Page 1

РІК ВИДА1111}і ;;51-И

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАУІТЕСЯІ

•ССІІс о с

4

W

~

.Nt 38 (3036) ВІВТОРОІ(

31 БЕРЕЗН.Я

1870 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

червня- вмОори до Верховної Ради СРСР с1UJВК811Ия на иедіnю,

14

червня

1970 року.

Вибори до верховвого органу РадJDІСЬкоі влади

У соціалlсти•ному змаганні на честь сторіччя з дня народ­ ження В. І. Леніна колектив радгоспу <<Зоря>> добився значно­ го успіху. 29 березня господарство виконало квартальний план продажу молока, якого надійшло з радгоспу 718 тони, м'яса 102 проценти квартального плану, план продано 51 тонну продажу равиіх овочів виконано на сто процентів. ВиробиицтJЮ і продаж цих продуктів триває. А. І(УПРІЄЦЬ, д~tректор

попіт.вчва кампанія. Нвиі вона прохоДІІТИме у надзвичайно зиа­ меІОІВЙ рік

-

рік спавиого ленінського ювілею, завершальний

f.

взятих со­

цluіС'l'Ичиих зобов'язань на честь 100-річчя з дня народження творця Комувістичної парт11 1 РадJІИськоі держави В. І. Леніна. В день виборІв трудящІ вашоІ краінк продемонструють свою вl.цдавість рідній Батьківщнвl, Комуністичній партії, яка веде вас 81д перемоги до перемоrв. Вови продемонструють вепике тораество пенІвських Ідей про неву; соціа.пієтнчву демократію, про велике торжество ленінськоі національної політики.

попередніх виборів, був знаменний від Період, що минув боротьбою всіх трудящих за практичне втілення в життя Істо­ ричних рішень ХХІІІ з'їзду КПРС. Керуючись цими рішення­ ми, Верховна Рада СРСР сьом~го схпикаиия провела вепнку

дня народження сторіччя з ти врожаєм високим В. І. Леніна кульвсіх сільськогосподарських готувалися до тур. Взимку вони цього: заготовляли добрива, ре-

За цей nорівняно невепикий >іас відбули ся величезні- зміни в нашому житті. Стали до ладу нові підприємства, споруджено

багато нових електростанцій, вкроепи нові міста І села, зросло

і сІ..лЬськоrосподарськоі

продукціі,

стало заможнішим життя радянських людей. Великі перетворення яскраво свідчать про могутню силу ра­

дянського ладу, торжество вепнкнх ленінських Ідей, невкчерШІе на­ розв'язанні джерело трудового ентузіазму всІх nюдей. У родногосподарських завдань вепика частка праці наших депу­

татів, робота наших Рад, представницьких органів

техніку,

.монтували

муністичного будівництва. важпива З кожним днем все ширше і ширше розгортається по.літнчна кампанія по підготовці до виборів у Верховну Раду районі починається утворення виборчих в СРСР. Незабаром виборчих окружних дільниць, висування кандидатів у члени комісій по виборах до Верховної Ради СРСР та ін.

Партійним організаціям слід невідкладно вирішити

.машини.

з ти.м

Разом

Бе•ОНЯ.НИіХ ІПОЛЬОВИХ :робіт

У·аПіХ

wх•н-ін.;.а

:меха:н. :•з.а­

•і

тори., ЯК·і пра:цюють .на. :ні•й. ше :ВІі.щре•монтова.ні машwни

Рані­ ще і

;ще ;раз пе~в:ряються, у•оу·ваються .велИІкv ·ко­ Особли-во :недол.:ки.

ри: сть дають

.в·ИІJю,;щть .свою тех·ні•!\У т.ракторист т-і льки т'ра:кто.р Не М. Жи:ти.на..

Т-74, а і .Іюі ,м.аши.ни хоІЧ сьогодні

В. КУДРЕНКО, директор птахофабрики.

•ної :Іщди, С:.ВІби ра•н.н:іх яри,х, ·Саді.н­ :ня :ка:рто:плі.

Т:ра"'··горист.и. С. О~н.ач, В. Кор­

•Н іЙІко та і.нші теж ІП,РОдеt.\І·Онпру­ вали., що ва·~р,)плена за :ними тех­ :н.:к.а :nов,нІі·стю :н::~гото·влс•на до .ви­

пр.о·вСІден.а •В ра:дтосп.і <<Тре6у.х1-в­ сь·кий», дала ·можлwві·сть всю тех­ старто·ву лі­ .н•1:ку :поставити •на н·:.й ку.

О. КУЛИК, головний інженер.

суспільства.

W./.U~.D7~~~.U~ На Черкаському хімічному ком­ завершуються

бінаті

підготовці до

по

черги

виробництва.

аміачного

На фото: нові виробництву

Фото

роботи

пуску другої

J.

потужності

по

аміачних добрив.

Волчкова.

(Фотох:ронr.ка

РАТАУ).

Шуйсьхи.й омашишобуд•і'В·ний за­ во·д і:ме.ні Фру:юе І:в.а •новської об­ ла:ст·і •п•рнсту:пи.в що. се,р~'Йного ·в·и­ пусжу ІСТр,і•ЧlЮВО-ТКаЦЬІКИХ Вер·ста­ <r'і1В ВІДОІСКО.Н!а Ле\НОЇ КО!Н'СТруІ<'ЦіЇ ДЛЯ ВИІГОТОВЛе:н.ня ІСТр jЧО:К •tЗ баВО·ВНЯ­ ІЮЇ ·і шовк•аВtої •пряжі та ~и·нтетич­ .ни.х

· ВОЛОКОІН.

.Від ·своїх .поп~рещнwк.і:в ці. вер­ ата·ти ·ви:rіІд•но :в-:др,;зняються т•и.м, що во:ни она. 20 .пр·оце:нтів проду.к­ ТИ'!JІН.'•ші, ·зйом :п:род,уюції збільшив­

ся ,н.а .25-30 :пр·оцен·'Jіів. По .1·~пше­ .вузлів доо·ооди·ла на ·кон.ст·рУ'к•u,ія

23

лта.ХІів.ни:ч,ій

біриr,ад.і

ідержплем.п,т.ахо :з•а6ОІдІ,У

<<Рудня» (~и:гади;р т. Ком.па.нещь) •і :птах.LвНІи:чій бри~rq;,І~і Киівської птахофабрики. З nочесшим з:ваtнням .вас, тов.а;рИ\lUіІ

N2 1

продажу :дер.жа:в·Ї

моло·ка

ІПОСТЗ.ВИІВ Н.а,J: ЦИІ\1

ЗЗВіДЗ>Н•НЯ К·О·Ле'КТИВ.

-

та ке

!ПС·рЄІJ: СОбОЮ і Пра:ЦЮЄ Те­

пе· р.

М. РЯБИА, бригадир ферми радгоспу «Ру­ санівський».

Щоб

колосились

озимі Високі зобов'язання взяв колек­ тив радгоспу «Великодимерський» успішно на ювілейний рік. Щоб зокрема

виро­

стити рясний врожай озимих, їх підживлено азотними і калійними. добривами з розрахунку по три центнери на кожен з 880 гектарів.

Підживлено також багаторічних трав.

235 · гектарів

У спіито справились з ци.м зав­ данняАІ Аtеханізатори І. Д. Онаш­ та Кірова ко з відділка імені імені з відділка П. Я . Сешног Леніна . П. КУЗЬМИ!(, редактор багатотиражної газе­ ти «За комуністичну nрацю».

З~МЛ'ЯіХ, Одіну !З ;ftИ:X ~І!tИ:В ра/ДГОСП «Л•іІта\іtВСЬІКНіЙ>> . Поря,д ,сто.ять три зер.но•ві ком:ба:й,ни «СК-4» з ІІІОдр 16нюва;ча•ми соломи. Н€Ідав:но Пухі• в­ СЬІІШЙ ІПта.хора:дІГО•ОП .пор.ИдJба•В у .нас .НО·ВО·Ї ·КОН­ •МаШИ1Н'У зер'НО()Іt{ИІСНУ СТ:руооІ..\:і.Ї.

З •Наrбли.же.н:н~м жен.ня

•НОВОЇ

,весн.и •На•дХ·Од­

ТЄХ•НіІКИ

Ще

біЛЬШ

зрос.то·. Т:~VІьки за дв•і ,декадн ~­ ре~ня ·м·и оде.ржали її ·більш я:к она 200 т,И•С Я!Ч КШрбо·в·аІН•ц:-в. Д. ЧОРНОУСЬІ(О, завідуючий складом.

ВІД РОСІ:ЙСЬВИХ ДРУЗІВ

повинні продемонструвати непорушну

єдність партії і народу у боротьбі за побудову комуністичного

ЦТВА>> при.с:воено

Д()С'ТрОІІЮВО ·ВИІКОНЗ.­

:Зоібов'ЯІЗа•НІІ!Я Ша 1і ТИ За:ВіДЗІНІІ!Я юв і:ле Й ІJ'ИЙ ·р:':к .по виро6ни•д11ВУ і

справитися з ними,

два но;х,в.~р 1 стоять Зара,з ,н.а ;навісними тра ·ктори «ДТ-54А>> .з виробни:цrr•ва Мозир­ ·к ущор ізами ського з·а•ВОіСІ.•у. Ц.; машини· .неза.мі­ шші на ро:зкорчовува.Іші чага.рни­ к.: в т.а для ро6о·ти на з.а.болоченrих

партії

ти •3ВаJНіня <<Ферма ·(брИІГа.да) ІВИІСО!Ної \Культ:ури 1\Вари!іНИЦ'ІІВа:.> :колективам. В том:у ·чисЛІі :по Врова:рсьоому •ра.йону: ТВАРИННИ­ НУЛЬТУРИ ВИСОІЮІ Зва,НJня <<ФЕРМА ЦТВА» П}рИІОВОЕЖО НОЛ·ЄІНТИВ'У· :дерЖІ!ІдеМПТ.а·ХОІЗаІВОДу «РудНЯ», Зва•НІНІЯ <<БРИГАДА .ВИСОКОІ НУЛЬТУРИ ТВАРИННИ­

слюсарів

р.а йош'; в.

