Page 1

всІх

ВІВТОР()К,

БЕРЕЗНЯ

12

країн,

РОКУ

1991

"

Ціна

.N2 39 (8146)

5 · Ц()П •

Орrан &ро•арс18ноrо 8ІСІ8ННОМ~ Номпарт1f Украіни. МІСІ8НОЇ 1 районної Рад народНІІІІ депутаТІв НиІВСІ8НОІ обnасТІ

ЗВЕР.НЕННЯ УЧ'ЛСННКІQ

KOMПAPtlt Дорогі співвітчизники!

принесе добра 60 мільйонам громадян нашої країни, котрі проживають за межами своїх на­ ціональних утворень? А серед них 7 мільйонів наших земляКів-українців. Чи, може. їм дове­ деться поповнювати армію біженців? У тих. хто закликає до розвалу Союзу, на ці та багато ін­ ших аналогічних запитань відповіді немає. Як і

Сьогодні одним із най­

актуальніших питань. навколо якого на всіх рів­ нях розгортаються бурхливі дискусії і яке виз­ начить як долі народів республік. країни в ці­

лому, так і кожної людини зокрема. пов'язане з вибором бути чи lie бути на добровільній основі оновленому

Союзу

ян

федерації

не розділилась.

Союз.

Сили ж.

вдаються

до

що

хочуть

маніпуляЦій

ся

на одному

з

перших

місць

серед

на

всіх

рівнях

доводили.

в

якому

того, щоб люди мог,іІи нормально жити та nрацю­ вати без остраху за .своє майбутнє. за своїх Рід­ них та близьких .. Саме таким вимогам відповіда­

на

службу

народові

труднощами

систему

взаємодію

:у~іх галузях

не переконують

рюваного спільного дому

що

сепаратизм

ра

матимемо

безліч

територіальних

ЮНОГО лякати.

не

але.

ступово,

збираюся

здається..

крок

скочується

за

по­

кроком

країна

до

пріJ:>ви ха~су й безладдя. І хоч чи не кожного із нас зігріває промінчик віри в перебудову, але ж

дійсність... реконує

Дійсність

в

Нриза в

пе­

протилежному.

економіЦі та бе­

~упинні

міжнаціональні

конфлікти.

гігантське

стання рата

злочинності

навіть

зро­

й

ут­

ку

ще

лях

позначиться

Сьогодні

не

на

до­

людей.

Та

вже й сьогодні озиваєть­ ся. бо обернувся він за­ гибеллю. хворобами бага­ тьох людей, забрав v со­ тень тисяч жителів Ниїв­ щини. Житомирщини. Ро­

венщини. Волині. а · ще областей Білорусії, РРФСР батьківщину, рідні місця. Забрав ра­ дість спілкування з при­ родою. радість буття.

та

їхні пра­

безпеки.

договорів

прав

нашого

та

віками утво­

мося

приносить

до

тієї

рушується Рій життя.

всі

нам

межі.

докази

за

життєвих прагнення

окрім

живи. ж

їх

А ще... є

роді.

ти

і

можемо

рідному

сказа­

Держагро­

що

ситуація

том.

ми

із

v

не-

землю,

І, дві,

талими

во­

ще

чим.

і

які

назвати в

ще

умовно

одному

госпо­

биться це не десь там да­

дарстві. в одному селі, словом іншим як злочин

леко.

його не назвеш.

чорт-зна

ро­

а й на наших іЗ ва-

А

оті

металургійні,

ми

очах.

Ось

А подіб-

переді не можна ж спостерігати

му,

кість.

якогось

керівно­

стан зберігання та сення МінераЛЬНИХ

коксохімічні.

хімікопе­

вказівним мужа

з

го крісла у Москві? То не дарунок для України. То швидше горе її та дітей

її

малих

приречених згасання

першочергових проблем людської цивілізації. При­

пилюtи.

чому вирішення її не тер­

го

пить .зволікання. бо зав­ тра може бути пізно. Маю на увазі екологію. Візьміть ту ж нашу бага­ тостраждаЛьну Україну. Тут навіть неозброєним

v

нещасних,

на

поступове

хмарах

шкідливих

диму,

вини­

дів. серед яких бо-зна чо­

А

грабіжницька

тика

стосовно

життя

нашого

-

рігання

йоні

новників Мінатоменерго, чого варті. Той страшний день 26 квітня 198в ро-

v

пестицидів

ра­

паспортизована лише

дев'ять. Решта

ся.

що

які

з

не від·

-

санітарним

епомилитися.

спустошуються

за

роком колись

дарюванні ціни не було на світовому ринку, по-

в

мова

<<Пухівському>>.

про· кому»,

У

інших

«За-

<<Літківсь-

радгоспах.

вне· Інший приклад. у райодоб- Ні аЖ НіЯК не МОЖУТЬ ВИ­ •Рад-

рішити

питання

й

але.

нор­

здаєть·

дістатися в

них

для

де-

сторонньої

будівниц­

четься водночас.

Не

водиться

рива v господарства графіка.

попередження

доб-

хі­

Відом­

чий контроль залишків пестицидів неефективний.

Силами

рії

райсільгоспхімії

будь-якого

основному

зби- мічними засобами.

раюся переповідати зміст цих матеріалів. а наведу

мінеральні

в

агрохімлаборато­

минулого

138

року

взято

проб харчових

про­

дуктів на наявність у них

шенні.

затарених

мішкотару,

на

ках

ніх

у

або

таи і

проводилися.

А

от

при

сико.rюгічної

лабораторії

розірвану вибірковому контролі ток-

майданчи-

санепідемстанцн

800 проб зафіксопримі- вано 60 випадків забруд-

поблизу

порож-

складських

взятті

щень». Додам від себе:' і нення залишками

перемішуються

при

з

грун-

циДів

харчових

пести-

продук-

прийнято­

виконкомів

сільських.

Рад

народних

депутатів.

Хто

господар

на

своїй

має

v

території?

першу

щати

інтереси.

земляків? вони

Хто

чергу

захи­

здоров'я

Звичайно

~

органи

ж,

радянсь­

Але окрім ба­ цих

v

питан­

справжньої

стурбо-

ваності у діях виконкомів не видно.

Отак і живемо день по

відбиваються

традиції

дневі. усе ближче ступа-

добрих

часів

ІОЧИ

їх

минулих

<<розробИТИ>>.

шити».

<<вирі­

«Організувати»,

<<забезпечИТИ>>.

за

дати

це

і

намі-

відповідальних

названо.

практика

НЯ

Щоправ­

виконання

повториться

ків.

із

Та

чи

при

не

цьому

попередніх

ро­

кОЛИ ПРИЙНЯТі рішен­

були просто

черговим

ків.

зберігаються

відкритих

дзеркалі,

папірцем для господарни­

керівників док (термін який!) не ви-

як сипучих.

у

без цьому позитивних

господарств. У результаті явлено. ПеревіРки ж проб чого гори мінеральних води і грунту зовсім не добрив.

як

рі-

без залишків пестицидів. При знахі-

СВОЇХ

і

менших>>

нях

ченого

хо·

безді-

читися?..

кричати.

плакати

ПРО

<<КОЛеГ

кої влади.

райвиконкомом

промов-

му рішеННі ЯЛЬНіСТЬ

гатослів'я

тому

здо­

v

А чим усе це може з(!кін-

да.

і

району

чав виконком

людиіІи теж не проблема.

госпах району. Читаєш- тва біолабораторії. а че­ і кров у жилах холоне. 1 рез це захист рослин про·

завозить

доводилося

і

райвиконко- ворицькому»,

йшла:»

РИВ і пестициДів

лісів

лісисті смереково - букові передгір'я Нарпат. Зара­ ди кількох тисяч кубо­ метрів деревини. що їй би При дбайливому госпо­

Рік

де

«База

поколінь. ОдНі лишень наслідки аварії на Чорно­ бильській АЕС. скоєної

раз

як

засідання

чергово-

полі- тату:

мому

не

го

матеріали

окраси

чого варта? До Нарпат навіть дісталася жадібна хижацька рука. МеНі са­ бачити.

мною

лише два · іфиклади і ци·

тільки немає.

оком помітно. як під ко­ рінь підрубується життя і нинішнього. і наступних

чи­

один склад­

20

у той же час у прийня-

перстом

Але є серед усього по­ току проблем одна. роз­ в'язання якої не вагаю­ чись можна віднести до

ще

Із

мам і правилам. Хотів би

нітратами

розкида·

Перебільшення? Боже.

зрештою,

ських приміщень' для збе­

на­

отаких

тупоголовість

І.

приклад.

новище

нітритами.

та

Сором'язливо

ПОВіТРЯ.

повідає

землі.

ідеа­

дегра­

ГРУНТУ.

чистими. Було б таке ста­

можна

з

принци­

демагогам.

чувати

реробні монстри,

через

ТіВ,

та

городи,

Ні

дація. Дай то.

політиканам

ку турботу про харч наш тілесний. продовжує накаспіввітчизників

краще

на

Ми віримо. щр У· громадян міста

дами потечуть рожево-бі­ лі с:rрумки отрути на наші на

Союз

пах вільного вибору, взаєморозуміння. рівноправ­ ного співробітництва.

промові республіки. Це він. виявляючи батьківсь­

<<Ще>>?! Яку б сферу ді­ яльності суспільства не взяли. скрізь жорсто­ насильство.

використовуючи все

оновлювати

рового глузду, щоб не дати ввести себе в оману

а десятки тонн ... А з вес­ разом

а.

досвідУ.

рухає­

розносяться вітром. зважте. не тонна. не ною

створене,

вистачить політичного та життєвого досвідУ.

