексійо- виборчої КОМІСії Нпименко Апато­ від організації добровільного школи Пухівської семирічної шко­ Іомісії Лисенко Євдокія Денисів­ вич-від комуністичної організа- лій Анцрійович-ві~ праЦЇВИИRЇВ ПО БРОВАРСЬНОМУ ТРЕТЬОМУ

~портивного товариства ІІИК' колгоспу імені

• Колгосп-.

ли. Се.пюк Ганна Василівна-від колГоспників колгоспу .Шлях

на -від ПРОфесійної спілки пра­ ції райспоживспілки. ра:іRультвідділу. Ілліча", с. 3азим'я. Неroда Мико­ 9аступник голови Окружної Секретар .Окружної виборчої ,цlвнпів почаТК6ВИХ і сереяніх ла Іванович-від організації доб­ Княжицької сепріча-ої виборчої комісії Новбасинський комісії Репапюк Парасковія Ми­ шки ровільного товариства спрняння ш:&щ армії, авіації і флоту (дТСААФ) Володимир Олексійович-від пра- колаівна-від проФ,есііноі спіл­ Ч,..ни комісіі: (олгоспу імені Будьонного, с. Мок- с. Погреби. Пархоменко Ганна Цівників мї'жраіконтори «Голов- ки працівнпїв початкових та се­ Сталіна,

РусаНіВ. Заступник голови Окружної ви~орчої комісії Міщенко Васнль :авелійович - від колгоспників )ець.

Секретар

. . Окружної

Дмитрівна-від колгоспників кол-

виБОРЧОі

госпу імені Калініна, с. Літки.

ГО.llова виконкому обласноі Ради депутатів трудищих

І. СТАФІЙЧУК. Секретар виконкому об.пасноt Ради депутатів трудищих Б. ГРЕЩЕНКО. ~

вторсировина».

Секретар

Оtружної

реJJ:Иіх шки

Броварської

серед-

виборчої ньої ШКОJIИ.

комісії' lогвин,нко :Марія Іванів-

Чпени комісlі:

на-від Jlенїнської Комуністичної Спілки MOJIo,U України Вро-

Горохівська'· Танна Івав:івнавц проteeifиоі. епitп фіиансо-

варської сере;(ВЬОї ПІКОп.

bo'-бап1всЬDl 1ф&ці'внпів.

Максименко

на-від

Ганна

laварів­

КОЛГОСlППІИів

аprrШ ім.

Щорса. Артем,нко Віра Опавасівиа-

в.і..

Jlевіиської

RoJlJ,llicoчвої

(ПРОДО8жe.&ИJ1 на

2 t!W~).


СТАХАНОВЕЦЬ

2 (Продовження) •

-від

Спілки Молоді УкраїНИ колгоспу ім. Щорса.

комуністичної

організації

колгоспу імені Хрущова.

3аступник голови О:tружноі виборчої комісії Оснач Михайло

КупріЄlіКО Павло Якович Иосипович-від колгоспників ар­ від комуністичної організації тілі і'м. Хрущова. колгоспу ім. Щорса. Секретар Окружної виборчої Лисенко Ганна Прокопівна­ комісії Красновська Віра Проко­ від колгоспників артілі ім. Щорса. півна-від

КНЯЖИЦЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н!

прОфесійної

спілки

Голова Окружної виборчої КО-

праці!3ників початкових і середніх шкіл Требухівської середньої Illltоли.

вич-від колгоспників артілі ім.

Грінченко Михайло Павлович

місrl

Кnименко

Щорса. 3аступник виборчої Павло

Федот

голови

КОМІС11

1О Гордійо-

Окружної

Члени комісіі:

-від колгоспників арті'лі імені

Меnьниченко Хрущова.

Данилович-від

комуні-

Ковбасинська Софія Павлівна -від колгоспників артілі імен!

Кононенко Ольга Степанівна­ виборчої комісії Гуть Варвара від колгоспників артілі ім. Жда­ AНТOНЇВHa~Biд ltо,П'оспНИItів ар­ нова. тілі ім. Молотова. ГОГОЛІВСЬКИМ CeltpCTap О:в:ружної виборчої ВИБОРЧИЙ ОКРУГ H~ 17 комісії Осьмак Ольга Петрівна­ колгоспників артї'лі ім:ені Голова Окружної виборчої ко­ від Молотова. місії ЖDnобата Олена Минівна Чnени комісії: від КОМУНІСТИЧНОЇ організації се­ ла Гоголів. 3аступник голови Окружної виборчої комісії Хає в Максим Сте­ панович-від колгоспників ар­ тілі «Червона Україна». Секретар Окружної виборчої комісії Рибка Наталка Свиридівпа від колгоспників аР'lілі «Червона Україна».

Харченко Омелько Радіонович Лук'яненко Федір Юхимович­ -від колгоспників артілі «Чер­ Секретар Окружної виборчої від колгоспників а рті'лі імені вона Україна»). комісії ПnУlКнік Наталія ПетрівХрущова. Кроnь Уляна Федорівна від

.

:яа-від прОфесійної спілки початков.их. та середніх шкіл Кня-

жицької семирічної школи.

КриськоВіра Ничипорівна _

від

колгоспників

артілі

·Хрущова.

Чnени комісії:

імені

ТРЕБУХІВСЬКИЙ

Іваницький Олександр вич від колгоспників ім. Молотова.

січня

6

колгоспників

Сталіна. COlo~ii

року

1955

.РябиЙ Анатолій .від

Кирилович­ артілі

Палажка

-ВІД колгоспників Сталіна.

ім:ені

Григорівна артілі

імені

Соловей Ганна Остапівна-від колгоспників артілі ім. Сталіна. ПЛОСКІВСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н!

Петроартілі

24

Голова Окружної виборчої ко­ Таран Иихайло Іванович-від місії КаКУіі Ларіон Прокопович­ колгоспників артілі ім. Молотова. від комуністичної організації кол­ ЮIКАа Микола Антонович-від госпу ім. Леніна. Ленінської КОМУНІСТИЧНОЇ Спілки .3аСТУllНИJt голови Окружної Молоді України колгоспу ім. Мо- виборчої К:Я4ісії Фесюк Тиміш лотова.

ЗОЗУЛЯ Микола Васильович

Чnени комІсії:

стичної . організаціі колгоспу Ім. Хрущова. Щорса.

Четвер,

-

від колгоспників артілі ім. Моло-

Устимович-від колгоспників ар­

тілі ім. Леніна. Секретар Окружної

виборчої

комісії Адамець Іван Григор()вич

това.

ГОГОЛlВ.СЬКИ Й ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н!

-від ПРОфесійної спіJlltи праців­

21

колгоспників аР'l'ілі« Червона Голова Окружної виборчої KO~ Україна». місії Осьмак Дмитро ДмитровичГаценко Ганна Андріївна-від від комуністичної організації колгоспників артілі «Червою, колгоспу «Червона У країна».

ників

початкових

шкіл

Плосківсько)ї

школи.

і

сереДНІХ сепрічної .

