Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАJfТЕСЯI

-=======. .м

Будівельники

39 (3541)

ДЕНЬ ЗА

СУБОТА

10 БЕРЕ3НЯ

Включившнсь у Всесо.юзне соціалістичне

ДНЕМ

р.

1973 Ціна 2

випереджають графік до.строкове

змаrання

вико.нання

но.го.сподарськоrо.

І

за

І

народ-

І

плану

тре-

І

тього, вирішального року де­

коп.

в'ято.ї

п'ятирічки,

колектив І

пересувної механізованої ко-' І ло.ни

N2 8

зо.бов'язався пра-

І

цювати так, що.б здо.буту першість .у ювілейному зма­

РІН

ганні серед будівельних ор-

ВИДАННЯ 34-м

nовlд8JUЄlIlIЯIl8

гРОАСадсь"их ".ргсnондгнта. ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КО~УНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

прогресивна nроу 631Й раз ~~д-

значила МіmнароДl:IИЙ чий де,нь.8 березня.

У

Жlі,но-

нашій ,краї'иі Iни.нЬшніЙ

жіночий деНЬСВЯl1ку,вався в обс,та;НOJЩі :дедалІ 'ЗРОС11аЮчої ТРУIДОВОЇ 1 'політичної акТИ'ВІНОІС~і РalДЯ:НСЬІЮГО ,народу в бо.ротьбіза:щіЙСнення Ірішень ХХІV ·з'І:~у парТ!lї, за

!радннські ЖіНіКИ личну ,спор~ду

зводять Івекомуні:зму,

С11Во:рюють .наЙсправе,дливіше, наЙlГуманніше СУСПЇ'ЛЬ-

етно на 'землі. Це,н1lральний КоМітет КПРС побажав Ірадянським жі:Нlкам ,м'Щно.го здоров'я, lНе:вичерпної енергії 1 бадьо.рос-

ВИКo.RЗIНlня зmдЗіНЬ, ,поста.вле-

т1, нових уопіх~'В у праці і виховаННіІДітей, Сї'мейних радощш, величезного щастя.

них грудневим ( 1972 ро.ку) Пленумом ЦК КПРС 1 ~ доповщі Генерального. сен:рета'ря ЦЄНТlР<tJIJШОГо. Комітету КПРС тwщриша Л. І. Брежнєва .на ClпіtJIl>НОМУ уро.чис'тому засіДЗіНні ІВ Кремлі.

HaJIepeдoднi свята 7-г0. бе:резн>я 13 МосІ<в1, 'у Велико.,му театрі Со.юзу ~CP, вJ!д6улись :урочисті 'збори пре,дставникLв партійних, ра,дя,нських :і :nро.маДСI>КИХ о.рганізаЦЇіЙ С'l'Oлиці.

Це.н.тра.ль;ниЙ КомІтет Ко.м,уніСтич:но.ї па,ртії Радlmcь-

ного. СОЮЗУ У аво.є.му приві-

тан,н.і

'сердеч'но.

ІПОЗДОРОВИВ

радянських ЖlLно.к з днем 8 березня _ свяroм єдності і солідаРНОСТQ Т'РУІДЯЩИХ жіНОК ycbQU10 світу. РаДЯНіСькі жLНКИ,п,vдкреслюється у при-

і

.

іЗ таНlЮ, ,Вікла71

внесли

У розвито.к і

велики

й

зміцнен-

ня ба['а'J\онаціональної соцlа-

П 'аЛ/киIМИ,

леClКами

товаришiJв

тривалими

зустріли

ПР\'lсутні

Л. І. Брежнева,

Г. І. Вороно.ва, А. П. Кнрнленка, Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазурова, Д. С. Полянськоro., О. М. Шелепіна, Ю. В. Андропова, П. Н. Демічева, Б. М. Пономарьова, М. С. Соло.менцева, В. І. ~лrнх, І

В

..

К

апіто.нова, к..

лІстично:і /держа:ви, не:поруш-

тушева,

ЧОЛOlВі,КalМИ, братами вони бу-

дянських

Со.юз, геРОЇЧН1() .захищали йо-

колаєва-Терешкова.

НОЇ ДРУЖlби народів СРСР. Разом lіl3 С:ВОЇМИ батьками,

дували :великий го

,від

РаідЯНСЬ.киЙ

о.п-

.

Ка-

З ДОПОВіДДЮ :на збqрах ,виступила ,голова Номітету ,ражінок,

дянського

оорогі'в,забезпечили

Геро.Й

Ра-

Союзу В. В. Ні-

ЗІвеликим

:Пl'днесеНtням

РОЗНlвіт нашо.ї ВатькіlВЩИНИ, її Івсебічний ,ПРОl'рес. Услав,

учасники прийняли

:урочистих ,в·італьниЙ

ний лі1'ОПИС соцrалістиЧlНОЇ ВітчНlЗНИ :золо.тими лІтерами

ЦентральНІОМУ НПРС, Президії

вписані їх .імена. І нині в О(ДНОМ:У строю з чоло.віками

Ради СРСР, СРСР.

збо. рі в .лист

Номітетові Верховної

Раді

Мі:ністрів

flZVN'AVA!IVA~ЛZIIV07.DYиАИgzVAlP2iilP2iilVAiJVAiJrar.lllW.NA"LiII"ZZAU.NA"LAVи.o;vDА

21 КВІТНЯ - ВСЕСОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИК

Патріотичний почин підтримано КОJIеитиви приємств -

сroлич:них .під­ заводу Імені

Лихачова, депо. MOCКlBa-Co.p­ туваЛІ>Нtа, 'тонкосу.кон:ної фаб­ рики Іьмені Пе'J\ра Алексєєва ВИСТУ;ПИЛИЗ ІніціатИJВо.ю про­ ,вести 21 Ік,вітня ,масовий .ко­

муніСТИЧIІИЙ субо'l1НИІК. МОСК­ вичі IПРИClвячують йо.го. 103-й річниці

В.

І.

дня

Леніна

ВИ1КОНaJННЮ

:народження

й

успішному

завда'НЬ'l1ретього.,

вирішаЛI>Нtо.го IроКУ п'ятиріч­ КИ. Вони д<tJIислOlВО ПР8!Цю­

вати

платно,

Ідень ,ауООТІНи:ка з

'ВИООКОЮ

без­

,продук­

тивністю, добитися ,вІ'дМі:НlНОЇ я,кості

Іваіх

Івикону,ваних

біт. Патріо.тичниЙ

почин

,ро­

цих

колеКТИВЇIВ знаходить палку підт,римку трущ.Lв:никі,в міс'та

і села IНашої :ресnуБЛіКИ. Од­ ностаЙlне бажання взяти

участь

у

СіВ яті

праці

NQ 3,

де працює

ко.лек.ТИВ меха.н1IзаТQрі'в Олек­ сандра Нilко.лає.ва. Бригадир зая,вив, що. г1рнИlКИ

,в день суБОТНИlкакожну ,Десяту 'тон­

ну іву.гілля видобу;дУТЬ додат­ ково до. заJlщан/Ня. Шахта,рі «Жовтнево.ї~ вирішили :lІід час с;убоТШІІка пращювати на зекономлених :матеріалах. Т,ру:дитися 21 к,ві'DНЯ ще

з .більшим напруження'м, Ініж у звичайн:і дНli, вирішив ,JЮ­ лектив 3aJпорі'ЗІ>КОГО За!ВQДУ «KOMYlHap~. Ві:н випустить 300 автомашин «Запо.ро­

жець». із

Іх

буде

зекономлених

вигото.влено матеріалів.

(РАТАУ).

*

*

народний mіно.чий день 8 . березня тру;дящі Ра.ДЯНІСь­ ної У~раїни. Цьому, велико­ МIУ і CJВіТЛОМУ С'вяту були присвячеНі У,рочисті з6Qри, ЯlКі .в.і~булись у Жовтневому палаці ІКУЛЬТУРИ Істолиці на­ шої республіки. Т,ут зібрали­ ся знатні жіlНКИ Києва й об­ ласті, герої праці, .вІдомі майстри ІПРОМИСЛОВОГО, ·кол­ ГОСІПНОГО

і

.ра;цгоспного

'ВИ­

ро.бництва, Івчені, діячі к'уль­ тури.

У баl'атьох

'м е,дал і , якими відзначила

ордени

й

БатькLвщина

тру~довий

і

рат­

ний ,repOЇ(3lM овоїх дочок. Вс.тупним словом зБQРИ 'відlКірила заступникго.лOlВИ виконкому Ниїв.ської міської РаІДИ ,депутатіІв Т.рудящих

М. А. ОРJJИК. ПРОМ'О:ВЦі, Я'кі ВИlСТYlПили

привітали

,на

них,

жінок

гаряче

із

святом,

lПобаlЖали їм щас:тя, здоро­ lВ'я, ·нових успіXlІIВ У в'сена­ родному

ве

поході

викона:НІНЯ

за ,достроко.­

Ірішень

ХХ IV

з'їзду КПРС, заlвдань дев'я­ тої п' ятирі'ЧlКИ. У<tас,ники

У,рочистих збо­

рів приЙіня,ли !ВітаЛЬНі листи

Це.нтральному Номітетові КПРС, Президії Верховної РаІЦИ і Раді MiHiCТlpilB СРСР, Цент;ральному Номі­ те тоні НП України, Президії Верховної Ради і Раді MLHiC1lpilB У,країнської РСР. В ,роБОТі урочистих зБQріВ ВЗЯ'ЛИ

wчасть

керLвники

Ко­

'МУНіі~:гичної пар.т.ії і урядУ У'К'раlН'И товаРИШl І. С. Гру­ шецький, О. П. Ляшко, В. В. Щербнцький, В. Ю. Малан­ чук, Я. П. Поrребняк, В. О.

Солоrуб, В. М. ЦнбуJJЬ~О.

варсько.ї путаті'В

:раЙо.нної

Бро­

Ради

!Де­

дово.дить

ДО 'Відома депутатів районної

Р8ідИ,

що

березня

'року

СІкликається

17

1973

ХІІ сесія

районної Ради депутатІв 'дЯЩИХ

(трина'дЦЯТо.го

'l1pyсlкли­

%а,ння) з IПОРя.дком денним:

3віт про

робо.ту внко.нко­

му раЙонно.ї Радн депутатів трудящнх за Сесія

1972

ГОДИІІі РЗJНІКУ

в

ІІІ поверх).

