Page 1

•Російські друзі­

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КР.4.ІН, ЄДНАйТЕСЯ! :::::::~;;;:::,,:..:~~----··-:::-~ f\o

-

.:NO

зв

І'

(3942>

П'ЯТНИЦЯ

7 р.

1975 Ціна

2

Броварах

в

БЕРЕЗНЯ

Тепло і гостинно цю1и дня'ш зустрічали броварчани представ­ ників Щолковеького району Московської області, з яким ю;ага­ ється наш район. Вони прv.їхас1и, щоб пі,Jвести підсумки змагання

коп.

за минулий рік, об:міня.1ися ду~ша~ш щодо вивчення передового до­

свідУ, продовження з~игання. Де;lі'гацію очолював секре.тар Щод­

ГАЗЕТА

ковського міського комітету партії Ф. С. Андреєв. В складі делега­ .ції - директор рі:lДГGСПУ «F.расньІіі .'ІУЧ» Г. Ф. Бабенко, майстер ма­

ЗАСНОВАНА В

шинного доїння ДОЯРКа vадrоспу «Фряновский»

РОЦІ

1935

~~~~~~~~~~----------------~~ KOMJTETY ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБJІАСТІ

'

У ча з П ре3идії

СЬКОГОСПОДарСЬКИХ ку.чьтур,

Ради СРСР

чани, урожай з~рнових культур

орденами і медалями

Українськоі РСР

Під час перерви

рому

народt•сгосподарських

прнміщенні

заводу

вирІ)5ництва і про-

одній

із

стін

квітня

«19

ці наго>Jодити:

покриття

Парфьо­

свої соціалістичні зобов'язання на заверша,1ьний рік дев'ятої п'я­

елек-

Антоніна

тирічки. Одьга Петрівна вирішида одержати від курки-н9сучки по

260 ЯЄЦЬ і ДОВеСТИ ВЗ..'ІОВИЙ зоір ДО 5 МЇіІЬЙОНіВ 339 ТИСЯЧ штук. Сдово в неї не розходпться з діJ1ЮІ. За перші два ~Ііслці вона

Галич тсt

одержала по

За .дОflерєдніми

І<раши

в

Грінченка Миколу. Пз~'РО'І!ИЧ'а ~сь на секретаря парткощ· радгоспу І Н_ІСтка «Требухівський». Fоман~ннr.:. <•

·ції в с,ільськогосподарському ВИІJооництві.

КОрИСТl

1 ·пrць

Нс.г1з.

-

Дасика Михаила Олександрови-

будівництва в місті і районі, прове:~ення ь:онцентрації і спеціа.'!іза­

1тнчноrо суботn_ика буде виго• TOB.1JЄ:If0 2750 СВІТИЛЬНИІ>іВ, 190 7рибуні молода ~~му- і настільtїих ламп <<Іква>>, 100 Иатеринс. ТимофнвІ;Jа 1 люстр «КристаJІ-1 '>. 2000 одицей" день для рідІt~І

КНаИб!ЛЬШе

nускорегулюеальної апа.

Вчаться агітатори

комссМО.'JnСЬНО·МО· І ратурн та багато інших виробів.

лодіжна брига;:<а складальниць, І Зароб"1ені

гроші

близько

-

радгоспу «Літ· ~ - говорить вона, - вирі.шила І rрьох тисяч карбованців - бу. І nра~ювати під д.::візом «::>а ее-\ дУТ? nерераховані у фонд n'я-

.

.

~r

Кеуш Наталю

бР

за того

t

х.lопцю>. Исжна

:• И!,ИТ!ВЩ' робітниця да.ТJа слово пеnев:ІКQ- ~ Богданівської птахо- ~ нати своє завдання на 25-·30! ! проіІснтів і зароблені гроші пе- 1·

•. рерах.увати т еличуна с гепана п рокоповича 1 1' старшого зоотехніка tИЇвськоІ t в

птахофабрІШІ.

І

ТРУА~вого Червоного

п раІ1 ора

у фонд суботника.

птахофа\ІІJИКИ.

М. ХЛИПА,

секретаІ' партійної оргаНізац1І ~вс~· електротехнічвих виробІв.

------------

"

.. критого грунту прискорюють •1 1'иївськоІ темnи вирощування розсади І

~·ування на полі ' ОдДЛЯ висад=

лан-

Заїку Ос1ену Денисівну

лятницю

ра;~.госпу

кий». Какун Г а.1ину

-

те-

«Жердівсь-

Трохимівну

-

дояр~у радгоспу «Плосківський». ча

Какуна Костянтина Данилови­ - бригадира радгоспу «Плос­

ківський».

•~ аrІТаЦ!l

Климась Таїсію

Антонівну

-

репродуктора.

Ковальова Віктора Олександро-

вича керуючого . відділком радгоспу «Великодимерський». Корнієвську бригадира

Ніну Михайлівну Семиполків.ської

птахофабрики.

Устименко

Галину Кирилівну

доярку радгоспу імені Кіро­

ва.

-

Хоменка

Дмитра

Єфремовича

дояра

радгоспу

«3авоrиць-

аий».

всі

1

Ців. Щодня на Цій роботі зайблизько

п'ятдесяти

чоло-

вік. Робітниці запікірували розсади ранніх помідорів для ви­ відділках

висаджено

та­

кож у поліетиленоМ й торфо­ nерегнійні

горщечки

розсаду

на

g

гектарів.

На nікіруванні розсади й ви·

готовленні поживних горщечків серед робітниць другого відділ·

ванІ

Марією

Іванівною Моска­

ленна та Ганною Іванівною Несіною. М. ОНАШКО, бригадир бригади закрит~

ro

rруиту.

завершального

року !

"

Поті'І відііувся обмін досвідом. На з.акінчсння учаснш;и се,Іі-

п_роІІз.rанди ..і. hapy

МІСЬКОГО KOMlTeTJ

пapTll

переглянули

кінофі;1ЬМ

«Т]JУДНЬІе ГGДЬІ ВОЙНЬІ».

Г. АНДРІЄНКО.

гання за звання «Госпо;~арство високої ку.чьтури землеробства)> і звання «rосподарство високої ку.чьтури тваринництва».

Більше п'ятнадцяти Р.оків тру­ диться в ремонтній майстерні радгоспу «Пухівський» слюсар І. Ф. :Катункін. 3а цей час Іван Федорович зарекомендував себе

здібним спеціалістом

і завоював

високе звання ударника комуніс­ відзначаються Катерина Пили­ тичної праці. Високих показни­ лівна Таран, Ольга Мар:кlвна Зозуля, Ганна Дмитрівна Бон· ків иині домагається І. Ф. Катун­ сільськогосподар­ даренко та багато інших. ІtіН на ремонті У бригадах Олексія Павловича ських машин, виконуючи змінні Дяченка та Валентина Іванови­ норми виІЮбітку на 115-120 боті добиваються ланки, очолю­

заповцника

с.'оцІ'алІ'стичних зо- Г. І. Алексан";рова.

Київське обласне управління сільського господарства, Київський

ка високопродуктивною працею

ча Нагібіна з третього відділ­ ка найкращих результатів у ро­

науковий пра~івш:к

обком профспілки робітників і службовців сільського господарства і заготівель, згідно умов, пjдвс.ча підсумки соціалістичного зча­

'

саджування на 15 гектарах. У .теплицях на другому й тре­ тьому

пропаганди

Високе звання

сили овочівники

зосередили на пікіруванні сіяннято

атеїстичної

завдання серед окремих верств населення»

СМ. К. Козій. Він також зупинивел

nлощу 70 гектарів.

ранньої капусти, якої вистачить

nташницю Пухівського племптахо­

"

щено сіянці, яких вистачить на Тепер

Лекцtю на те~ІУ «Про форми J

мет(J;~и

ідеологіЧНD:ІІУ :~рочитала

і ;ід.уюч_и_ й _відділом

них тільки помідорів вирощурадгоспу-ко:о.rбінату ватимуть цього· року в rocno-! 100 гектарів. «Калитявсь~;иіі)> імені 50-річчя дарстві j Висівання насіння проводи-

«Про

~ с;ев'ятої п'ятирічки» виступив за-·

оператора

Глей Марію О:Jексіївну

1-

і бов'язань

1..

кову радгоспу «БобрицькиЙ».

