Page 1

3 СВЯТОМ, ДОРОГІ ЖІНКИ! ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

УРОЧИОТІ ЗБОРИ

111!!!!!!І!!!!!І!!!2_m~I!!!ІI!!!ІІI!!!!2З~!!!!=~

.NV 39 (4764)

Напередодні

ня Міжнародного

ЧЕТВЕР

дня

8

будинку

жіночого нання

рішень

XXV з'їзду

культурикпре.

заводуексперимента$воrо Тепло вітали rдаВIІИХ торговельного машинобуду- трудівниць Броварщини У вання · відбулися урочисті своїх виступах \Іаистер за­ .збори громадськості міста . воду свіТ.'Іотехнічних ви­

БЕРЕ3НЯ

1979 р. 2 коп.

Ціна

_ ..

в

СВЯТКУВ&Н- жінок Броварщини У вико-

Іх відкрив коротким вступ- робів В. М. ГУ.1ЯК. дирек­

ним с.ТlОвОм' секретар MiCЬK~ тор· середньої школи :М 3

-=-~=7

КОМУ К~мшtі>Тії. Украіни · В: А. ТЮІОШИК, офіцер А. Г. МУТИJlО~ 3 доповіддю І\иївського Червонопрапор­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

на зборах виступила сек-ного військового ОКРУП ретар виконкому районної €. В.. Гамов, піонери серед­

Pa,~1I

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАmи, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РА.1І НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИlВСЬКОJ ОБЛАСТІ

народних

депутатів ньої школи :'М

Н . І . Білима.Вон.а р.озпові-

:та про

1.

На закінчення

r;і.\БУВТ' ~1

ве.'1ичеsниЙ вклад святковий концр.рт . /

Шана вам, тру дівниці! СьогоднІ

У

нас

радісне

-

весни,

свято краси.

вання,

побажання сильиої

свято. Свято

Сьогодні погляди, половинн

зверненІ до оспІваної Данте

І

сподІ­

людства

Петраркою,

ШекспІром І Пушкіним, Шевченком і Фран­ ком,

Горькнм і ШОJJОХОВНМ,

Іншими видатни­

ми митцями слова її величності Жінки. Вось­

мого Березня ми вклоняємося матерям, від­ даємо шану дружинам, !Пдемо найщирІшІ вl­ тания коханим

...

Тlлькн пІсля Великої Жовтневої соцІаліс­ тичної революцІї, в багряних загравах якої полум'яніє І вогонь сердець тисяч і тисяч тру­ дівииць, було встаиовлено рівиоправиість, якої добивалися кращі сини і дочки всіх ми· нулих

епох.

Трудівннці

користуються

иашого

міста

правами,

і

району

наданими

сповиа

Коиститу­

цією СРСР. Воии беруть активиу участь у комуністичиому будівництві, освоюють все

нові і иові професії, галузі знань, сфери гро­

мадської діяльності. Приблизно п'яту части­ иу майже шеститисячиого загону комуиістlв складають жінки. У районі ТРУДJlТЬСЯ Герої Соціалістичної Праці бригадир фермн радгос­ пу «Русанівський» М. 3. ПнльтJIЙ і ланкова радгоспу «30РЮ> К. Т.Дячеико. Відповідаль­ иі посади

доручма партія

землячок.

десяткам наших

ГaJlННa ПетрІвна Лебідь

працює

головним іижеиером Гоголівськоі стрlчко­ ткацької фабрики (до речі, ж1иочorо за кон­

тингентом працівннків Савівна Коинова тут -

підприємства), Н1иа секретар · партбюро.

ПІДСУМКИ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР встаllЮВ ИJЛа , що

,про ,вибори

СРСР.

СамовlмаиОЮ працею і тільки працею здо­ був авторнтет, повагу серед трудящих міста, району і оператори машинного доіНВJl Ганна Миколаівна .Бербець і Раіса МаркІвна Шусть

з радгоспу

«Жердівський. .

страми педагогічної справи, щинІ

зДійснюють,

головинм

Визнаними маА­ ику на

ЧИВОМ,

Бровар ­

жlIDCН,

Є

директор Літкlвської середньоі шкоJIИ Ганна Олександрівка MaтвiєllКO, організатор поза­ класної роботи К8JDIТянськоі середвьоі школн Олена ВасИJdвна Чепель, вчителька Требухів­ ськоі середньоІ ШКОJIН Катерина ПаВJIlвна Кнвш. ДJrJl робітників заводу порошковоі металур­

гll Імені 6O-річЧJI

Радянсько1

Украіни слу­

жаn взlРЦeJI майстерність, сумл1ниlсть, нова­ торство гальваиикlв цеху фрикцlAинx дискІв

Г8ВІЦІ Серафим1внв ШЧlSYР

І

Любові ПнJIН­

п1ввИ Jlцухвевко. Вони виконують завдання на 180 процентів, ведучи, завдикн застосу­ ванню резервів виробництва, · рахунок Apyroro

кварталу

1979

року. Іх колега Любов Степа­

виБОри

по

цента.

до

всІх

Верхов.ної

,краlНИ

проведена

обс,таНОIЩі

високого

ну

під

750

лLк,

включено

най­

для ;виборlВ

174.944.173

чоло­

ні'ка. У голосуваНlНіВзяJiи участь виборець,

174.920.221

або

99,99

ПРOlЦенrrа.

Для прOReден.ня ,виБОРіВ ід!)

Ра­

ди Союзу на т~риторії СРСР було утворено 750 виборчих OKPYГLв . Вибори :відбулися в усіх виборчих

Союзу

обраlЮ

депу,та'l'іIВ.

автономних

оБЩl,стей

і

авю­

до За­

кону про вибори до BepxOl\lНJOr Ра­ дИ СРСР було у11ВОреню 750 вибор­ чих окрУ'Г1ів, У 1'о.",у числі: по 32

ширшій участі !Народу . У (шоски ,виборЦів

Ради

lНомних ОКРУіГЇІВ відповідно

ПроведеНі .вибори були tIJерши­ ми пІ'сля ПРИЙНlЯТтянової Rонети­ ту,Ції СРСР. Іх підготовка і прове­

було

обран1 де­

всіх союзних і alВТОІЮМНИ'Х реепу6-

l{омуНі'СТИЧНОї партії РаДЯ!Нськorо СОІЮЗУ і її ЛеНіН<:І>КОГО Це.нтраль­ НОГО Номітету.

при

і

Для nраведе.н,ня IвиборiJВ ,до Ра­ ди Нащіональностей на териrrорlr

знаком

rrРОтдеМ'ОRструта.ла тіооу згУlРІ'ова­ .ні,сть радянських людей ІНаВІКОЛО

,зді'ЙанrЮвалися

голосів

ВСЬОГО до

в

боротьби за !Виконання З8JВ,ДaНЬ, на­ мі'чених XXV з'ЩдоМ партІї, Пле­ ну.ма,ми ЦН RПРС. Во'На ЯОliJP8.ВO

, дення

більшість

путатами.

полшИЧlНlOl'O і

трущового пі/днесе:н.ня,

.JJ.a

про­

ГО1ЮСу­

БQрах до Ра.ди Союзу H~, ЩО балоту,валится, ді<:тали абсолm,.

Р&Ди

повсюдно

S9.89

ка.н\Цидат.1в

В утсіх sиборчих окруraж ІІі) ....

Виборча кaмmа.нія tПО виборах до наЙJв!пцОіГ.О органу держ8JШfОЇ вла­ ди

Проти

вали 185.422 !ВиборЦі . пw:тaaJ стап,і 54 ЗaJК.ану про вибори ДО Верховної Ради СРСР iВНS8IВO ве­ дLйоними 32 вИборчнх 6ю~ . .

1500 виборчих округах проведено в повній в1.дПОВіДності з вимо­ га'ми RонституцІУ СРСР і 3акону

госпу «Требухівський. Гавиа ЯкІвна Клепко, яку на ХХVП Koвt:rвцlї мleькoi організацІї КОlIJJартіl УкраІни PaIW ueвOM бюро мІськ­

центру Лідія Леоитіївна Суботеико.

борці:в, ЩО' становить

тати виБОРіВ до Верховної Ради СРСР десятого СКЛRКання, які від­ 'булися 4 березня 1979 року,

УспЬпно труднться секретарем парткому рад­

КОllу партІї. Хорошим свец1м1С'1'Ом І керlвни­ ко. зарекомендувала себе заступвик началь­ ника міського Іиформаційио-обчиcmoвальиого

За кандщца1'Ьв у депутатИ Ради Союзу ГОЛОСУІВали 174.134.459 ви­

Центра.льна 'вИборча комісія роз­ глянула одержані дані про резуль­

.

СТ6Й 40депу.таТШ·l вl!Цa.s'1'OlWllolШx '(Щеyr~10 ,цепутатІв. • .

~!!'tJlI! ~~ вOII1.Cfяна

~I*;:•

~w;IJГ~~d,tJ=~ . 1500 ..

сил~· ·86~

У' с.клад1~~ 522 ~~­

'ки, а60 34;t[~, ZМ ··КoJ1гОспниКи; ·."":.;1&;3 '';' .~ . а :всЬого рооІ11нШ<11В

766,

або

або

71,7 ·. процента, 425, або 28.3 про­ цета, жінок 487, або 32,5 про­ цента. ДeI!Iy.'Гa1'Lв віном до. 30 роКі,в 317, або 21,1 процента., членLв ВЛRСМ 207, а,бо 13.8 процemra .

