Page 1

~

з

СУБОТА

14 травня

р.

2005 N2З8

Виходить 17 квітня

(9647)

року

1937

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації І НА

ПІД&ИТО ПІДСУМКИ РО&ОТИ ЗА І КВАРТАІІ

·~

І

На останньому засіданні міськвиконкому, що проходи­ ло під головуванням міського голови В. О. Антоненка,

було розглянуто ряд питань, пов 'язаних з функціону­

в

на та бульв.

сового управління А. М. Зелен­

що. Приділяється належна ува­

ської про виконання бюджету Броварів за відповідний період. Так, за останні три місяці до

га

чення

загального

міста. Значно поліпшилась си­

:.чіського

бюджету надійшло сячі

гривень,

до

групи.

установ

загального

і

них трансфертів, відмічається тенденція до збільшення над­ ходжень у порівнянні

з відпо­

відним періодом ~шнулого року на 34,4 %. Про хід виконання Програ~ш соціально-економічного Til культурного розвитку м. Брова­

інформував

управління

на­

еконо!>rіки

С. М. Возняк. В ході звітності виконком Броварської міської ради відмітив, що реалізація 8іАУ заходів, спрямованих на

~лшшення стану справ в еко­ номіці та соціально-культурній

сфері

міста,

позитивним наприклад,

сприяла

деяким

зрушенням. за

Так,

січень-березень

року обсяги промислового виробництва в порівняльних ці­

2005 нах

склали

83,2

мільйона

гри­

вень, що у порівнянні з відпо­

на

обліку

зайнятості на

1

в

квітня

2005 ро­ 7,6% і скла­

ку, скоротилась на

ла

центрі

чоловік. У порівнянні з

1028

відповідним періодо!>І минулого року

скоротилась

заборгова­

ність споживачів за використа­ ні

енергоносії

грн.

-

на

1538,1

на

тис.

8,4 %.

Проте, незважаючи на пози­ тивні

зрушення

економіки

в

міста,

розвитку

стан

в

окре­

мих її галузях та сферах діяль­ ності потребує поліпшення. До­ пущено

спад

зі сплати основних платежів до

Пенсійного фонду в порівнянні з відповіднии періодом ~шнуло­ го року збільшився на

Заслухавши

16,3 %.

інфор~rацію

щодо функціонування ринків міста та їх підготовку до роботи у весняно-літній період, яка бу­ надана

ління

начальником

економіки

к ом,

члени

доручили

управ­

С. М. Возня­ виконкому

керівникам

ринків

ТОВ «ОВАЛ», ТОВ «Нива», ДП

«Самшит», приватним підпри­ ємцям В. І. Ісаєнку, Л. Г. Білоус першочергово надавати торгові

місця для здійснення продажу сільськогосподарської продук­ ції, включаючи м'ясо, в першу чергу

нальну відповідальність дирек­

торів вищеназваних закладів за

підприоrствах:

та

Фудс

ГБ

ТОВ

Україна»

-

+ 69,5 %.

«Бровари-молоко»

+ 55.7 %,

Казенний

рошкової

завод

-

металургії

по­

+ 52,0

КП «Київський завод алюмі­ нієвих будівельних конструк­ цій» 48,7 %. «Броварський меблевий комбінат» 38, 1 %. Ряд промислових під­ приємств здійснював іннова­ ційну діяльність, приоритетним

%.

+

+

напрямком

якої

є

оновлення

санітарного

благоустрою

жаль,

на

санітарного. порушення

-

тва»

в

на

спорудження ІІІ черги !57квартирного будинку по вулиці Кирпоноса, 7-А. І черги !52квартирного будинку по вулиці

Кірова, тирного

90, !1

черги

будинку з

354-квар­

вбудовано­

прибудованим приміщенням соціально-торговельної сфери по бульвару Незалежності,

17.

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету проводить­ ся фінансування будівництва адмінбудинку, артезіанської свердловини бюветного типу на бульв. Незалежності,

8,

май-

Київській обліlсті.

мирович

дорович

начальник

КОЛОДІЙ

Михайло на­ земель­

-

них ресурсів.

КУКШИН Василь Ми­

-

l'IЛ!JC ЬКШ'О

Н<І'І<lЛІ,НИК<І

Бровііреької екологічної регіоні!Льної інспекції. ПУХА Анатолій Оста­

-

пович

:t<Іступник

УГІfJіІВЛіННЯ

I'OC!Il >;\іІ fJl"I'Ba

І

llf1Ui\lJI3lJЛI,C'I'B<I.

КУШНІРЕНКО

Юрій

Іванович К<'fJІВІІИК йllii[JiПY <ІДміністраціі. КРИВОПУСК Роман Васильович оперупов­ новажений Броварсько­ го вімілу СБУ по м. Ки­ єву та Київській обліlсті (зі! згодою).

11<1-

3іІСІУПНИК

'ІіlЛЬІІИКіl БортницІ,КОІ'О міжрайонного управлін­ ня

ВОДНО['()

по

м.

Gроварському

ТРИГУБ

Олексій

Фе­

НіlЧаЛЬНИК

міськріl­

йонноr·о вімілу по бо­ ротьбі 3 організаційною злочинністю ГУ МВС Ук­ раїни в Київській обме­ ті. ФЕСЮК Олександр Тимофійович заступ­ ник начальника Бровіір­ еької об'єднаної податко­

СТВОРЕНО РО&ОЧУ fРУПУ

:\і!СТУ!!НИК

'ІОl І'РУІІИ. Чм'JІИ роuочоі І'J!УІІИ: БОИКО Сергій Степа­ нович ПерШИЙ З<ІLТУІІ­ НИК начальника Броuар­ ськоІ'О рі!ЙОННОГО вімілу ГУ МВС Укрі!Їни в Київ­ ській області. ДЯЧЕНКО Тетяна Ва­ силівна начальник ор-

вімілу

Бровари і

Бровііреького

хайлович

робо­

контрольно-ре­

візійнш·u району.

Валерійович З<ІLтуп­ ник голови ад,1іІІістр,1І\Їі, І'ОЛОlJИ

чальник

I'OCIIOДafJCTBil.

РУДЕНКО Тетяна Ми­ колаївна І'ОЛОВ<І ІІОС­ І'іЙНОІ К<>'11СіІ :\ ГІИ'І'<ІІІІ,

вої інспекції. ШИЯН Анатолій Іва­ нович головний лісни­ чий Вище-Дубечанськш·о дссрж.лісгоспу. І:; :и:н~ачених ПИТіlНЬ ГfJО'1іІІ\ЯНИ

~южуть

знер­

'І'<ІтиоІ 1\О членів робо<ю·І

:ta

rруІІИ

І>ршири,

15,

'1

<Ідресою:

вул

Гагі!рін,І,

ПЛеКСу, :земельних відно­

ЦіЯ.

[J<ІЙN'fJЖ<ІДМіністріі­ Кімнати 228, 327,

син, СОЦііlЛЬНОГО fЮ3ВИТ­ ку селі! та екології (за згодою). ТАЛАВІРА Петро Ми­ хайлович :;аступник начальника упріlвліннн

328,

а також повідомляти

<І І

'jiOII fJU~·І И LЛО BUI'U

КІJ~l­

про

порушення

земельного

чинного

законодавс­

тві!.

Контактні

телефони:

655-85, 5-15-74, 5-40-22 тріли

СВЯТО У ПУХІВЦІ 9 селі

травня. білим

Квітують цвітом

у

садки

біля пам'ятника ~агиблим воїнам,

червоніють тюль­

пани. А вгорі на пам'ятни­ ку стоїть у великому гнізді красень-птах,

лелека.

ніби символ життю хи, які ось уже

60

-

Це

пта­

років лі­

тають під мирним блакит­

ним небом і приносять в оселі

пухівчан

радість

новонароджених

-

немов­

лят.

А небо плакала, плака­ ла, як ніколи, в цей день.

Ніби оплакувало всіх тих,

Тут

хто не повернувся із поля

ти ветеранів прибули Гри­

бою в своє село, в свою

горій Миколайович Паш­

домівку. Оплакувало і тих

нюк

воІнів,

~іцька.

хто

помер

за

ці

і

Лариса

Петрівна

Були вручені юві­

довгі післявоєнні роки від

лейні медалі, а також кра­

ран, хвороб.

сиво

Незважаючи на негоду,

ішли до пам'ятника пома­ леньку,

спираючись

на

нал

ілюстрований

"Пухівка.

Великої

60

жур­

років

Перемоги",

вийшов

який

напередодні.

-

палиці, старенькі сивочолі

У ньому

ветерани,

пухівців, які пройшли до­

несли

букети

списки

квітів для тих, хто загинув,

рогами

війни,

захищаючи

гиблих,

фотографіі і роз­

повіді

26

наше

село,

рідний край.

Від

імені

Броварської

держадміністрацїі привіта-

7

імена

всіх за­

ветеранів

солдатських вдів, які до­

жили до цього дня і зус-

і

бО-річчя

є

Перемоги.

розділ

"Сучас­

ність", де розповідається про сьогодення села.

Учасники художньої са­

модіяльності тали

села

приві­

ветеранів воєнними

піснями.

Особливо

спо­

добалися глядачам висту­

пи ни

нових

-

аматорів

солістів

сце­

Богдана

Солодкого і Федора Щи­

голя,

жителя

села

За­

зим'я, дуету: Ольги Микал

і Федора Щиголя. Свято

завершилось

святковим обідом.

Віра ХОЛОШВІЙ.

ІНФОРМАЦІJІ

про стан виконання прогно3них 3авsань

під урожай

3 посіву

сільськогосподарських культур

2005 року станом на 12.05.2005 року (по всіх категорІях господарств)

і

місце сусідс­

одних

вагах

відпускаються сирі та готові продукти. В процесі торгівлі харчові

продукти,

псуються, холоду.

турні

порушуються

режими

ментів,

що

швидко

зберігаються

без

темпера­

зберігання

реалізація

ла, об'єктів виробничого та со­ ціального призначення, за раху­ нок всіх джерел фінансування. Так, наприклад завершується

МАЛЬЦЕВА Тетяна Григорівна Н<І'Іальник

ністю ГУ МВС Украіни в

Володимирович чальник вімілу

Воло­

На

числі

мають

«товарного

коли

єння

У місті

Олександр

ТИМОШЕНКО

димир Сергійович- на­

ГОСГЮДаfJСТВіІ.

чинного

тому

Так,

чових продуктів.

нових технологій.

ФЕЩУН

с1ДМІ­

[ЮбОЧОЇ

ГІ/)UДОlJІJЛЬС'ГВіІ.

ЖИ'І'ЛОНО-КО~1УН<ІЛІ,­

трапляються

порушення

законодавства,

асортименту продукції та осво­ здійснюється будівництво жит­

ГОЛО/Зі!

ГОЛО/Зі!

сільського господарства і

стану

територій.

ринках

випадки

НОГО

ВіД­

вімілу '1істобудування Til архІтектури. ПРУС Леонід Володи-

товар о ви робника~І.

Також було вказано на персо­

дотримання

;\ілу

Н<ІЧ<1ЛЬНИК

виробництва

становить 129%. Найвищих те:.чпів зростання досягнуто на «Євро

-

рьох підприємствах ~rіста. Борг

ла

управління по боротьбі :1 організованою :Jлочин­

-

земель

області»

промислової продукції на чоти­

відним періодом ~шнулого року

ТОВ

охорони

ДІДЕНКО Микола Фе­

ли

спеціального фондів та офіцій­

чальник

економіку

НіСТ[JіlЦіі,

Характеризуючи доходну частину бюджету, що склада­

присутніх

в

дорович

відсуrня.

