Page 1

..... -....

• 17 ......

Manoro Нод за ЗКПО Ha~ 06'6ВТа:

05409047.

дep2КUВe

НиlВська · обл.,

Початкова ціва прода8EJ об'ата

-

216,9

мли .

16470831.

-96

у рв.,,"

половина незораних і

JteзасlЯНих площ. Особли­ во

загрозливе

с.кmщрся в

~

становище

КСП «Вели-

1tO~epcbKe.,

де

польових

на

вес­

роботах

~ктично працював пише ~ин трактор Н-700, який .аасіяв 225 гектарі'В площ

чаnьннк

кар­

топлі і сівби. коли ,кращі aгp.oтexнl чні

строки

дnя

виконаНl!Я· цих робіт дав­ ио минули. Про це добре звав і кер1вНИК господар­

C'l1ВaI. Ф. Самусь, · агро­ ном за фахом. На жаль, тут не зуміли вчасно під­

готувати

н1

техніку,

ні

насіння.

Mozвa

евазати, становище з сів­

'010 вроввх СlШaJlРСВ І в цШому по УкраІнІ. як' сказав перПDII застfп­ НВ1С Міністра сШьcJ.кого господарства І продо­ BOJIЬCтвa В. М. Супіха­ иов ва СUeRТОРНIй на­ раді, оа проходвm1 ми­ НУJlоІ суботн, в ' иaшlй державі ве І зораввми за­

.JIIIIIDШВCJI 8 м1m.Йоиів reuapiв ориоІ зеМJll.

Жах та й roдіl Це зна­

'ІІІТЬ, що набагато Meвme, в1ж торік. буде зlбраво аерна,

овочів,

картопm.,

те:п11J11J1X ку.цьтур, а та­ ~ зaroтowно КОРМів .Ц.Ь. громадськоІ худоби.

Кр. 'ЮГ0, трет. частива

tflnЦDma ввв1 перебува. в кpJIТII'IIIoмy ставі через

~~ в().1ІОІ'В У веРХ­

вr.oмy

шарІ

грунту.

Тому з особливою три-

••

з

.ПаРУС:І>.

аукціону.

дні до

3

та проведення

жув

-. бурх­

вас

за

иевихіД

газети

в суботнІ дні 4-го і 11 тpaвВJI. І XO'l У ці дві не

..о­

газета в

Уираlні (CBJlTKYBab-гупв Уаесь народ) це ДJla

.

ни теж не вeJlИКа втіха.

ми розумів.о, що вихід 'ІН КОІІПромtc в таких си­ тУац!вх повинен бути. І в

аукЦіОну,

255020, 5-10-63, .

чеРВНJI

2s

Аора­

зом з дРукарнею,у поІ peдaцiJI газети в замов­ виком І п.а теж повинна

року за адресOlO: м. KвJв, вул. Академіка Г~oвa, 1. YкpaJнcь~ yвtвepeaт.вa товарна б1р3IUa, ПaцlОВaJboввl ВReTUcmWi центр , .Baвi.m.JOH

.~

майбутньому будемо го IПукати. ПРИ'lому

поважати

вam1

Інтересн.

е ДJIJI вас новина: ре-

. .

переДПJIaТНУ

вона

невдовOJIенви декого

llilЙшJJа жоАВа

1998

райсільrocri­

П.

М.

Тала­

150 PD-'

ці, . ие БУ.1l0 такоІ

"'_01

погоди у травиі, JIК ви­ в1mвьoгo року. Це, зви­ чайво, аегативио позиа­ .aвТЬCJI ва рості й роз-

.царствах· нема . таких жа­ TOК,J{)!i б змогли kОСИТИ

. Uи:n.корОсЛl

росЛини. Пlд ячменем у господарствах

})аЙОНУ

зайнято

площу

· 1480 гектарів. nlд - 1253 гектари.

Поряд з ознмими ста­ ріють багаторічні трави.

Уct

маковІ

ли колос і

уже

викину­

яRЩО й нада-

триватиме

ка

температура,

ків, переД1Jас:во eтapbDт. багаtорl'lll1 трави. ()toz JIВ . аобов'ваав1 орl8ВТ1-

Як сказав Петро Ми­ хайлович, деякі господар­

ватас.

DOЮAJIІ

. иа

иeeDplUП'JIRВ1

умоа

І

p~

стания

тана

ви<:о­

то

врожаю

наро­

зеленоІ

маси не буде.

ства

но

району

затягли

ярих

невиправда­

строки

культур,

сім

сівби госпо­

все иеобxtдве Д.1IJI забез­

дарств

на зеле­ ний корм дnя худоби, то

до сівби sукурудзи. В цілому ж по району ста­ ном ·на 18 травня П по­

. добрих Щодо .озимих

Ух

yposaJв.

використано

лише

ва

1О процентів від заплано­ ваних площ. НиНі озими­

сіяно

таці!

і

досягає

росту

по

то

у

рекомеНдУю

зернову

щувати

.перевести

групу

і

виро­

.

зерно.

у радгоспі CPyCa.нJ.B­ ський.. держnлемзавoдl

сПлООКіВСЬКИЙ., НСП Гоголівське. уже раду­ ють посіви люцерни. 11 можна косити ти сінаж.

По

. всьому

ячмінь

ньoro

1 заготовля­ видно.

будемо. При

15

що

ниніш­

збирати

рах росту віН

не

caHT~T­

викине ко­

лос (цьому сприяють пq. roдai умови), а в rocпо-

••

приступили

площі

лише

гектарІв із 8800 гектарів запланованих. У ці дні необхідно за­ вершити

пlдroтовку

до

заготl,влі кормів. Треба якнайшвндше .. зібрати перший укіс багаторіЧНих трав. Тоді й другий У'кіс трав буде повноціНННЙ.

Пригадую.

торік

право-

. дили

районну нарадУ ке­ р18ННЮВ господарств з пи­ тань органІзаціІ кормоза­

готівель. Тоді травостоХ 6ули набагато кращі, ніж тепер.

