Page 4

Фейлетон І ВЗЯВ МЕНЕ СУМНІВ ... До недавнього в

питаннях

я

свято

три

часу

харчування

пок~а~ався

речі:

на

на

}JОЄЇ дружини готувати,

на власний шлунок і << Нул:нарну книгу». Перший авторитет для мене

так

і

щодо

інших,

сильно ОСЬ

то

нісінькі

якось черга.

пюди

просто

І

МЇСТО·М. Думаю. так

стоя­

ше

ти не будуть. Дай і со­ бі стану. Черга поти­ хеньку

що

-

кури

до nива

посуБається.

ри,

ція

з

синюватим

від­

курчата ...

Ca:vre

вони

мене

й

у

та;ка,

зацікави-

курчата­

на

сло.вом).

Чули про такі? реможно

жі'Нок, мовляв, та,

де

вчене

вам

те~шо­

знати

тиш;ою курчата,

тів· і неправильну ін­ формацію покУ'Пців» (?!) аж... поперс;J.жено.

табака.

пі'р

курчата

І що

та

вrважав,

чата-табака ці аль но

мене

До

ЦИХ

що

нур­

(!)

визначенням

r:

Програма

л ь н е

докумен­

було

тання.

торгівлі.

Де

14,00

упевне­

коли

хай навіть і матеріаль­ відповідальні.

М. ГЕДЗЬ.

життя.

голо­

ІІухівськоі

сіль­

ськоі Ради депутатів трудящих

Д. А. Різаиенко, замітку «Нро­

·

симо

мають

своїх

авто­

рія. Яблочков винайшов е.1ектрола:vrпочку, Уайт парову машину, а завбачли­ вий Зінгер запатентував «го.1ку з вушно'>~ на вістрі>>, без якої іі нині ніян не обій­ деться жодна швейна маши­ Різноманітні

вин;;,ходи,

сиплют~ся,

мов

з

Yr:i scP.H nри­

прогрес,

служать

створеного клубу сатириків «Гocrnep• (та.к скорочено звучить у них «Гострим пе­ ром») і задумалися над тим,

хабарництва, безгосподар­ ності і такого іншого. І яка несправед.1ивість! ніхто не обліковує затрат їх розу­ мової і фізичної праці. - Ні! - виріши:rи «гост­

скільки

перівці».

перше засідання члени ново­

винаходііЗ

незас;Іу­

жено забуто, скідьки енергії втрачено даремно. Прогульники, хабарники, п'яниці, безгосподарники, нероби, халтурни-ки, бракороби про­ понують десятки варіантів

« понращ~ння•,

поr либ.пення

й поширення проrу.'Іь.ництва,

людині.

-

Пора

ДОПОМОГИ»,

Надруковану

nередач.

в «Новому житті• .N!! 15 від 25 сіЧJІя ц. р., було обговорено ва

І розmиреиому засІданні кому.

1

Заува;кеиия

Програма УТ

11.00

вНRон-

11.15

визнано

гуртни

11.40

ху­

дожньо! самодіяльності, виділено кошти для придбання нового проrравача, rрампластивок. На жаль, приміщення Рожівськоrо

покласти

Ііірай цШ несправе;:tливості.

клубу T!Clle, в ньому немає мож-

І :;аснуяала П?..те:пне бюро

JІИВОСТі фіJІЬми

<<Таних не треба>>. Відразу ж з!дбулnся перше засідання. На обговорення пат~Н'ТО·

,lІеМОИСтруваТИ

12.10

КіНО• '

:;H'i'JT(;R бу.'JО НЧНССЄ'НО '!()'\'~· ри, :1 т:(озв<ту сказати, «~ина•

І 6.30

шено

видати

<<тнор<:с:vіу»

ко­

.1сктиву у склад; заl!\дуючої бакаліііни~д від~іло~1 гастро­ но:vrа N~ 1 Броварсьнсго зміш­ торгу К М. Чихман, прtщав­ цн Л. Ф. Головченко та пра­ цівника бази зм:шторгу І. А. Таранової. Вони запропону­ вали новий, хоча і не зовсі:\І оригінальний, ~Іетод продажу насс::енню розчинної

ка­

ви. У:човно його названо <,Своїм з-під прил<tвка, чу­ жи:vr з nричепом>>. Вина-

хі;:t випробувано в дії того

цього

рону

в

17

лю­

присутно­

сті ч.1енів << Номсо:vrольського прожекто·Dа>> го

та

оперативно­

КО~1СО:VІОЛЬСЬКОГО ЗаГОНу.

підприємства 09\.'}34 Анато­ лію Вро.нсьному. Винахід йо­

теж

мине

не

НОВИЙ,

17.30 18:00

такого:

просто, чи не так? Виграш в часі

і

гв.

