Page 1

Середа

19 травня 1999 р. N2 38 (9034) Ціна

Виходить

17 1937 з

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад,

районної державної адміністраціі

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !11111111 !111111111111111111111111111111

rвf:3:iij\~ 11111111111111111111 !ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 11111 11111111111111111111111111111111111111

: ХАЙ ОБ'ЄДНАЄ НАС «ЗЛАГОДА» : 1

На нинішньому етапі нашому суспільству нічого так не потрібно, як злагодженість у помис-

1111 1111

учасників установчої конференції обласної організаціі Всеукраїнського об'єднання демокпредставники нашого міста і району. Свідченням того, що здорові сили Київщини

участь понад 5000 уоловік, а колективними членами стали 145 утворень. На установчій конфе-

ференцію, голова столичної облдержадміністраціі А.А.Засуха, є хоча би той факт: на кон-

об'єдн_ання демократичних сил«~лагод~» п~~йнято рІшення про утворення ЦІЄІ органІзацІІ на

1

організаціі, прийняті колективні члени до обласної організаціі «Злагода».

1

лах і діях в ім'я розбудови України. Думка ця червоною ниткою проходила як через інформаіІІІІІ цію заступника голови облдержадміністрації

1

В.В.Сем'янівського, так і пронизувала виступи

1111

1

ІВ ратичних сил «Злагода», у якій взяли участь

11

ВІ готові до співпраці, підкреслив, відкриваючи кон-

1

І ференцію прибуло понад 200 представників

11 11 11

міських і районних організацій «Злагоди». І об'єднала їх одна ідея- консолідувати зусилля,

аби прискорити хід реформ у різних сферах

життя, де потрібні ініціатива й порядок, розумііІІІІІ ння свідомого виокремлення нагальних проблем

1111

1

111

рідна спроба об'єднати силу громади, спрямувати їі на вирішення конкретних справ. І сила ця 111111 готова до співпраці з усіма, хто бажає добра ІІІІІІ своєму народові, незалежно від того; яку б партію, організацію, конфесію він не представ- • ляв. Головне - сповідувати віру в торжество ІІІ наших законів та ідейних принципів. Показовий той факт, що в установчих конференціях, що

у період створення політико-правової держави.

11

1

пройшли в містах і районах Київщини, взяло .І

1

ренціі столичної організації Всеукраїнського І

Київщині, а також визнано міські та районні І

Учасники установчої конференціі одногол ас- ІІІ

но обрали головою Всеукраїнського об'єднан- ІІІ ня демократичних сил «Злагода» народного

депутата України І.І.Ткаленка.

І виступаючий із інформацію, і представники регіонів Київщини підкреслювали: «Злагода» -

11 В

Інф. сеНового ЖИТТЯ».

І не політична партія, не якийсь рух. Це - своє-

І

~--------------------------------~ ЧоІVІу невигідно здавати ІVІолоко у ВАТ «Бровари-ІVІолоко»

За статистичними даними на І травня цього року, у сільськоrос­ подарських пщприємствах ю ро­

промислового комплексу району

було 16154 голови веЛикої рога­ тої худоби, у тому числі корів 6001 голова. За чотири минулих місяці поголів'я ВРХ зросло на 459 голів, у тому числі корів- на І2З голови.

У приватному секторі картина дещо інша. Тут поголів'я ВРХ значно зросло і становить 8420 голів, серед яких корів - 805З го­

говому засіJХанні ради асоціації «Молоко>>, що діє в районі. Голо­ ва ради Анатолій Тихонович Ко­ сенко проаналізував стан закупки

набагато дорожче. І як би ми не:

молока міським молокозаводом.

жу моло;<а селяни мают~ живj

Заслухали думки керівників гос­ подарств, які входять до асоціації - С.Г.Малюгу (КСП «Бобриць­ ке»), О.С.Барського (КСП «Тре­ бухівське»), В.М.Кукшина (КСП «Семиполківське»), О.М.Борсука (КСП «Русанівське»), С.М.Стри­ гуна (ВАТ «Княжицьке»). Своє

грошІ, яю в господарствах Ім дав­

слово сказав перший застуQНИК начальника управління АПК рай­ ону В.М.Дмитриченко. Усі висту­

лови.

У ці дні господарства району виробляють понад 50 тонн моло­ ка і лише третя частина його реа­ лізується на міський молокозавод. Скільки ж молока надоюють у підсобних господарствах жителі сіл району, на жаль, статистика не знає. Відомо одне, що низькопро­ дуктивну корову господар не буде утримувати. Однак на міський мо­ локозавод із підсобних госпо­

паючі наголошували на низьких закупівельних цінах. Прикро, зви­ чайно, але факт залишається фак­ том: на жаль, за літр незбираного молока міський молокозавод пла­ тить виробникам лише ЗО копі~ йок, тоді, як літр «Кока-коли» коштує 2 гривні 75 копійок. До речі, навіть і ті по ЗО копійок за І літр господарства одержують не­

дарств надходить лише чотири

вчасно. Тому й вимушеНІ товаро­ виробники шукати інший ринок збуту. А селяни, в свою чергу, ве­ зуть молокопродукти в Бровари, Київ і продають там, зрозуl\1іло,

тонни молока за день. Мимово.ІJі виникає запитання: де ж реаш­

зує-rься молоко? Саме це обговорювали на чер-

Доглядають за посівами

уваги приділяти розвиткові віт<rизняного виробниі.rіва. Учасники зборів виборців

підтримали пропозицію про ви­ сунення канщщатури нинідіючо· го Президента Л.Д.Кучми пре­ тендентом на кандидата у Пре" зиденти УкраЇІrn на наступний термін. Із 841 присутніх 776 'qо­ ловік погодилися із цією думкою.

На зборах було обрано ініціатив­ ну групу в складі 19 чолові!<, яt<у очолив директор заводу порош­

кової металургії А.М.Тонt<оnид.

* * * Понад п'ятсот чоловік, які представляли трудові колективИ,

виборців Калинівки та СкибИна, зібралися на збори, щоб у відпо~ віДності із Законом УкраїнИ «Про вибори Президента Укра1"­ НИ» скористатися своїм правом і висунути претендента на канди­

дата у Президеити нашої держа­ ви. До учасників цього зібрання, що проходило у будинКу t<УЛІ>·rу-

Успішно справилися із сівбою ярових культур хлібороби біль­ шості <;ільськогосподарських підприємств району. Механізато­ ри АТ «Плосківське» навіть допо­ магали сусіднім КСП «Зоря» та

жаль, нічні заморозки дещо по­ шкодили і навіть знищили на ок-

«Україна» засівати поля.

ці культури.

.

буряків, соняшника, овочевих культур, місцями вимерз ячмінь. У кого є можливість, той пересіває

У кращі агротехнічні строки провели комплекс весняних по­

льових робіт також землероби КСП «Требухівське», «Семипол­ ківське», «Бобрицьке», «Нова Ук­ раїна», АТ «Рудня», ВАТ «Кня­ жицьке». На більшості площ з'явилися дружні сходи ярини. На

.