на· зерно

року

на

не

2000

на перебував у фазі веге·

пояс людини. Тому не треба глумити П . . а прос­

ще

Але не треба падати у відчай. Думаю, при доб­ pt.Й . організаціІ робіТ на кормозатоrlВЛях

. зможе­

мо .вдосталь прнпасти масних кормів. Непога­

ний ВИГЛЯд мають посіви

...

ми

погода

призводить

сильного нього

Отож

дaв~Te сnlJIьин­

зУсн.ілями

СКОСИМО

своєчаСIІО

багаторІЧНі

тра­

вн і вже з першого укосу заготовимо чиМало висо­ копоживн.их

.ці

liDdДВВ­

СТБаХ.

кормів

становнть

ціну

віднині

тис. ирб. (прн пред'­

JIВJIeннi відповідного до­ вумента), дп інших пе­ редплатників воо тнс., ІП відпривмсТІ!! та організацій 780 тнс. крб. Правда, заува3ВIDIО, що в разІ непєj)eАС)ачуваного відвищенви цін на папІр.

пOCJJyГН

зв'JlЗКУ

І Т.

д.

вартість передплати те. мОже зрости. А поки що

стар8йТЄСJl

скорис~аТНCJI

нашою зннЖЙою, про JIItY йmnОСJl вище. Peдaкц1JI .НОВОГО житrи

•.

р

1

застосув~ти

агротехнІчнІ

по­

розповсюдження

технологlУ. на ефектквне використання засобів за­

шару

ИН,

дарських культур. Тому чеобх1дно скрізь негайно

засоби, спрямовані на енерго- і вологОЗ'бираЛЬНі

вегетаЦіУ

ш. кlд~ . К. Іівв

ycl~

верх­

грунту.

\о~ч)mення умов j) .

до

осушення

1 .'-.ВО-

хисту

·рослин .

Г. ПОЛЯКОВА.

сjpIЩ.ко!'8ПО-

на

но підготувати площІ

8ІІТВУ рlзвп ctm.cьKo­ rocвoAapc:ioJCIIX .,-тур. спрu. пошвреlDDO plaВВX

. розвитку

J\СП .ГоГOJl~."Зо­ ря. та iнIJJЩ *1ІО"цар­

би за врожай це до­ гляд ~ Ilосlвами. Жарка

зиму. Пропоную, сказав П. М. Талавіра, . одночас­

AJlI А8181Т8683 DвніИI хвороб,

люцернн в .РусавіВ<:ьКО­ му., «Плосвl~.; в

в1всом

СІТУll1іl тривожнв •

lІечeВRlf

Катастрофl'ІВе,

реного працівниками МДП

предста.вництвоФДМУ в м . Броварах: м. Бровари, бульвар Незалежносrt , 2, тел. :

сівбі на­

віра. За оетавн1

деРНfсільгOcnпід­

садіння

вІ прохаННJI 'lНта'lів, зни­

480

СлУmба з організаціІ

$ , п свідчать JlауаОв­

приєм<:тві сЗаворнцькє •. Тут пізніше від усіХ при­ до

сьогоднiппlього

дНJI, зважаІО'ІН на 'lНCJlЄH­

nввe

за ЗКПО

ПрвватвзацlйRВЙ аукціои ' вlдбудeneв

упра,в.nінвя

. Як ніколи раніше. по­ гано з сівбою ярих ·кулЬ­

ступили

з

1

JdйнІ претензії, так

30001.2, код

державного майна УкраІни у м. Броварах.

вorою пlдсумову,вав рОБО­

JlpOВ1 культури.

Aaкц1JI

11 ) :

майнові сертифікати для товариства поку,пців, СТІІО­

МФО

4-13-69.

ту на весняИl.Й

іЗ 2000, '·відведених під

тур

• рІ" ч

ii_.w.-;;'.';;;;Ні8іі~~іііЩіі_і;~іі;...-;;;;;;;;;;;;;іа;;;;;;;;і;;іі~іі.і;іііііііііі;;;і~.і~ііііііііііі;і;;;;ііі.~;-~.;Піі;.ііііііііі;.іііііі;;і;ііі;;;іі;...___ іііі_і_;; •••• ;; •• ;і;_іі;іі ___ іі_;;.;

ЗАЮНЧИЛИСЯ оптИ­ малью строки сІвби ярих KYJlЬТYP. У господарствах району залишилася май­ же

І

ШАНОВНІ ЧИТА ЧІІ ми гuбоко поважавМQ

Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за адресою об'ектаз дозволу представництва ФондУ

крб.

n

IbIaтbJtвl засоби: власні коштн для фізичних та юридичних осіб, вnaCHi кошти та приватизаЦіЙНі

чатку

M.DН.

2189

96

сНового ЖИТТJI. на 2-ге віврl'l'IJI 1998 року. ДJUI Інвалідів усІх :кaTeгo~

КиІв,

ПРIlЙllJJТТJl 38JIВ ПРВПВllJlвТЬСJl за

17мови вродаау: збереження профілю підприєм­ ства. асортименту та обсяrtввиробництва продУК­ ЦіІ, чисельиості TPY~OBOГO колективу протягом 2 роКіВ.

Є

м.

-

__

вашу ВВIIOГJIRВiCTЬ і прнн­ цвповість стосовио графі­ ВУ і пocrl ввпуеку сПо­ вого ЖВТТJl.. Тож З розу­ м1ння:м спрИЙНJШИ п спо­

ба~, м.

Бровари,

А=

.0••••

г.

( 2 -

вlдпривмство

MaJIЄ

ПРИ\JИачення об'єкта: викона:JНЯ ремонтио-будt­ вельнцх робіт. Обсяг Ьрод1"иціІ за 1995 рік 17353 млн. крб. ВіДомостІ про земельну діJ1JП1КУ та буд1влі: зе­ меЛьна діляика площею 0,938 га . Загальна площа приміщень 738,8 кв. м. RlЛЬRість р06чих місць 50. За()орговані-<:ть станом на 1.04.1996 .року: дебіторська 1904 млн. крб . ; кредиторська 4578 MJJН. крб.

