Page 1

Субота травня

9

1998 р. N!! 38 (8930) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

*

районної

рад, районної державної адміністрації

Шановні ветерани

Земний укАін Вам

війни та праці!

за веАичний поАвиг! ДОРОГі ВЕТЕРАНИ, УЧАСНИКИ ВЕЛИКОЇ ВіТЧИЗНЯНОЇ ВійНИ ПАРТИЗАНСЬКОЇ БОРОТЬБИ,

Шановні виборці! ТРАВНЯ

9

-

світле і радісне свято всього

прогресивного людства. яке у жорстокій. але

ТРУ ДОВОГО

справедливій боротьбі знищило фашизм. Так уже

розпорядилася

доля.

що

наш

народ

у

районна ради щиро вітають усіх Вас, а особливо

цій війні виніс найбільший тягар. У

цей

весняний

день

хочу

тих,

низько

полі

битви. трудовому фронті

пройшов

крізь

Вітчизняної

зазнав

тяжких

нестатків.

вкарбовано у літопис всесвітньої історії.

ратних

Вас. шановні

ветерани війни та праці. з Днем Перемоги.

Але

Ви

вірили

Нехай

пам'ять у

наших

про

В. М.

брав Варшаву, Кt,острин,

в11шивали йому на щастя­

Бср:Іін. Маііже рік доnомагав

долю. Мабуть, та сорочка­

Не став довго відnочивати

червоні, \ІОВ кров, тю:ІЬШІНІІ,

очtнщпн Німс'tчину ві;t Ч)'\111

оберіг і врятува:1а командира

фронтовик, бачив, як багато

npiiXO)l!ITb

ХХ СТО!ІіТТЯ

---

кулеметної обслуги від куль

роботи лягало на жіночі руки

і nекельного вогню nід час

у селі, яке спалили німці. Тож

важкнх

відразу nриступив до nраці.

це ВСJІІІКУ і

CBiTJIC

рок11 тому завсршшшся

53

:tpyпt

світова

віііІІа,

фаІІН1З\Іу.

До;ю\Іу nовернувся що

Д. І.

Мико:Іаенко Jшше через сім 1946-Іо. Ці

років, в:~ітку

кровоnролитних

б нтв.

сім'ю nрийшла nохоронка.

Хотілося якнайшвидше nід­

nрІІІІСС:Іа бш·атьом наро;щм

ЩС\ІНі ХВІІЛИНІІ щаСТЯ ЗаВЖДИ

Решту дороги мало не біг.

світу І·орс і страждання,

зпщуе з хви;нованняч. Від

А ось і рідні обличчя одно­

дарство. Та й долю свою

НСЗаІ'ОЙІІІІЙ біJІІ, утрат.

Не об~ІІІНУJІа бі;щ і П.:юскс.

Ці!ІС

ceJIO

nокоJІіІІня

ЗОВСі\І ЮНІІХ МОЇХ Зе\t!ІЯКіВ nішло

за:оІщатІІ

свою

Бал,ківщІІІІУ, та не всі nо­ всрнуmІся з важких фроІІто­

вІІх норі1·. Не повсрну:шся ;ю СВОІ'О баТІ,КіВСІ,КОІ'О ДОМ)'

красуня-;tівчІІІІа Анто11івна

Tonixa,

ЗІ<щують

не

Мотря яку і

JІІІІнс

няти

зруйноване

госnо­

Биківня: рана, яка кровоточить СЛОВО "Биківня" за ос­ таІші 12 років облетіло увесь світ і стало символом звіри­ ної жорстокості комуно-біль­ шовtщьких цивілізаторів ХХ століпя. Саме тут, у Биків­

станції ішов додО\1У nішки

сельчан. Женці nідхоnили

зустрів у рідному Плоскому.

ЗІІаЙОШІ\11\ JIO болю nOJIЯMII

його речі і довели до рідної

Першого

і

став

хати, розnитуючи, де служив,

nовернувся додому, nобачив

:~аблнжатнся до рі;щого СС'Іа

кого зустрічав на дорогах

чарівну

nсрсхоnшю дух. Як зараз

війни, які має нш·ороди. А їх

nогляди

nам'ятас: булн жнива, жарке

у фронтовика багато: ордени

зрозумів: ось вона, доля. Те

винІІкло

саме

кривавого

JІіса~ІІІ.

·-

А

ко:~н

Восьмидесята

ж

дня,

дівчину, їхні

як

і

коли

зустрілися,

відчуJІа

і

УJІяна,

збентежено відвела nоІ·ляд.

Йшла вулицею і чула за сnиною дзвін медалей. Аж

;toci

морозом обсипало від хви­ лювання,

сестра

Марія Антонівна та бJІІІзькі

від

nерс;(чуття

щастя. Скоро і весіJІJІЯ відсвяткували. Отак увесь вік

JІЮJІІІ, а іі усі, хто Гі знав.

Не nршорнув J\0 І'РУІІСіі

у мирі та любові. РазО\1 з

нянському лісі nід Києвом, віднайдено найбільше на Україні nоховання (біля 150 тисяч) так званих "ворогів народу" Це nоховання в

рок11

розгулу

усісї України за рознаряд­ ками ВКП(б) ~НКВС зби­ раJІІІ всіх, хто являв якусь

ному

nатріотів,

Союзу, якніі nротІВ ослшні

дітей, мають n'ятьох онуків.

носіїв

крап:нІнІІ крові на берс1·ах

Даннло

і

українського

Дніnра noбJIII3Y с. Бортничі.

nроnрацював

вік

незнищенного

А

nлосківчан

будівельником, до самого

духу. Забира­

запІІІУJІО в жорнах війнІІ.

виходу на nенсію. Заслужив

ли

В;tячну

ветеран

тих,

всьоІ·о

147

nам'ял,

н11х

npo

своєю

чесною,

свято збсріІ аю п, \tсшканці

сумлінною nрацею, добро­

ес: І а.

зичливістю,

Усі страхіля вііінн вІнри­

готовністю доnомогп1 іншим

мав nJІосківчанІІІІ Даншю

глибоку

ІсаковІІч

односельчан.

МІІкоJІаенко.

НарО,'\ІІВСЯ ві11

1918

року у

ро;щні. У JІав

1939 році

nршва:ш

Червоної

Ар\tії.

С:ІуЖІІВ у М іНСІ>КУ В

nовагу

своїх

Люблять

і

шанують його у селі. Часті

вс:нІкііі і :tружІІііі сслянськіі'І

.10

люляністю,

гості

На Фото: в етерани В елико·і Вітчизняної війни села Плоского , 9 травня 1996 року . Другий прав о руч угорі - Данила Іса ко вич Миколаєнко .

124

у

ветерана

учні

Плосківської СШ. У nере,1лень світлого Дня ПерсмапІ вони nрийшли до Данила

Не

лісу. Під столицею, у нас під боком. А що ж ми зробили для вшанування nам'яті загиблих

в

уже

Коли громадськість вда­

менклатура, щоб замести сnідИ

СВОЇХ

наказала

ЗЛОЧИНІВ,

вирити

велику

яму, скидати туди тисячі

череnів і кіс­ ток, залишки одягу та взут­ тя

закатова­

них.

Все це

засиnали зем­ лею,

nрива­

лили граніт­ ними брила­ ми і nідnиса­ ли: "Жертви німецько­

щось

фашистських загарбників". Обурена гро­ мадськість, і

\і ТІІХ, ХТО ІІС

зрадив, але міг зрадити

високій

років

рила на сnолох, то nартно­

сказав не те, а

би

7

незалежній Україні'?

ТІЛЬКИ

хто

лежить

передусім

ідеї

товариство

комунізму.

Звозили в численні nілвали НКВС, ГОЛОВІІІІМ чином в Жовтневий nалац м. Києва.

"Меморіал" та Народний

Рух України. добилася все ж таки відміни цього ще

артшІсрійсІ,кііі брІІІ<І:tі, що

сонне кtщало свое про\Ііння

Червоної Зірки,

вхо;ІІІ'Іа

ск:~а;tу Мозе­

На Зе~І.'ІЮ, щоб !\ОnО\ІОГГІІ

Вітчюняної вііінн, Слави ІІІ

ЙОГО Зі СВЯТОМ,

рівсІ,кої ;щві3іЇ, брав учаел,

хліборобам зібрат11 урожаіі.

стуnеня, медалі "За бойові

весною у ііого житті' Хай

А коли нііішов ;ю ЛttсохІІ, ле

заслуги", "За відвагу", "За

Кожного в попІтщю. Скл<І­

у віііні з бі.юфінна\ІІІ. У

щасппь Вам, захиснику і

даJІІІ в штабелі, а ночами

Президента

травні

загубн:юся енне озерце його

взятгя Варшави", "За взяття

nереможцю, солдате Великої

Кучми з nроханням вnоряд­

ДІІПІІІСТВ<І, ПрІІПав ІЮ рі;(НОЇ,

Берліна" та інші.

кувати могили. Реакція на

:to

1941

брІІІ·а;tу

року

їхню

ві;tnравІІ!ІІІ

мансвр11 на Кавказ.

на

Ta\t

і

О\Іріяної

зe\tJJi,

шнроко

Великої

цих жертв

під соснами Биківнянського

режиму.

Забира.1и

увесь

частина

загрозу

нівною

так

nобудови комуністичного "раю" на землі. Немала

комуністич­

дружиною Уляною Логви­

Ісакович

реnресії, голодомори, війни, деnортації та інші складові

собою

чолІрІ,ох своїх ;tіток іі І. Д.

трьох

аnогею комуно­

стаJІінських будівників "світлоІ·о майбутнього". З

Дяченко, Гсроіі РанянсІ,коІ·о

виростили

XQMEHKO.

Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

майже у кожну плосківську

братСІ,КНХ

День ПерсмогІІІ

віри/

і. З. ПЕТРЕНКО.

розквітаюл,

свя1 о

назавжди

наАії й споАівання на розквіт ріАної України!

народний депутат України. на

загиблих

серцях.

З повагою Олексій ІЩЕНКО,

К КО:ІІІ

своїх

бАагопоАуччя Вам і Вашим роАинам/

щасливі завжди і всюди!

\ІОІІІ!Іах

поневірянь,

перемогу

Міцного Вам ЗАоровЯ/ АОвгоАіття/ миру і

Зі святом Перемоги усіх виборців! Будьте

шили-

в

справ.

залишиться

відстояли у грізні роки Вітчизняної.

сестриці

ті грізні часи

випробувань,

в ім'я Батьківщини.

достатку, глибокої віри у ту справу, яку

любі

лихоліття річницею

Спасибі Вам за Перемогу, за Ваші подвиги

бажаю довгих років життя. міцного здоров'я.

кор;tон, ,воював у Пот,щі,

і з

загарбниками. Кожен із Вас у

кували велику Перемогу. Ваш подвиг навічно

ОЛИ зацвітаюп, са;щ,

вогонь вшни,

Перемоги нашого народу над гітлерівськими

своїм

героїзмом. мужністю. завзяттям самовіддано

Від щирого серця вітаю

хто

Великої

вклонитися сивочолим ветеранам війни. які на

ФРОНТУ!

Броварські райдержадміністрація, міська і

Ісаковича, щоб привітати

із 80-ою

України

Л.

