Page 1

СЕРЕДА

15 травня

р.

2002

N2 39 (9341)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

:·-~-------------· А ОЧі ЇХ СВіТИАИСR так MOADAD... :

ВІТИ... СонІ(С... К ни ... Посмішки ...

Орде­ См.о­ rюно -

зи ріtдості. Такс хвилююче, бентРжно­ ще~·tке

свято Пере~ю1·и у ІJроварах. Весна, буйнолиста, со­ ШІЧІІо-лагідна, крокує на­ ши~t "Іісто~t. виблискують ордени і медалі на грудях фронтовиків. Це ЇІ'І ми зо­ бов'нзані ~ІИрним небом над головою,

... Того травненого дня ІіІ Калита зустріч,tла дороr·их І гостей. Аби від3начити 57-у рІчницю

в

завт­

ростити для

Щ<lСТН СВОЇХ дітеЙ. 57 років то~tу над шою землею лунали

в~-

прибули

ранів із населених пунктів

І.С. Рудак, селищнии голова

селищні,

сtльсью

Перед ІІО'Іат-

загиблих калитяtщtв.

Після цьо1·о свято продоn-

і!! жилося в ідаЛІ,ні СВАТ «АІ'ІІІ рокомбінат «Калита», де неІІІ ред присупІі~Іи вис1уnив

ІІІ голова страцїі

1

райд с ржад~ІініЛ.А. Вайсфельд.

Висловивши

синівсt,ку

І вдя<шість встер<шам за рат-

варчани щоб

дорослі і діти,

разом

з

ветер<шами,

котрі здобуві\Ли Перемогу,

урочистою ходою пройти вулицею Га1·а ріна до свя­ щенного місця ДАН всіх нині сущих nам'ятника загибли~1 броварчанаІ\t. До присутніх з хвилю­ ючими словами вітань та вдячності вете р«на~І звер­ нувся міський голова Віктор Олександрович Ан­

тоненко {фото вгорі). Зі с1юїми спогадами про вогненні

шляхи-дороги,

про фронтових побра­ тимів, про те, якою ціною його поколінню дісталася велика Перемога, розповів ветеран війни Д.Д. Щер­ бина. Від імені молодого по­ коління виступив учень ЗОШ NQ10 Андрій Щер­ бак. Після мітингу благочин-

ний Броварського району протоієрей Олександр Лев•1ук відправив панахи ­ ду по загиблих та освятив

наріжний камінь на місці спорудження пам'ятника бровар чан <Ім- інтерна ціо ­ НіІЛістам, що буде побудо­ вано

у

парку

культури

та

відПО'ІИІІКУ Псре~юга {фото внизу). А поті~• ве­ теранів завросили на «фронтові 100 гра~ІіВ» та

скуштувати солдатської каші. Після урочистостей відбулися культурно-мис­ тецькі заходи у парку «Перемога» та спортивні змагання на стадіоні «Снартак» . Ірина ГУЗОВСЬКА.

Фото Олексія МІЛЬКА.

район-

І

І

лишнІ фронтовики та бро­

голова

«Лt· rюко~Ібінат

1 .

Лу1·ак,

голови та голови рад вете-

раиону,

керівники

В.М.

Itoi ради ветеранів війни, І

ди~

В ко!'! уро•ІИС'І'остей присутні поклали квіти до. обсліска

на­

то таке радісн е і щемке ВОДНОЧаС. ЦІ.О L'О ДНН МИ ЯіLДіLЛИ і ТИХ, ХТО не ІЮ­ ВернувсЯ з фронтів Вели­ кої ВіТ 1 1И З ЮІLЮЇ ... Зранку 9 травня у ІІіLШО­ му ~tісті відбулося покл«­ Діtння квітів до нам'ят­ ників Зін- иблим воїніІ~t . А О 10-Й ГОДИІІі ранку ()і~.ІІ виконкому зібралися ко-

у

ний

подвиг,

праці та Збройних сил ПЛ. І Білокінь,

директор

СВАТ

1

,(~алита»

Калити І.В . Терещен ко.

І

Ветерани вшанували хвилиною ~юв<шншІ пам'ять за- І 1·иблих

і

мирІІі

померлих

'ІіІСИ

уже

в І

нuбратимів.

І, :шісію ж, ІІіЛІІЯли «фрон-~ то nих сто Ll>iІ~IiB» :и їхню rІа~І'нть і злоров'я нині су -

1

щих. Понал дві І'одини

з

половиною І

тривало

це

неза-

бутне свято. 3 І'іJДували ко- І

:шпевнивши.

лишні во·tни доJЮІ'И того да- !і

житейські труднощі, він разом із військовим коміса-

разом із учасІІикаІ\ІИ ху~ § 1\ОЖІІLОІ с аМОДІНЛЬНОСТl § місцевого та районного бу~. І м-rнюв культури шенІ свосt

І що районна влада допомай допо ;чаг<tти~tе сивоІ гала '!ОЛИ~! фрОНТОВИКаМ ДОЛіІТИ І

1

Учасників зібрання щиро

11ривітали з річницею ПеремоІ'И військовий комісар І

І

ІІІ Броварщини.

залnи

Перемоги, яку І\іІІою влас­ ної крові і жип·я здобули діди і бап,ки. Тому І( е свя­

П е ре~юги

І ликій Вітчизняній війні, сю ·

~южливістю

вневнено дивитися

рашній деш.,

ІІІ!

І ром В . М. Лугаком вручив _ групі пере~южців ті сї жорс-

1 токої війни від імсІІі През и-

леко1·о лихолітп1, співали !і

молодості, обпале ні гурко- І

то~І ~tіІІ і снарядів, приглу-

шені рено~І літаків. І хо•І І

]і ДЕ'ІІТа УКріlЇІІИ ВИСОКі 11<11 '0ІІІ роди ордени БОІ 'ДіІІІ<І

~ІИІІУЛО нідтоді уж<е ПОІІіІД ij п'ятІ, де сятиліп,, але о•Іі си- І!!

ііІ ХмсльницІ.кого ІІІ стуненя і

Ію•юлих снітилнея як і толі, ~ в 1945-му , ~юлолістю і п е ре ко 11 аністю: вони зробили І

fi! ~Іедалі «ЗахисІІику 13іТ'ІИ:JІ НИ>> .

За активну участь У

гро :чіlдській роботі головам

І ветера11ських

орГіtнізацій

все, аби

нберегти

свtт ВІД

кори•ІІІеної чу~н1. І вбсрег- І

Г.Г. Грінч е нко і :1 Требухона

ли, нодарунали на~І. нащад- !!! зе~Ілі. f Іизt,кий же ім уклін !11

І та Г.М . f\·1 ельt·tи•Іенку з Го-

І

голева

t·оловою

райради

!!! IJi

вру•1ено «Jнаки районної ріІди.

пошани»

· Л.В.

Слоб~дянюктt

Вуло

КіІ:'І, ~шр і спокій на цій 11 за рат 11 ий Іюдвиг'

В І

L---------------d Інф. «Нового життя».

-----D:iCf!ШrrQU:ii------.

Ощад6анк відчиняЕ двері вими солдатами. Саме та­

у матусь.

навколишній світ буянням

ВЕСНА

оживотворила

гиблих броварчан призов­

кими

красені-сини

садів,

ники покладають квіти. Їх

ми, відчайдушними

пахоща~ІИ бузку, у Брова­

пам'ять вшановують хви­

були ці сивочолі воїни .. .

рах

линою

наповнила

знову

простір

зайнялися

білі

свічки каштанів.

районне

водів

до

ників

свято

війська року.

2002

Лутак. До .-.Іогили за- ..

мовчання.

про­

кіна під час урочистостей

лина Іванівна Рудь, котра

говий

було

виряджає до війська свого

призов

до

лав

старшого сина Руслана,

на

Віра

у

ЗВО­

відбувалося

майор

цього пе­

В.П.

райдерж­

адміністрації

Л.А.

Вайс­

колишнім

довжувачаl\ІИ

воїнам

честю пройти школу муж­

ціною

цих

їхній

власного

вернутися

здоров'я,

Сьогодні

діди

дужих

настав

боронити

осель, хані

де та

батьки.

зрілості ,

здоровими

до їх

рідних

чекають

друзі,

Голова

по­

ко­

:><Іатері

і

райдерж­

пісні

порога.

Наказ

чесно

і

при­ вірно

Батьківщині матерів

від

дають

а мирної, спокійної.

землякам

Майбутні

воїни

нили 1\Jатерів,

запев­

що вони

з

батьків, гостей звернувся

пильно

з вітальним словом війсь­

землю, виконувати накази

священний

ковий комісар полковник

командирів,

все ж тривожно на серці

охороняти

бути

рідну

зразка-

році грошових зао щал­

2002

ма­

послухати

сержанта

Пономаренка,

кот­

щойно повернувся із дужим,

з

до

2

України,

січня

Ощадбанку СРСР,

Тому їм було дуже ціка­ во

гро~шдянам

змуж­

військовою вип­

1992

що ліяли

на території України». Нарешті

наш уряд розІю­

котрі

по~Іерли

2ОО:грр. і

: І<L

су~Іі

15U

1997 -

кою

метою

цей

ко~J­

період

вилілясться

млн. І'рн.). Що стосуєть­

оІ Броварів, то ~Іи одержіlЛИ

перший

транш

125

сумі

18

квітня

тачило

на

тиоІ'Іі

особових

ж е нь, «Зіl~ІО J ЮЖеНИХ» ще

Другий транш ІІ<tдійшов

Та,

ІІіеля

10

розпаду

квітня

у

тис. t·рн., нких вис­

дям їхніх грошових заощпд­ тому

65

(із З<lІ'іІЛЬНОЇ суми

чав робити перші кроки у напрямку коІ\шснсацїі лю­

років

у

грн. До ре•1і, з та­

~1ЛН. І'рІІ.

500

у

не отримали

пенсш(ію

і

вкладників,

комненсацію

11U

у су~Іі

2,5

рахунків.

26

тис. грн.,

11рацює

вони

ник

наши~І

згідно із nоста­

новою Кабміну від 5 квітня ц.р. NQ471 «Про ВІшлату у

спадкоємці

колектив

усі

розлуки

Кі1зав

гривень,

50

перед святаl\tи

(fіез

входять

денІ,,

важкою,

повернулися до батьківсь­

жають вони своїм синам,

Назарович Семак. Він на­

би отримати

віку),

ного бюлжету

надто

Вітчизняної війни полков­

До призовників, їхніх

об~Іеженнн

ро()очий

лунатимуть мелодїt маршу

...