3 доповіддю

~я п."а"нt'в

бригад за-

мо в кілька строків. Уже виро-

птахофабрик міста та району.

заоезпеченню уешшного виконан- J,пєво-Печерського

в теплицях радгосnу «Красилів·

СРСР.

агітаторів і: на питанні підготовки :ro 30-річ-

оргашзацш, установ, радгоепш 1

.,a.~rKOJICicTИBlB по_

Людно зараз на nарииках і

Буйвол Ната.1ію Фе~орівну

ВІ'до'vвся семінар

' ~ голів первинних організацій то-' чя пере>Іоrи радянського народу Іварис:ва -~Знання» підприє>І_ств~ У Вr.:пп:ій Вітчизняній війні. .

Ирощуємо розсаду

Во.Jо,:.(юІИра Степа- ський». Колективи

оператора

тирІчки.

мільйана штук ·Еєць.

відгодівлі свиней на промис .1овій основі. Нащі гості відзначили високі тоши промис.'Іовоrо. і житлового

.

nщрахунка-

І гаw-Аджє ~й прагне з-ро-- vи rrtд "іас ленінtьноrо номунісбкт~

штук яєць від к.урки-иесучки, а від всього ста;rа

47

1,3

Російські друзі побували також у ра;;:'ІJспі-комбінаті «Ка.'Іитян­ ський» імені 50-річчя СРСР. Тут вони цікавились організацією

пюдей працюватимуть,

В усіх настрій бадf~рий, піди~-. ~ю•цJ втома.

майже

-

як один' і·.JіСтІпшення добробуту радян­

субоншк!~>. ~І СІ»<ИХ

сений. Бажаючих DИС'І'.)ТІІИТИ ба·

-

Бородавку

цеху

л о з у н r.: J!<fr ·~могутності .нашої держави

усі

-

ства і тваринництва у 197 4 ро- на ко~1УRістичний

новича -

Начальнии

На Київській птахофабриці що.1;;овці в~ .1и дружню розмову з пе·

редоною пташпицею О. П. Галицькою, яка нині доглядає майже 25 тисяч курсй-нес~'ЧОІt. Вона подіаи.1ася досвідом, розповіла про

обговорити свій план про-~ іНші. заnевнили, що в ім' я І'!едення «червоної суботи». На Аа~:Ьшого зміЦнення економіч­

дажу державі продл:тів зємлРроб-

Орденом

ст.ину

Ні праЦівники на мітинг, щоб і JЩвз.рниця

зобов'язань пr..

ча - бригадира ківський».

центнери з гектара, на­

повів гостям директор гоеподарr:тва В. М. Еова.

1 нов, ветеран nідприємства, петротехнічних виробів зібралися 1 редова складальниця Марія робітники та інженерно-техніч- І Федорівна Сінозацьна, молода

юзному соціалістичнюІУ змаганні, і вияв.1ену трудо;зу доблесть У

пташницю фаб~ики.

на

nершої і другої змін в просто-\ Анатолій В_асильович

За успіхи, досягнуті у Всесо-

ПО БРОВАРСЬКОМУ РАйОНУ

32

до(и в радгоспах району. Про технолuгію вирощування те.1ІЩЬ роз­

Працювати по-ударному

господарства

ОрАВНОМ Жовтневої Революції

по

Посланці з Підмосков'я ві;~.віі(али радгосп «Требухівський», де оглю;ули промисловий комшrекс по вирощуванню племінних те­ лиць для поповнення стада маточного погодів' л великої рогатої ху­

:комуиісmи"'1rии:.й с;убо:ш.:ки:к

-

трудівню;ів обох районів.

:к:аі:m.:кв ·- J.Сеиіис~ви:й

:1.9

&ільського

'

піднесення про­

доїли на фураЖНУ КОРОВУ ПО 3 700 JіЇ.ТJОГj)ЮІЇВ МОЛОКа. Одностайно було вирішено про;~.овжити соціалістичне змаганнл

СРСР передовиків

збі.lьшенню

дальшого

;шзначаЛЬНОГО рОКУ дев'ЯТОЇ п'ятирЇЧІіИ. 3•ЖРС~Іа, ВіН ВідЗНаЧИВ. що сіJrьські трядівники району зібрааи торік вищий, ніж бровар­

Про нагородження

п.1анів і взятих

доби.'lися

дуктивності худоби, за що район нагороджений перехі;~,нюІ Черво­ ним прапором uт\ КПРС, Раі\и Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК B.litC~I. У свою чергу ссt:ретар Щo.1KOBl~Ьt,oro міського кюІітету партЇІ Ф. С. Андреєв розповІВ про трудоnі здобутки трудящих свого )!Їста і району, про успішне вю,он;:шш нюш соц:::и1істичних зобов'язаш

Верховної

виконанні

в. Черенкова та

Перший секретар міськко,ІУ Кочпартії України Ю. М. СоколОЕ розповів що;чкоіщям, що кодективи прюшслових підприєжтв міста і райопу торік успішно виконали соціалістичні зобов'язання з усі~ ПОКаЗНИКіВ, а сіЛЬСЬКі трудіВНИКИ зібра.'ІИ добрі ВрОЖаЇ ВСіХ Сі;1Ь­

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

МІСЬКОї І РАйОННОІРАД ДЕПУТАТІВ

r.

інші.

процентів при роботи. На знімку:

відмінній ударник

По Броварському району за впровадження науково обгрунто­ ваної системи землеробства і досягнуті успіхи в соціаJlістичному змаганні у 197 4 році піі(тверджено звання «Господарство висш;сї культури землеробства» радгоспю1: «Іlлосківський», «Русанів­ ський», «Требухівський». 3а досягнення успіхів у розвитку

в

комуніс­

кік.

197 4

році підтверджено звання «Господарство високої культу­

нівський», «Плосківський» та Київській птахофабриці. Колективам господарств вручено дипломи.

М. ГОРОВШ,

голова ро:..ікому профспілки nрацівників сільського господарства

1

заготівель.

СІВБА В КИРГИЗІІ агрегати на поля механізатори На півдні Ииргизії землеро-, Баткенської долини, де під зер­ би почали

Фото С. Приступка.

тваринництва,

ри тваринництва» радгоспам: «Жердівський», імені Щорса, «Руса­

якості

ТИ'Іноі праці, слюсар І. Ф. Катун­

громадського

високу культуру на тваринницьких фс]J'НііХ, 3міцнення економіки

вих.

сівбу

Першими

ярих

колосо-

нові освоєно великі масиви

вивели

посівні

вих земель.

но-

(ТАРС).


Д'&2".&' продувціі б:І..т.с:ьпzе~ вращоі нвоо2":l~ з меипzимв заrраrам.иl

Девіз змагання:

Шляхом

-

комплексно І

І' . .. . колектив оголшськоІ стрІч- звернувся до трудівинкІв коткацької фабрики. Взявши: усіх промислових підпрндобрий старт із перших днів і ємств Броварщики із закJІИдев'ятої п'ятирічки, він з ро- ком _ п'ятирічний план по

j

ку в ·рік

добивається

кращих

все

виробничих досяг-

нень. Палко відгукнувшись з ЦК КП , на вернепня РС до \ партії, до радянського на\ роду, постанову ЦК RПРС, \ Ради Міністрів СРСР, \ ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про \ Всесоюзне соціалістичне r

.

Важливим

фантором

даль-

реалізації

J

продукціі вико-

) ) \ \

ку. Патріотичний почин го-

голівських стрічковиків вже

1 підтримало

багато

.

дальше

бр~єння

техючне

фабрики

бракуванні,

му

робітників:

економічний

ефект

nеревищує 25 тисяч

мократичної

переоз-

досить

Ще

маємо

низ1>кий

рі-

на

навантажувадь-

перемотуваль- но-роз.вантажувалhних роботах. ниць, бракувальниць. А в Ціло3 цією метою розроблено