повапьниіі І·снощщ, знищу­

диво була швидкою і за

вали nланомірно і жорстоко

розnорядженням

ненька, сестри і брати. Та не

літа. Хаіі здоровиться усім

заіішнося він раності, ко:111

всі. Не nовернувся з віііни

ветеранам, які nринесJІІІ на

Зах11щав і вюволяв Ново­ росіііеt,к, воював на Та\Іані,

nочув, як у внеокості зашшся

брат Дмитро. Скуnі бап,­

своїх ра мена х П ерсмо1·у,

cniвo\t жаІівір. Зш1в у О3срі

ківсІ,кі сльози скотилися

nоларували нам житгя!

вtІзвоnяв

nІIJI і\ОріІ· і схотілося 3а\tість

щоці, коли притиснув до

Дніnроnетровськ, Мінськ, а

І·імнастсркн одягнути улюб­

грудей

Даннло

Катерина ДЯЧЕНКО,

далі Ковст, і ;юропt через

лену

Ісакови'І дізнався тоді, шо

учителька Плосківської СШ.

ТрІІ

У 1994 році звернулися до

Вітчизняної війни, хай здоро­

розкинувши руки. Серце

ЯК)

час

вtпься на довгі й щасливі

початок вііінІІ.

ВІІІІІІІВаНКУ,

вже у

занепаду комуністичної ери.

А ось і рідна хата, батько,

звістка

СсвастоnоJІІ,,

одІюго злочину

таемІІО ВІІВОЗІІJ\И В БикіВНЯІІ­ СІ,КІІіі Jiic і закоnували. Ішов

застала Данш1а ІсаковІІ'Іа

npo

Катували, вибивали підnис, що ворог, і розстрілювали.

сина.

no

цвіт української нації. ВІраІІІ України, за розра­

Президента на Биківнян­ ських

могилах

хунками бш·атьох дослід­

nершу

ників, за

вnорядкування.

70

років nанування

тут комуністів становили 2528 мільйонів чоловік. Це ~

чергу

nровели

робіт з

їх

(Закінчення на 2-ій стор.)


Ііиківня: рана, яка кровоточить (Закінчення. Поч. на 1-ій стор.)

Та на ТО\І)' все і! заверши;юсь.

nобнчили нн щІх могилах м_ера м.

Багато років биківнянська сnрава

ТИСЯЧІ КИЯН, ГрОМа}(ЯН З іІІШИХ

Своїми спогадами поділяться

регіонів України, nр~!Їздять із-за

родичі реnресованих, ВІІступ,lять

кор/ІОНу. Пр~ЕОі\ЯТІ, Jtіти та онуки

nрсдставникІІ

закатованих,

усі,

КО\І)

Киева О. Омепьченкн. Не возяп,

ва.•ІЯСТЬСЯ у ДОВГИХ ЯІІ\1\Ка\ ріЗНІІХ

бо.:нtть. ПрІІХОі\ЯТЬ ;tіти ;ю своїх

сюли високих іноземних гостей ~

прокуратур, за\Іість то:о, щоб,

с~ших батьків, прІІХО,'\ЯТЬ, nа;щюл,

нарешті, дати юридичну ОІtінк~

на ко:Ііна і ·3рошуюп, спьозами

1\!І\І з.:ючинам nроти :но.<ствн, що

\ІіСІІе

не мають строку давності.

np~ІI)liK).

Пусткою стоїп, братська \ЮПІла

міністрів, коро:Іів, ;щn:юматів. Для

nO.'Iei·nиx nатріотів України. Не

тоІ о є інше \ІіСІІе

СПіІlІНТЬ Зі СВОЇ\111 ВіЗІІТЮІІІ С!Оі\11

жертвами ні\ІеІІЬКІІХ загарбників.

-

"БабІІІІ Яр" з

ЇХІІІ,ОІ'О

товариства

"Мс\юріа.l" та Наро:!ного Руху

серце

України, nроспівають пісні

npo

загиблих народні хори. І, як І'ОДІІТІ,ся, не обійдеться без nОМІІІНІJІЬІ\ОГО Обі;(\ В ЛіСі.

ОСТаІІН\,ОГО

Що ж, так і мас 6ул1. Бо \Іертві

чекають на nа\t'ять нас, живих 1

наші високі уря;ювІІі, не б\'сІІІ тут

Начебто забупи. що можна nока­

І тіЛІ,ки завдяки нсзнІ!щсннііІ

ІttьоІ о року, як завж;щ, прекрас­

жо;щого разу не гіJІЬКІІ Президент

залІ ще й

J\e

пам'яті народу, ентузіаЗ\ІУ ;tіячів

ної травневої пори приііде\Ю на

УкраЇНИ, Н Й ЖО,'(еН \Ііністр 'ІІІ

Ми~>:ола ЛИСЕНКО,

nокоял,ся жертви комуністичного

громадських організаціІІ кожної

Биківнянські мопІJІИ у Поми­

ветеран війни та nраці,

nонсво:Іювача. На диво nасивна ;ю

весни

цих з:ючинів і Фо1іда України.

nриходять на ці

інший адміністратор. Правда, \11\Н)'.lОГО

\111

рОК)

ПОЧ).ІІІ

і

БІІківнянськиіІ ліс,

в

другу

не;tі.•Ію

травня

Святі МопІ:Іи

Іш:н,нІІі'І ;tенІ, І О травня.

Знову

ветеран говариства "Меморіа:І" та НРУ \1. Бровари.

ві;tбу;tеться панахІІіІа по убіснних.

vluclh.u з фjtoltliilf .. Ці nожовкпі со.'щатські чнІкутшІчки --фронтові лисп1 батька ~!осипа 0\Іе:ІЯНОRІІЧа Х1мача nсрсда:1а броварчанка Інна Иосиnівна Ткач. Вони - найцорожча ре:Ііквія, яку зберіп1ють у сім'ї 3аІ·иблоІ·о со'щата, а ще~ жива па\І'ять npo батька, якого ;юнь ка 11е тш'ятас, бо народилася за два \)jсяці до nочатку війни. РоспІпІ в.їаСІІІІх цітсй не С\'J\ІІnося Иосипу ОмеляновичУ.

Учитсто за фахо\І і 3а поклико\І серІtя довелося взяти до рук

зброю, щоб захистити рідну землю від фашистської наруги . .. А життя здавалося таким світлим і безхмарним. Батьки Інни ИосиnівІІІІ nознайомилися під час навчання у Ніжинському педагоt·ічному інсппуті. Одружилися ще студентами. Обоє

nрацюва:ш у БобровіщькЩ_школі. Олександра Миколаївна викладала хі\Іію ЛІ природУ, Иосип Омелянович був директором

школи, чІпав мате\ІатикУ. Сім'я сільських інтелігентів віддавала стільки си;І і любові на·вчанню та вихованню підростаючого nокоління. Та війна наказала взяти до рук зброю людям найгуманніших професій~ лікарям, вчителям, вчорашнім учням, хпіборо()_ам ... Листи И. О. Хіш1ча до коханої :!ружини та Jtiтeii дуже особисті. Са\ІС тому вони допошІгають збагнулІ увесь трш·ізм війни тим, хто їі не бачив. (Листи nощ1ні за орфографією автора).

9.04.1944

р.

tl..L1p•~. tи.и зи•н''"• .5>-К .5>- ·f-4-•<f.ue c!:cw ci.,._'w.

{Qесн-..и <fез ·•..еи<: ~uи.eu. А

.• ...:иі

иА-..f.~К.U#'"" 6е.н4-~

~i.-w - рс-з•-..р~6U#•-..ис" 3 Ш.•..е'f?."'~··~ /:.,;и:>6~):1~·''-" і 3 c.f.AJ;-~c-w •-..с~ер~«jі-и.и.;.5>- fi'?. cl:-ctA.. "''" '· ~с-,...{"С<fА-~еии.5>-.

dJ'\.ic.sиc- 'S'-·~IO "-..e<Je, u..t.-~p~. А....~ и .Іии~.

6. 06. 1944 р. tl...L1p•~ • .5>- ~ •''L-C-'~ Іи.с<fі t...ере~.д.,...и, ~к Іи..5>-;к_кс ~ .•..еие Zд.~

иАІИ.U

~~·

ирез

•и.е,

UЄ U.A.I'\-~•1-B

ще

JA-

,,.._~к.ии Рl"''~к.ск

UlUU,

-'К.С~Ие'І.С .~и.~...

чс6с-r.с ~ Ul-КC.s.i, мd cc.s~ с~<:р~.:~с A..s..t-A-. J1.c..-u.c!:A- 1-'\.С~и.в Пlf15-';;Jv.

ВЛ !ТКУ

1941

року в місті Бровари відбулися no;tiї, які

НКВС СРСР, про який в РосійсІ,КО\ІУ ;tсржавному

з п:ІІІІІО\1 часу ста:Іи неві;юмишІ для нових nоко;Іінь, як

віііськовО\ІУ архіві є такі дані:

ста:н1 нсвідомІІШІ і :учаснІІКІІ ТІІХ подіі!. Однак JІЮі\И, що

на ділянці І-го батальйону

бу.'ІІІ

до 2-х піхотних nолків nри nідтрІнІці лІнковоІ-о батаJІь!Їону і 2-х артдивізіонів Н(Імагався nрорватися no

сві;tка~ш

боіІових

nові;(о~сІяють нас

npo

;Ііі!,

архівні

\Іатеріа:ІІІ

оборонні бої на ЧерніІ·івському

шосе в обся-зі, що набш·<по бі:н,ІІІІНЇ за інформ<щію з ,\овіщшків історії \ІІІІІУJІОЇ вііінн. Житс:ІІ,ка Броварів Л. П. Жорнова ЗІ адус, що іще перед

ві і'! ною на ву.lІІІ ti Леніна вііісІ,кові розпочали бу;tівництво нсві;tо\ЮІ·о об'єкта. З ІІСрІІІІІХ днів ВеJІикої Вітчизняної віі'Іни військові з'явн:шсь знову, щоб дооб:шднати цеП об'єкт -- "звозили з лісу колошІ, зверху

на них

227

"16-17

вересня

1941

року

полку nротивник силою

ЧернігівськО\ІУ шосе до Києва. Багаторазові атаки ворога були відбиті з великим І\ д,lЯ нього втраташ1 ... 18 вересня 1941 року о 9.00 ворог спрямував головнІ ІЙ у;Іар в наnря\Іі ЧернігівськоІ-о шосе, яке обороняла І-ша К)''Іеметна рота

nолку. Перша атака фаіuистів бутІ віл,бита ІВІІнІівочно­ кулсмспшм вогнем. Ворог відійшов на свої позиції і згодом ударив ліви\1 флангом у наnрямі за.1ізниці. На район

клаJІІІ

ЩС

28.06.1944 р. 9Jс<Jрий ~ец.(, Ш1Р~· А........А-, ?ииА-! Ш~рА-,

.5'1-

'""''и~ ~ки!: і з~срс6, ~c-r.c u ~~.и. <5~~--:~к.д.ю. ~.и 3А-рА-3 '!"'

ие .Ін!ю ~·~~ м.ис~""" ,.._c<ft. ..u«::~аи, ~ •~«-..-u.к.и иА-~«;\:С

I~UUl-~ ІJ-..c-<fc.

