Page 1

ПРОЛЕТА.РІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯI

РІк ВИДІВИВ ·ХУІІІ

39 (1177)

СJЯХЯНОВ[UЬ

П'ЯТНИЦЯ

1 КВІТНЯ

1955

OpГ~H Бров~рського районнщ'о комітету КомуністичноІ паРТІі України та районноі Ради депутатів трудящих

Ціна

КиіВСЬКОі оБJlасті

Ми-за Сьогодні по містах і селах на­

мир!

15

.р.

коп.

Сьогодні· 110 вс ііі нашій неосяжній країні розпочалася кампанія по збиранню підписів під Зверненням Всесвітньої Рада Миру проти підготовки атомної віЙнu. Всі як один поставимо свої підписи під цим Зверненням!

Перша сесІя ВеРХОВНОі Ради УкраїнсьКОі РСР

незмінно стоїть за мир. Така їх

29 березня в Києві в Сесійному залі Верховної Ради Української починається кампанія по збору РСР почала свою роботу перша се­ підписів під Зверненням Всесвіт· вдасться захопити їх зненаЦЬRа. сія Верховноі Ради Української ньої Ради Миру проти підготов· На будь-яку провокацію агресора РСР четвертого склиr.aння. ки атомної війни. вони дадуть належну відповідь. Се!;ія зібралась в обстановці ве­ Величезного розмаху набула в Нас не можна залякати байками личезJroГО 'політичного і ТРУАОВОГО усьому світі БQPотьБа передового про те, що в разі нової вій­ піднесення, викликаного серед людства проти розпалювання ім­ ни загине світова цивілізація. трудящих республіки рішеннями періалістичними хижаками на Ми знаємо, що коли імперіалісти січневого Пленуму ЦК КПРС, чолі з американськими мільярде­ ще раз розв'ЯЖУ1'Ь нову світову Jl&ИЙ намітив величну програму рами нової світової бойні проти війну, то загине не цивілізація, а дальшого розвитку соціаJIістичної загрози атомної війни. Серед при­ капіталістична система, яка від­ еКОНО.~іки нашої країни. хильників миру в усьому світі, жила свій вік. 12 година дня. Депутати і чис­ шої соціалістичної

Батьківщини

природа, їх принципи та ідеоло­ гія. Але нікому, ЯR сказано, не

серед людей, які борються проти

сії обраний депутат Г. є. Гришко. Потім обираються постійні комісії Верховної Ради: комісія зако-

мільйона карбованців більше, ніж було передбачено в бюджеті на 1954 piR. На Rомунально-житло­

нодавчих передбачень, яка скла-

ве господарство з бюджету виді­

дається з 13 чоловік, голова.........д()путат о. п. Сидоренко; Бюджетна комісія з13 чоловік, голова депутат л. С. Ванденко; комісія в

ляється 979,2. мільйона карбо­ ванців. 14.419,7 мільйона кар­ бованців-на 821 мільйон карбо­ ванців більше, ніж торік,-намі­

чоловік, голова-депутат

В.

культурні заходи. З них на на­

Червоненко. У третьому питанні порядку

родну освіту асиl'НУЄТЬСЯ 8.193,8 мільйона карбованців і на охоро­

денного

ну

закордонних справах у складі 11 чено

сесії-про

С.

Державний

бюджет YRpaїHcbRoї РСР на

1955

витратити

на

соціально­

здоров'я-4.429,1

мільйона

карбованців.

Кампанія по збиранню підписів ленні гості бурхл]{вими оплеска­ рік-з доповіддю виступив міНа здійснення заходів по даль­ під Зверненням Всеовітньої Ради ми зустрічають появу в урядових ністр фінансів Української РСР шому розвитку сільського госпо­ грози атомної війни, провідну Миру проти підготовки атомної ложах товаришів-Голови Прези­ депутат М. Т. Щетинін. дар ства України асигнується роль відіграє великий і могутній війни починається в нашій Rpaїнi дії Верховної Ради СРСР, члена - Державний бюджет Україн- 1.109,3 мільйона карбованців. радянський народ. в умовах виключно високого полі­ Президії ЦК КПРС К. є. Вороши­ ської РСР на.1955 рік, внесений Крім того, із союзного бюджету «Радянський народ,-говорить­ тичного і трудового піднесення, пова, М. С. Гречухи, Н. Т. Капь­ Радою МініС'l'рів УРСР,-говорить на фінансування МТС республіки Кириченка, д. С. Ко­ доповідач,-відображає ЗJl:ійсню- виділяється 5.600 мільйонів кар­ ся в резолюції пленуму Радян­ яке панує по містах і селах всіх ченка, о. братніх радянських республік. ротченка, І. Д. Назаренка, М. В. вану Комуністичною партією Ра- бованців. CЬROгo комітету захисту миру, Говорячи про джерела АОХОАів не боїться атомного шантажу і по­ Робітники, колгосПНИRИ, інтелі­ ПодrОРНОГО, І. С. Сен іна, Г. Є. дянського Союзу і Радянським гроз американських агресорів і генція готові докласти всіх сил Гришка, В. І. Чуйкова, М. Д. Буб. урядом політику мирного госпо- Державного бюджету УРСР, допо­ імперіалістичної агресії, проти за­

r.

висловлює

тверду впевненість в тому, що і інші миролюбні наро­

до того, щоб ЯItнаЙRраще викона­ ти історичні рішення січневого

ди не даАУТЬ залякати себе палія:м: війни.

Пленуму цк КПРС, другої сесії BepXQВHOЇ Ради СРСР, які спря­ мовані до дальшого зміцнення мо­

Радянські люди виступають за заборону атомної зброї і припи­ нення її· виробництва тому, що пони хочуrь

захистити

людство

від тих нещасть, які несе атомна війна». Радянський народ одностайно підтримує миролюбну поліТВJ свого рідного Уряду і вимагає, щоб величезне відкриття нашого часу-атомна енергія була по­ ставлена на службу людству, використовувалася в мирних цілях. Наша Батьківщина поIta3ала у цьому приклаJJ; всьому світові,

гутності нашої Вітчизни, дальшо­ го росту добробуту всьогорадян­ ськогонар.оду.

Трудящі району, JI& і всі ра­

дянські люди, відгукнуться на заклик РаДЯIlСЬJtого комітету з~­ хисту миру, поставлять свої під­ писи під Зверненням Всесвітньої

Ради Миру протіІ підготовки атом­

ної війни, під&ріплять свої під­

писи новнии трудовими подвига­

ми в боротьбі за дострокове вико­ нання п'ятирічного плану, за ус­

пішне здійснення рішень

партії

збудувавши першу електростан­ цію на атомній енергії. Рад.ІШ­ сь:sий уряд вие.иовив готовність

про круте піАнесення всіх галузей сілЬСЬRОГО ГОСПОАарства. Внесемо

передати й іншим ,цержаваи вау· ково-технічний досвід в Г8JIузі ви-

боротьбу за Аальше процвітання нашої любикої РаАЯНСЬ:&ої Бать-

свій гідний

воаА

У всенарооо

RОРИСТання атомної· енергії, щІ) ківщини. вик~икало загальне схвалення РобітнИItИ,RОЛГОСПНИКИ, інтевсіх ТРУАЯЩИХ Hal!lOЇ країни. хігенці.н:, трудящі району-всі як

Радянський наРОА, зазначив у ОДИJI підпишемося під ЗвернеНlUIМ своєму виступі на першій сесії Всесвітньої РаАИ· Ми~у! ~aMOBiд­ Верховноі

Ради

РРФСР

Президії Верховної

РаАИ

Голова

даною працею

на ~CIX

ДІЛянках

товаришК. є. Ворошилов, JI& і ін-

мо боротися

світі.

---.......

за

мир

в

стрії, розвиток сільського господар ства і збільшення виробництва товарів широкого споживання. Державний бюджет Української РСР на 1955 рік, поданий на· об-

М. с. Иіх, М. Г. Кузьменка, К. Ф. говорення і затвердження сесії,

Стародубова, о. Ф. Федорова. відображав грандіозні завдання, Верховна Рада приймає такий поставлені партією і урядом пеп(}рядок денний роботи сесії: ред Радянською Україною. По до1. Вибори Мандатної комісії ходах нинішній бюджет республіВерховної РаАИ Української РСР. ки передбачається в сумі 26.477,8 2. Обрання постійних комісій мільйона Rарбованців і по видатВерховної Ради Української РСР. K~X в сумі 26.335,9 мільйона ·3. Про Державний БЮАжет Ук­ Rарбованців, з перевищенням AO~ раїнської РСР на 1955 рік. ходів над видатками в сумі 141,9 4. Затвердження Указів Пре­ мільйона карбованців. ЗИАії Верховної Ради Української Характеризуючи окремі статті РСР. бюджету, тов. Щетинін вказує, 5. Обрання ПреJидіі Верховної що переважна частина коштів РадиУкраїнсь:sої РСР. бюджету направляється на·фінан6. Утворення Уряду Україн­ сування народного господарс.тва і CbROЇ РСР-Ради Міністрів У кра­ на соціально-культурні заходи.

