Page 1

Газета

Внходнть

Броварських місько·;· та

районної рад, районної державної адміністрації

з

17 квітня 1937 рОКJ

2007

ТрСІІВ ... Я

Ш]ш [fiiOJШffi rno[i1Jшmшmm шошшm001

1

1

І У Броварах віgІірився-Ііабінет сімейного ліІіаря і

!

Ольга Олександрівна СОКУР - перший сімейний - порівняно нове явище у І нашій медицині, яке має з одного боку - торува­

І

І

! лікар у Броварах_ Це

Іі ти ст~жку до ринкових відносин і в цій делікатній і сферІ,

а

з

другого

-

запропонувати

пацієнтам

і якісні послуги, з глибоким індивідуальним підхо­ !дом.

!

Для звичайних відвідувачів наших поліклінік

І! сімейна медицина - це зовсім інший рівень ме­

І! дичного обслуговування, який передусім перед­ І! бачає високий професіоналізм лікаря_

ji

Власне про це і йшла мова, коли я зустрівся у

:і кабінеті сімейного лікаря по вул. Шевченка, 11

І

13 з

0-0. СОКУР.

- Отже, Ольго Олександрівно, ви, очевидно,

іІ маєте справу з пацієнтами, які зневірилися у !і силі

ескулапів,

з

котрими їх

звели

поліклінічні

іі стежки-доріжки, або втомилися від ходіння по ji численних кабінетах і зрозуміли, що треба шука11

ти спец_іаліста.' який би зумів воєдино звести

і! численНІ

аналІзи,

поради,

рецепти,

і

дійти

до

І! висновку, що ж піде цій конкретній людині на ко­ іі ристь?

Іі

-

Здебільшого саме так і трапляється. Ми повинні

!і зібрати воєдино усі медичні виписки, аналізи і лікува­

Колектив Центральної районної лікарні вітає Сокура Івана Павловича з високою нагородою- орденом «За заслуги>> Jf ступеня і висловлює йому свою щиру вдячність за довголітнє високопро­ фесійне керівництво охороною здоров 'я району. Здоров'я йому, успіхів у роботі, наснаги на подальше довголітнє

іі ти організм, виявивши цілісний nідхід. Часом, не зна­

керівництво.

!! який

За душу Вашу щиру і палку, За серце Ваше чуйне і привітпе Дай, Боже, щастя Вам й козацького здоров'я па віку,

3 НЕАІАІ - НА А/ТН/11 "'ІІФІК 27

травня Укрзалізниця

графік

2007/2008

руху

рік.

У

поїздів

новому

руху передбачено курсування поїздів,

зеннях залізницею, підвищення ви­

на

мог щодо забезпечення комфорту,

пар

пасажирських

211

пар поїздів у внутрішньодер­

жавному сполученні,

177

з

406 яких

пар поїз­

швидкості та ських

надійності

перевезень.

Графіком

редбачено курсування сажирських поїздів. дено

нові

поїзди,

пасажир­

12

пе­

нових па­

Зокрема вве­ що

курсувати­

дів між Україною та країнами СНД

муть між Києвом та Одесою, Хар­

та

ковом,

18 -

між Україною та країнами

Західної Європи. При розробці гра­

ком.

Львовом,

Для

Івано-Франківсь­

зручності

пасажирів до

фіка руху поїздів враховано зрос­

початку літніх перевезень додатково

тання

буде відкрито

попиту

населення у переве-

230

залізничних кас.

ПряІUІий те.nефонний зв'язок ЗО травня 2007 року з 10.00 до 12.00 буде проводити прямий теле­ фонний зв'язок з жителями міста міський голова АНТОНЕНКО,

ВІКТОР ОЛЕКСАНдРОВИЧ за телефоном:

5-32-47.

травня 2007 року з 14.00 до 16.00 буде проводити прямий теле­ фонний зв'язок з населенням Київської області засТУпник голови Київської облдержадміністрації КОВБАСЮК ЮРІИ ВАСИЛЬО­ ВИЧ за телефонами: 286-84-11; 286-10-06.

31

ЗАТ ··київвтормет..

закуповує брухт чорних металів у підприємств, колективних господарств

та приватних осіб

За високими цінами та на вигідних умовах м.Бровари,вул.Кутузова,125

тел.:

8(04494)5-41-81, 8(067)406-38-59 Ліц МППУ АБN~110893 від

27.01.2005 р.

Займаємося герудетераnією

-

лікуванням п'явками,

йогu давно забули, але воно відроджується на новому

одночасно може замінити терапевта, хірурга,

витку, і дає колосальний терапевтичний ефект, до то­

Іі ендокринолога, окуліста? і! - Розповім вам про випадок, що трапився нещодав­

хворобу, варикозні хвороби вен. У людей минає го­

но. Викликають до людини, їй погано. Я беру електро­

го ж

цей метод нешкідливий. Лікуємd гіпертонічну

-

ловний біль, який тривав роками!

визначення

Або ·Візьмімо таке питання, як добір продуктів харчу­

!і вмісту цукру в крові і їду на виклик. Виявилося, що у

вання для окремого пацієнта, зважаючи на його гемо­

j!

портативний

хворого вміст цукру досяг

nрилад

для

16 одиниць при нормі 6,4. А

код. Це

ціла теорія, розроблена в Росіі, є відповідна

-

іі що було б, коли б прибула з одним лише фонендоско­

лабораторія у Києві.

іі пом?! Скільки б втратили часу!

чується саме за такими індивідуальними розробками.

Багато народних депутатів хар­

Тепер щодо хірургіі ... До певного рівня я б консуль­

Подібне меню дозволяє уникати алергіі, зашлакова­

Іі тувала пацієнта, операціі у нас ми, звичайно, не роби­

ності організму, шкірних хвороб, артритів ... Самі про­

і! мо, але обговорити з хірургом алергічний статус хво-

дукти харчування стають ліками, і людина видужує.

··

вво­

графіку

- Але

ж ви не можете бути лікарем-універсалом,

І!

іі кардіограф,

Профком ЦРЛ.

З

і! препарати. Сімейний лікар має все це відкорегувати.

!!

Любові від людей і довголіття.

дить

і! ючи особливостей хворого, не маючи під рукою не­ І! обхідних аналізів, лікарі призначають взаємовиключні

1! рога, якісь особливості перебігу хвороби

- це все має

Іі знати саме сімейний лікар. До того ж я пораджу

!!

пацієнтові, до якого саме спеціаліста йому слід звер­

!і нутися. У нас є хороші ділові стосунки з багатьма ви­ іj сокакласними

спеціалістами

у

nровідних

інститутах

-

Щоб працювати з пацієнтами на такому рівні,

потрібні дуже

-

категоріі і

тувати _хворого. Добре знайомий нам і образ сучас­

іі ного дІльничного терапевта ... Сімейний лікар

це

-

і! продовження цих традицій, чи щось якісно нове?

І!

-

Якоюсь мірою і так, і ні. Образ земського лікаря

іі нам усім знайомий, він по-людськи приємний і водно­ І! час дуже далекий. Знайомий усім нам терапевт у і! поліклініці - людина здебільшого nеревантажена. Хво­ !і ру дитину до того ж вам доведеться вести у дитячу Іі поліклініку. Сімейний лікар

-

виступає ніби довіреною

!!

особою сімІ. Ми намагаємося не "відфутболити" хво-

11

рога кудись, а максимально допомогти на місці. У нас

1і картка заводиться на сім'ю, а не окремих їі членів. Ось

і! тоді і видно, чи були по лініі мами чи бабусі інсульти, 'І чи страждав хтось від цукрового діабету, ну а якщо !і захворіла дитина чи інші члени родини під час тіЄі ж !!

Іі епщем11 гри~у, то ~ ПІдходи до лікув~ння членів сімІ !і будуть зовсІм рІЗНІ. І що важливо

-

лІкування nраво-

один лікар, і в цьому - велика перевага методу. І!! дить Другою особливістю сімейного лікаря є те, що ми І! завжди на зв'язку. Їде сім'я у відпуску, наприклад, я

Іі батькові. Щось трапилося - дзвонять до мене, а не до і раджу, що їм взяти з медикаментів

1

1 і

11

І!

- дітям, матері,

місцевого ~-ікаря, бо _я досконально_ знаю їхню родину. А ЩО КОІТЬСЯ З

РІЗНИМИ

бІОЛОГІЧНИМИ добавками,

різноман.і~ними розробками у галузі інформаційних технолопи,

численними

лІкарськими

засобами,

що

мають однакові властивості, але виходять під різними 1! назвами ... В усьому нам треба розбиратися і давати

,!

потрібну пораду пацієнтам, коли які прививки зробити дітям, які огляди пройти дорослим.

навчалися,

У фойє на стіні відвідувачі бачать мої медичні сер­

!<Києва.

11

Ви

тИфікати, своєрідні допуски до роботи. Я - лікар вищої

.. - Ольго Олександрівно, з літератури нам знайо­ Jі мий ~браз зе~~ького лікаря, хороШого практика, і! гуманrста, якии Іде часом у забуте Богом село ря-

широкі знання ... Де

яка у Вас практика?

-

педіатр, і я

-

лікар сімейної медицини вищої

категорії. Тож я відповідаю за свій професійний рівень кваліфікацію.

більше

20

Доводиться

постійно

років nрактики, з них

працювала

педіатрам,

10-

вчитися.

Маю

сімейним лікарем,

завідуючою

дитячою

поліклінікою, головним лікарем медамбулаторії сімей-

ної медицини.

І

ря, у Вас є, певно, штат медичних працівників?

І

-

Як організовано роботу кабінету сімейного ліка-

- Я - головний лікар, Віталій Олександрович Калаш­ ник - начмед. Він за освітою - сімейний лікар, працю- І .