Ш.дсумки вНІборiJв до. Верховної Р&Ди СРСР, одностайне обpamr,я ~o наМв'шцОО'о органу держаавоr

округи 'в кожній · 'СQlЮзн1й РeCllIублі­ ці, по 11 oкpyгiJв У коЖНій авто­ но.'WНїй республіці, по 5 округІв У кожній а.вто.нОМНіЙ області 1 по од­

Ів лади країни !КЗlНДидатm иепорym­ ного блоку lКому.ніст.!ів і беооа.ртиt­

ному ви6арчому округу ІВ ;кожному

НОЛіТ.но! єдності па.ртіІ

них

-

камн наші землячки МарІя ЮхимІвна Ткачен­ ко, партнзанка, Ольга Юхнм1вка Трикозенко І Роза Ісаківна Суханова, бійцІ доючоі армії. Чудеса мужностІ і героізму проявма на рат­

ному полі санІнструктор Любов Петрівна Ку­ чер. Вона нагороджена медалJIМН «3а оборо­ ну CTaJIlнrpaдa» І «3а бойовІ заслугн». Поздоровляючи з МІжнародним днем 8 Бе­ резнн наше славне жІноцтво, знчнмо Аому в рік дитнин миру, нових радощІв, бадьоростІ,

настровност1 на новІ квІту КраІни Рад.

звершення в

Ім'я роз­

самов1,ддано

БІльш

як

трудиться

70

служенQЮ

ПМR-8.

жінок.

шаною

За­

норис­

туєть,ся у на-с Валентина Пилипівна Семенюк. Во­ на виховує п'ятеро дітей.

У

праЦі

-

зразок

для

Інших. ДООКОНJaловолодіє спеЦіальностями

.та,

С1'ропал,ьника

крІве.льника.

Не

МО1'орис­ та

по­

раз

ви­

ходила переможцем у со­ цlаJlістнчному змаганнІ,

і народу.

повної пІдтримки тру.цmцвми ,внут­

У всіх виборчих округах по вн­ борах до Ради Національностей кандидати, ЯJ<і балотувалися . ді­ стали . абсолютну БІльшість голо­

рішньої

'кий демократшзм першого.

сІв

,суaпdlЛЬС'11Ва

і

обрані

депутатами.

BCbOl'O

до Ради Національностей обра­ но 750 депутатів. у тому числі: ,віД СОЮ3lНИХ peClПy:6л.Lк 480 ,депута­ тІВ , віД ав1'ОНОМНИХ республш 220 депутатів. від alВТОНОИНИХ обла&Е!Е2!&ЗЗ

одержувала

,почесні

гра­

моти і под1tки. Великої похвали заслу­ говує Марія IПе~рівна Сі­ рош, яка, .к:рім спеціаJlЬ­ ,ності маляра, ,володіє ще й ,двома ,су,мlжними. 3а

==

&

і

зов.нішш.оr

ПОЛітИJ<И

RПРС і p~<:ыкl деpilВ8ilИ. Ви­ бори перекOНJIКВOП~ глибо­ ,po3iВИIfYТOl'О

в ові,ті соцtаліЗ·

'МУ , 1'B~PДY рішимість трудящих .на­ IЮлегJПtВо добиватися нових УООі­ xLB на всІх .діляmtахКОМУНіСТИЧНО­ го бу\дЇlВНкцmвa.

(ТАРС) .

Г.рище.нко.

колек~и·в

нове яскраве· саідчевия _о­

а,вто.ноМ'ному <ЖРУGі.

На новобудо,вах деся­ тої п· ятирічк.и, які зво­

дить

1075.

безпартn:йНих

тиву складають Варвара Глухе.нька, Віра Чесніша, Любов Скороход, Ольга

Сьогодні ми вшановуємо знатинх жІнок і мнрних буднів, І воєнного JlИXолlття. У сІ смертельні труднощІ боїв за свободу І неза­ лежнІсть Вlтчизвн винеслн нарівні з чоловl­

1І{000000000000000Lв

і кандидаТів у. члени

На новобудовах п'втирічки

с ·

. 'І

процеН1'а. Серед депу­

НПРС

НИЦJl цього пІ)(приємства Наталія Григорівна Деннсенко, деСJlТКИ 1иШих заводчанок.

=-=:

5.1,1

таті:в членLв

округах.

=3

81IISQpтrщx

.

~pyмx. ·

нівна Бірса з ремонтно-механІчного заводу теж показує зразки внсокопродуктивної працІ. Удариою працею відзначається також кранів­

зз::::з:

.QJ .~:~

22

!!і"2

.!1

'!! '2!

то уваги приділяє вона ,вдосконаленню організа­

ції

соціалlстичн·ого

зма­

завжди Г8іН'Ня між бригадами. самІ лереви,конуют'ь вн­ !Багато т.ецлих слІв роБНИЧі норми і показу­ !Можна було б сказати ють запалюючий цриклад про усІх наших . жl..нок­ для інших.

Вони

трудtвниць,

які

самовід­

Чимало жilНoК. трудить­ дано ТРУДЯ1'.Ься на бу\ців­ ся іНа в1дповlда.лЬ1ШХ iНlИЦТlВі тепличного номп­

вона в чис­ посада~ в управ.nlнському лексу і тваринницькнх Серед іН:Их­ фе.Р~f. удостоїлася апарат!. зво.дять житлові ВИСОIЮї_ державної наго­ старlШlЙ i~eHep ІЮ пра­ буди/нки і .приміщення .роди Ордена Трудової ці і зароБІтній платі ко· шкіл та дитячих садків, :МYlНi<:TKa Алла Григорів­ вписуючи в них свої ав­ СЩlВИ ІІІ ступеня. Є у нас передова на ЧереДн:ИJчеНI«J . Будучи тографи . Раїса ОМЕЛЬЧУК, бри,гада малярів, до скла­ членом iIlaiPтОlQРО і голо­ IГрупи ,народного начальник планового ДУ якої входить 14 жі­ 'вою вІддІлу ПМК-8. но"к. Основне ядро колен- контролю, особливо багаударну працю

лі

перших


2 стор.

*

8

березня

1979

НОВЕ

року

УДАРНА ВАХТА ЛІТКІВСЬКИХ ТРУДІВНИЦЬ

ЖИТТЯ

ОПЕРАТОРИ ,машИН1Юго ДО'fння І оператори

по

вирощуsанНІО

с'оби.

нетелІв,

бухгалтери І економІсти, педагоги І про~авцl, хлІбороби І а,г,рономи та­ кий ,діапазон профееІй, які доступнІ І якими володіють славнІ требухlвсь­ кі ЖШJ:1Щ. Є У нае і п!днорювачl «чо­ ловІчих.

спецІальностей:

напрИ}(лад,

за фахом еле~рИ}(а, який вимагає не I{Qвбасинська.

Приємно,

що Ії стежиною пІшли ,у ,свІт мину­ лорічні sипускницl ·комсомолки Лю­

Мв ОвдієИ}(о І Над1я Пи:ниця. Вирі­ шивши ПРИСВtЯтиТ'И себе благород.НіЙ, але, ~кажемо спрямо;

важкій,

тради-

хо.'

прекрасна

людськото сильна

1 :ру,ка'мНІ,

І

ПРИНЦИJIовl~ть,

член КПРС Олен­ Ковба,са, людина з

:роки. У час, .коли чоловічі руни були

на вагу . 'золота, а то й цІннІшими, вІ­ <:імнадцятнрі1ffia ~іБчнна .органІзувала з пlДJlіткІв ланку. Юнь, не покладаю­ чи ,РУК., плекала ,урожаї перших мир­

них тт ... Через усе життя пронесла Олександра ПетрІвна .моло,дечиЙ за­ пал,

цlйно !Не жіночій справІ, вони ,сіЛи з,а кермо трактора. Не :розчаровуються, ВЧ'аться у досвІдчених механІзаторІв, що

діловитІсть,

30-річmiМ трудовим стажем, кавалер ордена Трудового Червонооо Прапо­ ра. Школу ПРЩЬОlШТOCті, сумлiнJЮс­ T1В01fa дройІПла ІВ тяЖld повоєннІ

СИЛЬНІ ДУХОМ, РУКАМИ І СЕРЦЕМ· доозес'І1И,

за

серед робітнИ}(ів сандра ПетрІвна

НОМУНІСТ І ц'.втBP11JКA

~Ha роду

чо­

Виroкнм авторитетом .користується

ПАРТIRНЕ житrЯ:

прагнуть

чуйнІсть поважают'ь Марію ФедоРів­ ну. І не тІльки в :керованІй нею бригаді. І не тільки жІнки. Яскравим свЩчeuням IВИ3ИaШlJlROМyВlcт.ки в факт, що партійцІ цеху рослинницт­ ва обраЛli 11 своїм ва!Гашком. . Честі ОЧOJIЮВ:aТИ низові партІйнІ оprмl.зацlI . удостоіmюя також 'май­ стер хон:.сервного Іцеіу Любов Васи­ лівна Rузьмен:ко і заВlЮюча дитсад­ ком Лариса ПетрІвна Ст,рельченко.

лише оБІзнаностІ, у,важ.ностІ, а часто йсміШlJJюстІ, працює Раїса Олек­

~Hдpiвнa

змагання радгоспу,

му іБИЯВНЛИСЯ і засл.у.ги М. Ф. Польо­ вої. Н: авторитет ,не підл1tгає сумнl­ ву:

ненспокоєнlсть

душІ,

ІнІцlатив­

ніость, ~юльовитlсть. Кер.уючи нині бригадою ;по заготівлІ і вивезенню органІки (до останнього ч,асу ,вона була в колентиві єдИ'Ною жінкоюІ),

по­

ду­

О . П. Ковбаса поєднує в роботІ роз­

І серцем.

