Page 1

ВІВТОРОК

Рада Міністрів Союзу РСР постановила випустити Державну ПОЗИf{У РОЗВИТf{У народного господарства СРСР (ВИПУСf{ t 952 роиу).

6 ТРАВНЯ

1952

Н!

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради n,епутатlв трудящих, Київської областІ

Дружною піДПИСf{ОЮ на нову ПОЗИI<У продемонст­ руємо свою любов і відданість веЛИl<ій БаТЬf{івщині,

р.

38 (837)

Ціпа

10

внесемо новий Вf{лад у справу дальшого могутності Радянського Союзу.

коп.

зміцнення

Завершити посадку картоплі

З ВЕЛИКИМ ПОЛІТИЧНИМ ПІДНЕСЕННЯМ

ЗУСТРІЛИ ТРУДЯЩІ РАЙОНУ ВИПУСК

З КОЛГОСПНИХ ЛАНІВ

ІіОЛГОСПIlПКП пухіВСИtОГО кол­ ГОСНУ i~It~Ili ВllтутіПіі зобов' я­ залпс:н в цьому році зібраТlI по

новоl ДЕРЖАВНОї ПОЗИКИ

му агротrхпі (JПО~ІУ рівні Зішіп­

па

ВІІСОКОИУ

(випуск

того, щоб по

- біЛЬШОВІЩЬКО~IУ СВОС зобов' ЯJашш. 4

травня, ЯК дава.111 езово,

зра~кова організ(щія праці, ма­ сове перевиконашlЛ ПОр~1 забез­ пеЧll.'lИ успіх в роботі.

lIіДХОПИВШIІ заклик пухіRчап, першою ~акіІ{lшла поеадку І\ар­

топлі в колгоспі імсні ІЦорса, с. ІіН.ШБП1lі, ріДЬПllЧ~1 бригада А. Гончаре]ша. ЗавеРШУЮТh цю роботу рільнпчі брuгаJ.1І В. Ку­ ценка та інші. Траюорна брига­ да К. С .lуценка, обслуговуючи колгосп,

ПОСllДИJа тут трактор­

ною саДіІ-~а.1І\ОЮ 70 гектарів кар­ ТОІІ.1і ПрІІ плані 50 геl,;тарів.

ItYKYPY д~осаДil\а.1l\аМІІ,

квадрат­

ho-гніЗДОВllМ CIIOt'OllO~l.

В. Топіха.

КО.1ГОСП імені Ста.'1іна, с. Русанів.

1952 року)

ЗllвеРШІІДИ посадку картоплі Нll селення для дальшого розвитку на­ всifi площі. ІІlиро]\о розгорнуте бойове соціu.:ІЇСТІІчне зиагашш,

проведена,

IIocaJ.l\i1

При ПJані

80

*

гектарів

З метою залучення коштів на­ ЗО млрд. карбованців строком на сіЯЛІІ 95 геКТllрів JIUШШУ

вопп

родного господарства СРСР, фі­ нансування будівництва Куйбишев­ ської і Сталінградської гідроелек­ тростанцій на р. Волзі, Каховсь­ коі гідроелектростанції на р. Дніп­ рі, Головного Туркменського, Пів­ денно - Українського і Північно­ Кримського каналів Рада Мініст­ рів Союзу РСР ПОСТАНОВИЛА: 1. Випустити Державну позику

рокі в.

20

2. по

зерно.

Облігації позики

. .

них .зВІЛЬНИТИ

і

виграші

ВІД оподаткуван-

ня державними і місцевими подат-

Затвердити

терством

фінансів

випуску Державної витку

народного

СРС Р

позики

народного

ІІа

сіяно па зелене J,обрпво.

Л. Кабиш.

Колгосп імені Ка.lіНіна,

*

с. Літки.

*

Мініс-

РіЛЬНllчі БРllгадп посіЯ.'1ll на зелене добриво під ОЗllііПIlУ 170 умови гектарів .1юпину. роз-

господарства

СРСР (випуск 1952 року).

Г. Рогач.

КО.1ГОСП імені Хрущова.

с. Требухів.

господарства

*

~

::с

Колгосп імсні Ста.lіиа закін­ чив сівбу

однорі ЧІШХ

трав па

гектарах -на 2:" reKTapiB бі.1ьше ПJану. В. Жовнодій.

70

На блаrо любимоУ БатькІвщини

СьогодІЇ -завтра закінчують посадку І\аРТОІІлі рожrНСЬЮlfi Одпостаfiним схвалеНПЯ~1 3YCt-1 Тов. ТУПllfi зак 'шкав усіх КОJГuСП «Бі.lЬШОВШ';», русанів­ рі.1ІІ ВІІПУСК нової Державної КО.1Гос~п~ків. ;tO.CTpOKOB~ З"аверCbKlltt-іиепї Ста.:Ііllа.

по­

ГСУотарів JЮПІІВУ по-

'" подані

4. Передплату на позику поСРСР (випуск 1952 року) на суму чати 6 травня 1952 року. розвитку

90

ками та зборами.

З.

30

ЧИЛІІ посаJ,І\У К}ї\УРУДЗll ІІа

гсктарйх.

Про випуск Державної позики розвитку народного господарства СРСР

агротех­

нічному рівні посаJ.ІІТП її. ІІід керівнпцтвом партіtlпої органі­ зації пухівчаПІІ роблять все для здitlСПIIТIІ

В СТllслі строкп і па ВПСОl';О­

у РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

200 центнерів KapTOIl.'li на ]\ож-І HO~JY 3 21 О гекпрів, у СТІІслі СТРОКІІ,

ОСТАННІ ВІСТІ

В ІМ'Я МИРУ В У СЬО МУ СВІТІ

с. Бобрик.