застави

.N2 39 (8729) ЦІ8а

ПЕРЕДПЛАТА

SI

Плата за реєстрацію заяви та сума застави вно­ сяться на р/р 000467605 ОПЕРУ Промінвест­

Пр.-et ayвЦloвy~ майво та . првмlщeJIЩI.

крб. Сума

І

ц

ма

.

255020, Нуту39.ва, 4.

вул.

'МА

аукцloМЇ ".p.aBNoro • nlдприсмства ее ПАР УС»

продаж

про

ТРАВНЯ ·J996 РОКУ .

25

ГАаЕТА .NlD8III . . ., ТА 'AluвOllA1 WOIRU І!IRАТІ

НФО

І

сПмаус.. Адреса:

СУБОТА,

І"'..,..

до

серпня провести літні

посіви люцерни. Особли­ во це стосується НСП сВеликодимерське.. Ім вже сьогоднІ треба шука­ ти насіння люцерни і не

600 гектарів

засівати цією

культурою на 6000 гек­ тарів багаторіЧних трав, а принаймні; 2500 гек­

тарів. ТодІ й земля са­ ма себе ГОдУватиме азо­ том і вже в березні на­ ступного року можна бу­ де

випускати

корів

на

пlДНіЖНИЙ корм.

ЗакІнчуються веснянІ польоВі роботн . Строки сівби ранніх і пізніх яро­ вих

і

зернових,

технІчних

пали.

овочевих

культур

Фактично

спІв­

ниНішня

х"Ліборобська весна трива­ ла 10-12 днів і вІдра­ зу

ж

,наступило

жарке

літо. Більшість госпо­ дарств району . зуміЛИ ви· сокими

теМ'ПЗlМИ

~сняну же

час

значні

етан

тур.

в

той

площі

за­

незораними.

треба

господарстВ!. вати

І

cl'Bt>y.

ЩfЩИЛИСЯ

Отож

провести

в

кожному

проаналізу-

зернових

куль­

якнайшвидше

за~

Кінчити сlвбу · пізніх

KjJy-

п'яних· культур ки. гу

проса ,

греч­

-

особливу

приділити

сівбі

ува­ куку­

рУдзи.

рощувавшо ОПТВМllJlЬні

вpoara1O. В строки про­

ВЄJIИ сlвбу palЦlix 8РО8ІІХ XYJlЬTYP. На l00-гектар­ ній площі механІзатори посiJIJIи горох. цк ц1вва кормова

ДaJla

~JlЬтypa

торік

найвищі у районІ

урожайнІсть центнерів

з

по

37

гектара.

Те­

пер порц з IIIIDIIМJI кор­ М8ІІВ дИ год1u1 громад­

ськоl худоби до" paцioвJ.в

тут

додають

noгpaМlB

по

ТОО кІ­

гороху

ЩОДRJI.

дш,е c't.aдo дав такі

.

ОХО'ІЄ . поl­

кор_ І

надоl

зроеТ8JOть. Тому В госпо­ дарствІ 1Ш8IIJIO'lЬ. зІбрати

Настав один в найваж­ ливіших

дружною сім'єю ви­ йпши КНJI~aнв у ПOJlе. Злагоджено поч8JIВ вони новий етап роБІт по ви­

періодів

бороть-

ЩORaЙlleвme гороху І 110

З60. о.цвlй

тови ТOВJd

додавати його до раціону roдiul тварии.

Кaжyrь,

ніхто в рад­

госпІ не посІв так рІвно вормовІ . бурJIКII, не обро­

бить ви,

так

JlВ це

дбaйJlИво робить

посі­

досвід­

'ІеНИЙ меХав1затор Гри­ горій ФедоровИ'l' ЛИСЕН­

КО. Він неодноразово ви­ XOд;llB

raнJUI

пеРЄJlожцем

серед

зма­

шборобlв

господарства,

району, за що ветерана працІ неод­ норазово вlдзна'laJIВ ма­

тєplllJlЬHO

1

MOPIlJlЬHO.

ось 1 на цьому фото ви ба'ІВТЄ, JIК голова ко­ шorету

прoфcп1mcи

рад­

госпу Т. М. РУДЕНКО BPJ'I8I механізатору Г. Ф. ЛИСЕНКУ (в центрІ) па­ М'JIТJIВЙ водар1Иов в ДеаІ> його ювlJtelO. Фото

О.

ГaJdцввa.

M ............~е~~.........М•••МR.......П....и...................__....~............ Ь......NI.......

".~.""" """"".""~ ~.И.""~"""S~."" L.E....E"....ea ...... ~~~E~ •••


І.

ПОН!ДIЛОК~271

ПlPWИЙ КAНAJI УТ

tU5~

.

17.15 AIrOТa@r 17.15Х"" ............ "'Т-.

-

ііі 'с.їт "--іІІ ... .. _ ... 7•• дa6poro _ _РІ'ІІУ. YICPliнol

1U5~

tUS

Г

7.55~~ 1.. С". . .1.... TUКIpIu .........

...

СІІаіс_'ср Мoнnop. T.......... npo~

•.•

,..

21.31

'UO ~'1"' 1+1•. Т. Кррп n. С.іЬ , fIhIIi ..... lfOIiIiCМII .A~

.2""

11.35 С (CIJ!A) 12.80 12.10 Тeмфecr...,. -..о lІЇІ:Мі .~ . 96•. Ityp.I....,...... , .

i.SI

( -""

10.20

І". дос. ~ СКИіа - місто .. семм

rap6ox.

AIщeomo Міосро фон УТН 0ІІіоо.

IUI

tI.5t

11. . 11.15

21. .

УТН

2t.A5

Пponooo_

12.15 12.28

Т_

,110 .,.... 10. 1_· ... Х,,,, tf,o...Нanipelrlp ,с-,.

.

alOVcтy....

з.-._

.

УТН

ае Т~.П~_ ... >МТрІ.

пи .... н...__ _ Кaмiac

Х,,,,

І.....

віооо. НОВИНИ Х,... ~. . .ClIІІІІІІЦ8І.

17.05

к..,6 .С

17.35 17.55 11..