ремих ДІлянках посІви цукрових

-

У ці дні механізатори повним ходом ведуть догляд за посівами. У КСП «Требухівське» працюють агрегати на бурякових плантаці­ ях. Вони обробляють посіви від шкідників. Чимало техніки пра­ цює на полях КСП «Семиполкі­ вське», «Бобрицьке», АТ «Рудня»,

закликали носити їх молоко на

приймальні пункти - марно. Бо корова-· годує сім'ю. Від прода­

но не виплачують.

Люди не хочуть носити молоко на приймальні пункти. І їх можна зрозуміти. Торік, наприклад, де­ які власники підсобних госпо­ дарств реалізували по 8-ІО тонн молока. Але в окремих селах до­ нині не розрахувалися з людьми за здану продукцію. Ошукані се­ ляни відмовилися носити молоко на приймальні пункти. Лише в АТ ~плосківське» голо­ ва правління П~тро Федосійович Волоха, який завжди і в усьому турбується про своїх сельчан, і тут знайшов можливість закуповува­ ти молоко за вигідною ціною взимку - по 50 копійок за літр, а влітку- по 40 копійок. Люди при­ носять щодня на прийма.:~ьнq,й пункт більш як по 2 тонни моло­ ка. Майже стільки його закупо­ вують решта приймальних пунктів, які діють у селах району

вщ міського молокозаводу. Хіба над цим не варто замислитися? радгоспі «Калитянський». Хлібороби господарств району вирощують озимі культури на площі І2144 гектари. Планували засіяти яровими 19447 гектарів. Проте частина площ залишаєть­ ся заростати бур'янами. Так, лише на 30-40 відсотків площ зуміли по­ сіяти ярові в КСП «Прогрес», «Зоря», «Богданівське», «UJевчен­ ківське», «Оболонь». У цих госпо­ дарствах сівба ярових культур продовжується. Механізатори сіють кукурудзу, гречку, просо, столові буряки. Галина ПОЛЯКОВА.


Слово про міського голову Цікаве питання

- що є влада? Хіба дається вона для того,

щоб володарювати, використовуючи своє службове становище? Н~ влада повинна служити народові, тим людям, які їІ обирають. І кожний день, кожна хвилина того дня повинні бути використані з користю для справи. Багатьом людям часто здається, що в зру•Іному кріслі керівника можна

Броварсько"і місько"і

спокійнісінько просидіти до самої пенсїІ. Як людина, яка має

pa.an

це крісло, скажу: от чого-чого, а сидіти керівникові, який справді дбає про справу, доводиться дуже мало. Інколи й радий би відпочити, але треба бути в трьох-чотирьох місцях

)

і негайно, і одночасно. Ось коли починаєш шкодувати, що в добі всього

24

години. Ці слова належали Івану Зосеви'ІУ

Петрен~у в передвиборчий період, вони імпонують йому і сьогодні, як міському голові. Небайдужість, працьовитість, компетентність, відповідальність, вимогливість з одного боку, людяність, порядність, скромність

Пройшло трохи більше року від виборів до органів місцевого

- з іншого. Ці риси

притаманні Івану Зосевичу, який усіма силами, з великим

самоврядування, під час яких міським головою Броварів було

терпінням і впевненістю сприяє подальшому розвитку

обрано Івана Зосевича ПЕТРЕНКА. Цілеспрямована, конкретна,

нашого рідного міста. І.З.Петренку-

дохідлива і прозора виборча програма одного із п'яти кандидатів

50

років, одружений, має двох синів, онука.

припала до душі броварчанам, які й віддали їй свою перевагу. Сьогодні вони вправі поставити запитання: чи виправдав їхні надіі;

Pllf38EPDIEHIJ*

сподівання нинішній міський голова? Наш кореспондент зустрівся з Іваном Зосевичем і поцікавився ходом реалізації його виборчої програми, і найголовніше, як вона вплинула на стан справ

міського господарства в цілому.

- Дійсно, плинність часу невбла­ ганна, здається, вчора кипіли перед­ виборчі пристрасті, а вже минув рік -четверта частина відведеного зако­ ном строку. Доречно підбити перші підсумки роботи, об'єктивно ОЦІНИ­ ти, що вдалося втілити в життя, а що

залишилось лише добрими наміра­ ми.

Насамперед, хочу підкреслити, шо кожна відповідальна справа розпо­ чинається з людей, тобто з шдбору кадрів. Як на мене, то П{)сткомую­ стичний девіз: «Кадри вирішують

все» залишився актуальним і нині. Без перебільшення треба сказати, що команда міського голови сформова­ на з професіоналів своєї справи, які вміють і хочуть працювати на благо рідного міста. ЗІ складом заступ­ ників міського голови та керівників структурних підрозділів міської вла­ ди читачі мали змогу познайомитись у першому випуску «Вісника Бро­ варської міської радИ», що був над­ РУКС?ваний у газеті «Нове життя» за 7 КВІТНЯ ПОТОЧНОГО року. -Іване Зосевичу! Щоб бути об'єк­ тивними і послідовними, давайте по­ вернемось до вашої програми і роз­ почнемо ії аналіз із самого початку. -Гаразд. Сьогодні доводити істи­ ну, що гроші вирішують все- нема потреби. Тож не випадково на пер­ шому плані тут стоїть проблема на­ повнення місцевого бюджету. Як нам вдалося спрацювати на цьому

напрямку?.Одним словом- складно і сутужно. У 1998 році до міського бюджету надійшло 23662 тис. грн., що складає 72,8'% від затверджено­ го. Це дало змогу нам профінансу­ вати основні галузі міського госпо­ дарства від 84 до 97,5 відсотка відпо­

відно до запланованого. На соці­

виробництва в порівнянні з 1997 ро­ ком на І ,2 відсотка, дещо вселили надію на успіх. Із 18 промислових підприємств на семи досягнуто прирІст виробництва. Розширення ринку збуту, впровадження нових технологій, зміна номенклатури про­ дукції дали можливість збІльшити випуск залізного порошку на І ОО тонн, збірного залі3обетону -на 13,8 тис. куб. м, арматури для люмінсцен­ тних ламп - на 118 тис. шт., котлів опалювальних - на 94 шт. тощо. Та найбіпьше нас хвилює, що виробничі потужності таких великих підприємств, як ЗАТ «Завод пласт­ мас», заводів алюмінієвих будівель­ них конструкцій, порошкової мета­ лургії, АТ «Шиноремонтний завод», використовуються відповідно на 2,9'Yt,, 9,2'у;,, 8,6%, 12,3%. Ось де наші невичерпані резерви, які, на превели­ кий жаль, цим та іншим колективам через високі ціни на енерго,- тепло-· носії ніяк не можуть дозволити підня­ тися із колін. Здавалося б, намітили обгрунто­ вані, виважені плани і на поточний рік, але й їх спіткала аналогічна си­ туація. Випуск промислової про­ дукції за І квартал 1999 року в по­ рівнянні з відповідним періодом ми­ нулого року знюився на 5,5 відсот­ ка.