о.б

11

'приміЩеІНні

райвикоНlКQМ,У (вул.

15,

рік.

IВЁдбудеться

вико.нкому районної Ради депутатів трудящнх

«ПРО НАСЛІДКИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ БРОВАРСЬКОГО НАРОДНОГО СУДУ. ВЬДПОВі;дно ІДО Указу Президії Верховної Ради J'KpaїH­ ської РСР від 4 листопа.ца 1972 року протягом с:ічня­

І

ЛЮТОГ·О цього року 'Від.булисявибори народних ЗRсідателі,в Броварського районного народного суду. Всього Іна зборах трудящих та виборці;в за місцем л.ро­ жив.ання обран() 120 народних ЗЗіС}дателіIВ.

Вибо.ри пройшли орган і ЗOlвано , 'у повній ~іДПОВідності 3 Нонституцією Української РСР, ЗaJКОНо.м :про еу,до­ устрій УРСР та Положенннм IІрО Івиборирайонних (м,іСЬ­ ких) народних Clудів Y-краї'Н'ської РСР.

'Внконавчий ко.мітет Бро.варської районної Радн депутатів трудящих.

виступі

,цире,ктор Налині,в:смюї вось­ мирічної :школи А. А. Ново­

динку

НОIГО тов.аРИС'Dва о.JrОРОНИ при­

РО'ДИ А. М. По:гребовськИ'Й. BilН 3IВepHYIВ ~aIГY іНа кращу о;рганіlЗацію lЮООТИ шкіль­ НИХ 'учні'ВСЬких виробничих бригащ, яні є невід'ємною НaJвчально-виховно.­

ного I!Іроцесу lll!J{~Л.

Дl:лов,а що

,ро.змова

IШк·ола

центром

.про

повинна

те,

стати

патріотиЧіНО:ГО,'

тернаЦіонального

та

BO-ІПатріотичного

ін­

війсь.ко-

вихо.вання

шніЛhНОЇ молоді, дала, безумовно.,

значну

~користь

учас­

никам сеМі'Наа>У.

ltaлині:ВСblКій lвос-ьмирі чній шко.лі

,за

роботи

І~ращу

lПо.

вручено.

Іпостановку

о.хороні

г.рошо:ву

при;роди

премію

в

розмLрі 50 карбованщЕв. Вitд­ значено. 11аКОЖ доБРУ роботу гурт,ка

ЮНlнат,і,в

цієї

працюють

школи.

роботах

культурн

за­

Apyroї

У

ПJJемпта­

Як і в минуло.му році, попереду. у СОЦіаJJіСТИЧНо.му змаганні йдуть брнrади

І

Д. М. Лащіва, І. П. Федоров­ CDKo.ro., М. Т. Блохіна та І, Г. Базира. Тепер весь наш ко.лектнв

ПОСИJJЮЄ

темпн,

щоб державний план першо­

ro. RDapTaJJY

завершнтн

до­

стро.ково..

В. КОРШУНОВ, заступннк

начальннка

,~, ( ( (

ПМК-8.

НАГОРОДА

ЩСНЮ

( Вокально - інструменталь- ( ний ансамбль «Журавлі» ( ще молодий, але вже здобув ( заслужене визнання серед ( І<Олективу Ниївсько.ї птахо- І фабрики. За активну куль- І турно-масову роботу під час ( зустрічі 50-річчя утво.рення ( Со.юзу РСР усіх самодіяль­

.них митlЦiiв спілки

див

Ікомітет

проф- (

піlдlПРИЄlмства нагоро-

1\У;РИСЬКИМИ

путі:в.ками

сцени по.бували у Смольно\'ІУ, В ЕРМітаЖі, на Піскарьо.всько.му

багатьох

кладо.вищі

інших

та

( (

в

визначних (

місцях міста-героя на Неві. ( екскурсанти повер- ( нулися з хвилюючими вра- (

Додому

щеннями від перебування в ~ В,

КИЯШУК,

керівннк ансамБJJЮ.

дент.

( (

на ПОЇЗДК'У до Ле.Н!іlНграда. ! Аматори самодіяльної (

Ленінгрщn;i.

О. БОЖКО, rромадськнй кореспон­

по-

на

хо.заво.ді «Рудня~, на спору­ дженні приміщення серед­ ньо.ї шко.ли на 960 місць у Броварах та багатьох іншнх о.б'єктах.

На семilнарі-нараді ви:сту­ /ПНІВ Ідиректоррай:онної стан­ Ції ЮНlнатіlВ та го.лов.а райо.н­

ЧЗіСтино.ю

будівеJJЬНИКН

черrи свннарннків Калнтян­ ського відrодівельного комп­ JJeKcy, на будівництві пташ­ ників, ЖИТJJо.воrо. дому і бу­

хат;

Головна,

Напередодні жіночого

дня

Міжнародноtо в

районному

бу~иНК!f культури відбулися раионНІ урочисті збори. Зал засідань заповнили представ­ ники партійних,

радянських

і

гРО'мадських організацій, пере­ дові виробничники. Коротким вступним слово.М збори відкрила секретар міськ­ виконкому В. Я. Багнюк. Ло­ тім вона надала слово для до­ повіді секретарю міськкому

КЛ України Л. І. Шелест, яка розповіла про активну діяль­ ність жінок в комуністиЧНО}'IУ будівництві, вихованні підрос­ таючого покоління, розвитку науки і культури в нашій краї­ ні.

З привітанням виступили ветеран

ПОВІДОМЛЕННЯ

овоєму

карбо.­

\ ( І

ВідВ1tачеll/llЯ свЯ'nlа

Ікомітет

трудящих

інтернаЦіонаЛІ>НОМУ

у

слово

тисяч

111

веРПlальних

Івихованню учнів. На питанні поліпшення IвійСl>ково-па'l1ріО­ ТИЧНОГО ,виховання школярів

ПОВІДОМЛЕННЯ Ви.конаІВЧИЙ

Наші

Директор Княжицьної се­ редньої ШRОЛИ О. С. Заєць розповів про роботу педно­ леКТИlВIУ ІПО, 'LдеЙlНlO-політично­

зупинився

І

ударно.му

трудящих.

та

І

на

що

ванців.

ПОЛіІІшення IЇІдейно-вихов' ІНОЇ та !ВЇіЙськово.-патріОТИЧНОЇ роботи серед :шкі.лыоїї мо.ло­ ді- /Це lПитання було обго­ ворено на IceMlhapi-нараlді дире.кторiJв шкіл :району, що відбулася ·В залі засіда,нь ви­ НОНКОМУ райради депутатів

му

rоворять,

~'iiiII~.iW'~~~

(ТАРС-РАТАУ).

висло.­

ІВИЛИ гІрники .шахти «Жо:вт­ Інева» 'комб~нату «Донецькву­ l1ілля~. 3 IВеликою аКТИВlніс­ ТЮ п.роЙ:Шли збо.ри трудящих на .діJIЬНИiЦjі

*

У'РОЧИСТОlвідзначили Між­

наше

тверде. Понад завдання виконано. будівельно.-монтажннх

ро.біт

ДОСВІДОМ

СЛАВНІ .ДОЧКИ ВІТЧИЗНИ Світо.ва маДСЬКіСТЬ

ці

Корисний обмін

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕппАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

І

ганізацій району міцно. три­ мати у сво.їх руках. Підсум­ кн робо.тн за перші два міся­

Комуністичної

партії

І. К Цімошинський, токар за· воду «Торгмаш» Н. Л. Красно· жон, свинарка радгоспу ім Кірова, кавалер ордена Тру сов ого Червоного Л раnорс Н. О. Фоміна та інші. Учасників зборів тепло і .сердечно вітали піонери місь .кої середньої школи М /, Наприкінці відбувся кон

,церт, з яким виступили пред .ставники мистецтва м. Києва В фойє будинку КУЛЬТУРІ ,була влаштована .продаж художньої

виставка літератури

присвячена Міжнародному жі Jtочому дню Н а фото:

8

березня. секретар міськко

.му КЛ України Л. І. ШелеСJ виступає з доповіддю перес учасниками урочистих зборів Фото П. Голованя.


Твій партійний nідні.мати

"Ми повинні намагатись . члена партії все вище, вище

".

звання

і

квиток

значення

вище".

(В. І. ЛЕНІН). Згідно з рішенням ХХІУ з'їзду партії трав­ невий Пленум ЦК КПРС постановив провести в 1973-1974 роках обмін партійних доку­ l'IІентіп членів КПРС. В Постанові Пленуму говориться: «ОбмІн партійних документів про­

раJlЬИИЙ авторитет буде тим вищим, чим більш високими ідейиими і моральними SlКОС­ тями володітиме комуніст. Тому партійні (Jpraиізації покликані добиватися, щоб всі хому­ ІІіСТІІ суворо дотримувались вимог Програми і Статуту КПРС, на ділі виконували авангард­

вести як важливий організаційно-політичний захід, підпорядкувавши його завданням даль­ шого зміцнення партії, підвищення активності і дисциплlии комуністів. Він повинен сприяти полІпшенню діяльності всіх партійних органі­

иу роль на виробництві 1 в громадсько-полі­ тичному житті. ЦК КПРС затвердив зразки нових партійиих документів. Відповідно до вказівок ХХІУ з'їзду КПРС і побажань кому­ ністів на иових партійних квитках нанесено портретне зображення засновника і вожди на­ шої партії Володнмнра Ілліча Леніна. nарт­ KB~TOK нового зразка розрахований на 22-річ­

зацій, посиленню ЇХ роботи по виконанню зав­ дань господарського і культурного будівни­ цтва, поставленнх ХХІУ з'їздом КПРС. Обмін партдокументів необхідно в повній мірі вико­ ристати для дальшої активізації внутріпартій­ ного життя, вдосконалення методів партійного керівництва, підвищення рівня ідейно-виховної та організаторської роботи в l'IIacax». Сила нашої партії в ідейності, активнос­ ті, саnювідданості комуністів. Партія ленін­

нии строк.

