Page 3

ВІЗЬМЕМО ВІД ТЕХНІКИ ВСЕ

..t::&=-::i ~ phu во виробницrву ау .-eJ&&ni nро,цупів

і прода­

nтахів­ :181\ТN ВИІtонав ще тор.ік. На .МиmіІ, заверmа.льний !)ік JЇІІ J'38В підвищене соціалі­ С'JІ8ІПІЄ· зобов'язання прода.о

AЄP.Jt&Bi

-.ь і

1

І І

80 мільйонів шту~~:

705

тонн м'яса..

rnдовому

здобутку nта­

-.пів велика частка і JlatiiOI'O трансвортного цеп, Ае •ІІІІІІЦJ&19 а.втОс.іюса.рем. Мину8ІWІ ~У ймо колектив ви­ своє зобов'язання на 1К процентів, собівартість !'ОЩІ&-ІtЇJІОМЄ'іР& ЗНИЗИВ З 8 ДО 7,6 мnійки. Сумлінно ПОТf!У­ ~~ ба.rа~ шоферів, тра.к­

u-. ·

'fОри&rі~. сJІюсарів, які набага­ СВОЇ виробничі мв,а;ания і зобов'язання. Взаrа.tі у иа.с колектив не­

мо.'ІОДі, ~

t)a.ra'ro

ІІfJИЙШJІа З

рядів Радянської

АрміІ.

Всі

трцюьс.я з ет•узіазмом. Дру­

гий рік у цеху діє школа Іt&му­ ніе-т-ичної нраці. Всю діяль­ ність механізаторів ц.еху спра­ На завершальний рік п'яти­ річки наші транспортники на­ мітили новий рубіж. Вони да­ ли слово на перевезенні

про­

та інших

господарських вантажів

виро­

ського

народу

все ширше

роз­

аии.Іаі,

успішно

ЦК КПРС «Про рух

ному трудяться нині, щоб до­

етрuкuво виконати шшн 1975 ПоnередУ в змаганні

fJOKY.

йдуть Ш6фери Одексій

Бабен­

ко, Дмитро Калениченко, lоон Кочет~tов, трактористи

рій Легеза,

Васидь

Григо­

Цюкало,

с.11юсарі

Іригорій

Васидь

Борисенко,

Мухортов,

електрик

ти. Але в той же час вони по­ госпuдарськи доглядають авто­

машини, трактори

й устатку­

вання.

І. КИСЕЛЬОВ, автоеJІюсар Київської

Травень,

механіза-

~ИJІІ

з важливих

за·в­

соЦіаль­

но! щюrрами дев"ятої п'яти­ рі~є nостійне nоліnшення

Якість

занять

приходом

ра

по

на

зросла

посаду

техніЦі

з

інжене­

безпеки

кому­

виробничих

~ боротьба з травматиз­ ІІОМ

та

стуnіиного

fіраці

на

підприєм­

п··.порушеннями

пра­

інженерно-технічних

пра­

ви~·~хніки безпеки. Чи~о заходів у

Цівників

:наtфЯмку

До занять зі слухачами зав­

цьому здійснюється на

заводу

з

nравила­

ми і нормами охорони праЦі.

сприяло

і

методу

ки

безпеки.

хисних

nроІ!ІеДЄНоІ роботи є вже хоча t · ·те.- що крива трав­ •атИ:JМу на nідnриємстві за

реглядає інструкції, nам'ят­ ки з техніки безnеки, :Які можна

rр<Щ.адські

. ro

сжтатн роки різко nішла до­

JJизу: :Юльк!сть нещасних ви­ JІаД)t18' зведе:но до мінімуму.

J.tijX . успіхів досягнуто, ·. ·· зСІ.вдюtи актив­

~pfi)lic::itll,

ЖІС'!'t. заводського

~niJfКи.

комітету

Тут

.створен?

бесід

використати

із

пе­

nід

час

виробничниками.