Ти·м паче,

енономія затрат енер­

що

«еконо­

мію• в грошах можна покла­

38

одержали

процентів отри:vrаної

зи кави, женням

та й то до

неї

з

лише

3

ба­

наванта­

непридатни:vr

~ля споживання напівфабри­ катним торто:~1 «Нурортний>>.

Патент нізацію

J'<'Q 00002 на модер­ способу

обслугову-

він у

масиву

ходити

прикинув­

І на примісьRі шляхи

сполучеиня. КО'Нтроль

От

тільки

не спіймав

б

«На га­

рячому».

їм

21.30 «Вас

присв?.чена

колективного

ми

в

зок

зна:vrснитсї

жіночому

ж Е к-1 М. JI. Начальник Олексієнко повідомляє, що дtйс-

влітку

тут

можна

пабродити босон:ж, а взи;-.тку перетворюється

на

чудову c:vryry перешкод

Для

тренування

хлі­

пр;щівників

бопекарні, лазні, складу для газових ба.1онів, прально­

Досвідчені не

змогли

тури

номічної

винаходу, помітно

осRільки

з:нінює

1миквартирного

!данівці,

налю­ роз­

міри в залежності від ·по­ годних умов. Буде~ю вдячні, заінтересовані

органі­

*

своіх лення відремонтовано ламп розжарювання

та радгоспу розберуться,

ки що· беагосподаl!НИЙ будинок стоіть неопалюваний, принаймні, в першій половині лютого батареї жодного разу не нагріва.тшся. Що ж буде,

(

.........-~

. 1

якою керує, М. В. Якімов.

ні антени старих зразків, які ие ний стан покриття аулиці та від- гу до вулиці Жовтневої. Решту, М.

випуску брали

с. ЧЕ-

А. MEJliКIH,

ВОЛОВАДОВ С Ь КИ И,

KPitJK та Інші.

·~·~~=rщ;~m «НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган Броварскоrо горкома Коммунистнqсской партии УкраиньІ, городекого 11 районноrо

Советов депутатов трудящихся І(иевской области,

"

І

НАША АДРЕСА: м, і~~~АРИ,

вул. Київська,

154 ,

rоо~~оана

ЗАП'РОШУ€

НА

РОБОТУ:

бухгалтера-фінанснста, старшого бухгалтера розра­ хункової групи, діфтерів.

Адміністраnі.&.

аж до вулиці Маяковського, буде прогрейдеровано та підснпаво гравієм навесні, як розмерзиеться грунт, Виконає ці роботи шляхо-ремонтна дільниця,

капітальний ремонт М. КОРНІПКО,

.

дослідно-експернментао~&иа меблева фабрика

вувати миски та кастрюлі.

у підготовці

днем»

--~· Броварс&ка

трібним ремонт? Тоді вже, напев­

(заміну

«Ду­

Редавтор Є. ФЕда.а.

не, доведеться отак-от використо­

Ниївській встановлено колектив- лися до редакцІ'і на везадовіль- вулиці на ділянці від універма- В.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~

за

коли будинку стане по­

на ртутні участь·. І. КОЦЕРУБА,

докумеrr<rальних

20.45 інформаційний І!ІИnуск «день

кому ж наводити порядок. А по­

Громад.ІІИН, що мешкають по неможливо). У цьому році буде

но на будинку N2 304 по вулиці вулицІ Степана Разіна. скаржи- закінчено

!

будинку в с. Бог-

світильники здійснити nоки що РЕПЕННИК, М. PUЗI'UHIOK,

«У країна:.).

шечка».

якщо дирекції Богданів- ~

І ~ької птахофабрики імені Докучаєва не

тано­

свої

8 Ве-реанЯ.

19.00 «Трибуt"~- комуніста:.. 19.30 Художній rелефі.lьм

! l~одібне ttекає й мешк t:u,iв вось-

еко­

ефективності

.11ню

Фільмів.

! Цікава ситуація, чи не так?

патентозпавді

підрахувати

засідання,

Міжнародномv

18.00 Програма

прасувального цеху фабрики іJ.Іені Т. Г. Шевченка.

заЦії допоАюжуть нам.

*

шинелях:..

(Трансля[(ія З· Палщу куль·

<<:vшргород­

сьної>> (згадаймо Гоголя!) тут дійсно є. За свідченням

гу. Тут ви можете купити

на

солдатських

присвя'lене

що в Літках. Налюа-;а на зра­

якщо

будииках телеантени.

}.

жінкам.

17.00 К. т. Урочисте

не можемо

ПерейіШли на нову состе­ "ІІУ обслуговування покупців і в гастрономі М 20 зміштор­

ні кошти і замінити

{.М

Прt)грама,

Програма иа Киів і об~ст&

J{Q 00003.