Сьогоднішню сторінку иашої газети ми при­ свячувмо матеріалам про історію партійного квитка, починаючи з квитків 1917 року і ТНХ, які з ХВІшюванням візьмуть в руки сьогодніш­

ський авангард народу, що веде його на вирі­

ні

шсннл

що

нелиних

ПаРТlН1ВИ1'ак

завдань

це

-

будівництва.

аонов­

НИЙ док,у,мент, що 'ВИЗ.начає па,рт,ійну 'належні·Сть комуніс­

та. Видається 'він ,на руки 'не пізніше, як ,в .декадний страк

з

дня

затвердження

бюро райкому ІрішеНІНЯ пер­ t:инної 'партійної організаLЦії про прийом Ів члени КПРС. ПреLд'я:вляється партійний l\іВИТОI\ тіль'ки в партійних органах.

В rIШИТНУ регулярно відмі­

Ії мо·

ІЮl\lуністи

нована ТИ людина,

'тому

ОбліНОіва

на lВідпаНіДllісто.рі.нки цього 'документа, і ІВі'дразу стане Яl'IНО, наскільки ,а'Ку,ратно ти

,ме,р, Це :дозволяє 'зCIJВ'ЖДИ пе­ ревірити,

чи

підтрим,уєш зв'язок З партій­

належить

ною

цред'являє,

орга'ніз.ацією,

дисциплі-

СІІОЧАТКУ БУАО САОВО В

роки

документи, вали

царизму письмові що підтверджу­

на.леmНіегь

людини

ДО

біЛl>ШОВИLЦЬКОї ,парт,ії, не ви­ давались. Партія знаходила­ ся в глибокому піlдпіллі, ;ко­ Муlніc:rи працювали нелегаль­ но, Ідат,римуючись суворої

'КОНJспtрацїї.

ПрофеСійНі

ре­

волюЦіонери, переїжджаючи з однієї Iпа:рТіЙНОЇ організаЦії в

іншу,

Ікористувалися

паро­

картка

звана

хто

ТalКИМ

партИ

ланок

зараз

ДИТЬ

IРЯ'д

є т,ак

єдиного

НВИ'!1ка,

ІВ

П8\Р­

ЯlКУ :вхо­

дон,ументів,

.,заCJВііЦЧУЮТЬ

'нале,жність

що ІДО

RПРС, і єдиний <для Івсіх парторганізацій порядок їх оол~ку, .оформлення, видачі,

і

погашення ності,

подattня

зніт­

Але ця система іСінувала завжди. В перші РОНИ життя j дІяльності нашої партії 'И'іЯ'ких "'витків не було.

,не

його чином,

Люди, ЯJКИМ пощасливи­ лось зустріти В. І. Леніна на ФІнляНіДСМЮМУ вокзалі у знаlме:НlНИЙ день ЙОГО повер­ нення з ем.іг,рації іВ Росію, зберегли ~ ІПaJМ'яті один з найбільш х;вилюючих епіl30-

діlВ ,іСТQРИЧіНОЇ :події: Іллічу, яного lВі'тали багаточисельні делегації робі'ТНИКі,В, черво­ ноармійців, СОЛідатІв, ма'І1РО­

СіВ, Івручають па.рт1йниЙ ,КlВИ­ ток .NQ 600 ВиборЗЬКОї ра­ йонної орга'lІ~ЗаіЦії 6ільшQlВ.И­ к,іlВ Петрограду. В ilдом і обставини,

року.

служить

ІнаЖЛИJВіших

система

тllЙНОГО

дійово ІКВИТОК

тому,

кsитQlк

з

складу

оргаlllі, де кому,ніст стої'ть на 'Квиток ,мають однаковий но­

Досить

партдокументів,

нннішнього

в систем'і облІ:ку фактиЧіНОГО СІкладу наШ.ої 11Іартії. Основою оБЛіКу особового

партійному

обліlКУ.

внесКі:в.

обміну

березня

ОДІнією

чи ні,

ПОГЛЯНУТИ

сплата

1

партійний

Обов' я.ЗКOlВим дода''!1К()М до іпа:РТНВИ'І1ка є' облі.кова К8іРТ­ ка, котра 'м.істить основні ,даl!!і ПРОlюмуні'ста, Нару~и вона не :видається, а збеРі­

члеlнсыхx

чається

після

розпочався

ПРИЗНАЧЕННЯ ПАРТКВИТКА

гаєть'ся

.

при

квиток Н2

600

:регти

HbOro.

для

потрібно збе­

Так, 3 ,кsі'тня 1917 року :на ІПЛОЩі Фінляндського ІВОК­ залу бу,в !Вручений партійний

!ВИХОДУ П8іРТ1І з піід­ ВИбоtPзьний райком

!Встиг уже ВИІД8ТИ 599 !{1Вит­ ~ilВ, fЮЛИ прац,Ьвни'к8JМ райко­ му прийшла думка: Леніна можна 'Че,кати в Петрограді з дня на день, па:рТійний

Як уже говорилося, iJla;pтійні ,к,витки (членські ка'рт­ ки) 1917-1919 років не бу­ ли єдиного зразка. В кожно-

у ,коmногораЙ!Кому Пет­ po~paДtCb'KOЇ організації була ClВОЯ

НYlМерація

ПіСЛЯ пілля

доку,ментів.

тити

членські

створювало

умови

партійної

.цля

Дисцип­

ліни.

іН1ВИТОК. А ,в недільний трав­ не~ий день цього ж року партіЙlні активісти Виборзь­ ІШЇ сropOJНИ побачили Воло­ дими,ра Ілліча В своєму рай­ номі. Ві,н прийшов сюди ра­ зам з Надією l{остянтинів­ ною l{РYlПСl>КОЮ, щоб запла­

,

сил,

порушень

Під .кОllrl'ероllrl' воо яких партійний квиток Н2 600 6У1В виписаний на ім'я ВолодИtмира Ілліча.

му ,Місті, губернії вони мали IНYlмерафю, 'IЮЛф, розмІр, містили рі,зну 'Кількість ві.цо­ мостеЙ. Це З8ІВзжало LЦeнтpa­ лізації оБЛі;Ку і розподіЛ'у

,внески.

На УІІІ з'їзДі партії (бе­ резень 1919 року) було прийняте рішення про пере­ реЄС'l1рЩію

BC~X

членів

па,р­

тН. ФaJКТИЧІНО LЦe була перша ЧИС"l1ка Шl:РТії. В хоДі пере­ реєст,ращії спекулятивні ан­ типартіЙНі елементи, що при­ мазали.ся іДО партії після Ж()l!lТН~ 1917 р<жу, з її лав були 'Ішчищені. Решт'Ї чле­ нам партії старі паРТЇЙlНl квитки були зам,інені нови­ ми.

лнми і 'партійними кличками. ЦіIК3;ВО, що партійні илич­ і ,КОНClпіративні прізвища багатьох ,революціонерів з часам

стали

відомі

всьому

ов.ітові. Зараз, наприклад, відомі більше 160 псевдоні­ міlВ В. І. Леніна Іразом з ва­ рі,антами ОДНОГО й того 'ж

псендон~му.

Однією з найра­

ніших партійних кличок 20-літнього Володимира

у льянова бу ла Ста!рик В 1899роцї ~ИЙlшла фундамен­ тальна робота В. І. Лені:на «Розвиток 'КiQпіталізму 'в Ро .. Сії», яку він Іпідписав Во­ ло:димwр Іллі'Н. Ховаючись відпереслідувачіІВ, Володи­ мир

Ілліч жив ПіД прізвища­

ми Іорданов, Н. П. Іванов та ~НJlllими .

В

ста'рі

~витки

,включалися

,wвиток мав

було ПОСТ8ІВлене питання про fffiЄlдення парті:йних ~витків.

ЦК 'ІЮ3іробивзразок членсь­ НИХ ІКНИЖОК і розі,сла:в його в ,мі-с.цев.і оtPГЗінізації. В Пе11роградській партій­ ній оргаlНlз'ації ,квиткичле­ нам шартН IВИ!Давалися вже

в бе:резні qди:н

з

1917

,року.

ТaJКИХ ;кsитків

ві:даєтьая

о

Пра роз:по­

стор.

О

оде'РЖaJlІ!НЯМ

партійного

єдино­

,~витка.

про­

йшов пере.реєстрацію 1 В. І. Ленін. Це було 17 ..вересня 1920 ,року. З властИlВОЮ йо­ му (',Rромні'Стю Володимир Іллі ч п'ять тань

:ВіДПОВіВ на ~,ci сорок 'Лише основних запи­ а;нк,ети

IВВаж8ІВ

-

жодного

можливим

для

не

себе

і

шилися ІВ душі ми. 3аIК]НЧИlIШIИ

меншовика­ цю чистку,

Іпартія цровела в 1922 році о{)мін па'РТКВИ-ТКLв. ПаРl'lrВИl1КИ зразка 1922 року :значн.о ВМДРїЗНЯЛИСЬ іВід попередніх. Вони мали дру­

ші

IНУІмеращію, були мен­ форматом, тому, що

,за

мості

лише

основні

'відо­

прLзвище, ім'я, по

-

баТЬ'!{ОВі, ,рік ,народження комуніста, час його в,ступу в па;ртію, назву організації,

яка видала Н!ВИТОК, пlДІІИС HOMYlHicТJa іСe1\lрета;ря повіт­

~OIМy

(РaJЙlКОМУ), печаму

і

'Дату ВИідачі документа, а та­

'кож дані ІІІ'РО СЬІНИХ IВнооків.

сплату

член­

Решта lВilдомостей були перенесе.ніlВ особову справу, ЯJка мала 6днаковий з пв,рт­

lКВJiТI(()iМ IНІОмер

J.

збер1rалась

,в11ій оргашlJзації, де вliн пере­

зalмоашюрецыи'й райко.м партії моста Москви 'містив­ оя тоді на П'ятницьк1й ,ву­ ЛИlЦі. Оюди в qцинз осінніх ДRiiВ 1920 :року .і ПРИЙlПЮЦ

бу,mllВS партійному облі'ку. . В. 1927·· році Прс:>ВЕЩені

за (:'ВОЇІМ партіЙНИМ JllВИТIIЮl\1

єдиного Ілліч

зразка Лені,н.

