Page 1

СЕРЕДА

28 травня

2003 р. N238 (9444)

Виходить з 17 квітня

1937

року Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

• С-lІтуаql:. Відбулося чергове засі­ дання постійної комісії виконкому міської ради з питань

Еко.nоrlЧНЕ МАЙІYlНЕ НAМAnIOВAJlИ у КИЕВІ Підписи під трьома протоколами 5-ї Пан'європейської

конференції Мін"ЇСтріВ навколишнього середовища «Дов­ кілля для Європи» поставили представники 21 країни. Протокол про стратегічну екологічну оцінку та Протокол про регістри викидів та перенесення забруднювачами,

яким доповнюється Орхуська Конвенція про доступ до ін­

формації, участь громадськості в прийнятті рішень і дос­ туп

до

правосуддя

з

питань,

що

стосуються

навколиш­

нього середовища, підписали двстрія, Чехія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Польща, Сербія і Чорногорія, Іс­ панія, Ірландія, Італія, Македонія, представник ЄС. ДО групи країн, що підписали ці протоколи, планують приєднатися також Хорватія та Словенія.

ІАНКИ РОЗКРИІОТЬ

свої СЕКРЕТИ

Парламент

України

схвалив

«Про внесення змін до статті

урядовий

62

Закону «Про банки та

банківську діяльність», згідно з яким працівники податко­ вих адміністрацій отримують право доступу до інформа­ ціі, що містить банківську таємницю. Тож, згідно з прий­ нятим законом, банки мають надавати Державній податковій адміністраціі інформацію про порушення ком­ паніями-резидентами встановлених законодавством строків при розрахунках за зовнішньоекономічними кон­ трактами.

у НЕІІ ТУРЕЧЧИНИ Український літак Як-42, на борту якого перебували іспанських військовослужбовці та 13 членів екіпажу, один із яких громадянин Росіі, розбився при спробі зайти на посадку у турецькому місті Трабзон. Усі пасажири та екіпаж загинули. 42 військовослужбовці входили до скла­ ду саперного підрозділу зі складу механізованої бригади сухопутних військ «Брунете», що базується в іспанській провінціі Бургос. Інші військовослужбовці, які були на борту літака, що зазнав катастрофи, входили до складу підрозділів ВПС Іспаніі, котрі виконували різні завдання в аеропорту Кабула.

на

тварини. Наслідки го негативні.

ням лабораторних методів дослідження випущеної продукції. Доповідач також інфор­ мував присутніх про те, які невідкладні заходи спрямовані на поперед­

лярів, антибіотиків, дезин­

цьо­

вуванням

при

міського голови О. А. Ки­ яниці. На ньому було роз­ глянуто інформацію про санітарно-епідеміологічну ситуацію у місті за 4 міся­

луччя

но.

За

населення

винятком приведення

заходів

ня і зберігання продуктів,

продо­

Усього з початку року досліджено з мікро6іоло­ гі чних показників 11 б проб продукції громад­

впорядкування

полігонів твердих побуто­ вих відходів тощо. Не ор­ ганізовано дезинфекцію контейнерів для збирання сміття. Особливо актуаль­ є

са­

викона­

вольчих ринків У відповід­ ність з вимогами ветери­ нарно-санітарних правил торгівлі. Не проводяться і масові заходи з метою ліквідації стихійних сміт­ тєзвалищ,

цьому порушення

нітарних вимог складено протоколів на відпові­ дальних осіб торговельних закладів, а деякі з них, наприклад, складські при­ міщення ПП Базильсько­ го, магазини ПП Смовж, ПП Болдирєва, «Аврора», були закриті постановою головного санітарного лікаря Броварського ра­ йону. У ряді підприємств гро­ мадського харчування міс­ та були виявлені пору­ шення санітарних вимог до технологій приготуван­

ці поточного року. Так, про усі поодинокі випадки інфекційних захворювань, в тому числі крапельних, доповів завідуючий вімі­ ленням санепідемстанції О. М, Литвиненко. Він зауважив, що в цілому комплексний план щодо забезпечення санітарно­ епідеміологічного благопо­

ним

TPArEAl1

Контроль тут проводиться щомісячно із застосуван­

За незадовільний сані­ тарний стан та виявлені

заступника

питання вигулу до­

машніх тварин, адже влас­ ники собак, ігноруючи заборону, виводять їх до парків, дитячих майданчи-

НІА контроаем

ків. Недостатньо відлов­ люються й безпритульні

гічної безпеки та надзви­ чайних ситуацій під голо­

щодо

законопроект

техногенно-еколо­

~ nepeuy.ac

20

ського

ному

харчування,

випадку

в

од­

виявлено

мікробне забруднення. Ряд зауважt!Нь стосується підприємства АТ «Брова­ ри-молоко»,_що їхвиявле­ но

при

комплексному

обстеженні. Є недоліки і на об'єктах торгівлі райо­ ну. На контролі Бровар­ ської СЕС знаходяться 25 підприємств харчової промисловості, які вхо­ дять до групи епідризику.

ження

завезення на тери­

торію міста і району тяжкого гострого респіра­ торного синдрому (SARS) , Головне занепокоєння у керівників медичних зак­ ладів викликає відсутність необхідної кількості засо­ бів індивідуального захис­ ту медпрацівників, антиві­ русних препаратів, антибіотиків, миючих і де­ зинфікуючих речовин для проведення поточної та заключної дезінфекції у вогнищах. Наприклад, запас

хлорного

вапна,

хлорантоїну і неОХАОРУ розрахований для забез­ печення поточної дезин­ фекції у пологовому, ін­ фекційному та інших відділеннях лікарні лише на два тижні. У випадку епідситуації з SARS кіль-

_кість

препаратів,

ЩО

міс­

тять

хлор для підтримки протиепідеміологічного режиму у відділеннях ЦРЛ зросте до 2 тонн У місяць (у цінах, що скла­ лися у травні, на суму 5,5 тис. грн.). Тож нині го­ ловне віднайти кошти

придбання

протичум­

них костюмів, масок, оку­ фікуючих

також

речовин,

друкування

вок-пам'яток

для

а

листі­

насе­

лення.

Про стан цивільної обо­ рони на хіиічно небезпеч­

них об'єктах иіста розпо­ вів

начальник

відділу

надзвичайних

з

ситуацій

П. С. Овчинніков.

Так,

на

трьох ТdКИХ об'єктах зосе­

14,5

реджено

тонни силь­

нодіючих отруйних речо­ вин:

1О тонн, 4,5 тонни.

хлору

аиіаку

Це водоочисні

споруди

Броварського коиунально­ го підприємства водопро­

відно - каналізаці йно го

господарства, АТ «Брова­ ри-молоко»

та

державне

піДПРИЄ!\fСТВО ський

«Бровар­

оптовий

Бровари

ринок».