о1-UСІИ.і!:к1:,

<fc UA-~

1-е..1-сІ:сю ..1-іІИ.~ЮІИ.(>

l"ізис--w t:и~~ U).~"·. А- 3&і~ рсіУи !:исис!:ск. А "'"'К..~

~ h-с<f~~еии.5>-, .•н.s.ис ~'--«;-ю tи.ебе, U.L~pA-, .и.сt.;\:С ~ии.с-к А.... ~ 11w1- .Іии~.

БездJlЛ'·

J'\_ e'jje):1-'KA-6 !:і~ 11-...e<Je, U-t-_.y.pA-, ~/,~

oU<-C#'\-U

і ""A-

•1-UCIИ.U (;,і~ ·•Ч>-d .-и()'бсt.· ~cc.si .1'-~и, .5>-кі. &и и.,_,...ис~,...и

19.0!.l9Г.lf Р· А~~~, .1..еиі ~~"'" "-риt:.и.и.е, ще '/"."

J~I«U~t-~ ""'J"IUJ-И..U. К.і-•1-С

3 ,~.~.иисю 1-р•)..І'L-СІ»-ею. V~ ~.5>- .~..еие с-~и•). J.. и~йк.р•~Щи"" х&и....~, 1<е..1-и "lи!и.•~ю 'І'~А-'"'- .~и.и . .~'-\. t.X .5>- uи.-...~ю h-e І«-·•"Іи} рА-3'1: ' 6

оборони 3-ї роти було кинуто

'SW х!:и.1-UИ~ JA-<f16~ю 1-..рс ІU1-UCUA-~~' Ще иі и~ о1-..и1И.(>

зеленим віттям". Зrолом

до nолку nіхоти nротивника,

це1''W~"·

мешканці

nідтриманого

\ІІШКІІ

з

булинків ВІІССЛеиі

ПІском,

маскували

навкопишніх були В

терміново

іНІJІИі'J

танками.

Протягом б-ти годин

раЙОН

рота

стримувала атаки вороп1. О 20.00 танки фашистів

Броварів, хоча через кілька ;tіб Ї\І дозвоJІІІJІІІ повернутися

nрорвали

!ЮіЮ\Іу. У ц61 час віііськових

нашу

оборону

на ву.'ІІІllі Леніна вже ІІС було.

У ЦЬОМУ бою \ІУЖНЬО QІІВСЯ З

Іще через день німецькі бО\ІбарJІуВаJІЬНІІКИ СКИНУJІИ на будинки вутщі Леніна свій С\ІерТОІ\ОСІІИЙ вантаж.

німцями заступник політрука Сокот,ський, якІІЙ п;Іяшкою із

роботи між штабом командуючого Південно-ЗахіднІІМ фронтом і Броварським лісом. Штаб командуючого знаходився "неподалік від теnерішньоїзуnинки автобуса Пекарні", тобто, це і с тоі! об'єкт, що його описала Л. П. Жорнова. Після того, як німці закрили кільце оточення КІІєва, бійцям 42 полку було nоставлено завдання Jв'яJаТІІся і3 Ставкою Верховного Командування і викJІІІкалІ лі гак, щоб перевестн до Москви

r·pyny

р<щянсьюІх r ·енераJІів. Іншим бійцям і командира\\ бу!ю наказано окремими грушt~1ІІ виходити із оточення. Груnа

•rервоноармійців, до якої входив

су\І ішш ю

знищив вороЖІ ІЙ танк. Взапші

Доnовнює розповіщ, npo 1941 рік ветеран ВІИНІІ І. П. Д<;виденко, який з червня по вересень 1941 року, як командир зводу кабет,ного телефонно-телеграфного зв· язку 42 Окремого по,lКу зв' язку забезnечував відповідні

і І. П. Давиденко,

за ncpio;1 із 16 no 18 вересня 1941 року бійці батальйону, ку;щ входила і 3-я рота, знищили більше 200 німецьких вояків і офіцерів. Втрати батальйону за ці ж дні становш1и

убитих і близько 40 nоранених. 18 вересня о 23.00 наказом командуючого 37-ю армією бата:Іьйон був виведений з бою на вказаній ділЯІщі фронту.

80

20 вересня 227 nолк вів бої nii\ ТребуховІІм. Піс.'ІЯ сильного артобстрілу з боку с. ,Jударкова противник силою до 2-х полків nіхоти, нідt:ИсІсних лtнка\ІИ, повів настуn на nозиції 4-го батальйону, ЯКІІ\1 КО\Іандував

капітан Гузій. Протягом кількох годин бата1ьйон Гузія стримував

удари

цьому блюько

значних сил

300

ворога,

втрапІВІІІІІ

при

чоловік".

Цими словами і закінчусться інфоршщія, люб'язно

наш1галася прорватися в районі Березані, але nотраnила

надісJІана на заnит Броварського \Іузею РосійсІ,КІ\\1 державНІІ\І віІісJ,ковим архівом.

в nоJюн. Така ж доля чекала баІ<Ітьох радянських бійців, які згодом опинилися в німецьких таборах для

невідома. Не виключено, що їх бойовий ІІІ.:Іях назавж;щ

військовополонених у Гоголеві, Броварах і Дарниці. А в цей час відступаючі радянські частини nрикривали на Чернігівському шосе кілька nолків НКВС. Так, в районі Калинівки, Красилівки, Скибина, Рожівки, Требухева тримав оборону 227 nолк конвойних військ

Подальша доля бійців

227

1'\-Cr~~~~U.Cf.C "PA-'"-U~И.C(>Kef.C 3&ірА<fep·W'J'-·

nолку для нас, наприкJІад,

згубився серед березанських лісів і боліт. Володи-.шр МЕЛЬНИК, директор Броварського краєзнавчого музею.

6

UC1-C G..1-всиіu

4.07.1944_р.

і

nішли на Бровари.

за па л ювал ь ною

. u..t.-~p·~, ·'"" [~":·и.с- {:,"':Ре~ и•~ :J-,1;:Xi7, щ,е<f 6t.~CoИ.CIИ.U#I'L-U JA- U~Ul-t. ·~К-и '- C•J.VC3U. с/ J' Ш !JC.f t:.И.С

Сl5сбриU 7еи.", U-L-~p~s., .~'-\...•·••'-• ?ии.).! 6\. І-..ск.).

;к,и/"ий t. J'jjCJ"C"6uu, ,9)..1-Є це J~A-<C, Z.U olw1-II'-Uo1~ Щ~~';'-.5'1У.fІИ.U і oJA-~UIИ.U F~A.C &ct.X, •1'-С'.5'1- Ul-~ие6иА- Сt..І'\- .5'1-. ~и7.;~ 6 ~· рсз·'~..іре·'"' _яс- 2000 к./:, . ..... , А- иі.н.с.sі t:i, ·'~~ зивхс,.,._,,~ .аии./""3 з·~ 100-200 3А- м..д.-wрбс.... 1 ~сс.х ""Рд.и.U4-е.5>-Х .

.

t.

?~ си.А-Ш..С.р ~є= ~·ч, ~д..s.і 3 ~). ...i&~.-w.•...u..... p•).

.5'1-К. І~К-и 3A-J"A-UИІW І<.q-r.c

3

U~X, ІИ.А-К

'-

~И.J"(...f-.5'1-C.

J 7и~ си7и.ас . ІИ.~Іи., 7ек.і..1-"І<А-. рА-зі6 ~е ....~и ·~~~-«>~.~, ~«.~ ид.~~,.-и). ~ zn.c ~и.рс..~и А-рІи.""ири., P.-..t.e ~ре.и.и.с- 6срс1- ~KJ""'"'~"'!"• !/"•~ "':W' ~:~~·'""'· йк Gіи це хси cc<ft., J~ff!и.<> '- d kии.6ис, 2" -4І<Сі.. 3•~•1;'f'"U..1-CC.5'1- 8 ~.'1'\-ЄII'O<J"i.J. rr\.A-K <f~, I<C.-f.U {Jp~•t-U .а. r '-c-o'W&;S(>K, 1»-С ~С 1J0 К.И. І~ иі.І-'L-С~(>, ~ •''-", ;~ ии.,._, "pgJu.-J.U 6 ~пк.и """' 50 к.•~. u..t.-1p~! ~ 1и.6с-r.с ..u«::~ft..й. с~<:Р.ж.д.6 lf.07.l9lflf Р·• ~ A~c-r.c - 8, 3А- .<W<i ~~"~ і w.же- t:~~ш.ий, <fc 6сии '"'~UЄC..1-U ffX', ие3&~К.А-Ю't.U U~ .и.сt. ~,и.с6и.

ш~]:1•~. UJ.~д.ю, ще и.J.h-2.-.fl.-•»-CК. ~A-.fl.- Іи.е<Jе &ір:м~. J'\.

U.=c-6 ~ерез Ьр~к., dc.-e.u, ~&e..-u.. 0А-р~3 і~ -'}!f;J"':&.~ '"еl:>е~·--рі••КА-. 3 c<fcx ~и.сріи, •и.с •-.с~..іш.А.ю. IAvJ"""'<" 'S'-•и;-ю tи.e<fe ' 7сиеwк..

* * *

~ ЦеІІ ~вІст_був 3станнім. Через кі~Іька днів рядовий стрілок Хіш1ч оув уоІІТІІІІ в оою 1 захоронсІJІІІІ у сеш Шав.'ІІ (Литва). Пр_о це nові;ІОМjJЯJІося у похоронц1, яку Олексаилра МикоJІаІвна олержаJІа вслід за ЛІІстом чоловіка. Скільки 1·ірких вновиних сліз судшюся пролити їй на своему віку! Самііі росппи літсй, вести 1·осnодарство, nрацювати. Складемо ж доземний уклін жінкам-солдаткам і матерям, у яких війна відняла кохання, розтоптала щастя і nонівсчила долю.

Надія ГАМАЛІЙ.


9.05

· IТrti1

"о··пт: ння ня.ро;~~ння О.Гон­ чар~ НІ

травня

12

1

Ч

Примttкn.

ВІВТОРОК

в

р:1мt мnжttи­

11pot

ЗМІНИ

ЗІ І)t,НО

З

Н'НМ ВР-рховноі раіни

рІІІІ€Н­

Рани Ук­

ПрокинhСЯ т стнвнИ

12 15 12 50

11 .45

.. за вулиць ..

І~••ерrювиttи

13.20

13 ОО Анонс 13. 1 О Киінські

новиttи милий ворог" "НсмСрІ<.ttУ'Н Зtрки Украіни" Л.Каночttико­

13.15 т;с 13 40 .[1jф

..

ва Ч.2 ХІФ «Червоні '<ере-

14.10 6.00

7

Анонс

9

Ради Украіни (В перервІ

се­

12 ОО Вщ "Псрсхрсс1 Я• НО уСІІіху) 14 ОО Д!ф «Князt-. і жебрак" 14 50 Комо'юrер Х 16.00 Т /С uДИНВСТіЯ"

рія ЗО Три крз11ки 1 О ОО Фrt1ансо~ий or nя..ц 10.10 д!ф 11 ОО МІФ 1 1 ЗО Дrловий канал І? ОО, 15 ОО, 1В ОО. 21 ОО,

17 .ОО Т /с ••Нові при,-оди Робіна Гуда~•

17 ЗО Хн-фа.брика 18 ОО Анонс 18.05 Т /С uПерші

23

З5 УТН Фу16ол від УТН НацюнаІІt~ний xiт-lla-

12.15 12 45 P<lJl Хіт-журнал 13. 1 !J Тспсканал .. праrю" 14 О~ Все- есім 15 15 AнUttL 1 ~ ?О На а в 1 оре ме: ому ,..;он­

рівниця•.

