Page 1

11Ші ~Фша~ шь - Т(І)Jj(l)ІВШШ

!

Пролетарі всіх 'Країн"

РІк виданн.

єдн,аuтеся!

ЧЕТВЕР

30 БЕРfЗНЯ

!~ ~~~~!~'~Ж!~~'~clб ~. ~~.~~.!,J jj ~

тя

~

важлива

~

культурі

радянських роль

людей

з~слухало на своєму засі~ан-

вільний

НІ питання про роботу раион-

від роботи час стадіони, спортквні майданчи,ки, спортзали заповнюють маси людей, особливо молоді. Справді, ми не уявляємо життя без спортивних занять, без захоплеНlНЯ різноманітними іграми, змаганнями.

них спортивних товаРИСl1В і вказало на ряд істотних !reAQJ1i'KiB в ЇХ роботі. Особ.~иво гострій критиці було піддано роботу районної ради спортианнх товариств району, яка не здійснює належного контролю за діяльністю спорти в-

спорту.

Центральниll нещодавно

якою

У

Комітет КПРС

npиАняв

пост8JЮВУ,

передбачено

Jl.aJJЬWиМ

розвиток в нашій

фізкультури і спорту країні. Головне зав-

!

ДIlllНЯ

домогтися

розвитку

,руху

масового

фізкультурии-

~

них

організацій

п(Щає

низовим

лективам

району,

не

спортивним

ко-

методичної

Відзначено також,

рівні

спортивної бази, вводяться посади інструкторів-методис-

витку сіткн спортивних споруд, поліпшенню матеріальної

Тепер на великих підприємствах міста, в радгоспах і птахофабриках району є штатні працівники, які заАмаються

Зокрема, не проявляють належної турботи про дальший розвиток фізичної культури і спорту керівники заводів

базн спортивних

прироз-

організаЦIИ.'

,

лише організацією і методич-

електротехнічних виробів, ши-

~

рік з допомогою громадськості в раАоні споруджено і реконструйовано 59 спортивних

комунального обладнання, КаЛИТЯНСЬІЮЇ птахофабрики, радгоспів імені Щорса, імені Кї-

" , \ ,

майданчиків,

футбoJl ьн их

5

полів та близько десяти опор~ тивних містечок.

, \

нестандартного

рова.

" ~

Центром фізкультурно-ма- ~ сооюї роботи ,в МІСТІ повинен ~

Фізкультурні організації ра-

стати стадіон «Спартак». Од- \

нак його керівництво мало, дбає про те, щоб він був \ найулюбленішим місцем від-, почин«у ТРУДІІЩИХ. Щоправда, , для реКОНСТР)1{Ції його, повно- ~ го ВПОРАдкування, зміцнення ~ матеріальної бази пот,рібні ~

обласних

змаган-

нях.

кошти. Але пори бажанні і це ; питан,ня

Заслуговують

відзначения

спортивно-масові

колективи

таких підприємств, як заводи

порошкової металургії, торговельного машинобудування,

холодильників. Дещо поліпши-

ли оргаНізаціЙІНУ роботу і домоглися

певних

уооіхів сіль-

ЗначниА

можна

обсяг

вирішити.

,робіт

~

ДОПО/lIO- ,

жуть виконати громадські

ор-

\ ганізації, молодь. \ Безперечно, в налагоджен,ні \

спорти,вно-масової

районі,

роботи

IЮ3в'язанні

взяти ак- ,

тиану участь партІйні, спілкові, комсомольські

кодимерський:" кий,..

нізаЦlI, праціВИIІКИ торгівлі. \ Спорт і фізкультура пови.нні \

в

веденні

«Требухівсь-

організації та

про-

фізкультурно-масової

набрати

ВІJI ~iil

ш,.lЬШ яІ; рнба.l[Л;

проф- ~ орта-,

ще ширшого розмаху,

,

коли наші робітники і сл уж- ,

бути

Їн:ши,х

біJ1ЬШ

ЯІК

ІІа

зростаючим вимогам, фіЗКуль•

• .

турнии рух не в повній ' МІРІ

і не всіма фізкультурними колективами

використовується

СРСР і ВЦР ПС

дати

невої

50,річчя

дО

про)),пів

Великої

"

Жовт- ,

соціалістичної револю- ~

Е.

Підживили

400 ТИСЯЧ цеН'll!І~рів !lР()Д}1!\ЦОй

і

*

ТУ

ВИ1t;онали

трап n р:в.

'ра.:\ггюпз,,\

1 11

ПіІан

мих

pe\lOH-

j ' KO.lГO'CHax .1 !! lі .ll,(} В И,\ pllniT

~ІМlIИН.

Першу партію дисковофрезерних машин, призначе­

Л.

1\(}"УlJoїешчну

НИIК'Їв ЮlагаіННЯ за гі;ІНУ зус'l'річ 50-рї'ччя Ве'J1И1I\О'ГО

ня.

них для прокладання ~рубо­ проводів, телефонних та електричних кабелІв і нарІ­ зування щілин упромерзло· му грунтІ, створили на базі трактора «С-І00» горьковськl спеціаліС1'И. йдучи з

швидкІстю годину,

собою сто

за

машина

залишає

за

траншею

глибиною

двадцять

п'ятнадцять ночасно

вати

метрів

160

і

жовт-

на

теріал,

ляних,

зем­

планувальних,

вельно-монтажних

бу;:\і­ і

тане­

лажних роботах. Обслуговує П один опера­ тор .

для

пакування

листової

виробляти

ста­

може

Н атхн Б

r'о'голlвсы\ll . оо -

ний нартонно-паперовий ном·

бінат на Львівщині. Цей ма· СН.'lа;:\ається

з

нового паперу,

між ЯНИМИ

вклеєно

сітну, від-

.'1 Л Яll У

Ф ~

в

водонепронин-

ністю.

(РАТАУ).

лі., рІзних металевих виробів.

УіІ\е IJlllпущен()

І

Іірім цього,

тво,рча гру'п:)

ацетатного шовку ,1:ІЯ (J'цо[і-

:

Л!'НН' Я

Т'РИ'l\ о rаif;'НИХ

В зуттєви+;и,

Бироііі.в .

незаоаро\/

uуд}'Ть

типи

РОЗР()ІблеННlі Н,О'ВИХ зразків бра- : .1И Д. Я. &а(жіна-Х}',~()іІ\НИL\Я, :• lї: Т. Ta:paH:-IІІ'®Іі'~НИ'К \lаист- f 'Ра, Т. П. XaH-Тfiа.1Я, е. М.:

Ярошевс",ка

за.nравнищя :і

BeopcTaTjB, А. А . Б·аВ(l.lЬОВ -

та

цією. За'раз раЗЮI з иау!\,!'ВО-

наш ПО,~аtpУН'(І!\ ювілею ВРЛИ~ і

до'слі'.:\НИ"d iHCTIITYTU')1

.1СГ!\ОЇ

Тl\dНИНУ

і це:

кого Жо'Втня.

і

Рfl;~роб.1ЯЄ"'/'f)

М. ,КРОЛ Ь,

.ця

директор фабрики.

агресивними

У )ІИ,ну.l0~У вnї

't;y

."eTaJYipriї шеофСbll\У

11 ові

.:\ОПn\l'JГУ

ра ,\'Г, n.' -

ІЇlрі.\І

ЩО

,ка:ркаси

ІШIГUТIJВ.1Я.1И

'Вu'НИ

пі.:\

ПО.lіеТИ.lе·НОВ і)Ю

ШLіlВt;IОЮ, ~uп о~arа;1И в б,у;rів­

середовищами ,

НИЩ'fві СИ.l0СНИ!Х

сталевІ й чавуннІ.

інlШИХ

НАВАНТАЖУ ВА Ч УНІВЕРСАЛ випуск

фрон-

навантажувачІв

розпочав

ОР.'lовсь-

в' е.1И-

«liра(·и.lіlВ'СI>I;lііі».

'l'ОГIІ,

хіміч:них

Пn.1ають

в десять раз довговічніші за

Серійний

евоїм підше4tНІІІІ

-

центробіжних

інших

Успішно несе трудову

вахту на честь 50-ріЧ'ІЯ Великого

Жовтня нолектив І{иївсьного авіаційного заводу .

На фото: в цеху, де снладаlOТЬ літани «АН-24».

Фото Ю . .І\\осеНЖНl1l\а

(Фото,<ро 1,'l\а

()I~'eKTiB,

намагаю'Тьr-я

І DI\Лад В

'f1JаН1ше-й та ПОРОШКОВИJКИ

в:носи,ти

Cnj}aBY

CJв.іIИ

'вwроtЩр,н.н я

ВИСfll\ОГО врожаю зеvнових.

Р.1\.ТАУ]

••

!\О'рис:туватись нашою 'ПI РОlУК-

IП(~tltll

насосІв

t

f ;.І,обре працЮб ilJшс,РlІ'чна ла- f r.ора.торія . Актив'НУ участь в f

ної 'СИРОВІ/НИ.

технолOlГ фаі5рики. НО,illі зра:зки стрічо'К

фі'ЛЬ1'РУlва.1ЬНУ

од ­

-

О,:{!іоча,СН<о і

BaJl\lhe СТРl'ЧіКО'ВО~

TI\~~e w~~а"I:Я, нас т'рі'60-: ~IY ВИ':ОТО~ЛЯ'1'И\І~·Т.hrя ЧII\И і

вистаlВtКИ, В

IIIр{)<~иr'.1(jIвості

працю­

заво~їв.

в~таНО'8ЛЮ~)І'О

,веоШIІКCIl ЩІЛЬНОСТІ 13 СИlнте,'Гиrq-

тисяч ~IeT.piB

l

Щ'І\РО'ВИХ

і

: :

Д.1Я lВ,сеосвітньої

і 1оо тисяч.

значається П ...~аСТИЧНІ· СТЮ та tt

ПРОдУктІв на хвилину. Всі їх деталІ, що стикаються з

Д-561А

і ро'зро{іИl.1а нові раЗІ;И стріЧО'I\, t ' " двох шарів цупного обгорт- t І;о,тр,і ВИГОТОВ.1ЯТИі\ІУТЬСЯ і1 що

виготовлені з фарфору Сло­ в ' янським керамІчним комбі­ натом. Вони можуть перекачувати до 160 кубометрів

тальних

с.ТРl'ЧI\ОВО-

активно

бульдозер.