відносяться

до

ІІІ ступеня хі:-'fічної небез­ пеки. Перевірка показала,

що таи ведеться надійний контроль

і

дотримуються

усіх санітарних нnрм при

збереженні та ції

експлуата­

небезпечних

речовин

згідно

хімічних з

вимогй­

ми Закону України

«Про

об'єкти підвищеної небез­ пеки»,

Наталія ЧF.МЕРИЧЕНКО,

62

НА КИЇВСЬКІЙ СЦЕНІ Минулої суботи, в рамках святкування Дня Києва-2003, під егідою Головного управління культури і мистецтв Ки­ ївської міськдержадміністраціі, «Творчої вітальні» ім. Івана

Козловського та Благодійного фонду підтримки оперного та балетного мистецтва «Прем'єра» ім. І. С. Козловського на Михайлівській площі відбувся великий благодійний мистецький захід, присвячений пам'яті видатного співака. у програмі концерту, який провела народна артистка України Тамара Стратієнко, взяли участь хор ім. П. Май­ бороди Національної радіокомпанії України (худ. керівник народний артист України В. Скоромний), заслужений ар­ тист України О. Василенко, духовий оркестр школи есте­

тичного виховання ім. І. С. Козловського з батьківщини співака с. Мар'янівки, інші виконавці. Особливо приємно повідомити нашим читачам, що кияни і гості столиці із за­ хопленням та ентузіазмом сприйняли виступ наших зем­ ляків - народного ансамблю «Спадщина» Броварського районного будинку культури (художній керівник В. Ілем­ ський) переможця ІІІ обласного огляду-конкурсу ка­

мерної вокальної музики ім. І. С. Козловського. Пісня В, Ілемського на вірш П. Харченка «Зозулині руш­ нички» особливо припала до душі усім присутнім. Вітаємо, земляки. Так тримати!

(Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів «Нового життя»).

минулоІ НЕДІЛІ у міському клубі відбулося заключне у цьому творчому сезоні засідання

літературно-мистецького об'єднання «Криниця»,

Підбиваючи підсумки творчого року, криничани привітали своїх колег Віру Холошвій та Альбіну Маляр з виходом у світ нових книжок

-

"Наше село Пухівка» та «Причетність».

Інтерв'ю з керівником «Криниці» МаріЄю Овдієнко читайте на З-ій сторінці.

[Це у 1995 році до парламенту був внесений законопроект про оподаткування доходів фізичних осіб. Відтоді депутатський корпус двічі оновився і «дозрів», щоб

ний податковий тиск чимало під­ приємств та організацій прихову­ вали реальний розмір зарпл.ати своїх працівників, видавали їі в конвертах. Оскільки ж податок на

зменшити

гро­

доходи громадян зменшиться, є на­

мадян до 1З відсотків. Закон почне діяти з 1 січня наступного року. За нього минулого четверга прого­ лосувало З52 депутати, що викли­ кало схвальну оцінку Президента України Леоніда Кучми. Отже, в наших кишенях залиша­ тиметься більше грошей. Але що буде з держбюджетом, якщо го­ ловний його наповнюючий пода­ ток скорочений? Заступник голови КШ1ітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Сергій Терьохін вважає, що тимчасово у бюдже11 може виникнути «дірка» десь так на 500 МАН, ГГН. ААе "нев­ довзі вона зникне. В цьому пере­ конує, зокрема, приклад РосН, де

дія, що заРПАата вийдf' з тіні й опо­

зменшення

платив його і навряд чи f'.YA~ lU.а­ тити над'lЛЇ». Однак така позиція,

податок

на

ставок

доходи

податку

до

ІЗ ьідсотків дозвО/шло ~айже вдві­ чі збільшити доходну частину бюджету і краще фінансувати со­ ціальні програми. ЕКОНО:>:lісти по­ яснюють це тим, що через наД-"'Іір-

датковуватиметься за законом.

Депутати говорили також, що це lшше перший крок до зменшення нарахувань на зарплату та ЇЇ підви­

щення. Загальне реформування за­ робітнnї ПАати назріАО вже давно, Але не всі парламентарі підтри­ мали згаданий закон, Проти нього

виступили частина блоку ІОАії Ти­ мошенко та фракція комуністів

у

повному складі. Адам Мартинюк пояснив позицію своїх колег так: «Ми нівелюва.\И податкові ставки і зроби~и єдину lЗ-вілсоп:ову став· ку ДЛЯ всіх незалежно від заробіт­ ної плати. Податок, на нашу ДРІКУ, З'.ІЄНШИВСЯ Д,'\Я

як ВЖf'

тих,

зазначалося,

хто

і

так

не

заАИШИЛіКЯ

в

продовжує праЦЮRати З 1 липня ц. р. такі люди, Йі\УЧИ на заслуже­ ний відпочинок, :-южуть розрахо­ вувати на надбавку до пенсії від І О до 40 відсотків, Дружно проголог.У'вав парла);Іент і за впровадження ПРf'~'lії Нерхоп­ ної Ради за внесок ~lОлоді у розви­ ток паРЛі\ментаризму та місцевого самоврядування. Таким ЧІШОМ реа­ лізована peKO:-Н'НД<1ція парламент­ СІ,КИХ

слухаН1,

про

стаНОFище

мо­

л(,дj в Укра,ні.

Збільшення викликає

в

доходів

ДСКОІ'О

ГРО"1dДЯН

занеlЮКОt.'fіі>і,

чи не спричиНllТЬ це Їl не~;"П.'\.аI10впну інфляцію,

Але };",ріа!lПJ~ І !uц­ банку Сергій 'Т'ИПlІі1'-О на :!у,-';'річі J

журналіl':'n!'>іИ розвіяв Дс1.ПУ''Риво'· гу. (., Побоювань Щ·:.JДО r:табiJ.і"юс,і гривні у нас H':~1aє 13,1Л!С'тні реЗt~Р­ ви СЬОГО!,,!,ні :ЗРОС-",>І

u,(J

ТiJІ<Л'( (>би,­

гів, які ми ІІеР~',il.б"ЧИАИ ()деРЖ'і'П1 на ківе,\I, цього I'UKY, Вони стан(ш1\511'" .5 ~,ІЛРД. НЮ МЛН. Отж(' Є всї піДСТilНН ДМ! поcr;·\еню' Іrшвні,), -СК(і:;ав він.

меншості,

Ю. Л.ИСТОПАД,

Подбали депутати і про ТИХ, хто, незважаючи на пенсійний вік,

(' Ки~'Вt:"КіІ Правда», 27.0:і.21}В року}.

на півроку

на

- 7 грн. 20 коп . • ВІДОМЧА: на півроку - 9 квартал - З грн. 60 коп.

- 1

. 20

коп.

на квартал на

- 4 - 1

грн. ЗО коп. [рн. 65 коп. н. 55 коп.


(21

N!!38

(9444)

Місто

19 - 20

травня

28.05

r О ДЕНЬ, то все ближ­ Щ . чим!!о нас є вер.есень

приміром, як Троєщина, Вигу­ рівщина, Миколаївка та інших.