Припапдно треба. ВІдзначити, в

шість допоміжних

за

рік

план,

Республіки,

.

ф~рбуваль.но

ваго-

а в

оздоблювальному

1tаландрову установку чехо-

-

згідно

карбован- ква•рталі

) ців. ) Чималої реконструкції зазнастаттю ) .чи під.готовчий і фарбувальнафабрики М. Т.. \ оздоблювальний цехи. у підго_ \ товчому встановлено три сучас-- ( них перемотувальних машини, . що надійшли з Німецької Де-,

І чих колективів. Нижче подаємо директора Кроля.

ника,м.

снувальниць,

J

робітки-

вала зону із двох-чотирьох вер-

культури

Винонуючи

рішення

XXIV

лами творчого колективу раціо-

за планом

XXIV

з'їзду

налізаторів

за·ції і автоматизації

:КПРС і

Номпартії

України, а

також І головного

nід

керівництвом

механіка

Григорія

наступних пленумів, колектив Васильовича Іваницького була нашої фабрики зробив у цій 1 сконструйована і введена в дІю сnраві великий нрон вперед. автоматична ліІНіл nt> різанню

1'JIOII8••

зрuковоrь

....

органів, всієІ грома,~~;сиtІdt Зокрема, ту-і иеоб:d.. ylld• вик&ристовувати ареевах ВКИ~

буваних форм У'J&С:ТІ тру,цsщп

по забезпечению цІєІ ваЖJПІJІОІ

якого

у

другому

цеху

введемо

v фарбувально-оздоб-

лювальному

леиих пувктlв.

Бути Броваршині

в

зразковій!

дію нову автоматичну лінію для фарб:івання брючної стріч­

ки і каландрову машину. А в третьому кварталі запустимо в експлуатацію 20 швид•кіс·них безчовникових

верстатЬв

і

вальну машину.

ЗАСОБАМИ ГРОМАДСЬКОГО ВПЛИВУ

сну-

Здійснення цих заходів комn­

· лексної

механізації

і автома­

щя 1 авто~Іатизащя трудоМІСТ- мии вклад внесли наш! новатори. словацького виробництва. І тизації виробничих процесів бу­ ких процесІв. Так, наприклад, спільними си-1 В цілому все, що зроблено І де гlдною відповіддю на .~верз'їзду

І

статів, то зараз - від семи до ·~ вень механізації Р.а багатьох справи. ОдиІєю з таких ефек­ чотирнадцяти. Отже, і тут технологічних пропесах, зонре­ тивних форм роботІt c:tJП.Ctoкd умовно вивільнено 18 ткаль і ма, на упаковЦі, маркіруванні, Рад є сходи гро~ ваее­

) ) \

нати до 1 вересня 1975 ро-

JІ!Ого п~двищення продуктию~ос- І що

~ щ~ащ є компленсна J\Іехан:за-

'

иере~

успІшне розв'азаІІRJІ •мarat ВЄJПП(ВХ ЗУСИЛЬ Від ра..-еь..S:

механІзаЦІІ

-..-~.-.--~ mвних безчовникових. Якщо шим інженерно-технічним пра­ (-~~~~ Дружний і працьовитий J змагання, колектив фабрики ~ раніше одна ткаля обслугову- 1 цівнІшам. новатоРам і винахід­

\

за

ського порндху зава багатопланове і скu.-е. R_,

• ••

Боротьба

нашого району в район JUrеСІ88продуктиввоІ праці, ввеокоІ

1 ЧІ'ІХ j

комnлексної меха.ні-

процесів,

різко

Нещодавно в Гоголеві ~ проведена сходка села. ПОQаД

нення ЦН НПРС до парт:І. до

вщ:н~бни-

радянського народу

оолинуло

та u1шень

гр~дневого (1974 р.)

на дальше підвищення ефективності суспільного виробництва. Економічш~й есЬе!;т IJT'1TYJ"'Y ПР.-

500

Пленуму

праЦівників місцевого ра,t­

госпу і стрlчкоткацької фабрJІ:

ЦН НПРС. Воно дозволить на­ шому колентиву виконати дер­ жавний ,план зав.ершальног.о ро­

ки зібралися в приміщенні ctJn.~"'

ського будинку культури. З

11.0-

Ще у 1971 році на nіДприєм- стрічки для швейsих иідnри-І ревищ~а'І'ИlІtе 1_90 тисяч кар., І ху .з усІ:::С техюко,економІчни~ стві було встановлено і ,пущено ємств Із синтетичних тканин. бован~1В. А осооjш~о це п_озна-~ показникш до 1. О грудня 197и

повіддю сПро виконання СоСJQіа­

вання шовкової стрічки. Вона таЦію, ми одержали можли- HOC:l црац1. Так, наприклад, . . вість збі.чьшити випуск такої порІвняно з 1970 роком прозамшила ТJ?.И трудо.мJстких пбро- стрічки на 8 мільйонів метрів. вуктинність праЦі з,росла на цеси ручно: пр~ЦІ фар у. 122 проценти, тоді як чисельвання, сушшня 1 каланtІруван- умовоо вивІЛ~Неf19 26 чo~вllt ність робітників-на 18. Це даня. Це. дал~ змогу вивІльнити 1 одержано річнии економІ.чний ло можливісrь за чотири роки 18 роб1тниюв,. набагато полеЕ.: ефект 26 -~исяч кар~ованЦІв. виІКонати п'я1'ирічний план по

високопродуктивної праці,

в дію поточну лінію для фарбу-

шити

пра~ю 1

п:двищити н

nродуктивюст~:

nу~к прод.укцн,

яюсть. . Р1чнии

.

збш~шити в~.:

полшшити

1

1!

Пустивши цю лінію в еt(СПJІуа- чил~я на ~ростанн1 продунти.в-

У дРУJГ!И половинІ 197.., ро-

ку велику роботу по технічно-

І му переозброєнню провед~но в

економІчини І ткац_ькому цеху. На місЦІ

ефевт вщ цього складає 36 тисяч карбованЦів.

за-

росту

nродуктивності

попереду ще

центІв, а реашзацн - на 11 проценті·в.

кої

продукцн

І нення нових

дострокове

ли відрадних усnіхів у викона•

тИІрlчкою ефективності

питань, / кої якості.

1.

ч;к

стрічкоткацькоІ фабрики ,II;OCR!'·

нисо­

ні планів і соцзобов'язань 1974року. Так, трудівники фабра&·

М. K!'Uo~lb,

директор ГоголівськоІ стрічкоткацької фабрики.

за чотири роки виконаАи n'я7g. річне завдання по виnусху 1 реалізації продукцІІ. CnpaeiiЛ'Ifo· ся з своїми зобов'язаннями і

робІтники радгоспу. вибороти культури

Сітка

це

:vrебл!в

і шкірга­

індпошив

жіночих

головних уборів, шести но­ вих моделей взуття і ст!лhНИ ж трикотажних виробів. Ми­ нулого

року

бутово·го Б'СТановлено вих

ня.

верстатів

Сучасна

в

пунктах

по­

обс.1}Товування 36 одиниць но­ і

устаткуван­

техніка

і

висо­

копродунтивна праця май­ стрів доброго настрою дали можливість строково

чать,

колективу виконати

до­

план

з

техніко-еконо'\тічних по­ ·казни.ків і виконати послуг

YJeix

грома;ІІ­

Окрема частJІ­

систематично

порушують

1ІйJІ-

трудову

ципщну. Учасники

ДйС·

сходки ll1fo

несли спраnедливе рішекии направити злісних алкоrоJІЬttв на nримусове лікування.

по­

над сто uізних ательє і комп­

лантереї,

· Василем

побутового обслуго­

ремонт

зразкового

ціалістичного сnівжиття. На­ самперед, слtд назвати Григо­ рія Григоровича Прнмака, який разом з своїми синами Костян­ тином, Стеnаном і nлемі.ИRИfЮМ'

чет­

JІексних прий:vrальних пунн­ тів. їх працівники що;щя на­ дають населенню 212 видів послуг. 3 них 16 впро­ ваджено торік вперше. Це

