Page 1

f1рОА.Єmарі

всіх краІн,

Передовики амагання аа збільшення продуктів тваринництва в 1958 році

Єднайтеся!_

СТПХОПОВЕUЬ

В цк КП УКРАІни І РАДІ МІНІСТРІВ УРСР Центральний

Рада С}' МІ\И

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

йонів

партІї України та раltонної Ради депутатів трудя~х Київської області

»39 (179~)

Середа,

1I

нвітня

1

рону,

1959

1I

Ціна

в

ЗВАННЯ

Па.1К~ вітаемо постан()ву ЦентКомітету

КПРС

і

ми.ре!Нність ,

Ради

ротьбі

наl1o:lеГ:lИвість у

шр()явами

:]

60 -

хуліга,ttсl'ва,

MiHiC'l'P'Ї'B СРСР « ІІро участь ТРУ- бе3КУllЬТУР'я, п'яницями та їх по­ ДlЯщих

Б

ОХ (}роні

iJJOi)я;Жу-» .

ГlЮма;J,СЬКОГО

сrача,'!ьникаМИ--- 4":а·м(}гонниками

Нав{>демо у себе в се-

хуліганетва

та

іншими

ними явищами раз

є

важаивим ,rБI)В' Я3КОМ грома дських

лі такий порядок, що з проявами

О)JIГанізацій

і,

у

Ilершу

КО.1го(\пах

переможцями: Крижооільський район , Вінниць­ кої оодасті, Заставнівськиіі район, ЧернівеЦЬКОЇ

і

під­

1958

мkця в змага.н.ні завоювади

тисяч ка.рбова:ІЩів. Перехідні Червоні праПОРll J{рижопі"ьськ-ом), і Кегичів с ьк ом}, районам п р ре­

об.'!астеЙ

виробництва

і

ра­

і заroтіве ,1Ь

і

р&дто-слах

республіки

за

і друте

від'Повід'НО Черні'вецька і Київська об.lас'l'i. Ім

даються: першому

присуджено перехідні Червоні прапори Ради Мі­ ністрів УРСР і ЦК КП УкраїНИ та грошові пре­

І'ому - - З Ново-Волинс ького (К-ОЛИШНЬОГО Інани­ чі,~. Ь>К()fО) району, Водинпк()ї О'бласті.

мії в IЮзмірі 50 і 40 тисяч кар60ва.нців. Пе,рехіiдїlOlГО Червон,()го ІІраJII(}ра Ради Mi,mcI'j)iB

кож відзначили добру .роБQТУ 110 вИКQН ,ШНIО со ­

у РСР і ЦК КП У країни, передавши ЙОІГО з Хмель­

ціалістичних

ницької обла:сті, УЛОСТ'О6на Че~каська область. Уй вручається третя rpoшО'Ва премія в рою.ірі

ництва

ЗО ш('яч карбова1щів .

двадцяти t}ii.1ас.теИ Рf1'пуnді'К1-/,

~'

чергу,

а,мораль- партійних, I\ОМ( ' f)МО;I/,сЬких і пр(}ф-

І наЗ1liВЖДИ опілко<вих _

6yд~ покінчено .

~Тк.раj.ни

підбили

області, і К~тичівськиіі район, Харківської ои­ ;тасті , яким присуджено перехідні Чf>РВО1!і пра­ пори Ради Міністрів УРСР і ЦК КП ~'краіни та грошові п~мії відповідно І! !lJu:tMipi 25, 15 і 10

соціалістичного змагання

по абільшенню

Перше

НАРОДНИЙ ДРУЖИННИК­ рального

РСР

рік.

J

ПОЧЕСНЕ

KQмnapTiї

Українськоі

м' яса, мо.1(жа та іllШИХ Пj)OдуктЬі 1'ва,рИ'НffИЦrвз

ноп.

15

К(}мі1'"Єl'

MilНicтpi:в

('lщіа.1і'стичн()му змаганні

-

ЦК КП Українн і

адійснюючи kторичні рішення

Ра;Ді!

КОJ1Т~И

і

Мі,н.істрів ~. рср та­

3ООов'язань по з6ідьшрнню вироб'

і зaroтrвe,ТЬ ра,дтоспи

продуктів

11!аринниц-гва

l1ри.щяТIІ

МСh!tlи

лового

районів

(РАТН).

ра.Йонів визнані

Тра.кТОІ)

Квартальний план -достроково

Багат-о що зрО'б.lено у цы)уy

3 Вінницького раііОIl)" , Д РУ­

виробницт;ва

зрjс

!"! ~ITH-7··

На MiHCI>KOMY тракторнClМУ ;й­

б,і ;IЬШ

Так заявили веіlИl\одимерчани напрямку R рожнівському ЮМ- ХХІ з'їзду КПРС, колекти:ви про - як на 15 процентів . З почаТ&у во,ці :t&кінчено р-о.зробку 45-СИіІЬ­ ІІа Ря;І.і зборів, що відбулися тут гоопі « Бі.1ЬШОВИК » . а.1е справа МИС.10ВИХ підщшємст'в Украінсь­ ро.ку Пj)О'.дуктивність праці пере­ Н0І10трактора (( МТЗ-7 » з чотирма за ост-аннііі час, Сказане піД1\Ріл- не довеДf>на до к~нця. І зараз ще, кої РСР, ШИРOlКО Р(}3J'О]>Н}1!ШИ вищила планове :tавдан,ня на 3,5 ведучими к\),лееами . Но.ва машина

,1eHO

конкретним

ГaJнізована ників

сіль с ького

є !іС Т'!! ,

піДІІРИ­

яка

КерівнИltо}!

,

ти.

.. 01,

-- П ()Ява б

уфетах

перші

ра­

приві ,lЬНО

себе

ПQЧ}'ває

переТ'Вори.тІа

свою

хату

шин(}к.

у

с(щіалістичне змагання за достро­

,

виконання

семирічки,

берооня

"

ре'зулы'-- участь ТРУДЯЩИХ R nхороні гро- ви мад,еько,гп

з пов ЯЗКiliМИ

Д РУЖИНif:llІКа, - ГОМj)ЯТЬ

ПОРЯДI\}" Т

оориться :

« епер

.

ХХІ

' ,.. з ІЗ;!}'

п~~р"ємств

го- номіч.uосо

КПРС

"

машин,

КиївсhКON еко-

КРаїні

ooct-ановЦ1 йану добились Н'овога ВИlюбничо-

адміністративного ра-

приладів

і

меха-

дИlIl'}'.

биоооче<ВИХ

ших

.

,

,

зwравських п ЯНІЩЬ

Je!)O-

І

б

б ороть а

з

демократії обlIасного і MkbKoro

амора.1ЬНИМИ ,

анти-

"

.

ського

на -

3

і при -

радпаРГОООІВ

'

"

ПР(}Д}'1Ктивність

рання

бе.рєзн-я І

Н()ВОО'О

Tpaj\-

к' or()

і

тpaНC'I!()P'l'ЄpiB

ДЛЯ

.

зби-'

тить

,.

'.

комишу колектив Кківсь-

за.ООJIW

Комбінат штучних

сільськorocrIOДAРСЬ-

~~

волокон

Ошщіап1і'С.ти

Ташкент- адм, ініt'l1J}ативIfOГО району .ВШJyС- ле~я

28

машини

т-ора п~чнеться в трртьом}' кварОСВОЄННЯ ВІШУску са.мохідних таТІі ЦЬCIГn рок\' (ТАРС)

тру дищі ЗJ)остання свідо'М()с11і і пол і1llЧН ої го успіху в соціалістичнrorу зма- кого машинобудування. Да кінця місяця ПРОМКCJIооі,сть

ПРИМУ;СИJа деяких на- рмвитку радянської

роботи

С~ріЙІНИ:Й ВИ1ІУСК

КУЛЬ1'f.р. . Гt)Т)"і;ТЬС;Я

Першотравневого виселку в Бро- aKТWBHOCTi трудящих і дальшого гаяні з трудящими MocIroВcЬKoгo

ва.рах, -

д.1Я

на.півнавіСНИМIІ

нiзviв. Кіровог.радськиА заМД ІЮрівняно 3 існуючЮlИ збільшено «Черваи-а зірь» оов(}юв cepillJНe на 28 процентів, а витрату па­ виробництВ{) rroViбінuaноr сівалmrnа ЗlfИЖепо на 20 пр<>ЦЄ>нтів , ки для КВ3іЦ1зтно-тніSА()'В()Ї сіВ-

- дО . - машlfН

R

.

етаri'В,

кти

коле-

в

-

вісними.

плану

ltВ().j)Талу по ВШІуску ваЛО!Юl пр()-

шень

призначається

пр()цеНl'а.

пе,ршаго ШWИ6/ItCТВ<1 економічного ра ­ чіпними rі,:JЬСЬКQгаспО>дарськими ДО:СТрокооо-28 йону В цЬ>OOlY році створили і ви­ зна,ряддями . Вона р(}3Вив-ає швид­ виконали ПЛЗJН перmос{) готовили 25 нових зра.зкirв Dej)Itість Д11 22,3 Іі. ідометра 3& го­ -

кове

року

Давно·

~! попанові партії і УРЯД" про

на вулицях, в кдуй'

люде

до

* * *

Створені народні дружини майж(' в у' сіх населених пунктах району. у Броварах і с('лах Bik вже

листі

ДУlщіl. П()рівнян~ ;і ві~овli)l,ВИ:М вже можна було fi викрити Рай. nnJ( пері()дом минулого IЮку виjNVську та l1(}дібних до неі, якби на .• НіЩТ'В() ПР(}J4И~ЛО-ООЇ ПРОД}1Щll баротьбу з таким злом , ЯJ\ само1 1 ' 3JЮМО бі,lЬШ як на процен1'lВ . гоноварін.пя, по-справжньому ііули пі;{няті ТРУ;LЯщі с ела . Бnрючись за 3ДІиснення р'l

peIroМeHДOoвaH~ комуніс­

ЧУВ<lЮТЬСЯ

с. воєм}"

справж-юс1НЬКИЙ

та, гол()ву сільради П . П, МиронЦЯ

у

сам()ганниця Оле,ксандра Райська,

ГОCJIодарства,

службовців.