Володимир

Номер

цього

НВИl1ка 224332. Після Х З'Ї'ЗДУ партії ЦН ІІІ!РИЙ'НЯІВ

постанову

о

чeproв.нй lПерetпис а(омуніст1в об:м:1н 'парТіЙНИХ ІlІВит.кіlJ3.

t

ФЩ>ма 'квИ'lUdiв Іне зМilнилася,

аЛе заміСТЬ особовИХ C'IJlpalJ3 -була запрова'джена єдина об­ лmова

К8!р1П(а.

Т,ут нам хочетЬся. вІдтво­ ,рити 'РОЗПОВі'ДЬ ста,роro біль­ іШОВИRa йосипа щ,кова.

НОВЕ ЖИ'r,l'Я

о

ЗИіВатись КОМYlнLстич.ноlO пар· тією Ра!ЦЯ'НсЬtЮГО Союзу. Але

Партквиток

ні

при

0000001

В 1927 р. проводИtВся об­ Мін партійних документtв. Я працював тоді в ЗамоClКВО­ реЦЬКОМУ райкомі Мо'С!{1ВИ. На засLдан:ні бюро райко­ му один 1з НaJЙстарїших біль­ шовию'в-леНі:НЦіtВ Олександр Митрофанович Стопані ,за­ ПРОПОіНУІВ,ав

закріпити навіч­

но за Володимиром Леніним партійний номер

ОІЦИН.

Всі іlдею.

пал~о

Іллічем квиток

lIIідтримали

Нк :ВіЩомо, Номітет па:рт:ії

Центральний iHpaJCYBaB про­

ністів і rвидав Замооююрець­ кому раЙ!кОіМУ партії партій­ ний IКSИТOlК М 0000001 ЧЛе­ на Все,сою3ІНОЇ Номуністичної па;рт!ї ,(61льшови.Кі'В). В ньо­ му 'ВІ!{аза:но:

-

Ульянов (Ле­

нін).

Ім'я, [І.о

батькові

-

Во­

лоди.мир Ілліч,

Р.і'К нatpОДЖЄНlНЯ 1870. Час 'ВС'ТУ'ПУ в ,партію - .

1893.

'Кожному

черговому

об­

міні членсыRйй !КВиток Н2 1 ні'КОМу не виДається. Цей но­ мер назавжди закріплений за партійним 'НlВИl"КОМ заановни: ка і 'ВОЖДЯ па.рт.її. 1 6ере:зня 1.973 усталеною

ро.ку

Тр8ДИlЦіЄЮ

за

парт­

.Н1ВИТОК зразка 1973 року за номером першим 'було випи­ сано на ім'я Володимира Іллї"ча Леніна.

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ДБАЙJlИВО

цю

хаRНЯ замоснворецьких ,кому­

п,рі'звище

[JРОПУ,стити.

РНП(б)

нижче.

2

Перед

ком,унісТіlВ

ВіД меншавикі,в, які перефар­ бували «фас'аід», але зали­

мі,стили

ність, переlміщеlННЯ, команди­

партію .ВіД іма­ обюрокрачених,

не11вемих

'Графічні даші 'ко.му:ніlСта, що­ місячно рабилися відмі'т.!{и про ЙО'ГО грамащську діяль·

го

!КУ стаїв неПРИЩ8:ТНИіМ. ТОДі і

від

HOBtalHY

ВОЛОДИімира Ілліча БУІВ псев­ донім ЛенiJн. Пі!Д цим і,менем

БУlрхливезростання більшо­ вицьких організацій. Іоную­ чий ІВ пі,,щпіллі аюряд<ж 'Облі­

.вигляд

ла очистити зури:кш, Вlід

'книжеч~и із 33 сторінками. В ньому бу ли викладені 6іо­

,РОВ;КИ,СТЯJгненшя.

Генеральної

ми В. І. ЛенLна, 1101Винна бу­

Програ.ма, Ста'тут партії, а в нових їх ,не було. Новий

ЦРОВЄlдеНIНЯ

ЧИС11КИ іпа:рт.lї, яка, за сл'ова­

Ця :робота була занінчена уже ІВ кі,нці 1920 року. Нові ~ВИ'І1КИ .в~дрі,з'НlЯЛИСЯ від ста­ ,РИХ тим, ,ЩО вони були ЕЩИ­ ного формату, містили одна­ кові ві.цомості про комуніста.

Але головним іінайрозпо­ всюдженLшим ,псевдоніМОМ

О,ргаlllіЗ8ТIQР і вождь нашої Шllртії ,і 'ввіlЙШОВ У ,світову істор.ію. Після ЛЮ'І1невої революції 1917 раку в ;країні почалося

про

GДИНОГО аРАаКА

ки

ЗБЕРІГАТИ

Ніяких правил чи інструк­ цій, де і як 'Комуністу збері­ гати CJВій парТІКВИТОК, не встановлен.о. В1н сам поои­ :нен оберігати його від за­ гублооня і 'ТИМ більше ,кра­ дtжок' Alцже ,~виток 'може потрапити в руки ~opoгa пар·

т'ії, ШПИГУНiQ чи афериста, Я/КНЙ !СКористається НИМ В с.воїх брудних LЦілях. Тому втра'та IКSИІТка серйозний. партійний nPOC'ТУIIЮК, і пар­ тJJя суворо карає за хала'l\не С1'а.влен;ня до його збе,режен­ ня.

Володимцр Ілліч приймав в житті пар'llitйної організа­ ції 3aIMOCIКВopeцbKa най ак­

Якщо ,комуніст загубив пар'l1iЙ!Ний кsиток, rвінзооо­ в'~ний бе:з зволvкань пові­

ТИІВ,Н'іШУ участь.

домити

В Іподальшому .о6м1н- пар­ тіЙіНИХН1ВИl1ків IІ1РОВОДИВСЯ В 1935 lі 1936 :РОіКах. ОстМІ­ ній обмін був у 1954 раці, після '1'011'0, як за рішенням ХІХ З'Ї'З'ДУ 'партія С'тала lНа-

ганLзащю. В.она ;вияснить об­ СТІІІВИНИ, при Я'ких вlдБУ1ва­

Субота,

10

березня

1973

року

л'ася

про

втрата,

це

і

авою

ви;рішИ'ть,

МОІЖІЮ. ІВ ,даному та'l1ИіСЬ

про

партор­

раз,і

видачу

ЧИ

клопо­ ·нового

документа.

о


ПРОПАГУВАТИ УМІЛО, ТВОРЧО

Ювіл~Йни.й JнаЧИIВ

Трохи більше двох місяцІв

минуло відтоді, колн в столи~ ці нашої Батьківщннн-зоре~ носній Москві відбулося ypo~ чисте засідання ЦeHTpaJlЬHo­ го Комітету КПРС, Верхов­ ної Радн СРСР і Верховної Ради РРФСР, присвяче~е

50-річчю

утворення

Союзу

ГенераJlЬННЙ секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв спов­ нюють наші серця законною гордlСТЮ .за багатонаціональ­ ний радянський народ, за Комуністичну партію, за на­ шу . велику Батьківщину, на­ дихають на нові трудовІ звершенни в Ім'и П процві­

даннІ, разом з первинннмн партІйннмн організацlямн провелн значну організатор­

ську роботу. Вони п1дroту­ вали змІстовні лекцІї І допо­ віді, доповннлн іх теоретич­ ні положенни конкретннмн фактамн з трудової діяль­ ності своїх колективів, про­ думали форми І методи до­ иесеиия ЇХ до свідомості трудівника.

у системі партійної, ком­ сомольської полІтосвіти та в масових формах пропаганди

проведено по два додаткових ' На

високому

ідей­

но-теоретичному рІвнІ, з ро­ зумінням_ завдань сьогоден­

ня вивчалися доповІдь Геие­ paJlЬHOГO секретаря' ЦК КПРС Л. І. Брежнєва «(Про п'ятдесятнріччя Союзу Радянських Соціалlстичннх Республік» та матерlалн урочнстого засідання в пар­ тійних організацІях заводів шнноремонтного і порошко­ во'і металургії, СПМК-508, ПМК-15, Центрально'і ре­ монтної майстерні, райлікар­ ні, середньої школн .N2 3.

Зокрема пропаганднсти цнх та інших підприємств П. П. Галуштенко, Т. М. Костяна, М. Т. Марченко, М. І. Кисіль виступили з цi~ кавнми лекціями, органІзува­ ли широке ЇХ обговорення з слухачамн.

З увагою слухали медич. ні працівникн райлікарні ви­ ступ

свого

П. М.

пропагандиста

Іваненка, який пов'я­

зав теоретичні положення' і висновки про . питання соцІ­ ального

го

розвитку

народу

з

paДJIНcькo­

складиими

даннями . в боротьбІ голіття людини.

за

зав­

дов­

У багатьох партІйних ор­ ганізаціях заняття пройшлн при активиій участі самих слухачів, які підготували зміСТОВИі реферати.

.

Однак не в усіх партійних організаціях уміло організу­ вали вивчення І роз'яснеf!:НЯ. матерІалів урочнстого засі­ дання. Окремі пропаганднсти ие подбалн про урізноманіт­ нення форм І методів доне­ сення до свідомості людей цього історн'ПІОro документу партіl. У пропагандистській роботІ ще недостатньо. внко­ ристовуються

техиічнl

унаочнення

засоби

І

пропаганди.

Потрlбио пожвавити робо­ ту і в ЩRолах комуністнчноl праці та в іиших формах ма­ сової пропаганди. Кожне за­ ияття

в

ннх

повиние

прохо­

днти на внсокому Ідейно­ му і методнчному рівні, прн

високій

активиості

слухачів.

М. КОЗІН, завІдуючий кабінетом по­ лІтосвіти Украіии.