стане

проникають

вже

Ножен

Та скількн

загалом

ти

минулого

небезпечну

життя.

того.

якою

звичний уст­ баланс у при­

Спасибі

сфери

норм духовності... А ще -- озлоблене збайдужін­ ня людей і відкидання лів.

грозу її територіальній цілісності. Уже зараз деякі иола в сусідніх республіках та країнах висувають . до УРСР територіальНі претензії. Все це підводить .до думки: потрібно не руйнува­

людини.

елементарних

будь-яких

Ті, хто веде курс на ІЗихід з СРСР. ріже 110

живому, ламає людські долі. рве родинні стосун­ ки. Вихід України з СРСР створює реальну за­

опиняться не тільки ті,

ми переживаємо глибоку

Верхов­ УРСР,

які органічно доповнюють один одного.

договору економіч­

злагоду.

кризу, яка охопила день

мільйонів

ють тексти бюлетенів, запропонованих ною Радою СРСР і Верховною Радою

га­

хто його усіма силами руйнує, але й надії наро­

собою

Союзу

та людині

міжнародних

Під уламками

дів на мир

утворень.

між

в

економіки.

на рівні

Союзу приведе до сепаратизму в середині Укра­ їни і замість могутньої єдиної України ми завт­ що будуть без кінця з'ясовувати стосунки? Невже не зрозуміло. що розвал

особистості.

ного становища, вихід з кризи. в якій опинилися країна. респурліка. Розвал Союзу зруйнував би створену з такими

му становищі опинилася економіка нашої рес­ публіки. <<дякуючи НПРС>>. Невже причини про­ ведення референдуму в Нриму і його результати у тому,

комуністів

суспільству,

рантувати кожному

важко­

ряді регіонів країни.

ми за оно~лений Союз суверенних республік. Союз нам потрібен для того. щоб спільно вста­ новити в країні дійсне народовладдя. поставити

імені

ва. Без укладення нового Союзного неможливі стабілізація політичного та

розвинутих

друж­

міс­

державу

країн Європи. Невже такі цифри цим розповсю­ джувачам листівок були не відомі тоді. коли вони

в

за свої дії та вчинки.

міської парторганізації від

цифрами.' пере­

намагаються

десятиліть

бу народів. · Викликані їх діями конфлікти на міжнаціональній основі вже призвели до крові

Учасники спільного пленуму міськкому Ном­ партії УкраїІШ і контрольно-ревізійної комісії

кручування фактів. а то й прямої брехні. Сьогодні активно поширюється маса листівок. де доводиться. що економіка України знаходить­

сили

протягом

та та району Іrвердо заявляють про свою позицію:

немає відповідальності

розвалити

Сепаратистські зміцнену

Усі ми повинНі чітко розуміти: будь-який ін­ ший вибір, крім тог.о. який базується на принци­ пах добровільного оновленого Союзу суверен­ них республік. веде v безвихідь. І цей вибір не­ обхідно зробити обмірковано. відповідально, усвідомлено. Оновл~ний Союз потрібен нам для

рівно­

правних суверенних соціалістичних республік. Цей історичний вибір нам всім ІІалежить зроби­ ти 17 березня цього року. Протягом сторіч країна складалася як багато­ національна держава. Такою будували її й ми. Скільки було нелегких випробувань. але країна

керованою. розхитати

Так сталося. паприк­

лад. іЗ рішенням ної Ради татів від

Року ра

народних депу­

20 червня 1989

щодо

об'єктів

район­

будівництва

хімізації.

року минуло

Півто­

відтоді,

а склад міндобрив

спо­

за

ДО

КРИТИЧНОЇ

якою

знищення

всього

Не перебільшую, зараз

межі,

постуr.~sе живого.

ні.

Уже

народжуваність

Україні

на

катастрофічно

зменшується.

а

ність- зростає.

смерт­

І'. не

тіль­

ки чиясь. а й наша діяль­

ність.

віРніше

бездіяль­

ність. є цьому виною. Тож і

не

на

дивно, що, дивлячись

все

це.

бабусі.

збираються скрушно

у

котрі

чергах,

похитують

голо­

вами і питають самі себе:

<<Що ж бо грішній

коять на цій

землі

нероз,умні.

діти

твої

Господи?!».

руджено тільки в одному господарстві.

1;1.

НЕБРАТ.


8 12

стор.

2

березня

«НО В Е

р.

1991

Як бачимо, все гостріша політична боротьба розгортається сьогодні навколо референдуму про долю СРСР. В критиці ідей нового Со­ юзного договору особливо заповзятливими є організації та рухи відверто націоналістичного гатунку. Це й зрозуміло, адже вихід Україин

з

Союзу

чи не найголовніша їх мета.

-

Для

її досягнення використовуються не лише парла­ ментські, а й непарламентські засоби. Нещодав­ но УРП, Рух розповсюдНJІн листівку (<<Захід­ ний кур'єр», 2 лютого 1991 р.), в якій наведені дані про виробництво в республіці ряду важли­ вих видів сировини, еиергІj, сільгосппродуктів.

Так, в листівці сказано1 що по виробництву електроенергії Україна на третьому місці в такому ряду, як Великобританія, Італія, Фран­ ція, ФРН, нафти першому, цементу на

третьому,

на

другому,

на другому, вугілля на четвертому, м'яса

-

-

зерна

цукру

й

на

другому,

-

картоплі

молока

на

насмілиться

Іх

виклади дещо

першому.

позмагатись

перенасичені,

з

на наш

погляд, цифровими даними, але вони, справді, заслуговують на те, щоб над ними поміркувати .

о

держа­

вам Європи. за винятном Албані·ї. яна майже не веде

зовнішньої

торгівлі.

Такий рІзний нонтраст в показвинах обумовле­ ний вн·рай низьною нон­ нурентоспром о ж н і с т ю

nродукції (особливо шинобудівної). При

ма­ цьо­

шим нраїнам там сві'Тового

такими <<Иезаперечt~ими» доказами? Виклик прийняли два · київських вчені-еконо­ місти.

всім

-

Листівку без скорочень передрукувала газета <<За вільну Україну». А нещодавно з нею позна­ йомила своїх читачів і «незалежна» київська <<:Речірка», супроводивши кокетливим комента­ мовляв,

ступається

на

тому, що левова частка нашої продукції йде центру? П висновок: так кому ж тоді потрібен Союзний договір?

хто,

за 1987 рік) доларів. З наведено­ го nоназнина СРСР, і в тому числі й УРСР, по­

му попит на ті види nро­ дукції, які республІка в змозі за·пропонувати ін­

Так чому ж, ставиться в листівці риторичне запитання, такий рівень виробництва ніяк не позначається на нашому добробуті? Чи не

рем :

(дані

118

.нрема,

суб'єк­ ринку (зо­

вугілля,

заЛізна

й марганцева руда, ме­ тал, сірка) . .стрім-но nадає. Ненонкурентоспромож н і (головним чином з ціно­ ·ВИХ й енологічних мірку­ вань) і цунор-пісон, мас­ ло, м'ясо, зерновІ й зер­ нобобові культури, що виробляються в агропро­ мисловому nублі;нн.

номплексі

рес­

Про .рівень економІчно­ го розвнтку республіки. її місце в снладі єдиного народного.сподарс ь н о · г о

ІЮУLплексу

країни

можна

СТАННІМ часом багато так званих <<Не·

залежних» засобів масової інформації, особливо тих,

що

знаходять•ся

активну

три

чверті

потре­

від

ба унраї·нських перероб­ них підпрнємст.в. Росія забезпечує нас на дві третіх внну

каучуком, ~

талами,

під

ме-

енергетичними

машинами,

ІнструментапІдшипнннамн, діло-

ми,

. вою

деревиною,

на

тре­

тину гІрничо-хімічни­ ми продуJ<тами, хімічним

1

:ВОлокном

нитками,

пластмасами,

верстата-

ми, будівельними й до­ JРОЖніми машинами, об­ ладнанням для легкої промисловостІ, техні,ною. Про

медичною це в лис­

тІвцІ

слова.

жодного

виnадково

оnожнвчого

їнської до

ринку

З

наnрик­

чверті

риби

:й:

Варто

ІВі\ДМіТНТИ,

що

обсягу

рибоnродуктів.

зустрі'Чні

ції,

Укра­

РРФСР

.ввозиться,

лад, три

ЩО

потоки

Й

nродук­

виробляється

на

складають

40

Україні, nроцентів

міжреспу6лі-

нанського ІВвозу Російської Федерації. Мова, зокрема. йде навіть про чорні метали, навіть про

нІку,

агітацій-

радіоелектронну

автомобілі

тех-

й

заn-

Відзначимо. що рІшні внутрісоюзмІ

теnецІни

частини до

них.

оновленої федерації суве-

на деякІ продукти досить

.ренних держав . за вихід України зі складу Радян-

суттєво відрізняються віД свІтових вони

стверджується. що щорічно центр вилучає без відда.чі в середньому по 6

існуючими цінамн обсяг :ввозу прQДУКЦН з РРФСР в У~СР пере-

ського Союзу, При цьому

nільгові.

тисяч карбованціІв на душу населення. А. ~відСИ,

МОВЛЯВ, ЯНЩО

чотирьох

ClM

чоловік

Я З

ні.

«то

зможе

мати

за

рі·к доІдатково 25-30 ти-

сяч нарбованців цих ноЦJтів, котрих достаmь, Q для придбання трьох aJ!< томобілів >> . При цьому чомусь не уточнюється, де ж взяти ці автомо{)ілі . І взагалі, наскільнн обгрувтовані твердження

<<демократів>> про те. що вихід України з Союзу РСР забезпечить її народу земний рай?

