Page 1

РІк ВJWUIИ!І ХІХ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН. вДНАFlТЕСЯІ

СТЯХА НО 8[иь Орган Броварського районного комітету КомунісТИЧНОі партіі УкраІни та районноі Ради депутатів трудящих Киlвськоl області

ВИЩЕ РІВЕНЬ КОМСОМОЛЬСЬКО, РОБОТИ Пона'\ три тисячі

Не краще

коЗІОЩ ро­

бітників, К(},'Ігоспни.ків,

службов­

організації

і в комсомольській красилівс.ьROГО

кол­

ців, учнів об'єднує в своіх рядах

госпу ім. Жданова та дев:ких ін­

рай()нна КОМСОМОЛЬСJ>ка організа.­

ших.

останній час вови ПOOJlа­

311.

ція. Вона noci,II;aЄ важливе місце в били виховну роботу

І виae.n­

rромадському житт,і, бере актив­

док цього не зростають за раху­

ну участь

HO~ передової молоді.

У

rOCnO}J;apCbKOMY

і

Щоб усунути ці хиби, иeoБЦJ;­

культурному БУ}J;івн~і, ,D;опома­

гає партійній організації вихову­ вати

МОЛ()ДЬ

У

комуністичному

но

насамперед, щоб партійиі ор­

ганізації посилили

ністичиому

дусі.

Проте

рівень

комс<mольської

роботи у нас ще }J;алеко не та&ий,

як ТОО'О вимагають інтереси бо­ ротьби за успішне здійснеmtя: тих величезних

заВ,ІІ;ащ"

які

перед

трудівниками

СВlТЛl

історичних

стали

району

рішеИЬІ

в

ХХ

Треба пооилlfl'И ни~о

увагу

SOIQ'-

.o.tod.

вихованню

па.ртііие· керів­

первиНlOD[И

комсомоль­

ськими ()JIганізаціями. Справа не тіЛJ>КИ утому, щоб «Жстематичве

слухати звіти RОМСОМО.][ЬС,Ь&ИХ ор­

ганізаціі

ІІа па.ртійох зборах,

як-то можна бачити по колгоспах сс. Русанів, СвіТИJl'Ьне, те&с'1'И.1ІЬ­

них прома!Yl'ілях сс. fоголів, JПт­ з'їзду КПРС. Досить, наПРИ&JIад, ки, Бровари та ДМКИХ івmих, а сказати, що у таких селах, я& у посиленні ПОВСЯК)ljениої ,J;опо­ B.-ДимерItа, fоголів, Княжичі, та моги RОМСОМОЛЬСЬ&ЮІ організа-

)(м&их інших залучено

багато

КОJlоАі не

до активної

участі

ціям.

у

Щодо цього _оже

правИТІІ

за

колгоспному виробництві. Вага,то

прикла,ll; се&рета,р

у нас серйозних неДОJlі&ів в і,.;еі­

ганізації

но-виховній ро6отї

«Більшови&» т. Jlисеико Марія.

сереА коксо-

Вона

о"lьців і молою..

партійної ор­

рожнівсь&orО

не

тільки

колrоcny

бере а&ТИВну

внутрі­

участь на комсомольських збора.х,

спілкової роботи, комуністичному

піклується про те, щоб комсомоль­

вихованmо

ці вивча:rи матеріа.'lИ

Різкому

обмін

поліпшенню молоді

_ае сприяти

комсомольських

до&умен­

ХХ

з'їзду

КПРС, а Пр<>ЯВJIЯЄ глибокий інте­

39 (1332) П' Я тни Ц я

БЕРЕЗНЯ

ЦІна

створення необхідпих умов для проведення виховної,

культурно-масової роботи з молоддю, забезпечити ще активнішу

30 1956

Партійні організації повинні більше дбати про

р.

участь

комсомольців і всієї

молоді в держаВІІОМУ , ГОСIlодарському і І'У льтурному

б У Д і в ни Ц т В і,

в

усьому

громадсько - політичному

житті країни. (Із резолюції ХХ з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу на звітну доповідь ЦентраЛЬНОГ0 Комітету КПРС).

15 коп.

Передтравневе змагання на підприємствах України На промислових піщриємствах У країни розгортається передтРав­ неве соціалістичне зма,гання. На честь міжнародного свята трудящих колектив Київського заводу «Червоний екскаватор» зобов'язався понад чотиримісячну програму ВШlустити 1О екскава­ торів. У складальному цеху вве­ дено в ексnлуОО'ацію конвейєр, на яко ку монтуються машини. Це

Четвертий гідроагрегат Каховської ГЕС

ШJlУГНОГО машиноБУДУВalliНЯ зобо­ в'язались до

20

квітня заверши­

ти завдання чотирьох місяців по скл:аданню магістраJІЬНИХ .теnло­ Bo~iB «ТЕ-3». Квартальний план вони

виконали

,ll;остроково.

У спішно несуть передтравневу

трудову вахту нафтови&и Укра­ їни. 3дійснюючи свої зобов'язан­ ня,

вони

достроково

виконання

квартального

двигунів,

ники Буковини і працівники інших галузей промисловості рес­ пуб.lіки.

виготовити першу до­

слідну партію уніфікованих ,ll;иЗeJIЬНИХ двигунів. Робітники, майстри та

інженери

му до

22

квітня.

енергетики3anоріжжя, текстиль­

(РАТАУ).

Наведемо та&иіі фа&т. У жер­ дівському колгоспі імені JIeнiHa незадовільно прохо,ІІ;ИТЬ заготів­

с,І>ка організація зростав як

ля місцевих насіння

добрив,

&-yRурудзи,

иевистачає яке

м:ожв:а

цьому

вии помічник

27 березня в Києві відбу.'ІОСЬ І раїнеької респуб:rі&анської ради розширене засідання президії Ук- прОфспілок Н. ю. Жданов, акаде­ раїне ького комітету захисту миру

мік Р.

разом з

громад-

ЦК ДКСМУ с. Е. Кирилова" народ­

Кавецький,

ська. організація, ГОТУЮЧИСЬ Ао обміну к<mсомолЬСьRИХ ,l;о&укен­ тів, особлИ}lО себе проявить на цій найважливішій .оьогодні АІК колгоспу роботі, .!l3JlfЧИ'l1Ь ";0 цього молодь, але на ділі· не так обстоїть справа. Ще більше. 3 27 ко'мсомольців, що на· обліку в ор­ га.нізації, 7 несвоєчасно з'явили­ ся для обміну КОМСОМОЛЬСЬКИХ до­ кументів.

Ераін твердо

Учасники засідання прийняли резо.поцію,

звернену

госп у

дент AKaдe~liї наук УРСР М. п.

ру 3 просьбою приєднати

Семененко. З промовами виступили

гутнього' голосу миролюбних наро.з;ів BCh,}ro світу ГОД0С 42-міль­

лави

пе})е.\ОВИХ

.зернових,

по

ВРО­

картошП,

кул~ур і про­

,цуктивності ГРОКа,ІІ;с.І>кого тва.рии­ ни~а.

lliднесеко на новий, вищий рі· вень

роботу

сь&ої

кожн~ї

організації І

активну участь йону в

боротьбі

комсомоль­

ііонного

який рішуче вима.гає роззброєння, заборони використання атомної

«Червоний

партії

народу,

е&скаватор» І ене·Рl'іі у воєнних цілях.

В. К. Семінський, секрОО'ар Ук·.

*

ооівї коло» ра­ за

мо­

Києво - Святошинського раиону, Н. С . .ярошенко, знатний токар

заnoiJ,У

}'країнського

}J;o

ном сі.'Іьгоспа,рті:rі седа Бобриця,

(РАТАУ).

100

тисяч ку­

бометрів бетон}'.

***

Понад шість тисяч індивіду­ альних будинків спорудили за ми­ нулий рік працівники МТС У К­ раіни. В цьому році ,ll;ЛЯ індиві­ дуа.'ІЬНИХ забудовників МТС ви­ ділено 70 мільионів карбованців довгострокового

кредиту.

***

Ве.шкиИ інтерес проявляють трудящі Украіни до творів англій­ ських письменників. 3а да,ними Книжков.ої палати УРСР, з 1918 по 1955 рік у респуб.1lіці виИшли з друку книги 52 англійських авторів тиражем бі.'Іьше 'IW>!{X мільйонів примірників.

(РАТАУ).

================~ 3абевпечпо На будовах шостоІ

(РАТАУ).