судлив k.TbЗ ,вимогл,и.вlстю. І, знаєте, її вагоните, як налитий колос, слово має І юридичну, І моральну 'силу за­

Значна, нерІдко провІдна роль жІ­ нон. n,раКТИ'ЧНQ ,в усІх 'сфе.рах життя колективу зумовлена де.мок:ра'l1ИЧНИМ характе.ром соцlалlстИ'ЧJЮГО способу

кону. ОргаНlзаторсь,кl І людськІ якос­ ті Олександри Петрmни Jlалежним

життя. Вони мають ,рІвні з чоловІка­

чином оцІнили ·комунІсти, ,якІ обрал,и її па,ртгрупоргом.

ми dIpaвa на освІту, працю, виБІр фа­

.

ху до ,душІ, позбавленІ дискримінації

Як бачи.мо, роль жІнок

в будь-якому .в1ДН:оше.ннl. Це записа­ но в Конституції СРСР. Гарантом

-

членІв

партlїв дІлах ,ра~;госпу значна. І не тільки тих, хто надlлe:нrий повнова­

втІлення в життя іІІОJЮЖеньОсновно­

женнями .керівника

середньої ч,и

ви­

го Закону є КПРС, ,БСезростаюче значення tЯКоїу РОЗВИ'l'ку радя'нсько­ го суспїл:ьстsа Івlдображене .в ЙОГО

щої ланки. -БІльшІсть Із 32 комунІс­ ток чверті нсієї парторганізацlї

чаС'l1инІ першій.

посадах.

господарства

вають

Партійна о;рганlзац1.я ра~госпу «ТреБУХІвсьнИЙ.заБезпечує доБІр і

значеній постаНОБОЮ дИ КПРС по БіЛорусlY, рІшеннями XXV з'їзду НlПРС, лиnнеоого 1 листопадового (1978 ,р.) Пленумів ЦК

Добре знають ~ дІБНИЦЮ,

Федорl.вну

нІстрацІя

Польову.

керmн.ика

Марію

Партком, адмі­

господарства

комуністці,

доручили їй,

вЩПОВlДз.л:ьну

-

посаду

бригадира са.дової бригади.

.працює

на

рядових

на свіДОМі'Сть

1WМСОМOJIJЬців,

.машинного дої.ння Любов Стe.nанІвна

ceJIil невтомну ТРУ­

здІбного

-

Особистим прикладом впли­

безпартійних оператори по .вирощу­ ванню :нетелів Оль,га Гнатівна Рогач, Олександра Миколаївна КовбасИІНсь­ на, Ніна Степанівна Гресь, оіІератор

'розстановку кадрІв у відповІдностІ Із законом, на приюшповlй основі, ви-

ПРО ТОВАРИША

НАСТАвниgя Наша

країна

славиться

працьовитими людьми, котрі

своїми рука,ми

зробил,и чи­

мало хороших

справ.

Про

ЮІІХ пишуть У газетах, гово­

paJJ;io,

рять по

телебаченню.

ці трударі жмуть

і

пра­

цюють разом із нами,

вно­

сять свою частку в з а,гальн,і

здобутки.

01'

і на нашому світлотех­

нІчному за,воді є багато чу­ дових людей, які ІВ усьому -приклад для інших. Серед

них Валентина Олексіїв­ на КOrВбаСИlНська. Більше ДоІ~адцяти

років

тру~иться

вона на ndlдприємстві. нувала

складну

Опа­

професію

ливарниці. У колективі зро­ ,стала, мужніла, ,вчилась від­

точувати майстерність у подр'уг по роботі. І не під­ вела своїх HactaB·ImЦЬ. Пра­ цюючи на діЛЬІНиці пласт­ мас заготівельного цеху, по­ стійно ви:конує завдання на

процен:т:і~'.

130-150

продукцію здає пред' я,влення.

Тепер

з

Валентина

сіївна сама Вчить молодь,

Всю

першого

Олек·

наставниця. ділиться із

нею своїм дООВ'ідом. Ії уче· ниці Лідія Строкач, Надія Кендюх, Ол·ьга Антипен,ко, Ганна Кайдан та інші вже працюють са,мості'йно, і на· магаться не ,відставати від наставниці. Багато турбот у Валенти­ ни Олексіївни і як заступни­ ка ГОЛOlВи цехового коміте­ ту профспілки. Пам'ятають у цеху поїздки, які оргаНі­ зовувала вона у Змсарпат­ тя, міста·герої Лен.інград і Одесу. Знають

і поважають

заводі Валентину ну як СРСР.

.ко

цьовнта, доБРОЗИ'lЛИ,і! а, ' чуйна товаришка, яка у

не .цруrоряднl

заслуги.

Адже

в

щих.

правдовуєвисоке ~овір'я, уміло ІЮН­ цеR~РУЮЧИ на IВцробничнх дІлянках у

Г. RЛЕПRО, член бюро міськкому партіі, сек­

ПОтрібний момент необ~іднїсили І за-

ретар

парткому

на

Почесного донора разі,в зда,вала во·

70

свою

життя

кров,

тяжко

рятуючи

хворим.

І та:ка ,вона завжди, наша

Валентина Олехсії1lна. Пра­

тяжку хвилину

прийде на

ДО·JIIОМОГУ.

А. КРУП'ЯК, майстер ,ціJlьииці.

радгоспу.

з ПЕРЕВИКОНАННЯМ! ГQТYю'чись гідно зуcrрl­ ІТИ 6O-ріЧіНИЙ юВіЛей Ле­ ~КСЬJюго :комсомолу Ук­ раІни, .кОМСОМОЛЬСIfКО-МО­ лодІжний кюлек:rив теле­ ~Ністок районного вузла зв'язку (керmник Н. · Є. Якименко, rpynкo.м.copr

Літківська. фабрика художніх виробів ім. Т. Г. LUевченка. L(eu трудовий колектив представлений в основному жінками, для яких мистецтво виши­ ванн.я стало улюбленою роботою. П'ятирічку за три роки виконала 21 трудівн.иця. 48 чоловік зві­

тували про виконан.Ня плану чотирьох років. Се­

та

інші вироби,

які

користуються

рем комсомольської групи Га­ Мехед, веде перед в

ціалістичному

'Г. Голоско) ВЗЯіВ на Чe'l'­ бригад вертий рІк 'п' Я'l'Нjplч.ки ВИ­

ред колективів фабрики чільне місце в соціал.іС­ . тичному зltШганні зайltШЄ швейний цех, де шиють дитячі l жін.очі блузи,' чоловічі «чуltШчки», «гу­ цулки»

Комсо,иОАЬСЬКО - молодіжна бригада швейників, де секрета­ лина

сок.і соцlал1стичні зо6ов'ЯJЗa.НКЯ. Члени колеоК­

вели·

тиву вирlшИJШплан: держ­

ким попитом у населення. Щомісяця колектив цеху виконує плани на 105"";'107 nроцен.тів при 8исте/й якості виробів. Сnравжн.і ltШйстри своєі справи трудяться і в -цеху ручної вишивки, роботи їх захоплюють

ЖОО'l'іщ шрНіБУТІНlв

7

кожного.

Серед кращих вишивальниць називають ім'я кавалера ордена «Знак пошани» Надії Михай­ лівни Музиченко. На фото: майстер ручної вишивки Н. М. Му­ зиченко; у швейному цеху фабрики. Фото М. Семвиога.

-

JI

самовідданій

є

ударна

всього

для праця

flОсправляютьс.я. завдання

вирООикчого ти

МОЛОДИМ

-41в mmiШЯЬого

,року

лек'ГИІВ виконав

на

ВСіМа коле.кmвy

ко­

== 101,2

перевиконують

дуть. illВaЧ1<И KC1МOOМOn:КB секретами майстерностІ, щоденнІ норми вироБL'l1КУ. Г. Удовець, К С~иnка, ді'ечата прО'ВQДЯТЬ велику НaЙtкраі!ЦИХ показників Г. Мелещу.н"

Л.

ПрИІПу. настalВНИlЦЬКУ роботу. Так, домагавться

тень, Т, CmиIик,

які

за ШВЗІЧ>Ка

Г. Мелещу.к

три роки уоо1ШНlO с.прuи- lІІомогла молодим

лиея з вНІрОбннчОЮ

. гра-мою ки.

деСЯ'l'оІ

OnPaJВЖНl'МИ

са.мо-

2-3

ученИЦі ,НlaiВЧИJШ об-

відданоУ праці, значно пе- раюй професіl

ревиконують

ми,

змІНJiI НОР- кОМСОМОЛКИ.

,сумл.lнно ,ставляться

й

BOMlтety

1з завдаННЯU\1 лютого кож- СОМОJlУ фабрики.

план надала послут на су-

107,1

Л,роцента

лютневе

На

виконraла

завданн,я

КОМСО­

lвwl молка Н. Селетнова.

О. ПРИХОДЬКО,

дО ,ви,робни~их обов' язків. секретар

процентlв іпопад

110

май- .му -331 нарбаванець.

Кожен день ,цlзчата де- страми -с.воєIClПpaВИ. По

монст.рують зразки

зaJВ­

трудів- ,ДalН1RЯМ лютого оправилася

п'ятиріч- ко і В. Лesченко швидше

стати

комсомолка

до- В. ЄpeмЄlНКrO, лка 3

про- НIf.IЦЛМ фабрик,и Г, Доцен- на

IЮМ-

комсо,

ВИІРОб­

робl'l'.нвцям COMOJIЬCЬКO • моЛQДiжного

оволодіти

його

ДООХ мLcя­

Перед у соц1aJtlcmчио. ва з швачок справилася 1i0 послYl' на суму " 32;4 MV змагаmtl молодих май- .на 125-130 процентІв. rисяч.t Kap6oвaнцllВ. с'11РИНЬ Л11'КlзCькоІ шве:А Для '1'011'(,), щоб дапомorвс1 19 члemв ко 101«1ОнЮть. ве- швидше

колективу.