на І Радянського уряду, мобілізацію всіх трудівників району ЦК Пленумом грудневим поставлених здійснення завдань, КПРС і в Листі ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і Ц.К ВЛКСМ, на виконання складиого комплексу весняних польо­ вих робіт останнього року п'ятирічки. Вибори до радянського

60ІЕІЦЇІВ .с,і,льсьНІого .гOOfJIO/дa;pcma та ·зжот,і:вель .вир.ішИІЛи присвqї­

кожного)

карбованців

На скла·ди :ра.йоб ' є·щна.н:н.я <<Сі•ль­ rоюптех.ні·ка» .ЩОДІНЯ оН.а•ДХОДИТЬ бс!­ га:то •НО'ВИ'Х ІМІаШИІН :ріЗНОГО ПрИ.ЗІНа­ Ч€іИ'Н'Я. Всі вони ТІут діовго •не за ­ ·В''•дІПравляються в а стоюються, рацrоопи й .п:тахофабрикІІ ·нашого ра.йо:ну та в гоопо,дарства іноших

Підготовка до виборів, безперечно; викличе нове політичне І трудове піднесення. Тож наша пропаганда повинна бути спря­

За .впроваІдЖеНІ»я ·висо1юї культури .тварИІНІНИІЦтва, .збільшен­ ня :виробництва й :продажу д·ерж&ВІі •мооона, •м'яса, :я.є.ць та ЗІНИ­ 'УІІ11Ра•БJL~ння •d1льсьноrо облаюне •ження ·собі~ваJртосТіі •ІІІРОідУJІЩtї ГООПО.Ц·а:рС'Т!Ва Іі ООЛаQНіИІЙ ІНІОІМ~Т•Є'Т П•рюфщJІіJІІНИ . :РО!lJЇ'ТІНИІНІЬВ і СJІ'УОК-

(брига­

во:ний 'П.РЗІПОр,

НОВУ ТЕХНІКУ-РІ\ДГОСПІ\М.

почати виготовлення потрібної наочної

тваринництва

бригади

торно-рільничої

пу,ака·й в :роботу. Вони rотов•і до за.криття волоrн, вне·сен:ня а:м:·ач -

питання

Колективи високої культури

змагання.

переможців

значено

яка була · пробн.і ви:їцИ:. Ось їв;~;у .в :поле. Пере·во',р;ка,

агітації.

парламенту ще і ще раз

техні-

Після пробного виїзду на від­ ної за:кр.і:пле:ної кю:рови по 12-14 ділках відбулися наради, де було кілограм.і·в моло:ка.. · підготовки підсумки підведено .М:шдю три,м.ат и :пере:хїд.н•и:Й Чер­ техніки, вказано на недоліки, ви­

робочим .маршру-

масово-політичну роботу перенести на виборчі дільниці., повсю­

мована на глибоке роз'яснення політики Комуністичноі

тoJt, свої .ми обов' язка.ми, кою бt!зnеки.

ПРОВНІ ВВІади •ви.р.:шу:вати:ме

1пра:цює

Ус·і· .наші :дояр<~ш :і ·с•ко тар•і го­ тують •сво•Ї ·тр)~д.{)Іві :по,да.рунки :на че•сть стор·і•Ічя з .доня ;нар•одже>НІНЯ В. І. Лен,::н•а .. Так, О. Семенюк та А. РяІба •Надоюють щод•н·я ·в·ід а\ОЖ­

цікавилася, як той чи інший .ме.lГ. С. Сшюдія та В. С. Куделю. з ханізатор обізнаний планом весняних робіт,

том•у

лока .

оргаюзу-~.мію одержав тракторист М. Д. вали пробни~t .вюзд . в .f!оле. Авто- Дужик _ зо карбованців, третю 10 карбо­ ne- - м. м. Чемерис рит~тна ко.мrсtя" присктливо ревtр_яла __.кожнии вузол трактора, І ванців. ПреJtійовано також (по 10 причтноt

·і

тварwню11к

са:~юв.і:дда>н·о. З·на:Чіно пере.викон•а:н-о •на:до·ї·в мо­ ,н ла:н і кварт:алЬІН'И'Й

т:хюки,

про створення агітколективів, до складу яких підібрати кращих агітаторів. З перших днів підготовІІи до виборів необхідно усю ди відкрити агітпункти,

:кожен

Ансче присуджено колективу агре. ЦиJІU днями п11,овели перевtрку гата п. м. Зозулі, який одержав викон_ання ~обов я~ань, зокр~АІа премію 50 карбованців, другу пре­

по тдготовц~

Черво.н.н;м

:пе:рех;іднн.м

Р•Q.'І;ЖNІИЇІ

npa:no·po:м ,раtщго•опу. Висо:ка :на:го­ :ро.да зобов'я'зуоє . Це ,до:бре ,р·оз у,мі€

.мате- дир П .• І. Шпильовий) . Ій вруче­ застосовано .моральне ріальне заохочення, що сnрияло н~ першу. премію. 100 ~арбованЦІ!1. Серед мехаюзаторtв перше успішно.му проведенню робіт.

державноі

Тому немає сумніву, що 14 червня всі виборці району при ­ йдуть на виборчі дільниці, щоб віддати свої голоси за тих, хто вірою і правдою служитиме рідному народові, своєю самовід­ даною працею боротиметься за здійснения величних планів ко­

Було

· минулому

lY

році '1\СУЛек:ти:в •нашої фе:р.ми ~шго­

підвищували Перше .місче посів колектив трак­

свою ділову кваліфікацію.

влади.

У нас справжнє народовладдя, де кожен громадянин на ос­ нові загального, рівного і прямого виборчого права при таєм­ ному голосувавиі обирає І може бути обраним. Uбнраючи депу­ повно­ татів, ми вільно виявляємо свою волю, як і належить владним господарям .своєї країин. Радянська демократія уві· 1 у життя йшла у повсякденну практику державних органів, працю, в громадську роботу ваших людей. Досить сказати, що лише в Броварському районі до місцевих Рад депутатів трудя­ щих обрано 1179 депутатів. Тисячі їх працюють в різноманітних Іtомісіях, дружинах та інших громадських організаціях.

радгоспу.

За V>ОПІіШ\!Іе :ви:кона1111ня осоці•а.лk­

ТІРІннх :з016о.в'я:з.а.нь.

стараннІсть

Калитянеької Механізатори птахофабрики вирішили відзначи-

роботу в усіх галузях господарського і культуриого будtвии­ цтва, Приіінято ряд важпивих законів, спрямованих на зміц­ нення економіки, розвиток культури нашої країни, попіпшеиия добробуту народу, зміцнення миру в усьому світі.

виробиицтво промислової

-

.

.,. ....,.

ЗОБОВ'ЯЗУ€

За

Рік п'А'І'Qрі'1КІІ. Вона прохоДВТRІІІІе иід знаком всенародного зма­ гаІІІІJІ за дострокове внковавия завдань п'атнрічкв

-~

НАГОРОДА

Квартальний план--достроково

важлива

-

..

ТРУДОВИЙ РИТМ П'ЯТИРІЧКИ

14

Читач, безумовно, вже знає, що Президія Верховноі Р8ДR СРСР в зв'язку із заківчевиям повноважень Верховної Ради СРСР сьомого скnнкІUІІUІ. призначила своїм Указом від 19 бе­ резня 1970 року вибори до ВерховноІ Ради СРСР восьмого

..,...,. -

р. коп.

2

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ Правлін.ня Укоопспілки і nрезидія Республікан­

працІвників торгівлі ського комітету профспілки і споживчої кооперації підвели підсумки конкур­ су на кращу організацію за.купівлі м'яса, птиці,

жирів. Переможцями конку.рсу визнано ряд коо-

ПО•ДО/ВЖ:И:ТИ ГЗ!Р аоН'lііЙtНИ•Й •СТ•рОоК ,РО­ боти ообла:Д;н,а.НІНЯ :з 12 ,до 18 м.:ся­ цjв.

'f€, ЩО ПОЯВИ.1ась Й !8.а,ж:,1ИJВО ·н·а· ІНИХ В'ИІГ01'0ІВЛЯ'Т.И МОЖ ;l ИІВ.ЇІСТ.Ь стр:чки :іІз ка:пр·ону.

Пе:рші 10 'fаІііИ·Х неростатів маІши­

на~діВtн:и:wи ІЗІГ·іl!J!но ~оrго:вору •на­ •не.заба·ром ІВІіІд·ва.н:та.жиот·и м ·:'тнли. с.тр<:·чково-ткацькііі Г.оголі 1 ВІСЬІкій А. ГРУШИН, фаЮ:рип.~Ь. редактор Шуйської багатоти­ ражної газети «Машинобудів­ ник» Івановської області.

перативних організацій Київщини. В тому числі по Броварському району:

СЕМИПОЛІ(ІВСЬІ(ИА

радгоспробкооп,

який

преміАовано мотоциклом. ТРЕБУХІВСЬІ(ИА

радгосnробкооп,

дано путівку на Виставку господарства СРСР.

якому ви­

досягнень народного


НА

ПАРТІйНІ

ТЕМИ

Назустріч

ювілею

вождя

ПАРТІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО к:;ь::и Вірна обов'язку соцзмаганням

ТРУДІВНИКИ .радгоопу <<Зо­

ря>>,

йдучи .н;юустрІі ч

100-річчю

з J1JHЯ на:рсщжен.ня В. І. Лені­ на, донла.дають ·восіх ·сил, щоб

я.!(,Наtй:нраще оправит.ись з зобов' яза.ння.ми, .взятими честь

ювілею

соц­

:на

вождя.

ГолоВіним фактором успішно­ го •виконання зобов'язань є ор­ га:ніза.Ці;я ді.йо.вого соцзма•га.ння. Я к же розв'.язує це питання парторгruніза.фя? .Найп f'рш е, на що :мп .зверну­ ли увагу, 'В!!:робле.НіНЯ умов

:~магання

1НІа

:>атве.рдже.н.ня

1969 -1970 їх

.на

р .р.,

засіданнях

парткому, робітк ому та на за­ !ГалЬІних з-борах •робі'тJ:шнів го с­

.

пода:рств.а

Згідно цих У'МОВ, переможцем вважа(>ТЬСЯ той, хто має високі .в иробничі по~tазюtки по

ВИ•РООНИЦ11ВУ ·ваІЄТЬСЯ

цродуІVЦІіЇ,

ма!І~симального

доби­

знижен­

ня за'І'ра.т, досятає високої ку.1ь­ ТУ'РИ' •виробн.ищт:ва , високої яко­ сті. црод,укції,

-впроваджу•є

пе­

Р€!дові методи і нову техні,ку, не .дооускає поруш ень дисциплі­ ни. Врахо.вує'!'ься 1'акож рі•ве.нь .ВИіХОІВ;НО Ї :робоТИ, Як правн~'Іо, nеред .новим р о­ ком .робіт.ники на зага.льІНих зборах затв.ерджують соцзо­

бов'язання і тут же .в и.пли:кають на зматання колек тив р адгосп у

<<Бо:бр!ЩЬІШй ». парторгаІн.і•зація :nаочну

Післ я цього офо,р м л я є

агітацію,

хід .випона.н.ня слідкує

за

Іюнтро.люс

соцзо.бов'язruнь,

впров.аджен:ня:-1

1'еріальних

ма

..