І

.

ють у нас ткар1, медсестри, є чергування, працює І денний стаціонар. Кабінет обладнаний nроцедурною,

де ми можемо зробити необхідні аналізи, ін'єкціі, nро­

вести

електрокардіограму,

оглянути

дно

очей,

що

суттєво для аналізу стану судинної системи.

У певні дні організовуємо консультації nрофесорів, і тоді у нас збираються пацієнти з Броварів, району, приїжджають з Борисполя.

Практично ми зв'язані з

усіма провідними спеціалістами всієї України.

Люди звикають до нової форми обслуговування, і за нею майбутнє. В Англії, наприклад, сімейна медицина

існує

50 років. - Чи по кишені послуги Вашого кабінету звичай­

ному відвідувачеві?

-

Запевняю читачів, що суми у нас цілком прийнятні.

Ми просто поставили у нормальні цивілізовані рамки ті, часом nринизливі сцени розрахунків клієнтів з ліка­ рями, які ставлять у незручне становище обидві сто­ рони.

Сьогодні у нас постійно обстежується до сотні лю­ дей. І їхня кількість зростає. Для нас добре ім'я закла­ ду багато важить. Ми nрацюємо з гарантією, поки не отримаємо сталого медичного ефекту.

Володимир ЛЯШКО.


2

Субота,

26

травня

2007

року на заводІ.

-ІІАrОМІН RОАІі.

ож продукція

варчан дійсно відповідає вимо­

Вшанували

гам міжнародних стандартів, і це підтверджено й використан­

.

Час відродження:

ням на будівництві таких об'­

.

Київській обл., "Сандора" (Ми­

рецепти успІху році постановою Міністрів УРСР на Броварсько­

трансформація

му промнузлі було передбачено спорудження виробничого ком­

го, навіть успішного на ті часи,

плексу для

методом литва пщ тиском, пре-

виявилас~ досить болісною. На цьому етапі колектив пройшов усі стадії занепаду - інфляція, банкрутство, заборгованість із заробітної плати ... На щастя, у 2000 році ЗАТ "Броварський за­

суванням, виробництво поліети­

вод пластмас" очолИв досвідче­

році

І було 1

колаївська обл.),

виготовлення

на новому

про­

підприємстві

освоєно в_ипуск

Аквапарк в Програмою ООН у Криму, ЗАТ "Метробуд" (Київ), Держкомітету України з

ВИ(1Обів

соціалістично­

продукцію

на

команда фахівців настійно

відроджувала

фіцитом.

славу

одного

Панахиду відслужили священики трьох броварських церков

nро­ nоет Володимир Зикий,

тор Володимир Ілемський, фольк­

Лесюк, настоятель nарафії І ло Пресвятої Богодиці УПЦ КП, ієрей

лорний ансамбль "Доля", а також

цих

конкурентно­ в т . ч.

у

країнах близького і далекого за­

з

-

Павла УПЦ МП , nротоієрей Михай-

сп роможних виробів,

бути де­

талія Багмут .

тель nарафії Св. аnостолів Петра і

го

перестала

секретар міськради Ігор Саnожко

тоієрей Олександр Левчук, настоя­

споживачів

нарешті,

До nам 'ятника nоету від імені

зультат- дипломи і сертифікати "За якість продукції", "Кращий

Богдан Ярославович Кушнір. І

менеджер

у

та начальник відділу культури На­

відний транспорт" та ін. Як ре­

поступово , крок за кроком, йо­

і

. ..

виставках - "Ак ва- Терм", "АК­ ВА", "Комунтех", 'Трубопро­

екструзії. Із введенням в дію ще

господарник

Шевченка

році зуnинялася

броварської громади квіти nоклали

профільних

· одного цеху, столова клейонка ,

ний

труб і плівок методом

Т.Г.

1861

жалобна nроцесія з nрахом nоета .

міжнародних

спеціалізованих і

nам'ять

сквері, де у

Колектив представляє свою

товар вітчизняного виробницт­ ва" , а, значить, зростає кількість

. ленових

вали

водного господарства тошо .

підприємства в "капіталістичне"

травня броварчани ешанову­

18

Алушті, житло за

оте з розпадом

дукції з пластмас потужністю 12 тис. тонн на рік, а вже у 1966

Кобзаря

єктів, як заводи "Кока-Кола" у

броварська юнь

Олег Панчиняк, адміні стратор Трь-

ка",

охсвятительської парафії УГКЦ.

зразковий

-

компози­

ансамблі "Калин­

" Ч е ревич ки ",

"Веселинки" ,

театр-студія

"Едель­

З того часу практично щороку

провідних підприємств Укра­

колектив заводу пластмас осво­

їни, зокрема, єдиного виробни­

ював виробництво нових видів

ка труб із непластифікованого

ничу діяльність і рецепти успіху

тецького

продукції, причому на сучасно­

полівінілхлориду для

питного

бровар•шн читайте в одному з

Марія Овдієнко, член Національної

ти Юлія Морозова та Андрій

му обладнанні провідних фірм тодішніх ФРН, Чехословаччи ­ ни, а також Австрії, Італії, Нор-

водопостачання. Їх якість під­

н аступних номерів нашої газе­

спілки nисьменників України Воло­

лофієнко, інші виконавці .

тверджується

ти.

календар

Паломник "Єгипет" Рейтингова панорама Ранкові поради Погода 1О Х/Ф "Зимовий вечір у Гаграх" 1О .50 Наша пісня 11.З5 В ГОСТЯХ у Д.Гордона 12 .ЗО Погода 12 . З5 Д/с "Катастрофи століnя" 1З .ОО Що треба знати про пташиний грип 1З.10 Т/с "Монте Крісто" 14.00 д/ф "Богдан Стуnка М клас"

07.15

14.55.

князівства Рейсе" 17.З5 д/Ф "Кіно і німці"

18.05

Тиждень української

моди Щоденник

18.20 "Від босячки до леді" 19.20 Х/Ф "Свій серед чу· жих, чужий серед сво·І)(

21.00 Новини 21.25 Світ спорту 21.40 Погода 21 .45 Золоті хіти ХХІ століття. 22.45 Служба розшуку дітей 22.55 Трійка, Кено 2З .ОО Паломник "Єгипет"

календар

10

Ера б ізнесу Будівельний майданчик Дай лаnу!

Ранкові поради Діловий світ 5 Х/ф "Свій серед чужих, чужий серед с воїх"

11 .20 Життя триває 12.10 "Катастрофи століnя" 12.40 Незручна тема 1З . 10 Т/с "Монте Крісто" 14.05 М/Ф "Літачок Ліп" 14 .ЗО Здорово 15.20 М/С "Супершпигунки" 15.45 Індиго 16.15 т

-1 "Доброго ранку, Ук­ раїно!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, Об.ЗО, 07.00, 08.00, 11 .00, 1З . ОО, 15.00, 19.00, 21 .00 Новини 06 .З5, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15, 11 .10, 15.15, 19.45, 21 .45 По· года

Глобус України

Ера бізнесу

08.20 Православний Ранкові поради Діловий світ "Від босячки до леді" "Далі буде ... "

15 10.15 1О .40 Що треба знати про пташиний грип Жиnя триває

11.20

17.25 18.25

"Не родись вродлива" Т/с "Янгол·охоронець" 19.ЗО "ТСН "

"ТСН Проспорт" їСН Погода" ТІс "Кадети" 21.2~ Т /С "Покликання" 22.20 Комедія "Улюбленці Америки"

20.00 20.10 20. 15

10.40

триптих"

07.40

18.15

Глобус України 08.20 Православний

Т/с "Янгол-охоронець 1З . 20 "Жахливі жарти" 1З.50 Т/с "Талісман кохання" 14.50 "Судові справи" 15.50 Т jc "Міський романс" 16.50 Tfc "Моя прекрасна · нянька"

08.50 Т jc 09.50 Т

"Татарс ький

"Кадети"

до фіналу Т/с "Тетянин день"

"Міс

д/Ф "Національний парк . Саксонська Швейцарія" ("Дикі тва · рини Німеччини" )

Ранкова молитва

"Не родись вродлива" "Сімейні справи"

М /Ф "Гуфі та його команда" 08.10 Т/с "Моя прекрасна нянька"

Х/Ф

17.20

.05, 06.30, 07.00, 08.00, 11 .00, 13 .00 , 15.00, 19.00, 21.00 Новини , 07.15, 08.10 Спорт 07.20, 08.15, 09.10, 11.10, 15.15, 19.45, 21.50 Погода

10.20 11 .20 12.20

ІНТЕР 06.00 "Доки всі вдома" Об. ЗО Х/Ф "Н~йчарівніша та найnривабливіша" 08.00 "Подроб иці тижня" 08.55 "Караоке на майдані". 09.40 "Шанс" Підготовка

1+1 06 .00

14.00 Т/с "Талісман кохання" 15.00 "Судові справи" 16.00 Т /С "Міський романс" 17.00 Т/с "Моя прекрасна

Тиждень української

моди . Щоденник 18 .ЗО Український вимір

19.15 Точка

зору 19 . ЗО , 21.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту

19.50 Вечірня казка 20.00 "Від босячки до леді" 21.40 Світ спорту 21 .55 "Xa-xa.ua" 22.25 д/с "1 2 подвигів Сnецназа". "С вої серед чужих"

Трійка , Кено 2З.ОО Підсумки

22.55

1+1 06.00, 07.40, 08.ЗО

нянька"

17.ЗО "Не родись вродлива" 18 . ЗО Т/с "Янгол ·охоронець"

20.00 ·тсн. Проспорт" 20. 15 ТІс "Кадети" 21 .20 Т jc "Покликання" 22.20 "Чорним по білому" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.ЗО Новини 06 .1 0 Т/с "Ленінградець"

07.10, 08.10

"Ранок з І нте ·

ром "

08.45 "З олота 09.20, 16.40 "Сніда­

нокз 1+1"

07 .ОО

М /ф 'Туфі та його

ко м анда"

Т/с "Моя прекрасна нянька"

08.00

Т/с "Кадети " Т/с "Міс Офіс - 4" "Не родись вродлива" 11 .ЗО "С імейні справи" 12 . ЗО Tfc "Янгол· охоронець" 1З . 30, 19.30 "ТСН" 13.55, 20.10 "ТСН . Погода"

09.00 10.00 1О .ЗО

те ща" "Ключовий

момент"

10.00,

20 . ЗО

Tjc

"Тетянин

день"

11

ОО , 19.00 Т/с "Гонка за щастям"

12.15 Т/с "Жіночі 13.15, 17.50 Т/с

історіі' "Розклад

доль"

14.25, 21 .40 т;с "Застава" 15.25 д/Ф "Кохання проти nравил"

20.00 22.40

12.20 "Катастрофи століnя" 12.45 Служба розшуку дітей 13.10 Т/с "Монте Крісто" 14.05 М/Ф "Дуже давня казка" 14.30 Курорти України 15.25 М/с "Супер шпигунки" 15.50 Індиго 16.15 Т/с "У вихорі квітів" 17. 15 "Національний парк.