Так,

їнської РСР.

асигнування

на

дальший.

Сесія обирав Мандатну комісію розвиток народного господарства Верховної Ради Української РСР республіки визначені в 10.190,4 в сItЛаді 13 чоловік, головою комі· мільйона карбованців-на 2.756,2

усьому

нях від прибутків підприємств і господарських організацій. Вони становитим:уть 20.587,6 мільйона

карбованцїв-77,8 процента всіх доходів бюджету. Вирішальне вна­ чення для забезпечення доходів має виконання кожним міністерствои, кожною галуззю госпоl3.Р­

ства планів виробництва. . Наприкінці депутат М. Т. Ще­ тинін говорить,. що УRраїнсьш народ раЗ0М з усіма народамд Ра­ дянського Союзу, тісно згуртова­

ний· навколо рідної Комуністичної партії,

спрям:овує

свої

зусилля

на дальщий РОЗВИТОR економіки і культури, твердо і впевне:но йде вперед по шляху побудови коиу­ ністичного суспільства в нашій країні.

***

На вечірньому засіданні Вер­ ховна Р3Аа Української РСР з~ слухала співдоповідь Голови Бюджетної комісії депутата л. С. ВаНАенка. Потім почались дебати на допо­ відь·про Державний бюджет УЕр8їнської РСР на 1955 рік. (РАТАУ).

.... арада

працівників сільсьногогосподарства областей Центрально-чорноземної смуги

~---

Рада МіНістрів СРСР розглявула питанRJI щю картини Дрезден­ ської картинної гал~реї, що знаходиться в Радянському Союзі. В період ВеликоЇ Вітчизияної війни під час боїв на терЦ.торії НІ­ меччиии радянськими військами бу.llИ врятовані і вивезені в Радян­

ський Союз картини класичного живопису. із збірки Дрезденської галереї, які ЯВJIяють собою величезиу худоЖИJO цінність світового значення.

3 метою зміцнення і дальшого розвитку дружніх відносин між радянським і німецьким народами j врахОВУJOllи, що Уряд Німецької Демократичної Республіки· пOCJlідовно проводить поаітику миру і дружби між народами, зберігає j розвиває культуру і мистецтво ні­ мецького народу і бореться за ВОЗЗ'єднання Німеччини на миролюб­ них і демократичних основах, Рада· Міністрів СРСР прийняла рішен­ ня передати Урядові Німецької Демократичної Республіки всі ті кар­ тини Дрезденської галереї, які зберігаються в Радянському Сою:U. Пе рішення прийняте в реЗУ.ІЬтатl проведених переговорів між Уря­ дом Радянського Союзу і Урядом НІмецької ДеМ()кр~тичної Рес­ пуб.llіки. В Радянському СоюзІ зберігається близько

750

картин Дрезден­

ської галереі, багато з яких є зразками великого класичного живо­

пису, скарбами загальнолюдської художньої ку"ьтури.

Під час обміну думками, що відбувся між Урядами Радянськоro СоЮЗУ І Німецької Демократичної Республіки, з ініціативи Уряду Німецької Демократичної Республіки було розглянуте питання про показ картин Дрезденської ra.aepeї в Москві перед вІдправкою іх у Німецьку Демократичну Респуб.lіку. &У.ІІа дocJIГНyтa договоренІсть про оргаиізацiJlO в Москві. Муз~і образотворчих мистецтв Імені О. С. ПушкІна виставки цих картин АН загuьвoro ог..яду BpcmlfOМ

року-

вою Верховної Ради Української РСР депутата п. Г. Тичину, за­ ступниками ГОJIОВИ депутатів

.

у РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

1906

л. М. Ревуцький. .Сесія одностайно обирає Голо­

відач спиняється на відрахуван­

СРСР: комуністичного будІВНИЦТва БУАе­

ші мир(}хюбні наРОAJI, твеРАО і

'рuп--ирDВJI

новеького, о. І. Іващенко, секре-· дарського і культурного БУАівнитаря Президії Верховної Ради цтва в нашій країні. В бюджеті СРСР М. М. Пєгова. передбачено необхідні RОШТИ на Сесію відкриває один з найста- дальше розширення промисловості ріших депутатів композитор і, в першу чергу, важкої іНДУ-\

29 березня в Воронежі відкри- ської, Воронезької, Курської, ЛиНараду відкрив голова Ради Мілася скликана. Радою Міністрів пецької, Орловської і Тамбов- ністрів РРФСР тов. о. М. Пуз&­ РРФСР нарада працівників сіль-. ської областей. На нараду прибуського господарства областей Цен- ла делегація трудівників сільськотраJIьно-чордоземної смуги, при- го господарства Української РСР.

свячена питанням збільшення ви-

нов. З доповіддю про заХОАИ по збільшенню виробництва і здачі

З великим піднесенням до По- державі

сіJIьсь:&огосподарськоі

робництва і ЗАачі державі сіль- чесної Президії наради обирають- ПРОДУlщіі колгоспам:и і Р3Агоспа­ СЬRоruсподарських продуктів. У ся члени Президії ЦК КПРС. ми областей Центрально-чорнозем.

нараАі беруть участь понад 900

чоловік. Серед них-колгоспники і колгоспниці,

працівники

МТС,

В роботі наради бере участь ної смуги виступив застyПНИIt Го-

перший

секретар

Центрального

лов:И Ради

Міністрів

СРСР

тов.

радгоспів і науково-дослідних за- Комітету КПРС товариш М. С. П. п. Лобанов. кладів, керівНИItи Шlртіііннх і ра- Хрущов, зустрінутий бурхливими

дянсыtхx

організацій

Бєлгород-

березня у Воронежі закінчи­ лась нарада праціВНИRів сіль­ ського господарства областей Цен­

30

оплесками.

***

шення виробництва кукурудзи.

3

Після доповіді почалися висту-

пи учасників наради.

великою проиовою, присвя­

ченою завданням: збіJlьшенВя ви­

На закінчення учзсни&И пара­

ди прИЙн.я.m 9вернеНШІ

до всіх

КOJ[госпНИItіJJ і К(ЩГОСПНИЦЬ, пра­

робництва сільськогосподарської ціВІіИхів :МТС і рад~оспів, спеціа­ госпо,цЦ>Се& Учасники наради обмінювались продукції в областях Центрально· дістів Ci.1lЬCЬKOГO досвідом, виявляли резерви швид­ ЧОРlIозеиноі смуги, виступив зу­ Центрально-чорн(}зеиноі ЗОНИ із нар3,'J;И заКЛИRОИ РQЗгорнутИ: зиаганн.а за кого збільшення виробництва зер­ стрі~тий учасниками на, цукрових буряків, продуктів бурхJlИВИМИ ОШІесками перший збi.lьmенв:я виробництва j aal'oтi­ тваринництва. Багато· уваги було секретар Центрального Ко:мїТе'1'у вe.тrь tільськогоопо,.арсиих протрально-чорноземної сиуги.

прцi.tево питаив.п piнoro sбi.Jь- ше тов.

..

С. Хрущов.

I1ItTiв.

(ТАРС).


2..

СТАХАВО8ЕЦЬ

І.

Стінна газета на сівбі

"'А'N1Щ~ 1 квіtня 1955 року

Передтравневе змагання по підприємствах

Почалися польові роботи-пі,ц- роткі JIовідомлення на спіщіаJIЬ3:ИВllе.ння озимих, закриття ВОJlО-

НИХ ШІстках

ги.

торів фвидко переходИJIИ від ,од­

Слідом

за

ци"

почнуться

передпосівний обробіток сівба;

з допомогою

Успіхи прокатникІв І ливаРНИКіВ

агіта­

грунту, ного посівного агрегата АО д'ру­

гого; спрИJLJIИ розгортанню coцia~

.

Не .втрачашжодної сприят- ністичного

змагання

на

сівбі.