ВИСОКОПРОдУктивних

кислот

.

агаТІ() НИНІ турбот у РО{УІ'Г-

і і

~aц~т wрnи. ~Истрі'и;у г~yю'ть оцоб.lюваЛЬ!і'У

ПОТУЖНІ НАСОСИ З ФАРФОРУ Нові

енно,

М(НJlреаЛі. Із за. \ІоВЛtIlИХ 250 /Нидачівсь­

Ір,

і 1

(РАТАУ).

ПІ' двище'ІОЮ г

АРМОВАНИИ ПАПІР

НАКАЛЮЖНА.

ВІС ТІ З Л" ЛПРИЄМСТВ

і

Н"'''І ,,11\'' В

ширяною

сантиметрів,

вона

як

І

почав

на

господарству.

т а багаторіЧН!!х трав.

ТЕХНІХН

використовувати

по

, .............................................................._ ............... ~••_ ....:

в 'рух за

НИЙ завод комунального ма· шинобудування. Змінне ус­ таткування робить нову ма­ шину універсальною: її мож­

піджив­

На допомогу хліборобам радгоспу прибуваюгь авіатори. ::.> .1ітана добрива б~';:\~' ТЬ внесені на сотнях гентарів ОЗИМИНіІ

п(,.:\Гот (>в.1РНП ПlІна], !J06 ти'сяч

*

озимих

За перші кі.lьна днів механізатори ПіДЖИВИ.1И наземними засобами 325 гентарів посівів. Це становить третину всіх .ози­

"рха I~j.;~a т'l ,ри

ОільсЬ<!;і

IJ\раїtни

третину

стратити марно жодної погожої години, організували лення озимини мінеральними добривами.

15,;)

:==========================================~ МЕРЗЛОТА НЕ ПЕРЕШКОДА

ВАГІНА,

У радгоспі «Зоря» найшвидше протрях грунт на полях І{улажинського відділна hеруючий ВІДділном П. І. І{овале.нно і бригадир транторної бригади М. К Шиннаренно, щоб не

роїв, 'ви'робити .:\.(Ц l.ТII\ О ВО ПО'нц

ції.

:нOB~:н~

ПродунціlO з теплиць відпраВШ10

агроном-овочівник.

~ІОРЯ

ЇІ.:\уть у перших ря:~ах учас-

слаВflOЇ \

редис.

Після звільнення парників БІд розсади вирощуватимемо в них огіРI\И. ЗаП .lанували посадити їх в 2500 рамах і в теП.1И­ ЦЯ'( Д.1Я ЦЬОГО заГОТОВ.lено насіння хороших сортів. 3 900 HBa;:\paТllIIX \Істрів теШШЦh здаl\Ю держаБі 33 цент­ нери раННіХ овочів, :1 '] 3400 паРНИКОВIІХ Ра\1 - ] 90 центнерів

мі.льЙон центне-

ЦК КПРС, Ради Міністрів

рі шеНIН'Ям

помідори,

та в двох весняних теплицях. ;\0 1 тра вня.

llаМtчt'IfО , ви.l0ВИТИ РИ'JИ і .:\·0-

ту ще не відповідає сучасни,м

за

опУб­

в цЬ(и~'y році ПОНa;J; ~а'В ,lання

бовці будуть переведені на \ п'ятиденний робочий тиждень , ПIРll,цю в Xa'pIКOB'i Віj(,.'1ЮЧИiJ1И,СЬ з двома вихідними днями, яке ~ ПОНоЦ зо тисяч бри.гц. Вmrи

буде здіАснене

ознаЙо·

овочівюшів

l1арниноводи нинішньої зими досягли нращих ре з ультатів, uіж торік . В хорошому стані розсада капусти, помідорів. Через два тижні раННі овочі з парників почнемо здавати ;;ержаві. В магазини столицІ надійде багато редису, якого по· сіяно в 358 парнинових рамах (що на 58 рам бі.lьше п.lану)

зустр.іч ;llIІВТIІ'Я.

і спортивної роботи серед населення мають місце серАозні недоліки. В ряді вкпад.ків рі-

вень фізичної культури і спор-

ту,

пі'в\~і'.lЬЇІонна Рa;J;ЯНСІ>I\Г~Гn

СUЮЗУ готує І'і.:\ну ;)О"'річчю Ве.lИІ\ОГlj

НИЄВО·СВЯТОШИНСЬКИХ

Хо.lодна, сувора зима не перешнодила неве.1ИЧ"ОМУ l(Qлеl\1ІШУ паРНlll,овоі бригади. В найлютіші :'.lОрози та :,lете.1ИЦl не ПРIIШIНЯ.1ИСЬ роботи -- заВОЗИ.lОСЬ біопаливо, П:lелися матн, І.ОТ !Іовани забивалися гноє:\! та землею. Робітниці сіяли напус­

цію цю пі,1Iзеl"НУ ~Іаrj'с'траЛh , ~О' ВіІ\ИНОЮ 1З1) 'кіЛО')ІеllріIВ, ,10 ;)О~річчя ВеЛИ'lіОГО IRов' тня.

*

Пухівсьної птахофаБРИI\И з iHTepeCO~1

зверненням

~І У ЮТЬ їх з аН .1И" і ВН .1 ючаються в боротьбу З3 ВІІСОЮІЙ УРО/І\аіі ц:і х овочевих ну .1ЬТУР В юВілейному році.

Ук.ладено пе-f)ші 1t;.іЖI'''!''Т­ <ри ТРУlб гаIЗ OlПР()ВfI'Д Жети &аіі - ІІ1еовчеН't;о. Бу.:\lв.НИ,I\Н зобоздати IJ ркс:плуатав' я:залИ\ся

аР\lія

із

:,іl\оваIIИМ ІЗ обл асній газеті «Ннївська правда ,> . Вон!! ~i;:\TPII­

)КОВ'І'НИ

цілого ~

ком· плехсу завдань, зв'язаних ~

з нею, зобов'язані

~

І !аРЮIНОВО,J,!! МIІ.1ИСЯ

в ~ 'I\'ЗоН(' ('ІР'В:I8.

ські спорт ив:н і колективи радгоспів «Плоскj,вськиА:., «Вели-

Проте

1

норемонтного,

3а почином ииєво-святош инців

*

йону перевиконали завдаиня по підготовці значкіст~в та спортсменів другого і треТЬОго розрядів, провели 32 спортивно-масових заходи, одержали чимало ·перемог з різноманітних видів спорту на .,.і]l(-

районних ,і

tI.

М1Ш

що окре-

мі партіАні, профспілкові, комсомольські організації не діляють достатньої уваги

~ ною спортивною роботою. То·

2 коп.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЙОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

допомо-

ги, ,рідко і на низькому проводить змагання.

ків. Надається важливе значення зміцненню матер·іальної

~ тів.

р.

1867 Ціна

Бюро ·раАкому КП України

фіз-

і

належить

28-11

Nt 39 (2578)

році, на:JI,РIПI\-

.1Ц, за'в<оД ВЩЩ' СТИВ для pa~-

ГОo('lпної

u

\/е·ханічн()Ї

Т(І!\аptниИ

,верстат,

в и'г ()ІТОВJI1Я1О:ТЬСЯ до

'l1paiKTОIРI'В,

! і

і

: ~ :

J

f

~Іа:И('те, рн.j і <На

ЯКО'\ІУ і

~i'JuHi.

~е:алі: К())Іоа:и'Н!в, ClI~a -

f J

,1(}K. На п'ЦaJlРWЄМСТlВі ;Ц()l5у,в ЗНkllНН!Я і раlд'ОIClПНИИ ТОоI\.ар Ми- і K'o~a Ів~!ЮВJI1Ч Го.lубе~к(}.. У t )IШIJС'Н~МI mp() нь?го ,10IO'P~ В'и- і

(lива:ютwя ~~ха'Н'lзатори І ре- і

"ОНТНИІ\И.

................. _ - _............................. _

Н. ДОРОШ.

і

~

............... .


г-м·КВІТНЕ ЗЕМЛЯ БІЛОРVСЬКА--мм!

:

.

І

і •

:

Мінськ. Площа імені'

. '.

В . І. Леніна.

Ц

Ф ото В. ЛynеЙка.

(,Ф отохроні'Ка

РАТtЛY)

И

*'

кви

і

в ІД сивого Дніпра до

і привільно

і стори

розкнну лись

Радянської

автоматичну

лінію,

шостий

мотоцнкл, шістнадцятий ван­

*'

суцільної письменності, високої

великовантажних

автомашнн, силосозбиральннх

за видобуванням торфу, виробництвом ав­

ліній, бортових

автомобілів, третє

зальних верстатів, кулькових циклів, велосипедів.

підшипників,

металорі-

тракторів,

мото­

хоч надворі й зараз хо-

Поряд з піднесенням економіки й науки небув.іЛОГО розкві­ ту досягла культура білоруського народу.

До 50-ріЧЧ1l Великого Жовтня працьовитий білоруський на­ іде

впевненою

ходою

під

випробуваним

керівництвом

КПРС, гордий своїми звершеннями, сповнений творчих задумів.

І

Сьогодні ми

погода, земля

морозом,

розповідаємо про успіхи й

досягнення трудя­

щнх орденоносної Білорус1J.

........................................................... ................................

}

але

руСЬКі

меліоратори

жують

широкий

наступ

на

П'ятирічки

більш ян 300 тракторів

дови,

колгоспу,

пу, де б не лось полум'я тичного

вліт ну

канави

на

масивах,

де

утруднене

пересуван'

техніки.

РеспуБЛіка такого

ще

не

розгорнутого

знала

наступу

на природу. В першому році

п'ятирічки осушено 15 ти­ сяч гектарів торфовищ, більш як на чверті з них унладено гончарний і пласт­ масовий дренаж.

завдань

розгора­ соціаліс­

п'ятирічки,

роть б і

Радянсьної

план

нової

Понад за

дальшому

ладобудування

першого

статобудувЗJhНЯ, вої,

зростання

хімічної,

добув.ної

праці

виготовлено на 200 мільйонів карбованців проДунції. вироблено

Додатково 480 мільЙо·

нів кіловат-годин елек-

робної

і

галузей

про-

енергії збільшиться в

республіці

1966

порівняно з

РОКОМ на

ТИСЯЧ

нафти,

спорудження

тонн

Після•

У Білорусії створюна Ф ТОД об увна промисловість. Вже на

.