комсомольців

Фото М. Семннога.

З цИ!Мизобов' язанJШМИ молоді '11РуД1ВНИЦ1 ус.піШ­

ЦИФРИ І ФАКТИ

ванцІв зв'~кiJВЦSМИ нада-

ОО'єднан.нл

кож­

закладе­

мольського ватажка Галини а річний план Мехед, яку ви бачите на фото. до 25 груд-

П'ЯТИРІЧКУ - ЗА ТРИ РОКИ :~~:а·з:а::~: оо! фабрики

nобут­

праці

llIвеї,трудівниці

jlЯ НИИlШнього року.

#lиче

со­

серед

Броварського

при6ут.кІв за 1979 рік ви­ ний успіх !(онати на 105 процesтІв, Прикладом завершити виробничу про­ граму чОО'ирьохpoкlІВ до

змаганні

комбінату.

ної

Г. ПРОСАПЧУК,

1иструктор віДДІлу КОВ-

СОМОЛЬСЬКВХ

opr8ldaa-

цій м1СЬККОМУ. лксМ}"!

Під вnливО.!1 успіху Міжнародного року жін­ ки ХХХ сесія Генераль­ ної Асамблеї ООН пе­ ріод з 1976 по 1985 рік оголосила десятиліт­ тям

жінки,

яке

nрохо·

дить під лозунгом ..:Рів· ність, розвиток і мир».

'" '" * Конституції

з

чоловіками

можливос­

промисловість.

У прила­

добудуванні і електроні­

тей у здобутті освіти, професійної підготовки,

ці вони складають 45--

у

47 процентів.

праці, винагороді

за

неї і просування по роУ громадсько-nолі­

. боті,

тичній

і

культурній

ді­

З 5 дипломованих радянських спеціалістів кожні три -- жінки.

яльності.

* '"

'"

1185

'"жіно/С '" '"Украіни

чо-

Нині в СРСР понад 90 nроцен.тів nрацездат-.

в СРСР Основний

рівні Закон проголошує і за­ безпечує здійснення цих

або вчаться. Перше міс­ це по кількості пра­ цюючих у nромucловості

розвитку народного гос­ nодарствав дев'ятій n'я­

прав

жінок займає машинобу­ дування, друге -- легка

нами і медалями.

JI

записано:

. лові"

СРСР

«Жінка

мають права».

данням

на

Олексіїв­

Вова та інші. Безлеречно, ,в юму, що на голов­ 'них дІлянках виробництва, де успіх справи вирішують -саме ЖінЮf, 'здо­ обуто ,ви 3IШlЧН І т:рудовl перемоги нв.шим komyhl-cТ1ШМ на,лежать дале­

.кПРС ми приймаємо кращих Із ,кра-

Вона ви­

СЛОВО

І{олект,ив є переможцем соцІа­

лістичного

і

насамперед жінкам

на­

рівних

них

жінок

працюють

удостоєні високого зван­

ня Героя Соцinлістичн.оі Праці. 75 тисяч жінок республіки

за успіхи в

тирічці відзначен.о орде­


НОВЕ

ЖИТТЯ

В'березня

*

1979 року

;z

НИЙ

КАНДИДАТ бlологl'IJIJIX наук ЛЮДМНJJа Олекс1Ув-

на Вегиа

-

молодших

наукових

одвв з най­ пра-

ykobo-досJJlдноro 1вствту·ту розведеВВJI і штучного

вeJJJIКoi

ведавно,

але

дитися:

рога­

вий,

ділІ

вауво­

іМеНliнiRя

ських працює

ся з Л. О. Вегмою і по­

ОДЕРЖИМІСТЬ

нє вl;дношенвя:

'fИIIовий що і медИІ<И, і ветерИН3іР- цювати викладачем в Ста- КОНІСераацш

душі. Ма;ма! Все

sкa

ПОШУJ<ОМ

'nТЯіГУIOТЬ до більш снлад- зооветеринарного iHCтwry- Ті, в яному

ного, поринувши в забуваЄІШ rnpo сон,

І

ній... Зізнаюся,

ми радості,

.. ЧtOPн.а-

Мій

батьно -

(И при виборі майбутньої ",и !(оофесlї. ВчиласЯ добре сТІ КYlреЙ. без трійок

__

Моє рішення змінив випадок - до нашого рай()ну прибув представинк харкiJвс.ыlгозооветери-на:рного інстиІГУТУ. Він JlIOбував у бarатьох школах, 'зустрічався з молоддю, розповLдав

фесії,

про вуз,

які

ilIУСКНИКН

і нститyrry.

в cTy,дeнrrcЬKOМY ,науково,му товаРИіСтві у ОПівробі11Н'ИlЦТВ'і' з науновцями LИіСТИТУТУ в с,пещІальиих нау.к.оsих вида.нн.ях було О'луБЛіООБа1Ю 3 моУх статтІ. Це був оора.вжн1.й ус-

ви-

Інститут

я зан1нчила

з

Ця науко!3а

до­

абері­

I1і:зшше разом з ЧOJЮjl-

ком, ЯlКИЙ

які поділІ комісІя ТЕ ТЕі S

ТЕ

ТЕі

ТЕ

т·еж

занLН!ЧИв

НИКlВ

і

одержав

дісНіші

врахувала НaIl1равлення а:

ТЕ' Бі ТЕі 8fi2

ТЕіС

~ЖНИЙ ХЛІб

в У'краІнсь- НеіМає

z

2v

-ааа

зустрічі

з

не

завжди

хороші.

І

ГРаІО'ІЬ в>ирішальну роль у формуванні особи-стос­ ті, ,допомагають дитині

такого

змужніти.

чі

починаєш

дивитися

,спlл-куванlffl

став

- . У нашому нолекти­ багатшим, щедрішИіМ ду­ шею, І тоді ще довго в ві панує обстановка особ­ пам' ятІ слливають деталі ливої Д~РОЗИЧЛ'JiВості, РОЗМО'В. Надовго запам'я­ щиростІ,- .говори'1'Ь Д. А. Яюц.о хтось талися ;мен1 eJIJOВa, сказа­ Ностенко. ні педаfQl'OM, ди,ректором знайШОВ педагогічну кру­ обов'язково подіШНОJLИ М 2 Діною Анд- пинну,

-

пошунlв.

Робота

пост,варенню

НЛИRала

згуртувала ла

в

них

тивність.

Іхнє iМ~cцe роботи

sи­

ак­

ру до

Ностенко:

«Мене

мислить

Діну

свого

жнття.

Ан.дрlIвну

пова­

ур()}(ів М. К. нотля,рової,

Н.

Г. JlюбімовоУ, Н. М'найв,аЖЛИrВіШИХ

Т. Я. жають у нолекТ!иві. Це я Бєлінс~ої, зрозуміла віДразу. Бо за дар, Г. І. Діденко. час

н.ашої

іМОRИ

:коротної

роз­

·стільки людей

при­

не

АНТJlВlНlсть

ТіЛЬНИ

Бон- педагогіки.

одне

-

чи-

людину-тво.рця,

до

учнів,

1В0ОІ:а

до

неї

не

Д.

яких.

ДIJ :ре"Чl,

особливо

але tЦЬoгo не ДОСИТЬ, нам до правопорушен,ь, 'І\реба ще багато працюва-

'Г8.1(товно, бережно, по-ма­ тк, УДОСНoнaJIювати метоте,ринськи. Якось моло~а дину ви:к.лаД8ННЯ дисципВЧИтeJIьна, яна довго не лі:н, спов.на IlШКОРИСТОВУ:могла .8СТІа,новити нонтан­ вати можливості кабінетТУ взаємо.розу,міння з уч­ ноІ .СНlCтемн і самим 'вчиНЯМ'И, зІзн.алася Ій: «А тиоСЯ. знаєте, в школі і справді До речl,у JlИ(олі 22 на-

цік.аво працювати.. А 6іне11И, общщнанl знайти себе М'ОЛОДОМУ :пе­ 'згwю з ,вимогами.

дагогу

допомогла

Дін:а АвДРІІвна.

вона.

ряють,

дові-

них

З заДОООЛЄiНlНЯМ шно­ ля;рі вІдвідують заНЯТТJI в .наунових товариствах, гуртках, нлуби інтерна-

ціо.нальноІ дружби. Цінавони в.о живеться Ум у цій Нра- ШКoлJ.. І в цьому. безу­

. мо-

Школа... ДиТ)fна несе ви, літерату.ри, ШюземноІ СЮДИ3ВИ"ЧКИ сім 'у. різні, ·мови, біологИ '1'а ІншІ,

JЮІІО

заcлyrа педагогіч­

RОЛективу,

дирентО'­

ра

Н. ГАМАЛІВ.

лунає

довше незалежно

ножне

МОГУТНій

від

HOJIЬQPY

Щоб

.не С'1'юсала на,д нею пісня

перериває

стоо.

піси.я:

нас

-

П. ЛИТВИНЕНКО.

Степом, степо•.•• ТЕІІІ

=ііІТЕІі

с.Мт. Калита.

-=

теплИчне гоСпо­

яке щедро заливає

весь

-

ОДИН­

жінки на нІлосра.мhв

КОЖНОІГО .lQВa;Дparnoro метра

зам!сть 10 за .нормою. Незабаром овочі надійдУТЬ до ЗaJВодських їда­

іншаІ ду,м,1<И.

лень, у дитячі садни.

.важно,

зарум'Юі\ЯТЬая перші

А.

почуття потрібності У но­ л·ективі.

щими ,в місті вважаються мовІЮ,

кабінетИYRраїисьноІ

виховують

не вами

ня, про щасливе материн-

мої

А поруч У друГій '1'eIlЛищі 8Же по­ У

ПJЮДИ.