Зрозуміло,

c-ra:.iut-

стовнішими,

став.Jt~

змі­

до

них у виробнич:никffі··· знач­ но серйозніше, ніж було раніше. Робітники, інженер­ но-технічні

працівники

зна­

ють: Володимир Іваноnич

-

засобів

тижня лять

й за:ій.іт~Л па

технІці безnеки

інсnеюори

огляд

свого

проводиться

якої

голоаний

начальники

пра4}~;JЦокварталу. на завко­ Мі Іі@спілки заслуховують­

ей ;lirl)'r'І:І начальників І\еХів про .JІ~:~t(онання норм техніки безІJЄХИ у. бригадах.

Ан~іЗ · nричин травматиз­

'Іtl.'/ ІЩИазав, що більшість не­ щасНи~ виnадків відбуваєть­

ся: .ІЩаслідок

·ra

незадовіJІьного

За минулий рік з црави­ ла:v~н техніки безnеки озна­ йомлено 29 електрозварни;-;ів, 5 токарів та кранівників. Учнями прийшли на завод Мш;ола Нозуб та Валерій Юхненко. Після ЗО-годинних занять у кабінеті техНіки безпеки обом було вручено посвідчення. Нині юнани

мати;зму, nращ

і

техніки тИвні

поліпшено

nроведення

занять

рі­ по

техищі· :безпеки. Проходять вона у добре обладнаному R'd1f:l~i. МіЦному закріnлен­ ню звано спри-яє т.аціJІ:

наочна

агі­

nлакати, схеми, щити,

яМі знайомлять з nравилами виконання

металообробних,

електрозварювальних

та

ін­

КИ!ВСЬКІй

птахофаб-

риці uборот стада за рік nонаА nівмільйона курей-несу· чок, які в основному утримую­ тьсІf 1t кліткових одноярусних 6атІJН'ІІХ тиnу ОБН. Якщо вра­ хуаатм, що· пташники з бата­ реями ОБН мають вузькі nро­ ходи, то буде зрозумілим, які виникають труднощі при садін­ ні птиці в батареї або висад­

підприємства. ведеться з три­

буни партійних зборів. Ному­ ністи

беруть

активну

участь

в оформленні куточків тех­ ніки безпеки в цехах заводу, здійснюють

ших робі'!'.

НА

організація Мова про це

контроль

за

поліпшення безпеки

ня.

Тому члени науково-техніч­ ного товариства nтахофабрики старший інженер В. Я. Бондар,

слюсарі В. В. Моця та В. І. Моця запроnонували спеціаль­ ну

nлощадку

для

полківськоі nтахофабрики у wщиках, nереносилася і висад· жумлас-я в клітки вручну. В кожнаму ящику 20-22 курки вагою по \,4 кілограма. Таким чик.ом, коЖний ящик із nти­

хається

ляючих металевих рейках, які встановлені на каркасі одно­ ярусної клітки. Транспортуюча nлощадка з

цею важит.ь

відстань

30-32

кілограми.

80-85

метрів. І на цю віддаль з кін­ Іlfі в кінець nереносили живий вантаж на руках. А якщо вра· хувати, що цю ~ роботу вико-

о

П'ятниця,

ящиків

з

транслорту­

вання

nташпика

не

видно

на

туюча

nлощадка на

ящика ми

nтицею.

малюнку,

з

роликах

Як

трансnор­

nтицею по

пересувається

пташннка.

ру­

наnрав­

на

всю

Робітни­

цям, які виконуЮть цю робо­ ту,

майже

не

доводиться

кладати зусиль. можна зупинити в

до­

Площадку потрібному місці nташника і висадити ку-

7

березня

1975

року.

пози­

лише

у

зменіllенпі травматизму. З:о.йцніла трудова дисциплі­ ІЩ

підприємсні,

зросла

продупти.вність праці. І, пев­ но, не відійдемо далеко від істини,

й

якщо

скажемо,

що

успішному

виконанню

ви-

nланів

колектив

заводу чималою мірою завдя-

чує добре nродуманій і на­ лагодженій системі охорони працІ.

постійній

nоліnшення

боротьбі

умов

М.

рей у клітки їх на забій.