позики РО:ІВИТК~ народного гос- ШІІТlI СІВау Пlзшх зерноаОUОВllХ Мітинг, якиtl вjJ,бувся У КОЛ­ культур, докласти всіх 3УСllЛЬ гоепі імені деніпа, присвнче­

Але разом з тим, в ряді кол­ подарства Союзу РСР колгоспгоспів затягують носадку JLap- ники русанівського колгоспу топлі, втрачаЮЧlI паfiкращі стро­ i~[eHi СтаJіпа. Після передачі ки. 'у ве.1ико;~имеРСЬКЮIУ кол­ УРЯДОВОГО пов~домлення п? радіо госпі іиепі деніна досі IIoca;"t- в рільничих uригадах lllдбулпЛіено тільки 96 гектарІВ при ся мітинги. завданні 260. ІІа 18 процентів -Повсякденно ми відчувас}1О TaItoil~ ВllБонав IIJLlH посаДІШ піклування партіІ, уряду і осоІ\артоплі сусіднНі КО.1ГОСIl іиені бпсто великого Сталіна про поІІlевченка. ПРИЧlIна відставан­ ліІІшення жпття пароду , - ~aня - незадовільна організація явив бригаднр рільничої БРllгапраці тут, НІІЗhІШЙ рівень агі­ ди Петро. Тупий. -Про це ястаційно- масової роБОТ1І в БРllга­ KP~BO СВІДЧllТЬ проведене з 1 дах і лапках ,відеутніС1Ь справж­

Перевиконали П.1ан посаДКІІ ранньої капусти. При завданні до того, щоб зібраТІІ в HЬO~IY Hlltl вппуеку нової позшш, пе­ році високиti УРОmап всіх сі.1Ь- ретворпвся на яскраву демопстра 3 гектарп ІІоса;щли 8 гектарів. К. Тимко. СЬІ\?ГОСПОJ,арсь]\их І';УЛЬТУР. _ цію патріОТIl3МУ КО.'Ігоспників,

І аряче Вlт.аЛІІ ~HIlY(,K НОВОІ їХ відданості радянськіtl Батьпозики т.т. ВІрІІЧ І., lIетрюк В., ківщипі, біJ1ЬШОВІІцькitl партії Семенюк К. та РЯД іНlІlIIХ кол- і веЛИКО~ІУ Сталіну. госпнпків, які ВIlСТУПШlll на -Нова Державна 1I0зика.-

*

На 4,5 геКТ<lрах заІ\Л<І.1П по­ міТllНГУ. сказала ШL міТІІНГУ т. Процен- НаtlкращоІО нашою відпо- ко t:. ,- це ІІ03lIка миру і дазь­ ВІІп сад. Яблуні та груші -пс­

вjддю па ВІІПУСІ( нової ПО~ИІ\ll, шого

процвітаппя eI\OIIO~liKll і

І{ОШТП від якої піДУПІ на фі- І\~ЛЬТУР~ нашої БаТЬІ.~~ВЩИ~IІ. нансування ведшшх будов ко- ПІД Бершництвом. парта .~1CIlII~a

КD1ТІШ цього РОКУ п'яте по. " " -СтаЛІНа ТРУДЯЩІ наШОІ кра1числу зниження цін на прод?- MYНl3~IY '" ІІа ВІ.ІРОUНИЦТ~О НОВОІ, ПИ успішно викона.111 плани за високі теМПll робіт, успішне вольчі товари. ЖllТ.ТЯ в Н~ШІ~ потужно] ТСХІШШ для СІЛЬСЬІ\О-І піСЛНВ06ІШОї сталінської П(ЯТІ!­ І1ІIОГО соціаліСТllЧIlОГО змз,ганпя

прове;І.ення посаДКll

КОJ)ГОСП "Червон.) Україна-, С. ГОГО.l ів.

реваіІШО мі чуріНСЬІ\ИХ сортів: Пе­ пеп шафраНIlиtl, Сдав' янка, Бе­

ра зимова Мічуріна та

іПШІІХ.

В. Кеуш. КО,lГОСП імені Андрсєва, с. І.)огданівка.

картоплі.

краJпі стає все краще, Р~ДІСIll- го господарствз" заявив т. річки та 1~);) 1 року і впевнено Не ВИКОРUСТОВУЮп, на новну ш.е. MlI .не ПОШКО~У6МО НІ сил, ПеТРЮI\,- це са}lовіддана пра- tl~YTD ;~o ІІОВИХ. пере}IОГ І\ОМУпотужність картоплесаджалки в о ТІв для ЗМІЦнення мо НlСТllЧІ о О б Н НІ К Ш. .;.. . - ця вирощення ВИСОІ\()ГО ВІЮilіаю І Г. ~~ДІВництва.. ова

зазииському колгоспі «ІІІJЯХ ГYTHOCТl любllМОІ БаТІ)КІВЩИІШ, .'. . ПОЗllка ВЦІІовща6 нашии ІнтеІлліча». Тут вопа більше прое­ ЯКLL "де під ИУДрЮI керівпицт- ВСІХ СІЛЬСЬКОl ОСПО,щ,рсм"их КУЛh ресам. Рішення РаJ.ШIСЬКОГО тоюс, ніж працює, бо несвос­ во)[ товарпша Сталіна дО КОМУ- тур. уря:~у вираil\ас воло всього раl '

чаСIІО, навіть ці.:1ЮШ J.пямп, не

підвозять до пеї І\артоплі. Скар­ жились трактористи на не

llіз~у.