~~================ п'ятирічки

з.nйсневш

історичних рішень ХХ з'Їзху муністичної

атро-

він випускатиме,

до надзви­

чаЙНі)'Ї сесії B,~eCBiTHЬOЇ Ради Ми­

овочів та інших

ЩО&O'llсомоль­

в Стокгольмі.

ВСТУПНИМ словом засідання від-

ніки і прийомів да.'Іі>ШОЇ механі­ зації її вирощування, боротьби з шкідниками і хворобами та ін­ шими пит:шнями виробництва цієї цінної ко'рмової і зернофу-

секретар

І_РИВ ГО.Іова Комітету, віце-прези-

жаііності

було СПО,D;іватися,

квітня цього року

гібридів

&укурудзи, розроб.lенням агротех­

Новий беrонний заво,ll; став до да.ду в Харко:ві. Протягом року

БОРО'ІьБі за те, щоб вивести кол­

шляхом обміну на інші культури

Слід

0010-

парторга.нізаціі в

одержати

у КОЛГОСПИИRів.

KOJ[COM()J(b-

виведен­

ЗВІДУСІЛЬ

РОЗUlllрене засідання президії Українського KOJfimemy захисту миру разом з nредставниІІ:ами громадських організацій м. Ниєва

стояти на варті миру.

З&IWIU

займається

високоврожайних

-0-

аа мир і .еапеку ІІародів

К.'ІИкае жінок всіх

мірі

Інститут

ням

ражної культури.

---~.~---

є.

господарства

С.'ІідниЙ інститут кук.урудзи.

lIiдвищені зобов'язання на честь 1 Травня взяли гірники Донбасу, металурги ПРИ,ІІ;Ніпров'я,

заводу транс-

предста.вниками

кукурудзи

інституту зеРНОВI}Г"

ру, яка Сl\дикається на поча,тку

це

(РАТАУ).

ство'рено Всесоюзнии науково-до­

ною сесією Всесвітньої Ради Ми.-

організаціях

не віДЧУВ&е'l1ЬСЯ.

Перші т'ри агрегати вже виро­

били б.'ІИЗЬКО 25 мільйонів кі,'ІО­ ват-годин електроенергії пона.д квартальний план.

«Укрнафш» вирішили завершити

етеса Любов аабашта. прочитала віР]п «Moї~[ cecTP<J,M», яItий за­

комсомольських

ЕаХОВСЬКІІЇ

чотиримісячну виробничу програ­

нии а,ртист СРСР Г. п. Юра. По­

значній

гідр()агрегат

ГЕС.

У Дніпропетр()вську на базі У краї нс,ыіІ)гоo на уково- дослідного

ням розwрооння і заборони атом· ної зброї в зв'язку з надзвичай-

CTPl)~{ своєї справи.. У

хви­

Всесоюзний інститут

ськ,ості міста, присвячене пита,н-

як кожен

45

конано також ,заВ,ІІ;ання по пЦви­ щенню продуктивності праці. Ко­ лективи промислів об'Є,ІІ;Нания

комсомо­

того,

,11;0

вертиіі

плану

лець працює, вчиться стати J[ай­

о&ремих

годині

23

вид'()оування ріАКОГО палива.. Ви­

рес

в

березня о

дин да.в ПРОМИС;10ВИЙ струм чет­

дало з)югу підвищити ПРОДУКТIffi­ ність праці на 60-75 процентів. Механічний цех видає деталі з випередженням графіка 1180 добу. Гідну зустріч святу готують машинобудівники Хар&ова. Випу­ стивши з початку року 300 ком­ байнових моторів ,ll;одат&ово до завN'иня, виробничники заво,ll;у «Серп і молот» вирішили дати ,11;0 1 Травня ще 200 надплаН(ffiИХ

ку.

на жаль,

дав промисловий струм

27

завершили

тів, що проходить з nочат&у ро­ Але,

радянської

10-

Ра,J;ЯНСЬКОГО

Союзу.

---~.~---

На,городження орденами СРСР активних У 1шсників революцlІ У зв'язку з П'ятдесятиріччям: першої російської революції 1905

-1907

рр. Президія Верховної Ради СРСР нагора'дила за активну

участь у революційному русі ор­

денами СРСР ве.'ІИКУ групу ак­ тивних учасників революції 1905 -1907 рр.

Всього нагоро,ll;ЖeНО орденом Jlеніна 442 чоловіка, орденом Трудового Червоного Пр шора 897 чоловік.

1905-1907

рр.

Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження активних

учасників

революції 19051907 рр. повністю публікується )" «Відомостях Верховної Ращ СРСР». у республіка.нськіЙ і об­ ласній пресі публікуються пові­ домлення

про

нагородження

ак­

тивних

учасників революції 1905-1907 рр. по даній респуб­ ліці, області.

НАГОРОДЖЕННЯ 148-РIЧНОГО КОЛГОСПНИКД Президія Верховноі Ради СРСР,

Jrї,J;зна.чаючи велпу

тpyдo~y ді-

«RОJ(СОМО'Л»,

Лід ще сковує Дніпро, але на будівництві І(ременчуцької ГЕС іде напружена робота. Зем­

снаряди

ської РСР, тов. Ейвазова Мапу·

греблю.

Jl;НЯ народження, llаГОРО,I;ИJIа чле-

сільгоспартілі

Будівники І(аховського гідровузла, натхнені рішеннями ХХ з'їзду І(ПРС, готують~я здат~ на повну потужність гідровузол в червні цього року. Широко розгорну"и~ь роб?ТИ по Пlдготовu\ до приймання паводкових вод і нагромадженню води в І(аховському мор\-укршлюються дамб.и і укоси, бетонується гребінка водозливної греблі. Повним ходом ідуть роботи в машинному заЛІ: встановлено статор четвертого агрегату і робоче колесо п'ятого агрегату.

Jlерікського району, Азербайджан:­

IJlЬність у КОJIГОСПВОJlУ виробни- да Багір огли орденом Тр'....о цrвї і у зв'язку з 148-річчям 3 Червоного Прапора. на

Широко розгорнулись роботи на будівництві каскаду Гідроелектростанuііі на дніпрі.

(PATAY~.

провадять ремонт устаткування,

ведеться підготовка

до намивання

..

З кожним днем шириться фронт робіт на спорудженНІ

станції. Будівники почаЛИl!рокладати залізничну

BiTKr до І. Укладання бетону в греБІНКУ

грунту

_

ДН1Продзержинсько\

основних сп~руд..

в

руслову

.

ГІДроелектро-

_

Н а з нім к а х: ВОДОЗЛИВНОІ греБЛІ І(ахеВСЬКОІ ГЕС. 2. Складання плавучої бухти земснаряду на будівництві I5ремеНЧУЦЬКОі ГЕС. 3. В~ймання rpYHTY під залізничне полотно на будівництві Дніпродзержинсько\ ГЕС. (ПреСКЛІше РАТАУ»).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

П'ятниця,

30

березня

року

1956

Соціалістичне змагання між трудівниками села М осковської8 і Киї8 вської областей *

* *

Почесні і відповідальні зобов'язання 3

* *

*

*

Дамо більше овочів, молока, м' яс а виступу І. Л. Буяноса, Героя СОliіаАіЄJИЧlЮі ПрацІ, rО'"ови KO' .. ім. Во"одимира 1.... lча, с. Горки ЛенінськІ, .. на оБJасніll нараді

3

величезною радістю трудів­

rocny

ники району дізналиея, що У ці дні в СТОJrиці нашої Батьківщини

-Москві. і в столиці РаДЯНQЬкоі

Товариші! Наш колгосп імені Володимира Ілдіча розташований в селі, де не()днора.3()ВО бував Во-

Ук.раїни-ltиєві на обласних па­ радах передовиків сільського 1'00-

подарства приинято рішення і ук­ ладено договір на, соціалістичне

. лодимир

змагання працівників землероб­ ства і тваринництва Московс.ької

І світлу

1956

рік. зазначено:

Московськоі

госпНИltи

обпастІ

виростити в ни-ніwньому році

11 центнерів зернових, по 128 центнерів мертоппі, по 162 центнери овочів з гекта­

по

ПО

2500

ОА8Рlllати на

на KGlКHY

корову

кіnoграмів

мonoкa,

1ОО

Група учасників обласної наради, присвяченої укладенню договору гання між Московською та І(иївською областями.

гектарів cinь­

ськorОСПОАарських угіАЬ по 19 центнерів м'яса, в тому чиспі свинини на 1ОО гектарів ріппі по

господарства Ниїв­

ськоі обпасті bi-"овІдними П~ КІЗниками є: зернових, 11 О

центнера центнерів кар­

13,5

топпі, 105 центнерІв овочІв з reкTapa, надоїт" по 1900 кlпо­

.

