Page 1

ПРОАвтарl ас/х краІН.

РІк видання ХХІV

єднай теся!

у

Комітеті

Цен.тральн.о.му

У/(раУн.u

КП

ХХІІ з'їздові КПРС гідну зустрічІ

ЗА ДАJIЬШИЙ РОЗВИТОК

ВVДІВВИК

l'tlУПП~IV

Прагнучи гі!,'\Но 3УСТj)іти ХХІІ д~помогти за,воювати почесне з'їзд КПРС, керівники колекти- зваН1ІЯ БРlІІГад і ударників кому­ ВІВ 1 ударнихи комуністичної пра- НЇ'стичної праці сусіднім брига­ ці брига,;щр бригади кому:ніс- дам, товариша!!! по вер'стату, лан­

'lичної праці шахти .м

2

«Шв-І ці, прОфесії.

нічна» М. Мамай, уцар:ник ІКОМУністичної праці Харківського тур'бінноlГО за'Щ1У імені Кір,ова К. КислЯ'ков, ДОЯjжа КОЛI['{)СПУ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

ЦК ІШ Украї'ни С}Jвалив ініціативу групи ке,рі'вншків колеl\ТИвів і ударників ко,му,ністи'Чної І;раці, спрямо,вану на да.'ІЬШИЙ

ом 39 (2100) tt Четвер, 30 березня 1961 року. tt Ціна 2 коп. «30РЯ комунізму» Народищького розвиток комуністичного 3~laгaH­ !!!!!!'~~~!!!"!'!!'~~~,~~~!!!"!'!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!! раЙОflУ Житомир'ської обла,сті ня, за гідну зустріч ХХІІ з'їцу

Обмін досвідом і товариська взаємодопомога - норма життя і праці радянських людей Сьогодні в нашій

руковано виклад КП

України

групи

керівиикі.в

газетІ над-

постанови ЦК

про

rOCllY

колекти'вів

та

ім. Сталіна і десяткн ін-

ших доярок.

іиіціативу

Справою ти

честі .повинні

передачу

ДОСВІДу

і

ударників комуністичної пра- помогу товаришам по ці, спрямовану на дальше зро- наші передові свинар ки стапна рядів учасників комуиіс- ха 3 радгоспу «Зоря», тичного змагання. !ll0Ba та Н. Осипова 3 В постановІ

Центрального

КО-

ІМ.

Кірова,

М. Ненюк, с,винар колгоспу іме- КПРС. Партійним органі:заціям ні Леніна О.1ександріЙСliКОГО ра- заПРОlПоно,вано широко об:г()ворити йону Юровоградської (}бласті на зага.'ІЬНИХ зборах трудящих Л. Лукашев'ський, ланкова кол- зве'рнення передовиків, опубліко­ 'гoeдry і,!. Ле'ніна Мукачівсмtоrо ване в газеті «Ра.д:янська ~TK_

РWЙОНУ

3акарпатської

Г. Ладані

та інші

вважа-, ПРОМИС'іІовості

і

обла,сті раїна» за 22 березня 1961 року,

пере<до:вики всемірно сприяти даЛМПО,МіУ зро'­

сільського

гос-

.,.

взаємодо- І

ста,нню рящів учасників комуиk­

роботі І 1П0даРС''J1ва РМПУО.лІК~ через га!зе- тиrчного змагання, поД3!вати їм Г. Воло- ту «РаЩЯНlСЬіка Украша» 3Bej}НY- понсяк'денну ДО!По'могу в р(}боті.

Г. Лукар,адгоспу

П. Довгодько з кол-

лwся з закликом ДU в,сіх уча,сниРедакціЯ1М гаі3ет, радіомо,влен­ ків змагання за комуні,стИ'Чну ню і тел~бачеRНЮ рекомендова.НО б

мітету названІ дев'ять прlзвищ госпу «Більшовик», Г. Лісова 3 працю до ити ся ~альшого РО3гОР- систематично висвітлюва·1И бо_ М. Мамая, К. Кислякова, колгоспу «Червона Україна», тання цього патрlO'ІИЧНОГО руху. ротьбу ТРYlдящих респубдіки за Я. Гален ка, І. Додукала, М. Не- Є. Матвієнко 3 колгоспу ім. Ка· Ініціатори сла'вного по'чину дальший РОЗВИТОК комунkтичного нюк, Л. Лукашевського, О. Гетьман, Ю.

Пlтри, Г. Ладаиі.

лініна.

Надзвичайно

У зверненні, що було опублl- ня матиме

величезне значен-

обмін

взяли на се'бе

. по дня В1іДкриття

досвідом

зо>бон'яза'ння до змагання.

ХХІІ

,.. .З 13Ду i1IaJ}Tll --------

(РАТАУ),

передовій агротехніці вирощування високих врожаїв кукурудзи, картоплі, овочів, фруктів. Ця велика справа стосується не тільки окремих ударників комуністичної праці. Чому б, скажі-

Со<баIКУ «Звездоч~у», яка зроби- тваринні і рослинні організ'ми, а ла 25 березня подорож на п'ято- також ы~KoBaa апаратура без

ГО

мо, передовим колгоспам не В3Я-

:\ІУ космічному

КОЛИ

"ОГО ПРИМНОЖАТЬ ІНШІ... ти шефство над тими, які ще поХА" ПОРЯД З КОЖНИМ l·ребують допомоги, і раЗ0М доУДАРНИКОМ КОМУНІСТИЧ- битися загального підиесення. НОІ ПРАЦІ ДО З'ІЗДУ ПАР- Адже по цьому питанню Микита ТІІ СТАНЕ ТОВАРИШ по ВЕР- Сергійович Хрущов говорив: «МИ СТАТУ, по ЛАНЦІ, по ПРО- ЖИВЕМО В СОЦІАЛІСТИЧНОФЕСIJ. ХА" ПОРЯД З КОЖ- МУ СУСПlЛЬСТВI, ДЕ ЗМАНОЮ БРИГАДОЮ КОМУНlС- ГАННЯ, ОБМІН ДОСВІДОМ І ТИЧНОІ ПРАЦІ БУДЕ ХОЧА rОВАРИСЬКА ВЗАЄМОДОПОБ ЩЕ ОДНА НА СУСІДНІЯ І МОГА СТАЮТЬ НОРМОЮ ДІЛЬНИЦІ АБО В ІНШІЯ ЖИТТЯ І ПРАЦІ МІЛЬ"ОНІВ ЗМІНІ». ЛЮДЕЯ». Велична і мудра ідея. Вона На промислових підприємствах

розпочинає

новиА етап в соцlа- нашого району

« ,з ве;іД О ч ку))

передовики комуністичних. Двадцять -

Б

видимих

пошкоджень

.... - ............................ ... технічних засобів, • • за,безпеЧИIЛИ П08ернення апа- ; ПРОТЯГОМ багатьох рокі,в і

,1Ііати

на

деКІлька

го Союзу, всі «ман,д,ріВIІ1И1КИ»

Я

3

радістю !довідалася про по-

Києва

звання

шириться

«ІМЕНІ

змагаиня

ХХ..

за

З'ІЗДУ

.'ІЮ. C,тraBa рад:янським

. .

б'

.

з'їзцу виконають

рІчний

план,

партІйни

хаН1ЗУЮТЬ І автоматизують виробничі процеси. Хай лозунг

няти центральне місце в роботі краще внкористають техніку ме х, профспілкових І' ком-" .,

сомольських

організаціЙ.

тримкою цього

почину

Пlд-

повинні . '

«КРАЩИМ З КРАЩИХ _

по-д І ловому за Й нятися ВСІ наШІ ХХІІ З'ІЗДУ,. надихає

керівні господарські працівники.

Доярка радгоспу «Семиполків-

на нові трудові подвиги! Клич маяків,

вказує

ІМ'Я

молодь

ЦК КП

а.парати!

