Page 1

Л"ОАЄf'арl гсlх ІСраін, tl~Ha4f'ecJl1

ПОВІДОМЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВА

ВЕДІ~1Л

ФІНАНСІВ СРСР

11

Державна позика розвитку народного господарства СРСР (випуск 1952 року), ви­ пущена на суму ЗО млрд. карбованців, розмі­ щена на кінець дня 8 травня на 35 мільярдів 712 мільйонів З74 тисячі карбованців з пе­

ТРАВНЯ

1952 р. Н!! З9 (8З8) Орган Броварського райкому КП(б)У та

Ціпа

райради депутатІв трудящих, Київської областІ

3

10

коп.

ревищенням на 5 мільярдів тисячі карбованців.

н?вленоі суми

ЩЕ ШИРШЕ РОЗГОРІіЕМО СОЦІАЛІСТИЧНЕ

повсюдно з

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

редплату

реДИСКІІ І

Д. Какун) підотувада ГРУПТ під не виконано, II П1ДСІПНО .lIІше огірки, помідорп та інші пізні по MOPKBi~ Вl';І.()сіЯElО 9 гекта-

овочеві культурп і сjятп.

почала

І\ОJГОСПIlИJШ

брига;І.П всс роблять того, щоб ВПРОСТИТІІ

го року ВИСОІшtt

їх рів ЦІІБУ..'lі, моркви. В горо:щіll

ГОІЮДІІhОЇ бригаДі ІІРJJПУСІ{асться грубе по-

УРОіl\аП

І{JЯ рушенпя агротехні1\П _ півтора пьо- гектара дибу Ji посіЯЛІІ поово-

чів, вдосталь IlостаЧIlТlI їХ І\ИЯ- гано--грунт

вая. Ко.1ГОСП

Ул\С

закультпвували в

віДІІравив 0,1 ІІІ І слід, ненкіСІІО, а також

Міністерством

фінан­

10 травня 1952 року дальшу пе­

позики.

Міністр фінансів СРСР А. ЗВЄРЄВ.

Завершити посадку овочів

ка. Городня бригада (Gрпгадпр дбають. П.lаІl .. !10c.in~

позики,

СІВ СРСР, на підставі вказівки Ради Мініст­ рів СРСР, дано розпорядження припинити

ЗМАГАННЯ ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ ВСІХ

Мала всі МОЖ.1ивості tt ПОВИНна буда повністю закінчити сівбу ранніх овочевпх КУЛЬТУР городня бригада 1\0.1ГОСПУ імені Леніна, с. R.-Дпмерка, де бригадпрои П. .J1ебединець. ІІроте, тут за ВІІСОI\иtt урожап їх не

Затягнулп сівбу цибу.nі,морквп та іншпх овочеВJlХ КУЛЬТУР Народна позиuа заЗШІськиft КО.1госп «( ІІІлях Колгос пники артілі «Більшо­ иіцнішас I\О.1ГОСП, замож­ Ілліча», погрсбськип імені І{іРОВ3,боGрпцЬКиft імепіСталіна. ВИІ\}), с. РОЖНИ, вважають но­ нішпм і ра.1існішим стає пз,­ 30всім не посіП.1І1 СТО.10ВОГО ву ПО;ШКУ своєю рідпою, кров­ ше ЖПТТЯ. Торік, напрпклад, буряка се~lИполківськпа КО:1- ною справою, ОДШІМ ~ важлп­ всі МИ за чесну працю одер­ вих заходів, спрямованим на жалп багато хліба і іНШllХ про­ ~осп. іш'ні Леніна, ~Іокрецы\fi BICНl Будьонного, заЗИМСЬ1шfi зміцнення могутності радянсь­ дуктів, фуражу Д.1Я худоби, по кої Батьківщпни, створення ма­ 4 карбованці на кожен трудо­ (ІІІлях 1.1ліча». теріальної бази комунізму. день. Все це-наС:ІідОК піклу­ Б.езрозса~ІІпfi посів капус!п На міТІІПГУ, якиtt відбувся в вання більшовпцької партії, ра­ У ВІД1\ритпfi ГPY.~T с~рпя~ ПlДколгоспі, секретар партifiпої ор­ дянського УРЯДУ і особисто пищенню врожапносТl, КрІМ тоганізації В. Ппщаft заявив: великого Ста.1іШL. го, змепшусться витрата робочої - Нова позика - це діПсно JI 3 радістю передплачую но­ си:ш, а мііІ\ тпм У ряді колгоспів, напрпклад, i~leHi Жда- народна ПОЗИІ{а. Наші трудові ву позику і знаю, що Мій нова, с. J{раСIlліВI\а, імені заощадження, віддані в ПОЗИКУ скромний ШІССОК піде на вели­

перші 340 l\i.lorpa~liB. цибулю не закоткува:ш. ПРП Сталіна, с. Ка.1ИТl1, не викона- державі, підуть на споруджен­ K~ справу будівництва 3акінчпв сівбу ранніх город- ІІЛllllі ~Ю тисяч торфо ·перегпifi- :ш П.lану посіву капустп без- ня наt1біЛЬШIlХ У світі гідро­ ШЗМУ.