Л. Михайленко.

-

СЛОВО МЕХАНІЗАТОРІВ

го­

лові КОЛГОСIlУ т. Гсеру М., але

дннського народу.

КОШТІІ, які ми тепер дамо

ЗВЕДЕННЯ раііонного Відділу сільського

господарства про хід польових

робіт в кодrоспах району CTaHO~{ на 5 травня 1952 року (в проц. до п.lану) Назва се_lа, КО.1ГОСПУ

в позику ріднііі державі, сприя-

g~ ~ g .~ е. ~ ~ t::

ТШІVТЬ ;щеягненнІО нових '-'Сllі- р . ' С а "іна КОШТП підуть на J J ycaНlB, 1М. т.І Біля радіОПРИtlмача зЮраЛІ1- КПХ будов', Рі двічі він побув бj.1Н картопле­ , хів радянського народу в бу- КУ:Іаженці, "Зоря" саджалки, а lІаС.ljдків-ніяких. ся TOItapi, слюсарі, зварники, поліпшення доБРОllУТУ трудя- дівшщтві }\омунізму, _ заЯВllВ Жсрдова, ім. Лсніна БаП,I\іВЩІШІІ. ~[ . Гоголів, ім. МО.'10това Простоюс каРТОП.1ссаДіІіаЛІ{а З-;lll І\Овалі )шftсте рні, комбаtlнерu, ЩИХ пашої ".J CBO(;~IY ВІІст\,'пі ІІа МІТШІГ'" J J J Плоске, ім. Існіна несвосчаСIlОГО підвеJеНIІЛ каl'­ чапнпа бригадирі.в траКТОРНIІХ ~lаКJпкаlU всіх друitШО пї,l,rшса- т. ІІерерва. I'ОГО.'1ів,.Ч~РВОllа Україна" ТОПJЇ в колгоспі i~leHi .;1еніп<t, бригад. Всі 3 ІЮЛllКОIO увагою тися Н1, пову ПО;НШУ. В. Драний. Требухів, i~l. Хрущова СJ1ухають урядове повідомлення с. Жердова. На міl1lIIГУ ВllСТУПlIЛИ таl{ОЖ С. Жердова. Рожнн, "Бі.1ЬШОflIlК" Світнльне, ім. 1\-1а.'lСНКОва НаJ.ОЛУіІШТП проганпе-ТаІ{е про випуск нової Дерil\ILВllOі коuбаtlнер П. :lОЗИЦЬІШn, TP,lK-

бойове завдання. Обов'нзок парті tlHOЇ оргапізаЩї -ширше

горнути

PO:l-

агітаuіtllIо-масову

боту в брига,"tl1Х

і

ланках

тпм, щоб успішно впконати

ро­

3 30-

ПО~Шl\ІІ розвитку народного гос­

торнст

поларства Союзу РСР.

НІІК І. Іванов та інші. Всі во-

Піс.1Я закінчення

М. ~1(lЩ('І1І\О,

автогсн-

vадіоПf'РС­ ни схваЛlOва;ш постанову РаДІІ

• *..

БагаТОJIодні

Княжичі, i~l. Щорса

міТШІГll,

Бобрик, ім. СТ3.1іна

ПРІІ- В.-дllмсрка, i~l. Кірова ЗаВОРllчі, i~l. Кірова

~ -:.:

74 70 70 66 69 75 68 f:8

45 6

66 64 6-1 63 62 60 58

67 69

v

57

1

81

56 77 51

43 18

56 100 ;щчі відбувся ~lіТИIlГ. ОДНИМ 3 Міністрів СРСР про ВІІІІУСК но- свячені ВlIпуrІ\У нової ПОЗІІІ\ІІ Пухівка, ім. ВатутіН(і .. Д .. о llідб\".1ИСЯ В ріЛЬІШЧIІХ брпга- Рудня, ім. Кагановича 55 32 перших слово взяв бригадпр ВОl rРіБаВНОІ п JIII\ll ро:шитку J Богданівка, ім. Андрсєва 51 44 тракторпої брнга;1,ІІ т. (Jеред­ народного госполарства СРСР, дах колгоспів ciJ1 СrМІІПО.l- В.-Димсрка, ім. ДIІМlІтrова 49 26 дякуnа.lll партії та уряду, вели- ІШ, Рожни ~ Треиухів,

Гоголів В.-Димерка, ім. Jlсніна

36 43 році по 200 центнерів каРТОПа -РадянсьКІ позики допома- піклуваннл про ПО.1і!1шешІЯ та шших. ВСІ, щО Вllступали, Погреби, і!>l. Кірова 47 54 одностаtlпо схвалюваЛІІ рішення ІСалита, ім. ~Ta.liHa 46 22 лі 3 І\ОЖНОГО гектара; )lОбідізу­ гаЮТh РОЗВІІТІ\У Hap0J.1I0IO господарствi.L СРСР,-говорить т. иатеріаЛІ1НОГО стану трудящих 1\1"" РСР І Красилівка, НІ. Жданова 44 25 вати всіх КО.1госпнш{ів на те, 'І П' нашої країІІІІ. РаДII ~,llНСТРШ (ОІОзу ім. Шевченка 43 18 ереДІІИЧОК.- ОЗllчеш заощадКБ' д. . ." про В.-Димерка, Семнпо:JКИ ім Леніна 43 8 щоб сьогодні-завтра ве і I\O.lfOC 'І'еНІ' гроші деРЛіаві ІІа П0311КУ • уча, ВІІП~ Clt ержаВІІОї ПОЗІІКИ Р03. . , Б' 43 13 І Іс·· І Мокрець, ім. удьонного ПП раПону завершпли посаJ,к~r дадуть ~IОЖЛllвість ПРИСКОРИТП l\ заступник ~lIpcктopa uоБРIЩЬКОl ВІІТКУ народного господарства Троєщина. i\l. ВОРОШИ,'10ва З8 40 бов' язаНІІя-зіGраТII

в

цьому ничок

11.