Ми

тилу

Нашу машину оточують діти. Вони, як і скрізь, мету­ ш.rн,вJ, галасую·!ь, намагаються скрізь ПlJОЛJзти. Щоl:ь розпш;ідають, пробують рученятами погони, зірочки, м~;­

далі. Зустріч незаоутня. :У багатьох сльози на очах. Сер­ жант llономарьов і рядовн~-НужНfl-- nоч~и пригощати

дітлахів со.пдатськилr цукро·~~:· f[QjЇИ.всіх уже було обді­

лено,

дlт:І

раптом

відіНШдІІ від

вишикувалися в дві

машин,

..

і!іби по команді

шеренги· і проскандували

«Живео

1\расная Ар:.~ия>>, <<}Нивсо Советс~;а Росс:ия>>. Знову зустріч із nартизанами, На цеН раз у місті Біла першої Церква, що в дванадцяти кілометрах від нашої зупинки. Тут у двоnоверхсвому uудинку розташуuався націощш'=>ниіі комітет. Біля двегей ного вартовий-nар­ тизан. lІі;}ніше з юш розr,ювш;:ш. І>ільше двох років вою­ вав· проти фашистів, багато ро;:шовіДав про свою односеk ку Станну J\Іlунчан, яка керу.зала партиJанськиl\1 з'єднан­ ням.

Ще одне знайомство. на цей раз із 50-річним сербом Мшче Іlопоьичем. Він брав участь у першій світовій віН" нl, був у полоні в Болгарії. Там JІіІ{увався в російських гос:1італях. вивчив російську мову. }Нваво цікавиться на­ шим

житт:.1м, думає

про

світле

1\іаіібутнє

своєї

Батьків­

щшш. Прибув 1\Іінче l!опович СІС;J;И на народне зібрання, де

буде

вирішуватися

питання

народної

влади.

/J.o

nів­

ночі рОЗІVЮВЛНЛИ 3 НИМ.

28 жовтня. Н селі ЗагайЦі nобачили багато німецьних машин. бота партизанів.

Місцеві жителі

розповішІ,

спалених що це ро­

•. 29 жовтня. По дорозі на Новин зупинили

партизани.

ло•іt:ться кожноr о з них обняти, кожаому подякувати, адже вони затримали тут чимало фашистів, деnомігши тим: самим нам

швидшє

просуватися

вперед.

Поблизу міста Панчево величезний бомбовий склад. На кілька кілометрів простяглися штабелі старанно ук· ладеного с:vtертоносного вантажу. Тепер нін не зможе зав­

дати шкоди ніко;ну.

Партизани,

я.к вони самі

висловлю­

ються, <<ВЗЯЛИ ВСе В ПО,10Н>>.

5

листопада. Прийняли на аеродромі кілька бомбарду­

надьних

авіаполків.

Готуємся

зустріч:::ти

27-і

роковини

Велююго Жовтня. Разо111 з нами юго·слави. Для них це теж велике свнто. У центрі ~11ста звели трибуну з ве­ ликою

червоною

зіркою.

Тут

буде

парад

і

демонстра­

Ція.

КУХАРЧУК.

no.JIErm;,, G ІІІ• АЦІО

розповідаємо

птиці в

рік

ІІТ АШІІІІІІЬ

або взяти звідти

nолегшуючий nристрій

за

праці.

новЕ - у виРоБництво ІІРІІС.ТРІіt нують жінки, то стане зрозу­ мілим необхідність нововведен­

умов правил

дала

результати

до-

nі з них. досі технологія була така. Птиця, що надходила з Семи­

.llовжина

зниження

дотрю\ІаННЯ

робничих

.:

уваги.

актив

тран­

на

охорони праЦі приділяє парт­

Ву~; значно ~нь

до

цехів,

мованих

на

взяли

ін­

безпеки,

про­ спря­

ництві, постійно зростає їх майстерність. Токареві Ми­ колі Нозубу, наприклад, вже присвоєно третій розряд. Велику увагу питанням

Це

техніЦі

Така чітка система філантичних заходів.

успішно трудяться на вирuб­

ницт,\V.

у складі

інженер,

лення.

nра­

нерозуміння

охорони

nрофкому. Вона переві;JЯє санітарний стан робочих місць, забезпеченісrь робіт­ инків спецодягом, роботу вентиляЦійних засобів, освіт­

вил.:і·.Н9Р_М безпеки на вироб­

знаинп

День

nроходить· комlсія,

чення про дозвіл працюваtи на виробництr;і вручить лише тим, хто грунтовно ознайо­ мився з правидами роботи, технікою безпеки.