-Як видио з цt.ого, Іване Зосевичу, ситуація тут заходить в тупик. - Можна з таким висновком част­ ково погuдитнсь. Адже об'єктивні

приклади у нашому місті є, і непоо­ динокі. Насамперед- це ВАТ «Бро­ варський завод будівельних конст­ рукцій», ВАТ «Броварський 3авод комунального устаткування», при­

ватне деревообробне підприємство _..,..1"""!'~~~1'411""'~-«Явір» та інші. Тож є з кого брати приклад і всіля­ ко будемо націлю­ вати керівників колективів усіх форм влас­

·

ності на по­ шук ефек­

альний захист населення витра че­

но 6331 тис. грн., що дорівнює близько половині нагальних потреб. Слід зазначити, що наВІть за такого бюджету нам

вдалося

тивних

форм ро­ боти, які б змогли

завершити

безпечити

рік без надзвичайних си­

туацій, життєдіяльність міста не порушувалась. -Як справи з бюдже­ том у поточному році? - Особливого опти­ мізму, на жаль, нема. У порівнянні з І кварта­

ПОЗИТИВНІ зрушення.

Скажіть, будь ласка, як в11рішуються проблели будів­ ництва житла та

лом минулого року ви­

об'сктів соціального призначения?

конання доходної час­ тини за три місяці 1999 року склало 93'%, тобто рівень доходів знизився на

275 тис. грн. А це, безумовно,

не дало змоги сповна профінан­ сувати заплановані ~итрати на ос­ ВІту, охорону здоров я, житлово-ко­

мунальне господарство тощо. Н~м не вдалося переломити тенденЦІю

жити в борг. НІяк не можемо навчи­ тися заробляти для потреб міста. - Що тут у нас не спрацьовус, а, точніше, виступає значним галь.wом? - Перш за все ми не ізольовані від тих негараздів, які взяли в міцні ле­ щата нашу державу. Зокрема, остан­ ня фінансова криза вельми вдарила по економіці. Наші плани і прогно­ зи щодо покращення роботи промис­ лових підприємств не виправдалися. Підсумки роботи за 1998 рік, а саме - зростання обсягів промислового

за­

факто­ ри нинішнього економічного стано­ вища в державі негативно впливають на конкретні регіони, в тому числі й наш. Нікуди від цього не дінешся, як не боляче таке визнавати. Причин тут безліч - від податкової системи до цін на енергоносії. Але, на моє тверде переконання, багато недопра­ цьовують наші шановні керівники підприємств. Сьогодні потрібно про­ являти більше кмітливостІ, наполег­ ливості, вміти бачити хоч на кроки два вперед, прораховувати всі варі­ анти ринків 'Jбуту -тоді можна наді­ ятися на певний успіх. Позитивні

-Мабуть, якщо припи­ няється будівництво взагалі, то це вже можна порівняти хіба що з крахом усієї справи. У всі віки, в усіх державах будівельники були при роботі. Одна лише відмінна оз­ нака- багато роботи чи мало. При­ ємно констатувати, що у Броварах будівництво житла ведеться постій­ но. Лише протягом минулого року

обсяг підряднИх робіт виконано на

загальну суму

27,04 млн.

грн., що на

більше, ніж передбачалось річними контрактами. У порівнянні з 1997 роком освоєння капіталовкла­

4, 7%

день на будівництво житла зросло більше як у 2,1 раза. Основними за­ будовниками МІста стали колективи

ОП «Броварипромжитлобуд», ДБК «Меркурій», ВАТ «Броварський за­ вод будшельних конструкцій». Нині

у Броварах ведеться будівництво б

житлових будинків,

4

об'єктів

торгівлі і 5- соціального прrпІrачеІr­ ня. Гадаю, що тут слід дещо уточни­ ти. Ми прагнемо у цьому році ввсс­ ти в дію пожежне депо на шість ав­ томобілів, ро3почати буцівшщтво газопроводу середнього тиску діа­ метром 300 мм від котельні премвуз­ ла до ГРП довжиною І ,2 км. Не

знімаємо з порядку деrшоі.-о завер­ шення робіт ·з проектування тролей­ бусної лінії, сміттєпереробного 3аво­ ду та ще ряду важливих об'єктів

міста. Як бачите, намірів і задумів багато, а як складуться обставини остаточно спрогнозувати неможли­

во. Упевненим можу бути пише в тому, що сидіти, склавши рукн, нс бу­

демо і не :tо:шолимо цього відповід­ ним служба~!. - У вашій в11борчііі програ.ні чim,ue .місt~е відведеио сфері обслуговувштя броварчаи. /До вдtL1ося за цей період реалізувати?

-

Насамперед, хочу загострити

увагу на діяльності жІплово-ко~Іу­ нальних служб міста. Серйозне вип­ робування минулої хоподної ·шми вони витримали з честю. Практично не було перебоїв з гюо.- тепло,- во­ допостачанням, окрім гг:~фікових відключень електроенергії. Незважа­ ючи на фінансову скруту, в Gрова­

рах підтримується належний санітар­ ний стан, благоустроєно всі вупrщі, прибудинкові території, сквери, пар­ ки, 3дійснено запланований ремонт доріг з твердим покриття старої час­ тини міста. Під час останнього дво­ місячника з благоустрою шrкон<mо вагомий обсяг робіт як комунальни­ ми службами, так і трудовими колек­

тивами підприємств та органіJацій. Особливо красиво у нашому місті, коли цвітуть каштани. Хочеться, щоб броварчани завжди любили і бе­

репш красу свого рідного міста.


Міська рада, їі виконавчий комітет у постійному полі зору тримають питання торговельіюго, транспортного, побуто­

вого обслуговування населення. Тільки за останній рік у місті відкрито близько десятка су<шсних магюинів, кафе-барів, де широкий вибір промислових і продук­ тових товарів. Нам вдалося зберегти мережу підприємств побутового обслу­ говування, де надаються рі·шоманітні послуги. З цього приволу наріюшь від мешканців не надходить. У цілому транс­ портну проблему вирішено по3ипшно. Сьогодні не люди чекають автобусів, а навпаки - <ІВтобуси пасажирів. Як вда­ лося цього дuсяrти? Насамперед, Jавдя­ кн впровадженню нових форм ринкових відносин. З цією метою міська рада ство­ рила конкурсний комітет, який відібрав кращих водіїв і уклав з ними договори Hd перевезення пасажирів на міських та І ІримІських маршрутах. Серед обоn'юків переві3ників, визначених договором, є угода на безплатне перевезення пільго­ вих категорій населення. Держава повин­ на компенсувати ці затрати перевізни-

чим подумати, щоб організувати нові робочі місця. - Як ніколи актуально і гостро стоїть сьогодні проблема соціального захисту населення. Як справляється з цим завданням міська влада? - Безперечно, в період постійних фінансових криз, економічних нега­ раздів переважна частина людей по­ требує соціальної захищеності. Ми це добре усвідомлюємо і робимо все мож­ ливе і неможливе, щоб якось полегши­ ти життя цих верств населення. Одним із найбільших загонів тут є майже 18тисячнаармія пенсіонерів. Ми вважа­ ли і вважаємо своїм першочерговим обов'язком своєчасно виплачувати пенсії та відповідні допомоги. І '3Ш\Ч­ ною мірою це нам вдається. U~оправ­ да, останнім часом трапляються за­ тримки на один-два тижні. Вживаємо оперативні заходи з усунення цього недоліка. У центрі уваги міської ради. викон­ кому перебувають малозабезпечені броварчани, насамперед інвшІіди. оди­ нокі престарілі, діти-сироти, бага-