06.00, 07.40, 08 . ЗО "Сніда · нок з 1+1 " 07.00 М /Ф 'Туфі та його

Міста Гарц та Хохгарц" 18.15 Тиждень української моди. Щоденник 18 .ЗО Українс ький вимір 19.15 Точка зору 19 .ЗО, 2 1.З О Діловий світ 19.40, 21.40 Світ сnорту С віт сnорту 19.55 Мегалот 20.05 Спо ртивні танці-2007 21.55 "Спотикач· 2" 22.20 Д/с "12 подвигів Спе цназа". "Сталкери"

11 .ЗО "Судові с nрави" 12.30 Tjc "Янгол·охоронець" 1З .30, 19 . ЗО "ТСН " 1 З . 55 , 20.10 ·тсн . Погода" 14.00 Т/с "Талісман кохання"

22.50 Лото, Трійка, Ксно 2З.ОО П ідсумки

1+1

P.S.

в

команда" 08.00 Tjc "М оя nрекрасна ня нька" 09.00 Т/с "Кадети" 10.00 Т,'с "Міс Офіс· 4" 1О . ЗО "Не родись вродлива"

15.00 16.00 17.00

"Сімей ні справи"

Т/с "М іський романс" ТІс "М оя прекрасна

'іЯнька"

1 7 . ЗО "Не родись вродлива"

18.ЗО Ї/С "ЯнГОЛ·ОХ9ронець" 20.00 "ТСН . Проспорт" 20.15 Т/с "Кадети" 21.20 Т/с "Покликання" 22.25 "Без табу" ІНТЕР

Перед учасниками зустрічі вис­ тупили

Докладніше про вироб­

Наталія ЧЕМЕРИЧЕН КО.

системі УКРСЕПРО випробу-

15.15 Погода 15.20 М/с "Суnершnигунки" 15.50 Т/с "У вихорі квітів" 16.45 д / Ф "Історія Ранкова молитва 07.05, 08.15 Погода 1О д/с "Дзеркало історіі' 07.10, 08.20 Православний

акред и това ною

рубіжжя.

керівник літературно-мис­

об'єднання

20.ЗО Т Іс "Тетянин день" 21 .40 Т;с "Застава" 22.40 д/Ф "Кохання проти правил".

ICTV 06.05, 08.10 Погода 06.15 Х/Ф "М оє жиnя" 08.20 Х/Ф "Американський президент". Х/Ф " З 'являється Данстон" 12.45 Факти День

10.50

Х/ф "Крихітка на мільйон доларів". 15.50 Х/Ф "Епідемія" 18.45 Факти Вечір 19.05 Х/Ф "Анна і король" 22.05 Т/с "Каменська - 2" СТБ 05.40 Ранковий виграш 07.10 ь розвідок Росія

Фото Руслана ФЕДУНА.

таємниця"

"С nецрозслідування. Карцер для бабус і" 10.05 Х/Ф "Інс nектор роззява" 12 . 20 Х / ф " С иньйор Робінзон" 14.50 Х/Ф "Коnал ьні царя Соломона" мани і ша рлатани"

"Док.детектив. Уті­ кач від смерті" 19.00 Х/Ф "Со11дат Іван Бровкін" 22.00 Х/Ф "Класи к"

18.00

НОВИЙ КАНАЛ

скарбів" велике

грецьке весілля "

Х/ф "Офіс" Х/Ф "Олена Троянська" Х/Ф "Олена Троянська" Х/ф "Відьми"

09.25 11 .20 1З .05 15 . ОО 17.00

Реnортер

07.00, 08

БурлаковаГ ІСТV

жиnя. Ша­

05.35 М /ф "Острів 07.25 Хjф " Моє

ОО ,

Факти Об .ЗО Ділові факти

06.40, 08.00, 09.00, 19.1 5 Погода

Об .45 ЗОО секtгод 06 .50 М / с "Сп ра вжні монстри"

М /с "Сучасне життя Рокко"

07.15

07.45, 08.45 Факти . Ранок 07.55 08.55 Сnорт 08.10 Каламбур .

ТаЄМІіИЦЯ"

09.10 "Історія про нас" 10.45 Х/ф "Два береги" 12 .ЗО Х/ф "КрутІ хлоnці" 14.50 Х/Ф "Солдат !ван Бровкін" 17 . ОО Знайти скарб і no· м ерт и

1З .О5 Каламбур. 1З.З5 Х/Ф "Анна і корол о ".

16 .З5 т;с "Таємниці слідства". 18.45 Факти . Вечір . 19.10 Сnорт . 19.25 т;с "Альф" 20.00 ТІс "Вулиці розбитих ліхтарів". 21.05 Т/с "Відчайдушні ДО· могое подарки 2". 22.05 Т/с "Каменська· 2" . СТБ 05.ЗО Ранковий

06.00, 07.00, 06.00, 12.00, 17 .ЗО Новини Об . 1О тІс "Ленінградець" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте·

Прок­

ляті скарби"

18.55

"Правила жиnя. То­

ва ри м асового уражен·

ня" 20 .0С "Боягуз, Бовдур, Бу· валий та інші. Ю.нікулін" 22.25 Т/с "Секретні ма­ теріали"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 М /с "Астро бой" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "П ідйом" 06.55, 1З .55 Mf c "Бетмен" 07.20, 08. 15, 19.25 П огода 07.40, 15.З5 Побачення з мамою

08.25, 16.05

Т/с

"Ліззі

06.40, 08.00, 09.00, 19.15 Погода. 06.45 зао сек;год.

06.5 0

М /с

" Спр а вжні

М ОНСїрИ" .

ром"

08.45 "Золота 09.20, 1640

теща" "Ключовий

момент" 10.00, 20 . ЗО день"

Tjc

11.00, 19.00

Т/с 'Тонка за

"Тетянин

щастя м".

12. 15 Т jc "Жіночі 1З . 1 5, 17.50 Т/с

істор[t"'

"Розклад

дол ь"

14.25, 21.40 Т/с "Застава" 15.25 д/Ф "Трагедія Фросі Бурлако во'!". 20.00 "Подробиці" 22.40 д/Ф "Вічний Шури к. Олександр Дем'яненко" . ІСТV 06. 10 Служба розшуку дітей 06.15 Факти . Об ЗО

м ;с "Сучас не жиnя Рокко" . 07 45, 08.45 Факти . Ранок. 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.1О Каламбур . 08 . З5 зао сек;год. 09.10 Tjc "Кам енська 2" 10.15 Т/с "Анато мія Г ра й" 11 .20 Т jc "Леся+Ром а" 12.00 Т jc "Меди ки" 12.25 Каnамбур

07.15

12.45 Факти . День 13.05 Калам бур 13.15 Tjc "Таємниці слідства" 14.25 Т/с "Анатом ія Грей" 15.30 Х/Ф "Самара·містечко" 17.40 Т/с "Таємниці слщства" і8 . 45 Фа кти . Вечір "Лльф "

19.25 Т/с 20.00 т;с

Кулаш-Черниш,

ти тата"

Об.ЗО,

07.05,

Подіі 09 . З5 , 20.З5 Подіі·

спорт

07.15, 09.45, 20.45 Погода 07.20 Х/Ф "Живе такий хлопець"

"Срібний апельсин" "Зірки гумору" Т/с "Героїчні nриго· ди Геркулеса" 14.00 Х/ф "Дружина Сталіна"

09.50 11.00 12.00

Щиросерде визнання Фестиваль гумору "У мора"

16.00 17.00

19.00 Програма максимум 20.50 Х/ф "Ганнібал" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10 "Це · Україна'" "Моє

велике

Х/Ф "Як перевихова­ ти тата" 1З . ЗО , 19.00 Ре nортер 1З .З5 М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.20 М/с "П ідлітки· титани" 15.00 Тачку на nрокачку 16 . З5 Т "Як сказав Джим" 17.05 Т/с "Таєм ниці Смоллвіля" 18.00, 21 .05 Т/с "Солдати -

11 .05

tc

12" 19.20 Спортрепорте р 19 . ЗО Т/с "Агент національ· ної безпеки·5" 20 .ЗО Побачити все! 22.05 Х/Ф "Харлі Девідсон і ковбой Мальборо"

УКРАЇНА

06 .ЗО , 09.00, 11.00, 15 . ЗО, 17.00, Подіі

13.00, 20 .00

07.05, 09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 2 0 .З5 П одії­ спорт