ри

інвестицій

ність громадян, котрі перебува­

бюджетних

доходів

та

ла Васильович на­ чальник Бровііреького ~ІіЖрегіОНіlЛЬНОГО ВіМіЛу

МАЛЬКО Федір Григо­ рович

використан­

відповідним розпоряд­ женням голови Бро­ варської райдержад­ міністрації від 5.05.05 NQ 178 створено робо­ чу групу в складі:

туація на ринку праці. Чисель­

ного року заборгованість з вип­

з

підтримки

та

гані:заційноl'О вімілу ра­ йонної fИДИ (~l<I_:H'tJ;\010). ЗБАНАЦЬКИИ Мико­

земельних

Київській

спеціального

лати заробітної плати працівни­

ється

питанням

розвитку підприємництва, залу­

реалі-

державної полі­ у сфері регулю­

ти­

12812.7

фонду 2378,2 тис. грн. Недо­ їмка по платежах до бюджету міста стано~r на 1.04.2005 року склала 1144,5 тис. грн. Видатки цей час по загальншrу фонду али 12738,4 тис грн., по спе­ ціальному фонду -- 2701,1 тис. грн. Станом на 1 квітня поточ­

кам

Незалежності то­

вимог

Ф законодавства,

ня

дану на перетині вулиці Гагарі­

перевірку

І# додержання

відносин,

інформацію начальника фінан­

фонду

illj комплексну

вання

боту, проведену в І кварталі цього року. Перш за все, було заслухано

ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ обласної державної адміністрації від 29.04.2005 NQ 228 «Про

зації тики

ванням міського господарства. Перед членами викон­ кому звітували керівники управлінь та відділів за ро­

ВИКОНАННЯ

розпорядження

хар­

Допускається

продуктів без доку­

що

засвідчує якість та

безпеку харчових продуктів. За порушення

давства

на

чинного

ринках

законо­

міста

в

І

кварталі поточного року накла­ дено 93 штрафи на суму 4887, не

допущено

утилізовано

до

114,6

реалізації

та

кг продукції

сумнівної якосп та з вичерпа­ ними термінами споживання.

Також на засіданні виконко­ му в робочому порядку розгля­

дали питання, пов'язані з діяль­ ністю

управління

служби у справах

ніх,

інспекції

освіти,

неповноліт­

Держархбудкон­

тролю, управління комунальної

власності тощо. Лариса ШАПКА.

Начальник управління сільського господарства і продовольства

В. М. ДМИТРИЧЕНКО.


(21

ПОНЕДІЛОК, 16 травня

06.00

УТ-1 Доброго ранку• УкраІ­

06 05. 06.ЗО, 07 ОО, 07 ЗО. 08 ОО Новини 06 З5. 07 І О, 08 05, ОО ОО Сnорт

06.45, 08.25, 2З.50, 00.55 Євробачення-2005

Ера бізнесу Провославний кален-

дар

07.55 08 15

1+1 07.00 Сніданок з І+ І 07.ЗО Прихована камера 08 .ЗО Снщанок з І+ І

08.З5 Смачний ранок

норзмо Європи 25 ПодІя

16 16 ЗО Студія 5 16.50 Для тих, хто вдамо 17 10 Пам'ятІ С. Стецько 17 ЗО Художня панорама 18 .ОО Укра·Іна. День за днем 19.10 Центр уваги 19.30 Т/с «Червоне 1чорне" 20.40 Лото "ТрІйка». «Кено" 21 .30 Діловий СВІТ 21 .40 Світ спорту 22.05 Ситуація ВІВТОРОК, 17 травня УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

07.ЗО,

08.00

Новини

бий,,

товоІ»

14.00 тсн 14.20 Tjc

Спорт

06.45, 08.25, 23.50, 00.55 Євробачення 07 05 Ера бІзнесу 01.35 БудІвельний

майдан­

чик

Православний кален-

дар

Смачний ранок КНУК1М Джерело здоров'я Сільські вістІ 09.ЗО, 14.15 Для тих, хто

08.25 08 35 08.45 09 .ОО

вдома

Ситуація День уряду Абетка безnеки 14.ЗО Служба розшуку дітей 14.45, І8.ЗО, 21.00 Вісті

09.45 10.00 14. І О

15.00 Парламентські слухан-

Т ;с «Дорослі діти" Т;с «Російські амазон­

ки-2" т;с «Клон" Т/с «Моя

17.50 18.50

нянька,,

19 ЗО 20.00 20 15

СЕРЕДА, травня

ТСН ТСН. Просnорт Т;с «Талісман кохан-

Доброго ранку, УкраІ­

но1

06 05. 06 зо. 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06З5, 07.10, 08.05, 0000 Спорт 2З.50. Євробачення

0645, 08.25,

00.55

Ера бізнесу

Православний кален-

дар

08.25 Смачний ранок 06.35 КНУКіМ 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.ЗО, 12. І О, 14.15 Для

ня"

ВіСТІ

розшуку дІтей

ІЗ

05 АудІєнція ІЗ ЗО Дорогами укра·ІнцІв Абетка безnеки ПарламентськІ слухан­ ПенсІйна реформ<>

ЧЕТВЕР, травня

19

УТ-1 Доброго ранку, Украі­ но! 06.05, 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.З5, 07. 10, 08.05 Сnорт 06.45, 08.25 Євробачення 07.05 Ера бІЗнесу 07.55 Православний кален,

06.00

дар

08.25 Смачний ранок 06.35 КНУКіМ 0845 Джерело здоров'я 09.00 СІльські вістІ 09 09. 1110, 15.10, 16.5З. І8.4З, 19 05, 20 З5. 21 45 Панорама Європи 09.ЗО, 10.25, 12.10 Для тих, 09.45 Ситуація І 0.00 Милосердя 10.40. 1З.ОО Служба

1+1 07.00

Сніданок з

1+1

07.ЗО Т/с «Усі жінки - відьми• 08.ЗО Сніданок з 1+І

09.00 Tjc «Клон" 10.00 ТСН 10.15 Х/Ф «Правда лейтенанта Климова''

12.00 т;с «Талісман кохання• ІЗ. ОО д/Ф •Курська дуга• 14.00 ТСН

14.20 Т/с «Моя прекрасна ·нянька>>

15.00 Т(с «Дорослі діти» 15.50 Т/с •Усі жінки- відьми" 16.50 Т/с •Театральний блюз"

17.50 Т(с «Клон• 16.50 Т/с «Моя

прекрасна

нянька»

Зелений коридор Центр уваги

19.ЗО Т/с "Червоне і чорне" 20.З5 Суперлото. ·Трійка" «Кено" 2045 Мегзлот 21 ЗО Діловий світ 21 40 Св1т сnорту 22.00 Ситуація 22.10 Галерея 22.З5 Щоденник Верховної Ращи 22.50 МіліцІя з народом 23.00 Підсумки ОО ЗО Ера волі

-

відь-

ми•

08.ЗО Сніданок з 1+1 08.00 Т/с «Клон" 10.00 тсн 10.15 Х;ф «Один шанс із ти­ «Талісман кохан-

12.00 Tjc

1З.ОО д/Ф «Курська дуга" 14.00 тсн 14.20 Т/с "Моя прекрасна

15.00 15 50

Т(с «Дорослі діти» Т/с «Усі жінки - відь­

ми"

16.50 Tjc 17.50 Tjc

"Театральний

«КЛОН»

Подорож у дитинство ПодІя 16.ЗО СтудІЯ 5 17.00 Народна служба порятунку- 01 17.25 Хай щастить! 17.55 Не все так погано .. 18.25 Енергетичне поле 19.10 Центр уваги 19.ЗО Tje «Червоне і чорне» 20.40 Лото "Трійка». «Ке но» 21 .ЗО Діловий світ 22.00 «Євробачення-2005». Щоденник Верховної Ра­

15.55 16.25

ди

2З.ОО Євробачення-2005

1+1 07 .ОО Сніданок з І+ І 07.ЗО

І 3.2~ Перехрестя

І 3.55 Абетка безпеки 14.00 Телефортуна 1515 Алюр 15.35 Надія

Т/с «Защумав я втечу»

ІНТЕР

06.00, 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18.00 Нови­ ни

06.05 Я все про вас знаю 07.00 Подробиці Економіка 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт

07.25 07.З5

ДЛЯ ДІТеЙ

07.40 Мультфільм 08.20 Tjc «ЗцІлення бов'ю"

Tjc «Усі жінки - вщь-

МИ>~

«Моя

прекрасна

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. «Проспорт• 20.15 Т;с "ТоЛІсман кохання"

Т/с «Конвой РО-17" Без табу 2З.ЗО тсн 00.00 Документ 00.30 д/Ф «Тегеранський лабіринт»

21.15 22.25

ІНТЕР

06.00, 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00, 18 ОО Но­ 06.05 Я все про вас знаю 07.00 Подробиці. Економіка 07. 15, 08. 15, 12. 10, 20.ЗО Ін­ терсnорт

07.25 Ранкова зарядка 07.З5 Англійська абетка для дпей

14.З5 Мультфільм Т(с «Зцілення любов'ю• 09.20 Мелорама 10.00 Т/с «Кармеліта• 11.00 Історичні хроніки 12.15 Т (с •Узур~аторка» 1З. І О Ключовий момент 14.00 Спецкор 15.00 ДискаверІ 16.05 Я все про вас знаю 17 .ОО Т jc «ПривІлей кохати» 18.00 Т/с «Каменська»

07.40, 08.20

«Моя

прекрасна

нянька,,

19.ЗО тсн

20.00 ТСН. 20.15 Tjc

Проспорт «Талісман кохан-

НЯ>>

21.15 22.25

f;c «Конвой

PQ-17»

Я так думаю 2З.ЗО тсн ОО .ОО Документ 00.30 д/Ф «Тегеранський лабіринт» ІНТЕР

06.00, 07.10, 08.00, 09.00, 12.00, 16.00. 18.00 Но­ вини

06.05 Я все пра вас знаю 07.00 ПодробицІ ЕкономІка 07.15, 08.15, 12.10, 20.ЗО Інтерспорт

1+1

~~Раю» ня»

д/Ф «Тегеранський лабіринт• 14.00 тсн 14.20 Tfc «Моя прекрасна

13.00

нянька''

15.00 Т/с «Дорослі діти• 15.50 Т(с «Усі жінки - відьМИ>>

16.50 Т (с

20 .ОО Подробиці 20.40 Tjc «Кармеліта•

Тіс

•Театральний блюз• 17.50 Т/с <>Клон"

01.15

БережІть себе' Вісник роботодавця 07.ЗО СТН-тижневик 08.00 СТН-спорт 08.ЗО Х/ф «Банани" 09.50, 18.ЗО Музика 10 10 Це було недавно .. ІІ.ЗО т;с «Умерти двічі» 12.00, ІЗ.ЗО, ІS.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З зо стн 12.ЗО Київ класичний І З.ОО Чорний кващрат І ЗАО Mjc •Інопланетяни» 14.00, 21.15 Дозвольте запитати

14.20 Х/ф «Машенька• 15.40 Т/С «Пригоди у джун­ глях»

16.З5 М/с «Наїзники драко­

нів''

17.00 Є. Завалій. "Ті дні приходять уві сні ... • 17 25 Без дієт і рецептів 17.45 Телепрес-клуб 18.50 Шлях до успіху 19 10 Tjc "Усмішка ящірки» 19.55 Бізнес-ситуація 20.15 Вечірня казка 21 .З5 5 хвилин 21 .ЗО Арсенальна 21 .45 Х/ф «Сnокій НОЧІ» 21 .40 Т (с •Червона капела• 22.45 Спецкор 2З. 15 Т/с •Бандитський Пе­ 00.25 Подробиці 00.55 Служба розшуку дітей КИЇВ 14.00, 21.15 Дозвольте запи­ тати

14.20 Т/с •Герберт» 14.50 Перлини класичної

му-

15.00 Мерія 15.20 М/с «Ну, постривай'" 15ЗО, 17.30, 20.ЗО, 2З.ЗО «Пригоди у джун­