ГjllOli

ОТ. НОВИНИ

11.15

Ооооониli

.2І.51.До6риІі

тponIK_ ••

21."

.ТОНІС» І..Т_.

U5~

II.OS Х"" ..... .д--1іс1Opli.

'poNIjpIC8 ........

11.15

ТО .НАРТ-

.~ .п.w.-. ••00 іМ 6yn.

.ТОНІС.

1.... _ _ 16.15 ",• .,~ ..' Т

22.. 22.31 22.35

1..

~!*o<J. VocplїиOl

K~ УIрІЇІос - . . ііі

lIiТPUCi

3мон с офіс

•• Т_ _ ......

_

ііа

_

-,...... МІ rt*oi . . ...Моро'" ...... І

Х,...

с.рІа

7·іі КАНАІІ

ш.

~:=-'cp

та

~. тк .AnEКС.1

6yn.

ТНІІІросоріо

пи сп

7.55(_...........

.

13.811 Т........ . - - - ...... с.2

х;,_

ouo6

Констмтуці. У.оаі...,

Це-ІІІ!!

14.15 роа-- ~.8yoмo (М. зо­ ....... Т&-51

22.31 віооо. ноемни

7АГ_

о.­

1.15 ..,..,......

22..

... с.їтІ8_ .. 15 AIpoNr.U5A1oc-attc

.НІ

_ірІ маі •. ЖiнcNиii

neao- (М.

СІ, тк .IТV.I

21'"

АМСІООС......

С"..,.

СІ, ТК .МІСТ.І

І. tO Т.,...,.,. Ipмtoo

lи5X,,,,~.~.

ПlPWИй КАНАІІ УТ

·1.18

кpouтat (м. о..-. д1амт_Т61

7.55 ПporJllМІ .Нou .--;с- (м. о.­

oumc·

_ _•

. .21 Кuyn... . . . lIiOOta. НОВИНИ

ТlnЕIAЧIННI

. L45

7. . Зромку оіо....., 7... "'. . . . . .

IUtI'T_

rpoмAдcы(І РОСІИСЬКІ 5.81_ ... НОВИНИ "15 Серіи .Секрет

~_~~:I.

....

тер.1

7. . Г~ .porfIIIМ од.­

Т_

_

.porpe,..

.ICТV. (~-Тl-8I)

31106оо'.. НОВИНИ І'" ОТ. cnopт у соіті

......Н.._І

.АСКЕТ.І

ТО .НАРТ-

. . . CNN.

~

___

l4.JO ~ nporpaм. .Сот." і К.. Ім. 3oncpiooa, Т&-51

1U8 11..

м,.,..п.oor- .Нou рамніст.. (оо. о..-

.

СІ, тк .МІСТ.І

І'" ТОО_ сАро6оскме. N. 6ООРаОИІі (оо. 0АеСа. тк .Мicтtl 17.85 ~...- .A8rorpaф fII/II 8КО І... ~. Т&-51

17.50

Саеоа_ .Пonor

ЩICТIIOt•• оо.

.... y. . . . ~

(". харсіа. А/ТВКІ 11.5І Т............. "а. с.

IUI"",~"

. . . T_ueтl . . 15 ~ • Нат&ІІі дpoeot ..

.... ~ - 2/ІОІІОІ'. 11•• Є. rJlllllO. lIМaUa .....

2...

no.,_

... ••

12.55 с""і

1+1 •. ,110 ........ 10. ' -

з.-с_

І'" - 15.8 націоо-.. -ао

,. У.......

НІ <..,-, І". УТН

...

є-тра..... -'оотер.Все - кім.

І.... н..._ ,.. t5 чоріоооа pot8T. __ За

17.05

Аок. фімм .Кміа. дреео JIOAJ'

11.8 18.25

з...он с

Нерром;а. Aoтcnopr

Х""

.......

.

~a

u5 AI1OrOPr 1.15 Му"'- _

0.45

...

І'" УТН

11..

1t.A5 С"..,. .1+Ь. T~ ......'іІО

11••

1I..~or"""

2US ІІІ ~ """, 21.45

с"

.

...1+1 ••

aoepn..

&О. . . . . к,а. мі. '-кп. (США)

Змомt_ а. УТН

2u5

ае Tмerpa.11porpaмa

П.50 23.55

_

... штр••

н..._ Км

__

-

_

...,••

tТlpIIIIIIIiI А •. Хіт·

AHrllOМ08нмi 6ІІСЖ

на..- Ем-6і-Сі

or.""

УКраїн_оанм" "'011 9.. . Тоесерім . _ .IIJ..... с. 31

11.1' .11рмоо. T~ УТН

.ВWJ-.

Х,... ~.. ОСАРМ

. . . Ao1-Ti-f.. М--"";

ні.,., мі . . .yoqмiмa 0I0МI!t

21.8

........&8--... •

7••. и..ст-мо;

І".

17.25 17••

....

21. .

аlO Т_рот. аа Ifeppoм;a.

Х,,,,.- .н...,..ір ~

І.,.

5

.TOНIC»

llA'~ 12.80 УТН

12..

(м. зо-

.... Х'........yc-..l .........

- .~

13.58

nopмo

...

38nyiтe

13..,

с""I•• 1....

'"""МА

12.10

_ _ _ cI1onoot.

Му_ .Сот." і К'• (м. ЗInopiIoaoaI. Т&-51 Мpмtмii ......... (м. ~. ТК .....

.

<ФІ_.

UI-к"n_

2t.A5 Н......... """І

1.05

- . . ...

- . ТК

al5

12.25 с:-.. ...... O,II8Ond І . . . . . 13.25 /1panoo3_

19.А5 С"..,. .1.... T~ .........

23.38 2u5

t::2••.Чкnoиa 2 Х""

....-.

тк сАІІЕКСоI lIPOrPIМI .3ароиа старома. (М. ~

22..

U5 з.-........ ' .... СIOjliIllf" c.n- .Іно. Х,........