.

ІЮ~ІУ

СтаJіпу

за

бllТЬі'~івське··

ЛіТКIІ, ім. Ка.lіllіна

48 48

3азим'Я, "Ш.1ЯХ 1.1;1іча Ц

38 37

a

11\

l\артоплі.

спорудження великих сталіпсь- не по ПОЛ1тчастині.

, СРСР.


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

П

'IO~IY ПРОТЯГО~І ОСТі1.вніх РОІ\ів РаДШІСhІшtl НйрО] щороку 7 зUіДLІІIІІ.1ЙСL потужніСТh ра;йо­ KO.lfOCllIl - імені Х РУЩОlliJ.,С. Трстравня ВЇJ.ЗНJ.чJ.С День pй:~їo. ВУЗJів~ ІЮЗШilРIl.lаСI) р:ціопрнп­ 6ухів, «Червона ~Tl\paїlla»), с. Це СІШТО бу.lО ВСТtШОВJсне в м:а..1l)па сітна. Гоголів, імсні Ста.lіШL, С. Руса1945 році ШL ЩIltlУСІІуваШІЯ Іk.1П'IС3І1і POUOTII по рціо- вів, ДОUІІваютьен ВИСОКОЇ ПРО50-річчя :3 ДНЯ I1llI1a\oJ.Y pa:ti l) фіl\tlнії сі.1 і І\О.lГОСIlів ПрОIЗС- :І'ї\тпвності Тl3й ри ІІІШЦТВJ. ! Тут росіії('ЬКЮI

О. С. Поповш1.

ВЧСНЮІ

l'rIlia.1LIle Bi:t-

КрПТТЯ О. С,

ІІопоlЗJ. ПОІ;.1а,lO ПОЧilТОК IIouii1 ері в ро:шитку ІШУІ\П і тсхніІ\lI, зроuп:ІО ВС.1Il­ Ішfi реВО.1IО11іопізу Юlшtl іІlI.1lІ1; на всі га.1\'зі :1ІІаІІЬ.

~ CTtlJiHa, sacoGoM І\О~lуніСТlI'l-

ного ВИХОВйНШІ і пі,1несешш КУ.1ЬТУРНОГО ріВШІ ШПРОІ\ПХ наро:щих

мас.

ВС.1ІІкі успіХІІ досягнуті в роз впт ку раДЯНСЬ1\ОГО радіО :~a піС.1ЯВОСШlі рОКІІ. Тепер ІІаШі1 радіОПРОjШСJовісТl) ВІІІ1ускас різпошшітну, llаt1GіДhШ ДОСІ{О­

.

IIa.l}' раJ,іоапарllТУРУ.

по

лпп- BiТl) НС ВІШОІІа.lIІ ІІЛеШУ Нtl;.(ОЮ

20

lШ - ВІШО-ОВСС другого СТРОІ\У МОЛОl\1. lІосіву, 3 2О .1ПІІІІН 110 :і. сеРI!Треба

П<lft(j.lIIjJ-~ЧIlХ двіп у ШІ -ГILlгаторічні ТРJ.ВП другого І всіх І\ОJГОСIlilХ OUJ<l11Ii1TII Т(1бо­ У!\ОСУ, З ~И сеРІIlIЯ І10 1 ВІ'РСС- рІІ, щоб псрспссти n ~!ПХ ЕСЮ ШІ - 131lI\o-0~ес TpeТh(;I'O CТPOI~Y грОJlй~С[,I\У ХУJ.Oбу. І х І\рйще

ні У РССПУUJіllі

з рйШlЬОЇ леСШІ і ДО г:шБОI\ОЇ ву, з 1~ ВfРССllЯ ПО 1 ;.t;ОВТШІ НІІН -;ОllвеііІ;Р, ІІСJДJСІ\О ~O в?­ оссні у ТРІВІ}'ЮП. її n таборах, -1\YIiypyд;~y ДРУГОІ"О строку ;101ll'Ю, Л 111).lLOBOMY сташ ('.1IД забе:шечуючп в неіі час зелс- ІІосіпу. На кору худобі Ba~c Пl)- ! ЗlJоБПТІІ :~J.ГОШІ-заГОРОДІІ, ІіОр­ ПОЮ МL1СОЮ ІіОl'МОВІІХ I\У.1ЬТУР. сіНІІО і (IУ,1УТЬ lІ0сіПІ:Ї інші кор-, ~ІУШКJI, ::\t)I\peMa Д.lЯ ТС.ШТ, СРІ!­ особ.1lIВО Ііорів згодовуlUТІ) мові культурн. ВСЬОГО І1Ї,1 ;,е.1с-jнсп, UУГ,іїll-П.lі,1ІІиків, ирпті па­ КОilШЇfi ЩОД(,lIП ІІО 50-70 кі.1О- ШІЛ КОІІвсііср BiJBr JrBO в 1-;0:1- Birll ;~ стіІІ(t~Ш Д.lЯ заХІІСТУ твагра~lіп. госпі пона;х 300 гсктарів, рпн ві) вітрів і rпеl\И. Всю худоІІаС.1іlУЮЧIl ПР]Ш.1ад передоА мііl\ ТНУ, В РЯ,l.і КОJl"оспів б}т розподі.1fiТІІ па ГРУПИ відв 1II-; і в , У ГОГО.1іВСI.коуу KOJrOC- ще tl :lOсі НС ІІілотуваJШСЬ ДО ІІовіДІІО віl\У і етану. Тут також пі i~lelIi MOJOTOna, прп ДОIlомозі персво~у ХУ:lOБІІ в .1іПlі rauoplI, IІсобхіJ,НО СПОРУДllТІІ нриміщен­ arpOllO~Ia та ;J.i.1hHll'lHOrO ;~OOTCX- не lIовністю щс ІІосіЯJН кор- ШІ і Д':Ш ЖIlТ.1а колгоспшшів 3 lIil~il, розро(шди CXCjIY посіву мові КУ.1ЬТУРll па. зе.1('Ilші КОII- тваРПlШПЦ1.КІІХ брига;х.