15 40 Tjc глях'>

09.20 Смачно 10.00 Т;с «Кармеліта• 11 .ОО Історичні хроніки 12.15 Т/с «Узурпаторка• ІЗ. 10 Чекай на мене 14.25 Спецпроект 15.05 Дискавері 16.05 Я все про вас знаю 17.05 Т/с «Привілей кохати» 18.00 Т/с •Каменська• 19.00 Т/с •Зцілення лю­

18.50

00.15 Т;с "Прокляття Дю­

07 20

стн лю-

Ранкова зарядка 07.З5 Англійський алфавіт

07.25

для дІтей

НІВ»

Економічний вісник Т/с «Любов до року• 18.З0 Т/С «Дрібниці ЖИТТЯ» 19.00 Т/с •Усмішка ящірки» 19.55 Бізнес-ситуація 20.10 Бережіть себе' 20.15 Музика 21 .оо 5 хвилин

17.00 17.45

21 .ЗО Х/ф «Великі вогняні куЛІ''

2З.45 Хіт-базар ОО. 15 Х/ф «Злюка"

Т/с «Зцілення любов'ю" 20.00 Подробиці 20.40 Т ;с «КармелІТа» 21 40 Футбол. Фінал Кубка УЕФА 2З 55 Т(с «Бандитський Пе­

19.00

. тербург» О 1.00 ПодробицІ КИЇВ 06.45 ВІдсвіт 07. 15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, ІЗ.ЗS, 20.10 Бережіть себе 1 07.ЗО, 12.00, 13.ЗО, 15.ЗО, 17.30, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.05, 21 .оо 5 хвилин 08. 10, 19.00 Т(с •Усмішка ЯЩJрКИ»

09.00 Т/с •Варіант •Омега" 10.15 Музика 10.40 Мультфільм 11.00, 18.30 Т/с «Дрібниці ЖИТТЯ>>

11 .ЗО Т jc

«Умерти двічі»

12.ЗО, ОО. 15 Т (с «Повітряні

ІЗ.40 М/с •Інопланетяни• Дозвольте за­

14.10, 21.15 питати

14.25 15.10

Теле-прес-клуб Перукарське мистец­

тво

15 20 М/с •Ну, постривай'" 15 40 Т/с "Пригоди у джун­ глях"

вуст

2З.І5 Tjc «Бандитський Пе­ тербург» 00.25 Подробиці 00.50 Служба розшуку дІтей

КИЇВ

06.45 Відсвіт 07. 15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, ІЗ.З5, 20.10 Бережіть себе 1 07.ЗО, 12.00, ІЗ.30, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн 08.1 )0. 21 .оо 5 хвилин 08.10, 19.00 Tjc «Усмішка ЯЩJрКИ»

Т(с «ВарІант «Омега" Музика Перлини класично1 му­

зики

1100, 18.ЗО Т/с «ДрібницІ

бов'ю" 09.25 Планета Здоров'я 10.00 Т/с ·Кармеліта"

ІІ.ЗО Т/с «Умерти двічі" 12.30 Т/с «Повітряні замки" ІЗ.40 Споживач 14.00, 21.15 Дозвольте за­

бов'ю"

природи"

16.00 Т/с «Прості істини• 16.30 Т/с «Чи боїшся ти тем­ ряви?" Т/с «Район БеверліХіллз" 18.00 Дивись' 18 ЗО Tjc "Бідна Настя» 19 ЗО Велике nрання 21 ОО Хjф «Куб" 2З.ЗО Дивись' ОО ОО ДетаЛІ О І ОО ІсторіІ у деталях

17.00

ТЕТ 2З.ОО

14.00, 20.30,

ЖИТТЯ>>

питати

14.20

М/Ф •Врода ненагляд-

на•

15.20 М/с •Ну, постривай'" 15.40 Т/с •Пляжна команда• 16.35 М/с «Наїзники драконів»

17 ОО Доброго вечора, кия­ ни!

15.20 5 елемент 16.15, 17. 15 Новий час 18.20 На перший погляд 19.20, 20.20, 22.00, .оо 15 Час спорту

19.ЗО,

тфільм

Беверлі-

Хіллз" 2З.ЗО Дивись' 18.ЗО Т(с «Бідна Настя" 19.ЗО Велике прання 21.00 Х/ф •Породження пек-

18.00,

ла''

ІСТV 05.45 Доклащно 06.25 Служба розшуку дітей 06.ЗО, 08.З5 ЗОО сек.(год. 06.40 М/с «Поганий пес» 07.00 Mjc «Кмітлива Шерон» 07.25 Ранкова гімнастика

07 45. 08.45. 12 45, 18 45, 23 45 Факти 07 55 08 55. 2З.55 Спорт 08.05 Обережно, модерн'· 2 09 05 Каламбур. Найкраще 10 10 Х 1 ф "Смерть від чарІВ»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 0640, 07.40, 0840, 19.20, 20.20, 2200, 00.15 Час спорту

07. 10, 08.50, 12.20, 20. 10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.30, 19.40, 23.40 Час коментарів

години

ТЕТ 06ЗО, ІІ.ЗО, 18.0J), 2З.ЗО Дивись' 07.00 Т(с •Прості істини" 07.30 Т/с «Район Беверлі­ Хіллз• 08.30 Т(с •Чи боішся ти темряви?" 09.00, 01 .ОО Історіі у деталях 09.30 Т/с «Бідна Настя•

І О.ЗО, 00.00 Деталі

12.00 Т jc

•Неш Бріджес• ІЗ.ОО, 19.ЗО Велике nрання 14.00, 20.ЗО, 2З.ОО Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с «Велика книга

16.ЗО Т/с •Чи боїшся ти тем­ ряви?>> 17.00 Т/с «Район БеверліХіллз»

18.З0 Т /С «Бідна НаСТЯ» 21 ОО Х/Ф •Секретний агент» ОІ.ЗО, 01.50, 0З45, 06.00 ХІ-

17.45 Tjc «Любов до року" 20. 15 КорпорацІя "с,мба" 21.30 Х/ф "СnадкоємЦІ» 2З.20 Вісник роботодавця 2З.45 Київ класичний 00.15 Х/Ф «Кривава Мелорі" ТЕТ 06.ЗО, ІІ.ЗО, 18.00, 23.ЗО Дивись' 07.00 Т(с "Прості істини• 07.ЗО Т/с «Район Беверлі­ Хіллз>> 08.ЗО Т(с «Чи боїшся ти тем-

ряви?'' ОО Історіі у деталях 09.З0 Т(с «Бідна Настя» ІО.ЗО, ОО, ОО ДетаЛІ 12 ОО Т/с «Неш Бриджес" ІЗ.ОО, 19.30 Велике прання 14 ОО, 20.ЗО, 2З.ОО Муль-

09.00, 01

тфІльм

М/с ·Веселі мелодіі" М/с •Велика книга

природи"

Т/с «Прості істини» ІО.ЗО Т(с •Чи боїшся ти тем­

16.00

ряви?))

17.00 Tjc •Район БеверліХіллз>>

18.30 Т/с «Бідна Настя" 21 .ОО Хjф <>Вогняна міць• О І .ЗО Хітова суміш

5 06. 15,

КАНАЛ

12.30, 20.45

Київ­

ськийчас 06.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00, 08.З0, 09 00 Час НОВИН

06.40, 07.40, 0840, 19 20,

легкою парою!~~

14.10 Т/с «Ейр Америка• 15.15 М/с «Злюки бобри• 15.45 М/с «Бетмен воїн майбутнього>>

16 10 Міс "Сnравжні мисливцІ за привидами»

і·

П€С>>

ІЗ.40 Тетянин день ІЗ.45 Х/Ф «Шапка»

15.50 16.00 17.05 16.00 18.10 ·19. 10 20 І О

Тетянин день

Принцип доміно

·•

У пошуках nригод Вікна

Т/с «Дружна сімейка• Ціна любові д/Ф «Сигари для Фі-

деля>'

21 .ОО 22.00

Звичайна сенсацІя Вікна 22.ЗО ВІкна. Спорт

22.40 2З 50 15

Таємниці розвІдки

І З.ОS М/с •Губка Боб• ІЗ.ЗО Х/ф •Миротворець• 15.55 Т(с «Усе про все• 16.35 Т/С •Мисливець за

щогодини

14. 15

д/с «Дорогами Украї-

ни•

15.20 5 елемент 16. 15, 17.15 Новий час 18.20 д/с •Кримінальна хро­ НІКа>>

19.ЗО, 2З.ОО, 2З.30,

00.00 Час

20.00, 20.ЗО, 21.00 Час 20 45 Киівський час 22 ЗО На nерший погляд

НОВИЙ КАНАЛ

10.00 Т/с «Євлампія Романо­ ва. Слідство веде диле­

КАНАЛ

Киів­

12.30, 20.45

ський час

06.ЗО,

07 ОО, 07 ЗО. 08 ОО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19 20. 20.20, 2200, 00.15 Час 08.ЗО,

сnорту

07.10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40, 2З.40 Час коментарів 08. 10, 22.20 Кабінет

10.00- 19.00 Час новин що­ години

10.05,

Футбол ІтаЛІя. Огляд

на>>

2З.20 Вікна

ОО. 15 Х/ф •Поле бою - по­ вернення»

Х/ф "Справа Рум'янце-

ва,,

06.50 М(с «Оггі і кукарачІ• 07.50 Т/с «Флорисьєнта" 14.10 Т/с «Ейр Америка• 15. 15 М/с •Злюки бобри» 15.45 М/с •Бетмен воїн майбутнього»

16.15 М/с «Сnравжні мисливці за nривидами• 16.45 Т/с •Флорисьєнта• 17.50 Т(с •Солдати-2» 18.55 Т/с «Менти" 20.00 Т/с «Солдати-2» 21.00 Реnортер

07.25 Ранкова гімнастика 07.45 Факти 07.55 Спорт 12.45. 18 45, 2З.О5 Факти 13.05 М/с «Губка Боб" ІЗ.З5 М/с «Шоу Рена і СтімПі>>

14.05 Х/ф «Захисник» 15.55 Т (с «Усе про все» 16 .З5 Т (с •Мисливець за СТЗрОВИНОЮ>>

17.З5 Т/с «Кріт» 19.20 Т/с «Євламnія Рома­ нова. Слідство веде ди­

СТБ

06.00 Т(с «Салон краси» 07.00 Вікна 07. 10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09 20 Т/с «Дружна сімейка" 10.25 Х/Ф «Кін-дза-дза" 12 50 Ц1на любові ІЗ 50 Тетянин день 1З.55 Х/ф «ІЗ ЖИТТЯ ВІДПОЧИВЗЛЬНИКіВ»

15.50 Тетянин день ~ 113.00 Принцип доміно 17.05 Подорожі натураліс 18.00 Вікна 18.10 Т/с «Дружна сімейка» 19.10 Ціна любові 20.10 Х/Ф «Свій серед чужих, ЧУЖИЙ серед СВОЇХ•

22.00 Вікна 22.ЗО Вікна. Сnорт

22.40 Таємниці розвідки 23.55 Теорія неймовірності ОО ЗО Т jc •Меш"

М/с

15.50

13.05 Сесія

Верховної Ращи

нІка''

2З. 15, 05.30 Час-тайм О І .ОО Грошова злива ІСТV

05.45 Т(с «Циганська кров» 06.25 Служба розшуку дітей 06 ЗО 300 сек 06.40 М/с «Поганий пес» 07.00 МІс "Кмітлива Шерон" 20.20. 22

ОО. ОО

15

Час

спорту

Час коментарів

08. 10, 22.20 Кабінет 10.00- 19.00 Час новин що­ години

13.05

Сесія

Верховної Ради

12.50 - 18.50

забуті»

«Закон і порядок-

НОВИЙ }І(АНАЛ

06.10 Т/с «Нікіта» 06.55, 07.55, 21 .ОО

Реnор-

тер

07.00 Підйом! 07.20 М/с •Оггі і ку~арачі" 08.05 Т(с «Флорисьєнта» 09.05 Т/с •Комісар Рекс» І О .05 Т (с •Менти» 11 .І О Хjф •Єдина s неповторна"

ІЗ.ІS Т/с «Кобра-І І» 14.15 Т/с •Ейр Америка" 15 20 Міс .. злюки бобри"

ва. СЛІдство веде диле­ тант,,

07.10, 08.50, 1220, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40, 2З.40

11 05,

2З.І5 Спорт

01.25 Т(с 2»

Час. Коротко

щогодини

14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 16. 15, 17.15 Новий час 18.20 д/с «Дорогами Украіни"

19.ЗО, 2З ОО. 2З.ЗО ОО ОО Час новин 20 ОО, 20.ЗО, 21 ОО Час 22.ЗО Закрита зона 2З.І5 Час-тайм 00.30 Коктейль 01.00 Грошова злива

ІСТV Т (с •Циганська кров» 06.ЗО, 08.З5 ЗОО сек.(год.