ливої години ДJlЯ ПОJlЬОВИХ' робі"

Цінною ~опомогою у боротьбі про­

старанно підготувати насівни, об~ робити грунт, внести в нього по-

ти порушень вимог агротехніки, бракороб ства були також спеці­

трібну кількість QPганічних і мі-

альні д.одатки

до стінних

нерзльних .Цобрив-головне у цей «Перець на сівбі». в.ідповідаДЬНI1Й період боротьби за

Щоб зробити соціалістичне зма­

включає листопрокатну

вро~аЙ.На цьому зосереджують гання за успішне здійснення з'араз 'свою увагу партійна орга- історичної постанови січневого нізація, механізатори і ко.пгосп- Пленуму цк КПРС найбільш дійо­ вим, дуже важливо систематично вміщувати на . сторінках стінних

ня стінних газет, сількорів.

робіт по окремих бригадах, лан-

kaX-.

багатьох наших щоденних стін­ них газет, які вміщують рішення партійної організації і правління к.оJlГОСnY про занесення' на Дошку пошани прізвищ, фотографій тих R.олrоспни.s.ів, механізаторів, які

корів проведені

перевИlt.онують

рейди перевірки,

норми

вир.обітку

дукції

По колгоспах району значно збіJlЬmyються посіви кукурудзи. Всь.ого маєм.о посіяти і посадити цієі весни понад 12 тисяч гектарів . карт.оплі, кукурудзи, .оВ6чів виключно квадратно-ГНЇЗдо-

рейдах, а так.ож у нічний час по тракторних бригадах слід заJlУ­ чити актив дописувачів стінної газети, в т.ому числі спеціалістів сільського . господарства . . Найваж­ ливіше в кожному проведеному

перехіднии

крема КУХУРУі'{зи по

били · торік реДКОJlегії етінних газет цо КОЛГО,спах «Більшовик», с.' Рожни,. ін. Jlеніна, с. ПJlоске, реДКOJIегія Броварської МТС, які організували підчас весняної сівби випуск «БJискавок». 10-

гноБJlенню

Нерушима дружба народів СРСР зміцніла і загартувалась у вогні

туції (с. Гоголів). 3а система-

~ріщн_ьої

воєино!

війни

Вона

завоювала

упередтравневому соціалістиqному змаганні.

робітку, B~Miннy якість про­

Прокатний цех 27 березНJI за­ вершив місячну програму. Видано

нагороджена

Червоним

вимпе-

8 тонн листа понад план. У цьо­ му заСАугане тільки прокатників

як

артіль,

бореться за те, щоб . виконати

і обслуговуючих термопечі, а й робітників, що працюють у відді-

річний

ленні холодиої обробки металу. Се­

лом.

Бригада,

вся

виробничий

всіх показникахдо

план по

цЮ

На фоТО: бригадир комсо­ мольсько-молодіжної

О. Лисенко.

Вона зобов'яза-

лась нарізувати Ущільнивши час,

брига.в;и

ткаль Н. Кремець.

листів. обробляє по

2000

2100-2200 ли:стів за зміну. Пе·

Фото М. Строя.

ревиконують норми також комсо-

ПОПЕРЕДУ Першість

серед цехів

у

тати по всіх виробничих ПОК&.З­ никах цех другий місяць утримує перехідний Червоний прапор. Найвищим виробітком у цеху відзначаються ініціатори перед­ травневого соціалістичного зма­ гання-столяри О. 3еленський та М. КРИВОШЛИІt. Вони щоденно ви­ конують по дві норми і більше. Про їх досвід розповіли в своїх бесідах агітатори. Багато робітни-

над місячне завдання·

тонн

Дружно заводу

трудяться

в ці дні.

робітники

Прокатники

в

змаганні не поступаються ливар­

никам.

Врахувавши свої можли­

вості, вони вирішили завершити квітневий план за 25 днів і дати

понад місячне завдання 15 тонн покрівельного листа і 18 тонн ча­

.вунно-ливарних виробів для тру. дящих. Таким виробничим пода­

лютому

вИltонали

завданнв

на

проценти і такими ж темпа­ ми працювали у березні. Досвідченими ста:а:ковими вва­ жаються у нас М. Рижков та А. Рогач, які змагаються між. со­ бою; Вони перевиконують норми: перший-на 96, а Аругий-на72

162

проценти.

у соціалістичному змагакві на честь міжнародного свята 1 Травпублік зростала особливо швидко.

Народи гизії-у

коле&тив радісне свято

1

Травня.

М. Барбаnат, директор ливарно-прокатиого заводу.

В.

rон.чаров,

секретар партійної організації.

МF.БЛЬОВИКИ

1940

господарства.

Це значно

збільшило вихід продукції з тих же виробничих площ. Цех дав по­

ред них ;:лід відзначити різальни­ рунком прагне відзначити наш

грудня.

5

способом-в кокелях.

данні 137 і майже стільки ж &ом­ СОМО.lка О. 3ацепіна. О. Чуприков, секретар парторганізації де­ ревообробного комбінату.

иашої країии, ЇХ бе;щерервно міц-

ніючій співдружності в боротьбі за розквіт иауки, літератури і A(JIстецтва, за дальший розвиток народної освіти.

При Радянській владі 48 иарод. ностей вперше дістали письменна.'lьніЙ П9:'1іТlщі Комуністич~а І рервне піднесення важкої інНа базі важкої індустрії РОЗВІІ- вість. До Жовтневої революції ве­ партія неЗМІННО керується леНlН- дустрії, яка є міцною основою вається велике соціалістичне сіль- личезна частина населення націо­ СРСР активно борються за безпе-

всього

ЯКl.на. ОСИОВІ узагал.ьнеиня ДOCBI~Y

незлаМНОІ обороноздаТНОСТІ нашО!

шої країни з. ве.л~езним

цтво засобів

зросло

з лишком рази-сприиняте всюди

веде непримиреииу боротьбу проти стрії розвиваються легка, ~арчова буржуазного націонаЛIЗМ~, виховує та інші raJl)?i промис.лОВОСТI: В ми-

боротьба за освоєиня під посіви зерна та інших сільськогоспода{J-

вперш~ в ІСТОРІІ людства розв яза· но нац~окальне пит~иия. _ .

радянських JlЮдей в ДУСІ. дружБІ! народів, радянського патрІОТИЗМУ І

ських культур мільйонів reKTapIB ціJlИННИХ і перелогових земель. В

ДосвІД .прекраСНОL творчо І СПlВ' ДРУЖНОСТІ наЦІЙ СРСР, об'єднаних

Комуністична партія є натхнен-

ником нерушимої дружби вільних і рівноправних иародів нашої кра-

їни. Воиа безустанно зміцнює союз робітничого класу і селянства -

иепохитну основу радянської багатонаціональної' держави. Партія

господа{Jства

!

сь~ими прог~амними положення~и,

СОЦ1аЛІС.НЧНОГО БУДІвництва знаишли дальший творчий роз~иток у праця~ й. В. _Сталі~а, в РІшеннях КОМУНІстичнО! паРТI1.

H~POДHOГO

153

-в 308 раз.

рази і в Таджикистані

ня відзначається бригада матрац­ ників. Вона завоювала перехід­ ний ЧеРВQНИЙ вимпел цеху. Се­ редня продуктивність праці кож­ ного робітника тут дорівнює 156 процентам:. Оббивальниlt матраців В. ГОЛОВКQВИRОНУЄ ззвданняна 210 процентів. 3а місяць він ви­ готовив 287 матраців при зав­

ське господарство. Всі народи иа-нальних окраїн була неписьменною.

~aдoвo-

Перемога ж революції привела до

Батьківщини, джерелом иеухиль- ленням зустр!ли рlШенн~ СІчвев~- того, що вже в 1939 році величезна ного зростання добробуту трудя- го Плену~у ЦК КПРС, який наМІ- більшість населення національних щих. В СРСР рік х.. рік збіль- T~B грандІОЗНУ програму -!'-альшого . республік стала письменною. Число шується виробництво металу, ма- Пlднесемя землеробства І. тварии- учнів у початкових і середніх шнн і електроенергії, зростає ви- иицтва. Поставлен~ . парТ1Є.Ю.ЗЦВ- ШКОЛ;іХ У 1940 році збільшилось добуток вугілля і нафти. Валов~ дання-в Н~йбли.d(Ч1 :;-6 РОКІВ до- порівияно З 1914-1915 р. У Турк­ продукція велик?ї промис.лОВОСТI вести ЩОРІЧНИЙ ~бlР ~epHa. иЕ? менистані, иаприклад, в 35 раз, в СРСР У 1953 роЦІ п.оРІ~НЯНО з 191.3 м~ш ЯК' до 10 МІЛЬЯРДІВ ПУДІВ І Киргизії-в 47 раз, в Уз6екистані­ роком зросла (в ПОрІВНЯННИХ ц~- ЗБІЛЬши:rи виробництво ОСНОВ!lИХ в 73 рази, · в Таджикистані-у 822 нах) в 30 раз, причому виробни- ПРОДУКТІВ тваРИНИИЦТIІ.а в два-два рази. виробиицтва

б

проти

IНтервеНЦlІ,

в

ході соцімістичного будівництва, в історичних битвах Великої. Віт­ чизняної війни проти фашистських аагарбників.