і моральних стиму­ л:•в . .Під.су,МІШ амжан.ня за рік під­

биІВаються на .опіль:них засіда:н­ :нях ,п.а,рТ!ЮМ'У, д'ИІреІ\ІЦЇОЇ і роб1·т­ К'О:vІУ, .з учаютю аІНТІИІВУ, нерів­ НІ!ІКів окремих .виробничих ·О1ДИ·

.ниць.

Потім

результати

сяться .на обгово р ення

Івмно­

і

зат­

·вердже.ння за•га.льни.х зборі.в ро­ біmнИІк ів

TaiJ\,

радгоопу.

за

1969

ор. переможцем

визнаІНий відділок в.иборює

звruння

.N'2 1,

вlдд.ілка

який висо­

ІКОЇ кулиури землеробетна (ке­ руюЧІИ!Й т. Неїжса.ло, секрета.р

ІІJ.а•ртLйноіі оргruні:зафї т. Боко­ •ви:й , голова роеіі"і1Н·ОМУ т. Про­ цен ко).

Ві.дділон

одержЗіВ

.вищі .в рожаї ·всіх .ку.льту.р,

най­

П ер еможцем се~ред

ов.оч ів:ни­

цьких ·брИІгад стала бриІГада ко­ МУІНі·ста 1'. Дяче:н·ка, а н цій бри­ гаді серед ла,нон ла•н.на Ге­ роя Соціалістичної Праці К Т. ДНЧ ЄІНКО, яна ІВ 1969 ·рОЦі одер ­

жа:ла

оо

врожай

407,5

О'вqче.аих

цент.нера

нультур

,на

18

г ск-

1'арах.

Truн

само

мн

внзна:чили

пр а ­

в.офлаІНІЮвих с еред ·ко,рмодобув­ них брига:д ( бри:га•да ному;ні·ста 1'. Гала.ся) , МТФ (бригада т. Па·вле.н;но), бригад молодияна ВРХ (колектив бригади ному­ ІНіст·ки ·т . Кот) . При орга.ні.за!J/їі ·соцзмага•н­ ,ня :дуже ·,важливо дійти до нож­ ІНОї людИІНИ, ~з ащікавжrи її, під­ ІН ест и .настрій. Вміло треба по ­ єдн У'вати мора.льні і м а т ері аль­ •Ні сти.мули . Не .можна їх проти­ стаІвл.яти , .вони

нюв ати

один

Моральне

пО'ви:н.ні

допов­

одного .

ІСПtмулюва,н ІН я: .вру,qення п е;рех ~дноrо вимпела

:пере.дов.іІй доярці чи 'механіза то­

;р:у,

'1\а

ПІРИІСВОЄНіН1Я

'3ІВ3JНІН Я

номуніетичної

сення

ІПортрета

:у,дарн.и­

.праці,

з.а:не ­

п ередав ик.а

il <<ЗQлоту ·книrгу трудової слави>> чи .на Дошку пош аІни, добре сло.во ·в. стіннLй чи .радіога.зе~і. а то й :в. .ріа•ЙОІНІН1й :все це при­ носить людям .радість і лід.ні­ ма€ їх дух. Ми цьому при.,$ля­ е мо першоч ерго.ву

уваІГу .

1За остаінні .роки rв радгоспі присвоЄІно зва:ння .уд~рникі.в ко­

~у.ніСІТич:ної пра.lІ)і 106 чолові ­ 'іам, серед .них 22 комуністruм 1 3 КОМ·ООМОЛЬЦЯ.М. Ноле.нти.в .р адгоопу .гордиться r.аrкими ·своїми маяками вироб­ 'ІИІЦТВа, ян Герой Соціа лістич­ юї Пра.ці К Т . Дяче'НІно, тра~-

~ С'ІОр.

8

торис ти І. П. Багла,й, Г. Л. Ба·рТQШ, доярни Н . Ф. Божно, В . !VI. Денисенко, скотар і П. Я. Пилипе.Ішо, М. О. Пр оценко, ·ве­ т ерюш юсподз•рства Н. С . Ще.р­ бn.к , Є. К ІванушwLн, М. М. Мос каленко, П . В. · 1\оваленко, С. С . Логвине.юю .і багатьма ін' шимн.

Нині у На•С ГОЛОВІ Не СО· ротьба за високий врожай юві­ лейного 1970 рону і за.безпечен­ ,ня .високої . :прадую:шз:н ос ті тва­ ри. ннищтва.

'ВивезеНіНЯ 1'еХН.Ї'КИ,

добрив,

ІВ ИрОЩу,в.а,н,н:я

·ремонт .рОІЗС·аjДИ,

буд~':13ІНІЩ'ГВО [JсТ:ІІЗіКОІВИХ ТеП.JШЦЬ ПОС ТЇ:ЙНО ,п еребу1Ва:ЮТЬ В ПОЛі ЗО· ру

парторгані.за.ці.ї.

Нама.гаємось ІРегу;ляроно, оnе­ ративно :пі,дбИІІІати пі дсумки ,

ІНа>ет1 у;nното

ж

дня

~р ез у ль та ти

пока:за:т и в сті.нгазеті чи <<Ка­ лендар і тру дової слави >> , у ви­ сгуп.і ло .ра:діо, вручити вимпе л і грошову пр емію .

Як 'мора:льний

стимул

щом,і­

ся.ця за на•йв.ищі надої кра,що­ му •Іюле І)тиву тваринників вру­ ча.ємо зірку, яка с.ві·тwться, з

rна:писом <<Пе:ред01ва ферма>>. .Вс тановлені в ·нас ·річні цре­ мІії за збеІрежеІНІн:я J ~вирощув,а•н­ нrя

·т. елят .

Кр і м .премій (щоде Нін их, м і­ сячних, :річних), на1раховується

додаткова

і

заохочувалона

оп­

лата праці, якої висда•но в 1969 році ,по :гос.подарств.у 28 тисяч карбова.нціов. Вручення преМJі. й ІПрово.диомо безпосередньо на виробннц'ІІві або на j1рочистих зборах разом

з ,врученням ра

чи

ш~рехідного прапо­

·вимпела.

О,рга.н.і,з·овуючи. змаг а .н н я, слі.дну.ємо, щоб •воно 1велось між апор.1д:н еншм и ,ділянкаІми ви­ робництова . Особливу ув.а.гу приділяємо

молоді, виховуючи її ІНа тради­ ці ях .старшого покол іння.

Р€!ЗУ ЛЬІТаІТИ

ЗМаТ.і!JНіНЯ

За;Л€·

ща.ть і В'і'д того, чи 'створеНІі .всі умови для його .роогортаНіНя, для повсякденної ІдІіялЬіності

здоро.вої .людини, особливо •Іюли за

т.атQ!рів,

ксщцерти

це стимулює лщдей

амат01ріrв

вже ,прохолодні· , ІПОвіт.ря

Дошки пока:mиків в

у.сіх

у нас :в.и­ тра·кторнкх

.доступ:ннх міс­ поба1чите і об­

лі:к робочого ч а,су ,

і виконання

HOp:v!, і ЗЩJІПЛаІТу За ДеіНЬ.

.в п ер:од зби1ра:ння вр о•жаю поряд з соцзобо·в'язruнням ном­ байнеJра .в.а•жшьво щоденно від­ м і.ч а•ти tзробле:не з ·на,рое таючи.м

:Пі:ДСУМІІЮМ .

І з розуміло .змаг а:нням М·аЮТЬ ЗrаЙ МЗТ Іі'СЬ JІ:о!QДИ :Не чер­ СТВ.і, а душевні , які б у.овідом ­ люв ал и всю відпов.іда.льн.ість, ІНС ДОІПУ'С:І\аіЛИ ІНеl'ОЧІНІОСТеЙ, З!'іІВ· НЯЛЇВ'ІШ.

но

Та1~і деЯіні •Мірну•ван.ня в1д,ноое­ •пи та.ІИі•я :

со•u;змаг ан:ня.

п арн,]рга.нізаЩІя

Ці·каво

було

! б

прочитати, Яr!ї ІІ інших госпо;tар­ внріщують Це .в л енLн­ еьІшй .рі.к, р ік у дар.ної тру дової ств ах

вахти.

Ю . БІЛИК,

секретар парткому

<< Зоря~.

й

.н іби

Але .ді,вчина . не .в.і дч уває х.о­

ЛО!ду , босоніж п оспішає .польо вою стежк ою ... Да вно то було, ма;йже два•дцять ч отири ро­

ки минуло, а не забувається.

Хоч я кі т.яж;кі

часи довелось пережити, все ж згадує їх Дом­ на Минівна з радістю. Бо 'l'o бу ла її юність,

кращі

роки

життя.

На колгоспну ферму в Русанові Дом_.t1d Юрчешю прийшла в перший повоєнний рік. Власне. тоді ще й ферми не було, а були т! ль­ '1\11 дв:і 'І'!~у;пи корів .і телиць, по 12 тол ів у ,ІWІЖІнJі,й . Одну догля~д.а.ла Івона, другу Агафі я Солов.ей .

-

Вся худоба утрим увалась в одном у при­

міщенні,

згадує Домна Минівна .

-

В ньо­

-

му стояли і корови, і воли, 1 ІюнІ . Робил и в~~

в.ручн у . Влітку самі носили траву , вози~и 11 з поля, годували корів. Взимку теж сам1 до­

ставляли корми.

У праЦі й повсякденних клопотах швидно лІИІн1у:в ча>е . Ф€\рма роала; рооши рюва.mась , :JVOIЖ· ного року колгосп закуповував теличок У жи­

'JІел Lв ·села. Збruгачу,ваІвс.я .і дсюв.і'д мол10д ої ~доор­

ІШ.

