Page 1

РІК ВИДАННЯ 31-Я

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

rwcoc-•w - · .м

39 (3037) ЧЕТВЕР

2 КВІТНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО

КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ Піt'РТП УКРАІНИ

ТА РАйОННОІРАДИ ДЕПУТАТІВ

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ березня в Києві розпочав свою роботу Пле­ нум Центрального Комітету Комуністичної партії

госпу імені Жданова Миронівського району Київ­

України. На Пленум запрошені перші секретарі обкомів партії і голови виконкомів облас.них Рад депута­ тів трудящих, які не входять до складу Цент­ рального Комітету і Ревізійної комісії Комуніс­

Черкаського обкому nартії, М. В. Пашов

тичної партії Укрійни, секретарі

ської області, О. М. J\ндреев

тів

голо­

-

nерший секретар Сімферопольського райко­

Усанов - nерший секретар Млинівського райкому партії Ровенсьокої області, Т. Д. Телішевський голова Львівського облвиконкому, М. М. Кобиль­ чак nерший секретар Кіровоградського обкому партії, Г. А. Легунов голова колгоспу «Гру­ зія» Генічеського району Херсонської областІ,

М. П. Момотенко голова Украї:нського об'ед­ нання Ради Міtністрів УРСР «УкрсІльгосптехні­ ка», Г. І. Ткачук голова колгосnу «Україна»

питання «Про

стан і заходи по дальшому розвитку тваринни­ цтва в республіці». З доповіддю виступив канди­

дат у члени Політбюро ЦК КПРС, Голова Міністрів УРСР тов. В. В. Щербицький.

-

му nартії Кримської області, П. П. Козир- пер­ ший секретар Вінниць:кого обкому партії, М. Д.

обкомів партії,

декному Пленуму

перший секретар

ва Дні.nроnетровсь:кого облвиконкому, Ю. Г. Бах­

що займаються пи.тан·нями сільського господар­ ства, перші секретарі міськкомів і сільських рай­ комів партії, керівники республіканських міні­ стерств, відомств і організацій, а також науково­ дослідких закладів.

На порядку

-

Ради

~

обговорен•ні доповіді взяли участь товариші В. І. Дегтярьов перший секретар Донецького голова колобкому партії, О. Г. Бузницький -

.,

Всі озимі підживимо вручну Погода була.

в

Jry•жe

мо.роз

останні даі березня

ІГектарів.

[!р·нмrхюівою. Щоночі

200-250

·Сковував

розтавало.

землю,

а

області.

Всіма

·вдень

рують бр.и.гаднри р,ільаиюш бригад

піджи~вле•НН'Я посівів озим·их не бу­

М. Т. Теплюк та А. І. Хилько і помічник бриr.адира Л. М. Бабко. У ск.щд.і під керівни:итвом по­ міч.ника бригад.ира .м. С. Бобка ДВаідІІ:ЯТЬ ,робtТJІИІЦЬ ІПОдр;>бНЮЮТЬ мінералІ>ні добри•ва. Тут пр.иКJІад, у роботі покаІзують Ка.терина Бобкю і Варвара Теп.1юк. На 'Поле добр·ква доставляють­ ся тра,кто.рн-ИІми .цричепами. Меха­ нізатори Гриторі•й !Васильович Бобко, Мwхайло Степано.вич Бель­ КО·В, Микол.а Васис1ЬО.В•ИЧ ;Бобка та Василь Миколайович Рома.не.нко д01бре спр·авлwютhоІСя з ціІєю :робо­

мо.жлИ.вості., бо

могли

нули

трактори ·Не

rno

•пересуватись

.nолю,

то­

в грязі.

Тод.j, ~ш rвиріш.или

підживлюва·

ти озимиrну вручну. Щоб швмше впоратися з ціrєю роботою, пі·д.ня­ лн все tпращездатне на,селен·ня. На допо~югу рільни;ка.м прийшли тва­ ри.н.ннки, буtді:ве-~Іьни•ки ·та і•нші ро­ б:~т.никн. Кож.ного дня у •ПО·Ле ви­

ходять

,150-170

ло-талому

Уже площі

ч.оловік ,j по .мерз­

.грунту

пьджИІВлюють

піДІживле,но рослини ·на гектари, з них ето rек­ тарі·в жит.а, а решта пше.ниuя. м:.не,ра.~ьні дОіб.р.иrва будуть внесе­

У ВИКОНКОМІ РАЙОННОУ РАДИ

За де.нь пі•джнвлюється rе.ктарі:в. .роботами. 'на полі ке­

механ·:Оше

ло

Провадити

,rородоцького району Хмельницької області, С. Я. nооі·ви•. На гактар .внооиться два Заtченко перший секретар Волинського обкому цент·нер.а аміаююї се.літри, оди'н партії, М. О. Посмітиий - голова колгоспу імені центнер суіfІерфосфату .і стільки ж ХХІ з'їзду КПРС Березівського району Одеської кал·і:йн.их добри·в.

В

* : l t • • ..,.,. -

ЙДЕ ВЕСНА НАД НИВАМИ

ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 31

1970 р. Ці!н.а 2 коп.

ні

.574

на

ДЕПУТАТІВ ТРУ ДЯЩИХ

всю

площу

о·зимих

-

тою.

Пі•щжи:вде1І•НЯ багатор.ічних трав на [JЛ.оіщі '224 тектари проведуть ме:>Саяізатоtри. Во.ни вже обладна­ .1и для ІЦьоrо

необхідні

головний ської птахофабрики.

900

ДОПОМОГА ВЕТЕРАНІВ райоІб'едн•а.НЮІ

·н-і, Д. В. Вл.асеІию і·нстру•ментальн.иком.

пиtrсьНІнІЯ «Про tnроtв·едення місячника л.і·су і саду, благоу.строю, са.нітщроої очистки та озе­

«JС.ілЬІГосптех.н-і,ка» rотують заrр.tз Нащаючи цим nи:таІНІНІЯ'М .вел:ИJНО['О значення, СВОЇ МаІШИНИ ДО ТеХ.Н·іЧНОГО ОfЛЯ­ ви~он.ком ІРаrйон.оої РаІДи дtшутат1в ·'11РУдящих ,ду. Робот.а ця tпроваІДиться у нас ОІ1олосwв з 1 квітНJІ 1970 року місячник по чіт:ко за гр.афіком, 'завдяки чому проведеІПІю благоустрою, санітарвій очистці еrконо.м.ипюя час.

ІненеІmЯ населених пу,Нін:тtв».

та озелененню населених пунктів.

30 берез<rя цього ,рсщу В'1дбу;лося за.сідruння райоНІнО\l Рruди дOOY"NN/'Iti.B ТРУІДЯЩИХ за уча,стю •Іюtх голі•в сільських Рад .і за~в.і•дуючих вdідді­

С1'енко В'іДМ.іТИІВ, ЩО ВИКОНІ!ЮМИ СіЛЬСЬКИХ Рад,

Ра.ду свою

роботу ПО 3ДіtЙОНеНЩЮ '3аІ31ДаІНЬ .КОМ'j':Н.і,СТИЧІНОГО буді'ВІНИ:ЦТВа, JIC!JJiiШHO'MY ВИІЮНСЬННЮ В•СЇ.Ма ГОС­ 'ІЩдарстваМИ, органLзафями, розташо:нашими ІНа території Ра,д, на~рсщнОІГоспо,J;арських пла­

'1еJWни.й •Саtніта.рниtй ·с·таІНІ всі .вули.UД, площі, •Паtрки, сНJв,ери, двори і •СаІДИіби, .ВІідрем.онту:ва­ ти в.сі ого.рожі, побілити iJ, .rюфарбувати жит­ ,;юві бу,диюш, огорОІЖі та .іІнше. Обаtбі·ч ,дор.іrг ПО/садити дерева, прИІвести в

нів, •по дальшом.у зростаНІню ш~сшоміки і куль­ тури

села.

Зна.чно СЇЛЬСЬ'КИХ

аtкти:в.ізува.лась .робота депута.т1 в Р.а~д, ПОС'Т:і.ЙНИХ •КОМ•Ї•СЇЙ •і. ВСІЄІ гро­

:vЩ:\ІСЬ.КОСТі

.села

по

проведенrню

І!JаЛеtЖІНИІЙ

напрям~у пров.оди:ть ІВИ!конком

З

;JіОПОіМ:ОГОЮ І1РОМЩ!~СЬ~ОС1\і :тор~К споруджено обел 1 і.сІ; Ола:ви, :за:~tлаще.но П<J.іРК tна площі

І\у,роу

1,5

ку.щів,

в

В. Сер.дюк та .В. Климась. Праг­ нуть першими ·поставити н.а ліній­ ку готовності СІ:ІОЇ машини водії

М. Ка·ціон і .В. Чоп. На допом·огу автот.ранспортни­ кам tприйшли ветерани П·ідприем­ ств.а, .н.ині пе·нсіонери. Кожен з .них багато рокі·в свого життя в!д.дав тут .1юбиміrй .роботі, доки не пі­ шо·в

.на

заслуженнІЙ ·ВідnочІfнок.

СТаІну та району в

В.

В.

!Власенко .на

та інші детал-і. Д. В . .Власенко на­ клі:пує •га.льмові .накла:дки, пwо­ нить

lU.КВОронев.і

А В.

,втуЛІКИ

ТОЩО.

Рябцев виготовляє прн­

f.

стр.ій для п.роточува•ння гальмоаиос накладок і tбар.а•ба.н!в, допомагає ремонтуватн гідропідйомюисн са­ ІМО·ски;І;!в.

Всі воді·ї вп~внені, що за.кріnле­ ні за ни.ми а·всrомобілі .на техогля­ tді будуть опраані і ,м.ати.муть хо­ роши.й .вигляд. Це й буде .натнм трудовим 'подару.НІко.м сто,рі"І'Чю з·

.дня народжен.ня ,в_ І. Леніяа.

Г. ВЕГЕРА, Шофер.

Прискорити перебирааня •

1970-1971 рока:х. ДЛІя переможців :в rзма,ган­ rн.і .воонаtчеrно 11РИ tпрем:ії: 50, 30 Іі. 20 ка.рбо­ ,!ва.н.ціtв.

т.омоІбілістаІМ,

rока.рному ве,рст.аті ,виІГотов.ляє ШКіІЮрні, .рест,а·арує ресорн.і пальці

Підеумни

к.а,нкуtрсу

два ·рази на р~к .станом на

1

картоплІ

.проваrдитнмуться

червня і

1

ли.ето­

rю,да.

Я.к ·і .в ·ПGІпередні роки, вели•к·ий о-бсяг

робі·т .бу.де

нині :у

гог-олів-

матері.алу спра'&и не rара.зд. Пе.ре­ брано

поки

що

ме.н.ше

полов.кни

~.1а.ви .на площі; 1,2 гектара, tВі;\рє>:vюнтовано ,j •НiatfiOBO ЗбуіДОВаІНО ПОІН•ад 400 .ПОГО.ННИХ MeTpLB штахе11нина, ВИІ\ла.дшю 1,.2 ні.тюметра бру­

ннм визнаrчених робіт п:о блаJr.оустрою rна.сел•е­

ських -к.артопляр·ів. На площі 1000 картоп.1і, хоч за ·планом що· і\)Обо­

'ни.х пу.ню1іtв ст.ворено районІНу :КОМіісію на чол1

rектарі·в вирощу.ва.ти.муть вон.Jt цю

ту потр:<бно закі.иrчити до

!(у.1ьтуру. П:•д •картоплю .в.ідведено кращі ~'JЄмлі, де попереднИІками

н·я. Щоб прискорити її, сліід залу­ чити яа перебИ'р·а•ння бульб .все

цс.нТ:ра

заклщ:~е;нrо

.вrдстають від :них і удар·ники ко­ мун.істиrчноі праці М. Хоме.нко,

діл.а. При.йшовши допомагати ав­

З метою ~дійсrненн.я н·оrнт.ро.лю за ПІро;веде.н­

до

tсела

за•к.р:п­

І ось тепер, tnepeд •початком га­ ·р·ячих весн·я·них nо·льо.вих робіт, !ЮНИ не ЗМОГЛИ В·СІtдіТИ• ДОІМЗ. бе'З

парІ;

nованої Ідороги

:це;Н11Р1

,ремонтують

слюсарем­

-

кращИІй блаJгоу!СТріtй, О3елененн:я, до­

.wa

д~рж.аtн:н:я ~раІЗ1 КО\ВОГО ІСаІНІітарНІО['О зов,нІішнє оформ.лен:ня •мі.ста і сіл

на

В селі РОІЖІНИ З і:нLціаТИВИ ВШЮН'КОМ'У сі.:JЬ­ СЬІ\ОЇ Ра;ди і постійшої гю:vrLсії по благоустрою .в ·ми,нулому роЦІі було пос.а,~жено тиоя•чу шту1; фрухтових 'і :декора:ти:вних ,дерев, .дв~ тисячі штrу:н

частн·н

лені а·втоrмобілі шофери-комуністи В. Обл.а,кевич та Ф . .Кл.нмась. Не

На:при.к.1а1д, ,в_ І. Рябuев праІЦю­ вав l завідуючим гаражем, і шо­ тя та бру·дУ ;всІі. ВИП1реіби. · ВИКОІНІКОІМ рСЬЙОШЮЇ .РЗІДИ ~а;тJ8 'І1Р'Удя­ ·фером, ,і механвко:\1, ІВ. В. Власен­ ЩИХ ·затвердиш умови 3а:І'ал~нноrо ІЮН­ ко - ш.1іфув.альн·1fКОМ у м.а.йстер-

ГуЗІій), де

гектара, •збудовано лі·ТІню Ні.ношющадку 400 місць, освітлено 11ретю частину села.