..... _ .Чероомої p,no.·95. І ~

дос. T~ .Усроі

~

21.А5 Т_......Т......: c3t1П,. rнb­ Р. с. 3

."'11porpмo. . . . . . у СІ;'. мiootapcwe _ _ _

І". н... .... 16. 15 м,••ytIAм ма _

ТО .НАРТ•

Дoir_ ~ .IfoмyIIw Ім- з-тк tAJlЕКСоI lIPOrPIМI .... вро _ _ ,. _ ...-,. (м. 0АеСа. тк cМicnl

21..

ДРYrИИ КАНАІІ УТ

It: ~fA' . - .w.,.6oI. рос з...он

..... ,..... IJi-.

21. 15

m:"""""-

. 17.15 17.25 17.55

,..,....гlІСІІ1ІІФіа lРОІСІРІС18О

1t.55 AItOraPr

14у_... _РІМІ І". чос Jipooc

-

~

___

.Хмарочос. .TopIIТOtI'" А

Хіт·

м,

IUI

м,...тapIu .Tpuк:........

І'"

A1I\WWO. д..-n.. ~. оо-

11.31 2UO

..пПРОФіІІО. Фpao<o;atо

.д;....о;

......

_ _ _..

форм

""'"

~

... П_""уІіоо.... ~

.n..ca...a.

rpoмAдcысE POQИСЬКЕ ПnЕ&АЧЕННІ

20.30 21. 15

UТ1OIIOOCti TuкepIu .1_JIJapтo., с.

lІеРОіСаІК 2... Ao1-T~є...~ 22." Т_еріи .еа,-

n

or""" 0.""" 1_ _

_-' •. с. n

22.30 J.,.. . . oCnIqIpwllll uo ..

а.

Ao1-Ті·Е

аз0

~

-

М'-opcwtllii

...00_1

18

•.

........rr.м.- т. "-8оао 11.15 м,...1Cepiu .t-cl .... IIPJII. 17. .

СЕ§о29

___

.Tepмropi. А

••

Хі

..


.іі,;і);;;ЙііМФМі&~;~_~""·!і···~=~Т~• • • •

i!!:~!.!!!»:.~~§~.M..

,.,J ПЕРWИИ КАНАІІ УТ

.

Анонс,,";п

6.00

6.05 Сlіт ЗІ ..ор. 6.45 Добporо _у, Украіно! 1.45 Е.сnpec~нфорМ • 8.00 с".-І•• 1+1•• Teнcepiu .Дм_т .... •.• до У__ oмnyct<НlO<i. ,!",іll! ~кзlМ""

ційНІ зацанНJI .3 YKpI'НCW:OI мbtM та lІітератури

9.05 ""••tфiAwo • 10.35 тeneфecтмiaл. диточоі пісні .Надіll96 •. 2 тур

УТН

16.00

16.10 IWU час 16.15 Му,.тф"'" 18.45 ф_" or..... 19•• УТН 1'.15 3 nepuмx .УСТ • • 19.45 С"Аі•• 1+1 •• ТеАКlрІеА .ДмНасп•• 20.6 на А06рені.. .-Іти' . 21.00 УТН •

•• 1+1•. Ху........ 'ГОАОА-

21.6 'Зl~і

ЗакОН є закон

23.30 23.35

УТН

23.45

Т._ .Проrpaмl передам н, 3ІІ Т ра.

Наш час

23.55 О•• О

85

U5

Копне..... ~ ACJPOCAМX Нічоміі

........ Ny3tNtli

_ти

Ху,," фіа......"" _І. м К8Іітан. .

rpOМAдCbKE РОСІИСЬКЕ

5.•

СеріаА .С8ІІрет ТРОПI'IНК•• Г_

ТЕІІЕ&АЧЕННІ

...

2I.St·.JC'CL..•IiiIlМ .•EAI,,~.~~., . , .'.,.

пік

"'ірмА к_"

22.45 23.35

Усі .і._ Е. Р.ммо", Ху,," .і ...

1•• Пре,.........с..і ом6орн-96 1.50 Т.......... (про_ем.. ) 8.00 НОВИНИ 8.15 Серіи .С....... тponloc .......

16.30 ПрorраМІ .Ноаа J)e&1lbHiCTb' (М. ОдІ!'­

0-1 СерПїlНl.

са, ТК .Міст.)

18.50

ТtАефі,.м .Во•••• 'ра', с.

..........CahTI-6ар6lра.

...

10.00 C'OptнuММ фестМla.nі 'CnOl'JlНСbl(ИЙ базар •• Мі<- CnOl'.....-91., Ч. 2 (ТК .Міст.)

10.30 Му,мч....ї..форм.ц..... пporpaм••0 •• м. (ТК .м;с,.)

. 19.25 Ху... тueфi'" .СантI-іар6ара' вitota. НОВИНИ . добрмй _ір! ген;; трет_о роду. Тny........ cнo6iNe нtlo 21;. Констмтуціlll Укра.інм: _КОIO Їм бути 22.10 ЧІ3 22.30 вiouta. НОВИНИ H.цiOttlJl.....

.

(Ай-Сі-Ті-Ві) 9.00 ТtJlKepiu .Інк ДУІРТ." с. 3з

, Clіт;

Закон._ он

... 2

6

. «1C1V»

но.

Кажут....

(М. За·

щаС''''''.,

21.50 Ху,," .і м .чорн. ТроІ"",•• 23.35 НерУ.ОМ,С," • 0.35 Ху,," фі.ом .'і мо 60з м",-,.,

18.00 СІТ. НОВИНИ 18. 15 Круті но_ 18.311 СНН. НОВИНИ 28.20 31.311 10.50

D

«ТОНІС •

На асі 6000. Соіточ. lIлaдмu

12.20 xj... т.........Форму.. коханН.' 13 50 вікна. НОВИНИ ' ILoo Ху... т......... Сі _ _ • ІОІІТТ(~Ieii ІКНи ••• сеоі. 17.50 Історіо .Кмu.. ф~ 6 - .Прот"стоо",

23.15 23.20

CneкTaк.n" ,Потаг (М. Харків, А;ТВК)

Вікн" НОВИНИ

СІТ. cnooт

БУЙ"'ОI

порі_., ТБ-І)

17.50

Пporpa•• пepeдlЧ

11.00

О.