-Не буде перебільшенням, якщо ска­ жу, що в цій сфері людського буття ми закріпилися на міцних позиціях. Незва­ жаючи на труднощі, насамперед фінан­ сові, ми зберегли існуючу систему, навіть їі розширили і вдосконалили. Винятком може бути медицина. Щоб сьогодні пролікуватися, на жаль, Jре­ ба ліки купувати за свої гроші, та й хар­ чування бажає кращого. Головне, ми зберегли кадровий потенціал, який має багатий досвід роботи і використо­ вується сповна на практиці. І резуль­ тати тут не забарилися. Сьогодні наші учні стають переможцями обласних, республіканських олімпіад, аматори сцени - лауреатами Всеукраїнських коішурсів, спортсмени - чемпіонами України, світу. Імена наших славетних земляків Олександра Багача, Ірини

Тараненко-Терелі, Сергія ДзіндзіІ?ука знає свІтова спортивна громадсьКІсть.

·

CD08/BHH!J І HH81Ji кам, але, на жаль, коштів не виділяє. Тому міська влада в межах своїх можли­ востей вирішує цю проблему: рішенням сесії міської ради приватним перевізни­ кам надано знижку зі сплати податку на прибуток на 20'1.,, АТП-13209 також на­ щшо пільги зі сплати місцевих податків, які перераховуються до бюджету міста. Кілька слів про телефонізацію. На сьо­ го;щі АТС «Броварирайтелекому» на­ лічує 18800 номерів. Починаючи з І чер­ вня 1998 року по І квітня поточного року, по місту встановлено 778 квартирних те­ лефонів, в тому числі 119- пільговикам. У ІІІ кварталі цього року має вступити до ладу нова цифрова АТС на п'ять ти­ сяч номерів фірми «Алькатель», з яких 3,5 тисяч номерів припаде на місто. - /ваие Зосевичу! Завершуючи аналіз питаиь виробпичої сфери, бодай коротко проненіть ситуаІ(ЇЮ зі станолІ справ вип­ лати зарплати і на Jніськолtу ринку праці.

тодітні сім'ї. У нашому місті нині проживає 3558 інвалідів різних категорій. Останнім часом вироблена чітка система можливостей для повноцінного життя. Уведено додаткову пільгу для інвалідів - при будівниЦтві житла за рахунокдержавних каппальних вкладень виділяється для них не менше 10 відсотків позабюджетного житла. Ухвалено рішення про встановлення доплат до існуючих пенсій сторічним і старшим жителям міста, щомісячну доплату в розмірі 50 грн. за рахунок місцевого бюджету. Послідовна робота проводиться з одинокими непрацездатнІjМИ броварчанами. З цією мстою створено

Ми добре усвідомлюємо: щоб утрима­ тися на завойованих позиціях, потрібно працювати й працювати. Готовність така є у наших керівників галузей, усьо­ го активу. Влада в свою чергу намага­ тиметься підтримати як в моральному, так і в матеріальному плані всі передові починання. Тут думка однозначна і тверда: наші Бровари багаті на талан­ ти. Наш обов язок їх підтримувати і плекати. Як міський голова, я це обіцяю. -Іване Зосевичу! На завершення ІІашоїрозмови: який підсумок особисто Ви злtож·ете зробити щодо виконання свосї виборчої програ.,Jш? -Мабуть, найбільш об'єктивну оцівку зможуть зробити самі виборці. Але заради об'єктивності й самокритики треба визнати, що далеко не все із запланованого вдалося втілити в життя. Окрім програми, виборці висловили багато наказів щодо подальшого підвищення рівня їхнього достатку. З ряду як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів певна частина наміченого залишилася добрими намірами. Я розумію, що газетна площа не дозволяє більш де-

міський територіальний центр:.:.·..:.У:.-------- тально й аргументовано зу­

якому нині перебуває

пинитися на всіх проблемах діяльності міського господар­ ства. Тут виникає більше запитань, ніж відповідей. На­

- Питання не з приємних. Адже що може бути найстрашнішим для людиюс несвоєчасно видати заробітну плату.

приклад, вельми мене

На жаль, тут ми маємо «добрих» боржників. Загалом, заборго­ ваність підПІ?ИЄМL"!вами міста по

зарплаТІ

нию

хвилює демографічна ситуація в місті. Тшьки за останній календарний рік у Броварах народилося 639 немовлят і 728 чоловік по­ мерло. Не зовсім приваблива кар-

складає

більше 7 мільйонів гри­ вень. Близько половини цієї суми припадає на промислові колективи: Назову тих, хто посідає

тина з молодими сім 'ями. За такий же період зареєстровано 467 шлюбів і 320 розлучень.

верхню частину списку.

Це- кранабудівна фірма «Стріла», АТ «Комбінат буд­ індустрія», заводи порошкової ме­ талургії, алюмінієвих будівельних кон­ струкцій, СП «Украмтскс» та інші. При­ ємно відзначити, що бюджетна сфера не має заборгованості по зарплаті. Струк­ турні підрозділи міської ради вживають оперативних і дійових заходів, щоб не допустити випадків затримки грошей. Мабуть, не варто доводити, що таке своєчасно одержати зарнлату. Це, перш за все, надходження до бюджету, Пен­

сійного фонду. від коштів яких залежить достаток інших людей. Не радує нас і міський ринок праці. Станом на І січня поточного року в міськраіrонному центрі зайнятості пере­ бувало на обліку більше трьох тисяч бро­ варчан. Рівень безробіття по місту склав 6,1 ! процента проти 4, 78% минулого року. Значно погіршується ситуація на ринку прані в нинішньому році. Лише один завод алюмінієвих будівельних кон­

струкцій наміти в скорочення працюючих близько однієїтисячі чоловік, а всього по місту- понад 2,5 тисячі броварчан. Хви­ лює й такий факт, що переважна частн­ на вивільнених припадає на представ­ ників сильної половини людства. Є над

тку

ловіка. На сторінках «Нового життя» неодно­ разово розповідалось про діяльність цього центру, всі ті добрі починання, що там здійснюються. Хочу доповни­ ти- міська влада всіляко буде підтри­ мувати подібні заходи. Протягом ми­ нулого року сім'ям з дітьми було ви­ плачено допомогу у сумі 105 тис. гри­ вень, на утримання територіального центру- 120 тис. грн. Зна•шого поши­ рення набула спонсорська підтримка, різноманітні акції «Милосердя» тощо. Велика робота проводиться у справі захисту прав громадян, які постраж­ дали внаслідок Чорнобильської ката­ строфи. Виплачуються певні компен­ сації, щоправда зі значним запізнен­ ням, триває оздоровлення ліквідаторів та дітей. Тільки протягом минулого

року

2200 потеІ?пілих, дітей поправи~.