шини людей із проханням відгукнугися і підтримати кон­

що така є, та її нотний запис, перелїк усіх осіб, хто захистив

МІСЯЦЬ НUНIШНЬОГО року І geнь

Є в цій праці багато цікавої інформації і про відомих та ви­ датних особистостей кожного

кретними пропозиціями найде­ мократичніший і справді на­

дисертацію, прізвища всіх лау­

родний

реатів

урочистого віgзначення ВО-річчя Big часу ymворення Броварського району. Посту­ пово наближається go завер­ шення і робота по втіленню у ЖUllШlЯ широкомасштабно­

докторську

державних

премій

та

тому числї і радянської доби. Шановний читачу! Сьогодні ви ще можете якоюсь мірою вплинути на зміст третьої кни­ ги. За день-два це зробити буде неможливо (!). Тобто поза ува­

BiAryKHi,bcl всі, х,о B601liBa€ за ic,opilO piAHoro краІО!

го mворчо-виgавничого проек­

гою

творчого

колективу видав­

«Водограй» ,

ництва

а,

отже,

і

наш

популярних краєзнавчих книг

поселення: як його уродженця, так і тих, хто приїхав сюдн з

сучасників, і прийдешніх поко­ лінь можуть залишитися ті лю­

рідний край», співавторами ок­

ДИ, хто справді є нашою велич­

gobigkobo-пізнавW1ЬНО-КОН­

інших

ремих матеріалїв якого є кращі

су.льmamuвного

коріння

чає

виgання

трьох

науково­

спрямування

із елемeнmами енцuклопеgiі. Цими днями робиться усе для того, щоб другого червня 200З року в основному було завер­ шено друкарську підготовку третьої книги «Історія посе­ лень Броварського краю». Вона, нагадаю, розповідає про кожен із наявних нині 45 насе­ лених

пунктів

зниклих

сіл

і

та

низки

хугорів.

Таких,

проект

-

«Броварщина

слїд в історії. Про всіх уславле­

",uсти району.

них земляків розповідає спеці­ альний розділ «Творці величі і

Як і раніше, дотримуюся принципу про те, що ніхто і ні­

слави Броварського краю». Час, як співається у відомій пісні, рікою пливе. Тому, як і раніше, через броварську пре­ су (газети «Броварський кур'єр», «Нове життя» і «Бро­ вари-інформ») та міськрайонне радіо ще раз звертаюся до всіх небайдужих до нашої минув-

що в історії Броварщини не має бути забутим чи непоміче­

чю і гордістю. Щоб цього не сталося, наразі я й звертаюся до всіх вас, шановні друзі, за допомогою. Поки не пізно ... Про всі пропозиції прошу по­ відомляти за телефонами: 5-20-8б у райдержадміністрацію

ним. Отож у черговий раз про­

або

шу всіх голїв рад, наших авто­ рів, родичів та знайомих

ємство «Водограй».

'/Сраїв, і

З настанням кожної весни віддаляються від нас грізні роки Великої Вітчизняної війни. Але не згасає слава тих, хто своєю

пустив

туг

залишив

своє

помітний

краєзнавці,

вчителі

та

журна­

5-04-25

у приватне підпри­

Іван ДОЦИН,

лауреатів різних відзнак і ран­ гів, а також зацікавлених осіб

керівник творчо-видавничого проекту «Броварщина наш

до ЗО травня повідомити текст пісні про ваше рідне село, як-

рідний край».

привітання і подяки звернулася до присут­

шистів.

ніх учениця Шевченківської ЗОШ І-ІІІ сту­

шли Київ з півночі і з півдня, і вся армія,

500

про людей, близьких і невідомих, про тих,

пеня Юлїя Венедиктова: Наступним етапом нашого походу стало відвідання Українського державного му­ зею Великої Вітчизняної війни. Учням і

хто боронив нашу рідну землю від ворогів.

студентам

Там, де колись точилися запеклі бої, підня­ лися пам'ятники, зоріють факели Вічного

під

відвагою зробив крок у безсмертя.

травня

творчо-видавничий

чи

заслужених працівників у кож­ ній із царин нашого життя, у

ту crБроварщuна наш pigний край», який віgmворює історію в ареалі сучасного ПриgесНRНСЬКОГО краю Big gоби пізнього палеалimу і go сьогоgення. ця акція пеpegба­

21

кандидатську

У

наших

серцях

живе

вдячна

пам'ять

час

була

якої

запропонована

особлива

увага

го фільму про визволення України, тема­

пінь

с. Білгородка, лїнії

дені квіти до меморіальної дошки місту-ге­

оборони м. Києва. Ініціаторами проведен­ ня походу виступив районний Центр дитя­ чої та юнацької творчості (директор Н. Я. Величенко). У поході взяли участь

рою Києву. Цього року ми відзначаємо БО-річчя виз­ волення Києва та 80-річчя утворення Бро­ варського району. Цим славним датам ми і присвятили свій похід. З цього місця ми вирушили, щоб пройти місцями запеклих

-

с. Романівка

-

члени туристсько-краєзнавчих гуртків, вій­

ськово-патріотичного

клубу

«Прикордон­

нию) ЦДЮТ та студенти Економіко-техно­

дзоти,

слухаючи

нию) проводили розкопки на місцях боїв. Були виявлені решти автоматів, гвинтівок,

ручних гранат і патронів. Знайдені залиш­ ки

військової

зброї

поповнять експонати

шкільних музеїв бойової слави.

Цим походом ми відродили традицію що­ річного вшанування пам'яті загиблих у ро­ ки Великої Вітчизняної війни, що дає змо­ гу

молодому

героїчне

поколінню

минуле

дізнаватись

нашого

народу,

про

продов­

жувати військово-патріотичну роботу в ос­ вітніх закладах міста і району, адже це іс­

Л. І. Сазонова). Мітинг розпочався покла­ данням квітів, вшануванням пам'яті загиб­ лих воїнів хвилиною мовчання. Затамував­

ників походу. Саме на ній проходила лінія

оборони м. Києва в

на укршлення,

про минуле, а гуртківці клубу «Прикордон­

боїв за нашу столицю. Гостинно зустріла ірпінська земля учас­

університету

кільце.

Широко. відкритими очима дивилися ~Hi

в нагороду книги про Велику Вітчизняну війну. По закінченні екскурсії були покла­

(директор

логічного

потрапила в

обій­

солдат загинуло під час оборони

краєзнаВЦІ

обороні м. Києва, перегляд документально­ тична вікторина, переможці якої отримали

тис.

німці

та відступу в болотах під Яготином.

екскурсія,

Саме від пам'ятника на честь загиблих воїнів-броварчан розпочався триденний туристичний похід за маршрутом м. Ір­

середину верщня

що обороняла місто,

приділялась

вогню.

На

1941

році.

9

торія нашого народу, нашого краю, де ми народилися,

липня нім­

виросли, де

зберігається слїд

роду від діда-прадіда.

ці вийшли на дальні підступили до столиці.