05.50

06.40 М/с «Поганий пес" 07.00 М/с •Кмітлива Шерон• 07.25 Ранкова гімнастика 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 07.55, 08.55, 2З. 10 Спорт 08.05 Обережно, модерн' - 2 09.05 Т/с «Мисливець за старовиною"

10.00 Т/с •Євлампія Романа-

11.05 Т /С «КрІТ» 12 05, 20.15 Кримінальна Росія І З.О5 М/с «Губка Боб" ІЗ.25 М/с «Шоу Рена і Стімпі>>

13.55 Х/Ф •Швидкісна зона" 15.55 Tfc •Усе про все" 16.35 Т(с «Мисливець за старови ною))

17.35 Т/с •Кріт" 19.20 Т/с •Євлампія Романо­ ва. Слідство веде диле­ тант>>

21.00 Х/ф «Місто проклятих" 2З.25

АвтораЛІ.

свІту

00.55 2"

Чемпіонат

K1np

т;с ·Закон і порядок-

НОВИЙ КАНАЛ 08.10 Tjc «Ніюта"

06.55, 07.55, 21.00 Репортер 07.00 Підйом' 07.20 М/с «Оггі і кукарачі» 08.05 Т(с «Флорисьєнта» 09.05 Т/с «Комісар Рекс» 10.05 Т/с «Менти• 11. І О Х/Ф •Не озирайся• 13.05 Т(с •Кобра-І І» 14.10 Т/с •Ейр Америка» 15.20 М/с «Злюки бобри• 15.50 М/с •Бетмен воїн майбутнього» М(с «Сnравжні мис­ ливці за привидами» 16.50 Т /с «Флорисьєнта;•

16.20

воін

М/с •Сnравжні мис-

16.20

ливці за nривидами»

16.50 Т jc «Флорисьєнта» 17.55 Т(с «Солдати-2» 19.00 Tjc «Менти» 20.00 Т/с •Солдати-2" 21 20, 00.00 Спортрепортер 21 .ЗО Х/ф •Хижак» 2З.20, 04.55 Вікна ОО. 15 Х/Ф «Нічне бачення» СТБ

20.15 Кримінальна Росія 21 .ОО Х/Ф •Швидкісна зона» 2З.ЗО Х/Ф «Зниклі, але не

щогодини

14.15 д/с «Відділ кадрів» 15.20 5 елемент 16.15, 17.15 Новий час 18.20 д/с •Арсенал• 19.30, 23.00, 23.30, 00.00; 05.20 Час новин 20.00, 20.ЗО, 21.00 Час

«Бетмен

майбутнього"

летанТ>>

11 05,

12.50 - 18.50 Час. Коротко

10.05,

тант))

05.10

07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 07.55, 08.55, 23.10 Спорт 08.05 Обережно, модерн' 09.05 Т/с •Мисливець за ста-

5

17.З5 Т/с «Кріт• 19.20 Т/с «Євламnія Романо­ ва. Слідство веде диле­

2З.25 Х/Ф «ЗниклІ, але не за­ буті" 01.20 Т;с "Закон' порядок-2•

Т/с «Циганська кров» 06.ЗО, 08.З5 ЗОО сек.(год. 06.40 М/с «Поганий пес• 07.00 Mjc «Кмітлива Шерон» 07.25 Ранкова гімнастика

Автостиль

старовиною»

20. 15 Кримінальна Росія 21.00 Х/Ф .Арахнід•

новин

22.ЗО д/с «Кримінальна хро­

16.00 Т(с "~рості істини•

НОВИЙ КАНАЛ 06.10 Т(с •Нікіта" 06.55, 07.55 Реnортер 07.00 Підйом' 07.20 М/с •Оггі і кукарачі• 08.05 Т/с •Флорисьєнта• 09.05 Т/с •Комісар Рекс• 10.00 Х/ф •Іронія долі, або З

12.50 - 18.50 Час. Коротко

06.15,

2І.ЗО Х/ф «Божевільний дім» 2З.ІО Споживач 2З.ІО Чорний квадрат

21 .ОО Х/Ф «Миротворець" ОО. 15 Х/ф «Гребля страху"

СТБ

06.00 Т(с "Салон краси" 07.00 ВІкна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08. 15 Красива квартира 08.40 Очевидець 09.40 Т/с «Чотири танкісти

21.20, 00.00 Спортреnортер 21 .ЗО Х/ф •Єдина і неnовтор­

16.З5 М/с "На1зники драко-

17. ОО МолодІжна служба 17.45 Т/с "Любов до року" 20.15 Вечірня казка

небезпеч­

ний

Х/ф «Щурячий кут"

11.05 Т/с •Кріт• 12.05 Особливо небезпечний

тант"

НІВ>>

тант>>

Спортрепортер

Сесія

ІЗО5

11.05,

Верховної Ращи

ровиною•

08.10, 22.20 Кабінет 10.00 - 19.00 Час новин що­

17.З5 Т(с «Кріт" 19.20 Tjc «Євламnія Романо­ ва. Слідство веде диле­

00.00 00.15

ОО.

05.50

Час. Важливо

2З.20 Вікна за

старовиною»

Особливо

20 ОО Tjc «Солдати-2» 21 ОО Репортер 21.20 Спортрепортер 21 .ЗО Х/ф «Літні ігри"

16.45 Т/с «Флорисьєнта» 17 50 Т/с «Солдати-2" 18.55 Тіс «Менти"

ІСТV

КАНАЛ

Х/Ф «Командо" Т(с «Усе про все" 16.З5 Т/с «Мисливець

14.05 15.55

20.15

01

06.ЗО,

15.00 15.30

00.00

2З.І5 Час-тайм ОО Грошова злива

00.00 ДеталІ О І ОО Історіі у деталях О І.ЗО Хітова суміш 06.15

2З.ЗО,

19.40, 2З .40 Час коментарів 20 ОО, 20.ЗО, 21.00 Час 20. 10, 00.25 Бізнес-час 20.45 Скарбничка 22.20 Кабінет 22.30 Закрита зона 23.15 Час-тайм 01 .ОО Грошова злива

природи•

16.00 Т/с •Прості істини• 16.30 Т/с •Чи боїшся ти тем­

5

2З.ОО,

Час новин

10.05,

15.00 М(с «Веселі мелодіі• 15.30 М/с «Велика книга

12.05 Жіночий nогляд ІЗ.ОS М/с «Губка Боб" ІЗ.З5 М/с «Шоу Рена 1СТІмПР>

Час новин щого-

дини

Муль­

това сумІш

20 ОО ПодробицІ 20.40 т;с «КармелІТа» 21.40 Т(с "Червона капела» 22.45 ПодробицІ з перших

09.00 10 15 10.40

15.00-19.00

ТЕТ 06.ЗО Дивись' 07.00 Tjc «ПросТІ істини" 07.ЗО Т/с «Район БеверліХіллз" 08.ЗО Т/с «Чи боїшся ти темряви?" 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО Tjc «Бідна Настя» ІО.ЗО Деталі 11 .ЗО Дивись' 12.00 Т/с «Неш Бриджес" ІЗ.ОО Велике прання 14.00, 20.ЗО, 2З.ОО Муль­ тфільм 15.00 М/с «Веселі мелодіі• 15.ЗО М/с «Велика книга

ряви?• 17.00 Т(с •Район

КАНАЛ

щогодини

Один у кубІ

природи•

ЗЗМКИ>>

5

14.15 д/с «Арсенал" 14.50 - 18.50 Час. Коротко

ран»

16.З5 М/с •Наізники драко-

07.40, 14.40 Мультфільм 08.20 Т(с «Зцілення лю-

11 .ОО Історичні хроніки 12.15 Т/с •Узурnаторка» 13.10 Ключовий .момент 14.05 Кримінал 15.00 Дискавері 16.05 Я все про вас знаю 17.00 Т/с <>Привілей кохати" 18.00 Т/с «Каменська» 19.00 Т(с «Зцілення лю­

кия­

ни1

зики

Ранкова зарядка Англійський алфаВІТ

Т/с

2З.45 Доброго вечора

06.45 ВідСВІТ 07.15, ІЗ З5. 20.10

тербург"

вини

12.00 Т/с «Талісман кохан­

М/с "фантастичні nригоди каnітана Кусто» 11.40 Наша мова 11 .50 Освіта ХХІ столггтя 12.25 Вітаємо вас .. І 3.05 Така мода

Спецпроект 2З.20 Післязавтра

нянька"

15 ОО, 18.50, 21 .ОО

11. 15

Т/с «Червона капела»

21.40 22.45

18.50

розшу­

ВіСТІ

лю-

бов'ю,,

09.00 Т/е «Клон" 10.00 тсн 10.16 Х/ф «За два кроки від

ку ДІТеЙ

11 ОО,

«Зцілення

2З.ЗО тсн ОО .ОО Документ

22.З5 Щоденник Верховної Ращи 22.50 Міліція з народом 2З.ОО Підсумки ОО. 25 Від першої особи

08.ЗО Сніданок з

хто вдома

Т jc

бов'ю" 20.00 Подробиці 20.40 Tjc «Кармеліта»

20.ЗО Концерт

блюз"

ня

І7.З5 Чекай на мене

21.20 Т(с •Конвой РО-17• 22.25 Подвійний доказ

нянька>•

14. І О 15.00

бов'ю"

09.20 Бащьорого ранку' 09.55 Tjc «Кармеліта» 11 .05 Кумири і кумирчики 12.15 Т jc «Узурпаторка» ІЗ. 10 Вечірній квартал 14.50 Фестиваль •КіВІН2005»

19.10 Т/с «Червоне і чорне" 20.20 Лото «Трійка». «Кено»

сячі»

Міс «Фантастичні пригоди каnітана Кусто>> 11 З5 Майстри живопису 12.25 Вm)ємо взс 1300, 14.ЗО, 01.25 Служба

11 15

лю-

00.25

07.ЗО Т(с «Усі жінки

0945 МультфІльм 1О 05 СІльський час 1100, 14.45, 18.50, 21.00

07.40 Мультфільм 08.20 Tjc •Зцілення

2З.ЗО тсн

07.00 Сніданок з 1+1 тих,

Ранкова зарядка 07.З5 Англійський алфавіт для дітей

07.25

2З.50 Кубок (ЯРА Крок до трофея

1+1

хто вдома

терспорт

21 20 Т/с "Конвой PQ-17" 22.25 Іду НО ВИ

18.25 19.10

УТ-1

07.00 ПодробицІ. Економіка 07.10, 08.00, 09.00, 12 ОО, 16 ОО, 18.00 Новини 07.15, 08.15, 12.10, 20ЗО Ін­