ло своє здоров я на курортах нашо1

держави та 500 ліквідаторів, а в цьому році відповідно 184 і 20.

-Цікаво зпати, як функціонують за­ І<'дади Jнедиципи, освіти, культури, спорту, який їхпій вплив ua фор.+tуванпн особистості й здорового способу жит­ тя?

Бровари сьогодні: вул. Гагаріна.

З наближенням президентських ви­ борів активізувалось громадсько-по­ літичне життя. Станом на І травня ц.р. у місті діє 46 об'єднань громадян, зок­ рема 9 осередків політичних партій, 37 -громадських організацій. У одному я переконаний, що в міської влади вис­ тачить уміння, досвіду, знань постійно володіти ситуацією в місті, спрямову­ вати всі зусилля на забезпечення бла­ гополуччя броварчан. Цій меті підпо­ рядкована робота всіх підрозділів ви­ конавчої влади, всього депутатського корпусу. 40 народних обранців напо­ легливо працюють на своїх виборчих округах, беруть активну участь в дІяль­ ності міської влади. Пройдено четвер­ ту частину визначеного законом шля­

ху, який дає підстави стверджувати, що зроблено багато, але попереду чекає ко­ пітка і напружена щоденна робота як міськоп> голови, так і кожного бровар­ чанина. Наше життя в наших руках. - Точ11іше не скажеш. Я ба:нсаю Вам, /вапе Зосевичу, витримки, волі, паспа­ ги, виправдати високе довір'я виборців. Успіхів Вам, усіляких гараздів. -Дякую.

Стадіон, легкоатлетичний манеж.

м. Бровари в 1999 році Протягом 1998 року в оздоровчих закладах України було оздоровлене 2135 дітей шкіл м.Бровари. Оздоровлення організовувалось відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 13.03.98 р. NQ 143 "Про організацію оздоровлення дітей у 1998 році" та рішення виконкому Броварської міської ради за NQ 109 від 24.04.98 р. "Про організацію оздоровлення дітей та підлітків м. Броварів у 1998 році". В основному оздоровлювались діти, переселені із зони відчуження та зони обов'язкового відселення, а також діти м.Броварів 1983-1986 років народження, що мають відповідний статус, та діти народжені від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Основні кошти на оздоровлення виділялись із фонду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. За рахунок місцевого бюджету оздоровлено 87 дітей-сиріт, напівсиріт, дітей-інвалідів та дітей, що залишились без батьківського піклування, в санаторіях "Журавочка", "Космос" с. Пухівки Броварського району. З метою організованого проведення оздоровлення дітей та підлітків міста та дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, керуючись розпорядженням голови Київської облдержадміністрації NQ-20-10418 від 15.03.99р. «Про забезпечення у 1999 році путівками на санаторно-курортне лікування та оздоровлення громадян області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виконком міської ради ВИР L.l.JИB 1 . Затвердити склад організаційного комітету з питань оздоровлення дітей міста згідно з додатком. 2. Відцілу освіти, відділу у справах захисту населення від наслідків аваріі на ЧАЕС: 2. 1. Забезпечувати повне використання путівок в оздоровчі заклади України згідно з розподілом їх Київською

облдержадміністрацією. 2.2. Оздоровлення

дітей проводити згідно з рекомендаціями медичних працівників, зосереджуючи увагу на лікуванні та оздоровленні дітей диспансерної групи, направляти дітей у заклади оздоровлення згідно з профілем

захворювання.

2.3. При наданні путівок на оздоровлення першочергово забезпечувати дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування згідно з медичними показниками.

2.4. Вивчити умови перебування та лікування дітей у санаторіях місцевої бази (с."Перемога", с. "Україна", смт. "Пуща Водиця").

З. Відділу освіти: Забезпечувати своєчасне формування груп дітей на оздоровлення у відповідності з медичними показниками. 3.2. Призначати вихователів для супроводу та роботи з дітьми в оздоровницях із числа педагогічних та медичних працівників.

3.1.

3.3. Оплату проїзду відповідності до постанови 30.10.98 р. NQ 1718 за рахунок

заходів щодо ліквідації наслідків аварії захисту населення.

.

Добові та збереження заробітної платипроводити ч за м мі


,.... 23

17 15 17.45

травня

2

ТРК •Ера• nредстааn•с. Мfф. Т/с •Земn• обІто•ана•. ЦІкааі ІсторІІ. Музика.

9

Т/с •Куааnда• 20, 17 .20, 23.35 Погода в Украіні І СВІТІ

9.30

Х/ф

меа•

ретнІ матер•али•

22.20

Х/Ф

ма

Погода

11.15 Т/с •Люд.и Тайфону•. 2 cepf• 1 2 20 Служу Украіні! Сtмейний лікар

12 50 1 З 25

ВІДкриваємо Бібтю Класична музика

13 40 14.00

Х/Ф •Шерnок Холмс•

15 10, 19.10

Православний календар

15 15 15 50 16.50

Банк ідей

17 30

ТенІСНИЙ Оf"~Яд дТП-тура:

1 8 ОО 18.25 19.15 20.15

Сто чудес світу

МІФ за замовленням Вад •ПерехрестЯ• -·до

ycntxy

Національний хіт-nарад. Хіт-99 ЄероnейсьtсиА футбол Співає нар. артист Украіни І.

Бобул

20.40 Ве"tірня казка 21.00 7 днів 22.00 Телевистава -Каnітанwа .. 23.45 ТРК •Ер•• предстаап•-=·

•На добранІч. УкраJноІ• Т/с ·Ку­ аапда•. Пет. студR. Му:1ика

УТ-2

•+~

.. яблуко

8.00

ЕкологіЧtіИй фІльм

..доброго ра11ку, країно•! 10 05, 11 ОО, 11.25 Закон є закон 10 10 Відкрита ВІЗа 10.30 Яхад 11.05 КЛуб Суnсркt1иги 1 1 .30 Скарбниц,А 12 45 Футбол-ретро 13 ОО Всеукрзінський огляд народно і ТВОГJЧОСТІ ... вас Щ,ИрО RІТЗЄ І<раr. корnбетА тn хлаборобtв• (Мико­ лаївська обл Програма А.

) Борсюка

.. моноло-

М/Ф

17.05

Ескулаn

17.40 Мода сьогодні

Т/с- АІтАм •Приrод.м ШерnІ

.. 6рейн-ринг•

Іtа

.. Інтерканалі·

•до•rІ аерсти аІіііни•. Х/Ф •Сутичка• 18.15 Х/ф •&руднІ танцІ•

16.30 20 ОО 20.50

ПопробицІ тижня Джентльмен-шоу

21 25

КВК-99

23.25

Футбол. ФІнал Кубку Англії.

•Нью­

7

~-:~:~~

K8NDA

12

ОО.

12

ЗО Курс нІмецької мови.

12.50, 14

ОО.

21.20

Дитяча nрограма •Чомуч~<а•

.