На

них

в

ЗМАГАННЯ,

свою опіку ще хоча б одну ДQЯРку і допоможе їй домогтися таких

ВПРОВАДЖЕННІ ДОСВІДУ НОВАТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В УСІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТ­ ВА, СПРИЯТИМЕ ПlДТЯГУВАН­ НЮ ВСІХ УЧАСНИКІВ ЗМА­ ГАННЯ ДО РІВНЯ ПЕРЕДОВИ­ КІВ, УСПlШНIП БОРОТЬБІ ТРУДЯЩИХ РЕСПУБЛІКИ ЗА ВИкОНАННЯ І ПЕРЕВИКОНАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗО­ БОВ'ЯЗАНЬ».

же результатівl Це буде чудово. В цьому ж таки радrocпі є ряд ПOCJlІдовниць тов. Бобко У. Коваленко, К. Швачко, Г. Кукшии, і кожна 3 них зможе допомогти одній 1з С,ВОЇх подруг. Це повинні зробити і Н. Гордіенко, Г. Павленко, М. Зінченко 3 радгоспу Ім. Щорса, М. Пильтяй, П. Безпала, А. Ряба 3 кол-

У

ПОШИРЕННІ

рощує по 70--90 центнеріІВ: зерна кукурудзи на геК1'арі. ~ Готуючись гідно

ЗУСl1р:іти:

вченим

BEJlNKA ХІМІЯ грузlІ

. ' ра'ра. До лаl!lКИ

беруть уча.сть у. споруджен.ні

новобудови сеVИРІЧ'КИ ставськоТо

заводу

таму. Вудову

11'-

не~ЛЄ'ІtQoму

капролак-

оголошено все-

На будіВНlIІЦ'І'ві 3ахі!Дн()-'Си­

союзною ударно-JtОМСОМОЛЬСЬ- 6іріСЬКОТО метаЛУРГІИНОГО за­ кою. Першу чергу пiдnривм- ВОдУ 24 берЄl3НЯ був х,вилюю­

ства намічено здати в еХСІПлуа- ЧИІЙ день. На ПЛ\Jща:дці ПЄІР'Шої

! ! !

тацію в 1961 році. Капролактам перероблятимуть тут же, в Ру,стаДlі на оооруджува.ному заводі синтетичн~го волокна. Наві пі,щприв:мства ,покладутЬ початок

~"., 1.1 1.1'.'1.' t .1 •• 1 І. "1.11.'1.11.11.11.1' .11.11.,1.11.' 1.11

домни ви,бра.но першИ!Й ківш землі. Потім вiJдкрИJВС..я мітинг. Вудівнwки зaarевнили партію і уряд, що !lIерший чавун но80['0 металурriйного велетня Си,біру буде J/iaHO достроково.

.1'.".1'.11.11.'1.11.' 1.11.11.11.1 1 . 1 ' . ' ; . ' <.' 1.1 1.1

t.

r І. LІ. r І.',

завдання

3

видав

колектив

марте­

.'Іівської печі Дніпродзержин­ ського заводу імені Дзержин­ ського, яку обслуговують

бригади комуністичної праці тт. Науменка, Дробота, Діх­ тяренка і Стокоза. Вони вже працюють на рівні, який пе­ ревищує останній рік семиріч­ ки. На блюмінгу новопрокат­ ного

цеху

освоєно

метод

од­

ночасної прокатки двох злит­ ків і досягнуто продуктивнос­

ті,

наміченої

на

19Б5

рік.

Ставши на трудову вахту на

честь ХХІ! 3'ЇЗДУ партіі, ко­ лектив Зміївської ДР ЕС пока­ зує зразки умілої роботи. Од­

ночасно

з

освоєнням

налагодженням унікального

і

енерге­

тичного блоку потужністю 200 rисяч кіловат експлуатаційни­

електроенергії.

Успішно продовжують про­ мисел китів в Антарктиці мо­ ряки флотилій «Слава,., «Со­ ветская Украина» і «Долго­ рукий».

В

змаганні

на

честь

ХХІІ з'їзду КПРС попереду йде колектив «Советской Ук­ раинЬІ».

(РАТАУ). •••• +

'.* • " •.•

ЗАСІДАННЯ ПОЛІТИЧНОГО НОНСУ ЛЬ ТАТИВНОГО НОМІТЕТУ ДЕРЖАВ- УЧАСНИЦЬ

ВАРWАВСЬНDГО

ДОГОВОРУ

28

-8-

На занлик паРТіУ, за велінням серця В армію цілинників На цілинні ПРОСТОРИ Казах,паu

тисячі вихованців учи.1ИЩ Пензенсь'кої об.lасті.

36краєтьсй юнь у дорогу

І

«Ми х(}чемо їхати на ціпину, ТУ!ДИ.

:,\е

наЙ'бі.1ЬШ

потрібні

на­

ші знання ... » ці спот 'В3Я10 3 заяв ВИіПУ('\tНИіКі.в Азербайджансь­ кого

медwчного

інститггу

іме,ні

Н. Нарі'манова. Знову, як раніш, ;)бира'6ТЬ:СJI

КЮІсомо:rь,ська

~(}Poгy. Іх

17 -

,,\іатри,

ЮНЬ у

терале,вrи, пе­

фаl'мацевти,

гігі6Н;СТИ.

І

кожний сповн{~ний рішимо'сті бо­

ротися за те, щоб Цілинний край С'Іав ще багатшим і к'ращим.

(РАТАУ).

В1СТІ

ОСТАННl

БУ ДУЄТЬСЯ!

надплановій

: ку плантацій. : HV Об : Тепер колгоспниці відБИ1ра-' J виїхало 80 трактористів.М3.lИ утньому першою полетить в·" : ють краще насіння для сі,в6и.: маШИНІСТІВ, ЯКІ. щоино заюнКОСІМОС наша радянська ЛЮІДина. : На фото: Н. Г. Заглада: чили Пензещьке училище мехаЄ. Рабич, робкор. : (справа) та члени ланки в,·д-·· . сі.'ІЬСЬКОГО го,СП'ода"ства. • НlзаТОРІ'В м. Брова·ри. : бирають насіння кукурудзи. : " ................................................: Фото П. Бойка. : Готують·ся в доро'гу ще блwзько

'.11.11.1,.11.,1

ЗАХІДНО-СИБІРСЬКИЙ

до

року

при;к;ріплені:

І с~ренню великої хімії Гру­

Дві тисячі юнаків і дівчат зl1.

цатково початку

: К)1РУДЗИ в сухому зерні з гек-:

.......

.~ .............., На будовах семирічки

по

виплавці сталі. Близько 1800 тонн сталі до­

учасниць Ваj)ша I8СЬКОТО Договору.

: :

ський» М. Бобко бореться за те, України, «ВІДІГРАЄ ВАЖЛИВУ щоб надоїти 120 тонн молока від РОЛЬ У ДАЛЬШОМУ РОЗГОР­ закріплених за нею 40 корІв. А ТАННІ ПЕРЕДЗ'JЗДІВСЬКОГО якщо Марія Микитівна візьме під

зобов'язання

: ну Житомирської області ви-:

Надії

Всенародного змагання справа. КПРС». Яого присвоюватимуть ІНженерам, ро ~тника~, . .як~ C'IlBO:- : !ракто,р «Бєларусь». комплект: Почин великоі державноі вa,rи. тим колективам, які до відкриття рюють небачеНІ в CIO'l1 ЛІтальНІ : ІНвентаря для сівби і обробіт-:

Запровадження Аого повинно зай-

Ворошилова Луганської облас­ ті вже виконали свое річне

Григорі'ВНИ ~

ла,нка

це дасть дод,атково для aTЬКJB- мільйонІв карбованців додаткової ЛІт п ЯТО'ГО КО'СМІЧНОГО кор: ля І і ХХІ! з'їзд КПРС. члени лан- : щини народу металу, вугілля, І благополучне п(}вернення ио!Го 3 : ки зо·б 06 ' язалися в цьому ро'uЛ:• машин,І товарів народного спо- продукції для населення. . живання, м'яса, молока, зерна та Серед мо.подіжних колективів щд'д,о'слі,'J;НИМИ тваринами на 3ем- f виростити по 100 цеНl1нері'в ку-:

lишої продукціі.

про­

бере!зня в Москві відкри­ дося засідання Політичного кон-

б'.

'.