ються на ч е ргу ті, хто хотів

грн.

50

ОЩаДКНИЖКИ

11родовж с но

тир. Не легкої служби ба­

слов'янки».

Зі

банку

Л.М. Байрак та Н.Д. Бога­

Степан

хто може отримати

або рано-вранці туr з<mису­

них з цією метою і:1 держав­

висту­

відставці

танІІі дні квітня. Ще звс•ІОfМ

СВОЄЇ

nклид­

ло числа тих,

СРСР.

Великої

у

інших

Тобто,

равкою. Він розповів про

імені

«Прощання

11 О

ників .

компен­

рахуІІків

службу в сучасній армії .

луччя.

ветеран

ос ­

тися•І

189

саційних

щоб їхня дорога не була

площами,

пив

в

ся

рушниками-оберегами ,

служити

перонами,

і

нілим,

·Жав усім миру та благопо­

нокзальними

як

сандра, терів.

війська

раїни . Скоро ДАН них над бузком вулицями та при­

люлей.

року в установи колишнього

«Рідна мати моя» пов'яза­ українськими

дверей

було такого

вкладених

ли

синів

скупчення

білн

не

жень

рий

зовникам

моломю

хви­

мелодію

за виховання синів, поба­

Перед

майбутнім

давно

зі Світильного, лаштуючи

щемку

Ук­

заквітчаними

і

і

Ворона

Уже

Ощадбанку

у дорогу свого сина Олек­

Олега

кого

нашої

присвятили

Миколаївна

люючі пісні. А матері під

адміністрації подякував їм

рубежі

«Захисник

зворушливі,

свя­

щенні

час

чоловічої

живими та

красивих,

юнаків.

ності,

битвах,

з

ст.

Учасники художньої са-

воїнам бути гідними про­ традицій

ІІІ

Вітчизни». JІоюдіяльності

моги

важких

медаллю

фельд побажав майбутнім

звитяги батьків і дідів,

яку ви­

Хмельницького

та

ред святом великоі Пере­

та

і Га­

відповідно орденом Богда­

року,

часто

нагороджено

за безпеку дер­

читав

Особливо

житrя

вони у

-

Указ Президента про чер­

відповіді

Збройних сил України за­

щемким .

у

війну, а сьогодні

у

Воно

бентежно­

кровопролитних

гралися

призов­

ХВИЛЮЮЧИМ,

бороли

чиськами,

їхні

хлоп­

жави. Хвилюються

Голова

над ворогом,

вчора були

мака та старшину І.С. Лу­

Васьківський .

бо

у бою

Ще

України.

гімн

традиційним. Та не стало рушлИВИ~І,

сміливи­

Підполковника С.Н. Се­

нашому районі стало уже МеНШ

мужніми,

Лунає

Державний

У таку гарну пору відбу­ лося

B.l\1.

честю

виконають

свій

обов'язок.

І

Призовникам були вру­

чені

подарунки

від

рай­

держадміністрації . Благос­ ловив

на

чесну,

мирну

службу юнаків благочин­ ний Броварського району, настоятель

Св.

Апостолів

Павла,

церкви

Петра

протоієрей

і

Олек­

сандр Левчук. Успішної

служби,

вам

земляки, щасливого і ско­ рого повернення додому!

Надія ГАМАЛІЙ.

мабугь,

на

на

жаль,

млн. грн.,

5UU

всіх

виділе ­

не

ниста­

чить.

Наш коресtюндент На­ талія ЧЕМЕРИЧЕНКО по­ просила керуючу Броварсь­ кою філіею ВАТ «Дер­ жавний ощадний банк Ук­ раїни» Раїсу Павлівну РУ­ ЩИНСЬКУ детальніше роз­ повісти

про

ситуацію,

що

склалася нині.

-

Як ви знаєте, у місті та

L,L

(на

щастя,

У

ніяких

«надзвичай­

них пригод» у нашоі'ІУ бан­ ку

у зв'язку

з

чергами

не

трапилося. Таки м чином, хо­ чу запевнити броварчан, що

коле ктив Ощадбанку, незва­ жаючи нощі, вує по

на

ними тами.

додаткові

оперативно

усіх

50

філій

35

рахунків).

прпктично без вихідних. На

Ощадбанку , Де нараховуєть-

районі НіІЛічується

·,исичі

бажаючих

t · рн . :1гідно

труд­

обслуго­ і

видає

із виділе­

з держбюджету кош­


ts.os П І Ш Н О УС нинішній рік

п о ча в

більшості

агропро-

ємств

го року. Птиця

успішним завершенням зимо­

тирьох

утри­

ємствах.

періоду

во-стійлового

і

підготовки

мання худоби,

«МО-

Хоч до

галузі.

ницькій

тварин-

в

досягнуто

татів

резуль-

Відчутних

гірше.

не

але

переведення її у літні табори.

продуктивність дійного стада

Однак є кілька господарств

1 ::_::;::::>::::.-:::·:::··'' ·:·,::._·.:·.· ·': .... ::_::::.:·:·::'У'>".

ШUШ!JlfJJ ІХІШШ!Ш!ІJ

сільгосппідпри­

стано­

поголів'я

fi

тисяч

б45

мільйон

вить

858

курей-несучок, що на

сяч

І

чо-

у

утримується

ти-

ну помітного зростс.є.

16 тисяч мільйонів яєць. Це на 44

77

ЩО саме ЗаВДЯКИ пере-

б і Л Ь Ш е

nocтvnoвo

виробничих

сільгосппідприємствах

утри-

нині

району

цього року надоєно від кожної корови в середньо-

798

на

що

ка,

кілограмів моло-

показ-

Найкращих

торік.

ників

час

цей

за

між

більше,

кілограмів

59

·

кого господарства про середньодобові надої молока в господарствах району на

торік, у кілограмах).

+1, 1 -6,1

ТОВ •Русанівське• Всього по району

9,0

Вони одержали від кожної корови в середньо-

СВК •Зоря• ТОВ •Требухівське•

ДПЗ

ферм

«Плосківсь-

КИЙ».

му по 20З4 кілогра~ІИ мо-

nлемоб'єднання

СВАТ «Калита•• nn •Тур»

лока, що на Зб кілограмів СВК •імені Щорса• е тов • семиполк ·вс ьк •• І більше, ніж у минулому році.

било

Господарство ви ро-

при

тонн молока

915

п к

загальнора- ином

о аз-

у ио нику -З27 1 тонна.

Добрих результатів досягли також працівники

тваринницької галузі ТОВ

ФГ •Журавушка»

ТОВ •Бобрицьке»

crn

•Заворичі»

ТОВ •Агро-2000••

ТОВ •Шевченківське•• ТОВ •десна-агро• ТОВ •Зазим'я» ТОВ •Красилівське• ТОВ •Оболонь•

що на

15

тонн більше, ніж

дуктивність Так,

року

місяці

требухінці

1106

кожної корови по

цей

кіло-

торік.

Продуктивність дійного стада відповідно

зросла

кілограмів і сягає ми в

середньому

922

на

119

кілогра-

від кожної

корови.

За чотири місяці нинішнього

року продуктивність корів

збільшилася

у

року молочне стадо району скоротилося на 500

корів.

+0,3

корів, слід відзначити, що

продовжує

де

районі,

став-

байдуже

зменшуватися

формувань

переважній

ляться до

кормової бази. Серед них

-

ТОВ «Світ», де за минулих чотири місяці надоїли від 110

корів лише 9 тонн молока, що

будсервіс>> (В.М. Мисловський). Нині тут розпочато укладання нульового циклу 11 черги будинку на Зб квартир. А згідно із генпла­ ном, передбачена ще й ІІІ черга на

тепла

бЗ квартири.

тема підігріву води дуже актуаль­

генпідрядником і Замовником відділ є будинку житлового капітального будівництва міської ради. Отож я звертаюся до на­

на.

під

вашим

контро­

безвідповідально

У ці травневі дні вся велика рогата худоба виведена на

ружжя

Любов

Володимир

та

римується напівголодною. Сільгосппідприємства району реалізували 2968 тонн

госппідприємствах району І за зміну, тобто за 12 годин. Білий про збільшення поголів'я ху­ І пшеничний хліб, завжди свіжий, реалізують тут по 90 коп. Спододоби та підвищення її продук­

ше,

ніж

у

році.

минулому

Найбільше м'яса вироблено у СВАТ

«Агрокомбінат

«Кали-

тивності дбали так, як У кра- І

господарювання

були

помітно значимішими.

б

та». Колектив цього підприє­

Анатолій ПЕТРЕНКО,

2249

головний спеціаліст

по-

маркетингу продукції

голів'я свиней. Нині на комп­

тваринництва управління

74806

сільського господарства

голів. У цілому по району по-

райдержадміністрації.

мства

реалізував

тонн.

Тут

лексі

нарощують

утримується

ГУМАНІЗМ української і російської медицини був завжди її кращою якістю і знаменням. Згадаймо земських лікарів, котрі їхали в глухі райони, віддаючи не тільки свої знання, а й часто здоров'я та життя.

Чому ж сьогодні деякі медпрацівники дозволяють собі зневажливо і зверхньо

його

їх

його розширили Вони Ковалі. згідно з проектом, закупили об­ ладнання потужністю 2 тис. штук

Безперечно, якби у всіх сіль­

підсумки

лікувати безкоштовно. Наше ставлення до старих людей, і зокрема до хворих, - це не стільки медичне питання, скіль­

розглядати його як моральне. І ки невід' ємну частину виховання і по­ ведінки культурної людини обов'язково для людей будь-якої професії. Нам не­ обхідно відродити давні традиції, що ба-

1

балися покупцям і пиріжки та бу­ у продажу є багато су-

лочки,

путніх

молочні,

продуктів

кондитерські

вироби,

вода,

ного

кафетерію можна прийти

1

ЛОВІК, а З ВІДКрИТТЯМ ЛІТНЬОГО МаЙ-

І

В усі часи і в усіх народів повага до старших була правилом, а не винятком. Та й зараз про рівень цивілізованості держави судять з її ставлення і турботи про людей поважного віку. Про це слід пам'ятати усім, а про медиків і говорити не доводиться. Разом з тим, якщо поди­ витися,

що реально відбувається у на­

ших лікарнях, то побачимо, що вони часто вимушені <<відмахуватися» від ста­ риків та інвалідів. Тому, що їх потрібно

новоство­

зокрема

підприємства,

участь

дольову

беруть

рені. Тож сподіваюся, що спільни­ ми зусиллями ми впораємося із цією проблемою.