19.ЗО.

Мое м;с «Шаркr І Джорд.ж" серія

тсн Х/ф «Змієлов•

Примітка.

Зr iДtiQ З pІШCtt­

ВерхоRноі Ради Ук­

~аІни

дtiOtiC

OбrOFJOpiмo Телебачсн· 11~1 Укран1~1. u·юра. сьо­

ІЦонснник Іцорічноrо

ІОДІІ:,

Т/с

9.00

:~;н;щ~tнн-1 Ради дирек­ l,J~JІІL ЄБРР

->~r;rna

ри Kf.-)OIJKИ

9.45

т;с ,,полун ......... а•·

10. 1~ Yr •• ~~~J;... ·c;.:;~~;tc І

ХІф

10.45

IHI"H'tii1L1 АО f)I'I"H(I НІ)\

.. Б"nада

солдата

ІlОТ\РОбИІ\1

20.45 Інтерснорт 20.55 ВечІрня казка 21.05 Т/с «Багс -

01ро

..

17

Євроr1а сt.сн онн1

ДІЗЛОГИ

14 35

20 ЗО 20.50 ? 1 ОО

14.50 Телсекспрес Телезнане МІФ

16.00 15.10

21 2 1

16.40 Cum 1 дзuони 16.50 1 елсекеtІрt~с

ун<lчt

1А.З5 КJІННіСІ ГІІІІНН<РіІТі-J

23

19.00 Т/с .. на вістрі» 19.50 ТслескСІJрсс

?~ 45 Комо'ю:~р Х О ОО Приuн :1антр;1

.

е~ ч: та

Нерухо

u

2020 АвтоторІ ?Q ~Q ВІЙСЬКОНИЙ ІНСНИК

б

7

айсбергів"

8

І /срухо­

8

мІсть

2:? AS Разом :.1 tJ~ми 23.35 Х/Ф «lcropos:t

22.00

К.І

гріха»

Оаза серед х;1осу АдрССИ J\ІЛОВОІ удаЧІ Х/Ф .. за законами вулиць.. -

22.20

22.50

канал

22.55

о ЗО ТБ-клуб

6.30 Люди для людей Адреси ділової удачІ

25

Воtсrину вщверто

Телеанонс

МІФ

С Смепона

10.50 11 ОО

yдa'tt

?О Д;::н;;