19.00 прекрасна

20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т /С «Талісман кохання"

18

18.00

прекрасна

19.ЗО тсн

ня

18.00 Футбольні діалоги 15.50 Центр уваги

07.05 07 55

«Моя

нянька''

15 ОО 15.50

06.35, 07 10, 08.05, 00.00

06.00

біла і ря­

ІЗ.ОО д/Ф «ГероІ Другої сві­

08.45 Джерело здоров'я 16 05, 18.50, 21 ОО Вісті 16 ІЗ, 16.48, 17.50, 18.З8, 19 05, 20 З5, 21.55 Па­

07.55

ІНТЕР

ня"

Енергоnанорама

ОО,

2З.ОО Підсумки Новини Європи Контролер

00.15 00.45

09.00 Tjc «КлОН» 10.00 ТСН 10.15 Х/ф «Чужа

КИЇВ

Документ

00.00

ОО.ЗО д/Ф "Курська дуга"

12.00 Tjc «Талісман кохан­

КаПІтал

06.05. 06.30, 07

14.05

22.15 Наш футбол 22.55 Мілщія з народом

но1

07.05 07.50

J

N!!ЗВ (9647)

06.00 Т/с «Салон краси» 07 ОО Вікна 07.10 Пр. инцип доміно ..А 08.00 Вікна ~ 12.40 ЦІна любові І ЗАО Тетянин день Х/Ф «Таємниця Чор-

13.45

них дроздІв»

15.50 Тетянин день 16.00 Принциn доміно 17.05 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.10 Т/с «Дружна сімейка" 19. І О Х/ф "Професюнал» 22.00 Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт

22.40 23.55

Таємниці розвщки Теорія неймовірності

ОО ЗО Т Іс «Меш»

17 55 Т/с "Солдати-2» 16.55 Т,Іс "Менти" 20.00 Т(с «Солдати-2» 21 .20, 00.00 Спортреnортер 2І.ЗО Х/ф «Хижак-2»

2З.20 Вікна

00.05 ОО. 15

Швидкий гол 1 Х/ф •дівчата і поліціі

моралі>>

СТБ

06.00 Т/с «Карабінери" 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.15 У пошуках пригод 09.20 Т/с "Дружна СІмейка» І 0.25 Х/Ф «Закоханий шпигун»

12.25

ТеорІя неймовІрносТІ

ІЗ.ОО Ціна любовІ

14.00 Тетянин день 14.05 Х/Ф <>Діти Дон Кіхота" 15.50 Тетянин день 16.00 Принцип доміно 17.05 Очевидець 18.00 Вікна 18.10 Tjc •Дружна сімейка" . 19.10 Ціна любові 20. І О Х(ф «Оксамитові ручКИ>>

22.00 Вікна ' 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Таємниці розвідки 2З.55 Теорія неймовірностІ

00.30 Т/с "Меш"


(ЗІ N!!ЗВ п·ятниця, 20 травня УТ-1

06.00 Доброго ранку, Украї­ но!

Об

05, 06.ЗО, 07 ОО, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 00.30 Спорт

06.45, 08.25, 2З.40, 00.55 Євробачення 07.05 Ера бізнесу 07 35 Будівельний майдан­ чик

07.55 Православний календар

08 25 Смачний ранок 08.ЗО КНУКіМ

08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.09, 10.55, 15.10, 16 55, 18.45, 19 05, 20.35. 21.55 Панорама Європи 09.ЗО, 10.05, 14.15 Для тих, хто

вдома

10.00, 14.35 Служба розшу­ ку ДІТеЙ

10.25 Мультфільм 11.00, 1500, 18.50, 21.00

·14.05

15.20 Естрада 16.00 Хто у домі хазяїн? 16.25 Подія 16.ЗО Студія 5 17.00 Надвечір'я 17.ЗО Баскетбольний огляд Антракт 18.ЗО Фаза 19.10 Центр уваги 19.З5 Наша пісня 20.40 Лото «Трійка". «Кено» 21.ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.00 Україна - серце Євро­

18.00

пи

22.45 Щоденник Верховноі Ради 2З ОО Пщсумки

2З ЗS Абзац 2З.50 Темник

1+1 ЗО Т/с «Усі жінки

Вісті

11.ЗО Французька мова 11.45 Рік Грузїі в Україні 12.10 Класний журнал 12.25 Вітаємо вас .. 1З.ОО Пісні нашої долі 1З.25 Фестиваль «Байда200З» 14.05 Абетка безпеки

1+ 1

Tjc "Клон" тсн Х/Ф «Білий вибух» Tjc «Талісман кохан-

СУБОТА, травня

21

УТ-1 Об.ОО Контролер Об.20, 08.00 Євробачення Об.З5 Підсумки 07.15 Абзац 07.25 Темник 08.1 О Форсайт 08.ЗО Православний світ 09.00 СІльські вістІ 09.10, 11.З5, 1510, І6.1З, 17 50, 19.15, 20.ЗЗ, 21.40 Панорама Європи 25 Хто там? 55 Служба розшуку дітей .ОО Чітко і ясно 10.З5 Родом з Украіни 11.05 Зірки, на сцену' 11 .З5 Місце під сонцем 12.00 Край 12.ЗО Класик-прем'єр 1З .05 Спорт і ми 1З .З5 Кордон 14.10 Мультфільм 14.40 Для тих, хто вдома 1500, 19.00, 21.00 Вісті 15.15 Парламент 1б.О5 Реліквїі та храми Ук­

1З.ОО

д/Ф

«Тегеранський

лабірИНТ»

14.00 тсн 14.20 Tjc «Моя прекрасна 15.00 Т jc «Дорослі дітИ» 15.50 Tjc «Усі жінки - відьМИ>>

•Театральний

16.50 Tjc

17.00 Футбол. Кубок Англїі. Фінал «Арсенал» «Манчестер Юнайтед" 19.25 д/ф «Жан Рено" 20.З5 Суперлото. «Трійка ... «Ке но" 20.45 Мегалот 22.00 Євробачення-2005 2З.ОО ЄJJробачення-2005

1+1 «Принц ІЗ Беверлі-ХІллзп

07.00 Tjc

Т /с «Ксена-5»

Життя прекрасне Прихована камера Єралаш Tjc «Моя прекрасна

нянька,,

1З.ЗО Криве дзеркало 15.ЗО Т jc «Російські ама­ зонки-2" 1б.ЗО Найрозумніший 18.10 Т/с «Моя прекрасна нянька))

19.ЗО тсн 20 ОО ТСН. Проспорт 20.15 Х/ф «Васабі» 22.10 Х/ф «Дівчатка зверху" 00.00 Х/Ф «Професіонали"

16.40 ВІКНО В Америку

ІНТЕР Об.О5 Tjc "Слідчі ВМФ" 07.З5 М/ф «Таємниці. зача-

НЕДІЛЯ, травня

17.45 АудієнцІя 18.15 Футбол. Ліга чемпіо-

ршни

Іб.15 Перехрестя

22

УТ-1

06.00 Мультфільм 06.20, 08.10, 2З.З5 Євроба­ чення

Об.ЗО Х/ф «Щасливе життя за дамбою»

08.20 Автоконтинент 08.З5 Патріот

09.05 09.25 55 40 11 10 11.25 11 45 12 1О

11

Суперкнига

Крок до з.ірок Телефортуна

Нова армІя

Територія безпеки Музика Па-Спорт

Подружки 12.З5 деросалан

12 50 Здоров'я І З 15 Сільський час 14.00 Дорогами українцІв 14 З5 Духовний вісник 15.00, 19.00, 21.00 ВіСТІ 15.15 Рада 15.50 Милосердя 1б.10 В гостяхуД Гордона

17.00 Для тих, хто вдома 17. 15 Світ. Огляд

нів. Огляд

Тарасова церква Діловий світ. Тиждень Лото «Трійка» ... кено" Така мода Спортклуб 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки 2З45 Х/Ф .. щасливе життя за дамбою"

19.20 20.00 20.40 21.50 22.1 О

1+1 07.00 Бокс по-справжньо­ му. Л. Брюстер - А. Го­ 08.00 Tjc «Ксена-5 .. 09.00 Лото-забава 10.00 ПроКіно 11.00 БогатирсьКІ ІГри 12.00 Єралаш 12.20 Tjc «Моя прекрасна нянька''

І З

40 Хjф «Утікачка Джейн» 15.30 Tjc "РосійськІ ама­ зонки-2,,

16.30 Перший мільйон 18.10 Т/с «Моя прекрасна нянька"

19.ЗО тсн

20.30 Концерт «Новий Трав-

1800, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини

18.ЗО проект "Відображення" 19.ЗО «Дорога передача"

20.20

Хjф «ПатріОТ»

ВІВТОРОК, 17 травня 8 .ОО Музичний канал

9.00, 10.00, 11.00,1200, 1З.ОО Новини

9.ЗО проект «Відображення" 10.ЗО «Дорога перед<Jча» 11.20 Х/ф «Патріот" 17 ОО "у пошуках майбутнього" 17.ЗО Музичний канал 18.00. 19.00, 20.00. 21 ОО, 22.00 Новини

18.05 Кримінальне чтиво 18.З0 д/ф «Тайна немОВЛЯТИ»

19.20 Tjc «Солдати-З", 1 с. 20.ЗО «Очевидець»

21.20 Х/ф «Вірус" СЕРЕДА, 18 травня 8.00 Музичний канал

9.00, 10.00, 11.00, 1200. 1З.ОО Новини

9.05 «Кримінальне чтиво" 9.ЗО д/Ф .. тайна немовляти» 10.20 Т/с «Солдати-З", 1 с. 11.ЗО «Очевидець"

12.20 Хjф" Вірус"

ОО.ЗО

Х/Ф

КИЇВ

06 45 Відсвіт 07.15 Бізнес-ситуацІя 07.25, 1З.З5, 20 10 БережІть

«Двохсотрічна

ЛЮДИНЗ>>

ІНТЕР

себе'

о?"зо, 1200, 1ЗЗО, І5ЗО, 17 ЗО. 20 ЗО, 2З.ЗО СТН 08 оо. 21.00 5 хвилин 08 10 Tjc «УСМІШКа ЯЩІрКИ" 09.00 Т,'с .. варІант ·Омега .. 10 15 Музика

Об.ОО,

07.10, 08 ОО, 09 ОО, 12 ОО. 15.45. 18 ОО Но­

вини

ІО.З5 МультфІльм

11 .ОО МолодІжна служба ІІ.ЗО Tjc «Умерти ДВЇЧІ» ЗО, 01 15 Т/с «ПовітрянІ

лю-

бов'ю"

12

09.20 Караоке на майдані 10.05 Т/с «Кармеліта" 11.05 МультфІльм 11 15 Імена 12.15 Т jc «Узурпаторка"

замки>>

1З.40

Mjc «Інопланетяни" 14.10, 21.15 Дозвольте запитати

1З.10 Ключовий момент 14.05 Усе для тебе 15.05 Джентльмен-шоу 15.50 Mjc «Пригоди Базза Лайтера із зоряної ко­

·

1б.40 Без дієт і рецеnтІв

16.50 Подолання 17.10 Музика 17.45 Т jc «Любов до року» 18.З0 Tjc «Дрібниці ЖИТТЯ» 19.00 Фестиваль «Київ

манди'' ГЛІВ>>

16.45 N-кілометр 17.00 Т jc "Привілей кохати" 18.00 Т jc «Каменська»

травневий»

рованої долини" «Чудеса на віра-

08.1 О 08.50 09.00 09.1 О

Музика Вісник роботодавця Корпорація «Сімба" Tjc «Варіант "Омега" 10.ЗО Мистецькі обереги 11.00 Економічний вісник 11.ЗО Д/с «війська особли-

07.45 Mjc жах,,

08.15 М/с «Пригоди Базза Лайтера

із

зоряної ко­

манди''