07.15, 09.25, 11 .25, 1 З.25, 17.25, 20.45 Погода 07.20 "Автоневс" 07.50, 18.00 Тjс "Клон" 10.00 Концерт 11 .30, 1 7 . ЗО ліхтарів"

Т/С "Відчайдушні до· могосподарки ·2" 22.05 Т/с "Каменська · 2" СТБ 05 ,ЗО Ранковий виграш

21.05

07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини 07.05, 08.10 "Бізнес+" 07 . 1О Дуель розвідок. Росія· С ША 08.15, 20.55 Tfc "Лікарська тає мниця"

09.25 Знайти скарб і померти 1О .40 Х/ф "Карантин" 1 2 . З5 Х/Ф "Бог Белики й , а я маленька"

14.45

"Дракула"

іб . ОО "Боягуз, Бовдур, Бу· валий та інші . Ю.Нікулін" 17.00 "Правила жиnя. Това· ри масового ураження" 18.10 "Док. детектив . Злий ге ній"

18.55

"П огода у світі"

Об .ЗО,

07. 10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес·час" 06.40, 07.40, 08.40 "Час 06.50, 08.50, 11 .15, 14.15

09.00, 20.00

Х/Ф

06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.1 5, 1З.15

сnорту"

УКРАЇНА

грецьке весілля"

07.05, 08.10 "Біз~ес+ 07. 1О Дуель р озвідок . Росія · Ве ли коб ританія 08.15, 20.55 Т/с "Лікарська

18.10 "Док.детектив.

О8 .З5 зао сек;год

09.1О ТІс "Каменська- 2". 10.25 М /ф "Робін Гуд". 12.00 Кала мбур . 12.45 Факти . День .

Дана

17.10 Сnортреnортер 17.15 Погода 17.20 Х/ф "Денніс·мучитель" 19.15 Х/Ф "Рот на замок." 21.05 Т/с "Солдати-12" 22.1 О Х/ф "Як nеревихова-

18.00, 22.00

Вікна - Н овини

06.15

Ма­

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

09.05

13.00

юнацької творчості, юні бандурис­

реат Міжнародного конкурсу ім. Г.

· Великобританія 08.10, 20.55 Т/с "Лікарська

16.45 "Правила

ного комплексу, Будинку дитячої та

"Криниця"

димир Осипчук, бандуристка лау­ Хоткевича

11.40 "Шанс" 14.50 Х/Ф "Жіноча інту'іція" 17.20 Нов ини 17.40 "Жди меня" 19.00 Tfc "Гонка за щастям" 20.00 "Подробиці"

вейс", вихованці навчально-вихов­

"Нез'ясовно, але

"Погода в Україні"

07.00, 07.ЗО , 08.00, 08.ЗО , 09.00, 10.00, 11.00, 12 ОО, 1З . ОО , 14.00, 15.00 , 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З. ОО "Ч ас новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку· рор тах"

07.50

09 . ЗО "Час-Тайм" 10.05, 1 З.О5 "Час : світ" 10 .ЗО , 11.ЗО , 1 2 . ЗО, 13.ЗО " ПреС·КОНф е р е нції у nрямому ефірі" 11.05, 14.05 "Ч ас: ре гіони" 14 . ЗО, 15. ЗО "5 елемент" 16.05, 17.05 "Майдан" Про грама максимум Фестиваль гумору "У мора" 16.00 "Срібний аnельсин" 19.00 Щиросерде визнання 20.50 Х/ф "Янгол ·А" 5 КАНАЛ 06.00 П рограма передач 06 .1 0, 18.45 "Киівський час" 06.20, 09.20 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З . 15 , 16.1 5 "ПогІJда у с віті" Об .ЗО , 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час"

12.00 1З . ЗО

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Ч ас сnорту"

06.50, 08.50, 11 .15, 14.15, 17.15, 22.55 "П огода в Україні"

07.15

Дорослі

казки

тварин

07.50, 18 .ЗО Світові Одісеї 08.25 Сnецпроект 09.00, 16 .ЗО Т/с "Суддя 10,55 Х/Ф "Кво Вадіс" 1З .55 Пристрасті за

14.25

Пункт призначення

·

світ

15.25 Ди ка nрирода 17. 25 Вікінги · п равителі 19.00 Tjc "Чингіз Хан" 20 .ОО Автолегенди 20 .ЗО "24 години" 21.05 Архіви ФБР 22.05 Т/с "Мегре" "Прес ·конф е ренціі nря мому ефірі "

11 .05, 14.05, 17.05 регіони"

1 4. З О , 15 .ЗО "5 елемент" 16 . ЗО "Драйв" 17. ЗО "Вел ика політика" 18.15 "Відкрита зона"

19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21 .00 "Час " 22.15 "Хроніка дня" ТО НІС Клуб 700 Об . З5 , 15.20 Дика природа 07.50 "Банкнота"

06.00

08.00 "Нерухомість" 08 .15, 08.50, 18.50, 21.00 "Погода"

07.00, 07 . ЗО , 08.00, 08 .ЗО , 09.00, 10.00, 11 ОО , 12.00, 1З . ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 2З .ОО "Час нови н"

07.20, 09.25, 12.20. 15.20, 21.50 "По года на ку· рортах"

07.50

"Автоnілот- нов ини" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.05, 1З .О5, 16.05 "Час : с віт"

10 . ЗО, 11 . ЗО , 12 .ЗО , 1З .ЗО

19.50 Драма Т .Пельтцер 22.25 Тfc "Секретні ма­ теріали"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 м ;с "Астробо й" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 Mjc "Бетм ен" 07.20, 08.15, 19.25 П огода 07.40, 15.35 Побачення з м а м ою

Т/с

"Ліззі

М а кГуає р" "Агент національної безпеки · S" 10.1 0 Tjc "Студе нти" 11 .15 Х/Ф "Долина лав ин" 13.30, 19.00 Ре nорте р 1 З . 35 М /с "Пригоди Джекі Ч ана" 14.20 М/С "Підлітки- титан І( 15.00 Тач ку на прокачку 16 35 Т/с "Як сказав Джим" 17.05 Т/с "Таємниці Смол · лв іля"

09.00,

ТОН1С Клуб 700 06 . З5, 10.10 Ш окуючий світ

06.00

ха ми

"Автоnілот·новини"

08 .25, 16.05

18.1 5 18.45 "Київський час" 19.25, 20.10 "Новий час " 20 .00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Відкрита зона " 22.40 "Час футболу"

19.30 Tjc

08.20, 20.00 Автолегенди 09.00, 16 .ЗО Т/с "Суддя Емі" 10.00 Діагноз невідомий 11.05 "С вітські хроніки" 11ЗО Г еніІ від природи 12.1О Як прожити довше? 12.45 Душа, розум і тіло 1З .20, 22. 10 Т/с "М егре" 14.20 Чудернацькі світи 1 7. ЗО, 19.00 Т/с "Чингіз Хан"

1 8 . ЗО, 20 .З О "24 години" 18.45, 20.55 "24 Спорт"

18.00, 21 .05 Т/с "Солдати· 12" 19.20 Спортреnортер 20 . ЗО Побачити все! 22.05 Х/ф "Один шанс на двох"

УКРАЇНА

Об.ЗО,

09.00, 11 .00, 1З.ОО, 15. 40, 17.00, 20.

Подіі

0705, 09.15, 1115, 13.1 17. 15, 20 .З 5 спо рт

07.15, 09.25, 11.25, 13.25, 17.25, 20.45 07.20, 16.00 ДСТ апельсин"

07.50, 18.00 Tj c "Клон" 09.30 Хjф "Н оворічні nри· годи М аші і Віті" 1 1. ЗО, 17 . ЗО Зірки гумору Щиросерде визнання 1З .ЗО Х/Ф "Даурія" 19.00 Програма максимум 20.50 Х/Ф "С келя ланд"

12.20


Субота, 5 КАНАЛ 06,00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час"

06.20, 09.20 "Огляд преси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50.

І з·~·m:.:~!Y'r-1 • •· · · · · ·•· · · ·•

06.00

"Доброго ранку, Ук­

раїно!"

06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.30, 07.00, 08.00, 11~00, 1З.ОО, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 06.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40. 07.20, 08.15, 09.15, 11.10, 15.15, 19.45, 21.50 Погода 06.55 Глобус України 07.1 О Ера бізнесу 07.50 Ера якості 07.55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.20 "Від босячки до леді" 10.20 Аудієнція. Ніно Бурджанадзе

Життя триває Територія безпеки Служба розшуку дітей Т/с "Монте Крісто" М/ф "Неслухняна мама" б13 М/с "Супершпиrунки" Індиго 1б.15 т;с "У вихорі квітів"

11.20 12.20 12.50 13.10 14.05 14.30 15.20 15.50

. п:1тниця 1

І

1

06.40, 07.20, 08.15, 09.10 11.10, 15.15, 21.50 По­ года

Об.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07.З5 Будівельний майданчик 07.45 Ера дитинства 07.55, 08.З5 Православний календар

Ера відпочинку Ранкові поради Діловий світ д/Ф "Богдан Ступка.

Майстер-клас" 1О .1 О "Ваш вихід" 11.20 Життя триває 11.40 "Надвечір'я" 12.ЗО д/Ф "Дякую, лікарю!" 13.10 Т/с "Монте-Крісто" 14.00 М/ф "Було літо" 14.25 "Боже, Україну збережи!"