-

високоІ

на робітників своєю негІдкто поведіm>ою нехтує нормами со­

перехідни:vr

-

внеоно­

праці,

ського nорядку.

за

народ­

пJІану

району

і

ВоЮЮ'!ае.

села

ського порядку гоголі~ ~ не змогли. У Іх виробничих колек.­

Червоним прапором ЦН :КПРС, Ради МіністРів СРСР. ВЦРПС ЦН ВЛНСМ. вування

звання

продуктивної

вертого року п'ятирічки ко­ лектив райпобуткомбінату нагороджений

С.-:.

НПРС Л. І. Брежнєва б~де п я­

секретаря

об~

звістка:

виконання

ногосподарського

r.

трудящих

тивах мають місце порушеК1іа трудової дисциnліни 1 грома,ІІ­

Броварщину

приє~ша

ГР'>"':

виступив

висловом

яка за

змаrання Недавно

nорядку•

ди депутатів

Переможці Всесоюзноrо летіла

111f60ooC·

зразкового

Бачурин. Він відзначив, що трудові колективи радrосВJ 1

Генерально-го

старших чоІ!никових верстатів на.ц я;кими nот.рібно творч0 й і встановлено 50 високопродук- наполегливо nопрацювати на- '

і

голова виконкому сіJІЬСЬКОЇ Ра;.·,

для досн~~

успіхів у десятіи

п'ятнрlчці,

праці і

культури

мадського

Одночасно це послужить на­

дійною запо,руною

ба~ато, але

чимало

творенню села Гого.uева в сем

обся~ виробни~тва ... на 10 ПJ>?.~

ВИ)JІуску валової продукції.

Хоч з•роблено й

лістичних зобов'язань 110 ~

року. Зокрема, буде збшьшено

пона.д план на

57

тисяч кар­

бованців. В колективі широко роз­ горнулося соціа.J\істичне зма­ гання

за

комуністичну пра­

цю, яке охопило близько робітників.

ювали страм

14

Це

звання

бригад.

присвоєно

83

700

заво­

май­

звання

ющь (завідуючі К І. Миш­ коріа і В В. Лисєюю). За висоні покс.с.ники у ми­ нулому,

нату автомашиною чив грошову премію

тисячу

соцзмагання

лекти.в

1974

року».

і вру­ в сумі

карбованців.

Ще вищі зобов'яза~ня ко­

взяв на план ванців грудня. надати

ня на а

райпобуткомбінату

1975 рік державний 1450 тисяч карбо­ - виконати до 20 Накреслено оос.цуг

50

понад

тисяч ка.рбованців,

продуктивність

ти плану

процента.

також завдан­

праці

підвищити на

про­

порінияна

з

минулим

с.коротяться

Минvло два ної

пра·ці

ку

п'ятирlчrш.

місяці

і ду

удар~

s на

заr,ершаш,ного

При

ро­

плані

228 тис. крб. виконано по­ слуг на 19 тисяч карбован­ ців більше. На

зні:vшах:

у

салон! фо­

то:vrайстра комсомольця Ми­ коли Семинога; бригадир го­ линникових

майстрів.

вете­

ран комбінату В. М. Зозуля; nзуттєвик комсомолка Лідія . Іваницька; швачка будинку побуту Лідія Синкевич. Всі вони

-

переможці

стичного

Строки виконання

соЦіалі­

змагання.

В.

2,5

Суворому громадському

два

на

дні.

роц.і

я' ятирічки міністр поб\•тово­ го обслуговування УРСР Л. К Шпаковський нагоро­ див колектив райпобуткомбі­

<<Ударник комуністичної пра­ ці», 23 нагороджено нагруд­ ним знаком «Переможець Найкращих успіхів досяг­ ли nрацівники будинку побу­ ту, яким завідує комуністка В. Т. Царенко, ательє nо­ шиття і ремонту взуття (за­ відуюча В. М. Висоцька), будинку послуг (завідуючий В. Т. Мальчевський), Гого­ лівсьної та Літкінської діль-

завершальному

послуг роко,\І

БЕНДИК

Фото автора.

nіддано

негідну

Dlf:!•

nове.ІХіИ'Н1

і Андрія Петровича Шумка. ll!l'ltІвановича Харченка, Вік'r&' ра Івановича Салтана, ВікТОра Єгоровича Хана, Михайла RV: риловича Мишкоріза. Гpиropt~,r Миколайовича Костяиого, НщііІ Юхимівни Кирій, Ольги ·ю~ мівни Шкапенко. Кожкий ··з дав

слово

односельцям,

tru

більше не буде вживати еnнрt­ них наnоїв, ганьбити ч:естr. своїх

колективів.

Злочинності шенням

та

сприяє

правопоw

самогоtЮваj>t:fІ­

t:ta

ня. На осуд громадсько<:1'1 були виставлені громадя• Ольга Митрофанівна Бердяєва, Григорій Євтихійоаич Г~ ко, Ганна Федорівна БахурІJІ­ ська, Іван Григо_рович Осьмu, Надія Петрівна Диt<ун, Ст~nа­ нида Трохимівна Бапогаr. ()JІr га Юхимівна КирИленко, Пеt­ ро Якович Логвниемко, які зай· маються

самогоиова:ріннRм.

Крім цього,

Іх

ще

nритягнуте

до суворої адміністративнд1 відnовідальності.

На СХОДЦІ

села

!!ИCTynИJitli

прокурор району М. Г. МІсюра,

голова районного народноrо еу· ду,

заслуженnй

юрист

УРСР

С. Д. Кравчук І застуnн\ПІ rо­ лови райвиконкому С. І. Та.~ стенко.

Загальні збори се.JІа прийюt· ли

рішення.

сnрямов~не ІіІ'! бо­

ротьбу з nияцтвом.

csмorOlio·

варінням, дармоїдством і пору· шениями трудової дисциплtни.

С.

2

стор.

о

НОВЕ ЖИТТЯ

о

П'ятниця,

7

березня

1975

року.

IJlb~HKU.

0

·-


ВІЗЬМЕМО ВІД ТЕХНІКИ ВСЕ

..t::&=-::i ~ phu во виробницrву ау .-eJ&&ni nро,цупів

і прода­

nтахів­ :181\ТN ВИІtонав ще тор.ік. На .МиmіІ, заверmа.льний !)ік JЇІІ J'38В підвищене соціалі­ С'JІ8ІПІЄ· зобов'язання прода.о

AЄP.Jt&Bi

-.ь і

1

І І

80 мільйонів шту~~:

705

тонн м'яса..

rnдовому

здобутку nта­

-.пів велика частка і JlatiiOI'O трансвортного цеп, Ае •ІІІІІІЦJ&19 а.втОс.іюса.рем. Мину8ІWІ ~У ймо колектив ви­ своє зобов'язання на 1К процентів, собівартість !'ОЩІ&-ІtЇJІОМЄ'іР& ЗНИЗИВ З 8 ДО 7,6 мnійки. Сумлінно ПОТf!У­ ~~ ба.rа~ шоферів, тра.к­

u-. ·

'fОри&rі~. сJІюсарів, які набага­ СВОЇ виробничі мв,а;ания і зобов'язання. Взаrа.tі у иа.с колектив не­

мо.'ІОДі, ~

t)a.ra'ro

ІІfJИЙШJІа З

рядів Радянської

АрміІ.

Всі

трцюьс.я з ет•узіазмом. Дру­

гий рік у цеху діє школа Іt&му­ ніе-т-ичної нраці. Всю діяль­ ність механізаторів ц.еху спра­ На завершальний рік п'яти­ річки наші транспортники на­ мітили новий рубіж. Вони да­ ли слово на перевезенні

про­

та інших

господарських вантажів

виро­

ського

народу

все ширше

роз­

аии.Іаі,

успішно

ЦК КПРС «Про рух

ному трудяться нині, щоб до­

етрuкuво виконати шшн 1975 ПоnередУ в змаганні

fJOKY.

йдуть Ш6фери Одексій

Бабен­

ко, Дмитро Калениченко, lоон Кочет~tов, трактористи

рій Легеза,

Васидь

Григо­

Цюкало,

с.11юсарі

Іригорій

Васидь

Борисенко,

Мухортов,

електрик

ти. Але в той же час вони по­ госпuдарськи доглядають авто­

машини, трактори

й устатку­

вання.

І. КИСЕЛЬОВ, автоеJІюсар Київської

Травень,

механіза-