-

кафе

данчика

24

шиться до

з допо­

встановлення міксера,

-

виготовити

можна

якого

могою

збіль­

колектив

осіб. У перспективі

Незабаром

печиво.

пісочне тісто,

тут планують освоїти напівфабри­ зокрема тісто дріжджове, кати,

транспортні

млина,

Бобрицького

з

закуповують

Борошно

продаж.

на

вареники

листкове,

пісочне,

витрати також відсутні, ось чому власна продукція в магазині та ка­ без

недорога,

фе

торговельних

надбавок.

Колектив

підготувався де

гідно

світлого Воскресіння Господньогс - за пасками вагою 250 грамів та гарячими пиріжками стояла черга

Згодом тут можна буде замовити і короваї для урочистостей. Все це в колективі роблять з душею, лю­

бов'ю до людей. Ось чому смачні вироби користуються підвищеним попитом і у школярів, котрі навча· ються у ЗОШ виховному

NQ5

напевне,

дині,

та Навчально­ госпо­

А

комплексі.

й

оцінять

іншу

якісну продукцію нового закладу,

до того ж за доступними цінами.

Добірку підготувала Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО. ~----------------------------------

А втім, гроші в останній час стали ка­ ефемерною. Проте, питання

ка разів у минулому і цьому році пере­

тегорією

бував на стаціонарному лікуванні. І пи­

докорінну перебудову медицини зачіпає усіх, окрім тих, хто має гроші.

лікарні не дотримується охоронний ре­

про

Настав

час

підняти

престиж

лікаря,

по-державному поглянути на проблеми і потреби тих, хто присвятив своє життя

найгуманнішій на світі професії.

що бачив сам.

шу про те,

По-перше, у

жим. Відвідання хворих не регламенто­

ване. Відвідувачі йдуть у будь-який час, у верхньому одязі, з дітьми. По-друге в

пульмонологічному

логічному

віміленнях

установки.

і

-

гастроентеро­

душові

відсутні

По-третє, ліжка старі, сітки

пошкоджені, матраци подерті, ковдри і простирадла зношені до краю.

що молодим і не снилося.

ти! Йому уже 75 років>>.

з

І дітьми, щоб поласували соком, мовипічкою тощо. І розивом, Сьогодні. тут трудяться 18 чо-

людей, особливо до літніх. Пенсіонери, сьогоднішні інваліди на своїх плечах ви­

Саме їх працею і здоров'ям створене наше благополуччя. Якось я почув, як молодий лікар сказав: «Що його лікува­

чай,

І кава, морозиво. А до безалкоголь-

ставитися до пацієнтів, не вважаючи за потрібне виявляти тактовність і увагу до

несли таке,

важливого

цього

спорудженні

об'єкту

ня, що кілька років не мало госпо­ молоде под­ даря, ентузіасти -

табірне утримання. Її випаса­

загіальні

автономна сис­

Нині ми виступаємо замовни­ ком будівництва 11 вводу газопро­ воду для міста з боку об'їзної до­ роги. Не секрет, що Броварам не вистачає газу, особливо в опалю­ із згідно тому сезон, вальний рішенням виконкому міської ради у

Нещодавно на вулиці М. Лагу­ магазині колишньому в <<Птицю>, відкрився комплекс «До­ машня випічка>>. У магазині, а та­ кож в кафе <<Щедрий мірошник» завжди стоїть неповторний запах свіжоспечених паляниць та здоби. Адже народжуються вони тут же, встановлено де міні-пекарні, в обладнання хлібопекарське харківської фірми «Росс>>. «Вдихнулю> життя у приміщен­

зменшується.

щих,

рівня,

такого

чемпіони

зокрема,

як Олег Лисогор,

регіональне Державне «Північгеологія>> підприємство розробило проект першого в Бро­

ють. Є сподівання, що крива надоїв підніматиметься вгору.

м'яса, що на 1498 тонн біль-

Проте для і гарячої води. училища вищого спортсменів фізичної культури, де тренуються,

лем?>>

становить приблизно 700 грамів молока від кожної ко-

рови за день ... Худоба тут ут-

подача

централізована

пиняється

нової,

агро­

деяких

На часі й реконструкція систе­

І ((ЩЕДРИЙ МІРОШНИК)) - ДОРОСЯИМ І ДІТІМ

Роблячи аналіз вибуття

'

ВОДОЮ.

ми підігріву води у басейні <<Купа­ ва>> в літній час, коли у місті при­

варах павільйону бюветного водо­ постачання з артезіанської сверд-

рочення. Дуже прикро, що

му й надалі кількість її дещо

СВАТ

час

+2,9 -3,6 -4,0 13

ска-

дбають про створення міцної

молока, що на 42 тонни більза

по голів' я корів. Так, за чотири місяці нинішнього

допущено

необгрунтоване

від

«Агрокомбінат «Калита». Вони виробили з початку нинішнього року 41б тонн ніж

О О

ормуваннях

його

ставляться до збереження ма­

го року. Відрадних результатів доби-

ше,

хфудоби. У деяких

точного поголів'я худоби. То­

на 24 проти

твари_нники

у

агро-

+2,2 +5 ,5 +0,2 +0,9 +2,9 -0,8

ма­

населення житлового

сиву ЧИСТОЮ ПИТНОЮ

доклали

знаходяться

рогатої

великої

подальшого наро-

відповідного періоду минулолися

голів' ям

о

щування поголів'я тварин, не

надоїли

грамів молока, що більше кілограми

зростає поголів'я свиней, птиці. Гірша ситуація з по-

проводиться

печення

було

Мико­ Лариси ВКБ чальника лаївни ЛИТВИНЕНКО із запитан­ об'єкти в місті ням: «А які ще

у районі помітно

видно,

+0,4 -1,2

О

1

, ·

тваринниць­

цього

стада.

дійного

чотири

за

ді я ль н о с т і

'----------------- ----1 керівники

торік. Помітно зростає і про-

важливих

з

Однією с т о р і н

доби, його відтворення. Як

о

2:з

«Требухівське», .котрі ви- nn •Булавка•

робили З54 тонни молока,

І

кої галузі є турбота про · · б з ереження погоЛІв я ху-

надоєно від корови. (Перша графа Друга - плюс або мінус на цю дату

-

22 0 13:1 12,7 12,0 11,8 1о 9 10:0 9 ,8 9,5 9,1 8,7 7,6 67 6:4 6,3 4,7 44 3 ·3

70

ки-несучки.

працівників

травня цього року.

ДПЗ •nлоскіВСЬКИЙ»

середньому по

у

ме­

затишно у домівках та на подвір'ї, ко­ працівники зусиль (В.В. «Богдан» мерційної фірми Кадацький) та корпорації <<Арх­

штук яєць від кожної кур-

диспетчерської служби управління сільсь-

праЦІВНИКИ

ДОСЯГЛИ

вить

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ

10

.

стано-

що

штук,

теплових

мешканцям

Аби

торії.

2З мільйони 8б5 ти-

'---------------- --------1 сяч

укладенням

реж, проведено благоустрій тери­

у ВАТ «Рудня»

жали

-

стада. За чотири місяці му по

р о к у

з

лерну

Найбільше яєць одер-

ПІ.ДВИЩVЕТЬСR

голів дійного

4000

мується

благо­ виконано буде фільтрів, прилеглої території. Поки устрій що планується спорудити два бю­ вети, що значно покращить забез­

періоду

м и н ул о г о

шень. У дев'ятнадцяти

ницьке РБУ» на чолі з В.Д. Тка­ ченком. До новобудови підведено водогін, тут реконструйовано бой­

П р О Т И

відповідного

відносин на селі досяг-

нуто помітних зру-

ну,

тисяч

2З8

мільйони

пробурили свердлови­ труб, монтаж

ленка вже

Кирпо­

вул.

на

метрів. Нині

у З4-му мікрорайоні, поблизу бу­ динків NQNQ54 та 56 на вул. Коро­

носа. Його споруднло КП <<Дар­

штук

місяці свідчить про те,

будові

дев'ятиповерхінці

рики району виробили

ПродvктивнІ·сть

Підсумок роботи тваринників за чотири

нові

обживають

госппідприємств райо- mлmа.ФІ3ФШііІ3trrтІ:!\fіИЛ:Шtіі:І!> лих місяці птахофаб-

160

ловини глибиною

довгобудом у 70 сімей вже у квартири

Нарешті одним нас стало менше -

ніж у цей час

більше,

сіль-.-----------------_:._------. торік. За чотири мину-

більшості

у

далеко,

ще

рік»

лочних

проти

відповідного періоду минуло- І

із

пов'язаних

пробле~1,

вестиметься

1

збільшилося

голови

44бЗ4

на

підійшли до розв'язання всіх

щини. Є сподівання на те, що й надалі робота

керівники,

відповідальніше

спеціалісти

Бровар-

комплекс

мисловий

де

свиней

голів'я

сільгосппідпри­

району,

зуються на особливій повазі до старості. його заслужило покоління Старше своїми героїчними звершеннями в роки

Зі шкільної лави відомо, що стан ду­ шевного спокою, віра у лікаря, надія на найкращі помічники ліку­ порятунок -

Великої Вітчизняної війни, в роки відбу­

вання будь-якої недуги. Звідси витікає одне з головних правил милосердя: «Чини з хворими так, як ти

дови народного господарства.

ми що найдорожче, Здоров'я маємо, бо ж як говориться, <<Здоровий жебрак щасливіший за хворого короля». Якщо ми вимагаємо від лікаря підви­ щеної уваги до хворого, то давайте ство­ римо йому такі умови, за яких йому не потрібно було б думати про шматок хліба. Існує неписаний закон: кому ба­ гато дається, з того багато й питається.

хочеш, щоб чинили з тобою>>. хворих Контингент Так.

став до вимоги і зросли складнішим, обов'язків лікаря. Але нам не потрібен <<абстрактний гуманізм>>. Нам потрібно нарешті усвідомити, що медична послу­ га

-

це товар, що має свою ціну.

Кілька слів про нашу лікарню. Я кіль-

Я сам колишній медичний працівник,

у системі охорони здоров'я працював з

1948

по

рік, свого часу був голов­

1992

ним лікарем.

стикаються мені.