ЗО Кіногороскоn

1З 1З

ОО Муз

ЗО 6ритаІtія очима британцІв АВТ3НДИЛ ХІТ· nарад иУКрЗЇНСЬКЗ десятка в

року

Кіногороскоn

-

ПІДЛОГИ ХХІ сто­

Сnати пора Посмішка тижня

32

тижЖІ

9.25 .. с.nов'янський базар• nредстав­ ляс .. 9 50, 11 50, 12.30, 15.45, 16.45 •Eitte

17 25 Д~оана бесада 17.35 Хочу КЛІП! 17 40 Tutti 18.20 Х/Ф .кеоuа• 20.00 Д~логи 20 20 Година nік 21.00 Єралаш 21 15 ГарнІзон 21.40 Х/Ф -н~.о-Аорк, н~ю-Аорк•

10.00 ·ТериТОР'А д•. Муз. тиждень 10 ЗО Стиль 1 tитсрв'ю 11.00 Ш.nяrер, бо w/\Яrep 1 2 00 8 ІТрЗЖІ 1 З .ОО ·ПанІ•. Стиль життя 1 З ЗО Модний час 14 ОО Ваnеt1Тин Щербачов предстаs· пяє .. 14 ЗО .. час •Ч• ВІйськоний телАжур-

20

Хмарочос

ОО Це твІй день!

8

зо М/с ooPOKkl, бульванк.nь та іХНІ

9

ОО.

ІtаІІЗ•. Телемагазин

нал

Х/ф •КУА*О•

7 20

ЛІQДИ

7. 50

Аtпрєсолька

19

1/tQHII.A

Сnаси і вбережи Масьм:і новини

8.30. 21

15 45. 16 55. 17 55. 20 20. 22.00.

9.ЗО ВеселІ старти

оо нУ ВСІ боки• з Ольгою Кот.nиць-

зо стн

8.45

Стоnич••ий nрес-кур'єр

8 55

д/ф

.. у

Комn'ютер Х

11

"'ю

19

ЗО Бюро розслідувань (ТК

20

ОО ІсторІя Києва.

небезnеUІ•. З серія

.. rра-

СІС")

Рtк 1999-й

серІя

2

.. невигадані

1стор1і барона Мюнхгаузена• ЗО Телемаrазин

ти•

речні хіти• ОО Футбол. АнглІйська nрсм'єр-.nІга

.. чолові­

17 .ОО 17.30 18.00 18.30 18.45

Гра

.. сто

Клуб

до одноrо ..

.. БІЛИй

паnуга•

Сnорт. Тижневик Прогноз nогоди ІнтераtСТив

18~00 Т/с •Чорна rааан ...

20.00

•Вікна. Тижневик•

21 .ОО

д/с

.. навко.nо

80

свІту за

днів• 21.30 Т/с •ТаємнІ матерІа­

канаА

nм•

22.20

Економічний ог.nf\Д

11.ЗО Медичний тижневиt(

Радг

12.30 Горище 1 З.ОО Пальчики оближеш! 13.30 На хвилі усnІху 13.40 Модний час 14.10 Star. Старт 17. 1 О Т/С •Шоу &еннІ Xl.n.na• 17.55 Т/с •Найтмен• 18.50 На ХВИЛІ уСnІху 19.30 На хвилі ycntxy 19.З5 Прем'єр-вtдео

20.05 ТІ.' Хто 20.40 Нью-Йорк, Нью-йорк 21. 1О На хвилі успіху 21 • 1 5 Х/Ф •ЛІnІя • доnинІ• 2З. 20 Ви очевидець

... н, nyxy

нІ пе­

Т/с •Майк Хаммер

-

nриватний детеІСТИВ•

0.10

Муз. nрограма •НІчний каnриз•

52-і

Подорож із Національним геоr­

рафNним товариством

Програма

ра!•

22.50

газ ин

12.00

JКМТТА•.

Муз. канал Сімейна nporpaмa

14.00 Муз nрограма ос1+1+1 .. 14.20, 00.00 Муз. nрограма ч1QQQ І 1 НЇЧ• 14 ЗО Муа;. nporpaмa .. незаnе­

«Це ВОНЗ•. Aнtra Цой 8.00 На хвилі ycntxy 8.05 Рок-архів еід •Тинди-ринди• 9 05 На хвилі успіху 9. 15 Людина собацІ друг 9.50. 17.00 19.30 •Eiite ltatia•. Телема·

1 1.00

і Мат лі. У світі f'1РИРО·

Т/с •Моцарт. Ж:иттІІІ 11 музи­ цІ•. 1 ceplw 13.05 Муз. nрограма .. стара ПІСНІ• 13.25 Муз. nрограма .. незаnереч'ні хі­

7.00

10.00

.. мак

12.00

15

Ж:-Ж. Брікер. Вистава

37

:•Зх4 ... НаНкумедніше до­

машнє відео

Муз. кліn

14 40 .. тv-Парк .. nредстивnяє 14 45 Муз non·stop 15 ЗО Престиж;

ДІф

д/с

10.20 1 1 ОО

друзІ

15.00 Т/с ·МендрІвний nмцар• 16.00 Т/с •Вир свІтfа• 17 00 ВІЗИТ МарОІ<КО Ч.2 17 ЗО .. слов'я••ський Оазар• nредставляє . 18.00 Поради від .. пані• 18.1 о Х/Ф -с~ома аеен10•. 2 серІ•

7.00 7 05

18.45

ста

ДИ•

10 ЗО СнІдано" Nеломана 11.00 Муз. nporpaмa 12 оо Was? 12. 15 клятва Гіпnократа 13.00 Шоу самотнього холост~ка 1З.30, 18.10. 00.55 Торrінформ 16.00 ВІдкриті небеса 16.25 Далі, далі, далі 16.45 ВідІ(ритІ небеса 17 ОО Міста і столиці світу 17. 1 О Магечне шоу 17 40 Новини Євроnи 18 20 Гарні новини 19.15 19.30

І«Іна.А

9.00 М/с •Пінrу• 8.20 Х/Ф ·Леrке

20.50 На добраніч, діти! 21 10 Таіланд Сезон дощІв 21 ЗО РозслабтесfІ, ви в ефІрі 22.00 Х/ф •ЧУ*МЙ• 23.55, 01.10 Молодіжний канал .. м.

8

.. 20.30

8.35

Грац>ї еІд

своім•. Ч.2

ІСТУ

KOHIU

Ж?А8ІС

чий рід, однина. або Не вір очам

13.40 М/Ф 15.00 Х/ф ·Приrодм ОдІс.,.•• 16.40 Усе npo nодатки 17.05 М/ф

30

14 10

1999

7.00

··AIIcs

non-stop

Новий Киів. З висоти

ОО д•аз-степ-танц-КЛАС!