пише

йонної газет" КО.тг(}('.пник ф, Дов­

до

трудів- ГОДЬІЩ

172

промислових

дружини

як

nр­

дружина,

складу ЯItQ,1 ~ увіЙШ,10 робітників

._-

захQДОМ

народна

~O'дaTKOOO

татку,ва1fНЯ

для

екскаваТОРІВ,

'. _

ХІМІЧНОІ

ус-

иц

ЩІОИIfС-

ект »

Киів сьJOOГ,О BIДДl"

~нсти'm"т,,'

« П"""'б"'!J'ТТРОуvш

'1

за.кінчили

J " ..

проектуваннsl

задуматись. ГІЮМЦСЬКИМІІ провинами повинна оони достроково заверп1ИЛИ ви. ' Чернігівськога комбінату штучних " . І ' ловОС11 , запасних частин Д>О тракВе ЛИJКа честь б ути дружин- ве'сmся не. ТІЛЬКИ адМlЮСl'ратwв- конання дерЖавноro п. лану пер" 'б . воло.коо. На піД11РИG.'І1С1'Ві вироб­ ПИКОМ, Иого ооов'язок --- пильно ними ор.ганами, a,le ГОД'О~НИМ шого кварталу 1959 року ІМ ви- roPIB, РІЗНИХ прилаДІВ, ме ЛІВ, лятимуть ка.пр()/{()ву і кордн}, 1ІИабері·гат'и громадський поряд(}к, чином шлях,~ шир (}ког(} защ'чеон- пуску ваіІ:ОВОЇ продуІЩії і біль- тканин, цук.ру, м'яса, масла тва­ ті, шИ1Н'В

впливати на пор~-шників , наса.м- ня трудящих і

гро<маДс ьких

ор- шості

найважливіших

перед ШJІЯХОМ перек.она,ння. Все- ганtiзацій до справи uхорони гро- Порівняно мірну

допrorоту

вИItонаНlНЇ

дружиннику

у мадського порядку в країні»,

почесного обо-

CBoro

органи,

аш~

кожен іІіЗМу"п(}рушниками

Рa.дlllliСЬКИЙ громадянин.

НещодаВI{() 111fЧНОЇ

на

стаlЩії

кожен

хулігана, але ні

с о-

співжиття , які

за-

Бобрик

п'яний с}"ванню вперед до нових, бідьш

6

обража.в величних пер~мог на всіх діШIН­ ч~ловіків, ках господарсьюOJ'О і К}';1ьт урного

пп міг би прИlборкати

3

sробив,

ціалkтичного

праВИі1

заліз- важають нашому у-c.nішному про-

ж.нок. Тут же була

б}'дївництва.

ОДЮІ цього не

ВИГЛJllдаючи

іншої

продухціі

на

карБО'8аЕЩів,

дом минулого РІЖу обсяг щюмис-

пероні

до нестями юнак грубо

та

мі.1ьАонів

(РАТАУ).

Перша

АО .1а.:\У в

чи

Всемірно

ідейно-виховну

!lі.1іціонера масову

1961

комбінату

робот}' ,

і

ПОСИ,lЮЮ ­ ПО.lіТIІ'fНО-

rrсооДИВО

с.еред

670

тисяч пудів цукру понад пп ан Хме.1ЬНИЦЬКОГО

lIiДJI.риємст'ва Ц}'к.ротреау

Д(}СТРОООВО

стр у м. ДІ\НО! іі

вИltонади

Рух за освоєння

На СталІнградській ГЕС дав

струм Ііі промнсловиА агрегат потужністю 1

другої професії

четвертиА

115

ТИСЯЧ

На

пюгі:tнУ мораль боягузів: « Моя грандісlЗIЩХ ІІакреслень паргії ,Хата з краю» . Виховувати вепри- комуністичному будівництву .

Старо-Краматорському за -

квартальпиї! ПЛа.ІІ.

oo,1JJЇ

завдання

осооіти дрyrу профееію

пудів

ДодаТК()іВО до ! кlJlоват. ЯК І три перших, Ао­ ,ви,роtJ..lено 670 'Гllсяч і го пущено на рІк раиlше стро·

ЦуКру.

ку,

Ко.lеilПИВН б}'РЯКОрадгосrnв тре­ сту

за'ве.ршидн

квартаду

на

229

план

по виробницrnу

процентів.

першогО'

м'я('а

Тепер

п'ятого

склцаються

шостого

вузли

агрегатів.

(ТАРС).

стане

році. (РАТАУ),

всі

вер~ra1'НИКИ

виріШЮI!

-

СДЮ ­

саря-ремонтника.

На

щ

КОРОТКОСТРОКі}ві

ств()рюютьс.ll

uідщш6МСТ -

курси по ВlfВченню дрібних і се­ редніх

ремонт'Них

операцій

ним верстаТНИКО?d.

або дружинника , МО'JOOді. піJЩесемо ІІа ще вищий СІ І Т3Ікі факти, на жаль, непоо- рівtщь і1кrи.вність трудящих у бо­ --------------------~ динокі. Сдід СУВО]>О ОСУДИТИ жа- ротьбі за перетворення R життя Ilова сіJьськогосподарська

••

чеprа

СТВІО,рення добровільних нароДо

!В'нзку повинні надати не тільки них дружин ОДИін З зах'оді-в громадські 9p,raHi:taцii, міліція, боротьби 3 пережитками капіта­ судово-слідчі

виробів. риннorо

з віД1Jlовідним періо- десяrки

12

І( О·Ж-

(тне).

.

теХНІка

11(1

••

Ві

Пле1-lУ~iJt ВЦРПС В РQботі пленуму ВЦРПС взяв Бу;д~rнку СпіJF(Ж від;бувся Ішенум участь 'Іден Президії ЦК КПРС,

28

беJ)езня у Жo-trrllрвому заді І

lkесоюзної Центральної Ради секретар ЦК КПРС 1'ов. О, І. Ки­ Щюфеос1йних Спілок, ооранаї на ричеНК (J ,

* * *

ХІІ з'їзді ПРОфCJIілок СРСР.

П;1ен~м обрав П~зидію ВЦРПС Відбу,лось так()Ж засіда,ння реу оклаДІ 21 ЧОЛОВІка. візійної к()місії, ооранюї ХІІ з'їзГоловою ВЦРПС

ОДНОГОЛОСНО д()м профооіJІОК.

обраниіі тов, В. В. Гришин, Сек-

ретарsш ВЦМС оБРaJні тт. О. О, І

ревізійної

комісії

Б~лralOOВl М , М. МусаханО'в, Т . Н . пр()фспіл()к, о;щorОЛОСПQ

Гол ()ВОЮ

обраний

НlIt~лаева, В. І, ПlЮхор()в , д. М., тов. СОЛfAВliав ,

А.

І

Я.

( . К}1!ШWНОВ .

Шевчt'>НКО.

(ТАРС).

НОВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА а травня цього року ВИХОІДИТИ

газета

ківщини »

-

Вона

буде

починає і к л убів ДТСААФ , узага.lьнювати

(( Паrpіот

Бать- і проnan'вати

!1рган респубдікан-

Cb~OГO комітпу

ГАЯЕТ А Пt'редовий

оБО-jЮнно-масової

ро' боти ,

ДТСААФ УРСР. відати про до,:ягнення

освітлювати

роботу нів

первинних організацій, комітетів І

o(t()POHHl)rO

:\осві;!,

ро:rnо­

спорrrме-

Товариства ,

(PATA~; ) .

Наша машинобудівна ПРОМИCJIовість оснащує сі.1ьське rocnодарство пеРШОКJllrсиою техиікою. яка дає змогу колгоспам і радгocnа", одержувати більше продуюuї flрИ менШИХ затратах праці і кощтів. Радяиські конструктори і машинобудівннки 8 тісній rпіВ:tружиості 3 сільськими механі­ заторами створюють різні машини і механізми, що спрняЮ'fЬ різкому підвищенню продуктивно­ сті праці в землеробстві, тва.РИННИЦТВі та інших Г8J1УЗЯХ сільськоrocnодарського внробництва. КOJIектив кіровоградського заводу «Червоиа зірка» створив новий тип посівного навісиого зернового агрегату «С3Н-lб. (фото справа). Він призначений для сівби пшеннщі, жита, ячме­ ню. вівса . Ширина захваТа - 5,4 метра , продуктивніСТЬ 2,8 гектара иа ГО.1ину. Високопродуктивною € Й квадратно-гніздова навісна сівалка «СКГН·6А» (фото зліва). Вона BIICiBa€ за;tану кількість насіння кукурудзи з одночасним внесенням мlнеральних добрив _ uя сі ·

f'алка праuю€ на міжряддях з шириною від 70 до 210 сантиметрів. Ії агрегатують з трактором « Бмарусь». Продуктивність сівалки 2, І гектара за годину. Машииу 06слyroвуе один трак· торист, (Фотохроніка РАТАУ). Фото К Доліна.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Заслужений І\о.lИ

на

паf}Ті.ЙНих

цеНl1ра.1ЬНОІГО

нашог()

сутні

КОМУЮСТШ,

прийшли

до

випраВИ.l:1

Бриrада в

при-

одноі

часу.

~TaHOBII-

ще.

радг~спу роог,щ~али питання ЩЮ .розстановку

мах

думки:

на

сама всю

паlНlНКОRИХ ра­

872

готує

П.l0ЩУ,

овочів

pOJcaiIY аде

чеВI)Ї

бригад.и

Галину

Гарбузу.