Дорогі

грамів мопока ка KOIКHY КорсІву,

ГОСТІ-В

J трибу,ни обласнО'ї ю~раJtИ Ста.'Іина » , ХімкінськО'го райО'ну, представників колгоспів, радгос- MOCJWВCЬKO'Ї області, Т. О. РО'ма­

господарських

пів, МТС і районних організацій

угіАЬ,

ріппі по

21

В тому

нову.

100 reKTapiB Київщини, присвяченої укладен­

центнеру».

ню

30БОВ'язання-почесні і Bi,ItIIo-

д()говору

на

соціалістичне

району

колгоспах

ОАеРlllати по 33,6 центнера м'яса на 100 гектарів сlпьClaИО-

чиспісвинини на

на соціалістичне зма-

На фот о : (справа наліво}: Ф. І. ТРИЗН0 -Герой Соціалістичної Праці, директор радгоспу «ЛеСНblе ПОЛЯНЬІ:t, Московської області; Т. О. Романова-заВідуюча свинофермою колгоспу «Путь Сталина:t, Московської області; Л. А. Антонець ланкова колгоспу імені Ілліча, І(а­ гановичського району, І(иївської області; І. А. Буииов-Герой Соціалістичної Праці, голова кол­ госпу імені Володимира Ілліча, Московської області; Ф. С. Музиченко голова колгоспу імеиі І(алініна, с . Літки; Л. Г. Жерненко ланкова колгоспу імені Ілліча, Гребінківського району, І(иївської області; Д. І. Пелагеча-ланкова колгоспу іменІ СталІна, Чориобильського району, 1(11івськоі області, бесідують під час перерви на обласніА нараді. Фото Є . Малютенка.

17 центнерів. У трудівників

cinЬCbKOГo

серцях

заснО'вниltа

,!;обиваютьс:Я:

пеpe!l'В()­

ші від корів

бив значний крок вперед. В

пів

т. Музиченко Ф. С. від імені кол­ госпників цієї ж артілі і всіх тру­

змагання між трудівниками сіль-

дящих району запросив дорогих

по

-

319

Молока О',!;ержали

кілогра.Юв (Опяескк).

по IWpoвв.

цід

5.065

&олrосп в учасНИКОМ Всесоюз­ ної сїJIЬСЬ&ОГОСПО,l,арсЬ&ої вистав­ ки. В 1954 році з ,нашої артіді булО'

18

34

учасНИltИ виетавки, з ~

н8.горОЮltені зО'лотими і сріб-

ОДНа& слід сказати, що ми від­ стаємо ще з урожаями картоплі,

Але за останніх два рок.и він зро­

ною організацією, докладуть всіх сил до того, щоб соціаJlістичне

центнерів.

JlЯJПI.

ТІ.11

Літки,

центнерів з гектара, кор­

мових коренепл·одів

нику, дивилися на В&IlIИХ корів, і слід ві.n;значити; що вони не rip-

lWвською областями,

с.

350

по

Бу ли ми у ЧОТИРИРЯ,ll;ному кО'рів-

роки

тО'ри району,

голО'ва. рр­

центнера з гек­

тара (омески), капусти зібрали

тому,-заявила

Два

відальні. Колгоспники і механіза-

Калініна,

пшениці-31,6

вона,-наш колгосп нічим особ­ ливим у районі

i~ .

Минулиіі рік ми За&іНЧИJlК 8 непоганими показниками: урожаіі зернових етановив 24,9 центнера з гектара (оппвскм), в тому ЧИCJ[і

красні, досвіду у будівництві ними ме,!;аляп. Торі& уже булО' яких нам треба. повчи'І'ись, а го- 85 учаснпів, з яких 4.5 нагОРОА­ ловне-ЧУJ.ові, працмвиті лю,!.и. &еИо ЗОJlOТ1DOl і tрібиии МеА'­

змагання: між Київською та Мос-

очО'лювані партій-

своїх

рення в життя великих ленін­ ських ідей, прагнуть бути гідни­ ми його славного імені.

ставпять пере. собmo заваання

ра, надоіти

у

про

і В своїй повсякденній роботі &оJl­

«Трудівники clnbCЬКoro госпо­

аарства

rrам'ять

, нашої партії і Ра.д.я:яської держа­ : ви - Во.'lО'димира Ілліча Лен.ін:\. : Багато 3 них О'собисто знали його.

та Київ~'Ької областей. У прийня­ тих на обох нара.дах зобов'язаннях на

Ілліч Ленін. Колгоспникв;

свято бережуть

році

не вЦsиачавса.

ми одержали

1954

мільйони

2

пер&,l;ОВИХ колгос-

lli,рос&ов'Я,

а

MOJI053 "Аа-

огірків, пО'Мідорів. А наша ж ар­ тіль-приміська,

ют.ь набагато .менше. Треба IIl>ЯМО давати

і

ми

якнайбільше

повишri

городини

600 тисяч карб(}ванців доходу , а 1955 році-4 мільйони 200

сказа.ти, ви ще мало ЩО' зробили

тру.l.ЮЦИМ столиці нашої Батьків­

в

для різкого підвищення

щип.

СіЬкого господа.ретва Московської гостей-росіЙСIЬКИХ братів-від­ і КиївськО'Ї областей увівч3JIОСЯ відати &олгосп і район, по'дивити­

тисяч карбованців.

блискучою пеl'емогою в боротьбі за успішне здійенення історич-

ся, як живемо і працюємо, обмі­ нятися досвідом роботи.

тивності худоби, зниження за-Наш колгосп зобов'язався в тра.т нз.. одиницю сіJl.ЬСЬМrocп\)- 1956 році вирос/l'ИТИ зернових по

різко піднести виробництвО'? До­ поміг розвиток тваринництва. Ми

них рішень ХХ з'їзду ltомуністич-

J великим задоволенням прий­

ної партії РадяноькогО' СО'юзу. ЦJ{M самим ще більш зміцнимО'

НЯ.'Іи запрошення: росіЙс.ькі дpy~i. І от делегація в артілі ім. Калі­

маємо хорошу птахівничу ферму.

33В на закінчення у своєму вис-

центнерів,

Але ГО .'ІОвне, про що я хочу вам

рів,

споконвічну дружбу двох великих

ніна.

сказати,

народів - братів-російського і укра.інського. Відзначимо ук;rадення договО'ру

чаєм один з наЙста.ріших колгосп­ ників Григо' рій Мирон.ович Синельник підніс на ВИIlIИтому руш-

році ми виробили 12 тонн свинини за рік, а торік вже 47

тупі т. Скачков,-ще більш шириться і міцніє. На основі пО'етійного обміну досві'!;ом і братерської ВЗ8вМО',ІІ;ОПО'IIDГИ доб'ємося достро-

тонн.

lWBoro

на соціалістичне

ник у хліб-сіль представникам сто­ личної області Батьківщини.

3а цей рік ми ~обов'язалися одержати по 80 центнерів сви­ нини на. &ожні 100 гектарів ріл­

рови, одержа.ти по 70 центнерів свинини на 100 гектарів ріллі,

змага.ння

між

трудівниками се.1а Моско, вської та Київської rriдготовкою

областей і

зразковою

успішним

денням весняної

прове­

сівби, рішучим

піднесенням продуктивності гро­

мадського тваринництва пО' веіх колгоспах району. Не забуваймо ні на О')l,НУ хви-

JlИНУ,

що весна

багатО'

свО'їх

1956

ро&у мав

особливостей

серйозних ТРУДНОІЦЇв,

які воа­

3а старим

народним

зви­

Приймаючи дар, секретар Мос­ ковського обк.ому партії А . І. ГО'р ­ чаков гаряче дякував за теплу і сердечну зустріч.

Гості о~найомилися з господарСТ1!ОМ apтiJri, побува.пи на тваринниЦЬRИХ f)epмax, парниIWВОтепличнО'му rocПО'Аарстві, цікавилися, 8 працюють &олгоспники. Довго ВО'НИ затрималися у чоти­ рирядиому ROріВНИКУ_ Тут вцбу­

лacJI 33,І(УПІевна бесіда. Дояр&и колгоспу розпитували москвичів

Що дало нам

можливість

одержуємо високі

це про

надої

свинаретво.

ді, аБО' всього виробити Дорогі І щО ІОВІ

. ні

товариші!

3

Л

,наш

б ' раион ПОСІВ поч~сне

IІ1сце

історичних

хх з'їзду КПРС . Тепло зустріли

рішень

учасники

на-

серед передових райоНІВ МОС&ОВ- . ради появу на трибуні завідуючої

сыtїї та Київоькоі оБJlАСтеЙ.