міськкому

КП

також рослинницької

ції, колеК1'И'В третьомуроц·і

'вне'СКОМ­

НО'вих станови'в з кожного гек­

вести са -

22,3

центнера,

числі

пшениці

чі'в

150,

-

го на ето

у TO~IY

24,1, ово­ - 124

-

і КОРМ(}ВИХ чльтур. ВИ'роблено сіль­

CЬKoгociIOдapCЬ'K~X угідь 732 цеНllН~РИ, м'яеа-54.Це дало МОЖЛИ'ві'сть

1!ик()нruтиі

пере-

виконати деРЖaJвні плани ~ с(}-

150

центнері,в,

живлення

42 центнери

'КОРМОВИХ

ЛУ3'і госпо:дар~тва і в ціло'МУ ра:дгооп ,доБИ1В~Я рентабельнОІСті 30 проц~ті!В; в радгос'пну касу ,надійшло 456 тисяч карб()lванців чиС'того прИбу'тку. Про 'в,се це ишлося на пар-

му чи.слі сі.нажу 2,5 тонни, ltoрмових бурякЇіВ 4 тонни і 1О тони с.ИЛOlс.уна кож· ну 'КОРО'ВУ. КОінкре· т.ніше почали займатися відтворенням стада.:В цьому році з'начно

збор&х, роБО'Ти за юшулий рпк. Особливу ува-

:!оільши' МО кількість телиць, що ста:новИ'тИ<ме 35 гол~в на сто ' корі·в.

гу зосереджува.ли Іна 'ви!'{ри,тті неДQлік;lВ, & ЇХ ще чимало. По-

Особливу увагу звернули на підгО'то'вку IпосіюlОГО матеріаду. ПlУвністю Зl1СИП&НО і допедено до l}tощциції першого класу на,сіЮfЯ Я1)ИХ культур, в'~О\\"щ' кільхасті загот(}в-

рі'вняно ВИС()ІКа собіlвартість ко:рмі'в для худоби, а звід~и і ,м()Л(ща. Дорого ще абходяться зерн(), фрукти і ягоди тощо.

ВключИ'вши·сь у

соціаліСТИ'чне

Все' союзне

змагання

лено <К<tрТО:ПJJЇ

за

КаДj}о'ве пИ'тання не схо- · 3 п-орядку де.нного для пар' то'рг&ніlзації і ДИlРекцП рад­ госпу. Для створення резер'ВУ ДИ·ТЬ

спеціалісті'.в радгО'сп

к.а, · в техніку:ми 4. Крі'М того, ' З&GЧ:НО на'в'Чається ·в ,i.H- · С'титуті

4 чоловіка і в тех.ніку2. В системі аГРОЗОООіав­

дажу державі м'яс&, молока, а

С()lВУ !!'оботу серед робітників, допомагають їм OlWані3}'1Ба'l'И дійове соціulcтичне. змага:н-

обхіщну кілиkть бульб 3&ltЛа-

пах нашої країни завоювали сор­ ти озимої пшениці, виведені у

В сесоюзно,м,у

haykobo-дослідНОJtу

державні сортовипробування і в порядку першого іспиту висіяно на полях колгоспів Миронівську-ІО поліпшену Миронівську-808. На фото: депутат Верховної Ради УРСР Герой Соціалістичної Праці, академік ВАСГН/Л В. М. РЕМЕСЛО.

Уеі kO'Myhi-сти закріплені за певними д'ЇJJIянка'Ми ро,боти і про·водя·ть та:м агітаційно-м&­

ня.

Київська область. Велику по­ пулярність в колгоспах і радгос ­

інституті селекції та насінництва пшениці під керівництвом акаде­ міка ВАСГН/Л, Героя Соціалі­ стичної Праці Василя Миколайо­ вича Ремесла. Уже передано на

.\сі чання ,підвИ'Щують 'С1!ою діло1!У к:валіф·і;кацію доярки, трак­ 'тористи та і:нші праціВlІИКИ.

(ГатчинськИй, Темп, ПРИI6КУЛЬСІ>КИЙ .панній). Не...

з.більшення . виробпиц'тва і про-

наПРа!ВИВ

на на:вчання ·в сільськогоспо­ да!!'ську академію три чолО'ві­

лерс.пеКТJtlВ.НИХ_

с{)рті'В

.мерзло-талому

в ЦЬОІМУ ',році буде не менше.

оди-

ниць на умовну голо,ву, В то-

по

грунту озимини, а також бага­ торічниtX трав. При першій можливості підживи'МО пшени­ цю азОТНИ'МИ добривами 'врі­ ;занням у рядки зерновими сі­ валками. Торік під посіви да­ .пи 1300 тонн &м,іачнО'ї В(}ДИ,

165 це.нт-

то.нн. Відрадно, що нсі га-

· ТІИНИ'Х ір{Убітничих : де ilIі'д'ВОДИЛИ підсу,мки · ·

30

нерів на кожному гектарі. Щоб повні,стю З8Jбезпечити тваринниЦ'Тво ;ІНIRноцінними КО<Р.)fаМИ,вирішили З&ГОТ<fВИТИ по

овочів

600,

центнерао, м'я­ центнері:в, БИРОС­

О'ІЗоч'іlВ і :картоплі ПО

ціалістичні зобо'в'язаННJI по - продажу державі продукц;ї. Молока, наприклад, продано понад 'план 300 тонн, м'яса-

60, К<і!!,топлі -

Нwрощуємо темпи заготі:влі і 1!ивезення органічних доб·рив. На викон&ння цієї роботи на­ прruвлені 'нсі 'тра;ктори і авто­ машини. Приступили до П1Д­

угідь до­

Зроста є рвнтаБВJI ьність

врожайність гектар;:в

І'р'і'ву. 3акінчуємо ремонт тех­ ніки.

781

50

ТJfтизернових по

'каРТl}плі

зросла

до

гектарів

ТВОРЕЦЬ ВИСОКОВРОЖАйНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ

ли на ЯjНіВlfзщію і 150 тонн під ~ліIВlК'()ІВУ теплицю для абі­

продук­

зоюов'язався в 'п'ятирічки на­

доїти віlД КОЖНОЇ кор ()Ів И 2900 кі.'Іогра.мі'в МОЛО'ка, а вихід йо­

молок& на сто

тання.

Трудищl Броварщини, як і всІ радянськІ люди, вияв­ ляють великий ' інтерес до матеріалів урочистого засі­ дання. Пропаганднсти, лекто­ ри, політінформаторн, всі бійці ідеологі'Шого фронту району глнбоко ' усвІДомЛю­ ючи важmmість і вjдпові­ даJlЬEdсть завдань по вивчеи­ ию І роз'иснеиню основннх положень і внсновків, зроб­ леннх на ювілейному засі­

1!агоми'м

цен'Снери,

про які яскраво roворив на цьому історичному форумі

заняття.

колектив

значно збільшИ'ввиробництво продукті'в РО'слинництва і тва­ ринництва.. ТаIК, 1!рожай зер­

тара

Р адянських Соці~лістнчннх Республік. ~tWЇчвl підсумки піВВіКОВОro с lCSування СРСР,

кожного

рік

радгоспу «Красиліl~СЬ'КИЙ» від­

В. ЧЕРНИШЕНКО,

ФотоА. М.Піддубного. Акімова,

~p радroспу.

(Фотохроніка РАТАУ).

2Z~~~~~~. . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . .a...............................~~~~z~~~~zr~r~~~~~

ПРОФІЛАКТИКА ЯЛОВОСТIIfОР~IВ .':,',

Розвиток

~POM8JДCЬJ{OГO

тваринниц~ва J постійне збільшення виробництва м'я­ са і молока ІВ значній мірі залежить в.ід того, ЛІК органі­

зовано

:В,~Д'l1Ворення

ста\Ца

Ів

КОЖНОМУ ра!дгоспі, птахофаб­ риці НЗlllЮГО ірайону . Голов­ на мета у ВilДт.воренн.\

-

що­

."

'

дЮНі факти є і іВ . 1.нmих roc:~ подарс11Вах. Це с . призвело до значних 3бkтiКlв, адже тlльІ(и торік :райан ведоодержав 12 прщент,w телят, у тому

~Ь'J(ИЙ. 1'ОЛOlВШlЙ зo<rreх"­

~. ~~ П. ' . 10~~ .. qдер2Кала

,не C'r& ' IКОPJв84~1Г1' -

на

тр§lї&ДЦЯТЬ.. MЄlНriIe, . ніЖ у . 1911 р()Ці.НедостаТ<ня робо­ таJЮ 'відmоренею стада -1 в РіМГОClПах .ЗаплавниЙ. (го­ Л<»ІНИЙ ветлі:кар в; К" XYlдo­ ЩА; . г(),!lОВНИЙ ' $60Te~K 1\1.;3. П8іВлЮН)і _, .Т~бухі;в­

. числі

.вlщ абортів і меР1'!ВОнародже~их 4,8 проценТ8. IЗoprаН.lзaцl.ЙlНИXс 1 загаль-

кето.новИlМИ с,ПРИЯЄ

тілами,

,заXlВОРЮВЗlННЮ

що но.во­

народжених телят !На диспеп­

с.ію. У ОІН!реМИХ

ГОСПОДЗlРСТ­

вах райощу ilІОміч.аються ІВИпадки, ;коли ІВ рацІо.ні бракує лешюперет·равлюючих в>углеводіов І іЦрЬтеїну, в 1'0му числі .незаlМІнних амі!Нокислот, а lЦе lВe~~ до ПОРУ-

шення рубцевого травлення і alЦИДО'ЗУ. Якщо СИЛОС НИСлий, то В раціон необхі\ЦіНО д?,даовати IВИС()l}{ояк.і<СІні .кормо-

1Н000ОСПOlДарсьиих причин ЯJЮ-

ВІ бурнки, ЛlКі Інейтралізують

ІКОРОБИ теля. Б іолооlчні умо­ !ВіИ •. ~ . ,реадЬ/lЮ ДОЗІІЮ­

сьний. (ГОЛОВІНИЙ Jl!е'l'лінар В. М. 'І1руш, гол0ІВНИЙ зоо­

ВОС'Т.ІСЛід в;казати ' перш

кислоту.

ЛЛЮТЬ

технік О.

Сllвах неідОТРИМУЮТЬ правил штуч.ното осіменіння тварин.

день необхї!дНО давати ІЮЖній 'корОВі ,СТО :лрамів соди;

Недостатня 'підготовка Te~Hiків по штучному ос.імені.нню,

ЩQДiня в ,корми :Іюрооам ,Ї телицям пару,валнього в1ку

відсутність

,моцї-

СВіЖу Х,ВОЮ з розрахунІКУ два

зоо-

грами на ;кілограм ваги тва-

року

QДеРЖYlвати !Від .кож.ної

протягом

року

вьд

.