СТ.З.Н ІИЛ8ІДОВИіЩа/ брат­

ноих

,цроrмадснкого .ко.ри:стуВ!аіИН'Я, очнеотити · вlJ{ сміт-

Ше.в>че.н.ків­

сько·ї СіЛЬСІ>КОЇ Ра.ди (rголов.а п.- Г.

Са•Ні'Г<1,рНИ:Й

СЬНі і окре.МІі могили ІЗ'аІ'Иіблих військо.вослуж­ бовфв ·та партизшнdJв, ві(Цремант,уtвати ~зі

·блсьrю.уст·рою

міста і сіл раtйон:у. З .кожним роком н,ра~сиві­ шими етають ІНаші села. Велику роботу в цьо­ му

З на:й.ме.НІшою Ізатратою .з·апас­

За період міІСЯІЧ!НИІк.а ·викОЮ(оми мі!ської та .,с~лt>ських Р<J.Ід :децутаІ'lіtв '11РІУІдЯЩИІХ разом з депутатами, пос·т!йнwми КО!МІі'аtями і грома.д­ СІ>Wі·стю повинні провеС'J:'И велину .роботу rпо бла)гоу;строю і оrзеленеиmо м.tста і .оі.л ра~йону. ;за,твердженИІМи ,раdівИІКошюмом захо,дами пе­ \Рt:rд!б.ачено за п~рІО:д М'і-сяч.нИІКа ПІривести в ІНа­

ДОІІЮВІЇ,ДаІЧ :ЗаІСТ.УПІНИІК іГОЛОВИ .ВИ!!ЮІНКОМУ ра­ ЙОН.НОЇ Р<~~ди депутат.ів т;~УІдящих С. І. Тов­ ВИІІюнtуючи занон УРСР п:ро сільську ~епутатІів Т·РУІдя;щих, ЗНаІЧfЮ .поліпшилИ

АвтОІМdбіл,істи

ток. Іх почИІн зна:хQДить все ширшу пІіідтримку ІВ УІС'tх селах ра~йону.

ЩJ.МИ раіЙВИКОНІКОМУ, ІНа .Я:КОМУ бу Л.О :за•слу~аНО

знаряддя.

Я. ВОРОНЕНКО, агроном Богданіа­

свла.,

за

ношти

з за:сту.пниrком голови райвшюнкому С. І. Тов­ сте,нком. Но.л'Lісію ·зобов'язано пі:двести Фдоум­ JШ .проведення МІіоr~ника по благоустрою, еа­

са­

:vюопо,датtк,увані!·!Я оОПО:РУJДЖ•ено обеJЬLСК СШ.!ІВІІ і ого.рсщжено кл~овище. Ба~гато ~робили в справі

дот.ри,мання

юор.ядку

·і

висохої

зразкоtвого нульту:ри

.цьо11о змагаtНІНЯ в районі

-

нітарНІ1й очистці

ініціат.()ІрІІ

тр,у:дящі села Лl-

Випереджаючи час

ністичн01ї

пр.аці .В.

С.

Осна•ча

та

ко~tун:стичної

цраuі

В.

І.

Достро•ково, 24 березня, коле.!\­ Федосенко, В. Г. ІваницькИ'й, то­ ти.в ·бу,діrвельного комбі·нату N2 2 кар Г. А. Накалюжниtй, електро­ А. В. Дзись, І. І. Ли­ виконав соціалістичне зобов'я,зан­ зварни·ки .ня nершо·го кварталу по реалі~за.ці·ї сенко, сто.1я.р·на 1б.ри•гада С. І. Со­ А. Н. това.рної п.роду,ІСці:ї. За раху.нок роки, брИ'га,да 'tSетонярів росту продуктивності nparui її ви· Го.1оти, шофер А. К. Бу.1ьба, слю­ пущено ,понад •П.1ан на 5б тисяч карбаванців. Вироб!ток на пра· ДЮЮЧО.ГО СТа·НОВИТЬ ·114 Проце.нтів до ІК'Вартального 'Пла.ну. На зеко­ номлени:х ма:тері·алах, паливі і е.1е-ктрое.нергії ,колектив працюва­ тиме 11 .квітня на Вtсесоюзно· ~ІУ лен.інському суботюІ:Ку.

З·магання за гі.дну зустріч 100-.річчя з дня .на.родження В. І. Леніна очолюють прав·офлан­ r·ові •ВИр·обНИ!ЦТВа: .бригади К()Му-

сар

Г.

А.

міста

і НЗІСе­

ГорохhвськИ'й,

ник І. Р. Трухін, маляр Н. Г. Го­ Колекти·в ком•бі:нату сумлін.но трудНІться в щі nеред'ювілеИ.н·і дні наrд тим, щ01б беЗІnеребійно забе·з­ пе.чувати ·бу д:.в.ни.r.tтво елеваторів, ІЮм•б:завод:.в та і:ншІІІх об'єктів бу діве.1ьни.ми конструкціями і деТ3.1ЯМИ.

П. ХАЛЕЦЬКИЯ, директор

ДОСТРОВОВО

27 березня наш район виконав завдання 1 кварталу по здачі ме­ талобрухту. При плані 641 на цю дату здано 646 тонн брухту.

комбінату.

.Меха.нізо.вані ланки

працездатне .населеюtя села.

і шrrа.аня з вквезен.ня.м о.рта.н:ІЧн•и!Х

но .для того, щоо одер·жати в.Исо-

НеобхідІНо оперативно .ВИ•Р·ішити но •На ополя недостатню .кількість,

кий урожай. На май.бут:ні картоп-

а

.1ян~

жя. >Без ста.ранного ж удобрення

5

планта,ції

тисяч

тонн

ЗаІйнчується для

саді.ння

добрив.

грунту

тех•ніки

Ж•НШ.

•настало .весняне бе·здоріж­ виоокоrо врожаю не оде.р­

Г. МЕДВЕДЕНКО,

ни до всіх школирів РадJІИСької Україин.

З великим піднесенним було прийнято віталІоНІ листи ЦК КПРС і ЦК КП України.

активу учиів­

в сесійнОму залі Верховної Ради УРСР. секретар ЦК ЛКСМУ

І. С. Хоменко. Учасники 3льоту одностаіно приАивли звернен-

громадський кореtпон,цеит.

хліборобам

ЗМІНа

ських виробничt~х бригад, який відбувся в КиєвІ,

виступила

'!'enep

кар·rоплі.

роботи по трудовому вихованню учнів Ашлося на

З доповіддю

органачни·х

понад

Однак з rпід.rоrоакою садИІвного

Про підсумки діяльоності шкільних бригад за рік та завдання по дальшому поліпшенню їх республіканському ЗJІьоті

ви.везено

ІПід,готов.ка

1969

р,ругому

зобов'яаалися

виростити і зібрати з кожного гекта.ра rю 100 центнер.:в ·бульб.

Надійна

вантаж­

леН'КО.

бу.111 О·Зи·мі та кукурудза на силос.

квіт­

у р.адгоспі вже чимало зробле- добри•в. Уr:>и•мку їх було доста.в.1е­

прем·іями .

грошови:ми

А. Г. Петрен,ка, елюсарна брИ!г.ада В. А. О.1ек•сенка, тща.р.і удар­

ШІКИ

оtЗеле•неНІню

лr.юrх rпу.н;ктів rв пе-ршій декаjді .'IIpat!]RЯ 1970 po1ry. Перем•оJІtфв змагаНІня Q,Уде іВідзначеІю

·І1ромадсІ>К·ОГо

села

т·а

15

Перед учасниками ЗJІьоту виступили член літбюро

ЦК КП України,

По­

Голова Прези.І.Іі Вер­

ховної Ради УРСР О. П, Ляшко, кандидат у чле­ ни

Політбюро, секретар

ЦІ( КП

Украіни Ф. Д.

Овчаренко.

(РАТАУ),


ПАРТІйНЕ ЖИТТЯ

ювілею

ЕКОНОМИТИ В УСЬОМУ

ВОЖДЯ

CPCl-', · мунісТІІ.

внетуnили інІцІатора­ ми змаrаашя за зниження вар­

<<Про

поліпшення

використання резервlв виробництва і посилення режиму економії в народно-

му

господарстві:!>

комуністи,

прийшли

профактив,

тості

ремонту тракторів і сіль­ г.оешvшШИІН. ЕІюно:J\tія від цього становитиме 5700 карбованЦів.

всі

РаЦіональне

депутати

сільської Ради, рядові робітники. Присутні взяли активну участь в обговоренні цього важJшвого документа. НИІни вШ\:РJІли ,недодіhИ

в рщдгосшюl\ІУ

рqб}ІицтЩ; 1ЩНІіЗсJJЛИ

використаннп,

застосування

На

виробничих

ви-

Будівельники

зобов'язалис~

рщ::тЗІJJІ рt~зерви для 3бІ.1ьшекня

лісоматеріалів, чимало

металу, цемент.у, ріlДІюго •і т:вер­ дого палива, мастил та ін. Всього передбачено зекономи­

,,. р·:·ал•;:в.

ти за рік близько

.

висту-

чорного

65,!)

цю дату в минулому. роЦі.

жавних планів ювілейного року, для чого розгорнути дійове

цьому році· знизилась собівар­ тість виробництва одного цент­

соЦіалістичне

нера

виконання

домага-

що.:~енних

норм

рік

центнер

Іюпійок,

Якщо

коштував

54

копійки, нарбованців

то

47

відповідно 116,97 карбованця.

Наведений порядок

:варwн·

то­

м'яса

159,96 -

":узнх: овоч.;вюю,ц~вн,. 11.~ртоп,'л.я.р-

м'яса.

молока

карбованЦі зараз 19

мальну 1\ІВЮl•Н.ізаЦію в·~:х пр::щесів :ви,роІбниrІ_-ІТВЗ в провідних га·

1

і

24

вести н:шо· за мз.н.си-

стш, ІЩрмод~:, ВЗІН~І

молока

риста~ші

Іництв.l. 1VІеха.н.:.з.!lТ 0 Р' 1 • 8 зо оо в я.за- спортного парку' своєчасно .но праІВильно .и ефектИВІНО ви- (згі но г афіка) · ' п ть 0

корнетовувати т:ра:нтори аtв:то' . . . . ' мапшни ..1 'ІНШІ сJ ..1ьго.с.пма.шИІНІІ . . ,. .

д

техогляди п .. и '

,

ере1зд

Р

р~в дя . с~

. ..

лшвщоващ .. З

.

прост01.

зайВІ

метою

реведення на електрообігрів паринково-тепличного господар­ ства уже в цьому році незаба­

соцІ~лістичного

ром

змагання

віддІЛками, бригадами,

МІЖ

ланка-

розпочнеться

творення в життя

ленінсьних

настанов про розвиток

я

:1-

досВІдом

виступила

завідуюча

біблІотекою

для

районною

дорослих

Г.

бібліотечній справі

ліотек

по

ванню

понолін-

ня.

На

нонференцїі

висвітлені

Раціоналізатори заводу по­ рошнової металургії, включив­ шись у соціалістичне змагання за гідну зустріч дня народження свої ни

100-річчя з В. І. Леніна,

зобов'язання

конують.

У

успішно

минулому

ви­

рощ

во­

перевершили їх у два рази.

ських робіт в оптимальні строки дасть можливість знизити собівартість продукції рослиниицтва на 18870 карбованців. За рахунок раціонального внІюриІста.НІН'Яс кQрм.~в. а таиющ 3НИ-

сти йшли в авангарді виконан­ ня цього важливого завдання, щоб всі трудівники боролися за зниження собівартості сільськогосподарсьної продунції, до­ магалися рентабельної роботи

нюная

всіх галузей

цтво

плануємо

бити

51

ни

ІНа

їх

виробни-

додатково виро-

тонну молока і

м'яса.