Ідеологічну Ш11моі

щодня.

. першість

тичне перевиконанНJI норм ви­

бригада

дві і більше норми.

повсякдеино дбає про розвиток більш як У 5О.раз. На баз~ б~зпе- як всеиародне завдания. Яскравим Ра,цянськиЙ. Союз явля~ СО ою ко~трреволюції._ та усіх народі.в, що входять в СРСР, рервного зростання важко І IНДУ- виявом дружби народів СРСР . є запалююч~й ~РИКJ\ад краІНИ: де

громадянської

іноземно!

майже

го розвитку народів. Так, валова продукці" великої проЕкономічну осиову дальшого мис.ловості збільшилася в році розвитку дружби иародів нашої .порівняно з 1913 роком в ці.лому країни становить соціалістична по СРСР майже в 12 раз, а в Кир-

..

процентів, Г. Пилип'ян­

Так працює бригада І. Юхти виробів.

артілі ім. Сталінської Консти­

джерело могутностІ Р адЯНСЬКОI держави система національному

нормою.

промислової

агітатора хідиі умови для всебічного вільио-

Дружба народІв срср -

і

цеху

7 rодин бу-

ло виготовлено 3000· штук покріВeJIЬНИХ листів проти 2500 З;1

ків Сl'али наслідувати їх приuад.

діЯJIЬність стінної преси на ак­ тивну доп.омогу КОJlгоспникам і механізат.орам в успішному про­ веденні вееняної сівби-обОВ'ЯЗ0К партійної .організаціі.

240

пройшла' організовано, тя його провадиться прогресивним

Добре працюІОТЬ також Г. Атро­ щенко, М. Берегун та інші, яків

Бесіди

ному

ПОJlотнище.

нас

центнерів

1000-й номер стІнгазети

народів нашоі Батькіащини, зак~а­ ла неrtОХИТНІОСНОВИ іх тісиого бра­ терського співробітиицтва в бо­ ротьбі за торжє.'СТВО комунізму. Величезною перемогою Радянської влади, справжнім тріумфом леиін­ сько-сталіиської національної по­ літики Комуністичиої партії було утворення Союзу Радянських Со­ ціаЛІСТИЧНИХ Республік.

-на

кольору

займає мебльовий цех (начальник з кожног.о гектара: Спрям.овувати С. Одинець). 3а найкращі резуль­

25

В зазимсЬRОМУ КОJlгоспі «ШJlЯХ цього номера, відзначені кращі Ілліча» вийшов 1000-1 номер що- змінні редколегії. Обговорено денної стіirгазети «Стахановець». план роботи peiIROJleriї на час весНа . нараді, присвяченій виходу НJlних робіт. П. Спичак.

Велика Жовтнева соціалістична · революція поклала край соціаль­

червоного

3міна

перше місце у соціалістично­ му змаганні між бригадами

рільничнх бригадах. До участі в

оперативність. Цілком вірно ро-

280 процентів, 250, В. Дуня

М. Горожанкін-на

так, як і почалась. 3а

протягом трьох місяців посідає

викриті недолtки усунуті.

шдолї'ки були негайно усунуті. Настав вирішальний період бо­ ротьби . за виконання взятих на­ ми зобов'язань: вир.остити цього рову на RОЖНОМУ геІтарі ЗОМJlі не менше ніж по 13,5 центнера З6Р­ НОВИХ, по 140 центнерів картоплі, по 150 центнерів овочів, високий урожай всіх інших RУЛЬТУР, зо­

високий

Спритно орудує металевим шесу березні лиgарники освоїли том, їх поправляє і складає у ме- виробництво нового виду продук­ талевий ящик І. 3адорожниЙ... ціі чавунно-чорного посуду. Лит-

Комсомольсько - молодіжна бригада ткаль, якою керує комсомолка Надія Кремець,

ткацького

газет по колгоспах і МТС, ред актори бонових листків по тра&торних і рільничих бригадах, сількорпости повинні ПИJIЬНО стежи'Ш- за . тим, щоб ніде і ніхто не порушував цих випробуваних прогресивних методів роботи. Виключно ваЖJIиве .значеllВJl в роботі стінної газети на сівбі мав

на

вслід перетворюють її в суцільне

за одним біжать по транспортеру.

на польових р.оботах. Досвід кращих редколегій по­ Еазує, яку величезну роль у бо­ ротьбі за вис.окі Т6мпи і відмінну якість ПОль.ових робіт мають сіль­

вим способом. Редколегії стінних рейді-це добитися, щоб викриті

особливо

Автоматичний ніж рівномірно &0, І. Потапенко, Г. Корнієнко, крає його, і стандартні листи один ю. Стебаков щозміІіи дають пu

під час яких викриті були недоліки в підготовці насіння, заготівлі добрив, ремонту інвентаря та інті. На цьому заспокоїтись не можна. Рей,/( вважається лише то-

ді успішно проведеним, коли всі І корівські рейди п.о тракторних і

забезпечують

су між формувальні вали. · Вони вує норми

Виправдала себе практика

ім. Леніна, с. llлоске, ім. Хрущова, с. Требухів, ім. Калініна, с. Літки, «30РЯ», с. Кулаженці, та ряду інших провели нещодавно наради редколегій стінних газет з участю активу .. Силами редколегій і сіль-

машину;

і робітники · заливають рідку ма- виробіток. М. 3акревський вико­

ки, високоякісно--бойове завдан- газет зведення про хід польових Партійні організації колгоспів

мол ки Л. Білецька, М. Дзюба, еор­ тувальниці і штампувальниці r.,естри КОМСОl\Іолltи А. Комар та Л. Комар, Н. Сердюк, М. Михай­ ленко та інші.

форvування. Швидко, але обережШдведені підсумки змагання в но робдять це заливщики Ф. Пи- Jlиварному цеху. Тут не виявило­ рогов та В. Галиць&иЙ. 3а знаком ся такого робіТНИІ,а, який би не бригадира машиніст П. Борщов Вllкону.вав завдань. Чимало з них

газе'f

ники. Всіляко допомагати пров ести польові роботи у стислі стро-

Отвір вагранки перекрито. Р09ливальний ківш, майже вщерть наповнений розплавленою чавунною масою, за ДОПОМОГОЮ кранабалки плавно пuдається до вузла

дружби

основу

цієї

неру­

становить

вели­

ке всеперемагаюче вчення Маркса -Еиrельса - Леніна Сталіиа. В. І. Лаиu вп~рше . ~ .. історіі марк­ СІЩІ)' виробив теорію, програму і політику Щlртіі в наnlонально~у nнтаиuі. Він показав, h;ІІЬИе RR1'8ИНЯ

що

кащо­

е CIКJI&ДOВОЮ час­

пролетарського іитернаціоналізму.

нулому PO~I в~лова продукЦ1~ проМИСЛОВОСТІ зБІльшилась ПОРІВНЯНО

з по.переднім роком

Глибоко інтернаціоиальний ха- цеИТІВ.

рактер

має

Конституція

C~CP.

на

13 про- районах Російської, Федерації і 'в єдиНий братній союз, з успіхом Казахстані, де освоюються вели- використовується народами Ки-

Братерська взаємодопомога на- чезні ' масиви. нових земель, п.оряд таю, всіма народно-де~окр.~тични-

Вона внходить З того, ЩО ВСІ ~a- родів СРСР у господарському бу- І з росіянами І каза~ам!l ~~OBlддa- ми державами Європи І АЗІІ ..