РoOfШ вона очо.lюва.lа в

пі овочеву fJ,ригаду

ВЩ>ОЩ}'вати

і зарекомен- ний

дувала

себе, як хороший

затор.

цей

ли

лених

KO:Lf()C-

час

OIj)raHi-

рооецу

грядках.

колектив

В

ЗАМІСТЬ ОГЛЯДУ ПРЕСИ

"КОЛЮЧКА "-ШТУКА ГОСТРА

НеП'(}ГМІИЙ, видно, госп(}да.рник З КИN не поговорите у нашому Н,О гдянути - па-ведено порядок. Микита СIfДОf}ОВИЧ Журавель, як- віддїденні радг()спу, І\ожен вам ВП.1инро гостре слово крити· що iiOlГO, колишнього гол()ву коо1- скаже: Ва, сидь Ярмак - .1ЮДИіна ки і на Катерину Макаренко, яка

гослу, вису·ну.'1И на таку відпо- хороша, до -роботи ставиться як без Д"$ВО.1У на те диреl\ції залиДИРN\ТО,Р і дичИ'ть че.сно'llУ трудівникові. ШИ.lа р(}боту у радгоспі і lІіШil<l ста­ відальну пос-аду, як

ці

В

даі

утел-

друж­

ПРИnYПlІВ до

сащки р,шньої капусТJI та

пn­

інПfИХ

вро.жаЙнkть ооючів У вї'дкрито'МУ грунті.

овочі-в ЗРOtславдвоє і crан()вила В БРИТ3.J\j щодня на роботі -юр~к 142 центнери з гектара. 58-60 жінок. Як де-путат сідь­ На цій 1юбо-ri вона виросда, змуж- ської і ра й онlН()ї Рад, член ніла, стада komyhi- ст'Кою. бю.ро радгоспної парroprані;jаціі, Із за.дfYволенням зустріJfИ РІ)- ГатІНа Омелянівна Гарбуза чуіі­

n~· :rr""""'· .

Т"..

"""" "'-".

і .рргосп і<

чИ'ма-

В день і вночі дбає він

Кудаженці.

Але звичка у нь()го

рівся т'и,

за характе.ром своєї ,робо- людину, _

не

до

шщя

дянеьк(}му

СПf}aВЖНЬОМ}'

господарнику.

У

ра­

ствце,

рад­

гоепі дві автомашини «АНЖ-2», п'ять пожежних насосів.

КОНКОМУ

об роту.

масову

TeXHiR.1

цеrПIlf'ріа ово- ви,к()нає

165

Ч~8,В тому

чис,rі

МО!ЖВІ1

і

бу-

»Яків по 200 цеНl'нерів. llзяв-

С('МИf}IЧКИ.

шиеь за його здійснення, зустріЛИCJI 3 пеlВНИNИ ДОодатк()ва ПЛQща,

ЩО

під

угноєна.

ОІВ(}чі,

не

та

IнашО'Г(}

с.

Не

дина,

1931

року

К1)

молода лю­

йО'Му

було

ваlЩів

вар'И.сть

-

забіpюrx

та

заДOOJодьня€ться

народження.

зн3ІІіНЯМИ

при:да1'ні

чому

за

9

~1 робітничо,м), колективі Бровар­ класів, а не прагне здобути се-

ком· біlнату ре'дню (}CBiT~·.

будівеЛIiНОГО

rb1Wro ного

знають,

як

щих

вирооничників

:{

nДIlОГО

-

кра­

Комуніст,

система­

ГОВОРИі1И

«вуха

ЩО

по~руrи,

Віра Теплюк.

діти.

кажучи,

зауваження.

ніхто

дається

-

ні

... Не

наша

таким показав себе Іван

Була.х. Виетупила проти 'Hb{fГO «КОДІОчка» за ТР, ЩО бе' ЗВF)fjП(}ві­

чодо­

нікому, м()в­

від цього шкоди

дадьно

немає.

своїх

новоутв()рена

ставитьCJI

СВИНОфермі. визнати

TpaBHeB~ГO

роботу,

відділення

радгоопу

до

виконання

ооо-в' яз_ків як че,рго-вий по

ком:с(}мольська організація пе.рШО-

3аміпь

свою

він

1'()го,

вину,

всією

щоб

в3;ятися

силою .. .

за

ст-ер

виступити ПР(fТИ ць(}го. У першо-

все, що шро нього Н~Пlfсано бупо

му

у «Коаючці».

fюме.рі

і

опеціа,lЬН(}Ї яка

виступаю­

чі, п(}вине:н пілвищувати овій за­

зараз

для

відпО'Вї:дну

тиждень

є

.1истівки

додам ом

ДО

Д(}лекло,

кажуть

СВll'Нарки,

кар'икату-ру.

пр{}йшло

після

Понад І пwrи тото,

проти

«Колючка»

IlЬorо.

Вlfltори.сraн-

пoonаною

ня па виnа;1tОК поокежі.

почали

до

HЬ~ro

виl'ись ліrnі люди і МОдОдЬ .

Витрачє-ні були к()шти на спо-І о рудження пожежн~го депо)' '. ... дного

cra-

к()міт-ет повинні суворо ОСУДИТ1\

аНТИ1Г-ро.мадськиЙ

разу з-~ І1ражпорту,

вчинок

с. Пдоске. А тепер ReBi,itOo.мo зІ IH~OiГO разу з ЯК()І-не~уд~ дру- Булаха. ,.

Ніі

Р(ЮІТНИ

ч

бо

f(}CTf}a .

та у пе.ршу че!PfУ ПРофспіmtовий

я.ких мj.ркувань, це' приміщеНIІЯ r~l. ~ичини, аде т.ак аоо І'накше переycrаткавують

в.пдине,

штуR.1

-

ніхто більш з Аого }!ІУСТ не чув Безу.мomо, виступимо. Ам поганОІГ(} сдо-ва. 3 ще більшою грmrадські ()f}ГанізацН радгоспу

су дежали IIpOlCТ(} неба, вони не­

ві~овісти,

кажуть,

жінки,

пращ~і

«Іі(}лючка»,

ВИКИд'НИХ рукавів. Але З-За того,

В.-Димерка.

Вчитися-обов'язок комуніста -

як

Вирішила

щ(} іх не доглядають, багато ча­

Ir()р Пе'l'J)eНКО

що,

ЇЇ

ГOBOtГo Ш()Фера. ст1нгазети, щшс.вятили Василю / бо правда очі KO~le. Ще раз про­ Пощад ДВа'дцять тисяч карбо- Лрмаку кілька кодючих р'я:дків CJlТЬ вони І{\()мсомольців ВИСТ)'­

ланкова,

ВИ;jіЛl~на

дисцип.1іновано~)

Сподіваєм(}ся,

поодизу'

ляв,

без ВОоДИ. Немає бідя машин чер-

бути

часто «за.гне» таке та,к СМІ() зроб.1ЯТЬ

вік, хай лається

раивикОІНКО-

ело-во

які 'теж ПОРУІІІи.ll1 TPYAOВj' ДИС' ципліну, Клавдія Макаренко і

ното

ш)-дарських потреб, а вночі С1'ОЯТЬ

Г. КараНАIОИ,

.1а

робі·тницею.

ра-З'У не зробив йому за це серЙо.з­

першого удень вик()риет~вують-ся Д.'lя гос-

.1епутат сільської Радн, Г. Карпова,

труднощами. І

була

зоо.ов'язання

.

рО'Ку

D

в'януть». І це навіть тo~i, коли По

На зБGРах БРНl'<І;1lf нриіінято Наші люди певні, що БРlIгада, му ПOlВИІІ'Ні бути належІНИМ чином зооов'язання на 1959 рік - ви- яку ОЧОЛЮЄ КОМ}"Н[с11Ка, з честю обладнані ДЛЯ гасінlНЯ пожеж, ростити по

lІ(}гана,

А,1е Одlffi факт, з ЯКИМ я зуст- що ганьбить його, як радяН'сІЖУ

наче'нн;я т. Гарбузи бригадиро,м. дівниць дбає про поліпшення якому воnа стапі? ! - Наша Га;ІЯ іі на;І:1.1і очо- Їх КУЛ~ТУJYно-побу1'OlВО'ГО об,сл},Спецавтомашини «АНЖ-2», які лювати~е ГОРОДIIIО бригаду, ЗНil- жування, провадить агітаціііни- за рішенням Київськ()го обдвиуспіх забезпсче~lИіі.

П рииш.lа

як фура - працювати 113 lI('peBa~lKY.

.'!ий - розташований на те.рит()- ЖILР за те, щоб не було перебоїв в()на до КОМС(}МОо1ьськ(}ї nрганіза­ рії трьох сі;!: світилыl,' П.l0ске, У постачанні кормів д.1Я худоби. ції, визнала свою ПОМИЛКУ і да­

бі'ГНИки ' на,из дирекції про приз- но ПРJre.lухається до зашпів тру-' ДОСИТЬ потужна і цi'IfНa. А.lе у

чить

1 квітня 1959 року.

НСВflСТdЧИ.10

~комендувати на (}ригаДllр·а OtRO- коJ)Oiбів. Знайшли ВlL'{ід-

3

Проти dезпечностl і dвзгосподарностl

авторитет

зборах гаючи

відділеsня

СереАа,

ШДJ-IIТИ

у

до

свинеи

3атвердже,на

Іва-на

иа комс(}моаьсь-

не,м~жУІИВ'(} . ких зборах редколегія «!tодючки >,

.