ЧIІ8НИ комісії:

Чорноусько Ганна АндріївнаЛавріненко Марія ГригорівнаВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н! 14 Україна». 3аступник голови Окружної від ЛенінсЬ1tої Комуністичної від· прОфесійної спілки працівниГолова Окружної виборчої коЗахарченко Микола Євлампііі:о- виборчої КОМІСії Іваницький Спілки :Молоді України колгоспу ків початкових і середніх шкіл місії Виноградов Петро Васильо- вич - вц колгоспників артілі ім. Леніна. Іван Назарович :- від пайщиків Микоnаєнко Данило СаковичКняжицької семирічної шко.m. вич-від комуністичної органі- «Червона Україна». гоголівського споживчого товаМаnяренко Іван Якович зації колгоспу. ім. Хрущова. від колгоспникІв артілі імені від

колгоспників

артілі

Щорса.

.

Л исенко. Ва силь

.

ВІД

-

КОМУНlстичнOl

. Щ орса. колгоспу ІМ. .

Кас'ян

ВІД

Щ

Д анил овичорга н'Іза ц'11

Михайло

. .

. . ,ІМ.

артlЛl

ТРЕБУХІВСЬКИЙ

Голова OKPY;LtНOЇ виборчої комісії Штакун Василь Івановичвід комуніСТИЧНОІ. організації колгоспу і'м. Хрущова. 3астyfrник голови Окружної комісії Гоnець

Панте.JIiЙович-від

i'll.

тілі

Хрущова.

Окружної

Меnьниченко

Требухівської середньої школи.

Чnени. комісії:

Зінченко Ганна Лазарівна -

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н!

колгоспників

Ігнатенко Сергій

артілі школи.

Олексійович

-від колгоспників

артілі

імені

Хрущова.

Новбаса

від

Віра

Максимівна-

колгоспників

Хрущова.

арrілі

імені

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ H~ 15

виборчоі комісії Кононенко Іван Семенович-від колгоспників артілі ім. Жданова. Секретар Окружної виборqої комісії Лисенко Ніна Андріївна -від прОфесІйної спілки .праців-

Голова .()щJужної виборчої ко- шкіл місії Куць фlексій Семенович

від

.

RОМУніетичної

-

3астушnпt

голови

школи.

організації

КОЛl'оспу ui~Хрущова.

початкових

Красилівської

і

середніх

семирічної

Члени комісії:

МеНlКега Анатолій Олексійович Окружної

Окружної виборчої Фесюк Михайло Ииколайович комісії Бориспоnець Олександра МихаЙJlівна-від пайщиків 1'01'0- -від Лепінсь&ої Комуністичної

лівського споживчого товариства. Спілки Молоді У країни колгоспу ім. Леніна. Бігун Віра

Чnени комісії:

-від

RОЛГОСIIНИRів

Україна». Бреус Петро

Чnени комісіі:

БОНАаренко Поліна Іванівнавід

Миltолаївна-від

працівників

аРТІлі

Хомич

Віра

артілі

імені'

РУСАНІВСЬКИМ ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 22

ім. Ста-

НИКИфорівна-

Влас Іванович-від ко:м:уністич­ Микитович-від. ної оргаш"'заціі ltолгоспу імені

1tолгоспників артілі ім. Молотова. Маленкова.

л. інсько -.1 КОl!ституції.

Секретар Окружної виборчої комісії Лисенко Поліна Овсіївна

-ві)!; професійної спілки праців-

від прОфесійної спілки працівни­

Голова Окружної виборчої ко- ників початкових і середніх шкіj[ місії КособllИК Миltита Сергійович СвіТИЛЬJ{івеЬRОЇ семирічної школи.

Гоголівської середньої школи.

від

ків початкових і сереДl!іх шкІ.'!

КРАСИЛІВСЬКИМ

ників

12

Леніна.

Секретар

Федора колгоспу «Червона Україна».

від колгоспників артілі імені Голова Окружної виборчої ltOХрущова. місії ЛаАан Іван ЄВДОRИМОВИЧГаНІКа Гнат Васильович - від колгоспників артілі імені від IЮлгоспни:ків артілі імені Жданова. Хрущова. 3аступник голови Окружної Жеребець Микита Івановичвід колгоспників артІлі імені Хрущова. Гоnець Таїсія Андр1івна-від ltолгоспників артілі ім. Хрущова. ТРЕБУХІВСЬКИМ

Голова Окружної виборчої KJмісії Сорока Василь Степанович -від комуністичної організації

рис тва.

3аступник голови Окруашої - від ПРОфееійноі Ткачеltко Марія Омельківна колгоспників артілї' ім. Леніна. виборчої комісії Мишкоріз Коспілки медичних працівників тре- стянТин Іванович-від І]айщиків від прОфесійної спrлки працівниСВІТИЛЬНІВСЬКИМ бухівсь&ої амбулаторії. ків почаТкових і середніх шкіл ВИБОРЧИЙ ОКРУГ М 25 Чnени комісії: гоголівського споживчого TOBa~ Гоголівської середньої школи. Голова Окружної виборчої R()риства. Гnадунова Парасковія ТимофіСекретар Окружної виборчої Жовтуха Марія Степанівна місії Овчинник Іван Тииофійо­ івна-від прОфесійної спілки ме- комісІі 1соноваnова Віра Андріїв­ від ltолгоспників артілі ім. :Моло- вич - від колгоспників артілі .дичних працівників требухів- на-від прОфесійної спілки пра- това. ім. Маленкова. ської амбулаторі'і. цівників початкових і середніх Пиnипенко Іван Никонович 3аступник голови Окружної KOl!(lCl1 Максименко Бориспоnець Костянтин Ваку- шкіл Гоголівської семирічної від колгоспників артілі «Червона виборчої

Петро мович-від

виборчої

18

Степанів ІІа

артілі ім. Хрущова.

1]'

ГОГОЛІВСЬКИМ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ H~

Окружної

мофійович-від колгоспників ар-

колгоспників І·М. Хрущова.

С eRpeтap· О:КРУЖНОІ-б ви орчо І ..- П' КОМІСll аСlчна Н·· ша l~ИРИЛ1вна .. .ф' ~ _ . . -ВІД· про (Jо~lИНОI сшлки праЦІВ. . . ів ;НИRl початкових 1 середНІХ шкІЛ

голови

виборчої комісії Рогач Федір Ти-

Петрович- ком!сії

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ· H~ 11

виборчої

3аступник

Секретар

колгоспникІВ

орса.

ім.

Сикиціна

Надія

Опанасів-

ltолгоспників

артілі

імеНІ

Сталіна.

3аступшш голови Окружної 'на-від працівників гоголівської виборчої ltoMiciї Рябий Опанас філії зв'язку. Коваnьов Олеltсандр Миколайо- Іванович - від комуністичної ВИЧ-ВІД працівників гоголівсько- організації колгоспу ім. Сталіна. Секретар ОКР1lЖної виборчої го споживчого товариства. ГОГОЛІВСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ H~

комісії

19

Пиnьтяй Тамара

Чnени комісіі:

Пшенична Марія ПавлІвна-від

'колгоспНИItів артілі

Дяченко Григорій Федорович -від Ленінської Комуністичної Спілки Молоді У країни ltОJlГОСПУ

Дени-.

сівна-від комуністичної органі- 1М. зації колгоспу Імені Сталіна.