І СВИНОфермою

КОJlГОСПУ

«ПУ'І'.

тонн.

вважаю,

треба якнаЙчас.тіше обмінюва­

дарсь&ої

ПРО.l.у~ї,

-

Hapa;~i

виступив перший тру,!;ящих

І. М . Скачков, який розповів про колгоспника­

ми Підмосков'я в змаганні з хлі­ боробами Київщини . Він поділив­ ся своїми враженнями

госп імені

Калініна,

про

кол­

відзначив,

що господ арство велике, багатога­ Л'реве,

перспективне,

але

одно­

часно з цим '3вернув увагу на те,

що в аvrілі ще не пО'вніСТЮ ВИRO­ ристані наявні резерви. - Кормова база у вас ,!;ля громадського тваринництва міц­ ва, прикіщ&1ПIJI дп худоБІ( пре-

КУКу.рудзи

на

зеленої

силос

-

ПО'

овочі~300

центне­

кО'рм(}вих коренеПJlодів 400 цеитиерів з гектара.. Тварин­ НИ&И дМИ СJlОВО' надоїти пО' 5_600 кілО'грамів молока ві,!; КО­

ПО'

ХІ з'їз~ КПРС. Гoc'I'Ї Підмосков'Я

160

яєць від кур&И-несучки.

ВІДВІДали у

Разом із збільшенням виробництва про~укції ми поставили

цей ден\Ь також КОШОСП « Більшовик » , с. Рожни. Агроном М. Г. Лисенко, вона ж і секретар кол-

собі за мету знизити затрати пра­ ці. На центнер молока витрати трудоднів зменшимо приблизно на

госпної парторганізації, рооповіла гостям про стан всіх галузей

ни

подарства

На.

центнеРів 3 Г~KTapa,

маеи

вихона.ння веJIИЧНИХ завдань, акі поставив пеpeJl; трудівниками сільського господарства

хороше, нове, чого доБИВaGМOCJ[ в

заступник голови Мосмвськоі об­

26

Хай наше зма.гання,-ска-!350 центнерів, картоплі-180

виробництва план розвитку

процесі роботи.

зо&рема на

центнер молока 1 свинини.

туватися, повідомляти про все те

;JOбов' язання, взяті

Посилимо боротьбу за те, щоб 3j(ійснення

100

тися досвідом роботи. Час від часу будемо бувати один у O)I,НOго, але, крім ТО'ГО', ип слі,.; вс­

.1асної р~и депутатів

Після огляду господарства в клубі відбувся товариський обмін думками між москвичами і літ­ к.івчанами. Голова колгоспу імені Калініна т. Музиченко розповів гостям про ріст госпо,!;арства ар­ тілі, боротьбу колгоспників аа

В

вами У нашому змаган­

і сільської Ради великого напру­ ження сил, умілО'ї організаціі

справи, самовідданої праці. Особливу увагу слід звернути на пі~ГОТО'ВКУ ~o npoведеНЮl сівби &укурудзи і посадки картоплі, на неухильне виконання графіКiL надоїв молока і зняття свиней з ві!U'одівлі протягом квітня.

молока,

1954

ГаЮТЬ від усіх кО'лгоспів, МТС, про успіп у РОЗВИТltУ грома,ll;­ від кожнО'ї паtyriйноі організаціі сь&ОО'о тtlаринництва, самі розпо­ відали про свО'ю роботу.

так

продук-

перспективний громадськ.ого гос-

артілі.

IIl>оцентів, на центнер свини­ на 33 проценти. ПРО,ll;У&­ тивність праці має зрости у нас на. 25 процентів. В порівнянні з

20

-

минулим роком пдануємо

зеконо-

Після цього оглянули господарство apтi;ri, побували на тва-

),Іити 31 тисячу трудод,нів. 3а­ гальний доход артілі думаємо до­

ринницьких фермах, подовгу роомовляли з ко.пгоспНИltами, .9иаАо-

вести до 5 мільйонів карбованців, а грошову вартість трудодня-до

мились

з організацією праці і 25 карбованців.

ТРу,ll;ОВИІПІ та матеріальниllИ ватратап на О'диницю сіJlЬСЬ&ОГОС-

Постанови цк КПРС і Ради Міністрів Союзу РСР, видані ос­

подарської продукції. Зустріч колгоспників артілей ім. Кадініна та « Більшовик» з дорогими гостями була яскравою демонстрацією міцної братерської

таннім часом, піднесли політичну і виробничу активність трудівни­ ків села. Ось чому я певен, що наш кодгосп виконає взяті На се­ бе зобов'язаННJl.

дружби. Вона стане ще більш е~л.ьною в· ході соціалістичного

Това,риші! Друзі з КиїВЩИНи! Приїжджайте ДО' нас у колгосп

змa.rання за ви&Онання взятих зо­

подивіт,ься на наше господарство, на наші поля, сади, побудМ'е в тих місцях, де жив і трудився вМПJIЙ lemB!

бов'язан.ь ТРу,ІІ;Ївникa.IOl села Мос­ КОВ(}Ь&ої та Київсь&ої областей. А.

AHAPlCHKOJ


П'ЯТНІІЦЯ, ЗО _ЗІМ

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

ФАКТОРИ~ ЩО

СПРИflЮТЬ

3

ЗНИЖЕННЮ

СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ Брига,u ~~

'Шіовться го­

ПI\ВИIt)( чином ВllрощеlПl.lDl ГОРООА'

ніх

Торї&' И&IIP8Uaд,

&YJLbTYP.

тільки під &апуСТOlЮ В кас бу.J[О зайнято 16 ге&тарів. С'l'i.JlЬ&И ж

будемо садити

цієї

:&УJlЬТУРИ і

нинішньої весни. Але lIJIанове завдання на 1956 рік по вир\)­ щенню капусти відрізняється від T,~ГO, щО будо на 1955 рік. Якщо торік на П.10щі 16 гектарів було затрачено 3389,25 трудодня, то тепер

плануємо

витратити

Азбучна істина, що коли вищий врожай, то і затрачена пра-

найкращі строки? Висока і свідо­ ма. трудова дисципліна всіх мл- І

ця ОКУlI.Люєтьея краще. З осені розпочали боJ)OO'Ьбу за те, щоб одержати врOOlt3Й помідорів і капусти в середньому по НЮ центнерів. Підвищення врожайності дозволяє на тих же ШlOщах і mше при незнач·ному збільшенні затрат праці підвищити виробництво продукції майже вдвоє. от ПРВКлад. ТоріІї. ланка Уляни МигашLW на площі 5 гекта.рів вирощувала кукурудзу. Планувалося зібрати

ГОСІІІшків бригади. Чи завжди це І було в нашій бригаді? Ні, не мож­ на сказати. от чому зара.з наші колгоспники активно обговорюють вказівки партії і уряду про необхід­ ність внесення змін у Orатут сідьськогосподарської аJ)'l'ілі. Адже не секрет, були у нас окремі колгоспники, що з'явля­ лися в бригаді «аби відмітитись». От взяти хоча б ЄВфросинію Са­ гаЙда.к. Садиба в неї 0,45 гектара.

2433,75. За рахунок чого зеко­ номимо 955,5 ТРУДО,1Ulя? 3 поріRнmmя виконання вироб- по 25 центнерів зерна, затратив- Чоловік працює за м:еж.а.ми аJ)'l'ілі. ши 972,25 трудодня. Фактично Але Є. Сагайдак за, весь 1955 рік 1IWtчих :J1Iвдань Ю\ 1955 рік і тих, ланка витратила більше 1000 виРоБИ,1а. лише 70 труд.однів. На­ ЩО намічені на 1956 рік, ясно ТРУ.J:однів, а.1е одержала 'вона не віть ще менше, бо в цю суму

Тваринники Запорізької області наполегливо .б?РЮТЬСЯ. за збільшення продуктивності тваринництва .. В колгосш ІМ. СтаЛІна, МеJIітопольського району, рядного корівника на

та автопоїлками.

Н а

закінчено

будІВНИЦТВ?

~OBaгo

в новому корівнику . .Доярка

з нім к у:

чотнри­

голів, устаткованого ШДВІСНОЮ дорогою

2()()

Н.

~,

"анти­

лє€ва, яка надоїла на І березня по 999 ЛІТРІВ молока вІД корови, зда€ черговий иадій обліковцеві В, С. ЛеllЬ. (Прескліше РАТАУ), Фото О , Красовського.