Пlltl період ~iHHY кормову баJ}"

UYJO зБУДОll~ІІО IlOllill 500

і ІН~І;l)пструtlовано

]\(1 піТJ..1іСТll ЧШІХ

]\раїнах

в руках імпс­ pitl,lit'ТI(llIIIl~ паліїв піtillП, С.1У­ ffiII1h ціJШІ ПРІІГІІоll.1СJIШІ і по­ IIСLЗО]СIIllЯ Hll РО1ів. ;) допомо­ ІіОР\lОВllХ КУЛЬТУР ІІа ГОІІІ pa:tїo i~llIepiil.lirТlI обиаIlIО­ з таІ\ЮІ розраХУІІКО~I,

IIepCUYBac

геніilЛI)llО прові('тпв, ЩО Ш1СТdIlt~ ТОП чаt', КО.1ІІ ВСЛ паша Ераї­ на СJ~'хаТІlие І\lзету, ш~а 11lI- ють паро,ші l\IaCII, ІІОІІІПРЮІОТ}, татпметьсн в }IОСІші. сере) IIlIХ 3.1іСІшіі ІІаІ\.lСП ІІа l'іо»уніСТII'ІІІа партія і Ра­ Ра:ОШСЬКlIіl Союз і крйїIllІ IIttДЯНСЬКl1fl ур.н;! ще в ТЯіhl\і ро­ pOJIIOi деИОІ\ратії. І1J.иаГilЮТLСЯ кп гpO~Ia;XHIICbI\\)Ї віПШІ ІІРlпі­ ІІрІІСП1ТІІ їХ ПОЛО і перетворп­ лялп ве.1Ш\У увагу РОЗВlIТІ\У тп и гарчатне м'ясо, необхіДllС радіотехніКп. В 19~2 році бу­ Ї~I Д.1Я дїfit:IlСНШІ своїх авc:LП­ ла ЗUУJ.овапа перша "ОСКОВСІ)ІШ ТЮРНІІХ аГРССІІВШІХ IІ,Іанів.

раJ.іОИОВlIil станція імсні IЇOjIiII­ терна. На терпторії РаJ.ЯІІСЬі\ОЇ ~"KpaїIIlI перша paдiO~10BlIa стап­ ція поча.lil працюваТІІ в ІЇш:ві в 1924 році. ВаВJШШ піlіJУВйIlIІЮ GЇ.11)ШО­ ВІЩhкоі ІІйртії, РаJЯНСhког()"пm­ ду і OCOUIICTO това РІІШ~L 11, В. Ста.1іІІа В РОl\11 пеРС,1ВОСШIJIХ ста.lіНСЬЮІХ п' нтирічок У Нй­ шій І\Р:lїпі будо створсна перШОК.lаспу радіОПРО~ШСJопість. ВеЛІІчсзuі ПРОСТОРІІ нашої Бі1ТЬІііВЩШІІІ ВІtрlI..1Ш'h сіткою раJіостапцiti. Радіо CTa.lO мо­ г\'тніи ГЛilllІаТйG~І ЇJefl .lеніпй

10

В ЛІТНІ ТАБОРИ

д~я х\'добп СТВОРіІІЮТІ) ІІа ;шмо- посіl:У,

ВІІСОІ\О оціНПJП ЗІІачсшш pJ:lio Н Ш\ ~IOГYTIIbOГO ЗJ.соGу ПО.1ітп ч­ ра1іо тру ;ЩЩПХ мас. l:О.10,1ШШР ІЗ.1l'І

І ку посіву, а 3

року

1952

дсві зв' я:зкіВІІЮШ РаJ,ШІС.КОЇ ~"I\раїШI .•1ШlIе в МШІУ.10МУ ро­

Р:l;rіОI;УЗ.1ів, ПРОВСJ,СІІО G.1П~~L,І\() 1О .ооо кідо~.lетріп РJJ.іО.lішtl, RпаrrОВ,ll'IlО пона,l. ~;)O ТІІСН'! ВСЗІІІіі во іІ\;! і uіJI)ШОВПН[,І\ОЇ ЩіВIIХ раJ.іоточок. Іlі.1ЬІ\ість ра­ паРТlї і ТВОРIlі рJJ.шн~ы\її J.cp- і~іОТI)ЧОI\ Нй ~?I\paїIIi тепер у :lBlL ЖilВIl В. І .•'ІСlІіІІ і ІІ,Н. Ста.1іІІ ра:ш 6іJI.ШJ, пііІ~ ОУ.1й :10 вitiнп.