Незабаром її помітили, по селу

nрокоти­

лась слава про неї як про кращу труді вницю , майстра високих. надоїв молока. Коли в сім ' ю :т:воаІрН Н•НІИІ~іІв. :в:віІйшл.а Mrupi'я Ли.льтяй, теж ще

зовсім юною дівчин ою,

у Домни

Юрченко . Вона була щаслива

то переймала досвід

відд'і Jжу радгос nу , 9ОІНа ж рушники для доярок. Працює

у цраці пізнала ра­ дість життя, віддавала їй всі свої сили, доро­ жила

пов.агою

-

сил.

урядовою

н~городою

-

вич Нещерет, який працює в радгос п1 елек­ триком . А трирічний пусту н Петрик , який бі­ гає по хаті, хіба н~ nоміч ? То її радість, :і ,в·'I'lX<J., d ;на;д,1я. НехЗ!Й ·росте та не зm~ лИІХа . Поважають люди цю невисоку чорня ву жін­ ку , кавалера ордена Леніна. Вона ~аслvжила

орденом

Леніна. Кілька років перед цим вона надою ­ вала по 5500 нілограмів молон а на корову.

ЇХ ПОВаГу СУІМ.Л:JНІНОЮ ПРЗ/ЦеЮ , СЛУЖ.~ НІНЯ!М

Але не довго після цього довелося Домні Минівні займатися любимою справою. Хворо­

ба підстере•гла ·рап'nо.fю. .fЮли ж поправилос ь здоров ' я, то не захоті ла

молочний ларьок

на

трохи сидіти

П. ТЕПЛЮК.

На фото: Домна Минівна Юрченко ном Петрнком.

першому

ІІІUІВІПВІИОJІQІnоmmПDІWШІІІDJ

25

-рі

з си-

Фото А. Козака.

ІРОІВІПШППОІDDІWЬWІШІІQJІІІUІІ

До

I'JIO·

маді, ріДній Ві'!'чизні. Вона, як 1 раніше, за­ лишається вірною своєму обов'язку.

без діла . Пішла на ферму в молочарку, працювала приймальницею молока . Тепер у неї

іІа рунах -

ці.дилІІ<И. в міру своїх

І вдома у Домни Минівни порядок . Ій до­ помагає господарювати чолов ін Петро Панасо­

односельчан .

Напровесні 1958 року в Русанів прийш ла радісна звістка: Президія Верховної Ради СРСР нагородила Домну Минівну ІQрчеино

найвищою

nepe

ІШШІІІІІПІUПІІПUВ

.... .

.К&JІІ'Оі

Пере:иоr.к

-

б,рига.да.х, ІНа ф ерм.ах, б.іля кон­ тор в'ідділнів в цях . На них :ви

чист і ше

про.зоріше, а землю внриває па:v~ор аз ь,

легне ,павутиння.

ТРУ'дитиея

н;раще.

етаІвл е.ні

плеч има

в .тебе тіл ьки ,дващцять ді:вочих літ? Р анни у

аювт.н і

люде.й. Гарячі обLди, бесіди агі­

ви­

конав. свої зобов 'язання по .:ща­ чі основних видіrв ;Продук.ці.ї.

.Від ·Сел а ,до табЩ>а далеченько, JСілька к і­ лометрів набереться. Та хl.ба ·ц~ l3ідста .нь для

радгоспу

ППUІІІППОПWІПІІПППUІІПІШ

ГОТУЮЧИСЬ до великого свя­ та - 25-річчя Перемоги н ад воро­ гом, ми ще і ще раз згадуємо жахливе минуле тимчасової оку· nації німецько-фашистськими за­

гарбниками.

... 17

<< доооль;н о, м аrr·ь, rtдти з·а м:ной, А то за тем В·ОІІІ 'п оворотом Иде.т да В•JІІО жесrо-ки.й бой!» И ТЬІ <ПОПОJІЗ тра!ВОЙ .n1 рИМЯТОЙ

На ·МОК!РО•М !ЗаЛ·И•ВІном лугу, Где Тд·НК·И ВСТ•ретІІЛ Т ЬІ !<ра.Н•аТОЇІ И ,бросІІл в траки ·ІІ а ходу .

1942

року гітлерів·

nобачили

гітлері в-

-

Партизан. Капут, капут!

і бігти було важко. Я ледве всти­ гав

Кот· несла

вив її життя Іна шляху до лісу.

Вnав nід ударами nрикла дів ВО-річний Василь Аврамович Кот. Вранці гітлерівці відібрали ак­ тивістів: І. Козюбу, Г. Шума, І. Шевченка, Д. Вегеру , І. Кота, П. Ткаченка, Г. Короткоwиє нка , В.

Шевченка. До них nриєднали Розмова - коротка. Почули сь втікачі в до уд~ри _і стогін. Це був наш 70-річ- ча Сизоне лісу Івана Самсонови­ н:ка та Івана ТкаЧенка. Тітка Марія нии дщусь Іван Самсонович_ Си- Під nосиле руках трирічного ним конвоєм їх відвез­

переби.р ати

за матір 'ю

J<ИЙ кат, в якого на nаску були слова «З нами бог», вбив стару

Вже сутеніло. Пішов дощ . Pan- матір. том пролунали nостріли. Оди н. Не дочекалась свого сина, який друrий, третій . Я затамував по- в той час захищав Ленінгр ад, і дих. Зовсім близько nочувся ос- друга мати - :Марина Шинкаре н· каженілий крик фашиста: ко: німецький автоматни·к nозба -

Мати заnлакала. Було чути ти· автомашини, мотоци·кли. хе схлиnування тітки Марії, яка БіJІьш відважні кинулись до лі­ лежала поруч. Людина, яку затрису. Нашу стежку ще не .встиг мали кати, nояснювала, як тільки засипати сніг, але мороз зр обив могла, що вона не nартизан, а свое. Куnини на болоті замерзли, nрийшла сюди косити сі.но. ногами,

рукою. на

тягнувся

Колю, а за нею тягнулас ь п'яти­

зоненко. Поба~ ивши. нас, вирн~ив , ли в с. Я длівку.

д~помогт~. .ЛІс скІнчився. ПеребІгти б тш~ки _пагорбок. Не огля-. даючись, ~Ін бІг до болота. Panтом пІ)СтрІли. Прав.~ рука ~ерестала слухатись. ТретІм nострІл. ЛJ?· в~ал_а. ,Що робити даЛІ? ну, ЩО бігла нам назустріч і р03· дина nовзти

Григорій Ш ум nеред тим, як nрийняти смерть, накинувся на ніМLІів, але був убитий чергами з декількох · автоматів. Від удару Дмитра Вегери був збитий з ніг гітлерівець. Од.нак сили були да­

гайте. Це був ваuі сусід АгафІА.

ки і земляки. Партизани жорсто-

річна Оля. Вийшли з лісу і попрямували н а Русанів. Іти вже було легше­ під носами був лі,ІІ.. . Вийшли на nагорбок. Тут ми помІ:rили люди­

махувала

ПRHJITJIHKR Ска,жи, Солдат , како:й ть1 ротЬІ, В :ка.ко•м с нде.~ ть1 б.1 и-ндаже ? .И стережеш ь, СІ\дЖІІ, !ЮТО Т ЬІ Н а •нашем слав·но·м рубе·же? Скажи, где .м.а.ть тв оя :ро•д.!Іая Слезу ЮН ИІМала со щени , Тебя ІНа. ІПОдв:н•г •про во.жая, И L11.0•,1Г'О рядом ш .1а :в пу•тн? Но .ть1 ·ок азал е-й :

грудня

ські карателі оточили с. Кулаж ин­ ці. Нав-коло села з'явились танки,

Оберн у вшис ь, ців...

руками

-

мовляв,

ля­

CO.JIДRTf

криком

'К О тчи:зн~ . И .па"1 ть1 сме.1о, как герой.

Пр.име·р о м Бе'LНЬІМ ст.а.л ТЬІ ·В

-

ЖИ:З НИ ,

гро,з·ой ·!

·

И ХОТЬ •В ЖІІ•ВЬІХ ТЬІ •Не ОСТЗЛ·СЯ, Но rB •бронзе •В.О Зір ОЖІДе•НІН ЬІ.М в с.тал .

И !деЛО ТО, ·за 'ЧТО ТЬ! іді!JЗЛ С Я , Воздв иrгrНуто •Н'а. ш.еідеостал . И лишь ,мозолистьrе ·р.у.ки Свободу, СJч аоетье , мир •куют. Проюн я т .nрочь ·И· стр.а.х, и .мук.и, И :миром 6у.де т пр авить т-ру д! Михаил СИДОРЕНКО, учитель Богдановекой ШКОJІЬІ.

НОВЕ

Але nовзти довелось недовг о. На середи .ні болота настиг фашистський гад. Розмахн~вши~ь, з «nартизан»

гІтлерІвець

шти~ом ударив мене у л івий бік

Ть! не·с .в груди лЮбо в ь

А для .агрессор<Ів

.' ТІ~ь_ки nовзти. До боJНІ- леко не рівні. Загинули наші бать­

та метрІв ВІсІмсот. Встигну.

ЖИ'rl'JI

раз 1 вдруге...

... Побиті і змучені мешка:нці села були зігна.ні в nриміщення школи. Тут бул и щ:і від немов· лят до J,ІЮдей nохил ого вік у. В тісноті , темряві, без води nройш ла довга зимова ніч. Чекали смерті. Десятки людей знепри томніJІи . Уляна Стригун тут і дитину народила. Всю ніч оnлакувала свого син а , який загинув у вогні в хуторі Новоселиця , старенька Мотрона Шум. Почув ши ревіння німецьки х машин, вона ·кинулась до лісу, який був nоруч. Доросу їй nересік г.ітлерівський мотоцикліст. Німець-

о

Вівторок,

31

ко помстились за них. Не забути всього цього, хоч і nройшли роки. Не в.nізнати зараз

нашого села

-

будувалось. Тут добрО'ГНих

воно nовністю в ід­

виросло чимал о

будинків.

Кожен

тру·

дівник свято шанує nам'ять тих, хто заrи·нув від рук фашистських загарбнІІіКів. Працівники відділка радгосnу «Зоря» самовідданою nрацею зміцнюють могутність любимої Батьківщини. Але nрикро, що в Кулажницях до цього часу відсут иііі обеліск тим, хто віддав своє життя за наше щастя. Іх діти та онуки з гордістю nрочитали б рідне та близІ>Ке ім 'я і nокл али б до nід­ ніжжя живі квіти ...

Г. ВЕГЕРА , шофер райоб 'єднання «Сіль· госnтехні ка».

березня

1970

року.