120- гаЩlНоосвіrній рівень. ПРи цьо­ ЇДaJ1ЬНЮ. Можлив-о, )' цьому ЄПОТ- ГООЮf}ИIЛИ про це І наче~то до- готує черговий Hj)Mep. Надійшдо щ(} СЬ(}ГОДIfll-завтра багато ,шстів lІе тільки від МО.l0проценті-в. Бере Ігор актИІВІН)' му наведені були прізвища К<УМУ­ реба аде робити це слід не за гооорилиCJI, , ilaB~Д}'ТЬ по.р.яд()к на СВИНОфер- ді, але і .1іт·ніх трудівників сеучасть і у гpOlМaДCЬKOMY Жllпі ніСТІВ і безпартійних активістів рахУНОок пожежного депо, яке Д)'М С мі. Аде це «сьогодні-заВТ'ра» на-ла. . окуренко, підприємства.

ТП'FНО :виконує НЩНIlУ на

130

- пnоцівникі'В комбіна""', які же n(}TPiftHe у радг(}спі.. секретар КО"СОМОЛЬСЬКО-' YU • J ста.l0 шсдя того, як виетупИ.'lа .. готуютьея до вступу У заоч:ні уч-І Пидьні.сть ЩОІ~О вогню; бе,реж- З відповідною к&рикатурою к()морганізаuії. ка пр(} приііом до партії йому бу­ бові зак.аад.и. І ште СТ(llвлення до CQціалістич- c-()М(}дЬ<:ька «Колючка». Приємс. Семиполкн. ло 3адано питання: «Чому не К. МмхаЙпенно. і H~ГO маЙіна, p~iOHaДЬHe викори------При РОЗ\Г,l,яді заяви т. Пет,рен­

вчит-еея у вечірній !ПК(}.lі?». Важ-

стання всього, щ(} 6 У громад-

---,.----

Леuції дJtЯ трудящuх Темалекцli «МІжнародне ста-, НОВ1lще- привабила до клубу ве-

Лектори обласного

г()сп ()да.рств і ,

СЬКО>.'ІІу

терно для

чJtЄНИ

-

передових

За рішенням парторганізації радгоспу «Зоря" створені дві п'н­

керівникі-в

Киівського підприGМCТВ, f}a)IjГ()CJIiB

вІддІлення

РАДГОСПНІ СТlНГА3ЕТИ

харак-

і

к(}мос­

тидеиних

Товарист- пів. Раджу' т. ЖУJ)3iвлю виробити

пах

Семиполки,

на,

Погреби.

Калита,

ТР~ЩИ-

Оf}ганізова на .

член

КПРС.

~_e_'_(l_,,_,_,_,_,_,_~_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_t;_._

ВЕЛИКИЙ ПИСЬМЕННИК ЗЕМЛІ РОСlйськоl такий (М.

Г.

важливиА для

в

світі

свого

письменника, якнА

иароду,

як

/

Вон!!

справжня

був

Гоголь для

ЧернишевськиА).

IШ».

газет кети. riТ.

П.

раИпожінспектор.

член

з

газет,

дюбити

рід­

з

наЙДОРОЖЧJmdИ

ниА IlfajЮД, УNіти ооротися за

його

милося

видіти

ПО

ІІИХ

гноБИ1'Єдів,

своб(}дУ

і

і

у цих

вІддІленнях. зетами

КПРС.

До

висунуті

І партіІ!нl

керівництва комуністи

ща.ст-я.

щн~тами

ВОІІИ

зберігадиCJI

разом

документами

М.

БЛИЗЬКIfХ

на

грудях

га­ без-'

КОМПАНЕЦЬ.

.•

Ч,1ен

ностей

і

активістн.

І

КОТ,

бобриць­

ЖІІТ'ГЯ,

КПРс. са

....

породжених

1'110-

і бите.'lьеьким дадО'М.

у

Ось

вже

бі.'lЬШ

як

СТО

роІсів

Х r()He пізнав бійців і

партизанів, пройшаи по не сходить зі сцени гоголівський з дwrячих POK~B і не полюбив на .Іюіх Ш.lяхах віЙ'ни . «Ревізор», М'ільйони ЛЮіДей зачивсе життя гоголі'В~ьк(»го

би

Будьбр ? Ось вже

РосІі,.

іСвітдий

образ

«Taf}aea

Недарма радянський письмен- 'f)'ЮТЬСJl

неви­

мушена, без ма'нірн(;С'ті, без буН­

І ДЮЧНОС11і. А міщЯ'Ми .я;ка поозїя,

се-ІЩЯХ

слова

зак.'1ИК'ОМ

про

(, МертвШtlи

душами».

років, Яl\ ник Борис Горбатов назвав СlЮю Гоголь на віки виписав і висга' Тараса. владно ПO'llіс-ть «Сім'я Та' раса». Г'ОРДИМ ви.в на загаЛЬ'НIІЙ огляд жахливі

128

ПOOlередником ііого мене. Ось І скільки раз 3 Т(}І'О час}' в іх Г(}ГОЛЇJВСЬКИЙ Бульба

щира,

організація

радгоспу прийняла рішення про випуск щодеиних стІнгазет у

Koro

4_._e_"_._o_._._._._._e_._._._._._._e_._._.-8'~tr8Н,.

ввійшов і ЖllВе в свід()мос:ті людей.

вразили Bece.'fi,cть,

Г. ДУНІНИ,

* * *

ПартНіна

сті ига­

виготовлені спецІальнІ ма­ укомплектовані редколе­

ЖИТIІ:неllа­

ня

(до 150-р/'tЧЯ З дня народження М. В. ГОZО.А.я) сДав.но вже не було

. _..

щоденних

на центральній садиБІ віддіJlеннях_ Для кожиоі 3

справа у раяrоспі буда зразrwво

І. ЦИМОШИНСЬКИЯ,

дві

зети

лику кІлькість ТРУДЯЩИХ пухlВСЬ- ва для поширення uо.вlтичннх І }' себе ці якості, подбати, зокре­ Koro колгоспу ім. ВатутІна. На наукових зиань тт. Мусlяченко ма, аро те, щоо протипожежна цю ж тему прочитанІ були за

останнІй час лекціі також у се- Качура.

І

ЗВУЧaJ111

J)()сіЙ'ське

Ного

Тараса бу,в МРIl'ИНIІ поміщицькоro і чинов­ беззавіт- Нlщьког(} "обу·ту, С1')Jахітшmу ева­

-

ний борець за незалежність сво-волю, що паll}1вада на Py~i. Пись­

товаРИСТ8(}!

го народу, людина казкООІОЇ смі- меllIНИК гнівно пОО!став проти ха-

Всі, ХТ() пережив Велику ВіТ'ШЗ1 :ШlЮсri, бе3ІМЇРНОЇ відданості 'барництва, казнокрадства, піддани чутливі'сть! Все це таке нез­ НЯНУ війну, па' м'ятають: ці сло­ б~·ЗН . lщтва, '. ДРіб'Яз. кООІИХ.. оби. вс.а·_ ~ЦНlИ земЛІ. J вичaJiне в нашій літера.турі, що ва переда.валие.я по радіо, мни "Та хіба знайдуться в світі -q-ельських l~тep'~C.I~, ЛІ\,І спусто я досі не ooaм'JIТa.ВCJI ... }). пекли серця з газетних a-ркуrnЇВ;. . . . .

ВідТ()ді

не

ніальаих

меркла

слаіВа

г·(}голівсь:ких

ге-

пере-ппосані

Росію.

і

чи·новнИЙ

Петербург,

юність

ПИСblМеннИlt,

де

жив

і

працював віlН з 19 '))ОІКЬв, - осе, що виніс МИКО,lа Василмвич Гоголь

3

rп(}стережеНЬ,все,

що

пізнав в історії і побуті наороду, І

3 того час.)', к(}ли в 1831 -ІЮ­ -все в ЖWВlfX вра.жєwнях відобfll»ИСтрасці 22-'річнии М. В. fOTO.lb ВIfПУ­ разишн.'Я з великою н книгах CТlfB У світ свої « ВрtJори на хуто­ IrїС'ГЮ і майс-reрніСТf() рі

біllЯ

молодого

ДИl\аньки»,

приИш.'JО до

пись~енника

визнання .

і

такі вогні,

вирізані

худоЖllИКЗ.

гу.... о раЗ0рвалаСJl

что

луне

и

м"

смерть.

А. КОЗЛОВ, робітник.

м . Бровари.

11

юнаК~В і дівчат, які освоюють ці­

ЛlfНН1 землі,

їдуть на

чена.

Але і в цііі безпросвітній

новобудо­

ім­

ви в рай(}ни Сибіру і Схо,ду, які лі, у вік бе3ІІ,рав'я і горя нароДо

вирушають

в ПОХО;jИ

й е~спе- ног(} бачило па.'J1ке

серце ПlIСЬ­

диціі, щоб вi;lдtРИ'ГlI, завоЮ'Вати Ме1Іника велике і світде майбут-

ВатькіВЩIШ~ нові багатства.

.- В' . об ІН плекаlВ у ДУШІ саrrирик, І раз TМ\~Ї Батькі-вщини, ко'ли

взялн

ракет,

На привалах м" ее читали И. как сБульба,., побеждали

Твори М. В. Госоля не просго

«3араз,-писав О. С. Пушкін,­ читались - вони будили оовжоть, Цl)очитав «Вечори 6іля Дикань- rpивожили уми. Не одно по-колін-

зареве

муки і така сила, шують ДУШІ людеи, пр()ти тих,

шляху поставади ТlWд'Нощі і зне- ЮНИМИ І сооакевичами постають fо.ди. Іх, ці С.'І ()іВ а , можна З'УСl1рі- живі душі, заIlЮРД(}Il-aні на'смерть, ти і тепер в ЗМІнсних книжках сама Русь, ПРlliдуш~на і заму-

rpaHaTa,

Вони ПaJI с: разбlfтоіі головші. М .. иаш.. и у COb-~тского солдата Письма, книгу в сумке r.олевоli. Письма те отправили ~Іамаше, Сообщили, rAe уб:ПLl!l с"н .•. На могилу "РИН~'СЛlі ромашеg И ПОШJlИ С боями на Берлин. Книга «Тарас Бульба,.,

При

1

що tr.е-~еси. лила бр.усыty eHДY!)~ хто. ' _КQР.ИСТУЮЧИіСЬ бда.та..ми ч~­ _ СКільки раз ПОВ'торювали ЦІ ЖОІ праЦІ,. погруз .у Лllюща., C,loBa ра,дян-ські ;'!юди., коди на І о~жерли~о'С'ГІ, здирс,1'ВI. 3а пдюш­

в БОЮ

читацЬ1tу

Рідна Україна, де провів

ДІНИН СТВО

руки

ТDopiв.