~ИJІІ

з важливих

за·в­

соЦіаль­

но! щюrрами дев"ятої п'яти­ рі~є nостійне nоліnшення

Якість

занять

приходом

ра

по

на

зросла

посаду

техніЦі

з

інжене­

безпеки

кому­

виробничих

~ боротьба з травматиз­ ІІОМ

та

стуnіиного

fіраці

на

підприєм­

п··.порушеннями

пра­

інженерно-технічних

пра­

ви~·~хніки безпеки. Чи~о заходів у

Цівників

:наtфЯмку

До занять зі слухачами зав­

цьому здійснюється на

заводу

з

nравила­

ми і нормами охорони праЦі.

сприяло

і

методу

ки

безпеки.

хисних

nроІ!ІеДЄНоІ роботи є вже хоча t · ·те.- що крива трав­ •атИ:JМу на nідnриємстві за

реглядає інструкції, nам'ят­ ки з техніки безnеки, :Які можна

rр<Щ.адські

. ro

сжтатн роки різко nішла до­

JJизу: :Юльк!сть нещасних ви­ JІаД)t18' зведе:но до мінімуму.

J.tijX . успіхів досягнуто, ·. ·· зСІ.вдюtи актив­

~pfi)lic::itll,

ЖІС'!'t. заводського

~niJfКи.

комітету

Тут

.створен?

бесід

використати

із

пе­

nід

час

виробничниками.

Зрозуміло,

c-ra:.iut-

стовнішими,

став.Jt~

змі­

до

них у виробнич:никffі··· знач­ но серйозніше, ніж було раніше. Робітники, інженер­ но-технічні

працівники

зна­

ють: Володимир Іваноnич

-

засобів

тижня лять

й за:ій.іт~Л па

технІці безnеки

інсnеюори

огляд

свого

проводиться

якої

голоаний

начальники

пра4}~;JЦокварталу. на завко­ Мі Іі@спілки заслуховують­

ей ;lirl)'r'І:І начальників І\еХів про .JІ~:~t(онання норм техніки безІJЄХИ у. бригадах.

Ан~іЗ · nричин травматиз­

'Іtl.'/ ІЩИазав, що більшість не­ щасНи~ виnадків відбуваєть­

ся: .ІЩаслідок

·ra

незадовіJІьного

За минулий рік з црави­ ла:v~н техніки безnеки озна­ йомлено 29 електрозварни;-;ів, 5 токарів та кранівників. Учнями прийшли на завод Мш;ола Нозуб та Валерій Юхненко. Після ЗО-годинних занять у кабінеті техНіки безпеки обом було вручено посвідчення. Нині юнани

мати;зму, nращ

і

техніки тИвні

поліпшено

nроведення

занять

рі­ по

техищі· :безпеки. Проходять вона у добре обладнаному R'd1f:l~i. МіЦному закріnлен­ ню звано спри-яє т.аціJІ:

наочна

агі­

nлакати, схеми, щити,

яМі знайомлять з nравилами виконання

металообробних,

електрозварювальних

та

ін­

КИ!ВСЬКІй

птахофаб-

риці uборот стада за рік nонаА nівмільйона курей-несу· чок, які в основному утримую­ тьсІf 1t кліткових одноярусних 6атІJН'ІІХ тиnу ОБН. Якщо вра­ хуаатм, що· пташники з бата­ реями ОБН мають вузькі nро­ ходи, то буде зрозумілим, які виникають труднощі при садін­ ні птиці в батареї або висад­

підприємства. ведеться з три­

буни партійних зборів. Ному­ ністи

беруть

активну

участь

в оформленні куточків тех­ ніки безпеки в цехах заводу, здійснюють

ших робі'!'.

НА

організація Мова про це

контроль

за

поліпшення безпеки

ня.

Тому члени науково-техніч­ ного товариства nтахофабрики старший інженер В. Я. Бондар,

слюсарі В. В. Моця та В. І. Моця запроnонували спеціаль­ ну

nлощадку

для

полківськоі nтахофабрики у wщиках, nереносилася і висад· жумлас-я в клітки вручну. В кожнаму ящику 20-22 курки вагою по \,4 кілограма. Таким чик.ом, коЖний ящик із nти­

хається

ляючих металевих рейках, які встановлені на каркасі одно­ ярусної клітки. Транспортуюча nлощадка з

цею важит.ь

відстань

30-32

кілограми.

80-85

метрів. І на цю віддаль з кін­ Іlfі в кінець nереносили живий вантаж на руках. А якщо вра· хувати, що цю ~ роботу вико-

о

П'ятниця,

ящиків

з

транслорту­

вання

nташпика

не

видно

на

туюча

nлощадка на

ящика ми

nтицею.

малюнку,

з

роликах

Як

трансnор­

nтицею по

пересувається

пташннка.

ру­

наnрав­

на

всю

Робітни­

цям, які виконуЮть цю робо­ ту,

майже

не

доводиться

кладати зусиль. можна зупинити в

до­

Площадку потрібному місці nташника і висадити ку-

7

березня

1975

року.

пози­

лише

у

зменіllенпі травматизму. З:о.йцніла трудова дисциплі­ ІЩ

підприємсні,

зросла

продупти.вність праці. І, пев­ но, не відійдемо далеко від істини,

й

якщо

скажемо,

що

успішному

виконанню

ви-

nланів

колектив

заводу чималою мірою завдя-

чує добре nродуманій і на­ лагодженій системі охорони працІ.

постійній

nоліnшення

боротьбі

умов

М.

рей у клітки їх на забій.

Ми

тилу

Нашу машину оточують діти. Вони, як і скрізь, мету­ ш.rн,вJ, галасую·!ь, намагаються скрізь ПlJОЛJзти. Щоl:ь розпш;ідають, пробують рученятами погони, зірочки, м~;­

далі. Зустріч незаоутня. :У багатьох сльози на очах. Сер­ жант llономарьов і рядовн~-НужНfl-- nоч~и пригощати

дітлахів со.пдатськилr цукро·~~:· f[QjЇИ.всіх уже було обді­

лено,

дlт:І

раптом

відіНШдІІ від

вишикувалися в дві

машин,

..

і!іби по команді

шеренги· і проскандували

«Живео

1\расная Ар:.~ия>>, <<}Нивсо Советс~;а Росс:ия>>. Знову зустріч із nартизанами, На цеН раз у місті Біла першої Церква, що в дванадцяти кілометрах від нашої зупинки. Тут у двоnоверхсвому uудинку розташуuався націощш'=>ниіі комітет. Біля двегей ного вартовий-nар­ тизан. lІі;}ніше з юш розr,ювш;:ш. І>ільше двох років вою­ вав· проти фашистів, багато ро;:шовіДав про свою односеk ку Станну J\Іlунчан, яка керу.зала партиJанськиl\1 з'єднан­ ням.

Ще одне знайомство. на цей раз із 50-річним сербом Мшче Іlопоьичем. Він брав участь у першій світовій віН" нl, був у полоні в Болгарії. Там JІіІ{увався в російських гос:1італях. вивчив російську мову. }Нваво цікавиться на­ шим

житт:.1м, думає

про

світле

1\іаіібутнє

своєї

Батьків­

щшш. Прибув 1\Іінче l!опович СІС;J;И на народне зібрання, де

буде

вирішуватися

питання

народної

влади.

/J.o

nів­

ночі рОЗІVЮВЛНЛИ 3 НИМ.

28 жовтня. Н селі ЗагайЦі nобачили багато німецьних машин. бота партизанів.

Місцеві жителі

розповішІ,

спалених що це ро­

•. 29 жовтня. По дорозі на Новин зупинили

партизани.

ло•іt:ться кожноr о з них обняти, кожаому подякувати, адже вони затримали тут чимало фашистів, деnомігши тим: самим нам

швидшє

просуватися

вперед.

Поблизу міста Панчево величезний бомбовий склад. На кілька кілометрів простяглися штабелі старанно ук· ладеного с:vtертоносного вантажу. Тепер нін не зможе зав­