т.равнl

Г.

Ф.

ЖИJLI<О та О. П; Mex€lд . майс'11РИ своє'і Опраа!И. вже mciM років вони

порадитися,

С'1'авиться

саіМа

слухаю

ДУМНИ

ЧИRЗiЮТЬ цвircтИі помідори.

буді в­

т.ають :п'редмет, ім харан- ни.каНОМYlнізму.

СQНЦІЯ,

огірків з

з

терне особливе уміння н.остеНІ<О товорить, щО' вдумливо і серрозв'язати якІсь шнільні встаиовJllOШl'ГИ НОН'l'.акти з вчителі з батыrми.. Іх йозно піідбирають учням проблеми. І ,не дивно, що учнями, ,оБГОIЮРЮЄТЬСЯ, ДQРу>Чення, sраховуючи юна перебуває у .нурсІ ,досвід поши- здібності, захоплення, усіх справ, яні ~ирішую­ узагальнюється, щоб виконували ,воlJJИ їх т.ься у ноле~иві: вІд про­ рюється. блем он,ремих педагогів, По успішності наша охоче і ,вміли захопити до Rгйменшої провнни школа на ДРУГОМУ міСЦІ, Інших. Учням, с.х.иJIыним ЙШЛО

над

слово, зІтрІте' ласкою 'І'ВО-- 'Цро pa\дl-cTЬ ЖЯ!Ття, кохан­

два рО!КИ. Та працюють славу: збирають по 14

Вони баЙД,уЖОro спостерігача, а

прекрасlЮ

Ти

го серця...

теплицях поки що невелиний

завдань

Вихавати

Вслухайтесь

ють Ольга МeфQдlївна На.конечва, Валентина ПетрLвна ЛрООав.а, Вален­ тнна Фе.дорLвна Труба та Марія Гри­ горівна Вознюк . Іх ·стаж роботи у

Пра­

щось нове цюють шнолярі і .над >немає, є тільки ШІ<ола, же збаІ1Нути учителям. Тра- ,створенням набінету учитеЛі». Вони ,нрасно­ молодим у школі стало профорієнтації. Вони ан­ Ylовно свідіЧать про Іви­ дИ1~ЄЮ уро- 'JЖВНО з6ирають матеріали няшову скромність цієї взаємовіДвідування жінки, прО' Ії ставлення нів. 3авжди щось цшаве з Історії підпри€мст:вміс­ до роБОТИ, без як.о~ вона і корооне можна взяти з та. не

ще не

простір теплицІ. Над роосвд<>ю чаклу­

розпові.дає, що учням на!Віть нагадУвати доводило­

!р!ївною

ЗуПИНіть їх, пони пізно!

НаДВQрі ТіЛьни-но /р0Зil10чалась вес­ на. Пркгрlває сонечко. Від ЙOlГО про­ MeHiJв ШВИіДКО тане СНіг. А У тепЛИ­ цях шrраВlЯOН'Є лl'1'О. Температура повІтря ДOCJIJГaє 40 гpaдycliв. РdJвннми рЯІДО'Ш8ІМИ, напевнlй від­ стані одна відодноІ росте розсада огірків. НІжні пагінці ТЯіГнуться вro­

Андріївна

литься з іншими, допомо- 'ся, що час ,додому.

ви, ма­

ки.тайських солдатLв?

дарство.

УЧН!, В,збудй­

Діlна

РУНИ

А що думаєте тері

,вогни­

.

СЬоКої У.країнипрацЮЮТЬ JПWIе ж1RкИ..

інтерес,

громадсьну

а

пенельних

На цІй дільНИці зaDQдy поpoпJiКО­ воУ металу~И імені 60-рlччя Р8,АЯН­

ре­

музею

велиний

!WВдроЮ,

у

щах пО'жеж· діти

,,3EAEHOrOUEXY·

господарі. Крім roг~, гор­

експонат

TLнaє.

:нуть

ВЕСНА

дістю ШН;О'ЛИ Є ЛенLнсьна нІмната, музей героїзму юних, де кожен стенд об­ ладнаний руками учнів, зультат

все

Тк підходиш до мене, на­

чарова:но

а i&ViiТE ТЕ

два рQКИ, 60 стільни іс­ цує нова будова ШІ<ОЛИ. Вона .вже добре обжита, в усьому затишон, вІД­ чувається, що тут хороші

R,О'жен

а сон

жрнваєш

лег.ких шляхіІВ .. ,

ось

глибше, ВДумл,ивlше, і раптом .разумІєщ що .вlд

лl!Жну,

c-іюЮЙно. RiJy'rься снаря­ ди, бомби, ЛЛЄТЬСЯ ' нров за.хИC4lИiRtв свободи, ги­

роопO!llС'і'И Щ01lебудь. 3а- ту чорн.oбtpивця!ми.

ра­

У

.. , Ніч. Я ніяк не можу заснути. .повертаюся на

вони ~имаЛИІСЯ

У TpyдLв­

перемО',ги .

д~инства.

за тися­

ЗНOlВуне­

'бlЛ1Я ~·оБJlИЧЧJt. прошу шкіри, заквітчали пла.не­

ДОС лІ-

але тим

ТЕ

Усе це педагагічний прихо­ колектив разом з УЧ'НіВ­ лЮдьми, після янихна тут ІНа допомогу зробити за да'вно знані й буденні ре­ ~ять .учителі. Вони від1- СЬНИМ Зу>Мів БУВАЮТЬ

на'у:ни,

назна

кІлометрів,

знаєш, 1Іні ВОІНИ в тебе хо- заклик-.геть війнуl Щоб рО'ші. Я дуже хочу, щоб Marrep.i всіх Нірвїв І рас,

нас, додає сил і ВlIIев.не­ н?ст.1 У нових ПІОШУ:К8Х, ruдказує H~ ШЛЯХИ для

,~e нових 1 нових ДІв. .

нед~я

Ні, '1'епл!!

інах. Є перші iВJiДpaдIli реЗУЛl>тати. І це радує

u-

Але там, десь чі

ЛЯіГають на моє tlOrЛOOCЯ. вс,[. єю пла.нетО'ю, на ріGНИX ЯоКі :рун,и.! НіжнІ, лагід- WНlГинентаіХ, різними мо­

:РСЩДЖЄlНb в ріmrиx кра

валавl!дlІОІВlДі наряд питань по црогнозуванню проду,КТИВНlQ.Cті птицІ,. над якими працює Y,HpaIHCb ний науІОО:ВО - досліднии ,інстатут птa.x1Jвнищтва у Борках, що під XapKOB~.

в · даль

Л!.

Завжди, НОЛlІ qую цю IIl:'сню, при:гадується менІ

вчен~хCiВlТУ,вивчаю cтa~

,робота да-

ще і край

чекають ...

ДОnі:г,

рІдненька.

Знайомл. юся з стаТ11~И

1 1 іс их форм~ х дних пом· н .

МоІ ,вl,дзнакою і тому при роз- а'cnіраитуру

СУіМніви,

ii&Sтaтsc;;;;

572

'~Jn'

результатах роботи

про- іпіх для мене. студентки.

мобувають

внутрішНі

По

з війни .

ПРиходклн вони

села,ВДИІВЛЯЮТЬСЯ

ТВОЮ й~СКУ Я ~,

ними темами. Я ОСоБИСТ~ ну,клеїlНOВИХ ЮI1СJ10Т У пе- ли:кихпроот,о.рахк:раІин.

Я П~~І"'"емИІВІНОо_ qjНЦl І яйцевqдl 1<урей вие,ди:к, і це далося вз.на- пз.аІ;"<ЖrИJJШ:шценн.я

тимИі

мамо,

стати біологом і готувала-в . 1l1стнтуті. ВККJIЮЧНа факультеty В. І. Воро- 'мі3Дкого обладll8llllЯ. 'при­ ся п!,сля шноли вступати YlВага ВИКJЩДа.чів до мо- ІШНСЬКИЙ, _ сДеЯКіі по- СІ<орити ТеІШИ селеlЩlЙo1Ю'і до фаріМацeнrИЧlНО1'О Ін- лоді, яна ці:каВИJJaCЯ пев- 'к.азиики обмt1НУ бlлків і і племLнноІ роботи .на оо­

СТНТУ'ТУ.

ЗУСІГрічатн синів з

-

пorJJШIУ, Погмньте на'ВКOJIО­ Вачуматlр стареньку, ,с,кiJJьни ТelIIер ООН1ЦЯ, ща­ стя, радостІ на моУ.й зем­ Бачу руки твоУ, Моя

спо- хOIIWlася нау,ковою робо- уновимкерЬвmrnом якої гаНlНЯ і тpa~ тою. Цьому сrrpи.я.лa вся був кан.ди.дат біологічних .бl0ЛOlГl"!R'O aкtJEИВXКS1мрІм а а'І'МОСфе. ра, яка паНУІВ8ла .нау,к, дека.я :ветеринарного ТИІН, вliдМaвJI'ТИCЯ alJl .rpo-

не

11

технол«.LЮ

колц )3.аIС

Як ва тІ чорнобрИJЩI.

і навчалася. ЗВОЛИЛО б набal'а.~ . C:QPO-

яне, ту. Шд час . нaв1JaJШJI за- Тема моєІ дисертащіІ, на- стити

розрив

що насіяла" во- А скільки ' матерlв .на H~oнl, за'раз вихоДlЯТЬ на

1 спoQ9бtв

задачІ

ВЧYlВ8ється

~piм,

. брИВЩЯМИ,

теРМ:O'Iy'rли-

Т1Щ Я стала СТУіденткою njpи ХарківсЬ1(О!МУ інстнту- цієї наукової

сльози.