Одна

ста кор}в і телиць паруваль­ .ного ,ві.Н'У мати сто телят. Та­

ких реЗУЛl>та'тіIВ

можна

до­

Д.

і:з

все, що іВ окремих господар-

Гребельник).

ІПРИЧИН

зме.ншен-

ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

МОГТИСЯ ПРИ УМОВізбереже'Н­ ня у l1варин .ВіДТВОРЮВаних

за

0ІН:у

НОІрів,

постій.ного nравильнОІГО

фУНі1щіЙ. Тому в роботІ .ветери.нарних :праці,вникі,в од-

ня

·народженlНЯ

технічного ОБЛі'Ку тощо. РозлаtднаНlНЯ ,віДl1ВОРЮЮчих фУННціlЙ у корів, зв'яза-

за lВіщтворю.вальною здатніс-

життя. В тих ГОСllодарС11Вах,

НЯМ,частіше бyuзаютьв етій-

ним із наЙ/важливіших завдань є постійний ,контроль ТЮ'l1ва.РИlн і 'попередженням її порушення.

3а останні 'роки

в госло-

дарс-'Гвах району знач,но пол·і:rnпилось віlДТВОре.ння ста-

да. Ра'Зом з тим у окремих

радгоспах.і птахофа.бриках ,вихід Т,елят на сто норьн пони що низький. Та.к, торі.к у

раJДгоспІ ~30РЯ» (гqло.вниЙ ветлlкар В. М. Прус, .зоотехHi,k-селекціОН~ф 3. П. 'Желевська) одержано lВі,д ста норів лише 66 телят. Наві ть порівняно ··з 1971 роном недоодержано

'по

15

телят.

Богдані:вська шахофабри,ка (,головний ветл1кар І. І. Во·

телят

-

меРllвонаро,Джених і 'Відх.ід новонароджених у lІІерші дні

них 'з гадуваннЯ'м

де погано поставлена справа з пііДТОТОВКОЮ корі'В до оте-

ЛОВИІЙ

період.

дову:ваНIНЯ

лу, а також ДОГЛЯід за молод-

1 утрим ан-

Тут і перего-

'Маток, і обмаль

При ацидозі

раз на тиж-

-

РI:DНИ. 3астО'совyuзати суміші M.lКpo.e-,!e.MeHTiB, препарат,ів ВІтаМLЮВ ,А ,і Д, а та,кож

а<рейду

та

:монсжальц. ійфос-

фат. Проводити анти.вну прогулянку корів

і

телиць.

На

кожній феРМі вести табель-

ші дні після нараджеНІНЯ від шлун.КОВО-RИШКОВИХ захворю-

окремих ІПОЖИВНИХ речовинкал~нJДЗlР по штуqному ооіУ раціоні, зонрема cilНla і ,комеюнНіІО, що еПРИЯl1име щорене:плодіВ,занадто багато Д.енному ІКОНТРОЛЮ фізіолосилосу тощо. Відомо, що в пчногостану нор.і.в, с.воєчас-

Прикро, що цих телят реєструють як 'меРllВОІнароджених або абортованих. 3а ПDикла-

є більше силосу, жом'у та ін-

ННКОМ,

телята

ГИінуть

у

пер-

вань, особливо ~iд диспепсії.

зимових рац.іонах для корів

ших 'Нислих а<ормів.

дами ходити далено не треба. Минулого року в радго.спі« ВеЛИКОІдимеРСІ>КИЙ» чере'З це ,недоодержано 164 телят, В ра'ДlГОClПах «Гоголі~ський» 109, l.мені Що,р-

тих

господаРСl1вах,

більше :згодовують,

Саме в де

їх

зменшу-

ється вихід телят, гірше в,о-

ни зб€Jрігаються.

Виеокоянісний

силос

- 66, «Красилі.ВСЬКИЙі> - 65, СеМИПОЛКівській птахофабриц'! - ' 65 телят. По-

лікува,нню.

Високої штуч.ного

ефеНТИВНОСТі oc-іМ€Jні:ння

11вари.н

МОЖНа добитися тільки тод,і, коли

ветеринарна

, під нерLвнищТіВОМ

служба

головного

л·ilкаря .котного ГОCllюдарства

IнОїі 20 п.роценті.в оцтової .кислоти. 30всіlМ віДСУl1НЯ

поруше.ння обміну речовин і ліНYlВ8JННЮ захворювань l1ва-

масляна. !Кислота.

·~~~~~·~·"~~~-:~~.'~'~~~~~~~I"~~,

требі -

має

близько 80 ПІРОценті,В молоч-

са

ному ОСімеНіНню, а при 'Но-

Такий еи-

лос 'має ЖИТТEJВО

необхідні

поживні речовини. Нау,кою доведено, що силос і'З В>містом 12-66 процентiJз масляної ' кислоти при сячному

2-6

'ЗГОlдовуван!Ні

ючою 'коровою по Л()г.раlмів на >добу

ківикликає

заХlворювання,

'Зводить

ІДО

отруєння

лакту-

20-25

тяж'Ке

ними

Мі-

при-

Вlнутрі'Утробного

телят

буде 'приділяти ПРОфілактиці

рин ма,ксимум

оБМіНУ

і

Разом

спеЦІаЛіСТИ ПО.ВИ!НііJ.i подбати про змLцненнякормової бази, поліпшити якість КОРМіВ,

що дозволить ,краще

збала,н-

с'у,вати раЦіон по ,поживнос-

Ті, особливо вуглеВQДами, мі-

неральними речовинами, а це буде доброю ЦРОфілаIКТИКОЮ проти 1П0рушення оБМіНУ ·речовин.

:недоокис ле-

ПрQДу:нт,ами

уваги.

з ти~ кері.Виини гос"юдаРС11В,

В. ТАРНАВИЧ,

головний ветлікар району.

#1''''''''''~';'''''''I'''o#'~-:-- ..... ".~.,.-C'#~ . .

-

_ _ ~ _ ... ,;,.::;". _ _ • •

. На. ~і~Феj)OП?ЛЬСЬК1)МУ nтаХOlкомбі.наті діє новий цех

tl{)

п~рероб­

ЦІ ПТИЦІ І КРОЛІВ. OC'~OBHi 'ВИlj)ооничі .n!!,оцеСи· тут механізовано.

~oгo проемна па~жНlСТЬ. -

перероблен:ня Ч()lJ'ИРЬQХТИСЯЧ кролів

І де'СЯТИ тисяч гo~~ ·ПТИЦlза зм'і!ну. Це 03ЮI.Ч3.Є, щ'О -.населеннЯ ()тримуватиме за ВІСІМ годин 20 тонн дієтичногом· 'яеа. · . .

На фото; з&гальний вигляд конвооєра по оброофtеіЩїо кр(щів. Фот0' Ю. Ільєнка.(ФQ!І'9і11~а РАТАУ). ЖИТТЯ

Q

3

стор.

Q


До 159-річчя від дня народження Т. г. Шевченка Така вже сиЛа кожиого геиія, що скільки б не бу­

Т. Г. Ш~вченка, виконавців прО'В'ід,них ролей Є. ЄРШОВОї

ло

для нас зостаиеться, а віи

(Лілея) та Р. ВІзиренко І{ЛЯlвl,на (СтепаІН). Автор ліб­ ,ретто В. Ча'говець' поклав в основу балету однойменну поему Т. Г. Ш·евченка. По­

заЛИUIається

,ряд

написано

про

нього

книг, скільки б не було відкрито сторінок його

-

життя,

а він все новим

черпним

все

і,

неви­

головне,

що­

і

ДИЯ потрібиим. П. Г. ТИЧИНА.

з

цим

У'щщено

характерl'В

з

ряд

широко ,ВИКОРИС11ав багатю­ щі СІкарби ук·раї.нської на­ родної Пjснl й Н<liРОДНИХ тан­ цювальних мелодІй. Після «Лілеї» були екра­ нізовані опери «Натерина» (1961 р. реж. В. Воро­ ,нов), «Сотник» (1964 р. 'реж . Д. Джуто) 'J\a «Наймич­ ка» (1964 р. реж. І. Мо­ лостова, В. ЛаIПОКНИШ). Широко ВИClRітлено в ,кі­ номистецтвІ життя і діяль­ ність ,велиного сина УкраїlНИ. РаЩffнськl митці створили про ,нього 'п'ять художніх Фільм.ів: двосерійний «Тарас 11lевченко» 1 дитячий «Ма­

сцен

TBOptB

інших

:поета. Обра,з Степана, на­ приклад,ВЗЯТО з поеми «Слl-

ДУХ ПРОМЕТЕЯ == Тарас Шев-чен:ко

та його герої на екрані

Тlво.рчість Тараса Шевчен­ ка ,с'тала

,НJaдбанннм

прог,реси,вного

повнила ClВI'11ОВОЇ

усього

ЛЮДС11Ва,

по­

.золоту скарбницю ,культури. Полум'я­

не СЛОВО

y.~pa,ї:нcыкг.оo Про­

метея lЦороге

і

близьке

«Княжною:»

'l1py-

часу

,воно

.не

IВтрачає

своєї сили , наб~ає Бсе ІНО­ вого значення. До нього по­ стН!іно звертаються представ­

ники найрізноманІтніших ви­ дів мистецтва. Першо.ю ласті,вкою

На,валер\іДзе

в.іrчиз­

СТ,ВОРИІВ

і

«Мариною».

рачих слів: І на оновленій

Врага

няlЮЇ IКLНОШelвче,НlкіaJНИ була ·пое.ма «,Натер и:на » , екранl.зо­ ,ва'на Ч. Сalби.нським у 1911 роцІ . Після Жовтневої рево­ люЦІї піД IВІПливом ідей та OQpa'3iIв Нобзаря режисер І.