бування

16 про-

Завершується

найбіль-

цементу,. шої в БРСР Березов-

тепер тільки спеціа-: В

народному

і

буде

проводиться меліорація над·:

мірно зволожених мінера.1Ь- ';

них

можливість регулю-

грунтів

гроднеНСЬhОі,!

Вітебської та Могильовсьноі областей.

високі і сталі врожаї. Планом освоєння Полісся пе-

намічається ОСУШИТИ понад півтора мільйона гектарів і

редбачено

перезволожених

спорудити

цілу

систему великих СХОВИЩ, що вміст ять

близько

мі.'Іьярдів

900 тисячах

ЧОТИРЬОХ

КОРЧОВУЮТЬСЯ

кубометрів ВОДИ.

дрібнолісся. дадуть

Поряд з осушенням болот-

жувати

них масивів ПО.'Іісьної низовини у ве.1ИНИХ розмірах

змогу

земель.

гектарів

На ~

РОЗ'-І

чагарнини

Всі ці

щорону

більш

ян

Е

Цифри

*'

=~ ~

Щодо кількості CTyдeH-~ 10.000 населення~ БРСР внпереджає такі роз-~ винуті капіталістичні Kpaї-~

~ тів

~

факти

на

на

одер-

пів-

мі.'Іьярда карбованців додаткової продунції.

<>.-........- ............,_.................................,...................._ .............______

нових

тракто-

Я поні я,

Ф ранц і я, ~

fлорусlї Англія. До революції в Бі-... не було жодиого BY-~ ни,

як

j

ції

Могильовського

і тягачів.

Зростання

сільсьно-

господарського

вироб-

тисяч

продунції

свердловин. Це дасть змогу ви;:\обути 750 золота~.

«чорного

To;tH

нинішньому

Мінсьний

році

транторний

за.вод випустить 78 ти-

сяч тракторів. Буде освоєно серійне в иробн инових

лоруський

машИІН. Бі-

автомобіль-

витку харчової промисЛОБості. Виробництво з

ного

молока

ться

на

11

незбира.

збільши

процентів,

овочевих-на

центів, цукру

. проценТlВ. Значно

почне

випускати

по- но-побутового

тужні 40-тонні автосамосниди

Б АЗ «ел

-548 »,

Мозирсьний завод ме-

ліоративних машин

самохідні

-

фрезерні ка-

чення.

кар'єрах,

скрізь

ці

зробить

ний крок уперед.

в

степах.

І ХОЧ би де були МkЗи _

машини-роботяги

залишають

землі.

випуснати лач

ви-

еко-

номіка Радянсьної Б!лорусії

вах. Для підготовни ВИРОБНIІ-\

ничих

призна- -

..

марки «МАЗ-509Il». Цей си-

маш

працюють на будовах, в гір-

Словом, у ни-

Н і ШН і"' И ПЯТИРІЧЦІ

НИНі підприємство почало

розроб.'1яють ще потужніші: ГІ?УЗОВИНИ, автопо'~зди, зда Т- і

зобра-

женням зубра на раді аторі можна зустріти не тіль-

10 про- на 14

зросте

на

З

ки на шосе. Вони невтомно

сиру -- на 27, П.'ІОДО-

ДВОРІВ, 1.200 ТИСЯЧ

знач-

б

"

до рии

новий

перевозить

слід

маиже в

автомобіль

25

кубічних

цтва

НОЖ

')40

~

кінських сил і відзнача-

ється

ВИСОНОЮ

прохідністю. І"

Новонароджений виготовлені на

протягом

створено машини

вигідно

,

.

ПЯТИРІЧКИ.

дослідний

«МАЗ-500А».

• '0

трипрИВісного

-сильним

оо

оо

тягача

,

.

1.000 тонн нафти на добу: дає свердловнна .N2 2 на Мо-'•

В же

Вона

від

зирському родовищі. Це од-; на з кладових

«чорного

зо-І

лота», відкритнх нещодавно' І

білоруські села, заново

Т

ам,

*'

ЁжнтеЛіВ. Тепер у респуБЛіці~ с-яч селищ Micl>KOГO типу. В НlИХ раціо-

.18.485 лікарів і • тисяч медичних

блнз!>ко ~O~ нально розмістятьоя ~ИТJЮві будинки, праЦІВНИКlВ=

Е середньої ланки. ~ Трудящнх респуБЛіКИ~

: *'

~ обслуговують

тепер 20 TH-~

Е сяч масових бібліотек, 3,5~

феРМIИ, інженерні споруди. Вже з'ЯВИЛІИСЯ перші сіЛl>ські

лення, що відповідають сучасним

посе-

вимо-

І ам. ТаIК, на місці села Снов центру • тисячі будннків культури і3 колгоспу імені Калініна Несви.зького ~ клубів. 28 народннх і 18~ ~ професіональних театрів. = райоНlУ - виросло нове селище міського ~ Академія иаук БРСРтипу. Заасфальтовані й озеленені вулиці

~

3

*'

великий

науково-дослідний~

комплекс,

до

якого

входять ~

19 інститутів і 10 інших на-'"

Е уково-дослідних закладів. У ~ ~ ннх

працюють

3.947

науко-=

~ вих співробітників, У тому

Е числі

70 докторів t' дндатів наук.

і

558

3

кан-...

"'AA~"""""""""""

~

НОВЕ

ЖИТТЯ

ЗО

1967

березня

року.

забу,:JPВУЮТЬСЯ

дволоверховюш

к;отед-

Великі запасн нафти ви-

;

t

явлено в Речицькому раЙо-.: І і і . " н, який межує з Черн fBCb- f' і

!

Палац культури, кою областю. Недавно тут з і велнкої глибнни ударнв но--; t t середня школа, дитячі ясла, амбулатовий фонтан. Чекали його з,: t рі,я, пошта, магазини. Незабаром 'Гут І нетерпінням. Адже досі булн' і

.......................................... .0..

В ПОРЯДКОВУЮТЬСЯ

і

.....________ ~ _ _ .... :

--

заводі

: ди. В центрі се.пища _

СЬКИХ БУДІВЕЛЬ. (<<БО'lьшая советская ~нциклопедия»).

з

двигуном.

ИД Е НА Ф ТА;

зразок

відрізняється

нреСlення

пер-

ший з автомобілів, що бу- І дуть

вже

ться на бокові сторони, а та-

совоз має двигун потужністю

180

видано

автопоїзда, що розвантажує-

нілометрів на годину. Лі-

75

краІН СВІТУ,:

ні працювати в РІЗНИХ умо-:

метрів деревини з швидкістю

СІЛЬ- t

~ за, нині їх - 28, в них иа- = вчається 116 тнсяч студеНТівJ в ідбудован'і після віЙіни, До Жовтня на TepHTO-~ Архітектори розробили проекти, за ЯК!Ирії Білорусії працювало 914= ми замість 34 'Гисяч дрібних сі.'1 і хуторів лікарів - 1 лікар на 7.6OO~ у республіці ствotpюється БЛИЗl>КО 5 ти-

І

!

• І . ин, яю випускають зараз. Ії вантажопідйомність: збільшено на 500 кілогра-: . : мІВ, а максимальна ШВИД- І ність досягає 85 кілометрів І на год : ину. : Нонструнтори автозаводу,! про . і" дукцlЯ якого експортується" 50 .. .

ГР"ЗОВИ J НИ

В РОКИ ВІЯНИ ФАШИСТИ ЗРУИН)'НА- і жа:\1И з великих пане.1Ь. У кожній кварЛИ І СПАЛИЛИ 2.200 БІЛОРУСЬКИХ СІЛ, ЗНИЩИЛИ ПОНАД 400 ТИСЯЧ КОЛ-: тирі 4 кі:\1нати, всі комунальні вигоГОСПНИХ

і

заходи

1UII111UІІІПlПUlПlІІІШllllnППlІІІПlШПlПlІІІІІІПlІІПlПІІІІUlПlшmПІІІІІIDIIШIIIIIIIIIIIIПlIIIПlUПlIПlIШШIIIIIIIIIIIIIIIIПlIIIПlIII на півдні Білорусії. ~~~ ~

f

госпо-:

Темпи меліорації швидно і зростають. За п'ятирічку

рів. Після реконструк-

ництва створило сприятливі умови для роз.

цтво

:

дощові й посушливі місяці, в будь-яку погоду вирощувати

нубометрів

нінець цього року ДlЯ40 тиме більш ян

В

революції

дарстві республікн - блнзь- : ) ко 400 тисяч 'JOJIOBiK. і ~ ________ • :

вати водний режим грунту в

Вироблення елеІМ1рО- ний завод, наприклад, пуск товарів КУЛЬТУР-

центів.

4[З

нафто-

мисловості.

близько 8

тисяч

вер-

енер-

нафтопере-

троенергії, тонн

і

гетики, легкої, харчо

завдання тільни

продуктивності

зростанню

машИІНобудування, при-

п'ятирічки.

рахунок

п'ятирічни Б ілорусlї

Особлива приділяєт ь с Я

увага

Промисловість рес­ публіки успішно завер­ року

ДРЕС.

ЄТЬСЯ

1967 році.

дер

жави.

шила

достронове

Ц е дасть

роками

до

крок йХ;тТ: завОнд~ьні г~~~~~: ВИ Г ОТОВЛ Е'н''1' 'в' м''І'н'.с'.'ь''К---У !

введення в дію ШОСТОl

трудяЩі зро б лять В ювіле Й ному,

гідну

зустріч піввінового юві­

лею

за

виконання

рону

за

автомобі-

Великий КроН у бо-

за

виконання

другого

вантажних

ПРОАУктив-

500

найближчими

то

ОСВІТОЮ

ТИСЯЧ гектарів торфО-

додано ще 20 тисяч гектарів.

копають

льНяних тканин.

-

Якщо

ліс~ів з внщою і середньою

Ороссу.