ТЩьІш

2

·тон-

від поліпшен-

ня яності вироблюваної продук-

ції -

молока,

м'яса,

В

радгоспного

робнищтв.а . .В цьому

ємо

своє

головне

завершальному

ми

~бача­

завдання

році

· ки.

ви­ в

п'ятиріч-

Ю. БІЛИК,

ло

дум­

В

ЯЮІІХ

ЗЩЗІНаЧ€ІНі

В.С.і

Те'\ІИ,

ЩО

в

В її пі,дгоrо'Вці велика за,слуга JЮ!\Шндира О. Ф. С11рой і політ­ херІ:•вника П. І. Рижової.

слюсарно"аклащалмюму

N9 3

цеху

(ІНІач.альнин П. Дюнов, сек­

ретар парторгані!зації Я. Гуре­ БИ1Ч, CE'IIvpe11111p НОМСОМОЛЬСЬКОЇ оргЗІнізаЦії Е. Голь).

Нап~ДQДВі огляду

тут.

з

особоІвИІм .снл~дом формува;нь пров~дені бес!Jди, вивчені функ­ ІJііоналЬІнl обов' яз ни, від бу ли ся тренУJвання

по

і.цди:В'і!дуалЬІних

винористанню

з~соб!Jв

Ot~'B .дихання. ІНЯ'ТЬ

прове;деоо

.ніта,рної

з

захwсту

Декілька

за­

члеНІамн

са­

Нова

поштова марка, ви­

пущена у Федеративній Рес­ публіці Камерун до 100-річ­ чя

з

дня

народження

проведено

НаІЧаЛЬІНИП< штабу затону В. Суnrрущшно перед оглядом показав журнали обл~ку занять,

2

стор.

О

СаІН;:(,руЖИІНа.

випус.кається, місце

н·а

заіЬма-є

за·воді

ЩХJІВІіІдне

торговельного

fІоtаШИІНОібуду:В.аІНІНЯ, і ке!Рі.ВНИЦ­ ТВО оЦ'еху, пар'ІІійн.а, профспілко:ва

і

НОІМ•ООі~ОЛЬСІШа. організащlї

багато ми

зс:vймаються

сП'рава.ми,

ляють

тут

оборони ІЮСТіІЙІНу

ІВиробничи­ шrтаНІНям

та.кож

ци-

прцді­

уваІ1у,

ХорОІШНІХ результ•а.ті•в на огля­ ді добиm\ІСь і за.готL·вельІНа діль

моєму

житті

.

зицьна. «Ленін читач• цій темі присвятила виступ

бібліотекар з Богданінки М. П.

два

конкурси,

ниці

ВЛ<JJСИИІ:VІИ

ВИГ{)ТО­

ВИІ.lИ ІНайПІрас11іші засоби сту

ОрГЗІНЇІВ ,ДИХ3JНІНЯ

і

захи­

ПОR<t3а,ЛИ

!ЮрИСТj'ІВЗІНІНІі

ЦИМИ

чо,1оа.віки

-

ти!ГаЗQМ.

{Іерем.агли

засобами, н~і:н.ки.

За,спаКОЮВа'ТИІСЬ На ДОСЯf'НІу­ ЮМ,У не слід. Поперещу ще ба· гаю .робо,ти. А в цілому ,висно· во.к

таюьй: декому

з ,на.чальни-

1\ів цеХ'і'в слі1д .брати при.илад з цеху N2 3.

М. АЛЕКСАНДРОВ, нач. штабу ЦО заводу.

НОВЕ

ЖИ'М'Я

одержала пропозиція

К. А. Бабарицьного В. Ф. Силь';Іенко по неперервному спіканню

стрічки.

металокерамічної

Це

нововведення дало

підприємству майже тисячу карбованців економії на рік.

Значний вклад

у вдоскона­

лен,ня

теJанолог.tї

~несли

слюсарі

Івцро:бництва

цеху

аа.лі:з<них

порОШh'і-в А. В. Горєлав, В. l\1. Новосє.1ов. Протягом рону :во,ни за,прОПСІНуВа·ЛИ 8 ,НЮВОІВІІЗе;:(ЄІНЬ. Слюсар цеХІу мета.тжврам:ни А. Г. Пспов вн:с 8 пропозиІl)ій.

Не відстають від них і Д. !\І. Шимонович,

А.

Д.

Шевчик,

І ..В. Левченко та ·інші. ~'

ЦlдМ,у,

ЮRіЛЕ'ІЙІНОМу,

раціоналізатори

Осоницький і Н. П. Сакалова запропонували замінити графі-

Ле:ьІ:Іна.

тові

начальник бюро раціоналіза­ торів і вииахідиикlв заводу пороmковоІ металурrіі.

при

спіканні

ме­

виробів

дешевий

на

матеріал,

що

~Істою

г.шбокої

в радгос­

«Пов:тря·на пе.реду·валJ

п:дJготовка дирекц!ї ,рад­

госпу та С·ільсІ:ІКоЇ Ра.J.и. Учи.: nо­ шири.ти

сере,д

на.:еле.н.ня

блн:з~:>ко

СС\ІІКОТ прим:р.ннків •брошури «Це по.винен

знати

Заздалегідь план

,коже.н>>.

було

проведення

нять та

місце.

І

оголошено

nрактичних

ось

вони

за­

nоча-

лись. Аварійна група негайно при­ ступила

до

ліквідації

«розчищення» проходів, по

«ряtуванию:. людей

«завалів», операцій і тварин.

Друга груnа зайнялась герметиза­ цією від

тваринницьких уявних

Р. МАЛИННА,

пі «Гого.1.:вський>> про.ве,J.ена пере­ в'•рка гото&но·сті рятувальн.нх

ретс.тt,на

готують трудові

вин. Діяли також групи по охо роні фуражу і продуктів, знеза раженню людей і тварик. Чимало випробувань випало н. долю

сандружини

першої ня

допомоги,

поранених

2

подання

...

радгосnу. Штаб оборони переб) вав у спеціально обладнаній зе11 лянці телефонізованій, радіс фікованій, освітленій. Пі.J.водя,чи п:дсумки, ник районного штабу

предсrаr цивільн<

оборони М. Рнбокрис зробив аю л:з

но

проведеної

роботи,

оцінив роботу

задов.і.11

всіх груп.

М. КОВТУН,

речо-

Четвер,

-

транспортуван

У ·нав•ча.н.ня.х .по ЦО брало участ близько 240 чоловік. Тут бул nрисутні керівники всіх відділкі

приміщень

радіоактивних

Вони

rотовност1

перев:ркн

ко:-1а.нд по сиrна.ту триво.га>>. на·вча·нню

піднесенням.

ще

100·

решітки

більшим

роЦі

працюють

В. І.

'l

,в ·корНІСТJ'ІВЗдJІНіі про·

цеху

життя

дарунки

З

СИЛаМИ

в

річчю з дня народження

стану нив!ль.ної оборони це·

У цьому ж путівку

і спецвиробів В. О. Крат, Є. І.

Перевірка

х.у, де на:чаЛЬІНІІ.пом Є. Моро­ зов. РоібkІ1НИКИ •і службовці діль­

принесло заводу понад 11 ти­ сяч нарбованців економії.

з

талокерамічних

нн:ця м.еха.но-за.го11іше.т~ного

О. ДІДRІВСЬRА,

методист райбіблlотеки.

тивніше використовувати тех­ ніку. Так, в цеху спецпорашків

більш

НезважаЮчи :ка те, що цей хчроші 3н.аJННЯ в їх застосуван­ цех по обсягу продуіщії, яна т.ут ,нІі. Ж1нки дільниці 3МаJf'ались в

вільної

дру<ЖИJНИ.

О

:f!.раЖЄІ!ІНІЯ •СЦр3ВіJ"ЯЄ

до­

фіцитНі матеріали, збільшити строк служби обладнання, ефек-

(Фотохрон.:ка ТАРС).

юпв•чє,ні за оетаннLй ча,с. Х·ороше

продуктив­

вишукування

лізаторів значно активізува­ лась. Окремі нововведення да­ ли можливість зекономити де­

ПОПЕРЕДУ- ТРЕТІЙ ЦЕХ У .воіх .нас оДІност.айна

зростання

праці,

спрямо­

під час яних творчість раціона­

«Зоря».

ка: На!ЙНІРаще пройшов громад­ сьІшй огляд цивільної оборони

пошуках,

тисяч кg_рбованців економії. Бу­

КУТОЧОК АКТИВІСТА ЦИВІЛЬНО! ОБОРОНИ

.

на

ності

В. І. Леніна.

овочів, І секретар парткому радгоспу

фрУJНтів, на.ртошІ'і-заплано~аІНо

творчих

ваних

резер­

вів і посиленню режиму еконо­ мії. Партійна організація домага­ ється, щоб комуністи, передо­ вини виробництва, наші активі­

в

ТВОРЧИЙ НЕСПОКІЙ

комунІстичному вихо­

підростаючого

за­

за рахунок впровадження комплексної механізації на вирощуваньІі зернавих культур, картоплі, овочів, своєчасного проведення всіх сільсьногосподар-

за~т

хвилини

я думною звертаюсь до Леніна і кажу: «Дорогий Володимире Іл.лічу! Я, си.н ореtНІб,уорзького хлібороба-бідняка, клянуся то­ бі, що до останньої краплі кро-

поділилась

брало участь 173 чоловіка. Во­ ни внесли 17 5 пропозицій, які дали підприємству понад 160

виконання

використанню

Товариші! Цієї найщасли­

вішої

,. __ .. . , . , , _ , _______ , ____ . , . - - - ____ .. _ - ...

В.

ЦК ВЛКСМ, закликають їх допо

сказав:

течної справи на Броварщині» І розвиток громадських засад у

могтися

ходів

командира взводу Василя Крю­ чонкіна. Схвильований і звору­ шений стояв він біля трибуни. Палко подякував за високе до­ вір'я, а потім твердим голос·ом

про І Харченко.

даткових резервів виробництва, поліпшення якості продукції,

захсщ.ів

.. . Не тільки комуністи, але й всі однополчани голосували за прийняття в партію бойового

_

ри знайомлять всіх трудівників села з Листом ЦК КПРС Ра­ ДИ м.:,НІ:<с~рі.в СРСР, BЦPllC і

ІШ~онаннІя 'на.к·реслених

Хай живе влада Рад!

ко~шлек-

використа~ня книж

1

бібліо- кових фондів.

бу~івництво

повного

депута­

уко,в6 0 .аnру·нтов<JJного т ·ванн .

трансформаторної підстанції.

що

солдатських

ників сільських та шкільних бібліотек. З доповіддю <<Пере-

робництво одного цещ:нер~ про: дукЦії та збільшення вщда·п ВІІД виробННІЦ11Ва ;на •QДИІН За!ТІрапідраховано,

і

тів. Своrо промову Володимир Ілліч закінчив закликом: - Геть Тимчасовий уряд!

.

Проводяться й інші заходи по економії ноштів :і матеріа­ лів. Політінформатори, агітато­

Попередньо

лянських

nраЦІВНИКІВ

ми, зас!осовуючи ПР!f ЦЬОl\ІУ передовІ методи працІ, домагаючись зменшення затрат_ на ви-

чений карбованець.

тру·

також питання організації пла-1завідуюча Бобрицькою сільномірної мережі бібліотек, на- ською бібліотекою Л. О. Ло­

пе-

та електроДІвигун~. На зборах щдІфеслювалось на .необхідність впроваджен~я

стали

Відбулась науково-практична конференція з участю праців-

Насlч. К. Ф. Лісняк, завІдуюча бібліотекою для дітей, розпові­

автотран-

нраІни

Вождь проголосив лозунг ко­ муністів: мир народові, за· води робітникам, землю селянам. Для здійснення цього лозуига був тільки один шлях - перехід усієї державної вла­ ди в руки Рад робітничих, се­

Конференція бібліотечних

у вико- ла присутнім про завдання біб­

техніки

господарями дящі маси.

Ци­

ми днями радгосп закінчив під­ живлення озимих посівів на всій площі 750 гектарів. Дані економічного аналізу роботи в тваринництві евід­ чать, що за рахунок дешевих нормів власного виробництва в

ІН!Іробlтку, постШво легшщу бс1ротьо:у

хто

Людина наша, перевірена.

-

нерівника. Перед усім, комуністи наголашували на необхідність контролю за· :здійонвнням .взятих со· ціалlстичних зобов'язань і дер-

тись

а

карбованЦів.