17.00 Po3la*__• nporplMa • Ву....

друrиИ КАНАІІ УТ Ху,,"

Ток·шоу сАра6е"ОІ'. (М. Одеса, ТК .м;с,.)

16.45

.Обоз. L Аем_ НОВИНИ

22.45 Фewoн<Aa6

Т._.

нецьк, ТК .АСКЕТ.)

14.50 Кох,,"., то з;рки 16.00 Му••т.і....

~...,...і..борм-96 .ДoporI

Пporрома .30р .... старина. (М. Д<>-

14.25

«ЮТАР»

ЧАС

8.00 . 8.05 1D..25 . 11.20 11..

12.00 УТН 12.18 ПоnyАОН. 12.55 ІОн....... TO.-WOY .Вм60.....

.

А.тоноо_

::: i;t~:::::',:=:

~~L?l~

Му:аичнї НО8МММ

16.50 17.20 18.10 19.45' 20.00 20 45 . 20:55

nіг. професіОНа1ІЬtЮ г о

6оксу npeдcт..... 23.50 Ху.... ' .......м .Морс ...." _ сері. (0.00 ОТ. н. 'раН' АО6М)

•. 3

11.00 крсж і KOМn.tHi•• Про "'ИСТ~ТІО анімації 11•.10 Мистецький t<IНал • Т ермroріll д •. Хіт-

ТО .НАРТ.

7.00 ЗраНКУ НІ Сlітанку 7. 10 Му,.тф!А.М 7.30 ХУ,," фіА.... П.тер6ур_і ТІ(МН.­ чі •• с. 27

-

.ТОНІС.

9.00 т eJterазеrа 9.15 МУА.т.і ••м 9.25 Нерухомість 10.05 Xy~ .і,.м .Ген.ри. піщан.х КІР'. ср •••

11.35 ДмТА'" ,е.еlіІііін. енч.каоneАі.

парад

м,'.Керіи .ПpмlOAll Тці РI«піНI. My••rcepiu .То_к і МorO АРузі.

17.6 18.15 18.30 19.00

Му••тсеріи .Трансформеptt. КіНО*,РМАа .Єриl'"

Ікс-ку"тура

19.10

19.30 20.00 20.30 21.15 21.30 22.00 22.30

Хокей. Щот"",н"" or"A НХЛ Час зіро.

TtJlКepiи .Інк ДУlрте., с. 34 Вернісаж

А,4-Ті-Ен. Міжн,роди" or"A

TtJlK.p!U .Спра... іноземні., с. 74 Теоес,р.и .Сneч6ptt,....1 2.2.

rl·~ТНJ1ця от[]

(-

ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ

ТО .НАРТ.

7.08 Зроноку .. саітамку 7.1O~."" 7.» Toк~ .Apa6ecuo.

...

Ім. ь.іса. ТК .Міст.)

..

c:neкт- .noт м Ім. х.ао, А/ПІКІ

О.

&уі_

_ ' . "-

.ТОНІС.

'.00 Т.....,І 1.15 М'....iIwI t.2S Нерухоміт 1f.15 lJA. . . . .с.р. ...... 12.01 Ilporpoooa.-..y.'--_'

ІаТ....... п.--r-;~

7. .

7. . _ _ _ 8.08 НО8МНІІ Т

ТО-НАРТ. UOO Т.............. .,.•• с••

-= •• OOJ

м..

І. 15 СеРІ&О .с.", TponiUНK"

~

_

.!Ірм. Ім. з.-

~1'&-SI

11 СУ&ОТА'1

".;>:'

..

, ,4t\,':"

IIIPWИЙ КАНАІІ УТ

12.8~ 12.J11 ~ .Пт_..... ~.

ТО .НАРТ.

13.. TU8C8pIu .~ ·ІМ_­ ці'. С. 21 14.• • П..-тн yti ati n _ . (м. ~ .... 1'&-5) 15.00

.ТОНІС••

ТО -НАРТ.

21.15 а.45

МoAo~ 21"'~ 21.5ІХ, ................ 23.35 _ _

21.25

т

23.58 lI8PPOМien.

. . . Мy3tNtli . . . .

1_8

ТО .НАрт.

7.

3peмкj но ClіУ_у

7." Му.,фU" 7.31

TuкepIu .т.,..:

rPOМAдQI(I ;оаиа;п

8.311

7.•

lIКUi

Ао &ИAW'-

icrcpi

І .,....,. .є,.-

r Ім. ......1CuIo

• QaIIJ-

.

Пізно_

nporpaoNl

(М. ВіМММЦІ. ТК

ТUll8AЧIНИI 7.20

.c.,n.-

_ ,.._1 JUOAII., с. 1

• Т еаесКОО'

.Wap.)

.ТОНІС.

11. 11.15

11..

Т-..ета Дмт_ T~iiiнa~ • НеРУІІОМіСТО.

..

TuкepIu .5peNкa _Н

Ім.

. . . . .11fIкIAIoe

со

'1


• ~.".

{;У"Н'*І 25 травня 1996 року

І. Н!ДІлЯ. 2

с801 • • " , • •

,

ПIPWИЙ КAНAJI Yf;

.-

n»T_

IUtM,.~

'''51

a2.IST~""""""""""

n» 2J. t5 2J.35

M'''I~

... .20.21

ОТ. Т...... с-.;

....... _

с.12

ТО .НАРТ.

з.о.._

23А

......

......... _ _ ...

Т_

ДIOt_ oporpe+М1 .Чoooyooqo (-. Зino­ ріооосо. тк tAllEКt.1 а. ~ Т_... (... В........ тк ''''''ар.) 21.28 Т--,.,..." .1( _ _ .... СТО

•.•

...,.--..

.

.НАРТ.)

_ 21.А5

TucepIu . . . С. 28

22.А5

~_

.~I

fIPO'1*8

І_

.Міоссо

_щ.к-.)

neT_.~!

(-.