колективи

мислових підприємств Украї­ ни множать свої трудові ус­ піхи. Сталевари заводу імені

• За,глади з колгоспу «Перше: • ~ с}'льтативного 'комітету Держа'в­ :• травня» Ч' еР'НЯХІ,ВСЬКОГ'О ра'ио,-

ВКЛАД У НАУКУ .,

наступного ХХІІ

КПРС

кіловат-годин

передаІні в лабораторії для даль· ш ого CTapaНlHO'Г'O спостереження і ВИlвчен'Ня. Одержана радіотеле­ метрична інформація обро<бляється. Основною метою експеРИlменту на п'ятому кораблі-СУПУТНИІКУ, як і сер'ії попередніх, було дістати матеріали, необхіД'Іі для забезпе­ чення польоту ЛЮДИ!Ни в космос і безпечного її повернення на Землю. (ТАРС).

ви- рату в заданий район PaД51НCI>КO-:

пІдприємствІ, в кожному колгоспі приємств буде подвоїти і потроїі радгоспІ. Коли вони підхоплять ти кількість цих бригад до дня цей чудовиА почин, то скІльки вІдкриття 3'Ї3ДУ. На праКТИІ~1 це значить -

будь,яких

Москву

в

вже працює ряд казній роботі

борюють це звання. Справою б ництва, своі власн І маяки є честі виро партійних органlзаЦI'й ПI'дв кожному районі, на кожному

кораблі-су>ІІУ'\1НlИ(У

і бла,гополучно повернулася на Землю, доставлено І! M·oC.'.~ F'B·Y. Як повідомили в Академії наук СРСР, разом із «з,везщочкой» В герметичній ка6іні корабля-супут,пика були лаборатор,ні миші, морські свин:ки, жаби, мікроби і вrіруси, проме.нисті грибки, сухе нас.і,ння різних рооли.'Н, щюроСТІКИ ци6у"1і та деякі і.нші організми. ЗаВДЯК1И нормальним умова,м життя, які було створено на борту КОlраБЛЯ-СУПУТЮ!JКа, і бе384а.-

лістичному змаганні на честь ХХ" бригад, яким присвоєно звання що з'їзду КПРС. Адже

достаВ.lено

На честь з'їзду

ки забезпечують швидке зро­ стання продуктивності агрега­ тів. У промислову сітку вже видано перші сто мільАонів

коване 22 бере3НЯ, ці прославлені маяки писали: «ЯКИМ БИ ВИЗНАЧНИМ НЕ БУВ УСПlХ КОЖНОГО З НАС, ВІН БУДЕ ЩЕ БІЛЬШ ВАЖЛИВИМ І ПОТРІБНИМ ДЛЯ НАРОДНОГОСПОДАРСТВА,

МНОЖ1\ТЬ ТРУДОВІ УСПІХИ

КОМУНІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ

8

ПОЛІВ

Механізатори КRЯЖИЦЬКQГО відділка рwдгоапу імені Щорса ви­ кон'али план ,сівби ранніх ярwх !Кол()скових культур. Крім цього, вони посіяли 60 гектарів вівса 3 горохом на зелений корм худо'бі.

Ово'Чеводи по'сїяли лму,

6

7

гe'КTapi:~ редиски,

гектарів цибущі.

4

гектари )"Кропу та са-

D.

Вітер,

рОбі,тник.

***

ТраК10РИСТИ Микола Сусло та Іван Ячник за,кінчили За!Кри'ГТя вологи на зябу, де сіятимеІМО лю­ пин,

гречк)"

та

просо.

Ланка, яку ОЧОJШ06 Галина Ме­

1іІ**

Вчора тракторист Михола Ба~ир на третьомувї,дділку рщдгоспу закінчив сівбу СТ(}ЛО1!ИХ БУJ}яжі'В. Посіяні таiltоЖ морква і цибуля на 1О гектара.х, пеТРyJШКа і щавель. Овоче'води ГОТУЮТ1>СЯ дп

.'ІЮ. 3а'кіНЧИ,lИ вивезення добрJIIВ

виса,дки РООСЩЦИ l}<lHHbOЇ капусти. у відкрИТИ1Й грунт.

На кожен гектар дали ІПО

А. Галицький, керуючий віідділком.

Р,щгооп «Великод.wмеРСl>киЙ:t.

хед,

перебира6

на'сінну

на площу під ранню тонн. Колгосп

І. Хавро,

картоплю.

40-50

бри,гащир.

«Більшовик»,

с. Рожни.

ка.ртОІІІ­


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

в р АДГОСПІ "СЕМИПОЛКІВСЬКИЙ"

"ЗА ВРОЖАЙ"-КО.llєltтU8нu4 Itоресnондент

газети

-

"БудІВНИК КОМУНІЗМУ"

Недавно відбувся зліт роБІтничих і сІльських кореспондентІв, праці.вникlв преси, радІо І теле­ бачення Київщини. Ного учасники заслухали до­ повідь секретаря обкому КП України Г. Шевеля «Про завдання преси, радІо і телебачення в бо­ ротьбі за виконання рішень сІчневих Пленумів ЦК КПРС і цк КП України та гідну зустріч ХХІІ з'їзду КПРС». На зльоті відзначалося, що багатотисячний загін працівників преси, радіо і телебачення є силою, з допомогою якої парторганізації можуть багато

зробити

у

вирішенні

конкретних

І арді боротьби за переТlЮрення в життя рішень сІчневого Пленуму ЦІ( І(ПРС, систематично по­ пуляризують досвІд передовикІв і новаторІв ви­ робництва, виступають органІзаторами соціаліс­ тичного змагання за гідну зустріч ХХ" з'їзду КПРС. За останній час значно поліпшила роботу редколегія стінної газети «За врожай» ор­ ган дирекції, партійної та профспілкової органІзацій радгоспу «Семиполківський" (редактор В. Більський). Газета систематично висвітлює завдання, поставлені перед робітничим колекти­ вом, розповідає про досягнення передовиків радгоспу, знайомить трудящих з найважливіши­ ми подіями, що відбуваються в нашій країні, з

завдань

комуністичного будівництва, зокрема дальшого піднесення всіх галузей соціалісгичного сільсько­ го

господарства.

Великий загін робсількорів працює і в нашо­ му районі. Сотні солдат армії підручних партії щоденно пишуть в центральні, республіканські, обласні та районну газети. Тисячі ЇХ дописують у багатотиражні та 120 стінних газет. Перетворюючи в життя мудрі рішення цк КПРС з питань партійної пропаганди та масово-політичної роботи, значно виросли ідей­ ний зміст і політична цілеспрямованість ба­ гатьох стінних газет. Вони знаходяться в аван-

І. Булах

ко-во впевнено тримає ,ві," 'в руках і кермо тракroра, і штУ1Р'

перек-онструюва'в картоплекомбайн для

На фот.):

••

«

••

«

І.

роботи без

Булах.

•••

8 боротьбі

•••••••••

в

1961

нашого

радгоспу

році. Досить еказаrrи, що

тільки 'картоплі та овочів буJ.Le· МО вирощувати б.1ИЗЬКО 1500 гектарів, кукурудзи БОО гекта· рів, вели,кі п .l0щі відведені під зернові, сади та ягіщники . Робітни,ки всіх чоти,рьох від. ділк,і_!! борються за те, щоб ви· ростити по 14,6 центнера зерно­ ви,х

з

гектаlра,

в

40--

тому чис.пі

зерна кукурудзи, зібрати по 300 центнерів с IIiJIОСН ої маси з кача· нами молоч'н-о,воекової стиглості;

одержати по ІЗО центнерів ово­ чів і 100 картоплі з гектwpа; виробити по 32 цен'[)нери м'яса і

МО.10ка

350 угі,дь, ку

ж

мати

ло

на

23

гектарі'в

100 коро,ви

-на

та­

площу.

ВЇtЗ!ра\дно відзначити, що настрій у робіТНltкі'в бойови'й, вони !'ОТові докласти ,осіх зусиль, щоб ви.ко­ нати взяті зобо,в'яза,ння. Перед у ооціал- істичному змаганні ведуть ДОЯlрки М. Бобко, К. Шва,чко ,

У.