16

ПО.ЦІІ

Ч

14

11 30

Автоrорr

1 1 1О

Ьу/\~.н~ :-~доровt

11 40

МІФ

05 811(1!;1 у СВІJ 15.35 Т Іс .. сенсація•' ІІ;-,н

Сп.о~п І-нн,,,,.,.,

1

~~~;~н:::u~··к

.!••Н:р.!

каFШ.1

3$ 1Н

~;;-l;.l_i.t"'

ОО J\нонс r1por p;~'v! О

1.9 ()5. 21 10

1~·

форм

Tt·ptн

r p,!riiC\''"

18 ?0

Гр:іЦІі

HIJi ..

1fl 4:) 19 (J(1

r\111('!;1

І \:1[111•~111 І:І•І·У

!(,)І{~!Н'І'С' ІІ<),,( І,t-а>и

ІІtН,Мі;І1<J)І.

19 1S ,-::омІІ·к,rР~r ;.t: 19.30 Т jc .. J~в~дслуне· Гр;:н~11 .r•,t .. [р;ннr.'"

?0 20 50

Н;1 }\l)(rp,,HІ'i, І{ІІL1' ГарнІ

ЗО

Jt:JН~'.ІІи

Гок-,trо-.,·

.с.-н.~(·

?? оо 73 f)Q ("і\--1•

?З.ЗО

~

Mr.._c

18 0{)

І~)~ }\Іf100~;or !JIL:Hc·•'

нри-9/

ЗО Вщ ,.nсрехрt:сти"

1

:\ 9

1~

20

11 ·1;,11

!І·.-,н-

.V.:І41 "-.._~... сри~.""н'.:.:_о-,01.~~~ бізо,

.. "

1\о,~t\ОІІ

11 20

11 50 МІф 12.00 Х/Ф

..

17

ОІ.J

<Любо~ З{!мrtа>·

Міф

1/ 1(J 1.:/ІІJ 17 ]() УС!ІІХ 10.30 l,c --1ep.o!j.:J

.. відкриваючи

ап; u:~LJ·

1~1

19.ЗО Т Іс ·АnьФ·•

r '"1ІІ(1

CrJІ)')~

9.50

усrнху

Т jc світ"

0'fl'!l:.-IJ.\.,_;IІh

оо НОі!ИН>І 1 Q Г1І( Ііі'і }1!<·~

9

представлнюrь

19.00

[1~

8 30. f1IO;J..~1t,f0· ··(.::i_:,;J:~r і<РУ

ДНfІ

.. таnра1еt... кІ

ОО НоrІиІ•и

І 10 ~ .. СІ1(Н~( -ІНф{)~Н.~ 1 ЗО Ри•~епт.-1 ,J,!І\.) 1 J~1в·ІІ

9

.. з х 4"

18

1

Муп.ІкОІІІ~r>рl

1С ·1п }l.J~J

гектар.-. ..

ОО

15

tЧІPpf·~A;Іr<lt'•'H1Й

.. зелені

18

мовчання"

11 1 t> Му:і nрсн рама

М/ф

1? ()() f1(

ІВОІВК"

1 ОС J lpor [--,;1М;1 t ~: pe}J.;·~~ н.~

! ?:?11 :?:J

17.30 м;с .. чокнутий ... 1 1 ~~. 19 5б. 2:? ~)~) І пrюнн1

Т/с «Омерта- ко-

декс

ІІ

17 ОО Mjc •·Нсвгамотн"

МІСЦІ

··Нс/1,оtорка~11"

Т/с

ма:tuнє nщсо

ОО Концерт Г СукСІчона 1

мtt.:lh

()()

~;~;

/

ОО МодІІИЙ чnс ЗО f іuйкумс.цtНШ(~ до

15

ЗО Стиnh НІЛ "LJІhЗИ" 11.00 ХІФ •Захват• 12 45 10 хвипин на тюрож­

14.00

і

онn

nристрасті"

9lJO МІФ 1Ь.оо Т/с .. глухар ... 4 серія

10 ;J:.;

1 : 40 Аnрг-с~1 ;prюnпr vn;J·~<

З

10

ТелеексtІрсс Т~лсга:Jеtа Hopyxo-

ML1·

!JpCJtCІaBtІHt.:

9~0 ~~~~~ии ~?с~ез року

13

58

12 ОО Хмарочос 13.00 Т jc <~Кегні і Лейсі .. 14.00 Т/с «Шnиrунса.кі

14.30

нt-.ому

;

11 00 М/С «НС!Н tiMOLHfl • 11 ЗО .. червонu руІа-91"

ІJ·нн,

МІСЬКІ НОНИ~Н1 Ант pPCOJJhK<l

ОО Це Ми' ЗО Хрсщ~ rик 8.45 КИІН ІНВССІИЦІЙН...,И

Ексnрес-Інформ 7.45 Святі дзвони 8.00 Х/ф •сКІмната в місті .. 9 ЗО Рокс ол а не~ Кузиt< у життІ 1 на сценІ

В.20 МІф В.45 ТБ- кпуб .. хм" 9 15 ЛЮ/\И НН'Н людей 9 35 Схуннення ::ta методом

30

7 45

КаІІаА

7 10 7.30

ОО СІТ

І

Г1рИС1раСТІ•>

10.ЗО т;с нАnьф•·

8 8

.. хм.

7.00

7 7

21.00 f/c •·Шоа.:rунсt?к~

-' ?1 ЗО Н·~·~ІJІНІ •J'(.I! ~ 22.00 ТІс "ПОІ:J.ІtJJ•:;;н"Ій

8 ЗО ЕкономІУниИ вtсниt< 9.00 Т/с «Вихор світів• 10.00 Т jc ... відtс.риеаючи світ ..

30 канал

55

1101

копин<1

ду

Вернісаж

.. 1 ЩJИТЩJН1

А·

.ОО Х/Ф uСмсрть серед Теле І a:Jcт;:t

О ОО

ХІТ-І1~Р<1/\ 30 MjC .. ЧОІ<ІІJ'ІИИ» оо Ве'1ІРНІ tнс' с :?Я, 17.58, ?1 58.??

~<nІtІ l\ІІ\--1 tJІ~i .. r·~';кникГ':І)~Н>101ГМ,

1

І

КІІІІОЛ

30. 1 ~ЗО.

20 56

І

ХІФ .. о б годи,.; чора після війни" ЗО Е~<.спрсс-Інформ

МІФ

/2.30

22.45 ХІФ «Крол" О 20 Пшода

Ан1 ресонt~ка 15 Міс~~кі нонини ЗО tl.J,o? Де? По• нм'? 45 Хрещатик

21

21

Адреси НІЛОНQі улач1

СІТ Дай н'чт h

22.00

М!СП,

21 .45 21.55

'<

17.45 Нонс з ЄврОІІи 18 15 T(~rta itн:O(jfltlfl

20.15

Киі!ІМІСьк()у.

~

2

1 7 ОО Чому'"tкп:

20.00 1 enc1

удаЧІ

Ч

~О М/ф

17 40 П~ЮCt-ttta 18 10 Трансформ;) 18.45 Т/с .. nекучі nристрасті .. 19 tJO З5 ХJІИЛИІІ f\Ж:,1~'V

14.00 TtJttІ

Новсес л ВІZ-tнформ

ЗО Д<lйджССf

рон

U

13 40 Зоряна ст;Jри3н;1

l

22 ЗО ПодробицІ 22.35 Ситуаt~ІЯ

J

1.1 10

..

19 ОО Адреси л.нюЕюt 19.05 Стиму11 ' 19.20 ЕфІранУОJОрt 19 ЗО ВІКНО О МІС f ИК.)' 20.00 Наш час 20.25 Адреси ДІЛОВОі 20.30 Анонс прпграм 20 35 ТоргІнформ 20 45 Гарні новини 21

НІруКJЧОІ

1?.30 М/Ф 13 ОО ТелссксrJ[ЮС

.. хм ..

1В40Щит

?1.00 Тур

JIOC

16.45 Люли І\Н~ пюлІ~й 17.00 Голпс ·· ПерсмаІ И" 17 .ЗО Ві11.сОмузик<1 17 45 Сrра)(ооий дайнжсс' 18.05 його нсm1чtнСтt• актор 18.25 Ескул311

20.50

елект­

ронні жучки" 22.00 Общ1ЧЧЯ сону

9 45 A;_tpUt;L1 НІJЮНОЇ 9 50 Н<'іш ~ас 10 [)5 Пut Jl~)\ ~fіок)'

9.3~ С\.ЛУ~•ЦІ~\

?З ~)() Анонс

19 15 Тема 19 55, 20.30 20 ОО Час

Фаtальн.:: с...с.і.іД-

щин~

23 ~!) (])нІ<JНСОІJИЙ Or Л~11\ С 0:) УрОЧ1-1СТИИ Нf'ЧІр. !ІрИС·

Ш<Ірм

16 20

8.05

8 10 Поrода

8 20

серія

6.55 Наш час 7 15 Моя БританІя 7 45 ЕфІрав-тоторг 7.55 Вщеомузика

Соt-tяшники В ОО ІtпернnRини

України

ка

16.45 Солодке життя 17.10 Т/с .. милий воро,- .. 17.35 За. киюським часом 18.00 ІІІІСРІІОUИІІИ 18.10 Т/с ••Фаталt.на сnадщина .. 18 45 Уrал.ай мелодію

6.50

7.00

ЧІЗ f3(~ЧірнЯ I(<:J3K<1 Рсrюр1аж із заnи засr­ лань Верхооноі Ради

... ки••

15 20 МаршруІ му:1и~нtиИ 15.30 ХІф нАкваріум•.

1

ТБ·клуб

законами

13.50 Лю,ци л.п~ людей 14.05 Поr лs:~л збоку 14 зо ВОJС1ИНУ RІЛ,f1Щ)Н) 14 45 Здорон'н 15 10 Адреси щлutюІ УJJ.<іЧІ 15.15 Х/ф ••Ніжність nаву-

Хейсрдзл

В nрограмі мажли­

ш ЗМІНИ

Hs:tM

миттєвостей весни•. 10 серІя ЗО Саме НJй

/.3 OS f

серія

21 45 Сам собі режисер 22.15 Т /С •РаМон Мелроуз• 23.30 Х/Ф .. nогоня за nривидами ..

ссрrя

:):>

1

23.15

20.00

17 !JS Нацюналм1ий xrr-napaд 18. 15 Х/ф .. сімнадцять

L'2

Т/с ••Щаслива манд-

18.30

16.50 Т;с "Чспснджсрс•·. 4

19

nоцілун­

ки•

І~~рІr Я l~еrпнра

19 50 20 10 20 40 21 ЗО

з за­

ни заСІ)J.аНь Верхонної

9

4

ам

1 ..

9.15 Т jc ес Марія" 10.00 Пряма tрансns:щІя

6.15 Доброr о ранку, Укnа·ню 1 8.05 Національний ХІІ· r1.1.рад 8.10 Х/ф .. сімнадцять миттєвостей весни».

"1 -t

Т/с ~о~Район Мелроуз•

8.00

6.05 Ar ромагазин

15 45 16 20

ОО Снідаt-tок 3

Х/ф

ОО Т :с

··Вихор

:.;:·

()(J І 1 1'.• І~ ()f' І

CAirin"

~::::::::::::::::::::::~-;--------------------------~~~~:J~3~5;.~Дj~ф~..~Н;.l~,м:е:.~р:кt:tу:ч:І~З~І~р:к:и~~1~?~З~0~М~у~J~І~ІІ:JО~І:р~~:м:а~.. ~ь=е:І(~--~~1~3~1(~)~1~1І~ІІ:<І:!~З~f~~~~~р~l~Н~ІИ~-------,~--~.~.Г~,І~JИ~К~О~І~І~;~ІЙ~<~І•~·----------~----------------------·~ УкраІни .. З Jtсх111рьова ЬоИз Бnю" 13 40 М;ф ! 22.05 ХІФ «Захват-2• .lf •• 14 05 Е:копо 1?.50 Новосеп 14 ЗО Уnюt'\лrчщ• 23 55 Всрн•саж ~'\J каиал СЕРЕДА травня

13

І

'+'

7 оо Сt+ідаІІОК з "1 ;

1"

Іо.оо т;с uРайон Мелроуз• j 9 . 15 т ;с ••МаріІІ•• J 10 00 т

~

JТ·t

спсанонс

; 10.05 Камера'" ! 10 35, 12 05, 14 40, і5 00 ~ Закон є за..:он Б UO Анонс і 10 40 Освнtнй канан Твар6.05 Ar rюмаr Gзин ~ чість М.Лиссю::.а б 15 Добро1 о р<Нtку, Укр~ї•ю' t 11 1о дунин)рtt.t, 11 ср 2 В 05 Нанюнапьt1иИ )(11 ·парад 11 40 Осв 11 н 1 й канал Киіu 8. 1 О ХІФ ·Сімнадцять мит- • очим~ діrей, пер 2 тєвостей весни•. 1 О ~ 12.10 ХІФ «Хочу зізнатисерія f ся•. 1 серія 9 15 Три кра11ки ~ 14 45 Ком11'ютср х 9 1\5 ФІнансовий or л~д f 16.00 Т /С <~Династія" 10 ОО МІФ ~ 17 .ОО Т Іс «Нові nригоди 1 О. 15 Хто в домі госпо­ Робін Гуда• дар? 17.ЗО Хіl·фабрик<J 1О 45 Пла>tета пюдей 18.00 Attottc 11 05 Киінс~>ка ГІектораль-98 18.05 ТІс «Перші nоцілун-

!

Ч.2

КИ"

11 ЗО ДІловий канал

12.00, 15.00, 1800,21.00, 2З 55 УТН 12.15 Служу >tародов• Ук· 1З.15 Тепекаtшл ·•Право" ··всІм

15 15 Анонс 15 20 МІф 16 20 М/с •Шаркі 1 Джордж". 5 серія 16.50 Tjc •ЧеленДJІ<ерс•. 5 серія 17 50 Нацюналпний хн-парад 18.15 ХІФ •Час любити•. 1 серія 19.20 Саме той 20.05 Націонапьний )(іт-nарад

21.45 СВ-шоу 22.15 Tjc •Район Мелроуз• 23.30 д/ф «ФСІІікс СобОІІЄН. Перервана мІсія". ф 7

23.40 ХІФ «Не може бути• 1 15 Погода

Інтерttовини Погода В.20 Пл~нсrа здоров'я 8.50 Т Іс «Фатальна сnад-

8.10

щина••

Фінансоний or л~;~ 0.20 Урочис1ий вечІр, прис­

--

ЧЕТВЕР

14

травня

на

8.00

Ч.2

І .

9.25 Ситуаt(ІЯ 9.35 ТІс «Полуничка• 1О 05 Yr ада й менодію 10 З5 д/Ф .. тrагедія cronirтя··. ф. 12, 13 12 05 Тема 12.50 Інтерtювиt-tи 13 ОО Ано>tс

13 05 1 З. 1О

КиівСhІ<J новини Т Іс •Милий ворог•

Веnик1 ро&<онини

1З З5, Закон с закон

14

11.00

Я ризикую, ~ жиuу

1 1. ЗО

д!Ф

.. чудошорець

Олімn ІЙ"

11.40 ОсвrнtІЙ канаn. СимоtІ Петлюра -- головний отаман арм1і УНР

9.45 Фа-tансооий огл~д 10.00 Кшщсрт квартету бая-