бути, як на соковиту трана1Щрекрас- ВУ лилася HPOlВ Утіх си-

нас щасливиМи.

теми для розробни ... Пер- ~еРИlНарнl лL1<аРl -люд- '1'а Т8.1(И В3.Я'JIа верх, і я . lВчеlН:і у багатьох кра!иах 1111 успіхи, павда"!і, якІ ство.. .вступила 11 a.cmpaнrrypYCBiTY. Успішне ~ния

зах.аплюють,

очах

Ім ще досІ

,ми, діти, думаЄl4'р про близьнпх і далеких доріг. неї,серце ,рІОзцвІтаєквіта- У солдатських шинелях

това:рИJCТВО, захOlПJJення GLoлОl'ію, біOJЮГ1ю .. , Зга- анатoмdю 1 Ф1Gіолorlю же час ДОСИТЬ 01UJ9ДIJИX ДОСЛі,днIЩЬІІ<ОЮ ро6оТOlЮ, далися слова І, Павлова: сільськогоспода р сь 'к и Х наукО'вих тем. вадваріперші самостійні наУоКові сЛtкарі лJ.'кують ~юдеЙ. а т.варин, але нау,Кава робо- шенням ЯЮІХ працюютl

більше

проти

,ніше, що є на землJ., зв'я- ІНЬВ, захис.ників БатЬКівзане з П іменем. Як .Ша- щини. то вона на;м дарує, робить Найбільше щастя для

ДЛ'Я радянських lНауков- ні nращlJВнини вивчають .ромерча.ксьнИЙ зооветери- вих бlОЛО1'іЧИИХ шrl'І'ИИ. ців:навчаНІНЯ в ПLКОлJ., багато однанОІВИХ дисци- нарний тешінум. Більше Це одна з :Н8ЙЦlкa,віШИХ вуз, студентське наукове мін ту ж з~льиу ФІ- чотирьох років ВИІІ<ладала перспЄН'l'ИВИИХ і в тоіі-.

ще

заклИІ<

ЛУlIЮвали десь у глИбинІ бомб. Вони не можуть за­

ІНC'l'ИТУТ

.темооо, .

як

тоН'Ших 'струн ,серця, від- га'Рма'l1ННЙ

дО ЦЬОІ'О бeзnQCеред­

'в науку, ще lс.ну.ваЛR,poзвIяJIо те. моє бажання. ПІшЛа пра- oНfOВИХ речOВИlН

сказати,

на

ці слова торналкся най-'

ви:рІwеннSiIМ

Il'DfiЦЮЮ вад

.має

цю

fi·нotJeA не ДОС ПaJJа ,., тері, що слуХає цю піеню,

техноло­

шення виробниц'l'\Вa тва­ РИНlНицьноІ ПРQДY'!щu в ~ра.їиІ. 3ахопилася ІЮВОЮ для мене роботою; зараз

на працюв в ЦІ двІ.

Звучить

сцени.

війни. І я так добре розу,міЮ, чому в ножноІ ма­

РІдна матИ моя.

ПРoБJIeм, янІ мають вели­ чезне значення для збіль '

· шенвям иквх проблем во­

можна

над

. чув

пісню зі

щиин,

шили овій Х'Ід пішоходи.

. ,колerи,

сlЛЬСЬКOlГосшодар­

11ВаРИІН.

словах. Я не раз

вашим си­ Здавалося, що . Иі8 ммь \Вона, ЯІК гімн машини, стис нам, матер! моєї Батьків­

гіІ і теxн.Lни штучного осІ­

просив розповісти про П шлях в науку, над вирl-

МІй шлях

шдтвореНIRЯ,

линула

зy;rrиНИЛНСЯ

допомагав чоловік Тепе!­ ми разом пращюемо у в1ід­

вець. Напередодв1 свята наш кореспондент' зустрів-

-

надавали

С&іЛЬКи ТРИіВоги в цих

що в

селшца,

мелодіJl знайомо'! піСНі.

ЦbOlГови:магав

Jl1ОМОГУ

ІІВ аюб-

BДYMJJВВвA

З репродуктора, центРІ

новий профіль. дос.лl.дни-. ЦЬНОЇ роботи. Велину до­

аарево­

"мендувма себе

ПІСНЯ ПРО МАТІР

Дcmeлося бa.rато потру-

тої худобв. В QOMY ва­ :уковому закладі вова працює

дослІдний

Jн,ститут розведеlШlЯ і штучного осІменінІня вели­ ної pOlГaTOЇ худоби, Я il1рийшла працювати.в цей науновий занлад.

цІвввкІв УкраїВськоro ва­

· осlмеиlВВJI

-

науново

з стор.

вирощують oвoчJ., з року в рік доби­ ваючись п1двИіІЦе.нІНЯ врожadtвocтІ. У М~ЛОМУ році reпЛНЧНJЩі зняли по вІСіМ нілотрамtв пом.fідорlіВ. 3а хор()­ шу роботу Іх неодноразово відзнача­ ли преміЯJМИ, а пqpтрети Гаиви Федо­

.

рівни І Ольги ПиmmilВlЦl були зан~ сені на заводську Дошкупошави:.

Опра.вжНilіМ «зелено.го

наставником· робі'l'НlЩЬ

цеху.

заводу

стала май­

сте.р дільниці благоуст.роto Н. Ф. Мо­ ска.леюю. Ніна Федорівна - ветеран пlдпри6МІСТБа .. 18 рокІв вже мИlIfYJIO відтоді, як вона зак1wmла. Боярський сlльськОІІ'OOlIiQ,ЦaРСЬКНІЙ текнікум. Пра­

кий.

адже

Црацювати у теплицях шлях .до .в:рожаю .нелег­

ОпочаlтнуВИСівають нac.Lння, пі­

.

кірують розсаду у г.орщини. Через ,певни:й періо.д часу УІ виса,джують на

ГРЯДНИ. А потім треба робити обприс­ кування,

проривку,

паЛИ!ВаТИ.

ОПУШУ­

вати міжряддл. ПLcля збирання .вро­ жаю починають ,все С:ІІоча:тоКУ. Роботу організова,но так, щоб помідОРИ, на­ rrrрикJJaД, -були у ~ьн:я.х до НОІВОГО року, а ПО'І\lМ у травні знову з'ЯlВили­

<C~ на обilдньому стелі заводчан. 3 ме­ тою поглибдЄНІНІЯ професійних знань Ніна Фе,дорівна прQIВОДИТЬ з теплич­ НИlЦЯМИ зa.нJЯТТЯ, ЗlW.ЙОМИ'l'Ь Іх з но­ винками журналу

сOrOtPодничество.,

розповdдає про цLJtaJВИЙ досвід. OTarк у щоденних турботах про майбутиlй врожай минають робоЧі

дНі ТРУІДIiвНJЩЬreпЛИЧlЮГO

господар­

цювала СіІІоча11КУ У pa,дroc:fuI, 1 ось уже

ства. Але жінки не скаржаться на ТРУІдН()[ЦІ. Н8ЙбіJIЬШОЮ нагородою для них є теплІ слОва подяк виробии­

агро.ном-овочlвник.

чинків заводу за ВИJpощенt овочІ 1 уовLдoмлеиня того, що. у ЗДобут.ках кOJreкlГИіВУ П4цlIl'pивмства є час'N<a і

15 'ронів ч~уди'1'Ьс.я РОШКOlВOІ' металургн.

на заводі по­ Тепер вона -

Дехто . вважає. що у тeпn;ич:вgць немає ніЧrOl'О скла.диorо. Не робота. а вdД1ІІочивО1С, ІОна Фе,цор1ВВ&' '3ооо1М

IхньоJпрaцl. Л. ШИНКАРЕНКО. На' фото: Н. Ф. Москаленко.


*

4 стор.

березня

8

НОВЕ

року

1979

ЖИТТЯ комб}наТі

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

,~iд~

:к· он- чеНІНЯМ

і

У'Загальненн.ям

курс на краще оформ:леи- передового досвіду вихо­ ня lнтер,ШЩіOllМЬИОіГОНУ- sатедьки .середньо! - групи точка, npи~в~о 325- Т . В. Шевченко з пwraння

за мотивами офоРМJIеНl барельєфи, виконаНll в у, к­ ?Jччю ооз:з ЄДааІВВЯ У]{ра- : малювания народного народн о м У lНИ з РОСlЄЮ. Діти ·само- уIq)ашського це С'11Ворює стІйно .виготовили ляльок , мистецтва~ H~pMa дитячий ком6і­ Хep8lМ,ІХою. · ~- .ЙОМЛЄНJНЯ дітей з приро- особливИІЙ заТJШlОН. На юдягнених в національні

Цей ИОІВИЙ

Д1ЮІЮверхо- ті зІ

вий бу,ДИJЮИ ва

смакОІМ

жит.оово- RaOЧ'Вli Пос.16иихи, щО роз- :paY.нcь]{oм~· му MaCВlВIB Бр()8ІІІр&Х, 03- міщені за темами: сОзва- стилі. Все

доблений бить ано. І На'3Ва У ньoro ІДОЮ та розвиток

1>расИJВа :

«Тре'М б і т а.. ,НЯ»,

МешкаJЩі його - надзвичайно рухливі та гoмI!НKl люди, BilKOМ від одного до семи років. У .кож:нoro з

НИХ

безліч

-

М'ЗlнітніШИх ЗШІИітань, адресованих вихава.телькам. Дитячий ком б 1 на т «Трембіта» за.водобудШно-

- постlIЙ- КОСТЮМИ" HaJ>O,Alm вашої нат «'DpeM6JTa.cтaBДPY­ БаТЬ6l.вщвшf, гим рiJдltИм Д~Кamo­ виставка дитя­ неосяжнО! Шl.ЛЮlНlКlв на тему rерби і прапори ВС1іХ ~- кіз. Діти -'-.. SQme май­

дLяЛЬНість •• сФоpйyJвamя початковИ'Х математич:иих уявлень». Щойно сюди уВійшла , вихователька·

но

стар,ша груаа. .дe~,8ВlXo-

Cboroднi -чають перемOЖiЦlв 1ЮВ!КУР­ -

Минулого разу (тема вщrелькaюt

ІВ 11 групІ малювання. Для су. заНlЯТТЯ ПОТІРібнакарти;на, «3мота

На фото:

. ших

А малюии

лектИІВ комбінату DpOДав- ня СЛЬ03lКО,

в дитWIОМУ жує _працювати

UДВиm-

Олег

Шеа­

Багато

Чу]{, Лена Боличева.