паючих: докорінно поліпшити економічну роботу в господарстві, домогтися рентабельності всіх галузей сільськогосподаР' ського виробництва. З цією метою І'оло,вна :у.вЗІГа бу;ла звернена на зміцнення трудової дисципліни серед робітників, на посилення відповідальності за доручену ділянку роботи кожного прац19ючого рядового і

змагання,

проходах,

Ще в імперіалістичну тисячі більшовикам співчував. - У Червоній гвардії був. На виконання цих заходів І агітатор неабиякий. До партійна організація, дирекЦія серця кожного солдата ключик рг.І~гс.~,пу спря:мІуІва:ли увагу в·еіх підбере. виробничників. Щоб одержати ... 1917 рік. Царя скинуто, високий врожай всіх сільська­ - буржуазний господарських культур, на поля але при владі уряд. Василеві вивезено 14950 тонн органічних Тимчасовий колишньому добрив, значно більше, ніж на Крючанкіну

.

ВСІХ

у

примостився на бар'єрі або роз­ ташувався прямо на арені, май­ же біля самої імпровізованої трибуни. І ноли головуючий, в1 1дНІРИІВШИ з·бори, ,перши'м на­ зва:в .црізВИ11Це Крючонкіна, з У•С,ІХ ООНІВ ПІОЧУІЛИСЬ ГОЛОСИ:

зекономити ЗО кубі'{НИХ метрів

•LІ;·ЛЬСЬJ:щ,господ;;,рсьJ:юї ІІІРQдукції, .::>а'J\ЛИК<іJШ в'С'іх •і всюди uoJ.ЮТЕ,~ь зu еІшномію •Іюшті.в ~ ма Провідна думка

гальорці,

дільницях електродвигунів пот­ рібної потужності дозволить зекономити 15 тисяч кіловат­ годин електроенергії.

І.Ш. .н-е.Rико·

унтер-оФ.,іцерові, кавалерові двох ГеоргНв•сьІшх хрес.'11і•в не довелось вагатися, який шлях обрати, на чий бік стати. Він, звичайно ж, за більшовиків, за вірних захисників інтересів тру­ дового люду. Став агітатором, вів серед солдатів революЦійну роботу, розповсюджував більшо­ вицькі листівки і брошури. Коли прогримів історичний постріл з <<АврорИ>> і вчораш­ ній робітник-путіловець, солдат Іван Смирнов очолив 4-й черво­ ногвардійський загін, його, Ва­ силя Крючонкіна. одностайно обрали головою революційного комітету. Цей загін хоробро бився під Псковом, там, де зароджувалась наша доблесна Червона Армія. А трохи раніше, 10 нвітня, Крючанкін був присутній на мітингу в Ізмайловському пол­ ку, де виступав Ленін. На все життя запам'ятав молодий гу­ сар образ вождя і його палку, полум'яну промову. Говорив Ілліч про те, що треба зробити, щоб покінчити з імперіалістич­ ною бойнею, щоб справжніми

Незгладимий слід залишив у пам'яті Василя Дмитровича 1\рючонкІна той травневий день 1918 року, коли його, червоою­ го кіннотника, приймали до пар­ тії. Відкриті партзбори відбува­ лися в приміщенні цирку. За малим винятком, тут були при­ сутні всі бійці кавалерійського полку. Хто сидів у партер!, на

НА ПАРТІйНІ ЗБОРИ, при-] до~атJ<QВО од~ти 24020 ЩJб. свячені обговоре~п~ю .J_Іист~а ЦК МецRІ:JаТQри, зокрема, ко­ КПРС, Ради МІюстрІв ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ

КАВАЛЕР ЧОТИРЬОХ

Назустріч

громадський

квlТИІІ

1970 роху.

кореспондент.

о


В одному селі

ОР ДЕНІ В ЛЕНІНА

Одностайне схваJІепии

ві боротимусь nроти нонтрре- В. Д. Rрючонкіна, прикрашені до Москви . Нагородою Бать­ волюції. Впевнений, що при Цілою збіркою орденів 1 меда­ І>івщини за цю операцІю був .НещQД<а:в:но на в~ДІ•ритих збо­ Радянській владі мій батько лей. Але найдорожчі, найпам•ят­ другий орден Леніна. рах па.р'11~ЙІоої організації нашо­ не бу де сушити голову і дума­ ніші нагороди із зображен­ В подальші роки, номандуючи го радгоспу обговорено Лист ти, як прогодувати сім'ю, не ням великого вождя. армІєю, НрючоннІн бере участь ЦН КПРС, Р.ади М.і;нісrрі н посилатиме більше дітей батра­ і ЦН ВЛНСМ Перший орден Леніна ком- в героїчній оборонJ СталІнгра­ СРСР, ВЦРПС кувати, як робив досі. І ще кля­ див Нрючонкін приймав з рук да. у визволеннІ Харнова І <<Про . nОЛііІІ1Ш€tІfІfЯ ВИ\h'ОРІіС'Т<UКНІЯ нуся тобі, наш дорогий Іллічу, !Vl. І . Налініна у 1939 році. Мінська, воює за Варшаву, .рез€jрв:<в 'виробництва та поси­ лення ре~иму еноноМ:Н в на­ нрізь усе своє життя пронести Під його командуванням 14-а штурмує Берлін. ТретІй орден 'РО\д\Ном.у rосшодарстві·». правдивість, чесність, доброту кавалерійська дивізія імені Леніна він одержав за битву на Дс.повіДач диреюqр ра:дгоепу до трудової людини, скромність О. Пархоменка протягом трьох Нурській дузі. А четвертий І. Новбасинсьиий підкреслив , що риси, освячені твоїм ім'ям. років вдержувала першість в принрасив груди прославленого колектив господарства успішно Хай живе Ленін!>>. Ниївському військовому окрузі, воїна в дні святкування 50-річ­ <ВНІ!ЮН•ує рlшЕшня ХХИt з'І:щу Під склепінням цирну про- а кінна чя Радянської влади. артилерія перше КПРС і ;на•С 1Іуtn.них Пл€!Нумів гриміло тисячоголосе <<ура!>> Тепер В . Д . НрючонкІн у ЦІ\ Па.рт.ії . У МИІЦj'ЛОМУ Р<Щі ВИ· місце в Радянській Армії. Ди­ І ось на крутому життєвому візія брала участь у визволенні відставці. Але, як і раніше, ве­ рощеоо на :кожному rекта~рі no шляху відміряно 75 років. 3 Західної України теран трьох воєн в строю. 27,4 центнера зернових, кар­ з-під · гніту них більш як півстоліття з Незважаючи на похилий він, топлі по 110 цент.н.ерЛв, ово­ буржуазно-поміщицьної Поль­ партійним квитком біля серця. він бадьорий, енергійний, зай­ чі;в <ІЮ 124. Надоєоо :в1д оож­ щі. Який же він сьогодні, мужній мається громадською роботою. ,ної •корови 2807 'І\і.1оrра.мі:в мо!' Велику Вітчизняну війну Ва­ Часто зустрічається з шноляра­ більшовик, що чув перші громо­ JIOK<:~, а вих.~д .його ІНа сто тек­ силь Дмитрович зустрІв на ук­ ві розкоти Жовтневої револю­ ми, студентами, воїнами, робіт­ ·та~рtв сLльсьногослода;рсмшх раїнсьнІй землІ. На перших по­ никами. Старий номуніст учить ції, голос безсмертного Ілліча? у.гідь сrановить 569 цент.оо.РІв . гіркість молодь безмежно любити Як він виконував клятву, яку рах довелося пізнати Віт­ Ус111ішно було •виооиа:но nланвже в грудні чизну-матір, бути вірними спра­ давав перед усім полком, з'єд­ відступу. Але нуючи свою долю з партією, 1941 року 3-й кінно-механізо­ ві партії , заповітам велиного створеною В. І. Леніним? ваний корпус генерала Rрючон­ Леніна. наголову Г. СЕМЕНОВ. Найкрасномовнішу відповідь кіна в рqйоні Єльця можуть

дати

груди

нерал-лейтенанта

гвардії

у

ге­

~ідставці

РОЗВИТОК ІПрСJ.дукти.вного тва­ ри.н·н·ІЩт.ва <неможли:вІІІЙ бе.з .наяв­ ,ност.і в хормах ·:в.іта.м ',ні·в. Осо.бли­ ·во

.вели.ке

якиїt

•в

•зн.ачен:ня

орга·ніз:оt.і

.має

ІКа:роти,н,

.пе:ретворюється

на в:та,м.:.н А.

0ОНОВ·НИ<~! •д,жере;10~М ПОООВ.Не•Н•НЯ ·к~рі~ЮІШХ

.рац:о.н.hв

ка·роти.ном

є

розбив дві добірні німецько­ фашистські дивізії, що рвалися

посівом замочують у водІ 1 потім nрові)рюють .ц~я підвищення ступеня сипучосТІ.

з .м:ж.ряддям

са.н-

45

poc.1HtH<H·i .кор·~ш. Н а йб іл ьше його тиметр.:в. Д.1я пос.і•ву ·морк•вн ци.м

м'.стtп ь.ся .в ч~р·вонІій ·ІІіорkві. :В ІУдно~tу к·: лограмі коре.н-і·в че:рво­ ·н ої мор,~в.и мІстнть~ся 120 міліг.р а­ мів каротину, а в її гичці _;_ 90. Ч е•рво.на мІУрква є .по.д:•вІта.~йн­

ною культурою. Крім каротину, Іі\0" н а ~t '•стнть ще й віт.а:м.:,ни : С, В,, В2, Р, а та.кож віrrа.м.:.а Е, якого •НЄ ,\tа є ·в жод.н.ін"t Ікор·\Ю~ііі культу­ р і . Ca~tC ТОІ\ІУ МОрКВа •ПОВНІ!ІНЗ

бути обов'я.зково скла.довою части­ ,ною ко;р~Юt!оІt•Х рацІонів для маточ ­

•tюго по.rол:в'я, тва.р'Ион-.ви•робників і О'СООЛІІІЮ Д.1Я ро стуЧО·ГО МО ..~ОД· .ня·ка ·і .пти•щі в зи·мов·ий пе,р :о.д,

спо.собом •викори·стовують овочеву

с' в а.~ІК У

СК -12.

При вjд~повід•Н'Ї•Й агроrех·н·і•u·і че р ­ во.на. ·1.-ю.рква дає високі врож аї . В дослід.tю\tу гоопода,р·ст&і В і н­ :нищ~>кої <ДерЖаВІної с.:л ьсьtюгоспо­ да.рсиюї ст.а·н·u:Іі її ·в·ирощують на кормові· >ІІЇЛ•і, бе з затрат руч.ної •пра.ц :.. Т·ут .на с.';рнх ол:·дзо ..l()НИХ грунтах щор:І •rнttІЇІ у.ро·жа й її :ко·ре­ .н іІв СТЗ'ІЮВ•ИТЬ ;:t.O 350 .ЦЄ.НТ.Не.р.:•в З гект а,ра. :В •інших лере·дових гос,п о­ дарст ва.х,

ють .,10

.на,

чо•рtноз~мах,

о.:~,ержу ­

:і· більше це.tп<нерів :1

560

гектара.

На•ІЇ ВИІІду врожа и.н·сть мор:ква дає ·На добре :розпуше.них 'Суn :ск у­ ·вати:х, легки.х су<ГЛ·и,няоет их або осушених торфянистих грунтах. Добре ·р ощить .на чо,рнозе~а:х .j .на угНО€Н ИtХ оп.~дзолен•их та п :дзо.ти с ­ тих

грунтах .

·К•ращи•ми п ое:·ву

попере дІН И•К.ЗІМ.И

мор·кви

для

є .п.~ощі· ·з -.n<ід :кар ­

то.п.l·і, •U!укрових бу.ря•к і:в, кукур уд ­ зи., ·зе·р·нобоб'Ових ІКультур та уГ<ноє­ юtх по•С:.&і•в оз И'М и.ІІ'и .