12.25 ХІФ •Гра без козирів ... 1 серія

Домашній лікар ДІловий канал

12

ОО, О

15 05

ОО,

1В.ОО,

21.00,

УТН

Сто чудес світу

12.15 12 ЗО 13 ОО

Сепо 1 люди ~~;зцюнапьний ХІТ-nа-

р;ІД

Шоу-ринг

Все - ВСІМ Хочу стати ЗІркою д!Ф ··Говоримо Черво-

13 55 15. 15

15.45

ний Хрест увазІ

--

маємо на

милосердя

15 50

НадвечІр'я

16.20

МІс

.. шаркі

..

і Джордж".

б серtя

ТІс «Челенджерс•. б серія 17.55 Нацюнальний хп-парад

16.50

2

19.20 20 05 20.40 21 50 ._

Футбол

Кубок Украіни

ПtвфІtШЛ. Огляд матчІв

418l.50

Інтеграл. Патрtсtя Каас

~3.35 Три краnки

0.2~ Фнt3ttсовий огляд

0.35

ХІФ •Станційний наг­ лядач

..

JТ-2 7 оо СІІІданок з "1 + 1" 6.00 ТІс •Район Мелроуз ..

ЗО П'ять з п'яти ОО Сакура-шоу 11 1О Фестиваль естрадно· сrюрtишюrо

18 1О 18 45 19 ОО

20 ОО Наш ••ас 20.25 Al\Pf'CИ НІЛОRОі У/tГІчі 20 ЗО Анонс ІІJЮІ р<lм

В мажора та мінор• ДІф .. на повний зріст•

14.45 Комп'ютер Х 16.00 ТІс ·Династія<> 17.00 Т/с •Нові пригоди Робін Гуда•

17.30 Хп-фабрика 18 ОО Анонс ТІс •Перші поцілунки" 18.30 Т /с .. щаслива мандрІвнмця ... З серія ЗО, 2З.15 ТСН

19 20.00 ХІФ •Фвнвт• 21.45 П'ятий кут 22.15

Т/с

23.30

ХІФ •Під сонцем

Мелроуз ..

сатани•

Вам відповідає

Л Лати-

Ці ц•каві тварини д/Ф .. трагедія

століття"

11.25

т оптвулс:ьхих

20

ВІZ-інформ

ТорГІнформ Міста і столиці с.вну

Клятва ГІnnократа

J канал

23 05 23 20 23 40

Комп'ютер Х

Мольєр

"Коt·щерт лауреат•~ «Жар-ПТИЦІ» 10.40 Ноеосел

11 10 "ТnврійськІ 1rри .. прел.­ СІНнляюtь

12 40

~~тодіжний канал "м

ТорІІнформ

..

12

··AIIes GtІtte 1 • 1О 50 Т еnеекспрес МІСТь

PUJBZlfИ»

МСд\.-~ЧНИИ ІИ,J(НСВИ'<

18 15 18 45 19 ОО 19 25 19

Уроки fІОС..:!МО,д ... ·р'ІV Веон1сам ДІJЮНИіІІ t\tCI~v'IK

ЗО Дайп,жvсr "n~)HOtYJ».І 1 рознаrи"

І9 з~ тоІ(-шоу д Кру:1ен:І1,!

•<ЧOJIOHІ'tvrИ Y:J,y()·>

ЗО •1еИмошрна рсаньнк.ть

ОО Проr рома переда'-! н<1

20

ЗО ІІовини

?0 50

J(IH!p(!

БJІРф·клуб ХІФ •Захкат-2• ОО r·ромадське тспсбачr.н· ня УкрDіни ОО Чорний квадрат

rl1et1~i JtH~; С1~1т.;, .·..:итн;

.. вадхри.,;аючt-J

т;с світ·•

19.ЗО т;с ·Аn~Ф" ••Вихор 'СІ!Jітіо·~

20.00 Т jc 20 Sб К/1111

17 50 Нони11и шоу-Gізнеr;у 18.20 Tjc «Шалені прист-

nристраст: .. 2 ~ 30 8()ЧІІН!І І~•' :11 22.00 Т/с •·Рсн~rат» 23 ОО fll.rнo~<1fl~.~· ·~:'~"'"'C'·•·•r

16.50 17.00 17 _ЗQ 1 7 _40

Gl!ttc 1 ..

МІФ МІСТО, ИКС .:).1НЖДИ ЗІ

19.00 19.50 20.00

во­

Т /с •Омерта

кодекс

-

1 Ot.J

Jlривіт

U

завтр;:-1

канал

""

ВІСТІ

17

~В.

1(0ЛИН.З

21 58. flOI

22.0>В Ми·

О.Ц<І

8.30 Ч;зс сщ.JоfІсйсt.І(ИИ 9.00 т ;с .. вихор світів" 10.00 т;с .. відкриваючи світ ..

т;с нАnьф ..

11 00 M/t: "Ненr OMUIHfl" 11 30 нТnнрtЙСЬІ(і 11 ри-97•. Щ1СДСТr'ІВЛЯЮІЬ

..

12 00 Разом З АRМИ r1 ять

13.00 14_00

Т(с

15.00

!\юди

16

НехаИ взм 6уле t(ольорово

Арт-аф•ша

9.ЗО ТІс «Глу~ар ...

5

серія

.. зелені

ЗО Чудо ІІіднсбеGІІf)

D<1C О.Маtвійчу~~.

Crн-

Ч?

110)111 )11151

18

ОО Пганета люл.r:и

fОрІ!Н­

Евий

МІСТа І СТОІіИЩ СВ!1У Комп"юrеп 'Х 19.30 Т/С '"ГD.аДеЛуІ1еІ 20 20 r-раЦІ! ВЩ «[ jХШ!С)і·' 20 50 На добраtІІ'і. д:rи 1

21 25

Г ЗрНІ

21

Гок-шоу

ЗО

22.00

бер ...

21

Q() j)jc (.

23.30

НО!-\ИНИ

.. с;н.н~ 10~-:.;"

ХІф "Тер<:за Уім~ серія "К~Н1МІН<!ІІ~>Нrі р~)­

1

І~!"

Домо(Jуд

3'1 1\UIIUЛ 7 ОО Нови~

7 1О 7 ЗО 7 55

ДtnО<ЗИЙ ВІСНИК

Eкr:rlp!~C -Інформ

8.00

lок-шоу А Крупс~Ііна

Sep'ttcnж

.. чопозний .-еСІ:.тарм»

11 ОО М/с .. невrамонttІ" 17.30 М/с "ЧокнутиИ" 11 :,~. 19.~6. 22 55 r оJІОШ!І

ОО Грас бн ·бенд М.Рсо ницького

Т/с •Блискаекан ТІс •Шпигунсь~і

14.30

10,0.00

19.00 19.15

пристрасті,.

..

~1

фОрМ

~О Грацн ВІ.і 1, ,.J рав1су" 18.40 Myз.rІpl'ТpdMd ЕлсОІ'l_,

18

ра Мен:

6.30. 15 ЗО, О ОО "Тери1орія

28

18 00 АІЮНС !Ір.Н р;:,~~

18.05,

мовчання•

10.30

Хрещаtик

(Закінчення в настуnному номері газети)

ХІФ «Діти в коробці•

О СО Комп'ютер Х

в

Нерухо·

В.ОО ВернІс<Jж 8 15 Музика н;з "ТЕТ

10

Почн...1?

Хреща1ик

21 45

7 8.00

діння.,

ОО СІТ Дай

Де?

д" Хtт-парм зо м;с .. чокнутий•]

8~рНІСЗЖ

Телеrе'і:зета

tlJ,o?

23.45 Fкспрсс-інформ

ТІс •На вістрІ .. Тспеекспрес Тспеr азtнс:& Нерухо-

1

з;-штра

22.00 15

ч

t:tL~r-(J:.:....,Vi' ІІІІ~!J: ..·r·;

ОО Проt р;НvІ;і ::срщ~.->'-' н;

1

n'sІть

І ІЮ ПИТ3ЙтеІ Вtтчизняни~-1 виробник

О.

8

~,~:.,

n~1C

Кnлейлоскоn ЄнроtІи

ЗО

101 f

.. wn.,н-}"r:oi,";:.J..t

ЄБрUІІ!--1

:-:'J.ЗQ

МиІ

21

23.25 MyЗ.KJ11fl 23.30 ХІФ «Пекельне

8.30

Ток-шоу "ЖІІН<tІ НіІ В'.І

100? .. 19 55 Це 20 ЗО С1Т 20 5() Дай

:?1 15 Mtet-:.KI новини

20.45 ABJOlЩ.JГ 21.00 Час .. ч., 21 .ЗО ХІФ •Горбан .. •

8 45

расті»

19 ?0

.~\НЧ ВІН ,,;·,;.~:...>),;<·

f>адю

.ОО т ;с

21 ОО Антресольк:а

МІСІh

20.15

них Сил Украtни

ТсttесксІІрсс

nponoнyc

9.00 Нерухо­

•Вихор світів«

Рщ(Ю 101 f'M"' .ОО Т jc •Шnигунські

21

Антресот_,ка

Розра­

•Альф•

Kiнrt дня ~ІJ\ "Мюзік·

20 56

,flo;~~Jp }:!<:І

рuзв:1rи"

11.50 Хjф .. д<'n<т•. 1, 2 сері~:~ 17.00 МІФ 17 l О Муз :юpcr1,"1Jl 18 1О ДaиJtжf~l: r "По;юрож1 1

1і ?О Сrюртинне су:ІІр'я

7 40

11 ОО Телегазета

18.ЗО Час європейський •Відкриваючи

19.00 Tjc світ .. 19.30 ТІс 20.00 Т(с

УС'ІІ'<-98

4~ ,LI.;l.~;jpt:CCІ

Телеекспрес Курс НІМСІ(пКО! МОRИ

СвяТІ дзвони

оалата

11

«Червона рута-97"

13 ОО 13 1 Q

7 45

ЗО Курс нtмецькоі мови

Хjф \<Піt:Т!С;Jк._~ ~"~"~ері

Пі"форд•

10 4f:J

16 16 ЗО Грt~с анс3мб11ь ЗброИ-

ВІРУЮЧОІ О

МіСЬКІ новини

ОО ЦІлком та(.;мно

Гін.• ня ЛІНІ

9. 15

МІФ

лос

7.20 7 зо

10

ОО Нuвиt1И

9 1О

12.30

7

9

<\k.уІ~~1 JЧІJJrr~ е·

Е_; t-J~~·кков

1А.30 [\n.ttt

Т слеанонс

хункова

про ме над

8 05 Toi(-UJ<JY

19.00

МІф

•Сон метелика•

r.юзuз,..,,.

14

30 каиал

Експрес· ІІІформ

Д2~1ЛЖt~L r <1г.нг)р0;t..І·

P~J"

орснст<tвл~с

23

Ди~он

жиuемu

1

~; ...__.. -~к

7 . .55

8 00

11.30

Аототорr МІф ОО ВссГlсрсмаr аючиИ го-

7 .ОО 7 10 7 .ЗО

10.50 Kn теринославсьt<.ий

Tatc:

18.00

1

Ft<CІif''І~(. li!:J•OtJ•·-"1

ЗО Ринхо~: ·;:днОС.:І-'JНІ-\ 1 ;1,,,

12.15

канал

8.00 ХІФ 9.50 МІФ

ОО

Hot-н1t1:r.

11 40

МІС І!:>

Муз.проrрама ··ОІ(оз­ лов 1 В.Горський.,J

~

17 00 Wc/C «Heпr<lMOBHi" 17.30 M/r: ·•Ч<lкнутий" 17 55, 1956. 22 55 Голош"

1

11 1S Муз.про1рам<1

23 10

Новосел

2$

9.00 ХІФ •Ріка надії• 9 50 ТорГІнформ 1 О 1 О Муз 11рограма

4~,

ТорГІІІформ

2З.50 Програма УХРТ

фотографІі

серія

17 50 Дивовижний світ 18.20 Яблучко 18 за Курс нІмецько• мови .. дІІеs Gutte 1 ·' 18 50 Р~курс

Новосел

.. шnигунські

пристрасті .. ~ 1 JQ Е3е•Щ1НІ НІС ТІ 22.00 Т/с (•Блискавка" 23 ОО Сrюр1иона аtака

мною

Анонс проr рам

и.r~м..

7 ОО / 10

1 1.30

16.40

Адреси ДІЛОВОі УДЗЧІ

Т/с

· Н:1і у·

V'NH'!o

ВОВК"

nристрасті" 14.30 Tfc ~·Зелені гектарин

21

16.10

rрафії

0.20

мовчання»

Програма УХРТ

22 40

Анонс nрограм

декс

19.45 Зроби себе 20 15 Хрuща r ик 20 30 СІТ 20.50 Дай п'яrь

ТоргіІІформ Новосел

Граціі вщ ··Гратnсу•

21.50 22 ОО Наносен 22.10 Світ nщоодноі ф(но-

7.05

ТІс •Омерта -ко-

13 ЗО Єнром1кс 14.00 Ток-шоу .. драбсски" 14 35 ДІСІІЮІ И 14.50 ТелерксrJрсс 16 ОО Телеанонс

ЗО Aнottc програм 35 Торпнформ

20.50 21 ОО ? 1 ЗО 21 35

ляс

18.50

'

[1; '-1~,

роf,н

ПОJlІі ДНЯ

15.35 КІІЮ, RИНО І 16 ЗО Хрещаrик 16.45 КІІЮІ ороскоп 17.15 Т /с .. сенсація• і 8. 1О Казка б1ля t1ічника 18.20 В.Щербачов представ-

• іІ1ИіJ 1 ІН(,

,~ ...~

·11>;Jr

:

1

16 ЗО НайкумспніІІЮ ;юмашнє нінсо "З х 4., •Шалені nрист-

ІJІ()>' "(:-н.-,f' 1І''.1"

І ?З оо Д.\ ?3 30 1/у.:

Т ;с «Повітряний

14.00

1

ІІ(;,Н11':.1

світ ..

15

.. дІІеs

Весняні пастшки-98

Фінансист

Погол.а

11

епеексІІр~с

22.05 Х/Ф «Сон метелика• 23 50 Тf'nескспрес 0.00 ХІФ «8елика Ілюзія"

Новосел

15.50

16.50 17.10 17.35 17.50 18.00

коханняn

Ч.2

r:ле­

t.І,ефектІА"

20.45 Гарнt новини

22.55 Ситуацtя 23.05 Х/ф .. нескінченне

Футбол. За лаштунка·

ми чемnіона ry свіrу-98 11.45 Те11евізІйний

рокtА

но

р:!;-Щ"" /•'

. [

.-::Cp,l!li'j ,'t'rи

? 1 25 і ;;рІ f 21 JC ll>" ~ ?? QQ /]JГ.

10.30 Т/с «Альф" 11 ОО МІс .. невІ а мо""'" 11 ЗО ··Териtорtя А" Муо

22.00 Ласкаво просимо о

Сто

"В Ми·

ІЩ:

'

~о І

і

l"ИЖДСНЬ