Від покоління .до покоління тво­ ри liоl'() заВоЙОВУВaJ1И

від

.

і паЛКllіі І М. ВелИRИЙ В. fи(}дь заЛИШИВ нам у спад-

І

НЄ

Р

ОСН

«ди1Jлячись (жоса, віДСПlIаються

щипу опопеilЯЮЧУ ненаіВисrь Д~ ~ д~роги й від~ривають 1И шлях веь()го, ЩО принижує В ЛЮДИНf ІНШІ на'роди І д~ржави». Хто дюдське,

нена·висть

дО

мерз~н· не пам'ятає наrxJН~ННИХ

c..liB

про


Середа,1

квітня

1959

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

ШВИДШЕ аА ВЕРШИТИ

3

розгорнути садіння картоплі та овочів

СІВБ;V РАННІХ ЯРИХ,

••

•••

в НАШІЙ БРИГАДІ

Р АННІ КОЛОСКОВІ-ЗА ТРИ ДНІ ТраJtторlІй Іван Лис е нчик хви­

ни· еокю; темпів, BiiIJlliHHiJЇ як(}сті, люваос.я . Це б~' ває завжди з ню!! - сказав напарник Івана ДИСe1fi' пер!';І, початком БУДЬ-ЯI\ОЇ важ­ чи.ка Арка'дій МІlЩенко, сідаючн ЛИІВІ}Ї роботи. ОТ і зараз так, другого дня за KepM~ машини. 1>0:111 має повести посівний агре­ -П.ращюватимемо ще нап,Р),Же'нігат. ше , щоб перевикона'fИ HOp,~y . Він ще раз ()Г.1ЯН~'В « ДТ-54 і' , Роботу поча'в ~н II~ Г\';;lIНУ заміряв пальне, перевіРІtв воду . раніше, до мінімуму СI\ОРО·Ти.в

Машина

Вікто.р

працюва,lа чітко .

[аце н 1(0,

прИЧЇiПJJювач

Мико.1а

Микола

Сівачі

КРУБ

і

Чибиря.чко

засипали у ЯЩИJtи трьох сі<вало>'к

щ)(}стої

аг·регату

Ilfува.1И понад 1000 гектарів 03ИМlШИ і багаторі"l'НИХ трав, підГОТ()ІВИ.lИ під кормоlВИИ люпин 200 гектаріврі.1лі, 30 гектарі'В якого Cbo·roAHi посіЄ1dО на зе,1еНИЙ корм. На 200 і більше процентів викон),ють пор·ми на дискува.нні зябу тра:КТОРИCJи Васид~

яке

Доста·ви .IИ

у

ПМlе

Сl'аrюк,

Готові?

залитав тра кто-

---

рисl' .

Рушай . Перші гони засіяні. Аде у ВІІ­ долинку

до-ве.1О'СЯ

упові.1ЬНИТИ

циам}' році виро;стити на /roЖ/JО' му із 46 геК1'арів по 1;70 центнерів ка Рl(}П.1 і , на 2.1 гектарах _ по 30 центнерів зерна IiУКУрудзи і по 400 центнерів ЗI::.lе.н(}Ї маси, вівса __ по 18 центнерів і щ1tрового б}"Ряка-по 300 центHeJ;iB з гектара .

на ;Jдпра,вку КРИК!Н, О~елян 1в.а.вIщыйй 11 Всі культури розміщатимемо . р І ВОДI)Ю . 0- ПРИЧlПлюваЧI Іван Крикун та на площах з-під кращих псше· '. А Во.l0ДПМИР Кри.кун. Прщюючи на б ота Лlшла ЩІ.' уешшНіШ(~ В редників. Під l\аРТf)!IJ.1Ю внес.,и цей Ч~С на ДР'УгіЇІ ді.1Яіщі rіЯШI ДВОХ l'ракгорах «Бма.русь», ВОНИ 17 . _ машини паJt.ни~

о:вес Василь lПевr;1Ь та О;l р ксііі зll дві ;tоои ПЇ:ДТОТОВІІДИ їздові Волощмир Киріи та Юрій Лисе НЧIІI\ . Вони вирішиди не від- тарін грунту. на·сіння.

Наша бригада ЗОООВ' язалася в радьних добрив

ста·вати в змаганні. Аркцій Ми-

щемко посіяв за д('нь

добре

;

рооота

агрегату,

інакше

,1ене

за

день.

34 гектари, норма е. Нинішня

вимагає

n('Cilit

годиною

на

ПО,ІЬОВИХ

робо­

ПлоскіВСhl\е відділ('ння

радгоспу "Зоря» .

За прикладом російських колгоспників

І тах. За два дні закрили ВОдогу на 1300 гекта.рах зя· бу, заборо-

багатотиражної

газети Колгосп с.

Нещода.вно

«3а Вітчизну».

«Червона

к()рмушкаМIІ 6і,lЯ вік!}н

оксаМIІТОВИИ

озимини. Пор~'Ч

свіж,опідг(J'ГОВ­

-

лена рі.'lЛЯ, на якій ярі,

а

Т])охи

ки.ШМ ки,

с·іють ранні

Гоголів .

K.laдгJї,

далі

ра щавдю, яких колгоспі

не

в ЮО;lIГШНЬОМУ

вирощу ва.1И.

ше

У

~вcix

нас

Тут

культур

Розсада

с.

За останній час все більше яка була покладена на ЗИМУ в ка­ приіімав наша пе·ревалка відК'Ол­ гати. ПjЮТя.roм 10 дпів КОЛГОelП гocnів свіжих овочів ДЛЯ трYJдЯ­ доставив п~над 20 TUbH овочів. щих Киева . Крім ци6улі, артідь Надходять свіжі овочі з кол ­ «Більшовик», С . Рожни , почала І'ослу ім. Калініна, с. дітки . здавати Ранні ~гірки, вирощені в С. Гресь, збере,Г.1а('я

л

к()лгoc.nі

~~_._.'

Добре

заВідуючиіі

капусl'.1 ,

літківською

...

овочопереоаJlКОЮ.

_._._._._'_._I_e_._._e_._._._._

PY·CI)-1'РОЙ1tу, якими

Княжиці .

**

готуємо

грунт

під

·карl'ОП.'lЮ

і

(}B~eBi кудьту.рИ . У першу чергу

саДИТИNемо

гектарів

10

RaJrnjПлі. ЯрО<внзувмо

раННЬі}Ї

тонн по­

30

лю,

починаємо

садити

як()то матимемо

чаеник,

гектар, РМflfЮ

1

капусту. Розсаду вигнали у ropфо-переГніі\ниХ горшечках.

Вчитайreся в них: « Ех, тройка , цП . У Лe'lfі'на ча~о 3У'C1'J)ічають­ бузів .

2

Виро­

керуючий

Знать, у

Викриваючи

діленням .

і лицеfllірет­ зем.1і, що не любить жа-рrувати, во е. ее·рів. В()о1О'димир L1.'ІЇЧ по­ а гладїlІНЮ-рівниною розки\Wлась рівнював їх з Ноздрьовим . на півсвіту. та й га.і\,'\<1 лічити foro,1L j тепер д(}п()~ага€ Ііа'

Бобрицький

ellepriitHOCO lІар.оду ти на , Х.'1еета·КОВЩИllа. MOf.'1a тwыш рO;'J.И'I'иеь, - У тіА з}-хвалість, брехню

дян,ськи;м людям боротися 3 яви-

так і ти,

гектари

Русь, як Щ~М", які іноді ще зустрічають-

жердіВСЬКИIІІ

ЖО>втень

радгосл.

:

Починаємо садити

,

ранню капусту

ВО))1ОЧП'СЬ

'Вї.д:мінн,у

за

якість,

СТ1teлі

І

СТРОІЩ

г()во']}ячи

про

величеOOlі

і мрії

примушуючи

ці ВОЮ

С.10ва

«ві:дступа'Гися

капіта.1істичні

з'їзд зусrpів

і

дбайЛllВО

зоеll'lІГають

Кривапь,

« Бі.%lІІ()(lIIК » .

Роб С.

.._

РОЖНН.

..................A

. . . . . . . . .H:

і

площу 9ї гектарів. Тут розмі- :

щено інкубаторій з 100одночасним закладанням тисяч яєць,

ДВОКОРПУСНИlUI

цех

молодняка.

1:! :

виро ­

цех

Д.1Я

несучок .

Тут також споруджено

кор - :.::: •

4

"УСІ! для маточного поголів'я птиці , завершується будівництво цехів BiдгoдiВJIi і забою птиці, в яких установлені кон,

вейєри

та

холодильні

уста.:

новки. Незаб~ром буде .здано:11·:•

в

експлуатаЦІЮ

та інші

КОРМОВНІІ

цех

будівлі .

3обов ' язавшись

достроково

виконати семирічний п л ан роз ­ БИТJ<У

народного

колеКТIІВ у

CJ!OBO

господарства

фабрики

першому

році

дав семи-

річки виробити 280 тонн птаlU.ин~го м'яса. виростити пів -

. Як тільки виїхати

3

мIлы!наa

воруч ВІД дороги розташована

На ЗНІ· МКУ ·.

одна з найбіЛЬШІІХ на' УкраїНі птаХОфабрнк~ В()на займає

одержатІІ. .

в

цеху

клітко-

вих несvчок . - Фото К . Шамшина.