вертаючись

з

вихoвarreлька- вона

мЬІ всякие

поєднa.1lИlCЯ МОЛОДечиІЙ за-гура в дитячому пал 1 юка фama3l'" ВИ- «Зображу;вальне

IвчитеЛЬJЮЮ 'НИШною

му

«Фараонах»,

у

мача

лине !Ніжна

,мелодія

пісні

Мареничів

«Тиша

навк.руги»,

ла мене

яка

-

примуси­

відкинути

повернув

Та

тому,

що

день.

цей

зранку

жі,нкам . Вони буд3ТЬ ро­ БИТИ, що }jм подобається. По виразу Петриково­ го оБЛlиччя я зрозумів,

ти.

вбік що

в1н

нічого

не

Синові

второ-

ню .

лендар, ,прочитав : «Між­ народний жіночий день • . Аж тепер . збarну<в, про яке число питає ,мій шес­ тирічний ,непосидь;ко. - Тому, що це СВЯ­

'вим

lС/ІініЦі

!даю _ ТіЛ' ьки

глибини

Жіноче,

но]{? рОЦ!аними

тисячоліть

Магадан. Велике леННЯ епохи

_ -

на.вeJlИll(ій тери-

посе- Знайдені

на УШКОВСЬКіЙ

біля озера Велике. УШВОВ- ВИ'l']{У ]{уль '"'Н С . . т· п-

мисте-

далеких

ське. пецi:an1Cти і8М8ВЛИ преДКів народіІВ піВНічнодвадцять ЖИreJl nюдв.ви.ro сходу азіатського КОІНяка мешкала тут 10-11 тиненту. У період, BlДДaтисяч РОКів "1'ОИу. До не- лений вlд IИa.С тринаддять-

археологів

часу бtnьmlCrЬ ма тисячами років, nю ттивважала,

.....

що на ПОЛІООала тут на ма-

розвиток культури на ПіВ- М{~HTiiВ, прн;ручила собаку, " ""КОГО СХ Оду В почала освоювати рибо- ночІ д...,,~

епоху BePXНbOro

палеOJI1- ловлю

кише­

.Іди,

Ф На ниві народної осві­

ти тіль ки в районі

з-r8.tдав, що ми ще не вечеряли. Дружина побігла в -гастроном і, мабуть, десь зустріла подругу.

Ати?

щою освітою. Педагогічні колективи Шевченківської,

Літківської

пити цей своєріДНИЙ .вечІр

одних

жі-

чита'l\И

,газету. Не-

. І П етрик-їв

. сміх

даремно вонам ен1 · часто 'на , м, ою душу говорить:

лівської,

-на твоєму ря»

І

Світильнівської

що для

А чому це тан?

ІЗинористає

каря центральної районної лікарні працює жінкаО . П. Свирид_

навалив

~ На БроварщиНІ' ЖI'нии

'"' '" займають багато відповідальних посад. Так, МаРI'я

.13 зявся піеречитува-

r

цього д,ружина са'ме

цей

Іванівна Кушнір -

Індекс

дирек-

тор об' єдf!ання громадсько-

Денис РЕДЬКА.

го харчування

с. Ру:сан1В.

райсnожив-

спілки

о л у БИ И-

15.20 16.35

Художній дляядру· дІтей еДівчинка,фільм з ЯКОЮ жнв».

11.30 І2. 3і1

народноі

14.00

еВеселка». ІІІ МІжнародний фестltВал .. тмепрограм

творчостІ. )'гор-

ська Народна РеспуБJllка.

ЗустрІчі за вашим проханНАМ. еРазом - ,ll.ружна сl.. 'я:>. Музична програ..а. 18.15 МУJlьтфlл .. ми "Іжак в тухору манІ», «Як OCJIик щастя шукав», "Петl та ilого

П'ЯТНИЦЯ. 9 БЕРЕЗНЯ

ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.40 9.05

9.30

Програма еЧас». ГІмнастика. Концерт камерного и. ТаJlлlна. -

ДІтям про звІрят. (ЛенІн· гра,ll.).

lіІ.ОО Для вас, бат"ки. 10.30 Рух без небезпеки. 11.00 Z'J;:ч::шт~~~грама еРан11.30 РаАН І ЖИТТ1l.

12.00 НароднІ МeJlодlі. 12.15 З,ІІ.оров'я. 13.00 РозповІді про художникІв. 4 ОО Пкlкаио. 1. «вІти І пІснІ:>. ЕСТРIlAНИЙ 14.30

друг ФелІкс».

18.45 )' свІтІ тварин. 19.45 20.05 21.00 21.35

РаДАнськніІ Союз очима заруБІжних гостеil. ~~f:::fB? мІнІатюр 4013 Програма еЧас».

ВечІр циганського . театру еРомен».

ПРОГРАМА )"Т

Новини. коицерт НДР . «Парост "». Т менарис про «Наш кр~й:>. ЇОиопрогра~OM~ailHepa з Херсонщиин .. а про СиБІр І ДаJlекиil 1045 Схl,ll. . е іВВИTP~H. c:eJllІlІСЬUЙ c1lВ" . 10.00 1015

9.00

Село

9.40

ва.

І

JI!ОДИ.

14.35 15.20 16.10 16.55 18.15 18.45

,

Ордена

Жовтнево1 РеволюцlТ рц_

госп еПлоскlвс"кlfiI»

17.00

17.45

Мамине свято. Концерт. О. Корнlilчук. еСторlнка щоденника». фlлыllІІІста-Бро-

1

__

ПРОГ р А МА НА ОБЛАСТЬ Документал"ні фlл .... и.

(М.).

'

Концерт Державвого

ан-

самблю . наро,ll.НОТ піснІ

І

танцю ГрузІі. (М.).

варського району на КиТвщинl.

10.25 Росlilська мова. (М.). 10.55 ХудожнlіІ фlл"м Із субтн-

зичниil фІльм еДоІЯ вас спl'ває ЕдІта П'єха». Слава СO.ll,ll.атська. 3 КобзаревоТ криницІ. Кои-

12.15 Знаil І умІй. 13.00 ЖИТТЯ науки. (М.). 13.30 Мамина шксма. (М.) . 14.00 Про балет. (М.). 15.40 Клуб кІНОПО,ll.орожеЙ. (М.). 16.50 'Ху~ожнlіІ телефІльм еНу 2