21 оо At-11 rесОЛЬІ<і1

рама «Подія

стноренн~ іГІЮЗІ~

20

21.05 ХІФ •Собаки• 22 50 Подробиці

щина•

1О. 05 10.35

npor

1 f ~>8, 21 tJB. 2:> колина ПО! OJ\a уСПІХУ

і

~~-j;J ~~-~~~-~"~~~~;,~.уп~-·

~ 2(1 ?О

t 20

ВІСІ!

13.00

21.15 ТІс «Глухар•. 5 21 .45 МІСЬКІ НОВИtіИ

ОО ЕtщиклопсдІя танцю Муз

f

J

12.00 Майстри tJJIOJІШty

ДІіJ/ЮІИ

15.00

11 15 Муз rтpor рам з 11 ЗО АнтотарІ 11 40 МІФ 1З 00 Т C!ICCKCil рес

ХІJ~І\Щ};1J\

~ 8 ЗО В1л .,f Іерсхrн~с 1 ~~.,

ОО Єоромtкс

ТV-tІІОІІ 1515М/ф

канал

19.ЗО ТорГІнформ і9.50 Новосеn Наш час

19.25 ДжСttтЛЬМСt1-ШОу 19.55, 20.30 Іlодробиці 20.00 Час

"1 .ОО

ВІТЧІ.1.1Н51НИЙ виrюбник:

22.55 l

1530,0.00 .. fepиrot11" д,,

)).!НІС)/•

Hr.:

• t')J!J,J}\tt,>t <t-~;1 о·

9.00 ТІс ··Вихор світів" І 10.00 Т Іс ·Відкриваючи

ЗО ЦІлtс:ом тасмно. Разrш· хункова rmn<1t<1

14.00 Tjc

7.00 Телеанонс 7.10 МІФ 7.30 Експрес·іttфор• 7.40 Т/с •На вістрІІ> 8.ЗО ZOOMx12 9.00 ЧОМУ"Ка 9.45 Tcrra Іr,coyпtta 10.05 Зоряна староІина 10 20 Телескоп 10 50 ТелеекстІрсс 11 ОО Телеrазета. Нерухо-

20.00 20.25

сnадщина•~

8 ОО Телевистава ·•Гра про закоханuго лихвар~ ...

9.35 Т jc •Попунмчка•

Новосеп

19.00 Торгінформ 19.15 100 чудес сніту

18.00 Ін1ерновини 18.1 О Т ;с •tФатальна

Телеранок Інтерновини

Ситуація

Іlє-

1В.ЗО Т11т- Топ

Ю.Омельченко Т ;с ••Милий воро,-" 35 Зn t<иінським часом

JТ-3 Погода Обличчя світу Тур Хейєрдал 8.50 т;с •Фатал ...на сnад-

9.25

ХІФ •Акваріум•.

З серія

ГрацІ і вщ "ГраВІСУ" 7.30 Світ лщводt·юі

8.10 8.20

В

?Н,

~)1 1

I.:UIIUЛ

І

Казка Домонио..rк:1

Мікс

15.40

д/Ф

16.30 Апьтернатишш освІта

0.55

мавп•.

Ч.2 00 1 С11С;1ІЮНС

05 20.20

21

14.40 ВщкриrІ небеса "Кіно ІІрО КІНО>~ - «МИстеІ~ІеО

20 45 Інтерспорт 20.55 ВечІрня казка

16.05

, 8 ~

21.ЗО Ракурс

Комп'ютеr Х 1

2$

Г Скаворона

ЖінОЧІ ІСтОрІІ ніна

17 40 М/ф 18.20 ХІФ .. планета 20·

~

! 8 ou

1730АвтоторІ

?0

j 630,

18 0~1

j 7 30 МІС "ЧОКНУІИИ»

17 15 MyJ "ауза

2\.40

р(...КУ"

Киtнсt-.КІ нонини

18.50

н(~jlyxo

ТоргіІІформ

14 10

14. ЗО Зачароване кшю

17

ІІІРУКJ'ЮІ ()

ТСІІеІазста

МІСІt•

ІІрОflОНуЄ

22.40 Молодіжний канал .,м,. 2З.40 Програм~ УХРТ

0.10 1.00 1.20

І

11,'.00

20

соцького

13.10 Т/с "Милий воро,-., 13 35 Д!ф "ПейЗ<lЖ ЛУШІ ПіС·

15.40

Торrі11форм

1

13

моди

12.15 Наuколо cвtry 12 50 1~-нерновини 13 ОО Аtюtн. .:

14.45

YXrJ

~ 20 З5 Т C1iJIІHфOflM 45 ГЩ1НІ tiOAИttИ і~ 20 ?О 50 Ноносе п І 21 00 ВІZ-tнформ 21.30 Торгінформ 21.45 Домобуд 22.00 Школа бІзнесу

ЗU HceІlCJ)("M3r ;ночии r оJl()(_;

І

і, Новосел ~ 19.20 M1cra 1 СІОІІJІІНі С:АІту ~ 19 З5 Торrtнформ 19.50 Ноносел

22.20

16 '

місtь

12 1О Танцюuаnьна аеробІка

1 З 05

Пrограм~

u

lЯХ"

сотщаrи"

І 17 30 Т оргі11форм 45 Грацо в1н .. rр(шІсу,.

танцю

.. фесr-98" 11 40 Торгінформ 12.00 Новосеп

16.55

.. Район

Коз·

10 11

17. 1 О

14.ЗО МІФ

7 ОО 8.00

Мольср

лоu і В.Горськш:.,.,

Телефестиваль «Ук­

13.40 14.00

серія

Саме той Шоу Бенні Хtлла Вечірня казка

Ч.1

9.00 ХІФ «Ріка надії<> 9.50 Муз.програма .. о

раінсмса персnектива .. Сальвадор Далі

-

18.15 ХІФ •Час любити•.

Зr1КОХ<:11ЮГО лихваря"

15 1 ~Люди 1 долі

12.10

нІСТІв

Данило Лщер

ля сrюнІдt"

8. 1 О ХІФ •Сімнадцять миттє•остей весни ... 11 с. 9.15 Три крапки

11.00 11.30

rеатру. Люди­ ІlfННtС1И --- хуДОЖНИК

цеttтр

1О ОО 1 слсанонс 10 05 ОбрnнІ часuм. Tнopettt• 3 Божою ІСкрою 10 40 Осннній канап І Фран­

10 55, 12 05,

6.15 Доброго ранку, Україно! 8.05 Нацюнальний хн-оарад

сt-,кІ

"МОр·

18 оо АІЮІІС

для диктатури пролетаріату"

rю;юrюж Кота н чоfю-

16 ЗО 8І)\КРИ11 ІІСfЮС:І

'!1/

0.1 о Х/Ф «Діаманти

МІС'~, 15 1~ М/ф "Н<1окопосштня

расті)•

В.ОО Телевистава нГра про

Т/с нМарія•

9.15

ко

6.no. 0.20 Анонс: б 05 Arpoмar аз ин

Подро·

'J 1.·анал

Телеранок

7.00

2З.25 Три крапки о 05 A>tOHC

чара

кубкш ... чсnСІ·• (Анr лrя) .. шryнajlr" (НІмс•t•tибиці, СитуацІя)

14 50 т.,лсr>ксІІрсс 15 оо l"(!f!f?І{l.'I('T;l. Нсрухо-

15.30 М/с .. горянин" 16 ОО Тн1-Топ

7.ЗО Весь снІГ

Шоу·ГJИ>tГ

в~чений 80- рІЧЧЮ OLJ\ дttя народжсню~ О.Гон­

Спшас

21 40 ФІІІ3ІІ Кубк~ uоІІодарtв на) (В перервІ

ри·97

15 15 Новосел

7.00 А.-юнс програм 7.05 Грацtі ВІД нГрашсу»

20.40 Вечtрня казка 21.50 Х/Ф .. мати Девіда• О.

21.0~ Зtрки як ЗІрки С.Рот.зру

11

15 оо Торгінформ

15 55 "LJJnяr(;p" пnедстаn,. 11\ІС 16 35 Ес1афе.r·1 16 50 ДомпшнІй тк<Ір 17.10 Т(с «Милий ворог" 17 35 За киІвсt.ким часом 18 ОО ІІНС!рtюuини 18.10 Т/с «Фатальна сnадщина .. 18 45 ЦІ JtІК<ШІ 1 нарини 19 15 ~ Іmм·нrник собІ .. М І JІуЗt,кий 19 55. 20 30 Подробищ 20.00 Час 20 45 Іt+терспоrт 20 55 ВсчІГJІІ~ казка

бу111

12.45 Нове rюкоління

13 оо ТаврІЙСЬКІ

18.30 Т Іс «Щаслива мандрівниця~~. 2 серія 19 ЗО, 23.15 ТСН 20.00 ХІФ •Свtоті узи wnoo-

раіни!

1З.55 Все

14 20 д!ф .. сипою розуму» 14.40 Духаоне слоно 15.05 Х/Ф ••Акваріум... 2 серія

І•Луб·

9 ОО 9 1о

Новини ПІ<.. НЯ ДН>-1

9 15

Урок~1 ІЮСіМUНl:РІ1У f\p1·iH.fiH~J,?.

9 35

10 05 llJoy 1 J\~MИ)\Of><t .,Qf:o1" 11.05 Х;ф .. кінuць ;рк.,

117

i2'.~J0

Му~і :10)/~ІІ::])t

ОО МІФ


День

року

матерІ Знову теплий

свято

свято

-

красиве й високе

ДенІ.

шнері,

-

яке

урочисто ві;она чається кожної другої неділі травня.

це свято

ще

дарують

сироти Анни Джервіс. Дівчинка

світові

пов'язана

з

;ю;Іею

простої американо. кої дівчини­ рано

втратила

найдорожчу в світі лю;щну

--

маму. Зростаючи у кривдних

сирітських будинках, Анна ВИМріяла: ЛЮДІ! ПОВІНІНі ~ІаПІ хоча б єдиний день на рік, коли усі разом вшановуватимуть і

теж

дай,

караулу

Броварів

Боже,

виникне, думав,

двох

трагічними.

Броварів приборкувати пожежну стихію.

А в цей час диспетчер СДПЧ-

внутрішньої

запам'ятається

станції "Бровари" повідомлення

Поспішаючи

надовго.

на

залізничну

"Парникова",

приймала від чергового по

про

пожежу

в

електропатягу

"Заворичі"

аби

"Київ­

дістатися до Києва на мітинг з

Пасажирський". Це було о

нагоди

годині ЗО хвилин.

12-ї

річниці

Чорнобильської відкриття

автоцистерна

з

Великої

Після заземлення проводу все розгорталось

за

звичним

сценарієм. Пожежники швидко

загасили вогонь. І тут Олександр Корнієнко проявив себе, керуючи діями підрозділів на найнебезпечніших ділянках. Саме завдяки його рішучим, впевненим діям і вдалося

організував бойове розгортання,

цьому їх загибелі й травмування,

два

але до гасіння пожежі не присту­

а також швидко зупинити вогонь.

відчеплені вагони електрички,

пали, бо не було проведено

які

постраждалих

платформи

Швидко

заземлення проводу контактної

зорієнтувавшись в обстановці,

електромережі. Про це ж він

офіцер, підбігши до вагонів,

доповів

організував евакуацію людей. Не

начальникові караулу СДПЧ-1 О,

Олена ШУШАРІНА, учениця середньої школи N2 3.

з

він побачив на колії

поблизу

блаrословінь'

місце пригоди прибула пожежна

та

приїхав

Димерки, лейтенант О. Корнієнко

аварії,

Низький уклін вам, дорогі наші матvсі! Рясних вам Господніх

6

Коли ж на

відділень

при

центру для

жІнка-мати.

трагедії

реабілітаційного

коли той разом з вогнеборцями

паніка, тоді наслідки можуть бути

служби Олександрові Корнієнку

зупинку

матусям

дуже

У цього свята давня й цікава

м.

лейтенантові

чимало

країн, серед яких з 1929 року започатковане воно і у нас Союзом українок. Тепер це звичне родинне і громадське свято. У цей день діти зранку

начальникові

СДПЧ-10

зазда.1егідь приготовлені подарунки: квітн, малюнки, гаптування, листи-сповіді. А пообіді йдуть до церкви, бо ж і Сина Божого подарувала

історія,

ТОЙ СОНЯЧНИЙ квітневий день

нове державне

День матері. Невдовзі

узаконили

і лагідний

травень завітав до наших осель. А з ним

встановив

Діяв уІtАіло й ріи~уче

,

матір-неньку, матір-землю, Матір Божу. І такою зворушливою була ця мрія, що Конгрес США у відповідь на їі клопотання з 1914

диміли.

і

своєму

колезі

-

евакуювати людей, уникнути при

Ігор СЕМКО, заступник начальника СДПЧ-1 О м. Бровари, капітан внутрішньої служби.

fіJітлє. uo. .lJojtozozo 'tО.лоtіка,

Ііі.а