ши подих, молодь слухала виступ учасника

Із середини липня почалася оборона Киє­

Ольга БІЛАНОВСЬКА,

визволення м. Києва, ветерана війни Миколи Васильовича Бондаря. Зі словом

ва. Під час двомісячної оборони було зни­

методист Центру дитячої

щено велику кількість техніки,

100

тис. фа-

та юнацької творчості.

IЗАrОСТРIОЕТЬС. ПРО&ІІЕМА ДОНОРСТВА І Нещодавно у світі відзначав­ ся Всесвітній день здоров'я,

Держава гарантує захист прав донора та охорону його

забезпечення донорською кров'ю та її препаратами для

ємств,

який

здоров'я, а також надає йому пільги. У день давання крові донори звільняються від робо­ ти на підприємстві, незалежно від форм власності, зі збере­ женням середнього заробітку. Підставою зазначених пільг для донорів є відповідна довід­

особистого

ускладнюється

проходив

-

«Дати кров

під

гаслом:

врятувати жит­

тя. Безпечна кров починається з мене». Безоплатне донорство було започатковане в 1957 ро­ ці. В Україні налїчується близь­ ко 800-900 тисяч донорів, або lб донорів на 1000 населення, відповідно в Броварському ра­

1500-2000

ка,

видана

закладом

охорони

лїкування,

першо­

чергове придбання путівок, ви­ користання відпуски у зручний для них час, отримання надбав­ ки до мінімальної пенсії у роз­ мірі

що призначається за

20%,

віком, отримання шльгових по­

зик

на

будівництво

індивіду­

ального житла. Крім цих пільг,

установ.

зменшення

тань,

Внаслідок

кількості

пов'язаних із

відбором

донорів

вирішення

пи­

ретельним

донорських

кадрів.

Особливо, якщо взяти до ува­

ги,

що серед бажаючих здати

кров можуть бути хворі на ту­

беркульоз

та

інші

інфекції.

Ускладнює ситуацію й низький рівень

розуміння

широкими

здоров'я. У день дачі крові до­

органами

то категорій безкоштовних донорів, в тому числї донори -

нор

таких

ється сніданком (чай) та обідом

встановлені

родичі хворих (сюди ж залуча­

за рахунок коштів закладу, що здійснював взяття крові. У разі

пільги.

70

норства в районі гостра. Дедалї

неможливості забезпечення та­ ким харчуванням відповідний

донорів набули статусу Почес­ ного донора України. Серед них медпрацівники район­ ної лікарні та дільничих лїка­ рень району. Це Р. В. Юдіна, О. М. Головач, Н. К. Долот, Г. Г. Дем'янцева, В. П. Зикий,

збільшується кількість хворих,

йоні

донорів. Є бага­

ються близькі друзі хворого) та донори «відкритого серцю), кров

яких

використовується

для операцій на відкритому серці, які виконуються за до­ помогою апаратів штучного кровообігу. Перевага

«рідної

крові»

підтверджена клініцистами. Це пояснюється тим, що друзі та родичі хворих емоційно під­ готовлені для взяття крові і ро­ зуміють, що вона буде перели­ та близькій людині. Доза крові, взятої у донора, становить 400-450 мл., що не становить

загрози для здоров'я донора. Донором може бути будь­ який дієздатний громадянин віком від 18 до БО-річного віку, котрий не має протипоказань для дачі крові. Особи, котрі

хворі

або

перехворіли

інфек­

ційними хворобами, до крові не допускаються.

дачі

безкоштовно

забезпечу­

заклад охорони здоров'я пови­ нен відшкодувати донору готів­ кою вартість наборів харчуван­ ня (Розділ П, стаття 9, пільги, що надаються донорам). Донорам, які безкоштовно здали кров у кількості 40 разо­ вих максимальних доз, або плазму в кількості БО разових доз, від імені Президента прис­ воюється звання «Почесний донор Україню), а донори, які здали кров у кількості 1ОО і більше разів, можуть нагород­ жуватись

державними

нагоро­

дами України. Особи, нагород­ жені знаком «Почесний донор Україню) та «Почесний донор СРСР», мають право на безоп­ латне зубопротезування, піль­

гове придбання лїків зі зниж­ кою

50

відсотків,

безоплатне

У

самоврядування

донорів

й

можуть

інші

Броварському

Р. С. Лисенко,

для

бути

додаткові районі

В. Й. Наливана,

Л. І. Нагорна, С. О. Петрухно­ ва, М. О. Пономаренко, М. І. Мусієнко, Т. В. Семенюк. На жаль, ореол, який завжди оточував тих, хто ділиться власною кров'ю, останніми ро­ ками дещо потьмянів. Знеціни­ лися донорські відзнаки і наго­ роди, а компенсація за таку необхідну допомогу стала май­ же мізерною. Можливо, саме тому за останнє десятиріччя кількість донорів зменшилась

удвічі. Донорський рух втратив підтримку з боку керівників органів місцевої влади, лідпри-

верствами

ВІЛ

населення

(СНІДу)

й

загрози

нездоровий

стиль поведінки. Проблема до­

врятувати

яких

здатна

лише

донорська кров. У всьому світі кров

не

продають,

а

здають

безкоштовно. Адже в перекла­

ді з латинського слово означає

re»

той,

«dono-

що

дарує.

Коли людина дарує свою кров як

джерело

вона

й

життя

хворому,

засвоюється

Донорство

-

легше.

справа благород­

на й потрібна. Донорів, що зда­

ють кров оточити

безкоштовно, особливою

треба

увагою

і

турботою держави. Шана тим, хто дарує кров!

Микола ПОНОМАРЕНКО, завідуючий віміленням трансфузіолorії

Броварської ЦР Л. головний трансфузіолог району.


(31

N!!38 (9444)

І

11m #8 (i/iїiiJ

28.0S

JJїтератур"()-м.иєтецька єт()рї"ка На вході до подвір'я і хати прик­ ріпляли гілки липи. А біля хати неймовірної краси квітник ~Іати кохалася в квітах . Поті~1 ба­ чила я багато квітників у своїх і чужих землях, але такого гарного

-

й рідного

ніколи. А ще копан­

ки з ~!'якою водою, верболози за городами, рай.

на

Зарваниці.

Божий

- Який с.ліg зwшшила у вашій gyші шкала?

-

Требухівську школу я лю­

била.

Хоч

не

завжди

знаходила

спільну мову з учителями. Улюб­ лені предмети українська літе­ ратура, українська і французька мови, мате~lатика. Як переможця

Республіканської олімпіади з ма­ тематики мене запросили на нав­ чання

в

школу

для

мате~lатично

обдарованих дітей. Та я тоді вже

писала вірші. Надала перевагу лі­ тературі, мові царині людської МАРІЯ Григорівна Овдієнко відома далеко за межами на­ шого міста. А броварці мають нагоду спілкуватися з нею, чути її мудре кваліфіковане слово про одвічні цінності Ук­ раїни:

рідну

мову,

душі.

А кали ви віgчУ.ll.и в собі пок­ .ll.uxання negaroгa?