Оброо!нж .г,ру.нту •ІlІід ~юркву в д·ОСЛ•іtдному rоопода,рстві В.:ІН.ниць­ .кої

.сільськогоспода.рое~:>кої

дослід­

·ної ста·нuУі, •ПО попере.д.тtку ози · м:<й .пш~н иц і, був та•кИій : зразу ж л :с.1я збирання поперед~н.ика на ·П.1ощі m:ровоци .1И луще.н.н•я сте.р.н,і а•бо дн.скува.н.ня, а пот~м зяблеву

ора:нJ<у. П:•д глибоку ор.анку в.но­ сили ,д.оорива з розра.ху·н ку : ам.:а ч­ ·но·ї ~літр·и по 2 uентне;ри, су ­ nерфосфа•ту ІПО 2,5 •і ·КаЛ•Ї ЙJНОЇ сол і :по 1,5 .центне,ра .на гект ар . Ра;н<ньою

ве:сною .провQJІ.или

за­

ІІ<риття :вологи бо.рона.ми та шлей­ фам.и ·в д&а •сл:Іди•. Бе3 посе.ред.ньо .пе ред 1пос :•вом 1провел.и культ.и.~а-

•ц.:ю

З ОQрО<Н~'БЗ<Н•НЯМ, :На ГЛИ'611'НУ ЗаГОрТаІНІНЯ :НаСЇ!НtНЯ 11 ОДИ<Н ·аба два сл:іщи, в :залеж•но·стої. ві·д ст а.ну груtнту, з обов 'я.зкови>м котк у:ва н ­ ІН~м nеред nосіово.м важ:киоми і п :.с­ ля лос.ів.у •середн,:.ми :котка.ми . Нас :.НІня •червоної ІМоркви до по­ о)ву п овиJІІІЮ м.ат·и схожkть не

· нижче 70 nроцент ів. Щоб nриско­ рити з 'явлення сходів, його nер ед

О

Четвер,

2

квlтва

1970

або бу.ряко.ву.-

суцільного·

ПОСJЕУ

сіВІН·І1Ка<~1И З •М·і•ЖрЯ.]jДЯМ 7,5 СМ . В tifi.X сі:в.алках вста•в,1Я€ться мала ш есте,р·ня

д.1я

зб ільше·н.ня

оберт~в

-- - - - - - - - - - - - - Поради иауzсо:аці:а

ДЖЕРЕЛО

Пр.и додава•н>н•і че·рвоиої мо,ркви

.н.:.сть тва;рин·.

Д.1я

.,юркви .по добре !lІ!дrотовлеІюму •ГР)'•ІП'У За·СТО•СОВуЮТL ЛЬОІІОВУ с:ва,1:ку ·з м·Іжря;1дя•м 7 с.м, а та·кож вуз~:>ко,ря•д·н·і с :rвалк и 3 а.н,кер.нюІи

1; о.1н в .ко·р.ма•х ·Об:~~.а.~ь ·в іта.м;:.н.і·в. 1'\О •КО·Р•:ІІОВИХ ,ра·u'•о.н·ів з:н ачно по­ .1'•nшується •в-икор.истан•ня ·і.нших кормів, підвищується продуктив­

САН-2,8

---.-------шюі.внt~Х

а.п ~'раті~. щп слри яє р:в­

но\І ' р.ному

вис'ву

<Н З.С·Ї:ІІ'ІІЯ .

ква.драт.tю-nн.:•здово\І У с іву

<в·исі'ва.ють

'ВИ.\ІИ стр::·чками

При

cnocoU.:

моркву

ло­

д.во·ря.J;к.о­

з в:•;~.ста.нюо nо.м.\ Ж

стр :·ч·ка<ми 45 са.нти.мет,р :.в . І ІПоміж рядками в ст р ічuі 1.5 са•н т и:мет­ р ' в.

Коли рос.1и·ни буv:r.уть м.ати спра•вж•ні•х листочки, nрово ­ ·д итt>ея •бу.lкетуван·ня з ви.рі.зом по­ ~t.:ж б у·кета•ми ЗО см.

2- 3

Д.1я :В·ИІЗ:на. че.н.ня

·ря~к.:•в

посі.ву

,до

н ас :<н.ня моркви п:·дм.:шують 500--600 гра1мів .на сі·н·ня <редиски .а,бо оди.н К·ілотрам .нас :,няя гречки

.на г~та,р, яке сходить •на днf.s .ра.н-іше, ,н:ж :мо,рква.

•СnрИЯ€

СБО€<Ч а'С'НО'Му

5- 6 Це

м:.жрЯ•діНО МУ

обробііТку і з.нИІЩе·нню бур'Я1н :•в ще до з 'я:вле:Н<НЯ сходів моркви. Зр:л.у ре•ди.ску .з би.рають і реа:л.і ­ зують.

В за

ІКОІМПЛеКС і п ос,і·ва•ми

робі.т

м орквн

ПО

ДОГЛЯду

.за.ст.осо. вують

т а:~і заходи: пр и вс::х сn·особах .посі·ву по.1 е одночасно з с івбо ю •коткують. До з 'я•вле·н.ня сход : в р·ОІз;п ушуют ь г,ру.нт і знищують бу­ р'яни меха.н-:ч:ним ~і· ХІім:"Гним спо­

'собами . При відсутності бур 'я·нів

·ри,хлу .:корІVу руй.нують кіл!:!Ча.стим котко·м. При Із ' я,влеІrІН<і г усr их схо ­

дів 3аст.осовують •боронува.н.ня по ­ с : ву .1еП\ИІМ И •бор он а<м.и., •впопе.ре·к ряlд:К•іІВ , з .метою ї.х прор ідж у.ва,н.н.я.

При ви,рощув.а,н•н:і• мо,р.кви без за.тра.т ручної Іп,р а•ці передо·в.і го·с­ пода:р ств а •бо:рються 3 бур'я.на.ми :на .п ос :1ва.х хі•м:·чшt.м с п особом . З ц:єю .метою пе р.е,д пос:вом

~юр ­

кви .н.а л .ющу вно·сят ь ге р·бі ци д ­ ;пр QІnа:зи.н ло 1,2- 2 К·іл ог.р ами .н а

гект.а .р,

з

за.горта.нням

в

гру;нт

бОрОІН.З·МИ , а JІа д.р уІ' ИЙ ЧеТвер ­ Т Иn день п:сля .по сі ву .цей гербі­ •ци.д

:ВН ОС ИТЬС Я

ПОВТОР•НО

-

ПО

гасом,

з

:р·озр.а­

них ·рез6рВlіВ ,

:nООИ'ЛеІІіНІЯ режи­ МУ СІЮНОМЙ 0111РИЯТ.И'МуrЬ ус­ П іХу. Збори односта•ЙІЮ сmаднли

лист ЦК Н.ПР.С, Ради М.LнісТІр1в СРСР, ВЦРПС ІЇ цн ВЛНС.М, наtМІl.тили

захqди

і

уе;n:Lшно

nе­

ре творюють їх 11 життя.

М. ПРУДКНН, заступник

секретаря

парткому.

і

воі ра.дянські

люди,

лею. НмеК'ТІІІв;у nершого В'і;Ддід­ к.а

вже

nрис.воооо зва•НІНІЯ

J«>му­

ЗоОСІВ'ЯЗЗІНІНі

.оолекrnву

н:остичНІОО'О, •робl·тники другого ·в;.дд1лка, •меХ121ІtіІзаwри друІГої і третьої 'Т}ра•н:тор.них брЦ1Гад, ТВІа­

.paдroon;y <ЗЗІІТИІСЗ>НІО:

З.іб ра~И ІНІЗ

рv.~ннИІни .11ретього ІВILдJQl'JLKa., nра-

л.узей tОООІ'LQДЗІрс11Ва.

В

ІrоЖІному з 650 гекта;рЬв no ЗО 1!/і.БJники •га;ража борються за це ·центнерів озимої пшениці, nочесне :звання. П:;зн Ьше, :KOJI·H росли.нн м.ати­ жита по 27 цеН'Тtнерів. .Н:ращи:м і:з wращи.х 102 ро5і·т­ муть 2-3 оп·равжніх лнст<JІІlК,и, об­ Ще вищі ообав'.язЗ!н.ия взяли на :ни;ка:~1 J роеііІТНИЩЯМ ПрИІОВООНО , роб.1яють сходи гасом, з розра.хун­ себе 11РУІдіВіН.ИІRИ .першото 'В~д'ді.л­ ЗЩаt:JІИЯ 'У;Да<рНШ\іЇJВ <НОМуЩСТИ'ЧНО.Ї ку 300-500 л:трів ІН.а rекта,р, в .ка, де <R·еруючи.м М. І. Прудк!1й . rюраІЦі. Це НЗІШі ма~Їt}(и. На :JЗ,1ЄЖ.НОСТ<l В•ЇД .заСJоІ.іІченос'l'Ї ЛОЛЯ. Ваки борЮТЬІся за 32 ценmtери .них рі:ВИІяється еесь нолектив При •nотребі провQІІ.иться оов-rор­ ІlІШеІНИІЦЇ ІНІа КОЖІІІОМУ З 385 ГеК­ ра~оспу, ·SК'ИЙ Іуt011'іJШІО вmюнує •Не обпр:исх.уваІНня по.СіІвіІІ гасом в

ТИ·Х же НОІрМ~, .але Т·ЇJІ~Н ПіСЛЯ о3дор·овле-н·ня росли.и від поперед­

·ІІ'ЬОЇ обробки.

Обпри.скують

:Моркву трактор -

ІННІМ гасом .в су;ху 6езвіт:ря.ну

г01ду. В дощову

погоду

ТаJрjв,

а.

'З<еріІ:ІІа ЛЮПІИН:У

-

ПО

по

рос.[ гас може ви·кли.к.ати сильні оn:•ки л·ж:-гя. Протя.гом веrетащііЩ()('() пе,ріоду за.сто.совуют ьс я мехаІН·~ЗОва.в.j роз­ п у ш у:ва.ння і піджи.в.1ен.ня посіві•в

.

ІЮмоомольці радr<юпу усrJоіш­ .но

Іносуть

'llPYдo~

в.а.хту

на

честь CJLaJBН!oro юв1л·ею . Раоом з

ТИМ іВО.Н.И 1ІИВЧWОТЬ .І1ращі Jіен.і­

.3'явле:н•н.і сх о.д.ів лап.а.ми-б:ри•тва:ми, <<.З.а:цдЗІІІНІЯ C.IIti.JIO!i MOJJIOtдi», «Три

ге

-

санти.метр:·в, дру­

4-6

ст:ІJ':vшча~ти.ми

А.

КОВБАСА,

голова робітничого комітету радгоспу.

СЛАВНІ ДІЛА ЮНИХ

,н,а, щоб у-оrві:шнtо скласти леНІін­ В ;дослі,:~,·но му госпо;~,а:рст sі ста.н ­ ський залЬн, .який прий-матmме­ ,ці ї та.ких .розп·ушува·нь буває три, тьс.я ІІІіД •КОЖІІЮОО <КО!і\1СОМОЛЬЦЯ з проміжками· .мі•ж :кож.ни.м роопу­ у •KBiT.Ifi tH<i ·зага•ЛЬІНИХ КОМСО­ ш у nа.н.н я~~ І 0---< 12 •ддіІі·в. Пер ше М<ОЛЬС ЬКИ·Х ;збqрах. .ро з.п ушуван.ня nровод.нть.ся при Вже •ВИ!Вчили ІІ'р<щі ЛеНІLна ·На г ..шби•ну

,вщІт.! з·оООв '.яза;НІкя .

цеіітнеріІв. Т.ва.рИІннИІки ПЕWШСІОО ві,Щ,Ф.mка Да>.'!'И .cJIOOO <ІЩДОЇТИ н-а КОІЖІНУ

27

по-

або

У•Н·іІверсальни­

~ІІ1 .та.п а.ми :на г.1ибИІну 6- 8 см і треТЄ ДО.lО'ТаІМИ - •На 8- \0 СМ . .Ва.жли·ви.м а.г.ротех.ні'Чни.м за.хо­

д,жЄІрела ti '1\РИ •01\Ла;ДО;ВЇ Ча·СТИНИ ма.р~с изму:~> та !ІНШі. Щопоне­ ді.mюа .В Кдубі ,!1ІрСІВО·ДИТЬСІЯ За-

до<м є також :п.:джИ.вле,н,ня .пос ів :,в морк ви . Перше піІдживле.НІня про­

.ІtЯ'ІТГя, ~е .комоомольЦ! за допо­

М'Оrою 'ІІ;JJІОІІІаГацди·ста О. Я . Ну­ л~mа вивч<ІІЮть Тези ЦН КПРС до

сrор::ччя

з

дня

ІНІа>роджое.нum

В . І. ЛшІ':Jна, а. Т·ЗІнооК твоq>и Іл>JІ;і·ча. ВИІооwу;юч.и леІІ~нсьі!d запові­ ти, ІНа•СЛІUдуІОЧ И прm<ЛЗІ/І ftOМy­ HiCTII'I , комсомольці гідними трудовими подарунками зустрі­ чають славний ювілей. А. РОГАЧ, секретар комсомольської орга­ нізації.