Ми енономісти й звик-

ли оперувати не голослівними запевненнями.

а конкретними статистич" ними даними и показниками.

При

цьому

ПОВіДНО

буд~

жити в незалежній Унрю-

'б потр1 -

вага

сRладала

сячі,

літь, підкреслимо це особливо,

інтегрована

нізм

складної

в

орга-

держави.

ножний регіон ·яної, в то-

му числі й на самій Ук-

раїні, :має яскраво визна-

чену

союзну

сnеціаліза-

доларах

18.4 ти-

Люк<еембург

няти офіЦійний курс долара до карбованця, а не спекулятив.ний курс чорного ринку) 5,55, в

тоУLу числі УРСР -

5,1

тисячІ.

Якщо що нурс доларо.м ОДИН

во

вже сто-

15,86, Японія 15,76, ФРН 14.46. Франція 12,86, ВелнкобрнтаІНія 10.43. Італія 10,42, СРСР (якщо прий-

основі

України багатьох

національ-

- США): США -

окремих цифр не враховуючи

еиономіиа протягом

валовоГо

ного nродукту в 1988 р,

но вLдразу зазначити. що будь-яке висмикування і ф актів, того, що

ж

nрипустити, карбованця з

співвіДносяться

ДО

ОДНОГО,

цього

явно

щеного

ТО

б

На

зави-

курсу виро ницт.валового національно-

го продукту на душу на· еелення в СРСР склало лише 3052 долари, а УРСР

_

2816 доларів.

Ян бачимо, рівень роз-

витку · енономічного

. тенціалу

по-

визначеною

м<ірою й рівня життя) в

СРСР, в

тому числі й

судити й по мІжгалузево-

му

балансу, в

За даними Держкомстату УРСР, з 200.2 мільярда карбованців виробленої в 1987 році

промисл-ової та

2 1,9

процента,

Для

таного

трібно

по-

використати всю

сукупність

иомічиих

аналізу

соціально-еко-

показників.

Один з них, і досить вірогі·дний, - виробницт-

во валового національного продуту на душу населення.

Цей

nоказнии

шкроио винористовується ООН для оці·нни еиономічного потенціалу онремих держав . Янщо не вІрнмо власним даним, то давайте ~вернемось до

ха-

розвнтку

~виробничих сил країни

є

ванців

одночасно з цим раїну

було

дукції

на

карбоіванц!в процента

на Ук-

ввезено

про-

49,9 мільярда (або 24,9

до

п виробнн-

цтва в респубJІІЦі), в то-

му числі з

інших союз.респу6лік 35,9 нарбованців

( 17,9 процента) і по ім14 мільярДІв

J<арбованцІв

(7

проце!f·

ці

дані,

можна зробити висновок, що в 1987 році загальне

,nеревищення .ввозу в рес-

зації Генеральна угода по

неї

3а даними органі-

тарифах й торгівлі СРСР за обсягом експорту й імпорту знаходився на 8 мtсці в світі, чись

США

nосту,nаю-

відповідно

в

3,36 і 4,42 раза. В за-

гальному обсязі енспорту СРСР на долю України при_падало 9 процентів, а

nубліку

нсщ

склало

·

ІВЮЗОзом

з

6,1 мільярда карбованцІВ. При цьому Уінраї·на ввезл9- з-за нордону промислової, ськогоспода.рської дуtІЩlї,

сільпро-

мединаметів на

7,9 мільярда

.иарбованців більше, ніж постачила туди своєї.

журналу <<Гутен таг» (1990, .N'2 8, стор. 8) .

-імnорту 11 nроцентів. Якщо ж ощнювати ма-

Згідно оnублlІюваних Держиометатом УРСР ,розрахунків, на долю

хунку на дУШУ населен-

дає більш

РСР в 1988 р.>>. Тан ось,

СРСР

штаби енсnорту в розра·

Стаття називається «Наня, то в 1989 році родне господарство СРСР в США він склав 11 1988 р.; Народне гос- . 1481 долар, ФРН ~ nода ре тво Українсьно1 , ·.6528, Японії .- 2254,

378,

УРСР

п ·6 о1;р1 но обс

·•

'~'•

уточнит... ;n · тавину, що порl·В·

ту

няння

а

•~

бе б

і розм-

олютннх

РРФСР сьогодні Ніж

припа55 Про"

центів загального о6сягу nродуІЩіУ, що ввозиться на YttpaYнy. з РРФСР, на:приклад, надходть

близько

96

nроцентів

іД

на країна в якомусь ионкретному виробництві

.чомусь .не

мати

по ряду

nозицій (елек-

взагаЛі.

Дійсно,

троенергі'Я,

любов'ю Україні.

з

але

велиною

до тих місць на де бував і тво-

Кобзар. Батечка 20 нар­

ліногравюра І . В . Батеч. ка <<Будинон-музей Т. Г. Шевчеяна v Києві>> на­

брав у своє серце майбут­ ній художник.

Упродовж

усього

жит­

тя Іван Васильович приїз­ див у Рудню. до своїх рідних.

тут

черпав

хнення.

тут

оновлювала­

ся

і

перед

великою жди

нат­

nідносилася

душа

його

·кожною

роботою.

Зав­

повертався

художник до

До.цатковий внг.раш, яний

. .

написані

красою. Цю красу отчого краю з самого малку уві­

заплав Трубежа та й на­ вІк замилувалося його

нових

(чи

nредме­

Юльна · з них пов'я­ заНі з перебуванням пое­ та у Києві . Так, мистец­ твознавець В. Підгора відвначає. що кольорова

що

звідси

своєї

мільярда

Союзом

за

тин.

одухотвореним.

центром) не що Інше, ян чергові міфи.

і

зображуваного.

Пого батьківщина село Рудня. яке немов підІйшло до мальовничих

подвір'У

()ується»

вони

так

·

митця.

з Росією зріс би до 8,8

нафти (6,8 мІльярда карбованців). Звідси випливає, що виключне багатство У!К· раїнн, котре «гра-

том

рив велиний Шевченкіана налічує більше

стерні.

при цьому могла б одержати Унраїна, на:nрН1<Лад, шляхом обмі·НУ машинобудівною продукЦією (1,3 мільярда карбонанЦів), абсолютно недастат.ній, щоб ;КОМ!І1енсуватн подорожчання російської

нання.

ти і екслlбрис це да­ леко не повний перелік тв6рчого обдару]3ання

ринку дефіцит у :rоргівлі Jhl.рбованцІв.

портре­

май­

містилася

святої

на

Софії,

сповненим

задумів.

Саме тут, у Рудні, nіс­ ля мандрівки по Унраїні по

шевченківських

цях.

у

ся

нього

задум

міс­

народжуєть­

створити

котюрових

серію

ліногравюр

<<Шляхами Тараса:~> . його

глибоним

роботи.

ровують історії

nройняті

ліризмом.

глядача. народу.

Зача­

Знання

творчості

Тараса Григоровича Шев­ чеяна

ти

дозволяють

його

твори

дожніми.

ке Ідейне А

його

яні несуть вели­

навантаження. манера

особливо

назва­

високоху­

nисьма,

акварелі, нагаду­

ні

мІльарда карбо"' (3,1 _ nроцента);

6,1

масштаби зовнішньої 'тор-

гівлі.

живопис.

може мати перевагу, а в

_

тів). Порі'Внюючи

,рактеристн.иою

1

фіна

нах мало про що св з айн чить. вич о, коІllірет-

кобрнтанії. Дру."ою важливою

безnідставнІ.

тому

СВіТОВОГО

відомий унраїнський художник. Станнова гра­

-

ярда нарбованців ( 18,8 nроцента) і на , експорт

обхіднасті виходу Унраїни зі складу Союзу не-

й

в

ЦіН

Ба­ р.р.)

ють офорти Тараса Шев­ ченка. Ось чому серію «Шляхами Тараса:~> мож­ на назвати змІстом його

nорту

наунові

мільярабо на

ДО

мільто ві'д-.

1

Васильович

( 1926-1982

Р= виро иицтва ооремнх і і ї nродукт .в в р зних кра-

в три-чотири рази

не-

якщо за

Іван течко

інші союзні рес_ на 37,7 міль-

числі в публl"ІКи

'КОвими даними для дове-

деная «іДеї-фікс» -

продукції за межі

''·"раїни на 43,8 Ju, ·да карбованцІв.

них мільярда

У США. Японії, ФРН і - ніж У Франції, Італії, Вели-

сІльсьно-

господарської було вивезено

У·РСР, зараз в n'ятьшість разів нижчий, ніж

урив-

одній з

форм якого фігурують відомості про обсяги виробництва. виві·з (в тому ЧИІСЛі в інші союзні ресnублінн й на ексnорт) та ввіз (в тому числі з інших союзних республІк та по 1мпорту).

цію на виробництві ооремих видів продунції, Ма-

кіnулювання цими

Так,

вщцив вивіз на ярд ка.рбованців,

-7

Батечка

Івана

роль відlформуванні

РСР.

нас

Шевченкіана

Чи

це?

Неабияку г.рає РосІя у

:ку,

ну ділльність з закликами проти Союзу РСР як

дня народ86НН!J Т. · Г. Шевчен"а

наполо­

кольоровими

цу.иор, трактори й сільсь1юrосподарську техні-

опікою <<демократів>>, розгорнули

на

8 .N2 39 (8146)

9 березня .жинуло' 177 ро"ів

нафти й газу, завдяки чо­ му забезпечується більш нІж

ЖИТТя~

життя і творчості. Гравюри цІєї серії ян

за

манерою

різ­

вино-

.