ІІОШІОПІІШІІІІІІІІІШПІІПШІІШППІППППШІІІІШІШІІІОІІІІІІШІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІ\ІІ\ІІОІШІІШІІІІІІІІІШШ

з ДОСВІДУ ПОЛИВНІ ЗЕМЛІ

ІІІШІІІІІІІШШІІІШШІІШПD

Л::СОДИИА~ ВОЛЕВ'ТИВ~ СУСПІЛЬСТВО

ТЕРИТОР.ІЯ <землеwористуваJНІНІЯ pa,дrocny tмені щ~рса ·ВІЬд­

носнться до зо;ни ІНестійкого ·зволож-енtня . Сер€дньобагатор іч.на .кільк ість оощд'іІВ стаж)ІВИТЬ мілі.мет.рів . П,роте розподі л їх протягом року досить :нерівном·фний. Влітку спостері.гаю1'ься

550

бездощові періоди тривалі·стю 20-30 і більше днів. При цьому :вони ча•сто с,УІпроводжуються суховіями. Все •Це, спі·впадаюч и з в-ідповідальними фа1зами іРОЗВИ'ТК!У т.ї~ї чи і·ншої с'іл ьсь'!югос­

подарської ку.льтури

в

,УІМовах машовологоміс1жих СУJПіщаних

г.ру.нті:в, згубно 'впливає :на врожай. Ось чому зрошеН:Н•Я в наших

умова.х лос.іда.є ніч,ни.х захсщі,в

значне місце •в заг~тьному компле~аі аіГ,ротех­ по підвищенню ·врожа.й>ності сільськогоеnо;дар­

смшх культур.

Так, .н8.!11риклад, 1969 рі.к вважається одним із ,найбільш забезпечених по зволожеНІню. Сума опа·Дів 1ПО :н.ашом,у господа<р­ ству становила 750 мілі,метрів (136 .nроцеН'l'ів від норми), а за .п ерісщ .вегетації оановюrх dільськагоооод.а~рсь!fflХ нультур (кві­

тень~вересе.нь)

-

мілім.етр~в.

345

Бо в.літку спостерігаvшсь

Т·РИІВаtлі беЗtдощові періоди: 26 квL11ня 16 травня (21 день); 13 че.рв.ня - 8 лооня (27 днів); 16 лИІІІІня - 4 серпня (20 днів); 20 серпня - 1 жовт.ня {43 ,дні). Якщо в першій половині літа внаслідок

нагрома.джеНіНЯ

вологи ·в ,груН'ІІі за раху:нок зимово­

ІВееняних ОПаJДів РОСЛИІНИ були біЛЬІШ4МЄНШ ЗаJбеЗ'Пе'Ч·ЕІКі ВОЛОГОЮ,

то .в дР.УІГЬй половині _ sететації її ·не висrаJЧало. Безумовно, поли:в .у цих уJмова:х в~Jдіі1Грав з.наJЧн.у роль у під­ ІВИЩенні :щюжаю вирощуваіних оільськогоопода~рсьRих культур. Про це с:в1ідч.ать дані екош~рИІМенту на досл.Іідн:ИХ ділянІКах:

.

сільгоспкультур

І БіологічниІІ

Озима пшениця Нормові корен·еплоди На:ртопл.я .НаІП,УІста піJЗня

.1 4,2 186,0 220,0 141,0

Назва

в рожа А цит fra І

Без поляву

поливів

--------- ------.2 2,4 1 321,0 4 ·3 00,0 2 320,0 8

.Ви1сокий врожай ,КЗІІІу.сти одержали колективи ШІІНОК Г. С'ГОг.н:l.й та Г. ЛИІСенко. 3рощуІваJRе землеробство в наших умсвах має авоі ооеци­ фіЧІНі особлиrвості і баJГато в чому відрізняється вLд іjрИІГаці·ї тепла

і

!ВОЛОГИ,

ЩО .П.рИІПЗtЦаЮТЬ

иа

темно-синя

весняного

вечора.

У ві·кнах гарних п'ятиповерхо­ вих будинків житлового масиву промвузла засвічуються вогні. Після напруженого трудового дня

люди

прийшли

додому

відпочи-

вати.

Трохи пізніше за інших залишає

Корнійчук . Він робив необхідні підрахун.ки і тому затримався в

управлі.нні . А зараз, втомлений, але задоволений прожитим днем, йде він вулицею, милується ново­ будовами масиву, згадує \961 рік, коли вtн різноробочим прийшов працювати в колектив будівельни­ ків . Перед ними стояла тоді велика

-

мета

звести

промвузол,

спору­

дити житло для людей, котрі бу­

що стануть гордістю вітчизняної промисловості. Спочатку було важ­ ко фізично, не вистачало іноді буді­ вельних матеріалів. Та вони впер­ то переборювали труднощі і не­ згоди. Через деякий час окремі пІдприємства запрацювали. Дав перші кілограми залізного порош­

ку завод

порошкової металургії,

НОВА ТЕХНІНА

Ці

т~рwrорії. Як покааала праюика арашення І1іротягом 19671969 ро.к•!•в, уопіхи поливного землеробства залежа:ть віД опе­

почав випускати залізобетонні конструкції зааодобудівний комбі­

крашають

нат,

ня,

дав

друге

життя

старим

ши­

нам шиноремОJІтний завод. І все це на очах у будівельни­ ків. Радістю наповнювалися серця

людей

від

приносить

своє робоче місце бригадир муля­ рів БМУ-39 Євген Федорович

в умовах .n!ІВ,дня України та Оереднмї Азії. Ця .рІзниця чітко

Виражена ІВ 'К•і<ЛЬКОСТl

спадає

теплого

дуть працювати на підприємствах,

Число

/ На поляві

НА МІСТО хустка

того,

що їхній

корнсть народному

труд гос­

подарству.

Раз(}М з ростом промвузла рос­ ли і люди . €. Ф. Корнійчук, на­ при,клад, працював різноробочим, а тепер став бригадиром. Колектив , яким він керує, у соціалістичному змаганні на честь \ОО-річчя з дня народження В. І. Леніна, серед бригад, що борються за звання комуністичних, зайняв по тресту перше місце. Великою повагою і авторитетом користується в нашому управлінні Б. К. Блощинський. Він скромний, добросовісний у роботі, не любить літати з одного міtця в інше. Тут він працював до армії, сюди ж повернувся і після відбуття служ­

би в рядах Збройних Сил СРСР. Зараз навчається в вечірній школі робітничої ммоді, одружився, має си•на.

Товариші ли

по роботі

подружжя

щиро

віта­

Блощинських з по­

повненням сім'ї.

СІЛЬСЬRОМУ ГОСПОДАРСТВУ

-

раtтИВ'Ної і зла:годженої ~роботи епецLа:лістів та бриг.~рів і всьо­ го Іюлект!;fjВ}:'. Це особливо важливо в ІНаших умовах поливу зроn:ІувалЬІНоУ системи.

~~шуваtних земель

1

Нолектив :ра.дгоооу nереканаJВся у .вели!dій силі меліорації, набув tПеВІНого досві.ду в викори<ет.анні ОСУІШених 1 полИІВних зе­ мель 1 в ювілейІНОІМУ роЦІ в~остить високИй вро.жа.й вс'Нс сіль­ ськоrоопода.рсьІКИХ ІКУ ль тур.

партія,

як

авангард

робітничоГо нласу, веде гостру,

непримиренну боротьбу з бур­ жуазною ідеологією, за вплив на м аси, за керівництво рево­ люційним рухом , за чистоту марксистського вчення. <<Ми

П'ятигорський машинобудівний завод почав серійне виробництво

устаткування для механізованих пташників. Тут випускаються одноярусні кліткові батареї « ОВН-1» для курей-несучок на 15.000 голів птиці. Пташник обслуговує одна людина. На фото: пташниця ВДНГ П. А. І3отова біля пульту

життя,

події суспіль­ виділяючи в них

наса мпе ред

політичний

посл ідовно

захищає

зміст , інтереси

робітничого класу, трудящих . Як непримиренні корінні ін­

тереси

робітничого

класу

і

буржуазії, так непримире нні і їхні ідеології . Боротьба ідей досягл а особ­ лІіоої rостроои .в су;ч•а,ану епоху. В боротьбі проти ворожих ідеологій, за торжество соціа­

ліотич:оої •і,дЕюлоr.ії ІН<JJШ а пар­ тія додержує вказівок В. І.

Л е ніна.

Він

озброїв

комуніс­

застосовуючи метод діалек­ ти.ч:нОіго анаtЛ!іrЗІу сУ1СJІ11і.льних явищ, він .з невідпорною ло­ гічністю підвоДив маси ' _дО

.-·

жди

відповідал и

те ресам

Наша гія

норінним

ін­

трудящих.

соціалістична

перебуває

в

заряд

нес уть

ниКІв,

яКІ

виступи її учас­

на

в еликому

кон­

кретном у

матеріалі викривали ЛІqДИІІЮІН€1Н'аJВИОНІІЩЬІ\У •СУТЬ бур­

міжнародній

·Jt~ВИЗ'НИ.j))

d

31

Михайлович

честю,

ви­

служить

при­

Для

того,

щоб

швидко,

краси­

во і якісно зводити споруди, буді­ вельники повинні постійно підви­

щувати свою кваліфікацію. З цією метою у нас створена спеціальна

комісія, яка займається

цими

пи­

таннями. У минулому році 64 ро­ бітники одержаЛи вищі розряди. Понад 20 чоловік овоJІоділн дво­ ма і трьома спеціальностями . Таї­ сія Миколаївна Ужвенко, напри­ клад, працює в БМУ-39 з 1961 року. Вон а має три суміжних про­ фесії мотористки, такелажниці, бетонниці . Надія Сергіївна Олек­ сандрова кранівниця. Але коли треба, вона зможе замінити і бе­ тонницю, і мотористку.

Та не хлібом єдиним живе лю­ дина . Крім роботи, вона прагне по­ повнювати свій кругозір знан·ня­ ми. Вміло поєднують працю з на­ вчанням в шкмах робітничої мо­ лоді, середніх і вищих навчальних закладах робітники нашого управ­ ління. Так, тесл ярі Д. К. Висоць­ кий і Л. І . Біли·нськнй уже закін­ чують будівельний технікум. Му­

також

О.

Кім,

електрозварювальник

бухгалтер

заступник

П.

О.

Ча­

начальника

ви­

поспішають

після

роботи

НатрудЖений за день, спить і житловий масив промвузла гордість ветеранів БМУ-39, їхній вагомий

слід у житті, про який

не соромно котрий

буде

сnзати дітям,

залишиться

і для

наступ­

.ttерування

вони недаремно жили на землі.