-

Мала за приклм своїх учи­ телів К. П. Книш, Є. І. I\lинко, І. О. Осадчого, В. П. Красовську,

-

- Де і як ви вчите.люВй.ll.и? як несли в життя HaцioHWlЬНY іgею?

1989 р. Дмитро Павличко запросив ~leHe на роботу до щой­

- У 1980 р. прийшла вчителю­ вати дО СШ NQ З м. Броварів за

товариства

директорування П . П . Зубченка. Навіть не думала, що так захоп­ люся педагогічною роботою. Своїм становленням як учителя завдячую тодішньому завучу СШ N9 З А. М. Скопіній. Своє літературне і педагогічне покликання реалізувала на уро­ ках, у гуртковій, екскурсійній, творчій роботі. Я зі СВОЇ:l-IИ учня­ ми не пропускала жодної цікавої книжки, жодного літературного вечора.. Вдома з роками зібрала­ ся велика й цікава бібліотека. Навчала учнів любити поезію, розумітися на ній , орієнтуватися в літераТУРНО~IУ потоці. А ще вчила любити рідну ~IOBY, бути українцями. Кожного дня вела заняття ін­ шого rypT'Sa: фольклорного (разом з М. И. Хаєм), екслібрису, плетіння з соломи (раЗО~1 із С. С. Куцем), драматичного, пи­ санкарства, вишивання ... Створи­ ла в школі Малу академію народ­ них мистецтв.

но створеного Республіканського української

мови .

«Причетність»

та

збірка

поезій

ЛЮД~IИЛИ Галіциної «Дорога В не­ беса». Саме з творчою моломю я пов'язую 1\lайбутнє «Криниці».

Поєднувала обов ' язки заступни­ ка відповідального секретаря і за­ відуючої освітнім Ві~ЛОМ. Це ?у­

ський аЛЬ~lанах . Адже «Криниці»

ли роки

50

«оксаМИТОВОl реВОЛЮЦІІ»,

великого піднесення народного духу. Працювала неЙ~lОвірно ба­

.raTo -

дивуюся ,

Іздила

Україною,

як

просвіт­

роботу, контактувала з MiHiCTepCTBO~1 освіти, з діаспо­ рою.

1992

посаду

р.

мене

запросили

першого

начальника

на

заступника

управління

освіти

Київської обласної ради . То були роки напруженої праці. З настан­ ням незалежності необхідно було виробляти нові орієнтири в осві­ ті, в ДYXOBHO~IY житті, поборюва­ ти застарілі тенденції. Започатку­ вала обласну освітянську газету «Витоки»,

серію

народознавчих

видань, спробувала шукати шля­ хи національного виховання.

Проте в незалежній Україні ні мої погляди, ні моя са:човімана

-

чер з і

новий

наступного

року

криничан­

виповниться

років.

-,- Певно, у вас є якісь жummє­ ві мани?

витримувала.

вела

ницьку

У

На

-

Своє життя співвідношу з

життя~1 с вого народу . Буду роби­ ти в се ~lОжливе, щоб до влади в Україні

на

зміну

наповнювачам

власних бездонних кишень прий­ шли патріоти-державники. Певні сили

невтомно

розпускають

чут­

ки про мою належність до бага­ тьох партій.

Мають інтерес.

На­

справді ж я ніколи не належала

до

жодної

партії.

Була

члеНО~1

громадськоі організації НРУ дО її реорганізації в партію. Моя пар­ тія український народ, і я буду працювати на його благо, скільки мені судилося долею. У

1997

р.

зареєстровано куль­

турно-просвітницький центр «Українська ідея» - гpO~laдCЬKY органі за цію,

яку

я

очолюю,

по­

кликану працювати на втілення в

культуру,

освіту, історію . Її послідовній позиції палкого патріота, бор­

українськоі національної ідеї . У неї широкі плани . Скажу

ця за національну ідею можна позаздрити. Якби в Україні бу­ ло більше таки~ жінок, загаль­ на ситуація, віриться, бу ла б

тільки про один аспект. Видано вже близько БО книжок: поезія, мистецтвознавство, ~lОнографії, українознавчий бібліографічний

іншою.

довідник тощо . Ми працює~1О на

Її

багатогранна

викликає

життя

діяльність

захоплення:

полі­

свою першу вчительку Г. Й. Ков­

тичного життя, берегиня укра­

басинську. Українську літературу у ~leHe викладав І. О. Осадчий. - ПоgейкуІОть, що ваші уні­

активіст

громадського

і

їнського духу, керівник, поете­ са,

перекладач,

видавець,

редактор,

наставник

творчої

верситети БУ.ll.и тернистими ...

-

молоді ... За що б вона не бра­

Було ... Я рано познайомила­

лася, в усьому досягає неабия­

ся

ких результатів. Доля кидала її на життєві бистрини. Та во­

ціонально

на вистояла, набралася сили і самовімаН0

служить

своєму

народові. Нині, у пору її жіно­ чого повноліття, як і в юності, руса коса, немов ореол вічної

жіночої

святості,

оповиває

її

голову, а високе чоло підкрес­

лює глибину і пристрасність української натури. Розмову з Марією Овдієнко веде Михайло ШМАЛЬ, керів­ ник клубу юних любителів по­ езії «Пролісок» Будинку дитя­ чої та юнацької творчості.

Маріє ГрШ'Орівно, гаgаю, читачам цікаво gізнатися про ваш роуовіу.

-

- Я народилася в Требухові в хліборобській родині Федори Андріївни та Григорія Каленико­ вича Овдієнків. Жили бідно, але надз вичайно охайно. Батьки лю­ били свою землю, були стихійни­ ми українцями. Як їх не стало, хата мовби присіла з горя .

Розкажіть про найяскраві­ ший cnогау свого gumuнства. - Напередодні Зеленої неділі

-

мати мазала долівку в нашій кри­ тій соломою хатинці жовтою гли­ ною і посипала м'ятою, лепехою,

любистком,

шовковою

керівниц­

робота нікого не цікавили. Старе

громадських засадах. Книжки ці не продаються, роздаються без­ платно. Етапним стало видання

твом школи не склалися. Не впи­

не здавалося. Це ідеологічне про­ тистояння триває досі. Я горджу­

«Золотої очеретини» В. Гузія. ЧИ~lало часу забирає в :l-Іене і

ся

робота на BceYKpaїHCЬKO~IY рівні, скажі~lО, конкурс з української мови i~leHi Петра Яцика , інші

педагог,

травою.

з ЛІтературною l\IОЛОМЮ,

свідоми~1И

з на­

людьсчи:

критиком В. П'яновим; літерату­ рознавцем, філософом і унікаль­ ною людиною Є. О. Сверстюком; літературознавцем І. М. Дзюбою, письменником О. П. Бердником, громадською діячкою О. Я . Меш­ ко, Василем Стусом, який тоді працював кочегаром... Першу публікацію в «Літературній Укра­ Їні» мені підготував Григір Тю­ тюнник. Брала участь у молодому дисидентському русі. Довелося неодноразово побу­ вати в КДБ. Туди ж привезли й батька. Не потрапила за грати тільки тому, що була надто юна. Влада боялася розголосу в світі. Були ж бо 70-і, а не ЗО-і роки. Розуміла , що вчитися не дадуть. Але дуже хотілос я.