08 45 Єралаш 09 15 Шанс 10.25 Було ваше. стало на-

вого призначення"

12 ОО, 20.00 Музика 12 20 Робота. заповщана

ше'

11.00 Бадьорого ранку' 11 З5 Смачно 12 20 Кумири 1 кумирчики

Богом 50 Х;ф

12 .. весІлля" 14 05 Навколо сміху 15.40 Т;с .. шовкова ТІнь" 16.25 Перукарське мистец-

1З.10 Імена 1З.45 Академія смІху 14.З5 ввс 15.40 Фестиваль «Родина" 17.15 Городок 17.50 Хjф «Батько нарече-

Калейдоскоп-2005 Гаряча тема Хіт-базар Шлях до успіху Споживач Телепрес-клуб Музика Доброго вечора. кияни! 21.40 Х/ф "у перший раз» 2З.45 Х/ф «Пригоди трупа" О 1.20 Один у кубІ

20.З5 Комедійний клуб 22.25 Х/ф «Чорний дощ" 00.50 Х/Ф «Факультет»

КИЇВ 07.00 Мультфільм 07.25, 14 ОО, 19 ОО БережІть себе' 07.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20 зо 2З.ЗО стн 08.05 5 хвилин

ТЕТ ІІ.ЗО, 1800. Дивись'

КИЇВ 07.00 МультфІльм 07.25, 14 ОО, 19.00

невий бульвар" 2З.І5 Бокс по-справжньо­ му. Л. Брюстер - А. Го­

07.ЗО,

і

шають на допомогу''

Прокинься 1співай' Караоке на майдані Усе для тебе Мелорама 1З.20 LG-Еврика 14.ЗО Єралаш 15.00 ВВС Жива природа-2 15.45 Джентльмен-шоу 1б.20 Х/ф «БіллІ Медісон" 18.10 Шанс 20.00 Подробиці тижня 21.00 КВН-2005 2З.15 Гіннесе-шок 00.10 Хjф «Полювання за «Червоним Жовтнем"

10.05 11 ОО 11 45 1240

9.05 Мультфільми 9.50 «Дорога передача" 10 20 Tjc" Солдати-з ... 2 с. 11.20 Дика планета 12.20 Х/Ф «Міст Кассандри" 17 ОО Музичний канал 1800, 19.00. 2000 21.00 2200 Новини

18.05 МультфІльми 1845 д/Ф «ВеличнІ дружини" 19.ЗО Tjc «Солдати-З", З с. 20 .ЗО «Очевидець" 21.20 Х/ф «Прокляття самовбивці» П'ЯТНИЦЯ, 20 травня Музичний канал

8.00 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 20.00 Новини

9.05 Мультфільми 9.45 д/Ф «Величні дружини" 10.30 т;с «Солдати-З», З с. 11. ЗО .. очевидець" 12.20 Х/Ф «Прокляття самовбивці" 17.00 Музичний канал

І б ОО Візит І6.ЗО Киів класичний 17.00 Футбол УкраІна ><Ар­ сенал» (К) - «Тавр~" 17.45 Арсенальна 19 05 д/с «Війська особливого призначення"

19.ЗО Мерія 20.00 Київські мінІаТюри 20 ЗО СТН-тижневик 21.30 Т/с «Прокляття Дю­ ран"

22.ЗО СТН-спорт

ТЕТ Об.ЗО, 1І.ЗО. 18.00, Дивись' 07.ЗО

08 09

2З.ЗО

Т/с

«Район

БеверЛІ­

ХІллз" Т Іс «ЧИ бОІШСЯ ТИ темряви?" ОО. 01.00 ІсторіІ у детаЗО

лях

09 ЗО Т С "Бщна НаСТЯ·· 10 ЗО. ОО ОО Деталі 12 ОО Т;с «Неш Бриджес" ІЗОО. 19.ЗО Велике прання

природи"

00 Tjc

1б.ЗО

«Прості ІСТИНИ»

Т/с

«Чи

бо·,шся

ти

темряви?"

17.00 Т/с "Район Беверлі­ Хіллз" ІВ.ЗО Т/с «Бідна Настя" 21.00 Х/Ф "Усі запобіжні за­ ходи"

СУБОТА, 21 травня Музичний канал Тижневик ,,наше місто"

07.00 М/с «Сnравжні герої" 08.00 Полундра 1 08.ЗО Mjc «Харрикейни" 09.00, 20.ЗО Мультфільм

14 15 Новобудова 15 20 5 елемент 1615 1715Новийчас 18 20 Д;с ··Строката плане­ 19ЗО.

І 0.00 Єралаш 1О ЗО Рятуйте ремонт' 12 ОО Концерт .. хорошІ

22.ЗО Час за ГринвІчем 2З 15 Час-тайм ОО ЗО РестораннІ замІтки

О 1 ОО Грошова злива ІСТV 05.45 Т;с «Циганська кров" Об .25 Служба розшуку дітей Об.ЗО, 08.З5 ЗОО сек 06.40 М/с «Поганий пес" 07 оо м;с «КМІТЛИВа Ше­

2З.15 Факти

07.55, 08.55, 2З.25 Спорт 08.05 Обере~но, модерн' 07.45, 09.40, 19.40, 2З.40 Час коментарів

08.1 О Кабінет 10.00- 19.00 Час новин щогодини

ІЗ

ЗО Страва ВІД шефа 15 Час за ГринвІчем 15 на перший погляд

14 15 20 15 З5 І б. 15

Ви пракrично здоровІ Скарбничка Д;с ><Дорогами УкраІ-

НІ''

О 1.00 ЗЗ квадратні метри О 1 ЗО Хітова суміш

20.45

Киів­

ський час·

Об.ЗО, 0700, 07 ЗО, 08.00. 08 ЗО, 09 ОО Час новин 06.40, 07.40 08 40 19.20 20 20. 22 ОО ОО 15 Час

17.15 VІР-жінка 18.20 5 копійок 20.00, 20.ЗО, 21.00 Час 22.20 Прояв тижня 2З.ОО, ОО ОО Час новин

Х;ф «Ескадрон гусарів

06.15

ються!" 10.00 Єралаш 10 ЗО Зніміть це негайно' 12.00 Концерт «ХОрОШІ ПІС· НІ»

І З.00 0 С П -студІЯ 14 ОО Х/Ф .. к~зка про з<Jкоханого мJляра"

16 оо КрІСЛО 17.00 ЗнІМІТь це негайно' 16 ЗО Т;с «Обережно, За­ дов!,,

20.00 21.00

ЗЗ квадратних метри Х/ф «Собака на грі у

КЄГЛІ»

00 00

Концерт ><ХОрОШІ ПІС·

О

ЗЗ квадр<Jтних метри

1.00

07.00 07.20 08 05 09.05 10.05 11 05

Підйом' ><Оггі

Mjc

тира З ДИТИНОЮ~>

1 кукарачР•

Т/с "Флорисьєнта" Т/с «КомІсар Рекс" Т/с "Менти" Х/Ф .. ще одна верши-

на"

ІЗ.ОО т;с «Кобра-11"

14 05 15.10 15.15 15 45

Tjc «Ейр Амер"ка" М/с .. огп і кукарач~>•

М/с «Злюки бобри" М/с «Бетмен воїн майбутнього" 16.15 Mjc «Сnравжні мис-

спорту

Час коментарів

08.10 Кабінет 10 ОО- 19 ОО Час новин щогодини

ІЗ.О5 Х/Ф «Я все ще мрІю про Джинні» Х;ф .. детектив Вар­

14.30

Іб.ЗО Хіф

.. закусочна

на ко-

лесах"

18 45 Факти 19.10 Квартирне питання 20.00 Фабрика краси 21.00 Хfф .. шахраі"

Час.

Коротко

щогодини

11 15 ВІкно в Америку І2.ЗО Страва ВІД шефа ІЗ 15 Прояв тижня VІР-ж1нка П'ятий океан 16.ЗО д/с «Арсенал» 17.15 Час nІк

14.15 16.15

18.20 Закрита зона 20 ОО, 20.ЗО. 21.00 Час 20 45, 2З.ЗО Час. Важливо 22.20 5 КОПІЙОК 2З ОО, 00.00 Час новин 2З.15 Час-тайм

Режим роботи 9.30-19.00 Іхати маршрутом NQ 5 та NQ 327 до «Олімпа».

«Євроба­

Хіф "Самогонники" Парк гумору ВІкна Вікна. Спорт

ТаємницІ розвІДки

ОО.ЗО

Tjc «Меш"

18.50 квн 21.00 Репортер 21 1О Спортрепортер 21.20 Х/Ф «Міцний горішок2" 2З.50 Спортрепортер

ОО ОО Д/ф «Азія" СТБ

05 40 Х. ф .. лм 1 Бе о" 07 15 Т;с "Дружна сІмейка" 08 20 Парк гумору І О 20 Красива квартира 10.50 д/Ф .. дика природа" 11.20 Г. Хазанов. «Жив собі 12.00 Т/с «Чотири танкісти 1 собака"

НОВИЙ КАНАЛ 06.З5 Tjc «Гостя з майбут­ нього))

ва"

16 05 17 ОО

1З.ЗО Х/ф «Самогонники"

14.00 Іхні звичаї 14 50 Своя гра 15.40 Tjc «Народжена рево­ люцією,,

17.45 Футбол. Україна. «Ди­ намо" (К) - «Іллічівець" 20.00 Т/с .. марш Турецького"

Т/с «МерЛІН" Х!ф "Як я потрапив до

ІСТV

05.55 Х/Ф «Ескадрон гусарів летючих"

07.20 Х/Ф «Детектив Варшавські>>

21.00 Звичайна сенсацІя 22 ОО Т 1 с ><Марш Турецько­ го"

2З І О ТаємницІ розвщки

ІЗ40 квн Т/с «Мерлін" Х/Ф .. вщ меча» Х/ф «Дівчина з Джерсі" Репортер Спортрепортер Х/Ф «Міцний горішок-

15.50 16.45 18 50 21.00 21.1 О 21.20 з

Жіночий погляд Фабрика краси Квартирне питання Кулінарний двобій Факти ІЗ.О5 Вавочка

09.15 09.50 10.50 11 .45 12.45

.

2З.55 Футбол. Гол' 00.55 Спортрепортер О 1.05 д/Ф «Азія" СТБ

05 15 Х/ф «Лео і Бео" 06.50 Т;с «Народжена

15 55 Х/Ф «ШахраІ" 18 .ОО Докладно 18.45 Факти. Вечір 19.05 Х/ф «Заміна-З Пере­

рево­

люцІєю"

08.50 Х/Ф «Щасливий білетик>>

10.50 Рослинне життя 11 20 імо вдома 12.00 Х/ф «Вітя Глушаков

можець отримує все"

21 ОО Х/ф "Маленька В1ра"

друг апачІВ>>

2З.55 Х/ф "Мапя у водІ"

14.00 14 50 15.50 18 ОО 19 ОО

НОВИЙ КАНАЛ 07.40 Церква Христова 07 55 Запитайте у ЛІкаря 06.25 Tjc «Гостя з майбутнього"

Іхн1 звичаі Своя гра Футбол Італія Очевидець Т/с .. марш Турецько­

ГО"

0945 Кухня 10 10 Зх4 10.45 За грошІ 11.20 Tjc "Снігова королева"

21 ОО д/Ф «Сnрава Кольцова''

22. і О Футбол, Італія ОО І О Автостиль

ВАТ «Уnравnіння механізації 6удівеnьних робіт» НАДАЕ ПОСЛУrИ ПІДПРИЕМСТВАМ І ПРИВАТНИМ ВЛАСНИКАМ ТЕХНІКОЮ:

-

Екскаватори ЕО-2201

-

(Борекс).

-

Бара ЕТЦ-165.

-

Бульдозери Т-130, ДЗ-42.