електростаllцitt і зрошувальних віх кул~)тур I\О .'lГОСП i~I(~lIi НІІХ ГОРЩИ1\ів ВИГОТОВ.1ено лише розсаДIШ~1 спосоБО~I. Сталjна, с. РУС(lIIів. Тут посін- 2 тпсячі. ~IiiI\ іНШЮI, прппусСТРОІ\П посіву ранніх овоче- І\ана:1ів, на будівництво повпх 110 20 .гектарів ~llIБУ.1і, п~ 10 кають T}:.or порушення агротех- вих культур шшають, пізніх­ ВИЩИХ учбовпх З1К.lадів, заво­ і фабрик, шкіл, БУJПН!іів гектарш ИОРІ\ІЗИ 1 CТO.lO~OfO uуря-,І ві І\![ і під час посадки картоп- IlCJча.'ІІН'Я.Не гаЮЧІІ часу треба дів ]іУЛЬТУРП, потрібних народу, па ка,посадж~но. ~ ГC,I\TaplВ \aYC- лі. БРIlГа.дпр різьничої бригадп за день-два закіНЧIIТИ носів ран­ виробництво нової потужної ти ПрИ ПЛ,LНl ~. І ~ро~~я брига- А. ]\узишк перші 8 геІ\Тарів ньої городпни і РОЗГОРНУТИ сів­ да прпступає до OOPOOlТKY ран• Gy та посадку пізніх овочів з сі.llьськогосподаРСЬІ\ОЇ техніки ніх овочів, підготувала ГРУВТ l\аРТОП.1і лоса;щв зовсім мілко ТІІМ, щоб папБЛIlЖЧІІХ днів :Іа- для нашпх КО:Ігоспів. ІІа ланах нашої артілі пра­ під помідорп, огірки та інші -па 2-З саНТЮlетри, бе~ попе- кінчити цю роботу, нристу[]пти цюють зараз потужні трактори, культурн. Так ca~IO-B колгоспі peilHhoro маркерування площі; до оброг,ітку ЦИХ культур. «БіЛЬШОВll!\», с. РОilШП, імені ТРаІ\торна бригада т. Хрустова ВНРОСТИМО в ЦЬОМУ році ВИ­ розшпрюється механізація ТРУ­ Андреєва, с. Богдавівка, « Зоря», підготувала 4 ГС1\тари рі.1.'Іі сокпtt УРОіІ\аП овочів, вдосталь дuмістких процесjв У ВСЬОМУ вироБНІІцтві, з КОЖНИМ днем с. Кулаженці. неякісно, 3 огріхами. постачюlО їх КlІЯнам!

мують

слова

Обслуговуючи колгосп « 'Іср­ вона ~T країна ,траfiТО}Jпа брпга­ да лr~ Т _(б рпгадир т . I~ роль) зобов' я~а.1ася поса:щти тра ктор­ НИМІІ саджа.lІ{амп 90 гектарів картоплі. ПоеаДіlіСIlО 11 О гек­ рів.

3анінчили посадну нартоплі

ріотичної гордості

*

виконуючиіі обов'язки

;ШКІІ.

Зразу ж після мітингу поча­ лася дружна КОЛГОСШШJ{И

пере;І.П.1ата. Всі підписаЛІІСЯ на

нову позшt~·.

І. Мехед.

Великий вклад у справу миру

рону

Постанову

Колгосп .Шлях Iл.11ча",

Ради

Міністрів ~ІОrутнішою, і TO~[Y

ким схваленням.

с. 3азнм·я.

....

•*

:~

Р:1діетю

вклад У справу

К. Ячник.

чої праці,

рідна

с. ГоголІв.

З}IІЦнення ми-

залпся

праЦІоватп

хочемо,

ще

краще,

Батьківщина

щоб паша СЬІ\ІІХ КУЛЬТУР· була

ще

Ф. Буяло.

Дружна передплата

ХУДОБА ВИЙШЛА

Громадському тваринництву-­ більше КОРМіВ

Дружно підппсавmись па 110-

великий ву ПОЗІІКУ, колгос~нИl\И зобов' я-

9G гек- ченко. - МІІ, люди мирної твор- урожаtl всіх сіЛl>ськогоепо,:ЩР­

А. Проценко.