стільки пластична. на­ стільни красива за ноІVшо­ зицією і нольором, на­ стільни

національна

за

стилем. що була розмно­ жена поліграфічно тися­ чами nриміРників. Кожна робота з його Шевченніани заслуго­ вує особливої розмови і має свою nередісторію. Твори нашого талано­ витого

земляна

валися

на

дожніх

енспону­

багатьох

виставках,

ху­ а

кож за кордоном. У рощ був виданий робіт художнина.

наталог

Нартини Івана Батечна зберігаються у 20 музеях Радянського Союзv та за кордоном. Найбільш знач­ ними його творами. як вважають

знавці,

Є

мистецтво­

«Дорога на

Григоровича Шевченка. Шевченкіа.на І. В. Батечка .. непереверше­ ний вінон 'Великому Ноб­ зареві

і

ще

чекає

свого

досліднина. Хочеться, щоб односельчани Івана Батечка не тільки збе­ регли будинок художни­ ка, а й створили у нrому музей.

д.

ГАМАЛІЯ.

Ун,раїна

сталь.

заліЗ-

Люби і знай свій рідний "Рай

буряки, м·ясо І т. п.) зна-

ходиться на ріВні чи навІть перевищує відповідні

пою:зни-кн

деяких

нороовниутих

ВИІСО'-

держав.

Але ж гостро необхідні й

~ШІІі життєво важливі ресуи:и, товари. ·

Снажімо, . по

цтву

на

нафти,

дуІПуj

газу,

вовня:них, шовкових

виробни­

населення

nаперу,

шерстяних

тканин,

ба-

й

вилову

ІРИби · похазники · ре<:публіки в два-три, а то й

більше разі.в нижчі / с~редньосоюзиого. Все це

переконливо

пl.д'rверджує,

що шлях до виходу України зl / складУ Союзу РСР це шлях в ніНуди. ~ Б "~РИ"""' ... uІВСЬКИR • .n · .mn.n '

доктор

еJ<ОІВомlчвих

NayX,

,с. ТУРЧИН. наtWІдат еttоном1ЧИИ)t на.rи. і ( сПрmrда УІІ(раинЬІІІ;,

28 тотого 10~1 року).

UІІІІІІІІІІІПІІntnnnІП1'811tПІТmПmtmІПІІПІІ.ІІmІІІІІПnІtJПnПІПМІІmІПППmІhfІІtаІіІtіІІІПІІП:UПmШm.ІПІІІ1а

Na

~l

х~ЮаЦькоУ

Зе­

лену Діброву» ( 1962) та <<Тарасові дуби v Буди­ Щі» ( 1962 р . ). яні по­ в'язані з ім"ям Тараса

переваги

на руда, зернові, цукрові

та­

1977

мавп у Гоголеві. Фото

І.

Доцнва.


І О В Е

Ж И Т Т Я»

8

12

березня

З стор.

І 991 р.

8 .N2 39 (8146)

----------------------------~ 16.15

березня

11

l6.~i5

ПРОГРАМА УТ

7.:10

ВІДеоблан •РаН!і'ова :,tо~;аІ-

9.00 1О

нвй: діяч.

.

на•.

17.05

Музичний ярмарси

Проводи

17.25

Шю.;1ьний ехран. 10 кл. Основи інформатики і о6

18.15

ОО Док. те:1ефtльм

:tн~на·.

10.35

19.00

11.05

~~~f;:r~~::;я з~~~~:; h~-

19.30

11 35

редача 2. Кіноко\tедія

•За

;ню~.нt.

ЗСtЙЦЯ.\fИ•.

В.

Гаври.'1ІН . • nишу

с1ию

...

мv:~НІ<у

1 :}.40 Жнне слово

ID.OO

СонячJіе коло. ФІльм-6алет сПолум' яна Айсидора•. Леся Українка. «Карпат­ ське

Чіі{'.'1ЮВ8ЛЬНОЇ ТеХНіКИ

12.50

~зоряний острів... Му~~Фі.1ьМ. На допомогу школі. Істо­ рія. Богдан Хмельницький - державний і полtти•І­

21.25

22.25

Телефільм

2:1_25

•Час

2.

збирати

серія.

1

фільм сМій дім

~

МІЙ те-

Вечірній яісннк.

19.30 19.40

аір(іРОГРАМА ЦТ 21.00

6.30

•Ранок•

.-Акт)·альний репортаж•. Союзний дого~Ір шлях до

9.15 9.25

(120+ЗО).

зrоди.

Мультфільм. Дитяча година (з уроком німецької мови).

10.25

сГамлет•.

У перерві

15.00 15.15

ТСН. Телефільм

-

ФІльм-вистАnа.

12.00

16.45 17.35 18.15 18.30 1Я.4!1

22.30 23.30

10.05

Світ ляльковоr·о театру. Дитячий музичинА клуб. Знайомтесь: АСКО. МеридІан.

13.35

сПоле

17 .ОО

Ритмічна гімнастика.

Документальний екj:>&н Ро·

Ус.лтера

-

сії.

f:.·gg !"J;.:"~b~~~;. ,

тсн.

до_нн•.

через кор-

Док.

телефільм.

ФІЛЬМ ....

Парламентський Расії. Вечірня казна.

19.45

11 ПРОГРАМА ЦТ

1

20.00 20.15 20.45

Гімнастика. •І ломах слухняного кри­

ла ... •. 8.35. 9.35 Музика 4 кл. 9.05 Французьн:а мова.

1

2:1.00

Авторський ве •ір

КИІВСЬКА

І~авчання

ПРОГРАМА

І ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ

.11.ЗО ХудОжній

гімнастика.

РосІйськІ

народнІ

nІснІ

ЦТ

фіnьм

«Фаnь·

wнва І3абепа•. Му:ончні :оустрічі. 19.50 Тепефіпьм •Ви

че.сас.те

18.45

на днтнwу•.

20.00

•ПетерСІур3ьНі

ня•.

20.А5 ФранЦу3ьНа

ttІовІІрін-

мо~а.

rІк

мова.

:! •' ік

Ф.

Ранео·

навчання.

РитмІчна

виконує Н. Нригіна. Час (о сурдоперекладом). ТеJІефІJІЬМ •ГН1здае-.

21.00 21.45

рік

•Існик

Мура;щ

J<ажлаєва в 1\олuннс•.. ІУ :-Іа· лІ Будинку спіл<·К.

круг•.

Телефільм •Моє життя•.

ПолІтичні дІаJїОГИ.

рІн

чудес•.

Позиція. Загадка Н.ронкайта.

8.00 8.15

2

навчання.

серія.

сНенаглядннй

мова.

10.35, 11.40 БІологія. 6 кл. 10.50 Розминка для ерудитів. 12.00 ТелефtJ1Ьм ~гончарний

КІнопанорама.

0.20 0.40

Французька

Мультфільм. Фільми режисера С. Сам, сонова. •Суто англІйське вбивство•. 1 серія. Час.

сВІд• представ~-:tяє:

21.45

ТСН.

мій-..

Украшські пісні. -сХтu ми ...•. Частина каМІння•.

Нонини

вtдеотижне-

1.

На добраніч, діти!

Нічний телезал. Музичний

9.00

што•.

Актуальнг. камера. сХто ми .. •Громадськоnолl.ТИЧНИЙ вик. Частина

20.45 21.00

2:1.5.5

21.1 S Францу3 .. ка навчання. ·

21.А5 •Пори року•.

•доnп

22.30

і

poni•.

сьна, В. АнднсапаріД3е.

--·-------,--------C'Jif.ll" ПРОГРАМА І<Ю

2і .05 21 45

березня

13

22.50

УТ

23.20

.. Ранкова

Від~t)6;J.):.<

Телефі;'tьм

Т~лефільм каміння•.

11.10

ХоРеографІ

сЗнчзvоваt,а U<i д:н-1 дітей •Ь о6't;nтин!

Те.1еф1ЛЬ'f

11 40

І

фе.J"_

;,

Bнr·-:·.n· Іj.)І'.нІ-..

<!:,.-ах-в!щуrІ"

Шщпьний У xpaair ьи-...

t"О>ь.·~ І() к.ї. .11 ТС' рат ура

12 1.'5 •Світ :--н,t· 111~

Ю. Дr)'~енио.

:1:)

Bct>

ІРУ

12.00

<.:ьне вбивство•. ТСН.

1'~

5!

Гvа~-:

;lорн~.і

шно:t1. Росі й

15.00 15.15

1\'faнrpa

.\1'-HlНJ.

12.15

)бfЮ Н~J!іИНИ 1 f) 1 f) На .:..~оnо.о.югу

сьна ЛІтература На бат~->­ КІі!ЩННL \ІО~ІU;::І,О!""ІJ8Р.:І.ІЙ· l!ІВ

lfi .50 17.:Ю

Унрі.іlІ!СЬКІ!Й ноктюрн. Hn кнн~...:ьк!й хви:t1. ф(\~)\1аЦІЙНИА І:Н1ПУСН

lR

Tt::1eфi.1b\ot

()f)

іі''І ·щ

ОО

\ fj 'Н)

А~туа.1ьна ка VІера J(II"OB!p

C'f>t·O:HfiiЙ

f!yтot'

;~"fl~kH.'!

ft,,

ЯК НУ!

16.20 17.10 17.30

:JаІка

9.00

мо­

бандуро•.

Нон

церт

11 20

Те.аеФі-"1Ь\.1

11 40

HJt-:I.1hHИA Р<кІй<·ьиа

12 1 О

ФІль:о.t

·

•Лланt-та

не

ТІ.1ЬКИ .1ЮДЄЙ•.

енран. 10 к."І. літератураr

.. савраска•.

13 15 Нонцерт хорово"! музики lf>.OO НОRИНИ. 16.10 д . 1н ;:нтей. сВссе_,н:а•. 1r; .і5 Респуб.пікансьКа фізико­ "fаТе.\tатнчна

.JИRa 1 17 (),")

школа.

ФІ

парадокси

С'Т••РІНКИ ун:рн.JНСЬН:ОІ

•.'ИМ·

березня

15

Ві.:І.ео(")лон.

мо­

11 0.5 11 55 12 5.'3 10 оо

16.!0

степ~1оrо•

20.15 20.45 21.05

21.35

піана~альна пр6rрама. Цирк, цирк, цирк.

На добраніч. дІти! Мультфільм для дорослих. Молодіжна студія сГарт:t. У

23.50

перерві

Фільм РІІ>. І

-

Новини.

•Тєuтр.альні

Істо-

для

дорос­

Шю.1ЬііНЙ екран. 10 кл. Фі:н~иа сТеатр 1 час• .імені ЛесІ Укра ІНКИ. Концерт. H(JlJHHИ

На допомогу школі. РосІй­ сьщt. J1Ітературв. В. Кар­

12.0n 12.15 15.00 15.1S

На

тім

На

НИІВС'ЬКІЙ

9.00 9. ~.5

За зведеннями Мул»тфtльмп

18.30 19.00

ІН·

16

20.45 21.00 21.20

7.30

МВС.

13.25

Хокей.

ші.

само·

Аt<Туа.;1ьна нь.мера. Чемnіонат СРСР з футбо·

лу.

сДинамо:t

телетаІІву

'Київ)

--

В перервІ

МВС

-

З

УРСР.

На добраІІіч, діти! ЛJричнt мелодН .

проживають

на

за·

бруднених !'ериторtях. Фtльм ttВ'язе~-:ь замку lф•. ~!п.ьм 1 і LерІя.

~~3.40

Веч:ірн!~.

0.10

Н1ч.ниА

вісн.ИІ(,

теле:1В.JІ.

ВечІр

со­

Ритмічна гімнастика. 8.:~5 Концерт самодІяльної

8. 15

вели

бандУрнстів

ка-

сКоб·

6.30 U.OO

19.00 19.30

.ССпартак•.

20.45 21.00

сСпівуча

земля-..

11.15 11.50 12.а5

4"Лlтература наших В. Тарнавський•.

днів.

Му:1ичнн~ глобус. НРнюо~.

) 2.50

Фi:Jt,\J

14.\5

<~Дo6puro

вн-.!

гостр·.

іи­

15.40

06:оrюрtсємо

'Іt:l: ь~<е:.

нроект

Со-

6.30 6.45 7.15

7.30

ПРОГРАМА УТ

жу-

вранцІ Інформа·

цІА:но-музнчна прогрв,_..а, 1іІиансь:'е

дитяче

;юрн~ свято

1 10.15 :1.25 ,

І

І

::..1

Ресг.убфо!tьк-

·-J;>і:а.м •Hene)Jeм-oжe:n:t•

Ро сторІНК&х дНТЯЧіl["U

Н!·

іІUЖУРf~ал·.- cCDa.aall~•.

і2 05 Ноаннн · 12.20 F. ·Кудлик.

Здра<'туй. хор1

l·~.a!'t с~ло і пю;tи.

1t) 1.')

Htt

Н.<J.м

nисв:ні.

1\t.'p~дtt'I.И

!\НЧІН

"ІJt

19.15 19.45

І.

HartбJн.

2

замку серія.

~заступниця•.

В~с~~~Р.t;,~~ам'!~ь

15.00 15.15

тсн.

16.30 17.15 17.45 11:."М

21.50

, 23.20 :r!З . .SO

Спорт для всіх.

Музн•,на

!1Н<"'ТАМ:Н

ГЛЯ

10.00

•де б не пра-

Якщо вам за ... Освіта: ІВМ в СРСР. Наш сад.

СРСР 3 хокею. сДинамо• (Мо­

-

Теле·

Актуальна камера. Невідомий

театр.

А.

Буq.

Н.і ~;обр&нІч, дІти! ~:омІ1о3итор А. Горчннсь­ кІІА. Фі~'1ьм

сВ'нзень

~J~~~;r.,';..~ВІДМІжнароднІ •Пряма розмова•.

Алма

.

Ата

Мінськ

8.00

Свято бальноr.о танцю. ПРОГРАМА

-

Сою;j-

ЦТ

Ранкова

Че·

-

розважальна

Наш сад.

матерів

в Кодонному залі Будинку еnілон.

тсн. Фільм-концерт ванІ nіснею•.

сЗачаро·

сБурда модеи> nроnонує ...

Ранкова зоря.

о.

ОстровсьинІІ

КОГО

мудреця

сНа

вся·

ДОВОЛІ

про.

стоти•. ФІльм-вистава.

15.00 15.15 16.30 18.00 )8.45 18.50

тсн.

Сходини.

У

свІті

казок

Ісnанська

2

мова.

рІк

на·

пригод.

сМар'я.майстриня•.

21.00 2!.45 1.00

8.00 8.15

ЩсиІ

ФІльм •двоє І одна•. Час.

нат свІту. ЖІнки.

ЧемпІо­

ДовІль·

11.00

Ранкова розваЖАльна про-

11.30 13.00 14.00 14.30 15.00 !5.15

Клуб МВНАРІВНИКІВ.

грама.

!5.40

10.05

Сільська година.

23.00 0.40 1,00

22.55

сВертикаль..

ТелестудІt

·

да­

михалков.

АнглІйська мова.

.

2

1

І

серІУ.

ПРОГРАМА ЦТ

Гімнастика.

Стрнбии

8.55

Док.

9.30 10.00

у

воАУ.

Матч

~Jf..t'.~нp~о~~~чн~J:Р· телефІльм

сЗалож·

чення.

•Плюс одинадцять>. ВІдео­ канад.

Ш-"U; .-.АМА цт