І(оваленко,

••

« ••••••

З8 виконання зобов'язань

СклаДНlі заВД іШНЯ стоять перед l1рудівниками

«

зобов'яз.ання

я,ки,х

відповідно надоїти 120 і по 70 ТОН!! М'0.10ка від зак,ріпле:них груп корііВ . За попередніми да:иими, в першому кварталі наші пер едо­

ви,,<и надuять: М. Бобко 24 ТОННІІ, К. Швачко і У. І(оваленко - віДlюв.і,дно 15 і 16 тонн . Добре підготували техніку для сі вби та 06робіт:ку KYK Y'py-дзи сім механізованих агрегаті,в, сере:д яких КОМСОМОЛЬСЬК-О-МОЛОtllJі'ЖНJ .Iv\. Веремієнка, П. Стріхи та

а

На

базі

розвитку

ШВИlдк~го

нашої

країІНИ

неу-

ХИ.'ІЬНО ПЇ1 ДВWЩУЄl'blСЯ матеріальнии до,бро'бут РЩ:(JШСЬКИХ лю-

дей. Це ВИЯ'ВЛЯ~ТЬіСJl і ШИІ]JI\llИХ

маСШТЗllJ.аJC

6У'діlвництва.

ПЛhКИ

в

ку

ПО

хороших

попереДНИІ<ах

бу·

демо са,дити і картоплю, пі\д яку внесемо, юрі.м міlнераль!!их добри,в,

по 15 тонн о-рга.нічних на кожен гектар. Зара,з особли.ву ува,гу звертаємо на ділянки, де са,дити­ мемо ранньостиглі со:рти «боро­ ДЯ~СЬКИЙ» і «а,lьма». Двісllі тонн

добі'РНИlХ бульб вже закладено на я;ров из а l1ii ю.

Масово

провО\дНМО

перебираннявсіЄї насінної -ка'Р' топлі. Обробіток ПРОВQДИ'Тимемо механізмами.

ШИР0-КОГО

розмаху

на'бере

в

цьому році буді'вии.цтво . Успіх ЙOIГQ в основ""ому залежаТИlМе від безперебійної доставки матеріа·

.тів. Соціалістич,не змагання діїв очолює Г. І(рамар, Я'КИЙ бс'в'яззося на'їздити на своїй шині 120 тисяч кілометрів капітального ремонту. Мож,на було б наз-вати

во­ зо· ма­ без

передови,х

закінчити

картоплею,

овочами.

фр}'ктами.

До:(ладемо Ж всіх зуси'ль, щоб повністю виконати взяті зобо,в'я, за IН'НЯ і гідно зустріти ХХ І І з'їзд І(ПРС' В. Якнюнас, дире.ктор

радгоспу.

... _ .....~,-..... #"'##...,~..,.

1961

,,~W::- ..:r"~

році

і

сотуж-

як

Будин­

культури.

Наші ш~Фи виготовляю·rь для радгоспу Дошку п(}!шаlНИ і дошку

ІІИЧИ\

С2.1ищах,

наміче,но

збуду-

ваТIІ

16

парникового

г{)<спода Р'С'І'Ва,

ДОIlIО­

можуть у бу~іВНИЦ'l1Ві бані, -виді­ лять певну кількість лі:С01lfатеріа­ лів.

В найближчий провести

взаЄМ'Ну

час планувмо зустріч

~ДОВJ!jками виробництва,

з

пе-

ООмін-

НИЙ перегляд ХУД(}Ж1Ньої саиодіяльності та ба,гато інших захо­ дів.

Робітни'Ки

3СіІводу

допо'м(}!жуть

і у вирощуванні КУКУРУДЗИ. Свої­ ми

силами

во:ни

парторганїзації.

країн,

де жиrгл~ве

питання є

г.о'строю

-соціальною

ПJpоолемою,

як

це

вахк:иrі1'алі~му, Ра.~янIСЬ'lta. дер­ жава по'стійно Д!бає про задОіВО­ ,'Іе,н'Ня ПОllре,б Н1Ііселення В жит.'1і.

До-rить скшзати, що в нашій кра­ їні за ~C1aНlНi роки юожної ХіІІИ­ СПОРУ1ДЖУЮТЬNl

4

К'В3.р­

тири.

3 капіталістичною ді'Йlснkтю! В НООРИК'ЛЩЦ,

еекрета-р

виз-

- - - _. - - -= ====;,

А І' і тат оре,

де РІЖ а ва вищілила нам

чотириквартирнИlЙ

11

жилий

рови.

Сумлі:нно працюють моло;}.і т.руді'вниlЦЇ, наполегливо б:J;)Ю ­ ТЬСЯ за виконання взяrrНіХ :юбо·

в'яз&иь. Ланкова ся

до

Н.

Гузій

вступу

іБУlДівнищ'Гво 'власних

в

член-и l(омуніСТИчної ІІа'ртії. М.

Чулкова, робітниuн.

МІСЦЕВІ РАДIQПЕ РЕДА ЧІ - Ув а-га , УlВага! Говорять СеМИlJlОлm!-такі слова можна почути тепер коЖ'Ноі суБОТИ з динаміюlВ на площах та_ в будинка,х робі11нИ%ів. Місцеве радіомовленн'Я вСе ВJIєвненіше входить в ЖИТТЯ парторган.іза­ ціі та агітколектlІІВУ як одна з вип'раrв.Д8JIIИХ форм масово· по.ліТИЧНОї роботи.

Неза,баром

місцеві

вестимуться двічі

передачі

б удиН'К і.в

робі1'Ника'ми.

Об'єм :робіт БeiJIИКИИ, але ду­ маємо оБОВ'Я'3ІКОВО3аlкінчwrи ЙQГО

достроко-во. Це

бу\дє нашИІМ по­

дарунком на честь

ХХІІ З;ЇЗДУ

партії.

Ю, Антоненко, ВИJroIflPOU.

.

Вода

ПІшла

Довгий ча'С ву'3ьким місцем у НЗlшому тва:РlШНицтві було водо­ по:стача,ння. В кQЛОД:ЯiЗJIX води Не

вистачало.

Артезіанеькі

cвelWIo­

вини ча,сто ВИХОіДИЛи з лauw.

В цьому рощі на трьох ві}.1іД'іл­

готуєть,

ка:НДИ\датом

буди­

но'к, їдальню, баню, служБОВИЙ BO~()([JP01ti~ вартістю в 29 тисяч кар.боваlfЦів. 3роете в цьому pOl.Цi

рили КО"'СОМОЛЬСЬІ<о-молод.іжну .1анку ДОЯI]Jок і борються за те, щоб від своїх npyn корі,в (по

по ко ·

тИ'Сяч

,БУд"}"Ватимемо го-снодарські приміщення, кулы'рно~J()бутовіi замащи, зокре'ма 5 чотириIJIЯДIlИ'Х КQріlвникtв, дитячі ясла і садок_

Гріів. Разом з Пашею Була,х і Ніною ХОХОТ80Ю вони СТIЮ­

20--25 в К'Ожній) надоїти 2500 кілог,рамів молока від

500

каJ)бованціlВ (новими грішми).

ках: лелінсЬІКО'М-У, ()([Ja!нatciBcыкмуy

і

пер.шоrpaвнев(}му

встановили

баштові водогінні апарати «АВВ­ КД».

Вода пішла. Тільки o~a }'ІС'І'3но:вка на леніIНСЬІКО'М:У пщ3.Єводу в

приміщень і зможе ще

три,

,ві,WЛІКУ

сіи mариавицьхих

забєооеіЧИТИ

які зБУдУЄМО в цьOOlУ

р-оці. Не повністю освовна нами ще екоплуатація

апаратів,

але

перші вражЄlIІ!НЯ від них хороші.

Є. Козупя,

на тиждень.

Г. Зозуля, раІДИСТ.

голов~ий

-------

зоотехні,к.

Радгоспний духовий В БУ'ДИНКУ культу.ри прохо· дить вечір, присвячении 100річчю з ДlНЯ смерті Т. Г. Шеа­

ний склаlд oркеСТірантїів це учfli 7-8 КJlacilB ,Мlicцевої шко­ ли. Бажано було б, щоб до участі в робоrгi OJ>.Кec11PY за·

lІенка. ЧаріВНі мелодії «Заnо· віту»

лунають

НедаDНО

по

C~BOipeHO

залу.