ІІОГО і кулhТУРПОГО, ВПХОВilІІІ~Я

тра 8НЯ

6

ГРОМАДСЬКУ ХУДОБУ -

Завтра-День радіо

впдаТПЮІ

Ь

3 1 Н·) 15 в('рес::н- ВСІ)(\ГО розташуваТІІ в паtluлиж­ КУІ\УРУllЗУ псршого строку посі- ql)~IY місці ,10 носівів ІШ аС.1е­

I\OH~t'tl(;P ~('ilt:p .• ~1e такі КО.1,ГОСПІІ" Ш\ Д.1Я піJпсзеШІЯ ;!еленої маси ЩО~, зе- ~MelI~ і!цаl.IОВй, С', І\раСП.1,Шl\а: ху;хобі-Вlці.1І1ТІІ КО.1ГОСІшпків,

.1СІІОї Шl('ІІ впстаЧИ.l0 ХУДОol ІІа ВІСІІІ ВССЬ періо;~.

lIочпшночи ;~

траВІІЯ і до 1 червпи тут КОСІІ- xYIoui не в

ТШІУТЬ траВ"іІЯ

.

тварппак

1 до

1

с. }\а,:шта, ВІrш визпачптп ЖIlве ТЯГ.10.

(Ta.lIIIa,

20 lЦореа, с.. IЇІІЯШlIчі. Тут і торіІі

ПОllнitl кі.l11,кості

ilШТО,;1 ~o дава.lll зе.lеІІі корми, "б'"

не БУЛll в

О .1аДІІаш таuори. ШН'' e.llJцього 10 ..'lII0K - НИЗLка про~ук-

чrРВІІН -КОНЮ-

Яlі

В. Костенко,

ГО.10ВII1ІЙ зоотехнік раіісі.яьгосп-

відді.1У,

Є

1 ПО .1ІІПШІ - ВПІ-;О-ОВСС першого стро- ТПВlIість худобll~ колгоспп на-І ilIіШУ та .lюцерну,

з

М

атяш,

старший зоотехнік.

Рdдіо в ІІ,lшіft pa,J.НIH'bKiii КРilїні, а також у 1\ раї пах на­ родної le~roKpaTiї С.ЧїІ\ІlТl. с пра­ ні ~ІПрІІОГО будіВІІишва, допо­ ОдеРіlіНП і ВІІРОСТИТИ ПО 20 па.1Il необхідппп кормовий, каТКII прпве.lІІ ПО 15 поросят, ~Ial"ac ТРУДЯЩIJМ UУJ.увати новс діЛОВІІХ ПОРОСЯТ від I\OiI\ilOr J раціон, I\YJII ВХОДЯТЬ коре- проте для llПХ певистачало сосffiІІТТЯ, успішпо боротпсь за 13 :3ilкріплеНIІХ свономаток- неплоди, д,ерть та ~lіперадыl ків. Тоді т. ХРПСТІІнчеlIКО пі;хпу­ даJЬШС піJнесепня шt РО:ШОГО

Перший успіх в роботі свинарни Варвари Христинченио

ГОСПО,1,lРСТІЗ:l і

КУ.1ЬТУРН.

Ра­ та.ке зоuов'нзашш в:Jяла ІІа ес- кор~и. СтаІІКIІ, де утрпмуютьсн стида ІІОРОСНТ дО іншпх свинома­ ~авж,J.П чисті, 3 TOI~. 3 5-6 денного віку поро­ вірно бс СВІшарка I~О.1ГОСПУ імсні СВІІпоматкп,

ДШІChІ\С pa,J.io :~aBiIЦI1 Сталіна Варвара Хриетинчснко, сuіжою СО.10М'ЯНОЮ піДСТІІ.;JI\ОЮ. С.1 J їl;ИJО і БУ,1С С.l~їІ\ИТП наро­ дові ІЗ лого саиові;щаніп бо­ L1 СВИНЮIaТОК за перший опо- hОРИУШКІІ пїс.1Л І\ОіIШОЇ дачі ропСі :!а побу,l.ОВУ комунізму. РОС вже привелп ІІО поросяr., Kop~IЇB Варвара ХРИСТИllчеНI\О Всі ВОІІП здорові; через Ki.:JhKa ПРОМІшас fl проеушр;. ЯІ\ у зиП раВДІІвиіі rilJOC радянського днів опоросяться і остаІІні дві мовиі1 час, так і весною, евирадіо бе3УС1аппо пропаг}'с ідеї свиномаТІ\П. номаткп ЩО,J.ІІЛ випускаються KO~IYIIi3MY, iд~i братерства і J[О~ІагаСТhСЯ т. ХРПСТІІнчепко на ПО:tвір'я. _ ДГ~";l\БІІ IIillJuJilf, ;j,tI{ЛIll\(іС прос­ ус[]іхів ТО~fУ<ЩО праЦЮ I : так, ,аа 2-3 дп~ до опоросу !t0iIiТІІХ JІОдеtl усіх рас і ІІі1ціо­ Ш\ навча.1И ,11 па ТрПрІЧIШХ IIltt свиноматЦІ Варвара ХРИСпальностсіі ~гурчпаТilCf> у сдп­ курсах мапеrрlВ тпаРИllIIищва- ТІІнченко ПРОВОдlПЬ масаіБ; нанпгі неllОХІІТІшtl табір Д.1Я бо­ запроваджус набуті :3ІІаШШ ІІа роджеНIlХ поросят вона припмас ротьБІІ ПрОТІІ Пі1.1іїп віЙШІ, за праІ\ТІ,щі. . , ,Cl~Ia, і ще не було жо;шого ~шр в YCЬO~IY світі, за деМОІ\Рі1Тор,ш в КШІ~І ~пстопада І в ВlІпаJКУ відход,у поросят. Яко~ь тію, З:l СОІ~іа.lіз.\l. ГРУ,1ІІІ, КОЛІ ВСІ 1J свиноматок М. Ушенко, б\'.l11 ссреДIlЬО! ПГОдОВ1І10сті, трапплося, що ІІОВОПйРОДіІ-~еІІе заСПlІІlІІК Уповноважсного

J

КОіІШУ З ІШХ СПilрувалп :3 двома uуло занадто І\воле, але СВІІнархряка~ІИ. СВІІІІомапш одеріБУ- ка ЙОГО ВІІхо;щла. Дві СВШІО-

Л\інї"стсрства ЗВ'НЗКУ CP~P по Українськііі РСР .