с. РОіl':ИИ.

.

по- ру, -заявив на мітингу Г. Тка- ВИРОСТПТП в IIЬO~IY році високиtt

Ііо.'lГОСН імені МО.l0това

І

- Нова позика. -

Рільнпчі брпгаДll І\оЛГОСПУ сіяв на зелсне доБРПDО «Більшовик}) закіпчи:ш посад- тарів .'Ію[]пну. 1ty картоплі ІІа 143 гектарах.

директора МТС.

Броварська МТС.

наступного

віталп по(;­

танову Ради Міністрів СРСР про випуск нової Державної по­

Наслідуючп заl{.1ПК пухівчан, ДбаЮЧІІ за ВИС01шfi УрОліап СРСР про ви пуск нової Держав- підписує~IО('Я на нову позику. КОЛГОСШІИКІІ колгоспу імені наступного року, колгосп по­ ноі ПОЗІІЮІ РОЗВИТКУ на.родного Палкої любові ,10 біЛЬШОВlIЦЬ­ Щорса, с. hllЯіlшчі, шпроко сіяв 114 гектарів ЛЮШШУ, ш{иtt розгорну лп сопіалістп 'Іне зма­ буде заорано ШL добриво під ГОСПОД:1рства Союзу РСР зуст- кої партiJ', радянського УРЯДУ гання за ІШСОJ\і темпи і якіс­ озимпну. ріли КОЛГОСПНІІКИ колгоспу і в~ликого Сталіна uули спов­ НУ посадку картоплі. Ця робо­ «Зоря» с. Кулаженці 3 веЛ1І- нені виступн т.т. ~eCTepeHI\a О., В. Ковпак. , , Ткаченка Ф. та ШШИХ. та закінчена. Посаджена кар­

топля ва 260 гектарах - ва Перевпкона.1И план посаДІ\ІІ значній площі квадратно-гпjз­ картоплі траю:орпі uригадп .*N2 довим способом. 2 і 3 (брпгадпри тт. Сом }І., В. Вітер. * ,1JУК'яненко Ф.) та інші. г. Лимар,

Люпин-під урожай

KO~11T­

На ~ІіТІШГУ ВІІСТУ ПИЛІІ Ф. Нестеренко, Ф. І\аРСШІ та ін­ ші. Всі вонп з ПОЧУТТЮІ пат­

1

Механізатори дотри­

374

у зв'язку із значним перевищенням вста­

ЧЕСТЮ ВПІіОНАЄ)ІО аОБОВ' JIЗАНIJЯ, ДА ІІІ ТОВАРИІПЕВІ СТА..ІІПУ

Піс.1Я дощу, ЩО проtlшоп цп~ІП ЦНЯ~ІИ, ДРУЖIlО піШJП вгору овочеві КУ ДЬТУРП n I\О11ГО('пі іиеві .1сніна, ('. ПЛОС1\С. Рядкюш зелепіr. рання ЮШУ('та, росте цибуля, показуються СХОДП моркви, с.ТО.10ВОГО буря-

мільйонів

712

позики

Про ВІІПУСК нової Державної ремогаjlИ рз,ДЯIlськпfi паРОl 30бов' язанпft )IYДPO~IY І\еріВIІПІП­ ВУ lіомуніcrИЧlIоІ партії і її голів ве.1ИІ\ОЇ ро­ подарства СРСР колгоспнпкам, ВОil\ДЯ ве.1ПІ\ОГО ('ТtLліна, :':1ПСВ­ що праЦЮЮТh у полі, на тва-

В ТАБОРИ

позики розвитку народного гос-

Пона~ 500 Дбаючи за створення ~liЦHOЇ БУРШ\[L. ~' плосківсько}rу код­ гатої худоби переведено вже в кормової ба~и для гроиа.J:сыогоo госпі i~leHi ."Іеніна затягнулп літні таборп. Тут оБJаДIlано ринницьких фермах,