ції і раси рівноправні. 3аконодав- дівництві

допомогла

Ліквідуват!, но прац~ють .украlНЦІ І б!ЮРУСН,

чо закріплені нею форми держав- успадковану від БУРЖ'уаЗНО-ПО~I1-: грузини І. киргизи, сини

1

Успіхи комуністичного .БУДІВНI!:

дочки цтва в СРСР, торжество IдеОЛОГІІ

ного устрою повністю вІдповідають ~ицьк~го ладу еКОНОМІЧнr неРІВ- І ВСІХ наРОДІВ CPCP~ _ дружби народів запалюють трудя­ особливостям розвитку всіх наро- НІСТЬ МІЖ центра.'1ЬНОІО РОСІЄЮ, яка : Радя~сь~й Co,?~ є краllЮЮ наА- ЩИХ усього світу на боротьбу за дів

СРСР,

коріиним

інтересам

пішла вперед, і національними ок-

п~реДОВlШ.?1 в СВІТІ кул~т~н-на: своє визволення від ярма імперіа­

AaJlЬU1oro зміциеиlUl дружби між раїнами, що в мииулому відстава- ЦI~кaJlЬHOI формою, СОЦl.аЛlСТИЧИО! лізму, за дружні, МИРOJUOбні від­

...аю uraJЦ>llOjpao.uoцiA~ бо­ UMR. ПоліТlІЧІЮю основою цієї пи. При загальних високих темпах iМlCТOM. В II створенні І розвитку восвии між усіма народамн_ СРСР JleЛliчеца роль належить культу~. ~р:х>ітиичоro uacy аа JUlXTa- верозрн.ввоі дружби е ДИктатура зростаIlВ1lПРО)fИСЛОвості туру прОлетаріату. В cвoТt вatdo- nролетаріаry, яка створма' веоб- промис:ловїсть вaцїoBaJIЬW$I pec~ ному

взае.мозбагачеввю

народ в

П. Кп.рів.


П'ЯТНИЦЯ,

1 ивітня 1955 року

СТАХАНО8ЕЦЬ

з

Рожнівці запитують nухівчан:

Чому у вас так слабо йдуть діла? ЛlТКlВЧАtiи ЗАКЛИКАЮТЬ РОЖНІВЦІВ

луму ЦК КП РС і про ті заходи, які вжиті кол­ госпниками на чолі з партійною організацією для

-ПОЗМАГААМОСЯ ЗА НОВІ УСПlХИ-під та­ ким загомвком БУJlа вмІщена сторінка в газеті

сСтахановець:. вІд

20

Toro,

березня. Ко.ttocпннки рож­

щоб успішно виконати

Пленуму ЦК КПРС І КП Украіни.

нівськоі артlJli с61J1ЬЩОВИD одностайно приw­ J1И викJlв на с:оцlUістичне з агання ко.агоспни­ ків лlтхlвськоі apтiJIl ім. Кulніиа.

..

рішення

лютневого

січневого

Пленуму

ЦК

Ни.... е B.. ilЦ)'e"O виступ roмви кOJIrocпу с6і.JIЬШОВИК:' Т. Мехец В., в яко"у вІн розцовlдає

Рожнівці звертаються до своіх сусідів-кол­ госпникІв артілі ім. Ватутіна, с. Пухlвка, з запи­ тання сЧому у вас так слабо йдуть дІла?» і за­ кликають іх активно включитися у соціалісrичне

про досягнутІ успіхи за .ас піc.u BepecHeвoro ПJlе-

змагання.

.. :·

"*"*"* "*

Деякі підсумки і перспективи Пцсумки

минулого

господарського

року

по

сільсько­ нашому

В. МЕХЕД,

колгоспу такі:

По зернових:

11

голова колгоспу с6Iльшовик»,

центнерів з

с. Рожни.

гектзра, в тому числі КУКУРУАЗИ по 37 центнерів; картоші-по

центнерів; овочів-по 130 центнерів з гектара. Порівнюючи з 1953 роком, це набагато вищий врожай, хоч погода, як відомо,.оу­

114

ла несприятлива.

Що забезпечИJIО це? Краще у,!!;обрили поля, дали їм 9 тисяч тонн гною і 30 тисяч тонн торфу. По-друге, картоплю садили кваА­ ратно-гніздовим способом, а овочі квадратно-гніздовим і квадратним.

*

орної землі. Це вдвічі більше, ніж

у

1953

році.

Ріст доходів дає нам можли­ вість виділити на капіталовкла­ дення 475 тисяч карбованців і набагато збільшити вартість тру· ДО,l;ня КОЛГОСПНИRів. На кожен ви­

Під кукурудзу відвели 115 гек­ тарів-в 3,5 раза більше, ніж торік. Комсомольська організація при допомозі партійної організаціі і правління колгоспу організува­ латри молодіжних ланки. Одну з НИХ очолює наш кращий куку­ рудзовод, комсомолка Ніна Дов­ годько, що виростила торік по 53 центнери кукурудзи з гектара, а зараз зобов'язується виростити по 80 центнерів.

·

по 23,5 центнера на кожні 100 гектарів ріллі; яєць-по 12 тисяч штук на кожні 100 гектарів зер­ нових.

у першій половині нового гос­ подарського року в тваринництві

-зробили новий, хоч і не значний ще крок вперед. Надоєно молока

На фото: колгоспниця Марія ГрІнченко оглядає новий врожай огірків.

Фото М. Строя.

------* не

Багато цінних думок було ви-

*-------

На польових роботах втратимо жодної години

роблениіі трудодень видано по 6 словлено колгоспниками Під час Нинішня весна мав свої особ-левою сіткою, а 1О-обплетені карбованців і 30 копійок грішми, обговорення плану розвитку всіх ливості. Це вимагає операТИВНОСТІ лозою. Розрахунки показали, що

3 кілограми картоплі, 800 грамів зерна, 400 грамів овочів і сінапо 2 кілограми. Якщо, наПРИКJlад, Мопока надоїли по 1425 літрів підрахувати, скільки заробила мина корову, що складає по 127 нулого року родина колгоспника центнерів на 1оо гектарів ріллі, лук і пасовищ, свинини одержaJIИ

с. ТребухІв. У теплиці колгоспу ім. Хрущова вирощують ранні овочі.

галузей колгоспного виробниЦтва у 1955-1960 роках. Враховуючи ці пропозиції, вирішили 70 гектарів землі відвести під ущільнені посіви і по жнивні культури. Ф. Ячника, що складається з )!;вох Запланували розорати 300 гекпрацездатних осіб,' то вийде, що тарів заболочених земель.

за свої 1600 трудоднів вона одерВсі наші колгоспники, механіжаЛl'близьк() 30 тисяч карбо- затори з задоволенням зустріли ванців. . заклик літківчан розгорнути змаПартійна організація колгоспу гання за нові успіхи. Будемо бо-

проводить

значну

роботу

по ротися за те, щоб перехідний Чер-

в роботі, щоб не втратити жодної години в проведенні перших польових робіт. Колгоспники нашої артілі, як тільки стало можливим, зразу вийшли в поле і по таломерзлому грунту почали вносити мінеральні добрива на посівах

обійдеться колгоспові в

35 трудо­

днів та по 650 карбованців на

озимини. Підживили пона)!; 500 матеріали. гектарів жита та пшениці. На 180 Будівельники бригади Дмитра гектарах провели також підпок- Солов'я взялися до роботи з завровний посів багаторічних трав. зяття~{. Вони швидко заготовили

Щодня оглядаємо поля, щоб ні бруски, лати, крокви. Особливо

роз'ясненню рішень січневого Пле- воний прапор, який зараз у кол- на хвилину не запізнитися з по- добре працюють теслярі іІанас нуму ЦК КПРС. В результаті цьо- госпі ім. Калініна, перейшов у чатком закриття вологи на зябу, Рябий, Федір Онищенко та Тиміш го зростає трудова активність наші руки. боронуванням озимини, сівбою Нестроєвий. Недалеко від тварин­

63-2 колгоспників. Разом з тим хотілось би запи. . 17,1 Ставимо перел собою завдання: тати керІВНИКІВ другого . сусідньоцентнера свинини на кожні 1оо надоїти цього року по 2500 літ-ГО з нами колгоспу-ІМ. Ватутіна, . с. ПУХІ·вка.· _ Чому у вас та'" гектарів ріллі, одержано на кожні РІВ молока на корову, що склада'" тиме по 175 центнерів молока на слабо идуть діла? Адже землі як 100 гектарів зернових посівів по . . . 3910 штук яєць. кожні 100 гектарів ріллі, лук у· ЛІТКІВчан, так 1 в нас, і в Пу. і пасовищ; по 35 центнерів свиХІВЦІ-однакові, придеснянські. А Деякого росту продуктивності · Д' ниви на кожні 1оо гектарів. МІЖ тим У Ітках надоєно за пергромадського тваринництва досягріллі; одержати на кожну курку- шу половину нового господарськоли тому, що кормова база завдяки . 01 росту врОжайності, зокрема КУКУ- несучку по 110 ШТ}'К яєць. Так го· року в тваРИННИЦТВІ по 8 молока на корову, у нас Щ О "-е в чому ми вже в 1955 РОЦІ' ЛІТРУ 632 РУАЗИ, стала більш міцною. Ось, .цосягнемо рівня 1960 року. -по літри, а у вас-тільнаприклад, раціон кормів у ці дні Успішне вирішення цього зав- ки по 381; у Дітках знято вже для корови: сіна 7 кілограмів, .цання залежить, як відомо, від за цей час по 15 центнерів свикормових бур~ків 5, силосу 15, рішучого збільшення виробниц- нини на кожні 100 гектарів ріллі, січки 2 кілограми і по 200 грамів тва зернових та всіх інших сіль- У нас-по 17,1 це'нтнера, а у вас концкормів на кожний літр молоськогосподарських культур, ві,!!; -по 4,6 центнера. в середньому на корову по JIітри, зWlТО з відгодівлі по

ранніх колосових. Все в нас гото- ницьких ферм вже височать пер-

ве до цього: кондиційне насіння.. ші сім кошів. Зроблені вони ста· сівалки, інвентар, зчепи борін.' ракно, в них надійно зберігатиВизначені сівачі, боронувальни- муться ~ачани кукурудзи.