ко-

• TOНIC• .........__. UI XJA. tiNI .0c06Iu1 ....-..:

....

a.~

lIJIICJII'II88

І'РОМАДСЬКІ РОаЙСЬКЇ ТIJIІ&АЧЕННІ

НОТАРІАЛЬНА КОНТОРА

COII'll' 1'1'1'1

у старіl частині міста

ДИРЕКТОРОВІ ЗАВОДУ .ФАКЕЛ. А. М. КОЗЛЕНКУ Вельмишановний АнатолІю МвхайJlОВВЧУ! Просимо прийнятв вашІ щирІ привlтаини І най­ кращІ побажаини Вам І всьому колективу .Факел. у зв'изку З йоrо 20-рlччJlМ.

аоmарlус Бровареь"ozo НО18арlа".ного О"І'угу КУТОВА

Ми впевнені, що під Вашим здібним керlвниц~ом всі cboroAeHHI неrаразди будуть успІшно подоланІ

Ім'я незалежності УкраІни. ИОЛЕИТИВ ФІРМИ «СТРІЛА.

• * *

СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО раНів працІ

3\'1-р'чним

СВИТОм

ЗАТ

'JClx

.БроварсьКИЙ

-

працІвників І вете. завод пластмас.

ювілеємпідпрнємства

та

посвідчення

договоріВ

купIвЛl.продажу,

дару­

вання, обмlиу І т. п.; .....:. .посвідчення дору.чень, в т .. ч. на керування І

з

професІйним

розпорядження автомобlлJDIВ; - посвідченнн копій з ДOKYMeнnв;

Бажаємо мІцноrо здороВ'и, щасти. успІхІв, доб.

-'- посвІдчення документІв;

робуту в кожнІй сІм 'і.

ПРАВЛІННЯ ТА ПРОФСПlЛИОВИй КОМІТЕТ ЗАТ «БРОВАРСЬИИй ЗАВОД

заповІтів,

підписіВ,

установчих

ІнШІ нотарІальнІ діІ. .ПОМІЧНИК НОТАРІУСА допоможе ШВЦКО одержатн всІ довідки, необхідНІ ДJIJI вчввеннн ·нота-.

-

ПЛАСТМАС.

рlаЛьно! діІ. Тeneфон

СП .ІСТА А. Д. С .• повlДОМJlяв: ВІДКРИТІ АПТЕКИ

у НАС

-

Гиарlна,

ВИБОРІ

Звертатись по тел.

ГІГІЄНИ,

64

та

BYJ1.

(апарат Bкmo-

4..23.29. 4.00-47, 4.04-00.

oprАНІЗАЦІЯ· РЕАЛІ!УЄ:

МЕДПРЕПАРАТИ,

ПРЕДМЕТИ ОСОБИСТОІ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ.

..

ТОВАРИ

-

крейду фасовану, алебастр фасоваиий,

фарбу фарбу бlЛИJ10 дошку

олlAИу ronyбу в банках, олійну фІсташкову в банках, цникове в банках, хвойних порід товщ. 35-40 мм,

пЛІвку поліетиnенову.

З

15

травии

року

пnaта

за

..

проживання

користувачів

користуванltя

працівниками

5-32-39, 92-5-84. Адреса орrанIЗ@АIІ: м. VoвapH, вул. Чкалова, 13.

3.

..

.'

МRП .МОДА. реалізує за доroвlрною ціною при. '1lп для перевезенJUI вуmпdв.

7.

Цаша адреса: м. Бровари, бульвар НезалежностІ, Тел. 5-30.85, 5.05.24.

КУПЛЮ З.або 4-кІмнатну квартиру. Тел.

5_67,.52. ііі «НОВЕ

ЖИТТЯ,.

раАонноі

Рад

міська

раЙОНRa

3аQllOВНИКН і

ra3eТa

-

народних

-

кonехтнв Радн

міськоі

BPOll8pCbKHX

деПУ1'.тlв.

ред.аllцll

народн.х

газети. депутатіВ.

5.45-73,

виходу:

за ,,".Ісn. - ••• .:Іе_ ТІ.....

ка сторl_••х

Рцаlщl.

середа,

IICUI....

МАГ АЗИН .ЕЛЕКТРОНIRA. в широкому асор. тиментl реалІзує товари иародноrо спожвавннн: те. левlзорн КОЛЬОРОВі та чорно.бlnl зарубlжноro та вlтчизняноrо виробництltJ. Тenевlзlйи1 антени, зов.

нішнl, кІмнатнІ, аУДlотехиЬса, обчислювальна технІ­ ка, електротоварн. м~блl, rазовl nl'ІІШЬНИКИ вироб_ ництва ФранцlІ, шпалери, що миються, зарубlжноrо виробництва за ціною 350-800 тис. крб., автозап1Jаствни.

uтopl.

масивІ.

• ВАТ

.•.Броварська,

t'lльrоспх1мIJl. продає за дуже

..тор.

.,.

в~обництвl: ЗІЛ-ММЗ-554. Трактори Т-150 к. - Екскаватори. Бульдозери. - Ємкості ДJIJI води. .Наша адРеса: м. Бровари, вул. ЧкaJJоаа, ....а. тел. 5..23-58. ВАТ .Броварська СIЛЬrocпх1м1я. запрошує ва роботу: raзoen:ектрооварювanьиика. BOДliB иа ото.

мобіnl КрАЗ

• КамАЗ (С&ІІоскид).

ТОРГОВИR ДІМ .ЛІЗА. (БрОвари, Г8J'8Pша, пропоиувJDВpОВВЙ асорТJIIIIЄИТ CY1J8ClDlX иао. 81чнх . BOCТJOМIв . кв"lвCЬKOro IІОАUИра Мпalna Во. рошна

(1..1

поверх,

сеJЩiJl

rGТовоro

.

oдяry).

Цікаву ДЛJI вас модель мо...а офорllJllТИ 881108J1ЄНИJIМ, ue буде вввовано протJll'08 3 АНіВ. Д.JIJI ЗРY1JНостl 8UlовИJDdв в ceкцlI в таБШIЦJI,

розміріВ І зросту. ЗамOВ.JleIIJIJI ПРIlЙllIUOТЬCJl беаоп. латно,

а

оплата аа ПРОдyКЦllo

.0держеннJl 3U108леиоl'О

адlйCJlJOC'1'ЬСJl

.

