Page 1

raawa. JUaOallfio 17 Dl'188 1887 роКf

а

.N9 38 (8397) ЦІq "81'011QJU

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ ІІІО~НОЇ ТА РАЙОННОЇ PU НАРОАНКХ АЕПУТАТІВ

все

думаю,

треба

писати

про

дей.

ж-бо

низьку

чомусь

шанувати,

то­

до

ре­

зарплату.

перестали портрети

ли,

преміюваннп

ма,

на зборах

говорять.

і

лю­

нас

одержуючи,

дуже

Ми

говорити

сільських

Вони

дують, чі,

більше,

їх зюІ­

уже

про

Невже

не­

них Н{'

і

це

вже

віджило?! Ось

з

<< Бобрицький

радгоспу

Микола

>> -

Михайлович Сірий.

юшй

працює механізатором, ви­

рощуючи на полпх хліб і овочі більше 13 років, і його дружина Надія Воло­ димирівна

над

Сіра,

років

яка

на

по­

Іюнсерв­

ному .заводі виробляє продукцію, потрібну на столі

кожній день.

але

людині

ко-

Працюють,

що

юди,

кажуть

я

ІШ пр(J

Бригадир

тракторної

бригади М. Г. Литвин ска-

зав:

<<Микола

Сірий

трудолюбивий механіза­ тор. У бригаді будь-яку роботу в будь-який час виконує

що

добросовісно,

треба

іншому, нього

як­

допоможе й

---

я

навіть

сам до

звертаюсь

за

допо­

могою. Він господар своїх

справжній тракторів;

два

бульдозер

Т-150

завжди

ють

на

вати їх року

і

13

по

ходу,

працю­

років

і спису­

не хоче.

взимку

бульдозері

Цього

працював

на

на

заготівлі

органічних добрив, торфу, прочищав дороги від сні­ гу,

а

цими

днями

підготував Т -150

уже

на

гусе­

нИчному ходу, щоб вийти

на оранку служить

під овочі.

Він

прикладом

молодих

для

механізаторів

у

б~ -~

відповіда~

на

моє Rпитання й І. І. Бу­ тою>"'!'- ветеран. який 30 років

уже

бригаді:

працює

<<Я

тут

завжди

бригаду

по

везенню

добрив

заготівлі, на

у

в

ви­ поля

беру тільки Сірого Мико­ лу.

який

мені

допомагає

їх навантажувати і ніколи не

ПіДВОДИТЬ>>.

А головний агроном І. І. Полковниченко тут же ка­

же:

<<Якби

таких

тракто­

ристів, як Микола, у рад­ госпі

-<

була

хоч

третина,

я б і горя не знав. Де

він працює, можу не пере­

віряти якість роботи. Він добре

ний

засвоїв.

день

рік

що

весня­

годує,

і

не

поглядає на годинниК>>.

В~е

хочу теж ска­

з~о

одного

взимку

час

торфу

Два дні я спостерігав, Микола віДновлював Т-150 у дворі теплиці, )-(Є трактор простояв цілу зи­ му (бо в цей час М. Сі­ рий працював на бульдо­ як

під навіть

своїми

робив,

разу

заготівлі

трактористи

руками

сказати слово якщо це треба,

потурбуватися за товари­ ша по роботі, а де треба, може вказати й керівни­ ку,

внести

ділову

пропо­

:>ицію.

його невичерпна гія

в

роботі

впливає

на

до

нього

дою

як

до

на

позитивно

за

пора­

тракториста

гусеничних

разом

ну.

яка

трак­

землі.

і

.1юди­

живе

на

Я, бувало, стою на

дорозі, ни з

годуємо

жила коли

ідуть

маши­

янтарним зерном,

тамінними чуваю

в

овочами,

і

.усьому

своєї праці,

доспаних

від­

частку

своїх рук, не­

ночей>>.

тільки

цієї

зими

більше 10600 тонн орга­ нічних добрив і 700 тонн торфу разом з І. І. Буто­ вичем

навантажили

вивезення

на

для

поля

ми

рад­

госпу під урожай 1993 року - щоб був хліб ДО ХJ]іба.

На

консервному

заводі і їй завжди доруча­ ють відповідальні роботи при

консервуванні

чів.

Вона теж

роботи не

боїться і завжди

довиках. обрана

ово­

в

пере­

Цього року була делегатом

конференції.

проф­

Була

вона

і

депутатом сільської Ради. Поважають її в колективі

вища

про­

зовим

соком,

помідорами,

буряками, лучним

огірками,

кабачками,

капустою,

би

сімей

побіль­

ше в кожному селі. Тіль­ ки

з

такими

виживемо багато

людьми

і будемо

про

милосердя,

проявлене

що

гасло

путівок.

межа

не

того,

застійного

«Єдиний

часу

привілейований

клас діти!>> є зараз справжнім словоблуддям, стали ціни на путівки для дітей. Відп6чинок наймо­ лодших

наших громадян у

дитячих санаторіях обій­ деться їх батькам у 40 і більше тисяч карбованців. А вартість путівки на від­

починок в

матері

залежності

вається від

О.

й

дитини

від

місця

оз­

коли­

до

40

112

ти­

карбованцІв.

агропромислового

та

їхніх

лишається

комп­

дітей

деяка

за­

можли­

ІJість і за такої дорожнечі підлікуватися. зміцнити

своє здоров'я, адже біль­ шу частину вартості · пу­ тівок за них внесе проф­ спілка. Але навіть 1 О-про­ центна

їх

вартість

у

са­

наторій Імені Бурденка в Саках, де лікуються важ­ кохворІ

і

коштує

180

ванців,

не

явиться рахуйте:

куди

карбо­

кожному

ви­

по кишені. до вартості

гово! путівки треба додати тість

путівка

тисяч

-

проїзду

Сімферополя кінці 18,6

По­ піль­

тисяч варс

18 ще

й

літаком

в

день

сміху,

і

саме

дя­

куючи Укрзалізниці. Там тямущі дядьки з ве­ ликими зірками на під­

жаках знову дійшли одно­ стайності в своїх намірах: поправити власне фінансо­ ве

становище

рахунок

тих,

можна хто

за

щодень

добирається на роботу до столиці із передмїсть Ни­ єва

електропоїздом.

Вирішено і зроблено. 1-го квітня тарифи на у

електропоїздах

підвищилися утричі. Те­ пер, щоб дістатися із Бро­ варів до Києва, треба ви-

ш

У шести господарствах району нинішнього рОІ\У вирощуватимуть

1485

рі.

ЄВДОЧЕНКО,

для

ствах

у

рання

-

тонн.

Найбільше картоплі ви­ рощуватимуть

у

радгоспі

<<Гоголівський>> гектарів.

Тут

одержати

на

600 ·

планують

кожному

з

них до 200 центнерів бульб. А картоплярі рад­ госпу імені Щорса роб­ лять

усе

зібрати бульб

для

по на

Нині

в магазини

5700

того.

300

ІІППНІІІІННІП

й

уже

фундамент

заклали

досить

в усіх

району

господар­

йде

персGи­

насіннєвих

бульб.

HapтQwnя перези~1ува.1а добре. Кожне господар­ ство має непоганий запас насіння. Техніка також підготовлена до виходу в

поле.

Як

ється

грунт,

тільки

приступлнть

прогрі­

механізатори

до

с<ціннн

картоплі.

щоб

А. БОНДАРЕШЮ,

центнерів

кожному

ви­

вони

добрий.

одержати

числі

Та

цього

тонн бульб, реалі­ зувати державі 9720 тонн, Києва

мило­

одержання

урожаїв

мають.

За­

23435

тому

фонду

Досвід

соких

картоп­

гектарах.

програмовано

до

головний

гектз-

агроном

ра­

йону по картоплі.

Тваринництво

UUIUІUI.IIIIU

Оперативні дані

у обидва тисячі (бо

хто із хворих захоче в спе­

ку

<<ТЄЛіПа ТИСЯ»

ПОЇЗДОМ).

ПІдрахували? Отож-то! От і ВИХОДИТЬ: ЦіЛЮЩЄ ПОВіТ­ ря Нарпат і прозорі хвилі Чорного моря не простих

ємертних

для нас,

класти Ииєва

диспетчерської служби агрокомбінату <<Десна>> про ~ередньодобові надої молока в господарствах ра­ нову на 30 березня цього року.

(Перша графа друга нулого

...

Подарунок від Укрзалізниці •.• Отже, приїхали ... І саме

колективами,

Т'ІР60111 КАРТОНІІР/В

-.

'

лю на

Звичайно, у працівників

лексу

трудовими

голова міського сердя і здоров'я.

дитячого

рахунок

будуть опубліковані у газе:rі <<Нове життя>>.

-

закладу

иа

ДПЗ

ців.

проїзду Ніжин­

ського

віД

на­

«Дар­

ниці>>

- 96, <<Бобрика» - 72, «Бобровиці>> 144, <<НОСіВКИ» - 196, <<Ніжина>> 240 крб.

От і вір після цього чи­ новникам із Кабінету мі­ ністрів, які з трибуни глаголять про прІоритет­ ний розвиток села, а самі тим часом усе тугіше за­ тягують

зашморг

на

надоєно

молока

<< Плосківський >>

шиї

селянина.

11,4

<<РудНЯ>>

<< БогданівськиИ >> <<Красилівський>> << ПухівсьюІй » <<Гоголівський>> << Бобрицький » <<Русанівський» <<Літківtький >> << Жердівський >> « Придеснянський >>

<<ЗОрЯ>> «Великодимерський»

<<Заплавний>> << Заворицький >> По району

корову,

періоду

11,2 10,7 10,4 9,7 8,1 7,3 6,6 6,5 6,2 6,0 5,1 4,9 4,6 4,4 4,2 3,6

Щорса

ДППЗ

на

16,8 12,0 12,0

<<Авангард>> << Семиполківський >> « Требухівський >> імені

А ось вартість до іІ'ІШИХ станцій напрямку

-

плюс-мінус до відповідного року. У кілограмах).

імені Кірова

120, із Бобрика до - 168 карбован­

шого райцентру: до

-

7,4

+ + + +

+

+

+

ми-

2,9 1,6 0,1 0,3

0,1 0,3 0,6 о

1,1 0,7 0,2 1,3 2,5 0,8 1,5 1,2 0,8 1,5 1,0 0,2 0,56

яб­

соком.

Таких

вартість

Підтвердженням

проїзд

року

можуть

високооплачувані

але й нижча їх набагато менша.

руки

цього

таки­

ділки з комерційних структур. Нині перебуван­ ня в санаторіях Трускав­ ця і Моршина обійдеться вам у 56 тисяч, у <<Про­ ліску>> (м. Обухів, Київ­ ська область) у 80 ти­ сяч карбованців. Це най­

І з

і

са­

оплатити

вартість

воявлені

за працьовитість. Через її йшло безліч банок з бере­

їх

за

що

в

знаходження

пропо­

хіба що мільйонери та но­

Не відстає від нього і дружина Надія Володимирівна.

цінамн.