~~~н~к~~~~ья~в~куме, лі океан•.

8.40

!9.'00 Запам'ятаА пІсн!(>. 19.1.5 ФІЛьм •Казки... Казки ... Казни старого Арбату:t-, 21.00 Час. ,_ 21.45 Фігурне катання. ЧемпІо­

них республік.

нат світу, ПоказовІ внсту·

Док.

союз· теле­

фІЛьм • Марднкор>. Грає Л. Берман (фортепіа·

: ОАННадЦЯТЬ>. ВІ·

~еокаиал.

13.00 Хокей. ЧемпІонат t:t'CP. 15.15 Мультфільм. !5.30 •011, друзІ, моУ, дРУзІ!>. 17.00

ПІснІ на вірш! С. ОсІашвІ· лі. •Планета>. МІж.,ароднв програма.

18.00

світу.

ДовІд~ниА

та·

Грай. гармонь.

) вІсник

РосІУ.

Вечірня казка,

рік

на­

Німец ..ма мо••· rСІАмна

1 4.?'/~~,:"';:.h,~о•н).

росто•с,..

1

рІм на•·

(:а

уромом

МупьтфІпьм ~Острі• снар-

19.20

Му3ичний

СІІе•.

нашого

Колаж. ВеЧІРіІЯ казка.

!9.55 20.00 20.15

Стрибки

21.00 21.45

Час (з сурдоперекладом). Авторське телебачення_

у

воАУ.

Матч

td/'l'.""кнp~ 0Й.':.~~чн;,ісР,

КНІВСЬІСА ПРОГРАМА І ОСВІТМІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ

•Здрас-

19:~J"д::::::;аnьннІ4

•Ет10дк на nІсну•. Якщо аам nІсля ...

20.00

20.А5 Ісnакс ..ка мова.

фіп.ьм

1

рік на·

2

рік

вчання.

Ісnанська мова. ВЧАННJІ. .

21.А5 •Світ гроwей

АІІама

на·

СмІ·

світІ

му:онкн. ·М.

Панченма.

про~рами

•Минуле

Мама, тато І

АмnочнА сеанс.

12.20

НІмецІоКа

Фоn ..к-wоу.

17.30

Му:ІМчна nро-

19.~~~f,;.,м-концерт •Гпек OinJІ 2o.ro-.r:n::r.cьнІA 'ханпІ. Ін .. ФормацtАннй

виnуск.

Грас Л. Wутно.

20.30

20А5 АнrnІйс~ока наачанн

мова.

...

АнгnІмсІоКа

21.15

рік

.1

мова.

рік

2

21 А5

АІі

З~стрІч в КонцертнІ А с"4!

станкІно :а

днректо~Іf

WKD К·Інте~ту Но 8 м. МаС хачкапм ~V. Мурту:ааnІ\: 8010. . 22.55 •КармІна &урана•.

15.00 •ТеnеЕко•. Журнал. t5.30 А•торс ..кІ nрограми •С.nово

ІгоревІм •• 11.10 Францу:аька

о. nолку

о

мова.

1ІА5 •ОСІрІІщете...

wмм. ДокумеН'tал~нмй фІпьм.

Прогрес.

17.05

рік

1

дуwам

.а. теле·

ІнформацІІІ.

Ре·

нла ма.

Aнrn Іііс .. на

17.35

МІ?аа.

1

•Куn ..туоа І ринок•. •СвІт 3ахоnnених•.

18.10 11.10

рІк

19.~:".іJ.!'J.:с::церт

•дай

. •Cnf•ac

19.55. Киї ас ~ока nанорама. 20.55 ЧмтаинJІ :а nродо-еинІІм. 21.10 УnІОСІJІенІ фІn.,мн rn11дачІв, •ВІчнмА

nонпмн•.

теnефІnьм.