Всту­ пила до Одеського університе­ ту «сховалася». За рекоменда­ цією Є. Сверстюка в Одесі жила у Ніни Строкатої, дружини диси­

дента,

а

тепер

відомого

мовоз­

навця Святослава Караванського .

Стосунки

з

новим

сувалась у рамки. Та за результа­ та~IИ обласної фронтальної перевірки дістала звання вчите­ ля-методиста. Нагороджена знач­ ком «ВіД-'lінник освіти України». 1987 р. ~ІИ з учнями зустрічали в Спілці письменників України. Показували вертеп із Турківсько­ го району Львівщини, новоріч­ ний цикл із Требухова . Серед присутніх були Н. Матвієнко, О. Гончар, В. Скуратівський, І. Гончар, В. Шевчук.. На сцені разом із сім'єю Одинців із Требу­ хова була ;\юя мати. Іван Гончар сказав: «Щоб побачити це, варто було жити». Чи треба вищої оцінки?

ТИ~І,

щО

не купили,

~leHe

не

приручили,

а звільнили

з управ­

ління. Я не здала своїх позицій, не відступилася від своїх погля­ дів. Це головне. До того ж я вит­ римала випробування владою. Не крала,

не

будувала

палаци.

З чим прийшла, з тим і пішла. - у 1994 р. значною мірою ва­

шими стараннями вийШ.ІІ.а перша книга Броварської міськрайонної .ll.imературної стууії «Крuниця.l>. Чим вона cтй.ll.a g.ІІ.Я вас?

-

Етапом

у творчому житті.

У березні наступного року ~leHe обрали керівником студії . З ча­

Ми піgiЙШ.ІІ.и go gО.ll.еноснш: поуій в історії України, в яких на

CO~I вона стала літературно-мис­ теЦЬКИ~1 об'єднаННЯ~I . Ця робота відкрила в ~leHi нові грані. «Кри­

повну

ниця»

-

силу

ПРОJ!Вuвся

ваш

та­

.ІІ.аНШ гpoMagcькoгo giяча, органі­ затора українського віgpоgжен­

ня. З чого все віgбувй.ll.ОСЯ?

над

працювала як видавець.

Сьогодні «Криниця», крім літе­

- Маріє ГрШ'Орівно/ Ваш юві­ .ll.еиниЙ портрет був би непов­ HIlМ, якби ми не згаgй.ll.и ваше ба­ .ll.отування в Hapogнi уепутати.

-

Я справді двічі була канди­

даТО;\1 Ради Моєю

у в

депутати 1990 1

~Іетою

багато

справжніх

частина

з

Бо нинішня

в

них

людей.

Тепер

розчарувалася.

-

незалежність

це

незале жність влади від народу .

- А яке найбільше щастя вам noyapyвй.ll.O життя? В осоБИСТО~IУ житті

джуся цим. Люблю нашу юну на­

народження

дію: А. Маляр, О. Рогозі на, О. Поживіл, Ю. Шелудько,

CЬKO~IY

-

сина,

а

в

ГPO~IaД­

проголошення

неза­

лежності України. Горда, що при­ четна до цього. Вірю, що наша незалежність іще буде справ­

дітей із нашою правдивою історі­ єю. Діти почали носити .значки 3

К. Єгорушкіну,

національною символікою, вклю­

жок та інших.

жньою і життя украінського на­

чалися

У нас є неабиякі здобутки. Максим Лижов став лауреатом Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов», Альбіна l\'lаляр посіла І місце у Всеукраїн­ ському етапі захисту учнівських

роду буде щасливим і за!vIOЖНИМ.

їй багато чим завдячую в житті.

тоді

Брала участь в одеському націо­ нальному русі тих років. Виклю­ чили з З-го курсу. Уже значно пізніше з акінчила філфак Київського університету ім. Т. Г . Шевченка.

сили.

в

національний

лише

починав

рух,

що

набирати.

24 березня 1989 р. ;\Іене обрали головою Броварського товарис­ тва української мови. Були й ак­

П. Зуб'юка,

О. Жерибора,

пробудити

І це вдавалося. Тоді справді було н е мало зроблено. Біля ~leHe було

- Ідея жила з юності. Несла ЇЇ, як і де ~lОгла. У школі задовго ознаЙО~lлювала

було

Верховної роках.

1994

зе;\lляках національну свіДО;\lість.

раторів старшого покоління, об'єднала чимало ;\lОлоді, і я гор­

незалежності

і

книжка,

засадах.

як

до

ПОЧй.ll.OCJ!

якою я

перша

проекти . І все це на громадських

О. Хоменка,

1\1. Ро­

ції протесту, і мистецькі вечори, і

робіт МАН

свята, і боротьба за функціону­ вання української мови. До речі,

творчість»), Олексій Рогозін став

травня 1989 р. саме ЗУСИЛЛЯ~ІИ ТУМу було започатковано Шев­ ченківське свято в Броварах.

18

(секція

«Літературна

призером Всеукраїнського кон­ курсу дитячої поезії «Джерель­ це». В «Українській ідеї» щойно вийшли перша книжка А. Маляр

- Що ж, це уостойна віgnо­ Bigь жi.нкu, яка є свіgомою україн­ кою,

gоньхою свого тй.ll.aнOBитo­

го нароуу. Нехай же поgальша gо.ІІ.Я нашої gержави і нашого на­ роуу буgе щас.лuвішою. А вам Big усього KO.ll.exтuвy «Kpuницi» зичу міцного зgоров'я, неповторного .ll.Юgсьхого і жіночого щастя, нових зgобymxiв у всіх сферwc вашої giя..ll.ьності!


28.05 Спорт бажання

виховати

з

цих

маленьких граційних дів­ чаток Славне довими

місто

чу­

иають

спортивними

наше

до­

свої

зиогу

тету (ЕТУ)

розвивати

здібності,

зібралися юні

спортсмени

радувати

з

батьків, тренерів, жителів

Києва, Білої Церкви, Яго­

расних

спортсменів

иіста прекрасними досяг­

тина.

світовс го

рівня починали

ненняии.

захоплююче

свою кар'єру в Броварах. Приємно

усвідомлювати,

16 рах

17

зараз, в наш нелег­

чемпіонат

кий час, спортивні тради­

дожньої

ції

У приміщенні

що і

міста

сотні

зберігаються

юних

і

обдарувань

свято.

травня у Брова­

відбувся

з

Свято

яскраве,

грації,

без

ємно

універси-

люди,

можливо,

і

не

Тому

ми,

батьки,

висловлюємо глибоку по­

дяку

директорові

ЕТУ

Людмилі Іванівні Сазоно-

що

спортсмени міської школи гімнастики, в якій нав-

вій за велику матеріальну та моральну підтримку,

чаються діти з Броварів та Києва, стали перемож-

дійову дітям -

цями У різних вікових ка­

сиенаи.