сутність освітлення. Листа було надіслано до міського відділу комунального господарства. Заі .. . . А А С в дуюч;'Іи ВІДДІЛОМ · · оломого. У.' ньому він скаржиться иа рівників підприємств і оргаиіза- ка повІДомив, що силами коит легану якість прпйому телепе- цій з прохаивям знайти иеобхід- ри <<Міськсвітло>> вуличне освіт-

користування.

«Час:о.

вітають:..

22.10 <Екран молодих:.. <дівчата

за;:tовольнптн побажання мешханцін ву:шці Хс.рченка,

жа

50

І< .. т. Концерт, nрисвяченіІй Міжнародному жіночому дню 8 БерезнІІ. Транєтщія з Палацу культури «У'краі­

і6,55 Наша афіша.

На жаль,

го

*

Мультфільм «Подарунок:tо. іІ.формаційна nрограма с:Віt:­

2і.ОО Програма

кілька

ХОЧА ЛИСТА І НЕ BYJlU приймають програми на Киів НАДРУКОВАНО область (9-ий канал). ._ Виконком міськоі Ради депуд о редакц і ..І надІишов лист і громадянина А. В. Вайдецько- тат в трудящих звернувся до кередач на антени

«Проrрее:..

20.45 "На добраніч, діти!:о.

видається

«Таних не треба»

вулиця

і

цього року. Тепер можна ви­

вони

вого

вартість

квн1'ка

(ЛЬВІВ).

нп:..

НЕ'­

вже про

більше звичайного. ·за

очевидців

ще зберігалося в <<загашни­ ку»), чужі (покупці) - не :ювсі:н:

що важить

разів

сти до власної кише-ні. Під­ рахувати її неважко, З"Наючи

здійснено досить успіпmо на маршруті ]'fQ 2 24 ЛЮТОГО

заДСВО.1СНЮШ:

те,

майже

кажучи

гроюі

да<вай, а квитків nочекай (че­ кай, не чекай, все одно не одержиШ). До геніального

ЇМ

.1ІШШЛІІсл

знайо:~-1і) за­

межливс, не

посвідчення патентного бюро

дісталося 69 баночок із 200 (:11огло бути іі більше, бо 55

(родичі,

Перегнути його

тч·вність автора. Я:<що ко­ fЛ>Тко, то суть раціоналізації до

свято:..

ті».

18.30

в елегантній напівка ртону .

н.с.опотання:-.т покупц:r: житдо­

ши потік пасажирів у години <<ПіК>>. Перше випробування

Свої

грамів масла :''па.ковці з...

але са тн рики виРішили зва­ іhИП! на молодість і nерспен­

<Jіюдиться

висока яt~:ість•. «Гарантує стандарт:.. Для дітей. «Зустрі<т~ємо ма­

(Харкіs).

вання пасаwмрJв після корот­ ких дебатів надано водію ав­ тобуса а втотранспорти о г о

го, П·равда,

1!JІ11

«Шкільний екран:.. Російеь­ ка мава для учнів 9 KJtacy. «Матеріал дл11 роботи no розвитку мови. Відrук nJ)O документальний фі•1ЬМ». Худож•tій фільм с:ГМQвне інтерв'ю». Наша афіша.

17.00 Те.1ежурнал

Патонтне бюро ТНТ -"Таких не треба'' Анторське еві д о ц тв о одноголосно вирі­

с:ПоJІ.аруиои

15.55 16.00 еДевіз -

ХUДИ·>,

* * *

•'\'Q 00001

Новини. Телефільм мами:..

справедливими. ДJІя поліnшення

роботи відновлено

І

дів. Інформаційна

nрограма •Час». 21 ;ЗО К. т. Че-мnіонат свіТу г фі­ гурного катапнІІ. Чоловіки . Дові.'lьна nрогра~а. (Ко.цо­ радо-Спрінrс. США) 23.00 К. т. Концерт артис.тів ~~­ рубіжної єстрад\1. По ~акін­ ченні ноаини, nрограма

21.00

++++++++ Як повідомив редакціі

США).

Програма nередач. К. -т. Прем'єра ху.11ожньоrс тедефільм.у «Проліски». «Москва і москвичі:.. К. т. сТвор'lість юних:..

концерт, nрисвячені Міжна­ родному жіночому JІ.НЮ 8 Березня. ТранслиціІІ з Кремлівського Палацу з'їз­

продавцями

стають кастелянші, не-

Б~Д-

nрограма.

15.05 15.35 16.00 К. т. Урочисте засідання і

ності у тому, що подіб­ ,не не повто.риться. Тим паче,

Довільна

(Колорадо-Спрінгс,

дянської

взятися

З8J! теле·

гурного катання. Парнє ка­

13.55

тоді

nередач.