ленький Тарас» (1926 р. -реж. П. Чар,ДИНіН), «Тарас Шевченко» (1951 р. реж. І. Савченко), «Сторін'ка жит­ тя» (1964 р. реж. Р. Єфі­ ме!llКО)'11а «Сон» (1964 р.­ реж. В. Денисенко). Особли.во хочеться відзна­ чити фільми Са:вченка j Де­ ,нисоока. Зображуючи Шев­ чеНlКа ,в ilIеріодзростання і ,наЙ1ВИЩОГО пl,дне.се:ння його !революційної діяльності (1841-1859), Са.вченко у своїй CT,pii~Цi (а вІн був од­ Іночасно 'і режисером і сце­ наристом) 'видІляв :неповтор­

Андрій Малишко. досить Бдало ,дібрав до фільму дик­ таРСЬКИЙ'l'екст, що місти.в У собі Ціду низку ilIоезїJЙ Н06заря від 'ПРИС'l1расної за­ кличнос'ті «Заповіту » до аро­

дящим 'усІєї планети. З пли­ ном

=

ПИЙ», сцени цигансь'кого та­ бору з «Відьми » , життя русалок передано. за «Утоп­ леною» і «Русалкою » , образ ,розбещеного князя за

не

землі

буде,

супостата,

А буде син, і буде мати,

НІ ,риси ІlНдивідуаЛЬІНості пое­

І будуть люди на землі.

та. Шев,че,нко жа:рТіВЛИВИЙ і лагі'Д,НИЙ уставленні до сту­

З полум'ЯlНОЮ музою Шев­

дeнтJ:B, ЩИірий і добродушний у вза,єминах з друзями, без­

ченка .в у.ні,СОН звучить заду­ шевно щира

музика

>кар­

К

і темпераментна

Данькевича,

компрОМіСНИЙ

я.киЙ

вусьому,

що

стос\ується жуазних

ського явити

ДВОРЯlНС'l1ва,

бур­

нщlоналісТі,в,

цар­

деапотизм,у. ,все

це

'повною

праlЦював

:наТXlНенно,

творчо,

.намагаючись YCLM своїм ду. хов'Ним ЄС'11вом злитися З об­ разом г~роя, зба,nнути його

думки й почуття. Та й ~Becь акторсь'Кий колектив, зайня­

тий у фІЛЬМІ , виглядить зі­ брано 1 монолl'тно. УспіШно спра'вилися

зі овоїми

роля­

ми Г. Юра (Щепкін), І. Пе­ реверзEJВ (Сєраковський), Н. Ужвій (cec'l\pa Шевчен­ >ка), Д. Мілюreнко (Ус,ко.в) та 1'НШ1. Тому й не ДИ,ВНО, що цей IКІнотвір став у.рівень з кращими

зразками

кІномис-

1'еЦ11в.а.

У TpalIQТYBallНI екрзнlНОГО образу Нобзаря lа'вто.ри фІль­ му «Со.н» Д . Павличко І В. ДенисеІО<О наголошують ІНа ві<ДповіДаль'Но.СТI митця за свій ,на,род перещ лицем май­

БУ11Ніх ilIокол.Lнь.

ляє

ХYlдожніх

хран'l,кально ного

стрічок

доку,менталь­

ха'рактеру,

в я.ких .в.ідо­

новела

на нараховує 35 стрІчок. Це чималНІЙ доробок праціВни­ нив одного з наЙlПОПУЛfJplIі­

ченкових

«Лілея»

Тараса »

словами

Ше;вче.нt<lвські фіЛЬМи

на

попраЦЮ13ати

усьому

нaJДба;,ння

'Рр.). Досі ю:ука не мала писемних . пам'яток, щ{) відно­

1213

СЯТЬСЯ дО пер;оду

YCЬQГO

ра:дя.НСfiКОГО

-

народу.

заслужено.ю

;і давніх-давен

тІльки В й за ру­

БоJlгарlя

qеже.м, вони несуть народам авІту ПРOl'ресив.ні Ідеї вели­

ного.

с<пdвця

ко.­

1;'а,раса

торІв

свободи.

Шевченка

Іван

колаЙ,чу'К.

СJlавитьси

давнІх-давен.

гаті

М. ПОЛІЩУК. На фото: робочий момент зйомни IК1нОФІльму «Сон •. У центрі виконавець ролІ

лективу , що готував «Лі­ лею:». Велика 'заслуга у цьо­ M~ ·а.РТИСТЇJВ ниї,всыго. теат­ ру опери та балету імені

мо_на

иа

про

тоі

зустрІти

.ИНО

БУJlИ

Два

~леБаченнSI СУБОТА, Перша

-

Чемпіонат

ки

ча

в з

Європи

з

закритому

приміщенні. Роттердама) .

мультфільм

ре'ня у чайнику.. 19.00 -

ЦТ

легкої

дітей.

пвнорама».

«Тнг­

'нформацій­

на програма .Вісті». 19.30 - Теле· фільм «СереИjlда» . 20.00 - .Екран молодих •. • Діалог.. (Київ Одеса). 21.00 - «На добраніч, дітиІ •. 21.15 «Все про «Спортлото». 21 .25 Юио­

9.05 - Кольорове телебачення. Гім­ настика для всіх. 9.20 Новиии. 9.30 - Для школярів. «Радянський Турк· менисt>аll'. Телевізійний докумеиталь· ииА фільм. 11.00 Концерт естрадно· симфонічного оркестру Ленінградсько, го радіо і телебачення. (Передача з Леніиграда). 11.45 «Весні назуст, річ» . Спільний рейд Центрального T~ Jlебачення і газети с:Сельская ЖИЗНЬ». 12.15 - ,Юнострічки мииулих років •. ІЗ.ОО Кольорове телебачення . Про­ грама мультфільмів : «А хто чарів­ ИИК?', «Про смугасте слоненя.. ІЗ.ЗО - «Очевидне неймовірне.. Юно­ огляд. 14.50 С . Рахманіиов. Рапсо­ дія иа тему Паганіні. 15.15 .Акту­ альнІ проблеми науки і культури •. 15.45 - «На сільській сцені». До Все­ рОСійського огляду сільської худож­ ньої самодіяльності . 16.15 - «Здоро· в·я». Науково,популярна програма . 16.45 - Вперше иа екрані ЦТ. Художній фільм «Дівчина-перукар». 18.00 - Новини. 18.10 Політичний оглядач газети .Правда. Ю. Жуков відповідає на запитання телеглядачів. 19.00 - Авторський вечір Т. Хрєннико, Ра. ТраНС,lяція з Кремлівського Пала­ цу з'їздів. В перерві іифорамцШна програма «Час.. 22.00 - Всесоюзні особисті змагання з спортивної гім, настики. (Передача з Вільнюса) . 22,45 -

Для

1845 -

10 БЕРЕЗНЯ

програма

«Київська

18.00 -

атлети­

(Переда·

Друга програма УТ 9.00 - Наша афіша. Екраи студен­ та - заочиика. Другий курс. 12.30- Теле· фільм .ЮвілеЙ. . 1З.0О-Програма пере· дач. IЗ.05 - Концерт. 14.20 - Народниіі телеуиіве·р.ситет. «Щедрість вченого • . 14.50 - Фільм-концерт «Рідний голос •. 15.15 .Голубі широти •. Теленарис

.БIЛИЙ пароплав». (Одеса). 15.45 «Пісня і праця» . Теленарис про иа­ родиий ансамбль пісні і таицю «Кар· пати.. (Львів). 17.00 «Сім'я.. (До.

мистецтво

на

братніх

телеекрані.

чина

з

республік.

Художній

камери

Вперше

фільм

«Дів·

N. 25 •.

НЕДІЛЯ,

11

телебачення. Для школярів. .Будиль­ ник». 10.00 Для воїнів Радянської Армії і Флоту. 10.30 Кольорове те· лебачення. «Музичний кіоск». 11 .00«Товари народу» . II.ЗО Для шко, лярів. Ю. Хазанов. -Я РоБІН Гуд» . Телевистава . 12.40 - На запитання телеглядачів відповідає мініСТр заго­ тівель СРСР З. Н. Нурієв. IЗ.IО­ глядачів. «В

програма

IЗ,40

людях».

16.15 -

-

за

лис~ами

ХУДОЖИІЙ -Сільська

15.15

т.еле­

фІЛЬМ

годииа».

«Літературні зустрічі». С. Мн, 17.00 - Кольорове телебачен·

халков. ня. «Клуб кіноподорожеЙ». 18.00Новини. 18. 10 І<ольорове телебачен­ ня.

Мультфільм

«Дивне

кошеня •

.

Кольорове телебачення . .Спі­ вак і пісня». (М. Сліченко) . 19.00 Кольорове телебачения. «Двоє В до­

18.20 -

розі».

Прем'єра

телевізійного

худож­

нього фільму. 20 .15 Всесоюзиі осо· бисті змагання з спортивної гімнас­ тики. (Передача з Вільнюса) . 21 .00 Інформаційна програма .Час». 21.30«Кінопаиорама» . 2З.0О Чемпіоиат Європи

з

легкої

атлетики

в

лу».

закрито·

му приміщенні. (Передача з Роттер­ дама). 23.45 Новини. Програма пе­ редач.

Друга програма УТ 9.00 - Наша афіша. Екраи студен­ та·заочника. Перший курс. 9.05 Ні· мецька мова . • Підрядні речення озна· чальні та мети». 9.35 Ранкова гім, настика . 9.50 - Вища математика. • Похід!'і складиої функції. Похідні неявнО! фуикції. Диференціювання фуикцій задаиих параметричио». 11.З5 - Хімія. «Електроліз. Явища поля· ризації при електро.• ізі» . 12.40 Про·

передач. 12.45 .Наука (Економічна ефективність

нального

використання

се· раціо­

-

земельних

угідь). ІЗ.ІО Концерт. 14 .30 Для дітей . Є . Петрик. ,Золотий хлопчик •. Вистава ЗапорІзького театру ляльок. (Запоріжжя). 15.40 Художиій телефільм «Стюардеса». 16.15 .EKpall молодих». «Дивіться иа годиниик •. (Xap~iB) . lї.ОО «Трибуна депутата •. 17.30 - .Вечір наукового кіио». 18.30

-

БЕРЕЗНЯ

Перша програма - ЦТ 9.05 - Ранкова гімнастика для ді­ тей. 9.20 Новини. 9.30 Кольорове

Музична

rraMa

Концерт

дитячого

хорового

колекти­

ву при Одеській консерваторії. (Оде­ са) . 19.00 «На меридіанах Украї· ни.. 19.30 .Поезія-73». І(луб люби· телів поезії. 20.15 .Про що співа ­ ють «Аргонавти»?» Естрадний концерт вокально· інструментального ансамблю Палацу культури моряків міста Жда­ нова. (Доиецьк). 20.45 «На добра­ ніч, діти!». 21.00 Програма «Час' . (М . ) . 21 .30 - Юнокомедія .СтарнЙ знайомий.. 22.50 - Вечірні новини. Програма передач. ПОНЕДIЛОI(,

БЕРЕЗНЯ

12

Перша програма - ЦТ 16.00 - Програма передач. 16.05 «О . Толстой. .Ходіния по муках». Навчальна передача з літератури. 16.45 І(ольорове телебачения . .І(а·

русель. . Музична програма. 17.30 Для школярів. ,Шукачі. . ТелевізіИ·

ниіі клуб. «Рік третій

Новини. 18.10вирішальний» .ВолзькиЙ

18.00 -

автомобlльи~Й».