видно, що найбільше ско,рочують­

по

ся ВИТрати 'l'pудоднів на посадці

рудзи з кожного гектара. Важливим і одним із вирішаJIЬ-

виробила дочка €. Сагайдак­ Ол!ьга. Та, як видно, вони так

них засобів підвищення врожайності на полях нашої бригади є удобрення. Ми про I~e завжди добре пам'ятаємо. От чому ми ви-

старалися, що навіть удвох не дотягли до норми «одного мінімуму». Чому так вийшло? Тому, що Є. СагаііД,ак ДИВИ.1ася на рООоту в

у газеті «Стахановець» був надРУК06аний матеріа.'l рейдової брига,ди перевірки підготовки до восняної сівби в -нашій аJ)'l'ілі. В

рішили І(ЬОГО року вивезти в по-

к(жгоспі, як на. відб}'вку і тільки.

ньому було піцано гострій кри­

ле ВДВОЄ uільше гною і 'Nрфу, ,кіж. торік. Якщо в 1955 році було вивезено на 42 гектари 300 тонн добрив, то на. 20 березня 1956 року вивезено 450 тонн. Ще вивеземо не менше 200 тонн. Бригада ВИГОТОВИ.1а 120 тисяч горшсчків. Виготовимо ще сті.'1Ь-

Я впевнении, що при обгово- тиці uраВJIікня КО.'lг~пу, окремих мо ШІОЩУ під картоплю. Її поса.­ ренні загальними зборами нооого брига.цирів за аволікання очист­ АИМО 150 гектарів, у том:у числі Статуту питання про категорію ки насіння, заготівлі місцевих нового для нас перспективного таких працівників буде поставле- добрив та інших робіт. Ма.теріал сорту «катюша» 35 гектарів, не в першу чергу. обговорили на засідalКНі і на.в.рес­ який дав торі& найвищий уро­

r під

час обробітку кап}'l.:ТИ.

Разове ручне просапування капусти обходилося 'Ha!t{ в п'ять раз дорожче, ніж

за допомогою к,ін­

IПL'\ щюсапників. Тому виріШИШI В ЦЬОТll1роФ шир.:жо застосувати

II:POC'l'y

механізацію ПО обробітку

городніх КУЛЬ'l'ур.

товако

AOCjJ'l'Ь

Вже ві)(ремон­ просапииків. ДО

ПQll&Т&У ПОJl'ЬОВИХ робіт матимемо

ще кілька. Треба сказати, що за­ провадження

цього

заходу

змогу не лише скоротити

дасть

прямі

затраТІІ трудоднів. Важливо і те, що кінними просапн:иками про­ стий обробіток міжрядь можна буде провадити в стис.rimi, ніж puiш, стро&и, за н.а.йбільш·спри­ ЯТJШВої для ,ll;3ної &уJlы1'ури поfiЩи.

Трудоиі6Т&оlO роботою В город-

25,

а по

45

центнерів куку-

трудоднів

ввійШ.'l.и

і

ті,

що

їх

ранніх cOJ)'l'iв городини. Торік у то · не дуже активно. За рі& ВИРОнас рання капуста, висаджена у БИ.1а близько 90 трудоднів. горше"ЧItaх, на 1IJI0щі 2 геltт&ри Таким &олгоспlПlli.ам зараз слід дала. врожай по 350 центнерів. добре подумати про ви~начення Це втров більше, ніж було зібра- свого основного місця рООоти.

€ п'е , один важливий момент,

Після сількорівського рейду зу вивозимо на поле. З& останні" час аа везли також 48 тонн &30товях, фОСфорних і калійних м:і­ нера.1JЬНИХ добрив. у нинішньому році розширю.:;­

Це в нас не поодинокий випа- лиди захо)\и )\0 усунення ВИJfВJlе· жай. Посадк<rвий матеріа.'1 добре док. От Марія Сагайдак. В її них не,ll;оліків. зберіга6ТЬСЯ. ltoлгосrriпnt П. Тов­ родині 4 працездатних. Але в колЩІ) після того зроблено? стенко регулярно перевіряє тем­

ки ж. lx застосуємо дЛЯ ПОСад&1І госпі працює дише оона одна, і

но В сереДНБОМУ по всіх 1IJI0Щах.

*

------*

Звичайно, дуть

загальні збори

.. наЗУСТРlЧ ВСІМ

пі-

тим, хто хоч

Носівний матеріал ирихзерно-

бобових,

силосних культур та

однорічних трав очис,тили і зраз­

нада.Ш їх не ДОІІУсItalГИ.

жувати поступово. L.ОЛГОСП придб ав поливну машину. Л юди оз-

ГОCIIНИltів бригади дасть нам змо-

і показники

заносить до журналу.

ки перевірили в контрольно-на­ сіпкій лабораторії. ВClЬОГО насіння є 638 центнерів, що повніс-

JIa.мічаємо раооі посіІти за 5 робочих ,ll,НЇв. ДовеДmd 3&ВАання до бригад і ланок, визJtt.чеm нор­ ми трактористаll:, що сіятимуть

нак ще і досі невистача.в насіння

ярі.

везти його з інших колгоспів. Добре попрацювали &Ова.пі

вийти в поле.

тю вист&ЧИ1'Ь на всю площу. Од-

шщтві є посадка. Механізувати який в умовах нашої аІУГілі від- і допускав помилки в минулому, ку&урудзи. Правління вжил{) заl100ністю цей пр(}цос поки ЩО В чутно впливає на собіваvriсть а:хс тепер їх визнає і дac'l)Ь слово ХО}l,ів, щоб найближчих днів закamiИ бригаді нехає ЗМОГИ. Тому пnодукціі. В тій роботі, що нею ~.. ми ,вирішили цю спраВУ впрова.д- ми переважно займаємося,-В го-

ІТературу в кагатах

TpaКoropH&

бригада М

11

Броварської МТС, щО обслужує колгосп, хоч сьогодні готова Наполегливо

працюють

кол­

І.

госпниці городВ'Ьої бригади. BOНlI

деllJНЯ тієї чи іншоГроботи. Поса- .rY8 Цb()l{y ІЮці провести всі ро- вили також 15 нових борін. Під . . il:IfІІГ ГОРОДіИну на 2-3 ~i раніше боти в ті найкращі строки, що каJ)'l'ОП.1Ю, кукурудзу та lНШl рlУГИТИ витрати трудоднів і на чи пізніше ШJГрібного строку і їх вимагає агротехніка. Це дасть культури вивезли 1400 тонн

горшсчки. розсаду ра.нн.ьої капус­

1l'

наіОМJlекі з її рООО'ООЮ.

родництві-величезну роль віді-

грає фактор часу, строки прове-

Кru>.ща організованість всіх кол1'"

О. Товстенко

та І . Т овс.тенко,

" В игото- пікірують тепер інвентар готовии.

Так само плануємо різко ско-

ВlЦ)ощеlШi помі,ll;орів. Якщо торік пон:есеш збитки. А це значить, на 5 гепар&Х Ііри врожайROCті що праця майже цілого року за-

По 100 центнерів OYJlO витрачено 1143 'l'руд()щі, ТО Іі 1956 році на. 6 ге&тарах при врожа Й носТі. 120 цеН'fll:ерів витратиl1Ю не більше 969 трудоднів.

гинула мало не дарма. Так само з доглядом, з збиральними роботами.

ПІіО потрібно для того, щоб

була змога прово~ти всі РОО()ТИ в

виробництва

Д оходи колгоспників.

ХрУЩ, бригаДИ D УІ А.бригади. І(олгосп ім. Ворошилова. с. Тро€щина.

........

ве­

дичезну plJботу по запиленню. Це врожайнос'гі потв, садів, городї!в. Пракll'И1tOю сприяє підвищенню давно

доведено,

що

врожаї

няшника і гречки на подях,

со­

де

виставлялися бджоJIИ, як прави­

ло, бували на 50-60 процентів вищі, ніж там, де бджіл не було.

Тимчасом, читаючи в район­ ній газеті матеріали про пер­ спективні плани розвитку кол госпів, слухаючи виступи на Н3.­ раДах, дуже і ДУже рідко дово­ ,J;ИТЬСЯ зустрічати хоча б згадку про БАЖіжьництво. А це приво­

~ить

'" погаип ваиі.цїв. 01'

льництво

це

така

справа,

де BC~

залежить від пасічника. На ділі не так. Без допомоги всіх &0.1госпник.ів, пРаВ.1іння артілі пз.­ січники са!lі мало що спромож­ ні зробити.