дати шкоди ніко;ну.

Партизани,

я.к вони самі

висловлю­

ються, <<ВЗЯЛИ ВСе В ПО,10Н>>.

5

листопада. Прийняли на аеродромі кілька бомбарду­

надьних

авіаполків.

Готуємся

зустріч:::ти

27-і

роковини

Велююго Жовтня. Разо111 з нами юго·слави. Для них це теж велике свнто. У центрі ~11ста звели трибуну з ве­ ликою

червоною

зіркою.

Тут

буде

парад

і

демонстра­

Ція.

КУХАРЧУК.

no.JIErm;,, G ІІІ• АЦІО

розповідаємо

птиці в

рік

ІІТ АШІІІІІІЬ

або взяти звідти

nолегшуючий nристрій

за

праці.

новЕ - у виРоБництво ІІРІІС.ТРІіt нують жінки, то стане зрозу­ мілим необхідність нововведен­

умов правил

дала

результати

до-

nі з них. досі технологія була така. Птиця, що надходила з Семи­

.llовжина

зниження

дотрю\ІаННЯ

робничих

.:

уваги.

актив

тран­

на

охорони праЦі приділяє парт­

Ву~; значно ~нь

до

цехів,

мованих

на

взяли

ін­

безпеки,

про­ спря­

ництві, постійно зростає їх майстерність. Токареві Ми­ колі Нозубу, наприклад, вже присвоєно третій розряд. Велику увагу питанням

Це

техніЦі

Така чітка система філантичних заходів.

успішно трудяться на вирuб­

ницт,\V.

у складі

інженер,

лення.

nра­

нерозуміння

охорони

nрофкому. Вона переві;JЯє санітарний стан робочих місць, забезпеченісrь робіт­ инків спецодягом, роботу вентиляЦійних засобів, освіт­

вил.:і·.Н9Р_М безпеки на вироб­

знаинп

День

nроходить· комlсія,

чення про дозвіл працюваtи на виробництr;і вручить лише тим, хто грунтовно ознайо­ мився з правидами роботи, технікою безпеки.

охорони

Недоліки

праЦі .. В цей день по заводу

ЧJІЄ~.Іf ІУ робітники заво­ /JУ ,. . постійно ст~жать за ДОТ~j!ННЯІ'tf норм 1 правил тех~tІ(~ б~зпекн на nідпри­ «ІІСТві.· .У .всіх цехах є гро­

~ · інсnектори

дільшщь

nідроздіду.

женер по

охорою

усіх

роб­

одразу обговорюються і на­ креслюються шляхи їх усу­ нення. Нрім того, щомісяця

людина принципова, і rюсвід­

по

Що­

цехів та

.N'2.N2 31, 35, 36, 37.

194:4:

здійс­

тощо.

начальники

прац1.

:комі~Ію.

Щодеt:но

нюється бригадний нонтроль за станом робочих місць, за­

жди

ретельно,

Початок у

три­

контролю

за виконанням правил техні­

ексnерІОіІІентальному заводі веепцартного комунальноо&Іаднаиня. Наслідком

готується

праці

застосування

.

Шляхами визволення

Зниженню травматизму та

умов

р. Неподалік станції Естерхазе, що на австро­

.._...-_........_".._,.-~~._,-........,....._._-.._"._......_.......~

завдань.

поліпшенню

умов·..

ко.иу

триманням техніки безnеки при виконанні робітниками

ніста Володи:'ІІира Івановича Луцика. Ось вже кідька ро­ ків знайомить він робітників

1945

угорсьJ{,().му, кордоні, вперше було PQJ.~opuyтo вузол зв"язку в мирній обстановці. На фото: ко.мандир роти зв'язку 796-га БАО капітан Черн.уха (в центрі) дає вказівка ко.ианdиру взводу зв'язку лейтенанту Сидоренку (ліворуч) та начальнику тслефонно~те.леграфної станції старию.Іtу сержанту Мудрuць­

птахофабрики.

ГОЛОВНЕ--ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА .-иь 6агатогранної

М. С. СИДОРЕНКА

вироб­

техніки все, що вона може да­

гортаємо соціалістичне змаган­

З ФРОНТОВОГО ЩОДЕННИКА

цеху по-удар­

ЦК КПРС до партії, до радян­

виконати своє зобов'язання. Практичним керівництвом до дії стала для нас Постанова

аннй, ІІJІа.целюбний. У ньому

:иередовю:ів

r:ашого

Іван Циба та багато інших. Ме­ ханізатори прагнуть взяти від

ня в кодективі, щоб

дружний, згурто­

Вагато

бити півтора мі.'Іьйона тонна­ кілометрів і знизити собівар­ тість одного тонна-кіломе'фа до 7,5 копійки при плані 7,6. У відповідь на Звернення

, . ПЄІ)ЄЕРИЛИ

ue

На нонкурс

1'8СІЮ,В:а:ретва

за дос.яrненн.я найвищnї прО­ дуктивності праці і макси­ мuьне використання 'І'СХНіч­ них можливостей машин». ництва

мовує партійна група.

дУктів птахівництва

торів ~ЬКІ)N

про

цей

роботу nташниць

тому,

що

утримання

одноярусних бата реях

ОБН

nроводиться

не

тільки на Київській nтахофаб­ риці, а і на Богданівській, Семиnолківській та в інших nтахогосnодарствах раі'tону. Рекомендуємо транспортуючу

nолегшує

Виготовити

застосувати nлощадку,

роботу

її

яка

nташниць.

дуже

легко

в

місцевій майстерні. д. ЗІНЧЕНКО, старший

ветлікар

об'єднання,

голова

nтахо­ науко­

Рнс І

во-технічного об'єднання. Т. ветлікар,

о

ДЕМЧЕНКО,

вчений

секретар.

НОВЕ ЖИТТЯ

На фото: nлощ.адка для транс-\ nт~шнику портування

о

ящиюв

з

птицею

в

клtтки

о

при

або

3

садінні курей 8

висаджування

стор.

їх.


Фейлетон І ВЗЯВ МЕНЕ СУМНІВ ... До недавнього в

питаннях

я

свято

три

часу

харчування

пок~а~ався

речі:

на

на

}JОЄЇ дружини готувати,

на власний шлунок і << Нул:нарну книгу». Перший авторитет для мене

так

і

щодо

інших,

сильно ОСЬ

то

нісінькі

якось черга.

пюди

просто

І

МЇСТО·М. Думаю. так

стоя­

ше

ти не будуть. Дай і со­ бі стану. Черга поти­ хеньку

що

-

кури

до nива

посуБається.

ри,

ція

з

синюватим

від­

курчата ...

Ca:vre

вони

мене

й

у

та;ка,

зацікави-

курчата­

на

сло.вом).

Чули про такі? реможно

жі'Нок, мовляв, та,

де

вчене

вам

те~шо­

знати

тиш;ою курчата,

тів· і неправильну ін­ формацію покУ'Пців» (?!) аж... поперс;J.жено.

табака.

пі'р

курчата

І що

та

вrважав,

чата-табака ці аль но

мене

До

ЦИХ

що

нур­

(!)

визначенням

r:

Програма

л ь н е

докумен­

було

тання.

торгівлі.

Де

14,00

упевне­

коли

хай навіть і матеріаль­ відповідальні.

М. ГЕДЗЬ.

життя.

голо­

ІІухівськоі

сіль­

ськоі Ради депутатів трудящих

Д. А. Різаиенко, замітку «Нро­

·

симо

мають

своїх

авто­

рія. Яблочков винайшов е.1ектрола:vrпочку, Уайт парову машину, а завбачли­ вий Зінгер запатентував «го.1ку з вушно'>~ на вістрі>>, без якої іі нині ніян не обій­ деться жодна швейна маши­ Різноманітні

вин;;,ходи,

сиплют~ся,

мов

з

Yr:i scP.H nри­

прогрес,

служать

створеного клубу сатириків «Гocrnep• (та.к скорочено звучить у них «Гострим пе­ ром») і задумалися над тим,