Вперше на екранІ )'Т му-

церт.

~~~:АН~:иJ~~=уФ:::~. еВеТ. Г. Шевченко - хУАОЖНИ1l. МУЗИЧНО'розважальна

т.рами.

18.00

ещастя

ре,ll.ача «Недільний сувенір» .

19.15 Інформацlilна програма 19.45 Kfн~::r~~. камера:>. 21.00 20.45 На добранІч. дітиІ:>. 21.00 'програма еЧас». (М.) • 21.40 ХудожнlіІ фl....м еЄвдокІА» По закlнчениl - но-

І

ГаН/11І».

що Ж ти, тату?». серІІІ. (М.). ~:fePT артистів оперети.

пе- In.oo ЧемпІонат СРСР

...", . (ТАРС) . •____________ ., Ашов - із запіGненRЯМ ,.." ,_ __ _ . Лялькова вистав. вини'. ~ .НОВАЯ ЖИЗНЬ» _ opraH Б;08а;К:;~-;r;;;---':-':-#~;Ї:;:;Д;~""""'':-#'''''-----------Коммунистическоil партии УкраинЬІ, ropoACKoro в районного І 26ІіО2О, ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3-82; заступника редактор. - 19-4.47; Совета народныJ AenY18n>B Кauc:aoA е61!аСТ8• БРОВАРИ• вlдповідального секретаря, вІддІлу сІльського rt>СПО,ll.8рm8. коресоов, Газета ВЬІ М. дена місцевого , радІомовлення - 19·3-18; вІддІлІІІ аРОМИCJIовост1. ~'-:.~~~c:.:~.,..,..:>..:o8'~ КIII~" ~~ _loIac~oy р~б~Ти, фоТ~кореСпоВ.цеВта _ 194~. 61964 .

~ _ .:__.:__""" . . . . __

восьмиріч-

174 жінки-лікарі з вищою медичною освітою. Серед 725 працівників середнього медперсоналу - 690 жінок. Заступником головного лі-

міСЦі». І Я був впевнений, ти !юраідИ ]{ул ,нарам.

Тільки .. .

середніх, Гого-

Калинівської

них шкіл очолюють жінки.

каміН'.Ь . Я «,Довtдник ,куха-

«Хоч би ,раз в розкрив

, оченята'м,розчаи на ЖИТТІ. по б У'l1И

понад

90 процентів загальної кіль­ кості вчителів становлять жінки. Переважна їх більшість спеціалісти з ви-

_ А я буду готувати запитань і відповідей, я сніданок. нажу Петри]{у:

відповl- буде

точку ЗОРУ..

пllЗВ'I>Ol'О па- СТОЯВЦ-l п,редмети

_

Е КРА Н

cnрос-

леоліту в-ідкрили м:агадаи- цтва і побуту епохи па..леські архeo.oorи ,в цe.R'l'P1 і oJlТУ дають змогу по-воНalМчатськоrо ПіВОСТрова вому оцінити phвeнь роз-

давньото

.

торії МШ'адаНСЬКОЇ і Камцю

у

Хотів сказати:

о. ГРИЩУК

--------- . ----------~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

тvv:>.ulдок і розН~ ЛОТТ-"'-'", проr-"~

товують

-

дивиться

мене.

па десть ти-

v чатсько. об~тей,

лазив

за

Петрик

роЗСМі'н'''Я І весело і Я не 'мав нІякоrо ,СУМ- стрибуюпи nШ'-. поб1г , П іду нІву, 'Що моя половина ню" ]{lмRЗТУ '" . суе д-

поглядом:

Яне свято?

сячрокІв порі·б~а~l~ ВН,яно 3 ЄВрооою. ДаНі IВeдених

<Вже

_ А мама що буде - Ну, пам'ятаєш, як , р обити? у «Фа,раонах»? Там 'ЧОЛQто , коротко пояснив я. _ Я ж сказав: мама віки теж кухо.варили. Але, В~lЮ, дл,я Петри­ буде спати. Моя теорема подіяла на ЦbCll10 буJЮ не досить, 1 _ А як устане? на сина позитивно. Він віН зміряв м·ене допитли­

однією з передових в об/IIJСті. За останні роки тут ви­ росла naрадонтологічна САужба, впроваджено чимало нових методів лікування. Парадонтозний кабінет став

3

бу­

_ За.втра наша мама -Щось придумаю, _ буде спати до дев ' ятої червонІю перЄ!Д сином. Та щоб швидше припи,години . . . ,Потім ...

гляд на стіну, де висів ,ка­

приблвmJО

За ,ними

.

ф Під час виборів до місцевих Рад HapodHUx де­ путатів у червні 1977 року депутатами міської, ра­ йонної, селищної, сільських Рад обрано 730 жінок. Це майже половина загальної кількості н.ародних обран­ ців.

газе­

синку, спати» . Та вчасно

пав. Та щоб нарешті-таки В Петриков.их -руках я поставити ]{рапку , над «i~, я ,почЗJВ докладно роз'яспобачив календарний лис· ток. Ш,видко перевів по­ нювати:

Фото М. Семииога.

.

opra-

ЦИФРИ 1 ФАКТИ

завжди

питання

ніколи не

ГУМОРЕСКА

Тату! А чому ,вось­ ме число червоне?-

ДОПИТЛИВИХ

ж

починали мене ТQркати

нерви.

синів голос:

я

перегл,ядав

- А що ти, тату, деш За!ВтраварИ'l'И?

-

Ш

А

день буде .належати лише

«ДовіДНJНlКкухаря~. Та з приємоого забуття мене

Козлова, /lіlUlР К. М. Васu.ленко, медсестра фізкабінету Н. М. Зал іщук, яких ви бачите н.а цьому знімку.

жшо­

,звучалиму з ичнівітання

За вікном ,весняний ,ве­ чір. У кімнаті нас двоє: син Пет.ри]{ і я. З прий­

відділенням А. Д.

вистуIlИJlИ

Нl за-rора позанлаоооУ робо­

АБО ЧОЛОВІЧІ ПРОБЛЕМИ НАПЕРЕДОДНІ ЖІНОЧОГО СВЯТА

терапевтичним

мам

сво! про­

ти Юли Дмитр.ізни Но­ бець шк ол Я/рі -підготували радіогазету , в якій ПJPQ­

Наче

базою передового досвіду нашоі оБАасті. Пон.ад двадцять п'ять POlCЇв віддали роботі в nолі­

Пmе­

Міжнародному

учитеJIJЯМ

вважається

І.

6 березм. . Під кершницТІВОМ

дає lІозитивиlНЗJCЛI,дкИ. ний зал, чепурні опальні. . У ме,тодичном'укаБШе- В інтер'ерах чуДОВі

праву

А

своєю

ЧО:\1У дню . ЯКИЙ відбув , ся у Будиннукультури заводу «Торгмаш.

Г. Л. ВоокобойниновоІ, У «Т,рем61т.і. - при­ А. М. Єременко, К. В. ві,т,ні інтер'єри, зручні ди­ ПовtдзіОН. І це єднааня TW'Ji меблІ, ,гарний :музич­

по

З

М.

УЧНі шноли

пу.сюпщь із сOJIl1'двим до- ШО., .Навчaй:rе дLтей за­ с,віІЦ-оМ л. І. .коpвllЙЧун, пам'ЯтaвyJвarrи~ та іІППl.

JUCa

ма­

з при.вітанням на урочи­ стому вечоРі, ПРИСІВячено­

садку., мистец­

кожної людини. Це фото зроБАено у Броварській сто­

ранок

lПопросили

РОЗПОВlети про фесії.

п!Д­

На службі охорони здоРОВ'Jf; радянських людей nиАЬНО стоять ліlUlрі. В іх 'ШСАі ' багато жінок, які всі сили і знання віддають для того, щоб повсякденно по­ ліпшувати медичне оБСJЧ/говування, дбають про настрій

напе­

нужньr • .'

,друтокла'СНИ1(и

З3fНЯТЬ,

.озброІлася»

RЛOnОТ1ів

«Мами ,всякие ,важнь!

ми. У ,колектИ8l щасливо РУЧНИНalМИ «фізична кytЛь­

завідуюча

І-Б HaJВЇTЬ

Вони ПіДготували

бщь, В. П. КуJ1ИК та ш- Олександра ІваПJiВна що­ ші : МОЛОДі опецta..mС"1'и разу придбає OO'l1P16н.t :працюють !ПЛ1ч-<НШ1ч з до- книж.КИ. OcтaIJ!fl,м часом

поліклініці,

з

редодні свята було у жавrrеН'ят 1-3 класів

ща. Серед них - КОМСО- заOЧlЮГО віДДlлeин.я КиІв­ молки В. Ф. К<JШeВЄИКО, ського педіиститу~. По­

матологічній

ли­

осінь.). НЗlПPИ- хaйJt1вна 1'xaIr1ч · 1:п на- у Айболита~ (злі1m напра­ навчaJЮТЬСіЯ під \цешзом на я,кій зображено автобус ,нла,д. ними були Таня стaJВН1ЩЯ гавВа .JI-eOJrsuв.. .вО - 'ВИОСQВaJНЩі дитячого ­ «Святу мам - B1-diм п'яз пас.ажи!рами. Везпереч- ІIВalЩЮіРа І Рома Нузнє­ на ВоокoбolЙJНC<8L1tо- '1юм61нату «Тремібі~. Та­ тірок... .

,rрафіЯХ jЦванадцять ви- СТій.но турБУЄТЬСЯ мето­ ПУСКИІЩЬ Переж: л а 'ІІ-- дист О. І. Кувьмик. Вона ХмелЬІІПЩЬКorо ПeдYЧИJlИ- нalВЧається на . ІУ курсі

свt;rreвими

виготовили

-сам~робни, ·

ст1:вии, ,виростили нотини .

«На .прИЙом1

захладу вlдк,рили перші тут ЧИІМaJ10 спеціально! сторllfИИ ,в Тtpудових бl~ лlтеpaiтylpИ. Про ,неІ ІЮ­

31-

учні

середньоУ

]{ласів

,для них

цього на заняття.

Т. О. харченно, о. К.

мам

lШ\оли М 1 ГОтyJВалJreЯ '3alЗдалеr1.дь. Діти з молод­

В. ВОЛОДИМИРОВ.

B~ Ми-

,свята

Броварської

чих «ЗИМОНЬЩl."зн:ма:• . За тра­ пу6Jl1'К СРСР, Перем:ож- бу.тнє, і Щ.у Kpalв.l Рад дИlЦiєю тут діти самі оці­ цем цього цtкaaro ІЮН- 'на,йбільша yвara • НЮЮТЬ евоІ твори, визна­ .ку,рсу став ~ ВQOOИТИВ

дйЩ>а 1Юловина йorови- .\ доро.жНІ знани. Іх та­ ховательои. Саме з ПО'ІаТ- кож aim>мe вюroвaтелька ЄКlCПлуатаціІ

До

діюча

го комбінату - чи не НО,.на ВYJЛИЦі баra"1'О й пе- цо.в . на'ЙмоJlOДШИІЙ у МlIстl, я,к І рехожих, отже потрібнІ Нещодавно

ком

УСМІХНУЛАСЯ МАМА

.мовлен- ВИlдному · МіСЦі

.3oQpa,жy1вaЛb1l-а

най;рlзно- Т .. П. КООТЯRИо.

ЩО Б

3

хокею:

еХlмік» - сСпартак». В перервІ - вечІрня казка. (М.) .

Д. Шостакович. Сll1llфонllІ. (М.) .

Перша

PeAaxтw

є. Н. ФЕ

яи.-

- Газet. '8ХОАН'. вІвторок, сереАУ.

_.,;0- _ _ _ _ ; , _ _ _ _ _ _ .... - - - - - - " , -

1,

п ятвнnlO 1 СУб8ty.

~~;:;.o.~~o~::::.

Броварська друк.рв. КвrecxOlO Облу;;;;;~:_;л;;;:х-;;да;;~1:::-;;і;р;Фіі-і.:-К-;;:ж~_;;;В~:";;_:.-Киів;~~;-м.#"""з::.1391--і1.320~_......, ..

І

39 номер 1979 рік  
39 номер 1979 рік  

39 номер 1979 рік

Advertisement