.................. ІІа

І

Брова- гаЗIІЮI Києва відпраолеllО t перШі десяТ1<И тисяч яєць. :

рів у н~прямку на Київ. пра-

57

курчат

: : : :

9 мільйонів штук яєць. У ма'::":

••

і і

...................:

ТИСІРІ І'), рчат 1 l,а чен ПТ

.

І.ІО·ЛВУ І1()ryЖ'IІІ~Тh . прац~ . -

сіяли 30 гeKTap~B вики , пirд:сія- За.к.1цено 139 ТlЮIЧ КУРЯЧИХ і ва , с. Погррііи ,

ги

МИiltOJIIІ

Васильовича

fого.'1Я. рових П()JIЯХ сіЯТИМeN"

МільйО>ни раД~ЯН'СЬКIfХ людей ма­ Tall'iB

а книг М. В. [ОГО,lЯ ра Д.Яlfеькі

nурхщr- ,1Ю.11І пізнають МlІнре , міц;ніше

образами

люпину . Це

346

геК­

.1юБИТIf

наше

вчаТhСЯ

\'учас-не

і

А. МІЖнем.

Вчора

lІа в

ще,j)Ж<lТИ

ранньої

калусти

садить

і

ГРУНТ.

капусту

Пер­

план

Г();1ів

МОДО;Щяка

Т, Ігнатенко,

зоотехнік інкубаторію.

« ЗаготхудООаві,~одів.lя»ней , першого

кварталу

заготі-

державі

що лідгодовува.'lИ,

1240

ценТІ'В.

І

ПротягOtl ТРЬ(lХ мkяців за ра -

І

здано

це1l'flllерї,в м' яса.

вель. м'яса виконав на 140 про-,

Колгосп «Жовтень» , Требухів.

зазимській арті ;lі

6000

I(Ov1e.K11fB БJЮВарської райкон- Х,}"Н()!\ Пj}ИРО(':'f'}' живої ваги свиТ'ори

гopoДlfJ!

бригада , яку ОЧО.1ЮЄ М . о.снач. О. ХОПОА, 8грО'НОМ. с.

птиці .

КВАРТАЛЬНИЙ ПЛАП-НА 140 ПРОЦЕНТІВ

Овоче.води пrдгtvroвили JЮЗC&AУ ШОЮ

близько

ча:т, «Ж()вreнь», С. Требухів, -

да.сть моокли­

ють ос0>6иC1'li бібліO'fеки , і ~f(\ їх вість OOtIіцнИТJ\ К()jnlОВу базу ддя 6200. п()лицях стоять ТОЮI'ІіИ ве;1ИКОГО тваринНlЩтва .

Тлорчість Гого.1Я ВИСОКО ці'нив 3 усією падкїCJЮ душі БОРОПlея В . І . Ленін . Ві,н не раз кори­ за світ.'1Р майбутнє ,'1ю,тства. гого.тівсы\мии

В.

fогодя з базару понесе». В на· пину, якого на зерно матимемо оде.ржа .1а 4800 го"ів мо"одняка штук. Не пі'клуються тут, ВИ:ДНО, шій країні т~пер 400 тис.яч біб­ 222 і на силос та зедений ~opм: ВОДОПJIа'8!ІІ()Ї mиці, « ЧервО'На У к­ ПРо роовиток птахівництва . ліотек. І в кожній з них є кни­ для худоби 4011 reftTapm. В па ­ ТРУДJIщим БjЮварі-в пр()дано раїна», с. Г()голів, - 6800 кур-

а І письменника.

,,·раїни » .

oвaцiЄlII.

rтувавс'я

І

покдади

Вllпа,д- наро.ди ІІашої краіни . Теле'р прий­ ли на ОЗИМlШfі 139 Гl'ктарів ба- качиних ЯЄЦЬ . 2000 курчаl', (і,lе ніХТIІ ;j а pl'i л і КПРС, ШОІВ той жаданий час, про ЯКИЙ гаТ'орічних трав. Ко-.1г(}спам ірадоспам пере- Ht' приїхав. 28 nерезня "Н'яжиць ­ успіхи так палко м·рі<яв HeKpa:C(lB; курчат і кач("нят. кий радГОС,JI :~ 3000 за.наряджс­ Т.ракт()рні бригади готують дано 51400 М . · В. «... "ОЛИ мужик . .. Бєдінськorо і грунт для сі·вбн к()рмового дю- Арті.ть ім. Ста л i'll а , І'. PycafliB, них " ,lИ ньо го курчат ряв 1500

fогодя. )' своїй ПJЮМ~ві Ч.lе-н Президії ЦК КПРС, секретlі'Р цк О. Б. А'рі<ст()в еказав; « оо. БатьківЩИllа наша, як мрія.Л rrpo неї Гогмь, }110ді6нюючи її російській троllці, QIfj)a.BД:i мчить мереД1 мчить до Сонця, до ко-м}'нізму, Д()РОГИ»

них

т(}нн карт()ппі.

« Ш :ІЯ\ і.1 :lі'і;1') IIrp ....laHo 1500 закінчили сіовбу вівса на 124 ють ВСІ .J агрегаТIІ Iн.кYO:-TO·PI~) каченят . ОП(l;ДЩlfНУ М. В. fото.1Я гаряче гектарах, Інші механізатори по- се~ипо,ткіВСЬJtої птаХ()фа;О.РИКIІ. 24 nере:mя і\IЩ tI'СІІ i~ . Кіро­

В ім'я люблять

Рa.;tЯJIської країни, зтадали

На

20

На однІй з найdіJlЬШИХ птахофаdрии

траю()ри.СТИ і

втілив у ми, проіідис'вітами, нерООaJМИ.

ЖИТfЯ найсміливіші надії тих, Xl'O думав і тв~рив щ(l;стя свого на·)J>OIДУ. І не K~BO і,\едегати ХХІ з'їз·J.У

щжміщенlfЯ.

І

в і д-

11рудка, необігнана тpo,ihtа мчиш?.. ся в нашом'у жи'М'і: з міщанст­ Опа'!l'aС та Ілля Овдієнки, Михай- І РУ'СЬ, куди мчиш ТИ? .. ». вом і лице-мір.ствОІМ, з хаб.а'РНИка- ло Дем'яненко та Михайло Оснач І

Великий

гос.пників ооладнали такі сте"а-

СРСР )

А. Сорока,

ПТlЩЯ-ТРОЙJ(а! Хто тебе .вигшда.в? ся та>Кі п()н~птя, яіК маll~Л(}ВЩИ­

прих.l3ДОМ росіЙСЬJtил КО".

цього

І

ca:ДКOBoro мат-еріалу . Сіємо цибу-

чив п~ший том «Ме»1'ВИХ душ». тів, в()рогів і зрадників револю­ цвітної кa'l1УCJИ і ПОДОБИХ гар-

Ч" не

За

картоплі .

для

І

Одночасно з еі' вбою ранніх я.рих

і

яка

.1ещр()с,тки .

щування

w

п r пажі

каРТОП.1Ю,

кліТJ<ОВОГО утримання

віllзаltj.н ~ для ВИ~РІІТТЯ меНШ()ВИI\'ЇВ і каде­ Щ}"Ватимемо також по

версти...

ЯРО'ВIf3а'Ції

: : ,

Радгосп ім. Щорса,

теплиці, евіжурєдиеку.

ДОС,Від

вlflt()'риетовують

І

працюють

СВІЖІ ОВОЧІ-ВИЯНАМ

НИХ

колг·ому жі У тваринницьких п.риміщен-

t"+...................._

висадже-

г()родні

-

чИ'В

Тут

тва.риmпщькі

вир()щується.

овоче.вих

на

шв~:tl\() ПР~Рflстаf.;, Ma€ міЦllі зе­

1 гектар укропу і 0,5 reI.їa- і цвіl'на калуста, ЩО також впер ' пять вони так: у корівниках за

у па. рниках добре росте розса- на тільки у 'roj)фо-nерег.ніЙ, них робіт­ да ранньої капусти, яка розпікі - горшечках . Іх впготовили 850 ЛИКИ і роб.і1'ниці городніх бригад. роваllа у 786 ра·мах, у 590 ТJreЯЧ штук . О. ВІтер, ВОНІ! посія:m 1,5 гектара ре'ДІСС- роосада помі~орііВ . На6н:рає сили роБIТНИ1<. п.таIlТ<ЩЇЇ.

гмова

стінок нарівні

R rl'ан·()в.ТТЮЮТЬ

т. Мехе.д В . пооу;вавв артіл.і «Луч», ДмитроDCЬКОСО paAo-ну , нях і в сt>бе. МОС' lООвськ()ї оБЛЗіеті, де за.поои- ддя ЯР()'оВlfзщії

YKpaiHa~,

Збільшуємо асортимент lОРОДНIХ культур 3е.1ені6

В. ' Стасюк, Ч.1('Н кпрс. бригадир.

.

в внесеіМО і під кукурудзу, буряки , І

-

Редкмегія

ною

Р 'lиіТIІI1і\ів

МІІ \lal'rpJiI .lII ХХІ ~ ІЦV кп}-'С' .

r

А пізно ввечері заміряди зроб-

,·t'pe.~

.

.