повну

ві­

А частка його праці ве­ ликз. кожного року. Ска­ жімо,

відпочити

путівки

торах. Одного разу він г.тені сказав: <<Я люблю свою роботу і землю, бо l\Ш

сяч

і

нуються

високої кваліфікації. Ми­ кола не вибирає легкої роботи, уже 10 років пра­ цює

кування

України

Механізатори

ідуть

доровчого

перерахувати

Для довідки: у місті близько 15 тне. пенсіонерів 1730 інвалідів. Матеріали про надання допомоги:

НА к;,тrоРТИ ПОІД;F"ТЬ МІ.JІЬВОНЕРИ? І це зовсім не пере­ більшення. Уже сьогодні бажаючим пройти курс лі­

та

ку.

lнrjJop.мaІfsiЯ д.ся роаду.АІів

наторіях

колек­

милосердя

міського фонду милосердя і здоров'я .N9 704503 в Агропромбанку м. Бровари СЮЛЬКИ ЗМОЖЕТЕ. Кошти просимо перерахувати до 8 квітня 1993 ро­

для цього потрібні кошти, щоб придбати іх.

енер­

увесь

проявити

межені. До свята ВеJШкодня міський фонд милосердя планує малозабезпеченим мешканцям міста виділи­ ти безкоштовні набори продуктів харчування, але Тому просимо керівництво, трудові колективи

уваги

і державні, і комерційні, всі, що є в місті і районі­

бfль­

могою ці люди, та, на жаль, можливості наші об­

все

Поважають його в ко­ лективі і за те, що він не боїться правди,

потребуаоть

шості населения нашого міста. Особливо постраждали хворі люди, одинокі пре­ старілі, інваліди, діти-сироти, багатодітні малоза­ безпечені сім'ї. У міськвиконком, міський фонд милосердя і здо­ ров'я щоденно звертаються за матеріальною допо­

поки завів його.

тив бригади.

записав.

призвели до різкого зниження рівня життя

з сільгоспхімії мені ска­ зали, що, мовляв. ми доб­ ре заробили, дякуючи тільки Івану Бутовичу та Миколі Сірому.

зері),

сім'я

душі

Економічна криза в країні, нове підвищення цін

ЇМ, 50ІЕ

.SMArAR Сьогодні

Стражденні

ВІОДИ.

fAPHI

ми

жити

і щасливо.

П. RУДІН.

ЗАПРОШУЄ "БЕРКУТ" Обласне управління внутрішніх

справ

повідомляє,

що 1-а оперативна рота батальйону міліції швидкого реагування <<Беркут» УВС Київської області на кон­ курсній основі проводить набір на посади міліціоне­ рів і міліціонерів - водіїв осіб, які відслужили дійсну

службу в Збройних Силах. Претенденти за особистими якостями, освітою, ставом здоров'я, фізичною підго-

товкою мають бути здатними виконувати покладені на них обов'язки по боротьбі зі злочинністю і охороні громадського

порядку.

Зарплата від 30 до першому році служби.

35

тисяч крб. на місяць на

Одинакам надається гуртожиток.

Наша адреса: 255020, Київська область, м. ри, пров. Радистів, 6. Тел.: 5-20-22, 4-16-09.

Брова­


t

стор.

Субота,

8

квітня

3

року

1993

аН О

Вісті із шкіА

ІІ

ІІ

n•••~••~.

ІІ

ІІ ІІ ІІ ІІ

УТ·І

Jl

s

ІІ

11 ІІ ІІ

18.20 Хм*Ін<:Іtкі ичорнмцІ. ФмІtкnорtІІ

~

nporpaмa.

ІІ

19.00 УТН. 1D.20 Таорче о6'сднанНІІ•rtІОМ8дІ• nредстаапІІС: •Ві3мтна upncao,

І!

1: ІІ

ІІ ІІ ІІ І:

..ОСтріа дуwі•, о3аnоаіднІІко.

20.20 До Дніа куnІtтурм &yptmї 1 Украіні. Док. теnефіnІоМ ОСnоrадм npo ІІ8МJ ДаН3аНІ• (6урtІТське Т6) .

" Іі ІІ ІІ

І

ІІ

ІІ

Іі

20.45 На добраніч, діrи! 21 .00 УТН . 21.25 Акценти. 21.40 ЧаріІнмй nроМінІt. 22.15 Вnерше НІ •крені УТ.

І 23.55

ІІ

..

ІІ

ІІ

До школи ,, фермер з~вітав ... ІІ

Худ. філІоМ

YfH.

ІІ

11

11 ІІ

існує

МіЖ

ЦИ~ІИ

цьаму

Му­

осе

ній

ПОНЯТТЯІМ.И?

Так, іонує , П{)<::ередній. в

ІІ

зв ' язок

них

неда,вно,

школи

вен~их

зичне

то

явиться дуже

дс:речний,

належить

хоча

нерівником

й

ЩО

фермеру

більше

в.итра·чати ,

ЇХ

НЬОТО

кури

у

ЮТЬ? ян

не

З,вича,ЙНО

Проблем і

Пс:стійного

лась

же

ГСЛОВО,1 О·МКИ, життя

-

ЯКі

.це

і

тр:шт о рів

і

дв ох

р.аслин

Яh1

Зtемлі,

сховища,

а

збуту

.qіти ,

не

турІИ.

і

Вони

туються

також

ї•М:

для

А

до

дуже

ти. · що спр.а,ву

-

і

ПЛОІДИ.

r·o-

Адже

хочеться

довес"

винористан,і

спонс-ора на

д•обру

nринесуть

С.

гарні

ДЕГТЯР.

На фото: фермер С. Л . тячоІ

мен

скрипки .

сить

серйозно

нього.

доводить­

витр'ИМала:,

знаю,

інстру-

запро, сили

гроші

ся на.вчат•и фермерськJй справ.і і своіх синів . До речі, дружин.а цей екза, уже

·просто:

.с.ам

відбудеться 28 квітня у сільськ ому будинну ну ль-

ПRодукцї.ї

підняти ,

і.

кепсько без

псД'баt11".' Саtмо:\1у цю бри­ лу

і

його. на: концерт, котрий

:гам уже й збирати .вро­ жай лриспі ло , слід і про

ринок'

Іrоротко

ПО!да-рунки

шнід~

тва.рин. . .

яку

окрИІПКІИ.

ЮН'і калинівські таланти _ з вдячнJстю прийняли

двох

приміщення

ут;р•иманн.я

на

мента>>.

нин ;·в , і зн.аряддя для оо­ робітку

rюсильну

суму,

<<Г,райrе,

автомо­

від

бюджету

:при•;:tбано

за~

білів , і добрива, і заеоби заХ'и.сту

ШКО'-

Вручаючи їх юн.им вин-она•вцям, Сергій Лукич ска-

ЙОМУ

для

ї

Калинівкя. ·Чим

душа його настрої-

б.уло

щоденно,

пальне

фермера

ДО МУЗІИЧНО

грошову

креди­

вирішує

~исуває

ЛюбОВ ДО музи-

НІЗ МУЗИЧНУ ХІRИЛЮ ,і

рявого

догляду

ф€рмер

уявити.

відірвав він від с.воrо ді-

Ні.

вимагає .ян земля, так і те, що на ній вирощуєть­ ся . А це не бага-110 і не мало 35 гектарів, які треба зарати і :засіяти. Сам

Планся .вручає

і до­

учням

музичн ої

ди­

шно.mи

Фото автора.

у.с.nішно .

етапи. . тра,цицііhІи!ІUі n1тературко-тематкоіи1 Jte· у

ВеJІИкод:кмерсь·.

JЇ,

Лозинська,

0,

Онаwко,

О,

Пtкож

В.

Ю, та

Шttta,

Семеиоr,

шеетикJІас'

кІА ~epeдkl..it школі. У бе·

ники о, Старин,

резневі U1евченківсьи1 дні проJІодилкся аі~риті

ба ііІсцеиІа,уваJІИ урІівбк із Поеми Щевчеика «Най­

~J)OKit

;JJy'RaJIИ

поеіііІ

славноrt)

Кобзаря,

А

11

березня відбувся музНчhо· Jlітературний вечір 4ДОJІЯ жінки у творчості Тараса Шевченка\}.

чір

ве­

вчителька .української

мови

і

літератури

Василівна учні

Відкрила

9- Б

Лідія

Стратілат,

а

класу

хвилююче

про

трагічну

розповіJІИ

до.ttю жінки в кріпосному суспільстві.

Одинщццятнкласникн

:: 11

'' Іt ::

tiOІMHJI,

РІНІІОІ8 rімнктмu.

•Ранок•. Фірма rІpalftYc. Ноамнм.

ПОАмІм~,

МІ

38 (8397)

16.00 mt. 16. 1О Дла дітей. •ПісНІІ на біс•. 17 .ОО ОсаіnІій канап дпА шкопяріа.

07.00 3 СІоОМОЇ ДО ІОСІtМОі , 08.00 . Саічадо. 08.50 Док. фіnІоМ •6оrородмЧА•· 09.25 ЧаріІНІІіі nромін11о.

07.00 08.00

циклу ·МуамІ ..варшаасьu

10.ор Hayк.•non. фіnІоМ •Україн<:Іtu

08.30

худо*нА шкоnа•.

10.35 WкіnІtНІІіІ екран. 7 кл. Фіамка. Тиск у рідмн8х і ra3811. Архімадоаа сипа. 10.55 Екран nрмrоднмЦІtкоrо фіn..му. •Поммпu Тоні ВендісІ•. 1 сері\1. 12.00 УТН. 12.10 · c.iJo і ЛІОАІІ· 16.00 mt. 16.10 Фант-пото .НадіІІ•. 17.20 Hayк •• non. ФіnІоМ оСумне і ctiтne

nocnyxall ...

•Крихітu снота. МynІtтфlnwt. •Іс10 •маНІt дуw. •~ идет... •

""' 40 °·~uallno8. І Q/1,

Трм білоас

nромисли (Л·

09.00 Худ . тепе і 2 серії. 11.15 Cniaat АІ 11.40 ШІ\jл~нмй

І

Камер.ні аока

12.10 12.20

УТН. Екран nри

телефільм

СІІІТО наше•,

16.00 16.10 16.30 17 . ОО

Укртеперадіокомnанїі .

18.10 СІtоrодмf .. ВсесІітніА день адороа'ІІ. Наше серце.

18.40 Дні

куп~отурм Sypsrriї 1 Україні. Телефільм о6урtІТСІtКі Ііаерункм•

(6урІІТСІtКе Т6),

УТН. Дг. ІІ дітеі

Нашг АИ' ОсвІТній ~

Фі:!:щ<о · ._~ а:с

.

.,

Фундаменtа іс і руки маіі

19.00 УТН. 19.20 &лаrоаіщсннА

17.45

i:s

І

В . t<а~ІНСІ

Х;>есна дор<

j 19.30 Дн і

~-ульт

І"~"

І

(

.. ,

t19. 19.2 20.10 20.25

r.

renepaд

Персnек

Б .ЛІІТОІІІІ

Вісnи•. СІІМ• На добр.