ватори

від

ліВ, близьно 100 ТИСЯЧ турбіни потужність ці- автозаводу з н <1 ч н О тонн добрив та багато є'l' станції становитиме збl'льшитьс п В уск " ип іншої продунції. 900 тисяч ніловат. самохідних скреперів

радгос­

змагання

дострокове

і

сьної

50

ріку

кущів та дрібнолісся, еиска-

розчищаються

ністю

широкии

До

Пе{J€КРИТО

вищ, освоєних в її басейні,

систем

навокопачі

u

ннм,

НА БОЛОТАХ

продов­

"'

Нема в Білорусії та­ кого підприємства, бу·

Союзу,

майже 80 процентів населен-: ня Білорусії було неписьмеи- і

"МОРЯ"

ще

біло­

болота. Траси осушувальних

ня

овочів, технічних культур, молока і М'яса.

род

лодна

скована

перезволожених

Рік у рік У республіці зростає виробництво зерна, картоплі,

:

Радянського

і дев'ЯТУ

Нині Білорусія займає перше місце в Радянському Союзі

-І томатичних

:

мета-:

І

Білорусії.

-

~

п'яту частину льоноволокна І

культури.

комбайнів, друге

восьмий

І

добрив

тог<! сільсь~.ого господарства,

І за випуском

трактор,

десяту

про­

І мережею заводів і фабрик, стала республікою високорозвнну­

:

Значною є частка Біло-

верстат,

мнну лому край бульби та

і наЦІоналЬНОI

акти

тажний автомобіль. БРСР дає майже третину калійних

і боліт, безпросвітних злиднів і та безправ'я, БРСР за роки Радянської влади вкрилася густою

:

ри

І

лорізальний

Бугу, від повноводноі і Прип'яті до Західної Двіни

:

руської РСР у всесоюзному і поділі праці. Тут виробля- : ют!' кожний п'ятий _радянсь- і

І І

і

Ф

розпоч,неться

де

б

опору дження

уnи

: Тепер Їх чотирн. Одиочасне, і !вндобування нафтн. однією, t i І· зонтів знизить каПітаЛЬНі! і

житлових! в дом

згарища

будинків на Іб, 31 і 48 кнартир. Буде

і

і

т лькн три

t свердловиною

з

горизонтн.

І

УСІХ ГОРН-!

затратн на освоєння Речиць-

І

відкрито готель і кафе, з'ЯВ.1ЯТЬСЯ стадіон, ставок з пляжем.

! кого родовнща,

днем. Зараз його здіЙ'Онює понад

І! лорусії Видобування нафтн в Бі- іі значно РОЗШИРІ?ЄТЬ-

Розмах будіВНlицтва зростає з кож'Н'им

150

мі>Юколrocпних об'єднань і пересувних механізованих колон, які мають великий паtpIК

автомобілі~,

траіктарів,

зем'леptий-

НlИХ і підйомно-траН'опор'Гних механізмів.

За п'я'Гирічку

І паде

оскількн Biд~ потреба буритн НОВІ

свердловини.

і

.!

ся. Мннулого року розвІДНН- І І кн здалн в експлуатацію 13 r свердловнн.

Вндобуто

: t

:

f

вже;:

! 200 тисяч тонн нафтн. На.: даватиме народному госп ~ !• дарству п'ять мільйонів тонн І :

в сіЛЬСl>кій MioцeBOCТl ,кінець п'ятнрічки Білорусія' і

республіки має бути споруджено і капі-

0-

:

11

тально відремонтовано понад півмільйо- І «чорного золота» на рік. на >юитлов'ИХ будинків. ......._ ..- -................................ , і : :

І :

і

: і:

і

І

;


~~~~;~~~ВИ~~~~~а~~~~~] ~ ТfJIВаристм

Через

В. Ф., ЛНО8еЬіКИИ В. І., Саіве-

~ НИіХ Ко..\lу,нk'ТИч;на .rrаР'J1іlЯ ;н~, e

Ле'IJIК(і П,К. та ыfіi ll1щюресли-

ІВ

'м,аси

« 3нання».

С1В(іЄ

lIаЛlке

СЛOlВ(і.

пов'язують

Л'е'I,ТОj)ЬВ В

'про Iliровео.'~еюу 'РО­

~ oorг}- за зві'l1НIfИ

~

М'НlН,УЛИЙ вона,

рі,l\,

періц.

« 3а

lВі~значи.'1а

-

ДlЛЯ мешканців пр~­

-

ЧИlта,н,()

6.1И3Ь11\О

200 леощш.

~ OrIlO>IIIНii щжціі б,ри СlПр,я.м()'ва­ !І,і ,на глиБО'Ке

в.иВЧ~Нlн.я р>

шень ХХІІІ з'ЇЗД КПРС, по-

ТЬС!ІІ на

)І OJIО» ж ні

радгос-

Ч()Р)В

rnpовеДі"IElfЯ

і

П(юіll1l11Н~Н'НЮ її зміст)'. г.

лод І

роБІтничої

поспІшають

дівчата.

мо-

юнаки

Особливо

цей

та

цює Тамара в ливарному цеху

заводу

торговельного

ма-

шинобудува.ння контролером-

запам'ятався учням 9-х класів, ВОНІ! зібра.1l1СЯ привlтати ученицю Тамару Холошину з обранням її депутатом місьної Ради депутатіJ3 трудящих. 19 година. До класу заходять вчителі, голова вибо,р-

приймальницею готової продукц!ї . Всю себе вона віддає роботІ й ~нигам, заохочуючи цим самим до навчання й інших роБІТНИКіВ цеху. Скромність, простота, людянІсть це риси, яні характеризують Тамару .

член виборчої комісії, працівниця БМУ-39 В . п. Кир дешова,

ОСЬ

вона

схвильована

стоїть перед представникаМIІ виборчої комісії . І від душі радісно за неї, за те, ща

ті і, як слуга народу, віддасть все своє натхнення людям, виконуватиме їх,ні

рого

накази.

серця

Я.

дирехтор

Кириченко

школи

вітає

ви -

нуватицю цьoГQ LВОЄр!дного свята Тамару Олександ-

рІвну Холошину, ВІн гово· рить про неї, як про одну з

нращих

ЛОГО

слова

учечиць

а T3!IWQК

Наш р'ЦГ(іСП і'l!.'Іні li.ilpo'В<l епеці.алі'зуетЬtСЯ на ві;щ-одівлі худО'би. І ' ~ІИ, механ~'за"Тори,

,

роБІтниця

ШОJO пІонервожатою НЬОЇ школи NQ 2.

пра-

стар-

серед-

не ~~ае~~~~Н~л~Р~~~ ~;~~:o~:_

полегливостІ, старанностІ

T}~pi

посівни!Х ЯРЮІ

з6ільшеНlНЯ

'ВИРООНИlц' тв,а про-

ра ,м

ro.

Д~'I\Ti:в тваРИ,НІlИцтва

є

най-

(rU

Як агІтатору віддІлка, диться

мені

Потім

Холошнну

мати

діло

з

людьми,

спостерігати їхню роботу, зміни, які відбуваються в сільському господарстві. Доб­ ре пам'ятаючи дореволюцdй ­ не наше село Велику Димер­ ку і післяреВО,lЮЦійний пе­ рІод, я використовую ці ба­ гатющІ матеріали в беСі'дах .

Якось на кагатах, де зараз йде масове перебира.ння ка'р­ топлі, зайшла мова про спе­ ціальностІ, які є в радгоспІ і яких не було ІЮЛИСЬ. СправдІ, цІкава тема. При Jюлишнlй «техніці» де­ рев'яна

соха,

серп,

коса

-

селянина презирливо назива­ ли гречкосІєм. Все базува­ лось на ТЯЖl\lій фlзичН'ій пра­

ці в

вІд зорІ до зорІ, а хлІба родинах селянських так І

не

вистачало

до

нового

вро­

жаю.

Давно минули тІ часи. Не­ впізнанно

змІнилося С1льсьне

господарство. Воно розвиває­ ться на основі передової ра-

ві,JQOOДИ­ І\УЛЬТ,У­

б(ЬгarrО1ріЧ,НИ\.\1

Ш1ТИ

СІВОГО

слова.

А.

ГРИЦЮК, тракторної

бригадир бригади.

'I\Їсть нa;rіНIНIЯ: ЛЮПИJНУ - .t00 цен'І1Не'Р)В, К)ll\)"РПЗИ 80 центнері,в, ві'вса -- jO. цен'т-

с(Щіаі1іс"ТиJЧНОГО

]

з"аr3lJJНЯ

ііа,зи 'в ЮВJі'ле-йнощ' '!>(оці .

IГРlіта,рах,

296 -

силос

Іна

ЛЮU1'Ин

ВИ1I\ОС~l~lіш -

Bcj ІКОР\lов'і КУЛЬТУРИ lВиро­ щуватимуть )fеха'Нlізова,ні .'1ан-

на

'lіИ. Вон!! з060в'я:sа~lИСЯ ви,рос­

ге' К'Таq)ах,

364

не'рів . Весь поcitЮlатер,їіал до­ ведено до RИСОlіИ,Х ПfYс і'ВНИr{

I\' OIН'Д ИІЦ і й .

Tpaв.a'~I.

вого

ТИТИ високиіі врожай. В ці,lО-

на 159 rепа­

\ІУ

рах.

по

рацQ.СПУ б)',де

заГО'ГCl8-

.1ено ор),,3И!х lіО!]Нlів в Т')І\І), ЧИС.l,і сі'lІа

2700 то,нн, 1200 TOНlH, СС'К(ІВИТИХ 11000 l'nНIН, в точ чи'r,lі Сfшоrу 9500 TO'!~H.

Д.1Я ЗJа&~3Ilечення ЦИ;Х П'.lОЩ

1І0Clі,вним матеоріао1n\l на вСді­ :ЮІ\ за.ВelЗеІНО неОО"I,,\Н,У Ki.lb-

М. МОСКАЛЕНКО, агроном

відділка.

.пр,РШИ'Й ві;ні.101' 'ра' l'ГОСЮУ « ,Б !>ас И.1 і ВІС Ь>К и'Й» спеціа.1із:ує­ ть'r я !Га виорощеН1іі I\О!>МОІВIfХ І\РЬТ)"Р. 3наЧіне місце 'в cгp,~'K-

ві-

М'їж ',\І'ені

ТРУ.J.:Ів,ни.ка~1И Юрс 'в,а та

«,Ки,ї~ський»

,н а

.1еЙНО\IУ

році.

Ради,

депутатом

ІоВОТНМ ,

встаНIQJвилася

міцна '.J.;J~ ;коз. Нещод,3'ВНО у К, ,JOВіЦ,В поб\1ВЗ,1З де.lега'UlіlЯ -; рЗц'ГОСП) «КИ\іВСl>КИIЙ» і Іви-

міської

Виправдай

радJr<ЮПУ раlдіГООПУ

КІІІЕ'ВО-ОВЯТОШИН-

району

1<.1Иlкала

обрано

І, Рижова ГОРДИ:V!QСЯ

Тамаро!».

потІм

впевненіше

звучить

Вона дякує

за високе довІр'я і запевняє, що виправдає його.

кла~~нйШ~~rв~~/~_~ь~~_ су

школн

л()Дl ом 2.

робітничої

rw rБ)@ ~ м rv.l W lJVl.JlIUlllJiМ дово­

ПЛОЩ

зернови'd

'На

що саме ученицІ нашої шко!ІН виявлено високе довір'я,

чанню П. рить· «Ми

во-

Юровського

посіви, ' ВІ]}()жаЙ.

ТОlбто ;WОlБИМ(і все, щnб Д()'ГРИ­

в

I\(1РМІів д.тrя ХУ;l;()би. Саlме ТЮІ)' почин Р()lhИТIНЯНСЬЮIJХ Х'J~боро­ б~в по зм,і.цfi'(~!{,НЮ К()Р)ІОВОЇ ба­ зи ~IaЄ веЛИ1ке значеННIЯ. У рі­ ше.ннj бюро оііка\!)" 1Ш УІI\Iр.а:їни, де СXlвалеНI) цю і нщіаТlfJ!)', Clказа'но ПРО РО'3Гl)ртан' ня дійо-

Cbl\oro

з~а'г ан'НlЯ

в

ІОві­

мо-

міlНІОЮТЬСЯ ІКОВОЇ

дянської уки,

Фото

ступеня

на­

меха­

нізації трудомістких проце­ сів. Вирощування зернових культур

дено

вже

на

три

давно

плечі

роки

А.

КозаК<І,

іllllOlllllllllllllllllllllllllllllllllllllOlllОllllllllООІllШI1lПlIIIIПlIОІIІІIIIIIIIIIIIШШIIIIIШIIШШIІІI

!' ,,,,,~. ~'~-; ~"'--I з

радгоспу

«Великодимерський»

.

перекла­

машин,

механізовані

вже

лан­

топлю, буряки Безумовно, таІС ло

прикопати

в Та в

У

ної

непогані

ни

пильним

С.11ДКИ. пол\Пшивrя за

землі» одне ді­

землю

наглядом

на

досвідче­

БІльшість робіт у полі і на фермах виконують механіз­

Натери­ Василівни Сидоренко. Щороку вона добре збе­ рігає ПОСіВНу нартоплю, Та­

ми,

складні

не

ри,

електродвигуни.

опалення

врожаї

картоплі.

машини,

теплиць

тракто­

НаВіТЬ

мерський", потребує рІзних спецІалістІв з вищою і се­ редньою освІтою, щоб забез­ правильну

експлуата­

цію, безперебійну роботу всІєї технІки. І такі спеціа­ лІсти в нас є. Немало з'явилося і на перший погляд скромних

спеціальностей.

-

Одна

кагатувальник.

ло,

люди

заперечили:

зберІгали

з

МеНі,

мо>Кна

спостерігати

Більше

і

60

перебрано яровизацію,

і занладено на понад 150 тонн

відсортовано

і

закладено

на

тимчасове зберігання . Вся посадкова картопля буде пе­ ребрана до 15 квітня, про­ в'ялена

перед

садінням .

них

Приклад у роботІ показу­ ють роБІтниці Софія Сукал, МарІя Пlкож, Уляна Тов­ стенко, Ганна Ткаченко, і багато інших. Трудівниці

бу­

зобов'язались достроково ви­

«споконвіну

взимку

ж

тонн БУ ,lьБ ранніх сортів уже

газове.

От І порахуйте, скільки такий радгосп як «Великоди­

печити

І{агатувальниці

нинішньої веСНIІ.

кар-

конати ми

поставлене

завдання .

перед

нашо.му. ра':'ГОС"l1і