костюма.

JdemI

.. до; відом:а .ЮРИДIIЧIDIX осІб, прОФСПіuOllВХ , Ін­ ших ;~rцlаацlй: oпnaта за KOCТJOII приАмавтЬCJI за бе3rотlвкОВВІІ. розрахуивOlt. ОФlц1lний дилер СП .МIIX&IIJI ВороВИd.Вена. П_рюк. фІрма «Куnlиlивєст •. Довідки по тел. 5.03-49,4.05-65.

ПРОДАЮ П1ВБУДИНКУ. Вхід окремий,

мІ вІмкати,

95-2-57.

в вода,

ПРОДАМ

raз.

IЦІТОlllобlJrь

ИЖ.271S-О1

овн-

.

7eJI.

(.Пирlжо•• )

КВА.лІФІК9Вf\НИИ МАЯСТЕ;Р приймає заlllО8';

леНИJl иа ПО1ПИТТJI mкtРJIIПГ( вИроБІв.

ваnн, ВУЛ. It,.Jв~вa.

.

з8ЙнlІТc\n.тО:.

14.00~ 18.00.

І

2

МOЖЛJIВI варlаиrи

1987 р. ВИПУСКУ. Тел. 98-4.13.

РИНА'S.

29О-А

Адреса: Вро­

(приміlflевня· центру

РозпЮlPJlДOJt.

передчасною

смертю

Ті дочкн

Оксани.

.,

8.00-13.00 і

ВІдкрите акцІонерне товарнство "Теплнцятехмонтаж" внсловлює . щнрl спlвчУ1'1'я ЮРНСТКОНСУRЬТУ Броварського міськвнконкому Дарієнко Жаниl СтепанІвнІ .у ·зв·.зку З

.

Товари реалlЗУЮТЬСJl JIК за roтlвкy, так, І за ·без •

_1,

Тел.

4-13-51, 5-49-98.

Редактор В. НЕВРАТ.

IteJlBKTOpa '"' 4-03-78; SIСТУПIlИКI ре•••тора. .1.... I..у cycabbllO-волlтичкоro .ИТТ8 4-04-81; Rr.noBI)I ...... oro секретар. 4-21-34; .1....1.1.: сl ...о.orо 'roc:пo.-.к:Т8. 4-02-92; ПРО!llИ(.ilовостl І сОц1 ...... х nитап .., . .стів І "ІСОВО' р06отк , - 4-04-11; .І....І.-у РІАlоlнфор ••цlt &-13-91.

Ja76.tlaцll.

.

roтlвковим розрахунком.

суботІ.

_цho

хідні днІ. -. о 16 та 19 roд. Кввтвв ПРОД8lO'.l'1oU в касІ цирку та БІв уиlвермаry:, ще иа аситJlОВ~

СвlАОЦТВО про

страцlю

ТеJlефовн:

Вроварськl

ф.кт" .I.-I"••ьвkть 8еСе

rasl'lll.

_....

уии-пародисти. Початок вистав о 19 roд., а у. . .-

АДРЕСА РЕДАКЦП: 255020, Київс"ка област", м. Бровари, вул. Киі8с"ка, 154.

та

Редахтор В. НЕБРАТ. Газета ВИХОДНТЬ 3 17 uіТИІІ 1937 poIItY. Дні

"0-

.lкер1йськl іrpи, антипод, еКВlnlбристи, пластичнІ етюди, opвrlнanьв1 жанри. Весь вечір на аренІ

тenе.

ательє. Вимаrайте преД'~Jlення ними спеціальноl довідки про право на зБІр платн. ДовІдкн по тen. 5-05.55, 5-05.70 або за адресою: бульвар Незалеж. ностІ,

цемент М-500'в мІшках.

Форма оплатн будь.яка. Телефони для довІдок: 5-15.91,

телеантеною Rолективноrо прнзначеннн в розмІрІ 60 тис. крб. за мІсяць вІДRИиІ буде братиси. за мІс. цем

кnей стоnяpний rpаиуJiьований, кnей малярний (стружка), ДСП шлІфовану,

-

ШАНОВНІ

тpaв~ у мІськоиу царку .Перемоra.. У проrpа.

lІІі: rpупа дрес:вровавих тварин, в т. ч. Bєдмe,цJ., пі­ тони, кобри; повlТРJIНl rtмиасти, rpуповl жонrпри,

16)

чений до державнoro реєстру).

ми ПРАЦЮЄМО ЗА БЕЗВІДМОВНИМ МЕТО­ ДОМ.

у ВЕЛИКОМУ

17;

каСОВі апарати .ЕРА-І0l.08.

-

НАRНИЖЧІ ЦІНИ І

-

•••

ПІДПРИЄМСТВО ПРОДАЄ: металеВІ кіоски по 8уа. Короленка,

у примІщенНІ центрально! полlшнЬси, в rypтожвтку мeдJПClв (вул. Шев1Jенка, 12.А).

-

4.04-90.

ЦИРК·ШАПІТО

-

свІТі чудес. запрошує цирк-maoі.

низькими ЦіНами ототракторну техніку, JIКa була

До ваших пocnyr ШВИДКО І ЯКІСНО:

Дием хІмІка.

-

Tem.lllUJ A"moнl81UJ nіJOвод,.".ь 186 "0:'нОю 0.11, "рі.. аео#АІ, з 9.00 оо 18.00 ар,.40.ll оо ВУА. Кllївеь,,14,

•У

то .Воrиl K~a.; JIКИЙ РОЗПO'lllИ86 своІ racТponl 3

24

n РlJватн.4

заводу

у БРОВАРАХ На виставу

а11СТУ8.... Р7&оп_cJa

в ч.т•• аllН ве

аоаертн"о.

.

11

КІ

М

Ін,цекс

ДруК офсетний. ковани!! аркуш.

Аержавну

n.

!)еС.

81285. Обсяг І Тнраж

примірників.

Замовлеин. М

1782.

дру.

5.443

#39 1996  
#39 1996  
Advertisement