Те-

50

8.00 Т/с - дІт.м. •Mayrnl•

•ГраВІСУ•

Солод..:с :ж.иття

22.00 •Дай n'ять!•. ДайД)«ест 22.30 Х/Ф •Анекдоти• 23 45 ПрофІ-nрес 0.25 дстрол f'1рОГНОЗ 0.45 Комn'ютер Х

-

GtJte!• 12

Театр на долож.х

ЗО "бона Деа•

и:ана.А

10.05, 15.35. 18.25, 20.35

ЗО Вісті тижня

21

М/Ф

0.25

вю

Просто собака

11.00 Бізнес-ревю 11.10 Муз. nауза 11.20. 21.30 Автоторг 11 .ЗО Життq в Слові 12.00 М/ф •ДЮЙМОВОЧКВ• 13, 1 О ДИ во о ижниА світ

О

БІзнес-ре­

Сучасний ДІМ 1 інтерв'ю

ЗО А ми саt.~~І з вусами

21.00 21 1 5

35

Тема з варІаЦІями. В. Лукашеа

.. дикий ВІЛЛі• 18.10 Х/Ф •Bonra-Bonra•

Т08ІС

nеревертн••

Т/с •Ренеr•т•

дрт· обстріл

лаття

8АІ'Т

21 .ОО Х/ф •Прок.n~он 23.00 Разом з вами -

0.00

ОО Поїхали! ЗО .. Ім'я•. Чотири роки в ефірі

леексnрес

Миха.nкоа. Сентиментальна

.. горянин•

17 40 дІс .. сват. Природа. Людина-.

10.20 К.лятеа Гіnnократа 10.50. 13.00, 14.50, 18 10, 20.50

Хоnмс•

15.ЗS

15 16 16 17 17

М/с

20 00 ЧОЛООІЧИЙ 6ttTCpeC

И:ОНа.А

9.50 ZOOM

nодоРО* на Батьківщину

15.10

15 1О ·От-

я головний Ане~<.дот-асорт•

8.45 9.00

Сміхоnанорама М

Комn'ІQТер Х

7.05 7.35

ОО "СВІТ Аліси. МІнус•. Діти і телеба~еннSІ

Астрол. nрогноз

25

Планета •Здоров'я•

13 40 14.10 14 45

10

10.50 11 25 12.00 12.40 1З 10 1 З ЗО 14 ОО 14 ЗО

18.00 Концерт 19.00. ОО 15 Люди для людеА 19 20 ВІдеофІльм 19.40 Трансnорт Украіни· 20 ОО, ОО ОО Інформ. nрограма же .. • 20.35 ТоргІнформ 20.45 ГарнІ мовини 20.50 Новосел

0.25 0.45

..:асл.,

мtя•

16.30

Кусто•

Х/Ф •&итва

15 1 О

.. щасливий

•Манчестер Юнайтед ..

:Ja межами зІрок• 8.45 Т/с - дІтям ... ненсІ Дрю• 9.10 Програма кабаре-лусту .. д~<аде-

Відеомузика Оаза серед хаосу

21.00 СІТ 22.30 Х/Ф •Анекдоти• 23.45 Профі-nрес

сnинорІЗ .. 8.30 Недільні зустрічі 9.05. 20.40, 01.15 noroдa 9.10 Оnовідки про казки 9.30 Прокинься 1 сnівай! 10.15 Вікенд 1 О 50 Поки уСІ RДОМа 11.25 Кара()кС на майданІ 11.55 Муз tнп'ізд 12.10 Мсf'орама 12.40 М/с .. про Сидорова Вову• 12.50 д/с .. nІДводна одІссея команди

Проrрама •ІмnерІм КІНО•.

7.00

на доnонІ•

УТ-3

Адреси діловоі УАВЧі

15.55 1 б. ОО

17.20 C-rpec

21.00 Т/с •Wnиrунс~кІІrрм• 21 50 Проrрама •Еnіцен'rр - несек­

холостяка

10.55. 12.10, 13.20. 15.45, 16.45, 18 20. 20.10. 20 35. 20.55 Рекла­ 1 1 1 О, 21 ,45

Родос~кий•.

•ІмnерІ• кІно•. До дн• народженн• А. К. Дойnа. Х/Ф •Прмrодм мo­ .nOД&Uoro брата Шерnока Хоn­

Українське сnортлото

9 35 Село і люди 1 О 05 Шоу самотнього 10.35 Мріі збуваються

•Konoc

серІ•

18.45 Каламбур 19.20 Програма ,.140-рІччм 3

УТ-І 7.30

00.30

Т/с •При.-одм СІнд6ада• СВ-2000

16.30

НЕДІЛЯ

80888

&АВАП

8.30 Х/ф •Ти е:• 10.05 Студія РанОІС

10.20, 11.55, 12.50. 14.30. 14.45, 15.20, 15.50. 17.25 T6-won 10.20 Х/Ф •КаnІф на ruдину• 12.00 М/Ф .. nінноккtо• 12.55 Х/Ф •Аt1боnит .. -66• 14.35. 15 25. 17 зо СтудІЯ День

14 50

М/с

.. повернення

Догта-

ньяна•

М/Ф 5455 Х/Ф •Море студентів•

15.40

1 17.50 Х/Ф -час nІджимає• 19.35, 21.45 Студія ВечІр 19.55 Х/Ф •ГарнІ дt•чата• 22.05 Х/Ф •Розnnата• 23 40 Студ•я. нrч

~~------~~--

ДОБРИХ ЛЮДЕЙ НЕ ЗАБУТИ На моєму життєвому шляху весь час зу­

стрічалися добрі люди. У казковий світ ди­ тинства вела мене за руку зовсім чужа бабу­ ся. Мама моя взяла їі, безрідну, до себе, щоб доглядала за мною, бо рідних - ні бабусі, ні дідуся не пам'ятаю. У голодний 1947 рік знайшлася щира людина, яка врятувала від смерті. Завжди добротою свого серця зігрівала мене моя мама. Вона навчила мене люби1и світ, поважати людей, цінувати доб­

сестрам Вірі Василівні Неруш, Ользі Михай­

ЗОШ N!110 м.Бровари здійснює набір

лівниі Кобець, Надїі Василівні Гавриловій, Те­ тяні Іванівні Рибко, Олені Євгенівні Марти­

учнів до ліцейних 10-х класів фінансо· во-економічного та юридичного спря­ мування. Заняття проводитиме профе­

нович.

У цій лікарні скрізь порядок, палати з усі­ ма зручностями. За чистотою стежать сані­ тарки: З.В.Шуляк, Л.А.Гурич, О. Ячник. Дякую і Марїі Герасимівні Сидоренко, жительці с.Ка­ линівки, яка лежала в одній палаті зі мною і доглядала мене як рідну сестру. Хоч про­ йшло уже досить часу, та я завжди пам'ята­ тиму вашу доброту, дякуватиму за поверну­ те щастя жити!

У мене стався сильний приступ (у жовч­ ному міхурі камінь перетнув проходи жовчі).

...

Були сильні болі. Мене доставили до район­ ної лікарні, в хірургічне відділення, у важко­ му стані. Зробив мені операцію лікар-хірург Анатолій Васильович Бурий і врятував моє життя, за що йому щиро дякую. Скільки доб­ роти у Анатолія Васильовича. Простота, до­ ступність чуйність, доброзичливість, любов і відданість своїй професїі. Хочеться сказати щире дякую і завідуючому хірургічним відціленням Володимиру Степановичу Ко­ ляді. Цій людині професія дана Богом. І гу­ мору йому не позичати. Ці лікарі віддають свої знання, уміння, практичний досвід хво­ рим. Вони не рахуються з часом, не шкоду­ ють свого здоров'я. Виношу щиру подяку і реаніматологу Вірі Володимирівні Гуріній. Ця привітна і уважна лікарка слідкувала за моїм здоров'ям під час операцїі. Знаходила найтепліші слова, коли повертали мені свідомість після наркозу. Низький уклін вам, дорогі мої рятівники!