розповіли

ПЯЛП, ЩО

пр:щюваТIВI\ ть ще на­

полегливіше на благо .lюGпиої тваРІІННПЦТDtl, RОР~lОдоGУlша сіпбу СП:ІОСІІПХ ку ли ур, прп загороди, підпавіСJI, організо­ агітатори. Цю звістку ВОНИ ЗУСТБатькіВЩUIIИ. бригада КО .1Госпу імені Сталіна, П~1а1Jі ЗО посіЯ.111 лише 10 гек­ вано водоnїti для тварин. Xy,~o­ ріла з ВС.lИКИIІ патріОТІІЧIIIJМ Неі l{ОЛГОСlІІlIlКJI, Ш\ ЩUІІ, с.Русанів, закінчпла еівбу KOP~IO тарів ІИРМОВОГО буряка. Всього ба ВІІпасаr;ться і одержує, як піднесеННЯ~I. Відбулися мітинвих культур- -45 гектарів вшtо- І\О:Ігоспа~ш, що обс.'1УГОВУС па­ ДРУЖПО переДП.1аТИ.1U НОВУ 110сіна на зелений 1іОIlВСПСР, 25 ша М Т(), посіюlO .1Jпше 156 зелеНІІЙ корм, MO.lO:~e скошене ги, які перетворилися в пазку 3ІШУ. гектарів кукуру~зи і ВПЮІ на гектарів кормового буряка-48 жито, якого відве;І.СНО Д.1Я цьо­ ~емопстрацію радяне ького па т­ силос, 45 гет\тарів кормового буряка та інші ку.'JЬТУРП. Через день-два тут ПОЧНУТЬ косити жито худобі, яку виводять в літні табори. Однак, в окреМIJ\ КО.'lгоспах діяльності нашої МТС недостатНЬО ще дбають за нагро~аджеllIШ кормів для ХУlоби. Ваприклад, у се~ШПО.1кіВСЬІ\О)IУ колгоспі імені Леніна і калитян-

ському імені Сталіна ще навіть

не забрали 3 бази

державою

насіння

ви;:tі.1ене

кормового

процснтів до плану. На зелениft конвепєр КО.1гос­ пи відве.1ІІ t 55 гектарів озпмих культур і 176 гектарів баГ1ТО­ річних трав. ІЦоб підвищпти ПРО:Іуктпвність тваРИННИlпва, треба вже на кращих ділянках почппати коспти жито і згодо­ вуватп Пого худобі, особливо коровам; через ТИтдень­ пшеницю, КОНЮШIlНУ.

чаеу органі­ ріОТИЗ~IУ. Всі впступаючі DlШ­ зації 13еленого конвепсру 3 кож­ ~ува.llИ, що всіма своІмп пего

50

гектарів.

НШІ днем удіП молона в цілому

по ф~рмі зростас.

aapa~

удіП збільшпвсн на

11 О

мо коситп конюшпну.

БоБРllЦЬКОЇ МТС.

С. l'ого.llв.

н роварська раttощадкаса про- чпслі кілька впграшів по

літрів.

Чере~ декілька днів почипас­

В. ВоНтенко.

Колrосп .іІСРВОllа ~:hPd'll1tl",

Виплата виграшів

вже

Худоба набирає у вазі.

вадить

5

виплату

виграшів

тиражу четвертої

1ООО

по карбованців.

Державної

Значну

кількість

виграшів

позики відбудови і ро~витку на· в~платпли І'оголіВСЬІ\а, требу.

Колгосп імені Хрущова,

родного господарства СРСР, ХІвська, літківська та інші сіль· який відбувся 27 квітня. За І ські ощадuі Kac~. п~рші д н.і трудящим ~аП.lачено І с. богуславська,

с. Требухів.

42

В. Каленченко.

І. Литвиченко,

аГРОНОМ-КОРМQВИК

3

ТИСЯЧІ карбоваlЩlВ, в тому

завідуюча райощадкасою.


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Сім РОІ\ів то­ му РаДЯНСЬІ\і 3броf1нї СІІ.1И побіДОIІОСНО за-

Боротьба народу Алжіру за ських фіскує свободу і незалежність

народу

UІІМИ ДІІЯМІІ французький мі­ ністр внутрішніх справ Gрюн по­

Радянськпй Союз за корот­

с. ПЛАТОНОВ Генерал-лейтенант

бував у гo.l0BHO~IY колоніальному

КИП строк лікві­

ВО.l0діані Франції в Північній Аф­ риці-Алжірl. Піс.'1Я ПОВ~РНСННЯ до ПаРllжа, Брюн .\ розмові з ко­

дував руПн}'ван­

і тепер Нім:еч чини і З~IУ('IlJ1И її до пов­ УСllішно неде будівництво КОМУ­ цої і ()еЗЗltстережної капіту:ІЯ­ І1іЗ~IУ за гспіальними накрес­ діі. В своему зверненні до на­ леННЯМІІ товарпша Сталіна.Вели­ роду 9 травня 1945 року кі (1)';1,0811 комупіJМУ В вашШ країні вш\лпкають радість і товаРІІШ Сталін сказав: «Велпкі ffiepTBll, ПРlIпесені захоплення 8СЬОГО nCpeJOBOro нами в ' і~'я свободи і нt'залеіІ~­ ЛЮ,lстпа. ВИllатних успіхів до­ ності нашої Батьківщини ,неЗ.1і­ сяг:ш країни народної де)lО­ ченні ~лпгодні і страждання, кратії, які впевнено йдуть 3 до­ пережиті нашим народом у хо­ помогою Радянського Союзу по ді віtiни, напружеНil праця в шляху будівництва соціаJізму. тилу і на фронті, віддана на 3 в е л п ч е ~ ІІИ 11 піДllееt'НІІЯМ