У . . . - . СІб двадцять KO~IВ .ми вигрунт, підвозити насіння і кар- РІШИЛИ з удувати не шзюше, як топлю до посівних та са"ильних до' 2О квітня,-ГОВОРИТЬ бригаагрегатів, пальне і воду до'"тракто- дир б удів ель ників Д МИТР0 Соло-

ки, ті, хто буде культивувати

рів. Все спланували так, щоб по-

веЙ.-Тре б а БУі\С, зробимо й біль-

сіяти ярі зерно-бобові культури і

ше.

Х о

аи ТІДЬКИ наШІ КУКУРУ'!!;30•

посадити картоплю в найстисліші води подбають про врожай, збері-

строки на високому агротехнічно- гати зерно-буде де.

Н а силос сіятимемо 7гектарІВ 0' Буде вдосталь кукурудзи- кукурудзи. Крім цього силосувзбуДtJ вдосталь в нас м'яса й мо- тимемо 100 тонн качанів у стадії лока,-так говорять наші KOJI- молочно-воскової стиглості для му рівні.

_

госпники про цю цінну зернову і фуражну КУ;ІЬТУРУ. Вирощенню її ка; для свиней, що поставлені на створення міцної кормової бази Слі,!!; вам, дорогі др}-зі, подумати приділяє~о особливу увагу. Уравідгодівлю: картоплі по 9 кілогра­ для тваринництва. Перш за все над цим. Колгоспники нашої арті- хувавши всі свої можливості, мів, концентратів по 3 і запареної полови по 1,5 кілограма.

на будівництво основи коша дов­ 'жиною в 12, шириною 1,3 і висотою в 2,5 метра потрібно 1,8 ку­ бометра сосни чи вільхи і 45 листів шиферу. Кожний з них

відгодівлі свиней. Для цього ви­ рішили спорудити 6 ШJIакобетон­ них облицьованих траншей. Му­ лярі Михайло. Соловей, IIe~po Ка­

:вз.llлися за старанну підготовку до лі закликають вас включитисSl вирішили замість 180 гектарів, лінів та Яків Недайборщ вже пе­

весняної сівби і хоч сьогодні го- разом з нами ілітківчанами у як планували раніше, мати на редали кормодобувній бригаді 3

Колгоспники нашої артілі на тові розгорну'І'И польові роботи. змагання за високий урожай зер- зерно 200 гектарів. Під час по- траншеї. Кожна з них довжиною

ділі переконалися, що чим краще

Насіння всіх культур підготов· нових, картоплі, овочів та всіх садки в кожну луНІ~У вноситиме'" 20 метрів, шириною 5 і глиби­

кожен з них працює, чим напо- лено, перевірено; інвентар від-' інших культур, за рішуче збіль- мо

суміш

органо-мінеральних ною 3 метри, маетри віДlілення.

легливіше він бореться за підне- ремонтовано; ,!!;обрив вивезено на шення виробництва продуктів добрив з розрахунку по 18 тонн Остацні три траншеї також вириПОЛЯ З розрахунку по 35 тонн тваринництва. Рекомендуємо про- гною, торфу і по.5 центнерів су- ті. Мулярі незабаром закінчать Й .

ее. ння врожа НОСТІ, продуктивнос-

ГНОЮ l' торфу на ." "'ожен ге"тар ."

вести

. взаємопереВlРКУ

першу

п~рфОсфату та хлористого калію

о блицьовувати ІХ..

-

ТІ тваринництва, тим вище зрос.тає :під картоплю і овочі, 3 під куку- договору на соціалістичне змаган- на гектар. у співдружності з механізатойого добробут. Доходи колгоспу sa рудзу-по 40 тонн на гектар. ня між нашимипридеснянськими рами провеДС:llО всі польові роботи минулий рік складають 2 Міnйо-,!'на ..",,,,,,,,"п, "'ультур колгоспами напередодНІ. всена- сівів У зв'язку з розширенням по- якнаикраще, . u "б """",п гектар цих .... кукурудзи правління артілі ро имо все для того,

НИ: 227 тисяч каШіованців - по .цаємо по 3 центнери мінеральних родного свята трудящих 3600 карбованців на о,!!;ин геltтар ""обрив. Т равня.

1-го

___~~______________

танню скликали нараду будівель- тур, створити міЦну кормову базу ників. Схвалили спорудити п'ят- ДЛЯ громадського тваринництва.

надцятитонні капітальні коші' з

Вдвічі збільшуємо площу горшечкової розсади Овочеводи нашої артілі на влас­ ному Аосвіді переконалися, яке значення мав для підвищення врожаю горшечкова розсада. Зав­

ДЯRИ їй ми зібрали торік на 2530 центнерів городини більше з кожного гектара, ніж овочів, що вирощували звичайною розсадою.

Зобов'язавшись

зібрати по

140

Під овочі відвели кращі, вдо­ сталь удобрені ділянки. Але щоб ще краще вони вродили, на кожен

15 тонн гною 2-2,5 центнера гра­

гектар даємо по

і торфу, по

нульованого суперфосфату та хло-

ристого калію. При плані 500 ти­ сяч виробили 540 тисяч торфо-

перегнійних горшечків - на по­ центнерів помідорів і стільки ж ловину більше проти торішнього. огірків, по 180-столових буря­ ків, по 250 центнерів капусти та В них садитимемо по 4 гектари високий урожай інших овочів на ранньої капусти та помідорівсоркожному з 72 геІ>тарів, гороАНЇ .'r'f «Маяк», 3 гектари огірків. брига,Щ майже ВАвічі розши­ Щоб киянам Аати ранні огірки рюють ШІОШУ c:~.

rоршечковоі роо­ :вже в кінці червВJI або на почаТКУ

ШDIНJI, іх ВИРQЩJ"О в

100 1І&Р-

никових рамах, посіяних безпосе­ редньо в гОршечки.

Зараз основне в роботі городніх бригад-дати міцну, доброякісну розсаду на всю площу. І все вони

для цього роблять.· У

188

парни­

кових рамах зеленіє старанно роз­ пікірована в горшечки колгоспни­

цями Г. Товкач, е. Найда, М. Іль­ єнко та іншими рання капуста;

посіяні на Тут

4

гектари пом:ід()ри.

добре ростуть

ранні

перший урожай яких і відправлено киянам:.

овочі,

зібран()

Г. 3аБРОАа, arPOHOM. Колгосп ім. Ворошилова,

с. Троеща,аа.

щоб забезпечити високий урожай вже замислилося над тим, . СІЛьськогосподарських .. де її тепер зберігатимемо. По цьому пи- .ВСІХ куль-

дерева, вкриті шифером. Стіюtи

10

кошів будуть обтягнуті мета-

А. Костюк,

заступник голови колгоспу.

КОЛГ::JСП ім. Сталіна, с. Русанів.

ПїДЖИВJlЮЮТЬ 0ЗИМИНУ, оlАсівають багаторічні т,ави Організовано виходять розсіва­ ти добрива на озимllX посівах кол­

госпники рільничих брига,!.. Пер­ шими закінчили цю роботу брига­ да О. Розсохи, яка внесла супер­

фоСфат та хл{)ристий калій на 90 reKTapax, кормодобувна брагада П. Пінчука.

Проводимо підпо:кровний посів багаторіЧНИХ трав. За перший

:и.поеіtlп

30 re&TapiB

коню-,

Готуємо насінневу картоплю ДЛJI садіння. Відібрали вже близь~ ко 400 тонн. Н. Птуха. Колгосп ім. Сталіна, с. Калита.