Л. РАЗВІНА,

старшик інспектор відділу кад­ рів БМУ-39.

«чистої

де мократії>> ,

Я.J\ІИІМИ

тан

нішніх

а!ітикомун істів

ІН ещад.но

ої

На раді

. На

з

по.с·лі­

У

ни­

то й

са­

су посилюють

ідеологічну

бо­

ротьбу, все ширше використо ­ вують у своїх підступних ці­ лях антикемунізм зброю приречених . Найновіші методи ·Соцjіолоr.Ш, ·оо.ціашшої nсихо.ло­ 'rІії, масової •іJн;ф орма;ції, реко­

нізму . Проте й сьогодні зали­ шається актуальною ленінська вимога про необхідність вести

систематичну і нещадну боро­ тьбу з усякими проявами бур­ жуазної ідеології. Неприми­ ренна боротьба з ворожою ідео­

·ме:ндації

<<радянюло:гЬв», ДО[ІІСХвl­ ді .опеЦів.л ьни:х 1нсти.ту11ів по tВИ­

логією , сту[І/1в

:вченІню аюмуНІіз му .і :т . ін . , все це б еру ть бJ1рЖуаJзні ·ідеологи на ооброо ння з єдиІНою метою: увічнити капіталізм, сповіль­

рішу че в и криття під~мп€ріал ізму , комунJс-

тичне

вихованн я

нити хід сs ітового р еволюцій­ :НІОІГО ПІрощесу. Н е .оста,ннє міс­ це .В ЇХ дІі•Я ЛЬІІ·ЮСТі ЗаЙ~1а:Ю ТЬ

спроби

і деологічної

обробки

трудпщих ,

посилення всієї ідеологічної діял ьності партн набирають т епер особливого зна чення, є ОІ;~НІИ:\11 З НаіЙТ.ОЛО.RН:і ШИХ О:бОІВ 'ЯЗ­ КіВ партійних організацій . В . І . Ленін залишався не­

примиренним

до

тих ,

ного

він

ко~уfІіс­ мий в називав << агентами буржуазно­ розрахунок на ослаблення людей соці ал іст ичних країн тичних і робітничих партій у всесвітньо впливу ідеалів, на­ го на -історично ї проле таріаТ » . рол і ро­ дусі бу рж у азних Москві підкреслювалось: щоб бітничого м аганн я всілякими способами FІого особиста участь

здобути проти

перемогу

в

боротьбі

імперіалізму ,

дал ьшого

ріалістичних горнути

добитись

зміцненн я

комуністичних

і всіх

сил,

наступ

єдності

а нтиімпе­

треба на

ідеоJ.!огію ще ширше, тивніше й рішучіше.

роз, буржуазну

ще

ак­

Нарада стала важливим ' ета­

Т. •іН. 'Dвqрчо гутній

ВІвторок,

нинів

ідеоло­ довно боровся Ленін .

наступі .

тів усіх нраїн теорією, досві­ пом на шляху зміцнення згур­ дом і методами цієї боротьби. тованості комуністичних рядів, Виступаюч и як вчений і теоре­ дальшого посилення боротьби тик революційного руху про­ з імперіалІзмом. Червневий л ета:ріа~у. Л ені;н :давав ч~тку (1969 р . ) Пленум ЦН НПРС класову оцінку всяким но­ оцінив її як великий успіх ко­ вомодним течіям, хай то бер­ муністнчного, робітничого і штейніанство чи економізм, всього визвольного руху . Ве­ каутсніанство чи захоплення лике ідейне значення прийня­ революційною фразою ( «Хво­ ти~ на Нараді докуменrів. Мо­

роба

Іван з

н:их покмінь, як свідок того, що

(Фотохроні ка ТАРС) .

повинні, писав В . І. Ленін уяснення помилковості і шкід­ щу:а;ЗJІіОЇ tдеол0111ії та полdтwки . ще Ж!. сторінках << ИскрЬІ~. ливості будь-якого відступу від Захисники імn еріалізму ши­ безустанно боротися проти наукового соціалІзму. :рОІІЮ 'ВИ~О!РИІС'І\О'ВУЮТЬ а•Н'ГИІКО­ всякої буржуазно ї ідеології, в Марксиз м-леніні зм - ідей­ МУНіЗМ, в игадки ревізіоністів і які б модні й блискучі мунди­ на зброя · робітничого класу, ОП()Ірту.н;і-ст~в. які пропаІІ:~ують ри вона не одягалась)) . (Тв ., керівництво до дії в боротьбі різні ідей ки « Лібераліза ції >> , т. 5, стор. 305). за торжество ідеалів кому­ <<Ty::vJ aJHHOГO •СОІфалr'йМУ>> ТОЩО. Номуніетична партія, вихо- нізму. Лозунги боротьби, що Але всі ці « ТеорепІНИ >> н еда ­ дячи з своїх класових позицій, їх висувають номуністи, зав­ лено відійшли в ід тих побор­ на уково оцінює ного

про

В БОРОТЬБІ ІДЕОЛОГІЙ СЕРЕДИНИ НЕМАЄ

З ПЕРШИХ с·ооїх wр<ж~в біль­

шовицька

і

кладом для інших . І таких робіт­ ників у нас багато.

люди

« ОБН-1».

А. НЕПЛЮЄВ, голоаннА інженер-гідротехнік.

вмовчати

додому, вони їдуть в Київ на за­ няття. А повертаються додому то­ ді, Я·К місто вже засинає, закми­ хане зорями, обласкане сяйвом чарівного місяця.

~у.ва:н:і зем·ЛІі .розкm~улИІСЬ на 1184 rект3.1рах. В Ін шо­ му МІіоц!, за селом у . ІНИЗНІНІі, б.ішзьаю .віД поверхні залягають гр,УІнтові вми. ~т кались бу.ло Н·ЕЩРОХІ!дне болото . За допомо­ гою осушеНІня тепер на цLй 'площі в 260 •rектарІ!в ко~рм01добу.ВІНа бригада Ф. Залооносо ВИІрОІЩ,УІЄ .корми для худоби. Тор.і.к во.на

.вИІкорИІСтов.увати осуше.н•і земЛІі·.

при­

робничо-технічного відділу П. П. Ів а ненко та інші. У той час, коли

повністю

01держала ІПО 37 :центнерів с1на ·баІГ.аrrоріЧІНИХ т.рав з кожного гектара. Меліоратив.нИІЙ ЗаJГЇ'Н ·райоб'tЩЮІіННЯ <єСільгосптеХІНі.Ка)) о чистив канали та nровіІв tнші ,роботи, що да€ змогу ефектНІВіно

правдує

лемко,

Нещода1вно Ірадгосn QДtWЖ~ нові дощува.дьні т~убопроводи процентів

товаришів

П.

(МТ-25 ) , які устат~ова;ні двИІІJіnшми. Це дасть змогу підвищи­

50

можна

які

сьогоден­

І . М. Деркача. Він комуніст. До лав Ленінської партії його прий~ мали в нашому колективі. Довір 'я

ють

.В даІНИІЙ час в •радгоопі розроблено цілий номплекс заходів,

ти пр<Щуктивніать праці при полн•ві :н.а механ1зуu>ати цю .роботу.

людей, кипуче

котило студенти Київського ін­ женерно-будівельного інституту. Свій професійниііІ рівень підвищу­

м·ех~нічним яер)'Іваннлм ІНаІСООНИІМИ станціями вс!·єї Бортнищької ефе.ктнвнОС'ІІі

не

про наше

лярі Л. І. Ковбас юк і Ю. Т. По­

способом дОfцува~н:ня від закритої зрошувальної мережі ·з теле­

опрямо.ва~них на пЩБИІЩен:ня у ювіІЛейному ро.ці.

Говорячи

березВJІ

антиімперіалістичний

1870

року.

нласу

-

гарду

і

його аван­

комуністич них

п а р­

оком,п.ро~н~rг.ува:ти

оощіtаЛІіІстич­

боротьбі •бІі.т:ничОtГО

з

в ідейній противник ами ро­ 1В.іДЗІНІСІ·чена кпа1с·у

тій, ІІ'і СаJМ Ї· :ДОМИСЛИ ·<<ПрО заста­ ний спосіб життя в оч ах трудя­ пристрасністю , ·ІJ!lіЛ!СТЬ)) або <<,НЕЩОСТаІ'І'Н.ЇСТЬ >> тео­ щих мапітал іетичних країн . величезною пе­ У світі капіталізм у орії МаJрІюа,, ·т01й са,мий дрібно­ на реконливістю в історичній час політичним ліде­ справ едливості наукових поло­ {$УJржуа:знИІй аtна:рхі.зм і показна яки йсь рам буржуазії вдається «:РеІЮЛЮфЙНІіtСТЬ» . при­ жень марк сизму . З утворення м першої в світі

соціалістичної держави, а по­ тім і світової системи соціаліз­ му ,

ком уністична

ідеологія

стала могутнім фактором су­ спільного розвитку всіх країн .

Ножен

ден ь

приносить

щеплювати людям фальшиві Ми йдемо назустріч знаідеали й цілі, дезорієнтувати менній даті - 100-річчю з дня їх в складній суспільно-полі­ народження В . І . Леніна. Оз­ тичній обстановці, нав~'язувати наменувати наближенн я світ­ трудящим лозунги, чужі їхнім лої дати дальшою активізаці­ і.нгереоам . ·Але- це- тільки на єю ідеологічної роботи, ще якийсь час. Рано чи пізно пе­ ширше ·· пропагуват и ленінізм, ­

кому­ ред лицем правди життя відпа­

ністам нові іде ологічні пере­ дуть їх найбільш витончені моги , зміцнює їх вплив на << доводи )) і « аргументИ>>. уми людей, привертає в їх ря­ На боці комуністів вели­ ди все нові й нов І.. загони бор­ ка історична правда, правда ців. найбільш передового вчення Тому вороги миру й прогре- сучасності марксизму-лені-

HOJ;IB

ЖИТТJІ

8

множити

успіхи

в

комуністич ­

ному будівництві , в боротьбі за здійснення рішень ХХ ІІІ з'їзду партії _ найкращий спосіб відзначити велику дату. Є. БЛАЖНОН , кандидат історичних наук.

о

з С'І'Ор.