вершилп РОЗГРО~І

фашистсЬ1~ОЇ ня, ~~аПО,lіяні віПпою,

респондентами

цузького

що

незва­

уряду.

Насправді ж в Алжірі далеко не так спокіі'!но ЯК говорять про це представники французьких прав

ЛЯЧИХ кі.l.

ПіС.lявоєннl роки в Алжірі були ро!{а~ш посилення демократичного

(До семиріччя з дня смерті-ІО травня 1945 року (народився в 1901 році).

Американо - англitlСhкі імпе­ иогу радянського народу. ріаJісти сподіпаЛlIСЯ, що Ра­ Успіхи країп демокраТIlЧВО4 дянськиfi Союз У нШ віПні бу­ го табору! рух за мир в усьо­ то

заЯВІІВ,

жаЮ'ІIІ на окремі .беЗflОРЯДКИ", в АЛЖірі "панують тиша й спокій" і 10-мі.'ІьЙонне населення цієї краї­ ни "проиняте Довір'ЯМ" до фран­

о. с. ЩЕРБАКОВ­ олтар Вітчизни, - ІІС мпну ли будус нове життя веJпкпtl ки­ марно і }'вінчаЛlIСЯ ІІОППОЮ пе­ таtlськиti народ, ВИКОРlIСТОВУЮ­ видатниіі діяч більшовицько' ЧIl досвід і братерську допо­ парті' іі Радянськоі держави ремогою над ворогом ) .

де якщо не ро ;~(jИТllіі,

ру ХУ. В цей період зміцнІли про­ гресивнl органІзації тубіJIЬНОГО населення І зв' язки між трудящи­ ми-французами і алжірцями. ПІд ТИСКОМ народних мас Алжіру фран­ цузькі колонізатори були змушеНІ

ПРИЙНЯТИ так званий закон адміністративну .реформу·.

про Але

ця "реформа- не припинила зрос­ тання невдоволення в усІх верст­

на­

вах населення країни. Американ­ му світі, ЯІШЙ набрав величез­ БоБрицы{йй сільсы{йй ськІ монополії, що хазяйнують в стільrш ВІІснажсниfi і ослабле­ НІІХ розмірів, викликають за­ А.'1жірl, ::\ахоплюють в свої руки Раді-перехідний НИИ, що неМlIнуче попаде n мішання і шалену злобу в та­ природні багатства країни, вІд­ новну економічну і поліТІІЧllУ борі паJіїв віПни -американо­ Червоний прапор чужуюrь зеМ.'1і у KopiHHoro насе­ залежність від США і Англії. апг лitiських імперіалістів. Підведено піДСУМКll соціаліс­ лення, витісняють його в безплодні пустині, приріl<аючи мі.'1ЬЙОНИ лю­ Але РаДЯIІСhкиtl Союз зрупну­ Новоявлені американські ТІІЧНОГО змагання між сjльськи­ дей на голодну смерть. нав усі підступні заміри воро­ претенденти на евітове пану­ ми Радами району Зd. достроко­ гів, він Ю1Їішов з віfiни ще вання, ~абуваючи про безслав­ ве виконання плану фінансових При сприянні правлячих кіл ФранцІї імперіалісти США пере­ більш зміцні.1ИМ і могутнім .. кварталу. ний кінець гітлерівської кліки, платежів першого · Перемога, ;здобута l'аДЯІІСЬ­ гарячково готують нову світо­ Першість завоювали трудящі творюють Алжlр у свій воєнний П.lацдарм. Як повІдомляє іноземна кпм Союзом у Ве ..'ШКШ Вітчпз­ ву війну -~бивають агресивні с. Бобрик. Сільськіft Pd.nї (го­ преса, в Коломб-БешарJ (на кор­ няній Вilїllі, була результатом БЛОКІІ проти Радянського Сою­ лова виконкому т. Піддубний, доні Алжіру і Марокко) створю­ ються промисловІ підприємства незмірних Пt'ревJ.Г радянсько­ зу і країн народної демокра­ фінагент т. Піддубний) присуд­ воєнного значення, прокладаються го суспільного і державного тії, роздуваю,;ь шалену гонку жено перехідний Червоний пра­ злітно-посадочні П.'lощадки для ладу переJ капіталіСТIІЧНИ}1 озброєнь. Вони розп'язали пор раі1ради деПУТатів ТРУ:Щ­ американських бомбардувальників. ладом, переваги Радянських Порт Оран перетворений у війсь­ злочинну загарбницьку війну щих і райкому КП(б)У. ково - морську базу США. Збройних СИJ і радянської проти ВО.1елюбного корейського К. Різаненко, ВОЄllllоІ паУІ\ІІ на::! ~БРОnllИИИ народу. В своїх жах,nивих зло­ Запа;Іювані героїЧНОЮ боротьсекретар виконкому райради