20.45

~1 .00 УТН.

'21.20 Сnортку 21.35 MonoдiJI 22.35 МіJснаро, акро6атІІ'ІІ+

23.20 23.40 00.05

Сtіт 1108 М .Крмм

mt.

·оаАНКІНО

os.oottou...

05.00 05.20 06.30 07,45 08.00 08.20 01:1.35

НОІІІНJІ, РІНІІОІ8 rімн8стІІu. оРанок•. Фірма rapllftYCo НОІІІНІІ, МуnІtтфіnІоМ.

G

05.20 P-ou rМІІстІІu. 05.00 Н01111111. 05.30 .РІНОІСо, ' 05.20 Раккоа 07.45 Фірма rapalftYc: ІІ НОІІІНМ а сурдОІІІроІUІІАОМ), 05.30 " ' · - · 08.00 НОІІІНJІ, ІІ Теnемікст. Прем'сра худ. пnефіпІоМУ .Просто 07.45 Фірма І 08.20 leceni нcrtlul. 11 6покнот. . 08.00 Ноамнм . МаріІІо. ІІ •КОАПП•. МуnІtТфіnІоМ. 11·12 08.35 .rорм, rормасно ... • МулІtтфіnІоМ. 08.20 Мул~отф ое.20 Прем'сра док. тепефіnІtМу :' серії. 08.45 Прем' ера худ. тепефіnІоМУ .Просто ·Цмrан<:Іtке щаС"ПІ• . ' 08.45 Пре.,'сt . Марі\1• •. · 10.10 Наш-му:sмчнмй кпуб. Марія• . 09,30 У Палаці НІСадоІОМу Кіn11Ці. • Ноаини. . 11 17 00 10.50 Прос·експрес. 09.30 "Vкраtн 10.00 Тапантм і nокnоННІІІtІІ. 11 17 25 Т 11.00 Ноамни (а сурдоперекладом) . І :10СИДСtіЬІ!І 10.50 Прес-ексnрес. . :: 11:35 н~одром; 11.20 .Qстріа•. Худ. тепефіn ..м. 1 і 2 11.00 НоІМНІІ (3 сурДОІІІр8КЛІДОМ). 18.05 Поrода . 11 ~·ріі. 1 1' о0.1.-н ІІ 18.10 Прем'сра худ. тепефіп..му ·Sini . :· с.е• 11 .20 •Приморський бупьаар•. Худ . 13.30 МультфІЛьми. 11 оцежі•. 1 c9PiR. тепефіл..М. 1 і 2 серії. 11 .і . • '-"'" 14.00 Ноамни (:s сурдоnерекладом). І! 19.40 Вечtрна ка3ка. 13.30 .СТрус•. Худ. телефіnІоМ. 11 . fІ~ол 11 14.25 Телемікст. 19 _~5 PeiUlaмa . 14.00 Ноаммм (3 сурдоперекладом). 13.00 Поаерн 15.10 &покнот. :: 20.00 ноаини . 14.25 ДілоаиіІ аіснмк. 15.15 •КОАПП•. МультфілІоМ. 15·17 серії. 14.00 Ноаммм Z0.40 Гол. 11 14.40 6nокнот. 14.25 ТелеміІ 11 .. ноаа студіІІ• nредстаІЦІІІС: 15.45 Д.ем. 14.45 Концерт Театру танЦІО Ркnублікм ІІ 21.10 Прес.клуб. • 16.15 Кпуб ..700•. 15.10 6локно Саха (ЯкутіА). 22 .50 Глас народу. 16.50 Технодром. 15.15 Мупьтq :<3 .00 Ноамнм .. · 15.20 ..ОС1о так 1 дума10 ... • Теленарис. 11 17.00 Ноаимм. 15.35 Комцер , 23 .20 Д.ем сейшм . 1 15.30 •КОАПП•. MynІtтфinW.. 13-14 17.25 Проrрама ..ЗдороІем~окі булм!• 16.00 Прем'СІ 11 00.00 П~~ексnрес. серії. 17.50 А:Jбука МІСНІІІtЗ, •Катин<:ІоІ!~ 11 1е.оо lrop Tan~t~toe: РосіІІ • біnІt мосї 18.00 Поrода. 17.00 Ноамни :' душі. 18.05 Прем'сра худ. тепефілІtМу .. 1р?сто :.:~-~..;::_·~ "І І 17.25 ...До w І 17.00 НоІJІНJІ, Марі\1•. .--/ ~" \ ~:. 18.05 Поrода 17.25 ДІ8 секретна ЛучеrорсІtu. 18.50 ПісnА прем'срм: роадумм, :: І І 18.15 Прем'с :sустрічі, допі. 17,50 Поrода. 11 I/Пpuв•ruJoв4!' 0 'І МаріІІ•. І 19.~ SечірНА u:su. 18.00 Прем'сра худ. ТІІІІ.ФіnІоМУ :: 0.,J ' no•"'""" ' . 19.00 Вепиu 19.55 Реклама. .Просто М.ріІІо. ,, І І .•· І 19.40 ВечірНІ 20.00 Ноамнм. 18.45 МініmорІІ ; Муамчна nporpaмa. :: . ,!{, f• 20.40 ТS·aepcisl. 19.55 Рекла• 18.55 т-. 1, І ~ 1\ І' І 19.40 ІечірнІІ uau. 21.20 Футбол. Ліrа чемnіоніа. •Гетеборr• 20.00 Ноамн1 t 11 (WЬціА) .. •Міпан• (ІтаnіІІ). 20 . 40Лоnо • 19.55 РІІСІІІМІ. І 5 ГОРІ>А~rесь•nго • • • ·І :: 23.20 НоІМНІІ, 20.00 НОІІІНМ. 21.10 Прем'Сі ІІ 23.40 Футбол. Ліrа чемnіоніІ. 20.40 Прем'сра худ. тмефіnІоМУ o6inl одежі•. З 1 І• 00.30 Прес-ексnрес. oдudo. 2 серіІІ. УТ-2, УТ-З І КАНАЛ «POCIR» 22.35 ПісНІІ•І ІІ ІІ 22.00 lllcnyn Вепмкоrо сммфонічноrо Ноамнм; 07 . ОО Вісті. ІІ оркестру. ДІІрмrент В.Федос:сса. 00.00 Парад: ІІ 07.20 Реклама. 23.00 НоІІІІІІІ, УТ-2·1 КАНАЛ «POCIR» 00.45 Прес·t 07.25 Час діnоІмх nІОДІІІ. ІІ 23.25 3ІуКОІ8 доріІwІ. 07.55 РІНКОІІІЙttОІЩІрт. ІІ 23.55 L·кny6. 08.10 НІWІ ЛІОДІІНІ 3 МеІСІІен6урrа. Іі 07.00 Вісті. УТ 2 00.40 Прес·8ІtСІІрес . IJ 08.55 Вустамн м~ІІТІІ. 07.20 Реклама. • 09.25 Cnil8c АнастасіІІ. І) 07.25 Час діnоамх nІОАІІІ. . . 10. 15 ·муnІtТН•/ІуЛЬТН, ІІ ;, 07.55 РанкоІміІконцерт. УТ-21 КАНАЛ cPOCIR» Іі 10.25 Ко~ирна дама. 11 10.55 .ЧопоІік і дочu Тамари 08.15 6еаwумні nідерм. • ~ •• ІІ Опександріанм•. Худ. фіпІоМ. 08.45 МуnІtТН•nу.ІІІJТН, А.~Час·ді 07.00 Іісті, ІІ 12.40 С.nАн<:ІоКе ПІІТІННІІ. 08.50 3о110Т11 nпu. 01 Но1і .., 07 •20 ........... Іі 13.00 Вісті. 11 09.20 6алет СІНІІТ·П.тер6урrа. 08.40 Наш с. 07.25 Чк діnоІІІХ nІОДеІІ. 13.20 Реклама. ІІ тн 10.00 ЛАСм. 09.10 ФутбоJ 07 55 Муn тн 13.25 .. н. 6ере3і аепмкої рікм• . Худ. І' • " ·nyn~t ' 10.30 Концерт nw•:ao110ї муамкм. 08.15 Момент істмнм. Піафінал. фіп..м . І' 11 •00 •ПаУ оформпІОІач•. ХУА· фinw.t. 09.10 К·2 nредстаапІІС: ..Qcup-93•. мАнтtерпс 14.35 Дo:sainma. Домашній клуб . ІІ ВручеННІІ nрмаіІ. 12.40 СелАНСІtКе ПІСТІННІІ. 11.00 Худ. Т4 14.50 'У Ксюwі. ІІ . 13.00 Вісті. 1'"'.1 151 15.20 Там·там ноамнм . 10 55 р І»ІІrраш•. х УА· ф UІІоМ. І' 13.20 Реклама. ""' 15.35 Прем'с:ра док. фіnІоМу кДІІка 12 25 Парапмі 12.40 СелАНІ nрирода Америки•. ФіnІtМ 5. 13 ' 25 ПроrрамІ .Ретро•. •40 С•n- ..к'• n-анНІІ. 13 оо в · . І: 12 • 16.05 ТрансРосефір. Остріа. -·"' 13.55 Піnіrрмм. · ІСТІ. Іі 16. 5О Спіааітчм:sнмкм. 13.00 Вісті. 13.20 Рекла 14,40 Дo:sainnA. Під :sнаком рмбм. 17.30 СnасінНІІ911 . 13.20 Рекпама. 15.00 5іанес: ноІі імена. 13.25 М.РаІ 18.20 6іанес • Росії. 13.25 По сторінUІІ ..вечі,рНІtОfО сапонуо, 15.15 ТаМ• ТІМ НОІІІНМ. 14.25 Параr 18.45 КмїаськІ nанорама. • 15.00 Tene6ipu. • 15.30 СтудіІІ•Рост•. Му:sмчмміІ клас. 14.45 Театр 19.05 Віамтu. Ганна 6е:sупмк.* 15.30 ТІМ•ТІМ НОІІІНJІ, 16.00 ТрансРосефір . ..Д.Лекиіі Схід•. 15.30 Там•Т 19.10 Муn~отфіnІtМ.* 15.45 СтудіІІ -Рост•. Му:sмчнміі клас. ' 16.45 ХрІістиАн<:ІtU nporpaмa. 15.45 Myn.,, 19.30 СІТ·3. • 16,,5 ТрансРосефір.•Космоnоnісо, 17.15 СІІІТоко•ноrодНІІ. 16.15 Пvно1 19.40 РІІДІІКІОЛІо •• 17.00 3onoтa· rinu • .Кормча кнмrа•. 17.20 Ммстецькміі сапон. ВітаnWКІ 17.00 так і 20.10 Таої моммаості, людино!' 20.25 Худ.фіпІtМ •Попіт над rні3дом 17.30 ПаноІе•ТОІ8рмші. Ммкопм Лисенu.• 17.30 м. 1114 :sозулі• . • · 17.45 КрммінапІtна хроніu УВС 18.00 На сІtОМііі ск1ї Верхоаної Ради 17 _45 ФUІ"' 22.30 СІТ-3.' м . КмсІ8.• України.* 18.00 на сІоС 22.40 Фортуна. Комерційний оrnІІД.' 18.00 На СІtОМ!й скії ВерхоІноі Ради 19.00 Кміаська nанорама.* 22.50 Д.емікс . • Україин.* ' 19.20 •Xiana• інформус:.* Українм.' 11 05 к .. • 19.15 КИЇІСІ 19 19.35 11 Sарбара•. 150 серіА. 21 .05 Прем'с:ра худ. тепефіnІtМу ..Санта· Барбара• у nporp 3 м 3 x телебачення _моJІUlив• 20.15 .Xiana• інформус.* 6арбара•. 151 серіА. 20.25 Нас"' 11 1 ш.,и сте.«тс за щоденн>tми І'Іов 1 дом- 20.25 На СІо~мііі сесії Верхо1ної Радм 21.55 На сьомій сесіі Верхоеної Ради -~ .УкааІІЇНІІ.'