~

CYSOT~

. .с >2 чераиtіІ

,

·

і

Yl'-1 Будні Об.45 Темник 07.25 Театр М.Поплавського 08.25 Форсайт 08.45 "Оріфлейм"

06.00

09.00, 1б.35, 21.45 Погода 09.05 Хто в домі хазяїн? 09 .ЗО Дjс "Пухнасті історіІ" 10.00 Вихідні по-українськи 10.20 Здорово 1О .40 Екіпаж 11.00 Муз.uа 11.ЗО "Світське життя" 12.15 Незручна тема 12.35 Кіно.uа 13.00 Пляжний футбол. Чемпіонат України 14.00 Чотири стіни 14.20 Зелений коридор 14.45 Контрольний пакет 15.20 "Перехрестя" 15.50 Парламент 16.40 д/Ф "Щаслива хата, де дітей багато" 17.10 "Рада"

і7.45 Х/Ф "Втікачі"

.ІіЕДІЛЯ 3 Ч~РВНJІ

Yl'-1

Ранкова молитва д/Ф "Таємниці забу­ тих перемог". "Випро­ бування невідомим" Об.40 Театр М.Поплавсь-

06.00 Об .05

кого

07.45 "Підсумки" 08.20 Автоконтинент 08.40 Шоу "Патріот" 09.~0. 12.50, 16.00, 17.35 Погода "Сільський час" 09.З5 Садиба + 10.00 Телефортуна 10.З5 Нова армій 1і .05 Крок до зірок 11 .40 Пани нахRби 12.05 Гра в бісер 12.25 Здоров'я 1З.ОО Пляжни~. футбол. Чемпіонат України 14.10 "Ваш вихід" 15.00 Благовісник 15.30 Аудієнція 16.05 В гостях у Д.Гордона 16.55 "Діловий світ. Тиж-

09.05

"Час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17,00, 18.00, 19.00, 23.00

09.30, 23.25 "Час- Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час:

"Час новин"

10.30, 11.30, 12.30,

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00,

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21 .50 "Погода на курортах" , 07.50 "Автоnілот-новини"

17.15 д/Ф "Лейnциг" 18.15 Тиждень української

16.00 Т ;с "Міський романс" 17.00 Tjc "Моя nрекрасна

Україні"

моди. Щоденник 18.ЗО Український вимір 19.15 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Вечірня казка 20.05 Сnортивні танці. 21.30 Діловий світ 21.40 Світ сnорту 21.55 "Далі буде ... " 22.25 д;с "12 подвигів Сnецназа". "Конвой" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1 06.00, 07.40, 08.30

"Сніда­

нокз1+1"

М/Ф Туфі та його команда" 08.00 Т jc "Моя nрекрасна нянька" 09.00 Т jc "Кадети"

07.00

Т/с "Міс Офіс-4" 10.ЗО "Не родись вродлива" 11.30 "Судові сnрави" 12.30 "Янгол-охоронець" 13.30, 19.30 "ТСН" 13.55, 20.10 'ТСН. Погода" 14.00 "Талісман кохання" 15.00 "Сімейні сnрави"

10.00

Індиго Міст еч ко Надія Пляжний футбол. Чемnіонат України 17.05 Сnортивні танці. Секвой стандарт 18.15 Тиждень української

15.20 15.40 1б.ОО

Ч~f 1ЇиfІ·.·

Об.ОО "Доброго ранку, Україно!" Об.ОО Ранкова молитва Qб.OS, Об.30, 07.00, 08.00, . 11.00, 1З.ОО, 15.00, 19.00, 21.00 Новини Об.ЗS, 07.15, 08.10 Спорт

08.20 08.45 09.00 09.20

20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

моди. Щоденник

18.30 Український вимір 19.15, 21.30 Діловий світ 19.25, 21.40 Світ сnорту 19.30 д/Ф "Рух, як щастя" 20.00 "Золота шарманка" 21.55 Екіnаж 22.25 д/Ф "Нові філантропи" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Будні 1+1 06.00, 07.40, 08.30 "Сніда­ нок з 1+1" 07.00 М/ф Туфі та ЙОГО команда" "Моя nрекрасна

08.00 Tjc

нянька"

09.00 Т/с "Кадети" 10.00 Tjc "Міс Офіс- 4" 1О.ЗО "Не родись вродлива" 11.30 "Судові сnрави" 12.30 "Янгол-охоронець·: 13.30, 19.30 'ТСН" 13.55, 20.10 'ТСН. Погода" 14.00 'Талісман кохання" 15.00 "Сімейні сnрави" Концерт "Обличчя нової оnери"

19.20

20.50 Мегзлот 21 .ОО Новини 21.20 7 хвилин тижня 21.30 Світ сnорту 21.40 Перші Євроnейські сnортивні ігри. Сnор­ тивні танці 21.50 Лото, Трійка, Кено 22.00 Танцювальний відбір­ ний конкурс "Євроба­ чення-2007". 23.00 "Підсумки"

1+1

06.05 07 .ОО 08.00 09.05 10.00

М/ф "Велика книга" "Богатирські ігри" "Сніданок+" "Хто там?"

"Нові nригоди Вінні Пуха" 10.30 "Качині історіі"' 11.05 "Смачна країна" 11.50 "Приховане життя" 12.25 "Кіно у деталях з Ф.Бондарчуком" "Ю. Колокольникав" 1З.ЗО "Жахливі жарти" 14.15 М/Ф "Джимі Нейро­ ни - ХЛОПЧИК геній" день"

17.40 Х/Ф 11 О",

"Телефон nоліціІ "Снігуроньки", "Повний уnеред!" 21.00 Новини 21.10 Погода 21.20 "Світське життя" 22.00 Наш футбол 22.45 Перші Євроnейські r.nортивні ігри. Моток­ рос

22.55 23 ОО

Трійка, Кено Підсумки

1+1 06.05 М/Ф "ВелиІ<.а книга" 07.00, 23.40 "Бокс по-спра­ вжньому: Евандер Голіфілд- Фрес Окендо" 08.00 "Сніданок+" 09.05 "Лото-Забава" 10.00 "Нові пригоди Вінні Пуха" 10.30 "Качині історіІ" 11.00 "Концерт Н. Могилевеької "Цей танець" 13.15 "Катастрофи" 1З.50 Комедія "Зірка сцени" 15.50 "Нова хвиля (Юрмага)" 18.50 Т/с "Сваха"

нянька"

17.30 "Не родись вродлива" 18.30 "Янгол-охоронець" 20.00 'ТСН. Просnорт" 20.15 т;с "Кадети" 21.20 Т ;с "Покликання" 22.20 "Я так думаю" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.30 Новини Об. 1О Т;с "Ленінградець" 07.10, 08.1 О "Ранок з Інте­ ром"

08.45 "Золота 09.20, 16.40

теща" "Ключовий

момент"

20.ЗО день"

"Тетянин

10.00,

Tjc

11.00, 19.00

Т/с 'Тонка за

щастям"

12.15 Т jc "Жіночі 13.15, 17.50 Tjc

історіІ" "Розклад

доль"

14.25, 21.40 Т/с "Застава" 15.25 . д/ф "Вічний Шурик. Олександр Дем'яненко" "Подробиці"

20.00 22.40

д/ф "Л.Поліщук. Ос­

таннє інтерв'ю"

ІСТV

16.00 Tjc "Міський романс" 17.00 Т/с "Моя прекрасна нянька"

17.30 "Не родись вродлива" 18.30 Т/с "Янгол-охоронець" 20.00 "ТСН" 20.15 Т jc "Кадети" 21.20 "Кадети: заnитання та відnовіді" уваги" ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.30 Новини 06.1 О Т jc "Ленінградець" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

теща" •клю'tовий

момент"

10.00, 20.30

т;с 'Тетянин

день"

11.00 Tjc Тонка за щастям" 12.15 Т jc "Жіночі історіІ"' 13.15, 17.50 т;с "Розклад Останнє інтерв'ю" 19.00 Т jc 'Тонка за щастям" 20.00 "Подробиці". 21.40 Концерт "Дорослі та діти" "Найрозумніший" "Фільм про фільм

"Кадети"

18.50 Tjc "Сваха" 19.30 "ТСН" 20.05 "ТСН. Просnорт" 20.10 "Концерт Н. Могилевеької "Цей танець" 22.30 "Смішні та голі" ІНТЕР 06.00 Концерт "Хай завжди буду я!". 06.45 "Жди ме ня". 07.45 "Картата nотата". 08.35 "Шанс". 11.45 "Шиканемо!".

"Міс Всесвіт-2007". Х/Ф "Агент Коді Бенкс-2: Лондон". 1б.ЗS "Городок". 17.10 Х/Ф "Чотири таксис­ ти та собака-2". 20.00 "Подробиці" 20.25 Концерт"Смішна

12.55 14.30

книга"

Х,'ф "Стільниковий". ІСТV 07.15 Погода. 07.20 Автоnарк. 07.55 Т/с "Пригоди

21.50

19.ЗО 'ТСН" Комедія чорному"

20.20

22.25 "Comedy

06.15 Факти 06.30 Ділові факти 06.40, 08.00, 09.00, 19.15 Погода Об.45 300 секjгод 06.50 МІс "Сnравжні монстри" 07.15 Mjc "Життя Рокко" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Сnорт 08.10, 12.25, 1З.О5 Каламбур 08.35 300 сек;год. 09.10 Tjc "Каменська-2" 10.15 Т/с "Анатомія Грей" 11.20 Т jc "Леся+ Рома" 12.00 Т jc "Медики"

12.45 Факти. День .1 З .15 Т jc "Таємниці слідства" 14.25 Tjc "Анатомія Грей" 15.30 Х/Ф "Самара-містечко" 17.40 Т jc "Таємниці слідства-4"

18.45 Факти. Вечір 19.25 т;с "Альф" 20.00 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів"

21.05 Т jc

"Відчайдушні до­ могосподарки -2" 22.05 Т/с "Каменська-2" СТБ 05.30 Ранковий виграш

ІСТV

06.1 О Служба розшуку дітей 06.15 Факти 06.30 Ділові факти 06.40, 08.00, 09.00, 19.15 Погода

06.45, 08.З5 ЗОО секjгод. 06.50 М/с "Сnравжні М/с "Сучасне життя Рокко"

07.15

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Сnорт 08.10, 13.05 Каламбур 09.1 О Т jc "Каменська-2". 10.15 Tjc "Анатомія Грей". 11.20 Tjc "Леся+Рома". 12.00 Т jc "Медики". 12.25 Каламбур. 12.45 Факти. День. 13.15 Т/с "Таємниці слідства". 14.25 Т/с "Анатомія Грей". 15.ЗО Галоnом no євроnах. 1б.40 Бойовик "Мета nрезидент".