наш

лучити

ду.

більше

їни

і

заолУ1ГОВ}~

ПОШИj)eНJНJI.

І.

мо·

Панькевич,

ху.дожніЙ

керівник

Будии-ку культури.

якнайбільшото ! 3МОНТ}'1DaЛИ

Немало послі:дОВНИlкьв

радгоспної

ладі.

веЛИІКоnанельних

22

І п' ЯТИіПовер..~овИ'х

80...lквартирних

леНіlН-1 бущltН!Ки.

rращів працює і в містаХ Ра,щян-

ВсIO!ДИ на БУ'Д'овах р~спублj.ки

ської Уюраїни. Іх мо'жна ЗУ1стр,іти І зараз p-0'3Г()P'NI'ЄТь.~ зма.ГЗlння за

в Києві і Ха'рко'ві, в С'Іаліно і - комуністи'Шу працю, аа доеl'РО­

Днi:!rрO'lIе'l1рOlВСЬКУ, в 3апоріQКжі і І КООІе ВИКQнаlНtЯ Шlану CilII)РУД­ ЛУf1liНСЬІКУ. Тільки в СТОЛlІІЦі У«- же,н,ня раїни

БУіДі'~ЛЬІНиJtи

хО'мібіна1'}"

житла

в тpeтb1)!tfy

році

семирічки, за гідну ЗУС'І]}іч ХХП

ом 1 ГоловкиїВ'бу:ду за шість мі- з'ї'зду Ко:м)'\ністИІЧ1ІОЇ партії Ра-

снців минулого

року пOlВНWrю І ДЯнськ:ого Союзу.

-------0

tr

0----_._--

"=---==-===""""~~=-=-~=== ';

В ІІ'риско.ренні житлового бу­ дівництва важ.'!иву роль ІВІ-лшwa­ ють і'НД}lстріальні метО'ди споруд­ же'НIНJl ЖИ'Т.'10'ВИХ будинків. В на­

ші'Й країні все ширше засrocо:ву61''''СЯ

великоодочне і веЛИКOlJIа­

нає амери;кан,('ька преса, в тру­ нельне будівнищтво. При цьому щобах живуть 15 міЛЬЙОіНІв чо­ всі К(}НСТРУlііЦії дета.ле'Й ви.годомооуд1вному

комбі'наті і монтуюТbICJI за~о'До'м ків, не іВiщlпові:дає санітарно;;гів­ беоошсередньо на МЇеці, «з коліе» пі'ЧIНИМ ВИlМОіГ:lМ, а 7 мільйонів а:втOOl~WНИ. 3аC'roСОВУЮЧИ та­ tJ,У'ДИlНків зовсім непридатні для кий метод, 6рига>.~ монтажників ЖИГГШl. Житгя J3 Тj}ущоба.х, особ-

ЧМОS.і'К ОДЄ'Р,жать І С'Іійно

На ~'К'Раїllі, в містах і ро-біт-

JleaiHCbl<OMY

тім рік ее МИр'і'І'КИ. Для цих lюбіт

використай у .есlдl! і !

І. Г.

1I0'Ву Ж'ИТЛОВУ ПЛОЩУ.

газе­

Велике БУДЇіВНИЩТlВО за,планава­ цо В нашому -ГО'ОПQjДaрсmі на тре­

хови-й ОIЖестр, П'роте виступи ЙOlГО вже КОРИСТУЮТЬСЯ успі­ хом серед робі'Гни-кrв. Основ-

В. Малій,

Шanовалова В Ленінгрзщі

96 мільйонів квадратних ди'Во у ООЛИ>КИlХ ю,стах, вИ'С(}ка дооилася ВИlCОКИХ пока.зНИlКів. У метрів. квартирна плата, що заБИІРа€ до Отже, тіЛblКИ за йДИН рік 9- 30 ilIроценті'в зарООї1'КУ еі1lf'Ї, по- П'Рwвітанні, яке П()іслав брига'ді

1О міЛLЙОНUВ

на

зоб(}В'Яlзались

Г() року Се<мирічки.

.1ИНИ

мільйонів квадратних метрів

ДИlНКИ,СПОРYJджені в наші,й рес-

США,

По-важають

показникі'в соціалістИ!Чног(} зма­ ГЗlННЯ, підведуть ВОДОllIровід до

рік. За рахунок державнИІХ ка- лові'к, 25 процеНI1В ЖИТЛ(}ВОІГО 10ВДJlЮТ"'СJl на. піталын'{ вклщень і (}!со'БИіСТИХ фОНДУ, або 13 мілЬЙ!онїв бущин­ -робітникш

То-рік

яку не можна р();:tв ' язати в умо­

ЯКИЙ K~H11PaCT у ilJор1В1Нянні

бовців буде ('Щ)ірУ'джено жwrЛlJві будинки gагальною площею більш

вста­

'~ОП(}1!І(}ГЛИ HМd

СПОРУ1~еННJl

стінної

НОВОБУДОВИ

відділку МОJЮДИХ доярок сес­ тер Ніну, l(атерИ!ну і Ві,ру

ще де·

МЇІСТ З на,селеннЯІМ по 200 тисяч

заоща.джеllЬ

зв'язки.

редколегія

вИ'ро6нични.кі,в,

ній площі, то утворить.:ся мік'то, що ДОj}iJвнюва'l'и~е Харкову і Д,ні­ пvюпетро-вську, ра,з()М узятим.

ГО будівнищтва намічено HatpO~OГ()СПО_Щ)СЬ'КИМ планом і ІІа 1961

гово­

-

одержати на площі в 1О ге-ImLрі.в по 40 ,центнерьв зе{)на ,качанистої . що йдуть 'в аванга:рді бороггь· Шефська р060та і міцна дРуж­ би за дострокове ВИlко,на-ння, зав­ запорука того, що обищва дань '[)ретього pOlКy семирічки, за ба КО.'ІектИlВИ успішно виконаю'ІЬ ІСО­ максима.lьне задоволення трудя­ щих міста І(иєва молоком, м'ясом, ціа.'1істичні зоБQВ'Я!заНIJfJl третьо­ сятки

минуЛО- lІубліці за рік рО'3МiJcтwrи 'на ()ІД­

Г'раlщ~іо'зну ПРОІ'РМdУ Житлово-

дружні

органічних .

му році в ,нашій країні СПО>рУ'Джено сті.ль' ки будИІН'Кі'В, ЩО З ни,х можна було б створити 45 нових

чол'()вік в .кожному.

нОВИlJШСJl

-

з МОnОДИМ завзяттям

колективами

робітникИ! заRОі(У

S дедалі жwглО<вої площі. ЛЮЩlО всі бу­

житло,в~г(}

між ,обо,ма

під КУКУ'рудзу, вЖе внесено міне­ ральні добрива в ко,мплексі, а та­ кож завезено відповідну кількість

lіожної хвилипи-4 Rвартири еКОНl)(llі'ки

тивний кореспондент rи «За врожай».

закрі'пити заВ<У:І шеФ'ом ра;wос:пу,

О. СаМOJI;ія . На площі, від,веденій

... ..I'-...;r--..,...:--.,...q .,. ~ ".~..:--.,....,....,. ,#..,....,...."....,....

llе буде в

В сьогодніШньому номері подаємо добірку ма­ теріалів з радгоспу «СеМИПOJlківський», яку під­ готував для «Будівника комунізму,. наш колек­

рять наші роб-ітники, як тіЛblКИ­ но побачать машину з Броварсь­ кого заводу ХОЛОДИЛЬНИІКЇВ. Ще не таж давно бюро райко­ му КП У краї'ни вин~сло рішення-:

3УПИНОК. ДесЯ11КИ інших цінних пропозицій в.ніс новатор. """-"""-'

радгоспу та району. В додатку до стінгазети «Радгоспний пе­ рець» різко, але справедливо критикуються нероби, хулігани, п'яниці та інші порушники со­ ціалістичної законності.

ШефИ Щ)иїхали,

-

вал комбайна. Булах 'Не тільки добрий меха,нізатор, а й хо· ІЮПШЙ винах· і-дни,к та раці·о.наJlіза;ГQР. Це він разом з В. Гу· ЛЯІІШЦЬКИМ

життям

Наші шефи

один з кращих механізаторів радгоспу. Одна·

-

Четвер, 30 березня 1961 року.