пр~красними

ки

перемо­

всі

разом

гами стоїть велика праця

педагоги,

дітей

зможемо

ків

та

-

їхніх

наставни­

чудових

тренерів.

Хочеться

боку

висловити

вдячність

ТЮІ

гли­

Дмитрівні

Богати­

ковій,

Анастасії

Михай­

спорту,

мирівні Покотило за їхню вість

і

здібності,

вииогли­

переконливо

класу

мог.

МУТЬСЯ футболом, але те, що

Батьківський комітет.

вони

грали

у

цю

під тиском

16 KrcjcM

При виявленні протікання на трубах і радіаторах опалення в приміщеннях необхідно терміново звернутися в ЖЕК або відповідне відомство . На вулицях або садибах можливі пошкодження підземних трубопрово­ дів з' виникненням провалів чи викида­ ми на поверхню.

Власники підвальних приміщень , в яких зберігаються матеріальні цінності й через які (або поряд з якими) прохо­ дить теплова мережа, повинні вжити заходів з їх збереження. на випадок пошкодження тепломережі. Громадяни! При виникненні провалів і появі на поверхні гарячої во­ ди будьте обережні, попереджуйте ді­ тей про небезпеку. Не наближайтесь самі й не допус­ кайте дітей до провалів і місць витоку води.

Про виникнення подібних випадків повідомляйте за телефо­ нами: 5-24-65, 6-96-33, 4-11-01. Адміністрація підприємства ПТМ «Броваритепломережа» просить у жи­ телів міста вибачення за тимчасові незручності.

ВИКОНУЄМО ВСІ ВИДИ &УДІВЕЯЬНИХ РО&ІТ. Довідки за тел.: 6-96-39

'U'[3[;)[lil[][IJ®0®

[l)~~

3ЕМЕЯЬНА ДІЯ_НКА ПІД 3А­

&УДОВУ Фрунзівка

0,12 га (є (5 хв. від

генплан) в с . зупинки "Се­

миполки» електрички напрямку).

Довідки

Ніжинсього

за

телефоном: 4-21-34, 4-23-26 (з 9.00 до 17.00 в робочі дні, запитати Миколу Сергійовича)_ у

"Новому житті» N2 36 за року допущено неточність. у другій колонці інформаціі про про­ даж на аукціоні об'єктів комунальної власності територіальної громади м . Бровари замість адреси балансоут ­ римувача об'єктів - Броварського ви­ робничого управління з експлуатаціі та ремонту житла вул . Кутузова, 3, слід читати Кутузова, 2.

21.05.2003

.

н О В Е

Броварськuх

Ж И Т ТЯ'

",іської

та

-

rазета

раilонної

раА, раііонної Аержавної aA",iHicmpauiї.

СПІВЗАСНОВНИКИ :

колектuв

реАакиії rазетu. Броварські міська і раионна раАЦ, ра,юнна

АержаАміністраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі N 259 від 10, 12, 1997р, індекс

61285

як

коианда

в

фут­

болках, в якому розпачі був і керівник команди, організатор У

турніру

наступноиу

році

склад учасників турніру буде

розширено:

ється

участь

школярок

із

плану­

команди

Чернігів­

ської області. Тож напе­ редодні Міжнародного дня захисту дітей поба­ жаймо дівчаткам

чисто­

го неба, теплого літа, міцного здоров'я та но­ вих успіхів.

Олег БЕЛЯКОВ, СУМЯ матчу.

гру

Втрачене посвідчення учасника серія В-ІІ N2637150 від 12.01.2000 року, видане Бровар­ ським райуправлінням соцзахисту населення на ім'я КУЛИКА Григорія Івановича, вважати недійсним. війни

3 26

2•

бачити,

вся

gBar. _ерівн._ів ~iAnp.EMCTB, gCTaHoB, орrаНlзаqііі, ••TJlObo-_омgнаJlhН •• _онтор І rpOMaAIH міста Бровар.!

тепnових мереж

було

плакала

Таню

Ао

по 28 траВНА 2003 року будуть проводитись riApaBni'lHi випробуваННА

рібно

Мєшкову, котра забила два м'ячі і вела коианду до перемоги. Навряд, чи дівчатка і далі зайиати­

ра­

журналу «Футбол». Пот­

пере­

перших спортивних пере­

наполегливість,

увагою

l\:lаксим Кулида.

сьоиого

радість

поза

залиша­

йонних спортивних ор­ ганізацій. Запрошення були надіслані навіть до

школи не доз­

могли з рахунком З: 1. Особливо у переиожців слід виділити ученицю

видами

Знову

це

ра иісцевої Л . М. Белякової

ни

займатись

відчувати

ється

що

жовто-кольорових

ді­

дитинство,

довго.

прикро,

рицької та rv'lокрецької ЗОШ. Навіть присут­ ність сільського голови П. В . Бабака та директо­

ми

розвивати

улюблеНИ~IИ

лівні Дячук, Ірині Володи­ иайстерність,

яскраве

свої

-

подарувати

тимуть

волили зберегти пропис­ ку кубка він ВИРУllIИВ У сусіднє село. Мокреча­

батьки,

-

спонсори

можливість

тpeHepa:V1

Марії

на­

-

ша спільна справа. І тіль­

,D.,ле за цією красою, ци­ ми

допомогу нашим иайбутніи спорт-

Виховання дітей

тегоріях .

Переможці чемпіонату ДЮСШ м. Бровари з художньої гімнастики зі своїми тренерами.

яких,

нень.

присутнім

відзначити,

відіграють

в шкільні роки, паи'ята­

ЗавеРllIУЄТЬСЯ навчаль­ ний рік у школярів. Незабарои останній дзвоник і, здрастуй, літо . Вдруге на сільському стадіоні села Заворич в кінці травня, як і иину­ лого року, відбулася куб­ кова гра з футболу серед дівчаток Заво­

виду

було б цих вагомих досяг­

май­

справжню насолоду . При­

Економіко­

прекрасного

спорту

спортивне

подарували

ху­

гімнастики.

технологічного

було

цього

стерності, краси . Дівчатка

відкритий

ДЮСШ

Це

спорт­

Велику роль у розвитку

Броварів,

Багато прек­

сягненнями.

справжніх

сменок.

Ми звертаємося до грома­ дян, що мають статус учасників ВВв всіх категорій, багатодіт­ них, малозабезпечених грома­ дян (прожитковий мінімум яких знаходиться

нижче

встановле­

ної межі) з проханням зареєс­ труватися у фонді для подаль­

шого отримання гуманітарної, матеріальної та фінансової до­ помоги, згідно з потребою та встановленим графіком черги. При Собі мати:

-

паспорт;

ідентифікаційний податко-

вий код ; - пенсійне посвідчення; - посвідчення інваліда; - посвідчення ветерана;

І Втрачене посвідчення учасника війни серія В-ІІІ N2744361 від 17 чер­ вня 2002 року, видане управлінням соцзахисту населення м. Бровари на

довідку з місця роботи;

-

довідку про заробітну пла-

ту за півроку.