11

:1

""'

10.10 11.00 14.00 14.25 15.10 15.15

1'.

Ски­

мнtffіа•> •

Не обійшлося на святІ

і беа пісень. Вofut лунали. у виконанні Люби , Лозни· ської

тц ДесІ

самбJІЮ

:1

"

Нои nоttоnіннІІІІ611ри.

но,мнмІасурдоnерекпадом),

_________ , . . .. -

"

. _, , -:·

11 _______ .

._

..._

.,

,,

Шитеї,

аи­

шестнкпасників,

ПорадуваJІИ веJІИКоднмер­ чс.н своїм співом І гості з · Ккяжнч НІна та Анатолій Стратілатн,

Зоя

МІшнна.

,,

· *

•: •;

:J

• Передачі УТ-2 і УТ·З

~::25 п::~сК:.':v~~:~int.мy ..Санта·

-1 '~~РН~н~~ііІ сесії ВерхоІноІ адм

П~м·

:1

Г.

ГОРДІЄНКО, бібліотекар.

::

..r

серія .

17.40 Концерт хору

ПресІІІТОЇ &оrородиці . Відеороnортuс СІІІТКОІОРО 6оr.х:nу*іННІІ у Воподмммрському со6орі. 19.50 За і nроти. 20.20 Концерт nрм, саічu. 20.45 На добраніч, д~! 21.00УТН. , 21.20 Сnорткур'ср. 21 .35 АІщІНТІІ. 21.50 3опоті Іорота.

З СІtОМОЇ,

•Укртелеф

.sr

Шевченківські вечори чори

ОСТАRКІНО 05.00 05.20 05.30 07.45 08.00 08.20 08.40 08.50

все це зан:інчилОІСя, в'і- :і І ~~:g~ ~~:A:J:~~~~il кпуб.

КЛІО~

Ж,

села

дом-о:

чи

п,редоста·тньо,

н·еоmлачених

тів .

ли

нем<СІJЄ

г.роші

дириген:го-м.

привела

пдаіІОСЮ

хіба

ку,д.и

С<ІІМе

ни

Л'О'Вірогідних .

(~ам.і:

і

ТоЖ .нев·ажно

до розрЯду ма-·

. Посудіть

зау. важу,

у студентські· рСУНІИ його

він

11 11

я..

20.40 На добраніч, АіТІІ! 21.00 mt. 21.20 Cnopnyp'cp. 22.20 Ку6ок Украіни а футболу. .К.рпатн• ...метапурrо. 2 таІІм. 21.35 Украіна І саІт. 23.05 Екран nрмrоднмЦІtкоrо ФіnІоМУ. Худ. 21.55 КІІіІСІtU ІІІІСТОрапІt, т8118фіnІtМ .Поммпu Тоні Іе!4діс8•. 2 22.55 Екран nриrоднмЦІtкоrо фІnІtМу. Худ. серіІІ. тепефілІtМ .ПОМмпu Тоні ІеІІДЇСІ•. 1 00.10 УТН. серіІІ. 00.20 ДухОІНІ муамu. 00.00 УТН. 00.10 МоподЇІОІІ спудіІІ. -Фантоно. ОСТАНКІНО_

::

ІІ І

·

концерт.

І:

·

атпетмка.

11

''

. :..

ВЧ1ИЛ•ИСЯ у муз;ичній uлюлі,

Тож

музинант·ів

mиво

'""

Му-

6o8ellinltНOro•.

11.f() WкіnІtНІІЙ екран. t кn. Фіамu.

20.15 ..Ч.ріІнмЦІІ ичорнмЦІt•. ФіnІоМ·

і ЛЛЄТЬ<:Я . : :

ПрИЄМНе

а сам він г. рав. у .цухооому -оргес~рі ·і на·віть був

ціни,

солідною .

юних

душа,

що й сини Сергія Лукяча

вартість подаруні(а -ви­

для

ба: ЯНа,

П,ри.на.гі.дно

ЯКІщо

нин і шні

й

в дитинстві

НеЙМЮ'ВірНО

зустрілись

скрипон .

еиnадає

нащупують

КНОПКИ

рук п'ять ~о­

в.р,ахувати

1, І'

хвилина,

слу~ннно

із фермером Сергієм Лу­ кичем Пл.ан с~ю і ~ня­

Л'И з його

::

не:віднл.а.tд-

еман прекрасного, тягнеться до му.зин.и. ПальЦі

гарно­

го ІВесняного дня учні н.алинівсьної дитячої му­ зичІюї

поосянде:н-

ін<Уді

що пізнала

особисто.

Зовсім

у

справ

в·ільна

сам'Ий без­ Перено:на·вся

ж

круговерті

Інформатнu і о6чІІСJІІ018nІtНОЇ тuнІІСм. ДоnоміІсні апrормтмм. Рои'ауІ8ІІІІА идач. • · 11.05 &.Ctylllt8 у ІІІСТІІі 48181СС11

18.30 МнстеЦтео .. таорча nраЦА армма . Жиаоnмс 8.6оакуна. · 19.00 mt .• 19.20 Деnутатський uнan. Моае ааконодаІСТІО npo nраЦІО. 19.55 На wnuy до Софії. lutкa

ІІ

Сnонсор.

10.05 ДО6роrо 18М :sдороа'І. 10.35 WкіnІtІМІІекран. - 10 кп. ОсНОІІІ

Wе1ченка.

І!

Чи

Н.ук•• nоn. філ..,. .rоrоіІікІtІUІМм

wnІІJІ.ІМІІо, ·

18.00 ВесНІІнка·. Народні nісні на споаІ

І•

Ферм·ер.

пактоміма,

oe.4S

УкраїмсІоU література. Ммкопа Зероа . і.Г.WеІЧІНКО•Худс*ННК,

і І

І•

зина.

07.00 3 СІtОМОі АО ІОСІоМОЇ,, 08.00. А.Адан • ..ЖіипІt•. hneT•

Механічні копиІ8ННІІ. 12.10 УТН. 12.20 Від СМІ АО cena.

·<Афrанець•.

ІІ

1

УТ-І

УТН. Енмкм·Sенмкм. Tenerpa дnА дітеІІ. Док. 1еnефіnІоМ •Кассандра• . (•УкрrепефіnІоМ•). 17.10 Камерний концерт. 17.50 Сім кSІ•.

.. ІІ

ж и т

~

1&8&TttІ•o~. Сі

16.00 16.10 16.40

ІІ

R

nоttнями диmрtв т_::~~=~"-"_я_і_Р_зд~·-о_.- -•..__У_к_ра_ї_н_м._·_ _ _ _ _ _ _ _ ___, '--У_к_р_а._ін_м_.*_ _.;.__ _ _ _ _ _ _~_: ~!!..::__


8

сНОВЕ

Ж И ТТ Я•

Субота,

3

07,00 3 СІоОМОЇ ДО ІОСЬМОЇ, 08.00 Худ. тепефіпІоІІІ' •Мері Поппінс, до побаченНІ!•. 1 і 2 серІї. 10.20 Ліричні меподіі. 10.35 Шкі.n~ониіІ екран. 10 кл. Фі:sика.

едстнпк. Ь ІІО••

стрічі. Народні ІетІОЧа миша•.

Іідомості•. 09.45 Те.nетехнотека. 10.05 До6рого вам 3ДОроІ'ІІ. Профіnактика а.енеричних 3UІQPIO· ІаНІо,

10.40 З

кінокамеро10 по Європі. nРюген. НімеЦІоКИЇІ острІІ·раіі• (СтудіІІ •Сан-Суссі·фіпІом). 11.10 :!аклю'ІНИіі концерт українс~окоrо фесТНІІ.ІІЮ •I0Hic:nr ба.nету-93•.

1 11.05

ТатарчеИІС8.

.

11,40 Wкіп~ониІІекран. 101111. ІсторіІІ

і. кл. My:sиu. ~и.

'ого фіпьму. Худ. Тоні Вендіса•. 2

1аНТИ,

Украіни. ДОІІІІ укрІ!ЇНСІокоі інтелігенції (30-і роки): 12.05 УТН. 12.15 Мо.nодіжма студіІІ, .Гарто. 16.0j) УТН. 16.10 Дn11 діrеіі. Му.n~отфіпьм •Віра та Анфіса на уроці 1 wкoni•. 16.20 He:sa6yrнi. Диригент Дмитро

12.45 olrpoтeu•. uГукачі cnil. 13.30 Вам, ветерани мистецта. Відео:sапис 3 Націона.n~оноі опери Украіни.

15.00 УТН. 15.10 .Д'Артан~огаа і трос ncia· муЦІкетеріІо. 25 і 26 серії. 16.00 ВераиЦА. 16.30 ДИТІІЧиіі театр ТеТІІни Дикарсвої. . · 17.30 СонІІчні кларнети. СамодіІІпtоні

Копо.

17.40 Посаіт. ПрезентаціІІ мистецІоко го

wкол11рів.

ЦеНТру УкраЇНСІоКОГО КО3аЦТІа.

wкола.

І іди у 'фі:sиці. На

19.00 УТН. 19.20 УрІІДовий вісник. 19.50 'Му3ика аесни. Сrіівае В.Зінкеаич. 20.20 Док. фіпьм rrВраженНІ•. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 УТН. 21.20 Спорткур'ер. 21.55 Літературно-мистецІока студіІІ

санкарство.

rата •Україна. гії 1 Україні. ІД 6jf(ltl1'ia0•

*

1ра10•.

1

rНa&lperax оема.

.Осноаа•. Тодос1о Осмачка. •Втік•ч•. Піс.nsімоаа до ваторського аечора А.Демнденка. rості студії • АІторсІока піснІІ. Му3и'Іні

22.40 Арт·маіідан. фестиаа.nі

.Гарто.

За~ужениіІ артист

України В.Леонтьеа.

·

00.35

Кубок Украіни

у студії•·

а.