годні

Тому проблеми,

мої

наступники,

з

якими

болять

і

Центральна районна лікарня сьо­

конкретної

потребує

допомоги,

щоб

обновити

фінансової інвентар,

меблі, білизну, продовжити будівництво поліклініки.

Микола БОРИМСЬКИЙ, інвалід Великої Вітчизняної війни І групи.


N939 (9341} СЕРЕДА, травня

цять" ОО.ЗО ДКТ представляє. "Світ

15 14.00 14.05 14.10 15.00 15.10 15. 15 15.40 16.20 16.55 17.00 17.10 17.20 17.50 18.10

Computera" 00.55 "Гаряча сімка"

УТ-1 Телеслужба розшуку Погода Закон є закон Новини

НОВИЙ КАНАЛ

Абетка безпеки М/с "Книга джунглів" "Студія "5" "Крок до зірок" Закон є закон Новини Погода Літо О. Петрова Маршрут ХХ Експосвіт 18.ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Щоденник сесіі ВР Ук­ раїни

Погода

19.20

19.ЗО Т/с "Дамські

апарта-

менти"

20.ЗО Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Суперлото"

20.45 20.50

-

"Ке но"

Новини 21.ЗО Питання дня 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. Фінал Т /с З7с.

УТ-2 "Зоряні

динозавр"

16.00 М/с "Скуби Ду, де ти?" 16.20 МІс "Сейлормун" 16.45 М/с "Норман Нормал" 17. 10 Т Іс "Баффі - знищувачка вампірів-ІІІ"

т Іс "Кобра" Репортер Погода 19.ЗО Т/с "Дикий янгол" 20.40 Х/Ф "Міс Діамант" 22.30 Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/Ф "Краса вимагає

18.05 19.00 19.25

Репортер Телеслужба розшуку Х/ф "Мері Поппінс, до побачення!", 2с. 02.З5 Зона ночі 04.00 Х/Ф "Краса вимагає

00.50 01.00 О 1. 1О

жертв.·

05.ЗО Т/с "Сімейні зв'язки" дороги",

Т /с "Район Сансет", 520с. 15.ЗО тсн 15.45 Т/с "Кріт, 1с. 16.40 Т /с "Район Беверлі Хіллз", 1З6с. 17.ЗО Т/с "Пристрасті по­ ітатйськи", Зс. 18.25 Т/с ·день народження Буржуя", 5с. 19.ЗО тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Tfc "Кріт", 2с. 21.20 Х/Ф "Остання наречена

14.45

мафїІ~, 2с.

"Без табу" з О. Гера-

22.20

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с "Біле ікло" 14.50 М/с "Бандельєро" 15.20 М/с "Дінки - маленький

жертв"

21.00

14.00

СТБ

14.00 14.20 16.25

2З.40 Телеслужба "Ситуація" Телеслужба розшуку "Остання барикада" Телеслужба "Ситуація"

2З. 55 00.00 00.50

УТ-З

Телемагазин "Естафета" Телемагазин 14.ЗО "Дом. лікар" 15.20 Телемагазин 15.25 Телеслужба розшуку 15.30 "Ки'•в діловий" 16.00 Мед. центр "Довіра" 16.05 "Люди і долі" 16.35 Телемагазин 16.40 Т/с "Жипя спочатку", 120с. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Злодійка" 19.05 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 "Кохання з першого погляду" 21.З5 Ліга чемпіонів. Фінал. "Реал" (Мадрид, Іспанія) - "Байер" (Леверкузен, Германія) 2З.55 "Подробиці". Підсумки

14.00 14.05 14.20

дня. Нічний "Час"

Т /с "Дорога на Сантья·

го"

02.05

Погода ТЕТ

Київські ділові новини.

14.00

Експрес- інформ

14.10 14.20 16.30

Стоматолог і я Х/Ф "Два гусари" Хрисtиянська програ-

ма

Сократ-Свінг "Томпо" 17.З5 Сократ-Свінг 17.50 "Енерджайзер" 18.00 Джазовий концерт 19.00 Т Іс "Шалені гроші", 120с. 20.00 "З стелі" 20.30 СТН 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Мас-медіа 22.00 "Двірцеві таємниці" 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.55 Х/Ф "Російський рег­

17.00 17.25

тайм"

00.40

"Киів класичний"

7

КАНАЛ

17.00 Мовна вітальня 17. ЗО Музика на ТVТ 19.00 "Один на один з .. 19.45 Музика на ТVТ 20.00 "Ескулап· 20.35 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.З5 "Моя зірка"

22.10 Кабачок "Щас споем!" 2З. 10 Молодіжна Телеслужба ІСТV

13.00 Х/ф "Ед" 14.50 М/с "Вуді Вудпеккер його друзі" · 15.15 М/с "Попелюшка" 15.40 М/с "Інопланетяни" 16.05 М/с "Малюк Дракула"

і

16.ЗО М/с "Міські акули" 16.55 Т/с "Ноа знає краще" 17.25 Т Іс "Фантастична дівчина" 17.45 Т/с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/Ф "Баланс сил"

21.10 ТІс "Справи Кепських" 21.45 "Докладно" з Д. Ки-

Т/с "У дзеркалі Вене-

17.25 "Вікна. Кримінал" 17.З5 Т Іс "Лабіринт", Зс. 18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Т/с "Лабіринт", 3с. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Нірвана· 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Хеллоуін: 20 років через"

00.10 00.40 О 1.35

"Вікна. Опівночі"

Т/с "Спрут-ІV", 1Зс. Астропрогноз ЧЕТВЕР, травня

16

08.00 08.20 09.00 09. 15 10.10 10.20 11.05 12.00 12.15

менти" Новини

11.00 11.10 11.20 12.00

Погода М/с "Книга джунглів" "Грані пізнання" 12.ЗО "Свято жипя". До ВО­ річчя з дня народження лауреата Шевченківської преміі А. Дімарова 1З.ОО д/Ф "Київська опера" 1З.20 Д/ф "Школа мистецтв" 1З.40 д/Ф "Колір папороті" 14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15. ОО Новини 15. 10 Погода 15.15 М/с "Книга джунглів" 15.40 "Студія "5" 16.20 Заключний гала-кон­ церт Всеукраїнського фестивалю "Дитячий пісенний вернісаж-2002", 2ч. 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 Погода 17. 15 "Ой, важу я, важу·. На­ родний артист України А. Мокренко 17.45 Резонанс 18.05 В світі добрих новин 18. ЗО "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Щоденник сесіі ВР Ук­ раїни 19.20 Погода 19.ЗО Tfc "Дамські апартаменти·

20. З5 20.50 20.55 21.00

Вечірня казка Вечірня молитва Лотерея "Кено" Новини 21.ЗО Питання дня 21.35 Погода 21.40 Світ спорту 21.50 "І до, і після .. ." 22.20 Заключний концерт ла­

уреатів і гостей Всеук­

раїнського фестивалю мистецтв "Українська ро­

дина-2002", Зч. УТ-2 07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Т/с "Район Мелроуз", І84с. ОВ.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.00 Т /С "День народження Буржуя", 5с. 10.00 Ток-ринг 10.З5 "Хто в домі хазяїн?" 11.05 Абетка безпеки 11.20 "Крок до зірок" 12.00 Духовний вісник 12.ЗО Фільм- вистава "Три ідеальні сімейні пари", 2с. 1З.ЗО "Стара колекція". "Real

love" 14.00 Т /С

"Зоряні

шляхи",

З8с.

14.45 Т/с "Район Сансет", 521с. 15.30 тсн 15.45 Т/с "Кріт, 2с. 16.40 Т Іс "Район Беверлі Хіллз", 1З7с. 17.ЗО Т/с "Пристрасті по-. італійськи", 4с. 18.25 Т/с "День народження Буржуя", бе. 19.30 тсн 20.00 "ТСН. Проспорт" 20. 15 Т /С "Кріт", Зс. 21.20 Х/ф "Остання наречена мафіІ~, Зс.

22.20

·я так думаю"

2З.20 тсн 2З.50 Телеслужба "Ситуація" 00.05 "Остання барикада"

07.00 07.20

·УТ-З Новини "Камера сміху"

першого

Т/с "Алондра" Новини

"Межа міцнестІ

Клуб "Золотий гусак" 2З.ЗО "Подробиці". Підсумки

22.45

дня.' Нічний "Час"

Футбол. "Дорога чемпіонату світу" ОО.З5 Погода

00.05

до

07.00 "BIZ-TV" 07.25 "Вісті" 07.50 Погода 08.00 Християнська

програ-

ма

08.30 08.50 08.55 09.00 09.25

1З.25

14.00 15.10 15.45 16.00 16.05 16.20 16.ЗО

16.50 17.20 17.25

стн "П'ять хвилин" Глобальні ~оради "Київ класичний" "Алеями СІ10Ва" Молодіжна Телеслужба "Ква-Кваша" Х/ф "Людина-слон" Закон є закон "Планета Боулінr'' "Команда + ТV" "ІОЕЕА-студіо" "BIZ-ТV" "ІDЕЕА-студіо" Сократ-Свінг Закон є закон Сократ-Свінг ''Томпо" стн "Чорний квадрат" "Алеями сnова" д/Ф "К. Бужинська в

рідному місті"

17.50 18.20 20.00 20.15 20.25

"Киянин" Х/ф "Слід дощу" Дозвольте запитати

Вечірня казка Новини з вітрини 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилині 20.55 Глобальні nоради 21.00 Муз. інтер~ал 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 Мас-медіа 22.00 Клуб "Здоров'я" 22.ЗО "Ян Табачник. Честь маю запросити", 2ч. 00.05 "BIZ· ТV" КАНАЛ 09.05 Граціі від "Гравісу" 09.25 Вистава "Кармен", 2ч. 10.ЗО Торгінформ 11.00 "Хіт-базар" 12.10 Торгінформ 12.40 Тележурнал "Тиждень". Телекомпанія "Німецька хвиля" 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 "Заглянь у майбутнє" 17.40 "Ексклюзив "М" 18.20 "Заглянь у майбутнє" 18.30 "Актуальн~ - нагально" 19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ 19.З5 "Ділові люди" 19.50 "Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.ЗО "Мелодром" 21.00 сп 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 ''Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ 22.00 "Престиж" 22.10 "Ваше здоров'я" 22.ЗО "Актуальн•:: - нагально" 2З. 10 Молодіжн. й канал ·м·

7

ICTV 05.40 Т Іс "Приватний детектив Магнум" 06.З5 "Гаряча сімка" "Факти"

06.45 06.55 07 .ЗО

МІс "МалsІ Дракула" М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус". Еко­ номічний вісник 08.10 Погода 08.15 Т/с "Фантастична дівчина" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т Іс "Ква•повий стри­ бок" 09.55 Т Іс "Долі трьох жінок"

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

Т/с "Чорна перлина", 96с. 11.45 Т Іс "Приватний детек-

10.50

тив Магнум"

12.45 "Факти" 13.00 Х/ф "Баланс сил" 14.45 М/с "Вуді Вудпеккер його друзі"

15.10 М/с "Попелюшка" 15.45 М/с "Інопланетяни" 16.05 М/с "Малюк Дракула" 16.30 М/с "Міські акули"

16.55 Т/с "Ноа знає краще" 17.25 Т /с "Фантастична дівчина"

17.45 Т/с "Квантовий стри­ -- бак" 18.45 "Факти" 19.00 Погода 19.10 Х/Ф "Гадюка" 21.00 Т Іс "Справи Кепських" 21.45 "Докладно" з Д. Кисельовим

22.35 22.40 00,20 00.45

Погода Х/ф ''Глушитель" "М-файли" "Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом 06.ЗО Репортер 06.З5 Підйом 06.50 М/с "Дінкі

-

маленький

динозавр"

Підйом Репортер бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Скубі Ду, де ти?" 08.10 Підйом ОВ.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 "Знай наших" 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 Х/ф "Вокзал для двох",

07.20 07.30

1с.