18.45 Факти. Вечір. 19.20 Х/Ф "Немовля

доль"

14.25 Т jc "Застава". 15.25 д/Ф "Л. Поліщук.

15.55 17.40

1З.ЗО "Прес-конференції у nрямому ефірі" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони"

монстри"

22.25 д/Ф "Зона особливої

08.45 "Золота 09.15, 16.40

світ"

05.30 07.00, 08.00, 18.00, 22.00 Вікна-Новини

СІаЬ

-

в Ук­

ра';'на"

ІНТЕР 06. ОО Х/ф "Чотири таксисти та собака-2" 08.35 "Городок" 09.00 "Квадратний метр" 09.50 "Доки всі вдома" 10.45 "Мелорама" 11.20 "Караоке на майдані". 12. 1О "Все для тебе"

Меміганів". Х/Ф "Мета - nрезидент". 11.00 Tjc "Леся+Рома". 11.45 Т jc "Троє зверху". 12.45 Факти. День. 1З.ОО Зоряний nатруль. 1З.20 Клуб колишніх дружин. 14.25 Х/ф "Немовля на nрогулянці". 1б.50 Бойовик 'Таємниця Ордена".

09.00

18.45 Факти. 19.05 Квартирне nитання. 20.00 Х/ф "13-й район". 21.55 Трилер "Дев'яті ворота".

СТБ 05.55 Ранковий виграш 07.40 Х/Ф "Мерседес" утікає від погоні"

09.00 "Їмо вдома" 10.10 Городок 10.30 "Парк гумору" 11.55 Т ;с "Коломбо"

1З.О5 15.05

Х/Ф "Травесті" Гумористичний концерт "Смішна книга" 16.25 "Шанс". 17.50 Х/ф "Велике кохання" 20.00 "Подробиці тижня". 20.55 Х/ф "Статський радник".

ІСТV Об.10, 06.10 Факти Об 25 Погода 06.25, 08 ЗО Погода 06.30 Зоряний nатруль. 06.50 Х/ф "Поклик природи". 08.40 Х/ф 'Таємниця Ор-

стати кращими.

бла-

китні небеса". Факти тижня. Т/с "Леся+Рома" Трилер "Абсолютна

18.45 19.25 20.00

влада"

Мотоциклетне шоу.

СТБ Ранковv.й еиграш Х/ф "Бонні і Клайд по· італійськи"

05.40 07.10

09.00 "Їмо вдома" 10.00 ·у пошуках nригод" 12.15 'Теорія неймовірності. Мова запахів" "Шукачі. Лицарі Тро­ янди і Хреста" 14.25 Спецрозслщування. Відnустка. Повернути­

13.15

ся )І<ИВИМ

"Док. детектив. Во­ рог за вікном"

15.25

дини"

06.10 М/с "Астро бой" 06.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" 06.55, 13.55 М/с "Бетмен" 07.20, 08.15, 19.25 Погода 07.40, 15.З5 Побачення з мамою

08.25,

16.05 Tjc

"Ліззі

07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.1 О Дуель розвідок. Росія- США

08.15, 20.55 Tjc

"Лікарська

таємниця"

09.10 "Історія про нас" 10.40 Т/с "Міс Марnл" 1З.ОО Tjc "Коломбо" 14.45 Колізей римська арена смерті При во ротна магія "Слідство вели" з Леонідом Каневським 18.10 Городок 19.00 "Парк rумора·: 22.25 Х/Ф "Схід "Чорного місяця"

16 .ОО 17.00

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Mjc "Астро бой" Об.50, 07.25, 08.05, 08.20, 08.55 "Підйом" Об.55, 13.55 М/с "Бетмен" 07.20, 08.15, 19.25 Погода 07.40, 15.З5 Побачення з 08.25,

16.05 Tjc

"Ліззі

МакГуаєр"

національної безnеки-5"

1О .1 О Т jc "Студенти" 11.15 Х/Ф " Підводники" 13.30, 19.00 Репортер 13.З5 М/с "Пригоди Джекі Чана"

14.20 М/с "Підлітки-титани" 15.00 Тачку на nрокачку 16.35 Т jc "Як сказав Джим" 17.05 Tjc 'Таємниці Смоллвіля"

18.00, 21.05 Т/с "Солдати12" 19.20 Сnортрепортер 20.30 Побачити все! 22.05 Х/Ф "Доможися успіху" УКРАЇНА

06.ЗО,

09.00, 11.00, 13.00, 15.30, 17.00, 20.00

ПодіІ

07.05. 09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 20.35 Події· сnорт

07.15, 09.25, 11.25, 1З.25, 17.25, 20.45 Погода 07.20, 16.00 ДСТ "Срібний аnельсин"

"Заборонена зона" Х/Ф "Полювання на тінь" 22.20 Х/ф "Години"

19.00 20.00

НОВИЙ КАНАЛ

ГОДИН

09.35 Корисна nлоща 1О .ЗО Вищий пілотаж 11.05 Жертва моди 11.40 Алло, гараж! 12.20 Мозголом 13.25 Х/Ф "Швидкість-2. Контроль над кру'Ізом"

17 .ОО Реnортер 17.10 Спортреnортер 17.15 Погода 17.20 Побачити все! 18.10 Tjc "Вбивча сила-З" 19.25 Х/Ф "Астерікс і Обелікс. Місія Клеоnатра" Х/Ф "Жерсть" УКРАІНА 06.30, 09.00, 20.00 Події 07.05, 09.35, 20.35 ПодіІсnорт

07.15, 09.45, 20.45 Погода 07.20 Хіф "Макар-слідопит" 09.50 ДСТ "Срібний апель"Правила життя: якщо - самодур" "Очевидець. НеймовІрні історіІ" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Заборонена зона" 20.00 Х/Ф "М1.1 помремо разом" 22.15 Х/ф "Людина-мете­ началью~к

17.00

лик"

НОВИЙ КАНАЛ Церква Христова Заnитайте у лікаря Х/Ф "Ніко-единr.ріг" Поза грою Розиграш Шоуманія Ексклюзив 14.10ЖЗЛ 15.05 Х/ф "Міняй~.юс~ во­ ротами" 17.00 Реnортер 17.10, 00.05 Сr.артреnор­

07.45 08.00 08.30 1О .20 11.25 13.00 13.30

тер

Погода

Х/Ф ".А.стерікс і Обе­ лікс. Місія Клеоnатра" личить"

19.40 Х/ф "Смерть їй 22.00 Комеді-клаб

5

КАНАЛ

06.00 Програма nередач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20, 09.20 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні"

новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21.50 "Погода на ку­ рортах"

07.50 "Автоnілот-новини" 09.30 "Час- Тайм" 10.05, 13.05, 1б.О5 "Час:

18.00 Т/с "Солдати-12" 19.20 Спортрепортер 19.ЗО Т/с "Вбивча сила-З" 20.35 Хjф "Швидкість-2. Контроль над круїзом"

УКРАЇНА

Об.ЗО,

09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.30, 17.00, 20.00

ПодіІ

07.05, 09.15, 11.15, 13.15, 17.15, 20.35 Події­ сnорт

07.15, 09.25, 11.25, 1З.25, 17.25, 20.45 Погода 07.20, 16.00 ДСТ ··срібний аnельсин" Т/с "Клон"

07.50, 18.00

09.ЗО Х/Ф "Собака на сіні" 11.ЗО, 17.30 Зірки гумору Щиросерде

визнання

13.30 Т/с 20.50 Tjc

"Зворотний відлік" "Зворотний відлік" 5 КАНАЛ Об.ОО Програма nередач син" "Зірки гумору"

11.ЗО "Смачно з Б. Бурдою" Терсічні nриго-

ди Геркулеса" Х/Ф "Через терні!' до зірок" 16.00 Tjc "Зворотний відлік"

18.00 Фестиваль гумору "У мора"

"Ша~хайський

nолудень"

5 КАНАЛ Об.ОО Програма передач 06.10, 17.45 "КиІвський час" 06.20 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 1б.1 О "Погода у сеіті" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-час" 06.40, 0"1.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

Об

50, 07.50, 14.15, 17.10, 22.40 "Погода в Ук­ раїні"

0700, 07.30, 08 ОО, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 21.00,

06.20, 09.20 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.55 "Погода в Україні"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00,

08.30, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00

"Час новин"

08 ЗО, 11.00, 14.00, 17.00,

рортах" "Автоnілот-новини" 09.ЗО "Час- Тайм" 10.05, 1З.О5, 16.05 "Час: світ" 10.30, 13.30 "Прес-конфе­ ренціІ у nрямому ефірі" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони" 11.30, 12.30 "Прес-конфе­ ренці:' у nрямому ефірі" 14.20 "Страва від шефа" 14.30, 15.30 "5 елемент"

07.50

"Погода на курортах"

08.45 "Туристичний путівник" 09.30 "Час- Тайм" 10.05, 13.05, 16.05 "Час: світ"

10.20 "Не nерший погляд" 1О .35 "5 елемент" 11.05, 14.05, 17.05 "Час: регіони"