&есІди

22.20

-

новим

4 3

сер!JІ.

ХУАОНСніА

ЄвгенІсм Свстnа·

дмрнrентом, nіаніс·

12.55 днтJІча година (з уроком . амrпІАс ..крі мови). 13.55 ПеАаrоІІІка АnІІ всІх. 14.~~ з:::~ потрІСІен космос

..

15.15-А. Чехов. •Три сестри•. 16.20 Францу:оьма мова. 2 рік наачанн11.

•С•Іт rpoweй

16.55

та••

17.35

на.

•В

оСІ'сктнаІ Дре:одек•.

АІІама Смі·

-

НІмеччи·

НІмец ..кооо

АнгnІйс .. на

мо•а.

2

рІн

навчанн11,

\\~ r~:~тr ~~~::.~rl"":~: сорrсо.кмІі.

мистецтво.

мо••·

О.

nрохо-­

дить nереді мною•.

18.35

ечаннJІ.

10.25 10.55 11.35

Рим­

сьннJі .. Корсаноа.

моаою.

1.00 Ро:оммнка І\АІІ 8РУАМТІ8. 1.50 ІсnансІоКа Мо>8а. 2 рІм на·

навчаннІІ.

.. · фіпьм

том, компnмтором.

Світ, а якому ми живемо. Фільмн режІІсера· О. Габ·

рнл6вича. •НІно дит'Инства•.

І"осІіІсІоКе ВенецІаноа.

r

17.30

•СаітnмЦІІ•.

про

чаннJІ.

Днnоча

ПРОГРАМА

І ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ Ц

мавчаннJІ.

•3АоРО8'ІІ••

АмтІІчніІ сеанс.

ПереІ"'ча ку ФІнІфт ...

3

МравІнсІІним.

на•чаннІІ.

ВЧ&ННJІ.

12.40

2

мова.

«Уроки •Домострою•. У світі му3ннн. &есід"1

Панчанна

Док. телефільм .

КИІВСЬКА ПРОГРАМА

На зарядку ставаІІІ

НО).

Спорт для всІх. Час (з сурдоперекпадом). ФІгурне катання. Чемпіо·

І ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ 1.00 РО2ММНК8. /ІМ! еруАНТІ в. 1.50 ІсnансІоКа моаа. 1 рІн на·

10.25 10.55 11.35

21.55 22.50

наачаннJІ.

•днІ·

23.45 ~~~б~и 1 2у се~~~у. Матч ~СШ'~~НР~ 0J:':.~~чи~.іСР'

нить тебе•.

9.ЗО •Плюс

-

хоані твори.

19.05

В.:Ю КІиопубJІІЦнстика

Нове поколІння вибирає. Телегра •Шанс•. сУолт ДtсиеІ! представ-

перерві

с1991·11 рІк Моцарта•. дУ·

О.ЗS Телефільм сНІх:rо не за>оrІ·

н

У

Час (з сурдоперекпадом). ТелефІльм •Уявний хво-

2~:~~ *ГнбольннІ! огляд.

8.\JO

РРФСР.

21.00 21.45

13.15

тсн.

міст

19.50 20.00 20.15

17.00- ПедагогІка для всІх. 18.00 Футбол. Чемпіонат .СРСР. ЦСКА •динамо> (Моск­ ва). У перервІ 18.45

Це вн можете.

~.:?;:'е~~ск;м;rдиоr~~Р~~:.~~

РосІйська мова. ВІдеоканал сСпІвдРужнІсТ\>>. ПрезентацІя про·

грам Таджицького -reneбa·

13.30

'

Парламентський

,

«3i\xonneнi•. Німецька

2.1.2.5

Ін фіnь•'

КНІВСЬІСА ПРОГРАМА І ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ

нець.

ва комісара Берлаха•.

8.00 8.15

серІї.

нат

ТелефІльм сОстаиня спра­

Формаційний випуск.

21.f5 ДонументалІІІннй

У

Шаламов.

Колаж. Вечірня казка. ВИС2'УП ансамблю

рІк иа·

,.. Крнnа

(Ннїа)

2o.:S~~ ннівсьній хвнпі.

Авторс .. кІ

19.15

20.45 21.00 21.45

тсн.

fі~~~іч•23Оl::~~вн"".~ ·Тому. 18.3К ЧемnІокат СРСР • хокею.

23.20

стрянн• м. Львова.

рІи на­

ЦТ

nоnуnJІрний

теде­

Футбол. ЧемпІонат СРСР. •Торпедо• сСnартак•

20.20 20.35

сСаи-Ремо ІнтернеІ!шип91•. Концерт гостей фес·

11

Док.

сВиставкв>.

(Москва).

популяrоииR

Науково

22.20

кt німці•.

!8.25

ПРОГРАМА ЦТ

Гімнастика. Науково ФІльм.

2

ПРОГРАМА

ПЕРЕДАЧІ

2

ПрогрІІМа Казанськоі стУ· дН телебачення. Мультфільми .. Док. телефільм •РосІАС!>·

17.00 17.15

<ВІдлуння•.

Фільм-вистава.

ОСВІТНІ

17.30

11.35 Музика. З кл. Здоров' я. І

фе­

~узикн

та•.

сВарпам

14.15

•далеио

Час. Програма •ВІД>. У перер­ ві 0.00 ТСН.

С.

орІ<е­

.виставка>.

серія.

леко•.

Телефільм

На

рок

КНІВСЬКА

І

Час (з сурдоперекладом).

Телефільм

2

Здоров·я.

ПИ.

Телефільм

11.05 12 . 05

вчання

тальний телефіль-м сА да­

16.55

21.00 21.45

10.З5,

колесо•

сСnрок•.

21.15

Кілька мо Ух життів•.

вчання.

Мультфільм для АОрослих.

ФІгурне катання.

ВечІрня казка: }(онцерт камерного

пяNнськ Донецьк Петрозаводськ -- Кишинів - Грозний>.

8.35, 9.35 Музкка. 7 кл. 9 05 АигліІ!ська мова. 1

М12КНародиа панорама.

•Я вам заспіваю>. О. КачановоІ.

20.00 20.15

фІльм

НИКИ•.

і

•Примирення ч.ер_ез иор· донИ>. Док. телефІльм. Фільм З. Парламентський вісник

стру Грузії.

рік на·

тивалю.

ляє•.

ТСН.

біологія.

вчання.

........

Ри:rа

Казань

Ключ до свІтового ринку.

Росії.

Фільм.

8.35, 9.35 Загальна 11 кл. .9.05 Ісnанська мова_

• Чортове

КНІВСЬКА

сії Пушкін. Ритмічна гімнастика.

19.45

22~.50

•Затишшя>.

І 2 серії. РитмІчна гімнастика. Маленький концерт. •Зелена ламnа>. ГенІІІ Ро-

17.45 !8.15 18.45

фантазії•. nоnулярний

через кор· телефіль\1,

2

Телефільм

Гімнастика.

сГеометричнt Науково

рІя одиого музею.

10.15 І 0.45 11.45

!8.10

Рити1чна гімнастика. Тираж сСnортлото•.

Зранку-ранеиьно. ЗлІ·r солдатсьних

8.15

програма.

замку

ІФ•. ФІJІЬМ 2. F.ечІрн!ІІ вІскик.

Т';Н. Телефільм сМоє :J серія.

11

на nporpaмa.

Служба солдатська.

І

8.00 8.15 8.45 9.00

ЧоловІки. До-

новини.

Ритмічна гtмнастика.

Чемn~онат сСокіл• -

8.00

!9.40

ТедефІльм

життя•.

14.10 17.00 17.15

До­

11 ПРОГРАМА ЦТ

стар·

катаиия. 'lемпІо·

нат свІту.

12.00

ЧоловІки.

цювати•.

19.35 21.00 21.45

линка• м. Налугн. МультфІльми.

ма.

20 50 21.05

·

Б. ЯнІвськнА. •.1нс Ь'нкнта•. Вистава.

I4:.0J

Ю.

•В'язень

Фільм

спортарена.

РитмІчна гtмнастнка. Фt.1ь~t-концерт сНе

с.Чнста к~иниц~•-

Іф>.

сква). У nерервах

7 ЗО Новннн

9.30

тайм.

ВечірнІй вІсиин.

16.00 17.00

березня

8.30 ~:'~:~rлю

На добраніч, дtтиІ Чемпіонат СРСР з футбо· лу. сМеталург> (Запоріж­ жя) •Металіст> (Харків)

2

0.30 0.50

(Москва)

шІ.

тсн. ФІгурне

ЧемnІо­

катання.

світу.

10.35, 11.35 Біологія. 8 кп . р.оо Світ грошей Адама Сміта.

9.45 •Охоронна грамота•. ІсТо-

Днtпропет·

нат

.виставна:..

серія.

вчаннІІ.

ФІJн.м

вчанн.я.

Актуальна ка~ерв. колективи

Ф!гурне

ВсеросІйськніt

Телефільм

«Соніn•

сПрнмнрення доІІІІ». Дон.

тсн.

в!льна nрограма.

10.05

мети•. СамодіяльнІ худож­

Телетурнір •СонячнІ клар·

Фільм

здоров·я•.

· .:-іИШкові

сЗо~юті 80}JQTa•. Русь язи­

7 45 8.05

·

.спо·

Вистава.

14.45

17

•Круг-

дівВ.тися•.

22.50

23.20

феиціІ~

-

М~жпи.­

8.30 9.00 9.15

21.45

сLіРО\-18НСЦЬ•.

Увага.

лерерві

шІстнадцяти І

12.00 12.15

СРСР

роВСЬJ((>Ї області.