IIauartLTo

,

сята~1 даІ; неsбпране коров~лче ~JOлоко по 50 грамів, ІІіДОІа­

жепого зерна-,по SO грамів. Пороеятаи старшого віку llориа зUільшусться. В ОІ\ре~шх КОР­ мушкаХ-І\реtlда, червона ГЛІІ-

па, дерсвне вугіJ.1Я, сі.1Ь, ІЦоб

запобіГТil ~ахворюваншо перо­ СЯІ на нсдокрів'я псреJ ІІід-

..',

пусканняи

ІХ

шд СПИlIомат-

І\У СОСКІІ ОIIJНІСІ\УЄ. О,25-проЦСНТІШИ рОЗЧППО~1 MI,J.HOrO купоросу .

І

Б'

.ГУН,

.J.Ї,lЬШІЧIIllЙ зоотехнік. с. Ка,lита.

. .

--~

Напередодні по

tlпше піЮlісЯlЩ 3ilJШШIJОСЯ:10 перепіJ:ШІХ ТllПППУСІ\ІIl1Х еl\за~lе­ пів і скза~lенів на атестат з РЇ.10С­ ті В IIII~O.l(1X. I~c ВСЛf1lСЗІІОЇ !ЗаГІІ пщія n ашні I\O~liIIOЇ I1II\OJII, IIep(,Bi~I1i СКЗ1МСШІ в 1\', \', \'1, \'ІІІ і ІХ класах та ВlIIIYCK­ ні-в "Н l\.lilCi ПРОВ<l]ПТЬСЯ ДJЯ визначення ПОВНОТlI і ~lіlLIlо('Ті ЗІІаIlh гшіп, пі1ГОТОВ.lсності їХ ~O УСllішuого lIавча,ШШ в Нl\СТУШЇому Ii.ldci ІІІ І\О:І 11, або, піt..1Я ;~йкіІІ'lСІІІШ СС~ІІІрі'lIIОІ ШІ\ОJП ,-в ('epeДHЬO~IY спеl~іа]h­ HO~IY навчаЛhIlОМУ заКJа;Lі. ЕІ\заиеНll па атсстат зрілос­ ті провадяться lJЯ впзна чення ПОВНОТІ І і !Ііцності ;шаlIl) , :~ДO­ БУТІІХ учшнш в ссре;lIlіі.і ШКО­ лі. І1аслі,J.КІІ скзамrнів ~шіт УЧllТС.lів і учнів ПjlО ('вої ус­ пїХt1 В Н(1ВЧ~ШlІі, І\О~I~IІіСПІ'l­ HO~lY вихованні пі:rРОСТ<LІUЧОІ'О ПОКО.1ішІН -, jlаііu~"тпі:\ СІУ ;lіВІШ­ ків КОМУІІі:З~IУ.

В успіШІІОУУ I1pOBe~CHIIi іLШІ­ тів пслпку РО.1Ь Bi~iгpaНJTЬ СВО(;­ Чilспа HiДГOTOВlia, ІІОВІОРСШШ програиового матеріа.1У. Паtl-

НО розклаДІІ перевідних, ви­ ПУСКНИХ та еІtза~IСІІів па атес­ тат зрі.10сті, ПРОВОДЯТhСЯ ІСОП­ сультації з от\ре~fИХ преЛІетів.

екзамеНІВ u

раиону

школах

~

1\ рйще оргаІІізовап~ ЩІ робота A:re, на ilіаЛh, директорп дс­ n .1іп\іВСЬІ\Їn, ~~аВОРІІщ,кiti, ве- ШШХ ШІ\і.1пе ПРПJ.іЛJI.'ІИ серttоз­

Лlll\О,J.llисреькifi ссрсдніх, за:ши- ної уваГІІ підготовці до екза­ СІ)кііі, руrйІІівськift, богданів- ~leHiB. Так, наIlРИКЛй,1, у КР,l­ СЬІіШ СС~lI1ріЧІІИХ та ряді іІІ- СIl.1івськіі1 ссмпрічніП ШI\О.1і не ШIIХ ПІlії.1 раііОIlУ. Тут заз- сплановано і, НК ПЙС.1іДОІ\, дa.1eгї;lb опраЦLоваlІіі ІІа педй- IІС3ilдовіЛhIlО організовано нов­ гогі'lllііі ра,1:, OliPC~JO ІІО KJiL- торешш прorідепого матсріа.1У :3 сах, ІІа ко~lсомоJI)сыIх"іі ніо- усіх ДПСЦIlП.lіп. Днректор ІІІКОнсрськпх зборах та :зGораХ':1ІІ т. Супрун П. мало ціl\і1-

громаДСЬІіості раПопу. Обов'я­ зок нартіПНIІХ, ра:J.ЯНСЬJШХ і гро­ ~laJСЬІШХ організацій -ОТОЧИТІІ ще Uі.lhШОЮ увагою і пікл~'ван­ НЮІ ШКО.1У, ВЧІІтелів, доБІІТПСЯ того, щоб СЮJамепп в школах рагіону проltш:ш ПрIl високіі1 успішності. І. Репалюк, інспектор шкі,l раЙвіД.J.Ї.1У народної освіти.