-

5-50-44, 5-50-43.

КАМАЗ -541 О, кузов

9 м,

трал.

Екскаватори ЕО-2621.

Тел ..

ЦІНОЮ

ВІкна ТІс «Дружна сімейка"

Я»

О 1 .ОО Підсумки чення-2005"

ІЗ.55 Х/Ф "Магія у воді"

Новобудова ІО.ЗО Епоха ХХІ ст

10.15

У нас вигідно, тому що дешево. а також ТОМу, ЩО МИ ЗДІЙСНЮЄМО безоплатну доставку по м Брова­ ри, а по району - за мІнІмальною

Принцип доміно

У пошуках пригод

коледжУ''

01.00 Грошова злива

07.10, 08.50, 12.20, 15.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40, 2З.40

та інше.

Тетянин день

2З.55 Теорія неймовірності

ОО.ЗО Коктейль

КАНАЛ

06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 20.20, 22.00, 00.15 Час

пропонуємо гіпсокартон, «рабицю», шифер, рубе­

15.50 16.00 17.05 18.00 18 15 19.20 19.45 22.00 22 ЗО 22.40

ДИ>>

10.25 Т/С «Леся+ Роман" 11.10 Школа ремонту 12.05 Кулінарний бестселер 12.45 Факти

шишка"

при го-

Об.ЗО. 07 ОО, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09 ОО Час новин

ройд, цемент, ДВП, ДСП, фанеру, вап~нку пластикову, фарби, цвяхи

22

Репор-

тер

14 20 Х·Ф "Коротун- велика

КиІвський час

10 50-18.50

12.25 Теорія неймовІрності 1З.ОО ЦІна любові 14.00 Тетянин день 14 05 Хіф .. здається квар-

ІЗ.20 Заборонена зона

2З.ОО Музика ОО ОО Х/ф «Разом"

08.ЗО МІс «Харрикейни» 09.00, 20.ЗО, 2З.ОО Мультфільм 09.30 Mjc «Мумїі поверта-

10 Т/с ><Шиіта" 55. 07 55. 21.00

мають!

летючих•,

5

07.00 ВІкна 07 10 Принцип домІно 08 ОО ВІкна 08 15 Очевидець 09 20 Т'с «Дружна сІмейка" І 0.25 Х;ф .. оксамитовІ руч-

НОВИЙ КАНАЛ Об Об

1О .ЗО За гроші 11 .05 Т jc "Снігова Короле­

ІСТV

05 40

07 10. 08.50. 12 20, 20 10 2З.ЗО, 00.25 БІзнес-час

08.00 Полундра'

лесах"

2З 40 Автопарк 00.20 Х!ф ><ІНТИМ"

1О .ОО Усміхніться, вас зні­

ОО.ЗО Коктейль

01.00 Грошова злива

07 І О Перехрестя 07 40 МультфІльм Ої 50 Автопарк 08 25 Х/ф ><АрмІйСьКІ

ТЕТ 06.ЗО. 11 ЗО. 18 ОО, 2З.ЗО Дивись' 07.00 Mjc «Сnравжні герої"

про ДжиннІ" 19 20 Т/с .. леся ~ Рома" 20.00 Школа ремонту 21 ОО Хіф «Закусочна на ко­

СТБ Об.ОО Т·с «КарабІнери"

безпечна,,

1б.45 Інновація

2З.15 Час-тайм

КАНАЛ

11.15,

ди"

2З.ОО Х/Ф «Сьогодні я не­

ни,,

20 .ОО ЗЗ квадратні метри 21.00 Х/ф «Шлях зброї" 00.00 Концерт «Хороші піс-

ОО 10 Д/Ф ><Азія"

шJвськІ-,

щогодини

12

5

0000

2З.20 Вікна

Х/ф «Армійські приго­

15 55 Т/с "Усе про все" 16 40 Х/ф «Я все ще МрІЮ

ЧіJ.с новин

жар-

О С: п -студІя Х ф ·Чесне чарІвне• КрІСЛО Рятуйте, ремонт' Т;с "Обережно, За-

06.15,

2ЗЗО,

1О 15 ДіловІ люди І 0 ЗО Епоха ХХІ СТОЛІТТЯ 10 50 ІВ 50 Час. Коротко

ються!,,

ІЗ ОО 14 ОО 16 оо 17 ОО 16 ЗО

2ЗОО,

20 ОО. 20.ЗО, 21 ОО Час

09.ЗО М/с «МумїІ поверта-

Ми сітку

18 ЗО Військова таємниця 19.20 Концерт М Задорнова 20 ЗО Тижневик «Наше мІсто" 21 20 Х;ф "Нопролом"

КАМАЗ

-

цементовоз.

Автокрани КС-4572 16 т, КС-3575- 10т. КРАЗ-256- самоскид.

Наша адреса м. Бровари. вул. Залізнична,

8.

Адреса: м. Бровари, вул. Кутузо­ ва,

127,

тел.:

5-53-98, 5-21-66.

Ласкаво просимо завітати до нас! ni"

Рекnамна аrенція <<ЕКТА»

щогодини

21.ЗО Х/Ф «Без почуттів»

пі"

1З.55

ІЗО5 СесІя ВерховноІ Ради 50 18.50 Час. Коротко

оптово-роздріОний маrазин­ скпад ІІVКООППРОМТОРІ'VІІ

9.ЗО Т/с "Солдати-з .. , 4 с. 10.20 «Дика планета" 11.ЗО Тижневик «Наше місто" 12.20 Х/Ф «Дитина Саманти» 17.00 Музичний канал 18.00 Тижневик .. наше місто"

6-64-27

12

Киів­

08.00,

Росія 1З.О5 М/с «Губка Боб"

1105.

07.25 Ранкова гімнастика 07.45, 08.45, 12.45, 1845,

5

летант,,

10.00-19.00 Час новин що­

·" ''·"І

20.ЗО Тижневик «Наше місто»

НЕДІЛЯ, травня 8.00 Музичний канал 9.00 Тижневик «Наше місто" 9.ЗО «Військова таємниця" 10.20 Концерт М. Задорнова 11.ЗО Тижневик «Наше місто" 12.20 Х/Ф «Напролом» 17.00 Музичний канал 18.00 Тижневик «Наше місто" 20.ЗО Тижневик «Наше місто• 21.20 Культове кіно. Х/ф «Число

1З.25 Mjc «Шоу Рена і Стім­

рон>>

О І.ЗО Хітова суміш

КАНАЛ Об.15, 12.ЗО, 20 45 ськийчас 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО,

11.05 Tjc «Кріт. 12.05 Кримінальна

1005,

ливц1 за привидами"

16 45 Т;с «Флорисьєнта" 17.50 Заборонена зона 18.50 Т/С «МенТИ» 20 .ОО Кунсткамера 21.20, 00.00 Спортрепортер

10.00 Tjc "Євлампія Рома­

Час коментарів 08.10, 22.20 Кабінет

та"

14 ОО, 20.ЗО Мультфільм 15.00 М/с «Веселі мелодіР• 15 ЗО М;с .. велика книга

за

старови ною"

нова. Слідство веде ди­

години

«ПростІ істини"

"Мисливець

09.05 Tjc

07.10, 08.50, 12.20, 20.10, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО. 19.40, 2З.40

ПРОПОНУЕМО

21.20 Хjф «Дитина Саманти»

8.00

Пантохи,,

2З.45 Навколо сміху

07.00 Tjc

08.ЗО, 09 ОО Час новин 40, 0740, 08.40, 19.20, 20.20 22 ОО, 00.15 Час спорту

О 1.ЗО Хітова суміш

18.00 Тижневик «Наше місто" 18.ЗО Т/с «Солдати-З", 4 с.

9.00

20.ЗО,

1З.ЗО, 21.10 Музика 14.05 Х/ф «Свинарка 1 пастух .. 15 ЗО Алюр 15 45 Подолання

08.25 ввс

вини

17.ЗО,

бов"

плюсом''

ЧЕТВЕР, 19 травня 8.00 Музичний канал 9.00, 10.00, 11 ОО, 12 ОО, 1З.ОО Но-

15.ЗО,

2З.ЗО стн Tjc «Шовкова тінь" Споживач Хjф "у перший раз» Калейдоскоп-2005 Т jc «Варіант «Омега" Т jc «Перевірка на лю-

08.00 Mjc «Кім П'ятірка-з-

Новини Мультфільми «Дорога передача» Tjc «Солдати -3», 2 с. Х/ф «Міст Кассандри»

Бережіть

08.05 09.00 09.20 11.00 11 .ЗО 12.40

ІНТЕР Об.О5 Х/Ф «Мені вистачить мільйона>> 07.З5 М/с «Чіп і Дейл поспі­

18.05 18.50 19.20 20.20

2ЗЗО

себе'

лота

«Розенкранц Гільденстерн мертві"

музики

2І.ЗО Х/Ф «Сексназ каnІтана

спорту

ОбЗО,

Об

20.15 Вечірня казка

дов'"

17.00 17.45 18.00 18.25 18.40 19.15 20.00 21.10

20.00 Подробиці 20.25 Інтерспорт

00.25 Х/Ф

19.ЗО Чорний квадрат ОО Перлини класично1

20

тво

16.ЗО М/с «Охоронці ІсторіІ"

ної,,

17 .ОО Музичний канал 18.00, 19 ОО, 20.00, 21.00, 22.00

14.ЗО і буде нова земля 15.10 М/с «Ну, постривай'" 15.40 Т/с «Пляжна команда" 1б.ЗО Перукарське мистецтво

09.ЗО Городок

лота

ПОНЕДІЛОК, 16 травня Профілактика на каналі до 16.00 16.00 Музичний канал

ня''

21.20 Х/Ф «Утікач» 00.00 тсн

16.15 М/с «Малята джун-

нянька>>

08.00 09.00 11.00 12.00 12.15

нянька>>

19.ЗО тсн 20.00 ТСН. «Проспорт» 20.15 Tjc «Талісман кохан-

07.20 СІм'я Від А до Я 08.20 Tjc «ЗцІлення - відь-

МИ''

ОВ.ЗО Сніданок з

09.00 10.00 10.15 12.00

«Зцілення любов'ю" 20 ОО ПодробицІ 20.40 Tjc «Кармеліта" 21.40 Пісня-2005 2З.15 Т/с «Бандитський Пе­ тербург" 00.25 ПодробицІ

19.00 Tjc

Інтерспорт

07.00 Сніданок з 1+ 1

07

бЛЮЗ>>

17.50 Tjc «КЛОН» 18.50 Tjc «Моя прекрасна

06 05 Я все про вас знаю 07.00 Подробиш. ЕкономІка 0715, 08.15, 12 10. 20 зо

ня,,

11.15 Освіта ХХІ століття

І

(9647)

Орrанізація візьме в довrостроковv орендv

500

скпад nпощею кв. м. Тел.: 8 (044) 541·12·18, 541-12·27.

Bfu) ваtоііІіІІіІад•~~~~ Іtонr~і~•~·{ т~~~ 5j~~!19t імьб;j ~ (р66}. 72~;6Ь,28. о~~~ь~нw Рпе~tай~Р~~~ч:


14.05 ії дружна роди­ на: онуки, донь­

ки Оксана і Світлана, чоло­ вік Леонід

Кирилович .

Її

родина

справжній

оа­

теринську святу любов Руслан Сугач, Тетяна Вітер, Яна Хро­ мець, Олександр Овдієнко, Павло Кизєєв , Христина Туря­ ниця, Наталія Матвієнко, Олег Харченко, Тетяна Білоног, Во­ лодимир Хобта, Ольга Ковба­ синська.