НАШІ ШАНОВНІ ТОВАРИШІ

ПОРАДИ

БАТЬКІВСТВО. АЛІМЕНТИ

Тут завжди людно Хочу розповісти

про

роботу одна учениця

У цій

на

статті

питаннях

я

хочу зупинитись

встановлення

бать-

МарІя Новаnен- к'rвств? та оqо:в'.я1зка'Х по утри;ма·н-

-

1

працівників промтоварного мага· 11 ко. В цієї теж робота кипить у ню дітей згідно з новим Кодек­

зина на станції Бобрик, яким за· руках. Загалом, бригада

продав· сом законів про

відує Тетяна Василівна Бойкова. ців промтоварного магазина вва· УР•СР. По-.пово\tу

У місцевому радгосnробкоопі на працює з

це

рону.

1947

привітна,

во· жається передовою му

ввічлива

кооnеративі

шлюб

і сім'ю

·вир:шуєтися

питав-

в робітничо- :ня походже•ння дитини &ід бать-

-

декілька

ків підряд перевиконує

жінка.

РО·

rк·:. в, що .не .перебувають між собою

пnанові в зареєстрованому шлюбі.

Якщо

раніше в актовому записі

графа

Її шанують у нас всі - і старі, завдання. При плані виторгу 18 про батька не заповнювалась, і моnоді. Роботу свою вона nю- тисяч карбованців у лютому вона тепер заповнюється. ПоходжеЮІя

б ить, гордиться нею. Тут зразново викладені товари, вмсока

дала державі

20

тисяч.

ставиться

щирої

уважно.

Тетяна Василівна

не

шлях 01 ~1

«Ннига

питів трудящих ноnектив магази- nень» ... Тут ми на

.циrги.ни може :бути вста.новлNю як

слова суду.

відвідувачів

обслуговування,

сама відмінно трудиться, а й ко· за виконання

за

подяки

зам~влень

~о­

-

лег учить цьому. Моnодою при- ставку з бази ·потрІбних товарІв.

йwna в бригаду комсомолка Нате- І Не меншає у магазині й креди· рина Глей. Старша товаришка торів. Лише за останні п'ять днів

Наті механізатор О. О. Бардаш прид­ 1

hрацювати за приnавком і взяла і бав на виплату телевізор, доярка шефство над нею. Результат: дів· І В. Л. Сnуговіна швейну ма­

чина виправдала

довір'я.

.спільно•ї

заяви

замов· ЗАГС, так і на підставі рішення

читаємо

подяни

тільки людяне

помітила велике бажання,

:подrачі

Стіn завмага. «Ннмга відгукІв rбатька й ;MarrepІi дитини ІВ орrа:ни

куnьтура обсnуговування. до за- та пропозицій»,

Тру- шину і пальто, робітник Є.

диться чесно, сумлінно. За пра· І Обnьотов -

цьовитість виборці села Шевчен·

В.

пальто.

У магазині великий

вибір то-

кове обрали її депутатом район-~ варів. Тут завжди людно.

ної Ради.

У

першому

ЗАГС ком

випадку

зобов'язані

ДІІТІІІІІІ

записати

громадянина,

органи бать-

що

по­

дав про це сnільну заяву з ма­ т:і•р'ю дІІТІШИ•. Якrщо rмати ,д,итн•ни померла

ти

чи

місце

неможливо

встанови­

її проживання, то

запис

про батька робиться на nідставі заяви батька. Цей порядок роз­ повсюджується і на дітей, що на­ родилися до· І жовтня 1968 року. ЯІ,що д.ити•на до·ся.r ла· по.в•но­ ,1іття, то ·заІПІ:tе батЬІка .мо.же бути зробле.ниІй лише з її . .зго-

ди.

За1ПИІС

ко-м не

.проі'ііадяrНИ<На

;[І.ИrТИІНИ

ібЄІЗ

допускається,

бать-

'ЙОГО

коли

За.Я ·ВИ

на

це

не­

~1ає рішення суду. Деякі сільські Ради в цьому питанні ще допус­ kа_ють помилки. Так, Шевченків­ ська сільська Рада неправильно

П. КУДІН,

Поруч з ветераном працює ще

громадський кореспондент.

зробила

дитини

НОВИНИ КІНО

запис

про

без заяnи

народження

батька.

При віщсуТJноотr зая•ви бат!О/{а, який не перебуває в шлюбі .. з матір'ю дитищ1~ :батьківство моЖе

.буrи . ооr.аі!ЮВлеіЮ в суrдовому пс)с рядму.

Так, народним судом був задо­

волений позоn гр. Кононик Гамі.­

ни АндріївнИ про встановлення батьківства сина Сергія Ачкасова на підставі того, що із пояснень сторЖ, свідків і представлених документів було дове2-ено, що гр. Ачкасов проживав і вів спільне господарство

до

народження

ди­

тини з гр. Кононик. Випад~ові

зустрічі,

внаслідок

яких

народилася

жуть

бути підставою для

ня

батьківст!Іа,

дитина,

якщо

не визнає себе такИм.

не

мо­

визнан­

«Ленфільм»

і кіностудія

Німецької

Ко·.1И ж батьк·о поме;р, то факт

Республіки «дефа» сшльно знімають картину «Гойя» (екранізація відомого роману Л. Фейхтвангера). Режисер-постановник фільму

батьківства встановлений судом

Конрад Вольф (НДР). Голошшї1 оператор К. Рижов (СРСР) . Сце­ нарій написав німецький драматург А. Вагенштейн. Головну роль Ішконує кіноактор Д. Баніоніс (СРСР). Крім радянських і німець­ ких акторів, запрошено майстрів кіно Болгарії, Угорщини, Польщі·, Румунії та Югославії.

віССІ.

На

фото:

робочий

визнання

Друга

СЕРЕДА,

1

Перm .а

КВІТНЯ

Нарnдної

Шандор

11.00 -

ТелевізійІІі вісті. 11.10 Те­ «Здрастуйте, північноморці». Шкільний екран. Історія для учнів 7 класу. «Російське воєнне ми­ стецтво XY!ll століття». 12.15 «То­ бі , юність!» (Волгогра д ). 12.45 Що­ денник першості СРСР з ковзанів се­ ред юнаків. (Свердловськ). 13.15 -Но· вннн. (М.). 17.00 П'ятирічку до­ строково. 17.20 «Старт-70». 17.40 Телевізійні вісті. 18.00 Програма

такль.

лефільм

передач. 18.05 Кольорове телебачен­ ня. «Прихований світ руху». (М.). 18.30 - Атлас народів СРСР. «Аджар­ ська АРСР». (Тбілісі). 19.00 - Від­ криття чемпіонату Європи з насті.пь-: ного теніса. (М.). 19.30 До !ОО-річ­ з

дня

народження

В.

20.30 -

Програма

Телефільм «Золоті Щоденник

СРСР

світу.

«ЧаС».

І.

Леніна.

мистецтва область

(М.).

21.15_: •дві зустрічі » . (М.). 22.30 ключі». (Львів). 23.15 -

шахового матчу: збірна - команда вибраних шахістів (М.). 23.30 Телевізійні вісті.

~

Республіки

«День

17.05 • Голnси Росії»

Всесоюзний

турнір пам'яті 68

ний

·

в

гніву».

(М.).

17.15 -

11.35 -

чя

Для

дітей. «Подорож сонячного зайчика». (Калінінград). 10.45 Кольорове телебачення. Дні культурн Угорської

програма

Фестиваль самодіяльного УРСР. Звітує Житомирська

Так,

сьюІІІ

10.15 -

з

СРСР

(М.).

боксу ,

К.

Тслёспек­

НnвІІІІІІ.

(М.) .

18.00 -

присвяче­

героїв-десантників.

(Миколаїв). 19.30 - Кольорове теле­ бачеІІня. Угорські мультфільми, (М.). 20.30 - «На добраніч, дІ-ти!». 20.45 -

Художній

телефільм

<Западня•.

-

2

Перша

11.00 -

налітопис

КВІТНЯ

програма

Телевізійні

століття.

•діти

вісті.

11 10

ХудожніІ'і

-Кі·

фільм

Па міру~. 12.25 Концерт учнів музичного училища. 16.55 Наша афіша. 17.00 - Телеальма· нах <<Краса людська» (Львів). 17.40Вінницького

Телевізійні

вісті.

18.00

.н.аІПІРИІК·ла.д,

І

жовтня

університет

Програма

nередач. 18.05 Респуб.~іканськнй зліт активу· учнівських виробничих бригад. «Будемо хліборобами». 18.30 Ленін-

С'У'д

м. Б'РОВАРИ, вул. Київська,

154.

-

Кольорове

тварин». (М.). (М.). 21.15 -

мільйонів.

телебаченlІя.

СРСР світу.

команда (М.). 23.40

-

Друга

-

вибраних шахіСтів Телевізійні вісті.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ 1811118ІІІІІІІІ88ІІІІІ

(М.). 19.30 •В гостях у харківських композиторів». (Харків). 20.30 сНа добраніч, діти!>>. 20.45 Юнолітопис століття. Художній фі.Рьм «Діти Па­ міру». 22.00 Телефільм еЧ а рівниця з града Кітежа». 22.45 - Чемпіонат Європи з настільного теніса. (М.).

11

І І ІІІІІІІІІ

боти), фотокореспондента ретаря 19-3-18, відділу

. . 181111111181111111

-19-4-67, сІльськ.

ІНДЕІ(С 61964. Газета виходить у вІвторок, четвер І суботу.

відпоиідвльиого секгосподарстІІа -19-4·47.

ІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІ

6,\)Qва,рська. друка.рня, Київської облас1'і, вул. Ки-ї.вська,

154.

втратою

в

годувальника

ДЛЯ В11\ЗJ!.3Че'Н•НЯ ЇХ •СПа•;J.КОЄМЦЯ·. ми батькового майна .

,j

Діти, батьки яких не перебу­ вають в шлюбі, але батьківство я к,<n:ІІ

·&ст а.но-влене

законом

перед ба че:ня~І

порядком,

користуються

тимн ж правами і обов'язками, ЩО Й ,,J.ЇІТІІ>, на:рОДЖСІНі В:,д. зареє­

'СТрО'Ва: ІЮГО шлюбу.

Зг:r.J.•НО з ст. 80 Коде•Jоюу, бап.кн зобов'язані утримув.ати неповно­ літніх дітей і непрацездатних пов­

нолітніх, які потребують мате­ ріальної допомоги. Батьки можуть робит11 це добровільно, . особисто

сл ,lа'ЧуЮ'ІН

аЛ·'І ~Н~НТИ

забезпечуючи

д:тям

nиплату,

або

. аліментів

шляхом подачі заяви в бухгалте­ рію по місцю роботи про утри­ мання аліментів.