буда гречка богданівського

інші

мд·

ЯІї. і наша,

і

дали

урожай. А до того це допомогло і пасічникам одержати хорошиіі збір меду з гречки. Або ще 'rак.иЙ, дещо давнішній приклад. р.оків п'ять тому ми ді­ стали насіння хорошого медоно­ су--фаце.1ії. Посіяли його. Куль­ тура

ця

на

наших

землях

росла

добрс. Аде поступово в;опа вивс­

лася. Чому? Через боогосподар­ ність. паыятаю,' позаторік пере­

пах, за винятк.ом тих, що роота­

лотарки, СJiJlали, і так

шовані понад Десною, природна кориооа база. мя бджіл бідна. Тому великого значення тут на­ бирають «культурні» меДtOНОСИ.

до весни там пролежала. Про це

вимагає

",~,,,,

везли немолочену фацелію до мо­

вона аж

раз у раз нагадувалося правлін­

ню аJ)'l'ілі, але там на це нео реа­ гували.

осоБJIИвоі

Причина втому, ЩО і на медо­

а.rpо~ехніки. Гречку, наIlРиu.aд, доцільніше СЇЯ1'И в різні СТIІОВ:и.

носи, як і на все бджільництlЮ,

виІЮб~

абсолютно

невірний,

.А що в B3G ТРСШШІося? В ІІИІІУ­ 13aТJ[ пасшу нашого IОJIГоспу. В ЛОМУ році правління ap'1'Ї.l1 AUO шRЦmsиl попид, яlt на справу 30ні Броварської МТС вова, на­ вказівку посіяти за o~ 3&1:0- чи гщзь і ,Q'ze eJ8d&Oi св.Ш.1И мені ЩОМО, вважається ~)( В урочищі Році.і 60 геМА.. зна'lJUloOCті.

"1-

І от наслідки

Пасі&а

мало

всього

зростає,

цього.

не

каннА не

- хоч

на

2

на Ії.ільк.а

__

~

дав би, де можна ДІСтати HaclН-

От перший-ліпший приItJIад. Відомо, що у В.-Димерці, я& зрештою і в усіх наших колгос­

Їх же посів

с. В.-димерка,

__

дружніх

згоріла,

одночасно проводять

агроиом.

навіть вулики перекидали.

добре філи

бджоли

1(00000ОСП ім. Кірова,

.рови. Бували випа,uи, кми вони

а дві

Дехто може сказати, що бджі­

reKTap&'t.

Тут же, неподалік. від Роздолу,

на дідянк,а

бувати іі того, що, збираючи з &вітів солодк.иЙ нектар і пилоІї.,

щень довго не залсж'ується-зра-

12

П. Онойко,

пасічникам ПОГОІЮрити про свої ..іла не JIИПIе на заняттях, а і в

рік.. За цей час наша Ki.тrЬKicHo зросда всього бджоЛ!ОсімеЙ.

вання знаходить віск. Не слід за­

а.ртіль зовсім не виготовляла. Гній біля твариинИЦJ>.ltих IфJПi-

ди_а пови. СаА ва

пасіка стоїть необгородженою. Тут БРОДЯТ1Ь і свині, і кози, і &0-

цюю завідуючим пасікою сьомий

пасікз на 10

ІХ ТОРІ'к

А наслідк,и таких погля,ців д~-

госпу. Її сіяли в три строки. од:

цінний про"укт і сировина }l,ЛЯ ПРОМИСл10вості. ШирО-&е застосу­

у

ють себ8 знати. от у нас роками

к.а.ртина не дУже втішна.. Я пра­

що

. u мінеральних СУМlшеи.

P~B гречки. Ми туди вивезли за­

на з високоприбуткових галузеit колгоспного виробвицтва. Мед -

то. побачиш,

тується до весняної сівби садова

здалегідь бджоли, сподівалися на хороший збір. Але гречка від спе­ ки ЗГ()J>іла.

непоганою. Але коли вдума.ешся, свою, робqту,

ти, посія.'1И баклажани, перець та інші овочеві культури. Добре го­

-...r~.'''''I!"JIC'''''-----"",--ф--"--

Немае потреби доводити, на­ скільки велике господарське зна­ чення має бд~ільництво. Це I)~­