ство-

садо-

І

Шпак, Галину Крук, Галину

Товстенко, 0,1ЬГУ

Забереж-

~Ї:'~i;~~~~~:i?~~:~:'~:~~:: ~_д:=~Їi::~~i7;;i:, ~~i~'

власній садибі 1 0 - 15 пудів картоплі, Інше 780 тонн, яl{ це зробили на Юровсь­ кому відді.rшу. І все це під

ки з мінімальною затратою ручної праці одержують

Дві бригади-два СТИJ1і роботи рено спеЦlаJlJзовании

..

l.ШUUl!;~Ші\ldJUlQ)llUlШ.JD ~

агробіологічної

високого

доові;lОІМ пр-офопіо1-

'Роботи .

rm re 1 nI nfi\ flїl ~ М ®i~:Г rc iJil l!;lllJ

(rU

l.Ш~lГ

завжди

догллне_\lО зберемu

своє'чае.но

ОС<ІІ'О'&ІІ у питому 'вагу ;tаЙNає I\J)"I\YPY ~за, Я'ку висіВМ"И'МеІ\f10

нагро­

,маі~жен.1ІІЯ достжньоі Ki.lb'KOICTi

тають вчителі, друзі по нав-

на засвоює прогрзмовий ма-

fi1l1l!Ql1iїl rи

заIКРИЄ­

Beцeo~IO llJIВИЦlКО і FІЮ)lКQlJIlкісно,

C)1.\IUI'iHH'O

Лf}ле. На реЧOlнті відзн.а'Чилисп

тьс ,я

з

IШlllllllllllllllllllllllllllllllOllllllllОНUllllllllllllllІІlllllІІl111I11I11

dJUlJ\!!J~llIJ

ІВИВОДИТИ

-

бу ,і с.а,~іjflilllЯ всі'х ІКУЛЬТУ'Р nро­

ВlІІвезено до­

'Moih'Ha

11

заХ(іді,в да.1ЬШОГО

голос Тамари.

рокІв

~ЯО,

IваЖЛИ'ВGШИХ

цювала позаштатною

трьох

\;'n ВnЛОlГу на 'воїй П.1{)щД. Сів-

ПЕРШОЧЕРГОВЕ 3АВДАННЯ

ський» ОлексаlН.J.Р МIІІКО.lаtЙо­ виІч Григорович та імені Кіро­ ,ва Василь Іванович Сірий об-

ро

,КИ щют;ряхне г.Р}"НіТ

ТОдінlі

розу,wіе\l(), щN І(О'ЛИ б)',де бі.'IЬ-

ni,ДЖИ1влюе~IО п()с,і,ви

затрати jYY'Чноі :праці оо ,к,ож­

ста'тню к'іЛЬ'l\ість добрИlВ. Те,­ Hill\a ВU'IН,'М()НТО'Slча. Х'ОЧ сьо­

ПІд дружні Оil.1еСliИ присутнІх Б . О. Дятлов і В. П. Ки.рдешова вручають Т. О, ХОЛОШИНlй мандат депутата . Спочатку трохи несміливо,

навчальному

3а'1>з3

ОЗІІІМIIJНИ і конюшини. Л'К ri.lb-

пу \З()бов' JIlЗЗlВСЯ ВИlРО'С'ГJI1rи 6ез

ВИО1рані ,на

ці Тамара оlла за ШRlльну парту. Перерва мІж навчанням дорівнювала 15 рокам. Але навіть тоді вона не поривала з школою. Протягом

цьому

від;!.іЛ\J\.а

ІНОМУ гектд'рі3а'wріПJНшоі n"lOщі по 140 цеоН'І'неj)ів Rартоп;tі, о.У(]JIЯJ\'ів ПО 230 це'l1нер~в, З~рінових - ;ПО 20 цеМ1нЩ)tв. IШд 'ВlClі ярі К)1.1I>ТУРИ ПlЛощі

Нз ф070: roЛOlВИ РQбіТНИ1ЧИ\Х KO\liTeTiB РЩХГОСП,:'В «КИІЇІВ­

У

підлягають

юв.ilлею

держави,

же його,

сумніву.

не

школи .

ЗМ8lган­

Б. I\tJНОН,ЧУК, В.

Іі ОlваЛЬ(JВ.

вона знайшла дорогу в жит-

Збори від~риває голова шкільного старостату Поліна Іванівна Рижова. Від щи

В.

,рцгос­

\ \

теріал і вчиться добре. Пра-

день

чої номіСії по виборчому ОНругу NQ 87 Б. о . Дятлов,

бриlJ'3ДИ

~

МЕДВЕДЕНКО,

громадський кореспондент .

NQ 2

Тому

Врова1РСІ>КОГО

\ пропаlгащи'

віза.ціі ЛetІЩіЙінІ:УЇ

Виправдай довір'я, Тамаро! школи

)['яса.

.'ІИ КОНll\ре'І1Н'ИЙ П.'Іан по ali'ТlI-

тощо».

Теплий весняний вечІр . До

і

Дelржа'Ва

'КО.1Є!I'ТИ'В т,раIКТОРНО'Ї

фОШ'Q.рнути

'Році.

ГОТУЮЧИ,СЬ дО СШ1'БlНОI[lО ІОвілею 50-рі'ччя ВеЛИІ!\оr,о Жовтня, .1Є'КТОРИ села Р 0\1!>'}JИ- \

мати~е

ЮI.аг(Ьнн:я .до всш M~xa,lImTO}}iB

в,е­

диоогги і іlllIIIі ~lacOO!i захо,и.

м,еха.ніl3атори: А. ПаВ.1ОВСЬКИЙ,

11[. І1риIЦЮК,

Т(і

КИ1Ї'вщИіНИ

шеншю sИ'роонИ'цrва К()РІ~ФВ ",".'Ііі!

в.;IЩCJlВі:\рї!,

ше IК{)I]нІів, до1УРМFК')с, них і де­ шевих,

біш,ше молока

пwришJfИ почwн труді'ВНИlК.ЇJВ .. олrо.спів і JjЗl,vuсшів РQlКИТ­ НIЯiIreЬ'Кooro району по зОїIЛЬ­

rnрО'паГ3lНi:lИ,

за.пиrrаіНЬ

3аІІіЛИІК

с(Щ'іалісти'l'Нorо

pa.дsIнIcыкїї

)lр.jзн Юlа,н і11нювати

Iпра,к,тик.YiJtати

оог,оворили

'ня за гідну зустріч

теми, IЛІр()

фОРМИ леlКlЦїйноі

r.LlJ)Яче

пetpеДОВИlкі'В

мораm"не 06.1КЧЧЯ ра:.\ян;сыоіi ЛЮДИ1If:И. По' 'Грібно, ГОВОРИI.1И ВИ СТ)lІІаючі,

БІЛЬШЕ КОРМІВ -БІЛЬШЕ МОЛОКА І М'ЯСА ДИ

'пу, села, маlЛ() .1е'КЦ;IЙ читає­

пу.1ЯРlmаlцію пе-редового ,"\ОСоВіду

З життям

.

n~лхоnJtеuо

рокumuяuц'tв

Меох&nіtза.тори, нашоі 6РИіГа­

с'ела ПРОOOllИ

на н, с,ві ЗВelj)IIlIeJНIfЯ.

\ рооповіла

\

лектори

значну роБOfl1Y . О.1Н'3ІК ще є Jфи/крі 'Н~ДОІЛіIКИ. Hepi~K1() О'кре!di Тl(}ва'РИlllі сВ'оіх ,ТН~lщі'й 'не

ЦЬО~fУ році Ніещо;~аIВНО ишла ~IOBa ,на ЗВЇ'1'н<Нви'оорнwx з60рах пеоР81~НlН()Іі О!»,1і'нізщіі '1'0ваірИіСТв.а. « 3н.aJн:ня,) села Гого­ лї,в. Ії ~еор.іIВИlК М. М. hп>а.'1Uна

~

що

.1Jеll,ТОРИ р,азом з М'ьта'Т()ІраЩf і IllропаГШНЦИlста'\lИ м,о5іJl!i30ВУЮТЬ ЗУ,СИJF.1Я тру'ді'ВlНИІК, і'!!

ІПро 3аіБ.JДlfliЯ

\

ли,

.

3аКАик

ни­

садо'l1, а

ДОГ.1ЯД

його в нас

324

гектари, зріс І>рvжай, збі.1Ьшилися грОШОВі прибутки.

Особливо

вміло організо-

вии СергJИ БО:)ОJJИIі, ної

ХВИ.11!НИ

він

без діла. А от бригада

Жод-

не

СИДІІТJ,

Костянтина

Гавриловича Євтушенка від-

вує роботу бриг'\~нр Микола

стає.

В чому ж справа? Не-

СамІйлович

наче

на

Селюк.

Чимало

зроблено

на

закріпленій

зранку

до

вечо\>а тут по-

лянці

ще

і

восени.

І

ді·

тепер

раються. На 143 гектарах з дерев зняті гнізда шкідників,

проведено обрізку крон, йде побілка штамбів. Торік було з авезено на 10 гектарів до-

статню кі.1ькість гною, де садитимуть суницю. ДЛЯ виконання всіх робіт

у бригаді вистачає Вони І{и,

знають

сумлінно

людей.

СВОЇ обов'яз-

виконують

їх.

М. Се.'1ЮК І до себе вимогли­ вий, і до підлеглих. Він завжди серед людей . Овідома трудова дисципліна, прю'нен-

ня

кожного

конати

працівника

поставлене

завдання,

перед

створення

ви­ ним

матері­

альної заінтересованості і за­ безпечує успіх . Взяти хоч БІі

таких, як Орину Шусть, Га­ лину Сотниченко, МарІЮ

Відділку

і

умови

праці для обох бригад СТВОрені

різні .

однакові,

а

насліДКН

Основна п::>ичина кри-

ється в тому, що бригадир не надає належної уваги організації праці, мириться з недоліками, вважає нижче

своєї гідності запозичити передо~ий досвід у організації праЦІ, А вчитись ХОРОШОГО

не п~иннження.

-

3вичаин"о, бригада М, Се-

люка

приишла

на

допо\югу

вІдстаючим, але ж це не ме­ тод, тнм більше, що для до­ гляду

К

саду

в

Євтушенка

колентиві

повністю

ви­

стачає робітників, тільки по­

трібно добре їх організувати. В . ЗАБЕРЕЖНИЙ, громадський

кореспон-

дент.

НОВЕ ЗО береЗ;НIЯ

ЖИТТЯ 1967 року .

3


ЩЕ РАЗ ПРО ТЕЛЕФОНИ

·Тист )0 рцаliЦ,/ї

березня О ;:;руг1й годи­ ні ДНЯ броварчаНIІ спостері­ га.111 стовп ДЮІУ і відб.11lСI\IІ полум'я над БУДИНRО~1 І. Н. Величка по вулиці Ка.'1ін!на. Горіла покріВ.1Я. Пожежа ВИНИl\ла від вибуху фОРСУIІІШ керогазу, залишеного без наГ.1ЯДУ дружиною Величка.

15

не бу:ю зв'язку з поже,юlOЮ частиною.

У БРОlJарах -проG.l('ЛI:1. що ГОIJОРІІТ!І про СС:ІО! :3 пожеЖНИМIІ ДЄ'ІЮ в С('.13Х Семиполки, Требухів, Сві­ ТИ _1ьне, 3аворичі, J{ШlіЮlчі

Л

Проте Я веду мову не про ПРИЧИНІІ а

про

виникнення

те,

що

при

в тому числі людям

і

ЛJІl\ати

на

пожеж~

пожежах,

при згаданій.

дуже

важко

порятунок

ВИИ­

нентні

пожеж­

НlІків. Чому? Через телефонний зв'язок.

поганий

До