При ухиленні батьків від цього обов'язку

кошти на утримання дjтей стягуються з них в судовому ПО,РЯід!Ку.

Частка

аліментів

може

бути

народження

аліменти

.н.: д:ти, як-1 при .атяг.нен.иі адіJме,н­ г:в ВИЯ•В·И.1ИСЯ •НЄ МЄ'НШе :Заrбе•ЗІПе­ Чt:t!ІІМИ, ніж діти, які одержують

а"1.:1ме:нти; :б) ~кщо той з батЬІків, з якого . стягуються аліменти, є інвалідом І чи ІІ групи; в} якщо

діти працюЮть і мають достатній

заробіток; г) якщо діти перебу­ nають на повному утрим1;1нні дер­ жа.вн а.бо гр,о.~1ад;ськ0Іі о,рга.н:за.LІJії. В цьому випадку суд може звіль­ нити від виплати аліментів. пов­ ністю. Якщо

д.:ти .в.1а.штовшкі _,на •утри­

мання в дитячі закладИ, то з батькїв можуть бути стягнені алі­ менти на користь цих закладів. Батьки, які сплачують аліменти на неповнолітніх дітей, можуть бути притягнені до

участі

в до­

ка

хвороба,

каліцтво

дитини).

При стягненні аліментів з бать­ ків на непрацездатних неповноліт­ ніх дітей, я,кі потребують мате" ріа.1ЬІЮЇ ДQІП'О~ЮГИ, '!J·ОІЗ.М 1 р ал-''МЄН · тів визначається в твердій гро­ шовій сумі, виходячи з матеріаль­ ного і сімейного становища осо­ •би, з -я:кої стя:гуються а.l•l·~Іенти,

з

дитини

одержувати

чоловіка,

якщо

вона допомоги, таку по­

потребує матеріальної а чоловік спро~Іожний дати.

Якщо ж неповнолітні діти не мають батьків, то обов'язок по їх утриманню може бути покладе­ ний на. інших родичів діда, ба­ бу, брата, сестру, а також нІf віт­ чи•мrа, ІМаЧу•Ху •і ос-:б, я:Кі· ЛО·СТіЇІІІО виховували дитину і утримували

її

як члена своєї сім'ї. В цьому випадку розмір

алі·

: ме•нт~і'в ви:з.начаєгься 'В твердій гgо­ шовій сумі, виходячи з· матеріаль­ ного і сімейного становища осіб, ·з

я;.;и;х

•стя•гуються

а.1. ~ме•нти,,

і

особи, яка їх одержує. При змі· ні матеріального або сімейного становища сторін розмір алімен­ т''в з·а ;р'шенняL\1 суду може бути ~,щ. :'!І€ІЮІІЙ.

Новий Кодекс про шлюб та сім'ю УРСР безумовно сприятиме зміцненню сім'ї, ще більшому за­ безпеченню nрав дітей, дотриман-

зменшена в таких випадках: а) якщо в батька є інші неповноліт­ 1ІІЮ

ЗаІКО.НіН'ОСГі

В

ОіМеЙ.НИХ

в;,дІІJ.О·

синах.

Jl. ФІАJІКО, народний судди району.

заоорана випову рмои Згідно з правнлами рибuьства на внутрішніх водойм-ах Украінськоt РСР забороняєтьси промисловкА 8ІІЛОВ ри­ би під час li нересту та ікрометаини. Заборона набуває чинності в такі

строки. РІ.ка .Десна від rКJ)JІa до Літок-з І квІтвв по 10 червив, у зап­ водах- s 1 квІтнв по 30 черв­ ки. на Д~нІ вІд Літок .11.0 межІ з

лавних

ЧернІгівською

областю

-

по 20 траВJІи, у заПJІавах з 1 квітни по 30 червни.

квітни

s 1 ціеУ

зони

-

Громадинам · ка час заборони доз· ВОЛИЄТЬСИ JІОВНТИ рнбу З берега ВУ· (не більше п'итн rачків) і спінІнгом. Норма вилову не більше п'яти кілограмів на рибалку на таких ділинІ[ах: вІА торфиноУ канави ,11,0 пристанІ «JІІтки~> по лівому березІ Десни. На цьому ж березі від при­ станІ « Пухівка» І вниЗ до СтарицІ. Від затоки «Погребська» по лівому березі Десни вниз до бу,ІІ.иночка ба· кенщнка. ВІд гирла до JІіток забо· дочками

рониєтьси

па,

ловити

судака

І

лища,

сазана,

коро­

стерли)І.і.

дільничний

Д. ФОМЕНКО, держрнбінспектор.

Редактор Є. ФЕДЯП.

Те.лефон-19-4-57.

-'-·-·-·-1).,. •.•,•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•,....

ІІІІІІІІІІІІІІІІ"ІІІ

Зам.

1267-6958.

1

ЛПЮВСЬЮИ ФАБРИЦІ ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ •і•ме,н•і Т. Г. ШЕВЧЕНКА

програма

17.05 - Новини. (М.). 17,15 Ко· льорове телебачення. «Художники Ро· сії -ювілею В. І. Леніна» . Рспор· таж з республіканської виставки «Ра· дянська Росія». (Передача друга). (М.). 18.00 Новини. (М.). 18.05 ...:._ Для школярів. «Юні вершники» . (Ро­ стов). 18.30 Сnіває Євгенія Мірош· ниченко. 19.00 Прем'єра художньо· го телефільму «СільсІ,кі канікули».

=======

І

з

призна­

дітям

20.30-

України». (Київ-Львів). 22.15 Вік­ торина «Чи знаєш тн Угорщину?». 23.30 - Щоденник шахового матчу: збірна

сНОВАЯ ЖИЗНЬ» - орган Бr,І>варскоrо раАонн~гоІ комитета І(П УкракюоІ н районного Совета депутатов

ТЕЛЕФОНИ: редактора ~ 19·3·82, заст. редактора, вІддІ.nів (партійного жнття, промнсловестІ, масової ре-

зв'язку

для

пенсії

Історія

телебачення . •У світі Програма «Час»· Українське кольорове Тележурнал «Мистецтво

1 =============т=р=у=д=я=щ=н=х=с=я==І(=н=ев=с=к=о=й==об=л=а=с=т=и=. -~

підставою

державної

римання J:Іеповнолітніх дітей. Но·ви.м п:Іклува.в.ням ІПро м ат ::р і днпшу є норма, що передбачила право дружини в період вагітна· сті і протягом одного року після

вста!Н·ОІВИІВ

•ІІІІІІІІІІІІІ81 8111118181 .. ІІІІІІІІІІІІІІ ІІІ 4tІІІІІtІІІІІІІІІtІ•ІІІІІІ . . ІІІІІІІІІІІtІ"""'tІ•І ІІІІІ818ІІІІІІІІІІІІ811ІІІІІІІ811111811111І

НАША АДРЕСА:

стало

чення

н .:сть що:до ,м.акси:маль.ного ,розм;.ру аліментів, які в даному випадку не можуть перевищувати розміру аліментів, встановленого .для ут­

КПРС. «Програма партії nрограма будівництва комунізму». (М.). 19.00Сторінки великої біографії. Докумеи· тальний фільм <Живий Ленін». 19.30

21.55

Фільм-концерт «Танцює В. Шуба­ рін». 22.30 Кольорове телебачення. «Художники Росії ювілею В. І. Леніна» (М.). ЧЕТВЕР,

rп:сля

но

і особи, що оде:ржує їх . При цьому новим є те, що Кодекс вніс яс­

всl'а'новлюється судом лише тоді, коли буде доведено, що померлий визнавав себе батьком і дитина перебувала на його утриманні.

програма

(М.).

чи

бути незалежно

року народилась дитина. При цьому факт визнання батьківства

(Фотохроніка ТАРС).

Новини.

до

може

1968

момент зйомки картанн «Гойя».

10.05 -

того,

йо.го с:~Іе.рт· :. Та1ке ви.з.на.н.ня ма­ ло важливі правові наслідки, во­

батько

батьківства- в судовом-у по­ рядку, якщо батько дитини жи­ вий, проводиться лише відносно тих ·дітей, які народилися після І жовтня 1968 року.

Демократичної

факт визнання батьківства гр. Стрельченfіа О. Ф., який протягом 19 років проживав однією сім'єю ІЗ гр. Мельник _ А. Я., в•и.знава,в ,се­ бе батьком п'яти дітей, і діти пе­ ребували на його утриманні до

даткових витратах, викликани~ Встанов­ ·винятковими обставинами · (тЯж­

сам

лення

Ленінград.

ЮРИСТА

НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБЕН інженер-будівельник.

За довіtд:ками зве·р·11Зl'ися на аодросу: с. Лі11ки; Броrва,рсько­

го ра•Й\Jну, Киїrв•сько·ї області.

Дирекція фабрики.

.

·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· \\ \ ., '.,.

t ДО ВІДОМА СПОЖИВАЧІВ ЕJІЕКТРОЕ.НЕРГІІ

;''З І-го кв.:rrнІ·я 1970 :року щшйом nлати ,за електроенергію

110 селах: Ліmк·и., Пу•х·іІ&к.а, Лос;реби 1 ЗавИІм'я, · К.няжичu, Требух:1в, КраІСИ\!Fі1 В'Ка, го.го:ліІВ, Рус.а.н•і•В, Вми:ка Диме;ріка., Семшюлки, Ка~ лwr.a, Шевчеон-ко'ве (ст. Боор~к. х. Фру.нзо:·вка, .х. Пе-ре·селе.нІЦоі•в), Р•удІН 1 Я, ЗаІворич·і бу,де ІПр.<}І&одитись ІЧЄJрез оrщаДІН'і .ка•си, ~ по

селах ЛіrrОІЧКИ і Собол-:1в:ка

-

через •вЩд.ілення зв'яВІюу.

·

При за[ІовненІні повіщомлен:ня (ИІЗІвеи.tе~~rия) обо;в'я:з'ково .н•а­ ,пишіrь ІНомер особистого :pa·X·YJH'KY (.л·ІІІце:во•rо с~чета ,N'Q), прі·З'ВИ· u.te. та адресу - -без ци1х да:нис'l оплату :не•можл.и·во буде за­ ра.хувати.

ОВОЄЧАСНО, ~ОЖНОГО :МІСЯЦЯ, РОЗРАХОВУИТЕСЬ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ. Броварський район. електричних мереж.

38 номер 1970 рік  

38 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you