10.40

Т/с "Кобра"

11.З5 "Тетянин полудень" 12.20 Х/ф "Міс Діамант" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т/с "Біле ікло" 14.50 М/с "Бандельєро"

М/с "Дінкі - маленький динозавр" 16.00 М/с "Скубі Ду, де ти?" 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 МІс "Норман Нормал" 17.10 Т/с "Баффі ·знищувачка вампірів-ІІІ" 18.05 Т/с "Кобра" 19 .ОО Репортер 19.25 Погода 19.ЗО Т/с "Дикий янгол" 20.40 Х/Ф "Хто такий Гаррі Кра мб?" 22.30 Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/Ф "Ультиматум" ОО. 50 Репортер О 1.00 Зона ночі 02.05 Х/ф "Вокзал для двох", 1с. . ОЗ.15 Х/Ф "Наречений з того

15.20

ТЕТ

10.00 10.25 12.30 12. З5 12.55

"Дамські апарта-

з

Т/с "Заборонена жінка" За київським часом Телемагазин "Хіт-базар' Телемага:;ин Співає П. Мрежук "Родом з '.'країни" 15.05 Телемагазин 15. 10 "Українська душа". Творчий вечір В. Кри­ щенка, 1ч. 16.00 "Архимісто" 16. 15 Телемагазин 16.25 Мед. центр "Довіра" 16.ЗО Телемагазин 16.З5 Центр "Невроотологія" 16.40 Т/с "Жипя спочатку", 121с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Злодійка" 19.05 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 Ігрове LJoy "Слабка ланка" 21.40 Т/с "Вбивча сила-ІІІ".

09.ЗО

10.00 Tfc

Кримінал-шоу "Афера" Новини "Велике прання" "Родина від А до Я"

1З.ОО 1З.10 1З.15 1З.50 1З.55 14.З5

УТ-1

мамо"

Новини

"Кохання погляду"

09.00 Вічні істини 09.10 "Не все так погано .. ." 09.40 "Про тебе моє слово,

сельовим

22.З5 Погода 22.40 Х/Ф "Солодкі шістнад-

"Вікна. Новини" Муз. департамент

ри", Зс.

сим'юк 2З.10 ТСН

00.35

15.05

і

світу"

Х/Ф "Ультиматум" 05.ЗО Т /С "Сімейні зв'язки"

04.05

СТБ Прогноз погоди Астропрогноз Т/с "В дзеркалі Венери", Зс. 08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди 08.25 Астропрогноз 08.ЗО "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз погоди 09.15 Астропрогноз 10.00 Tfc "Лабіринт", Зс. 11.50 Х/Ф "Нірвана" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. департамент

07.00 07.05 07.10

"ДеньОК"

Т Іс ·в дзеркалі Венери", 4с.

16.25

17.25

"Вікна. Кримінал"

17.З5

Tfc "Лабіринт", 4с.

"Вікна. Столиця" Т/с "Лабіринт", 4с. "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/Ф "Шарло в Іспаніі" 21.20 "Маски- шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/ф "Російський кіллер" · 00.10. "Вікна. Опівночі" 00.40 "Імпреза" О 1. 10 Астропрогноз

18.10 18.20 19.00

п·ятниця,

17

травня УТ-1

Вічні істини Класік-прем'єр 09.З5 д/Ф "Води Версаля" 10.00 Т/с "Дамські апарта-

09.00 09.05

менти"

Новини Погода М/с "Книга джунглів" "Бачу землю". Есе Вадима Скуратівського 12.20 "Штрихи до портрета". Народна художниця Ук­ раїни Л. Мєшкова, 2ч. 12.З5 "Образотворче мисте­ цтво України". Національ­ ний художній музей Ук­

11.00 11.10 11.20 12.00

раїни

1З.ОО "Шедеври Львівської галереї мистецтв", 1ч. 13.20 Ретроальбом 1З.40 д/ф "Стародавні часи" 14.00 Телеслужба розшуку 14.05 Погода 14.10 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Погода 15. 15 М/с "Книга джунглів" 15.40 "Студія "5" 16.25 Регіон. Схід 16.50 Закон є закон 17.00 Новини 17. 1о Погода 17.25 "Надвечір'я" 18.00 Зелена зона 18.20 Новація 18.30 "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Щоденник сесії ВР України 19.20 Погода 19.25 Музика для вас 19.45 Телешоу "Диканька" 20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Лотерея "Кено" 21.00 Новини 21.30 Питання дня 21.З5 Світ спорту 21.45 "У ніч на суботу" 22.25 Мультфільм для дорос­ лих

УТ-2 07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.ЗО Т /с "Район Мелроуз",

185с. ОВ.ЗО Сніданок з

"1 + 1"

Т Іс ·День народження Буржуя·, бе. 10.05 Мультфільм на замов-

09.00

лення

11.10 Дитяча лінія 11.40 Т ІФ "Скарби історіі'' 12.25 Фільм- спектакль 'Три ідеальні

сімейні

пари",

Зс. 13.20 Абетка безпеки 1З.25 "Право" 14.00 Супершоу "Останній американський герой" 15.00 "Парк автомобільного періоду"

15.40 тсн 16.00 Т fc "Кріт", Зс. 17.00 Х/Ф "Торгівець

смер­

тю"

д/Ф "Кримінальна країна". "Справа хіміків. Наркотик "Білий китаєць" 19.ЗО ТСН 20.00 "ТСН. Проспорт" 20. 15 "Прихована камера" 21. 15 Х/Ф "Остання наречена мафіІ', 4с. 22.20 Х/Ф "Не грози Півден-

18.50

ному Центру ... "

2З.55 ТСН 00.20 Телеслужба "Ситуація" ОО.З5 Телеслужба розшуку 00.40 Х/ф "П'ятниця, 1З-е" Новини "Смачно" з Б. Бурдою Новини Т Іс "Вбивча сила-ІІІ". "Межа міцності" 09.00 Новини 09.25 Ігрове шоу "Слабка ланка" 10.20 "Сім'я від А до Я" 10.ЗО Клуб "Золотий гусак" 11.05 Т Іс "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т/с "Заборонена жінка" 1З.ОО За київським часом 1З.10 Телемагазин 1З.15 Муз. час 1З.45 Телемагазин 1З.50 Концерт О. Крюкової "Вільний птах" 15.05 Телемагазин 15. 1О Телеслужба розшуку 15. 15 Телемагазин 15.20 "Автографи" Ю. Вери-

07.00 07.25 08.00 08.20

соцького

Т/с "Життя спочатку",

122с.

Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 Т/с "Злодійка· 19.00 Капітал-шоу "Поле чу­ дес" 20.00 "Подробиці" 20.40 Тfc "Вбивча сила-ІІІ". "Межа міцності"

Футбол. Міжнародний

"Кубок LG". Україна Сербія і Чорногорія

-

·

Бєла­

русь

02.1 О

Х/ф "Злочин і покаран­ ня"

03.55

Погода ТЕТ

07.00 "BIZ-TV" 07.30 "Вісті" 07.55 Погода 08.00 ХристиЯнська програма

ов.зо стн

08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 "Алеями слова" 09.10 _Музика на каналі "КИІВ" 09.ЗО Закон є закон

09.З5 Сократ-Свінг

09.50 "Енерджайзер" 10.00 "Влада факту" 10.15 '1DЕЕА-студіо" 10.45 "BIZ- TV" 12.15 "ІОЕЕА-студіо" 12.55 Закон є закон 13.00 "BIZ·TV" 1З.40 Закон є закон 13.45 Сократ-Свінг 14.00 Київські ділові новини. Експрес-інформ 14.15 ..Музика на каналі "КИІВ" 14.ЗО Кіногороскоп 14.50 Х/ф "Слід дощу"

16.30 "BIZ- TV" 18.00 "Душа до душі" 18.25 "З5 хвилин джазу" 19.00 Т Іс "Шалені гроші", 121с. 20.00 Правовий всеобуч 20.30 стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21.30 "Вісті" 21.55 Мас- медіа 22.00 д/ф "Хроніка надій і ілюзій". ·Дзеркало історіІ~

22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини. Експрес-інформ 22.55 "Дорога до успіху" 23.10 "Бард-салон" з Тризу­ бим Стасом 2З.З5 Х/Ф "Ватерлоо" О 1.45 "Зустрінемося ввечері"

7 КАНАЛ "Хліб наш насущний" Музика на ТVТ "Казка лірника Сашка" Музика на ТVТ 10.ЗО "Усе ні про що, або нічого про все" 11.ЗО Сократ-Свінг 11.40 Музика на ТVТ 11.50 Сократ-Свінг 12.00 Музика на ТVТ 12.ЗО Сократ-Свінг

09.00 09.05 10.00 10.15

Тfc "Приватний детек-

тив Магнум" 06.З5 ''Гаряча сімка"

06.45 06.55 07.00

"Факти" Телеслужба розшуку

М/с "Малюк Дракула" 07.ЗО М/с "Вуді Вудпеккеr і ЙОГО друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус". Еко­ номічний вісник 08.10 Погода 08.15 Tfc "Фантастична дівчина" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т/с "Квантовий стри­ бок" 09.55 Т/с "Долі трьох жінок", 2с. 10.00, 11.00, 12 ОО, 14.00, 17.00, 18.00 "Факти" Га­ рячі новини

Т/с "Чорна перлина", 97с. Т Іс "Приватний детектив Магнум"

11.45

"Факти" 1З.ОО Х/Ф "Гадюка" 14.ЗО М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 15.05 М/с "Поnелюшка" 15.ЗО М/с "Інопланетяни" 15.55 М/с "Малюк Дракула" 16.15 Х/Ф "Янголи з горища" 17.45 Т/с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/Ф ''Тарзан у Манхет-

12.45

Т/с "Приватна міліція" "Свобода слова" 22.З5 Погода 22.40 Х/ф "Байки зі склепу.