05.00 Нонни. 05.20 РанкоІа гNнастиu. 05.30 .Ранок•. 07.45 Фірма гараитус, 08.00 Ноаини. 08.20 Джем. 08.50 Фіпьм • діп81. •6./Іакитниіі патрул~о• 1

Jtnyб мандріІНИКЇІ сурдоперекладом).

09.55

ефіпьму .Просто

(3

Фіпьм·Іистава Ма.nого театру ІІосі'і, фіпьм•).

14.00

Новмни (з сурдоnерекладом).

14.25 6рИДJІС. 14,50 6і3Н8С•КЛ8С, 15.05 ~т. 15.10. Фіпьм •• дnw. •6./ІакитниІІ патру.nІо•,

І •.

реІUІадом).

І.Шопена. фіпьму

і старші.

16.15 Виступ фольІUІорного ансам6то 3 Липец\>1(8. 16.30 Справа. 17.00 Ноаини. 17,25 .WЛІІХ у Мекку•, 17.45 Погода. 17.50 ЛІСДина і :sакон. 18.15 Вагон ..ОЗ•. 18.45 ·Поле чудес. 19.40 8ечірНІІС83ІС8• 19.55 Реклама, 20.00 Ноаини. 20.40 ЛІОДИна ТИJСІІІ, 20.55 Прем'сра худ. тe.neфinlrМJ orlini одеІd•, 4 с:8р!ІІ. 22.15 Репортаж ні про що. •Вид. nредстаІ.ІІІІС:

фіпьму і

•6ini

.. 23.00

,_

ci'OCIR»

ІІІЇСТа, ІДаріа кубкіІ,

Іоск._) •• нта-6арбара•.

сторії. іти.

~ції.

oiiO.nill•.• ІОІноі Ради

фіпьму .С.НТІ· ІОІНОЇ Ради

22.25 ПолІt1іJОро. 23.00 Ноuни. 23.20 My:so6o:s. 00,00 МаіідІІІ'ІИК or06o:sya,

УТ·2 І КАНАЛ

rрупа

20.40 Прем'сра худ. тe.neфinwy ~~Анна Кар4ІНЇІІІ•. 1 серіІ. . . 21.35 ІіреІн·риw. 22.25 •ІіLіІосНІІІІС8 і семеро rноміао. · Е.РааноІ ро3МОІ.ІІІІС І

к.nin.

УТ-2~ УТ-3 І КАНАЛ-«І'ОСІR» Іісті. СІіІІ nоrІНІД на clir. -Амури~ІD(ДІІ nepeмaraJOТitl, Му.n~отфіпьм (США), 08,00 Форму.nа-730. 08.30 СІJдіІІ #остІ, 09.00 НеnіІнаниІІ ВсесеІr.

ci'OCIR»

09,30 ..Sурда МОДІНІ nponoнyc.,. 10.00 А:sи up'9•· 10,15 Як ІСІІТИ Оудемо? 11.00 4ем.nІ Санникоаа•. Худ. фІnьм. 12.30 Зиr:sar удачі. Від6іркоuІІ тур. 12.40 Се.nІНС~оке питан•. 13.00 Вісті. 13.20 ПіпІrрим. 14.05 Ьа68.n~о. Ро:sІ8JІС8./ІІона Іікторина.

14.50 orlie:s :sа6о6оні••· Фіпьм про ncиxo.norilo нато1nу, 15.45 Золота wпора. 16.15 Фут6оn 6e:s КОрдОІІЇІ,

.

17.10 •Талант ... і поклонники•. До 170· рЇ'ІЧІІ ІЇД ДНІ Н8родJІС80.М.ОстроІс:ІоКОГО, 18.10 •Укрте.nефіпьм• nредстааnк: ..ВіпІоНИІ сепІНИН•. rо.nодомор: хроніка а.nочину; Передача 1.• 18,45 КиївсІока панорама. • 19.05 ВЬитка. Анатопііі 6ондаренко.• 19.10 Мул~отсЬіпw. •

19.30 crr-3.• ' 19.40 МИТНИЦІ! дас до6ро. • ' 19.50 Ві:sипа. • 19,55 Хіт•ріk, • 20.30 4 х 200• •• 20.45 Худ.фіпьм •Пер.nкна Hiny•. • 22.30 crr-3. • . 22.40 Віннер • до .... 22.50 ІсторІІІ•Sіт.n3•. Частина 1.• . 23.25 Віннер • nіс.nІІ ... • 23.35 Acтpo6ap.nir. •

.......... ·. т .. ~ ·~··81'·1·1'1ІТ"· 1 Му•~· _ ·

.

.

•Жиметт•.

і

СЕРЦV.,

7

\20.00 .tW>УёЕїtь-:т....... &s-56cepii <М•-

Іs.оо АїЩіі ОТlіііNн-.

СИКА).

J~.SQ Тища Nt 9_. . 18~ Муnьтфіnьми. -·18.45 Худ. фіnа.м •Кінr-Конг•. Пригодницький фіпьм. І "йн:~

20.45~ АИ =s·11-ЕН. · .огnІІ,ІІ·(~іІІ). 21.00 АМЕРИКИ (aJJAI. 21.30 •АМ ГО ТА ЙОГО дрУЗІ •. Му110о-п:ері811 (М•· сика~

21.35• РдийІПРОІСІІЯТИА•.Худ.фіпwІ(СWд). 23.10 -11~ЕН. Міжнар.~ (Вепмкобрмтаиія). 23.25 П~ nермач иа fi!IIIIOL 23.30 -- 07.00 SUPER CНANNEL.

ЧЕТВЕР, В

- ----"-·-~~---''-'---. •.. •r е1-а·тет•.

13.05 Муnьтфіnьми. . 13.20 Худ. фиіьм •Прибирапьник ДетеІСТИ в. .!5 053~n!.'.·~~ ·-·

~

ЧЕТВЕР, В

,..,. __

""І"ІІ()Щ)8ММr. ..,_:

сміття•. 07.00СІ-61-ЕС.інформ.nроrр8МІІ.(а!JА). 07.55 Праrрама nеред.. на ранок. 08.00-=:-·n

15Т5 З фо~ів ТБ. П'рооІнцrйний nортрет 08.4,/і .nporp81L 11 15 І О ОсіІ<ь JКИПА. 09.00 • -ЕН. 1\fЬDtap.arlll\д. 1s:25 Піnігрим. . Україномоений бnоІс:

1'/.10 ІсnансьК3 моо~. 1 рік. 17.40 Ісnанська мова. 2 рік. 18.1.0 Н<~ук.·nоn.фільм. c~~nenfrp3M • ТеТ·3·Те1•. l!i.15 Муn~т ІRЬМИ. · 19.30 Худ. фіnьм •Петровка, ЗВ•.

3

09.30ТВАРИННІІ!Й СВІТ АМЕРИКИ(~).

1О.ОО.дМІГОТАЙОГОДРУЗІ•.Муд~отсер~а~~(Мес-

сика). . 10.05 ·ГОРДИЙ І ПЮКЛЯТ\'ІЙ•. Худ.фіпьм (США). ·11.35ДОБІРКАВІ.ІІЕОКЛІПІВ. . 11.55 Програма передІІ'І на ІІВЧІР· 12.00 Перерu.

Пригодницький фІRьм.

21 .ОО •Шnях нагору•. . 21.15 Худ. фіпьМ •Смерть ій мсує•. Фантастична комедія.

п 'ятниця

Америки•.

Іо

11.50 Прем'ера телефільму дп11 діrеіІ

08.00 08.20 08.50

rrПригоди Чорного Красунчика•.

•Марафон-15• .. старт. Прем'ера мул~отфіпьму •Піф і

1

Англомовний бпсж:

17.00 5\.1~ CНANNEL 19.ЗQ СІ-БІ·ЕС_(США).

Укра•номовнии бnоо::

9

.

19.55П~аМеj)еД:ІЧН3ІІВЧІр.

Англійська мова для дітей.

' 20.00 •КАРУСЕЛЬ•. Tenecepian. 57·58 сері і

Студія •Рост•.

• (Ме~-

СSИІЦ!).11 Е м· б . 20.4 АІіІ- • Н. ІЖНар.огnяд (Вещоко ританІЯ). 21.00 ПІСЛЯМОВА. Факти не з nepwиx wпаnьт

.

Ангпойська мое;І. у нас в Брит3ніі

(Бі·бі-сі).

А.. ·с· . • (США) 09 .20 сшд.гпоис~•" МОВ<І. ІМеИНИ .. апь6 ом 21.25 ·АМІrОТдЙОГОдРУЗІ•. Myn~tcepian (Мек·

09.50 Доки не пізно. 10 20 •деnьфінІІ• ДО« 10.30 H3w <:ЩІ • • · ·

14.00 Новини (з сурдоперекпадом). 14.20. Діаnог у прямому ефірі. 15.00 Клуб Маt,дріІНИКІВ, 15.50 Прем'ера мультфіntоміа .. касг.о3р; його друзі•, ..сnрвоні мислиаці за

фільм

сик~).

21.30 ПРИХОВАНА КАМЕРА. Жарт·wоу (США). 21.55 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 23.10 АИ·ТІ·ЕН. Мrжнар.огnяд (Великобританія). 23.25 Прогр;ша nередзч на р:І>'о•. 23.30 •• 07.00 SUPER CНANNEL

11.2JІ.n~в~t~~:::,~~-~ІІсот<І 1

nриаидами•.

11.50 ПерспеІСТИВ3. Щn. мовою. п'ятниця, 9 12.20 J:р3є Еміпь Ровнер. 'Сrуд;я телеnрогРам •І ет·а·тет•. Анr110мовний блок: 13.00 Муn~тфіnьми. 07.00 СІ·БІ·ЕС.Інформ.nроr;>3М8 (США). 13.15 Худ. фіnьм •Листи мертвої ntОДини•. 07.55 Програма nередач н:> ранок. Ф<Інтастика. · 08.00 Бізнес-nрограма. ~~ка

·08.45~. Інформ.nроГр:ІМа.

15.00 ВІЗ3.і. 15.25 Музик<~ круnним r.nаном.

Прем'єра фіnьму.

ІИСТаІИ МОС:КОВСІоКОГО Тезтру Лснкому.

09.00 АІіІ·11·ЕН. Міхнар.огnІІд.

Украіномовний бпсж: 09.30 ПІСЛЯМОВА. Фarmt не 3 nepwиx WIUIIM (США)

OQ.55 .дМіГО ТАЙОГО ДРУЗі•. МуnьтсерІІІІІ (Merc""").

16.15' Козирна Д3М3. 16.45 Дозвілля. Друзі H3Wi, кіwки. 17 .ОО Aнrntйc1o"" мова. У нас в Брит<Інії

20.55 Реклама. 21.00 Підсумки. 21.45 Спортивний уік-енд. 22.00 Погода. 22.05 Вок3а.n мрії. ЮрііІ6аwмет. 23.00 Новини. 23.25 ВсеросіІІс~окиіІ кtнори~. 00.05 _Фyr6o.n. На w.nІІХу до УІм6лі.