сила~ІИ і воєнною наукою шиетської Німеччини,

фа­

резуль­

чинах

проти

людства

амери­

депутатів трудящих.

канські імперіалісти перевер­ татом мудрої ПОJітшш більшо­ ШИЛlI гітлерівців. Вони засто­ вицькоl партії. сували в Кореї. заборонену бак­ Творцем і . органі ;и,тором істо­ теріологічну зброю. ричної перемоги над фашист­ Могутній табір миру, очо.nю­ ською НіatеЧЧIlIІОЮ є геніаль­ ваний Радянським Союзом, смі­ виП вождь і вчитель радянсь­ ливо і наПО.JIегливо ВИКРІІває кого народу, найвпдатнішиft ЗЛОЧШІІІ.і махінації американ­ полководець товариш Сталін. · ГеРО!Чllиti раДЯНСЬ1\ИЙ наро,1.­ ських nrперіа.ilfстів та їх під­ собників і згуртовує під пра­ переможець ВІІЗВО.llIВ народи пором боротьби за мпр усі ми­ Європи, в TO~IY чпслі П пі~Іець­ ролюбні народи. кий народ, ві::! фilшІІстсыlогоo

у юних мічурінців

шо! ШКОЛИ, ЯКИМ керує вчи­ Te'nb ' біології Іван ЯковлеВlIЧ

ніl- ви НІШ і зміцнів

ну творчу

наРОДIlО­

могла BeJllKoMY KllTal1cbRoMY пароДові ВПЗВОJllТІІСЬ від ішrе­ ріалістичпого ЯР~Іа і rтВОІШТП пезалежну КІІтаI1СЬІ\У Народну Республіку. Утворився могут­ піП демокраТIlчнпtt табір 3 800міJlЬПОННlI)І населешши, 0'10Jlюваниl1 Радянськ 11 м Союзом. ПіС~lявоєнні РОКІІ бу ли рока­ МИ небаченого процвітання держав, які ВХО;ЩТЬ до Тdбору мпру, демократії і соціалізиу.

Пр1ЦЮ

шої ве.1ИІ\ОЇ БатькіВЩllНИ. Ріцянські люди с.покіtlно і впевнено дивляться в майбутНЄ . Пильно стежать вони за підступами

І

реакції, свято зберігають дер-

жавну таємницю, бережуть, як . . . 3lНПЩО

ока, сощаЛIСТПЧIIУ ВJlас-

ність, всемірно зміцнюють мо­ гутність свосї рідної держави. І якщо ЮІерпкано-апглittські імперіалістп РОЗВ'ЯЖJТЬ війну проти СРСР і країн народної демократії, їх неминуче спіт­ кає ще rанебніша доля, ніж ДОЛЯ гіТ.1ерівської фашпстсы\її зграї.

Свято Перемоги в столиці України

Учні нашої середньої школи посади.nи вздовж доріг, біля Сі.льрадп, магазину та в інших МІСЦЯХ ~500 декораТllВНПХ де-

імперіалістичної рев. с. Требухів.

кон­

нали, переслІдує прИХИЛЬНИКів ми­

ру. Особ.'1ИВО звірячою БУ.'1а роз­ права фраНЦУЗЬЮIХ вjІастей з де­ монстраціЄю, що В~J{бу.'1ася недав­ но ь місті Алжірі. Ії учасники ви­ мага.'111 зві.1ьнення УВ ' язнених в тюрму без усякої вини патрІотіВ. Жандармерія й охранннки відкри­ .ш

по

демонстрантах

вогонь,

ді врізалися в натовп ... За дани­ ми газети "Jliберасьон·, число по­ ранених, серед яких було жінок І дlтсіі, досягло

багато ЧОЛО­

500

вік.

• Юманіте"

Газета

підкреС.lюва­

ла в ЗВ' язку З цим, що кривавий французьких колонізаторів € складовою частиною урядового

TepolJ

"плану провокацІй і репрtСій про­

...