Голова Окружної виборчої ко-

Чnени номісії:

ім. Мален­

кова.

Маленкова.

КУЛАЖЕНСЬКИй

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н! 26 Голова Окружної виборчої ко·

місії Шевеnь Дмитро Макарович Виріч Сергій Іванович - Bi~ місії Пиnьтяй Посип Сидорович - від комуністичної організації колгоспників артілі ім. Сталіна. -від к()муністичної' організації колгоспу «Червона Україна».

3аступник голови Окружної виборчої комісії Гаценко Віктор Андрійович - від колгоспників артілі «Червона Україна». Секретар Окружної виборчої lt?Mi'Ciї Ба~анова Марія. Євдок.и: мІВ на - ВІД колгоспникІВ аРТІЛІ

виборчої комісії Заєць Антон Жданова. Шибіка Іван Юхимович від Кіндратович - від колгоспників колгоспників артілі ім. Жданова. ім. Молотова. артілі ім. Хрущова. Секретар Окружної виборчої КРАСИЛlВСЬНИ Й комісії СClм Уляна Федорівна Литовченко Надія Іванівна ВИБОРЧИМ ОНРУГ H~ 16 від ПРОфесійної спілки початко­ Голова Окружної виборчої ко­ від прОфесійної спілки медичних вих та середніх ШКІЛ Требухів­ місії Гусак Володимир Мироно­ праці'вників ['оголівської лікарні. ської середньої школи. РУАенко Федір Корнійович вич від колгоспНИltі'в артілі

Чnени комісії:

Карпенко Петро Миколайович колгоспу «Зоря».

-від прОфееійної спілки праців3аступник j:'олови Окружної ників початкових і середніх шкіл виборчої ltoмiciї Дяченко Петро· РусаНЇВСЬRОЇ середньої школи. Федорович _ від колгоспників Пильтяй Валентина степаНів-І колгоспу «Зорю}. на-від кодгоспників артілі імені Секретар Окружної виборчої Сталіна. комісії Ткаченко Михайло МиКируха Марія Омельківна хайлович-вїД ltOлгоспниltів арВІД прОфесійної спілки працівни- тілі «30РЯ».

І ків початкових і середніх mкiJI Русанівської середньої П1:&оли. РУСАНІВСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н! 23

Члени комісії:

Стригун Марія Сергіївна-від КОЛГОСПНИКІВ артілі «30РЯ». КозЮба Ганна Івані:ена -

Голова Окруж:в:ої виборчої ко- колгоспників артілі «30РЯ». від колгоспників артілі «Червона місії Хамбір Максим Омелькович В.-ДИМЕРСЬКИ Й Україна». -від колго<;пників артілі іиені

Чnени комісії: ім. Жданова. 3аступник голови О.ltружної Рогач Ольга Іванівна-від кол­ Таnаш Микита Макарович виборчої комісії РУАобаба Василь госпників артілі ім. Хрущова. від ПРОфесіііної від колгоспників артілі «Червона Кривенко Ілля Павлович-від Микитович колгоспників артілі ІМ. Хрущова. спілки працівників початкових Україна». Шевеnь Мотря Пилипівна"",;"вц Бабич Василь Маркович-від і середніх шкіл Красилівської се­ працівників apTi.'li ім. СталінRОJIгоспників аРТІлі ім. Хрущова. редньої школи. Секретар Окружної виборчої ської Конети.туцП. ПРУАка Марія Євдоки:м:івна від прОфесійної спiJI.ки початко­ КОМІсії Цибенко Ганна Яківна­ ГОГОЛІВСЬКИМ Комуністичн~ї вих і середніх шкіл Требух.івСЬRОЇ від Ленінської ВИБОРЧИМ ОКРУГ H~ 20 Спілки Иолоді Украіни Красилів­ середньої школи. Голова Окружної виборчої ко­ ської семирічної· школи. ТРЕБУХІВСЬКИМ місії Приходько Микола Савко­ Чnенииомісії: ВИБОРЧИМ ОКРУГ М 13 вич-від комуністичної організа­

Сталіна.

3аступник

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ Н!

голови

Окружної

від

27

Голова Окружної виборчої кд­

виборчої комісії Жук Катерию~ місії Васюк Григорій Костянти­ Яківна-від колгоспників артілі нович-від колгоспників артілі ім. Сталіна.

Секретар

ОКРУЖНІ)Ї

виборчої

комісії Рогоза Лідія Василівна від колгоспників артілі Сталіна. Чnени комісії:

-

ім:ені

~ченко Іван Трохииович--­ -від KOJIГO~nВ::Uiв apтm імені

Лобко Іван ПМ'рович..,...відКOJI­ ції .ltолгоспу і'.м:. Мол~това. ГО.lова Окружної виборчої ко­ 3acTYlIВJl& rQ.loвa Окру&иоі Cтuiвa. місії Мирсьва fапва Iaвuiввa гоеIIИJlliв а,ртilі DL ЖJaвoвa.

ім. Леніна. 3аступник

виборчої

ГО.'lОВИ

КОШС11

Максимович

-

Окружноj

СИТlOк· Іван

від

вели:&одииеРСЬ~IJГО

працівникіЕ споживчого

товариства:

Секретар Окружної виборчоі Сахнюк І1арас:&овія Сеие-

ltoMicii

(ПродовженWJ на

3 стор.).


Четвер,

6 - січня 1955

СТАХДНОВЕЦЬ

,року

(Продовження) •

м;

В.-ДИМЕРСЬКИМ ВИБОРЧИИ ОКРУГ Н!

3

1

виборчої комісії Теппюк Григорiil Буряк дюбов Олсксандрівна­ Якимович-від КО.1ІГоспників ар­ -від КОЛГО\~IІНиків артілі імені Сталіна. Голова ОRРУЖНОЇ виборчої КО­ тілі ім. Андреєва. Секретар Окружної виборчої Стовб уха Микола Володимиро­ . місії Шитий Іван Павлович-від Чпени комісії: комісії Теплюк Ганна -Михайлів­ вич - від колгоспників артілі колгоспників артілі ім. Кірова. Кондратенко Данило АндрійоЗаступник голови Окружної на-від колгоспників артілі імені і'м. Сталіна. Назмі єва Уляна Корніївна вич-від т~олгоспників артілі виборчої комісії Онашко :Микола Андреєва. -від колгоспників артілі імені ім. Леніна. Чпени комісії: Федорович-від колгоспників ар­ Карандюк Катерина Петрівна тілі ім. Кірова. Сталіна. Теппюк Настя Григорівна -від колгоспників артfлі імені РУДНЯНСЬНИМ CeRpeTap ОRРУЖНОЇ виборчої від колгоспників артілі імені нівна-від ім. Леніна.