На

***

20 reKTapax ПIJ~e.u пі)\-

ПОКРQВИИЙ

Посів

і)аг.а'1'QРїЧuйX

грав.

IlIpoм_tlНa. Колгосп ім. Сталіна, с. В()6рих;


СТАХАН()ВВЦЬ

4

учнями

rOТ{BaB

Широко ве,цуть закупівлю сіль­ сыtгосподарськихx

,а:есятого

класу

Тут же reрб Ра,а:JШСЬ&оГО Союзу, красиво нама.JIьованиЙ свмимасНИRОМ І. Чаусовии.

о..ержа.пи учні ШRОJIИ В.

Понад 160 центнерів картоплі та овочів, 130 центнерів м'яса,

більше крупів,

'JJeo-

нов і В. 3айцев за участь у Всесоюзній сі.пьськогоспо.. ар­ ській виставці у :М:оскві.

ВаJ[Я Різничен:sо ,J[юбовно ви­

шила піонерсьш і КОКСО­ мольськИЙ значки. 3 ху,а:ожніх вишивок осоБJDIВО запам'ито­ вуються роботи .пхно Н., lи­ щух Т., Гриценко Т., :&остен­

JhIХ канікул учні нашої ШКОJ[И: В го,цини дозвілля вонн часто за­

хо,цИJIИ

до піонерської

кімнати.

Тут грап в шашки, шаха, ,а:омі­ но,

читаJIИ газети, ЖУРНaJIИ,

рег.пя,цаJ[И

,цуктів, багато масла, сала, сухо­ фру&тіві різного зерна про,цало в

На полях Чекословаць,КОЇ Республіки ведуться весняні польові роботи . В деяких ЄДИНІІХ сільськогосподарських кооперативах сівба провадиться агрегатом, який ск.'1адається з трактора, трьох сівалок і борін. Ширина захвату-9 метрів.

магазИlIах комісійної ТОРГШЛІ Киева та районного центра бро-

На зиімку: сівба ' в єдиному сільськогосподарському коопера· тиві Коути.

чі товариства з&r<iТувап і реалі­ зувап в каrазинах Кивва та сіл району

с. Бровари.

сiJrьськогоспо,а:арсьКILX

ПРОАу&тівна

ТltСЯЧ

500

ванЦів.

Фото Чехословацького телеграфного агентства.

*-------

-------*

Весняні польові роботи в Польщі В селах, зеМJlеробських вироб-

ря,цу повітів Опольського, Познав-

ничнх кооперативах і }l;ержавннх

ського та інших воєводств країнн.

карбо­ сільських ГОСПО,ll;аретвах ПОЛЬСЬRОЇ

НаРОАНОЇ Республіки все іпирше

В. Проценко.

розгортаються весняні польові ро­

боти. Слідом за кооперативами книги. Учень 7 масу «б» lар­ --оВроцлавського воєводства Ао вес­ пен:sо зробив , "опові.. ь , «Іниrа СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУп/В няної сівби приступили селяни :-кращий ,цруг піонера». В обго­ воренні ,цопові,а:і активну участь

ВЗЯJШ учиі

5-7

Під час сількорівського рейду перевірки підготовки до весняної сівби і проведення зимівлі громад­

:власів.

Т. Татарин. бібліотекар КаЛНТЯИСЬКОЇ

це­

..іафі.JIЬМИ.

ОсоБJIИВО цікаво пройшов

центнерів борошна і центнерів моло&опро-

3а три міе.яці сільські спожив­

В дні весняних канікул Добре ві,а:почи.пи за час весия­

17

риство.

ності району, з інтересом 03llаlоJПIПCS з виставкою. 11. 6роун.

тів ви.цЇJIЯється малюнок «ІІіо-

200

варське сільське споживче това­

' Сотні учнів, ЩО прїж,а:жали ва ОГIЦ ХУАожньоі саМОАЇЯJIЬ­

експонованих портре­

у

місійної торгівлі сільські спожив­ чі товариства району. 3а останній час веJlИкодимерське ССТ продало в магазинах Києва і СВОГО села 14 центнерів м'яса і сала, lZ,6 цент­ нерів крупів та борошна. На 40 тисяч карбованців заготувало різ­ них сільськогоеподарсьих про­ ,цуктів требпівське ССТ.

активний учасник

,а:етекториий приймач, скон­ стрylований В. Харченком . На виCt'авці в також твори УЧ3СlLПів гуртків української і російської .1Іітератур. ' На вцних місцях портрети чемпіонів шков з різних ви­ ..ів ФЇЗКУJ[ЬТУРИ і спорту, а по­ руч можна бачити і кубки, що ними вонн нагоро,а:жені. Тут ' zeграмоти і ме,а:аП, що ЇХ

ні Верещака і СИНЧУІ..

продуктів

колгоспах та ltОJlгоспииків ,цля ко­

фізико-математичного rypTKa ШКОJIИ. Ра,а:іогурток ,цемонструє

перших

етажерки. Іх змайструвап уч­

3

учень

Дзюfепко,

класів. Вeпsd інтерес ВИI.­ .пикав у ві,а:ві,а:увачів макет, зроб.lеииl УЧНЯКИ ,a:pyroro пасу. На ' ньому зображено о,а:ИJJ з хуточків села. В ,а:ап­ ні виАНЇється бу,циночок, ото­ чений Аеревами, річка, міст. Поруч експонуються 'фанерні

хо О.

продуктами

.а:еJl.JIЮ парової машини. Ії ви­

класи. На виставці еl.СПО­ нувться ху,цОЖIIJI ап.tiRація «Всі на вибори», .айC'leрно BJtrOТOB.1IeHa

сільськогосподарськими

нер-герой» робота учня Ае· сято,го KJlacy В. Герасииовича. Віжві,а:увачі по.цовгу зупи­ IIJIЮТЬСЯ пере,а: ,а:іючою мо­

ху,цожніх виробів, що іх ви­ готовии OKp~i учні, гуртки,

ського

тваринництва

ському колгоспі

школи.

..еиь

ім.

(<<CTaxaHOBeць~

від

в

троєщан-

Ворошилова

лютого

20

виступии з читаНRIIМ ТВОРІВ

re-

реВОJ[юціонера-

тракторів

на

5

тисяч порівняно з весняно­

посівною

кампаuією

В Китаї збільшується випуск

же періо-, комбінат

ГОСПОАарських знаРЯАЬ А.1ІЯ села.

,цобрип. Протягом цього року Аньшань­ ський комбінат відправив у сіль­

туп рейдової бригади обговорений

нат виготовив для сільського на­

ські райони країни, понад 45 ти­ СЯЧ тони металевих виробів, або в два з ЛИШКОІІ рази більше, ніж

товарів

і сільсько­

на

зборах партійної організації. ceie~ понад

тисяч тонн різ­

понад

7,5

тисяч

кандндата партії, виключено з лав ші ,ция плугів, серпи, сапи, дахо­ у минулому році. ве залізо та інші вироби. 3а цей КПРС.

вав ПlСШ «Реве та стогне Дишр

жала».

доренка, що не виправдав

широкd» і «Дніпро».

В Р

звання

колгоспу ровича Шевчен:sа. -«аК И ви знали Пa1DlЧl», . у- комуиіст т. Ковб,асинський І ..С. Хор БУ."'ІІКУ КУJlЬТУРИ проспі- банік-«На панщині пшеницю ,'ВЖИВ заходи, щоб ~о~ращ~ти. ПІД. .. . . . . . . готовку до веснянО! СІвби І Пlдие-

'.

сення продуктивності громадсько-

Т. 301OТ,la.

го тваринництва.

Ще т..I... реlllПJl спueвoі ха,.. І очІ роз'їдав отруАвиА .....

ЗустрІв 11 О..еву Прокопl.1fy вчора­

І БІв неі uOIJ1Ull[-рокl" сІ ...

ЯК матІр "lОБИМу .есиа Аlтвора

СтареИloка. зіГВУ.lась, іl

А _а аем ..1 ..eaua .б_та мати

ЯК льон бу..о м'lІке Aoro .o.tOCCJl І ~I синІ, наче .0"01ll1UL І море CJllз Із цих очей .ІІІІ.8ОСIt,

1I ОТОЧИ.llа,

ДП неі ан.емо з вorвeM З88ЗIІТТJl.

Вже трактор впевнево веде.

За 8аllll найпершІ путівп

ко.посnВВL

агроном.

••

Бровари.