11.15 "Автоnілот-тест" 11.30 "Час куnувати" 11.45 "Ви практично здорові" 12.25 "Страва від шефа" 12.40 'Тра долі" 1З.ЗО "Відкрита зона" 14.20, 05.40 "Новини кіно" 14.30 'Технологія успіху" 15.ЗО "Перший віміл"

16.15 "Арсенал" 16.35 "Бістро- ТБ" 17.15 "Час за Грінвічем" 18.20 Прес-конференція 19.00 "5 коnійок" 21.25 "Час: важливо" 22.00 "Час новин" 22.15 "Велика політика"

2З.ОО

УКРАЇНА

ТО НІС

22.40

11.00

зуст­

11.30

т;с "Героїчні приго-

ди Геркулеса"

1З.ОО М;с 'ТарrульГ

1З .ЗО Х/ф "Сіті любові" 16.00 Фестиваль гумору "Умора"

Х/Ф "Шанхайський полудень" 20.20 Х/Ф "Реальні дівчатка" 5 КАНАЛ Об.ОО Програма nередач 06.1 О "Київський час" 06.20 "Огляд преси"

18.00

06.25, 08.20, !3.10, 16.10 "Погода у світі"

06.30, 07. 10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-чзс" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час cnopr( 06.50, 0750, 14.10, 17.15,

"Час:

регіони"

15.ЗО "5 елемент" 16.ЗО "Мотор-ТУ" 17.30 "Не nерший погляд" 18.15 "Перший відділ" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Закрита зона" ТО НІС Об.ОО Клуб 700

14.30,

06.30, 07.45, 18.45, 20.55 "24 години. Сnорт" 06.З5, 15.25 Дика nрирода 07.25, 18.30, 20.30 "24 го-

"Погода

07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.50, 18.50, 21.00 "Погода"

08.20, 20 .ОО Автолегенди 09.00, 16.30 Tjc "Судця Емі" 10.00 Діагноз невідомий 11.05 "Світські хроніки" 11.30 ГеніІ від nрироди 12.10 Як nрожити довше? 12.45 Душа, розум і тіло 13.20, 22.10 Т/с "Мегре" 14.25 Чудернацькі світи 17.30, 19.Оо·т;с "Чингіз Хан" 21.15 Архіви ФБР 16.ЗО "Технологія успіху"

17.30 "Особливо небезпечно" 18.15 "Закрита зона" 19.25', 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00, 04.00 "Час" 22. 15 "Територія закону" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.45, 18.45, 21.00 "24 години. Сnорт" Об.35, 15.25 Дика природа 07.25, 18.30, 20.30 "24 ГО· дини"

07.50 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08,50, 18.50, 21.10 "Погода"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 21 .50 "Погода на ку­

тижня

06.30, 09.00 Подіі 07.05, 09.35 ПодіІ-сnорт 07.15, 09.45 ПОїОда 07.20 Х/Ф "Макар-слідопит" 09.50 ДСТ "Срібний аnельсин" "Невиnадкові річі"

"Київський

час"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20

12.00 Т jc

Хjф

"Прес-конференціі"'

"Час новин"

11.00

20.50

світ"

18.45

11.05, 14.05, 17.05

дини"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00 "Час

06.1 О,

13.30 48

12.00 Програма максимум 13.30, 04.30 Х/Ф "Даурія" 19.00 Щиросерде визнання 20.50 Т jc "Зворотний відлік"

1З.ЗО,

19.00 Репортер М/с "Пригоди Джекі Чана" 14.20 М/с "Підлітки титани" 15.00 Тачку наnрокачку 16.35 Tjc "Як сказав Джим" 17.05 Tjc 'Таємниці Смоллвіля"

3

08.00 "Нерухомість" 12.10 Як nрожити довше? 08.15, 08.50, 18.50, 21.00 - 12.45 Душа, розум і тіло "Погода" 13.20, 22.10 т;с "Мегре" 08.20, 20.00 Автолегенди 09.00, 16.30 Tjc "Судця Емі" 14.20 Чудернацькі світи 10.00 Діагноз невідомий 17.30, 19.00 Tjc "Чингізхан" 11.05 "Світські хроніки" 11.30 ГеніІ від nрироди 21.10 Архіви ФБР

10.30, 11.30, 12.30, 13.30

13.35

року

2007

07.50, 18.00 Tjc "Клон" 09.30 Х/ф "Собака на сіні" 11.30, 17.30 Зірки гумору

12.20, 19.00

Т/с "Агент національ­ ної безпеки -5" 10.10 Tjc "Студенти" 11. 15 Х/Ф "Доможися

17.15 17.20

19.30 т;с "~гент

09.00,

09.00

Об.ЗS Х/Ф "Датч" 08.ЗО, 15.50 Весілля за

"Банкнота"

07.50

16.00

1О .40 Квартирне питання. 11.40 Галопом no Євроnах 12.45 Факти. День. 12.55 Євро-2012: Шанс

22.55

НОВИЙ КАНАЛ

21.50

1З.З5 Т/с "Міс Марші" 16.00 Х/ф "Бонні і Клайд по-італійськи" 18.00 "Неймовірні історіі кохання"

13.05 Х/Ф "Авіатор". 16.25 Комедія "Мої

"За секунду до ката­ строфи" 10.45 Х/Ф "Вийти заміж за каnітана" 12.45 Х/ф "Дівчина на мосту" 14.45 Чингізхан - вершник Аnокаліпсису 16.00 Драма Т.Пельтцер 17 .ОО "Нез'ясовно, are факт" 18.10 "Док. детектив. Посланці зла" 19.00 "Слідство вели" з Леонідом Каневським 20.00 Приворетна магія 22.25 Т/с "Секретні ма­ теріали"

09.10

успіху"

дена".

"Люди

Вікна-Новини 07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.1 О Дуель розвідок. Росія- США 08.15, 20.55 Tjc "Лікарська таємниця"

МакГуаєр"

Свобода слова СТБ Ранковий виграш

ТОНІС

06. ОО Клуб 700 06.30, 07.45, 18.45, 21.00 "24 години. Сnорт" 06.35, 15.25 Дика nрирода 07.25, 18.30, 20.30 "24 го­

07.00, 08.00, 18.00, 22.00

мамою

на

nрогулянці".

21.30

14.30, 15.30 "5 елемент" 16.30 "Арсенал" 17.30 "ФеєрІя мандрів" 18.15 'Територія закону" 19.25, 20.10 "Новий час" 20.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.15 "Перший віміл"

травня

26

в

Ук·

раїні"

07.00, 07,30. 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00 "Час новин"

07.20, 09.25, 12.15, 15.20 "Погода на курортах"

08.45 "Туристичний путівник" 09.30 "Вікно в Америку" 10.05, 11.05 "5 копійок" 12.20 "Феєрія мандрів" 12.45 "Страва від шефа" 13.05, 16.05 "Час: світ" 13.20 "Мотор-ТУ" 13.45 Соціальна програма 14.05, 17.05 "Час: регіони" 14.15 "Арсенал" 14.40 "Зодчий" 14.50 "Палата" 15.30 "Час за Гринвічем" 16.15 "Не перший nогляд" 16.40 'Тра долі" 17.30 "Закрита зона" 18.15 "Велика nолітика" 18.45 'Тема тижня" 19.00 "Майдан"

08.20 Автолегенди 09.00, 16.30 Т/с "Судця Емї' 10.00 Діагноз невідомий 11.05 "Світські хроніки" 11.30 ГеніІ. від природи 12.10 Як nрожити довше? 12.45 Душа, розум і тіло 13.20 Tjc "Мегре" 14.25 Чудернацькі світи 17.30 Tjc "Чингісхан" 19.00 Вікінги- правителі моря 20.00 Сnецnроект 21.25 Роммель 22.15 Історія бурштинової кімнати

06.00 Ці дивовижні тварини 06.25 "Погода" 06.30 "24 години. Сnорт" 06.40 Душа, розум і тіло 07.15 Т /с "Усі люблять Реймонда"

07.45 Світові Одісеї 08.25 Подіумна колекція 09.10 >Ік прожити довше? 1О. 20 Дика nрирода 11.35 Морський зоопарк 12.1 О Тварини, що зникають 12.45 Океани таємниць 13.25 Дивні nомешкання 14.00 Майстри дизайну 14.З5 Хіт-парад дикої nрироди

15.35 Розваги багатіІв 16.З5 Великі речі 17.40 Спецnроект 18.1 О Докази давнини 18.45 Пристрасті за комахами

Весільні безумства Неймовірні історіІ Викрадення Євр:ти Т ;с "Чисто англійські вбивства" 2З.ОО "Диваки"

19.15 19.45 20.25 21.00

"Час інтерв'ю" "Час новин" "Особливо небез­ nечно"

21.15 22.00 22.15 06.00

ТО НІС Вогонь над Єрусали-

мом

06.30 Як прожити довше? 07.20 Дивні помешкання 07.50 Морський зоопарк 08.15 Океани таємниць 08.45 Розваги багатіІв 09.35, 14.45 Хіт-nарад дикої природи

10.35 11 .15 11.50

Майстри дизайну "Диваки" Дорослі казки npo

тварин

12.30 Докази давнини 13.00 Весільні безумства 13.30 Неймовірні історіІ 14.1 О Викрадення Євроnи 15.50 Пункт призначення · світ Х/Ф "Пітер Белл" Х/ф "Ідеальний чо­ ловік" 21.00 Х/ф "Людина, якої не було"

16.55 19.05


4

Субота,

26

травня

2007

року

---ПОВЕ~ПЯ--------------.