артілі

Еолгоспникm

Леніна. Шварц Євгенія Соломонівна

КОМІсії Немирович Марія Іванів­ Андреєва. на-від колгоспників артілі імені Теппюк Дмитро Улянович­ від працівників великодим:ерськоі іірова. від колгоспників артілі ім. Андре­ філії зв'язку. єва. Чпени комісіі: Поповко Лука Федосійович Кеуш Леонід Трохимович­ Бондаренко Василь Іванович вія колгоспників артілі :mені вія Ленінської Комуніётичної -від Rолгоспників артілі імені Леніна. Спілки :МОЛJді УRраїни колгоспу Кірова. В.-ДИМЕРСЬКИМ ім. Андреєва. Дубовик :Мотря Данилівна ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 28 Сашевич Олексан~р Петрович ВІД КОЛГОСПНИRів apTi.1ti імені ГОЛIJВ.\ Окружної виборчої ко­ -від прОфесійної спілки праців­ Кірова. місії Юхта Петро Мусійович­ Сидоренко Катерина Василівна ників початкових і середніх шкід ві){ колгоспників артілі імені - від колгоспників артілі імені Богданівської семиріч.ної школи. Леніна. Кірова. БОГДАНІВСЬКИМ ЗаСТУlIНИк. голови Окру_жної Базир :Марко Романович-від ВИБОРЧИМ ОНРУГ Н! 35

виборчої

комісп

-nМзун

-

Іван

колгоспни:&ів артілі ім. Кірова. Максимович від КОЛГОСПИИRів В.-ДИМЕРСЬКИИ артілі ім. Л;3ТІін~. ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 32 Секретар ОRРУЖНОЇ виборчої комісії Терещенко Любов ОмельГолова Окружної виборчої ко­ ківна-від колгоспників артілі иі'сіі Лебединець :Мина Лукич ім. ЛеІОна. від комуністичної оР)'анізації КОJJГОСПу ім. Кірова. Чпени комісії: Заступник голови Окружної Рудя Семен Юхимович від виборчої комісії Товстенко Да­ колгоспниr.ів артілі -ім. Леніна. вия Васильович-від колгоспни­ Ковальчук :Марія С1'епанівна ків артілі ім. ])ірова. - від колгоспників артілі імені Секретар Окружної виборчої ЛеІОна. комісп Вакупенко Ганна Костян­ Рапюк Євдокія Григорівна тинівна-від КОЛГОСПНИRів артілі від колгоспників артілі імені ім. Кіров&. Jlе:ніна. Чneни Kouiciї: Васюк Петро 6вдокииович­ від колгоспників Леніна.

артілі

В.-ДИМЕРСЬКИ М ВИБОРЧИМ ОКРУГ N'!

імені

фурмак Ганна ІваІОвна - від професійної спілки працівників споживчої коопераці'ї велИl~охи­ мерського споживчого товариства.-

29

Голова Окружної виборчої ко­ мі'сії Гришко Іван - Павлович -'від Rомуністи~ої організ~ції колгоспу ім. ШевчеНRа. ЗаступИИR голови Окружної вибор,!ої комісії Герасименко Ар­ хип Кирилович-від колгоспни­

Журба Василь Ми:к.олаЙович­

ві,в; прОфесійної спі~ки медичних працівників великодииерської лі­ карні. Шкарбуrко ПИJtифОР Олександ­ рович...,.-від проФесійної спілки працівників початкових і серед­ ніх - шкіл В.-Димерської серед­ ІОВ артілі ім. Шевченк&;. ньої школи. Секретар Окружної виборчої 3абережний В()J[О,в;имир Петро­ комісії Кравець ЛRів ПИRОНОВИЧ вич-від прОфесійної спілки пра­ -від колгоспникі'в - артілі імені цівників почаТRОВИХ і середніх Шевченка. шкіл В.Димерської середньої Чпени комісії: школи.

Багач Ніпа Іванівна-ві,!!; кол­ ГОСПИИRів артілі ім. Шевченка.

3еМпяк Ніна Іванівна RОЛГОСПllИRі'в артілі

-

від

імені Шев-

ченка.

В.-ДИМЕРСЬКИМ ВИБОРЧИМ OKPyr Н!

3АВDРИЦЬНИИ ВИБОРЧИ И ОКРУГ Н! 41

31

33

Голова Окружної виборчої ко­ місії Щербак На}м Лкович­

від колгоспників артілі ім. Ди­

Голова Окр}-жної виборчої ко­

ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н!

38

від

-

наукових

працівникіЕ

БННО, с. Заворичі. Заступник голови Окружної виборчої комісії Капеllіченко Ка· терина Миколаївна-від учите­ лів та техні чиих працівникІв За­ ворицької середньої школи.

Секретар Окружної виборчої комісії Сапа матова Антоніна Пи­ тійович-від колгоспників артілі липівна-ві'д колективу УЧИтeJIів та <tехнічиих працівників Заво­ ім. КаrановИча. Заступник голови Окружної рицької середньої школи. виборчої КОМІСії Компанець Са­ Чпени комісії: велШ Тимофійович-від комуні­ Перець Настя Петрівна від стичної організації колгоспу імені працівників заворицького спо­ Кагановича. живчого товариства. Секретар Окружної виборчої Приходько, Антон Омелькович комісії Кпимась Галина Павлів­ -від КОЛГОСПНИJtів артілі імені .на-від ПРОфесійн;ої спілRИ пра­ Кірова. цівників почаТRОВИХ f середніх МОКРЕЦЬНИМ шкіл залізничної школи :Ni 30. ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 42 Голова Окружної виборчої ко­ місії КомпаКIЩЬ Гаврило Афон­

Чпени комісії:

місії Бобко :Микола Сергійович­

Голова Окружної виборчої ко-

Кравець Ф;tiна Борисівна-вія місії Вікторов Іван Яковичвід комуністичної організації комуністичної організаціі ст. від прОфесійної спілки працівниколгоспу ім. Андреєва. Заступник голови Окружної виборчої комісії Хипько Антон Іванович-від колгоспників ар­ тілі ім. Андреєва. Секретар Окружної виборчоі комісії Шкварун Марія Трохимів­ на-від прОфесійної спілки пра­ цівників початкових і сере,!!;ніх шкіл БогданіВСЬRОЇ семирічної школи.

Чпени комісії:

Бобрик.

ків початкових і середніх шкіл

Максименко Юхи~ Трохимович -від КОЛГlJспників артілі iмellї Кагановича. КричеНКIі Андрій Тихоновичвід колгоспників артіл:і ім. Кагановича. Швачко Оверко- Карпович від колгоспників артілі ім. Кагановича. РУДНЯНСЬКИИ ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 39

Мокрецькоі семирічної школи. Заступник голови Окружної виборчої комісії Шетько :Микола Ониськович від колгоспників артілі ім. Будьонного. CeRpeTap Окружної виборчої комісії Кукшин Анастасія Олек­ сандрівна-від. колгоспників артілі ім. Бу,!!;ьоииого. Чпени комісії:

Куцієнко Семен Іванович-ві',ІІ; Голова ОRРУЖНОЇ виборчої ко­ колгоспників _артілі ім. Бу,1l;ЬОНколгоспників артілі Ім. Андреєва. Бобко :Мотря Петрівна вц місії Петров Тихон :Миколайович ного. Бригіllець fри.горій Петрович­ колгоспників артілі ім. Андреєва. ~Biд прОфесійної спілки праців­ никі'в почаТRQВИХ і-середніх шкіл від колгоспників арті'лі ім. Бу­ Бобко Радіон Олексійович­ дьонного. від колгоспників артілі імені залізничної школи ;м 30. Заступник голови Окружної Теппюк Наталія Тимофіївна­ Андреєва. виборчої комісії Компанець Гри~ від RОЛГОСПНИКЩ артілі ім. Бу­ Романенко Наталка Романівна горій Семенович-від комуністич­ дьонного. -від ПРОфесіііної спілки праців­ Пинупік Микита Григорович­ ників початкових і середніх шкіл ної організації колгоспу імені Кагановича. ві,ll; колгоспників артілі іМ!. Бу­ Вогданівської семирічної школи. Секретар Окружної виборчої ,в;ьоииого. БОБРИЦЬКИМ комісії НІІЮЗКО Надія :Максимівна СЕМИПОЛКІВСЬКИМ ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 36 -від прОфесійної спі'ЛRИ праців­ ВИБОРЧИМ округ 1f. 43 Голова Ои.ружноі виборчої ко­ НИRів початкових і середніх шкіл Гмова ОRРУЖНQЇ виборчої ко­ місії Мовчан Архип Архипович­ залізничної школи ;М 30. місп Викаренко Павло Андрійович ві,ll; прОфесійної спілки працівни­ Чпени комісії: -від комуністичної організаціі ків почат!Сових і середніх шкfд Гпушко Федось Іванович­ колгоспу ім. Леніна.Б06рицької Семирічної школи. від колгоспників артілі і,. Кага­ Заступник го.в:ови Окружної Заступник голови Окружної новича. виборчої комісії 3апорожець Ми­ виборчої комісії Коноппя Іван Денисенко Степан Семенович хайло Григорович-від ПРОфесій­ Кузьмович-від КО.lгоспників ар­ -від колгоспників артілі :mені ної спілки праціВ\ПI1tів Семипол­ -тілі ім. Сталіна. Кагановича. Rівського лісництва. Сеи.ре-rар Окружної виборчої Нудін Олександра Федотівна­ Секретар Окружної виборчої комісії Піддубна Уляна Лківнавід прОфесійної спіли.и працівни­ КОМІСії Швачно Марія Іванівна­ від колгоспників артілі імені ків початкових і середніх шкі'l від прОфесійної спілки медичних Сталіна. залізничної школи ;М зо. працmиикїв семиполківської лі­ Чпени комісії: БУРА;' Олена Сафронівна-від карні. Коноппя Марко Іванович-від КО.ІГоспників колгоспу ім. Кага·, Ч-пени комісіі: Бобко Григорій Дмитрович-від

Коваnь Гнат Романович ві'д митрова. колгоспників артілі ім. Шевченка. Заступник голови Окружної -Козін Василь Харлампійович­ виборчої комісії Печура Ащрій BiJ( прОфесійної спілки медичних Федорови.ч-вfя прОфесійної спіл­ працівників велико~имерс ької ки працівників Заліського це­ колгоспників артілі ім. Сталіна. новича. амбулаторії. гельного заJJОДУ. Стовбуха :Марія Улянівна­ Н{ЕРДІВСЬНИМ В.-ДИМЕРСЬКИМ Секретар Окружної виборчої від колгоспників артілі імені ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 40 ВИБОРЧиМ ОКРУГ Н! зо комісії Товстенко Галина Арте- Сталі'иа. Голова Окружної виборчої ко­ артілі Голова Окружної виборчої к:)­ мівна-від колгоспників Дарага :Марія Устимівна-від МІСll Богачевський ВолоДимир місії Рубанка Григорі'і Семено" ім. Димитрова. :&олгосnників артілі ім. Сталіна. Степанович ві'д комуністичної вич від колгоспників apTiJli Чпени комісії: Біnогу& Марія Арсенівна-від організації колгоспу ім. Леніна. ім. ШевчеИl\3. Барабанюн Микола Павлович КОЛГОСПИИRів артілі ім. Сталі'иа. Заступник голови Окружної

Заступник голови Ои.РУЖНоі -ві,!!; ПРОфесійної спілки праців­ виборчої комісії Зуб Іван Трохи- ИИRЇВ поча-rкових 1 середніх шкіJI

Голова ОК·РУіКної виборчої ко­ мі'сії Кирипов Юрій :МИRолайовиq

БОБРИЦЬНИJil

ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 37

виборчої комісії Дідан :Микола Андрійович-ві'дучителів та тех­ нічних працівників Жердівської

Висоцька

Антоніна

Мусіївна

-від прОфесійної сlliлки праців­ ників початкових і середніх шкіл СеМИПО.Іківсьи.ої семиріч­ НОЇПIRоли.

Гузій Лаврін Петрович

- від JleHiHa.

КОJ(Госпників артілі ім.

Швачко Кулина Іванівна-від колгоспників артілі ім. Лені'иа.

Христинченко Микола Пилипо­

мович-ві,!!; ІЮJТОСПНИКів колгос- Калинівської семирічної школи. вич-від комуністичної органі­ . Ш евченка. Голова О~ружноі виборчої козації и.олгоспу ія. Леніна. пу ІМ. Жипко V арl· я ФеДОРІ·вна-ВІ·" . '" ~11 " МІ·сіі Лукашенко АНДРІ·Й Петро- сеМИРІЧНОІ ш... оли. С екре1'ар Окружної ви б орчої . ... Д С О б СЕМИПОЛКІВСЬКИМ комісії Губський :Микола Григо- КОЛГОСПНИКІВ аРТІЛІ ІМ. имит- вич-від комуністичної організа_екретар кружної ви орчоі ВИБОРЧИМ ОНРУГ Н! 44 . . .. ос рова. ціі колгоспу ЇИ. Сталіна. комісії Грабовська Інна ЛазарівРОВИЧ-ВІД колгоспниКІВ

пу Ї'И.

Ш

евченка.

..олг -

Чпени комісії:

П.·кож

:МаРІ·Я

л.нДРІ·-Івна-ВІ·"

"

ЗаСТУПНИR

ГОJIОВИ

Окружної

на

"'оле"'ТИВУ ---:ВІ·Д """.

утrптеЛІ·В та ."UI.

початкових і сере,в;иіх шкіл Ка- тонович-від RОЛГОСПИИRІв aPTi-, ЄЬКОІ єеМИРІЧНОІ ШИ.О.JIИ.

Лаке~нко Марія :Мусій овна -І ливівської семирічної школи.

від колгоспників артілі ім. Шев-

1І80а._

Шусть Андрій Каленикович-

лі ім. Сталіна.

Секретар Окружної виборчої

.на-від прОфесійної спілки пра-

ві,в; :&олrоспииків артілі ім. Шевченка. Гришко Агафl·Я П~""ш' на -

--

б

-

КРУЖНОІ ви орчО1 ко-

вич-від комуністичної організа-

Чnени комісії:

Герасименко Ганна Антонівна

еНіна.