10.00 ПРИХQВАНА.КАМЕРА. Жарт-шоу (США). 10.25 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 11.55 ПроГR8М<І nередач на вечір. 12 ОО Пеосрu ·20.00 ·КАРУСЕЛЬ•. Tenecepo:111. 59-60cepri (Ме<

(Бі-бі-сі).

~"'·~..=7:'ffi':. мова. Сімейний П<~

18.

ьні світи.

сиК3).

Студія тепеп~rрам. ет-<~-тет•.

20.45АЙ·ТІ·ЕН. Міжіjар. Оt"ІІRД (ВеnикобританІя)І

18.30 Муnьтфіnьми, 19.05 Худ. фіnьм •МDІІ мачуха--

21.00 ВИБІР У :ЖИТТІ. Н3у\(.·nоn.циrtІІ (США)

21.25•АМІГОТАЙОГОДРУЗІ•. M1(n~tcepІan(Meк

21 _~М"Jзичний АВТОМАТ.

інома.нетянка• Ф<~нтастична

20:5~j=р..аційн:~ nрограма

! ~.10 Ай-11-ЕН. Міхнар.оmяд (ВепикобританІІІ)

•Рулетка•. 21.05 М~ичн:~ nзуз3.

\23.25 Програма~ на ранок. 23.30 •• 08.25 SUPER CНANNEL.

-zr:тo<tr~ чемПІОНІВ. цсюr-=•Брюrrе- (БеnьгІІІ).

Вісті. •Піде над ним віrеро. Док. фіпьм. 08.10 Антракт. 08.15 •Весела rреціІІ•. Мул~о:rфіпІоМ (СЦІА). •

07.00 07.25

СУБо тА '· ,

09.00 09.30 10.00 10.30 11'.00

08,30 Носта.n~огі'Іні посиден~оки. 09.00 СтудіІІ•Роет». 09.30 Фоn~оклор. 10,00 П~rрама ..ОЗ•. 10.30 АТіt·6ати ... 11.00 Кіпрас Маеііка. Реnрртажі 3

З р;~нку р;~ненько.

Доки всі ІІДома. Еп..дорадо.

УІСр:Ііномовнмі\ бnоо::

Я в Росіі. Ангn. мовою. Дзвоніть ... 215,00-35.

09.30 ВИБіР У :ЖИТТІ. Наук.~nоn.цикп (США). 09.55 .дМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Myn~on:epian (Мек

1о.&r:Jзичний АВТОМАТ.

11.55 Проrрема nередач на мчір. 12.00 Перерва.

_13d§_Дn..!!..,.Kt;>p<tCTІ СПF;І!!!· С"тудrя тenenporp3м • ет·3-тет•. 13.45 Муnьtфільм ·АмерикансьК3

АІfrІІОМОВНІ!Й бnоо::

: 14.ЗQ SUPER CНANNEL.

j УкраІНОМОВНИЙ бnок:

, казка•. 15 ОО 6•nnnм~,ик•

11.30 На

ІИСТаІі Л .Додіна •&іси• у Петер6ура~окому Ма.nому драм8ПІч;юму театрі.

10

С~БОТА

.1 ' АІогnомовний блок: 08.25 ПРQ~а передач на р3ноо:. 08.30 СІ·ЕН·БІ-СІ. Економічний тижневик. 09.00 АЙ-11-ЕН. Міхнар.огІІІІД.

1 t .10 Ретро ТБ. 12.10 Дзвоніть ... 215·00-35. 12.30 RТІ.+. 13.30 Дзвонrть ... 215·00·35.

.Малої ЄІроnи•.

.

18.25 П~;а Перед/І'< на вечІр.

і 18.30 МХЛЬТФІЛЬМИ ДіТЯМ.

.15~2о-д;'",;;;';.;:~-2а5-ОО·ЗS-.- - - - - - -· 19.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА.

15.25 ~ 5.45 16.45 1'1.45

Нз nptti1oмi у ЕJ.Д~tкулі

20.00 ГЕРАЛЬДО. Шоу-nрограма (США) • рос.моІІОЮ. . .

Щзслив'1~1 в,,n~\JK.

Н>Іні. . 20.45 ВИЖИВАННЯ. У Поспіш. ai.re робrtшдобро. (Вепи~обри~!!')· І . Іf!..20 .д~.f!О..!:!і!!'-"',?..1.~·0()~3!> .. _ _ _ _ . 21.1І)ДОБІРКдВJАЕ0КЛПІВ.

12.10 Ку6ок ІОЛОДІріІ кубііІ 3 rанд6оnу. •Мотор• • •Ростсіпьмаw•. • 13.20 Не Іирубати ... 13.35 Кращі ігри Н6А. 14.35 Кроки. 15.20 По3нер і Донах'ю. 15.50 Відео110t13ЇІІ, Г.Держааін. 16.QP 6ina аорона. 16.50 Док.фіпьм «Ангеле мііІ•,'

..,, .... тет•.

С"туfі!Я телеnрограм .т 18.2~ Муль1фіnьм11.

1:·•.15 істuр•• "~ екрані. Худ. 5:'ільм •П;;:д;t<н~ Р11мськоі імnер11•.

21.45 МаскІ!·шоу,_. 7Т~·'Г;іс~Що-м ....ув;:худ.ФіЛьО:і:"-

НЕД/ЛЯ,

11

Фіnьм. І серія.

13.20 •Червоний космос•. Док. фіnьм.

- .

Фіnьм а.

Студія те.nеnрограм • ТеNІ·тет•. 1З. 5О Му.nь тфіnьм". 14.20 Худ. фіnьм •Біле сонце nycтe.ni· Гостросюжетtоий фільм. 15.45 B!ll~~!'""· • ТЕ>.UГдЗвонrть ..7t S:ОО:З . 16.30 ·Міміно•. t'a~·

_tв.QO....Jl;saoнiiJ..

Xtfu •

· •

СтудІя телеnрограм • Тет·а·тет•.

.

І І І

• 1

'---------------..." ' - - - - - - - - - - - ---_./'

18.35 Муnьт_фІІІьми. 18.50 Худ. ф111ьм ·~гарьова,

НЕДІЛЯ,

fi•.

=·--..,-- __

уд. ч••ьм . ., • 4

_ _

~онспrос,ься no ЗО·~ '"""''У

11

08.25 ПJ!ОІ'РІ!М• nередач на раІtОІ. . 08.30 сі-61-ЕС. Недіnьниіі ранок. За матеріап..~ """УІ'І!Х виnусків. · · 09.00 АИ-n·ЕН. Міжнар.оr.nод (Ве.nисобркrаніо). Украіномовний б.nок:

09.30 МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ. 10.00 ГОДИНА МЕЛОМАНА. 11 оо ГЕРАЛЬДО Шоу-nрограма (США) •• poe.UOIOIC 11.45 ВИJКИВАНІ:ІЯ У cвrri .тварин (Ве.nиособританоо) 12. 1О ДОБІРКА ВІДЕОКЛІПІВ. 12.30 РЕ.ВЮ. Україна· економіка. nо.nітико. осуnьтура 12.45 оХІЛЛ·СТРІТ БЛЮЗ• Te.necepran (США) .13.30 СЮЖЕТИ НА СУПЕР КАНАЛІ 14 25 Програма nередач на вечІр. дНrnомовниіі бnок 14.30 SUPER CНдNNEL. 117.00 БЕЙСБОЛ Вища nira (США). ІУкроіномовний блок.

t18 25 Пporp/Na nереJІач но ІЄ'<ІР

Пр'<Ігодницькии ф111ьм. 118 ЗО МУЛЬТФІЛЬМИ ДІТЯМ 20.20 Інформ<~ц,.іна nрограма•Руnетк3•. :19 ОО ГОДИНА МЕЛОМАНА 20.35 Худ. ф111ьм • ТутсІ•. КомедІЯ. 20.00 ВІдЕОМОдА Ц І ~ _Г>ІJІ0.!'.М~""'!,_Хї ... 20.25 ДЖОдн РІВЕРС ШОУ

'". 2 , .. ЕJторrнен~я •. __с~рІІ._ ---·--

твари,

.

АнГІШМОІНИЙ 6JІок:

09.00 Допоможи собі С<ІМ. 09.30 RTL+. . 10.50 Дзвоніть ... 215-ОО·З5. 11.05. В грстях у М.Магомаєва. 11.50' •АкадемІЯ nана К.nякси•. Худ.

представпяє: •Віп~ониіі селІІнин•. rолодомор: хроніка :sпочину. Персдача ~· • 18.30 06личчІ8оІ до столиці.' 19.00 Ві:sитка. Олена КосІІЧенко.' 19.05 Му.n~отфіпьм. •

СВІТІ

· 21.30 РЕВЮ. Укра11011: економrц nonrтиrta, осуn~ту ! ра. · . : 21.45 •ХІЛЛ-СТРІТ БЛЮЗ•. Tenecepian (США). , 22.30 СЮЖЕТИ НА СУПЕР-КАНАЛІ. І 23.25 ПрйГІ)ам3 nередач на ранок. : 23.30 •• 08.25 SUPER CНANNEL.

18.40 . ·35 хіщл.ш дж<~зу•.

17.25 •Укртелефіпьм•

• ..

23.10 АЙ-11·ЕН. Міжнар.оrnяд (ВепиrсоброtтаміІІ). 23.25 Проrрзма nередач н:> ранок. 23.30 •• 07.00 SUPER CНANNEL.

ІМ.

· 1 з.::,~::;.r..;;.с..З::." Фіn..М.

09.00 Доки Ісі вдома. 09.30 Ранкоаа 3ірка. 10.20 Соло. 10,50 ВііІСІоКОІе ревю. 11.25 оНедорожні нотатки, а6о Подорож 3 Соні у пошуках

19.зо crr-3. • 19.40 Мої друзі.' 19.55 Ві:sи.тка. • 20.00 Mapill-woy.• 20.20 Сиди і дивись. • 20.30 СвітсІока хроніка. Ален Делон. • 20.45 Худ.фіпьм иЗорро•. • 22.30 Clr-3. • 22.40 Містер х. 23.10 ІсторіІі "&іrл3•. Частина 2.' 23.55 Снди і дивись. •

.

(США).

...-на ...,..,,~~од.

"С'туд111 телеnрограм

·•

21 ,25 •АМІГО ТА ЙОГО ДРУЗІ•. Mynь'I1:8Pian (Мек· емка). · 21.30 МУЗИЧНИЙ АВТОМАТ. 22.45 СВІТОВИЙ СПОРТИВНИЙ ОГЛЯД' фірми

орма. . 21:10 •Пацани•. Худ. фіn..м:

06.20 Новини. 06.35 Ранкоаа гімнастика. 06.45 Тира .Спортлото•.

16.50 Панорама. 17.30 ТелепоціА. 17.45 Ноаини. 18.00 rrMyдpeцto•.

сма). .

н·

сктивt

1о.С:.Uп#.,годиРОбіНГУдА•.Худ.фіn""(США).