Переда.. радіовJаОd

во.дять, K()JJH .н·а рослкн.а.х з'я·вляє­ Хссr>оше ~Ьло ЗробИІв лар11ійВwс в.:'І\Люється JQ~ ~О.Ціалd.сться 2- 3 ОПра.ВЖ<Н'Ї•Х ЛИСТОіЧ'КИ. ІНІИ'Й '1\О!М•іТ.еТ ;н.аІfі6ІІЮ <раіЦ;ГОСПУ , Т.Н'Ч•НІ JГО 3М<J.ІГ.аіНІНЯ :М~Ж доярка­ Вносять азот по 7'-8 кг, фос­ О,РГа'НІltЗУ'Ва:ВШИ м:сцеве ·радіо- ми, меХІаtн>kзІаіrорами, ІРі•JІЬІНИЮJІМИ фор ПО 8-10 КГ Ї ІКЗЛЇЙ ПО .мовлеккя. Ножаюї п ·я~нwф о 7 та рСІб:Т.НН!І{ЗІМИ Іі>НШИіХ га.'J!УІЗеЙ 8- 10 .кг д.:ючої .ре-чови;ни .на rек­ го:диНІі 45 х:в.илИІн .ра~нну МОІЖНа Г<ЮТЕОІДСІІрства . РадіопеJРеДа.чtі но­ та.р.. Вдру:rе підживлюють моркву почути змістовну nередачу про >риетуються .вел.июFМ а:Вторите­ ·чере·з 20- 25 tд•н·:'в •П '·сля першого багатсщраJНІ»е ЖИІТТ:Я радгаслу та т.с.:-.1 у насе:леНІия. •n ідж'И1в.1ення, ·вносячи па гектар і<нших оргюІ!:за:цШ .с е.:~а, .як йде Л. ЗАГОРОДЬКО, nОЖИ•В:Н·И.Х реЧОВ.И.Н <ПО 8- 10 КГ 11\,ДГО<ТОВІ\а ДО СТОріЧЧЯ З Д.НЯ редактор радіог.азети . азот.у, по 10-12 кг фосфор у тз нароіЦження В . І. Лен іна . с. Тре:бух:.в ПО 1'2- 15 КГ ·КаЛ•іЮ. Заста.су•в.а.н.н я аr.ро'fе.х н :чн·и.х господарств і·,