та,м,

На

де

перt>слїЩ'уIO'l'Ь влаДСIJIJiов

віДМFНУ

фУЛЯЩИІХ

капітал.

ТОІВари;ш М. С. ХрущО'В, піl1Щ)ее­ люєт",с.я, що її роо(}та в ЩJmtЛа­

ві)); бурж}"а:ЗНИХ дом ~ля буді'вель'Никі~ усівї кра-

ОБЛАСТЬ. Пра9Лі'~ оі~аp'liлі «Украї· Х МЕЛЬНИUЬІ(А на», Городоцько-го. району, допомагає іНДlІІВЇдуальнlІІМ за'будов.

ник~ буді-веJIЬ;НIІМИ м,аггеріалами та ГРОШОВИМИ ПОЗИЧКЗlМи. Жит­ лов.І будинки споруджуються за ТlШІовими проекта:ми. Вжиа, двері,

дошки мя настилу пі.моги та інші деталі ВИІГОТОВ<.1ЯЮТЬСЯ в КМ­ госпних ма·ЙСТернях. Тут же мо.итуються ЮРОКіви ДЛЯ даХ'ш, які гюті,м ДОСТaJВЛЯЮТЬСЯ на будівельні площа:п,ки.

На фот~): виготовлення в.і!roННИ'Х рам для будинків колгоспників

у стол'ЯрltИI: майстерні.


30

Четвер,

березня

1961

-

,-_А_ ПЕРШІ УСПІХИ НА СІВБІ ~----: билися першого успІху: вони ~акlнчили сlвбу вlвса на зап.1анованlА площІ, а також викомlшанки першого строку посіву на зелениА корм худоБІ. Тепер готують грунт пІд викомlшан-

, ~

! t

І 'І

Баrато ува,ги у рішення;х січ­ k 3:юим'я) та Н. HeTo~a (с. Пог­ неІВИХ П'лену'мів ЦК КПРС і ЦК реби).

І

ІШ ~r'юраіни бро прщ:ctлено збіль­ щеlННЮ IВИlроБНИЦ'І'ва м'яса. О;J;НИМ з

,

ку другого строку. Всього ЇЇ матимемо 250 гектарів, в тому

числІ 100 гектарів на сіно. Одночасно механізатори за~ри~а-

І

і

ють вологу, проводять оранку на тих площах, де ТОРІК Зlбрали кукурудзу на зерно.

• І

і

uзимини на

1

І

Колгосп

,

з

допомогою

авіаторів

закІнчив

підживлення

-

по

3

центнери мінеральних

добрив на

І

гектар. Тепер вносимо їх на зябу, де садитимемо картоплю.

і

Змагаючись за гідну зустріч ХХІІ з'їзду КПРС, колгоспники зобов'язалися провести всі весняні польов.і роботи швид-

~

ко,

і

посіви і одержати високий врожай.

, •

на

високому

-

4

дні впоратись :І с~вбою яриос Чепко.

колоскових

,культур

ось

-

за

ПО-1боЙово'му.

у-

ВОДоо.1ав'ну ПТИЦЮ МИ ви-

СК..'Іадати~уть корми свого вироб-

Славно

Дя­

Рільничі брига,ди подбали спеціально

піtд ранні ярі заКУЛЬТИВОlвано 150

Проте не можна не :щ"важити

20. Посі- llРаК1'ористу М. БоБІКУ, JfКИЙ .ро­ вико-пївса на бить брак, - диску'вав ПЩlЩіuез

і ви,ора.но

!Гектари

трактористи бо.рін. Голо~ни:й інженер М. Гут-

М. Бабко, Ф. Вооко, Я'Кі викону- ни:к і механік В. Кеуш повинні Ють денну норму на 115-120 ВlСе ЗРОlби'ти і ШВИiЩllе пустити 'в процентів при ВИС()lкій якості ро- J)OOOTY 6 тра,кторів, ремонт яких біт. ще не 1аіКін.чено. М. Байбарза, Старанн(} провів сівбу ЦООУ'лі робкор. на 5 гектарах, моркви на такій Ж'е ПЛl)щі, редиски

-

на

Радгосп

«Богда.нівськиЙ».

трудиться

на

ництва.

ОСО'блИJВУ

звер'Нуто

на

На

-

на

кожному

з

щоб

прийому

добитИlСЯ

Вже ~alpal3 маlЙже :Jакінчено

йтиме за ДОПОІМогою печі

g----

І

ПЛан по 'ВDДlГОIДЇ'Влі у JIЮТОІМУ був виконаний. НаlЙКраще пра­ цювали CIПlj}авжні ма.ЯКИ: 6рига­ дир БРИlГади комунkтИlЧ'НОЇ пра­ ці Г. ЛУ'ХашО\Ва та брИJГа.да Н. О~и­

сити днilВ каченят переооди'ІИМ'УТЬ

за

~виньми,

ВОНИ

значно

пере­

на біол()гічни'Й обі:грі\в. Та'КИЙ 000- ВИllЦують п.'1аНQlВИЙ приріст і да­

Сади пnодсноситимуть

сіб вирощуваНlНЯ качок повинен ють баlГато м'яса ПО'RaiД план.

дати х(}р·оші результати. По-nерСеред 'ІелЯ"І1НИіЦЬ пеrpе.д ведуть садОlві бvигади трьо,х Bi~д­ ше, тоодо рівномірно П(}ШИРЮ1Jа- У. ГаДИЩIlка, Н. 'Не~Рaдllе~ич,

cr'aHHi,

Є. ВлаlСенко та Т. Л~гка. 3а бере1зень в раД)ГQ!с.пі так(}ж' ХОР(Jші показники, бо всі ро-

бітники

працюють

зараз

3

ти ста.раннИіЙ ;д;огляд за молоди- нує виростити блИІЗЬКО 50 ТИlCяч QlсоблИJВИJМ піднеlсеН'Ням, готуючи Р'оооікірооа:нов ТОРфО-'!lерегній- ми насадженнями більш як на качо'к. до цієї робо,ти залучені гідну зустріч ХХІІ з'їзду КПРС.

бригади стара'ННО готують 'нас1н- ні горшечки ро'з:с3.іД'у ра.нньої ка- 100 rеlктарах. ня. п(}садкО'виіматеріал, розсаду.

якслрави з ВЇ:lU'o-

дівлею с.винеЙ та телят.

а ІВ пової. Завдяки до,бре ОРГIliНЇзOlВa­

1'УРИ, npoвecтw роботи в стислі ський».

і овочеві

то­

біологічний. Шс~ де-, ній Піращі та ста'РalННО,МУ ДI)ГЛЯ:ДУ

дідків РaJДТО'СПУ зоб()lJj'язалися тиметь:ся на всій площі, а поіМеханімТОі>И артілі і-м. Калі- вої стиглості, за'безпечені добро­ зібрати по 45 це'нтнерів ФРУ'Хтів друте, зна,Ч'Но пі~ищwгься проніна, с. Літки, дбають ІІ]>'О те, які,сним на'сін.н.ям. на кожно~у з 78 гектаРllВ IIIЛОДО­ лу.rюна СПlpоможні<Сть брудера. щобсвоечаен(} закрити вологу, 3а.кладено на ЯРОlвиза:цію 6 НОС·НОГ(} саду, а TaKO~ забеооечиВ цьому році го<спощар,ство [Ілапі)tГо'І'}"ВаТИ площі під ярі K:YJlb- тонн картоплі с(}рту «приєкуль-

А рільничі

люц~рна

Борючись за першість в зма­

Перевиконують норми

строки.

жито,

ціКalВИЛИСЬ,

дрyrіlЙ -

зеле­

3адИJIIIаІОЧИ ipaдroloo, такl)Ж по-

мів.