}"

*

••

ВЧИТСJів та

учнів

нашої

' '1\1' середньої ШlіО.1П гаряча пораб йТЬІ\ів ІІІСТРУІ\ЦlЯ lJ шіСТСРСТВі.l ВІІТЬСН ТІІИ, ЯІ\ ЦЮ роиоту про- готrr.иосн до персвіДНІІХ, lШІІаРOlIlОЇ освітп про IIiJfOTOBI\Y ВО~ЯТЬ учптелі, ІІС IIa~ac ;10 персвіДІШХ та ВНПУСІ\ІШХ КОІШрСТПОЇ допо~ІОГП.

їм ПУСІ\ІІІІХ еl\заиенів та eK~!a~eHiB ІІа атестйт зрілоеті. ВСІОJ,и-в

СI\за~lrІІіп і СКЗ<lJІспів на атесІІРОТЯГО~І ч~су, що ,~,аЛПlIIИВ- Шl\о:Іі, по i.1acaX-ЛОЗУНГІІ, ЩО тат JpiJO('Ti. ПитаІІНЯ вро під- СЯ до ск~амешв, ПОТРlUUО у:\а- IпагаJ.УЮТЬ, закликають l'Jибоко ГОТОllIіУ до скзакепіп обговоре- галыIlІІ npotl~ 'lle 3 КОТІІОГО І 110 TahOiIL па засі~аIIШІ~ ВІІКОIl~ " '~'" ПОВТ?РІІТІІ пропдеНІІЙ матеріал П'рС,J.~Іета, СlIстемаТПJ} ватп ~Iall} - з УСІХ предметів.

пів, відuулпся в світильніпськіп семпрічній школі. Обговорено іІІструю~ію Міністерства народ­ ної освіТІІ про підготош\у та ПРОВС,J.еНШІ екзамснів.

Батьки учнів-Є. Повний, О. Нестеренко та іІІші розпові­ ли про те,

Ш\. ВОІШ допомагають

своїи дітям готуватися ДО іСПІІ­ тів. На зборах також бу:ІО вка­ зано баТЬІ\а~1 У. nopHY та Н. Дл­ ченку,

щО

дбають

про

ВОНІІ

нед,остатньо

Еиховання

А. Проценко.

•••

~,. спішно ГОІУЮТЬСН :10 eK~a­ иенів учні нашої се~lИрічпої школи ,,~ 2. Всі ВОНІІ повто­ рюють

проtlдсниti програмовиtt

иатtріал. У ЧlІтелі щодеІІНО ор­ I\O~liB сіJЬС'hІШХ Ра;!;. І Я" аllll І • ТІ уч І "ІЛ , ~,H ,5 ~ за~РlПllТП ДНЮlИ відГ.улися в Ш!\О.1і гапі~ов}'ють Д.1а )'чпів KOHCYJbУ ЦIIХ ШТ\О.1аХ успішпо :~a- ~рп~ц('п.~еш ВІ Прt1КТНЧШ вавн- КО~IСОИО.lLські зuорп, на Яh'ИХ TaIlii; особ.1ПВУ увагу вони ПРИ­ кіНlІСIIО річну IIpoгpa~lY, і ТС- І\ІІ 1 ВМlIIШІ. ,Це:-однс ~ Г0..10~~- обговорено те, як KOMCO~IO.1ьцi діляють ТЮІ УЧНЯМ, ЩО ~ ИУ1Ь­ пер ІІ РОВОДIlТЬСЯ масове ПОВТО- ІІІІХ, ~авдаш: ) ІІЦГОТОВЦІ УЧlllВ ГОТУЮТLСЯ до їспптів і допо- НКОї ДИСЦИП.lіІІI! в ІІІ чверті не

рСШШ ;\ УЧІІНИIl проtl~еного до <кзамсшв. IІрогра~lllrюго MaTepia.lY, дібУспішна піДГОТОВКі1

рано

еКЗdме-

.

ІІІ,

" СІ\.;J<lдено

І

І1рпк:rа:щ до

речсння,

за;ха-

реВІ]IlI]Х

б"'·" ]лепв

та

Ш-ІШВ та

1

ВПIlУСКНІІХ

екзамешв

11(1

nr-

атестат

ШС і ЗйТВСРДі!іепо їх ;ЩРСКТО- зрілості буде залежати і від дірйИIІ ШІ\і.1; З\LГОТОВ.1ено екза- flOBOЇ ДОllО!.IОГП I1lKO.la~1 та вчп­

І

~lеІ!ацitlIlУ ДОКРfl'ІІтаl~ію. У теЛШІ з боку IlapTЇtinIIx і раЦІІХ ШІ\О.1ах ~\а:\;Щ.lсгідь СІ\ладс- ДЯIlСhIШХ організаціЙ, всіtї

магають іншпи УЧНІВІ. М. С с.

т

вс:тига.лп. ом,

у чснь Х юасу.

6

В. Кришин, старший ПіонервожаТIІЙ. с. В.-Димсрка.

ре ухів.

* Батьківські ЗUОРИ, lШ ЯКІІХ GY.lII прпсутніми всі оаТhКП уч-

Т.

".

о. редактора

М. ІВАНИЦЬКИЯ.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської об.'ІаеТі, вул. Кірова 1)И

01469

своїх

niTett -учнів.

Броварська районна друкаРЮI КиїJського обласного управлiJlня в спрuах поліграфії та lидавництва

3ам.

539-2130

38 номер 1952 рік  

38 номер 1952 рік

38 номер 1952 рік  

38 номер 1952 рік

Advertisement