ти,

попередні

Кращі твори будуть надруковані на літературній

ної студії, яку ОЧО.1ЮЄ поет Федір Петров. На засіданні обговорювались нові вір-

сторінці і .1ітературних куточках Наступне заняття , в зв'яз-

го,

ля

ші J\I

Ба'ТЮI\, 1\1

І.

3е.1іНСьио-

Шарапова.

Перші опо-

відання і нове.1!! прочитали О . Нещерет, П. Жміньио,

Олексієнко.

[

1l10'!JОЧУ) ного

знає,

т;

ДЗВОНlПIІ

на

випадає на

... .. ній вихідний -

.~~~~~~~~~~

~~

на

lllO\IIУ феСТИlва.1і,

святкове (тридцяте) число, переноситься на передостан-

цала тала

неї

50-РІЧЧЮ

Отже, і те і Н' ПlпаНІIП про­

...

вла\ди.

НЕ ЗАВУ ДЬ ТЕ ПОМ'ЯНУТИ ... ИJАВНИЦТВО «.\\ОЛО,:J.Ь» ВИд­

В

Iрукува, 10 ЮНlI' Г) ве.11IКОГО Кобзаря».

<Слово п'ро &JIHa 31на.Йо­

МИТЬ нас з ЖИТ11Ю! j 11ВОРЧ',стЮ c.la~HO';() СИl на )1Кра ,іНСI:ІК'ОГО нар'о­ Д\'. поета. lРезо.1ЮU.:G l нера-де\IQIК'ра­

та

Та,ра,с а

ГrЩГOlровича

Шевчен­

ка

А,ВТОР пра'ЦІ, 'КО.1ИШН,Я тор реч:п\6.1і.;канIСЬ~()ГО

Т. Г

дИ'Р>еК­ \\,узею

ШевчеНІка К. П

т'а за ,волю. 'р,і<внопраrв'я і вщ'е;L­ на~гня о.10в'Я,НlСblКfИ1Х народі,в, Іцея ЯIJюі ЗЩJOдила,сь п'д SПЛИJВ,О\l т,ВlQрчості ПУШКlіl!-Lа. Та.рас ПРИJго­ рович БОРСIВСЯ і за РО31ВИІТСЖ на­ ціона.1Ь1ноі демокра,т",ЧlНОЇ r;ульт у рll, з,а Ї~ ВИlCОКУ Р€lво.11Ю1..І,';ІЇІНУ і ,J,еЙlність, ПIРИlдJіляючи цьо,му ба­ гаіТО місця В СВОЇІЙ l1ворчост,і. Ве.1' ИКИIЙ \'кра,ЇІНIСЬ](И:Й поет (іа­ llВОjJI;IВ [)РИООIЯТИВ ТЯЖlКіlЙ ж:­ НОlці, й llD.1i ,& C')10IТim,cllBi пноБJИJН­

До;юшеНJ!іЮ П;JИ нал не аl!1'Н,і ЇЇ ви<кори'СТаl1а .'1.0к\ '!€%Ta.TI>H,i \laTepia\llI!, СПClгаlДИ

ra:ro

;1]1\ зів.

.1енню цi€Ї теми ПlР,ИJQВЯI'l'elНО роз­ діл «Жtі,ноча дOJl'Я в пое31і.Ї Ш.t'1в­ Че<!D;.;а». К. П. ДорошеНІКО пока­

!ЮГО

.1ИlСТИ та твори геніаль­ ,поета" прозаіІка. д р аl\lаТ)lр­

га

,()~ОЖНИlка

і

«-

kтор: ,я

ВИТЬ

.,югО'

частНJНУ

к;і,ВЩИIНИ», історією

ЖИТ11Я

істо;>:ї

СТ3Іоо­

моєї

жwrтя

саме

3

ж·аl ,\ЮilВОЮ

НЯІ \\ІІ

ми

.1 0'.1"Ю

Таlра,Сіі С\'\І

.'!,3НI!І'Я

11~~Е'J.ча,: ну

33<КIИlає

за

пон<etв'IР'ЯIГІ­

Н€'.1Ю;LСblК,1

серц.

R

і

ГР'f[го~о,вича,

()'«()І1_1ЮЄ

І

знайсумимо'_ь на !:

страж­

іі о го С\lЕ';НЬ,

;Lo

ченавнсть

ти­

ра"IIВ с.13; В<ниіі СІ!!! \ !(paiIH(ы:o'~oo 1131;:Ю .1\·. як , І казковаіі П;)С'lетеи.

'1ept'\ - вс " )h1l,ТЯ любов

.1ЮJ.еїI.

.;10

волю

Л ї ОЖС ве.1И, ~У бщюв:я

за,

ІХ

\0"1 весь в.ік кара.1И й ІН'­

pe-С,lі~\lЗа,.111 йсго царі і цар,ські CaT'ParlH

;Ю.1еlll!.\1 Д.1 ' Я

те.

шо

нь о г().

-

тя

чекає

-

СВіТЛО

<:

111!Т\ t

пое,та-:J.е\l Оlкрата ЙОГО

н

З'lІе­

«Щ а стя В ЖІІТТ І бу .10 lІе

Курочкіlllа,­

.\\

!l l1ше.

C.1 l),Bd

а ' ВТо.:>

n OCv,e-Dтне

ша,с­

С.1а,ва»

Про

те,

поет

ЧИІ \І

са\lе

б"ЗЮ\lеJYГНУ

заС.1УЖIІ'В Р03ПОIВI­

C.1JB\,

дається в наоСТУПІНI\ РОЗ.lі.1ах, ЗОКРЕ'\lа. зв'Я,КIІ ШЕ'вченка з пе­ ре:юво<ю 'РОl' ; ЙСІ>КОЮ .'1і1е р атуr,JOЮ і КУ.1ЬТУРОЮ 1'0гочзсно і епо,ХIІ

вию&іТЛЮЮТІ>СЯ ІВ ;L,pyrO\t \ «Поет, весь

Пluше

-

час

ТЯЖІ',в

К

,;LO

РОЗ;Lі.1 і

.10роше,{)КIQ,(іра;:--:!ього

ро­

с', й{:ького наIРО.1) та іі о го МfUстецт·

ва» Авт ор НІIК Р ІlВає б" рж~ а \110ha-ц'она .lі,С ТlІчні твеРIJ.же:шя. н і­ (іІІ-ТО

ШевЧt1 I1INО~ !

сіїЮ.Jsа

.1о.ВО.lI1ТЬ,

сійськ і

що

переJ.ОВI

НА книжкову полицю КО,

Сl'ВQ~IОЮЧИ

образи.

Герцен.

піtдк'реслЮ€ alВTO'p, тіЛІ>КИ заlбит",'!и стра 'JJНІЩЯI -.rи,

ЧернишеВІСЬ:(И'Й Шевченка

у

В

зроста::,

'Jія\

Г.

начаЛl,НИК інспекції держ­

два дні

зовсім

пожнаг ляду

обра,ЗIІ \!'я~

ж ІНОІЧІ

опі,sця.

Т' SOlРЧ 'СТЬ

Шевченка

ВИСОКО

ці­

н\"ва'.1И російськ: передоВ'і діячі і - ПИСbl\lеllI!fИIКИ . П;Ю це !)о3Іповідаєтьоя

в

РОЗ.1' і.1і

ІН 21;:1СІ:\.і в»

c€'pe.J.

«ВіЧіН-О

ЖfUв,m

Шевченко

нема-

лу ,р'оль В'~:\.~гpaIB також в історії РО'ЗIВНТlКУ Ио,го І

УN раїНlСЬК'ОГО

~раl\\аl'lІiЧJні

зараз стаВ.1Я'ТЬ на

п) б.1і,К'31НСI>КИIХ

Про

с'Га'ВI!'.1!'!

СОЮЗІШХ,

сценах

та

за

j'&і,ков:'ч,нЕ'НН'Я

безсчер<11наго

в

театру.

т,в()ри

поета

ріЗнИlХ

\lе\lор·а.1:,ні

ж ІІ' КІІ

і

в

1І0е­

,g

'10\1.\

на IIIі' їі

1..1

па­

КИ'Еві»

\

даЕ

lІа ,\\ З\lOlГ\' бі,1ЬШ док.lа!J!Н.а ;JJі,зна­ THI~ b ПРО переб)l~3ІНIНЯ ШеВlчеН!ка на J.'K·;Ja,i'H'i та ії СТО.1Иlц,і. Тут роз­ ПОR,;,даєть(:я

про

пе.ршу

ПОДГ lро;.к

П,(j"та

з

У, кра і'l \.

а'решт

і

і

ді?) г\

Пете~{jур'га

н,а

заС.1а!liНЯ;LО

О;:>енб у і;:1га

бе.! с) .'1.\'

3абор он ою

п и'с ати

і c'1iДCTlВ2, З

і

\! а л ІОВ а.т и .

А.1е саме на зас-п'аlчні,

неЗlВа~аю-

НЗ заборон\' , Ше'вчеJШ(О таєч­ ЕО С11В'ОРИІВ !lа,йр,еВ'О~1IGUi 'Йl fi'і, llІі ,ТВО-

411

ри. го

В

ЯІ КІІХ

заК.1!1lк' а,в

ПОlвста l n' !l'Я

:3

РС:Ц ' .ї'\

ШеВЧЕ'їl;;lа»

проти

«У

до

збройно­

ца,;:1а :т\.

\lІvзеі

Ta'pacJ

читач .'l.()В'і,,J,аегься про

. npOPA'\;LeHY по всій краін'. шоб зібрати \taTe;>ialИ, зв'ЯЗ;!НІ з ж И'1'ТЯ \! і "ворчіс­ тю 11 0 ет~-бо'рая Тут dBTQ;:1 говоTIITaHi'fll\

рсбот\

Сест­

сестри

майбутнього навіть

від

тична

І\ар'єра.

ста.10СЬ

КОНІ\УРСУ в веЗ .10 їй ! крите,

Та

цього

не

іНСТIІТУТ. Не по· в soxaHHi. Від­

щаС.1иве,

творилось

м'язливе. мотніcrю

не

витримала

в

воно

таємне

пере­

і

соро­

3аиіНЧИ.1ОСЬ і горем .

са­

Тимчасом поиликання старшої сестри розивітло пізно і тяж-

1\0 і, мабуть, не в тій мірі й не так вільно, природно і радіс­ НО,

як

МУСИ .10

б

Це

важиа

драматична

м. Бровари,

вул. Київська,

чудову картlПfУ, яка оповість кохання, сподівань і перемог.

БО'роїьБу

пое-

ІНДЕКС 61964.

сестер,

історію

«Незаб) ТІІ'Я

lІі,ч»

-

пам'я-

ЧЕТВЕР,

БЕРЕЗНЯ

30

Перша програма. 11.00 ТеЛ'€lВізійні .В.сті. 11.15 Для щко­ ЛоЯР:l3

о;Ва'хта

h'НIІIГИ».

13.00 -

з Заli-

РИ'ГТЯ ТИЖН\Я дитячої :КНИ ,ГИ . (,\\.). 1725 На, ша афіша . ! 7.30 «Па.1:тра». «к'р,аЩІ,Й ску.1ЬПТОР

Кlра'ЇIНИ і

ТС.1е[!lз і·іі-

(ПСРС:J. 2,ча

(Пере:да"lа

Фі,на.~ьна ХОІКеістів на лрИ!з шаIЙ,ба<». (М.). 16.45 -

12.00 -

Польші» . (Вистаmа творів Кса­ вер:'я ДуніIКОВСblКОГО). 18 оо ТелЄ1візій'ні' lВicт:. 18.20 Г) lцу.11,­ СІ>кі мелод' ії. (Передача, з ЛblВО­ ва). 18.50 До 50-річчя Be.1!tNoго ЖОІВТ'[!,Я. «У фО,Ir.д п'Я11десятн­ річчя» . 19.05 «М1ЙСТРИ !>шс­ теЦllВ». (Народна , а'ртистка СРСР Н ~/А{віЙ). 2000 Естафета '!!()в 1"'1. (,\\) 21.00 А. Ла,рчен:ко "Троє» GпектаК.1l, ЧеРНlгі'ВСblN () ГО

-

_

ПIРИl.lба Гlf ,і

ШИlР' ОКО ПОПУЛЯI РIf3У-

ваТIІ ,наші 6іб.1іотеки Вона <\1на l'іЮIВО за1(lка,вить пе,J,а,ГОГ:IВ ) ЧІІ, ІВ, робіТIНИIк, І В, СТУ;.1!:"нтіIВ, і,н­ тел~ ,ren!ІЦію КНИlга Д,a€ чі1'ке \,яв­

.1є\НIНЯ

г.IРО

Кобза,рlЯ,

безОIЕ'РТЧИlЙ

реВО.1юці'йЮі

обр,аз

Д;Я.1IbGII;IСТЬ

яко'го СПIРИlяла наб.1Н ~еШ1Ю lНашоі Жовтневоі I:1РIf. TO\l, МІІ Й Н'е lаб)1ЧаЄ\lО п()ета в «сі\!'і ВО,1Ь1'Ні·Й. Н ОІВіЙ». Il 'РО Я ІКУ МJр.' ЯIЗ Шевче'Н<КО «в ТЮР' \l 1 народіІВ» і гаряче за­ К.lика,в· <ВСТI3'вайтс, кайдани по­