21.05 21.45

Лицар демонів ночі"

00.25 00.45

Тележурнал "Кентавр"

Х/Ф "Пекельна домо­

"Гаряча сімка" Х/ф "Скандальні зв'язки" ОЗ.45 Т /С "Війни майбутньо­ го"

04.ЗО Х/Ф "Шкіра" Х/ф "Пекельна домо­

05.35

господарка"

НОВИЙ КАНАЛ Підйом 06.ЗО Репортер 06.35 Підйом 06.50 М/с "Дінки

06.25

-

маленький

динозавр"

07.20 Підйом 07.ЗО Репортер бізнес 07.З5 Підйом М/с "Скуби Ду, де ти?" Підйом ОВ.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 "Знай наших" 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.25 Х/ф "Вокзал для двох", 2с. 10.40 т Іс "Кобра" 11.ЗО "Тетянин полудень· 12.20 Х/ф "Хто такий Гаррі Крам б?" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т /С "Біле ікло" 14.50 М/с "Бандельєро" 15.20 М/с "Дінщ- маленький

07.45 08. 10

динозавр"

16.00 М/с "Скуби Ду, де ти?" 16.20 М/с "Сейлормун" 16.45 М/с "Норман Нормал" 17.10 Т/с "Баффі- знищувачка вампірів-ІІІ" Т/с "Кобра"

18.05 19.00 19.25 19.ЗО

20.50 22.ЗО

22.50 2З.ОО О 1. ОО О 1.05

Репортер Погода "За гроші" Х/Ф "Суєта суєт" Репортер Погода Х/Ф "Нічна орхідея" Телеслужба розшуку "Якобз" представляє

зірок "Червоної рути" О 1. 20 Зона ночі 02.20 "Бівіс і Баттхед" 02.50 Х/Ф "Вокзал для двох",

2с. ОЗ.50 Х/ф "Нічна орхідея"

05.ЗО Т fc "Сімейні зв'язки" Х/ф "Час бажань"

06.20

СТБ

07.00 07.05 07.10

Прогноз погоди Астропрогноз

Тfc "У дзеркалі Вене-

ри", 4с. "Вікна. Бізнес" Прогноз погоди

08.00 08.20 08.25

Астропрогноз

08.ЗО "Вікна. Опівночі"

09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз погоди 09.15 Астропрогноз 10.00 Tfc "Лабіринт", 4с. 11.50 "Маски- шоу" 12.20 Х/Ф "Шарло в Іспані1" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. департамент 15.40 Х/ф "Російський кіллер" 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.З5 Клуб "Білий папуга"

"Вікна. Столиця" Клуб "Білий папуга" "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Х/ф "Безкрай" 21.З5 Бокс. Тижнеш1й огляд

18.10 18.20 19.00

кращих міжнародних боїв "Вікна. Опівночі" 2З ОО Х/ф "Основний інстинкт" О 1.20 Астропрогноз

22.10

УТ-1 09.00 "В гостях у Дрьоми" 09.ЗО "Зірки, на сцену!" 10.05 Створи себе 10.25 М/с "Коала на ім'я Арчібальд" 10.50 "Дитяча лінія" 11.10 Від сузір'я до сузір'я 11.З5 Х/ф "Чіполліно" 1З.ОО День пам'яті жертв де­ портації кримсько-та­ тарського народу "Тере­ зи Криму" 1З.ЗО Ретроальбом 1З.З5 "Шедеври Львівської галереї мистецтв", 2ч. 1З.50 Віденська порцеляна 14.00 "Театральна афіша". Міжнародний театраль· ний фестиваль

14.ЗО Класік-прем'єр 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 Реліквіі і храми України 15.20 "Не все так погано ... " 15.55 Регіон. Захід 16.15 Світ. Огляд 16.45 Заключний гала-кон­ церт Всеукраїнського фестивалю "Дитячий пісенний вернісаж-2002", 3ч. 17.20 Вікно в Америку

Футбол. Чемпіонат Ук­

17.55

раїни.

Вища ліга. "Дніпро" (Дніпропет­ ровськ) - "Шахтар" (До­ нецьк). У перерві: Новини 20.50 Лотерея "Суперлото" "Кено" 21.00 Новини

Погода 21.З5 Світ спорту 21.45 Муз. калейдоскоп

21.30

Телеслужба розшуку

періоду"

Т Іс "Повна

безпека",

1с.

"Прихована камера" "Медовий місяць" Телешоу "Диканька" Польова пошта пам'ятІ "Чітко і ЯGНО"

Надзвичайна ситуація 1З.ОО Телеслужба "Милосердя" 13.ЗО "Людина і закон" 14.00 М/с "Король-лев. Тімон і Пумба", 25с. 14.30 М/с "Аладдін", 25с. 15.00 Т Іс "Уокер - техаський рейнджер", 116с. 15.55 Д/с "Прогулянки з чудовиськами", 4с.

Х/Ф "Людина-бомба" Аншлаг! Аншлаг' 19.ЗО ТСН 20.00 "Перший мільйон" 21.05 Х/ф "Поліцейська ака·

16.35 18.25

демія-4"

"Міфологія

22.45

"Зоряних

..'

війн

УТ-З

За київським часом Галерея ТБ. В. Реунов До Міжнародного дня музеїв 08.10 "Пані, панночка і панянка" 08.25 Торговий ряд 08.30 На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 "Городок" 09.40 "Бадьорого ранку!" 10.25 Дефіцит-шоу ·хто крайній?" 10.55 "Доки всі вдома"

07.00 07.30 07.55

"Смачна· з Б. Бурдою "Планета тварин"

1З.15 М/с "Покемон" 1З.45 Х/ф "Маленький Микита"

15.ЗО

Інтелект-шоу

LG

"Еврика"

Т/с "Вбивча сила-ІІІ" "Межа міцності" 17.З5 Х/ф "Восьминіг-2" 19.20 "Городок"

16.25

20.00

"Подробиці"

20.ЗО "N-кілометр"

20.50 22.05 00.00 О 1.05 02.45

Що? Де? Коли? Х/Ф "Без вісті зниклі" Т/с "Ростов-тато" Х/Ф "Чужий чоловік" Погода

ТЕТ

06.25 "BIZ- TV" 07.00 "Вісті" 07.25 Погода 07.ЗО "Київський регіон"

08.00

Християнська програ-

ма

ОВ.ЗО СТН "П'ять хвилин" Глобальні ради "Створи себе" Х/ф "Біжи, тигр, біжи!" "Подорож у минуле" 11.ЗО ..Музика на каналі "КИІВ" 11.40 "Спочатку було Слово" 12.00 Економічний вісник 12.30 "Енерджайзер"

08.50 08.55 09.00 09.20 11.00

12.40 "BIZ-TV" 14.25 "ІОЕЕА-студіо" 15.10 Правовий всеобуч 15.40 "ІОЕЕА-студіо" 16.15 Сократ-Свінг 16.ЗО стн "Споживач" "Київські мініатюри" Уроки історії "Чорний квадрат" Стоматолог і я 18.ЗО Парламентський вісник 19.15 Телепресклуб 20.00 "Киянин" 20.30 стн 20.55 Глобальні поради

16.50 17.00 17.30 17.45 18.15

7

10· ·

джазу"

КАНАЛ

"Хліб наш насущний"

09.00 09.05 10.00 10.15 10.25 10.50 11.15 11.45 12.00 12.45 1З. 10

16.ЗО

Музика на ТVТ "Казка лірника Сашка" Сократ-Свінг Музика на ТVТ Сократ-Свінг Молодіжна Телеслужба Світ науки Суботні проповіді Сократ-Свінг Мовна вітальня Час розваг Музика на ТVТ "Один на один з .. ." Музика на ТVТ "Моя зірка" Музика на ТVТ "Ескулап"

17.00

"Погляд з Америки"

13.ЗО

14.00 14.ЗО

15. 15 15.ЗО

16.00

17.ЗО Музика на ТVТ 18.00 Вікно в Америку 18.ЗО Музика на ТVТ 19.00 Аптека для душі 19.45 Т/с "Ліс душителя", 2с. 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00СІТ 21. 15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Музика на ТVТ 21.45 "В гостях у Дмитра Гордона". М. Горбачов 22.45 "Все ні про що, або Нічого про все" 2З.45 "Полтарєв- Джаз" ІСТV "Перехрестя" Погода 07.ЗО Т jc "Квантовий стри· бак" 08.00, 09.00, 10 ОО, 11.00,

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00 "Фак­ ти". Гарячі новини Погода Т fc "Легенда про За­ гублене місто" 08.55 Х/Ф "Гонки по верти·

08.20 08.25

калі"

"Факти"

12.45 13.00 13.25 13.55 14.50

Мультфільми

Подорожі натураліста Т/с "Висока хвиля" Х/ф 'Тарзану Манхет-

тене"

16.З5 Х/ф "Шкіра" 18.00 "Галопом по Європах" 18.45 "Факти"

19.00 20.50 21.55

Х/Ф "Брехун, брехун" "Шоу О. Степаненко"

О

Тележурнал "Кентавр"

Х/ф "Жінки за гратами" 2З.55 Х/Ф "Скандальні зв'язки"

О

1.25 1.45

Х/Ф "Сексуальна одер·

жимість"

ОЗ.10 Т/с "Війни майбутньо­ го" ОЗ.55 Х/Ф Танки по верти­ калі'.

2З. 50 Х/Ф "Круті хлопці"

11.40 12.15

00.15 "BIZ-TV" О 1. 15 "З5 хвилин

УТ-2 "Парк автомобільного

07.35 08.10 09.00 10.00 11.00 11.40 12.20

22.З5 Т ;с· "Партнери", 11с.