обладнalНН'Я i'Jpудерів. При цьому дИlPекцWI раД)ГI)СПУ BpaXYBaiJIa помидки МИlНYлих POK1Jв і вирішила роздїдwги приміщення брущера на дві частини. У першій - ()бh1pів

У'Вагу бу,де

використання

Вони попереду

гQlГO'ВИТИ достатню кіль'Кіс'Гь КОlр-

40

радіона,х

що. Це дасть змогу при наймен­ шій затраті к()штів на КОj)'МИ знаЧіНо знизwrи собіваР1kть ви­ роmИЦ'l100 м'лса.

найкращоrо при­ живої ва,ги, ТР~lба перш за все обо1аl днати Щ)ИlМїщення (бру­ дери), піДГl)Тувати СТ3:lВКИ та за-

гектарів і по 400 цеН11нерів зе.1е· 'ної маси з качанами мooroчно­ воскової СТИГ.10сті на 60 гектарах. На ,відведену ділянку 11ра:кторист вивіз 120 тонн ГНОЇВІКи і сечі. Те­ пер він сіє ра'ННі ярі, готує грунт. На ЗНЇІМКУ: тракторист М. Р. Базир. Фото М. Ландо. -----а

до

КУ1К1'1])}'І,щза,

(}с­

PIYCTY

У відпаві,дь на рішення, сіЧ!не­ ви'х ПлеН'у'Мів ЦК КПРС і ЦК КП України краший механізатор з овоїми друзями дав СЛОВО зіб­ рати по 50 центнерів сухого зер­ КУК'у'рудзи

ПРИІГ()ТуваНIfЯ

ЙДY'fЬ

в

ного КОІНlвейєра, в який }'!Війдуть:

ПеІР'Ш()ої партії качеIН~Т. Д..'lЯ ТОіГО,

гектарів_

на

ЦИlхвf)l)ді,л.ка'х

таНІНі

ко Романович Базир. То'р,і'К ма­ шwною «Бєларусь» він ви~обив у переводі на м'яку OljJaHIKY 885

ЧаlСТИНУ

рощуватимемо на ~BOX відді.'1к.ах:

полях

llретьаго від,ділка радгоспу «Ве­ ЛИіКQдимерський» тракторист Ma~­

ставках.

Є беапо'сеrpедньо

зазИ!МськClМУ та логреіkькому,

каже директор О. Чижик.

прист(}совані Д.'1Я цього приміщення на яровИ\Зацію.

23

-

-..._.".t'

ри БО!1даНЇI ВСЬКО'ГО вішділ:ка. 3аБОJ}он(}вано 350 ге.ктарів зJFбу,

ян(}

прироlД-

.шся

насінну

зеленИ'Й кори. Д()бре працюють

вико'рИСТОВ}іватим·еться

і

що б()рються В ці дні механізато-

ГЄ;КТ1!рів

ви'сокоякісні

них Kop~iB, які

про те, ЩQlб заклаС'ІИ всю J)анню картnп.'1ЮВ

У ра,Д1ГОIСП'Ї ім. Кір о'ва , про яким

< І

М.

Й

буде йти мова, за цю .СПРalВУ В3Я-

НЕ ДОПУСКАТИ БРАКУ В РОБОТІ меха'нізатор

аде

!

О. ХОЛОД,

гектарі

У'ClIIіх цi€Ї важ:''1ИВ()ОЇ СlІІрави ВИзУішуватИNУТЬ не тільки добpJ

вирощування

приміщен'ня,

і

агроном колгоспу «Жо.втень».

Вча:сно заКJ}ИТИ вологу, за 311

є

Останні приготування корми. При&.'1и'зно 50 ПРОЦеІНті:в

І

агротехнічному рівні, старанно доглянути

І с. Требухів_ ~·_~~-"-""_A-..a.-.-.... -....-..._.. ~_.... _ _ ~._....

резервів ЦЬ()lГО

Корми будуть

j

1200 гектарах. На посівах пшениці дано по 4

центнери, а жита

Щоб м'яса було вдосталь

!

у боротьбі за високий врожай механІзатори колгоспу до-

,.

3

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

IJY1СТИ. Пl)сі'яно в

300

рамах по-

ТЄJпер

ДOlСВ1'дчem

)fехані'за'ІОРИ

пташющі Л. Варобон

О. Тростянецький.

прово<ДЯТь

У пеpnri'Й КОМЛЛе<Ксній бригаді

мідори. ди,скування трунту в міжряддях ПЕРЕДАНО 42 ТИСЯЧІ КУРЧАТ 32 центнери на1:ШНЯ В теплиці вирощен() і здано диско'вими боронами, а р()бітники За кукурУ\д3И. Ла'бораторнИіЙ аналіз в мага'зmuи ~I. Києва 1090 Кl'ло- СЩДІ)ВИХ бриг3.іД вносять на :кр""'и перший перІод Інкубацlйно- в радгосп ім. КІрова вІдправимо "... 'П' J' го сезону, який ПОЧaJIИ в лютому, близько 4000 каченят. по ка'3аІ.В, що 'Вон() має 96 грамів ЦЙ'бу.'1і на перо. В д!РY'l'О- rор,фо-гно'Йові КОМІІІІ)С'ІИ і пере- колгоспам j радгоспам району 3 вини окремих господарств

очищено

процентів схожості. Ланк~ Н. Іль- му рамо обороті Лl)саджено огірки, ІКОПУЮТЬ їх. ()~ночасно закінчуємо

чеНІКО

та

f:~ wрють'ся

М.

Омельч}'ІК,

які

яких робітниці

за

те,

ви-

Г. Пу·ч"'V' з""б·ов'язались о~'еРЖ'ати VU1. v "

щ(}

б

ростити на кожному з 10 Г~KTa- 3600 кілограмів. рів по 50 центнерів зерна і на С. Музиченко,

12 гектарах по 300 - зеленої маси з качанами МОЛОЧНIrВОСКО-

передали 42 тисячі курчат, в то- дещо затримується інкубація гу-

Н. Костенко та П()lбілку шта')\'бів дерев вапном.

редактор багатоТИ<ражної газетн «Прапор комунізму».

На.

"'ЛОСКІ'вському ., .'..

му числі радгоспу «Семиполківсь- сячих яєuь. Так, радгосп «Зоря» кий»

IВ"WД1ЛІКУ "'"

6780,

«Богданівський» Б' «ІЛЬШОВИК»,

колгоспам

тракторист ПеТР'1) I\vивець обіприс- с. Рожни, - 3920, ім. ВатутІна, кує П.'1 ОІДО ві дерева :карболінеу- с. Пухівка, - 3620 голів.

мом. Цей захід БОРО'Іl>Би з шкі:дНlіками тильнjвськом}~

.

Незабаром одержимо

! піл,

І. НакалюlИНИЙ,

!

садо<вод.

гНlИ.

Сівбу

механізо,ваний

обр,о-

Фе'.10Iрі'вна за

Шейк{) , на-

вирощування

яи-

ЦІ доручено кращСіМУ трак'ІОРИ~-

'І-ові

ІванО>вї

ТРО'ХИМОВИ'ЧУ

-

-

Мотрона Ва'сюІівна:

3а КУКУ'Р}'l.~зу тре1ба біра-

тися, :\іти, та

3

таким запалом,

сокі врожаї кукуР'У""И і со'НяшrI~

_

3

циос

культур

хон МИТР·Офанович КуJ!JPЯвець КОJ1Т()ІClIIIНИК

сі.1ьгоспартілі

маистром,

-

_

~ож-

цовничав,

порався

ВКЛЮЧИJ,1И

0-------

----~--o

дО І' ІІЯШН И. ка йuг І) ~' СВ11ЩИ кімнаті на СПНІ се -І' сла,В'!!1 'Гру В ред сіме'ЙlНИХ ф(}'І(jгтраФій ве- діла не за.буваю ть'ся в нар'оді. Про ньо го :!ІЛО .'lИiке Фото, обраге' а "й м()ване вИШИJва.ни'м зг да,в у СВОI українським руш­ промові на січПлеНУМІ" нев "', ником. На ньоч_ У.' Се,рrіио'вич му :відООра.жеІНО приїзд тооариша Ц К КПРС МИЮl1а

СПАДКОЄМЦІ

М. С. Хрущо'Ва В Мар'їнку вліт­ ку 1956J)OKY. Поруч З Мики­ ТQЮ Серп'і'Йовичем, який виступав на мі1'И'lШ'У,СТОЇТЬ високий ста­ ри'К з БOJ)Q'ДОЮ. Це і є знаменИ'ІИЙ мар' ї\нський хліБОlюБ.