~

НОВА ЕРА ПРИД&АННЯ АВТО ..,

ШИРОКИМ

] 1998

МОДЕЛЬНИЙ

Авто план®

РЯД

3авва

npo

екоnоrічні насnіАКН

6уАівниqтва nанції технічноrо о6сnуrовуваннв nerкoвoro автотрансnорту

no

Ділянка для будівництва розташована по 51 у комунально-складській зоні. Проект будівництва станції техн;..ного обс­

Розрахунки

"ПАНАВТО"

nідставі Договору

розроблено

резервування

зареєстрованого

в

N2 140 від

19 листоnада 2005 року, завдання на проек­ тування, АПЗ, ТУ відnовідних служб на

чень ГДК. Для зменшення негативного вплИ­ ву на атмосферне повітря nередбачається

встановлення сучасного обладнання СТО з агрегатами обезпилення. Для заnобігання забруднення нафтоnро­

nідключення до міських мереж та погодже­

дуктами rрунту та водних ресурсів nроектом

ний

умов відповідних організацій, діючих норма­

передбачається: - створення асфальтобетонного покриття; - влаштування локальної системи дощової каналізації, обладнаної очисними спорудами; - мийка обладнана системою зворотного

тивних документів та з урахуванням можли­

водоnостачання, яка nередбачена для еко­

вості найбільш раціонального використання

номії свіжої nитної води і виключення скиду в

відведеної ділянки.

каналізацію забруднених стічних вод, які ут­

із

зацікавленими

організаціями

nідставі чинного законодавства.

на

·

Проект виконано з урахуванням існуючої забудови

Згідно

nрилеглих

додатку

територій,

технічних

Державних

санітарних

нені стоки вивозяться в місця, погоджені з

nунктів , затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96

Відповідно до nроектних матеріалів пла­ нується побудувати сервісний комплекс по

СЕС. Після закінчення будівельних робіт буде nроведено благоустрій та озеленення nри­ леглої території. Аналіз проекту, nроведений відповідними міськими службами, дає змогу зробити вис­ новок, що функціонування станціі технічного

обслуговуванню автомобілів в 3-х зблокова­ них будівлях. До складу комплексу входять: - дільниця технічного обслуговування ав-

обслуговування легкового автотранспорту ТОВ "Автоцентр "ПАНАВТО" по вул. Мета­ лургів ,51 в м. Бровари Київської області nри

томобілів

дотриманні санітарних та природоохоронних

p.N2173, санітарно-захисна зона для даного класу об'єкта становить 25 м: умови до її

-

ПОДРОБИЦІ У НАЙБЛИЖЧОМУ САЛОНІ:

дільниця діагностики

вимог

елюсарна дільниця

негативного вnливу на навколишнє nриродне

магазин автозапчастин

середовище.

газова топкова

Відгуки надсилати впродовж тижня до Броварської міської ради за адресою: 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

дві лініі мийки очисні сnоруди дощових стоків

Мегамаркет "Термінал", фоє, вхід з боку Льодової арени,

Бровари:

вул. Київська,

316, тел. (044) 223-99-12.

(куnівля в груnах J

J

І

Регіональна комісія з питань діяльності nідприємств та

nІAfOIOIU АО ІИМИ

організацій громадських

Ш®~[fJ)J~GJ0®B о 11ШlD1~(I]G0шB ритися з незручностями

'

було

організацій інвалідів

у Київській області

затверджено

відсут­

план його роботи і заслухано ди­

ністю в місті гарячої води. аби в

ректора КП "Броваритеплоенерго­

опалювальний сезон об'єкти жит-

мережа" О.В. Коршак.

лово-комунального

рема,

-

господарства

Вона, зок­

проінформувала,

що

у

не потерпали від можливих аварій

колективі

заплановано

на котельнях, теплотрасах чи без­

тувати

котельних,

посередньо у будинках. Також за­

пунктів та замінити З, 19 км тепло­

лювального _сезоt!Іу усіх об'єктів

ленні на суму понад

і ради належноІ пщготовки до опа-

11

штабу

-

соціально-побутового

призначення тощо,

рішенням

конкому

10.04.2007

від

N2173

затверджено

відповідні

ви­

р.

заходи.

Постійний контроль за їх виконан­ ням

покладено

на

оперативний

штаб на чолі із заступником місь­

кого голови

r.n.

Остаточний

підготовки

36

теплових

3,4

млн. грн.

У переліку вже виконаних робіт

-

ревізія запірної арматури, ремонти футеровки

котла

з

демонтажем,

горловин теплових камер, димосо­

су та

вентилятора,

ладнання

тощо,

газового

механічне

об­

очи­

щення котла та ін.

З метою економії електроенергії на

тепловИх

пунктах

(вул.

оголошує конкурс на заміщення

вакантної посади

Аер.JКааноrо СІІУJК6оаЦІІ

Коро­

річних у грн

ronoaнoro сnеціапіста секре­ УСІріату РеrІоиаn•ноі комісІї. Вимоги: громадянство України, вища освіта (економічно-бухгал­ терського спрямування). вільне во­

лодіння державною мовою, вміння працювати на комп'ютері. Термін прийняття документів: по

23

гідровипробування котлоагрегатів,

Голубовським.

термін

відремон­

вих мереж у двохтрубному обчис­

закладІв освІти, культури, промис­

ловості,

18

червня

2007

року.

За додатковою інформацією звертатись за адресою: м. Брова­

&nк~.~!~ 'fh

Наша адреса: м. Бровари. вул. Незалежності, Ліцензія НБУ

ри, вул. Кірова, 92, кімната, 2. Теле он для довідок: 6-50-71.

npoAQM

аемепьну А

с. Требухів,

15

•ику

соток з

буДівлею, за домовленістю.

мОб. теЛ.: 8(067)321·26-55, у м. Бровари 6·36·32.

ТОВ .. Спецмонтажсталь" (м. Київ, вул. Максима

Берлинського,

9)

на. постінну роботу потрібні

сnІОсарі-монтаJКИики і еnектро3вариики 5-6 розрядів, з досвідом роботи

ленка, Лагунової, бульв. Незалеж­

(монтаж трубоnроводів),

та енергопостачання до безпере­

ності) згідно з планом капітально­

вік • до 45 років; з;п - достойна. Телефон у Києві: 501-16-37; мобільні: 8(050)311·18-73;

- 15

вересня

го ремонту встановлено нові насо­

ц.р. Тож протягом липня-вересня

си. А на тепловому пункті (вул. Га­

оперативний штаб має заслухати

гаріна,

звіти

усіх

керівників

та

відпові­

23)

ладнання

розпочато роботи з об­ додаткової

секціі

во­

дальних осіб про виконану роботу і

допідігрівача, що дасть можливість

підготувати це питання на засідан­

покращити

ня виконкому.

гарячого водопостачання.

На першому засіданні оператив-

послуги

населенню

з

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

річних у дол. США

!ІІІ термін вкладу - 6 місяців; 1111 виплата відсотків - щомісячно; · !ІІІ поповнення вкладу - можливе

тепломереж і систем тепло-, водо­ рвної роботу взимку

позанормативного

11 терМІН ВКЛаду - З МІСЯЦІ; 11 виплата відсотків - щомісячно; 11 поповнення вкладу - можливе

~мінімальний щоuІсячнJІй внесок на Спавуту станом на травень 2007 року, що включає в себе стра~овнЛ Лlідтіж та tjlнy r.ocлyr

ного

справлятиме

~naB~eB~~""4.!. 5% ~~,у~~ r

АВТОМО&ІАІВ

Щороку влітку ми вимушені ми­

не

ДЕІ]Q~с~ТИ

ЗАВІТАЙТЕ ТА ДІЗНАЙТЕСЬ WWW.AUTOPLAN.COM.UA

' '

ворилися nісля мийки автомобілів, забруд­

nравил планування та забудови населених

дотримання є.

(ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИХ, ХТО ВСТИrАЄ!)

забрудню­

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не перевищують встановлених зна­

земельному

відцілі Броварської міської ради за

викидів

максимальні nриземні концентрації викидів

на

земельної

величин

ючих речовин в атмосферу nоказують, що

луговування легкового автотранспорту ·тов

"Автоцентр

51

o6nani

- тимчасові стоянки автомашин.

вул. Металургів,

ділянки,

ДЕШЕВШЕ НЕ &УВАЄ!

вуn. Метаnурrів,

в м. Вровари Київської

8(067)658-48-52.

8: телефони: 5-14-55. 5-34-91,5-34-90

NR 19 від 14.01.2002

~ ііїдПі»·€~;;.;;-.у -&J,с;.;.їJ,ё."Х ~

: : І

на конкурсній основі 3дас

1

в

оренду:

складське

:

: :

3 25 червни 2007 року

:(2164

приміщення:

кв.м., рампа, залізнична:

:колія);

:

:

побутове

приміщення:

:(120 кв.м., роздягальня, сан-: 1 вузли, душові кімнати); •

:

- офісні

приміщення (40:

: кв.м., дві кімнати). : Мобільний телефон:

: :

~--- -~{~-~~J~:S-~=~~=~~:- _1 ~Вт.Rачене посвідчення ветерана праці, серІя АБ N2538186, видане уnравлінням nраЦІ та СОІ.J.захисту населення м. Бровари 28.10.2005 р. на ім'я Волошівського Анатолія Антоновича, вважати недійсним. ~Втрачений сеР.тифікат на земельну частку (nай), серія К!3 N20170016 •. в,имнии Великодимерською сІльрадою на ІМ я Вла­ сова Валерія Хомовича, вважати недійсним. ~Втрачене пенсійне nосвідчення

cegii

АГ

N2o81 357 видане уnравлінням nенсіиного фонду у Бровар9ькому районі на ім'~- Коваля Миколи Миколаиовича, вважати нед1исним.

#39 2007  
#39 2007  
Advertisement