(Передача

третя).

Грає лауреат Міжнародиого О. Скавронськиі!. 19.00«Міжнародна паиорама» . 19.30 - В. Рогов. «Золото, золото серце на­ родне.. Літературио-музична компози­ ція за творами М . Некрасова. (Части· на перша) . 21.00 IнформацШиа про· грама .Час •. 21.30 В. Рогов . «Золо­ то, золото серце народие» . Літера­

18.40 -

томатів

ім.

грама

турио-музичиа

композиція

за

Некрасова. (Частина друга). 22.20 «Музична афіша •. 23.10 Новини. Програма передач. .

-

програма

-

УТ

Телевізійиі вістІ. 11.15 Д . Кедрін . «Рембрандт» . Телевистава . 13.65 Юиокомедія «Старий зиаЙо·

11 .00 -

мнА..

«З

17.15 -

почуттям

Наша

афіша.

господарс .. кої

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,. -

ІНДЕКС

оргаиБроваРСКОI1)горкома

дактора 19-4-4, вlдповlдаnьного секретаря, вlцlnу ct.u.cIoкoro rосподарстаа, кореспондента мІсцевого радІо-

Броварська друкарня.

роботн,

фотокореспондента

Київської області. вул. Київська, 154. Тел'ефон -

-

Г.

ня

вина .

cКJIaд,

иик

Та

у

РозмІри

про

усе

ємкlстю

дин

•.

вином

Зиахl,ll.ка ЦЬОМУ

бlJlЯ

иа

у

ги

,ll.атуют" ті

ВИГОТОВJIен­ здивував

три

ГJlИИЯ­

свlдчат",

що тут

як

в

11

CKJlaA.

збереГJl:ИСЯ,

кожний:

такик

20

Мадара

ceJla

родІ

бага­

700 JlITpIB .

примllІІ,ения бlJlЬШ

БOJIгарlї.

посу­

-

столІттям иашо'( ери.

Редактор Є. ФЕДИН.

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН!

Оберігайте підземні еJJектри.mі кабелі вІд механічних поmкo~ень. ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ І Не робіть самі І ие ДОПУС­ кайте иiJIких розкопок У дворах ДОМОВО.llодінь, підпри­ ємств,

на ВУЛНЦЯХ ДJJJl

встаНОВJJеиия огорож,

стовпів,

IJЄJJЄВИХ насаджень, UIУРФУВ8ВВJI, вбиВIUIIUI дерев'sиих і залІзних ПaJIЬ без ДОЗВОJJУ спеціaJJыIl'o в1д.цІлу прн ви­ конкомІ мІськради та райОНУ електр&шх мереж.

Пам'sтdте, що самовlm.нl

розкоllКJl смертельно не­

безпєчвІ, вони можуть сDpВ'ПІІІІІТИ аваРіІ, вибух внаспідок пошкодження кабелів.

Броварський район еJlектричних мереж.

Загублене свідоцтво ПI!О право ВJlacHocTi на будів.• ю · за N. 163. вндане Броварською селищиою Радою депутатІв трудящих З.Х/l . 1949 року на ім'я П .... ренка АндрІя Аидрійовича, •• а.атн недlliсннм.

JSикоикомн раllон ...І І ЗазимськоТ CIJlIoC"KOi Рад депутатІ. трудящИх, партlАиа оргаиlзацlR Зазимського вІддІ".. радгоспу ІменІ КІрова та пе,ll.аrorlчииll КOJIекткв 3азимс"коТ сере,ll.ИJoOТ WКОІІи ВИСЛОIIJIЮЮТЬ fJlK60.e спl'.УТТR l'OJIo.1 викоикому Зазимс"коУ сl"ьа.коТ Ради депу­ таті. тру,ll._ЩИК ПЛСІЦІ В. Г. з приводу ти_коУ втрати смерТі його б.тька ГРИГОРІ,. ПЕТРОВИЧА •

I(ОJlекти.

SроваРС"IIОI'О

ГJlибоке

61964.

,ll.OCJII,.bo-експеркмеитuьиого

спl,ч)'ття овератору "аlO,ІІ.У Пlко.у з ПР.НАУ смертІ 1І0ГО матерІ У;n,.КИ ЮХИМІВНИ.

заводу

МИКOJIІ

ВИСJlОВ-

Іваиовичу

cepe.u. масово!

19+67,

19-4-57.

Зам.

єди­

Археоло­

17.20-

Газета ввхоАНТі J вlnopи, п'_пи•• І cyCloq,

промисловостІ,

В

теРиторії

.чеиих

знайдено

зберlгuося з

добре

процес

иад

руТни ТУ

просторий

що

якому

ГJlеки

На

І

тут.

Шуменському

ВНЯВИJlИ

вииокурия

ба­

МІзІю,

вtцпові­

дальиості.. Внступ бригадира црстат­ ників I(ИїВСЬКОГО заводу bepctatb-а в-

JCОММУИRСТRчес.коА партвв УкраИRЬІ, горо,ll.СКОГО н раЙо.иoro М. Б Р О ВАРИ, Советов депутатов ТРУДЯЩRJltIl Киевской област., вул. КиІвська. 154.~==========================~============~1 ТЕ.ilEФОНИ: rAaaтopa- 19-3-82, заступника ре­ МОllJlеИRIІ - 19-3-18, вІддІлІв

:

М.

про

І

з ав­

творами

М.

Друга

тов.

у

вIJlJlИ.

бареJlloeфИ,

передач.

конкурсу

·2МО20. АДРЕСА

Горького

Аитоненка. 17.30 Республіканська фізико· математична школа. 18.00Музичний фільм ,Струни серця» . 18.30 - .Від понеділка до понеділка». 18.40 - Реклама. Оголошення. 19.00 - Ін· формацІйна програма «Вісті». 19.35 Наші прем·єри. «Російський льот­ ЧИК'. Телевистава. (ХаркІв). В перерві - «На добраніч, дІти!. і програма .Час.. (М). 22.30 - .Грає лауреат РеспуБЛіканського конкурсу імені М. В . Лисен~а М. Крушельиицька». (Львів). 21.30 Вечірні иовини. Про·

люе

НАША

М.

згадки

.ИГОТОВJIеие

археоJlОГИ

аитичиоі

вином

античних

ФракІю

Мадара

ceJla

окрузІ

своїм

творах

.ииоград

чу до.е

кІнцІ

Ми­

У

РОЗПО.lдаютЬ нецьк).

правлі!н,ня

Да!Вида БУIД:lВНика і Тамари. (ТАРС).

.культури

популя.рнЬстю .не !lаших 'гля.дачLв, а

цьо.­

му нОІВОМУ, я,к ,на той час, жанрі . Адже :раДЯlнське 'кіно не ЗУС'1'рlчалося ,ранІше зі аклаідністю вІдображення ба­ лету. TQlМY Й довелося - чи,ма­ ло

знаЧіне

НOiJИСТіУЮЧИСЬ

ІКількома

ЗУіПИillИ'ТИСЯ

Шев­

.вlдзнято

ших ВИJДLвмистец'l1ва.

(1959). хоч

ювІлеїв,

місця, що. пов'язані з іменем поета. У cыогo юношевченкіа­

(реж. В . Файнберг), побудо.­ ,ва,на ,на OCHQВi 'поезІї «Поля­ кам». Згодом В. ВРQНСЬКИЙ та В . ЛаП0 книш поставили перший ун,раї'ІІський фІльм­ Хочеться

СВЯ1'ку.вання

«Україна».

Профеwр Тбіліського уші­ веvеитетуМ. Тодуа, якиіі пе­ ~y,вa6 ІВ Ірані, 'виявИІВ серед етаІРОД3'Вн1х рукопис : в у біб­ ліотеках Теuріза і Тегерана фрагменти ЛИlC'Тів царя Дamид& Будівника. (1089-·1125 рр.) і цариці Та.мари (1184-

фіЛЬМі,В

чимало

готелю

ЗНАХІДНА РАДЯНСЬНОГО УЧЕНОГО

голови.·

ще

біля

Фото В. Полотняка.

ченко-ІОНа,К LOOH Мико­ лайчук) нІ .перед ким не схи­

бра.жено

балет

ченку

YlВесь "l1В'Ip. Тарас Шевченко (його. ry «ОІіі. nрає два ар­ тисти: Шевченко У дитинст­ Ві - ' Ю,ра Леонтьев, Шев­

ДМЯ» (1937р. Г. 'Гасі­ ,ним, а 1954 р. В. lвчен­ ,ком) . у 1941 роЦі на 'кіІно­ сту.дії «ЛеНфіЛЬМ» з' явилася

«Голос

Moe~вa. П&м'ятник Т. Г. ШеJ3-

Поет боре­

тьс,я І :Н:!іко.МУ не прощає зра­ ди; ідея протесту проти раб­ ської .психологИ .пронизує

знято

на еирані драм·а «На'за'Р Сто­

:ви­

мірою,

дуже ба'гато зробив викона­ вець !рОЛі Тара,са Григорови­ ча С. ВQндарч.ук. Артиет

Нрім

ТИlНИ «Злива» (1929), «Но­ лlївщин,а» ,(1933) та «Про­ метей» (1935). Двічі втілена

Щоб

1272-9752.

l(олектив центрадьної районної аптеки чуття

заступнику

годо.вного

N2 69

бухгалтера

висдовдю€ спів­

аптеки

Гончаренко

Ніні Семенівні з приводу смерті її матері COPOКlHOJ ОАарки Василівни .

І

#39 1973  
#39 1973  
Advertisement