07.00 07.25

"Моя професія" Погода

22.00 22.45 22.50

21.00 Муз. інтервал 21.25 Погода 21. ЗО "Вісті" 21.55 Мас-медіа 22.00 "Знову пластинка .співає"

СУБОТА, травня

18

07.00

тені"

02.15 02.25

17.25

ОО. 10 Футбол. Росія

ICTV

05.40

господар,а"

"Конкурент" "Ліки майбутнього" 16.З5 Телемагазин

15.50 16.20

22.00

сп "Казка лірника Сашка" "Погляд з Америки" "Pro/coпtra" Музика на ТVТ 2З.ОО "У гостях у Дмитра Гордона". К. Махарадзе 00.10 "Полтарьов-Джаз"

21.00 21.15 21.20 22.00 22.45

10.50

УТ-З

16.40

Мовна вітальня 17.ЗО "Аптека для душі" 18.00 Музика на ТVТ 19.00 "Один на один з .. 19.45 Музика на ТVТ 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини"

17.00

Телеслужба розшуку

22.55

НОВИЙ КАНАЛ 08.00 МІс "Дикі Тонбери" 08.25 М/с "Дещо про Мімі" 09.00 М/с "Мишеня Лапич", Зс. Т/с "Плем'я-11" "З х 4". Найкумедніше

09.25 10.00

домашнє відео

10.50

Посміхніться,

вас

знімають! 11.40 Х/ф "Людина-амфібія"

1З.20 Репортер 1З.ЗО Погода Х/Ф "Суєта суєт"

13.45 15.25 16.40

Х/Ф "До Чорного моря" Х/ф "Зустріч з Аплгей-

тами" Т/с "Загублений світ"

18.10 19.00 19.20

Репортер Погода

19.ЗО Х/Ф "Біле сонце nустелі"

Х/ф "Вірус" 2З.20 Х/Ф "Парки-З" ОО. 55 Зона ночі 02. 15 "Бівіс і Бапхед" 02.40 Х/ф "Вірус" 04. 15 Х/ф "Парки-З"

21.10

05.40 Х/Ф "Людина-амфібія" 07. 1О "З х 4". Найкумедніше домашнє відео

07.00 07.05 07. 1О

СТБ Астролрогноз Прогноз погоди

Муз. департамент "Ран ОК" Астропрогноз Прогноз погоди "Імпреза" "Домовик" 09.З5 "Комп'ютерна манія" 09.50 "Лабораторія малого

08.40 08.45 08.50 09.20

бізнесу" Бокс. Тижневий огляд кращих міжнародних боїв 10.ЗО "Вікна. Спорт" 11.00 д/Ф "Мисливці за щас­ тям", 1-2ч. 12.00 Клуб "Білий папуга" 12.50 Х/ф "Думки, повні бажання" 14.45 "Колія" 15.05 д/Ф "Наш час" 15.20 Медіа-клуб 16.00 Х/Ф "Безкрай" 18.00 Т/с ·загін особливого призначення", 11с. 19.00 "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.15 Х/Ф "Мій тато- герой" 21.20 Х/Ф "Двійник"

10.00

2З.20 Х/Ф "Думки, повні ба· жання"

01.05

Астропрогноз


N939 (9341 Лотерея "Кено" "Панорама" Погода Футбол. Вища ліга. Ог­ ляд 2З-го туру чемnіона­ ту України 22.20 д/ф "Американський реnортаж"

20.55 21.00 21.45 22.00

НЕДІЛЯ, травня

19 19.00 19.20 0.00 ·О.ЗО

. 1.00 11.З5

12. 1О ІЗ.О5

ІЗ.30

14.00

IS.OS

УТ-1 "Клуб Суnеркниги" "Крок до зірок" "Наше військо" "Хто в домі хазяїн?" "Модний час" Формула З6,6 Сільська година Подорож у дитинство "Саме Той" про себе Мультфільм на замов-

УТ-2 Бокс nо-сnравжньому. К. Дзю - Б. Такі 08.05 Аншлаг! Аншлаг! 09.10 "Лото-забава" 10.00 "Моя nрофесія" 11.00 Реальний сектор 11.40 Естрадна nрем'єр- ліга 12.20 Щасти вам 1З.ОО Бізнес за nравилами 1З.40 Резонанс 14.00 М/с "Король-лев. Тімен і Пумба", 26с. 14. ЗО М/с •Аладдін", 26с. 15.00 Х/Ф "Поліцейська ака­ демія-4" 16.З5 Х/Ф "Мафія безсмертна" 18.20 "Медовий місяць" 19.ЗО ·тсн Еnіцентр" 20.15 Х/Ф "Зоряні війни. По­ вернення Джедая" 22.45 Бокс nо-сnравжньому. К. Дзю - Б. Такі 2З.50 Футбольний огляд від

07.00

лення

і5.00 Новини

15.10 Погода 15.15 Духовний вісник і 5.З5 д/Ф "Національний ху­ дожній музей України" 16.10 "Перехрестя" 16.40 Заключний гала-кон­ церт Всеукраїнського фестивалю "Дитячий nісенний вернісаж-2002", 4ч. 7.10 Ток-ринг 7.45 Х/ф "Салют, Маріє!", 1с. 19.00 Нов'ини 19. 10 Погода 19.15 Анонс 19.25 Х/Ф "Салют, Маріє!", 2с. Ю.З5 Вечірня казка Ю.50 Вечірня молитва

-

"Жіллетт"

00.20

08.ЗО стн 08.55 Глобальні nоради 09.00 "Ква-Кваша" 09.ЗО д/Ф "Хроніка надій і ілюзій". "Дзеркало

УТ-З "Українська душа". Творчий вечір В. Кри­ щенка, 2ч. 07.50 "Усе про землю" 08.00 "Недільні зустрічі" 08.40 Торговий ряд 08.45 "Дорога до успіху" 09.00 Погода 09.05 ї елефортуна" 09.40 "Прокинься і сnівай'" 10.З5 "Вікенд" 11. 15 "Караоке на майдані" 11.45 "Показуха" 12.15 "Мелорама" 12.55 М/с "Покемон" 1З.25 "Дискавері" 1З.55 Т/с "Мисливець за ста­ рожитностями" 15.00 Футбол. Міжнародний "Кубок LG" 17.05 "Сміхоnанорама" 17.40 Х/Ф "Афоня" 19.20 "Джентльмен-шоу" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/ф "Таємниця ордена" 22.З5 "Проект "F" 2З.ЗО Х/ф "Масло Лоренцо" 01.50 Погода

07.00

історіІ'

Х/Ф "Мій Айдахо"

11.00 11.15 12.00 12.30

"Дітвора" 10.ЗО Сократ-Свінг 11.00 Клуб "Здоров'я" 11.25 "З5 хвилин джазу" 12.00 Правовий всеобуч 12.ЗО "BIZ- ТV" 13.ЗО "Ім'я" 14.00 "Київ класичний" 14.ЗО "Подолання" 14.50 Кіногороскоn 15. 1О Мультфільм 15.30 "Один у кубі" 16.00 "Зустрінемося ввечері"

122с. "Магія кіно"

ляє

СТБ

бабез

07.00 07 .ЗО

пляшки"

08.40 08.45 08.50 09.10 09.30 09.50

Т jc "Загін особливого

Астропрогноз Прогноз погоди "Проnису"

"Ви практично здорові" "Ні

nyxy.

ні пера!"

"Лабораторія

малого

бізнесу"

4с.

10.00 Т/с "Шоу Бенні Хілла" 10.ЗО Х/ф "Мій тато - герой" 12.20 "Вікна у світ" 12.50 "М-стиль" 13.20 Муз департамент "На-

09.25 Т /С "Плем'я-І!" 10.00 "З х 4". Найкумедн1ше домашнє відео

10.45 Світ індійського кіно 12.35 Заnитаєте в лікаря 13.05 Світ індійського кіно 14.15 Реnортер 14.25 Погода 14.45 Х/ф "Біле сонце nус­

ша двадцятка"

15.00 Статус "пеХt" 15.20 "Зворотний бік 15.55 Х/Ф "Двійник" 18.00 "Автостиль" 18.20 Бізнес-студія 19.00 Х/Ф "За

телі"

Х/Ф "Де знаходиться нофелет?" "Село Глухівка" Т/с "Загублений світ" Реnортер Погода 19.ЗО Х/ф "Побачення на­ осліп" 21.15 Х/Ф "Чоловік моєї мріІ~

16.20

17.45 18.10 19.00 19.20

"Шоу О. Степаненко" Т/с "Повернення Сан-

Муз. деnартамент

nризначення", 11с.

НОВИЙ КАНАЛ 07.45 "Церква Христова" 08.00 М/с "Дикі Тонбери" 08.30 М/с "Дещо про Мімі" 09.00 М/с "Мишеня Лапич",

ка·

16.50 17.40

Джинн

"Дванадцятий гравець" 2З.30 Х/ф "Сексуальна одер­ жимість" 01.00 "М-файли"

"Факти". Гарячі новини Погода М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 08.50 Т/с "Легенда про За· гублене місто" 09.20 Тfc "Чудесна наука" 09.50 Х/Ф "Молодість без старості" 11.ЗО Телецентр моди 12.05 "Галопом по Європах· 12.45 "Факти" 13.00 Мультфільми 13.15 "Угадай і Ко" 13.50 Т/с "Висока хвиля" 14.40 Х/Ф "Брехун, брехун" 16.15 Дог-шоу ·я і мій соба-

...