СiLМОК,РИТИЧНО почнеш оцінювати

ТОрфо-перегній,ні

можливість при мінімальній зат- гною. ЩІ'0 б мати МОЖЛИВІСТW .. внесбригада, яку очолює к~сомолець раті праці О,ll;ержа.ти маКCИJ(УМ ти Мlсцеlll . . I\VUрива. w~F: на б'щьшу .. ....."о 11. Cemoк. И.uїшиЬOfО ро&у поса­ ПJЮ,ltУlЩЇЇ і підвищити реальні щу, виготови.1И 100 тонн ор гано-

~~~~.~

3a&fT. ra..yaL КО.JIгоепноrо

у

,1UIЇ'.

бесідах.

ня медоносу,

годин,

Це дало б

а

змогу

.Один

другий-про

пе~с­

H<rBY

породу бджіл розповів би, пора­

Д1Є див би, як її дістати, і т. д.

стільки меду, скільки могла б. Зараз у бджільництві насту­ Торік. ми, наприклад, від 80 ву- пив відповідальний пе,редвесня­ диків одержали бдизько півтонни меду, а могли б щержати пдвоє-втроє більше. Хотілося б сказати ще про одне. Дуже маю

НИЙ П8ріод. Треба впорядк,ува.ти Шlощадки для ВУ.1ик.ів. До на­ стання теплuї погоди слід заго­ товити носил&и, ~Mapi, сітки.

цік.авигься бджільвицтвом і МТС. ! ltОJIИтемпература досягне 10-12 Досить сказати, що за останні градусів тепла, вулики негайно чотИри роки МТС СКЛИІї.аЛа лише тореба виносити із зимівника. один раз семінар пасічни&fв. Але 'Запізнення з виносом ву­ й ТОЙ був ма.10ПОВЧальниЙ. ликів на 1-2 дні призводить А відверто

кажучи,

питань"

що про них варт() ПОГ()ВОРИТИ на І

до збільшення підмору.

JIкщо всі пасічнИБИ нашого

тах.ому ce~iHapi, в ~о.ж.ного пасіч- району. ,l{ень

у

день

вміло й

ника бщьш Нlж дo.eTaT~ЬO. 'V1важно доглядатимуть за бдж()що БШЬШlСТЬ·. Справа в тому . . -'. в но лами 1 ЯКЩО У ЦlИ РОООТІ пода­ ПОСlбниКl.~ по .одж:~ь~~т у - ва'l'ИМУТЬ належну ~помогу сять в тlИ чи шшш MIP.I загаль- правління арті.ией: то наш район ний характер. ЮОНІї.ретНl ж ~M~- по медозбору MO~ зайняти одне 'ви нашого раЙ.он~ для бдЖіЛ»- з перших місць серед поліських .шщтва с.пеЦИфIЧШ. Про передо- районів Київщини. 'u

вий досвІД роботи в цих умовах

-якраз і слід би Qy.J[o поговорити •ва семінарі при МТС. Бажано, щоб

такий

сем:іиар

був

скли-

_.

І. Зуб, паcl'lИИК.

І(OJIГOCП ім. Шевченка, с. В.-Димерка.


С1АХАНО8ЄЦЬ

4

П''''ИИЦJl,

30 бер83ИЯ 1956 року

ШЕФСЬКА ДОПОМОГА КОЛГОСПНИМ Розпочався концерт. Па сце­ ФІЗКУЛЬТУРНИКАМ

Творчий звіт сільського клубу На землю сп~ав IІОРООвиl ве­

чіJ).

'"

У БУ)І;И'IІ:&аХ засиuи вогні ну впщить Itолгоспниі агроном

електричних лампочо&. На вуп­

цях с. Бобрик лунають:. перебори гармонії, пісні. Гоміпа.моло,J,Ь, ба­ гато літніх колгоспни&ів ПРІІІУ­ ють до клубу, p&,l;& вої 8ВЇ'1'J1&­ 'lIИме сьогодні про свою роБQlrу.

Група

спортсменів Київсь&ого

.щія Самопалова. Вnoнаиі не» деревообробного lt()мбінату побу­ пісні, зокрема Мокроуоова «Нп вала у своїх підшефних--сіJIЬ­ крыIечке>>,,

вltрвваються

гучи­

ських

фіз&ультурників

На.пІlОго

ми оnЛєск.аlOl. Виключно тепло сприйняJIИ глядачі виступ Ана­ стасії Хижняк, яltа виltова.ла пі,а; а&Ollпанємент а&ОРАООJla. україн­ сь&у наJ)OДНУ піовю «Місяцю яе­ ний» та. «Київс.ькиЙ вальс»

району. Вони відвідали села Го­ годів, Русанів, Плоске, Требухів, Красилівку, СвіТИЛЬRe. Для колгоспної молоді тренер ДСТ «ЧеJ)вона зірк.а» т. Буряків­

а&Ордеоні

провели

Просторий зал переповнений. Завідуючий клубом Дмитро Біло­ губ помітно хвилювався. 0,ІІ;ІІ&&, с.ький прочитав лекцію про поltи обlф8JOl JIpeDAЇJ), ОПавув&В МзйбороЮl; Ою.ги Миронепо. Спартакіаду народів СРСР. В се­ себе і, коли ГОЛОВУIDЧИЙ на. зборах що пі,а; власний амкпанемеRТ на лах Требухів і ГОNJлів :к.ияни надав йому слQIВО, то він ві,в;&лав зошит, де так ретельно був напи­ саний звіт, і досить до&ладно

розповів

IIJ)ИСУТнім за роботу

в

минулому році.

-

Клуб наш,-ГОВОРИ'l1Ь ,11;0010-

відач,-непоганий, на 300 місць, 6 ,адіовузол, бібліотека. За ,ll;опо­ могою паvriйної організаціі ство­ рено гуртки худо!Кньої саМОАіяль­

ності, які дали

&онцеvriв і

17

вистав, брали участь· у райоввій олімпіаді. Ле&ТО])и сілbtыwоo ле&­

торію

прочитали

лекцій.

35

Клубний а:к.тив провів у бpиrа­ дах, данках, серед працівників тва.РИНИИЦЬ&ИХ ферм бесіди на загальнополітичні

і

культурно­

освітні теми. За останній час перебудовуємо свою J)оботу в овіт­

лі рішень хх з'ЇЗАУ КПРС . Доповідач і виступаючі тт. ш,1;­ дубний, Фе,ll;ОРОВСЬКИЙ, Гутни& і інші J)азом з тим ві,ll;ЗН3ЧИЛИ, що

часто робота. &Лубу була ві,в;ірвана від повся&дениого життsr 1WJП'OC­

пу. Особливо відчувалося це у вімалеиіl .бриrа,d, що на xтro­ рі Михаі.llівка. Надійшло ря;~ ПJ)Oпозицій, спрямованих

на

те,

щоб біЛ1>Ш щільно пов'srзаm ро­ боту з виробничим життям &М­ госпу .

Виступи продовжувалися, а за лаштунками сцени--останні при­ готування учасни&ів rypr&iB ху­

АОЖНЬОЇ са.модіяльиості: ltoжев . з них переживав: адже СЬОЮ.l;ні не зВичайний, а звітниl &ОВЦерт

Б Р И

r

виконала

вальс»

&ОJШOOито·

ра Воронова. Дотепні частушки про ItОЛГОСП­

них доярок. проспівали ПаАія Ва­ шулеН&о і Ганна Чмир. Частівки змінюються

веселим,

Білогуб у створеній ними ж ін­ теJ)меяіі висміялн порymНИltів ТРУАОВОЇ дисципліни і ГPOM~CЬКO­ го JlОJ)ЯДКУ. Дісталося і завідую­ чому магазином сілwЬoRОГО спо­ живчого товариства., який не АО­ тримувrься

встановжевих

ГО,J;ИR

TopMВJIi. Довго anло,а;ували ПJ)исутні учасВИRу са.мо,а;іяльності Олеltсію Па.цюку, який Bi~iHHO ви&онав на баяні «Полонез» огінсыtoоo і «ltaJ)eло-фінс.ьку польку». На за­ &іичення &онцерту драм:аТllЧ1Пll'i гурток показав п'єсу А . Мовзона «Спосіб номер о,l;ив».

Вечір

пройшов

весе.в:о.

госпиики були щячні

Кол­

ЙОГООJ)Га­

сь:к.ИЙ матч з шахів, внступили разом з сільською МОЛО}l.ll;ю у

ltонцерті ності.

ХУАОЖНЬОЇ

саМОДЇЯЛLВ. HanlOК.

Успіхи нашого зв.вяка У Львові заltівчвлись зм:агання

наЙСЮІЬніших СПОlУГСменів-стріль­ ців Ра.дянсь&ої Армії, ДТСААФ і товариства «ТJ)удові резерви», в

*** ТвОрчі звіти uубіJt пере,l; Hateленням ІІрОВО,I;.Я'DЬся

по всіх се­

лах району. Партійні і &ОМСО­ моJп,сыti організації, сільсь&і Ра­ АН і правління &олгоспів повиmri а&'l'ИВНО Аопомогm якнайкраще іх провести .

В. ПОIІОТИJlК, інспектор

райвідділу

культури.

набрав 231 очко з 250 можливих . Цеп резуш,тат на сім очо& пере­

ВИЩУЄ овітовий рекорд, установ­

леШfЙ ним же в 1954 році. По сумі п'ят,а;есяти одиночних і ~a.д­ цяти п'яти ПОАвійиих пострілів Віталій Романепо набрав 447 очок 3 500 можливих, що на 17 Г. Васипеико.

-0Слідамн наших виступів

24

лютого і

2

березня

в еСта­

хановці:. булн вміщені матеріалн -«Використання тракторІв взим­ ку» і «Весн.ніЙ сівБІ-кондицІйне насіни.». В них вказувалося, що в краснлівському колгоспі імені

Жданова повільно внвозяться міс­ цеві добрнва на поля, не закінче­ на очнстка посівного матеріалу.

Правління

колгоспу

повідомн­

Вжнті заходн до усунення іх, зо-

крема виготовлено ще одні трак­

Mo.1(o'u' ( літні IWII'OOJIIIПI[ вц-1 ху,(о&кьОі Jlїтера'1'УР.. До nocJlyr торні сани для внвезенця добрнв.

яаленої бригa.,J;И, що в с. Свнноі-

дах,

3

ОХОТ()lI)

відвідують НОВI)-

збу,l;ованиl клуб. тут проВаАаТЬ-

ся бєсїц, не&ціі, МОСМ ЧИТ&1DlИ

ві,l;ві,в;увачів шахи, шаIПlt., .I;()J[Ї-

КО та ішпі ігр..

І. nИC8tIКО.

Колгосп «Більшовик»

с. Ро]ІЦІИ.

Завершено

очистку

насіння,

в

Записи, зроблені похідною звуВелим Itрита а,втомашива. В но- і фотозйомки о&ремих вихоїї зовнішньому вигщі нема ні­ навців, хорових і танцювальних кОО!ою лабораторією, зберігаються

кузов,

при­

тепер вивчають багатий і різно-