pBiTc l ». студентка атрального Брг,за,;:1II.

11

І,

ТЕЛЕФОНИ. редактора -

.....,~

двох

!шй спеКТ']'к.1Ь д,ні.пропеТР()ll!iCblка)

Н. ФРОЛОВА, Київського те­ інституту.

ceKYlН.д опор'!')'». участю 'В:'.:І.О\ІІІ'(

РеВЮ-ОГ.1ЯД З.1

рад.ЯНIСЬКИХ спорт-

е \!Е'н;,в, ПОІТ,У-П' Я' Р'НИХ артипі:в к і но і цир.к у (М.) 2230 Естра/.1"111';1 концерт. (Пере.'!,2uа з КИІШИ­ нева, )

Друга програма. 18. 10 «Лю­ ДИllі, шо С'\tlіється» Документа.1h­ НУ ІЙ ТС.1<"візі,Й\ниЙ фі.1Ь\!. (М )

Е. Гріі' «Co.1bSe-Йг '>. Спе<., та1К .1Ь Лені'НlграI.J.СЬКОГО театру опери' та балету. Ле~lіНI'Рада) .

_

спектаlКЛЬ.

Редактор

(ПеР€llач,а

з

€.

ФЕДЯП.

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТl\\АС

П'ЯТНИЦЯ, 31 БЕРЕЗНЯ Перша програма. 11.00 Те­ .1Е'віrзіЙні

віиі.

11 10 -

СтаIН;Lа';JТИ

1140 -

«І ЮВАЯ ЖИЗНЬ»

ф31БРИlіі » . Ф:зи-ка «АТ Оо \lІіе Я,J,РО» (дві Л!'IК!I.lії) 1840 -- "СI1' ,1\ 2,( КлаУJ.іо Ві.11» Фі.1Ь\l- ,к о'нцерт 19.05 ДОIКУ\lента.1ЬНIНЇ фі,lЬ\!. 2035 Г. 3.а.ПОЛblCька «.\\0'ра.1Ь па,ні Д).1bCbK~i » . Фі.~Ь\I­

19.00 -

«ТЕК-б7».

СРСР.

12.00

оргаlН Броварского раЙОНIНОГQ І

комитета КП УNраИЮ>І И :Р~ЙОНІН.ОГО Сове.а деП'Ута'Го.в

і

Газет;: виходить у вівторок, четвер та суботу. _

Броварська друкарня, Київської області, !lУЛ. КИlївська, 154 Те.1ефон 4-57.

з а,\I.

іна пост йн\ \J:Jбот): с.1юсарі-сантехніки, С.lюсарі по вентиляції, газоелектрозварники,

слюсарі-інструментальники, шліфувальники,

фрезерувальники, вантажники,

3-82, заступника редактора, відділів: партійного жит­

..... ............................................................................................... ..............

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

токарі,

~РУДЯЩИ/J(]ОЯ Киевокои области.

штукатури,

тя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського відділу і гро­ мадської приймальні "Київської праВДІІ» 4-47, відповідального секретаря, редак­ І(ії районного радіомовлення та фотокореспондента 3-18.

й

життя

111111111І111111І11І111111111111111111111І11111111111І1111111211111111111.11І11І111'

Д : Я .1Ь-

взаЄ\lОЗ'В'яз,ку

про

рес­

BOIНII мобі

двох

У.lюблених артистів Михайла Жарова, Леоніда НураВ.1ьова. Євгена Євстигнєєва побачать глядачі, подивившись цей фі.'1Ь~I. В ролі старшої сестри виступає Тетяна Дороніна. Дивіться цю

кор­

":юшки

життя

жзо'в) ють і ІЩ.1Иlхають l1Р)ЩЯЩ!~Х Наша афі ша, . Іб.50 - до 50-річ: ІІа uор(ньбу '! 1' \lпсрі"тіСТИ'ЧНИ\11І чя Be.11~KOtГO ЖОВТН'Я. «, .\\0.10J.ШИН lюнCtВО.1оЮвача \111, з Н('О'О .10нізато І (ірат 1.1_11'1». (Передача з СI\lферопо.1Я). 17.20 Д.1Я ШКОЛЯРІ'3 pa\~1! . «Ш.1яхаl\!1І герої,в>'. (ПеР€llз<ча:1 \1)З1Iчно-драмаТlі. ЧНIОГО театр\ 1\;К,:1Ижка н' алисаulа 6~фви1СТОЮ І. Львова). 18 оо До 50-річчя Т. Г. Шевченка. разо,\! з ТІІІ\І, І)Р ОСТ ОЮ , iJ,ОХ<Їі.:L1ИJВОЮ Ве.11'І\ОІ['О ЖОВТ'l-)iЯ. Свято нарlOД­ Друга програма. 17.00 Про­ \ІОВОЮ. В ші\ СТlI1 С.10. Я:СКlраво, в них тал3'Н'fIlIВ. 19.00 _ «На мериrpal\la 'На'sч,а.ryІ>НQlГО телебачення. 11ОІП\,1IЯ'Р'Н'Й фо pt\llі розп 01_1llа, єтьіС5! діа'на,х Уlкрatїни». 20.00 _ «Наша J.1·Я СТУ.1ент:в др)'гого КУРСу читачаі\{ п,ро ЖИТТЄJВІІ;І І Т'ВО'РЧИІ~ реопуб.1Vі<а». 1 е .1евiJзіЙна віюгор'и­ Ніl\l6ЦЬІКа "юва . «~27 БУ;LИІНК!І , ШЛІЯ'Х ,поета. Цю КlHHiКJKY Сl'OlВl1Інні на. (Треті'й ТУР). 21.30 _ «~O

11

154.

сторона

сестер .

.................................----..- ....- -.......................................... f

НАША АДРЕСА:

і

На­

Вони обидві вІрили, що Ліду чекає БЛИСl\уча артис­

«Золота

\І{'ОНИ' Ц'Я'\\ІІ,

ДОЛІ

1;.13-

Овlї.д.ч,ать

\!іста х

.

ДВІ

щастя

А(С !Іа &сі \lОВlі ОВІ ту

й

її

відмовилась

з Ташкента). зустріч ЮЧЕІХ

Коб..'~::>Я

<КО'бзар

В01lа

особистого

Кобза\ря на.РОДИ зе-м'ноі KYnJЇ. 1180 Р 11' ІЙОГО пеР'Єlклайаються \!ай-

,на.З3'а~ди.

Роц ,1

:

«СпіlВець qНЗlIШЯ НЩJод,і'в» ми дi,Ha€­

a!(TltВH.y

раl!lЯIН­

СI>КИIХ Л!QДеЙ, про те, ЯІК ll!.JllУЮТЬ і ша'нують у наш'і,й кра,ї'н;і H3iP0;Lного

paiio,!~' .

постійного

молодшої

висТ\'пакугь не без,-.rОІВIНИI,IИ

за.ШШа.ються

ро­

передової росі,ЙСblкоі ~краі'НК'Ьhоі .1iTl'IpaT~ рll.

про

ді.1Я

від

задля

ПlС€l-а,

Caї';LC\I:CTb

.1,IС\;LИ,

ВІН КО\l

~IОСЯ

Шевчеrпка

ДУЖИК.

сказа­

пам'яті.

заради

ЛІди,

.<\'ВТО;:1 т3tкож знаїlо:-.tИть !Нас з ТИ'\І. яlк ШIlРОКО шаl!fу ють П2 1\I'ЯТЬ

а.1е

ве:llUкаго

з IвIfзво.1ы!нмM Р') ''\ОI \l І,ра,їни ,і роз­

З РОЗ,J"і.1\· С.10в ' Я'Н'СbhИХ

Г

г.аl \t'ЯТНIІIКIf.

\ пое\l, і ",\\а'РИJ) !а» КНІІ І'і ,пок,а·з~·,но. ЯК ПОСТ, П СІR()

г-·····

РОЗ'Г.1я,да.1If

Т.

!J і сз.криті

як, нз.ПРИ·h.lа';L,

[10-

Д06ро:гюБOl В

ЯОl\ЧМlві

:>КііНIКИ ,в l1ВОРЧОСl1:

ч\-жа·

ІІа - фаlКТJ'\

зею

\{\зеї .

реВО.1юu,іОН!1;:JIІ",],е\lоК!р,а ТІ'.

ЗОІюре\lа ність

б\ .1а

1\~.1bTypa, і -

чеНlН'Я літера'Ту,р'!ІО-ХУДО,ЖІНЬОГО МУ­

ті

и

юна'ЦІ>кі ,ро'КИ, про терюJJCТИJЙ ТІВоОр­ ЧИІЙ ШЛ,f/Х поета на <волі» і в Ко.1И

шляхи, 'ЯlКfU\!lf йшов Шевчен-

про IBe.11fКe ліЗН<JjваLі1Ь1не зна­

,],0:10\1.

~

знаЙОI\\ИТЬ І!ШС перший роuіл кнwги «Наща;LОК Про-.rетея» . Tyrr Й;Lеться про тя,жке ДИ:ТИІНІСТВО і

з аос.121!·і}Ні.

зує

51краз SИClв' іт­

баlТЬ­

пи,саlВ Шевчеrпко.

ЦЬOlго

ня Й 'наlСlіm.аl1ва

РIlТЬ

Вllрішення

рахівниці, перегор­ наК.1адні. Об.1ИЧЧЯ у

стомлене

ше

Фото А. Коза,ка ,.

~~.~~~~.~~~~~~

.111'\а

ра ... Надя давно звикла за­ ступати їй матір, друга, тур­ бува.'1ася про неї. Адже ли­

п.РIlСвячеН'ОІ'IУ

р аllЯIНІС ької

23 ивітня.

І;УДІІ

СТІI'\іііIlОГО

на

напруження

са,МО;J.іЯ.1Ь­

хо'рипи тотуються до об.1аСНО\I'V заключ­

ВИ,С Т\1ПV

перед-

і

речі

хіТlІІlМIІ віIЮНЦЯМIІ. Тут дя Сllді.1а КОЖНОГО ДНЯ,

\lистецl'В3

3apaG

ку з тим, що остання ю~діквіт,ня

огля,дах

і

НС

Маленька контор"а з кри­

ХОРОIВИIЙ колектив с. Велика ДИlмер'ка, ЯІКИМ ,керує )чи,тел" СПІВІВ восьмиріч,ної ШКО.llf І.1ЛЯ І 'ва,нави'Ч Бо'l1д3lН, успіш­ 'но ви<стуПlVВ на сільському, раЙОНlНQI\!У Т3о обласному (ху-

НОВІ ТВОРИ

l\1инрої неді.lі відбу.10СЬ чергове заняття .1ітератур-

:ззстарі.1I1,

ГРО\lадян

Дві сестри ОБІ1 ОВОРЮВАЛИСЬ

І\НІІЖКИ

бі.'1ьшіСТІ,

сять

пожежне депо, щоб виклика-

команду.

те.1СфОННОГО

тому

ВI1ІІ3ДОI;

Так сталося і цього разу 15 - 20 хвилин дзвонили в ти

не:llає

30Bci'l-l

зв'язн у . Про це тсж .lобре знає начаЛЬНIIІ; БроваР_СI'I\ОЇ дільниці те.'1еЗIJ'ЯЗI\~· Л. В. Фі.'1lпеНI\О. Знають. І щоро ­ ку те.lсфонізуIOТЬ. А де тот;? Друге ПlІтання або-

пресувальники,

маляри.

І

-..-.

.............

1290-594 І .

Зве:ртаСГИIСЯ на a,;Lpe,C) SЩJИ,

\Іас,

п ,ptO" "І3,~

sіJ.Д'.1

30.1, ~aBO.'!, KaJ.pi,B.

\1

Бро-

11.1а,ст­

39 номер 1967 рік  

39 номер 1967 рік

39 номер 1967 рік  

39 номер 1967 рік

Advertisement