або

22.55

08.30 08.35

18.00 "Будуємо по-новому" 18. 15 "Ділові люди" 18.30 Торгінформ 18.50 "Добрі новини" 19.00 "Заглянь у майбутнє" 19.15 "Ваше здоров'я" 19.30 "Хіт-базар" 20.35 "Заглянь у майбутнє" 20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка"

20.ЗО СТН-тижневик Глобальні nоради "Це модно!" "Планета Боулінг" "Енерджайзер" Муз. інтервал СТН-сnорт. Тижневик Новини з вітрини Уроки історіІ Х/Ф "Жінка є жінка" "Ексклюзив "М"

20.55 21.00 21.20 21.50 22.00 22.30 22.50 22.55 23.05 00.30

жань,

ІСТV

Торгінформ 1З.ОО "Мелодром" 1З.30 Грації від "Гравісу" 14.00 Торгінформ 14.20 "Добрі новини" 14.ЗО "Тинди-Ринди" 15. ОО "Дорога до успіху" 15.15 "Лікування хребта" 15.ЗО "Доживем до понеділка" 16.00 Торгінформ 16.30 "Саме Той" про себе 17.00 "Шлягер" представ-

23.10 Х/Ф "Франкенштейн" 01.10 Світ індійського кіно

до кана"

18.45 "Факти" 19.00 Х/ф "Сиnучі nіски" 21.05 Х/ф "Виконавець

07.10 Мультфільми 07.40 Погода 07.45 Т /с "Висока хвиля" 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00

12.45

20.00

ма

"Дорога до успіху" "Ексклюзив "М" "Зоряна дорога" "Амазонка" nеремагає

час·

16.30 "BIZ-TV" 18.10 "Жінка на Gci 100?" 19.00 Т/с "Шалені гроші",

nрогr.>а­

21.25 Музика на ТVТ 21.ЗО Торгінформ 22.00 "Київські зошити ХХ тисячоліття" 22. 15 "Вікно в містику" 22.45 "Дорога до успіху" 2З.ОО В. Єгоров, О. Суханов "Триптих", 1ч.

чоліття"

10.00

ТЕТ

06.50 "BIZ- TV" 07.25 "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська

7 КАНАЛ 09.05 Граці! від "Гравісу· 09.30 Торгінформ 09.50 "Шлягери ХХ тися-

медалі"

шкіру

поліцейського"

21. 15 23. 10

Х/ф "Крокодил" Х/Ф

"Від

заходу

до

світанку-2"

00.50

Астроnрогноз

Н айрідпішу .матусю, дорогу бабусю У приміщенні

Броварського

колайович Гузій закликав учи­

краєзнавчого музею відбулась

телів

районна конференція вчителів

збирати

київщинознавства,

сання

історії

та

району разом з учнями матеріали книги

для

про

напи­

родоводи

географії під головуванням ме­

Броварщини,

тодиста

працює вже кілька літ. Це бу­

відділу

освіти

рай­

держадміністрації Наталії Гав­

де

рилівни Лутак.

жен

Цікаво й хвилюsюче прохо­ дило зібрання. Заступник голо­

ви

райради

найомив

Г.Ф.

Шурига

оз­

присутніх

із

символікою Віднині

герб,

Броварщини.

кожне

прапор.

село

має

свій

Виготовлено

над

унікальне зможе

довід,

якою

видання, знайти

починаючи

він

де

ко­

свій

ро­

вивчення11-І

учні

свого

минулого

Калитянської,

Погребсь­

та

учня

Погребської

школи

кошти райради орден «За до­

призове місце у Всеукраїнсь­

працівників.

кращих

Редактор

і

вида­

вець М.Г. Овдієнко повідомила про те, що Броварським місь­ ким

культурно-просвітниць­

ким

центром

«Українська

1997

ідея», що засновано в вже

над

р.,

безкоштовно видано по­

книжок, а також поба­

50

жала вчителям наснаги

ранні

..

історичних

продовжувати

у зби­

:'vІатеріалів,

писати

історію

своєї Броварщини. Автор кни­

кому конкурсі. Районна конференція викли­ кала

багато

телів

-

кала

розду"tів

у

вчи­

одним словом, спону­ до

подальшого

дослідження

вивчення

свого

краю. І то не випадково, адже

... Броварщина ... Броварщина ... Броварщина ... Броварщина

Чарівний край.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Затвердження регламенту Броварської районної ради

XXIV скликання. 2. Обрання складу комісій

постійних

Броварської районної

ради.

З.

Утворення

районної ради. 4. Уточнення

президії показників

районного бюджету рік.

.4.1\.'

,-~~

на

2002

береже Вас ще багато років.

З повагою­

колектив пологового будинку.

Викшом Броварської міської рааи OfOIIOWYE

УВАFА!УТОЧНЕННЯ! У «Новому житті» N2З? за 4

КОНКУРС НА

ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

начальника

фінансового

управління; головного

архітектора

травня ц.р. в оголошенні виконкому Броварської міської ради про заміщення вакантних nосад доnущена неточність. Слід читати: застуnника

міста.

Вимоги: освіта

громадяни

вища,

менше

5

стаж

роботи

років, віком до

Додаткова

України,

45

не

років.

інформація

архітектора - начальника інсnекції держархбудконтролю відділу містобудування та архітектури. Далі за текстом.

лати

відціпом

видане викоІікомом Броварської міської

Мій краю рідний, дорогий.

організаційної та кадрової робо­

ради народних депутатів 02.10.1995р.,

Таких, як ти, немає в світі!

ти виконкому.

вважати недійсним.

функціональних надається

~аяви подавати не пізніше

5.

XXIV

скАиканнн

Створення муніципальної

міліціі. 6. Про комунальну аптеку.

7. Ставки єдиного податку для фізичних осіб на території Броварського району. 8. Про ліквідацію Броварсь­ кого районного управління сільськоїпожежної охорони. 9. Затвердження структури та чисельності виконавчого апарату районної ради. 1О. План роботи районної ради на 2002 рік. 11. Земельні питання. 12. Різне.

15.06.2002р. за адресою: м. Бровари,

вул.

кімн.

тел.

419,

Гагаріна,

15,

5-32-33.

ПОТРІ&НІ НА

ТОВ

«Філсп»

Вік від

18

до ЗО років.

Зарплата від

600

Тел. для довідок:

грн.

6-94-84.

N220586947,

Броварська міська рада, їІ виконав­

І Колективне nідприємство виробни­ чо-комерційна тифікаційний про

фірма

код

20576722,

перереєстрацію

в

«Елліс»,

nовідомляє

шляхом

товариство

з

іден­

перетво­

обмеженою

відповідальністю «Елліс».

&УДІВЕЛЬНІ РО&ОТИ

~®Ш®ШОСШ~J

грн.

чий

комітет

сnівчуття

висловлюють

генеральному

Броварського равління

з

глибоке

директору

виробничого

ексnлуатації та

уп­

ремонту

житлового фонду СИДОРЕНКУ Івану Олексійовичу з nриводу смерті його матері.

1!1 Втрачене посвідчення дитини, по­ терnілої внаслідок аварії на ЧАЕС, серії

у віці 20-45 років з бажанням працювати.

600

на посаду автомийниці.

І Втрачене свідоцтво про державну

рення

Зарплата від

moш~&'ll&

щодо

Ти серцю близька.

праці

ПОТРІ&НІ НА РО&ОТУ

головного

реєстрацію

сесія Броварської районної раАи

1.

Допоки ювілеu настане Ваш столітній.

обов'язків, розміру та умов оп­

учениця Гоголівської ЗОШ.

сою: вул.Гагаріна, 15 (ІУ поверх, великий зал засідань ради).

паша, за добре серце, педоспапі по чі, невтомні руки. Нехай Бог

Поетів рай.

та очеретина>> Володимир l'vlи-

в адмінприміщенні за адре­

міцного здоров'я, радості від дітей і онуків. Низько вклоняємося, рідна

)(,ай Ва.м рясні колосяться жита И джерела б' ють з цілющою водою. Наснага й щедрість у душі хай квітнуть,

основних

Олена ПОШТАРЕНКО,

відбудеться 23 травня 2002 року об 11-й годині ранку

з

Бажаємо Вам щастя па довгі літа,

Нехай дарують радість Ва.м літа, Душа хай завжди буде .молодою.

Пісень колиска.

ги з історії Броварщипи «Золо­

Apgra

від щирого серця вітаємо

ювілейним днем народження.

кої та Гоголівської шкіл. Робо­ Олега Простибоженка зайняла

родження

КАТЕРИНУ КУЗЬМІВНУ ЗДОРОВЕЦЬ

котра ось уже nонад чверть століття працює санітаркою родового відцілення nологового будинку. Бажаємо Вам, дорога Галино Стеnанівно, доброго здоров'я на довгі літа, щастя, душевної рівноваги. Хай зігріває Вас любов друзів і рідних!

XVIII

із

СТЕПАНІВНУ ПРИМУ,

століття. Творчо працюють над

за

сягнуті успіхи» з метою наго­

ГАЛИНУ

N2203068,

Д,

Максима

видане на ім'я ШУЛЬГИ

Володимировича,

вважати

недійсним.

міськком КомпартіІ Укра:іни глибоко

сумують з nриводу nередчасної кон­ чини

1!1 Втрачене посвідчення дитини, по­

Тел. для довідок:

терnілої внаслідок аварії на ЧАЕС, серії

6-94-84, 5-17-54.

Д,

Ng2Q3069,

Ради ветеранів війни, пра~і та Збройних сил міста і раиону,

видане на ім'я ШУЛЬГИ Іллі

Володимировича, вважати недійсним.

Коисуnьтації, моитаж nід КІІІО'ІІ, rараитійие о6сnуrовуваии11 кондиціонерів.

Голова ради Л.В. СЛОБОДЯНЮК.

активного

учасника

Великої

Вітчизняної війни та ветеранського руху БУДЯКА Миколи Григоровича та висловлюють співчуття рідним і близьким nокійного. Співробітники міського і районного відціпів ГУ МВС України в Київській області, рада ветеранів працівників внутрішніх справ глибоко сумують з приводу смерті ветерана війни і Міністерства внутрішніх справ Будяка Миколи Григоровича і висловлюють щире сnівчуття рідним та близьким nокійного

.

&роварську міськрайонну rазету ''Нове жнпя" віднині можна читати в електронному виrлкді на сайті компанії «Бравопорт" www.brovary.kiev.ua, де можна знайти

інформацію від &роварської міськради та баrато інших повідомлень із жипк &роварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

"""11 ~ Інтернет-nровайдер ІІ6РАВОПОРТІІ надає nocnvrи з nідкnюqе­ G-85-21 ~~ ннн до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oOniкv

Тел. для довідок:

' Н О В Е

Ж И Т Т Я

• -

raзema

Броварськuх міської ma раіаонної раА, раЇІонної Аержавної аА!'Іінісmрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuіі газеmu, Броварські міська і районна

paAu,

районна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

ААРЕСА:

07400, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2.

РеАакmор: 4·03· 76. Засmупнuк реАакmора: 4-21·34. ВіААілu: сільського rocnoAapcmвa 4·02·92; nромисловості соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової робоnш 4-04-81;

tl і

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• • • •

4-23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Арук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuй аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

npecu

інформаuії Кuївської облАержаАмінісmраuії.

ma

Зам. Тираж

2096 2390 прим.

#39 2002  
#39 2002  
Advertisement