40 Jf'ItTa- ГОlЮднііі бригаді, яку очолює fри- загото.види 400 центнерів міне-

25 гекта- Татарин кінною сівадкою п()сілли на 3 гектари більше нор- 5 геК'та.ріл МОРКВИ і 1 гектар

могли

fi

I Ні читан~я гa~eT) ~ивчаю .З ІІИ-

PtB І\ожн{)го року ·наша артідь са МІ! . З;1агоджені.сть л роб(ні забез - ранніх бурякі·в. Bpкraдa ГОТУ6 дить .ранню картоплю , <lле дозрі загрузнути. Сівачі пи.'lыІo стежп· пеЧИ;1а першиіі ус.піх . КО,1ГОСП грунт пrд ранню капус'l'У, JI'OOca- ває вона майже з карrОП,1ею сс;111 за висівом насіння, засипа­ в стис..1і ст·рОО\и посіЯ'В раllніярі ДУ яtw-Ї ЛИРОС1'Ила у roі>Фо~переJ'­ редні.х оортів. Це ТОМУ, ЩО зовсім І ЛИ іі(}го у сівалки ШВI1ДКО, вит­ колоскові -- за 3 дні 480 reKTa- l/іііних горше'OOl.Х, і починав мало яровИі3УЄ1dо посадк(}вого ма рачаючи на це дві'l'РИ ХВИЛИНИ . теріалу, o-с,Кільки не маємо відрів. завтра садити . ПраЦЮІВали ЗJUU'оджено. Механізатори дорожать кожпО<Вї;дних П]Нl!Міще.нь . рух

ПJ)ОВnДЖУ

-

'І II~итади Н'СІДИ , В,1аштовую г. п.10 С ·

т о нн МІсцевих ;.tOOPIIR, ,1\1-1 стат:ню кідькість ТОРфУ і гною

рів, r}бігнавши свого товариша горій Жмімька. Тут сівач Пав­ на 6 relaapiв, а ВаСИ.ІЬ Шеведь та .10 ЗОЗУЛЯ і їздовий ВодоДИми.р

Олексій ЛисеНЧIfК

гатів на П;l ОЩУ ТОРфОКО~ШОСТІІ. І Особ.швп відзначз " ,ТhС Я Ї3.10ВI , КОМСОМО;1ьці Во.щ:щмир liаі\уч) ра і Михаіі,10 Ф(ч:юк -- ПП 16,5 - 17 тонн доБРIІВ RПlНl3ЯТI) за З:.Jіну і Щіі! нормі 1;).

120 гек- по

()рганізована

Люди працюють

tYMJliIlHO: перебираюТh і ЯРI}ВИ' зують каРПШ.ІЮ. розвоз я-н, з ка ­

Б. Бартен, керуючий

конторою

«ЗаГ07худ06авідгод.івля».


4

СТАХАНОВЕЦЬ

З_ _Р_Е_~Д~f\_К_-=Ц~--=--Й=------=Н~О ї НА

В АРТ І

К І

ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДНУ Близько довиди

нашого

бажання

сеіІа

і

ток

вис­

11

)Юбництва радгоспу. Очолюва- і дружину

рекомендовано го- І:

класі

л()ву сільськоі Ради П. МIlРОН- ;

ДРУЖИН1Ники по'веди бороть-І' з

ЩJЮіЯ'вами

ху .'1іганства,

ведуть j}оз'яснюва.1ЬН)'" робо-!

Урок

закіичено.

На

обурення

проти

можна

бачити В

ку.1ЬТУРИ, мадських

сма.

1I

~агазинах, МІсцях,

на

с.

А

!

районної

газети

П

.1иста.

у колишньому колгоспі

ча~

Ніде ... прогули,

:1а

іме-

ідсудний, де ви останній

працюва.'lИ~

еистемаТJlЧIІС

110-

заробили торік 2ЗО трудоднів. ти

було

з

листового

одержати

за­

фільми

Колгосп мав нам сплатити їх

проведеио

18

кіиоуро­

ків. в тому числі

иа

такІ

нас

грішми,

«Стародавня

ноурок люції».

на

с.

які

ми

і

довгий 'Р'.'

працював.

HP

-- Чwм же ви, двадцятиріч-

виріШ!!Лfl

для худож. НИЙ юна'к, займа,1lj(~Я? ньої самодіяльності. Але ко. Нічим. лишній ГОЛОВа колгоспу, що До.~я правди }' цІН відповіді є.

те­

ГрецІя»,

працює тепер директором радгоспу, Костянтин Арсенович

Буча

відмовляється

школі

зароблені

Чим-небудь

(розміром

Семи,nолки.

ЛЮДИІна, яка

цяв

На що це схоже? МCU'азини нашого села пере-

18Х24

тоді,

лися.

сус-

розперезалась,

карбованців В1 'ратила обдиччя фотокарток юнака, займалася

сантиметри).

А між тим, по;зинні сказати, РО3lIовіли Костянтин

д.'1Я

видати пільства, ДI1Я себе осооисто він ЛDда

Понад тисячу утрималн за 8

школи.

корисним

учнями гро. не заИмз;'Вся. Проте, чим ця мо-

ші.

тему «Поет ревоП. ПИСАРЕНКО, завуч

на

купит!! костюми

«Епоха відродження», «Тиск», «Юні кукурудзоводи», «Чехов». На початку четвертої чверті в учнІв сьомих класів буде кі­

час йде ...

з хуліганом

і

6

«Просимо, - пишуть вони, - допомогти нам у такій справі:

пошті.

ми:

з

Годі панькатись

7 кла~8 Бобрнцької школи надіслали до ре-

З початку навчального року

Вивчати а:Вl'Омашину ви'сл(}ви-

'!;

АрсеНОВIІЧ

коли

обі·

за

матеріа.,и

об-

винувачення.

фотографува-

заплатити

евіДКIІ,

радянського у дійсності,

де 1'к О

сИСТе<МаТИЧlІО

.

фотокарт-

ки колгоспними грішми ... »

пиячив

'

ХУЛJ~нИіВ. Якось без переnуст-

.10 бажання чимало МОЛQді нашо- дані бобрИ'Цькому рООкоопу. КоВажко було повірити, щоб 81 ки зайш()в на територію БроварВ г).'ртох " в фотокартками т. Буча вирішив, ського зав()ду хол(}дидьників. Кого седа. . записало, ся ли про це ДІЗН~ВСЯ голова ели-, покрити заборгованість учням на .. Й ' " , 1I близько 30 ЧО.'lОВІК. Раііком &ОМ- кодимеРСЬКОГD СІЛьського .сцОJf.ив- вироблені иими 230 трудоднів ..1ІИ ж юГ0 затримали, поча.в .'1ая1 оо'м'олу ПQрек()мендував нам ВИ-, чого T(}Bapm: , тва Т. Лизун (раВирішили запитати. Ось вlдпо- тись, Bдap~ нача, льн~ка , охоро!1

службовець,

І)

Вісім учнІв

Із залу суду

- -- - -

можна

у

експлу­

один

гур­

і ======

:

з приводу розрахунку із школою

що

Вони пидьно стоять на і'

11

проведений

технічний

року.

1959

ні Сталіна , що перетворений рушення ТРУДОВО,Ї Дllсцип.1іни у радгосп, учні нашої школи М. Ле1'J\О був з'віl1ьнений з робо­

виготовив

по

... був

Шкільний

ток

обличчях

обговореи-

короткометражних філь­

и

дакцlї

квітня

1

ліза спеціальну скриньку, щоо

Учні

пригнобле­

ГРО-І l,'

варті громадського П(}рядку. М. Нарандюк,

мів;.

кіноуроків В нашІй школі. Влітку 1958 року придбали шкільний кінопроектор 16 І. Щоб оВ'олодіти ним, учитель

І

у

співчуття Почииається

Так

Будинку! ву.'1ицях

ставку

подих.

ним.

т

підгоrовку

Інституті вдосконалення вчи­ телІв Київського обласного відділу иародної освіти на до­

В

ататорів, ня

жанню правил соціаліСТИЧIЮГО ІІ І співжиття. :; В неробочий час дружинни- :

тиша.

затамувавши

дітей

ту серед наСt'лення по д()Дер- I1

кІВ

географІї

колонізатори.

виключна

сидять

ця.

бу

-

неволювачі

необхідну

на семінарі. ПотІм школа скла­ кіиокабlиетом при

епізоди тяжкого життя тру­ дящих Північної Африки і тієї розкоші, в якій живуть Їх по­

~- тr , .Крук В. , Лизун. П. та ,І

ти

Вик.~адач

ш

.1а умову з

На e~paHi OД~H за одним -

мадського п' оряд:ку. Серед них ІІІ ви-

кла­

затемиеного

ДІденко повlдомляе: - СьогоднІ кІноурок на те­ му «По ПівнічніА АфрицІ».

І

передовикІВ

шостого

Ао

одержав

М.

ної дружини п(} охор(mі гро- і!

ІНших

Учні

ЗАХОДЯТЬ

залу,

зараховані

ДО ('K.laдy добровідьної наро,д- і:

оагато

уроку.

су

о

У РОК

Дзвіиок сповістив про поча­

робіТНЮ,ів і

180

с.lужбо;вців

1I О

п

Середа,

в.-Димерка.

б тисяч саджанців

кладача.

ніше на:с обслуговувало це ССТ), відь:

гуртка приміщення.

вий

НИ. Через деЯ1КИЙ час ВІН з Я:ВИВСЯ

Пи ' бапи МИ пі 'ЧНИКИ він з магазина М 8 забрав ХМО«Фотографу колгосп діАсно вип- У заВОДСЬК()tМУ гуртожиrку. На р д. . дру , . . латив nOtlaA тисячу кар- ВИМОСУ KaMel!lДaHTa т Ткачова заОсь вже декілька днів, як пр(}йшли комісію. Можна почати дильник. Нarмага:В,СJl ВІН ПОДібне бованців але не за 8 фотокарток .'. . · . ,.~ 5 ' . 'ЛИШИТИ примщення ВІДПОЩ,В поiSНИІМ ходом йдуть РО'l)оТИ по навчання. Але ... на'вчання не по- зро б ИТИ І В мarа:зИНІ .~! ,але а значно БІльшу КІЛЬКість. Педа, О озеле-ненню села. Веде іх бриrа­ чалось, Не :JНаЙ1ПЛОСЯ в се.'lі для там ПPDlда.вець бі.~ьш ПРИНЩІІІО- гоги повинні роз'яснити ц~ учням, нецен.зУРЮfltlИ с..lо:ва~и. дн.,ого рада на чолі з депутатDм сі.'1ЬСЬК(}Ї

Ради Т. К-орчагою Г .