хабарництва, безгосподар­ ності і такого іншого. І яка несправед.1ивість! ніхто не обліковує затрат їх розу­ мової і фізичної праці. - Ні! - виріши:rи «гост­

скільки

перівці».

перше засідання члени ново­

винаходііЗ

незас;Іу­

жено забуто, скідьки енергії втрачено даремно. Прогульники, хабарники, п'яниці, безгосподарники, нероби, халтурни-ки, бракороби про­ понують десятки варіантів

« понращ~ння•,

поr либ.пення

й поширення проrу.'Іь.ництва,

людині.

-

Пора

ДОПОМОГИ»,

Надруковану

nередач.

в «Новому житті• .N!! 15 від 25 сіЧJІя ц. р., було обговорено ва

І розmиреиому засІданні кому.

1

Заува;кеиия

Програма УТ

11.00

вНRон-

11.15

визнано

гуртни

11.40

ху­

дожньо! самодіяльності, виділено кошти для придбання нового проrравача, rрампластивок. На жаль, приміщення Рожівськоrо

покласти

Ііірай цШ несправе;:tливості.

клубу T!Clle, в ньому немає мож-

І :;аснуяала П?..те:пне бюро

JІИВОСТі фіJІЬми

<<Таних не треба>>. Відразу ж з!дбулnся перше засідання. На обговорення пат~Н'ТО·

,lІеМОИСтруваТИ

12.10

КіНО• '

:;H'i'JT(;R бу.'JО НЧНССЄ'НО '!()'\'~· ри, :1 т:(озв<ту сказати, «~ина•

І 6.30

шено

видати

<<тнор<:с:vіу»

ко­

.1сктиву у склад; заl!\дуючої бакаліііни~д від~іло~1 гастро­ но:vrа N~ 1 Броварсьнсго зміш­ торгу К М. Чихман, прtщав­ цн Л. Ф. Головченко та пра­ цівника бази зм:шторгу І. А. Таранової. Вони запропону­ вали новий, хоча і не зовсі:\І оригінальний, ~Іетод продажу насс::енню розчинної

ка­

ви. У:човно його названо <,Своїм з-під прил<tвка, чу­ жи:vr з nричепом>>. Вина-

хі;:t випробувано в дії того

цього

рону

в

17

лю­

присутно­

сті ч.1енів << Номсо:vrольського прожекто·Dа>> го

та

оперативно­

КО~1СО:VІОЛЬСЬКОГО ЗаГОНу.

підприємства 09\.'}34 Анато­ лію Вро.нсьному. Винахід йо­

теж

мине

не

НОВИЙ,

17.30 18:00

такого:

просто, чи не так? Виграш в часі

і

гв.

Ти·м паче,

енономія затрат енер­

що

«еконо­

мію• в грошах можна покла­

38

одержали

процентів отри:vrаної

зи кави, женням

та й то до

неї

з

лише

3

ба­

наванта­

непридатни:vr

~ля споживання напівфабри­ катним торто:~1 «Нурортний>>.

Патент нізацію

J'<'Q 00002 на модер­ способу

обслугову-

він у

масиву

ходити

прикинув­

І на примісьRі шляхи

сполучеиня. КО'Нтроль

От

тільки

не спіймав

б

«На га­

рячому».

їм

21.30 «Вас

присв?.чена

колективного

ми

в

зок

зна:vrснитсї

жіночому

ж Е к-1 М. JI. Начальник Олексієнко повідомляє, що дtйс-

влітку

тут

можна

пабродити босон:ж, а взи;-.тку перетворюється

на

чудову c:vryry перешкод

Для

тренування

хлі­

пр;щівників

бопекарні, лазні, складу для газових ба.1онів, прально­

Досвідчені не

змогли

тури

номічної

винаходу, помітно

осRільки

з:нінює

1миквартирного

!данівці,

налю­ роз­

міри в залежності від ·по­ годних умов. Буде~ю вдячні, заінтересовані

органі­

*

своіх лення відремонтовано ламп розжарювання

та радгоспу розберуться,

ки що· беагосподаl!НИЙ будинок стоіть неопалюваний, принаймні, в першій половині лютого батареї жодного разу не нагріва.тшся. Що ж буде,

(

.........-~

. 1

якою керує, М. В. Якімов.

ні антени старих зразків, які ие ний стан покриття аулиці та від- гу до вулиці Жовтневої. Решту, М.

випуску брали

с. ЧЕ-

А. MEJliКIH,

ВОЛОВАДОВ С Ь КИ И,

KPitJK та Інші.

·~·~~=rщ;~m «НОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган Броварскоrо горкома Коммунистнqсской партии УкраиньІ, городекого 11 районноrо

Советов депутатов трудящихся І(иевской области,

"

І

НАША АДРЕСА: м, і~~~АРИ,

вул. Київська,

154 ,

rоо~~оана

ЗАП'РОШУ€

НА

РОБОТУ:

бухгалтера-фінанснста, старшого бухгалтера розра­ хункової групи, діфтерів.

Адміністраnі.&.

аж до вулиці Маяковського, буде прогрейдеровано та підснпаво гравієм навесні, як розмерзиеться грунт, Виконає ці роботи шляхо-ремонтна дільниця,

капітальний ремонт М. КОРНІПКО,

.

дослідно-експернментао~&иа меблева фабрика

вувати миски та кастрюлі.

у підготовці

днем»

--~· Броварс&ка

трібним ремонт? Тоді вже, напев­

(заміну

«Ду­

Редавтор Є. ФЕда.а.

не, доведеться отак-от використо­

Ниївській встановлено колектив- лися до редакцІ'і на везадовіль- вулиці на ділянці від універма- В.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~

за

коли будинку стане по­

на ртутні участь·. І. КОЦЕРУБА,

докумеrr<rальних

20.45 інформаційний І!ІИnуск «день

кому ж наводити порядок. А по­

Громад.ІІИН, що мешкають по неможливо). У цьому році буде

но на будинку N2 304 по вулиці вулицІ Степана Разіна. скаржи- закінчено

!

будинку в с. Бог-

світильники здійснити nоки що РЕПЕННИК, М. PUЗI'UHIOK,

«У країна:.).

шечка».

якщо дирекції Богданів- ~

І ~ької птахофабрики імені Докучаєва не

тано­

свої

8 Ве-реанЯ.

19.00 «Трибуt"~- комуніста:.. 19.30 Художній rелефі.lьм

! l~одібне ttекає й мешк t:u,iв вось-

еко­

ефективності

.11ню

Фільмів.

! Цікава ситуація, чи не так?

патентозпавді

підрахувати

засідання,

Міжнародномv

18.00 Програма

прасувального цеху фабрики іJ.Іені Т. Г. Шевченка.

заЦії допоАюжуть нам.

*

шинелях:..

(Трансля[(ія З· Палщу куль·

<<:vшргород­

сьної>> (згадаймо Гоголя!) тут дійсно є. За свідченням

гу. Тут ви можете купити

на

солдатських

присвя'lене

що в Літках. Налюа-;а на зра­

якщо

будииках телеантени.

}.

жінкам.

17.00 К. т. Урочисте

не можемо

ПерейіШли на нову состе­ "ІІУ обслуговування покупців і в гастрономі М 20 зміштор­

ні кошти і замінити

{.М

Прt)грама,

Програма иа Киів і об~ст&

J{Q 00003.

сутність освітлення. Листа було надіслано до міського відділу комунального господарства. Заі .. . . А А С в дуюч;'Іи ВІДДІЛОМ · · оломого. У.' ньому він скаржиться иа рівників підприємств і оргаиіза- ка повІДомив, що силами коит легану якість прпйому телепе- цій з прохаивям знайти иеобхід- ри <<Міськсвітло>> вуличне освіт-

користування.

«Час:о.

вітають:..

22.10 <Екран молодих:.. <дівчата

за;:tовольнптн побажання мешханцін ву:шці Хс.рченка,

жа

50