Джерела. Фі.1ьм-концерт

(Москва)

У

~~о~и. ~~;~~І~т~ r.fo~=~a~

сР&!ЮІ<> (120+ЗО). Хок~R. Чемпіонат

Ні

зар•.

9.30 10.25

<!РСР.

сМеридіан.-.

сДииамо>

ЦТ

ЮЗИОГО ДС'ГО.оо~у, ЛИЙ стіл•.

сСлаву-

ЧемІііонат

Час. З& оведеІ'нямн МВС. Ялта-91.

11.15 ... До

18.40

нати.

ПРОГРАМА

22.15

вільна nрограма.

~·(аз1~f:t~й Чоf~~~с~~~д;g~ акІ

nори року.

дацьких симnатій•. Док. телефільм сКоли біжу я бачу•. ТелевізІАннА музичний абонемент. .зоряна· годи­

19.05

21.00 21.45

рік. иа­

Нінофестиваль с Приз гля­

18.05

Фігурне катання. ЧемпІо­ нат свІту. Парне катання.

тсн.

16.35 17 25 17.40

21.00 21.45 22.00

.! 7.10 ВtдеофІльм-внствва

Новини.

7.45 <;~~в::. _ансаfdбдь

ке вбивство•. 2 серія. ТСН. Фігурне натання. Чемnіо­ нат світу. Парне катання.

сСn.артак:t.

22.35

березнSІ

ПРОГРАМА УТ

година (з ураном

англійської мови). Телефільм сСуто ~tнrлійсь­

19.05

:Концер1· художньої

І

ХННJІІ.

0.30

калейдоскоп.

родні HORiiHH.

рушниковІ

форчацІnннд внпуск:

Му.1нчний

Темфільм •ЛІтнІ гас-rролІ•. Світ лялькового театру. Про що цІіваютІ:. дерева ... .. ДО· шістнадцяти 1 C7UP·

пов.

1fi 50 11' 'Ю

22.15

9.46 Дитяча 10.40

ЦТ

i!2U+ 10!'.

сР анок•

...

сКунурІк І Н 0 •.

Мал. Л. ТЕЛЯТННКОВА.

Час.

сДинамо:~~>

ПРОГРАМА

Ь.ЗО

Тавцює Л. Сем:еняка.

Д.1J-І дІтеА.

дому•.

Муз. фі.,ьм •Всі зірки>. Актуальна камера. 19.ао Альс:,.а і омега. Науново·

сШахтар•.

•'lНХ

10 35

фонічної музики. Симфо­ нІл І. Рачинсьиого. Ма~енький ионцерт. Дон. тслефілЬ.:\1 сУ пошу-

ДІJІЛ.ЬНО<.."!'l.

сР анкева

~1у.,ьтфільми

21.00 21.45

сср!н

ІВ.ЗG

заJн:а-..

9 ОО 9 SO

2

н6ннстщн.

2

мова.

на•.

19.00

18.00

ПРОГРАМА УТ ї .:ю

&ат.. ио :sастрамкуп•.

Вечірня казка. фест~валь лю6нтельських фільмів. Час (з сурдоnерекладо").

на-

Фільм.

17.00 17.45

Те.'lефіл•·~ с:Суто анrлІй~~ь­

ках

•Ранкова·

пред-

.•

ста&ляt:

17.50 18.00

..

•д.JІн~нн.

Перебудова. Як це було в .НнонІ!.

не

ПРОГРАМА УТ DL,..~.eoб.rm..:.

кін-

мови).

1\?1<>5 ~І~~)~~т;~';~~~ОнцерТ-,

1А березня

7.:ю

без

..

Німецька

рік

10.35, 11.35 Загальна біологія. 10 кл. 11.05 Наш сад. 12.05 Телефільм сГнІзда>. 13.20 •де гроші лежать>. Док.

Сн1т лЕльконпrо -rеатру, РосІйсьиІ наспіви. Дитяча година (з уреком анrлІйсько·і

19.4()

ДІТІ1'

•нt•1

Колаж. с.Об"єктив».

стивалі

мова.

БЧання.

серія.

Кіноnанорама . ТСН.

Природознавстsо.

вчання

10.05

англій-

1

9.35

З !lл.

Німецька

9.05

U)J•.

18.30

дuщt-.

'н·.·ю.дІІ

HaprJ;J.ill

н(,чу

:.;1; 1'

.. с_,!пі

Ін

сСуто

Телеф1ль\о:

МОЖЛИ· популяр­

ний фільм.

8.35,

19.55 20.00 20.15

8.00 ГІмнастика. 8.15 cJ НеМОf.КЛИВе ве•. Науково -

ЦТ

ДІ.ООВИЙ кур'єр. Ди.-ячий музичний н:луб. Ра:юм з чемпіонами. Дvх. т~л~філь~t сСтежка д<t Біловоддя•.

Те.пефІ.tьм

життя•.

Джаз,

(120+30).

•Ранок>

10.40

нр~~ HJHV

12

6.30 9.00 9.15 9.55 l~J 1 О

ПРОГРАМА

сМоє

серія.

11 ПРОГРА.МА ЦТ

..~жаз.

дж.:::1,

·tfi t-ЮtJели

2

сЧас збирати серія.

ВечІрнІй вісник. НІчнніj тедезал.

.!8!1-<8•

9.00 10.10

Телефільм

0.50

с Портрет,..

2

2

А.

рІк

20.30

Читаки" :а nродо-еннІІм.

21.15

•Накмn..

20.А5

ІтаnІііська мова.

ФІn .. м

f

І

2

ХуАОІІСНІй теnе·

францу:о..,.ооо

серІ!.

моrою.


4

8

стор.

березня

12

1991

~НОВЕ ··ЖИТТЯ:.·е

р.

Не

про

лим.

щеппеннн

Ті,

хто

щеплення,

ново

не

одержав

ПОВНІіНі

його

термі­

зробити.

Це

питання вирішує лікар, в разі необхідностІ в

СОНЯЧНІ •\;_~· ·~."

стаціонарі.

У кінці минулого року й на початку ниніш­ нього на Україні, і зокрема в Києві, склалася надзвичайна ситуація з захворюваністю на дифтерію. Хворіють в основному дорослі. Захворюван­

заний

-

померла.

проти

Всі

вони

не

мали

кілька

проживають

ках.

а

в

хворі

тяжким перебігом хвороби, піДлягають

умови

для

проведення

вакцинації,

є

кільність норазових

од­

ра, падає загальний тонус організму (людина, t~езду­

єчасно провести профі­ лактичні щеплення. В ос­

щеплення були проведені в дитинстві або й зовсім не робились. Часто дорослі зверта­

жає). стає важко У горлі хворого

танні роки v пресі з' яви­ лись nублікації про шкід­ ливість щеплень, і батьки

в свою амбудаторію або фельдшерський пvннт. Пам'ятайте. що дифте­

ються

заnіз­

плівкп

що

хання

до

ненням.

них

лікаря

в

з

вважаючи.

просто

гостре

яких

ангіна

або

респіраторне

хворювання.

На

в

ються

сірі

важко

знімаються.

же ло.

плівки.

які

Ці

почали

ди­

них.

врешті-решт

мо­

життя дітей. Враховуючи

настати

v

задуха.

вас болить гор­

якщо

-

нездужаєте.

схожі.

ставлячи

ну

під

ною

і

тям.

від

але

ведення

а в

робили.

а

також

її

ДРУЖИНА,

СИН,

ДОЧКИ,

ОНУКИ.

селах­

своєчасне щеплень

Трудовий колектив Броварської меблевої фабрики <<Дружба>> теп­ вітає з ювілейню" днем наро-

не

дорос-

дження свого

про­

проти

дифтерії надійно вас хистить від біди.

загрозу

раніше

ЗЯТЬ,

рія-:-J!Уже тяжке захворЮ­

вання.

надзвичай­ необхідно вакцинацію ді­

яким

ві­

його зде­ бла­

амбулатор­

карткою.

за­

головний

лікар

працівника

Петра

Дмитровича,

йому

подяку

за

ВАСЕЧ­ висловстаранну

працю на виробництві, .бажає міц­

І. СОКУР,

ситуацію.

зробити

обов'язково зверніться до лікаря. Лікар зобов'я-

стадіях симптоми їх дуже

відмовлятись

ускладнюють і

Якщо

за­

перших

дихати. з'явля­

Івановича

звернутись до свого діль­ ничного лікаря в місті з

дуже

швидко.

паспортом

дорослі.

сина,

JIUXMA-

Настійно просимо всіх жителів міста і району

Як же запобігти захво­ рюванню? Необхідно сво­

хворіють

Володимира

МАТИ,

необхідна

препаратів. шприців.

нашого

дідуся

гополуччя, спокійних рейсів, весе­ лого сонця в кабінні віконця.

У нашому районі є всі

з

батька,

таємо з· 50-річчям від дня народження. Бажаємо йому ров'я міцного, шоферського

ро­

10

температу­

підвищується

~TOBA

ків.

цієї госпі­

може ·поширюватися

Як протікає дифтерія? Болить горло. різко

життя,

З-місячно­

лення через кожні

талізації. Ме:J}анізм зараження дифтерією повітрянокрапельний. Тому дифтерія

щеп­

за

з

дорогого

-чоловіка,

го віку. Повторюють Щеп­

гуртожит­

також

разів

З .дущевним теплом, сердечною

<.щирІстю

роблять де­

починаючи

Усі хворі на ангі~У. які

дифтерії.

У нароДі вважалась, що дифтерія дитяча хвороба. але це далеко не так. бо зараз в основному

із

ноз.