зис живого теп­

Н. Т. Кольцову добре знають

ла і любові, що

і шанують у Тр е бухові, глибо­

повсякчас

ко поважають у коАективі ЇІ са­ дової бригади. Щира ду ша 1 невто ~ш і р у ки Надії Тююфіїв-

дихає

на­

поетес у ,

живить

джере-

СЛОВа ПjJ O

ВИАИ

ІІО Є J!Ю

поет

Зе\ІЛЯ'Ш.И

1\ ·ІикоАа

Со'>І,

\10депу­

тат райради Раїса Овді є нко. журналіст 1\:Іикола Сеl\шног, котрий здійснив КО!\ш'ютерний дизайн та верстку книги, бро­ варський фотомайтетер Олек­ сій 1\.'!ілько, гоАова галузевої ради профкомів, організацій і закладів Олена Дітківська . Щи­ ре зачар у вання вірша;vш Н. Ко .\ьцо во І висловив від о "нІй у кра1нськш1 поет Дтпро Он­ кович .

Та найкращІ. найбе .з по с еред­ НІШІ критики -- діти. Вони :из­

Требухінська зе~Іля навдиво­ вижу прекрасна . Щедра вона і

начили, що віршІ Нйдії Тимофі­

родючими нивами, і квітучими

садами, багата талановитими і працьавитими людьми . І одна серед них -- бригадир садової бригади Надія КОЛЬЦОВА. Не­ щодавно

вона

видала

другу

збірку поезій «Живе тепло». Презентація цієї книги із жит­ тєстверджуючою назвою відбу­ лася нещодавно у Требухіській ЗОШ під час відкритого уроку у 7-А класі «Література рідного краю».

Проводити

цей

незабутній

урок поезії, урок любові до малої

Батьківщини учительці україн­ ської ;vюви та літератури Людми­ л.і Володимирівні Шибіко допо­ чаІ<ІАИ сама Надія Ти:-юфіївна та

шни

<<Живе тenno>> Надії Сторінку

за

сторінкою

учні

й

корисне.

Щороку

навесні,

зро з у ~tілі

пронизані

і

те пли!'>ш

мило з вучю, почуття м и,

нагаду ють баб усині пі с ні . Том у їх легко запам'ятовувати . Схоже, всі вони відчули отой безс~Іертний дотик до душі, про який писала Ліна Костенко . Уч­

перегортати книгу, відзначаючи

КОАИ розквпає с ад, випАеканий

щирість, музичність і тепло, що

рукаrvш і любов ' ю ЦІЄі працьо­

НІ з вдячністю прийняли від ав­

випромінюють

витої і дбайливоі господині та

торки

землячки. А спів уче серце Надії

її подруг,

дарчи " І надписо~І.

Ти.'Іfофіївни і справді наспіваАа чимало пісень, '.\Іузику до яких написали композитори В. Іле~І­ ський, I'vl. Грінченко, дочка пое­ теси Оксана . Натхненно читали поезію землячки про дружбу, кохання, родинне щастя, красу рідної землі незабутнього батька, ма-

ходить

поезії

їхньої

у д уш у Надіі при­

-

справжня

весняна

по­

вінь і на папір лягають поетич­ ні

рядки. Зачаровано сАухали учні нові вірші поетеси. У ви­ конаннІ само1 авторки,

яка,

ок­

рім по е тичного хисту, має ще й

гарний гоАос, прозвучали «Піс­ ня про батька» та інші твори, що схвилювали до сліз. ТепАі

кни гу

« Живе

те пло »

Зустріч продовжилася у шкільно"ІУ :-1узеі «Со;~ювій світлиці», де директор школи Т. П. Кизє є ва зачитаАа наказ про присво є ння Н. Т. Кольцові звання почесного вчителя Тре­ бухівської ЗОШ.

Надія ГАМАЛІЙ.

3АТ «&РОВАРСЬКИЙ 3АВОД ПЯАСТМАС» ВАНТАЖНИКИ

які відбудуться 27 травня 2005 року о 15. ОО. Адреса: Київська обл., м. Бровари, промвузол.

ФЕДОРЕНКОПочесний громадянин міста Броварів, активний громадський діяч, щирий патріот Украіни,

17

17 травня 2005 року з 14.00 16.00 буде проводити пря­

до

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,

Микола Костянтинович

ДОПОВНИТИ: П.9 . Збільшення ста-тутного фон­ ду товариства та прийняття рішен­ ня про додатковий випуск акцій.

травня святкуватиме 75-річний ювілей.

-

«Ста-тутний

-

Збільшення статутного фонду

вої кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості. Ме­ тою випуску акцій є поповнення обігових коштів товариства. Мінімальний запланований розмір збільшення ста-тутного фон­ ду 3500000 (три мільйони п'ят­

новичу та всій його ро­

дині многії літа'

1.статуту

передбача ­

капітал

кількість:

йонів сімсот n'ятдесят тисяч

гри­ вень ОО коп.) грн .. Статутний капітал товариства ут­ ворюється з вартості вкладів акціо­ нерів. внесених внаслідок прид­ бання ними акцій » .

-

форма

випуску

-

докумен­

Акціонери

товариства

переважне право на придбання ак­

особистий прийом

цій

народним депутатом Укра­

додаткового

випуску

пропор­

шення .

Для

використання

права

акціонери

лійовичем.

пере­ повинні

надіслати на адресу товариства до

Можпива реаnізація

дня проведення загальних зборів відповідну заяву про згоду на придбання акцій додаткового ви­ пуску. Відсутність відповідної заяви буде розцінюватися як відмова від придбання. - У зв'язку з додатковим випус­ ком акцій збитків не передбачаєть­

&ЕТОННИХ ПЛИТ 6/в, ро3міром 12х3м

та їх демонтаж.

Тел.: 5-40-55 (до 17.00). •

ся.

Довідки

за

т е лефонами:

ко;.~.;,.~;;р 1

9-23-75, 9-23-73

.>fГ

кормів і преміксів >> на

ський експериментальний завод комбікормів і преміксів» у

2004

році. Висновок ревізійної ко­

місії щодо річного звіту та балансу ВАТ «Кали­ тянський експериментальний завод комбікормів і преміксів».

2.

Звіт наглядової ради

ВАТ «Калитянський

експериментальний завод комбікормів і премік­ сів» п-ро діяльність у

2004

році.

З. Звіт ревізійної комісїі ВАТ «Калитянський експериментальний завод комбікормів і премік­ сів » про діяльність у

2004

році.

4. Затвердження порядку розподілу прибутку 2004 рік та порядку покриття збитків ВАТ

за

« Калитянський експериментальний завод ком­

бікормів і преміксіВ>> за минулі періоди.

5.

-

Н О В Е

Броварськuх

експериментальний

Ж И Т Т Я • міської ma

-

газета раііонної

раА, раііонної Аержавної аАмінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНІ1КІ1: колекmuв р еt.акuїі raзemu. Броварські міська і раСюнна

paAu,

раСюнн а

Аержа...мінісmраuія.

Сиідоцт во про держа вну

р..:сстрацію Кі N 259 иід 10. 12. 1997р. індекс

61285

завод

~-~ _\_,_ -~

рік , та нормативи

розподілу прибутку, що буде отриманий.

6. ВАТ

~;:;:.~

Внесення змін до складу наглядової ради «Калитянський

експериментальний

завод

vvvvvv_skif-s.kiev. ua

комбікормів і преміксіВ>>.

7.

, вtt~"":Y'

Про затвердження змін та доповнень до

комбі-

+1 QOI

flpeoC' Sl ..,..,. • /0 ... рвкІ'Іа до rараНТІІ

статуту ВАТ «Калитянський експериментальний

завод комбікормів і преміксів» шляхом викла­ І Втрачений сертифікат на пай, земель­ ну ділянку ВАТ «Княжицьке", серіі КВ N2 0244735, зареєстрований за N2 244 від 5.01.1998 року, виданий Княжицькою сільською радою на ім'я Петренко Ольги Григорівни. вважати недійсним.

дення його в новій редакції. Реєстрація акціонерів (їх представників), які

прибули для участі у зборах, буде відбуватися з

9.30

до

Для при рів

10.30

собі

-

за місцем проведення зборів.

реєстрації паспорт,

акціонерам а

необхідно

представникам

мати

акціоне­

РО&ОТИ У &РОВАРАХ.

паспорт та документ, що засвідчує ·Іх пов­

Вимоги: юридична освіта. знан­ ня ПК.

новаження.

Ознайомитися з документами щодо порядку денного зборів можна у правлінні ВАТ « Калитян ­

Про основні напрямки діяльності ВАТ « Ка­

литянський

2005

1

[ ~J

ністративного корпусу ВАТ ссКалитянський експериментальний завод комбікормів і преміксів»

правління про діяльність ВАТ «Калитян­

громадян

їни БОЙКОМ Юрієм Анато­

на дату прийняття відповідного рі­

ПОВІДОМЛSІЄ, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 1 липня 2005 року об 11.00 за адресою: Київська обл., Броварський район; смт. Калита, в актовому залі адмі­

1. Звіт

облдержадміністрації Ан лій Дмитрович СЕМЕНЮК за телефонами: 8 (044)

сою: м. Бровари, вул. Не­ залежності, 2, відбудеться

мають

Правпінна ВАТ ttНапитинський експериментальний завод комОікармів і nреміксіВІІ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

перш Київ

року з в гро­ мадській приймальні за адре­

тарна » .

важного

(вісім міль­

голови

16 травня поточного 10.00 до 14.00 годину

10,00

вартість:

(десять гривень ОО коп.) грн.;

-

області

заступник

296-84-11' 296-1 0-06.

875000;

номінальна

акцій номінальною вартістю 10,00. Форма випуску - документарна. - Проект до ста-ту-ту. Пункт 6.1. ста-туту передбачаєть­

8750000,00

(044) 501-54-70 (71, 72),

мий телефонний зв'язок з на­

селенням

категорія і тип : прості іменні;

ційно їх частці в статутному фонді

становить

Тел.:

товариства

сот тисяч) гривень. Додатково пла­ нується випустити 350000 (триста п'ятдесят тисяч) простих іменних

ся викласти в такій редакцїі: «Ста-тутний капітал товариства

(чоловіки до 40 років) . 3 / п 1200 грн.

розподіляється на акції:

здійснюється за рахунок додатко­

Шлемо щирі поба­ жання здоров'я, нових успіхів і звершень нашому другу і побратиму, борцю за чистоту і процвітання Броварів, за кришталеву чесність усіх броварчан. Шанов­ ному Миколі Костянти­

6. 1

Пункт

ється викласти в такій редакціі:

з

Досвід роботи не обов ' язковий . Резюме

відправляти:

ський експериментальний завод комбікормів преміксів>>, починаючи з

ААРЕСА:

07400,

20

червня

2005

року.

Кuївська обл . , м. Броварu,

РеАакmор : 4-03-76.

бульв. Незалежності,

2.

Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

ВіААілu: сільського госnомрс тва 4-02-92; nромuсловості і nuтань. лuстів і масової роботu 4-04-81; бухгалтерія, nрuСюм оголошень 4-23-26; е-таіІ : newlife@гealtel.net.ua

соuіальнuх

• • • •

Редакція не

завжди поділяє

позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. 1\истування

з читача..чи

-

на сторінках zазети.

За з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекла..чодавець .

e-mail:

1!!1 Втрачене посвідчення ветерана праці. серія А 11 N2 176665, видане управлінням соціального захисту населення м. Брова­ ри на ім'я РУТКОВСЬКОІ Євгенії Микола­ ївни . вважати недійсним.

1!1 Втр а чений сертифікат на землю , КВ

0276761.

виданий Шевченківською сіль­ радою за реєстрацІйним номером 795 ВІД 12.06 на Ім'я ГУРІНЕНКО Ганни Володи-

друк oфcemнuu. Обсяг І друкованuu аркуш .

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

пресu

інформаuії Київської

облдержадмінісmраuїі.

Зам. Тираж

1679 1900 прим .

#38 2005  
#38 2005  
Advertisement