10.15 К. т. Чемпіонат світу з фі­

ра­

но

зготов <ін а

с·воє

К. т. Гімнастика. Новини. К. т. Концертний студії «Орля».

по­

ва виконкому

на

9.05 9.20

правил

• нового

А це зібралІfСя

Програма

Ніби

ніякого

ЦТ

9.00 9·.30

покарання ді­ виконуючій на обов' язни заві­ В. С. Нонояал.

ПІС"1Я ВИСТУПУ

Усі великі віднриття (та й

скорюють

не

П'ЯТНИЦЯ, 7 БЕРЕЗИ,.

В. Заїку

рушення

ж

вони

І

рогу ;!ОСТ'!ТКУ.

й

і

то спе-

-

Какафе

І нічого більше.

ціну 1 наР,бова­ копійок. За та­

МІ

новинки

Таке ж сталося той час дуючої

60

Випуск

на.

за

категорії

З.

«неп р а в

оформлення

ще

воно

++++++++++++++++

малі теж)

«Ниянка»

закортіло ж

харчування

JХ'І.ЙСПОЖИВСПЇШШ, сте.'JЯНШу (?)

~1а.1и б б~·ти до-рожчи­ .\ІІИ ще на 90 копійок. Та на тане, видно, не

визначення.

СУ).ІНіВ. я

!іИМ

таке

Ось саме тут ВЗЯВ

на

гро­

за

~тали нєць

і пе­

-

глянула

з об єднання

А тут маєш - си­ ренькі тобі, з синюва­

й

останньому

ра•

«Номсо­

прvженто­

мадського

першої

це

акт

мольсьнто

за­

чудернацьним

курчата,

продавця,

що

дружину

складі, явно хизуючись

звичайні

повідь в;:~.

зв­

новинка така. Але на }1ій по;:tив у · паnладній N9 022510, виданій се­ миполківськи:vr кафе "Ниянна», ті курчата носили назву курей

не

лос

та по такій високій ці­ ні йдуть.

можна

сме:жити (якщо вона м~~ час та бажання Тра ТИТИ ЙОГО На ЦЮ марудну справу).

глянути,

Це

придивляв­

що ж то воно за мудра­

тають

попросити

табака! (при цьому зробида сильний наго­

ся. А жінки-ті більш практичні. Ловели мо­ ву про курей, та й nи­

яну

~юr.ипІ в ресторані або

заявила:

-

першої

Уже й стіл з <.дефіци­ тами>> видно. Пиво, ку­

тінком

ном

було аЖ справж­

категорії по 2 карбо­ ванЦі 50 копійок. Мені воно якось ні­ би й байдуже: на ку­ рей не цілився, біль­

вони

ЧОМУ.

Іду Бачу:

силівна Заїка, яка здійснювала отой про­ даж? Спокійнісіньким то­

ЕИ:·rЕИЛОСЯ, 32). Поруч

от

похитнулися.

кругленька-1-60,

,:юrрам (усього тих кілограмів, як пізніше

залишився а

І щоб ви думали від­ nоаіла їм Зінаїда Ва­

має значити 1 карбова­ нець і 60 коnійок за кі­

уміння

незаперечни"І!,

ли. Вірніше ска;:;ати, ц:на на них. Така собі

страва,

;•••••••••••••••••••••

t

І

Броварському комбівату громадськоrо •ар'""'авиа • ." .. НА ПОСТПІНУ РОБОТУ ПОТРіБНІ: об

І нанню, виконр художинк, ' інженер помулярtf, обJІад-

кухарі всіх розряд· vuv . . ІІІ, .. "-ОННІ пращвникн. Звертатися на адресу: мІ·

сто І>ровари, ВУЛ. Киі:вс~ока,

і 148.

·

Адміністрація.

•••••••••••••••••••••~~

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~-~~~~q~~~~~~~~~,~~~

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3·82. заступника редактора _ 111-4-47, відповіда~ьноrо секрет~ря, відділу сіJ!ьськоrо господарства, ко.респон-

~:~::ої м~:~::~~о Ф:т:~~:е:::::::т; _19 ~~~~~- відділів промисловості,

І

rа3ета вцdдить У вівторок, еереду,

~~~::~~~~?

lнДЕкебі;;Б;;а;с:н;-;-;~;;Кні~;:О~~;;;;;;;;;;-;и-;;;и;т~.~п;.іlі;;фії-t:Н;:К;всі'7о"";~:;;:.к:І"~;:-ї54.~:- ---·;.;i2si-if2s2:""

~

#38 1975  
#38 1975  
Advertisement