та.кого

ко:,шлексу

~~~

заходів в •кожІНому виходячи з місцевих

умов, ·буде >Сщрияти оде ржа•Н<НЮ .вИN)'l( ИХ урожа.ї.в че р ооно.ї мо:р:кви з а.безпеа~ить <КОр :ІІ О'ВОЇ баЗ!!

·створе·н.ня

ДЛЯ

,.м.І;цно·ї Гр•О'МЗОІ,'СЬКОГО

ТІВЗ Р·И•Н'Н ІЩТВа .

€.

КУНДІРЕНКО .

Для вигоди покупців ПрацівНИІКИ .уtнtверм·аrу Бро1!·арсьоооо змІшт.о;ргу 'У берез.нtі пер.еЙІІlІ>ЛИ ІНа

Іновий

про~ресив­

ІН!и:й метод 'l'Qpn1влi. У відді.лах !ВЗУТТЯ <і ТІіа!НИН ІВОНИ. ЗрООИЛИ .вілЬІний дос11у;п. Тепер поку,nц! .м•а~ють можли:ві:сть сам•І .вибира­ ти ІНеtОІбх:!дн.і .rова;ри . Нововв е­ дення .дало .rюзитивнt :н.аслtДІКи . Щощен:ннй ви:тарг від jреал!•ЗІаtЦі ї т.к.аниІн ·і <Взу~я ·збільшився на

20 - 30

цроцеmі в.

цього

колентяв

Іоона;в

ЮJtаІртаІЛЬІне

Внаслі;док

універмагу ЗаJВіда.ння

ви­ на

1- 1,5 'Кілог.ра.ма на rекта:р. 13•ка- 10 ,дн.ів рЗІНttше .ст,року. А. ЛЕВЧЕНКО. 3а·ні ..З,ОЗИ отрут.и рОЗЧИ'НЮЮТЬСЯ 11

року.

~і·СТКИХ проце~іВ 'У ТtварШІіНИЦТВ! робили •на:rолос доnовіДач d ви­ <:Туtпаючі. Викqрист,ЗJнн.я ІН!аЯІВ­

хуяку 400- 500 Л·ітр.ів на гектар .

моркв и

КАРОТИНУ

плСJ.щу

ТЄ.."(ІfVКИ, 3~~ЦН€НН.Я ТРУІдОВОЇ ДИ.СЦИ'ПЛ•іІІfИ, •МеХ~Н.іЗ•аІЦі'Ї ТІРУ•ДО­

корову 3100 ні•Jюграпwів r.юлона, а ·дру>rого ІВіІдді~ка :n o 3200. rотуютьоя ІВЩзначwrи 100-,річчя Хороше 11РУІдЯТЬС.Я ро6іт.ник.и з .д1ня •нарадЖ·СІН!НіЯ В. І . ЛеНІі.на. ,і ІрСJ6і11ІfН.Ці, ІП!рИІОВЯ.Ч.уЮЧИ СІВОЇ виооким врожаєм, зQ:Jльшенням діла ,j поммели сл.авнQ!му юві­ ст.ва, .як

400-500 л.ітр.а.х •в.оди ·і ~~:носяться тра.кто·рн.и.мн обцрискувача.ми, з ·виробкиц11ва •ПІ>QДую..-п тва<рИ:Н­ <Наоету.п.ни·м бо.ронувЗJtІІ'ЯtМ. НИІЦТ.ва, розширенням бу"щіtвни­ При 'В :•дсу-r.нСJ.ст.і nропави.ну зацт.ва, зМІІ.цненням :ПLд;собних га­

ють ·всю

На. НІ~НЇШНіЇІЙ ЮВ!і.JЮЙІНИЙ !р іК в•з-я"І1і ще ;влщі :зобов'язЗІНня . На бе~у:vювне ВИ\КQ!НаіНн.я їх, даль­ ше збільwенtНІЯ !Виробницт.ва продунц!ї, знmкенш.я її собівар­ тост.!, ращіона.льне ви:нористЗІнн.я

,ЦрЗІфвники нашого ГООІ!Юідар­

Ниїв .

Іонує ці.1.ИІЙ ряд способів пооіву мо,ркои суц:.штий, ши·рокоряд- стосовують ідЛЯ обnрж:ку•ва•н•ня ний, .коа.д.ра:тн·о-rн:.здовІІІй та і·н,ші. тр.а.кториий .ra.c. За 4-5 дн•ів до На,і\Іб:>1ьш ро•з:пов·сюдженн.м є . ши- ·з'я. влен.ня оеход::'В моркви обробля­

•роко.ря.д<ни:й

р ИІНІНІИЦТВа.

НАШІ МАЯКИ

(РАТАУ). м.

замовлення на .nродаж іЦ.ержа;ві роСЛИНІНіИЦТВа 'і 'ІШа­

:Г!ІР'ОіДУІКТ!В

о

НОВЕ ЖИ'rІ'Я

Киргизька РСР. Великим поnитом користуються у колгоспах та радгосnах машини, що іх виnускає ФруизенськиА автосклаJІ,альииА завод. Недавно з конвеfіера завоJІ.у зіАшла нова модель самоскида. Aoro nJІатформа може не тільки віJІ,кидатиси на три боки, але А пІд­ німатнея на висоту близько двох метрів. На фото: нова модель самоскида в робочому положенні. (Фото хрон і ка ТАРС).

о

о

з стор.

о


ОБЕРІГАЙМО

З

масО'Ва. доб­ •вар·!fстІЮ охоро:нн т.ру дящих, ОJ>Га:н·і·зwція ро.вІ.льна· :>а·вда.ння·м якої є всемі.р·не .с•прия.н­

РІДНУ

при tВ 1967 .році ІІНІ<Х ба>га:тств. Рад і М~нФстр.і.в створеннІЙ Дер,жа.в­

.в :к вітні 1918 ,ро~у. в л исті всім ,ро6.ітІнич.и.х, .селя.нськиос ·і Ра.да•М со:щатськи.х ·депvтаті•в ·в.ін :писа-в,

ря.1и охоронців п.рироди. В :нашо­

лищи~1·а величез.н·Ь .пл.QІщі оголе·них м.:с.ць, які •Не()Ібхі•днu •В і.нтере·са.х .народу нега}І<но засадит и ·і :засія­ В.ЗЯТИ .l•lCO~I, ВС•і• .1:•си. ·~реба ти На 00.1іК, ·ОПИСаТИ •і О.рГаІНЇЗУ!ВаТа

Похвально, що до справи охо ­

пра•ви.ла

В травнІ ~ 1919 ро.ку :В. І. Ле•н і н П·lДПИСУЄ ІПЕ'Р'ШІІЙ ІМИrСЛ·И:ВСЬ'КИЙ 33НарЬд~них Рад.и Де·юре.т ·ко·н полю­ стр.о:ки про К01мі'сар:в було ІПО·

декретом

,зброю. Цим

у

;П<)JІЮВа·НІНЯ

заtбо:р о:нено

осюд.но

мисл ив-ську

:на

пр·а,во

·і

ІВеС:НЯ<НИ,Й •і .1<іТНЇЙ Пер.іQ,ДИ а•Ж ДО :заборонял ось Та.кож серп-ня. І (ІПОСТ·Ї'іtН.О) ПОЛЮ В аІН./ІЯ на ЛОСі.в. і ди;ких кі:з та збира.н.ня яєць диких І1Тах.ів.

:з>на;чення

держ.ав-не

.Важл иве

мали 1поста.нова «Лро бор-отьбу 3 « Пр о охор-он~: ·засухою»; .декрет

ко.1ектІ1•ви

·

ди .1ЯТЛИ В ·ОСН ОВ )' декреті·в і За­ рес пуб .1.::КЗХ. у ВИ:J,З•НИХ КО НіВ, 27 трав-ня 1918 року ВЦВК прий­ Лі•СИ, Пр О :З З.КОН ОQНОВНИЙ няв

,р ок-у Р з.да Народ ­

а 8 .КJвітня 1920 . .них Комісар·і.в

Ук р аїни. схва.1и.1а зако-н ІПро у.І(ра.ї.нські л:с и.

у.ря д, З С а­

Я.к · ба.чюt о, Ра,д я.нс ький ОЧО·.1ЮВіІ•Нf~Й \В . ·1. JІен і•НІІІ\1,

іс-н у ва·ння .н а ­

·МО·ГО ,nочатку свого

держа:вного

вел.И'Че3ного

дм!.а•в

охорони при,роди .

з·на.чен.ня опр-ав і

Батьок:і·вщи­

На те.риrrор·ії :нашої

вод и-тися .з·ві.ря•м , .птаха.м

де

є

.ни

та. р·ибі. Є де збир.ати людям бе.з­ ці·н,н-і .1 і кува.льн-і тра·ви, їстів-ні яго­ .дорого­ ди, гриби·, •а 'бджо,lам -

е.ті•кс-и·р життя -мед. Ось потрібно ці 1На•м , людям,

tU.-'-н.ни•й тільк~

є

«Разведчики», квітня), «Лети, наша песня» (1 О квітня).

(8, 9

бажаючих те, -бірюзове . Дере.в а, відІКи·нувши

всіх

Запрошуємо

В . ЯЩУК,

ті.нl на .крихкий с-ніг, роз­ простерли об~йма .назуст.р.іч ранко­ вому .сон:uю. Б іл і берези, неначе -струн•к і і те.нді"Рні д·і вчата, взяли ­

міськкіномережі .

ся за ру·ки., 3а.м рі>ял ис.ь. Березовий

подивитись t.::ювrі

кінотеатр

відвідати

ці иінофіnьми. директор

..,._.,.,,.q_.,.:l"_......,.,....,.,..,..,..,_

що не •ба-жають опла·чув ат и 5О

•Lншил

і

лісокра,д.і в

тор а·м ш кіл -слі·д в першу чергу падба.тн •про ·створе.н.ня таких то -

3а•раз стоять

1ЮНТ ­

•ві.1 ьноrо товарнСт.ва охорони .при­

Ком :с а.р і.а:ті .На.родному при. РРФСР ·був створений ко:мітет по охороні прир оди. На нього локла­ охо,роною

за

рОЛЮ

)'iJJII ДOBOfO

З аІВІд8JН.Н•Я

да л·ос ь

п:ри.роди та до­

.пра в н.т

трима.н.ням

:кори с т ува.н.ня

ї·ї 6а•гатст~tаМfІ. Од·иочаоно на Ук­ ра;ї.н.і пр.и На,ркомзе~ьі УРСР бра ох·щюн·и

ІВід,h"Р·Ита сеюІ.ІііІЯ

пр.ирощ и ,

пе.ретв~ре н а. п :.зн.іше в Де:ржавний

·.

·---hEJ!ii!~ КВІТНЯ

П.' Я'fІtИЦЯ, З

програма

Перша

Телевізі АнІ вісті. 11.10 -Те­ Кітеж», град на .«Дор(їга лефільм 11 .35 - ШкільнИй · ~рав . Ук раїнська . д і тература для · уч~t~а ·•:з . класу сТвор­ чи!! шлях М-арка,: . ~рj!МЩИИ» . (ЛьвІ в) .

12.10 -

Под1181'У··

Художні!!

фільм

·• .;_ . Uерть

~АІІВКи ~.

c)'{).a.nClкe тр10

Ф іл ьм -концерт

стів':. . 17 .ОО -- Ua!D& .. афІша. ТІіоі.. Vкраїво». сТаланти

вІку.

13.2G-;баянІ ­

"":'!І І

Угорськоt ..-~· Рес:nубІІІКІІ

У Ки­

18.05 -

Ко­ єві т. ВіnЬМ.Ша J(oчlma . Для шкмАрів . льорове теnебііче~~ви. «Таємниці запита,JІІьної кvаїни•. (М.). Телеаnьиаиах «ПодвиГ». (Ки ­

і9.00

-

Подвигу

-.

чверть ві­

Естрадин А

в

лwr.a, Шевченкове (ст. ·Бобри>к, х. Фру нз·і·вка, х . Переселе.н•цФв), Р.удін•я, Заtворич·і - бу.де ІПр Оtводитись 1че,ре-з ощад~н·і хаси, а 1110 через •в\дд·іленіІя зв 'ЯЗО(Іу . селах Л<і<то•ч ки .і Собо,,.:,вка -

«11а.даю-ча» Іта•лія. 3НtаМ'е'Нmа башта •В І1Ь3і •ПР<\Ц·ОВЖУЄ 111-овільно

Пр и заІповненІні по.віІдомлен;ня (иЗІвещен·и·я ) -ооо:в ' я,з·ково .н•а­

світу _

і0. 1 5

-

.

Для ДІТей . «Що, як, чому? » .

сР ежи сТеатр 1 ч ас• . театр у за кругл им сто-

лом• . (М . ) . 12.15- Новини . (М . ) . 18.00 «Буква р• . Телефільм - Для дітеІІ . В . І. Л енін . Хроніка життя і 9.00 і діяльності . (М . ) . ніч, дІти !•. 20.45

СУБОТА, Перша

20_30 - «На добр а- Телесп ектакль.

'ЧІЇ ІІJІJ}Оактjв вряту>вання цієї чу~д о­ ІВі}Ї оо,м· Я'І1КИ а.рх-ітеокту.ри, що на-

за народну манд).

J\i

(М . ) .

з

церт

творів

для

українських

12.00 -

20.30 - . -.

ного

тенІса.

•ІІІІІІІІ

21.1512.45 ·

'.

(М . ) .

22.45 -

Кольо рове

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

комитета

м. БРОВАРИ, JІІул. Київська, 154. sіддІлів

редактора

(nа ртійного

І ІІІ

(М . ) .

14.30 -

ЛІТОПИ С

телефільм

-

життя,

19-3-82,

рак ці я» .

п ромисловості,

масової

ро-

оІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІ81ІІІІІІІІ8111ІІІІІІІІІІІІ

\

ботн). ретаря

ща

мате матика.

су вання

світу .

(М.)

м ехан і ка . с Склад ­

і

«Обчислення

потр іАни х

і нтеграл ів•.

18.()() -

засто­

_17.55-

Художній фільм Наша афіша . Кон ­ еДитниство Горького» . ді т и ! • . «На добра ніч. церт. Угорс ький тел ефіл ьм «Літо у Ві з ів а роші • . (І І 2 сері ї) ,

20.30 20.45 -

теле-

19-3-18,

1930•.

до.ІІ.а­ про Теореми ниІІ рух точки. ва н ня шви.ІІ.костей і при с ко р ень». Ви ­

11111111111818

19.40 -

ІІІ

ІІІ І

1818

ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ. Броварський район електричних мереж.

~

.

, , . ,, .

;'

!~

.

відділу

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

61964. ІНДЕКСвиходить

сільськ .

ІІІІІІrІІІІІІІ І

, ,.

, , .,, .

,, .

ІІ.О

,.

,, .

, ,., , .

, ••

•о•:

,. ,, . .. . , ,., , . , •• , , . , І еІ , .

,, .

, ,.

,,.

, ,.

, ,.

,, .

, ,.

,

:•rо+І

, ., , .

І 1 . 11.

І

11• 1• • ' •• · ••

ДО ВІДОМд ГРОМАДЯН, КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗдЦІН, РАДГОСПІВ,

'е"

БУЛЬДОЗЕРИСТІВ ЗЕМЛЕРИННИХ МЕХАНІЗМІВ

.Вн аслідо-к грубо-го порушення «ІП,равил охо.ро.ни лін-:.й зв'яз­

.~•- • (!

-

ку», 'здтве рд жечшх П остановою Ради М-ь~tkтрі·в С РСР .N'~ 567 .в :.д 22 ли n.ня 1969 року, мають м-ісце >ВіИІПа.д:К И· обр.іІ'в·ів і noшкодження пі,дз.ем.ни х .кабельни.х лі·н,ій L'ІІіжм ісwюго :з.в ':я,з к", J

!

та ,р ем онті діючи.х споруд.

при •виконан.в і ріrз.них ІЗеМ .l ЯІІИ'Х .робіт, nри ·бущів н.ИІцт.ві 'нови х

Н е •розкоmуІйте са.мі і :не допус~а йте інши х проводити роз­

колки

бе з •по,f!ере д:нього

погод,же.н.ня

ІЦИХ

р об іт

з

Киїнсь~и .ІІ

Мі'жМ·іС ЬКИІМ :КаібеЛІ>НИ<М .вуЗ.10М .

Не пошкоджу йте кабельних ліній з в'язку! Суворо дотри­ муйтесь вимог «Правил охорони ліній з в'я зку»! Пошкодження кабелів зв'язку Порушує нормальну роботу багатьох галузей народного господарства і за вдає великої шкоди країні.

С.туж боВ'і особи і г.р о м а.дя.нц, ІВ И•Н·Ні ·в ·неви•ко.наJІ.ні .вн.моr· <(Пр.ав и,т охоро•ни лі·нЇJй з в ' я.зку», які :приве.ти до :пошкодже·в.н я К З:бе.l,ЬН'ИХ

л.:н :.й

М l.Ж \J,іСЬКОІГО З В ' Я•ЗК/'• Я.КЩО

ВОНО •В ИКЛИ.К а>1<>

·пере,р ву зв'я1зку, зг ідно з Указо>ч Пр ез иді ї Верхо"В.но.ї Р а.д н УРСР віІ!І. 15 грудня 1969 'р о к у, .караються по.зб а.вле,н.н я.м .в.о.1і

стро~;ом до од.наго роІ;'у , або ви пра,вщими -роботами 11а та•киіі

же строк, або штр афом до QOO ;ка,рбОtваJJJц,і,в. Кр,:.м то!Го, з .ви:в ­ ·ни х у .пошкодженн і .кабе,1я бущуть Іповнkтю стяг.не.ні сумн за пр ост і:й .з.в' ясЗІку і ,робот и по л і,~в:і~да:цї;ї .nошкодження кабеля .

Адрес а Київського міжміського кабельного вузла: Киїа-30, бульвар т. Г. Шевченк а, 18, Київський міжміськІІіі кабельнttй вузол, УКРМ-7, телефон

~. ,•• !І . ,, +ІІ .

25-90-64.

11 +ІІ. " . " . І о+ І' . " +ІІ+ ІІ+ 11 . .. . 11 . 11 +tІ + ІІ + 11 . , о+ Іі+І І . 11 . , І + 10 . 10 . 11 . . . . " . ,, . 11. 1, . , ' .

t:.

11 . 11 .

•J. " . ...