вертає велика кіль&ість а&урат­

манітний матеріал, зібраний з .11.0-

но

помогою

увагу

зразу

встановленого

Тут

і

ж

устзТ&уваввя.

портативна

елек.'І'ростаи­

ція, і різні магні'ГО4Юни і про­ жек.тори,

і

&іноапаратура

,І;.1(И

зйомок із звукозаписом.

Це-похідна торія

інституту

звук.ова лабора­ мистецтвознав­

похідної

в спеціальному приміщенні інінституту 'Ституту. Наукові працівники до­

звукової

лабо-

раторії в селах Полтавсьхої і Одеської областей. ТілЬКИ на ПОl1тавщині записано більше семисот к.ращих фольклорних тво· рів. Про ЩО В них говориться? Змі-

uирають з них наЙк.ращї.

Зібрана кращих

в інституті

зраз&ів

r.

ніна, J)eOOJIюцію З'ЇЗ.А;У на звіmу І М. М. ШверВИ&а, М. І. Беливм.· (ТАРС).

у Китайській Народній РеспуБЛіці

Перспективи економІчного розвитку Тяньцзіньська. rазета. «Дагуибао», тор&аючись перспеltТИВ економічного розвит&у КНР, ВМ-

ПРОМИCJIових піАПРИЄIІСТВ мсяr­ нуть і перевершать J)Ївen вироб­ ІШцтва, намічений на настyпв:иJ

ЗУ6, що в галузі &апітального буАіВ'НИЦТБа в 1956 році буде виконано такий самий обсяг робіт, яlt за два. попереАВЇх роки, разg

рік; в галузі сільського гreпо~р­ ства перевиконано поIta.зви&и по виробництву зерна і бавовни, пе­ ре,ll,бачені на 1957 J)ik-рі& '33-

УЗЯТИХ. Вже в ЦЬОІІУ році ба.га.то І вершенвя пеJ)шоі П'ЯТІІJ)іЧ&и КНР.. ЛІКВІДАЦІЯ НЕПИСЬМЕН~ОСТІ Китайсь&ий

наРОА

поставив

перед собою велике зав.А;аивя

-

в найltоpoтшиl стро& ліквi,uвгJrи ,непис,ьменніс'l1Ь У &раїні. Це в важливою умовою успішною бу­

дівництва соціалізllY в 1tитаї. Як

cepe,ll; 220 мі.л'ЬАонів жителів ют і сіл. Зараз у ш&олах і на &урсах по ліквіАації неписьменності, а та­ кож у вечірніх школах нав­ Чa€ТЬСЯ 3 мільйони робі'l'lПl&ів і

службовців і

62

тобто в ,а;ва з

більше, ніж у

м:ільіони селяи, ПОЛОВИВОID

1954

рази

ІМЩі.

Розширвння ВlвктроенвргетичноТ сІтки У провінції ЮВіЬ .ПМІіЬ (ПіВ,І;ен-, чаТ1lJ(е елеltтроеиерrllD иalбі.lЬ­ но-Західиий Китай) стала ,1;0 .1(&,1;1 ІПИІІ У Китаї ОООВ'ЯlDDl РУЮlПа.

Збирачі народної творчості IWлективів. Наукові працівники

кож оltремИІІИ брошура.ми промо­ ви на ХХ з'їзді КПРС: К. е. Во­ рошвлова, JI. М. Кагановича, О. І . КИJ)ичеп&, М. Мuепо­ ва, А. І. Мікмва, В. М. МOJІотооа., М. Г. Первухі'Ra, М. З. Сабуров.'\, М. А. Суслова, Д. Т. Шепілова.,

доповіАЬ цк КПРС. Випущені та-

повіАомляе журнал «На.роюпdi Китай», Ао 1960-1962 рр. вамі · сівннх конднціА і страхові фондн чено лі&ві,l;ува.ти неписьменність

Листи Із столицІ РадянськоУ УкраУни

чого особливого. Але ЯОСИТЬ по пересувних схіщях піАНЯТИСЯ в

*------

Видання в Румунії матеріалів ХХ з'їзду КПРС

ярнх культур.

'

фотоагентствоУ.

------*

Доведено до по -

-------~~~* ~--------

як

воді імені Ф. Дзержинського. Фото Моттля (Польське Центральне

тому числі і кукурудзи, якоі внс­ тачає повністю.

вод імені Дзержин -

му плані передбачається зростання виробиицтва в 6 раз. И а з нім к у : спорудження нового цеху на азотному за

Державне ви,u.вщтво пmmчноі літератури Румувс.Ь&ої Віталій PomaheH&O-чемпіон і ре­ НаРОАНОЇ Ресnyбліltи ВИАало мак.ордсмен світу, заслужений май­ совим .тиражем мМ'tфіа.ли хх стеІ) спорт}'. з'їзц Комуністичної партії Р&,І;ІІИСтріляючи з бойової гвинтівки ського Союзу: АоповіА,Ь М. С. по мішені «Бегущий олень», він Хрущова, допові~ М. О. БУJIга-

ло, що вказані факти малн місце.

А ДНО МУК Л У Б І

ПОJl'ьська Народна І'еспуб.lїка. Азотний

ського в Тарнуві все в більшій кількості випускає добрива і от· рутохімікатн ддя ci.~bCbKOГO господарства. Порівняно з 1938 ро­ ком підприємство збільшило ВIlПУСК продукціі в 3,5 раза. Тепер провадяться РОботн по розширенню заводу. В новому п'ятирічно­

яких взяв участь і наш земляlt, колишній ко;rгоопии& с. Русанів

очок перевищує світовий реКОJ)Д.

нізатоl>3М.

------

з сільськими спортсме­ лижні змагання, товари­

нами

шви,цим

«Гопаком». Учитель Іван Ваноо­ вич і заilі .~УЮЧИЙ к.лубом ДМИТРО

перея своїми о,а;носельчанами.

у

блискуче

«Сол~атскиit

к(олекція

на.родної

твор·

чості-невичерпне ,ll,ж.ерело Нат­ хнення для композиторів, керів­ ників дерЖaJвних і самодіяльних колективів. Композитор Г. Ве­ рьовк.а використав бага:оо з&Писів, що зберігаються у фондах

теплоелектростанція,

яка поста-

ЗалІзничне

ГеЦЗID. будІвництво

В цьому році в Китаї Raиічен~ rrpоклаАання 677-кілометроВої ,ІІ,Ї­

зБУАува.ти більше 2 тисяч &іло- І лянки Ланьчжоу-ЩвшуЙ. За}IQЗ

метрів. залізничних лівій. ~oв~ БУАівни&и ПJ)()Cуваються Аалі на XON>M ІДуть роботи на тpacl HOВOl . • залізниці Jlаньчжоу-Урумчі _; за~IД до Юйминя:-центра нафтоАлма-Ата, яка пересіче Китай зі І ВОІ ПJ)OМИСЛОВОСТI Китаю.

сходу на захіА. Вже закінчено і

(ТАРС).

Елеl(трифіl(аuІя польських сіл

НJшося життя села. З'ЯВИJIИсь інституту, для створення нових У наРОДНО-,ІІ,емократичв:ій Поль- річ&и в &раїні бу,ll,е ел&ктрифіIW­ нові люди--творці за.м~ого к.О.1JГОСПНИХ пісень, які з успі- щі приділяється велика увага. БаНО близько 60 процентів за­ СТворена за проектом інженера колгоспного життя. Зазвучали і хом ВИКОЩ·Є l\.ерова. ниЙ ним Дер- елеКТJ)ифі:кації села. За роки на- га.льиої кількості сіл. ства, фольклору і етнографії Ак.адемії наук. Y&paiHCЬВloї РСР.

інституту Василя Гриrоровича СпінаТЬ6ва, вона вже побувa.u. в багатьох селах У&раїни, ,І;{)по­

нові пісні. І кращими іх ви:к.о- жавниіі народний хор. Записані РОАноі влади еле&трифіковано по-

навцями є переАОВИ:к.и Iroлгосп- в Закарпа'М'і мотиви увійшли в н&А 15 тисяч сіл, землеробських ного виробництва, яких ВИХОВа- популярну «Гуцульсь:к.у рапсо- виробничих кооперативів і ,l;ер­

(ТАРС).

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИА. жавних сіЛЬСЬRИХ госпо,u.рств. могла науковим праЦЇВНИММ зіб­ ла і здружила з піснею самовід- дію» композитора Г. МаЙборо)J.И. Наукові ПJ)ацівнлки інституту Тепер у Польщі електрифі&овано ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;~ ра.ти КJ)&Щі зраз&и наРОАИОЇ твор­ дана праця на благо любимої Батьківщини. Багато ХОlЮШИх, підготували до друку збір&у ylt- Майже 35 Щ)l)центів загального КОJlектив працівників Броварч:ості. . числа СІ'л ,.... то"; ....... ... vJ пере"вовн ського відділения «Сільенерго» записали учас- раїнських народних пісень . До ... - У стат&уванвя похцноі зву­ меЛО~І'й них mсень . б . висловлює глибоке співчуття Й начальнику підстанції «СІль&ОО!ої лабораторії,-ПОJlсвюв Ва­ IlВ&И нау:к.ових еltспе)І.ИЦіі. Сероел неї ввійшдо багато пісень, З&ПИ- ни перlO,~ уло еле&ТрИфIIWВаво силь Григорович,-дав з)(огу за­

писаrи навіть наЙ'1'онші ві.l;Тiи­ ки виконання . пісень і час'l'у­ ШО&. Дуже допомагають нам &і-

них старі пісні-історичні, лі- савих під час нау&ових е&СпеАН- лише 2,5 процента.

ричні, побутові і нові--сповневі цій.

ТРУАОВОГО

піАнесеннн,

ра,ll;оеИ, .

впевненості в завтрашВЬQМУ дві.

К. E8reнae.

(Кор. РАТАУ).

Розроб.lЄНО прое&т HOвorO п'sти-

річного ILIaнy в галузі сільської

е.в:ектрифіR&Цii. П& &інець п'яти-

Адреса редаlDliі: с. Врое8РИ, Киlвськоl об.1асті, вул. Киlвська, Nl138.

ВРОНIJCИ8 р.lо"•

..,7UPD

еиерrо» т. дятлу Петру Пет-

ровичу З приводу передчасної

смерті Аого дружини

МАРН АНДРНВIІИ.

~-------------------------------------З.... 1411-2600

K8l8cкoro oO.ueвoro упрauiвu КYJlЬтyp8.

39 номер 1956 рік  

39 номер 1956 рік

39 номер 1956 рік  

39 номер 1956 рік

Advertisement