ОПЕРАЦll НА СЕРЦІ 3acтocyвaНRII хірурга жімо, 20-25 хви.пrв не поонз­

являють внутрісерцеві операції. 'lИТься на ньому негативно. Talte ОХOJщв;ження ,цо темпера­ Справа в тому, що АЛЯ іх прове­ тури 26-28 граАУСів вище НУJIЯ ,а:ення необхіАНО буває хоча б ііа KiJIЬ&a хвlШІН вИUЮЧИТИ серце Аосягаеться з ,а:опо.огою спеціаль­ них

з кровообігу.

Але ЯК це зробити, не ВИJWI­ кавши тяжких порушень в орга-

гумових

«ХOJIодових

ковдР»

або «костюмів», ЩО іх о..ягають

на хворого (ці «костюмИ» мають пожвійні стін:sи, кіж ПИІІИ цир­

Аало

ОХО.lо..жеlПllt вже позитивні реЗУJ[Ьтатн. На'-

при:sла,ц,

у

трирічної

,а:івчин:sи

J[ю,ци М. БУJ[О ВИЯВJIене тяЖltе захворювання серця, я:sе веlШJlY-

Аянські вчені довели: ВЩО за­ стосувати

штучне

ОХ9.1ІОАЖеJDUI

вавти штучве ОХОJ[о.цжеИНJI, ' хі­ рурги .Іеиінгра,ll;ськоі uів:іп, :ке-

в організк ВВО,8;nЬ різні препара­

ТL Пїcu цього зразу ж приступа- операцію, врятувавши АИТИВУ ві,а:

ють Ао операції. Потім ш.п.яхом обі- заrибелі.

організму, то ві,а:су'l'Иiс'l'Ь припп­ гріву xвoporo ві,а:ВОВJIIІЮТЬ Ворву крові 1.0 серця ПРOТJIrом, с&&- III.IыIJ a8'l'Т6,1Ї.UьВicть орraвiзму.

.6И

01477

На мітингу ВИСТУПИJIИ лейбо- повинні,--сказав РИСТИ-ЧJIени паРJlаменту Уільхм Уорбі і Артур J[ьюїс. Промовці заЯВИJIИ про те, що незважаючи на ратифікацію паризьких уго,ц фран-

CiHb:tya

пере,цає, що

в районі Хіно (Японія)

Уорбі,-поси­

.пити наші вимоги щодо перегово­ рів між чотирма ,цержавами з ме­ тою мирного розв'язання німець­ коі проБJIеми».

....

11. г, ич. кандидат lIeДII'UIJIX наук.

люцію, яка вимагає від усіх уря­

ві,а:бувся ,ців негайного припинення вироб­

масовий мітинг, на якому був присутні 6 тисяч ЧОJIовік. Учасники мітингу схвалили Ві­ ..еНСЬЕе. 3вернення Бюро Всесвіт­ ньої РаАИ Миру і прийнЯJIИ резо-

ництва і ЗНlпцення існуючих за­ пасів ' атомної зброї. На мітингу був присутній голо­ ва .нПОНСЬRОГО

К01ІЇтету

захисту

миру Ікуо Ояма.

Обговорення пар"зьиИl угод ' в комІсії сенату США Сьогодні в комісії сенату в за­ кор,а:онних еправах почалось обго­

че приво,цить ,8;0 скерті. 3астосу- ворення питання про ратифіка­

рованої прОфесором КупріJШО­ ЩО кожуть привести ,8;0 КУJlЮ6 ХОЛОАН3 ВОАа). ПОРЯА з ТИІІ смерті JlЮ,цини, яку оперу~? РаВП, успішно зробиJIИ С:ВЛI:WIУ нізмі,

ти озброєння 3ахі,а:ноі НімеччиliИ. тривати, ' але й ПОСИJIИТИСЬ. «Ми

Агентство

8 aanll. ма ТИЩЕНКО,

П. КУЗЬМЕНКО,

ТИСЯЧ нових членів.

Японськи. народ вимагає за60РОНИ атомної зброї

Олено Прокопl.но, АККУЄІІ, рlдиа,

Це партІІІ .Ідкри.. а Ш.lIІХ ЙОМУ шировА,

Значні тру~нощі ~I

ПРІІМ)'IO'UI ІІС.ІІ...

Тепер ми праЦJOЄМО на б.taro BIТ'nI8ВH­

У.е ОН08.llеиа пишаЄТЬСIІ земв.

Лунає пlсн•• Троторвl бригцв На БІй за .ро.аї .П01J.llТЬ ва ПО"ІІ. І тоі колись мuеиьхиА ХоІОІІЧНК сивьоохий

1ОО

29 березня в прuіщенні муНі- цузькою Радою реепубліки, бо­

Я тако. ті ще тодІ пOlllOбнL

В хиаачlй З.lо6l s.о.цячн нагав.

ДЖОРАЖО ської комуністичної партії всту­

ципалітету Хорнеі (район .I01ЦO- ротьба проти озброєння 9ахі,цної на) вї.цбувся мітинг протесту про- Німеччини повинна не тільки

Вона нас oIIJOбовно читати учи...,

Роки мину"и, ВіАгримІв канонцв,

С. Ввryplвщина.

.аіт...

Колись JI із братом Ао шкOoIJI ходив,

х..опчииа чув ті ще на ro.wl.цl. БJlaruьно промо.....: сМатусlO, IIcTaны> Не IІСТ8.ІІа. Замучнп гiTaepl.цJ.

Юнак по вьому твердо l,ІІ,е.

..Іт yJlte

(ТАРС).

Мітинг протесту в Лондоні проти озброєння Західної Німеччини

Мені пригцалось: Мuевький UОDЧнна,

Рвдв вІн, приТу..... Вlись Ао руо.

партії

у Веиеції, заивив, ЩО за перші ПWIИ

ВЧИТЕЛЬЦІ

хімічних

Зростання ЧИСJlа ЧJlенlв IтаJlіilсыіi комунІстичної партВ' ЧJrен секретаріату Італійської три місяці 1955 року,цо Італій­ АмеЩОJ[а, виступаючи на мітингу

ТВОРЧІСТЬ НАШИХ ПОЧАТКІВЦІВ

тонн

---~---

комуністичної

а.---------

ТРАКТОРИСТ

ної про,а:укції, в тому числі леме­

Новообраний голова

________....

ві,цвантажив

ПРОІИСЛОВПХ

ре,цньої ШКОJIИ Дем:ченко ~. про.І. Дуніпан прочитала вірш читав }I;JIЯ ПРНСУТШХ леКЦІЮ про. «У всякого СВОЯ АОЛЯ» В. М:узи&а

,

минулого

року.

Завідуючого господарством І. Си-

о' б

машинно­

тракторних станціях ЗРОСJlО М,айже

.піотек,ОЮ. Вчитель Броварської св- ,цемократа Т. Г. Шевченка. життя і АЇЯJlЬність Тараса Григо-

у

року) викрито ряд фактів безвідповідального ставлеиня до заготівлі добрив, підготовки на· сіння, інвентаря, безгосподарності

1955

,ll;ИНКОМ культури і районною біб~ віального поета,

Число

Аньшаньський металургійний комбінат допомагає ~ільському господарству Китаю

ВЕЧІР МОЛОДІ 3а три місяці цього року Лнь­ Ві,цбувся вечір робітничої МО-І Учасники жітературного ч ртка на тваринницьких фермах. Вис- maньсьш металургійний комбі­ ХО,ll;і, організований райоНJlИl( бу-

'1 ніl1'НЯ 1955 року

в НРАТНАХ НАРОДНОТДЕМОКРДТlї

КомісіІна торгівля

Виставка в школі ЩЦ час весняних каШу.JI в Броварській сереАНЇЙ ШКО.JIі вцкрилася виставка речей і

П'ЯТНИЦЯ,

цію паризьких угод.

Обговорення почалося висту­ пом ,цержавного сеJtретаря Далле­ са, який твер,цив, що УГО,ll;И «мо­ жуть гарантувати в Європі ЄА­ ність і безпеку», хоч відомо; що

паризькі угоди закріШІЮЮТЬ роз­ кол Європи. Даллес підкреслював, ЩО включення Захі,цної Німеччи­ ни в Північно-атлантичний союз ПОСИJIИТЬ його У воєнному відно­ шенні, «зведе воєдино збройні си­ JIИ європейських країн членів НАТО».

Редактор

(ТАРС). С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

ЗІІІ.

1042 -.2500.

39 номер 1955 рік  

39 номер 1955 рік

39 номер 1955 рік  

39 номер 1955 рік

Advertisement