охорони

Недоліки

праЦі .. В цей день по заводу

ЧJІЄ~.Іf ІУ робітники заво­ /JУ ,. . постійно ст~жать за ДОТ~j!ННЯІ'tf норм 1 правил тех~tІ(~ б~зпекн на nідпри­ «ІІСТві.· .У .всіх цехах є гро­

~ · інсnектори

дільшщь

nідроздіду.

женер по

охорою

усіх

роб­

одразу обговорюються і на­ креслюються шляхи їх усу­ нення. Нрім того, щомісяця

людина принципова, і rюсвід­

по

Що­

цехів та

.N'2.N2 31, 35, 36, 37.

194:4:

здійс­

тощо.

начальники

прац1.

:комі~Ію.

Щодеt:но

нюється бригадний нонтроль за станом робочих місць, за­

жди

ретельно,

Початок у

три­

контролю

за виконанням правил техні­

ексnерІОіІІентальному заводі веепцартного комунальноо&Іаднаиня. Наслідком

готується

праці

застосування

.

Шляхами визволення

Зниженню травматизму та

умов

р. Неподалік станції Естерхазе, що на австро­

.._...-_........_".._,.-~~._,-........,....._._-.._"._......_.......~

завдань.

поліпшенню

умов·..

ко.иу

триманням техніки безnеки при виконанні робітниками

ніста Володи:'ІІира Івановича Луцика. Ось вже кідька ро­ ків знайомить він робітників

1945

угорсьJ{,().му, кордоні, вперше було PQJ.~opuyтo вузол зв"язку в мирній обстановці. На фото: ко.мандир роти зв'язку 796-га БАО капітан Черн.уха (в центрі) дає вказівка ко.ианdиру взводу зв'язку лейтенанту Сидоренку (ліворуч) та начальнику тслефонно~те.леграфної станції старию.Іtу сержанту Мудрuць­

птахофабрики.

ГОЛОВНЕ--ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА .-иь 6агатогранної

М. С. СИДОРЕНКА

вироб­

техніки все, що вона може да­

гортаємо соціалістичне змаган­

З ФРОНТОВОГО ЩОДЕННИКА

цеху по-удар­

ЦК КПРС до партії, до радян­

виконати своє зобов'язання. Практичним керівництвом до дії стала для нас Постанова

аннй, ІІJІа.целюбний. У ньому

:иередовю:ів

r:ашого

Іван Циба та багато інших. Ме­ ханізатори прагнуть взяти від

ня в кодективі, щоб

дружний, згурто­

Вагато

бити півтора мі.'Іьйона тонна­ кілометрів і знизити собівар­ тість одного тонна-кіломе'фа до 7,5 копійки при плані 7,6. У відповідь на Звернення

, . ПЄІ)ЄЕРИЛИ

ue

На нонкурс

1'8СІЮ,В:а:ретва

за дос.яrненн.я найвищnї прО­ дуктивності праці і макси­ мuьне використання 'І'СХНіч­ них можливостей машин». ництва

мовує партійна група.

дУктів птахівництва

торів ~ЬКІ)N

про

цей

роботу nташниць

тому,

що

утримання

одноярусних бата реях

ОБН

nроводиться

не

тільки на Київській nтахофаб­ риці, а і на Богданівській, Семиnолківській та в інших nтахогосnодарствах раі'tону. Рекомендуємо транспортуючу

nолегшує

Виготовити

застосувати nлощадку,

роботу

її

яка

nташниць.

дуже

легко

в

місцевій майстерні. д. ЗІНЧЕНКО, старший

ветлікар

об'єднання,

голова

nтахо­ науко­

Рнс І

во-технічного об'єднання. Т. ветлікар,

о

ДЕМЧЕНКО,

вчений

секретар.

НОВЕ ЖИТТЯ

На фото: nлощ.адка для транс-\ nт~шнику портування

о

ящиюв

з

птицею

в

клtтки

о

при

або

3

садінні курей 8

висаджування

стор.

їх.

#38 1975  
#38 1975  
Advertisement