1'.30 д06ІРКА Ві.ІІЕОКЛJПІВ. 19.55 Проrра~~а nередач Н3 MJ!. 20.00 •КАРУСЕ.,Ь•. Tenecepian. 53·54серІі (Ме•·

20.45 Ай-ТІ·ЕН. Міжнар.огnІ\д (Веnикобританtя). 21.00 ЗА ·МЕЖАМИ ЗАВТРА. Hayк.·non. ци~t~~

·

10.15 •У крові 1!\ОДИНМ•. До«. фіnьм. 12 1.1 '""--5 ВІ<;Іобр:єра. . н· 15 1

.

Л.ПарфеноІим.

23.00 Нопни. · 23.20 Погода. 23.25 ..ЛІО6е•. НоІИА диск. НОІИІІ.

07.00 07.25 • 07.50

07,00 Вісті, 07.20 ·Рекл8Іа. 07.25 Час ДЇІІОІІІХ .ІІІОДеА. 07.65 На no.ninl'lнoмy O.niмnl. 08.50 Хіr•дует .rа.nкна-Ліна•. 09.20 Сам со6і рuсисер. 09.50 Театреп~ониІІ ро:s'іІД. 10.50 До311імІ. 11.05 Худ. Те.nефіпьм .С.НТІ·6ар6ара•. 152 серіІІ. 11,55 Портрети, що ожи.nи. 12.40 Се.nІІНС!оК8 nитанНІ. 13.00 Вісті. 13.20 Реклама. 13.25 І.иЦІІ. 13.55 У саіті тварин. 15.00 Те.nебіржа. 15,30 Там•1'8М НОІИНМ, 15.45 СтудіІІ .РОСТ». •15·річниІІ капітан•. 16.15 Вікно. 16.45 .Зіс.nаниІІ на макету Зем.nІІ•. Худ. те.nефіпьм. 5 серіІІ. 17.35 Му.n~отфіпьми. 17.50 Те.nефіпьм •ВесНІІні :sама.n1о0Іки•. • 18.00 На сІоОМіІІ сесії ВерхоІноі Ради Украіни.• • 19.10 КИіІСІrа панорама.• 19.30 На са.оміІ сесії ВерхоІноі Ради України.•

у піrьмі•. 19.40 ВечірнІІ ка3ка. 19.55 Реклама. 20.00 Ноаини.

.

CEPEJlA. 7

Геркулес• ....

•ЧераониіІ космос•.

дІ!;>Ма.

0!1.65. .дМІГОТАйОГОДРУ'JІ•. Myn~._pian (Мек·

1

.Ліqерм• (КиїІСо.ІСJ:І~ аавод

1З.10 Прем'ера док. фіn~ому •Підводна одісссІІ команди Кусто•.

12.30 Худ. фіntом •Максимко•. . 14.00 Ноаинм (з сурдоnерекпадом). 14.25 Концерт Впадияра 1 Колонному за.nі Sудмнку спілок. · 15.25 Ден1о доІіри. , 15.35 оНу, ~иваіі!• Му.nьтфіпІІМ. Виnуски 15 116. 16.00 СІІОртиана програма. ФутІ5о.n. Чемпіонат c1iry серед молодіжних кома •• J 16.55 Червоний каадрат. 17.35 У саіті парми. 18.15 о06а·на·Угол• woy. 18.45 Прем'сра худ. фіпьму •Постріпи

··- . . . ВІВТОРОК, 6 0!/.30 НАУJ(ОВЕ ~у (Кана,р). , ·

епектроконструощм •ЕЛЕКОН• · 21. «Г"JЩ~ера;:-худ. ..м.

..жиллетт•.

12.15 13.00

10.30 ·веді. 11. 1О Медицина дп1 тебе. 11.50 А36ука аnасника. 12.00 Прем'ера док. телефіnьму

23.45 Сно-6аоІенм.

otPottдoa. 01.00 Прес-ис:прес.

·

20.00 'Чемnіонат УкраІНИ з футболу.· І •.динамо• ... металург•. 20.45 Мультф~11ом •.Літаючий І будинок•. 16 серія. / j 21.15 Кінопроба. Телеrра. · 22.15 Будьте з нами. інформаційно1 ' МУЗИЧНа riporpaмa, І 23.45 Bnepwe на екрані УТ. Худ. фіJ:ьм І crAnica і Букініст•.

ранку ранен~око. Прем'ера мул~отфіпьму ..денвер •• останнііІ дино:sавріа•.

'

21.00 Т~ацtІІ ~

08.30 З

06.15 Новини. • 06.35 Ранкова гNнастнка. 06.45 Прес-ексnрес. 06.55 Су6отніІІ ранок діnовоі .nюдини. 07.40 Сnорт-шанс. · 08.10 Погода. 08.15 nМарафон-15• •• мапАТаМ, 08.40 АІтоrраф по суботах. 09.10 Екстра-НЛО. 09.40 ЕКО. Е'ІсоnоrічниіІ оглад. 09.55 •Прощаіі, фіпософіс•. Док. тепефіnІоМ.

10.50 Прес-ексnрес. 11.00 Ноамни (з сурдоперекладом1. 11.20 IO.O'Hin. •.довгий деНІо, йди у ніч•.

з

О7.ОО.rодина си.nи духу. 08.00 Центр.

ОСТАНКІНО

·

13.25 Худ. фільм •баrсі Мепоун•. Па ійна ком іІІ. 1 • пь UІІоМИ. 18.45 Худ. ф111ІоМ оЧервона борода•.

ОСТАНКІНО

Чоnовіки.

ОСТАНКІНО

ролу.

ійs МуnьТФіп'ьм.

і

3 волей6олу.

СИІОІ).

21.30•ПРИГОДИРОБІНГУдА•.Худ.фІІІьм(США). , 23.10 АЙ-n-ЕН. Міхнар.оrnяд (Великобританія). 23.25 Програма пе~ на ра.юк. 23.30 •• 07.00 SUPER CНANNEL.

8/ВТОРОК_б_______

18.45 ФіnІІМ•КОНцерт rrTИ МОА ПіСНЯ•. '19.00 УТН. 19.20 ВсесвІтній спортикний огт;д

телекомпанії •Уор.nднет•.

21.30.дМІГОТАЙОГОДРУ3І·: Mynьtcep1311 (Мек·

Пр11годницькиі'1 фІІІЬМ.

Саі'Іадо. Наукоао-пі:.нааа.ntона

23.00 Конкурсно-ро:sUЖ811Іона

.ра

'краіИІС8.

·

емка).

20.45дЙ·11·ЕН. Можнар.оrnІІд (Вепикобр>mІНrя).

21.00 НАУ!(ОВЕ ШОУ (Кан:w>).

16 00 У СВІТІ ТВарин. 17.00 fІкщо вам пісnя... 19. 15 Муn~тфіпьми. 19.30 Худ. фіпьм •Як стати щаспивим•. КомедіІІ. • 21.00 Програма •дія•. 21.15 Худ. фіnьм •Ост<Інні" із могокан•.

програма.

•Іаан і ко6нnа•.

22.30 Вікно 1 Америку. Сnіпьна nрограма .ronocy Америки•

Колективі• Житомирс~окої фіпармонії. Худ. телефіпьм •Проданий с!міх•. 1 серія. 12.30 Естрадний концерт. 13 .ОО Кана.n •.д•.

11.30 ДлІІ діrеіІ.

14.00 Зичимо щастя. 15.00 пн. 15.10 Село і люди. 15.55 На аарті. .. 16.40 Мулtотфіпьм на 3вмоаnенн11. 17.30 ДитІІЧа музична студіА. Зустріч

20.00 •КАРУСЕЛЬ•. Tenecepr311. 51·52серіі (Ме•·

С"ІдІІІІt•. Фантастика. 14.sp Відеому3ика. 15.00 llііТІІча година.

конкурсу юних комnозиторів.

18.30 Hawe коло. ,9,00 УТН. 19.20 Хроніка МВС. ,. 19.35 СтудіІІ•Всесміх•. Андрііі Сова. 20.30 Рідна моu. Подорож. 20.45 На добраніч, діти! 21.00 УТН. 21.2? Bnepwe на екрані УТ. Худ. фіп1ом .

13.00 Муn~тфіnьми. 13.20 Худ. фільм •На :sоnотому ганку

перемоJІСЦАМИ КиїасІокого міс~окого

nрограма оДе.nікатес-wоу•. 00.25 УТН.

1993 р.

00.10 УТН. 00.20 .Я :sааодНОіі•. ,

художні колектиаи ДніnропетроІС:Іо"Коі області.

ПОНЕДІЛОК, 5 ПОНЕДІЛОК, 5 ·студііГтеіІепрогр;Ім •І ет-3·т'ет;;о,..-.-.--=-_",19.55 Про_rрама nередзч на вечІр.

08.10 Ритмічна гімнастика. 08.30 У недіпю вранці. 09.30 Кінофільм .Христос Воскрес•. 10.45 Таланти твої, Україно! Огnад

18.00

.Nil 38 (8397)

КАНАЛ

УТ-І --

08.00 УТН.

8

~2..-й

НІ~,А\1•"1· 11

УТ-І

'

стор.

3

року

08.00 УТН. -08.10 РІfІМіІІна гNнастика. 08.30 Парад трубачів. 09.15 Молодіжна студіІІ. •.ділові

ЕпекtричниіІ струм у аакуумі. Театреп~оні npoelml rеннадіІІ

а).

1993

t:'ll8ft'I'A. 1t•

[ юї.

квітня

21.1 О ДОБІРКА ВІДЕОКЛІПІВ ·------·- 2145 .дТдКА ВИНИЩУВАЧА• Худ фІІІо.м (США) 23 25 П~огр""'о nередач но заВ'Тра 23.30 .. 07.00 SUPER CHANNEL


стор.

4

Субота,

8

квітня

3

року

1993

•В Q І

Доставка 3 комфортом

Унраїнсьниіі

БРОВАРСЬКОМУ ДОСЛІДНОМУ ЗАВОДУ ОБЛАДНАННЯ с:ФАКЕЛ» потрібні на роботу токарі 4-6 розрядів­

БАНК

Оплата відрядна від 40 тис. крб. і вище. Підвіз працівників з Броварів до місця ро­ боти і назад здійснюється транспортом заво­

,,8/ДРОДЖЕННR'' Броварська

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО с:СПЕЦБУДМОНТАЖ-503» (колишня СПМК:-503) запро­ шує

на

роботу

кваліфікованих

газоелектро­

зварювальників і монтажників (слюсарів­ сантехніків), які мають досвід роботи у мон­ тажі систем опалення, водопостачання, гази­ фікації і каналізації, на будівництво нових

житлових будинків для чорнобильців в с. К:орніївка Баришівського району. Перевезення працівників на об'єкт тран­ спортом підприємства. Виплачується надбав­ ка за роз'їзний характер робіт і компенсація на

приймає

Бажано

мати

особисте

від

Щолківська,

м.

телефон

4,

на

адресу:

БРОВАРСЬКОМУ

. ДБК

НА ПОСТІЯНУ

залізобетонних

виробів

Тел.