добру пам'ять себе

нині

за.лишJIOВ про

lПокі'ЙнИіЙ

КОJlТ()l(ШНИІК

;;ілыос'п~ртi.n:іi і'мені Мічуріна, Ге­

~{)Й Соціаліетичної Праці ЙОІСИПІ ДемидовИ'Ч Яр()шЄ'Н'К(}, яки!й Щ)О-

Хрущ()в.

-

га й. д. ЛРl)шеlНка, ПРИ:ЙШОІВ у

Д'і.1У'СЯ

правою

рукок,

були

куру~зу.

ві, _

.11'вна.

Д:О·6р.ому

збираються ЙОIСИlПа КlНИГИ

по

Хіба

зwбули,

СВІД

-

кращих

с.ло-

КОЖ'lі()МУ з

50 reKTapLB

по

100

.'1анковиlМ

А .'Іе я іншої '"'МRИ:

п()ставимо...

I-\J

Просьо'у

старого

-

по

цеН1не'ріа

30

-

ко.1И зВІ ' С1'ка про це доле-

а lСИ.'l1вна, внуки ДІда

рона

mенка ла, ЇХ

саНДіРа

на

с'ВlИ nОО'л.ящ

ста'ршому сині Іванові. Цей

РО-, ДlШillJ,КУ В

гектаРІВ.

ИНУОІоі

.

слаwко~м".ТІ " "...,..',в

І'

п. ро,'дов-

н=-

ра,йону оо,я:-

лися з площі 6420 reqrTapiB ЗI'орати в Ць<Щу р·оці по 60 це'Нтнерів зерна КУКУJ}У~И.

жувачів трущ(}вОО'о подвигу

П;ІП",

лі.

об-

БлИlЗЬІКО

ТИlс'ячї

ланoot

Я

(Кор. РАТАУ)_

IBaJН, Василь і Мико- осені під зяб на КОЖНИІЙ гех- ла,сті ііИJСТУПИЛИ в похід за ви- 'с Мар 'інка, Ста.1інської 06.1ас'Гі. дружини Ганна, Олек- тар цієї ділянки буд!} вне<:ЄlНО і

Каrepина.

ПРИЙШОІИ і

по триДіЦЯТЬ тонн гною. 3апа:с-

спо:,\вижнищі ланковото кошо,сп- лись і міше1}а.льними дООривами.

славився високИіМИ врожаями со- НИЦІ

По,чи'Н

КО ЛіГО'Оn",И

- Г'I~Нl. спа)що.ємці У діда ті.'1а в село АНТО'Н;ІВКУ, де жив вwбіlр С1ІІОІДо'ба'вся BC~M. його ехва- ЯрошеIFXа, тк ЙОТО з по:Ю рошен:ка, - каже ce~peTap і працюва'в йосип ДемИlДОВИ~, ЛИ.1И і в КМllІ'оспі. раllЮКQ!М}" парт'ії 3. М. Гдухов, називали земляки, неначе веIСн.я- ПJ}О Та.'Ких МРI':яв наш ГероіЙ в буДИlНХу зібралась ВСЯ велика П. равлИІн.я виділило лаНЦІ' під . , ні ВОДИ, широкими СТРy?rllКами Праці і дружна рідня: HeBkTкa Мот- ПО~ІВ КУКУ'РУДЗИ і СОНJlШ'Ника . . · . Я' 60 . М ромива&Гься п(} ДООІецькіlЙ земП. Скиба, В І

'ClIIИlНила

гектарах

СОНЯ1ШІИlКа.

I'u вона

10

ПО 73

ка заДОВОІ.1Ь'НИЛИ по,стаlВИЛИ на ч(}лі новоІ ланки . Рі<вняючИlСЬ на маяки, хлібо-

вwн,вїла МО'І]Юна Васи- цеюнерів зе'рна КУ'хурудзи і на роби Map'ї~Icык[,оo

-

ко-

сулернико.м

ла МОЯ ланка.

КУКУРYlдIЗОВОДІВ

Ланка дала слово на честь ХХІІ з'Ї'здУ КПРС lВиростити на

ДеЮI1і\овича?

на кухто

центнери зерна з гекта.ра збира-

ікраІНИ.

op~Є'Н T'PYlДOBIJiГO Чеj)\ВОНОГО Прапора одержали. --- Опа,сибі на

люди

п(УЧитати

a'Г~OTeXHlIЦl, про пере,д{}Вий Д?-

ВИ ж у

бджіл.

Разом з КО.'lТО<СПIНИМ агрономом пра!в.тrїння і C1taзав: Іва,ном ГРИіГОРl)вИ'Чем Г'РИНЦО1!ИМ - ПО'си:шйте й мене

в І Вечора'Ми _разО1~, щоб - .

А БаіС, ма,мо, в ланкові, -

-

кинув хтось ~ ,1ітеЙ.

коло

Тепер ,'"Тl'знавш""'ь І 'п'ПРО почин "па"КО"МЦІ-В иUого ПО'··иUн O~Г· о друс "І u. І,,:

:jї.l. Давайте ШШРОСЮ!О правлін- нwи план агротехНІЧНИХ захо'д1В. ЛИ'СЬ був пеlРШИМ

OД1ly .1аНIКУ.

«дон-

ГWНШ ро'ки .10ШЩЩІВ городи, са-

таким

3 якl!'~' ВИlрощ"ваIВ е()оняшник ваш чл~,НЦ ланки розро:биuІИ до'клад.,J

ня, щ()об усіх нас

бе'рутьс.я

й багато х.1Jіб()робі]j-в~теранів. Ти-

Ста-! бас» Мар'їнського району в ос-

ро,коню.

урожаї)! СОНЯШНИJКа орде-

Ilа~п Ра,'янсько,го СО'ЮЗ VJ • r\ і кап;е молодий лаю,овий, ІІрг·шою заТОВОРИ.la хазяйка на гuри ~веРIІУТИ.

.10~y

пта.хіВНИЧQ,j станції.

Щування

і

.,."."."."., .• "."."."."."."."."."."."."."." •. _~ бі.то·к зеле,них ICBa.ДJpaTiB у лал-

со,ких

Т. ІГНАТЕНКО, зoorехніlК il!liкубатор,НQ·

ПТ~!llИ1lИЙ ПОlслід, З3.ІГОТОIВДЯ- ни:ка. Ра'з()ом з М{ЩОіЩДЮ за ВИРО-

ють

Ра.дгосп «ЗОРЯ».

гор()дже'ні

кубаторно-птахівничу ·станцію.

перший

~ ЦІ ~Нl члени ланки збирають по-

.

Вl.:(.:\I!.lKax.

ЄВігенія

досі не здав жодного яйця на ін-

. виводок каченят. 6-7 квітня ІМ. Брова,ри. пр·оведемо на 'ОВl- .".".".".'І.".'І.'І.".".".".'І.'І.".".".".'І.'1.11+11."."811.11.11.11.11811.11.11.,1.11.1,8;;.".1'.11.II •. ,.".'.~ та \К}" ла.же н'ському ~. .

. ·ca\;.(l~

". ,О.., .• ,0.1 '8 ".' І.' '.1 '.11.".1 1.1·.' '.". ,І.' '.',., 1.1'.11.'1.1 1.1.+".11.11.11.,1.',., '.".'1. ".1'.1'., І.". о,.".' І.'.

- 8650,

Д

омна

В

.

а<:ишвна

Б

рага

і

П'

l',vотовлено

добре

насінна.

В

На 4юто: секретар Мар'ЇНСЬКСіГО

райкому партї 3. М. Глухов

(~I1Ipa~a) РОЗМО!lЛЯЄ з членами ланки Ізана Ярошенка про підсумки

СІчневого Пленуму ЦК КПРс. В ова,lі

шенко.

(Фотохроніка РАТАУ).

-

йосип ДемидовиЧ Яро-

Фото С. Гендельма.на.

39 номер 1961 рік  

39 номер 1961 рік

39 номер 1961 рік  

39 номер 1961 рік

Advertisement