11 . " .

. ~

·-···-·-·-· -·-·-·-·-·- -·-·-·-·.......,,#. ..,··-·-·-·-БРОВАРСЬКОМУ ПОСПИНОДІЮЧОМ.У '\ БУДІВЕЛЬНОМУ ПОТЗДУ .N'~ 2 7 і f-/ на пос тІй•ну і тимчасову роботу в м. Киеві ПО ТРІБНІ:

теслярі, бетонники, мулярі, монтажник/І,

у вівторок.

тра.ктористи,

комендант.

Пр и•йняти:м ·на роботу ·випла чу€;ься ЗО >Пр Оtцент:.в кодіс них

2~ до та рифно.го розряду. рди,на іШ

сек-

в м . Бро ва,рах .

rосnІІдарства- 1 9-4-47.

1111 111111111111111111818

Щовар<:ька. JІІ.Р)'1'арн·ІІ, Київської обла.<:ТІі, ·аул. Ки,і;ас.ька, 154. Телефои- 19·4-57. За м. 1306 -

,, .

/'

Газет а

вІдповідального

,, .

І ІІІ·

четвер і суботу.

фотокореспондеита - \9- 4-67.

-

еРік

програма

Теоретичн а

ІІІІІІІІІІІІІІІ,І ІІІІІІ С. ІІІІІІІІІІІІІІІІІ І ІІІ

редактора.

Доку-

ПІВВІКу.

«Ан­ Художній фільм 20.30 - еС ві т соці аліз­

внбраиих шахістів Новини _ (М.) ,

трудящихся Киевской области .

заст.

Новини .

студента - заочника . Екран ДругиА курс. Німецька мова . «Поши­ рене означен ня • . ( Повторення) . Фізи­ ка. « Рt'нтгені вські пром ені та їх ди ф ­

композито­

Народний

18.00 .-.

11 .00 -

13.05 -

8188111888111

-

о І раМин::Jг Броварского - иорган жИзнь. «НОВАЯ КП депутатов Совета раі!онн_ ого УкраинЬІ

НАША Ад,РRСА: І ТЕЛЕФОНИ :

тз клю_

Ар(lнн еса справу». п ередач . П рогр а ма

Друга

В ефІрІ сМо­ рів. ~ДоиеЦ!>К). фіnьм Художній ку. (М . ) . JІОдіСТЬ» . сМоJіО.ІІ.Ь Білорусії». Е~афета іюІІНн . (.М.•) ., Передача з Москви . КоІІ~. tмебачеиня, Темтеир . мі­ Гор&тов­ Б. стіл~ • (М.) ; " КольороВе · те.Це«Іаченнв. ніатІDр''· с,.ринадцять •ЮнІсть батькІІІJ>. Прем'єра телеспек­ Чемпіонат Євроаи з настІль­ 22.і5 ·ср~аt.-ввхв».

До 100-рІччя ЛеНІн а. «Бо р-

Щоденник (В запису). (М. ) . 23.45 кошахового м атчу: збі рна СРСР -

Кон ­

всіх•.

І.

м ~ри ­

( М . ) . 21.15 - Кольорове телеба ­ му» Че м ­ чення. «КВН -70» (М . ) . 23. 15 тені са . з нас"Fіл ьного піонз т Європи

10.45 -

11.15 -

18.05 -

(М . ) . 19.00 _ ничка •. (М . ) .

популярна nporp_aмa « Здоров'я» . (М.) . Музичн а розважальна nрогр а­ 10. і5 КІІ· ма сЯк ПО ИОТВХJО . (М . ) . Батьків ­ сМоя льорове телебачення. Н а ша афіша . щина» . (MJ .

сФілармонІя

В.

Тел ефіл~м .

м ента льний

9.00 - Гімнастика для всіх . (М.). 9.30 - Новини . (М.). 9.45 - Науково­

11.20 -

17.00

16.30 -

ТАРС ) .

«На

lfi.OO -

д1ан а х УкраІНИ» . з дня н ародже нІJя

23.55 -

програма

-

Радянськ-ого

з

ЧJІІС!JІ,і

rоому

cвfry,

,ба-гатьох ІК·раін

з

дійшли

манда

КВІТНЯ

4

СВОЄЧАСНО, КОЖНОГО МІСЯЦЯ, РОЗРАХОВУИТЕСЬ

В Іта.JІІіі С'ІІВО.рено УІРЯД'()·ВУ К·~мі­ с ію, Я'К.З. <ПрОТЯ!ГОІМ 1970 {.ЮКУ іПО­ ВИН•На tрОЗГЛЛ!fутИ •понад ТРИ ТИ<СЯ-

без ц11х да:ни,х о•плату .~rемож л.иво буде за ­

-

ра.хувати..

Y'HiBeІ{Юifre'l'Y .

17.05 -

Друга програма

(М.) _ 10.45 С t'рИ Малого

поrрёltфії

ще та .адресу

ІІНзанеьк-ого

(Фотох.роні ка

-

збі р на

ГІЩі(ЄІзії

і

N2), прі·з·ви­

лиш :rr ь ІfІ.о.мер особистого р.а.ху;нку (ІЛ·:ИІце вог о счета

СІУЮ•зу.

ЩоденСРСР

--------------------------

t:.~ З І-го кв::nн·я 1970 року nри.йом nлати за електроенергію по села.х: Ліmк·и, ПуосіІвк.а, Лосреби, Зазнм 'я, ;К.нІЯжнчn, Т.ребух·і.в, .КраІСИ'Л1'8'Ка, ГоrООІіІв, Рук:.а1Н1 ів, .Воои.ка Дкме.ро<а, Сем.иполки, Кае

сВе- ~ · УНі верс итет ... (М . ) .

ко нцерт

23.45 -

І

ДО ВІДОМА СПОЖИВдЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІІ

І:

природи.

шахістів вибра них команда Телеві з ій ні ві сті. (М . ) . 24 .00 -

(Харків).

загарбни ­ нім·ІJ~и~ьких ~~·' .J'JІІера.q,ного . консул а

шинІв).

охорони

чірні м елодії~ . (М . ) . ник ша_ хавого матчу :

17.05 -

17 35 - .QВ:..~~311011ення Угорщини

18.30 -

М. НОСдЧ, член президії районного това­

·

11.00 -

·

о.:хорон и і· при.мно·жен.ня ба.гатс т ва р'·д.но·ї при.р о.ти зуст.р '.н е·мо в есну юв і•.1ей.Іюго :рок-у.

телебач е ння.

·с· &ІІАКНТННА

.справі

в

.р о~д и . Т-в о р·чо.ю l!ра.цею

риства

ІКО:М.Ї ТСТ.

віД ків.

'к<>ж ·ви·ко.нати великі робот и по .мі ст а ·і сіл •Рідного о·зеле-не.н.ню р айону . Вступа.йте в член11 добро­

кранівники пневмоколІсних кранів.

..

іОВ а·Р·ИС'Т Ва<МИ

·ВО.люц :-ї з ·'·Н і'І.J.іа тиви В. І. Лен і на

- .Незадо:вrо піс.1я Жовтневої ре ­

Редааор Є. ФЕДЯВ .

кранІвники автомобільних кранів,

--~· ·~·--~......_--.---........

-

го ту-вати.с ь ,до .з.а.хисту роспин ві..J. шк і д.ни<Ків, розро.бити пла.ни •і про· скве.рів, ·па.ркі в, п ос а.щк.и е"Кти а.1е:й .на честь ювілею вожд я, а . т а­

rvб ите лі·в.

комсомолка.

с . За.во.ричі .

кранівники гусеничних кранів,

ДО кuн.цевоЇ ЗУ>ПИНКИ.

вел.и.чез.н.і п,р:и•родн•і •багатст.ва .всі<~! охорони :при,роди·. Пе,ре дусім, слід хилитися •до землі. Д'() такоr<О ·ви­ на:род.ом, г.ро.м а.дою боро:н.ит·и ·від органі·з·о·вано зустрі·ти 'птахів, п.ід­ сновку прпіішли ·спеціалісти то­ бра.коньєрів,

ПОЛЯКОВА,

Оди<Н·а.ки за•безпечуються -гур-тожи11Ком і пропискою. За до-

Мокре·ць­

Св :'fилІ>н•і,всЬ'І(·:·й,

Щ~JУВИН.НИМИ

Га.11ина

-в:.дками звер;t\атис-я ла адресу: м. &р·ова.ри, про:мву.зол, в.ід:д.іJІ кадр ів КСУ -2 БЗБК. Ixarrи автобусом N2 І ('м етро- Бровари)

во.сьми•рvч.н.и.х школа.х . Дирек­

ле;ред

теплом

І

&

100 карбован-ці-в .внесків .на рі•к? ·Від.с ут.ні до .цього ча су .на·в'ть перви,н•н.і тава.р.иств.а в ,ие·ве .1 и.чк~ Зази.мсьоКІі·й, Гогол:.в­ Пv;хі:всь"і.й,

вариств. Bemtк'i обов'я:зки

·вер•бові ·гіло.чк.~. ,j. воrкісrю Як .хороше ·.весною! Дов·rі

р иб алок.

.нашJІв.нюються

f•монтажники

;,

,Jгада ні колективи ·Недолюблюют ь р і .:щ о ї природи і утримуютьс я ·від встуn у до то·ва•риства. Чи не того,

Ік jй

кра~ Човен , ІП.р и.в'~tзал.ий во.J.и . пр о •пр.исутн-ісп >бе рега , на1гадує

ики і електрозварнкки (АиnломоааиІ), ~ газоелектрозварн констру~щіА,

Щор·са, .і-мені радгосп:-в в а н.ня, «Требу.х~вський» « Гото,тівський», та :.нші. На•в.іть у:я.ви·ти важко, що

сС:кій,

довгождана та буй:на розлил< темп у. Скрізь

·Вес-на., на.бира€

:--1

ШИІНОреМОНТ·

ІМашинобуду ­

торго вельно.го

Іюrо,

ви ·

1\ИТВСЬКОМУ СЛЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ .N'~ \

по:рошко.вої

~Іеталург.і Ї, ПЛ аСТІМ а·С,

га.ляви-ну

На

м іц.н іІШи:ми.

r\~ БРОВАРСЬКОГО ЗАВОДОБУДІ.ВНОГО КОМБІНАТУ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: V,./

.На. жаль, .неба.га.то таких . ДJІ,в­

за.в.одів

ще

... Вр а•н.ішнє со.н,це р і>зноко.,.і,р-аи-

ч ле.н.ами

юри.дицн·ими·

як

ви

земл і

•прОІбудженої

,вес.н.ян•і па хощі· так ·і линуть ) в:д"Іи.не.не ·в ікно, духм я,няться . З у стр іВІши~ ь із со.нцем , вони стаютІ

га>й ва<бить ІІІроvюлад.ою . Щиро ра ­ .,.:еш, пере..1чув аючи .пр.и.х ід весни.

важли>вої .цієї но, що осторонь та1к і чис,1ен.ні ко­ стоять оп р а в.и _,е,ктиви,

із

ВесняІІИ'іі ра.нок. З-.за гаю ви­

...

~оне"Іко . З а ­ рад,k не .кочується сгитли к у чер,яві• СОС·НИ, :ПрИСЛУ'Х аЮ­ ЧИ•С Ь до п остуІПу ·весни. Небо чи с­

товари,ства .

'цьото

т.ра·вичка, 1По·в :.1ьн о

р иваючи~ь

ни.

АЄЖдЬІ», «Соната про художника»

.п ідприємства ·і

'ни•м.и

Очолювані

зе .1ене,нь'Ка

ЛО,

•коле-кт ив у.

члени

·всі

стали

·Ва

ее

оп ов ил а

змі1й·кою

си,н ьо:Ю

товари.ст­

район-ного

щоб •ч.1ен ам.и

я.к а

.10, прол ягла дорі.ЖІка. Ще н еда-в но .вона .була вкрита снігом, ср : б .1ш1 іскрилася .на ·сонці. А тепергола. Т і.тьки де-:не-де .витикаєтьс ;

ДИТ Ь ОЧИІМа ·Н З.ВКО вається •бадw·ра св:ж:сть провес­ квітня), «Берег на.в',ря.є, чи всі .зі•брал ися.

(6, 7

куnав»

А х:.ба .не .радує .н.ас, що та1кі

ке рІВJнt,ки п',дщ·роомстз., я·к т. М v ро-мцев І. В. (мостопоїз.д .N'~ 814), т. Са.р'я·н Д . А. (ра.йон елеJ..їро­ :\Іереж) , т. Плесконос В. І. (за>вод електроте,х•н·іІЧ·них вироб і•в), Федорен,ко М . К. (Пухі:в·ський п .1емпта­ потурбувал-ися, хоре.прод.уктор)

з.пм·н·о .

.не

вже

але

Свіжо,

к и, •к ущі вербо лозу . Поміж дере аж :до самої :річки Тр убіж

•вами

КВіТНА), «Д8САТЬІЙ ШаГ», «УnьА• Стоїш за ча.рова-ний вес-нялою :к.ра­ хо.д.и,ть .Кв·ітень ·У до вгій у~в іт · 81н :ПОВаЖНО ЛОВО · чан:.й ккреі. новЬІ в ,Киеве>~, «Скуnьптор Мер- сою і в і дчуваєш, як у гру.ди вли­ •НбМОВ Пере ·

товарис·l'ва .

п·риро­

охоро.ну

і

.1 іс и

пр о

Цьvму

та Димер•ка В . А. Ло\и·кn ка Л\. В . Г а йо·ва., •В с. К:няжи••І·і О . В. Геря і І . Г . ЗаболоТІН И•Й , в м.іс ьк і•ЇІ серед.н~іІ школ і .N'~ І О . Б . Л<"Ів'·ІІ та В. А. ,1\\аксюІе.н·к<> . В ·кож ­ ні•й нt.ко.т·і тv т по 400- 500 член ів

П~.'ІJписаю прИІр оди», пам' ятнИ:к :•в В.. І . Л е-нін.юІ. Ц і ,1е.ні·нські по .1о · жеJн,ня

віку .

ооіг?

.lіСКИ.

(4, 5

Пархоменко»

«Аnександр

сприя.1.и ;щректори •шкіл т.а rо.тови

·кОрИС11у•ВаІН<НЯ ІНИМИ .

ва.ння

чи.мало

лерви,н•ни.х тов.а.риств в сел і Вели­

за.гально.н а:ро.дно ­

до

.визначиоlи.ся

і

фон;J;у

залу чено

шкільного

Ід:тей

в н.их rо.сп ода.рова. В тра•вні цьо­ го.. ж ро•ку <В. І. Лен.і:н підІПисує . :!3IOJ.H ,n.po '1·і'С, ІЗЗ ЯКИМ ВСі ЛІl•СІІ н ',.1·Jtо('ІІ.1.ись

щ>ароди

рони

иінофіnьми:

такі

час

цей

в

СА

о:з>еле.не.н.ня .

та

дощ,

простора.х латки На шир оки.х пагор-бках прота.ли.ни. на сніг-у, Земля прокидається, ·на.бирається сок:.в . .Здається, ось-ось прок.1юну­ ться З -'" :;1. Пе;репрі.1ОГО Л·И СТ Я ПрО­

Броварчани зможуть подивити­

за~ис­

!бджоляр ів,

ри-б алок, росл и.н

ту

при-не суть •вони:

цтва на Київщині.

вариства . Активно працюють сек­

ції

Ме т у ш л ив:. граки •буд у ють І'Ніз­

дитиме в дні nітератури і мисте­

товаристві .н а ра.хu­ 5 тися·ч член:-в то­

'~tу .р шйо.н,ному вvється по.н.щд

u.i.o опаІ.!Ііщи.на Інёщ.ас.ної в:.йни за­

го

В

ВСТ VПИЛ'И

·ба.ЖаН.НЯМ

ВеЛ.И'КИМ

З

птаства.

квітня провадитиметь-

по

ся показ кінофіnьмів виробництва д.а. Шаруд :.н.ня , •к арка,н:ня. Ге.н .над клубочатьс-я хмари. Що київських иіностуаій. ·Він прохо­ абріе1

Бага,то .1юде•й, ,доросли•х і дітей,

на,д.авав ·величез­

ЛЕНІН

І.

4

з

г.іл о,к .на сизо--голУ'бому .небі темні :пля·ми гн.із.д і

Шевченка \ІЇЖ .ни.х -

Г.

Т.

імені

театрі

приро.д,н.их охоро.н:и ннй ком.і тет б агатств Укра·і.нської РСР . ·

.ного ·з.на,чеJн·ня .спра;ві охор.о.ни при ­ ·роди, Іпе,реродже.ння Ф з.баr.а.че.н:ня її ...ще на .зорі Радянської вл.ади,

J

ЕТ Ю

при·кра сис1о модо .Поrоптан.и•й с іtруват н·й сн.іr. По ­ м и ,бусwнками На честь 1ОО-річчя з аня на­ tбе,рези. . .Мере.ж·иво ден,ькі бер:ІЗки, темно-з.еленt ялин кру•чені тонкі родження S. І. Леніна в ніно. А .rю ­

при,род­

використа•нню

.нальном у

ПОДИВІТЬСЯ ці кінофільми

та .р ац,і о­

•ІІя охороні, .Ро3виткові

ПРИРОДУ ,в_

,ро:к.у ,на Украї.н і діє то­

1946

7052.

1забезпечуються

Зверта.ти-ся .на адресу: :м. 1Бровар и,

t

вул.

пр опис-кою

МаІШиж>буді,вна .

2- а, віщ~;іл ка,др ів.

~··-·-·····-···-·-·-·-·-·-·-···-·············'

39 номер 1970 рік  

39 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you