ти алжірського народу в резуль­ таті якого ЗНОВУ пролита кров в

АJ!жірі, як У Тунісі і В'єтнамі«. Незважаючи цузьких

на

терор

властей,

фран­

алжірські тру­

дящі посю'юють нацlона.'ІЬНО-ВИЗ­

вольну боротьбу, повстають проти кабали американо франнузьких колонізаторів, які намагаються перетворити Алжір у во€нннй плацдарм, а його народ в гармат­

-

не М·ЯСО.

Гризня в таборі

палі'в вІйни

у таборі IмперlаJ1lзму далі

01470

по­

силюються ВНУТрІШНі суперечнос­

ті. Головною причиною ЇХ

бо­

ротьба імперіалІстичних хижаків З4 сировинні ресурси, РИНКИ збу­ ту і сфери прикладання капіталу. Суперечності ці ОХ(lПЛЮЮТЬ всі капіталістичні країни, проте го­ ловними

залишаються суперечнос­

J Англією.

ті між США

иі суперечності

знайшли

свій

вияв і пІд час переговорів началь­ ника штабу вІйськово морських

сил США

-

адмірала

Фехтлера

начальниками штабів АнглІї,

вІдбувалися з

ПО

2

6 квітня

народні маси

морському командуванНІ.

про

.

з що

в Лон­

розподіл

Л ~~ipy

з

кожним

сы\./и ПОЛітиці американо - французькнх імперіалістів. У кінцІ l(вітня цього року

М. Сом,

Кон-

.

стантіна, БеНі-Саф та інших мІст нічно-атлантичному СОЮЗІ. ~eHepa-

..

оголосили

ли США безцеремонно

страик.

ВИМёJгаючи

заиняли в

.

ПО'.

ліпшення ум.-:>в праці і ni l.вищен- цьом) агресивному блоЦ1 в(.1 roня заРП.'Іати. 24-ГОДIІННИЙ ' страйк ЛОВН.lс• командні пости, надавши провели робітники міста Керрата. англ1ИЦЯМ лише "право·...

підко­

Докери Алжіру протягом кількох рятися наказам Вашингтона.

Ан­

місяців відмовляються нантаЖІІТИ глійська газета .ДеЙлі мейл" у судна Д.'ІЯ французьких інтервен- зв'язку з цим пише, що "... англіЙ­ тів у В·єтнамі. В країні проходять

ці ПРИХОДЯТЬ в

численні демонстрації на пlдтрим-

про

ку опору. туніського і єгипетсько·

командуючим в раЙОНі

ro

ного моря".

~арОДIВ КО.'ІОНізаТОРСЬКіЙ поліТlЩ\ правлячих кІл Франції і Ан­ глії. Яскравим свідченням зростан­

лють

при

призначення

думці

американцSl

Середзем­

народу

Лондонські переговори мІж США і АнгліЄЮ закінчилися про-

за мир, демократІю' і поліпшення У~fOВ життя Є 120 тисяч пі;шисів,

валом . Імперіалістичні акули не ДОМОВИЛИСЯ в цьому питаннl.Скар-

постаВ.lеннх під

жачись на поведінку Фехтлера. який вимагав затвердити І\.оманду-

ня боротьби алжірського

Зверненням Все­

свІтньої Ради Миру про укладен­ НЯ Пакту Миру між П'ятьма вели­ ЮІМИ

державами.

На.lяканl цузькІ

учень Х класу.

шахтарі

ІмперІаліСти Америки і Англії давно спорять про розподІл ко­ мандних посад в агресивному ПІв-

ся

-

ПОСИ.l~ННЯМ

колонізатори

задушити

репресіями і

кинуто

націо-

ВІІЗВО.'ІЬНОГО руху, фран­

намагають­

його

кривавими

терором .

понад

150

У

тюрми

тисяч алжір-

ючим Середземномор'Я амери­ канського адмІрала Керні. газета "Дейлі експресс називає це ще однією .неприємною пілюлею",піда

несеною

Великобританії

Амери-

кою.

Р. Стреnьников.

Чому закритий клуб? Наив рільнича брнга;щ-в 3 кіЛО~Іетрах від центраЛhНОЇ са­ диби .колгоспу. Тут є клуб, але віН заСlIпаннй зеРНО~І, і колгоешшкам, ОСОUJПВО MO.10;I.i : нема де провести своє дозвілля.

всць" Нa;J.іЙшов .'ІНСТ про

ви,nися в себе.