І< .. т. Концерт, nрисвяченіІй Міжнародному жіночому дню 8 БерезнІІ. Транєтщія з Палацу культури «У'краі­

і6,55 Наша афіша.

На жаль,

го

*

Мультфільм «Подарунок:tо. іІ.формаційна nрограма с:Віt:­

2і.ОО Програма

кілька

ХОЧА ЛИСТА І НЕ BYJlU приймають програми на Киів НАДРУКОВАНО область (9-ий канал). ._ Виконком міськоі Ради депуд о редакц і ..І надІишов лист і громадянина А. В. Вайдецько- тат в трудящих звернувся до кередач на антени

«Проrрее:..

20.45 "На добраніч, діти!:о.

видається

«Таних не треба»

вулиця

і

цього року. Тепер можна ви­

вони

вого

вартість

квн1'ка

(ЛЬВІВ).

нп:..

НЕ'­

вже про

більше звичайного. ·за

очевидців

ще зберігалося в <<загашни­ ку»), чужі (покупці) - не :ювсі:н:

що важить

разів

сти до власної кише-ні. Під­ рахувати її неважко, З"Наючи

здійснено досить успіпmо на маршруті ]'fQ 2 24 ЛЮТОГО

заДСВО.1СНЮШ:

те,

майже

кажучи

гроюі

да<вай, а квитків nочекай (че­ кай, не чекай, все одно не одержиШ). До геніального

ЇМ

.1ІШШЛІІсл

знайо:~-1і) за­

межливс, не

посвідчення патентного бюро

дісталося 69 баночок із 200 (:11огло бути іі більше, бо 55

(родичі,

Перегнути його

тч·вність автора. Я:<що ко­ fЛ>Тко, то суть раціоналізації до

свято:..

ті».

18.30

в елегантній напівка ртону .

н.с.опотання:-.т покупц:r: житдо­

ши потік пасажирів у години <<ПіК>>. Перше випробування

Свої

грамів масла :''па.ковці з...

але са тн рики виРішили зва­ іhИП! на молодість і nерспен­

<Jіюдиться

висока яt~:ість•. «Гарантує стандарт:.. Для дітей. «Зустрі<т~ємо ма­

(Харкіs).

вання пасаwмрJв після корот­ ких дебатів надано водію ав­ тобуса а втотранспорти о г о

го, П·равда,

1!JІ11

«Шкільний екран:.. Російеь­ ка мава для учнів 9 KJtacy. «Матеріал дл11 роботи no розвитку мови. Відrук nJ)O документальний фі•1ЬМ». Худож•tій фільм с:ГМQвне інтерв'ю». Наша афіша.

17.00 Те.1ежурнал

Патонтне бюро ТНТ -"Таких не треба'' Анторське еві д о ц тв о одноголосно вирі­

с:ПоJІ.аруиои

15.55 16.00 еДевіз -

ХUДИ·>,

* * *

•'\'Q 00001

Новини. Телефільм мами:..

справедливими. ДJІя поліnшення

роботи відновлено

І

дів. Інформаційна

nрограма •Час». 21 ;ЗО К. т. Че-мnіонат свіТу г фі­ гурного катапнІІ. Чоловіки . Дові.'lьна nрогра~а. (Ко.цо­ радо-Спрінrс. США) 23.00 К. т. Концерт артис.тів ~~­ рубіжної єстрад\1. По ~акін­ ченні ноаини, nрограма

21.00

++++++++ Як повідомив редакціі

США).

Програма nередач. К. -т. Прем'єра ху.11ожньоrс тедефільм.у «Проліски». «Москва і москвичі:.. К. т. сТвор'lість юних:..

концерт, nрисвячені Міжна­ родному жіночому JІ.НЮ 8 Березня. ТранслиціІІ з Кремлівського Палацу з'їз­

продавцями

стають кастелянші, не-

Б~Д-

nрограма.

15.05 15.35 16.00 К. т. Урочисте засідання і

ності у тому, що подіб­ ,не не повто.риться. Тим паче,

Довільна

(Колорадо-Спрінгс,

дянської

взятися

З8J! теле·

гурного катання. Парнє ка­

13.55

тоді

nередач.

10.15 К. т. Чемпіонат світу з фі­

ра­

но

зготов <ін а

с·воє

К. т. Гімнастика. Новини. К. т. Концертний студії «Орля».

по­

ва виконкому

на

9.05 9.20

правил

• нового

А це зібралІfСя

Програма

Ніби

ніякого

ЦТ

9.00 9·.30

покарання ді­ виконуючій на обов' язни заві­ В. С. Нонояал.

ПІС"1Я ВИСТУПУ

Усі великі віднриття (та й

скорюють

не

П'ЯТНИЦЯ, 7 БЕРЕЗИ,.

В. Заїку

рушення

ж

вони

І

рогу ;!ОСТ'!ТКУ.

й

і

то спе-

-

Какафе

І нічого більше.

ціну 1 наР,бова­ копійок. За та­

МІ

новинки

Таке ж сталося той час дуючої

60

Випуск

на.

за

категорії

З.

«неп р а в

оформлення

ще

воно

++++++++++++++++

малі теж)

«Ниянка»

закортіло ж

харчування

JХ'І.ЙСПОЖИВСПЇШШ, сте.'JЯНШу (?)

~1а.1и б б~·ти до-рожчи­ .\ІІИ ще на 90 копійок. Та на тане, видно, не

визначення.

СУ).ІНіВ. я

!іИМ

таке

Ось саме тут ВЗЯВ

на

гро­

за

~тали нєць

і пе­

-

глянула

з об єднання

А тут маєш - си­ ренькі тобі, з синюва­

й

останньому

ра•

«Номсо­

прvженто­

мадського

першої

це

акт

мольсьнто

за­

чудернацьним

курчата,

продавця,

що

дружину

складі, явно хизуючись

звичайні

повідь в;:~.

зв­

новинка така. Але на }1ій по;:tив у · паnладній N9 022510, виданій се­ миполківськи:vr кафе "Ниянна», ті курчата носили назву курей

не

лос

та по такій високій ці­ ні йдуть.

можна

сме:жити (якщо вона м~~ час та бажання Тра ТИТИ ЙОГО На ЦЮ марудну справу).

глянути,

Це

придивляв­

що ж то воно за мудра­

тають

попросити

табака! (при цьому зробида сильний наго­

ся. А жінки-ті більш практичні. Ловели мо­ ву про курей, та й nи­

яну

~юr.ипІ в ресторані або

заявила:

-

першої

Уже й стіл з <.дефіци­ тами>> видно. Пиво, ку­

тінком

ном

було аЖ справж­

категорії по 2 карбо­ ванЦі 50 копійок. Мені воно якось ні­ би й байдуже: на ку­ рей не цілився, біль­

вони

ЧОМУ.

Іду Бачу:

силівна Заїка, яка здійснювала отой про­ даж? Спокійнісіньким то­

ЕИ:·rЕИЛОСЯ, 32). Поруч

от

похитнулися.

кругленька-1-60,

,:юrрам (усього тих кілограмів, як пізніше

залишився а

І щоб ви думали від­ nоаіла їм Зінаїда Ва­

має значити 1 карбова­ нець і 60 коnійок за кі­

уміння

незаперечни"І!,

ли. Вірніше ска;:;ати, ц:на на них. Така собі

страва,

;•••••••••••••••••••••

t

І

Броварському комбівату громадськоrо •ар'""'авиа • ." .. НА ПОСТПІНУ РОБОТУ ПОТРіБНІ: об

І нанню, виконр художинк, ' інженер помулярtf, обJІад-

кухарі всіх розряд· vuv . . ІІІ, .. "-ОННІ пращвникн. Звертатися на адресу: мІ·

сто І>ровари, ВУЛ. Киі:вс~ока,

і 148.

·

Адміністрація.

•••••••••••••••••••••~~

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~-~~~~q~~~~~~~~~,~~~

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 19-3·82. заступника редактора _ 111-4-47, відповіда~ьноrо секрет~ря, відділу сіJ!ьськоrо господарства, ко.респон-

~:~::ої м~:~::~~о Ф:т:~~:е:::::::т; _19 ~~~~~- відділів промисловості,

І

rа3ета вцdдить У вівторок, еереду,

~~~::~~~~?

lнДЕкебі;;Б;;а;с:н;-;-;~;;Кні~;:О~~;;;;;;;;;;-;и-;;;и;т~.~п;.іlі;;фії-t:Н;:К;всі'7о"";~:;;:.к:І"~;:-ї54.~:- ---·;.;i2si-if2s2:""

~

#38 1975  
#38 1975  
Advertisement