ім'я

Одночасно запрошуємо бра­ ти участь в благодійній діяль­ ності (доброчинних акціях) та до співпраці добропорядних громадян, них

та

керівників

приватних

І Втрачене посвідчення учасника війни серії В-ІУ N2 293209 від

17.07.2000

держав­

ням

м. Бровари,

кім.

15,

Гагаріна, (міськвикон­

ком).

Телефон для довідок: (понеділок з 9.00 до

від

років ВЛКСМ , 200203 р.;

2, рішення N2146/2-03

«Алю-Ганг-Україна» м. Бровари, промвузол, БЗАБК, рішення N2140/2-03 від 200203 р. ;

- КП "Бровари-Ліс) (30944860), смт . Велика Димерка, вул. Паркова, 12, рішення N2154/2-03 від 2002.03 р.; - ПП "Форест» (30444608), с. Літки , вул. Леніна, 3, рішення N2 149/2-03 від 20 . 0203р ; -

СГП «Ліко-Агро» (31129420) , с . Семиполки , вул. Миру, 15, кв. 26, рішення N2 152/2-03 від 20.0203 р. ;

- ПП "Бот» (30536957) , с. Гоголів, вул. Київська , 167, рішення N2 186/2-03 від 01.04.03 р ; П 3 І І "Аріан" Княжичі, рішення N2

- ДП "Киlв-Рим-Плюс» (30410942) , с. Гоголів, вул. Воровського, 1, рішення N2151/2-03 від 20.02.03 р;

ного.

ПП "Є і Г» (24888102), м . Бровари, б. Незалежності, 12, кв. 200, рішення N2 28/13-03 від 06.03.03.;

-

ТОВ (20018433),

-

ім'я

Броварські районні державна адміністрація та рада глибоко сумують з приводу трагічної заги­ белі начальника філіі ВАТ "Київоб­ лгаз" ЖЕБЕЛЯ Вадима Микола­ йовича і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покій­

І'llІІе"".lІІІlосn . . держа.,,'! ,нщrpa"IIО · 50

на

ного.

6-24-28 12.00).

- СП "Магнон ЛТД» (13738517) , юридична адреса м . Бровари, вул.

управлін­

Броварська філія ЕГГ "ВАТ Киї­ воблгаз» з глибоким сумом спові­ щає про трагічну смерть началь­ ника філії ЖЕБЕЛЯ Вадима Миколайовича і висловлює щире співчуття сім'і та рідним покій­

07400,

вул.

104

видане

населення

ти недійсним.

ганізацій.

фонду:

року,

соцзахисту

ДЕМЕНТЬЄВОЇ Лідіі Петрівни, вважа­

фінансових,

промислових, комерційних ор­

Адреса

СОКОЛОВОЇ Наталіі Олекса";

дрівни, вважати недійсним .

(25566783) , с . 150/2-03 від

20.02.03.; - МП АПФ

«КИlвщина» (20573577) , с . Гоголів, вул. Черняховського, 4, рішення N2153/2-03 від 2002.03р.;

ПП

-

"Джерело»

(24226259) ,

Бровари, вул. Гагаріна, рішення N2 178/11-03 від

- ТОВ "Злагода» Бровари, вул. Кутузова , 47/14-03 від 03.04.03р. ;

1О,

кв.

26.03 .03 р .; (24221591), м . 8-А , рішення N2

рішення N2104Л-03 від 21 . 0403р

За необхідними роз'ясненням звертатись· до Броварської ОДПІ (тел. 4-01-18) .

Вімілu: і

соuіальнuх

бухгалтерія;

• • • •

KUЇBcbKa обl\., М. Броварu,

Звертатися до церкви у будь­ який час або за телефоном

6-19-70.

І

Втрачене

посвідчення учасника

бойових дій серія АА

22.06.99

р.,

видане

NQ 318233

від

Броварським

міськвійськкоматом на ім'я ШЕМЕН­ ДЮКА Максима Петровича, вважати недійсним.

бульв. Незалежності,

2.

завжди поділяє позицію авторів,

За точність викладених фактів відповідає автор.

-

Вадима

І Втрачений кутовий штамп Кали­ нівської сільської ради вважати не­

Засmупнuк реАактора: 4-21-34.

/Іистування з читачами

ЖЕБЕЛЯ

Миколайовича ,

сільського rocnoAapcmBa 4-02-92; nромuсловосmі numaHb, лuстів і масової роботu 4-04·81; nPUUOM оrолоwень 4-23-26.

Редакція не

ЖЕБЕЛЯ

Колектив Броварської районної виконавчої дирекціі Фонду соці­ ального страхування з тимчасової втрати працездатності глибоко сумує і висловлює щирі співчуття сім"!, рідним, близьким, друзям з приводу трагічної смерті начальника Броварської філіі з експлуа­ таціі газового господарства ВАТ

"Київоблгаз"

дійсним.

Засновникам необхідно здійснити заходи з ліквідації підприємств у відповідності з чинним законодавством.

07400,

"Київоблгаз"

м.

- ВАТ "Бровариелектротранс» (30270395), м. Бровари , вул. Гагаріна, 22, рішення N2 48/14-03 від 03.04.03р.; - ОВ АФ «Норка» (24258246), с. Семиполки, вул. Леніна, 85, рішення N2 106Л-03 від 2104.03 р; - ПП "А З С» (30255665) , с. Княжичі ,

РеАактор: 4-03-76,

ВАТ

Вадима Миколайовича і вислов­ лює щире співчуття рідним та близьким покійного.

59,

у зв'язку з ліквідацією юридичних осіб вважати недійними їх статути,

тва

ТОВ "Екшн Софтвейр» (20587852), м. Бровари, вул. Гагаріна, 10, кв. 32, рішення N2 177/11-03 від 26.03.03 р .;

-

свідоцтва про державну реєстрацію, печатки і штампи.

ААРЕСА:

Колектив ПП "Пламя" глибоко сумує з приводу трагічної смерті начальника Броварської філіі з експлуатаціі газового господарс­

ДП "Коман-Плюс» (20620791) , м. Бровари, вул. Шевченка, 21 , рішення N227/ 13-03 від 06.03.03 р.;

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Броварські районні державна адміністрація та рада висловлю­ ють щирі співчуття головному спеціалісту загального відцілу райдержадміністраціі ходос Те­ тяні Федосіівні з приводу тяжкої втрати - смерті їі матері Євдокіі Наумівни.

Арук офсетнuU. Обсяг 1 APYKoBaHUU аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня·

+""+""+""~ управління у справах npecu та інформаuії Кuївської оБЛАержаАміністраuії.

Зам. Тираж

1956

2400

прим .

#38 2003  
#38 2003  
Advertisement