і

,

Ао,го разnоряджрння не щоб у них не було таКОI ДУмки, зу не за.Йшов, а заЛl3 у фоиє КЩщо

викона.в..

зароблені

ними

трудодні

ие бу

Г. Нириченко, голова

с.

щенн·я

для

занять

гуртка?

Група слухачів.

сільради.

Княжичі.

с.

ГО

і

досі

не

зроблено.

х()ч~М'О заlJIwгати через газету: «На що це схоже?».

Заворичі .

А_ Хилько, М. Теплюк, Л. Боб ко, В. Ляшенко,

ц.

Богданівка.

про

несвоєчасне

З

що

ці

писали

одер)Кання

райконтори

на

зв'язку

допусгити

нараді

таких

пісень,

вишиевий

листо­

явищ.

особливо

коло

І pOMaдcьКl оргаНІзацІІ ЗРООН.lll

немадо спроб вп;rинути на юнака ,

привчити

на

.1аву

слухалась нарсудУ

«Садок

хати»,

«Расцве-

а й

викласти

її на

папері.

ство

І мелодія наша, з Мельниченком створили.

На

душі

Серед місце

славу

проспівав

семи'річних

російську школі N~ І, друге

значений

високою

Високо

учнів школн,

оцінкою жюрі.

оцінені й інші

Требухівської яким

середньої

присуджено

Місце серед середніх

шкіл

ну.

Надовго залишиться

~. Ве.1ИКОДl[\lерському сryпив

хоровод

БУДІІНКУ

!<УЛЬТУРI1

«Сніжинок» }"Інів других

успішно

!(ласів

ВІІ'

семирічної

школи.

На фото:

хоровод

під

виконання

сутні

11

Ь

tl-----СПІВАf;

*

(Нитаmки з (>лімnіадu ;,удожньої самодіяльності Ulкіл району) На

вулицях

районного

центра

ті ніхто з присутніх

тут

не пам'я­

Не чутно було оголошень по місцевому радіо, але люди групами

тає. Кожний дев'ятий учень ра­ йону приїхав сюди понад

і

1200

поодинці

поспішали

до

Будин-

воювали

що

перше

у

шкіл

16

почесне

району

право

заключному

відбудеться

при

неДWIіки.

масовістю

почесне

несерйозно

ноі

групи.

Зуміла

слухачів

ДОИес1'и

зміст

до

«Легенди

про Ангару» учениця цієї школи Заміховська. Прекрасно прозвучав дует «Расцветай, СиБИРЬ:t у виконанні учнів Зазимської середньої шко-

мів,

на деякі

стосується,

у

ока-

І-ої

дільниці

Броварського району.

• Дивіться телепередачі КВІТНЯ

Середа:

19.00 19.20 -

дітей «ВеселІ тижня»;

віднеслись сар

інші

факти.

Це

першу

чергу,

Ви·

останні

малюнки»;

кінохроніка

19.45 .-

Іван

вісті

передача для

19.40 -

«Новиии

передача сСлю·

ПасІчник»;

20.10-

2

КВІТНЯ

гурівської семирічної школи. Зда· Четвер: 19.00 - останні вістІ ли свої позиції Семиполків.ська, (Москва); 19.20 - «СемирІчка в Зазимська, Броварська школа дії». Бесіда «Розповідь про велиN2 І . Деякі школи до програми киА план»; 19.30 - кіНО.JIоема внступів включнли номери, з яки· «Говорить СУПУТНИЮОj 20.25-пере_

ли, подвійний дует «Червоні ма- мн внступали в минулому році. дача «Письменник, вчитель і ки» у виконаlJlllі молодих гоголів- В реперryарі не посіли ще на- друг». (До 20-річчя з дня смерті ців, дует «Я люблю тебе, Київ» лежного місця українські народні А. С. Макаренка); 21.05 - новий

У викон,анні учнів Броварської пісні, піонерські пісні і танці на- художній кінофільм «Вогник у середньої школи М І Сердюк родів СРСР, країн народної де- горах»; 22.20 - О. Твардовський

та Малія.

мократії.

Лише

декілька

Порадували виступи хору хлоп- представили оркестри Приємний почаrок зр<>била Зо­ ців Броварської середньої школн І інструментів. учасників.

на

В. Нарзін,

(Москва);

міс·

робітники

нарсуддя

брати

окре-

ха.'lО­

тьея?

Ряд шкіл прагнули телеВІІ31!1на

зяйняти

в пам'яті це, однак

т'ому

за­

н~абаром.

за'в,оду

засуджено

Годі па,нькатись 3 худіга­ ном. Може піс.'JЯ цього CXarмeHe-

концерті ,

Але поряд з цим були і

раЙо· мі

клубі Летко

Спра.ва заrіданні

зади:

перше

Княжицькій

ви.ї:шому

присутніх виступ домбрового ор- до змісry реперryзру, не звеРНУ-j «Пор .... и садоводам»; 20.20 - кі. кестру Великодимерської серед· лн уваги на відповідність вікові ножурна.1И; 20.50 - художній ньої ШКWIН, а також танцюваль- його виконавців, добір костю· КіНОфіЛЬм «РевІзор». сердець

танцю.

Фото І. Лебединця.

-----tr ю

час

Учасники

виступи участь

в

Броварській

-

народну пісню «Родина» восьми- школі. класник І. Оснач. його успіх від-

шкіл

трудитися

підсудних.

на

народу.

присуджено

чесно

один рік позбаВ.1ення волі. При­

її В серцях носили. Наш Микола тай, Сибирь» . КОЖНИЙ по-новому Сом першим зумів не тільки від- відчув красу jlf!l.HOЇ землі, багатчути,

ііо,го

і гідно r.ебе ПОВОДИТИ, а.1е не до· п<wо,гло. Прийшлося його посади­

обгово­ дильників.

'сигнали

вироБНИЧій

га­

пові·

Листоноші зобов'язались більше

не без гордощів заявив шнроко, ряду Давно

читачі

нош.

не

-

наші

зет .

домили,

робітники.

плечи Й синьоокий юнак.

р.)

' • ___ " , и~ог} вии'Ги ЗЛИІІа ГІр} ДНИХ СЛl~. . . .оо. ,

18 бе­ ти

в них (<<Стахановець» за

резня

рені

М. ФедоровськиА, с.

через ... вікно. У відп()tвідь на

оплаченІ. Праця учнІв як у кол- в'

Вздовж вулиць, з обох боків, 3Вfрну.1ІИС:Я за ДОПОМОГОЮ до На зборах члеНІВ робкоолу, де госпl, так і у радгоспі оплачує'тьйде посадка саджанців оеию!. партійної організації. За її вка­ був присутній ГО,1(}ва раfirпожив- ся сповиа». Всього Їх буде ПОСЦЖfНО понад зівкою заняття сдід проводити спілки т. Бойнях, робітники ro• G т1-ІОСЯЧ ш'Гуі" в К:1убі, а.lе завідуючий к.lубо~ ВІ)РИЛИ ПJ}О ці факти. Нас запевС.lІ,ll.8J1И ваших виступІв ... ПjЮЙде декілька pDKiB, і ВУ- Ф. Андрух не пустив нас. НИЛИ, що ПIЮТЯГОМ ДВОХ днів хо­ . А час йде... Не1Jже ,ніхто не .1И'Цl наш()го сел,а будуть потолО'ДИльник повеJ}НУТЬ. Проте цьо­ допu,може нам підібрати примі"Рядки З листів" пати в зе.lені.

шкіл -

«За даллю даль». Літературна

народних композиція .

ку кульryри. Кликали до себе дзвінкі голоси, веселі дитячі ус· рянська початкова ШКWIа. Хай ом 2, змішаного хору міської ее· Педагогічні кo.nективи, комсомішки. які, ніби весняне сонце, не все гаразд у викона,нні, але редньої школи N9 і, хору жов- мольсьКІ І піонерські організації Редактор С. ПОГРЕБІНСЬК"И. СПОВlІювали радістю серця. перший крок зроблено: і гості, і тенят Княжицької семирічної шкіл мають зробити з цього наСпівали всюди: на просто,рому члени жюрі тепло сприйняли ор- шкWIИ. З захопленням стежили лежні висновки . Семеиюк Григорій ФеодосіЙо· подвір'і і у допоміжних кімнатах ганізовані виступи юних дебю- всі за виконанням акробатичних В. Пиидюра, вич, який живе в м. Бровари. етюдів учнями міської середньої Будинку культури . Але з особли- тантів. завідуючий відділом про­ вул. І·го Травня, із, порушує вою силою пісні лунали на за· , Заслужений успіх ВИl}ав на до­ ШКWIИ N~ 2. паганди і агітації райкому справу про розлучення з Семе­ ,Масовий, багатоголосий хор литій електричним світлом про· лю требухівців. Хор з піднесен­ КП України, нюк Любов'ro Григорівною, яка сторій сцені. ням виконав ряд пісень, у тому Бров'арської середньої школи N2 І М. Горбатеико, живе у м. Брест, вул. Рєпіна. 8. Сьогодні, як і рік тому, на ог- числі «Радісна пісня». полонив не .1ише зовнішнім ляді шкільної ХУЗОЖНЬОЇ самодіЧия це? оформленням, організованістю, але, інспектор райвідділу Справа слухатиметься в нар· яльності людно , але такої масовос, - Це наша , требухfвська, - головне, майстерністю виконання наросвіти. суді 2-0Ї зільниці м. Брест.

Броварська районна ш>укарня Київського обласного упраміиня кульryри.

Адреса редакції:

------------------------------------------N2 138. 1139-4550.

м. Бровари, Київської області, вуn, Київська,

3ам.

39 номер 1959 рік  

39 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you