БОГДАНІВСЬКИМ цівників ПQt):аткових і середніх ВИБОРЧИМ ОКРУГ Н! 34 шкі.JI Бобрицької семирічної Голова О"'РУЖНОІ- вибортrОI- "'-о- школи. ........ .. -. ... Вi,lI; RОJ(Госпииків артілі ім. Шев- місії Поповко Степан Григорович Чпени КОМіСіі:_ .."е.... ....а. . . ..Л укашенко Л"· П а вт'-ВІД КОМУНіСТИЧНОІ оргаю3аЦЦ ІДІЯ еЛllВНіІ

Ковапь Степан Васильович від комуністичної організації . Л . колгоспу ІМ. еІОна. Коропь Юхим ВаС1L1Iьович-від Ле";"~. .."'ОЛГОСПНИ"'І·'; .. и apTUI· І· .;п. . DUU>

щroeпвпiв apтf.li ЇJL ·ШеneJlla.

ко.поеllllDiв ajJТЇJd ім. Jеиіва.

-

О

олова

ЦІ} КО.JIгоспу ім. ЛеНіна. 3аступии:&

головиОкружноі

І від колгоспни.ків артілі ім. Ди- комісії Ковапь Галина Омельків- -ЛB~Д Rолгоспників артілі імені ВГI!Іи.боОвРич.?Ї КвОІ.~і~оїмБymО~сКтОИ~:О~lа осрегра :

Гришко Максим Артемович - - МИ'f1l6В8.

Гриwко Сава Петрович

Г

прОфесійної спілки працівнии.ів виборчої комісії Ходос Посип Ан- техн~чних .пра~lВНИК1В Жердів- місії Поживіп Дмитро Михайло-

ВЦ JЮ;в:госпу їм. !JЦpєввi.

3аступкп

rO.1l0BB

-B~

працівників

Оsруzиоі ·кеAdбу.uторiL

Бобрицькві

Нехо. Гаииз Григорівна

-

вц

-. "". '..

JI ... •

ИI3~:lре~~ЛрГОС~~рlу~но~ЮН:~орчоі

комісії Катихіlia Зінаїда Нпифо-

·рівна....;..Віж

"

Jlешнсыtoi

Комуні'-

ст}{ЧИої Спілки МОЛОj{і У:країИИ

колгоспу ііі. Леніна.

(Зиlвч~ ва 4· стор.).


СТАХАНОВЕЦЬ

4

ЧеТНР.

(32кінчення)

Омельчук Мотря Ігнатівна вич-від комуністичної органі­ ївна вц ПРОфесііної спілки від колгоспників артілі ім. Калі­ заціі :&олгоспу ім. BarYTiHa. п~ацівlП!Ків початіЮВП і· сере,а:­ Члени комісії: ніна. Заступни:& голови Окружної .ІОх ШКІЛ Зазимсь:&ої сере,а:ньої Микал Ольга Тимофіівна-вц Музиченко Олена АНдРі'івна­ виборчої комісії Висоцький Яків ш:&оли. ПРОфесійної спілки працівників від комуністичної B~Д колгоспників артілі іМ:. Калі· Сергійович Чпени' комісії: початкових і середш"х шіл Се­ ІОНа. організації КОЛІ'ОСПУ ім. Ватутіна. миполківськоі семирічної ШКОJIИ. Барбон Ганна Федорівна-від IІIТИlВСЬНИМ Се:&ретар Окружної виборчої Скоба Миr,ОЛ8 Семенович-від колгоспИИ:&ів .артілі «Шлях ІлліВИБОРЧИМ ОКРУГ К! 48 :&омісії Микап Павло Jlук'Янович колгоспників артілі ім. Леніна. ча». fолова Окружної виборчої :&1)_ -від ПРОфесійної спілки праців­ Дубова fалина fаврилівна-від Нарсим Михайло fордійович­ місії Савченко Іван Іванович ..:.. ників споживчої :&ооперації пу­ колгоспників артілі ім. Леніна. вІд :&олгоспни:&ів артілі «Шлях

B~Д ПРОфесіііної спілки працівни- хівського сі.ПЬСЬRОГО споживчого

Петренко Тетяна fригорі'вна -від професійної спілки праців­ ІОВ початкових і середніх шкiJI товариства. Члени комісії: ників зв'язку сеииполківської фі­ Лїтківсь:&ої середньої школи. Заступник голови Окружної Б лії зв' язку.

Бурих Марія

виборчої комісії Шевченко Федір ільська Домаха Іванівна-від Іванович-від колгоспнИ:&ів арті- прОфесійної спілки працівників

КАІІИТЯНСЬНИ М ВИБОРЧИМ ОНРУГ К!

лі ім. Калініна.' початкових і середніх шкіл Пу45 fолова ,О:&ружної виборчої коС хівськоі семирічної школи. ., Ш ульга Роман Сав:&овичекретар Окружної виборчої М МІСІЇ . ашевський Микола ФеJrОРОВИЧ . КОМІсії Кеуш СоФія Снлі'вна-від ВІД :&олгоспни:&ів артілі iмeHf . -від :&олгоспників' артілі" імен!' Сталіна.

ПРОф6СІИНОЇ спіл:&и медпрацівни- Ватутіна. 8

3аступНИIt голови

О:&ружної виборчої :&омісії Кривець fриго-

рій

Пе'rрович-від

Ленінсь:&ої

ків літ:&івсь:&ої лікарні.

Михайленко Ганна fригорівна -від Rолгоспни:&ів артілі імені

Члени комісії:

Слюсар Ольга Петрівна-від Ватутіна.

Комуністичної Співи МОЛО,ll;і Ук- :&олгоспни:&ів артілі т. Калініна. раїни колгоспу' імет Сталіна.

Петренко Андрій Олексійович

Jlук'яненко Федір Ілліч-ві,ll; -вІд комуністичної організації

Секретар О:&ружної виборчої колгоспнИ:&ів артілі ім. Калініна. колгоспу ім. Ватутіна. . ПУХІВСЬНИИ

:&омісії Шелест Ганна Лев:&івнаСавченко Марія Ничипорівна від Ленінської Комуністичної -від :&олгоспни:&ів apтmi імені СпілJtи Молоді України колгоспу Калініна.

ім. Сталіна.

Крошка Палажка Степанівна

-від :&олгоспни:&ів'

Чпени комісіі:

Воробей Раїса Петрівна - від

Калініна.

ВИБОРЧИМ ОКРУГ К!

Ілліча».

Иосипівна-від

прОфесійної спілки працівників споживчої ІСоопераuії зазимсько­ го сіньського споживчого това­

fолова О:&ружної виборчої :&0місії Желавська Зінаїда Василів-

аРТІлі fм:eнi на-вц :&ОЛl'оспни:&ів артілі імені

Ватутіна.

Щур Варвара

АНдРіївна-від Дмитрович

від :&омуністичноі

-

Jtолгоспни:&ів артілі ім. Сталіна. організації JlIТНIВСЬНИМ ви:&».

:&олгоспу

«Більшо-

Чпени комісіі:

колгоспни:&ів артілі ім. Калі'ніна. ЗаступН1Пt

голови

О&ружної

ві·

КОЛГОСПН~ІВ. артілі ім: Ватутіна.

f\

Микап Тетяна КорНіївна-

Чпени комісії:

B~,в; професійної спіЛRИ працівни-

виборчої Іомісії Савченко Юtим Мичак М.1Рі'я Степанівна :&ІВ почаТ:&ОDИХ і cepe,ll;нix шкі!l Григорович-від членів проми. ві,в; колгоспників артілі «Більшо~ ПухівсЬ'кої семирічної Ш:&ОJIИ. слової артілі «Червона зірка». вик». Терещенко Софі'.я fригорівна Се:&ре'Іар ОRРУЖНОЇ виборчої Горбаха Тетяна Пилипівна - -від КОЛГОСПНИRів артіІі імені

Іомісіі Чумак Василь ПаВJIОВИЧ ві,в; колгоспників артілі «Біль- Ватутіна.