А ще хочеться сказати щире спасибі мед-

На базі ЗОШ N!110 м.Бровари відкри· гається філія підготовчого відділення Міжнародного науково-технічного уні­

20 травня ц.р. в ПТУ-4 м.Бровари відбудеться «День відкритих дверей». Запрошуємо учнів шкіл міста і райо-

Т.МАЙБОРОДА,

роту і справедпивість.

Такі люди мають бути завжди і скрізь. На мою думку, найбільше вони потрібні в меди­ цині. Адже людям в білих халатах надано право боротися за життя хворих.

сорсько-викладацький склад Міжнарод­ ного науково-технічного університету на базі цього університету.

верситету (8-місячні курси навЧання). Слухачів курсів будуть готувати до всту­ пу у вищі навчальні заклади за такими

ну, які бажають навчатися в училищі. Дирекція

пенсіонерка, с.Велика Димерка.

спеціальностями: економіка, бізнес-пра­ во, менеджмент, екологія, гірництво, комп'ютерні науки, філологія (лінгвісти­ ка) . Слухачам курсів та.. учням ліцейних

МЕДПРАЦІВНИКИ

ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ Відомо, що у селі фельдшер

-

класів надаються пільги при оплаті на всі

5

мед­

працівник широкого профілю. Так само і акушерка. Це люди, до яких звертаються за допомогою цілодобово. Завжди, о будь-якій

чене навчання студентів у закордонних університетах та мовне стажування за

кордоном під час літніх канікул.

годині доби готові прийти на допомогу працівники Тарасівської медамбулаторїі -

Заяви приймаються до

фельдшер Микола Іванович Пилипенко та

Довідки за тел_:

акушерка Лариса Олександрівна Іваніна. Ми, жителі Тарасівки, дякуємо їм за людяність, доброзичливість, порядність,

участь у змаганнях з чоти­

рьох видів спорту: настільно­ го тенісу, легкоатлетичного

кросу (ІІІ місце), боксу (І міс­ це), які відбулися в с.Кали­ нівка, та обласній спартакіаді серед допризовної та при­ зовної молоді (lV місце).

Серед боксерів, де наша команда посіла І місце, пере-

·новЕ

життя·­

Броварськuх

міської

ma

ра&,районноїАериtааної СПІВЗАСНОВНИКИ:

колектив

поспішають до хворих, аби надати допомогу, вселити віру в одужання.

Спасибі Вам за невтомні руки, безсонні ночі, за високий професіоналізм. Пам'ятайте, що людська вдячність, так, як1 пам'ять про добро, не мають меж. В.ВАЩЕНКО, Г.ХОМИЧ,

Правління

К.СМАЛЮК, Н.ОСЬМАК, М.ЗАЄЦЬ, жителі села Тарасівки, всього

24 підписи.

можцями стали Олександр Степанишенко (тренер В.І.Чубов), Юрій Кабанець, Вадим Лавринець, Сергій Мехед, Іван Міхеєв (тренер Л.С.Коварський). При підго­ товці проведення змагань значну допомогу надали ад­

міністрація ВАТ «Тепличний» (директор В.І.Чернишенко ,

голова профкому В.І.Калаш­ ник) та директор будинку культури С.І.Симутіна. Команда нашого району впевнено зайняла перше за-

гальнокомандне місце серед збірних команд районів Київ­ ської області, набравши 1204 очок, випередивши Києво­ Святошинський та Василькі­ вський районі відповідно на 400 та 500 очок. Най-ближ­ чим часом (27-29 травня) відбудуться обласні фі-нальні змагання за програмою літніх спортивних ігор. У перспек­ тиві, на думку тренерів ко­

манд, збірні району зможуть зайняти призові місця з лег­ кої атлетики, футболу, вело­ спорту, гандболу. ІванСУШКО.

ААРЕСА:

ir

~вулики (без

і

від

N 259 10- 12. 1997 р.

іНАекс 61285

numaнь,

лuсmів

• •

НИ в Київській області проводить набір на службу в органах внутрішніх справ юнаків

У с.Щасливе по Бориспільській ав-

віком

І тотрасі (три зупинки від Києва) ПРО- І

ДАЄТЬСЯ телефонізована, з усіма І зручностями ОДНОКІМНАТНА КВАР-

І

І ТИРА (20,5 кв. м) на 1-му поверсі 4- І

І

поверхового будинку. Є лоджія, неве- І личкий погріб, до автозупинки- 200м.

1 Поруч школа,

~------------"' 13262» Колектив КП «Броварське АТП

сумує з приводу трагічної смерті нашого nрацівника Миколи Олександровича ЧУНЯКА і висловлює глибоке співчуття рідним та близьким покійного.

і

4-02-92;

nромисловості

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

19 - 25

років, що відслужили стро­

кову службу в Збройних Силах України.

·

1

стадіон, магазини, ба&. зар, кафе. Тел. 5·37-28. ~

сільського госnаАарства

соціальних

бухгмmерія; nрu(юм оголоШень

йонна ради, районна держадміністрація.

реєстрацію Кі

,------------,

255020, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2.

ВіААілu:

Броварський міськвіРдіЛ ГУ МВС.Укра'і­

Тел.: 4-07-ЗО.

Ре.Аакmор: 4-03-76. ВіАповіАальнuu секретар: 4-21-34-

редакцfі газети, Броварські міська і ра­ Свідоцтво про державну

5-61-28.

відданість своїй справі, за те, що вдень і вночі

СТАРТУВАЛИ УСПІШНО серед збірних команд міст та районів. За програмою ігор збірні команди району взяли

1 вересня 1999

року.

бджіл), медогонка, рамки.

Цього року проводяться І літні спортивні ігри Київщини

років навчання в МНТУ. Університет широко практикує вклю­

Адреса: м.Бровари, вул. Кірова, 7. Тел.: 5-02-79.

ЖБК

«Будівельник»

реорганізовано

За точність вuкладених фактів відnовідає автор.

Аuстування з читачами -на сторінках zазети.

в

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Будівельник».

Юридична ·адреса:

м.Бровари, вул. Лагуново'і, З.

iJ Загублений атестат про середню освіту серїі Р

Ng277660,

виданий Руднянською

середньою школою у 1987 році на ім'я КУРГАН Анжеліки Олександрівни, вважати недійсним. ~ Втрачений атес1ат про закінчення училища фізично'! культури у 1994 році на ім'я ЖОЛТАНІ

Миколи Іf!ановича, вважати недійсним.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Київського обласного комітету інформації.

Редакція не завжди nоділяє nозицію авторів-

53,

каб.

Зам. 1738 Тираж 2770 прим.

#38 1999