К:С-4361, ~ замірник сантехобладнання, - слюсарі-сантехніки, - машиністи копрової установки.

Оголошується конкурс на

заміщення

по-

головного механіка, провідного економіста. Оплата праці відрядно-преміальна. питанню

працевлаштування

за адресою: м. Бровари. вул. К:утузова, відділ кадрів, тел- 4-05-25.

131,

БАНК

з

Підприємство скуповує у населення ножні спеціалістів

іграшок

із

Телефон

«Зінгер»

штучного

5-68-55. с:АТ

з

та

запрошує

пошиття

виробів

на

та

хутра.

ОМЕТА-ІНСТЕР:.

-

страхування

своїх

четверонагих

ється новий вид страхування

Якщо

ви

любите

друзів, вчасно подбайте про них.

Звертатися за адресою: м. Бровари, вули­

ця Гагаріна,

6, тел. 5-53-02.

ПРОДАМ ТЕПЛИИ ЦЕГЛЯНИИ. ГАРАЖ з погребом в районІ «Торгмашу•. Розрахунок вільно­ конвертованою валютою. Звертатися по тел. 4-21-20.

ВТРАЧЕНЕ :{(ОСВІДЧЕННЯ ПРО ЕВАКУАЦІЮ З ЧОРНОБИЛЯ у травні 1986 року се­ рія Б, .N9 667907, хатегорія 2, видане Київською облдержадміністрацією на ім'я Кравця Сергія Лео­ нідовича,

дзвонити

Вартість сертифікату

від

-

5000

•новв

:ж:итт.я..

Ра.І.

-

а&Р9.І.ІІІІХ

rазиа ІІроироDJІ .w.eпyтatrla.

ВТРАЧЕНЕ nосвідчення

~.а;а'&ТОр Л. ВОЛОШИНІ!:НІСО. Гамта ІПОАІІ'І'Іо І 17 DЇТІІІІ 1181

Даі

IПOJ;J:

llt8ropoa,

• ."....

:811ТТІІ

~.

................ ---- _.,.. _.. ............

ІфО-с:.ІОІІІІСІt

~--

І

-

•па-

t

~..... •Іulq

-

А.

--.

114.

....uтар&, 8W~ Cr-\11..--f'IR4-11-14; ІWІШІ dАОІІ.... , _ .• . , _ . ·~

pqlo~

-

І

IU8E 11211.

•--"

,..,_..

...... І,

-

.......

д,,.

..,

AP7UJIU

btк.urt~

....,._..,

.O..C.oro І

-•

....а.

кований

JIIPA8.wtпa аІ --..а,

" - - .......,. ......_ ...._, .. - - . ,

а'рк.уш.

ЗамовлеН'НЯ

1-11-tl.

В ран ре...

цегляний

80JIOШJIJI8JIВO•

~~~-

-

Be-

ПРОДАМ З-кімнатну квартнру на 4-му поверсі 9-поверхового буднику (42 кв. м житлової площі). Кімнати роздільнІ, балкон, лоджія засклені. Звертатися у будь-який день після 15.00 за ад­ ресою: бульвар Незалежності, 15-а, кв. 152.

Вровар•, ву,а. Кйкиа,

..

груnи

крб. Верх­

КІІfва.ка об.Іастіо,

·-N-71;

ІІІа•ІА&А • . _ - . -. . .

- .......

....,, JIJICIY788IIU

255020,

PQ&IInpa

4-М-11;

-

4-01-11;

,_,,

'ta ТО.ІІІс,.. ІПА&.ІІ-П фаа11 ІfA-IAUWIIclв •• eтopfaux rаМТІІ.

І'І••п

РІЩАІ(ЦІІ:

ІІІ

крім суботи та неді­ лі, в представництво «Омета інвест» за адре­ сою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 2, «Шаховий клуб».

ТU.ІІІІІ

інваліда

ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ новий гараж кооперативний. Тел. 5-19-82.

ньої межі немає. Звертатись щоденно,

АДРІ!СА

.-..r •

3ІК:ІІОІІfПІ -е&ТИІ ре,&мціt 1'1148!'11, . . . . . .~КІ ІІІС . . І і раІоsн РцІІ -ро.- &88J"І'ІтІ8.

JtиKdi Вітчизняної війни ЗЗІ .N'Q 472457, :видане Бров:арськнм .райсоrцзабезом 19.07. 1977 ,року на -ім'я НуцеНІ~а ВооодйМІИра Федоровмча, ВВАЖА­ ТИ НЕДІИСНИМ.

~t._..,

раіІеІІноІ

НЕДІИСНИМ.

МІНЯЮ БУДИНОК-КОТЕДЖ у Броварах є «времянка•, rараж, погріб, альтанка, водопровід, усі комунальнІ зручності, земельна ділянка 6 со­ ток на приватний буДШІок або земельну ділян­ ку в зоні МОскви (Мнтищі, Перловка). Звертатись по тел. 4-18-41. ,..

НАС-

у

ВВАЖАТИ

з

найнадійніший захист ваших коштів від ін­ фляції. Інвестиційні сертифікати Акціонерно­ го товариства «Омета інвест» гарантія вашого майбутнього. Власник цього сертифікату має право: - на одержання 150 відсотків річних; - на одержання акцій в обмін на цей серт.ифікат. ·

розширює сферу своїх послуг. Вам nропону­ собак.

ТІЛЬКИ

й

ПРОДАЄТЬСЯ ЗВАРЮВАЛЬНИИ НАПІВАВТОМАТ (.220 в., 160 А). Дзвонити по телефону 4-09-37 з 16.30 до '17.30.

ФІРМА виконуе роботи по освітленню культурно-по­ бутових та виробничих об'єктів своїми сві­ тильникамн вітчизняного виробництва, а та­ кож інші види ремонтно-будівельних робіт як із своїх матеріалів, так і з матеріалів

"

сИJІИ

ПОТРІБЕН ЛІНОТИПІСТ. За довідками звертатись по тел. 4-04-51, 4-2~-56.

год.

здоров'я,

БРОВАРСЬКІИ ДРУКАРНІ

17.00.

вітає,

Вас люблять ,ріДНіі, хай шанують люДІи, НСНИІМ і ·МИ1)НИ'М коЖеН раНОК буде. серце не знає печалі й разлуRи, раді,сть прИ'.Носять Вам діти й онуки. Тож зиЧІимо В:ам Lще стільки прожити, Щоб усіх на століття · ~ЗоМогли з.апроаит.и. . Сім'я ЗАВОЛОКІНИХ.

5-64-99, 5-67-52.

до

9.00

Вас

Хай Х:ай Хай Хай

(Броварська філія) Вам найбільш вигідне вкладання ПРИДБАННЯ СЕРТИФІКАТІВ

Форма оплати будь-яка. Телефон для довідок 4- І 0-69, 8.00 ДО І4.00, З І6.00 ДО 20.00.

швейні маwмнки " з .1нrер

роботу

З ювілеєм сім'я радості бажає!

«ВІДРОДЖЕННЯ»

замовника.

Куnуємо

машинки

дження.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗУЄ кахельну плитку, шпалери. Телефон у Броварах 5-22-37

-

швейні

Рідну маму, дорогу бабусю ЗАВОЛОКІНУ Галину Іванівну вітаємо з 55-річчям від дня наро­

сад:

по

І ми В:а·м бажає·м ЛІіТ до ста прожити, й добрий слід лишити на землі. Сім'я ЦИКАЛІВ.

вари, бульвар Незалежності, 6-б.

машиністи крана на пн&вмоходу

Звертатися

Хай несуть на крилах ПіСНЮ журавлі,

5-64-99, 5-67-52.

Звертатися щоденно. Наша адреса: м. Бро­

конструкцій, - бетонувальники,

-

Шлемо найщиріші вітання з нагоди ювілейного дня народження НАЛИВАНІЯ Вірі Иосипівні. Хай кують зозулі ВаJм ща,сливі раки,

- надійний захист коштів від інфляції, гарантія Вашого майбутнього. Вартість сертифікату 6000 крб. Верхньої межі немає.

газоелектрозварювальники,

монтажники

грошові

року від суми

АКЦІЯ. Сертифікат УБ «Відродження»

РОБОТУ ПОТРІБНІ:

-

І

ПОСПІШАИТЕ РОБИТИ ВА'ШІ ВКЛАДИ!

пропонує коштів -

)JaGMO оаrато робО'JlИ

термінові

Наша адреса: Бровари, бульвар Незалеж­ ності, 6-Б. Тел.:

УКРАІНСЬКИИ

Дирекція підприємства.

Нехай М)1дрість ·тІЮІЯ :сивиною не сяє. Ти душеВІНе тепло ·нам усім віДІдаєш ... Хач літам, як но:ді, в~ароття І немає, Доля хай берете, як ти ·нас беретеш. Дружина, діти, друзі.

них.

вул.

5-30-16.

вільно

не менше 3000 крб. і без обмежень гранич­ ного розміру, з виплатою ІОО відсотків річ­

газозварювальне

Бровари

організацій

громадян

устаткування.

Звертатись· в

та

на­

Дорогого всім нам Григорія Михайловича ДУЖЕНКА щиросердечно вітаємо з ювілейннм днем народженіm. .Ва,жаємо віку довгого, Здоров'я сибірською доброго. Від дітей і любові й щиростd, Ві 1д природи і Бога милості.

валюту;

вклади на строк не менше

харчування.

Заробітна плата залежить від доходу і ви­ конання норм· виробітку кожним робітником і становить від 20 тисяч до 40 тисяч кар­ бованців (крім додаткових виплат).

населення

днем

-

І усмdшка не с:1юднть з шщя. З повагою НІНА, ВОЛОДЯ І НАШІ ДІТИ .

здійснює відкриття і ведення валютних по­ точних і депозитних рахунків українських та іноземних юридичних і приватних осіб; купує у

СОНІ 'ІНІ ВІТАННІ·

А тій ІПіСНі не буде RіНЦЯ,

Беаноіитовно

конвертовану

.N'2 38 (8397)

І побажаємо ·те, що щастям 'звуть людн, Хай життя Ваше пі,снею буде.,

БАНКУ

,.ВІДРОДЖЕffНЯ•

ЗАПРОШУЄМО НА БЛАГОРОДНУ СПРАВУ

.......

8

Щиро вітаємо з особистим святом родження Ніну Іванівну ЖУКОВИЧ. lllа:новна НіJНо 1ван:івно! Скільки рОіRі'В Вам, не nи:гаєм, Нехай лічать. зозулі у ,гаї, А ми з ними Вас прнв'Ітаем.

філія

УКРАІНСЬКОГО

Ж В ТТ І•

••

ду.

За довідками звертатись у С· К:няжичі, від­ діл кадрів заводу «Факел». Тел. 75-3-32.

!

J -.а.

IQНU КА

0.._

І

Тираж

N•

U7• 8.922

--

1866.

.....--.

m

-.

~ -

#38 1993  
#38 1993  
Advertisement