-від ПРОфеоійної спfлки праців- ШОВИК». НИ:&ів поч~ткових І середніх шкіл Ячник Василь Фе,в;орович-вL~ .. JIiT:&iBCLJtOЇ еереДНЬО-І Ш"'ОJIИ.

Члени комісії:

'

IпьчеНJ(О Котря Семенівна

fолова О:&ружної виборчої КО-

Захарченко 'Пилип Кирилович місії Ді.енко Василь Арсенович

Г іlЬсва Олена АНАріївна-від шовик». організаціі прОфесійної спіл:&И медпрацівни:&ів літкі'вської ліНАJlИТЯНСЬКИМ JtapHi.

РОЖІВСЬНИМ ВИБОРЧИМ ОКРУГ К! 53

Ао КОЛГОСПНИ"'І'в аРТlJI"І «IJIЬШОВИ:&». Б~

-від 8 колгоспни:&ів артілі «Біль-

ВИБОРЧИМ ОНРУГ н'! 50

.

від колгоспників артші' ім. Калі," С'

11 IТИlВСЬКИМ

ВИ&ОРЧИМ ОНРУГ К!47 промислової

«Червона зірltа».

Секретар Окружної виборчої

к?місіі Набок

Марія, Калістра-

Омеля Ольга АНдРіївна

колгоспНИItів артілі імені

.

Tbha-від прОфесійної спi.'JIки Тlн~~рой Калитянсьitої

артілі РІЧНОІ школи.

Заступник

голови

працівни&ів споживчої коопераКу!liн ltатерииа Прокопівна ції літ:кі'всыtгоo споживчого то- B~Д пр~фесіііної спіЛRИ медпраlІариства. . ЦlВНИ:&ІВ RаJlИТЯНСЬRОЇ lІедамбу-

raHHa

- ВатувІд

ДеМ'JDlівна-

Кпимас.. Ларіон Кузьмович -

ПРИХОАЬКО

иа-від колгоспників артілі імені ~івПР:о~::::~ ~П~:Р:&~vi?:~lJl'.:

М

01406

Іванович­

артілі

«Шлях

Окружної

О:&ружної

:&омісії Новапь Ольга вівна-ві,в;

вИборчої

Rостян'fИ­

1tоле:&тиву

ytUlтe.nів

та технічних працівНиків Виrу­

ПоIlЬОВИК Д)J(аха Василівна­ хів початкових і середніх IПRЇ.іІ 3азимсьJtої сере,в;ньої школи. від :&ОЛГОСll.НlШів артілі fм:eHi

Горбатенко Микола Ничипоро­ ВОРОПIИJIOва. Новапь ОJIе~саНдР Іванович вич-від прОфесійної спілки пра· цiB~KiB поча'l'КОВИХ і cepe,ll;НЇX від :&олгоспии:&ів артілі імені ШКlJI Зазимської середньої шJtолн, Ворошилова.

Жижкун Павло МихаііJIОВИЧ­ вц колгоспиИ:&ів Ілліча».

артілі

«Шлях

ПОГРЕ&СЬНИИ ВИБОРЧИМ ОКРУГ мо 56

n: fолова О:&ружної виборчої

НоваlЬ АНдРій ·Степанович

від

:&ОЛГОСПИИRів

артілі

-

імет

Ворошилова.

Мигаwио. ;ван Фе~о~ович-:-від КОЛГОСПНИRІВ аРТlJIl ІМені

І Ворошилова.

:&0-

місії Оксютенко Іван Захарович

ВИГУРІВСЬНИМ

-Bi,ll; комуністичної організації

ВИБОРЧИМ ОКРУГ К! 59

ЗаступпИ:&

ПУХІВСЬНИМ

ві,в;

. Заєц.. Катерина Сидорівна в1,ІІ; колгоспИИ:&ів артілі ім. рова.

Кі-

головн

. Безугпии

колгосПНИ:&і'в

Ворошилова. , Члени Цоб ко

u

Іван Терешкович

вІД КОЛГОСП1llШів артілі

О:&ружноі

-

І лля

артілі

іІІеш

комісіі: Дій' ороф ович-вlД

Rо.в:госпИИ:&ів

.

артілі

іМені

ім. Кі- Ворошилова.

рова.

Мигашко МИ:&ола Семенович-

артілі

імені

початкових і сере,в;ніх шкЇJI ПоМигаwко Василь Петровичгребської семирічної ШОJIИ. від :&олгосп:в:пів артілі імені

Шевченмо Марія Борисівна -

Аврамович-вц колгосlПlИRiв ар-

ГОЛОВ,!

.

Ворошилова.

BtlleOHaBfloto "ОАІітету

раЙОННО1 Радtl депутатіВ трудящtlХ

С. ПА3ЕНОК. Сеlфетар

BtlltOHtlilfloto leОАІіmеmу

раЙОННОl Рад" депутатів трудяшtlх К. РI3АНЕНКО.

ВИБОРЧИМ ОНРУГ K~ 51 ' тілі «Шлях IЛ.JIіча». f олова ОКРУЖНОІ"б ви орчої хоСекретар ОRРУЖНОЇ виборчої місії Михайпеl1КО Сергій Івано- :&окісії ТаринCltКа Mapi'JI Ащрі-; Адреса редакціі:'С. Бровари, l(иiвcькoі області, ВУll. I{віВська М

ВИ

ПаВJIО

голови

3А3ИМСЬНИМ B~,в; прОфесійної спіл:&и працівниПОЛЬОІИК ОлексаНдРа Іль:&івна ВИБОРЧИМ ОНРУГ К! 54 :&ІВ почат:кових f середніх шкіл -від :&олго~пників артfлі імені fолова ОКРУЖНО-І виБОРЧО"1 "'0- ПOl'ребсь:&ої семирічної шоли. Ворошилова.

ім. Калініва. Сталіна. 3 " середньої, шоли. ................. ,.. аЗИМСЬКОІ Д Чneни комісіі: яченко Орина Сеиенівна-вц "t колгоспників артілі п. Сталіна. 3аступНИIt голови Окружної асич .марія Иа:&снміllш-ві,в; виборчої :&ошсії Мельник ПаВlО'

Савченко Іван; Tepe~.;вц колгоспНИ:&lв артілі ііі.' lta.вl·вів&.

Секретар

Члени комісії: від колгоспНИItів Ілліча».

3аступНи:&

виборчої комісії ОкСІОТенко Фе,ll;ір Оле:&сііович-від :&олгоспників артілf ім. ВО:РОЩИJIова.

Вищура Марія Іват"вна-вц вц КОlгоспни:&ів в!д колгосппикі'в артілі ім. Вату- прОфесійної СШJIRИ працївипів Ворошилова.