;3 !fur. н

1tr'fr;r'rrmt.н,

ямо( rп;Іопп(, ;3

11

"" JJl-('і·

!

r. нп.-и.

'/(Jж ІІІ.Jе.\10 свої ІІmіщиріші вітання і

qiqІJC.Я

УТа/ад'/аwу днем народження.

Ба.жапtо щастя, здоров 'я - без 11ього не .wилі всі і11ші діла, в здоров 1· й багатстві - і радість, і сила, і бі11,шого щастя ІІа світі ІІеJиа. Хай буде .життя ІІа подІЇ багати.'t, Хай у будиі і свята зав:нсди вти щастить, Щоб ne раз зустрічать ювілеї і дати, До сторіччя в _"iцuo.llf)' здоров'ї про.жить. Колеги.

СvГu<ЄдО,

пере. ногу J ваЖh1І.\' битвах.

v&<ii. ;шqіоГш

весняний день і завжди

ван, НІ.nuірідиі,привіпию ус.ні.шється сонеч/о:.о і

_

.

0(І..JІШЄдО,

ІtjtLtlt{;c...cufi..ь і cfІJqю. L dlшh.a,

злагоди та достатку· в і:і.'ІІ 'і:

J.Llii cfІJqІJІГw зail..Jкqu і зqo;wt :И. L

J З

І

Іи,ас...шtа.

любов'ю

-

Аружина,

1 повідомляє,

Аіти,

-------------

.. року, буругьперерахованіз 1гю 15.04.1998 року.•

Член міжнародної ліги цілителів, магістр

резину,

ПРОдАМ AF:IJ ПОМІНЯЮдерев'яний, обкладений цеглою будинок на одно- або 2-кімнатну квартиру сучасного планування. Є 60 соток городу, погріб, щm. Звертатися: с. Новий Биков (ссПетрівка») Чернігівська обл., вул. 9-а Сотня, буд. 94, або тел. у Києві: 452-39-99.

- гопавний бухгаптер, - а,дміністратор запу, - бармени- офіціанти,

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ!

з досвідом роботи.

Згідно з постановою НКРЕ від 10.04.1998 р. N2 420 з 1 травня 1998 року встановлюються наступні тарифи на електроенергію, яка відпускається населенню на побутові потреби: - населення, яке проживає в місті, -

Звертайтесь за аgресою,

м.Бровари, вуІІГагаріна. теІL 5-52-46

коп. за 1 кВт/год; населення, яке проживає в сільській місцевості,- 10 коп. за 1 кВтjгод;

11 -

Броварське бюро подорожей пропонує:

населення, яке проживає в будинках, обладнаних стаціонарними кухонними

-

1. Екскурсійні

поїздки до Києва, Чернігова, Переяслава-Хмельницького, Умані, Канева; 2. Туристичні поїздки до Німеччини (м. Кельн з

електроплитами,електроопалювальними

установками (в тому числі й у сільській

місцевості).

-

8

коп. за

1

в(цв(орнням Бонна), Парижа, Брюсселя, Лондона;

кВтjгод.

З. Відпочинок влітку в Болгаріі батьків з дітьми і дітей. Чудові умови, доступні ціни; 4. Оформлення закордонних паспортів і дитячих документів на пр61Зд; 5. Придбання квитків на прямий чартерний рейс рр Бургаса (Золоті Піски). 6. Путівки до всіх санаторіів України .

Броварський РЕМ.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колектив

редакції газети. Броварські міська і ра­ йонна ради, районна держадміністрація. • Свіgоцтвопро gержавну рt:й·трацію Ю tf' 259 віg 10.

1997 р. 61285

ремонт вентиляційного, технологічного та вантажопідйомного обладнання. За виконані роботи можливий розрахунок сільгосппродуктами. Адреса: 253096, Київ-96,аjс 37. Тел.: (044) 552-50-69. КОМБІНАТ ссБРОВАРИБУДІНДУСТРІЯ» реалізує населенню фундаментні блоки, перемички, кільця, плити кілець, стовпи

огорожі, маршеві сходи, товарний бетон та розчин, цемент у мішках. Проводимо також автосервісне

обслуговування ремонт, рихтовку, фарбування і виконуємо сертифікаційні випробування будматеріалів. Пропонуємо роботу на підприємстві.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Металургів, Тел.: 5-23-92,

4. 5-13-72.

r- -до "УВАГИ БАТЬкіВ!--., І

Навчально-виробничий центр твор-І

І часті молоді запрошує у дні шкільнихІ канікул дітей віком від 5 до 9 років у

І денний табір.

І

І

____________ .. І зміна з 25.05 -

19.06.1998 року. І

За довідками звертатись: м. Бровул. М. Лагунової, 17а (раніше1

1вари,

..д/с N!!19).

ТЕЛ.

6-13-14.

ПРОДАЄТЬСЯ 2-місний цегляний гараж на двоє воріт, з погребом по вул. Кутузова. ДоЩцки за телефоном: 5-58-50. АДРЕСА:

раuонної gержавної аgміністрації.

28

На Броварському ринку по вул. Короленка відкрито пункт прирізки скла.

6-23-61.

раuонної

ПЩПРИЄМСТВО ВИКОНУЄслюсарно-монтажні, механоскладальні та жерстяні роботи, монтаж та

"[ij>~ се~--

ПП «Перци» припиняє свою діяльність. Претензії пред'являти протягом двох місяців з моменту публікаціі в газеті за адресою: бульв. Незалежності, За, кв. 1.

міської та

споживчого

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗУЄ: - автомобіліМАЗ54331 (щеповоз) 1991 р.,пробіг - 70тис., ЗІЛ-1ЗО 1987 р., пробіг 140тис.; -трансформаторну підстанцію 160 кВа; -бетонозмішувач "Атлас"; - ємкістьдля цементу 10 куб. м.; -блоки заправочні- 2 шт. по 16 куб. м.; -ємкість для ПММ 10 куб. м.; - вагон-«побутовка» Зх6, пересувний. Тел.: 5-04-08, 5-65-20, 5-50-01.

на постійну роботу потрібні:

Організації терміново на роботу потрібен водій зі своїм автомобілем. Дзвонити за тел.: 5-30-12 з 10.00 ДО 18.00.

варських

Спасибі Ba.tt за мирие небо та квітучу весну! Правління та профспілковий комітет Броварського міського

Тоnnриетну з обмеженою ві.ц,повідальнk-тю

запчасти на сельхозтехнику.

Тел.:

1

1 р. N2 ЗО субсидІї, призначені до ЗО квітня 19981

Анатолій Степанович Світличний проводить лікувальні сеанси. Допоможе тяжко хворим від алергії, хвороби шкіри, виразки шлунку, виведення каменів з печінки та нирок, фіброміоми, надмірної ваги, енурезу, рожі, проводить кодування від алкогольної та тютюнової залежності, допоможе позбавитись від усіляких чаклунських чар, зніме "порчу", наговір. Має ліцензію Міністерства охорони здоров'я N2 11162-ЮР. Адреса: вул. М. Лагунової, 17-а, (колишній дитсадок N2 19. Години прийому - з 8.00 до 12.00, з 16.00 до 18.00. Вихідний - неділя. Тел.: д. 6-08-53, 5-79-25.

cjx

що в зв'язку із закінченням опапювапьного періоду 15 квітня 1998 року згіщ-ю

І з розпорядженням міськвиконкому вЩО9.04.19981

Михайлик.

З А П РО Ш У Є М О НА ЛІ КУ В АН НЯ

Куплю грузовую и

-дов'іДо"МдЖИТЕЛівмІСТА! - ., Броварський віміл житлових субсидій І

r-

СLиа,

qо.л.я qotii<.IJ .х.Ш cfІJqe онуки Іринка,

ПРОДАЮ: телевізор переносний ч/б «Юность405Д" 100 грн.; - телевізор переносний «Електроніка409Д" 75 грн.; - телевізор чjб- 50 см «Янтарь-З46Д" - 60 грн.; - нову коробку передач до автомобіля ГАЗ-52 170 грн. Тел.: 4-13-75.

Шановні сивочолі ветерани та учасники Великої Вітчизняної війни Броварського міського споживчого товариства! Низt,ко вклоuяс.'tося Ва." за Ваші ратuі подвиги у роки війuи. З иагоди величного свята Пере~wоги иад фашистськиАІІІ загарбІІика;ии прий."іть наші найщиріші поба.щаІІия Jitiцuoгo здоров 'я ua довгі роки, щасливого довголіття, поваги та шани від людей,

Ш (jliL -Ш/U ..X.OjWIUL ІtjШ..X.OtjШfiь qo ..х.шГш,

дарують свою .1юбов, ні.жність та Іюваг; ·діпш та оную1. Бажас.но ва.н.ніцно?о здоров 'я, · дов,'ZІ.\' ро/о:. ів J/СJІІІІnІЯ у щасті, лагоді, повазі mа.иобові. Сини, дочка, невістки, зять та онуки.

-

-

державного нотаріуса з ювілейним

.lJo&oю Сік.'! ;Ги< т,аоh..я

батм<Jві Пав.1у Панасттчу, яюпі здобував цю·

fl є.хай у цей свіш 7lІй,

JJ..,ffl('O(f{(J Jfl.MИf!J

CIOIUZ.IUІ./64 .Ан.аІіі.о.лі,q_ ,ди..х.аіі..лоtи 't а cejt q e'tli.O 8іІіі.аЄ.А!О З 60-jti't't.Я.М. tiq qн..я н.аjtоq.жен.н..я/ ї-І.шtе ІVГши,L, .ARІГz...cuГw 13ш.иі .. . jtOI<It, J..x. li.LM.A.Іt н.е Cejtн..eJu н.азаq. lfшte C1tOjШ cftpO ІJzi.AJJIOt . ІГtjшqи,..сиГиJ, .А сьоюqю - ІjJIU! ІшoГz.qec...cuh.. /JСLєю ;шqимю ІГu>.сfе -ULt

f;rnm/r!J1flf. tr rf,_нmr. н (і\ 'J •нr.

сfсuііька

.ЛЮО.Л.Я'tОlО

ur

!)/)

255020,

а Реgактор: ВіААілu: і

Кuївська обл., м. Броварu,

4-03-76.

ВіgповіgальнuО секретар:

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

бульв. Незалежності,

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

4-02-92;

і

2.

4-21-34.

nромuсловосmі

масової poбomu

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

4-04-81;

4-23-26.

Віддруковано в ЗА 1 "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ'· Київського обласного комітету інформації.

Реgакція не завжgи поgіпяє позицію авторів. За

точність

викпаgенцх

Листування з чцтачамц

фактів

-

віgповіgає автор.

на сторінках газети.

Зам. 1974 ТІtраж 2500 11рим.

#38 1998  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you