кого споживчого товариства с. За­

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ ДО

ре,1акції

газети

uстахано-Ізахарченко П. те,

що

не

повністю

рахував йому трудодні

на­

за варту­

• Біль­

в магазині с. Заворичl завжди не

вання. Правління колгоспу

В повному асортименті € товари. Фаюи Пі;пверднлись. Як пові;lO-

щовик" повідомило редакціЮ про те, що належнІ трудодні т. По·

~aBHO в нас не будо 11 .1Є'кпії. мн.1Н редакцію, це питання розгля- ловку дораховані ЗаВідуючого фер· да.l0СЯ на засіданнІ прав.lіння мою т. Захарченка попереджено. Кіно-вже другиtl рік, як ди­ раrІСПОЖНВСПl.lКИ. Голову сільсь-

части­

воричі т. Денисенка попередже­ но і зоБОВ'язано, щоб вІн забез­ печив

своєчасну

доставку

това­

ріВ з бази райспоживспілки в ма­ газин. д,lЯ цього виділено додат­ ково

Ко.1rОСПНИК

КО:tГОСПУ .hі.'lЬШОВИК", с.

М. IВАницькиА. HapcY!t 2-0Ї дільниці Koro раиону РОЗШУКУ€

транспорт.

*Т.* ПО_l0ВКО *

Т. в. о. редактора

А.

з

Рожни,

надlс.1ав листа, в якому скаржив­ ся на те, що завідуючий фермою т.

ка Івана Семеновича, родження. до осІб,

Броварсь· гр. Дячен­

19 11

яким

місце його перебування,

р. на­ відомо

прохан­

ня повІдомити нарсуд.

Адреса редакції: к. Бровари. Київської області, вул. Кірова

по­

.'1іцеЙські маШІІНИ на повному хо­

доні. Справа йшла

на_1ЬНО

Ні праВ.1іння колгоспу, ні нах гарнізону проведені бесі­ секретар партіl1ної організаuії ди і доповіді, присвячені зна- не вж~вають .захщів, щоб усу­ НУТІІ ЦІ недолІКИ . менній події. ~Твечері 9 травня на 0зна­ М. Войтенко, Н. Попко, мснування Днл Перемоги над В. IlІьченко, Н. Денисова, містом прогрииідп ТРИДЦЯТЬ А. Ільченко. за.:шів святкового 'артилеріfiсьКолгосп імені Калініна, кого са,nюту. (РАТАУ). с. Літки.

Громадськість столиці У краї-/ УЧПЛl1щах і віі1ськових нп широко Ві~значпла се~lПрічЧЯ з дня побlДОНОСНОГО завершення Великої ВіТЧI1ЗНЯНОЇ ВіЙН~ радянського народу проти вlMe~ыIоo - фаШИСТСЬКІІХ З(1гарбнию.в. · На Пlдпри є ,,~твах,. будовах 1 в установах .мІста, ВІйськових

радянського

народу, державні інтереси на-

По.'Іlція

бою корейського народу проти америка~ських агресорів,зростаR-

Гурток юних мічурінців на­ ДHeь~ пос~люють опІр колонізатор-І

щині, Болгарії, РРІунії і АЛUL1демократичниl1 Дtц. У центрі Європи УТВОРІІ.,1ась lIіменька Демократична Реенуб.lіК(1. Пе­ ремога Радянського Союзу над гітлерівською НіИЄЧЧІІНОЮ і мілітаристською Японією допо­

патріотів.

демократичні газети і жур­

ням наЦlОнально-визвольногоруху командних .посТlВ у так званому на Близькому і Середньому СходІ, середньосх1дН')МУ і с~редземно­

Вікторов, проводить чималу ко­ рисну роботу. Біля школи по­ садили 318 декоративних де­ рев. ІОні мічурінці зібрали та­ кож насіння яблунь і груш, стратифікували його і висіяли Скоро і в нас Проводячи неухильну полі­ в розсаднику. тику миру, Радянський Союз бу де свій сад. г. Кощііі, не забупає і про зміцнення crapoCTa rypTKa юних своїх 3броtlних Сил. Радянсь­ мічурінців. ка Армія і Вittськово-Морськпfi Флот надійно охороняють JlИР- с. МОl'.рець.

яр~а, врятував .1Іодтво від З(1грози фаШПСТСhКОГО поневолен­ ня. 3 допомогою Радянської Армії в ряді європеІ1СЬЮІХ краін -Польщі, Чехос,;юваччині, ~~ гор­

року

1952

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

Велика перемога радянського

травня

11

Ь

Броварська раАониа друкаРВI КИЇІСЬКОГО обласвого управлінНІ

8

спраlU полїграф'П та JидаВНИЦТJа

Зам.

555-2730

39 номер 1952 рік  

39 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you