с екретар ОltРYzиоf виборчої латорії. Ао :комісіі Омеliьчук Варвара'; Федо- Нривець Парас:&а Макспів- місії Балла Іван Андрійович -

10ЛГОСПИИ:&і'в артілі ім. КаПніна.

ВИГУРІВСЬНИМ

ОRРУЖНОЇ

Чпени комісії:

семи- тутіна.

Член~ комісії:

aP'l'iJIi

Чпени комісІі:

:&оМІСll И1ІВаЯЬ ВOJIО,І;ІІІІИР lиіч-

Чпени комісіі:

Заступник голови Окружної Ну.еlЯ Степан Григорович ТІна. виборчої :&омісії &іпенко Іван Ки- Bi,ll; Rолгоспииків артілі імені НІимась Хівря Іванівна-від рилович-від ПРОфеёійної спілки Сталіна. колгоспників артілі ім. Ватутіна.

рівна - від 1.000госПНИItів

артілі

ВИБОРЧИМ ОКРУГ К! 58 виборчої комісії Шевченко Пав­ fолова О:&ружної виборчої ко­ ло. ПИJIИпович-ві,ll; прОфесійної СПlJIКИ працівиИ:&ів початкових і місії Миrawко ПИJIИП Якович­ сере,в;ні'х шкіл 3азимсь:&ої се­ від колгоспників артілі імені pe,ll;HЬOЇ ш:&оли. Ворошилова.

виБОРЧОІ КОИІСl1 Панченко Василь лі ім. Ватутіна.

місії- Щур Михайло АНдРійович- ~x ~:&1JI членів

на від RОЛГОСПНИ:&ів ім. ВОРОШИJIова.

СО' виборчої комісії ЧернlIICItКиіі Ан.e~peTap кружної. виборчої дРій Арсеитіііович-вц :&олгосп-

Голова Окружної виборчої ко- п~ацівlП!ків початкових і сере,в;- від. колгоспників артілі ім. Ва­

ві,в;

Секретар О:&ружної виборчої комісії Сергієнко Марія fригорів­

дРович-ві,J; :&о:поспників артілі Се:&ретар О:&ружної виборчої Нравченко МарІЯ Мака. . .. В .' :&омісії Шеверун Михайло ПlЩТе- :&ОМІСll ltОЛГОСПНИRів артіІі ~1В apТlJIl ІМ. opo~oвa. _ 3асту_пИИ:&•. _голови О:&ружної лііович-вц КОЛГОСПНИRів арті- рівиа-ві,в; ім. Ri'poBa. .e~peтap ОКРУЖНОІ виБОРЧОІ

Т . . Микитович - від колгоспИИ:&ів ЛІпка .етяна .С:re;пашвна~вц артілі ім. Сталіна.

tоЛГосПНИКIВ артш 1М. КалІmна.

ків артілі і'м:. Ворошилова.

ГОРАіЄіІКО fриrорій Пантелей­ Ващенко Зоя Ми:&олаївна....;... монович-від колгоспНИItів артШі від прОфесійної спіл:&и працівни­ ім. Ворошнлова. ків споживчої кооперації зазим­ Гриценко Марфа Я:&имівна ського сІльського споживчого то­ Bi,ll; :&ОЛГОСШIИКів артілі імені вариства. Ворошилова. АврамеН\іО fригорій Павлович 3А3ИМСЬНИМ -від колгоспників артілі імені ВИБОРЧИМ ОНРУГ К: 55 fолова Окружної виборч~і К9- Ворошилова. НаііАа Володимир ВаСИJIьовиq місії Гермашенко fригорій Иоси­ -від :&ОЛГОСПВИ:&ЇВ артілі імені пович-від комуністичної орга­ Ворошилова.

fолова 'О:&ружної виборчої ко- мир Федотович-від КОЛГОСПНИRів артілі ім. Кірова

Савченко Орина Петрі'вна _ ,Ім. Сталіна.

Щиа.

57

Голова Окружної виборчої Jtoмісії Си.оренко Федір Микитович -від КОJIГосПНИ:&ів артілі імені Ворошилова. Заступник голови О:&ружиоі в~борчої комісії ГОРАієнно fриго­ РІЙ Степанович-ві,в; колгоспни­

-ВІ,в; комуністичної організації :&олгоспу ім. Кірова. Гохова О:&ружної виборчої хоRОЛГОСПУ ім. Ватутіна. Заступни:& ГOJ[ОВИ Окружної xic~ Гриценко' ~eтpo ~~им.ови~ 3аступни:& rолови Окружної виборчої хомісі'і Нпимась Воло,ІІ;И- виборчої :&омісі'і Некраwевич Іван -вц :&OJIГоспНИItIВ аРТlJIl lмеш Ми:&олайович-від :&о.ІгОСlDIIIRів Ворошилова.

IІЦ колгоспн:Uів артілі ім. Калі- місії МатвІєнко Кузьма Олексан- артілі ім. Ватутіна. ніна.

, ТРОЄЩАНСЬНИМ

рівсьхої середньої ШRОJ1И. Н оваль Трохим Харлампіilовиq Гринько Ганна Иосипівиа­ -від :&олгоспників артілі імені від ПРОфесійної спілки працівни­ Чани Koмlcif:

ВИБОРЧИМ ОКРУГ K~ 46 Се:&ретар Окружної виборчоі Ватутіна. fолова О:&ружної виборчої :&0- :&омісії Jlитовченко Іван ПетроБон.ар Іван Фе,в;орович .. К б вич-ві,ll; комунїС'гичної органі-'

МІСІЇ а ан Іван Федорович-ві,в; зації :&олгоспу «Більшовик».

рОну

1955

риства.

Rолгоспни:&ів артілі і'м. Сталіна. РОЖНІВСЬНИМ ЗаступНИR голови О:&ружноі Дяченко Михайло Терешкович ВИБОРЧИМ ОНРУГ К! 49 виборчої комісії Михайпенко Се:&ретар Окружної виборчої -від КОЛГОСЛНИRів артілі імені Голова Окружної виборчої :&0- Ганна Тихонівна-вІд колгосп- комі'сії Рижа Марія С""'панівна­ Сталіна. ' місії Ячник Петро Сидорович _ ників артілі і'4ені Ватутіиа. ві.а; КОЛГОСПНИRів артілі «Шлях ' Гайовий Фе,ll;ір fерасииович- Bi,ll; КОМУНІСТИЧНОЇ організації Секретар Окружної виборчої Ілліча».

від Ленінської Комуністичної К9JIГОСПУ «БільшовиR». комісії Попьоха ltузьма ОпанасоСпілки Молоді У:&раїни колгоспу ЗаступНИIt голови Окружної вич-від :&О.ІГоспни:&ів артілі імеім. Сталша. виборчої :&омісіі Мичак Федот ні Ватутіна.

сіЧНІ

ВИБОРЧИМ ОКРУГ К!

нізаціі :&олгоспу «Ших Ілліча».

52

6

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

142.

Броваpc:ьu районна друхаРНJI l(иівськоro облаCJforo ~Шlm:. КY."'ТJP--

З.....

2-'"

3 номер 1955 рік  

3 номер 1955 рік

3 номер 1955 рік  

3 номер 1955 рік

Advertisement