Не обминула дифтерія й Броварський район. У січні й лютому в районі захворіло 6 Чоловік - всі дорослі. Одна з хворих - лікар <<швидкої лень

мазок

зіву й відправити його на аналіз, встановити діаг­

ня протікає тяжко, дає серйозні ускладнення на серце, нервову систему, нирки тощо. В бага­ тьох випадках закінчується смертю.

допомогИ>>

зробити

ІДепленшr

.N! 39 (8146)

ного

Бровар­

здоров'я,

бадьорості,

жнтей­

благополуччя.

ського району,

,

ВОГНЕМ

3 ЖАРТИ

ПОГАНІ

25 січня Мар'явівці го району

ц. р. у селі Макарівська· через пусто­ щі дітей із с1рнинами в одному з будинків ви· никла пожежа. У вогні загинули чотирирічний

Максим,ко

та

трирічнИй

Сергійно,

котрих

залишили гшщу. А

дома всього

ших

40

року

в

днів

батьки без на­ за пер­

нинішнього

населених·

пунк­

дзеркалі

Фото

ПОТРІБЕН

ПАТРУЛЬ

батьків

Якби не цей випадок, не турбував би нікого. Але сталося ось що. 23 лютого близько 21 годи­ повертався

я

з

елен·

трички, і поблизу дерево­ обробного ·комбінату зу­ стрілись мені два· хлопці

14-16

років.

один

них

із

ударив

ногою

Раптом підскочив, в

груди

і

nішов далі. ніби нічого і не сталося. Що було . ро­ рити? Ніде нікого. От я і пропоную, щоб по прибутті поїздів на пе­ роні і nриванзальній пло­ Щі

чергував наряд міліції

цбо

війсьнрвий

патруль.

Ц. ВЛАСЮК.

·

O~JII\CT!j,

Дни

ян

хто.

-

гинуть

а

я

всьому,

глядність, ствість

до

вас

воїнів,

що

Імені

закінчують

службу і вже будуть повер· татнея додому. Не секрет, що сини наші змужніли, nідросли,

і

тому

потребують

душевна нас,

вбрання, ніж було до служби. де його nридбати? Пропоную на черговій сесіУ Ради

народних

депу­

татів обговорити питання про забезпечення юнаків, що звіль­ нилися з лав Радянської Ар· мП, необхідним одягом і взут· тям. Нехай це. будуть талони, де

вказати,

скільки

і

чого

по­

винен одержати демобілізова­ ний воїн. Тобто від кількох пар шкарпеток, білизни, хоча б двох сорочок до костюма, куртки,

шапки,

черевиків

чер­

дорослих.

з

причинами

і

чобітків тощо. І, звичайно, вст.ановити невеликий термін для задоволення цих потреб в

універмазі. Нехай юнаки, які чесно ви· конали свій громадянсІ>кий обо­ в'язок, відчують турботу з бо· ку місцевот влади. З. ЧЕРН.ЯВСЬКА.

Ща украинском язЬІке). ~едактар А. ВОЛОЩИНЕНКО.

Газета ВЬІХодит с 17 апреля 1937 гада. ВЬІхода: вториик, ·среда, пятница, суббота.

Броварська друкарня

появи

півНЯ>>

у

на­

деякі

приклади

нологічніl!:

у їх хро·

послідовності.

січня. У

14

Ось

Рудні зго­

ріла скирта соломи.

-

чина

дитячі

При­

пустощі

січня.

31

Несправність

електромережі

призвела

до

будинку

загqрання

О. П. Матвієнко у тій же Налиті. За кілька го­ дин

ДО

щив

ЦЬОГО

ВОГОНЬ

солому,

що

нартоплі

птахазаводі Перелін

можна

ниці

-

несправної

порушення

дів,

ляще

дітей,

сірниками

їхніх

Тож ЧfІ не краще буде для

дорослих

на

падон,

везіння,

перекрити

вого

можли­

пожежі.

треба тільки бути обереж·

при

експлуатації

керогазів,

пр.иладів,

тися для

не

ма

по

собі,

обережне

а

са­

через

вогнем замерз·

поводження

з

18

січня.

справність

рівся

Через димаря

будинок

незаго­

жителя

на

тваринниць·

у

гаражах,

горищах.

жарти

та

А

-

ще

поганІ.

П. голова

ління

днів;

Отже, чекаємо ваших замовлень! Звертайтеся на адресу: м. Бровари, вулиця Київська, 296-А, телефон для довідок:

5-45-81.

ПОШУКОВО-З йОМОЧНІ А ЕКСПЕДИЦП .N2 60 на

постійну

роботу

водії автомобілів та

праці за

кінцевим результатом;

електрогазозварюва.пьники

території

підприємства

у

(робота

на

Броварах);

- машиністи бурових установок з до<:.Ві­ дом буріння на добування води; - помічники машиністів; -

монтажники- газоелектрозварювальники,

для будівництва

водозабірtІих споруд:.

Звертатися за адресою:

. · 255020, м. Брова­

ри, вул. Горькоrо, 1 (мікрорайон «Геолого­ розвідка»). Відділ кадрів. Зупинка автобус'в «Біла Діброва» (пекарня). Адміністрація. Міняю власний будинок у Броварах на 2· або З-кімнатну квартиру в Броварах. Будинок складається із двох жилих кімнат, кухні, веранди. -€ газ, водяне опалення, nрисадибна ділянка розміром 14 сото;;, гараж,' сарай. Або куплю 2· чи З-кімнатну

квартиру.

Звертатися на адресу:

вул.

Рози Люксембург,

Тищенко.

14.

ФУРМАН,

nрезидії

nрав­

добровільного

nротипожежного

това­

Загубл·ен.е службове посвідчеІІJ!rЯ санітар.ного ліка<ря за N• 87, вид1ане ім'я

Б.рова-рською

Товстоног

В іри

санітарно-епіщеміологічною Семенівни,

вважати

станцією

иа

недіАсним.

риства.

АДРЕСА РЕДАКЦП: 2550~0. Київська область, м. Бр_овари, вул. Київська, редактора

вахтовим

методом на території УРСР і БРСР). Опл<J.­

Редактор А.

Телефони:

потрібні:

(робота за

майстер­

хлівах

постійно пам'ятати: з вог­

нем

не­

вогнем.

користува­

•відкритим

нина

Бобруйка.

пе­

електро­

розІгрівання

в

на

ви·

самим

шлях

--

чей.

а

виникнення

Для цього одного

ним

понла·

щасливий

майно

вининла

не

датися

нях,

Т.

із

7

може стати для вас приємною реальністю!

-

знищив

не

ігор

...

гон~

В.

напризво­

-

Мукачево-Берегове-Ужгород 6 дні.в, Усі маршрути поїздом. Зауважимо: цими маршрутами наші мож· ливості не обмежуються. Пам'ятайте! Ваше бажання у наших руках

екс-

електроприла-

залишених

труб

біда

Москва

печі,

правил

фермах,

Теж

про­

За вашим замовленням - у будь-яке мkтq Радянського. Союзу! Шановні керівники підприємств, організа­ цій, шефи, а також педагоги і учні! На період весняних канікул Броварське бюро подорожей та екскурсій пропонує для викладачів і учнів екскурсійні маршрути: Полтава 5 днів; Севастополь 7 днів; Мос.ква-Владимир-Суздаль 6 днів; Ленінград 7 днів;

до біди. здається, із дріб­

них

броварча­

нанрит­

держплем·

довжувати. І за кожним із на·ведених фантів сто­ їть трагедія людей, зни­ щення· добутих важким трудом цінностей. А по­ чинається перший нро.н

лих

оселі

ЗНИ·

винори·

<<Рудня~.

з вогнем. Цього ж дня во­ домашнє

ко­

налитянця

Д. М. Демиденка.

недалеко·

ших місті та районі.

іншого

А

міської

повторюю,

Гна·

Згоріла у

плуатації

У цьому ще раз переко­ нуєшся, коли знайомиш­ ся

від

-

діти

котрим жити. А

безпечність.

~Новая жизнь» орган Браверекого городекого Jомитета Коммунистической партин УкраинЬІ, гарод­ ~\<ого и районного Советов иараднЬІх деnутатов Киев­

fІ\ОІ!

знаю,

«червоного Звертаюс.,

сіна

для

виною

ВОІНІВ

січня.

у

наше майбутнє, би ще жити та

ПРО ВЧОРАШНІХ

27 пиця

стовувалася

гедією

Майстера.

ПОДБАЙМО

Вношу пропозицію

ни

С.

С.

тя

поді·бні повідомлення не можу чИтати без сліз у очах, бо ж людська безпечність обертається тра­

весни.

М.

150

пожеж. Ними завда­ но збитнів на суму біль­ ше 100 тисяч карбован­ ців. . Але найстрашніше те, що загинуло 14 чо­ ловік. Серед них троє дітей.

У

Нрасилівни тенка.

тах області сталося понад

Не

УВАГА •

154.

4-03-76; заступинка редактора, відділу партійного життя - 4-04-61; відповІдаJІьного секретари 4-21-34; ІІддіІІІв: єіJІьського господарства - 4-23·26; промисловості І соціальних питань - 4-02-92; листів І масоваУ роботи - 4-04-81; аІдділу радІоІнфармаціf - 6·18-91. · -

І(иївеького облаІ!ИОга управління у справах вн)І.авництв, поліграфії І книжкавої Адреса друкарні: !(иївсьха обпасть, 11. БрОІ\ЗfІИ, вуп. І(нJвська, ІБ4.

ВОЛОШИНЕНКО.

tоргівлі.

Індекс Друк

61285.

офсетний.

каваний арк_уш. прим ірн•ики.

Замов\ІІення

Обсяг

дру·

Тираж

18.643 ·

N•

1037.

#39 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you